Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011"

Transkript

1 1(11) KS 2011/0010 Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 Denna samordnas med ärendet KS 2011/0009 som gäller Budgetprognos 1, år Förslaget förutsätter fastighetsnämndens förslag på investeringsbudget inklusive prioriteringar. Bakgrund Kommunfullmäktige behandlar kommunens budget för nästkommande år och för planperioden, de två efterföljande åren, vid sammanträdet i november. Normalt har beslut om reviderad budget fattats vid fullmäktiges sammanträde i mars. Syftet med att behandla en reviderad budget är att ge fullmäktige en möjlighet att ta ställning till nämndernas begäran om ombudgetering eller framställan om tilläggsbudget. Av kommunens ekonomistyrningsregler framgår på vilka grunder såväl om- som tilläggsbudget kan godkännas. Finansieringen genom skatteintäkter, utjämnings- och statsbidrag har en stor betydelse för kommunens samlade verksamhet. Sedan fullmäktige fattat beslut om budgeten i november har nya skatteprognoser kommit från Sveriges kommuner och landsting, SKL. Revidering av budget för 2011 följer disposition enlig nedan: - Nämndernas begäran om ombudgetering av driftsmedel, investeringsmedel samt exploateringsmedel - Nämndernas begäran om tilläggsanslag och justerad budget vad gäller drift, investeringar samt exploateringskostnader - Ny prognos för skatteintäkter, utjämning och statsbidrag - Ny prognos gällande kommunens pensionsskuld - Förslag till reviderad resultatbudget - s yttrande

2 2(11) Nämndernas hemställan om ombudgeteringar Sammanfattningsvis föreligger följande framställningar gällande ombudgeteringar av drift-, investerings- samt exploateringsbudget. Tabell: Sammanfattning av nämndernas begäran om ombudgeteringar (belopp tkr) Drift Investering Exploatering Kommunstyrelsen -135 Överförmyndarnämnden Byggnadsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Fastighetsnämnden Tekniska nämnden Barn- och utbildningsnämnden Produktionsstyrelsen Socialnämnd Summa: Driftsbudget Ingen hemställan om ombudgetering av driftsmedel har begärts. Investeringsbudget Tabell: Nämndernas begäran om ombudgeteringar KF Budget Ombudgeteringar (belopp tkr) 2011 från 2010 Kommunstyrelsen Byggnadsnämnd VA-verk Fastighetsnämnden Teknisk nämnd, övrigt Kultur- och fritidsnämnd Barn- och utbildningsnämnd 0 0 Socialnämnd 0 0 Produktionsstyrelsen Summa Kommunstyrelsen hemställer om att föra över kr av 2010 års investeringsmedel, vilket avser projektet ärendehanteringssystem som ej är avslutat. Fastighetsnämnden begär ombudgetering av ej utnyttjade investeringsmedel om totalt 74 Mkr, vilket avser sammanlagt elva pågående projekt som ej avslutats. Det rör bl.a. Brageskolan, Björkdungens förskola samt Stock

3 sundsgården. Fastighetsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen att ej utnyttjade medel för angivna investeringsprojekt ombudgeteras till år Tekniska nämnden begär ombudgetering av ej utnyttjade investeringsmedel från 2010 om 4,8 Mkr. Anledningen är att projekten ej är slutförda eller blivit försenade. Kultur- och fritidsnämnden begär ombudgetering av investeringsmedel för sju projekt som vid utgången av 2010 inte kunnat slutföras. Av kvarstående investeringsmedel från 2010 önskar förvaltningen ombudgetera 1,5 Mkr till 2011 års investeringsbudget. 3(11) Exploateringsbudget Tabell: Ombudgetering av exploateringskostnader 2011 Budget KF Förslag till rev Ombudgeteringar (belopp i tkr) 2011 budget från 2010 Mörby centrum Tekniska nämndhuset Tomter vid Sjöbergsvägen (Sätra ängar) -771 Kullen, OK/Q Summa Tekniska nämnden begär ombudgetering om totalt 25,0 Mkr kronor. De största projekten är Mörby Centrum där ombudgetering begärs till 18,8 Mkr samt tekniska nämndhusets till 4,5 Mkr. Projekten är ej avslutade och beslut avvaktas i KS/KF. Beträffande Mörby Centrum avvaktas regeringens ställningstagande om detaljplanerna.

