Utbyggnad av kompletta återvinningsstationer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbyggnad av kompletta återvinningsstationer"

Transkript

1 RevisionsPM Utbyggnad av kompletta återvinningsstationer Mattias Haraldsson, projektledare Fredrik Anderberg, projektmedarbetare Kristianstads kommun

2 Sammanfattande bedömning Kommunstyrelsen fattade (KS 270) beslut om att anlägga kompletta kommunala återvinningsstationer och samtidigt avveckla singelstationer. har fått i uppdrag av Kristianstads kommuns förtroendevalda revisorer att kartlägga statusen hos genomförandet av utbyggnaden av de kompletta kommunala återvinningsstationerna. I beslutsunderlaget beskrevs på vilka orter som de nya stationerna (17 st.) skulle anläggas samt vilka som skulle avvecklas (8 st.). Vidare gavs c4 Teknik i uppdrag att teckna arrendeavtal samt projektera kompletta kommunala återvinningsstationer. Vidare skulle kommunledningskontoret upprätta avtal med Renhållningen i Kristianstad avseende service av de nya stationerna. Av granskningen framkommer att inga avtal är tecknade enligt beslutet i december månad Vidare kan det konstateras att inga återvinningsstationer är utbyggda enligt beslutet och det saknas bygglov för drygt hälften av de tilltänkta 17 platserna. Anledningen som anges till den aktuella statusen är att ett samverkansavtal med FTI inte kommit till stånd, vilket också inneburit lägre prioritet till det förberedande arbetet. Vidare pågår diskussioner om mark och vissa bygglovsansökningar har överklagats. Att det idag saknas bygglov för majoriteten av de tilltänkta platserna för kompletta återvinningsstationerna är problematiskt då befintliga singelstationer är slitna och kan behövas bytas ut. Detta innebär också att det kommer ta ytterligare tid att genomföra utbyggnaden då alla tilltänkta platser inte är säkerställda. Vi bedömer att det är en brist att inte uppföljning har skett av kommunstyrelsen då genomförandet fördröjts till exempel pga avsaknad av avtal. Vidare har inte alla tilltänkta platser för utbyggnad säkerställts. En brist i själva beslutet i december månad 2009 var dock att inte tidsplanen tydliggjordes, vilket ger en oklarhet avseende hur prioriterat projektet har varit. Då endast förberedande resurser hittills har använts är det för tidigt att bedöma om utbyggnaden har skett enligt kalkylerad anläggningskostnad. I granskningens slutfas kom parterna överens om ett samverkansavtal mellan kommunen och FTI AB, som godkändes av kommunstyrelsen den 23 maj Enligt underlagen till beslutet skall utbyggnaden nu ske under perioden Det får i detta skede bedömas som mycket osäkert om det är möjligt att genomföra utbyggnaden enligt tidsplan med tanke på att en stor andel av de tilltänkta platserna inte är säkerställda. Vi bedömer det därför som väsentligt att kommunstyrelsen och teniska nämnden följer upp genomförandet mot bakgrund av att fördröjning redan skett samt att de befintliga singelstationerna är slitna.

3 Innehåll Sammanfattande bedömning 2 1 Inledning Bakgrund och syfte Metod och avgränsning 1 2 Granskningsresultat Status återvinningsstationer Ekonomi Uppföljning 5 Bilaga 1 6

4 1 Inledning 1.1 Bakgrund och syfte Kommunstyrelsen fattade (KS 270) beslut om att anlägga kompletta kommunala återvinningsstationer och samtidigt avveckla s.k. singelstationer. I beslutsunderlaget beskrevs på vilka orter som de nya stationerna (17 st.) skulle anläggas samt vilka som skulle avvecklas (8 st.). I beslutet gavs c4 Teknik i uppdrag att teckna arrendeavtal samt projektera kompletta kommunala återvinningsstationer. Vidare skulle kommunledningskontoret upprätta avtal med Renhållningen i Kristianstad avseende service av de nya stationerna. har fått i uppdrag av Kristianstad kommuns förtroendevalda revisorer att kartlägga statusen hos genomförandet av utbyggnaden av de kompletta kommunala återvinningsstationerna. Granskningen ska besvara följande revisionsfråga: Har kommunstyrelsen säkerställt att åtgärderna genomförts enligt beslutet? För att besvara revisionsfrågan har följande kontrollmål satts upp för granskningens genomförande: Har utbyggnad skett enligt beslut? Har utbyggnad skett enligt kalkylerad anläggningskostnad? Har avtal tecknats enligt beslut? Har kommunstyrelsen följt upp fattat beslut? Har eventuella förändringar/väsentliga avvikelser från fattat beslut återrapporterats till kommunstyrelsen? 1.2 Metod och avgränsning Granskningen avgränsades till det tjänsteunderlag som ligger till grund för det beslut som fattades av kommunstyrelsen (KS 270). Intervjuer har genomförts med; Ansvarig tjänsteman hos kommunledningskontoret Ansvarig tjänsteman för bygglov och anläggning Anställd hos Kristianstads Renhållnings AB För granskningen relevant dokumentation har granskats. 1 av 6

