Granskning av utskick av digitala handlingar. Trelleborgs kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av utskick av digitala handlingar. Trelleborgs kommun"

Transkript

1 Revisionsrapport Gabriella Fredriksson November 2014 Granskning av utskick av digitala handlingar Trelleborgs kommun

2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Inledning Bakgrund Revisionsfråga och kontrollfrågor Metod och avgränsningar Granskningsresultat Beslut om regler för användning av läsplattor Enkätresultat Hämtas och hanteras aktuella mötesdokument endast via Form Pipe mötesapp? Har i princip all hantering av dokument i pappersformat försvunnit? Kan dokumenten vidaresändas eller skrivas ut? Har kostnaderna för inköp av papper och kostnader av porto minskat? Använder samtliga förtroendevalda läsplattor? Uppfattar de förtroendevalda systemet med läsplattor som användarvänligt? Sammanfattande iakttagelser och revisionell bedömning Sammanfattande iakttagelser Revisionell bedömning Rekommendationer...11 Bilaga Enkät, inklusive enkätresultat 1 av 11

3 1. Sammanfattning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Trelleborgs kommun har granskat kommunstyrelsens och de utvalda kommunala nämndernas utskick av digitala handlingar. Granskningens revisionsfråga har varit: Är kommunstyrelsens och de kommunala nämndernas utskick av elektroniska handlingar ändamålsenliga? Är systemet användarvänligt utifrån de förtroendevaldas perspektiv? Den revisionella bedömningen är att kommunstyrelsens och de kommunala nämndernas utskick av elektroniska handlingar i stort är ändamålsenliga men att det kvarstår vissa frågor. Den första handlar om hantering av sekretessbelagd information där man i dagsläget inte skickar dokumenten digitalt. Den andra handlar om man följer reglerna som antogs i samband med beslutet att införa systemet med läsplattor och digitala utskick. Det kan konstateras att dessa inte följs när det gäller möjligheten att skicka dokument vidare och att skriva ut dem. Den tredje frågan handlar om kostnaderna har minskat och det konstateras av alla att så måste ha skett men det går inte att mäta till vilken utsträckning. När det gäller revisionsfrågan om systemet är användarvänligt utifrån de förtroendevaldas perspektiv så är den revisionella bedömningen att systemet i dagsläget inte är fullt ut användarvänligt. Bedömningen grundar sig på att ungefär hälften av ledamöterna anser att systemet är användarvänligt och att systemet är relativt nytt och fortfarande är under utveckling i frågor just kring användarvänlighet. Vi rekommenderar att kommunstyrelsen: - säkerställer att reglerna för hur man skriver ut eller vidarebefordrar handlingar från Form Pipe harmoniseras med de faktiska funktionerna. - säkerställer att samtliga förtroendevalda i kommunen erhåller utbildning om Form Pipe och hur en läsplatta fungerar. - säkerställer att systemets användarvänlighet fortsätter att utvecklas, och att frågan om sekretessbelagda handlingar får en lösning. 2 av 11

4 2. Inledning 2.1. Bakgrund Sedan 2011 har frågan om att ersätta pappersutskick med elektroniska handlingar diskuterats i Trelleborg. Under 2012 användes läsplattor på prov av vissa politiker och tjänstemän. I december 2012 fattade kommunstyrelsen beslut om regler för användande av läsplattor inom Trelleborgs kommun förtroendevalda. Av beslutet framgår bland annat att för att möjliggöra en elektronisk möteshantering inom Trelleborgs kommunstyrelse, kommunfullmäktige och nämnder kommer respektive funktion att använda läsplattor. Förtroendevalda inom Trelleborgs kommun får därför tillgång till en läsplatta under aktuell uppdragstid. Målet är att den digitaliserade dokumenthanteringen ska leda till en enklare och effektivare administration för organisationen totalt sett. Projektet har även en tydlig miljöinriktning då i princip all hantering av dokument i pappersformat kommer att försvinna samtidigt som kostnaderna för inköp av papper och kostnaderna för porto minskar Revisionsfråga och kontrollfrågor Granskningen ska besvara följande revisionsfråga: Är kommunstyrelsens och de kommunala nämndernas utskick av elektroniska handlingar ändamålsenliga? Är systemet användarvänligt utifrån de förtroendevaldas perspektiv? Kontrollfrågor De kontrollfrågor som uppställts är följande: Hämtas och hanteras aktuella mötesdokument endast via Form Pipe mötesapp? Kan dokumenten vidaresändas eller skrivas ut? Har kostnaderna för inköp av papper och kostnader av porto minskat? Har i princip all hantering av dokument i pappersformat försvunnit? Använder samtliga förtroendevalda läsplattor? Om inte, varför inte? Uppfattar de förtroendevalda systemet med läsplattor som användarvänligt? 2.3. Metod och avgränsningar Granskningen avgränsas till perioden från januari 2013 till september Granskningen omfattar kommunstyrelsen och följande nämnder: tekniska nämnden, socialnämnden, bildningsnämnden och arbetsmarknadsnämnden. 3 av 11

5 Intervjuer har ägt rum med ordföranden i kommunstyrelsen samt i de utvalda nämnderna. Vidare har en enkätundersökning genomförts. Enkäten skickades till ordinarie ledamöter i samtliga utvalda nämnder. Intervjuer har även skett med ansvariga och relevanta tjänstemän inom kommunens förvaltningsorganisation som omfattas av denna granskning. Rapporten har varit föremål för sakgranskning. 4 av 11

