Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap"

Transkript

1 Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap Alla som mot betalning vill servera spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker (t.ex. cider och fruktviner) måste ansöka om serveringstillstånd från kommunen. Sökanden kan vara ett aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, förening, enskild firma eller privatperson. Ansökan ska skickas till den kommun där serveringsstället är beläget. Sökanden ansvarar för att inlämnad ansökan är komplett. Därför är det viktigt att sökanden noga läser igenom nedanstående ansökningsanvisning. Därtill är det viktigt att kontrollera att samtliga uppgifter som är nödvändiga för kommunens utredning bifogas ansökan. Denna kontroll kan underlättas om sökanden använder nedanstående checklista. Ärendets utredning påbörjas först när ansökan är komplett, dvs. då sökanden bifogat samtliga nödvändiga uppgifter till kommunen. Lämplighetsprövning Alkohollagen uppställer många och tydliga krav på sökanden. Mot bakgrund av de sociala skyddsaspekter som ligger bakom alkohollagen måste sökanden styrka sin lämplighet. Sökanden ska bland annat sköta sin ekonomi, inte ha ett brottsligt förflutet samt ha tillräckliga kunskaper i alkohollagen. Sökanden styrker sin lämplighet dels genom att bifoga alla uppgifter som Socialkontoret begär, dels genom att alla uppgifter som bifogats är riktiga. Socialkontoret prövar även den personliga lämpligheten för den eller de personer som har betydande inflytande i verksamheten, PBI, vilka främst är firmatecknare, delägare, ledamöter, aktieägare och betydande finansiärer (till exempel långivare). Socialkontoret genomför främst lämplighetsprövning genom utskick av förfrågningar (remisser) avseende inlämnade ansökningar till andra myndigheter. Remissinstanser är bland annat Miljö- och hälsoskyddsenheten, Polismyndigheten, Räddningstjänsten och Skatteverket. Personer folkbokförda i annat land än Sverige Om någon av personerna som ska lämplighetsprövas är folkbokförda i annat land än Sverige ska sökanden skicka in: Antingen bevis om svenskt uppehållstillstånd (om personen kommer från ett land utanför EU) eller bevis om medborgarskap i ett EU-land. Utdrag ur polisens brottsregister i hemlandet. Intyg från Skatteverket i hemlandet som visar om personen har några skatteskulder. Ansökan och vad du behöver skicka med Observera att sökanden kan förkorta handläggningstiden genom att tillförsäkra att Socialkontoret får in samtliga nödvändiga dokument fortast möjligt. Tänkt på att inlämnade kontrakt alltid ska vara aktuella, behörigen undertecknade och omfatta samtliga bilagor. Ärendets utredning påbörjas inte förrän ansökan är komplett. Den vanligaste anledningen till att handläggningstiden drar ut på tiden är att det saknas uppgifter i ärendet varför handläggaren måste begära kompletteringar. Nedan följer dels anvisning till ansökan som utvecklar och förklarar vilka uppgifter sökanden måste lämna in, dels checklista över vilka handlingar sökanden måste bifoga för att ansökan ska anses vara komplett. Utfärdad: (6)