4 4(11) Nämndernas hemställan om tilläggsanslag och justering av budget Sammanlagt har nämnderna inkommit med nedanstående hemställan om tilläggsanslag för drift och investeringar. Driftbudget Tabell driftbudget efter begärda tilläggsanslag 2011 Förslag till rev Nämnd (belopp i tkr) Budget budget Avvikelse Kommunstyrelsen Revision Överförmyndarnämnd Byggnadsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Fastighetsnämnd Teknisk nämnd Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd Summa Avgår internränta/kapitalkostn Nämndernas nettokostnader I januari 2011 beslutade kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motion som avser erbjudande att ge ekonomiskt stöd till idrottsföreningar för genomförande av erforderliga kontrollinsatser av taken i deras hallar. Kommunstyrelsen beslutade ytterligare att föreslå fullmäktige att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att ge ekonomiskt stöd till de föreningar som önskar en sådan kontrollinsats. Kultur- och fritidsförvaltningen beräknar besiktningskostnaden till kronor. Tekniska nämnden föreslår att budget för den taxefinansierade VAverksamheten justeras med 8,4 Mkr. I den budget som beslutats för VAverksamheten 2011 baseras intäkterna på den tidigare planerade höjningen av VA-taxan med 13 %. Intäkterna budgeterades då till 63,5 Mkr. Tekniska nämnden begär att intäktsbudgeten minskas till 55,1 Mkr. Den reducering av räntekostnader för åren 2009 och 2010 som genomfördes för VAverksamheten i bokslut 2010 ändrar de ekonomiska förutsättningarna och en höjning av det totala taxeuttaget är därmed inte är nödvändig 2011.

5 Investeringsbudget 5(11) Tabell: Nämndernas investeringsbudget efter ombudgetering och tilläggsinvesteringar KF Budget Ombudget- Begäran om tilläggsanslag Reviderad budget Avvikelse mot 2011 eringar samt revidering av inkl. ombudgeteringar Budget KF (belopp i tkr) från 2010 KF budget från 2010 Kommunstyrelsen Byggnadsnämnd VA-verk Fastighetsnämnden Teknisk nämnd, övrigt Kultur- och fritidsnämnd Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd Produktionsstyrelsen Summa Kommunstyrelsen begär tilläggsanslag för projekt Rinkebyskogens naturreservat. Initialt avser det kommunens kostnader för upprättande av beslutshandlingar och värdering av de berörda fastigheterna om totalt ca 1Mkr. Kostnaderna fördelas på åren 2011 och 2012 med kronor respektive kronor. Statsbidragsintäkter beräknas preliminärt till ca kronor I samband med budgetbeslutet i november 2010 gav kommunfullmäktige tekniska nämnden i uppdrag att återkomma till fullmäktige med en prioritering av investeringsbudgeten för Tekniska nämnden delades i teknisk nämnd och fastighetsnämnd i december Investeringar inom verksamhetsområde fastighet övertogs av fastighetsnämnden. Fastighetsnämndens prognos 1 innehåller därför en prioritering av budgeterade projekt. Som konsekvens av denna prioritering är förslaget till ny investeringsbudget Den nya prioriterade investeringsbudgeten föreslås bli 95 Mkr (från tidigare 150 Mkr), plus 74 Mkr i ombudgeteringar från Produktionsstyrelsen anser att beviljad investeringsbudget om 3,5 miljoner 2011 är för låg för att rymma de investeringar som krävs inom produktionens resultatenheter för reinvesteringar i datorer och multimedia, samt möbler till nya/utökade lokaler m.m. Produktionsstyrelsen hemställer hos kommunfullmäktige om 2 Mkr i ökat investeringsanslag för 2011, från 3,5 Mkr till 5,5 Mkr.

