Höjning av hemtjänstcheck 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Höjning av hemtjänstcheck 2012"

Transkript

1 1(6) Höjning av hemtjänstcheck 2012 Ärendet Socialnämnden beslutade om att föreslå kommunfullmäktige att höja hemtjänstchecken med 1 %. Höjningen föreslogs ske retroaktivt från 1 januari. Kommunstyrelsens arbetsutskott gav enligt protokoll socialnämnden i uppdrag att göra en förnyad prövning av nivåhöjningen, redovisa konsekvenserna av den föreslagna nivån samt att ta fram ett mer utförligt underlag för bedömning av nivån. Produktionsstyrelsens och socialnämndens uppdrag att förbereda för att kunna ta hand om nya hemtjänstkunder med anledning av att Blomsterfonden lägger ner sin verksamhet finns redovisat i detta ärende. Socialnämnden har återkommit och föreslår enligt protokoll att hemtjänstchecken höjs januari - mars med 1 %. Beloppen exkluderar OB-tillägg och dubbelbemanning. Nämnden föreslår vidare att checken höjs med 1 % april september. I beloppen ingår OB-tillägg och dubbelbemanning. Från och med 1 oktober föreslås checken exkludera dubbelbemanningen för att ersättas separat. I förslaget kvarstår höjningen upp till 353 för privata utförare respektive 347 kronor för kommunala utförare. Sammantaget höjs checken med 1 % januari september och med 8 % från och med 1 oktober. Tillkommande kostnaden för perioden januari - september beräknas till drygt ca 600 tkr. Nivåhöjningen från och med 1 oktober beräknas till ca tkr. Enligt socialnämnden kommer kostnaderna för höjning av checknivå inrymmas i budget Budgetramen för 2013 bedöms däremot behöva utökas. I jämförelse med grannkommunerna och i en översiktlig jämförelseanalys av olika checkkonstruktioner kan kommunledningskontoret konstatera att OB-tillägget bör ersättas separat. föreslår därför att socialkontoret exkluderar OB-tillägg från nuvarande grundcheck och ersätter detta separat, att gälla från januari 2013.

2 s förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2(6) 1 Kommunfullmäktige beslutar att höja hemtjänstchecken för perioden januari mars 2012 till 306 kr per utförd timme för privata utförare och 301 kr för kommunal utförare 2 Kommunfullmäktige beslutar att höja hemtjänstchecken inklusive OBtillägg och dubbelbemanning för perioden april september 2012 till 353 kr per utförd timme för privata utförare och 347 kr för kommunala utförare. 3 Kommunfullmäktige beslutar att hemtjänstchecken inklusive OB-tillägg uppgår till 353 kr per utförd timme för privata utförare och 347 kr för kommunala utförare från och med 1 oktober Kommunfullmäktige beslutar att ersätta separat utförd och registrerad dubbelbemanning från och med 1 oktober Kommunfullmäktige beslutar att socialnämnden får i uppdrag att i samband med budget 2013 återkomma med nivå för hemtjänstchecken där OBtillägg ersätts separat, att gälla from 1 januari Bakgrund Socialnämnden föreslog enligt protokoll revidering av hemtjänstchecken genom inkludering av OB-ersättning (obekväm arbetstid) och dubbelbemanning i checkbeloppet. Motivet var att underlätta administrationen. Kommunfullmäktige beslutade i samband med reviderad budget om att inkludera dubbelbemanning i checken. Beslutet kom att gälla från och med 1 april Samtidigt beslutades att socialkontoret utöver inkludering av dubbelbemanning skulle se över nivån på hemtjänstchecken bland annat utifrån effekterna av införandet av det nya tidregistreringssystemet. Socialnämnden beslutade om att föreslå kommunfullmäktige att höja hemtjänstchecken med 1 %. Höjningen föreslogs ske retroaktivt från 1 januari. Bedömningen grundade sig på att införandet av elektronisk tidredovisning generellt för utförarna inneburit ett läger antal timmar i fakturerad tid jämfört med det tidigare manuella systemet. Checken har under senare år inte heller i tillräcklig grad kompenserat för ökade lönekostnader. Kommunstyrelsens arbetsutskott gav enligt protokoll socialnämnden i uppdrag att göra en förnyad prövning av nivåhöjningen, redovisa konsekvenserna av den föreslagna nivån samt att ta fram ett mer utförligt underlag för bedömning av nivån.