2 Anvisning till ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap Ansökningsblankett Sökanden måste skicka in en ansökningsblankett för det serveringstillstånd denne ansöker om. Blanketten ska vara korrekt ifylld och undertecknad av en behörig firmatecknare. Fullmakt för ombud Om sökanden vill företrädas av ett ombud måste denne inneha en fullmakt. Kopia på gällande fullmakt ska bifogas ansökan. I annat fall kan kommunen inte kommunicera med ombudet eftersom ombudets behörighet att företräda sökanden inte har kunnat styrkas. Uppgift om ägarförhållanden Om sökanden är ett aktiebolag ska kopia på aktieboken bifogas ansökan. Om det finns annan handling som visar vem/vilka som har behörighet att teckna bolagets firma ska dessa handlingar också bifogas. Om ett aktiebolag ägs av annat aktiebolag ska sökanden även bifoga aktieboken för det bolaget. Om sökanden är ett handelsbolag eller kommanditbolag ska kopia på upprättade bolagsavtal bifogas ansökan. Om det inte finns några bolagsavtal ska sökanden meddela detta skriftligen till Socialkontoret. Om sökanden är en förening ska kopia på stadgarna, protokoll som visar styrelsens sammansättning samt vem/vilka som tecknar föreningens firma bifogas ansökan. Även den senaste verksamhetsberättelsen ska bifogas. Redogörelse över det slutna sällskapet Den som ansöker om serveringstillstånd till slutet sällskap ska till ansökan bifoga en redogörelse över vilka som tillhör det slutna sällskapet. I möjligaste mån bör även en förteckning över deltagarna/medlemmarna bifogas. Köpekontrakt/arrendeavtal Sökanden ska till ansökan bifoga kopia på de köpeavtal/arrendeavtal, med tillhörande bilagor, som finns för verksamheten. Det innebär att samtliga avtal som berör restaurangverksamheten, såsom köp eller arrende av firman, köksutrustningen, övriga inventarier mm., ska bifogas. Samtliga avtal ska vara undertecknade av både säljare och köpare. Finansieringsplan Den ekonomiska delen av utredningsarbetet kan vara relativt omfattande. Socialkontoret ska bl.a. utreda varifrån pengarna till sökandens verksamhet kommer. Det innebär att sökanden måste visa, steg för steg, hur finansieringen av verksamheten har gått till. Blankett avseende både ändrade ägarförhållanden och start av restaurangrörelse ska i aktuella fall fyllas i och bifogas ansökan. Även verifikationer som styrker de angivna åtgärderna ska bifogas. Nedan följer några exempel på handlingar som i förekommande fall ska bifogas ansökan: Utfärdad: (6)

3 Vid lån från bank ska sökanden bifoga kopia på lånehandling samt kontoutdrag som visar överföring av pengarna Vid användning av egna sparade pengar ska sökanden bifoga kopia på kontoutdrag som visar överföring av pengarna Vid användning av pengar som sökanden fått av någon annan ska sökanden bifoga kopia på gåvobrev samt kontoutdrag som visar överföring av pengarna Vid lån av pengar från en privatperson ska sökanden bifoga kopia på kontoutdrag som visar överföring av pengarna Om sökanden har ett avtal med ett bryggeri ska sökanden bifoga kopia på bryggeriavtalet samt verifikation på att utbetalning från bryggeriet har skett Vid bidrag från koncern ska sökanden bifoga årsredovisning från både det bolag som gett pengarna och det bolag som fått pengarna Förutom att visa hur finansieringen gått till, dvs. visa vilka pengar som används, ska sökanden även visa att pengarna har förts över. Några exempel på dokument som kan visa detta är: Kontoutdrag som visar att pengarna har betalats ut Kontoutdrag eller kvittens som visar att säljaren fått pengarna Observera att alla inlämnande dokument ska vara daterade och underskrivna! Budget Sökanden ska uppvisa en budget vari samtliga intäkter och kostnader för verksamheten redovisas. Förväntad försäljning samt inköp av alkohol ska bland annat redovisas genom att de olika dryckessorterna starksprit, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker redovisas i separata poster. Matserveringen och andra kostnader ska också redovisas. På kommunens hemsida finns blanketten avseende start av restaurangrörelse, som innehåller en mall för budget. Anmälan om serveringsansvariga De personer som sökanden vill ha som serveringsansvariga ska anmälas till Socialkontoret med för- och efternamn samt personnummer. Anmälda personer måste vara över 20 år. Sökanden ska fylla i och till ansökan bifoga blanketten avseende anmälan om serveringsansvariga, som finns på kommunens hemsida. Verksamhetsbeskrivning Sökanden ska till ansökan bifoga en verksamhetsbeskrivning. Beskrivningen ska innehålla information om bland annat verksamhetens inriktning under både dag- och kvällstid, öppettider, matutbud, målgrupp, särskilda åldersgränser, festfixare, vakter, beräknat antal anställda, underhållning eller dans och spel etc. Utfärdad: (6)