6 6(11) Ny prognos för skatteintäkter, utjämning och statsbidrag Prognos för skatteintäkter och utjämning uppgick till 1 371,1 Mkr i fullmäktiges beslut om budget i november I ny prognos från Sveriges kommuner och landsting, SKL, 22 december 2010 uppgår skattintäkter och utjämning till 1 369,5 Mkr, vilket innebär en minskning med 1,6 Mkr. En av de poster som förklarar förändringen är kommunalskatteintäkterna vilka ökar med 24,7 Mkr. Den nya prognosen är baserad på 2009 års taxering och befolkningsunderlaget 1 november Befolkningen ökade från invånare till invånare jämfört med ursprungliga budgeten. Den andra posten som förändrats i den nya prognosen är den del kommunen betalar till inkomstutjämningen. Den har ökat med 25,2 Mkr vilket motsvarar i stort sett beloppet kommunen erhåller i ökade kommunalskatteintäkter. För övriga poster i utjämningssystemet är förändringen endast marginell. Tabell Skatter och utjämning Skatter, utjämning och Bokslut Budget Reviderad budget Avvikelse statsbidrag (Mkr) Bu - rev.bu Befolkning 1/11 året före Utdebitering 17,20 17,20 17,20 0 Preliminär kommunalskatt 1 691, , ,1 24,7 Slutavräkning 15,1 4,6 3,4-1,2 Inkomstutjämning -605,2-569,8-595,0-25,2 Kostnadsutjämning inkl strukt.bidrag 190,6 209,4 208,3-1,1 LSS-utjämning -23,4-30,2-30,1 0,1 Fastighetsavgift 43,5 44,0 44,7 0,7 Regleringsavgift/-bidrag 38,4 31,7 32,1 0,4 Strukturbidrag 2,0 2,0 2,0 0,0 Införandebidrag 7,0 0,0 0,0 0,0 Nettointäkter 1 359, , ,5-1,6 Förändring % 0,85% -0,12% Då förändring av posterna kommunalskatteintäkter och utjämning var för sig är så pass markant anser kommunledningskontoret att budgeten behöver revideras.

7 7(11) Ny prognos gällande kommunens pensionsskuld I jämförelse mellan pensionsskuldsprognos i budget och baserat på den senaste prognosen från SPP noteras följande: Tabell 1 Prognos över pensionsskuldens utveckling till stöd för budget 2011 prognos belopp i Mkr Pensionsskuld 71,6 77,6 79,7 82,3 85,2 87,7 Tabell 2 Prognos över pensionsskuldens utveckling till stöd för reviderad budget 2011 bokslut belopp i Mkr Pensionsskuld 76,0 79,5 81,7 84,6 88,0 91,2 - Förändring mot budget -1,9-2,0-2,3-2,8-3,5 föreslår ingen justering med anledning av den noterade prognosavvikelsen på 1,9 Mkr för 2011, utan den bedöms ligga inom en rimlig felmarginal. Förslag till reviderad resultatbudget Föreliggande förslag innebär en förändring av budgeterade nettokostnader, skatteintäkter samt årets resultat. Tabell Förslag till reviderad resultatbudget för Förslag till rev Resultatbudget (Mkr) Bokslut Budget KF budget Avvikelse Nämndernas externa nettokostnader , , ,3-8,5 Pensioner, PO mm -22,0-29,1-29,1 0,0 Realisationsvinster inom exploatering 1,2 12,5 19,0 6,5 Försäljning anläggningstillgångar 3,7 5,0 0,0-5,0 Övriga intäkter 4,1 8,0 5,4-2,6 Produktionens resultat 8,6-1,6-1,6 0,0 Verksamhetens Nettokostnad , , ,6-9,6 Skatteintäkter, utjämning och statsbidrag 1 359, , ,5-1,7 Extern medelsförvaltning 11,1 15,0 15,0 0,0 Finansnetto 0,2-10,5-10,5 0,0 Årets resultat 15,2 5,8-5,6-11,4 Balanskravskorrigeringar 5,6 1,9 23,3 21,4 Balanskravsresultat 20,8 7,7 17,7 10,0

