ANMÄLAN. Postnummer Postadress Telefonnummer Faxnummer. Serveringsställe Restaurangnummer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANMÄLAN. Postnummer Postadress Telefonnummer Faxnummer. Serveringsställe Restaurangnummer"

Transkript

1 ANMÄLAN Betydande förändring 1 (1) Kretsen av personer med ett betydande inflytande i det tillståndshavande bolaget förändras. Exempelvis ändrad ägare, styrelse, bolagsmän, restaurangchef eller liknande. (Alkohollagen 8 kap 3 ) Tillståndshavare Organisationsnummer/personnummer Gatuadress E-postadress Postnummer Postadress Telefonnummer Faxnummer Serveringsställe Restaurangnummer Gatuadress Postnummer Postadress Ny ägare, bolagsman, styrelse eller liknande Personnummer Avgående ägare, bolagsman, styrelse eller liknande Personnummer Undersift Ort och datum teckning, behörig firmatecknare PUL-text Personuppgifter behandlas i enlighet med kommunens riktlinjer. förtydligande och titel Uppgifter som lämnas i samband med anmälan kommer att registreras i tillståndsmyndighetens dataregister. 8 kap. 3 Alkohollagen Den som beviljats tillstånd skall hos tillståndsmyndigheten anmäla när han avser att påbörja verksamheten. Anmälan skall även göras om verksamheten läggs ned eller om avbrott görs i den. Anmälan skall också göras i fall verksamhetens omfattning förändras eller om det i övrigt sker någon förändring i verksamheten som är av betydelse för tillsynen. Även betydande förändringar av ägarförhållanden skall anmälas. SAF-IFO Anmälan i denna paragraf skall göras i förväg. Om det förhållande som föranlett anmälningsskyldighet inte har kunnat förutses skall anmälan i stället göras utan dröjsmål. Social- och äldreomsorgsförvaltningen TELEFON OCH TELEFAX WEBB OCH E-POST ORGANISATIONSNR

2 ANSÖKNINGSANVISNING 17 december (2) Anvisningar till anmälan om betydande förändring Kretsen av personer med betydande inflytande i det tillståndshavande bolaget förändras. Undertecknad anmälningsblankett skickas in till kommunen. Följande handlingar ska bifogas anmälan: Kopia av kvitto över inbetald prövningsavgift eller utsift som beäftar betalning via internet. Avgiften sätts in på kommunens postgiro Ange avsändare samt vilket bolag / serveringsställe ansökan avser på talongen. Ange även kontosträng , Prövningen påbörjas inte förrän avgiften är betald. Aktuella prövningsavgifter se bilaga. Registreringsbevis / ändringsbevis eller annan handling (exempelvis kopia av bolags- eller ändringsanmälan) som visar vilka personer som företräder bolaget. Beviset får inte vara äldre än tre månader. Av handlingarna ska framgå vem som är firmatecknare om detta inte framgår av registreringsbeviset. Ägarförhållanden. Dessa förhållanden ska vara styrkta. Är sökanden ett aktiebolag ska aktiebok och bolagsstämmoprotokoll bifogas. Är det frågan om ett handels- eller kommanditbolag ska förhållandena styrkas genom bolagsavtal. Saknas bolagsavtal ska detta anges. Bevis om uppdrag som funktionär. Utdrag ur Bolagsverkets register som ska omfatta samtliga nya företrädare för bolaget, ägare, styrelsemedlemmar, firmatecknare. Om någon företrädare varit inblandad i konkurs ska förvaltarberättelse samt personlig redogörelse för omständigheterna ing konkursen bifogas. Finansieringsplan se bilaga. Kunskaper i svensk alkohollagstiftning. Här efterfrågas de nya ägarnas tidigare erfarenhet av alkoholservering och / eller utbildning i svensk alkohollagstiftning. Kunskapsavet är uppfyllt då minst hälften av ägarna kan uppvisa siftlig dokumentation över sina kunskaper, dvs. betyg efter avslutad utbildning eller intyg om examination med godkänt resultat (tentamensbevis). För större företag där ägarna inte själva deltar i den dagliga driften av restaurangen ska restaurangchef eller motsvarande uppfylla kunskapsaven. Av tentamensbevis bör framgå vilka moment utbildningen innehållit samt Social- och äldreomsorgsförvaltningen TELEFON OCH FAX E-POST OCH WEBB

