Den här blanketten kan användas för följande två typer av tillfälligt serveringstillstånd:

Save this PDF as:
Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den här blanketten kan användas för följande två typer av tillfälligt serveringstillstånd:"

Transkript

1 Sida 1 (5) ANVISNINGAR A2 TILLFÄLLIGT TILLSTÅND FÖR SERVERING TILL ALLMÄNHETEN Den här blanketten kan användas för följande två typer av tillfälligt serveringstillstånd: 1. Tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten Det är möjligt att ansöka om tillstånd för servering till allmänheten under enstaka perioder eller vid enstaka tillfällen som vid festivaler eller andra tidsbegränsade arrangemang. Tillstånd kan beviljas för en period om högst sju dagar och vid högst sex tillfällen per år. Servering av alkoholdrycker medges endast mellan klockan 11:00 och 01:00. Serveringsstället ska vara utrymt senast 30 minuter efter serveringstidens utgång. Evenemanget ska rikta sig till en vuxen publik. Serveringen ska ske inom en noggrant avgränsad yta och ha ett tillfredsställande antal sittplatser. Serveringsytan ska anges i form av en tydlig ritning. Den sökande ska kunna styrka rätten att disponera mark eller lokal för det sökta arrangemanget. Kommunen kan ställa villkor om ett visst antal ordningsvakter vid serveringsstället för att säkerställa överblicken av serveringsytan. 2. Tillfälligt tillstånd för provsmakning Partihandlare kan, vid arrangemang riktade till allmänheten, enskilt eller gemensamt, ansöka om tillfälligt tillstånd för provsmakning av spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker. Vid tillstånd för provsmakning ställs inga krav på att mat ska serveras då det handlar om servering av små mängder alkoholdrycker. Tillverkare av alkoholdrycker som har ett stadigvarande tillstånd för provsmakning vid tillverkningsstället kan, efter anmälan till kommunen, anordna provsmakning vid tillverkningsstället av egenproducerade drycker. Om tillverkaren inte har stadigvarande serveringstillstånd, får tillverkaren ansöka om tillfälligt provsmakningstillstånd för servering av de egenproducerade dryckerna. Inte heller vid ett sådant tillfälle ställs några krav på matservering. Krav på den som söker serveringstillstånd Alkohollagen är en social skyddslag och i den ställs därför höga krav på den som söker serveringstillstånd och på serveringsstället. Kommunens uppgift är att utreda om kraven i alkohollagen uppfylls. Krav på sökanden: För att beviljas serveringstillstånd måste sökanden vara personligt och ekonomiskt lämplig. Kommunen utreder både sökandens nuvarande situation och bakgrund. Sökande av serveringstillstånd ska ha fyllt 20 år. Därutöver ställs krav på att sökanden ska kunna uppvisa kunskaper i alkohollagen. Om någon av personerna som ska lämplighetsprövas är folkbokförda i något annat land än Sverige ska den sökande själv ansvara för att kommunen får tillgång till 1. utdrag ur polisens brottsregister i hemlandet 2. intyg från skattemyndigheten i hemlandet som visar om den sökande har några skatteskulder.

2 Sida 2 (5) Krav när det gäller brandsäkerhet, kök och matutbud: Serveringsstället ska vara lämplig ur brandsäkerhetssynpunkt. Om servering ska ske i ett så kallat öltält ska den sökande kunna visa att detta uppfyller kraven på brandsäkerhet. Till ansökan ska bifogas beslut från miljö och hälsoskyddsavdelningen att serveringsstället är registrerat för livsmedelshantering. Detta gäller inte vid tillstånd för provsmakning. När det gäller matutbudet ska det erbjudas minst tre tillredda maträtter som ska serveras under hela serveringstiden. Detta gäller inte vid tillstånd för provsmakning. Så här söks tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten: Kommunen rekommenderar att den sökande tar kontakt med alkoholhandläggaren för ett personligt möte innan ansökningsförfarandet sätts igång. Dessutom rekommenderas att kontakt tas med räddningstjänsten och kommunens miljöförvaltning för en dialog. Detta för att på ett tidigt stadium gå igenom vad som krävs vid en ansökan och på så sätt kanske förhindra att utredningstiden blir onödigt lång. 1. Fyll i ansökan (Blankett A1) och kontrollera att alla handlingar är bifogade. Nedan finns en lista på de handlingar som ska bifogas till ansökan. OBS! Ansökan ska skrivas under av firmatecknare. 2. Betala in prövningsavgiften. Prövningsavgiften sätts in på kommunens bankgiro Ange avsändare samt att inbetalningen avser serveringstillstånd. I meddelande till mottagaren anges följande: 3113/3018/707/2180. Om du får avslag på din ansökan betalas inte prövningsavgiften tillbaka. Uppgift om prövningsavgiftens storlek finns i dokumentet Prövningsavgifter. 3. Sänd ansökan till kommunen Ansökan skickas till: Strömstads kommun, Omsorgsförvaltningen, Strömstad. Handlingar som ska bifogas ansökan: 1. Kvitto på betald prövningsavgift 2. Registreringsbevis från Bolagsverket (Gäller inte för tillståndshavare i Strömstads kommun) Registreringsbevis, som inte får vara äldre än tre månader, ska bifogas ansökan.