8 En revidering av budget 2011 innebär ett negativt resultat exkl. balanskravskorrigeringar om -5,6 Mkr. Resultatet enligt balanskravet budgeteras till 17,7 Mkr. De revideringar som föreslås är följande: Nämndernas nettokostnader ökar med 8,5 Mkr från 1 364,8 Mkr till 1 373,3 Mkr. Nettokostnadsökningen består i justering av VA-budgeten samt tilläggsanslag till kultur- och fritidsnämnden, helt i enligt med ovanstående redovisning av nämndernas förslag. Realisationsvinster avseende exploateringsverksamhet ökar med 6,5 Mkr. Intäkterna avser exploateringsprojekten Rinkebyvägen och tomter vid Sjöbergsvägen (Sätra ängar). Försäljning anläggningstillgångar minskar med 5 Mkr. I den ursprungliga budgeten avsågs försäljning av bostadsrätter, vilket inte är aktuellt under år Budgetposten Övriga intäkter föreslås uppgå till 5,4 Mkr. Det är en engångsintäkt enligt avtalet med OKQ8. Den i budgetförslaget upptagna intäkten om 8 Mkr avseende volymreglering redovisas som en balanspostkorrigering. Övriga balanskravskorrigeringar som justeras med följande: - Realisationsvinster 5 Mkr tas bort då försäljning av bostadsrätter inte är aktuellt. - Volymregleringsfonden 8 Mkr tillkommer. - VA-verkets budgeterade resultat efter revidering 2011 reduceras med 5 Mkr. Sammantaget uppgår balanskravskorrigeringarna till 23,3 Mkr. Tabell Förslag till reviderade balanskravskorrigeringar för (11) Budget Budget KF Reviderad budget Avvikelse Balanskravskorrigeringar (Mkr) Bu-Rev.bu Realisationsvinster -4,9-5,0 0,0 5,0 Medelsförvaltningens resultat -10,6-15,0-15,0 0,0 Pensionsutbet. (inkl särskild löneskatt) 25,8 25,3 25,3 0,0 VA-verkets resultat -4,7-3,4 5,0 8,4 Volymregleringsfond 0,0 0,0 8,0 8,0 Balanskravsresultat 5,6 1,9 23,3 21,4 s yttrande Sammanfattningsvis innebär förslaget om reviderad budget på nämndsnivå, en förstärkning av driftbudgeten med kr exkl. VA-verket, en utökad

9 investeringsbudget om 28,1 Mkr samt att ytterligare 5,8 Mkr tillförs exploateringsbudgeten. Det förekommer inga utökningar avseende driftsbudget förutom kronor för kultur- och fritidsnämnden. För VA-verket har driftsbudgeten utökas med 8,3 Mkr. VA-verket är ett eget kollektiv vilket ska vara självfinansierat och påverkar således inte den kommunala budgeten i övrigt. föreslår att det tilläggsäskande från kultur- och fritidsnämnden och den begärda justeringen av budget för VA-verket därmed godkännes. föreslår även att begärda ombudgeteringar av investeringsbudgeten från 2010 om 80,4 Mkr samt tilläggsanslag om 2,7 Mkr godkännes. Fastighetsnämndens förslag på omprioriteringar av budget 2011 ligger till grund för godkännandet. Nämndens förslag innebär att investeringsbudgeten för 2011 reduceras med 55 Mkr. I tekniska nämndens begäran uppgår kostnaden för Mörby Centrum till 18,8 Mkr i ombudgetering från I prognos 1 uppgår kostnaderna för Mörby centrum däremot till 2 Mkr. följer tekniska nämndens prognos och föreslår därmed att projektet tilldelas 2 Mkr för Det inte är sannolikt att projektet kommer att påbörjas i någon större omfattning under året. Kommunen avvaktar fortfarande regeringens ställningstagande beträffande detaljplanerna. Beträffande tekniska nämndhuset är det heller inte sannolikt att projektet kommer att kunna projekteras och genomföras fullt ut under 2011, varför kommunledningskontoret i samråd med tekniska kontoret föreslår 2,0 Mkr i exploateringsbudget för år Sammantaget för exploateringsbudget för tekniska nämnden föreslår kommunledningskontoret en budget om 5,8 Mkr för 2011, istället för begärda 25,0 Mkr. Beträffande ovanstående projekt får nya ställningstaganden göras inom ramen för budget 2012 och framåt. Det är positivt att nämnderna inte ansett sig behöva begära tillägg i budget för 2011 avseende driften. Däremot är investeringsbudgeten omfattande vilket kommer att påverka kostnadsnivån för avskrivningar och räntor. Den externa finansieringen väntas bli hög vilket ska ställas i relation till fullmäktiges mål om egenfinansiering. Den totala investeringsbudgeten uppgår enligt förslaget till 234,4 Mkr, vilket innebär ett nyupplåningsbehov om ca 120 Mkr. Nyupplåningen ligger inom ramen för fullmäktiges beslut om att bemyndiga kommunstyrelsen att låna upp till 170 Mkr för investeringar. 9(11) Med beaktande av fullmäktiges mål i budget om att nettokostnadernas andel av skatteintäkter ska vara 100 %, vill kommunledningskontoret göra ett påpekande angående resultatet i budget Med ett resultat om -5,7 Mkr överstiger nettokostnaderna skatteintäkter i budget Målsättningen inför arbetet med budget 2012 och plan bör vara att klara målet 100 %.