3 Socialnämnden har återkommit och föreslår enligt protokoll att hemtjänstchecken höjs från och med 1 januari till 31 mars med 1 % från 303 till 306 kronor per timmer för privata utförare respektive till 301 kronor per timmer för kommunala utförare. Beloppen exkluderar OB-tillägg och dubbelbemanning. Från 1 april till 30 september höjs checken till 353 kronor per timme för privata utförare och 347 kronor per timme för kommunala utförare. I beloppen ingår OB-tillägg och dubbelbemanning. Höjningen motsvarar 1 %. Från och med 1 oktober exkluderas dubbelbemanningen från checken och utbetalas separat. Höjningen till 353 kronor kvarstår exklusive dubbelbemanning vilket innebär att höjning uppgår till 8 %. Utförarna erhåller fortsättningsvis, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut om budget 2012, även ersättning motsvarande två hemtjänsttimmar för ny kund och avbokningar. Enligt socialnämnden kommer kostnaderna för höjning av checknivå inrymmas i budget Budgetramen för 2013 bedöms däremot behöva utökas. 3(6) Redovisning av beslutspunkterna 5 och 6, KSAU Kommunstyrelsens arbetsutskott gav enligt protokoll även produktionsstyrelsen och socialnämnden i uppdrag att förbereda för att kunna ta hand om nya hemtjänstkunder med anledning av att Blomsterfonden lägger ner sin verksamhet. Redovisning från produktionsdirektör Hans Åhnberg, produktionskontoret Produktionskontoret har under sommaren haft en extra beredskap för att kunna ge information om verksamheten samt att skriva in nya kunder. Det stora trycket har hittills uteblivit då Blomsterfondens kunder avvaktat med att byta utförare. I dagsläget har 17 nya kunder tillkommit varav 3 är så kallade dubbelbemanningskunder. Totalt motsvarar detta ca 500 kundtimmar. Samtliga kunder har kunnat tas emot inom nuvarande organisation dock med vissa justeringar inom befintlig bemanning. Med det ersättningssystem som gäller idag innebär de kunder som har dubbelbemanning en extra kostnad för produktionen. För att kunna ta emot ytterligare kunder kommer nyrekryteringar att erfordras. Det faktum att Blomsterfondens kunder avvaktar med att byta utförare försvårar den kommunala hemtjänstens förutsättningar att förbereda och bemanna sin organisation. För att underlätta förberedelsearbetet arbetar produktionen nu med att försöka få en närmare bild av hur det eventuella kundunderlaget ser ut. Dvs hur relationen antal kunder i förhållande till totala antalet kundtimmar ser ut. Inför ett eventuellt behov av att utöka personalstyrkan inom den kommunala hemtjänsten har ett samarbete etablerats med Blomsterfonden.