3 ANSÖKNINGSANVISNING 17 december (2) utbildningens omfattning. Det ska även framgå vem som anordnat utbildningen och vem som utfört examinationen. Utbildning ska styrkas med betygskopia där det av betyget ska framgå att utbildningen innehållit studier i alkohollagstiftningen. Meritförteckning för samtliga nya personer i bolaget där sysselsättning (studier, arbete, arbetsgivare, omfattning e.t.c.) framgår. Dessa uppgifter ska kunna styrkas med handlingar. Verksamhetsinriktning om restaurangens inriktning ändras. Ändrade serveringstider, åldersgränser, målgrupp, underhållning, spel m.m.

4 FINANSIERINGSPLAN 1 (2) Finansieringsplan Finansieringsplan för köp och igångsättande av verksamheten samt handlingar som styrker/visar varifrån investerat kapital kommer (exempelvis lånehandlingar, kontoutdrag eller liknande). Uppgiven finansiering måste alltid styrkas med handlingar. Av finansieringsplanen och bifogade handlingar ska flödet av pengar kunna följas. Köpeavtalet och hela kapitalinsatsen ska visas. Vid eventuellt lån från en leverantör ska avtalet i sin helhet inklusive bilagor bifogas. Ni ska visa att utbetalning av lån skett mellan långivare och låntagare, det vill säga att ni har erhållit pengarna. Detta ska styrkas genom till exempel kontoutdrag. Ni ska även visa att pengarna förts över från er till säljare. Detta ska styrkas genom till exempel kontoutdrag och kvittens som visar att säljaren mottagit pengarna. Vid lån från privatperson ska namn och personnummer på låntagare och långivare framgå av lånehandlingen. Av kontoutdrag ska framgå vem som är kontoinnehavare. De uppgifter och handlingar som lämnas in med finansieringsplanen är utgångspunkten vid bedömningen av finansieringen. Dock kan kompletterande handlingar komma att begäras in, vilket kan innebära längre handläggningstid. Kostnader (Ange 0 onor för varje rad om bolaget inte har några kostnader) Köpeskilling (pris för restaurangverksamheten) Inköp av inventarier/utrustning Depositionsavgift enligt hyreskontrakt Förskottsinbetalning av hyra Ombyggnation/renovering av lokal Köp av andelar/aktier i bolaget Övriga kostnader Summa kostnader Social- och äldreomsorgsförvaltningen TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

5 FINANSIERINGSPLAN 2 (2) Hur kostnaderna har finansierats Finansiär Kronor Bilaga nr Lån från bank Lån privatperson (namn och personnr) Lån från bryggeri Övrig finans. Egen insats Summa Undersift Ort och datum teckning förtydligande och titel

6 ANMÄLAN 1 (1) Serveringsansvariga personer (8 kap 18 alkohollagen) Tillståndshavaren eller av denne utsedd serveringsansvarig person ska ha tillsyn över serveringen och vara närvarande på serveringsstället under hela serveringstiden. Det sista gäller dock inte vid rumsservering. Den som är serveringsansvarig ska ha fyllt 20 år och vara lämplig för uppgiften med hänsyn till sina personliga egenskaper och omständigheterna i övrigt. Tillståndshavaren ska till kommunen anmäla den eller de personer som har utsetts att ansvara för serveringen av alkoholdrycker. Tillståndshavaren är även skyldig att anmäla när en persons serveringsansvar upphör, till exempel när en serveringsansvarig slutar sin anställning eller skiljs från uppgiften. Tillståndshavare/sökande Organisationsnummer/personnummer Serveringsställets namn Serveringsansvarig personal (samtliga vid anmälningstillfället, även tidigare anmälda) Personnummer Undersift Datum teckning, behörig firmatecknare SAF-IFO PUL-text Personuppgifter behandlas i enlighet med kommunens riktlinjer. Social- och äldreomsorgsförvaltningen förtydligande och titel TELEFON OCH TELEFAX WEBB OCH E-POST ORGANISATIONSNR