5 Rapporten har varit föremål för sakgranskning av personal vid kommunledningskontoret, C4 Teknik samt Renhållningsverket. 2 Granskningsresultat Enligt beslut som fattades av kommunstyrelsen (KS 270) skulle följande nya kompletta kommunala återvinningsstationer anläggas och ersätta de då existerande singelstationer: Bäckaskog Ivö Kiaby Österslöv Åhus Villaskolan Östra Fjälkestad Tosteberga Landön Bjärlöv Sönnarslöv Ovesholm Maglehem Djurröd Hammarslund Vinnö Träne Vittskövle Ingen tidsplan fanns i kommunstyrelsens beslut eller i kommunledningskontorets tjänsteutlåtande för när anläggningen av de nya återvinningsstationerna skulle vara färdigställda. Singelstationer som slopas senast Fjälkinge Megalitvägen Kristianstad Sibyllevägen Kristianstad Lars Wivallius väg Nymö Grytåkersvägen Ripa Ripa Byaväg Vä-Öllsjö Fågelpilsvägen/Kärnyxevägen Vä-Öllsjö Tävlingsgatan/Bandygatan/Travgatan Ö. Ljungby Tostebergavägen De 8 singelstationerna har avvecklats enligt beslut innan årsskiftet av Enligt beslutet som fattades av kommunstyrelsen (KS 270) skulle återstående singelstationer som föreslagits för avveckling föreslås kvarstå tills kommunala kompletta återvinningsstationer är färdigställda och/eller att FTI har utrustat sina kompletta återvinningsstationer med den nya containertypen. Kommunstyrelsen beslutade (KS 270) också följande: Renhållningen i Kristianstad erhåller månatlig ersättning för återstående singelstationer intill dess att kompletta kommunala återvinningsstationer tagits i bruk. 2 av 6

6 Nedan följer en förklaring till vissa delar av beslutet för anläggning av nya kompletta återvinningsstationer: Kompletta återvinningsstationer Singelstationer Tidigare beslut om samverkansavtal Renhållningen Nya återvinningsstationer med separata containrar för förpackningar av plast, metall, färgat/ofärgat glas, papper och tidningar. Det finns även behållare för småbatterier. Återvinningsstationer med flerfacksbehållare; dvs. en container med separata fack för metall, färgat/ofärgat glas och tidningar. Ett särskilt inkast finns för småbatterier. Kommunstyrelsen beslutade i december månad 2009 att ge kommunledningskontoret i uppdrag att upprätta avtal angående service av kompletta kommunala återvinningsstationer med Renhållningen i Kristianstad. Ersättningen till Renhållningen i Kristianstad för drift och skötsel av de 17 kompletta kommunala återvinningsstationerna bedömdes uppgå till ca 0,8 mkr. FTI AB Står för Förpacknings & Tidningsinsamlingen Aktiebolag (hädanefter kallad FTI), som är ett företag inom återvinningsbranschen som har till uppgift att se till att förpackningar och tidningar i Sverige samlas in och återvinns. Nytt samverkansavtal FTI Nytt samverkansavtal med FTI som i avtalet företräder alla parter FTI, Pressretur och Svensk Glasåtervinning. Avtalet löper 5 år (med möjlig förlängning 5 år) och innebär att FTI ansvarar för drift och skötsel av de 17 kompletta kommunala återvinningsstationerna till en kostnad på 0,6 Mkr per år. 2.1 Status återvinningsstationer Enligt de intervjuade personerna har inga nya kompletta kommunala återvinningsstationer anlagts i enlighet med kommunstyrelsens beslut. Anledningen till detta anges vara förhandlingssvårigheter, entreprenadupphandlingar samt att FTI har genomgått en omorganisation under , vilket lett till att kommunen och FTI inte har kommit överens om utformningen av samverkansavtal. En prioritering har gjorts för andra pågående projekt i väntan på att nytt samverkansavtal med FTI ska upprättas. Det nya avtalsförslaget ska innebära lägre kostnader för kommunen avseende drift och skötsel. Ansvarig tjänsteman på C4 teknik gjorde klart första bygglovet i oktober månad 2010 och senaste bygglovet gjordes klart i april månad I dagsläget är 7 av 17 bygglov helt klara. I intervjun med ansvarig tjänsteman påpekas att resterande platser som inte är klara med bygglov beräknas ta ytterligare sex månaders arbete om diskussioner med markägare och föreningar som äger marken går som planerat. Det finns också pågående diskussioner kring markägande och placering av de nya återvinningsstationerna. 3 av 6

7 Tilldelade resurser, enligt kommunstyrelsens beslut, bedöms fortsatt tillräckliga för att genomföra utbyggnaden. Dock tillkommer en engångskostnad för inköp av nya glascontainrar till de 17 kompletta återvinningsstationerna. På de 17 platser/orter avsedda för de nya kompletta kommunala återvinningsstationerna står fortsatt 17 stycken singelstationer kvar som en tillfällig lösning i väntan på att utbyggnad av de kompletta stationerna sker. Uppgiften av drift och skötsel för de återstående singelstationerna samt tömning av flerfackscontainrarna på dessa singelstationer, har utförts av Renhållningen fram t.o.m. 30 april Därefter har annan entreprenör anlitats av kommunen för tömning av flerfackscontainrarna på grund av att Renhållningen inte längre hade ett brukbart fordon för detta ändamål. Städning av singelstationerna sköts av Renhållningen Kristianstad t.o.m Statusen för genomförandet av de 17 platser som är tänkta för de nya kompletta kommunala återvinningsstationerna kan ses i bilaga 1. Av intervjuer framkommer att de kvarstående singelstationerna är slitna och kan behöva bytas ut i den närmaste framtiden om inte anläggning sker inom kort. Kommunstyrelsens beslut (KS 270) innehöll följande anmärkning: FTI kommer att etablera en komplett återvinningsstation i Åhus vid Villaskolan men samtidigt att slopa återvinningsstationen i Vanneberga. Utredning föreslår att kostnader för Villaskolan används för att ersätta den då nedlagda FTIstationen i Vanneberga. Efter intervju med ansvarig tjänsteman framkom att återvinningsstationen i Åhus vid Villaskolan skall anläggas av FTI men att en anläggning ska ske i Vanneberga av kommunen. I granskningens slutfas kom parterna överens om ett samverkansavtal som godkändes av kommunstyrelsen den 23 maj Enligt underlagen till beslutet skall utbyggnaden nu ske under perioden Ekonomi I beslutsunderlaget beräknades de totala anläggningskostnaderna uppgå till 2,2 mkr. Resurser som hittills har använts i projektet är följande: 2010 Kostnader uppgår till kr (annan projektledare) Kostnader uppgår till kr (nuvarande projektledare börjar i feb 2011) Kostnader uppgår hittills till kr. 4 av 6

8 Resurser som använts enligt nuvarande projektledare på C4 Teknik enligt följande: Kontroll av potentiella platser för anläggning Bygglovsansökningar (inkluderar resurser för ritningar av kollega) Svarande på yttrande kring platserna för anläggning av återvinningsstationerna Sökande av tillstånd hos Länsstyrelsen. 2.3 Uppföljning Av intervjuer framgår att processtatusen avseende återvinningsstationerna har tagits upp som informationsärende i tekniska nämnden. Ingen formell information har enligt uppgifter lämnats till kommunstyrelsen avseende de nya kompletta kommunala återvinningsstationerna sedan kommunstyrelsens beslut i december månad Vid sammanträdet den 23 maj 2012 beslutade kommunstyrelsen att anta kommunledningskontorets nya förslag till samverkansavtal med FTI. Det nya förslaget innebär för kommunen en lägre årskostnad för drift och underhåll på ca 0,6 Mkr jämfört med tidigare förslag på drygt 1,0 Mkr per år. Dock blir det en inledningsvis större kostnad på 0,4 Mkr än tidigare på grund av inköpet av de nya glascontainrarna. Renhållningen anlitas inte längre för tömning av de singelstationer som kvarstår i väntan på att de kompletta återvinningsstationerna ska anläggas. Lyckedals ved har övertagit uppgiften med att tömma dessa singelstationer under perioden , vilket även är perioden för då anläggningen ska ske av de nya kompletta återvinningsstationerna. Kostnaden för Lyckedals veds tjänster uppges av kommunledningskontorets tjänsteutlåtande vara mindre och på så sätt vara fördelaktigt för kommunen. Mattias Haraldsson Projektledare Fredrik Anderberg Projektmedarbetare 5 av 6

9 Bilaga 1 Återvinningsstationer Kiaby Bäckaskog Maglehem Hammarslund Östra Sönnarslöv Ovesholm Vanneberga By Landön Österslöv Fjälkestad Tosteberga Ivö Bjärlöv Djurröd Vinnö Träne Vittskövle Status - anmärkning men är överklagat. Osäker på om anläggning kan ske på grund av resultatet för överklagandet. Föreslagen plats finns men kan behöva justeras pga. tillgänglighetssynpunkt. Föreslagen plats skall säljas. Osäker på den nya ägarens ställning till en eventuell anläggning av återvinningsstation. Har kontakt med byalaget med förslag till ny plats då den tidigare föreslagna platsen anses vara för liten. Osäker på placering pga camping. Förslag plats var för liten. Har skrivit om ärendet till en privat fastighetsägare men ej fått svar. Förslag på två platser finns. En träff med representant är inplanerad. Bygglov har sökts på 2 ställen och har bemötts av protester. Försök till annan plats pågår. Inväntar svar från byalaget pga. att föreslagen plats var för liten. Föreslagen plats ligger på kyrkans mark och anläggning av väg måste då ske. Har även förslag på annan placering vid skolan alternativt vid kommunens mark närmare skolan. 6 av 6

Granskning av nämndernas rutiner för uppföljning av avtal med externa utförare

Granskning av nämndernas rutiner för uppföljning av avtal med externa utförare Granskning av nämndernas rutiner för uppföljning av avtal med externa utförare Motala kommun Datum 2010-12-15 Författare Karin Jäderbrink Håkan Lindahl Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna augusti 2011. Kävlinge kommun. Granskning av upphandlingar inom tekniska området

Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna augusti 2011. Kävlinge kommun. Granskning av upphandlingar inom tekniska området Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna augusti 2011 Kävlinge kommun Granskning av upphandlingar inom tekniska området Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund och syfte...

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Köp av 25 nya spårvagnar

Köp av 25 nya spårvagnar 1(7) Handläggare: Jörn Engström Sammanträdesdatum Dnr 2015/04 Tel: 031 368 25 53 Köp av 25 nya spårvagnar Trafiknämnden Göteborg Sammanfning Trafiknämnden beslutade i september 2006 hemställa hos Kommunstyrelsen

Läs mer

Revisionsrapport Hantering av betalkort Botkyrka kommun

Revisionsrapport Hantering av betalkort Botkyrka kommun Revisionsrapport Hantering av betalkort Botkyrka kommun September 2011 Jan Nilsson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Revisionsfråga

Läs mer

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-04-22 LS 2015-0345 Landstingsstyrelsen Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård

Läs mer

Uppföljning av genomförda granskningar från 2008

Uppföljning av genomförda granskningar från 2008 Revisionsrapport Uppföljning av genomförda granskningar från 2008 Februari 2010 Håkan Lindahl Innehållsförteckning Inledning... 3 Granskning av flyktingmottagandet... 4 Granskning av bildningsnämndens

Läs mer

Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system

Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system www.pwc.se Revisionsrapport Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Lotten Lasson, Revisionskonsult Henrik Friang, Risk manager Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Katrineholms kommun 2009-06-11 Oscar Hjelte 2009- - Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 1.1

Läs mer

Granskning av kommunens engagemang i Fanerduns etablering

Granskning av kommunens engagemang i Fanerduns etablering 1(20) Revisionsrapport Granskning av kommunens engagemang i Fanerduns etablering Kalmar kommun Februari 2009 Olle Nilsson Pär Sturesson 2(20) 2009-02-24 Olle Nilsson Senior Manger Pär Sturesson Certifierad

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

Ökad tillgänglighet i sjukhusvården?

Ökad tillgänglighet i sjukhusvården? RiR 2005:7 Ökad tillgänglighet i sjukhusvården? Regeringens styrning och uppföljning ISBN 91 7086 040 8 RiR 2005:7 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2005 Till regeringen Socialdepartementet Datum 2005-04-21

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING Äldrevägledare i Nacka kommun - en modell för att förbereda den äldre inför samordnad vårdplanering Jenny Österman Anita Karp Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Kalmar kommun 2010-09-28 Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Bakgrund och revisionsfråga... 3

Läs mer

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2011. Strängnäs kommun. Styrningsmässiga konsekvenser av elevpengssystemet

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2011. Strängnäs kommun. Styrningsmässiga konsekvenser av elevpengssystemet Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2011 Strängnäs kommun Styrningsmässiga konsekvenser av elevpengssystemet Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3

Läs mer

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen?

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Sammanfattning av uppföljning och utvärdering som genomförts under perioden september 2012 till augusti 2014 Lena Karlsson, utvecklingsstrateg

Läs mer

Informationsutbyte mellan myndigheter eller dubbelarbete för företagen?

Informationsutbyte mellan myndigheter eller dubbelarbete för företagen? Informationsutbyte mellan myndigheter eller dubbelarbete för företagen? Statliga myndigheter kräver årligen in 94 miljoner blanketter från företagen Rapport av Jens Hedström Mars 2006 Innehållsförteckning

Läs mer

Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter

Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter AD 1638/2012 Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter N2012/311/ENT Slutrapport Datum: 2013-11-29 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Ljungmark Åfeldt Mattias Ekhem Jimmy Everitt Viktoria

Läs mer

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Tekniska nämnden 2015-03-05 Tid 2015-03-16, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2, rum 3 Ärenden Justering 1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum

Läs mer

Sverigedemokraterna Kristianstad

Sverigedemokraterna Kristianstad Sverigedemokraterna Kristianstad Budget 2015 1 (7) Kristianstad skall vara en trygg, attraktiv och välmående kommun Det går bra för Kristianstads kommun på många sätt och vis men trots det finns det ett

Läs mer

- SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013

- SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013 BOVERKET Utvärdering och analys av de nya strandskyddsreglerna - SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013 Uppdragsnummer 3831701000 Sweco Architects

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

UTREDNING OM GATUKOSTNADER INOM FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR DEL AV LANDVETTERS-BACKA 4:45 M FL, LANDVETTERS-BACKA VÄSTRA, LANDVETTER, HÄRRYDA KOMMUN

UTREDNING OM GATUKOSTNADER INOM FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR DEL AV LANDVETTERS-BACKA 4:45 M FL, LANDVETTERS-BACKA VÄSTRA, LANDVETTER, HÄRRYDA KOMMUN 1 UTREDNING OM GATUKOSTNADER INOM FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR DEL AV LANDVETTERS-BACKA 4:45 M FL, LANDVETTERS-BACKA VÄSTRA, LANDVETTER, HÄRRYDA KOMMUN Utställningsutlåtande Gatukostnadsutredningen har

Läs mer

Boverkets Översyn nulägesbeskrivning bostadsanpassningsbidrag m.m.

Boverkets Översyn nulägesbeskrivning bostadsanpassningsbidrag m.m. regeringsuppdrag rapport 2014:27 Rapport 2014:38 Boverkets Översyn nulägesbeskrivning av lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m. en del av romsk inkludering 2012 2032 Översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag

Läs mer

Granskning på uppdrag av Region Skånes revisorer April 2013

Granskning på uppdrag av Region Skånes revisorer April 2013 Sjukresor Granskning på uppdrag av Region Skånes revisorer April 2013 Tina Burgerhout Nils Rydmarker Helseplan Stadsgården 10 116 45 Stockholm tel 08-410 408 00 helseplan.se Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Sidan 1 av 22. Utlåtande. Vatten- och avloppsplan 2014. Nässjö kommun

Sidan 1 av 22. Utlåtande. Vatten- och avloppsplan 2014. Nässjö kommun Sidan 1 av 22 Datum: 2014-01-22 Dnr: 2011-700MI Utlåtande Vatten- och avloppsplan 2014 Nässjö kommun Planförslag och ärendehantering Nässjö kommun har tagit fram ett förslag till VA-plan (vatten- och avloppsplan).

Läs mer

Botkyrka kommun. Ernst & Young AB Granskningsrapport 2014-01-10

Botkyrka kommun. Ernst & Young AB Granskningsrapport 2014-01-10 Botkyrka kommun Granskning av processer runt misstänkta oegentligheter inom Samhällsbyggnadsförvaltningen Ernst & Young AB Granskningsrapport 2014-01-10 Innehållsförteckning 1 Uppdraget... 2 1.1 Granskningens

Läs mer