4 Redovisning från Cristine Dahlbom-Nygren, socialkontoret Blomsterfondens kunder kortfattad lägesrapport Alla kunder har fått informationsbrev (bifogas). Alla hemtjänstutförare har fått informationsbrev (bifogas) + blivit uppringda. Vid samtal framför alla utförare att man är positiva till och kan ta emot nya kunder. 4(6) Biståndshandläggarna ringer alla kunder. Senast nästa vecka har alla kunder blivit uppringda (en del är inte anträffbara, bortresta etc). Många kunder avvaktar, tror att Blomsterfondens hemtjänst blir kvar. Detta gäller även Blomsterfondens personal. Socialkontoret förstärker tillfälligt med handläggare. En snabb inventering visar följande: Antal kunder totalt: Ca 194 kunder Antal kunder som har valt ny utförare men ännu inte bytt utförare: 28 kunder Antal kunder som redan har bytt till ny utförare: 7 kunder Mottagande utförare: Kommunens hemtjänst, 1:a Hemtjänstkompaniet, Olivia, Attendo, Solskens hemtjänst, ickevalsalternativ Antal kunder som ej är aktuella, har valt att avsluta sin hemtjänst och använda RUT-avdrag, avlidna. 10 kunder s yttrande Ny checknivå I nedanstående tabell framgår de beslut vilka fattas om modellen och nivåer för hemtjänstchecken under året. Privat Kommunal Bu 2012 (KF nov 2011) Kr/tim % Kr/tim % Uppräkning med 1,5% från OB 8% ej inkl checken Dubbelbemaning 7% ej inkl checken Tillkommer 0,5% ny kund, avbokning KF rev bu (SN dec 2011) Inkl av OB och dubbelbem. i checken 15% Ny kund 0,5% SN Uppräkning från 303 kr/298 kr med 8% 328 8% 322 8% Inkl OB 8% Ny checknivå Ny kund 0,5% Dubbelbemanning ersätts utanför checken utifrån registrering. Uppskattad kostnad: 14 4% 35 10% Uppskattad checknivå Uppskattad checknivå utifrån schablon 7% 377 7% 371 7%

5 5(6) Retroaktivitet och kostnad för nivåhöjning För att kompensera utförarna har socialnämnden föreslagit en höjning om 1 % från januari till september. På grund av förändringar av checkmodellen under året är socialnämndens beslutsförslag svårtydda. Höjningen januari - mars med 1 % är för grundpengen 303 kr/298 kr då OB och dubbelbemanning är exkluderat. Höjningen april - oktober med 1 % är för grundpeng inklusive OB och dubbelbemanning 353 kr/347 kr. Totalt sett har checken höjts med 1 % de första nio månaderna. Den sammanlagda kostnaden för januari september beräknas till mellan 600 och 700 tkr. Den baseras på antalet utförda timmar och en höjning om 3 kr/timme inklusive 7 % dubbelbemanning under perioden jan- mars. Den totala kostnaden för 2012 med en höjning från 1 oktober med 8 % och höjningen från 1 januari respektive 1 april uppgår till ca 2,3 miljoner kronor. En osäkert är antalet timmar vilka är en uppskattning från och med augusti månad. Beräkningen grundar sig på att antalet timmar sjunkit till (budget ). Kostnaden ryms inom socialnämndens budget. för 2012 där utrymme skapats på grund av det lägre antalet registrerat utförda timmar. Antal timmar/utförare Privata Kommunala Total (Kr) Kostnad för höjning jan-mars 1% x 3 kr dubbelbem 7% x 3 kr Kostnad för höjning apr-sep 1% x 3 kr Total retroaktivitet jan-sep Ökad kostnad för höjning okt-dec 8 % Totalt Budgetramen för 2013 är planerad till 99,9 mkr. Med nuvarande förslag på checkhöjning och med en ytterligare höjning 2013 med 2 % kommer budgetramen att behöva höjas till ca 102 mkr. Utgångspunkten är timmer. kan konstatera att den föreslagna nivåhöjningen av hemtjänstchecken från 1 oktober om 353 kronor för privata utförare och 347 kronor för kommunala utförare är rimlig. 353 kronor är genomsnittet i riket för de 37 kommuner vilka tidregisterar elektroniskt. I jämförelsen med länets kommuner kommer Danderyd med det nya förslaget ligga väl i nivå med jämförbara kommuner, dvs ej glesbygd. Socialkontorets analys av vilka kostnader som checken ska täcka, dvs löner, hyror etc.visar att nivån är rimlig. Ovanstående kan anses som ett tillräckligt utförligt underlag för att kommunstyrelsen ska kunna bedöma rimligheten i det nya förslag om hemtjänstcheck. Däremot har nämnden inte uppfyllt uppdraget att redovisa vilka