10 10(11) har tagit del av nämndernas förslag. Mot bakgrund av dessa och kommunledningskontorets samlade syn på budget för 2011 föreslås kommunfullmäktige att besluta om Reviderad resultatbudget för 2011 Driftbudget per nämnd Investeringsbudget inkl. fastighetsnämndens förslag Exploateringsbudget för tekniska nämnden Finansiering av nedgrävning av kraftledning Kommunen behöver nyupplåna 62 miljoner kronor, vilket motsvarar det belopp kommunen, enligt intentionsavtal med Stockholm Ström, ska erlägga till Svenska Kraftnät. Kostnaden avser nedgrävning av kraftledning, vilket är en del i utformningen av det framtida kraftledningsnätet i Stockholmsregionen. Enligt beslut i fullmäktige , 139, ska medfinansieringen utbetalas som ett engångsbelopp. Enligt kommunens likviditetsprognos inryms inte denna utgift inom befintliga medel. Vid årsskiftet 2010 uppgick kommunens låneskuld till 156,8 miljoner kronor fördelat på fem lån. s förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige godkänner kommunledningskontoret förslag till ombudgeteringar av investeringsmedel om totalt 80,5 Mkr, enligt bilaga 1, daterad Kommunfullmäktige tilldelar tekniska nämnden 5,8 Mkr i ombudgetering av exploateringsbudgeten, enligt bilaga 2, daterad Kommunfullmäktige godkänner förslag till tilläggsanslag med kronor för kultur- och fritidsnämnden för tillkommande kostnader i samband med besiktningar av idrottshallar. 4. Kommunfullmäktige godkänner fastighetsnämndens begäran om justering av VA-verkets budget om 8,4 Mkr. 5. Kommunfullmäktige godkänner kommunstyrelsens begäran om tilläggsanslag om kronor avseende kostnader för projekt Rinkebyskogens naturreservat. 6. Kommunfullmäktige godkänner produktionsstyrelsens begäran om tilläggsanslag med 2,0 Mkr för tillkommande kostnader för investeringar.

11 7. Kommunfullmäktige godkänner fastighetsnämndens förslag till revidering av investeringsbudgeten med 55,0 Mkr, enligt bilaga 3, daterad Kommunfullmäktige godkänner reviderad resultatbudget för 2011, enligt bilaga 4, daterad Kommunfullmäktige beslutar med anledning av intentionsavtalet med Stockholms Ström, att uppta lån om 62 Mkr med en bindningstid inom ramen för kommunens inriktning avseende räntebindning. 11(11) Kommunstyrelsens beslut 10. Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om att uppta lån om 62 miljoner kronor enligt intentionsavtalet med Stockholms Ström, bemyndigar kommunstyrelsen ekonomichefen, att efter anbudsinfordringar besluta om långivare. Johan Haesert Kommundirektör Ekonomichef Bilagor: 1 s förslag till ombudgeteringar av investeringsmedel, Ombudgetering av exploateringsmedel, Investeringsuppföljning 1 med omprioriteringar, fastighetsnämnden Reviderad resultatbudget,

Reviderad budget och prognos 1-2014

Reviderad budget och prognos 1-2014 1(16) Reviderad budget och prognos 1-2014 Ärendet En revidering av budget 2014 innebär ett nollresultat. Med hänsyn till balanskravet uppgår resultatet till 26,4 mnkr. Totalt för nämnderna noteras en förstärkning

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 EKONOMISK SAMMANFATTNING 2009-2012 Sammandrag driftbudget 2009-2012 Belopp netto tkr Bokslut Budget Budget Budget Plan Plan 2007 2008 2009 2010

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande 1(7) Plats och tid KS-salen 08:00-16:00 Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande Hans Nilsson (HEL) Björn Källman (HEL) 26 Johanna Söderberg (C) Hans-Peter Jessen (S) 26 Dan Säterman (S), tjänstgörande

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar.

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (D. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-08 Blad 5 Ks 61 Au 37 Dnr 53/2014-042 Kompletteringsbudget år 2014 Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering med de kommunala bolagens ägardirektiv

Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering med de kommunala bolagens ägardirektiv Kommunfullmäktige 2012-11-26 236 551 Kommunstyrelsen 2012-11-12 239 571 Budgetutskottet 2012-10-23 30 4 Dnr 12.649-04 novkf21 Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Antagen av KF 2013-09-23. Investeringsplan

Antagen av KF 2013-09-23. Investeringsplan Antagen av KF 2013-09-23 Investeringsplan 2014-2016 2013-09-10 Lizanne Byström, Ekonomichef Helena Luthman, Ekonom Investeringsnivåer Investeringsnivåerna har under 2000-talet legat på i genomsnitt 54

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015:

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015: 1 Budget 2015-2017 Budgetprocessen under valår Budgeten fastställdes av kommunfullmäktige den 18 december. Som regel beslutar kommunfullmäktige om budget vid sitt sammanträde i juni. Härmed är processen

Läs mer

Tilläggsbudget för år 2015

Tilläggsbudget för år 2015 2014-11-21 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/240-241 Kommunstyrelsen för år 2015 Förslag till beslut Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att Nacka kommun ska ingå avtal om överlåtelse av

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

Reviderad budget 2014 samt beslut om nämndernas över- och underskott

Reviderad budget 2014 samt beslut om nämndernas över- och underskott Dnr KS-2014-11 Dpl 10 sid 1 (10) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteyttrande 2014-02-10 Ingemar Granath, 054-5401047 ingemar.granath@karlstad.se Reviderad budget 2014 samt beslut

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

FINANSIERING BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014

FINANSIERING BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 33 FINANSIERING BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 EKONOMI Sammandrag driftbudget 2011-2014 Belopp netto tkr Bokslut 2011 2012 2013 2014 Kommunalskatt o statsbidrag 6 047 876 6 111 950 6 185 196

Läs mer

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2013 och plan 2014-2015

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2013 och plan 2014-2015 1 Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2013 och plan 2014-2015 Ärendet I budget för 2012 och plan 2013-2014 är nämndernas kostnader uppräknade utifrån volymförändringar och justerade för löner

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-06-17 PLATS OCH TID KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt

Läs mer

Månadsuppföljning per den 31 januari 2015

Månadsuppföljning per den 31 januari 2015 23 februari 2015 KS-2015/283.182 1 (10) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 31 januari 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S

Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S Simuleringsmodell Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S Stadsövergripande sammanställning mnkr mnkr Skatteintäkter enligt prognos från SKL januari 2015 6 511,920 6 511,920 Förändrad skatteprognos

Läs mer

Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30. Se bilagd närvarolista

Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30. Se bilagd närvarolista Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30 Se bilagd närvarolista Ulla Sjöberg, sekreterare Eira Källgren, kommunchef Christer Ekendahl, ekonomichef,

Läs mer

Höjning av hemtjänstcheck 2012

Höjning av hemtjänstcheck 2012 1(6) Höjning av hemtjänstcheck 2012 Ärendet Socialnämnden beslutade 2012-05-28 61 om att föreslå kommunfullmäktige att höja hemtjänstchecken med 1 %. Höjningen föreslogs ske retroaktivt från 1 januari.

Läs mer

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-01-14 17 Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BNP* 2,9 1,3 0,9 2,7 3,6 3,8 2,9 Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,4 0,6 1,4

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 2012-04-20 Kommunstyrelsen Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos över

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30-9:50 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 58-62 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 27 maj 2015 Bussrundtur från busstation, Kungsängen kl. 8.30-12.00 Dävensö, Kulturhuset, kl. 14.

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 27 maj 2015 Bussrundtur från busstation, Kungsängen kl. 8.30-12.00 Dävensö, Kulturhuset, kl. 14. Kommunstyrelsen KALLELSE 2015-05-13 Rev. 2015-05-25 1(6) Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige för kännedom Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 27 maj 2015 Bussrundtur från busstation, Kungsängen kl.

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 8:30-9:10 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 37-38 Beslutande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4

Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4 1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Jan Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget 2014

Läs mer

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet.

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. m '""-"< z - -..., KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-01.,~ TRANAs KOMMUN 200 Dnr 418/10 Budget 2012, ksau 173, ks 158 Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. För finansiering av

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Öckerö kommun Granskning av bokslut 2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. BALANSKRAVET... 2 3. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING VERKSAMHETSMÄSSIGA-

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-10-23 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-11.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

SALA KOrJfMUI\l. Bilaga KS 2011/95/3. QOI\ 104 I l-j. I. Remissvar Ink. 2011-05- t 2. Förslag till ändringar i Natura 20DO-områden inom Sala kommun.

SALA KOrJfMUI\l. Bilaga KS 2011/95/3. QOI\ 104 I l-j. I. Remissvar Ink. 2011-05- t 2. Förslag till ändringar i Natura 20DO-områden inom Sala kommun. Bilaga KS 2011/95/3 SALA KOrJfMUI\l Kommunstyrelsens förvaltning Remissvar Ink. 2011-05- t 2 Förslag till ändringar i Natura 20DO-områden inom Sala kommun. D. iarienr J IAktTbilaga QOI\ 104 I l-j. I Natura

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Delårsrapport 2006. januari - augusti

Delårsrapport 2006. januari - augusti Delårsrapport 2006 januari - augusti VALLENTUNA KOMMUN 1 januari - 31 augusti 2006 Periodens resultat + 135 Mkr Prognostiserat helårsresultat + 99 Mkr Realisationsvinst vid försäljning av Centrumfastigheterna

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor.

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor. Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Vallentuna kommun 2009-11-05 Carin Hultgren Certifierad kommunal yrkesrevisor Frida Enocksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som är Kommunal författningssamling (KFS) 13:2.

Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som är Kommunal författningssamling (KFS) 13:2. 2013-09-03 Rev 2013-10-15 Mats Falås VA- och renhållningschef 08 560 39 336 Mats.falas@ekero.se PM VA-taxa 2014 (KFS 13:2) Dnr KS13/228-346 Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som

Läs mer

Budget 2009. Verksamheten

Budget 2009. Verksamheten Budget 2009 Verksamheten Nöjdare kommuninvånare Den bästa ambassadören för Flens kommun är en nöjd, stolt och positiv kommuninvånare. För att vara säkra på att tillhandahålla den service som efterfrågas

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Månadsrapport mars 2015

Månadsrapport mars 2015 1 (11) HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR Sofia Bergbom 08-731 31 93 2015-04-23 KS/2015:105 Konsult- och servicekontoret Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen Månadsrapport mars 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Månadsrapport mars 2015

Månadsrapport mars 2015 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 91,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 91,1 miljoner. I resultatet ingår realisationsvinster från

Läs mer

2015-07-08. att anta det framlagda förslaget till prisjustering med 3% höjning för VA-taxans brukningsavgift att gälla från och med 1 januari 2016.