7 SOCIALFÖRVALTNINGEN MEDDELANDE 1 (3) 11 december 2008 DIARIENUMMER HANDLÄGGARE Per Claug Kommunfullmäktige har den 24 november 2008 beslutat att justera avgifterna för prövning och tillsyn av serveringstillstånd. De nya avgifterna gäller från den 1 januari Prövningsavgifter Ansökan / anmälan Beslut om stadigvarande serveringstillstånd för servering till allmänheten eller slutna sällskap Beslut om ändring av stadigvarande serveringstillstånd avseende sådan förändring av serveringsställe som avses i 7 kap.11 alkohollagen, dryckessortiment, eller serveringstid Beslut med anledning av att etsen av personer med betydande inflytande förändras i tillståndspliktig verksamhet innebärande att a) samtliga ägare byts, b) hela styrelsen byts, eller c) alla bolagsmän i handelsbolag och kommanditbolag byts Beslut med anledning av att etsen av personer med betydande inflytande förändras i tillståndspliktig verksamhet innebärande att a) minst 50 procent och mindre än 100 procent av ägarna byts, b) minst 50 procent och mindre än 100 procent av ledamöterna i styrelsen byts, eller c) minst 50 procent och mindre än 100 procent av alla bolagsmän i handelsbolag och kommanditbolag byts Prövningsavgift Socialförvaltningen TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

8 SOCIALFÖRVALTNINGEN MEDDELANDE 11 december 2008 DIARIENUMMER 2 (3) Beslut med anledning av att etsen av personer förändras i tillståndspliktig verksamhet i övrigt innebärande att a) mindre än 50 procent av ägarna byts, b) mindre än 50 procent av ledamöterna i styrelsen byts, c) mindre än 50 procent av alla bolagsmän i handelsbolag och kommanditbolag byts, eller d) byte av restaurangchef i större företag eller byte av styrelsesuppleant. Beslut om tillfällig förändring i serveringstillstånd (max 12 tillfällen per år) avseende serveringstid, eller serveringsyta, eller serveringsets, eller dryckessortiment Tillfälligt serveringstillstånd för servering till allmänheten (max 12 gånger per sökande/lokal och år) Tillfälligt serveringstillstånd för servering till slutna sällskap (max 12 ggr per sökande/ lokal och år) per tillfälle per tillfälle dock minst per ansökningstillfälle per tillfälle Tillsynsavgifter Från och med den första januari 2009 kommer tillsynsavgifterna att faktureras i förskott. För den som bedriver servering baseras tillsynsavgiften på dels en fast avgift, dels på en rörlig avgift som sätts i förhållande till årsomsättningen av alkoholdrycker. Den fasta avgiften är 2000 onor. Företag som kommer att bedriva serveringsverksamhet mindre än sex månader under ett år skall endast faktureras halv fast tillsynsavgift. Den preliminärt fakturerade rörliga tillsynsavgiften justeras året efter verksamhetsåret i förhållande till den faktiska försäljningsvolymen, vilket regleras vid följande fakturering.

9 SOCIALFÖRVALTNINGEN MEDDELANDE 11 december 2008 DIARIENUMMER 3 (3) Rörlig tillsynsavgift årsomsättning av alkohol Årsomsättning av alkoholdrycker Rörlig tillsynsavgift < Vid tillfälliga tillstånd, såväl för servering till allmänheten som till slutna sällskap, är tillsynsavgiften inkluderad i ansökningsavgiften. Folköl För servering av folköl utgår en årlig tillsynsavgift på onor. Restauranger med serveringstillstånd berörs inte av denna avgift. Tobak Restauranger med serveringstillstånd som säljer tobak kommer att faktureras en avgift på 800 onor per år för tobakstillsynen med start

Socialförvaltningen 1 (10)

Socialförvaltningen 1 (10) Socialförvaltningen 1 (10) Ansökan om tillstånd enligt 8 kap 2 alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker Org. nr/ pnr. Sökanden Tfn nr. Fax nr. Adress E-post Serveringsställe Gatuadress

Läs mer

Bilaga till ansökan om stadigvarande eller tillfälligt serveringstillstånd

Bilaga till ansökan om stadigvarande eller tillfälligt serveringstillstånd Sökande Samordnad Bolagsnamn/namn DNR: Sida 1 av 5 Organisationsnummer/personnummer Serveringsställe Serveringsställe/tillredningsställe Adress yssa i de rutor där ni fyllt information under respektive

Läs mer

Bilaga till ansökan om stadigvarande eller tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker

Bilaga till ansökan om stadigvarande eller tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker Mall 6, Version 1, DD 2013 Sökande Registrerat firmanamn/bolagsnamn Bilaga till Person-/organisationsnummer Sida 1 Utdelningsadress Postnummer Ort Telefon (inkl riktnummer) Mobiltelefon E-post Serveringsställe

Läs mer

Bilaga Till ansökan om stadigvarande eller tillfälligt serveringstillstånd

Bilaga Till ansökan om stadigvarande eller tillfälligt serveringstillstånd Mall 8, Upplaga 1, FHI 2012 Sökande Bolagsnamn/namn Bilaga Sida 1 Organisationsnummer/personnummer Serveringsställe Serveringsställe/tillredningsställe Adress yssa i de rutor där ni fyllt information under

Läs mer

Stadigvarande serveringstillstånd

Stadigvarande serveringstillstånd Stadigvarande serveringstillstånd Om du vill servera sprit, vin, starköl eller annan jäst alkoholdryck till allmänheten eller ett slutet sällskap mot betalning måste du ansöka om serveringstillstånd. När

Läs mer

ANSÖKAN OM NYTT STADIGVARANDE TILLSTÅND ATT SERVERA SPRITDRYCKER, VIN/ANDRA JÄSTA ALKOHOLDRYCKER OCH/ELLER STARKÖL

ANSÖKAN OM NYTT STADIGVARANDE TILLSTÅND ATT SERVERA SPRITDRYCKER, VIN/ANDRA JÄSTA ALKOHOLDRYCKER OCH/ELLER STARKÖL Insändes till Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen, kansli 374 81 Karlshamn Telefon 0454-81100 E-post kommunkansli@karlshamn.se 1(6) ANSÖKAN OM NYTT STADIGVARANDE TILLSTÅND ATT SERVERA SPRITDRYCKER,

Läs mer

Svensk alkoholpolitik

Svensk alkoholpolitik Svensk alkoholpolitik Innehållsförteckning Sidan BAKGRUND 3 Den svenska alkoholpolitiken 3 Alkohollagen - en skyddslag 3 SERVERINGSTILLSTÅND 3 När tillstånd krävs 3 Allmänheten eller slutet sällskap 3

Läs mer

TAXA FÖR NACKA KOMMUNS ARBETE ENLIGT ALKOHOL- TOBAKS, LOTTERILAGEN OCH LAGEN OM RECEPTFRIA LÄKEMEDEL

TAXA FÖR NACKA KOMMUNS ARBETE ENLIGT ALKOHOL- TOBAKS, LOTTERILAGEN OCH LAGEN OM RECEPTFRIA LÄKEMEDEL TAXA FÖR NACKA KOMMUNS ARBETE ENLIGT ALKOHOL- TOBAKS, LOTTERILAGEN OCH LAGEN OM RECEPTFRIA LÄKEMEDEL Fastställd av kommunfullmäktige 2012-09-19, 271 Gäller från den 1 januari 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:125

Regeringens proposition 2009/10:125 Regeringens proposition 2009/10:125 En ny alkohollag Prop. 2009/10:125 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 mars 2010 Fredrik Reinfeldt Maria Larsson (Socialdepartementet)

Läs mer

Ny alkohollag Vad innebär det för dig som redan har serveringstillstånd? Ny alkohollag (SFS 2010:1622) trädde i kraft den 1 januari 2011.

Ny alkohollag Vad innebär det för dig som redan har serveringstillstånd? Ny alkohollag (SFS 2010:1622) trädde i kraft den 1 januari 2011. 1 Ny alkohollag Vad innebär det för dig som redan har serveringstillstånd? Ny alkohollag (SFS 2010:1622) trädde i kraft den 1 januari 2011. Ändringar: Serveringsansvarig personal Den eller de som du från

Läs mer

Allmän information om kunskapsprovet

Allmän information om kunskapsprovet Allmän information om kunskapsprovet Kommunen ska vid sin prövning av en sökandes kunskaper i alkohollagstiftningen använda prov framtagna av Statens folkhälsoinstitut. Sökanden ska ges möjlighet till

Läs mer

Serveringstillstånd. Vad behöver företagen veta inför en ansökan och hur kan din kommun informera på sin webbplats?

Serveringstillstånd. Vad behöver företagen veta inför en ansökan och hur kan din kommun informera på sin webbplats? 1 Serveringstillstånd Vad behöver företagen veta inför en ansökan och hur kan din kommun informera på sin webbplats? Det är ofta hos kommunen som företagen möter regelverken i sin vardag 2 Många av regelverken

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

Här redovisar du eventuella kvarvarande inkomster från företaget/verksamheten samt om du har fått stöd till start av näringsverksamhet.

Här redovisar du eventuella kvarvarande inkomster från företaget/verksamheten samt om du har fått stöd till start av näringsverksamhet. ARBETSINTYG FÖR FÖRETAGARE Information om företagare och när en företagare anses som arbetslös Denna blankett är avsedd för företagare som ansöker om arbetslöshetsersättning eller aktivitetsstöd. I arbetslöshetsförsäkringens

Läs mer

Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun

Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun Beslutsdatum: 2015-03-26 SN 2015:9 Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun 1(37) Innehåll Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun... 1 1. Inbjudan... 5 1.1. Inbjudan...

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på www.kronofogden.se. Du kan också ringa Kronofogden på

Läs mer

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6 Ändra aktiebolag 1 Innehållsförteckning Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3 Företagsnamnet... 4 Bolagsordningen... 6 Styrelsen och verkställande direktören... 8 Revisorer...10 Adress...12 Fondemission...14

Läs mer

Information om anmälan vid försäljning och servering av folköl

Information om anmälan vid försäljning och servering av folköl Information om anmälan vid försäljning och servering av folköl Inledning I alkohollagen (2010:1622) regleras försäljning av folköl i butik liksom servering av folköl. Handlarna som säljer folköl måste

Läs mer

Tillämpas från och med 2010-07-28

Tillämpas från och med 2010-07-28 Allmänna bestämmelser vid avtal mellan Arbetsförmedlingen och leverantörer av kompletterande arbetsförmedlingstjänster, förberedande utbildningar och arbetsmarknadsutbildningar avsedda för arbetssökande

Läs mer

Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Var finns övriga blanketter? Alla blanketter finns på Jordbruksverkets

Läs mer

Allmänna villkor för medlemskap i SATS

Allmänna villkor för medlemskap i SATS Allmänna villkor för medlemskap i SATS Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i SATS från och med den 15 september 2014. 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap i SATS

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) Ändringsanmälan 817 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Aktiebolag 1 (8) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka till:

Läs mer

Frågor och svar om försäkringsförmedling

Frågor och svar om försäkringsförmedling PROMEMORIA Datum 2012-07-06 Frågor och svar om försäkringsförmedling Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se

Läs mer

E-postadress: ingenmail@svensklaneformedl. Amorteringstid: 96 månader Anställningsform: Fast > 6 mån. Uppläggningsavgift: 495 SEK Civilstånd:

E-postadress: ingenmail@svensklaneformedl. Amorteringstid: 96 månader Anställningsform: Fast > 6 mån. Uppläggningsavgift: 495 SEK Civilstånd: Skuldebrev Förnamn: Jean Folkbokföringsadress (gatuadress): Ödestuguvägen 24 Postnummer, Ort: 56732 Vaggeryd Efternamn: Lindroos Land: Sverige Skuldebrevet skickas till: "Frisvar" Collector Credit AB 201

Läs mer

Trygga arbetslöshetsförsäkring

Trygga arbetslöshetsförsäkring Försäkringsvillkor Trygga arbetslöshetsförsäkring Gäller försäkringar tecknade från 2013-01-01 Detta villkor gäller försäkring för arbetslöshet i Swedbank Försäkrings Tryggakoncept. Försäkringsgivare Tre

Läs mer

Anmälan om registrering av stiftelse

Anmälan om registrering av stiftelse Anmälan om registrering av stiftelse Länsstyrelsen Skåne är tillsyns- och registreringsmyndighet för stiftelser som har sitt säte i eller, om sätesort inte är bestämd, vars förvaltning huvudsakligen utövas

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING. Finansinspektionens föreskrifter om handel och tjänster på värdepappersmarknaden

FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING. Finansinspektionens föreskrifter om handel och tjänster på värdepappersmarknaden FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING Finansinspektionens föreskrifter om handel och tjänster på värdepappersmarknaden beslutade den 18 december 1997. Finansinspektionen föreskriver

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren 1 (6) Omsorgskontoret 2014-06-19 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST Del 1/3 Krav på ansökan och utföraren Upphandlande myndighet: Linköpings kommun genom Äldrenämnden Innehåll

Läs mer