6 konsekvenser den då föreslagna höjningen med 1 %.skulle innebära för utförarna. 6(6) Att det medfört negativa konsekvenser har visat sig av att en utförare sagt upp sitt avtal med kommunen och att kommunens egen hemtjänstverksamhet visar på stora ekonomiska underskott. Nivåhöjningen på 8 % innevarande år är hög framför allt med hänsyn till att checken redan höjts i budget 2012 med 1,5 % från Till detta är lagt en extra ersättning om 0,5 % för ny kund och avbokade besök. erfar att flera års indexeringen av checken varit otillräckliga för att möte löneökningar. Nivåhöjningen måste beaktas i budget för Det är viktigt att checknivåerna räknas upp med en rimlig motsvarighet till löneökningar framgent så att inte den eftersläpning vilken nu inträffat återigen uppstår. I jämförelse med grannkommunerna och i en översiktlig jämförelseanalys av olika checkkonstruktioner kan kommunledningskontoret konstatera att OB-tillägget bör ersättas separat. föreslår därför att socialkontoret exkluderar OB-tillägg från nuvarande grundcheck och ersätter detta separat, att gälla från januari Johan Haesert Kommundirektör Ekonomichef Bilagor: 1 Socialnämndens protokoll inklusive tjänsteutlåtande Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll Exp: Socialnämnden, Produktionsstyrelsen

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2013 och plan 2014-2015

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2013 och plan 2014-2015 1 Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2013 och plan 2014-2015 Ärendet I budget för 2012 och plan 2013-2014 är nämndernas kostnader uppräknade utifrån volymförändringar och justerade för löner

Läs mer

Översyn av kundvalet inom hemtjänst, ledsagning och avlösning

Översyn av kundvalet inom hemtjänst, ledsagning och avlösning 2014-05-08 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE SÄN 2013/96 Social- och äldrenämnden Översyn av kundvalet inom hemtjänst, ledsagning och avlösning Förslag till beslut Social- och äldrenämnden föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att göra en analys av orsakerna till underkottet i bokslut 2013.

Vård- och omsorgsnämnden har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att göra en analys av orsakerna till underkottet i bokslut 2013. Analys av Vård- och omsorgsnämndens underskott 2013 2014-03-31 Vård- och omsorgsnämnden har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att göra en analys av orsakerna till underkottet i bokslut 2013. Underskottet

Läs mer

Utredning av LSS Personstöd Danderyds kommun. Gunnar Uhlin 2012-10-25

Utredning av LSS Personstöd Danderyds kommun. Gunnar Uhlin 2012-10-25 Utredning av LSS Personstöd Danderyds kommun PM Gunnar Uhlin 2012-10-25 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE... 3 1.3 METOD... 3 1.4 DEFINITIONER... 4 2 LSS PERSONSTÖD... 5

Läs mer

SLUTRAPPORT. Översyn av kundvalet för hemtjänst, ledsagning och avlösning. 2013-05-02 Annika Lindstrand & Emelie Berglund SÄN 2013/96

SLUTRAPPORT. Översyn av kundvalet för hemtjänst, ledsagning och avlösning. 2013-05-02 Annika Lindstrand & Emelie Berglund SÄN 2013/96 SLUTRAPPORT Översyn av kundvalet för hemtjänst, ledsagning och avlösning 2013-05-02 Annika Lindstrand & Emelie Berglund SÄN 2013/96 Sammanfattning Nacka kommun har tillämpat kundval för hemtjänst sedan