2015-07-08. att anta det framlagda förslaget till prisjustering med 3% höjning för VA-taxans brukningsavgift att gälla från och med 1 januari 2016. TJÄNSTESKRIVELSE 2015-07-08 Kommunstyrelsen Hans Tjulin VA-Ingenjör Telefon 08 555 014 75 hans.tjulin@nykvarn.se samt utökning av verksamhetsområde VA KS/2015:279 Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018

DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018 Ärende 18 DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018 Budgetsamordnare Monica Karlsson Biträdande kommunchef Kjell Fransson Läget i världen Återhämning men ingen högkonjunktur

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Kommunfullmäktige sammanträder onsdag den 3 juni 2015 Kulturhuset, kl. 18.30

Kommunfullmäktige sammanträder onsdag den 3 juni 2015 Kulturhuset, kl. 18.30 Kommunfullmäktige KUNGÖRELSE 2015-05-27 Rev. 2015-06-02 1(5) Kommunfullmäktige sammanträder onsdag den 3 juni 2015 Kulturhuset, kl. 18.30 Sammanträdet inleds med Sparbanken i Enköpings utdelning av utvecklingsstipendium

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(1) Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30 Plats KS-salen, stadshuset Enligt uppdrag Anette Mellström Föredragningslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

Populärt vinternöje i Vallentuna skridskoåkning på Vallentunasjön!

Populärt vinternöje i Vallentuna skridskoåkning på Vallentunasjön! Årsredovisning 2000 Populärt vinternöje i Vallentuna skridskoåkning på Vallentunasjön! (Foto: Sonia Blom) 0 VALLENTUNA KOMMUN Årsredovisning 2000 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Del 1 ÅRSREDOVISNING Kommunalrådets

Läs mer

Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden

Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden 2014-09-25 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE 2014/140-041 KFKS 2014/240-041 Fritidsnämnden Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden Förslag till beslut Fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-14

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-14 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 8(14) 5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-14 28 Övergång från leasing till köp av elev- och personaldatorer (2015-BUN-44) Barn- och utbildningsnämnden beslutar att vid utgången

Läs mer

Regionstyrelsen 81-91

Regionstyrelsen 81-91 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsen 81-91 Tid: 2015-05-12, kl 13:00-16:00 Plats: Regionens hus, sal A 86 Dnr RJL2015 /268 Budget 2015 revidering Beslut Regionsstyrelsen föreslår regionfullmäktige revidera

Läs mer

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18. Kungörelse/underrättelse Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.30, i Lindberghallen, Djurås. Sammanträdet öppnas: Upprop Val av justerare, plats och tid

Läs mer

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014 Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Beslutspunkter Skattesats Finansiell mål och verksamhetsmål för GEH

Läs mer

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-08-23 FALKENBERG 233 Redovisning av uppdrag former för stöd till idrottsanläggningar. Dnr KS 2011-316 KS, KF

Läs mer

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell Månadsrapport Februari För beslut i landstingsstyrelsen -05-05 2 (8) Perioden januari februari i korthet Resultatet för perioden uppgår till 407 miljoner

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 79-95 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 9.00-12.30 Ölserudsrummet kl. 13.30-16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Daniel Bäckström (c) Kerstin

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN 2012-03-06 Kommunledningskontoret

BURLÖVS KOMMUN 2012-03-06 Kommunledningskontoret BURLÖVS KOMMUN 2012-03-06 Kommunledningskontoret Preliminärt bokslut 2011 för Burlövs kommun (2010 års siffror inom parentes) Årets resultat uppgick till totalt + 12,4 mnkr (+38,8 mnkr). I resultatet ingår

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 8 september 2015 kl. 8:30-9:15 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 63-66 ande Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza (S) Bertil Dahl (V)

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Budget 2011 Plan 2012-2014

Budget 2011 Plan 2012-2014 Alliansens och DSPs Finansplan 2011 Plan 2012-2014 Landstingsstyrelsen 8 nov 2010 Sid 1 Innehållsförteckning Driftbudget, tkr.ii II t II,_ " III II II'II II 3 Resultatbudget, mkr 7 Finansieringsbudget,

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se VILHELMINA KOMMUN

Läs mer