4 Ritningar över serveringsstället Till ansökan ska sökanden bifoga ritningar över hur restaurangen kommer att se ut när alla möbler står på plats. Ritningarna ska vara i A4- eller A3-format i skala 1:100 (1 cm = 1 m). De ska även visa antalet bord och antalet sittplatser vid borden. Cirka hälften av de godkända serveringsutrymmena bör vara utrymme där man kan sitta ner vid ett bord. Ritningarna ska även visa utrymningsvägar, köksutrustning/mottagningskök och i förekommande fall bardisk och/eller scen. Om serveringslokalen består av flera våningsplan ska sökanden redovisa alla våningsplan på en egen ritning. Om sökanden ska ha uteservering ska även ritningar över hur uteserveringen kommer att se ut när alla möbler står på plats bifogas. Ritningarna ska vara i A4- eller A3-format i skala 1:100 (1 cm = 1 m). De ska visa antalet bord och antalet sittplatser vid borden. Om det finns en bardisk ska den också vara markerad på ritningarna. Ritningarna ska visa hur uteserveringen ligger i förhållande till restaurangen och på vilket sätt den är avgränsad, till exempel med staket. På en av ritningarna ska sökanden, på ett tydligt sätt, markera serveringsytorna, dvs. de ytor (både inomhus och utomhus) på serveringsstället där det är tänkt att servering av alkohol ska ske. Meny Till ansökan ska sökanden bifoga en meny som visar vilka maträtter denne planerar att servera. Det krävs att sökanden kan erbjuda sina gäster tillredd mat under hela serveringstiden. Sökanden ska alltid kunna erbjuda sina gäster alkoholfria alternativ. Därför ska sökanden även bifoga en lista över vilka lättdrycker, dvs. alkoholfria drycker, som ska serveras. Kunskap i svensk alkohollagstiftning För serveringstillstånd krävs det att minst hälften av personerna med betydande inflytande i rörelsen (s.k. PBI), oftast firmatecknare, delägare, ledamöter, aktieägare samt betydande finansiärer, har tillräcklig kunskap i svensk alkohollagstiftning. Sådan kunskap uppvisas genom att utvalda PBI:s får ett godkänt resultat på Folkhälsomyndighetens webbaserade kunskapsprov. Mer information om vilka kunskaper i alkohollagstiftningen som sökanden ska inneha finns på Folkhälsomyndighetens webbplats. Se: Dispositionsrätt till serveringsstället Sökanden ska kunna visa att denne har rätt att använda (disponera) serveringsstället. Dispositionsrätten till byggnad vari serveringen ska ske kan styrkas genom till exempel kopia på hyres- eller köpekontrakt. Hyr sökanden i första hand en kopia på hyreskontraktet skickas in. Hyr sökanden i andra hand ska en kopia på andrahandshyreskontraktet och hyresvärdens godkännande till andrahandsuthyrningen skickas in. Dispositionsrätten till eventuell mark för uteservering kan styrkas genom att till exempel hyres- eller köpekontrakt för marken bifogas ansökan. Om sökanden tänkt ha uteservering på privat mark måste även ett skriftligt godkännande från fastighetsägaren, som bekräftar att sökanden får ha uteservering på aktuell mark, bifogas ansökan. Om sökanden i stället vill ha uteservering på allmän mark ska denne bifoga ett tillståndsbevis från Polisen. Utfärdad: (6)

5 Sökanden ska även kunna visa att denne har rätt att servera alkohol på serveringsstället. Sådan rättighet kan till exempel styrkas genom ett bifogat intyg från fastighetsägaren. Utfärdad: (6)

6 Checklista till ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap Ansökningsblankett Fullmakt för ombud Uppgift om ägarförhållanden Blankett avseende både ändrade ägarförhållanden och start av restaurangrörelse finns på kommunens hemsida. Dessa blanketter kan fyllas i och lämnas till kommunen tillsammans med förtydligande verifikationer. Redogörelse över det slutna sällskapet Köpekontrakt/arrendeavtal för fastighet/inredning etc Finansieringsplan Blankett avseende både ändrade ägarförhållanden och start av restaurangrörelse finns på kommunens hemsida. Dessa blanketter kan fyllas i och lämnas till kommunen tillsammans med förtydligande verifikationer. Budget Fyll i blanketten avseende start av restaurangrörelse, som finns på kommunens hemsida, samt bifoga eventuella verifikationer. Anmälan om serveringsansvariga Fyll i blanketten avseende anmälan om serveringsansvariga som finns på kommunens hemsida. Verksamhetsbeskrivning Ritningar över serveringsstället Meny Kunskap i svensk alkohollagstiftning Kunskapsprov ska genomföras på Socialkontoret. Dispositionsrätt till serveringsstället Utfärdad: (6)

Stadigvarande serveringstillstånd

Stadigvarande serveringstillstånd Stadigvarande serveringstillstånd Om du vill servera sprit, vin, starköl eller annan jäst alkoholdryck till allmänheten eller ett slutet sällskap mot betalning måste du ansöka om serveringstillstånd. När

Läs mer

Anvisningar och anmälningsblanketter om förändringar i ägande eller verksamhet.

Anvisningar och anmälningsblanketter om förändringar i ägande eller verksamhet. Anvisningar och anmälningsblanketter om förändringar i ägande eller verksamhet. Reviderade 2014-01-01 Anmälarens uppgifter Tillståndshavare Bolagsnamn / Organisationsnummer / Gatuadress Postnummer och

Läs mer

Ansökan samt följande handlingar ska skickas in innan prövningen kan påbörjas. Läs noga igenom, numrera bilagorna och ange dessa bredvid.

Ansökan samt följande handlingar ska skickas in innan prövningen kan påbörjas. Läs noga igenom, numrera bilagorna och ange dessa bredvid. Anvisningar för ansökan om stadigvarande serveringstillstånd För att du ska få din ansökan om serveringstillstånd behandlad måste den vara fullständig det vill säga alla de dokument som efterfrågas har

Läs mer

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd samt anvisningar till ansökan

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd samt anvisningar till ansökan Sid. 1 av 16 Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd samt anvisningar till ansökan Förteckning o Grundläggande information om serveringstillstånd. o Anvisningar till ansökan och till de handlingar

Läs mer

Socialförvaltningen 1 (10)

Socialförvaltningen 1 (10) Socialförvaltningen 1 (10) Ansökan om tillstånd enligt 8 kap 2 alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker Org. nr/ pnr. Sökanden Tfn nr. Fax nr. Adress E-post Serveringsställe Gatuadress

Läs mer

Namn. Restaurangnummer. serveringslokaler. Årligen under perioden (fr om - t o m) Under perioden (fr om - t o m)

Namn. Restaurangnummer. serveringslokaler. Årligen under perioden (fr om - t o m) Under perioden (fr om - t o m) Ansökan sänds till: Leksands kommun Miljöavdelningen 793 80 Leksand ANSÖKAN stadigvarande - om tillstånd enligt 8 kap 2 alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker ANSÖKNINGSUPPGIFTER Sökande

Läs mer

ANSÖKAN OM NYTT STADIGVARANDE TILLSTÅND ATT SERVERA SPRITDRYCKER, VIN/ANDRA JÄSTA ALKOHOLDRYCKER OCH/ELLER STARKÖL

ANSÖKAN OM NYTT STADIGVARANDE TILLSTÅND ATT SERVERA SPRITDRYCKER, VIN/ANDRA JÄSTA ALKOHOLDRYCKER OCH/ELLER STARKÖL Insändes till Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen, kansli 374 81 Karlshamn Telefon 0454-81100 E-post kommunkansli@karlshamn.se 1(6) ANSÖKAN OM NYTT STADIGVARANDE TILLSTÅND ATT SERVERA SPRITDRYCKER,

Läs mer

ANMÄLAN. Postnummer Postadress Telefonnummer Faxnummer. Serveringsställe Restaurangnummer

ANMÄLAN. Postnummer Postadress Telefonnummer Faxnummer. Serveringsställe Restaurangnummer ANMÄLAN Betydande förändring 1 (1) Kretsen av personer med ett betydande inflytande i det tillståndshavande bolaget förändras. Exempelvis ändrad ägare, styrelse, bolagsmän, restaurangchef eller liknande.

Läs mer

Svensk alkoholpolitik

Svensk alkoholpolitik Svensk alkoholpolitik Innehållsförteckning Sidan BAKGRUND 3 Den svenska alkoholpolitiken 3 Alkohollagen - en skyddslag 3 SERVERINGSTILLSTÅND 3 När tillstånd krävs 3 Allmänheten eller slutet sällskap 3

Läs mer

Bilaga till ansökan om stadigvarande eller tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker

Bilaga till ansökan om stadigvarande eller tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker Mall 6, Version 1, DD 2013 Sökande Registrerat firmanamn/bolagsnamn Bilaga till Person-/organisationsnummer Sida 1 Utdelningsadress Postnummer Ort Telefon (inkl riktnummer) Mobiltelefon E-post Serveringsställe

Läs mer

Bilaga till ansökan om stadigvarande eller tillfälligt serveringstillstånd

Bilaga till ansökan om stadigvarande eller tillfälligt serveringstillstånd Sökande Samordnad Bolagsnamn/namn DNR: Sida 1 av 5 Organisationsnummer/personnummer Serveringsställe Serveringsställe/tillredningsställe Adress yssa i de rutor där ni fyllt information under respektive

Läs mer

Bilaga Till ansökan om stadigvarande eller tillfälligt serveringstillstånd

Bilaga Till ansökan om stadigvarande eller tillfälligt serveringstillstånd Mall 8, Upplaga 1, FHI 2012 Sökande Bolagsnamn/namn Bilaga Sida 1 Organisationsnummer/personnummer Serveringsställe Serveringsställe/tillredningsställe Adress yssa i de rutor där ni fyllt information under

Läs mer

Program för ansökningar, tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen Alkoholpolitiska riktlinjer

Program för ansökningar, tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen Alkoholpolitiska riktlinjer Program för ansökningar, tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen - Alkoholpolitiska riktlinjer Ks/2014:231 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för ansökningar,

Läs mer

Riksdagen har beslutat om en ny alkohollagstiftning som skall börja gälla från den 1 januari 2011 (2010:1622).

Riksdagen har beslutat om en ny alkohollagstiftning som skall börja gälla från den 1 januari 2011 (2010:1622). Sida 1 av 6 Miljö- och stadsbyggnadskontoret Leif Antonsson, alkoholhandläggare Telefon: 0370-37 72 13 (direkt) 0370-37 70 00 (växel) E-post: leif.g.antonsson@varnamo.se Hemsida: www.varnamo.se Alkoholpolitiskt

Läs mer

ALKOHOLPOLITISKT PROGRAM. för servering av alkohol på näringsställen

ALKOHOLPOLITISKT PROGRAM. för servering av alkohol på näringsställen 1 ALKOHOLPOLITISKT PROGRAM för servering av alkohol på näringsställen BAKGRUND Alkohollagen trädde i kraft 1995 01 01 och ersätter lagen om handel med drycker (LHD) och lagen om tillverkning av drycker

Läs mer

Serveringstillstånd. Vad behöver företagen veta inför en ansökan och hur kan din kommun informera på sin webbplats?

Serveringstillstånd. Vad behöver företagen veta inför en ansökan och hur kan din kommun informera på sin webbplats? 1 Serveringstillstånd Vad behöver företagen veta inför en ansökan och hur kan din kommun informera på sin webbplats? Det är ofta hos kommunen som företagen möter regelverken i sin vardag 2 Många av regelverken

Läs mer

KRAV SOM HAR UTVÄRDERATS I DOKUMENTET ANVISNINGAR TILL ANSÖKAN OM SERVERINGSTILLSTÅND (VARAKTIGT OCH TILLFÄLLIGT TILLSTÅND) FRÅN HANINGE KOMMUN

KRAV SOM HAR UTVÄRDERATS I DOKUMENTET ANVISNINGAR TILL ANSÖKAN OM SERVERINGSTILLSTÅND (VARAKTIGT OCH TILLFÄLLIGT TILLSTÅND) FRÅN HANINGE KOMMUN Uppdaterad senast 10 december 2009 Dnr: 28/2009 Aktbil: 2 Kansliet Jonathan Peduru-Aratchi KRAV SOM HAR UTVÄRDERATS I DOKUMENTET ANVISNINGAR TILL ANSÖKAN OM SERVERINGSTILLSTÅND (VARAKTIGT OCH TILLFÄLLIGT

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

KALLELSE Föredragningslista 1 (2) 2012-11-14. Socialnämnden. Elving Andersson. Florence Johansson

KALLELSE Föredragningslista 1 (2) 2012-11-14. Socialnämnden. Elving Andersson. Florence Johansson KALLELSE Föredragningslista 1 (2) 2012-11-14 UDDEVALLA KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDE Socialnämnden PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Bäve, 2012-11-21 kl. 8:30 ORDFÖRANDE SEKRETERARE Elving Andersson Florence

Läs mer

Uppdat. nr 2012-06-20 7399-11 Ej pt Stockholm

Uppdat. nr 2012-06-20 7399-11 Ej pt Stockholm DOMAR 2012 Uppdatering Nr 6 2013-02-18 Kammarrätterna prövar överklaganden av avgöranden enligt följande Kammarrätten i Stockholm: Förvaltningsrätten i Stockholm Förvaltningsrätten i Uppsala Kammarrätten

Läs mer

Anmälan - om aktieöverlåtelse i rörelse med serveringstillstånd Enligt 9 kap. 11 alkohollag (2010:1622)

Anmälan - om aktieöverlåtelse i rörelse med serveringstillstånd Enligt 9 kap. 11 alkohollag (2010:1622) Anmälan - om aktieöverlåtelse i rörelse med serveringstillstånd Enligt 9 kap. 11 alkohollag (2010:1622) Fyll i en blankett per ny aktieägare. Förutom att fylla i denna blankett måste du också bifoga dokument

Läs mer

DOMAR 2008. Uppdatering Nr 7 2008-12-08 REGERINGSRÄTTENS DOMAR 2008. Datum Mål nr Dom Kammarrätten. Datum Mål nr Dom Lr Uppdat. nr

DOMAR 2008. Uppdatering Nr 7 2008-12-08 REGERINGSRÄTTENS DOMAR 2008. Datum Mål nr Dom Kammarrätten. Datum Mål nr Dom Lr Uppdat. nr DOMAR 2008 Uppdatering Nr 7 2008-12-08 REGERINGSRÄTTENS DOMAR 2008 Datum Mål nr Dom Kammarrätten Datum Mål nr Dom Lr Uppdat. nr 2008-01-16 30-08 Ej pt Sundsvall 2007-12-20 3695-07 1 2008-04-15 1715-08

Läs mer

OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten.

OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten. OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten. 1 2 Ansökan om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående skola Allmän information

Läs mer

Ny alkohollag Vad innebär det för dig som redan har serveringstillstånd? Ny alkohollag (SFS 2010:1622) trädde i kraft den 1 januari 2011.

Ny alkohollag Vad innebär det för dig som redan har serveringstillstånd? Ny alkohollag (SFS 2010:1622) trädde i kraft den 1 januari 2011. 1 Ny alkohollag Vad innebär det för dig som redan har serveringstillstånd? Ny alkohollag (SFS 2010:1622) trädde i kraft den 1 januari 2011. Ändringar: Serveringsansvarig personal Den eller de som du från

Läs mer

Vad krävs för att få servera alkohol?

Vad krävs för att få servera alkohol? Vad krävs för att få servera alkohol? Vilka regler gäller i Örebro kommun? Att söka serveringstillstånd Tillståndsenhetens tjänstemän handlägger ansökan och överlämnar beslutsförslag till Tillståndsutskottet

Läs mer

Företagsregistrering

Företagsregistrering SKV 418 utgåva 28 Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare Lämna din ansökan/anmälan elektroniskt via verksamt.se Broschyren vänder sig till dig

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:125

Regeringens proposition 2009/10:125 Regeringens proposition 2009/10:125 En ny alkohollag Prop. 2009/10:125 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 mars 2010 Fredrik Reinfeldt Maria Larsson (Socialdepartementet)

Läs mer

Ändra styrelse och firmateckning 818

Ändra styrelse och firmateckning 818 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändra styrelse och firmateckning 818 Aktiebolag 1 (4) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original.

Läs mer

I denna skrift finns de viktigaste bestämmelserna som blivande krögare bör känna till.

I denna skrift finns de viktigaste bestämmelserna som blivande krögare bör känna till. Studiematerial alkohollagen I denna skrift finns de viktigaste bestämmelserna som blivande krögare bör känna till. Innehåll Alkoholpolitiska grunder.. sid. 3 Inledning och definitioner. sid. 5 Tillverkning

Läs mer

Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare

Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare 2013 Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare Lämna din ansökan/anmälan elektroniskt via Broschyren vänder sig till dig som är eller ska bli före

Läs mer