Läs mer

Ekonomiberedningen förslag till förbättringar av ekonomin

Ekonomiberedningen förslag till förbättringar av ekonomin 2012-05-09 Ekonomiberedningen förslag till förbättringar av ekonomin Bakgrund Kommunstyrelsens ordförande föreslog i en skrivelse den 28 november 2011 att en ekonomiberedning bildas. Uppdraget för gruppen

Läs mer

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017 Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017 Ärendet I budget för 2014 och plan 2015-2016 är nämndernas kostnader uppräknade utifrån volymförändringar och justerade för löner

Läs mer

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Myndighetsnämnden för teknik och miljö 2008-12-09 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2,

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare och tid för justering Heidi Sjöstedt (M), 15 juni kl 16.30, Borgmästargatan 5A

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare och tid för justering Heidi Sjöstedt (M), 15 juni kl 16.30, Borgmästargatan 5A KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-05-29 Nämnden för Funktionsstöd Sammanträde 2015-06-11 klockan 15:00 Sjöallén 9D, Kungsbacka Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare och tid för justering Heidi

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04 Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04 Plats Bohusrummet, Stadshuset Tid Onsdagen den 4 juni klockan 13:00-18:00 Ledamöter Gun-Marie Daun (KD) Ordförande Mona-Britt Gillerstedt (S) Mikael Wintell (M) Tommy

Läs mer

Överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn

Överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn SIGNERAD 2014-01-29 Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2014-01-27 Vår referens Gunnar Bergström Utredningssekreterare Tjänsteskrivelse gunnar.bergstrom@malmo.se Överenskommelse om mottagande av ensamkommande

Läs mer

Granskning av åtgärder för en ekonomi i balans

Granskning av åtgärder för en ekonomi i balans Revisionsrapport Granskning av åtgärder för en ekonomi i balans Hofors kommun Mars 2010 Robert Heed Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 3 1 Inledning... 5 1.1 Bakgrund

Läs mer

MAN SÖKER INTE HJÄLP I ONÖDAN

MAN SÖKER INTE HJÄLP I ONÖDAN MAN SÖKER INTE HJÄLP I ONÖDAN Utvärdering av ett projekt med förenklad biståndsprövning av hemtjänst i Hägersten och Norrmalm i Stockholm Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämnden 202-05-5 ST! SOLLENTUNA KOMMUN Kallelse Sidan av 3 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott kallas till sammanträde

Läs mer

2010:4. Uppföljning av återetableringsstödet

2010:4. Uppföljning av återetableringsstödet 2010:4 Uppföljning av återetableringsstödet MISSIV DATUM DIARIENR 2010-02-23 2009/236-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2009-11-05 Ju2009/8893/SIM Regeringen Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Uppdrag att

Läs mer

Komplettering till kommunstyrelsens sammanträde den 1 december 2014.

Komplettering till kommunstyrelsens sammanträde den 1 december 2014. Komplettering till kommunstyrelsens sammanträde den 1 december 2014. Ekonomirapport Framställan om lokala trafikföreskrifter lassplatser för elbilar i Vingåkers kommun Framställan om lokala trafikföreskrifter

Läs mer

2015-08-04. Dnr Son 2015/352 Egenavgifter och priser för den enskilde 2016 (beslutas av kommunfullmäktige)

2015-08-04. Dnr Son 2015/352 Egenavgifter och priser för den enskilde 2016 (beslutas av kommunfullmäktige) TJÄNSTESKRIVELSE 1 (10) 2015-08-04 Dnr Son 2015/352 Egenavgifter och priser för den enskilde 2016 (beslutas av kommunfullmäktige) Förslag till beslut 1. Socialnämndens förslag till avgifter inom nämndens

Läs mer

Västerviks Kommun Granskning av hemtjänsten. September 2013 Torbjörn Bengtsson och Sofia Josefsson

Västerviks Kommun Granskning av hemtjänsten. September 2013 Torbjörn Bengtsson och Sofia Josefsson Västerviks Kommun Granskning av hemtjänsten September 2013 Torbjörn Bengtsson och Sofia Josefsson Innehåll Sammanfattning 1 Revisionsfråga... 1 Svar på revisionsfråga... 1 Iakttagelser... 1 Rekommendationer...