6 3. Granskningsresultat 3.1. Beslut om regler för användning av läsplattor Av Kommunstyrelsens beslut den 5 december 2012 framgår följande regler för användare av läsplattor inom Trelleborgs kommun förtroendevalda För att möjliggöra en elektronisk möteshantering inom Trelleborgs kommunstyrelse, kommunfullmäktige och nämnder kommer respektive funktion att använda läsplattor. Förtroendevalda inom Trelleborgs kommun får därför tillgång till en läsplatta under aktuell uppdragstid. Läsplattan är ett arbetsredskap som Trelleborgs kommun tillhandahåller till förtroendevalda för att uppfylla sina uppdrag inom kommunens nämnder, kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Läsplattan ägs av Trelleborgs kommun. Med läsplattan följer en personlig, kommunal e-postadress som även utgör den personliga registrering som krävs för användning av läsplattan. En personlig, kommunal e-postadress är en förutsättning för att läsplattan ska kunna användas. I samband med utlämning av läsplattan blir aktuell användares kommunala e- postadress registrerad i W3D3 för att möjliggöra möteshanteringen. Särskild information om detta lämnas till användaren. Om det skulle föreligga något hinder för denna hantering kan användaren inte ingå i den elektroniska möteshanteringen då endast kommunal e-postadress kommer att användas. Läsplattan tilldelas förtroendevald inom nämnd, kommunstyrelse eller kommunfullmäktige. Vid avslut av aktuellt uppdrag ska läsplattan lämnas till ITenheten för ominstallation till efterträdande förtroendevald. Aktuella mötesdokument hämtas och hanteras endast via Form Pipe mötesapp, dessa dokument kan inte vidaresändas eller skrivas ut från läsplattan Enkätresultat Som ett led i denna granskning skickades en enkät ut digitalt till samtliga ordinarie ledamöter i kommunstyrelsen och de utvalda nämnderna, totalt 56 personer. Av dessa har 30 svarat vilket ger en svarsfrekvens om 56 %. Påminnelse om att besvara enkäten har skett vid två tillfällen. Anledningen till att fler inte har velat besvara enkäten är okänd, dock kan konstateras att enkäten skickades ut under valperioden vilket kan ha påverkat svarsfrekvensen. Enkätfrågorna och svaren i sin helhet finns redovisat i bilaga 1 till denna rapport. Inledningsvis ställde frågor om man har en läsplatta och hur länge man har haft den, detta för att veta om någon nyligen fått en läsplatta och har inledande tekniska eller andra svårigheter med handhavandet. Läsplattorna har delats ut nämnd för nämnd och av de aktuella nämnderna och kommunstyrelsen så har de första fått en läsplatta för ca två år sedan och de sista för 8-9 månader sedan. Kommunstyrelsen var först ut. Några ledamöter var med i ett inledande pilotprojekt och de har haft en läsplatta i tre år. 5 av 11

7 Svaren på övriga enkätfrågor överensstämmer i stort med kontrollfrågorna i denna granskning och redovisas därför i följande avsnitt Hämtas och hanteras aktuella mötesdokument endast via Form Pipe mötesapp? Har i princip all hantering av dokument i pappersformat försvunnit? Av enkäten framgår att 63 % anser att alla dokument hanteras via Form Pipe och 17 % att så inte är fallet. I intervjuerna har framkommit att detta skiljer sig åt mellan kommunstyrelsen och de olika nämnderna. Socialnämnden som hanterar mycket sekretessbelagt material får inte dessa handlingar via Form Pipe. När det gäller sekretessbelagt material håller man på att ta fram ett säkert system. Vissa nämnder skickar ut det mesta via Form Pipe men sena handlingar skickas ibland ut via mejl och handlingar som rör mer information eller personalärenden kan också skickas ut via mejl av ordförande eller nämndsekreterare. Trenden är dock att allt mer material hanteras via Form Pipe. Av enkäten har även framkommit att inte alla handlingar finns tillgängliga för ersättare via Form Pipe även när det står klart att de ska tjänstgöra vid ett sammanträde. Protokollen från sammanträdena publiceras i Form Pipe liksom på hemsidan. Dock är det inte ett inskannat, underskrivet protokoll som visas utan samma dokument utan underskrift. Det underskrivna originalet finns i arkivet. En fördel som lyfts fram i intervju är att införandet av läsplattor har medfört att samtliga förtroendevalda nu har en e-postadress som de även kan bli kontaktade på av medborgare, deras tillgänglighet för allmänheten bör därmed ha ökat Kan dokumenten vidaresändas eller skrivas ut? Här råder det delade meningar. Av de som svarade på enkätfrågan anser ungefär hälften att detta är möjligt och hälften att det inte går att skicka dokument vidare. Av intervjuerna framgår att man har infört möjligheten att skicka dokument vidare men att funktionen är ny för de flesta och är därför inte särskilt känd eller utnyttjad. Likaså gäller frågan om dokumenten går att skriva ut men här anser 80 % att det inte går. Enligt uppgift är det idag tekniskt möjligt att skriva ut dokumenten. De som har skrivit ut dokument har vanligen bett kanslipersonal att skriva ut dokumenten eller skickat vidare dokumentet till en e-postadress och därifrån skrivit ut dokumentet Har kostnaderna för inköp av papper och kostnader av porto minskat? Samtliga förvaltningar anser att kostnaderna för inköp av papper och porto har minskat men med hur mycket är oklart då de flesta inte har en mätning på hur mycket papper och porto som gick åt tidigare och det saknas poster i redovisningen för enbart porto eller kopiering av dokument idag. Därmed har man inga jämförelsetal med hjälp av vilka man hade kunnat följa utvecklingen. 6 av 11

8 En annan kostnad som framkommit i intervjuerna är personalkostnaderna vilka i de flesta fall beräknas ha sjunkit avsevärt på så vis att den personal som tidigare arbetade med utskicken nu har kunnat ta sig an andra uppgifter då det digitala utskicket går snabbare. Dock framkommer även i intervjuerna att handhavandet av dokumenten i de nya digitala diarieföringssystemen W3D3 inte är så användarvänliga för nämndsekreterare eller motsvarande som hanterar dokumenten och därför är besparingarna i tid inte så stora som man skulle kunna förväntat sig Använder samtliga förtroendevalda läsplattor? Uppfattar de förtroendevalda systemet med läsplattor som användarvänligt? Av granskningen har framkommit att alla utom en ledamot har hämtat ut sin läsplatta. Denne ledamot har heller inte närvarat vid nämndens möten. Samtliga övriga ledamöter använder läsplattorna. En knapp majoritet av ledamöterna anser att systemet med läsplattor är användarvänligt. Av de som valt att utveckla sin åsikt i fritext i enkäten har sammanfattningsvis följande framkommit: - Det är opraktiskt att handlingar och bilagor inte finns på samma ställe, det är otympligt att bläddra mellan dokumenten och att det inte går att få upp två dokument bredvid varandra på skärmen. - Medborgarförslag borde kunna ses samtidigt som förslaget till svar. - Systemet för att föra in anteckningar och markeringar är svårt. - Det är opraktiskt att de anteckningar och markeringar som en ledamot gjort i arbetsutskottet inte kan följa med dokumentet som sen går till nämnd/kommunstyrelsen. - Det är svårt att skriva protokoll och reservationer på läsplattan. - Det finns tekniska svårigheter med uppkopplingen för de som inte har en snabb uppkoppling hemma. Då kan det ta flera timmar att ladda ner dokumenten. Flera ledamöter har fått åka till kommunhuset för att kunna ladda ner dokumenten. - Även vid själva sammanträdena har många haft problem med uppkopplingen och nedladdning av dokument. Nedladdningar hänger sig och nedkoppling sker från internet. - Flera framför att det vore bra med en utbildning i hur en läsplatta fungerar och att det inte kan tas för givet att alla kan hantera en dator eller läsplatta. - De flesta vet vart de ska vända sig vid tekniska svårigheter 7 av 11

9 - En majoritet av ledamöterna har sökt hjälp för svårigheter vid hanteringen av läsplattan eller Form Pipe. Av dessa har de absolut flesta fått hjälp inom 48 timmar. Och av dessa anser 81 % att de har fått hjälp i tid för att kunna utföra sitt uppdrag som förtroendevald. Flertalet förslag till förbättringar har framkommit för att användarvänligheten ska öka vilka i stort syftar till att åtgärda de brister och svårigheter som noterats ovan. Av intervjuer har framkommit att flera av de påtalade bristerna tas upp i den kontinuerliga dialog som förs med leverantören av systemet, exempelvis utvecklas nu en möjlighet att kunna ha flera dokument öppna samtidigt i ett s.k. fliksystem. 8 av 11

10 4. Sammanfattande iakttagelser och revisionell bedömning 4.1. Sammanfattande iakttagelser I detta avsnitt sammanfattas de iakttagelser som gjorts utifrån de uppställda kontrollfrågorna. Det kan konstateras att de flesta dokument idag hanteras via Form Pipes mötesapp och att i flera nämnder har i princip all hantering av dokument i pappersformat försvunnit men det finns undantag. Dokument som är sekretessbelagda hanteras endast i pappersformat i dagsläget men utredning pågår om det är möjligt att säkerställa att dessa dokument skyddas även vid en elektronisk hantering. Det är i första hand socialnämnden och i viss mån även bildningsnämnden som hanterar sekretessbelagd information. Andra dokument som i vissa nämnder skickas separat är inbjudningar till kurser etc, d v s handlingar som inte är direkt ärenderelaterade. Protokoll skannas inte in utan det är det elektroniska dokumentet av den slutliga versionen som finns tillgängligt i Form Pipe. Av det beslut som kommunstyrelsen fattade i samband med införandet av systemet med läsplattor framgår att alla mötesdokument ska hämtas och hanteras endast via Form Pipe mötesapp, dessa dokument kan inte vidaresändas eller skrivas ut från läsplattan. Av intervjuerna framgår dock att det nu finns en ny funktion som möjliggör att dokument vidarebefordras och skrivs ut. Detta är således en avvikelse från de antagna reglerna. Ett av syftena med införandet av läsplattor var att minska kostnaderna för porto och kopiering. Här kan konstateras att givet en stor del av dokumentationen nu hanteras via Form Pipe så har kostnaderna minskat men detta kan inte bekräftas då det saknas en sammanställning av kostnaderna före införandet systemet med läsplattor. Det har inte heller genomförts någon mätning av vilka kostnader organisationen idag har för utskick av handlingar till kommunstyrelsen och nämnderna. En annan kostnad som inte nämns som grund för beslutet att införa systemet med läsplattor är den tid som potentiellt kan sparas för personalen vid utskick. Av granskningen har dock framkommit att det nya diarieföringssystemet av vissa anses så tungrott att arbeta i att det i praktiken inte blir så stora tidsbesparingar som personalen själva hade trott. Eventuella besparingar i tid för personalen är inte mätta men såvitt framkommit i denna granskning har det inte förekommit nedskärningar i personal på grund av införandet av systemet med digitala utskick. Ytterligare en kostnad som inte har omfattats av denna granskning är inskaffandet av läsplattor till samtliga ledamöterna, en kostnad som åtminstone de första åren sannolikt överstiger de kostnader som tidigare fanns för kopiering, kuvert och porto men undantaget ev. minskningar av personalkostnader. 9 av 11

11 Idag använder i praktiken alla ledamöter i kommunstyrelsen och de granskade nämnderna läsplattor. Cirka hälften av ledamöterna anser att systemet är användarvänligt. Det har funnits och finns tekniska problem och det har även funnits svårigheter av hanteringskaraktär. Det finns kritik kring att alla förväntas kunna hantera läsplattor och att utbildningen av ledamöterna inte har varit tillräcklig. De flesta har dock vetat var de ska vända sig vid problem och de flesta är nöjda med den hjälp de har fått och anser att de har fått hjälpen i tid. Det finns en grupp som arbetar med att kontinuerligt utveckla systemet i samarbete med leverantören i syfte att öka användarvänligheten för ledamöterna och tjänstemän. En slutsats är att det inte går att införa en förändring av rutiner eller likande i någon organisation utan att svårigheter uppstår och det tar tid innan ett system har etablerats. En positiv effekt av införandet av läsplattor är att samtliga ledamöter nu har e- postadresser vilket kan ses som en ökad möjlighet för medborgare att få kontakt med de förtroendevalda. I dagsläget har kommunens revisorer inte fått läsplattor och de har därmed inte tillgång till handlingarna från alla de delar av organisationen som de ska granska. Detta försvårar för revisorerna när de ska utföra sina uppdrag Revisionell bedömning Granskningen ska besvara revisionsfrågorna: Är kommunstyrelsens och de kommunala nämndernas utskick av elektroniska handlingar ändamålsenliga? Är systemet användarvänligt utifrån de förtroendevaldas perspektiv? Den revisionella bedömningen är att kommunstyrelsens och de kommunala nämndernas utskick av elektroniska handlingar i stort är ändamålsenliga men att det kvarstår vissa frågor. Den första handlar om hantering av sekretessbelagd information där man i dagsläget inte skickar dokumenten digitalt. Den andra handlar om man följer reglerna som antogs i samband med beslutet att införa systemet med läsplattor och digitala utskick. Det kan konstateras att dessa inte följs när det gäller möjligheten att skicka dokument vidare och att skriva ut dem. Den tredje frågan handlar om kostnaderna har minskat och det konstateras av alla att så måste ha skett men det går inte att mäta till vilken utsträckning. När det gäller revisionsfrågan om systemet är användarvänligt utifrån de förtroendevaldas perspektiv så är den revisionella bedömningen att systemet i dagsläget inte är fullt ut användarvänligt. Bedömningen grundar sig på att ungefär hälften av ledamöterna anser att systemet är användarvänligt och att systemet är relativt nytt och fortfarande är under utveckling i frågor just kring användarvänlighet. 10 av 11

12 4.3. Rekommendationer Vi rekommenderar att kommunstyrelsen: - säkerställer att reglerna för hur man skriver ut eller vidarebefordrar handlingar från Form Pipe harmoniseras med de faktiska funktionerna. - säkerställer att samtliga förtroendevalda i kommunen erhåller utbildning om Form Pipe och hur en läsplatta fungerar. - säkerställer att systemets användarvänlighet fortsätter att utvecklas, och att frågan om sekretessbelagda handlingar får en lösning. 11 november 2014 Gabriella Fredriksson Projektledare Alf Wahlgren Uppdragsledare 11 av 11

Granskning om utskick av digitala handlingar, sep 2014

Granskning om utskick av digitala handlingar, sep 2014 Granskning om utskick av digitala handlingar, sep 2014 Utveckling 2014 09 08 > 2014 10 08 Svar 30/54=56% 1. Har du en läsplatta såsom förtroendevald i Trelleborg kommun? Besvarad av: 30 (91%) Ej besvarad

Läs mer

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2.

Läs mer

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Digitala Sammanträdeshandlingar till Ekerö kommuns förtroendevalda Dnr KS13/

Digitala Sammanträdeshandlingar till Ekerö kommuns förtroendevalda Dnr KS13/ 2013-09-30 rev. Ann-Cathrine Bergström Kanslichef 08 56039104 ann-cathrine.bergstrom@ekero.se Kommunstyrelsen Digitala Sammanträdeshandlingar till Ekerö kommuns förtroendevalda Dnr KS13/207-006 Förslag

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK www.pwc.se Revisionsrapport Carl-Stefan von Engeström Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK Carl-Stefan von Engeström Projektledare Roger Burström Uppdragsledare

Läs mer

Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden

Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden Mitt Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Utvärdering av övergång till digital ärendehantering för Kommunstyrelsen

Utvärdering av övergång till digital ärendehantering för Kommunstyrelsen Kommun kansliet Till Kommunstyrelsen Datum 2015-02-25 Dnr KS 2015/0096 Utvärdering av övergång till digital ärendehantering för Kommunstyrelsen Sammanfattning Redovisning av enkätsvar skickad till Kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Lindqvist Johan Datum 2014-04-15 Diarienummer UAN-2014-0205 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar

Läs mer

Granskning av nämndernas beredningsrutiner

Granskning av nämndernas beredningsrutiner Revisionsrapport Granskning av nämndernas beredningsrutiner Marks kommun 2010-06-23 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1.1 Uppdrag och syfte... 3 1.2 Revisionsfråga... 3 1.3 Kontrollmål...

Läs mer

Uppföljande granskning av tillgänglighet

Uppföljande granskning av tillgänglighet SLUTDOKUMENT 1(2) 2013-01-28 För kännedom; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kommunstyrelsen Miljö- och byggnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Fritids- och kulturnämnden Uppföljande

Läs mer

Uppföljande granskning av handläggning/beredning av motioner

Uppföljande granskning av handläggning/beredning av motioner SLUTDOKUMENT 1(2) 2012-12-20 För kännedom; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kommunstyrelsen Miljö- och byggnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Fritids- och kulturnämnden Uppföljande

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsprocess efter antagande av ny upphandlingspolicy Trelleborgs kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsprocess efter antagande av ny upphandlingspolicy Trelleborgs kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsprocess efter antagande av ny upphandlingspolicy Trelleborgs kommun Fredrik Andrén November 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 4 2.1.

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Avtal institutionsplaceringar Karin Magnusson Malou Olsson Söderhamns kommun Oktober 2014

www.pwc.se Revisionsrapport Avtal institutionsplaceringar Karin Magnusson Malou Olsson Söderhamns kommun Oktober 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Avtal institutionsplaceringar Karin Magnusson Malou Olsson Oktober 2014 Söderhamns kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2.

Läs mer

Lekmannarevision Granskning av beslutsunderlag och protokoll

Lekmannarevision Granskning av beslutsunderlag och protokoll www.pwc.se Revisionsrapport Lisa Åberg och Sandra Marcusson Lekmannarevision Granskning av beslutsunderlag och protokoll April 2016 Innehåll 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Syfte och Revisionsfråga...

Läs mer

Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem

Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem Karin Norrman Elgh Översiktlig revisionsrapport Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem Vara kommun Anställningar och avslut i lönesystemet

Läs mer

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK 'Uppsala r "KOMMUN KONTORET FOR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Sun ZaH-cfc-Xi Alf t{\

Läs mer

Externt finansierade projekt

Externt finansierade projekt Revisionsrapport Externt finansierade projekt Gällivare kommun Mars 2010 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult 2010-03-11 Hans Forsström Rolf Särkimukka Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport. Bisysslor. Hultsfreds kommun. Yvonne Lundin Caroline Liljebjörn 17 december 2012

Revisionsrapport. Bisysslor. Hultsfreds kommun. Yvonne Lundin Caroline Liljebjörn 17 december 2012 Revisionsrapport Bisysslor Hultsfreds kommun Yvonne Lundin Caroline Liljebjörn 17 december 2012 Granskning av bisysslor 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 3 Revisionsfrågor och

Läs mer

Revisionsrapport Budgetprocessen Pajala kommun Anna Carlénius Revisonskonsult

Revisionsrapport Budgetprocessen Pajala kommun Anna Carlénius Revisonskonsult www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisonskonsult Budgetprocessen Pajala kommun September 2017 Budgetprocessen Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

SLUTREDOVISNING. Slutrapport - läsplattor till förtroendevalda 1(6) KS/2015:54. /Eget_Förvaltning/ Diarienummer. Datum

SLUTREDOVISNING. Slutrapport - läsplattor till förtroendevalda 1(6) KS/2015:54. /Eget_Förvaltning/ Diarienummer. Datum SLUTREDOVISNING 1(6) /Eget_Förvaltning/ Datum Diarienummer 2016-03-02 KS/2015:54 Handläggare Carina Stolt Slutrapport - läsplattor till förtroendevalda Postadress Besöksadress Telefon Internetadress Mjölby

Läs mer

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Revisionsrapport Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Nynäshamns kommun December 2010 Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Syfte och revisionsfråga... 1 1.2 Avgränsning

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Kommunala kontokort Haparanda stad Martin Gandal Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte

Läs mer

Förändring av den politiska organisationen

Förändring av den politiska organisationen www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund & Robert Bergman Förändring av den politiska organisationen Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Förslag om övergång till digitalt utskick av socialnämndens och organisations- och föreningsutskottets möteshandlingar

Förslag om övergång till digitalt utskick av socialnämndens och organisations- och föreningsutskottets möteshandlingar Socialförvaltningen Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2016-09-26 Handläggare Sigrún Andersdóttir Telefon: 08-508 25 119 Till Socialnämnden 2016-10-25 Förslag om övergång till digitalt

Läs mer

Granskning av upphandlingsförfarandet. inom utvalda nämnder och förvaltningar

Granskning av upphandlingsförfarandet. inom utvalda nämnder och förvaltningar Revisionsrapport Granskning av upphandlingsförfarandet inom utvalda nämnder och förvaltningar Svalövs Kommun Fredrik Andrén Januari 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1.

Läs mer

Övergripande säkerhetsgranskning av kommunens säkerhet angående externa och interna dataintrång. Klippans kommun

Övergripande säkerhetsgranskning av kommunens säkerhet angående externa och interna dataintrång. Klippans kommun Revisionsrapport Övergripande säkerhetsgranskning av kommunens säkerhet angående externa och interna dataintrång Björn Johrén, Säkerhetsspecialist Klippans kommun Innehållsförteckning 1. Inledning 1 1.1.

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun

Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun Revisionsrapport Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun November 2008 Karin Jäderbrink Innehållsförteckning 1 Bakgrund och uppdrag... 3 1.1 Revisionsfråga... 3 1.2 Revisionsmetod och avgränsning...

Läs mer

Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor

Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Revisionsrapport Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Smedjebackens kommun December 2008 Bengt Andersson Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga...

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av Trelleborgs kommuns lönesättning ur ett jämställdhetsperspektiv

Revisionsrapport Granskning av Trelleborgs kommuns lönesättning ur ett jämställdhetsperspektiv www.pwc.se Revisionsrapport Carl-Gustaf Folkeson Granskning av Trelleborgs kommuns lönesättning ur ett jämställdhetsperspektiv Trelleborgs kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Revisionsrapport. Botkyrka kommun. Granskning av utlämnade lån. Pernilla Fagerstedt Anders Petersson

Revisionsrapport. Botkyrka kommun. Granskning av utlämnade lån. Pernilla Fagerstedt Anders Petersson Revisionsrapport Granskning av utlämnade lån Botkyrka kommun Pernilla Fagerstedt Anders Petersson Augusti 2011 2011-08-25 Anders Petersson Projektledare Jan Nilsson Uppdragsansvarig PwC Innehållsförteckning

Läs mer

Lekmannarevision Granskning av beslutsunderlag och protokoll

Lekmannarevision Granskning av beslutsunderlag och protokoll www.pwc.se Revisionsrapport Lisa Åberg och Sandra Marcusson Lekmannarevision Granskning av beslutsunderlag och protokoll April 2016 Innehåll 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Syfte och Revisionsfråga...

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Hans Gåsste Sandvikens kommun Juli 2015

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Hans Gåsste Sandvikens kommun Juli 2015 www.pwc.se Revisionsrapport Hans Gåsste Juli 2015 Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Sandvikens kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon

Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Sandra Marcusson Oktober 2014 Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon Karlshamn kommun Uppföljning av tidigare granskning

Läs mer

Framtidens äldreomsorg - översiktlig granskning. Strömsunds kommun

Framtidens äldreomsorg - översiktlig granskning. Strömsunds kommun www.pwc.se Revisionsrapport Framtidens äldreomsorg - översiktlig granskning Linda Marklund Certifierad kommunal revisor Juni 2016 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2.

Läs mer

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Revisionsrapport Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Karlstads kommun Maria Jäger Cert. kommunal revisor Granskning av den gemensamma drifts- och servicenämnden Innehållsförteckning Sammanfattande

Läs mer

Åstorps kommuns. Nämndadministration. Beslutat av Kommunfullmäktige Dnr 2014/304

Åstorps kommuns. Nämndadministration. Beslutat av Kommunfullmäktige Dnr 2014/304 Åstorps kommuns Nämndadministration Beslutat av Kommunfullmäktige 2014-12-15 218 Dnr 2014/304 2(8) Nämndadministration berör det fortlöpande arbetet som sker i anslutning till en nämnd. Nämnden är ett

Läs mer

Den demokratiska processen - kallelser och protokoll

Den demokratiska processen - kallelser och protokoll Revisionsrapport Den demokratiska processen - kallelser och protokoll Uppvidinge kommun Fredrik Ottosson och Lisa Åberg Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga1 1.3 Avgränsning

Läs mer

Informationsöverföring. kommunikation med landstinget - uppföljande granskning

Informationsöverföring. kommunikation med landstinget - uppföljande granskning www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Augusti 2015 Informationsöverföring och kommunikation med landstinget - uppföljande granskning Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun

Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun 7 Juni 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 3 2. Rutinbeskrivning... 4 3. Granskningsresultat... 6 Sammanfattning

Läs mer

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Revisionsrapport Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Mora kommun November 2009 Författare Robert Heed Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

Uppföljning av intern kontroll

Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport Uppföljning av intern kontroll Lekebergs kommun Fredrik Alm Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Bakgrund 1 2 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.1 Revisionsfråga 2 2.2 Revisionsmetod

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun.

Revisionsrapport. Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun. Revisionsrapport Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun. Januari 2012 Fredrik Andrén, Jur. Kand. Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning...

Läs mer

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg www.pwc.se Revisionsrapport Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 9

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 9 KARLSTADS KOMMUN Ärende 9 Dnr KS-2012-378 sid 1 (2) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Stadssekretariatet Tjänsteskrivelse 2012-06-30 Karin Holmgren, 064-640 10 12 karin. holmgren@karlstad.se Breddinförande

Läs mer

Övergripande granskning Sammanställning till kommunfullmäktige

Övergripande granskning Sammanställning till kommunfullmäktige Övergripande granskning Sammanställning till KPMG AB 6 november 2015 Antal sidor: 7 Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Sammanfattande bedömning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning 3 5. Metod 3 6. Resultat

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Revisionsrapport Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun Februari 2009 Christina Norrgård Kerstin Svensson, certifierad kommunal

Läs mer

Granskning av hur väl stödet av ekonomitjänster fungerar

Granskning av hur väl stödet av ekonomitjänster fungerar Revisionsrapport Granskning av hur väl stödet av ekonomitjänster fungerar Söderhamns kommun Rolf Hammar David Boman December 13 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1. Revisionsfråga...

Läs mer

Ärendehanteringssystemets funktionalitet och användarvänlighet

Ärendehanteringssystemets funktionalitet och användarvänlighet Ärendehanteringssystemets funktionalitet och användarvänlighet Landstinget Gävleborg Revisionsrapport Oktober 2010 Ove Axelsson Tove Färje Innehållsförteckning SAMMANFATTNING.........3 INLEDNING......4

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Revisionsrapport Borgholms kommun Caroline Liljebjörn 1 juni 2016

Revisionsrapport Borgholms kommun Caroline Liljebjörn 1 juni 2016 www.pwc.se Revisionsrapport Uppföljning av ITgranskning från år 2013 Caroline Liljebjörn 1 juni 2016 Innehåll Sammanfattning och revisionell bedömning...2 1.1. Bedömningar mot kontrollmål...2 2. Inledning...4

Läs mer

1(6) Riktlinjer för digitala sammanträdeshandlingar och läsplattor till förtroendevalda. Styrdokument

1(6) Riktlinjer för digitala sammanträdeshandlingar och läsplattor till förtroendevalda. Styrdokument 1(6) Riktlinjer för digitala sammanträdeshandlingar och läsplattor till förtroendevalda Styrdokument 2(6) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinjer Beslutad av Kommunfullmäktige 2016-12-14 150 Dokumentansvarig

Läs mer

Intern kontroll avseende fakturahantering

Intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport* Intern kontroll avseende fakturahantering Eskilstuna kommun Mars 2008 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och syfte...3 1.2

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Kalmar kommun 2010-09-28 Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Bakgrund och revisionsfråga... 3

Läs mer

Ansvarsutövande Lantmäterinämnden

Ansvarsutövande Lantmäterinämnden www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Ansvarsutövande Lantmäterinämnden Sundsvalls Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga... 2

Läs mer

Uppföljning avseende Tekniska nämndens styrning och kontroll av gatuunderhållet

Uppföljning avseende Tekniska nämndens styrning och kontroll av gatuunderhållet Revisionsrapport Uppföljning avseende Tekniska nämndens styrning och kontroll av gatuunderhållet Projektledare Adrian Göransson Certifierad kommunal revisor Projektmedarbetare Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Tekniska nämnden

TRELLEBORGS KOMMUN Tekniska nämnden Protokollsutdrag 1 (6) Mötesdatum Plats och tid Sessionssalen kl. 17.00-21.00 Beslutande Eric Samuelson (M) Alf Hansson (S) Leif Sjögren (C), 112-119 Bengt Andersson (SD) Gösta Kullenberg (M) Robert Borg

Läs mer

Kommunstyrelsen. Ärende 5

Kommunstyrelsen. Ärende 5 Kommunstyrelsen Ärende 5 Turism, information och administration Anna Bryntesson, 0571-28106 anna.bryntesson@eda.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2016-11-02 1(2) Riktlinjer för digitala sammanträdeshandlingar

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Uppföljning av Granskning av Upphandlingar Hallstahammars kommun Utarbetad av PwC på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas sammanträde 2013-01-22. Granskningen

Läs mer

Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun

Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun 30Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Budgetprocessen... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning På uppdrag av kommunens

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Hallsbergs kommun Lars Wigström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning Inledning... 1 Uppdrag och bakgrund... 1 Revisionsfråga... 1 Metod... 1 Intern

Läs mer

Debiteringsrutiner för barnomsorgsavgifter, uppföljande granskning

Debiteringsrutiner för barnomsorgsavgifter, uppföljande granskning Revisionsrapport Debiteringsrutiner för barnomsorgsavgifter, uppföljande granskning Vara kommun Charlotte Karlsson Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och förslag... 1 2. Inledning... 2 2.1

Läs mer

Kommunstyrelsen och nämnder har ett särskilt ansvar för intern kontroll enligt kommunallagen (kap 6:1, 6:7).

Kommunstyrelsen och nämnder har ett särskilt ansvar för intern kontroll enligt kommunallagen (kap 6:1, 6:7). Arvidsjaurs kommlln Revisorerna Datum 2014-03-13 DO/St- '.J.tJ/'1 2014-03- i j ",. ' För kännedom: Socialnämnden Bam- och utbildningsnämnden Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Fullmäktiges presidium

Läs mer

Leksands kommun. Revisionsrapport. Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens.

Leksands kommun. Revisionsrapport. Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens. www.pwc.se Revisionsrapport Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens verksamhet Louise Cedemar Helena Steffansson Carlson David Boman Niklas Eriksson

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Gemensamma Taxe- och Avgiftsnämnden för Hallsberg, Laxå, Lekeberg och Askersund Hallsbergs kommun Lars Wigström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder

Revisionsrapport Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Granskning av kommunens leasingbilar

Granskning av kommunens leasingbilar www.pwc.se Revisionsrapport Stina Björnram Granskning av kommunens leasingbilar Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning och bakgrund...2 2.1.

Läs mer

Protokollsanalys. Leksands kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Tove Färje

Protokollsanalys. Leksands kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Tove Färje Protokollsanalys Leksands kommun Revisionsrapport Februari 2011 Tove Färje Innehållsförteckning SAMMANFATTNING OCH BEDÖMNING... 3 1 BAKGRUND... 4 1.1 UPPDRAG OCH REVISIONSFRÅGA... 4 1.2 AVGRÄNSNING OCH

Läs mer

Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin

Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin Christel Eriksson Cert. kommunal revisor Mars 2014 Sammanfattning PwC har fått uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Halland att granska

Läs mer

Uppföljande granskning av rutiner för bisysslor

Uppföljande granskning av rutiner för bisysslor RevisionsPM Uppföljande granskning av rutiner för bisysslor Kristianstad kommun November 2009 Mattias Haraldsson, revisionskonsult Anna Eriksson, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning

Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning Förstudie Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning Båstad kommun Adrian Göransson, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Kontrollmål 1 1.3

Läs mer

Beslut om införande av digitala utskick av nämndens handlingar och inköp av läsplattor (ipads)

Beslut om införande av digitala utskick av nämndens handlingar och inköp av läsplattor (ipads) Arbetsmarknadsförvaltningen Administrativa enheten Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-05-07 Handläggare Amanda Hernbäck Telefon: 08-508 35 511 Till Arbetsmarknadsnämnden den 19 maj 2015 Ärende 14 Beslut

Läs mer

Övergripande granskning av intern kontroll

Övergripande granskning av intern kontroll Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Surahammars kommun Fredrik Alm Cert. kommunal revisor Surahammars kommun Övergripande granskning av intern kontroll Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning gällande beslut och återrapportering

Uppföljning av tidigare granskning gällande beslut och återrapportering Revisionsrapport Uppföljning av tidigare granskning gällande beslut och återrapportering Finspångs kommun augusti 2009 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 2 Uppdrag och revisionsfråga...1

Läs mer

Hantering av kontantkassor Kalix kommun

Hantering av kontantkassor Kalix kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Hantering av kontantkassor Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Granskning av exploateringsavtal underlag och beslut

Granskning av exploateringsavtal underlag och beslut www.pwc.se Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av exploateringsavtal underlag och beslut Katrineholms kommun Granskning av exploateringsavtal underlag

Läs mer

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering 1(5) KS 2011/0014 Svar på revisionsrapport- Granskning av ekonomiadministrativa processer - Effektivitetsgranskning Bakgrund Danderyds förtroendevalda revisorer har uppdragit till PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Revisionsrapport. Protokollsgranskning. Mora kommun. Oktober 2010 Christina Widerstrand

Revisionsrapport. Protokollsgranskning. Mora kommun. Oktober 2010 Christina Widerstrand Revisionsrapport Protokollsgranskning Mora kommun Oktober 2010 Christina Widerstrand 2010-10-18 Christina Widerstrand, projektledare Hans Gåsste, uppdragsledare Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 1 1.1

Läs mer

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Revisionsrapport Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Socialnämnden Katrineholms kommun Januari 2009 Christina Norrgård Kerstin Svensson, certifierad kommunal revisor

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens mål för kommunens hemsida

Granskning av kommunstyrelsens mål för kommunens hemsida Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens mål för kommunens hemsida Trelleborgs kommun Gabriella Fredriksson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga...2

Läs mer

Granskningsredogörelse Fastighetsunderhåll

Granskningsredogörelse Fastighetsunderhåll www.pwc.se Granskningsredogörelse Fastighetsunderhåll Skelleftebostäder AB Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Syfte och

Läs mer

Granskning av Servicenämndens ansvarsområde för ny-, om- och tillbyggnad

Granskning av Servicenämndens ansvarsområde för ny-, om- och tillbyggnad www.pwc.se Gabriella Fredriksson December 2014 Granskning av Servicenämndens ansvarsområde för ny-, om- och tillbyggnad Trelleborgs kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...4 2.1.

Läs mer

Revisionsrapport Habo kommun

Revisionsrapport Habo kommun Revisionsrapport Översiktlig granskning av vissa delar av funktionshindersomsorgen Habo kommun Johan Bokinge Karin Norrman-Elgh Johan Bokinge Karin Norrman-Elgh Habo kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Revisionsrapport Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Solna stad April 2010 Josefin Loqvist 2010-04 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av barn- & utbildningsnämndens hantering av inkomna/upprättade allmänna handlingar

Granskning av barn- & utbildningsnämndens hantering av inkomna/upprättade allmänna handlingar Revisionsrapport* Granskning av barn- & utbildningsnämndens hantering av inkomna/upprättade allmänna handlingar Nordmalings kommun December 2007 Åsa Adolfsson *connectedthinking Innehållsförteckning 1

Läs mer

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Katrineholms kommun 2009-06-11 Oscar Hjelte 2009- - Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 1.1

Läs mer

Första linjens chefer inom socialtjänsten: uppföljande granskning

Första linjens chefer inom socialtjänsten: uppföljande granskning www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Första linjens chefer inom socialtjänsten: uppföljande granskning Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor

Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor www.pwc.se Malin Liljeblad November 2013 Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor Söderhamns Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Svar över vidtagna åtgärder önskas före februari månads utgång 2009.

Svar över vidtagna åtgärder önskas före februari månads utgång 2009. Kommunrevisionen 2009-01-14 Renhållningsstyrelsen Miljönämnden Byggnadsnämnden Socialnämnden För kännedom: Kommunfullmäktige Granskning av personuppgiftslagens tillämpning På uppdrag av Lunds kommuns revisorer

Läs mer

Kommunens investeringsverksamhet

Kommunens investeringsverksamhet www.pwc.se Revisionsrapport Clas-Bertil Söderlund Cert. kommunal revisor Maj 2013 Kommunens investeringsverksamhet Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Revisionsrapport. Strömsunds kommun. Verkställighet av beslut. Anneth Nyqvist. December 2012

Revisionsrapport. Strömsunds kommun. Verkställighet av beslut. Anneth Nyqvist. December 2012 Revisionsrapport Verkställighet av beslut Strömsunds kommun Anneth Nyqvist December 2012 2013-01-25 Anneth Nyqvis, projektledare Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1

Läs mer

Kommunstyrelsens uppsikt uppföljande granskning

Kommunstyrelsens uppsikt uppföljande granskning www.pwc.se Revisionsrapport Martin Gandal Kommunstyrelsens uppsikt uppföljande granskning Skellefteå kommun Innehåll 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Syfte och revisionsfråga... 1 1.3. Revisionskriterier...

Läs mer

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys www.pwc.se Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys Håkan Olsson Cerifierad Kommunal Yrkesrevisor Anna Laurell Lysekils kommun Kommunens arbete med ledning och styrning samt användandet av Stratsys Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Kerstin Sikander Cert. kommunal revisor Mars 2013 Landstinget i Jönköpings län Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund och revisionsfråga...

Läs mer