3 Sida 3 (5) 3. Eventuell fullmakt Om ombud används ska fullmakt bifogas. 4. Ägarförhållanden (Gäller inte för tillståndshavare i Strömstads kommun) I ansökan ska redovisas vem eller vilka som äger det sökande bolaget. Om sökanden är ett aktiebolag, ska ägarförhållandena styrkas med bolagsstämmoprotokoll eller med aktiebok. Av handlingen ska framgå vem eller vilka som äger aktierna i bolaget och hur aktierna är fördelade mellan ägarna. Om det sökande bolaget ingår i en koncern ska en organisationsskiss inlämnas där det tydligt framgår vilka bolag som är ägare och hur stor andel de äger. Av denna skiss ska också framgå vilka enskilda personer som äger koncernmoderbolaget. Om sökanden innehar ägarandelar i några andra bolag ska dessa redovisas med namn och organisationsnummer. Är sökanden ett handelsbolag eller kommanditbolag kan ägarförhållandena styrkas genom ett bolagsavtal som visar hur bolagets andelar är fördelade mellan ägarna. 5. Ritning över serveringsstället Ritningen ska bifogas i två exemplar i A4 format. Den ska om möjligt vara i skala 1:100 och visa hela serveringsstället. Området där gästerna ska serveras och vistas med alkoholdryck, ska vara markerad på det ena exemplaret. Antal sittplatser vid bord och ståplatser vid eventuell bardisk ska också framgå. Kommunen kan ställa villkor om att ett visst antal ordningsvakter måste finnas för att säkerställa överblicken av området. Uppgift om hur ytan ska avgränsas ska bifogas. Detta kan lämpligen göras på ritningen. Den sökande ska visa att rätt att använda mark för servering föreligger. Om serveringen ska ske på privat mark ska det till ansökan bifogas ett godkännande från markägaren. Handlar det om nyttjande av allmän mark ska tillståndsbevis från polismyndigheten medskickas. Om dans ska anordnas måste tillstånd från polisen uppvisas. Gäller ansökan provsmakningstillstånd på tillverkningsställe ska ritningen visa tillverkningsstället. Lokaler som används vid provsmakningen ska särskilt markeras. 6. Beskrivning av arrangemanget(bilaga B5) Av beskrivningen ska framgå i vilket större sammanhang som serveringen ska ingå samt vilka arrangemanget i första hand vänder sig till. 7. Meny (Bilaga B6) Meny över mat och dryckesutbud ska bifogas. Menyn ska ha innehålla minst tre tillredda rätter som ska serveras under hela serveringstiden (Gäller inte provsmakning).

4 Sida 4 (5) 8. Kunskaper i alkohollagen (Bilaga B7) För att få serveringstillstånd krävs det att minst hälften av personerna med betydande inflytande i rörelsen har tillräcklig kunskap i svensk alkohollagstiftning. Detta ska visas genom att den sökande avlägger ett kunskapsprov hos kommunen. Detta är inte nödvändigt om den sökande har ett gällande serveringstillstånd i Strömstads kommun eller någon annan kommun. Då ska tillståndsbevis eller intyg om godkänt kunskapsprov, som inte är äldre än tre år, bifogas ansökan. För varje prov tar kommunen ut en avgift. Denna avgift ska betalas in till kommunen före varje prov och kvittokopia ska tas med vid provtillfället. Avgiften sätts in på kommunens bankgiro Avsändare ska anges samt att inbetalningen avser kunskapsprov. I meddelande till mottagaren anges följande: 3113/3018/707/2180. Om du får avslag på din ansökan betalas inte avgiften tillbaka. Information om kunskapsprovet och avgiftens storlek finns i dokument Information om kunskapsprov. 9. Registrering av livsmedelsanläggning (Gäller inte vid ansökan om provsmakning) Kopia på beslut från miljöförvaltningen att serveringsstället är registrerat som livsmedelsanläggning ska bifogas ansökan liksom en kopia på den anmälan som skickats in till miljöförvaltningen för registrering av köket. 10. Anmälan om serveringsansvariga personer (Bilaga B8) Enligt alkohollagen ska tillståndshavaren eller av denne utsedd serveringsansvarig person ha tillsyn över serveringen under hela serveringstiden. Den som är serveringsansvarig ska ha fyllt 20 år och vara lämplig för uppgiften med hänsyn till sina personliga egenskaper och omständigheterna i övrigt. Utredning, handläggningstid och beslut Från det datum alla begärda handlingar är inlämnade och är korrekta fram till beslut tar det 1 2 månader. Beslut fattas i Omsorgsnämndens arbetsutskott, som sammanträder en gång i månaden med ett kortare uppehåll under sommaren. I ansökningsformuläret finns en checklista som kan användas för att se att alla dokument och blanketter, som krävs för en fullständig ansökan, finns bifogade. Servering av alkoholdrycker är en ansvarsfull uppgift och det är därför viktigt att den sökande uppfyller de stränga krav på personlig lämplighet som ställs i alkohollagen. Det är också viktigt att serveringsstället håller godkänd standard när det gäller exempelvis brandskydd och livsmedelshantering. För att utreda detta skickar kommunen i alla ärenden remisser till polismyndigheten, räddningstjänsten och miljöförvaltningen. När det gäller sökanden som inte är kända av kommunen skickas remisser även till skatteverket och kronofogden. Besök i de lokaler som ska användas samt personliga möten med den sökande är andra delar i utredningsprocessen. Om det under utredningens gång framkommer uppgifter som kan vara till den sökandes nackdel kommer kommunen att kommunicera detta med den sökande.

5 Sida 5 (5) När utredningen, med förslag till beslut, är klar, skickas den till den sökande för påseende samt till Omsorgsnämndens arbetsutskott som har att besluta i ärendet. Efter justering (tar cirka en vecka) skickas beslutet till den sökande. Vid ett positivt beslut bifogas även tillståndsbevis. Om beslutet helt eller delvis skulle gå den sökande emot finns möjlighet att överklaga beslutet i förvaltningsdomstol. Anvisningar om hur detta går till bifogas beslutet.

STADIGVARANDE TILLSTÅND FÖR SERVERING TILL ALLMÄNHETEN OCH SLUTET SÄLLSKAP

STADIGVARANDE TILLSTÅND FÖR SERVERING TILL ALLMÄNHETEN OCH SLUTET SÄLLSKAP Sida 1 (5) ANVISNINGAR A1 STADIGVARANDE TILLSTÅND FÖR SERVERING TILL ALLMÄNHETEN OCH SLUTET SÄLLSKAP Stadigvarande tillstånd för servering till allmänheten Denna typ av serveringstillstånd söks vanligtvis

Läs mer

Den här blanketten används för följande två typer av stadigvarande serveringstillstånd

Den här blanketten används för följande två typer av stadigvarande serveringstillstånd ANSÖKAN STADIGVARANDE SERVERINGSTILLSTÅND enligt 8 kap. 2, 6, 7 alkohollagen (2010:1622) Den här blanketten används för följande två typer av stadigvarande serveringstillstånd 1. Stadigvarande tillstånd

Läs mer

Ansökan och anvisning om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten 8 kap 2 och 8 kap 6 alkohollagen

Ansökan och anvisning om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten 8 kap 2 och 8 kap 6 alkohollagen Om du vill servera sprit, vin, starköl eller annan jäst alkoholdryck till allmänheten mot betalning måste du ansöka om serveringstillstånd. När du ansöker om tillstånd gör kommunen en utredning. Ett tillfälligt

Läs mer

Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten

Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten Alla som mot betalning vill servera spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker (t.ex. cider och fruktviner)

Läs mer

Ansökan och anvisning om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten 8 kap 2 och 8 kap 6 alkohollagen

Ansökan och anvisning om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten 8 kap 2 och 8 kap 6 alkohollagen lankett Om du vill servera sprit, vin, starköl eller annan jäst alkoholdryck till allmänheten mot betalning måste du ansöka om serveringstillstånd. När du ansöker om tillstånd gör kommunen en utredning.

Läs mer

Så här ansöker du om stadigvarande serveringstillstånd

Så här ansöker du om stadigvarande serveringstillstånd Så här ansöker du om stadigvarande serveringstillstånd Om du vill servera sprit, vin, starköl eller annan jäst alkoholdryck till allmänheten eller ett slutet sällskap mot betalning måste du ansöka om serveringstillstånd.

Läs mer

Så här ansöker du om stadigvarande serveringstillstånd

Så här ansöker du om stadigvarande serveringstillstånd Så här ansöker du om stadigvarande serveringstillstånd Om du vill servera sprit, vin, starköl eller annan jäst alkoholdryck till allmänheten eller ett slutet sällskap mot betalning så måste du ansöka om

Läs mer

Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap

Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap Alla som mot betalning vill servera spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker (t.ex. cider och

Läs mer

Så här ansöker du om serveringstillstånd för restaurang, catering och festvåning

Så här ansöker du om serveringstillstånd för restaurang, catering och festvåning 1 Så här ansöker du om serveringstillstånd för restaurang, catering och festvåning Om du vill servera sprit, vin, starköl eller annan jäst alkoholdryck till allmänheten eller ett slutet sällskap mot betalning

Läs mer

Anvisningar till ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker. Ansökan om serveringstillstånd ska vara skriftlig på särskild blankett.

Anvisningar till ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker. Ansökan om serveringstillstånd ska vara skriftlig på särskild blankett. Anvisningar till ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker Ansökan om serveringstillstånd ska vara skriftlig på särskild blankett. Följande uppgifter ska framgå av ansökan: Uppgifter om sökande

Läs mer

Skickas till: Permanent tillstånd, allmänheten Permanent tillstånd, slutet sällskap Cateringtillstånd Ändring i tillstånd

Skickas till: Permanent tillstånd, allmänheten Permanent tillstånd, slutet sällskap Cateringtillstånd Ändring i tillstånd ANSÖKAN OM STADIGVARANDE SERVERINGSTILLSTÅND För servering av alkoholdrycker Blankettanvisning Personuppgifter i denna handling kommer att behandlas i enlighet med PUL (personuppgiftslagen). Du medger

Läs mer

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd Ansökan om Ansökan om serveringstillstånd görs på kommunens ansökningsblankett, vid ansökan krävs det även information som bifogas som bilagor vid ansökan för att ansökan ska vara komplett. Inkommen ansökan

Läs mer

Anmälan om ändrade ägar- och styrelseförhållanden

Anmälan om ändrade ägar- och styrelseförhållanden Anmälan om ändrade ägar- och styrelseförhållanden Allmänna bestämmelser Om det sker förändringar i ditt bolag som har serveringstillstånd ska du anmäla detta till tillståndsenheten. Det kan t.ex. röra

Läs mer

Ansökan tillfälligt tillstånd att servera alkoholdrycker

Ansökan tillfälligt tillstånd att servera alkoholdrycker Ansökan tillfälligt tillstånd att servera alkoholdrycker Den här blanketten används för: Tillfälligt tillstånd till allmänheten För att det ska vara fråga om ett tillfälligt tillstånd får serveringen inte

Läs mer

Ansökan Om stadigvarande serveringstillstånd

Ansökan Om stadigvarande serveringstillstånd 1 Ansökan Om stadigvarande serveringstillstånd Försättsblad/Innehållsförteckning som bifogas ansökan Ange bilaga nr på handlingar som medföljer ansökan och streckmarkera de som saknas. Ansökan om tillstånd

Läs mer

Har du redan ett gällande serveringstillstånd så ska du skicka in följande handlingar:

Har du redan ett gällande serveringstillstånd så ska du skicka in följande handlingar: Så här ansöker du om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten Ett tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten kan omfatta en begränsad tid eller ett enstaka tillfälle. I Göteborg, Ale, Kungälv,

Läs mer

Ansökan tillfälligt tillstånd att servera alkoholdrycker

Ansökan tillfälligt tillstånd att servera alkoholdrycker Ansökan tillfälligt tillstånd att servera alkoholdrycker Den här blanketten används för: Tillfälligt tillstånd till allmänheten För att det ska vara fråga om ett tillfälligt tillstånd får serveringen inte

Läs mer

Anvisningar för ansökan om stadigvarande tillstånd för servering

Anvisningar för ansökan om stadigvarande tillstånd för servering Datum 2011-03-17 Vår referens 1(6) Kommunledningsförvaltningen Anvisningar för ansökan om stadigvarande tillstånd för servering Kortfattat om vad som krävs för stadigvarande serveringstillstånd Alkohollagen

Läs mer

Ansökan samt följande handlingar ska skickas in innan prövningen kan påbörjas. Läs noga igenom, numrera bilagorna och ange dessa bredvid.

Ansökan samt följande handlingar ska skickas in innan prövningen kan påbörjas. Läs noga igenom, numrera bilagorna och ange dessa bredvid. Anvisningar för ansökan om stadigvarande serveringstillstånd För att du ska få din ansökan om serveringstillstånd behandlad måste den vara fullständig det vill säga alla de dokument som efterfrågas har

Läs mer

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd Anvisningar Version 2015-09-03 Ansökan om stadigvarande Den som vill servera alkohol i sin verksamhet behöver ett. I det här häftet finns anvisningar och blanketter för att ansöka om stadigvarande till

Läs mer

Ansökan Om stadigvarande serveringstillstånd

Ansökan Om stadigvarande serveringstillstånd 1 Ansökan Om stadigvarande serveringstillstånd Försättsblad/Innehållsförteckning som bifogas ansökan Ange bilaga nr på handlingar som medföljer ansökan och streckmarkera de som saknas. Ansökan om tillstånd

Läs mer

Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten

Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten Alla som mot betalning vill servera spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker (t.ex. cider och fruktviner)

Läs mer

Anvisningar och ansökningsblanketter för ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten för etablerade krögare

Anvisningar och ansökningsblanketter för ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten för etablerade krögare Anvisningar och ansökningsblanketter för ansökan om tillfälligt serveringstillstånd för etablerade krögare Innehåller Anvisningar till ansökan om tillfälligt serveringstillstånd Blankett 1B: Ansökan om

Läs mer

Ansökan om tillstånd enligt 8 kap. alkohollagen (2010:1622) För servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod för allmänheten

Ansökan om tillstånd enligt 8 kap. alkohollagen (2010:1622) För servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod för allmänheten Ansökan om tillstånd enligt 8 kap. alkohollagen (2010:1622) För servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod för allmänheten Försättsblad/Innehållsförteckning som bifogas ansökan Ange bilaga

Läs mer

Anvisningar och ansökningsblanketter för ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten för icke etablerade krögare

Anvisningar och ansökningsblanketter för ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten för icke etablerade krögare Anvisningar och ansökningsblanketter för ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten för icke etablerade krögare Innehåller Anvisningar till ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till

Läs mer

Ansökan och anvisning om stadigvarande serveringstillstånd 8 kap 2, 8 kap 4 och 8 kap 7 alkohollagen

Ansökan och anvisning om stadigvarande serveringstillstånd 8 kap 2, 8 kap 4 och 8 kap 7 alkohollagen nsökan och anvisning Om du vill servera sprit, vin, starköl eller annan jäst alkoholdryck till allmänheten eller till slutna sällskap mot betalning måste du ansöka om serveringstillstånd. När du ansöker

Läs mer

Så här anmäler du förändringar i ägande och verksamhet

Så här anmäler du förändringar i ägande och verksamhet 1 Så här anmäler du förändringar i ägande och verksamhet Om det sker förändringar i ditt bolag som har serveringstillstånd ska du anmäla detta till tillståndsenheten. Det kan till exempel vara om ägarförhållandena

Läs mer

Ansökan om stadigvarande tillstånd

Ansökan om stadigvarande tillstånd Ansökan om stadigvarande tillstånd * Obligatoriska fält 1 Sökanden 1.1 Sökandes organisationsnummer* 1.2 Företagsnamn* 1.3 Företagets adress* 1.4 Postnummer* 1.5 Ort* 1.6 E-post till firmatecknare 1.7

Läs mer

ANSÖKAN - TILLFÄLLIGT SERVERINGSTILLSTÅND TILL ALLMÄNHETEN

ANSÖKAN - TILLFÄLLIGT SERVERINGSTILLSTÅND TILL ALLMÄNHETEN ANSÖKAN - TILLFÄLLIGT SERVERINGSTILLSTÅND TILL ALLMÄNHETEN Sökande Namn: Organisationsnummer: Adress: Tel nr: Post nr/ort: Mobil nr: E-post: Serveringsställe Namn: Tel nr: Gatuadress: Post nr/ort: Serveringens

Läs mer

Sida 1 av 5 Haparanda stad - Tillstånd alkohol och tobak Ansökan om serveringstillstånd permanent Nytt tillstånd Ägarskifte Ändring i tillstånd Serveringsställe Namn* Restaurangnummer* Adress* Postnummer*

Läs mer

Ansökan tillfälligt tillstånd att servera alkoholdrycker

Ansökan tillfälligt tillstånd att servera alkoholdrycker Anvisningar Ansökan tillfälligt tillstånd att servera alkoholdrycker Den här blanketten används för: Tillfälligt tillstånd till allmänheten För att det ska vara fråga om ett tillfälligt tillstånd får serveringen

Läs mer

Restaurang nr. Tillställningens art (bröllop, 50-årsfest el dyl.) Alkoholdrycker som önskas serveras Starköl Vin Spritdrycker Annan jäst alkoholdryck

Restaurang nr. Tillställningens art (bröllop, 50-årsfest el dyl.) Alkoholdrycker som önskas serveras Starköl Vin Spritdrycker Annan jäst alkoholdryck Ansökan om tillstånd enligt 8 kap 2 alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod till allmänheten ANSÖKNINGSUPPGIFTER Sökande Org. nr / Pnr. Tel. nr Adress

Läs mer

Ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten

Ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten Information Bilagor För att denna ansökan ska vara komplett behöver den kompletteras med bilagor som du laddar upp längre fram i formuläret. Läs i texten till vänster om vilka bilagor som behövs. Tillstånd

Läs mer

ANSÖKAN OM STADIGVARANDE SERVERINGSTILLSTÅND

ANSÖKAN OM STADIGVARANDE SERVERINGSTILLSTÅND ANSÖKAN OM STADIGVARANDE SERVERINGSTILLSTÅND Sökande Bolagets / företagets namn: Organisationsnr/personnr: Gatuadress: Telefonnr: Postadress: E-post: Serveringsställe Restaurangens namn: Gatuadress: Postadress:

Läs mer

Alkohollagen 2010:1622. Prop. 2009/10:125. Elisabeth Moberg Alkoholhandläggare

Alkohollagen 2010:1622. Prop. 2009/10:125. Elisabeth Moberg Alkoholhandläggare Alkohollagen 2010:1622 Prop. 2009/10:125 Elisabeth Moberg Alkoholhandläggare Alkohollagen en skyddslag Alkohollagen finns för att begränsa alkoholens skadeverkningar. Skyddet för människors hälsa går före

Läs mer

Anmälan om ändrade ägar- och styrelseförhållanden

Anmälan om ändrade ägar- och styrelseförhållanden Anmälan om ändrade ägar- och styrelseförhållanden Allmänna bestämmelser Om det sker förändringar i ditt bolag som har serveringstillstånd ska du anmäla detta till tillståndsenheten. Det kan t.ex. röra

Läs mer

ANSÖKAN. Gatuadress E-postadress Faxnummer. Serveringsställe Restaurangnummer

ANSÖKAN. Gatuadress E-postadress Faxnummer. Serveringsställe Restaurangnummer SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN ANSÖKAN Tillstånd enligt 8 kap 2 alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker SIDA 1 (1) Sökande Namn Organisationsnummer/personnummer Gatuadress E-postadress

Läs mer

Protokoll Bygg- och miljönämnden

Protokoll Bygg- och miljönämnden Protokoll Bygg- och miljönämnden Fredag 1 juni 2018 Bygg- och miljönämnden 2018-06-01 2 Plats: Kommunhuset, sammanträdesrum Tjädern, kl 10:00 Beslutande: Annica Eklund S Roger Östlund S Kjell Grafström

Läs mer

Riktlinjer Antagna av Miljönämnden

Riktlinjer Antagna av Miljönämnden Antagna av Miljönämnden 2016-10-20 för alkoholservering och försäljning av folköl och tobaksvaror Alkohollagstiftningen är i första hand en social skyddslagstiftning. I de fall alkoholpolitiska hänsyn

Läs mer

Anmälan om ändrade ägar- och styrelseförhållanden

Anmälan om ändrade ägar- och styrelseförhållanden Anmälan om ändrade ägar- och styrelseförhållanden Allmänna bestämmelser Om det sker förändringar i ditt bolag som har serveringstillstånd ska du i förväg anmäla dessa till tillståndsenheten. Det kan t.ex.

Läs mer

Ange vilka alkoholdrycker som ska kunna serveras eller provsmakas Starköl Vin Spritdryck Andra jästa alkoholdrycker

Ange vilka alkoholdrycker som ska kunna serveras eller provsmakas Starköl Vin Spritdryck Andra jästa alkoholdrycker Information om personuppgiftsbehandling Gislaveds kommun kommer att spara och behandla de personuppgifter du lämnar in till kommunen via denna blankett och eventuella bifogade handlingar, se bilaga 5.

Läs mer

Anmälan om betydande förändringar i exempelvis ägar- eller styrelseförhållanden

Anmälan om betydande förändringar i exempelvis ägar- eller styrelseförhållanden Anmälan om betydande förändringar i exempelvis ägar- eller styrelseförhållanden Allmänna bestämmelser Du som har stadigvarande serveringstillstånd är enligt 9 kap. 11 alkohollagen bland annat skyldig att

Läs mer

Information angående. serveringstillstånd

Information angående. serveringstillstånd Information angående serveringstillstånd Alkohollagstiftningen är i första hand en skyddslagstiftning som kommit till för att begränsa alkoholens skadeverkningar. Därför får serveringstillstånd vägras

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun

Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun RIKTLINJER Gäller från och med 2012-12-01 och tillsvidare Antaget av fullmäktige 2012-11-12 124 RIKTLINJER 1 Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun

Läs mer

Information till sökanden av tillstånd för tillfällig servering av alkoholdrycker enligt alkohollagen (SFS 1994:1738)

Information till sökanden av tillstånd för tillfällig servering av alkoholdrycker enligt alkohollagen (SFS 1994:1738) Information till sökanden av tillstånd för tillfällig servering av alkoholdrycker enligt alkohollagen (SFS 1994:1738) Riktlinjer Servering till allmänheten Det är möjligt att ansöka om tillstånd för servering

Läs mer

Anvisningar till ansökan om tillstånd för tobaksförsäljning enligt 5 kap. 3 lag om tobak och liknade produkter (2018:2088)

Anvisningar till ansökan om tillstånd för tobaksförsäljning enligt 5 kap. 3 lag om tobak och liknade produkter (2018:2088) Sida 1 av 5 Anvisningar till ansökan om tillstånd för tobaksförsäljning enligt 5 kap. 3 lag om tobak och liknade produkter (2018:2088) Det finns två typer av tobaksförsäljningstillstånd Den som vill sälja

Läs mer

Besöksadress. Ange vilka alkoholdrycker som ska kunna serveras eller provsmakas Starköl Vin Spritdryck Andra jästa alkoholdrycker

Besöksadress. Ange vilka alkoholdrycker som ska kunna serveras eller provsmakas Starköl Vin Spritdryck Andra jästa alkoholdrycker Information om personuppgiftsbehandling Gislaveds kommun kommer att spara och behandla de personuppgifter du lämnar in till kommunen via denna blankett och eventuella bifogade handlingar, se bilaga 2.

Läs mer

Ändring av verksamhetens inriktning Annat:. För och efternamn: Personnummer: Roll/titel. För och efternamn: Personnummer: Roll/titel:

Ändring av verksamhetens inriktning Annat:. För och efternamn: Personnummer: Roll/titel. För och efternamn: Personnummer: Roll/titel: Tillståndshavare Bolagsnamn/Namn: Gatuadress: Telefon: Organisationsnummer/personnummer: Postnummer och postort: E-postadress: Serveringsställe (Restauranglokal, område, plats, föreningslokal eller liknande

Läs mer

Gatuadress: Postnummer: Postort: Gatuadress: Postnummer: Postort: Pausservering Minibar Starköl Vin Spritdrycker Andra jästa alkoholdrycker (cider)

Gatuadress: Postnummer: Postort: Gatuadress: Postnummer: Postort: Pausservering Minibar Starköl Vin Spritdrycker Andra jästa alkoholdrycker (cider) Personuppgifterna i ansökan behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Information du lämnar lagras och bearbetas i register inom social- och omsorgskontoret. Du har rätt att begära information,

Läs mer

Ändring av verksamhetens inriktning Annat:. För och efternamn: Personnummer: Roll/titel. För och efternamn: Personnummer: Roll/titel:

Ändring av verksamhetens inriktning Annat:. För och efternamn: Personnummer: Roll/titel. För och efternamn: Personnummer: Roll/titel: Tillståndshavare Bolagsnamn/Namn: Gatuadress: Telefon: Organisationsnummer/personnummer: Postnummer och postort: E-postadress: Serveringsställe (Restauranglokal, område, plats, föreningslokal eller liknande

Läs mer

Ansökan och anvisning om tillstånd för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle till slutet sällskap. förening 8 kap 2 alkohollagen

Ansökan och anvisning om tillstånd för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle till slutet sällskap. förening 8 kap 2 alkohollagen Om du vill servera sprit, vin, starköl eller annan jäst alkoholdryck mot betalning till slutna sällskap måste du ansöka om serveringstillstånd. När du ansöker om tillstånd gör kommunen en utredning. Ett

Läs mer

Anvisningar och ansökningsblanketter för ansökan om stadigvarande serveringstillstånd

Anvisningar och ansökningsblanketter för ansökan om stadigvarande serveringstillstånd Anvisningar och ansökningsblanketter för ansökan om stadigvarande serveringstillstånd Innehåller Anvisningar till ansökan om serveringstillstånd Blankett 1A: Ansökan om stadigvarande tillstånd Blankett

Läs mer

Anvisningar och råd vid ansökan om permanent serveringstillstånd

Anvisningar och råd vid ansökan om permanent serveringstillstånd Anvisningar och råd vid ansökan om permanent serveringstillstånd Ansökan Vad en ansökningshandling skall innehålla. Vem som söker serveringstillstånd (den fysiska eller juridiska personen som driver verksamheten)

Läs mer

Anvisningar och anmälningsblanketter om förändringar i ägande eller verksamhet.

Anvisningar och anmälningsblanketter om förändringar i ägande eller verksamhet. Anvisningar och anmälningsblanketter om förändringar i ägande eller verksamhet. Reviderade 2014-01-01 Anmälarens uppgifter Tillståndshavare Bolagsnamn / Organisationsnummer / Gatuadress Postnummer och

Läs mer

Mötets diarienummer Sammanträdesdatum Sida IFO2014/ (4)

Mötets diarienummer Sammanträdesdatum Sida IFO2014/ (4) Kallelse Individ- och familjeomsorgsnämnden Mötets diarienummer Sammanträdesdatum Sida IFO2014/12 2014-08-18 1 (4) Tid Måndag 2014-08-18 k1.14:30 Plats Tingsön - Plangatan 5 Tid för justering Föredragningslista

Läs mer

Organisationsnummer. Postnummer och postort. Fax. Restaurang Provsmakning vid tillverkningsställe Cateringverksamhet för slutet sällskap.

Organisationsnummer. Postnummer och postort. Fax. Restaurang Provsmakning vid tillverkningsställe Cateringverksamhet för slutet sällskap. Socialnämnden ANSÖKAN STADIGVARANDE TILLSTÅND enligt 8 kap. 2, 4, 7 alkohollagen (2010:1622) SÖKANDE Organisationsnummer Gatuadress Postnummer och postort Telefon Fax Epostadress ANSöKAN AVSER Restaurang

Läs mer

Ansökan och anvisning om tillstånd för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle till slutet sällskap, företag 8 kap 2 alkohollagen

Ansökan och anvisning om tillstånd för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle till slutet sällskap, företag 8 kap 2 alkohollagen Om du vill servera sprit, vin, starköl eller annan jäst alkoholdryck mot betalning till slutna sällskap måste du ansöka om serveringstillstånd. När du ansöker om tillstånd gör kommunen en utredning. Ett

Läs mer

Riktlinjer serveringstillstånd i Svalövs kommun Riktlinjer, serveringstillstånd Antagna av Kommunfullmäktige Redigerad

Riktlinjer serveringstillstånd i Svalövs kommun Riktlinjer, serveringstillstånd Antagna av Kommunfullmäktige Redigerad serveringstillstånd i Svalövs kommun, serveringstillstånd Antagna av Kommunfullmäktige 2014-01-27 Redigerad 2018-01-01 Besöksadress Herrevadsgatan 10 Telefon 0418-47 50 00 Fax 0418-47 50 26 E-post info@svalov.se

Läs mer

Cateringverksamhet för slutna sällskap (som tillägg till stadigvarande serveringstillstånd) Alkoholdrycker som serveringstillståndet ska utökas med:

Cateringverksamhet för slutna sällskap (som tillägg till stadigvarande serveringstillstånd) Alkoholdrycker som serveringstillståndet ska utökas med: ANSÖKNINGSUPPGIFTER Sökande Organisationsnummer/ Personnummer Telefonnummer Adress Faxnummer E-post Serveringsställe Restaurangnummer Gatuadress Postnummer och postort Ansökan avser Utökning avser Bifoga

Läs mer

INFORMATION om ansökan om stadigvarande tillstånd. 8 kap. 2 alkohollagen (2010:1622)

INFORMATION om ansökan om stadigvarande tillstånd. 8 kap. 2 alkohollagen (2010:1622) INFORMATION om ansökan om stadigvarande tillstånd 8 kap. 2 alkohollagen (2010:1622) CHECKLISTA Följande handlingar ska lämnas in vid ansökan om serveringstillstånd: Ansökan Registreringsbevis för aktiebolag,

Läs mer

handlingar Fler dryckesslag Se bilaga 1. Cateringverksamhet för slutna sällskap (som tillägg till stadigvarande serveringstillstånd)

handlingar Fler dryckesslag Se bilaga 1. Cateringverksamhet för slutna sällskap (som tillägg till stadigvarande serveringstillstånd) ANSÖKNINGSUPPGIFTER Sökande Organisationsnummer Personnummer Telefonnummer Faxnummer Namn Adress E-post Serveringsställe Namn Restaurangnummer Gatuadress Postnummer och postort Ansökan avser Utökning avser

Läs mer

Ansökan och anvisning om tillstånd för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle till slutet sällskap. förening 8 kap 2 alkohollagen

Ansökan och anvisning om tillstånd för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle till slutet sällskap. förening 8 kap 2 alkohollagen Om du vill servera sprit, vin, starköl eller annan jäst alkoholdryck mot betalning till slutna sällskap måste du ansöka om serveringstillstånd. När du ansöker om tillstånd gör kommunen en utredning. Ett

Läs mer

Riktlinjer alkoholtillstånd i Svalövs kommun

Riktlinjer alkoholtillstånd i Svalövs kommun alkoholtillstånd i Svalövs kommun, tillstånds- och tillsynsavgifter antagna av kommunfullmäktige 2014-01-27 Postadress 268 80 Svalöv Besöksadress Herrevadsgatan 10 Telefon 0418-47 50 00 Fax 0418-47 50

Läs mer

Anvisningar till ansökan om stadigvarande serveringstillstånd (även catering) Stadigvarande serveringstillstånd vid ägarbyte

Anvisningar till ansökan om stadigvarande serveringstillstånd (även catering) Stadigvarande serveringstillstånd vid ägarbyte 1 (6) Anvisningar till ansökan om stadigvarande serveringstillstånd (även catering) Stadigvarande serveringstillstånd vid ägarbyte För att få servera alkohol till allmänheten behöver du ett serveringstillstånd.

Läs mer

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd Anvisningar Version 2019-08-02 Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd Du som vill servera alkohol i din verksamhet behöver ett serveringstillstånd. Här finns anvisningar och blanketter för att ansöka

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND KOMMUNALA RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN AVSEENDE SERVERINGSTILLSTÅND Enligt 8 kap 9 alkohollagen (2010:1622) ska kommunen tillhandahålla riktlinjer för tillämpningen

Läs mer

Anvisningar till ansökan om stadigvarande serveringstillstånd

Anvisningar till ansökan om stadigvarande serveringstillstånd Anvisningar till ansökan om stadigvarande serveringstillstånd Enligt 8 kap. 2 alkohollag (2010:1622) Sida 1 av 3 Så här ansöker du Genom att noga läsa igenom vilka handlingar du ska skicka med din ansökan

Läs mer

Restaurangnummer. Året runt Årligen under en viss period (Ange fr.o.m. t.o.m.)

Restaurangnummer. Året runt Årligen under en viss period (Ange fr.o.m. t.o.m.) Gislaveds kommun kommer att spara och behandla de personuppgifter du lämnar in till kommunen via denna blankett bifogade handlingar, se bilaga 2. Sökande Namn Personnummer eller Organisationsnummer Kontaktperson

Läs mer

Anvisningar till ansökan om serveringstillstånd Sökanden är en enskild firma eller enskild person

Anvisningar till ansökan om serveringstillstånd Sökanden är en enskild firma eller enskild person Tillståndsenheten 2010-12-28 Anvisningar till ansökan om serveringstillstånd Sökanden är en enskild firma eller enskild person Den ifyllda ansökningsblanketten ska undertecknas av behörig person och skickas

Läs mer

Ansökan Tillstånd för servering av alkoholdrycker

Ansökan Tillstånd för servering av alkoholdrycker stånd för servering av alkoholdrycker Sökande Bolagsnamn/namn Adress Kontaktperson Organisationsnummer/personnummer Mobil/tel.nr E- post Serveringsställe Serveringsställe/tillredningsställe Adress Mobil/tel.nr

Läs mer

Riktlinjer för. Servering av alkohol

Riktlinjer för. Servering av alkohol Riktlinjer för Servering av alkohol Riktlinjer för servering av alkoholhaltiga drycker Serveringstillstånd Den svenska alkoholpolitikens mål är att främja folkhälsan genom att minska alkoholens medicinska

Läs mer

ANSÖKAN TOBAKSFÖRSÄLJNINGSTILLSTÅND enligt 5 kap. 3 lag om tobak och liknade produkter (2018:2088)

ANSÖKAN TOBAKSFÖRSÄLJNINGSTILLSTÅND enligt 5 kap. 3 lag om tobak och liknade produkter (2018:2088) SÖKANDE Bolagets namn Organisationsnummer Bolagets gatuadress Postnummer och postort Faktureringsadress (om annan än ovan) Postnummer och postort Mobilnummer E-postadress Kontaktperson Behandling av personuppgifter

Läs mer

Stadigvarande serveringstillstånd

Stadigvarande serveringstillstånd Stadigvarande serveringstillstånd Om du vill servera sprit, vin, starköl eller annan jäst alkoholdryck till allmänheten eller ett slutet sällskap mot betalning måste du ansöka om serveringstillstånd. När

Läs mer

ANSÖKAN TOBAKSFÖRSÄLJNINGSTILLSTÅND enligt 5 kap. 3 lag om tobak och liknade produkter (2018:2088)

ANSÖKAN TOBAKSFÖRSÄLJNINGSTILLSTÅND enligt 5 kap. 3 lag om tobak och liknade produkter (2018:2088) SÖKANDE Bolagets namn Organisationsnummer Bolagets gatuadress Postnummer och postort Faktureringsadress (om annan än ovan) Postnummer och postort Mobilnummer E-postadress Kontaktperson Telefonnummer E-post

Läs mer

Ansökan om tillstånd enligt 8 kap 2 alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod till allmänheten

Ansökan om tillstånd enligt 8 kap 2 alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod till allmänheten Ansökan om tillstånd enligt 8 kap 2 alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod till allmänheten Skickas till: Trosa kommun Miljökontoret 619 80 Trosa Personuppgifter

Läs mer

Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap samt anvisningar till ansökan

Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap samt anvisningar till ansökan Sid. 1 av 10 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap samt anvisningar till ansökan Förteckning o Anvisningar till ansökan och till de handlingar som sökande behöver lämna in tillsammans

Läs mer

Tillfälligt tillstånd till allmänheten

Tillfälligt tillstånd till allmänheten Tillfälligt tillstånd till allmänheten Tillfälligt tillstånd till allmänheten gäller alltid viss begränsad tidsperiod. Denna tidsperiod kan vara allt från en enstaka dag till maximalt tre (3) månader.

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd och tillsyn ansvarsfull alkoholhantering i Vårgårda

Riktlinjer för serveringstillstånd och tillsyn ansvarsfull alkoholhantering i Vårgårda Antaget av myndighetsnämnd Lärande och Omsorg 2013-03-12 32 Riktlinjer för serveringstillstånd och tillsyn ansvarsfull alkoholhantering i Vårgårda 2(14) Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Alkohollagen

Läs mer

Information till sökande tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap.

Information till sökande tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap. Alkoholservering till slutet sällskap Information till sökande tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap. Vad är ett slutet sällskap? För att det skall kunna vara fråga om ett slutet

Läs mer

ANSÖKAN TILLFÄLLIGT TILLSTÅND enligt 8 kap. 2, 6, 7 alkohollagen (2010:1622)

ANSÖKAN TILLFÄLLIGT TILLSTÅND enligt 8 kap. 2, 6, 7 alkohollagen (2010:1622) ANSÖKAN TILLFÄLLIGT TILLSTÅND enligt 8 kap. 2, 6, 7 alkohollagen (2010:1622) SÖKANDE Organisationsnummer/personnummer Gatuadress Postnummer och postort Telefon och ev. fax E-postadress SERVERINGSSTÄLLE

Läs mer

Ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksvaror (detaljhandel)

Ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksvaror (detaljhandel) 1(6) Ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksvaror (detaljhandel) Sökande Bolagsnamn/Föreningsnamn/Namn Organisationsnummer/personnummer Telefonnummer Kontaktperson Försäljningsställe Namn på försäljningsställe

Läs mer

Riktlinjer för servering av alkoholdrycker

Riktlinjer för servering av alkoholdrycker 1 (8) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: SN 2012-05-02 Uppdateras: Riktlinjer för servering av alkoholdrycker Innehållsförteckning 1. Allmänt 2. Utredning och beslut om

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING BOXHOLMS KOMMUN

RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING BOXHOLMS KOMMUN RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING I BOXHOLMS KOMMUN Kf 81 20120924 Dnr 12.224.700 Sn 107 20120822 Dnr 12.018.750 Riktlinjer för alkoholservering i Boxholms kommun Alkohollagen (2010:1622), som är en skyddslag,

Läs mer

Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten samt anvisningar till ansökan

Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten samt anvisningar till ansökan Sid. 1 av 12 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten samt anvisningar till ansökan Förteckning o Anvisningar till ansökan och till de handlingar som sökande behöver lämna in tillsammans

Läs mer

Anvisningar och ansökningsblanketter för ansökan om stadigvarande serveringstillstånd

Anvisningar och ansökningsblanketter för ansökan om stadigvarande serveringstillstånd Anvisningar och ansökningsblanketter för ansökan om stadigvarande serveringstillstånd Innehåller Anvisningar till ansökan om serveringstillstånd Blankett 1A: Ansökan om stadigvarande tillstånd Blankett

Läs mer

Ansökan tobaksförsäljningstillstånd

Ansökan tobaksförsäljningstillstånd Ansökan tobaksförsäljningstillstånd Sökande Bolagets namn Organisationsnummer Bolagets gatuadress Postnummer och postort Faktureringsadress (om annan än ovan) Postnummer och postort Mobilnummer eller telefonnummer

Läs mer

Information om att ansöka om serveringstillstånd

Information om att ansöka om serveringstillstånd Information om att ansöka om serveringstillstånd Detta är en information framtagen av Vingåkers kommun 2013-08-01 för dig som vill veta mer om att ansöka om serveringstillstånd för alkoholhaltiga drycker.

Läs mer

Tillstånd till slutna sällskap

Tillstånd till slutna sällskap Tillstånd till slutna sällskap Tillstånd till slutet sällskap kan meddelas för servering i förening, företag eller annat slutet sällskap. Ideella föreningar eller stiftelse som söker tillstånd ska ha en

Läs mer

Anvisningar och ansökningsblanketter för ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap för icke etablerade krögare

Anvisningar och ansökningsblanketter för ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap för icke etablerade krögare Anvisningar och ansökningsblanketter för ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap för icke etablerade krögare Tillståndsenheten 2015-05-20 Anvisningar till ansökan om tillfälligt

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering. Socialnämnden i Mullsjö

Riktlinjer för alkoholservering. Socialnämnden i Mullsjö Riktlinjer för alkoholservering Socialnämnden i Mullsjö Inledning Alkohollagen är en skyddslag. Alkohollagen finns för att begränsa alkoholens skadeverkningar. En utgångspunkt för kommunerna är att skyddet

Läs mer

Ansökan Tillfälligt/Slutet Sällskap

Ansökan Tillfälligt/Slutet Sällskap 1 Ansökan Tillfälligt/Slutet Sällskap Försättsblad/Innehållsförteckning Kryssa för vilka handlingar som medföljer ansökan. Ansökan skickas till Socialförvaltningen, 642 82 FLEN Ansökan Kvitto på betald

Läs mer

Riktlinjer alkoholtillstånd i Svalövs kommun

Riktlinjer alkoholtillstånd i Svalövs kommun alkoholtillstånd i Svalövs kommun, tillstånds- och tillsynsavgifter antagna av kommunfullmäktige 2014-01-27 Postadress 268 80 Svalöv Besöksadress Herrevadsgatan 10 Telefon 0418-47 50 00 Fax 0418-47 50

Läs mer

Tillsammans med ansökan skall den sökande bifoga:

Tillsammans med ansökan skall den sökande bifoga: 2009-04-16 Serveringstillstånd Tillstånd beviljas utifrån följande kriterier. Sökandens lämplighet (AL 7 kap 7 ) Serveringsställets lämplighet (AL 7 kap 8 ) Olägenheter ur alkoholpolitisk synpunkt (AL

Läs mer

Namn. Restaurangnummer. Tillställningens art (bröllop, 50-årsfest e dyl) gäster. Starköl Vin Spritdrycker Andra jästa alkoholdrycker

Namn. Restaurangnummer. Tillställningens art (bröllop, 50-årsfest e dyl) gäster. Starköl Vin Spritdrycker Andra jästa alkoholdrycker ANSÖKAN - BESLUT om tillstånd enligt 8 kap 2 alkohollagen (2010:1622) (1994:1738) för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod till slutet sällskap ANSÖKNINGSUPPGIFTER Sökande Org nr/

Läs mer

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST/WEBB ORGANISATIONSNR GIRO

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST/WEBB ORGANISATIONSNR GIRO Gislaveds kommun kommer att spara och behandla de personuppgifter du lämnar in till kommunen via denna blankett och bifogade handlingar, se bilaga 5. Sökande Namn Personnummer eller Organisationsnummer

Läs mer

Vännäs kommun. Riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen (2010:1622)

Vännäs kommun. Riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen (2010:1622) Vännäs kommun Riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen (2010:1622) Innehåll 1.0 INLEDNING... 3 2.0 SERVERINGSTILLSTÅND TILL ALLMÄNHETEN... 6 3.0 SERVERINGSTILLSTÅND FÖR SLUTET SÄLLSKAP...

Läs mer

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd Skickas till: Trosa Kommun Miljökontoret 619 80 Trosa

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd Skickas till: Trosa Kommun Miljökontoret 619 80 Trosa Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd Skickas till: Trosa Kommun Miljökontoret 619 80 Trosa Personuppgifter i denna handling kommer att behandlas i enlighet med PUL (personuppgiftslagen). Du medger

Läs mer

Personnummer. Gatuadress Postadress. Starköl Vin Spritdrycker. på här avsett serveringsställe har tidigare meddelats sökanden Ja Nej.

Personnummer. Gatuadress Postadress. Starköl Vin Spritdrycker. på här avsett serveringsställe har tidigare meddelats sökanden Ja Nej. Vård- och omsorgsförvaltningen 1(7) ANSÖKAN/BESLUT om tillstånd enligt 7 kap 5 alkohollagen för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle till allmänheten (förening/företag/person) Personnummer/organisationsnummer

Läs mer

Namn. Restaurangnummer. serveringslokaler. Årligen under perioden (fr om - t o m) Under perioden (fr om - t o m)

Namn. Restaurangnummer. serveringslokaler. Årligen under perioden (fr om - t o m) Under perioden (fr om - t o m) Ansökan sänds till: Leksands kommun Miljöavdelningen 793 80 Leksand ANSÖKAN stadigvarande - om tillstånd enligt 8 kap 2 alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker ANSÖKNINGSUPPGIFTER Sökande

Läs mer