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 4 november 2002. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 4 november 2002 kl 19.00-22.10

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 4 november 2002. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 4 november 2002 kl 19.00-22.10 Kommunfullmäktige 4 november 2002 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 4 november 2002 kl 19.00-22.10 ande Ersättare Övriga deltagare Jan Birgersson (m) (ordförande)

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

2 (32) 1 Kapitalutnyttjande=andel av rörelsekostnader som ej finansieras av medlemsintäkter

2 (32) 1 Kapitalutnyttjande=andel av rörelsekostnader som ej finansieras av medlemsintäkter UNIONEN SKA HA EN VÄLSKÖTT EKONOMI. DET ÄR EN FÖRUT- SÄTTNING FÖR FACKLIG STYRKA. MED EN VÄLSKÖTT EKONOMI, AVSES EN EKONOMI SOM ÄR UNDER KONTROLL OCH ATT FÖRBUNDET MED FINANSIELL STYRKA HAR KRAFT ATT SÄTTA

Läs mer

Analys av socialtjänstens verksamhet och ekonomi Sundsvalls kommun Maj 2013

Analys av socialtjänstens verksamhet och ekonomi Sundsvalls kommun Maj 2013 Margaretha Larsson Analys av socialtjänstens verksamhet och ekonomi Sundsvalls kommun Maj 2013 Karin Magnusson Olle Nilsson Johan Skeri Innehållsförteckning Avsnitt Innehåll Sida 1 Bakgrund 3 2 Genomförande

Läs mer

Avgifter hos FI APRIL 2015

Avgifter hos FI APRIL 2015 Avgifter hos FI APRIL 2015 INNEHÅLL april 2015 Dnr 15-3551 Sammanfattning 3 1. Inledning 4 1.1 Bakgrund 4 1.2 enomförande 4 1.3 Läsanvisningar 5 2. Avgiftsutfall och kostnadstäckning samt förslag till

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 2015-02-20 Sida: 2 av 76 Sida: 3 av 76 Dnr: Af-2015/077920 Datum 2015-02-20 Prognoser för utbetalningar 2015-2019 Arbetsförmedlingen ska redovisa prognoser för

Läs mer

Kvartalsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2011

Kvartalsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2011 1(16) KS 2011/0082 Kvartalsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2011 Verksamheten under det första kvartalet 2011 Viktiga händelser Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige har fastställt miljöprogram för Danderyds

Läs mer

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden.

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Revisionsrapport Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Motala kommun Annika Hansson Certifierad kommunal revisor 7 februari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Uppdrag att se över pengsystemet utifrån perspektivet konkurrensneutralitet. Barn- och utbildningsnämnd

Uppdrag att se över pengsystemet utifrån perspektivet konkurrensneutralitet. Barn- och utbildningsnämnd Uppdrag att se över pengsystemet utifrån perspektivet konkurrensneutralitet Barn- och utbildningsnämnd Innehållsförteckning 1 Uppdrag och avgränsning... 3 2 Förvaltningens synpunkter i sammandrag... 3

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20. Kommunfullmäktige 21 juni 2004 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.20 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Bo Ivgren (m) (ordförande) Elwe

Läs mer

Ersättare: Övriga deltagande:claes Hultgren, kommunchef Bo Forsberg, sekreterare. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 22 juni 2006

Ersättare: Övriga deltagande:claes Hultgren, kommunchef Bo Forsberg, sekreterare. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 22 juni 2006 Kommunstyrelsen 20 juni 2006 1 (21) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.00 Ajournering 15.00-15.30, 15.45-15.50 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Anita Widman Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer