Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011"

Transkript

1 1(11) KS 2011/0010 Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 Denna samordnas med ärendet KS 2011/0009 som gäller Budgetprognos 1, år Förslaget förutsätter fastighetsnämndens förslag på investeringsbudget inklusive prioriteringar. Bakgrund Kommunfullmäktige behandlar kommunens budget för nästkommande år och för planperioden, de två efterföljande åren, vid sammanträdet i november. Normalt har beslut om reviderad budget fattats vid fullmäktiges sammanträde i mars. Syftet med att behandla en reviderad budget är att ge fullmäktige en möjlighet att ta ställning till nämndernas begäran om ombudgetering eller framställan om tilläggsbudget. Av kommunens ekonomistyrningsregler framgår på vilka grunder såväl om- som tilläggsbudget kan godkännas. Finansieringen genom skatteintäkter, utjämnings- och statsbidrag har en stor betydelse för kommunens samlade verksamhet. Sedan fullmäktige fattat beslut om budgeten i november har nya skatteprognoser kommit från Sveriges kommuner och landsting, SKL. Revidering av budget för 2011 följer disposition enlig nedan: - Nämndernas begäran om ombudgetering av driftsmedel, investeringsmedel samt exploateringsmedel - Nämndernas begäran om tilläggsanslag och justerad budget vad gäller drift, investeringar samt exploateringskostnader - Ny prognos för skatteintäkter, utjämning och statsbidrag - Ny prognos gällande kommunens pensionsskuld - Förslag till reviderad resultatbudget - s yttrande

2 2(11) Nämndernas hemställan om ombudgeteringar Sammanfattningsvis föreligger följande framställningar gällande ombudgeteringar av drift-, investerings- samt exploateringsbudget. Tabell: Sammanfattning av nämndernas begäran om ombudgeteringar (belopp tkr) Drift Investering Exploatering Kommunstyrelsen -135 Överförmyndarnämnden Byggnadsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Fastighetsnämnden Tekniska nämnden Barn- och utbildningsnämnden Produktionsstyrelsen Socialnämnd Summa: Driftsbudget Ingen hemställan om ombudgetering av driftsmedel har begärts. Investeringsbudget Tabell: Nämndernas begäran om ombudgeteringar KF Budget Ombudgeteringar (belopp tkr) 2011 från 2010 Kommunstyrelsen Byggnadsnämnd VA-verk Fastighetsnämnden Teknisk nämnd, övrigt Kultur- och fritidsnämnd Barn- och utbildningsnämnd 0 0 Socialnämnd 0 0 Produktionsstyrelsen Summa Kommunstyrelsen hemställer om att föra över kr av 2010 års investeringsmedel, vilket avser projektet ärendehanteringssystem som ej är avslutat. Fastighetsnämnden begär ombudgetering av ej utnyttjade investeringsmedel om totalt 74 Mkr, vilket avser sammanlagt elva pågående projekt som ej avslutats. Det rör bl.a. Brageskolan, Björkdungens förskola samt Stock

3 sundsgården. Fastighetsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen att ej utnyttjade medel för angivna investeringsprojekt ombudgeteras till år Tekniska nämnden begär ombudgetering av ej utnyttjade investeringsmedel från 2010 om 4,8 Mkr. Anledningen är att projekten ej är slutförda eller blivit försenade. Kultur- och fritidsnämnden begär ombudgetering av investeringsmedel för sju projekt som vid utgången av 2010 inte kunnat slutföras. Av kvarstående investeringsmedel från 2010 önskar förvaltningen ombudgetera 1,5 Mkr till 2011 års investeringsbudget. 3(11) Exploateringsbudget Tabell: Ombudgetering av exploateringskostnader 2011 Budget KF Förslag till rev Ombudgeteringar (belopp i tkr) 2011 budget från 2010 Mörby centrum Tekniska nämndhuset Tomter vid Sjöbergsvägen (Sätra ängar) -771 Kullen, OK/Q Summa Tekniska nämnden begär ombudgetering om totalt 25,0 Mkr kronor. De största projekten är Mörby Centrum där ombudgetering begärs till 18,8 Mkr samt tekniska nämndhusets till 4,5 Mkr. Projekten är ej avslutade och beslut avvaktas i KS/KF. Beträffande Mörby Centrum avvaktas regeringens ställningstagande om detaljplanerna.

4 4(11) Nämndernas hemställan om tilläggsanslag och justering av budget Sammanlagt har nämnderna inkommit med nedanstående hemställan om tilläggsanslag för drift och investeringar. Driftbudget Tabell driftbudget efter begärda tilläggsanslag 2011 Förslag till rev Nämnd (belopp i tkr) Budget budget Avvikelse Kommunstyrelsen Revision Överförmyndarnämnd Byggnadsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Fastighetsnämnd Teknisk nämnd Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd Summa Avgår internränta/kapitalkostn Nämndernas nettokostnader I januari 2011 beslutade kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motion som avser erbjudande att ge ekonomiskt stöd till idrottsföreningar för genomförande av erforderliga kontrollinsatser av taken i deras hallar. Kommunstyrelsen beslutade ytterligare att föreslå fullmäktige att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att ge ekonomiskt stöd till de föreningar som önskar en sådan kontrollinsats. Kultur- och fritidsförvaltningen beräknar besiktningskostnaden till kronor. Tekniska nämnden föreslår att budget för den taxefinansierade VAverksamheten justeras med 8,4 Mkr. I den budget som beslutats för VAverksamheten 2011 baseras intäkterna på den tidigare planerade höjningen av VA-taxan med 13 %. Intäkterna budgeterades då till 63,5 Mkr. Tekniska nämnden begär att intäktsbudgeten minskas till 55,1 Mkr. Den reducering av räntekostnader för åren 2009 och 2010 som genomfördes för VAverksamheten i bokslut 2010 ändrar de ekonomiska förutsättningarna och en höjning av det totala taxeuttaget är därmed inte är nödvändig 2011.

5 Investeringsbudget 5(11) Tabell: Nämndernas investeringsbudget efter ombudgetering och tilläggsinvesteringar KF Budget Ombudget- Begäran om tilläggsanslag Reviderad budget Avvikelse mot 2011 eringar samt revidering av inkl. ombudgeteringar Budget KF (belopp i tkr) från 2010 KF budget från 2010 Kommunstyrelsen Byggnadsnämnd VA-verk Fastighetsnämnden Teknisk nämnd, övrigt Kultur- och fritidsnämnd Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd Produktionsstyrelsen Summa Kommunstyrelsen begär tilläggsanslag för projekt Rinkebyskogens naturreservat. Initialt avser det kommunens kostnader för upprättande av beslutshandlingar och värdering av de berörda fastigheterna om totalt ca 1Mkr. Kostnaderna fördelas på åren 2011 och 2012 med kronor respektive kronor. Statsbidragsintäkter beräknas preliminärt till ca kronor I samband med budgetbeslutet i november 2010 gav kommunfullmäktige tekniska nämnden i uppdrag att återkomma till fullmäktige med en prioritering av investeringsbudgeten för Tekniska nämnden delades i teknisk nämnd och fastighetsnämnd i december Investeringar inom verksamhetsområde fastighet övertogs av fastighetsnämnden. Fastighetsnämndens prognos 1 innehåller därför en prioritering av budgeterade projekt. Som konsekvens av denna prioritering är förslaget till ny investeringsbudget Den nya prioriterade investeringsbudgeten föreslås bli 95 Mkr (från tidigare 150 Mkr), plus 74 Mkr i ombudgeteringar från Produktionsstyrelsen anser att beviljad investeringsbudget om 3,5 miljoner 2011 är för låg för att rymma de investeringar som krävs inom produktionens resultatenheter för reinvesteringar i datorer och multimedia, samt möbler till nya/utökade lokaler m.m. Produktionsstyrelsen hemställer hos kommunfullmäktige om 2 Mkr i ökat investeringsanslag för 2011, från 3,5 Mkr till 5,5 Mkr.

6 6(11) Ny prognos för skatteintäkter, utjämning och statsbidrag Prognos för skatteintäkter och utjämning uppgick till 1 371,1 Mkr i fullmäktiges beslut om budget i november I ny prognos från Sveriges kommuner och landsting, SKL, 22 december 2010 uppgår skattintäkter och utjämning till 1 369,5 Mkr, vilket innebär en minskning med 1,6 Mkr. En av de poster som förklarar förändringen är kommunalskatteintäkterna vilka ökar med 24,7 Mkr. Den nya prognosen är baserad på 2009 års taxering och befolkningsunderlaget 1 november Befolkningen ökade från invånare till invånare jämfört med ursprungliga budgeten. Den andra posten som förändrats i den nya prognosen är den del kommunen betalar till inkomstutjämningen. Den har ökat med 25,2 Mkr vilket motsvarar i stort sett beloppet kommunen erhåller i ökade kommunalskatteintäkter. För övriga poster i utjämningssystemet är förändringen endast marginell. Tabell Skatter och utjämning Skatter, utjämning och Bokslut Budget Reviderad budget Avvikelse statsbidrag (Mkr) Bu - rev.bu Befolkning 1/11 året före Utdebitering 17,20 17,20 17,20 0 Preliminär kommunalskatt 1 691, , ,1 24,7 Slutavräkning 15,1 4,6 3,4-1,2 Inkomstutjämning -605,2-569,8-595,0-25,2 Kostnadsutjämning inkl strukt.bidrag 190,6 209,4 208,3-1,1 LSS-utjämning -23,4-30,2-30,1 0,1 Fastighetsavgift 43,5 44,0 44,7 0,7 Regleringsavgift/-bidrag 38,4 31,7 32,1 0,4 Strukturbidrag 2,0 2,0 2,0 0,0 Införandebidrag 7,0 0,0 0,0 0,0 Nettointäkter 1 359, , ,5-1,6 Förändring % 0,85% -0,12% Då förändring av posterna kommunalskatteintäkter och utjämning var för sig är så pass markant anser kommunledningskontoret att budgeten behöver revideras.

7 7(11) Ny prognos gällande kommunens pensionsskuld I jämförelse mellan pensionsskuldsprognos i budget och baserat på den senaste prognosen från SPP noteras följande: Tabell 1 Prognos över pensionsskuldens utveckling till stöd för budget 2011 prognos belopp i Mkr Pensionsskuld 71,6 77,6 79,7 82,3 85,2 87,7 Tabell 2 Prognos över pensionsskuldens utveckling till stöd för reviderad budget 2011 bokslut belopp i Mkr Pensionsskuld 76,0 79,5 81,7 84,6 88,0 91,2 - Förändring mot budget -1,9-2,0-2,3-2,8-3,5 föreslår ingen justering med anledning av den noterade prognosavvikelsen på 1,9 Mkr för 2011, utan den bedöms ligga inom en rimlig felmarginal. Förslag till reviderad resultatbudget Föreliggande förslag innebär en förändring av budgeterade nettokostnader, skatteintäkter samt årets resultat. Tabell Förslag till reviderad resultatbudget för Förslag till rev Resultatbudget (Mkr) Bokslut Budget KF budget Avvikelse Nämndernas externa nettokostnader , , ,3-8,5 Pensioner, PO mm -22,0-29,1-29,1 0,0 Realisationsvinster inom exploatering 1,2 12,5 19,0 6,5 Försäljning anläggningstillgångar 3,7 5,0 0,0-5,0 Övriga intäkter 4,1 8,0 5,4-2,6 Produktionens resultat 8,6-1,6-1,6 0,0 Verksamhetens Nettokostnad , , ,6-9,6 Skatteintäkter, utjämning och statsbidrag 1 359, , ,5-1,7 Extern medelsförvaltning 11,1 15,0 15,0 0,0 Finansnetto 0,2-10,5-10,5 0,0 Årets resultat 15,2 5,8-5,6-11,4 Balanskravskorrigeringar 5,6 1,9 23,3 21,4 Balanskravsresultat 20,8 7,7 17,7 10,0

8 En revidering av budget 2011 innebär ett negativt resultat exkl. balanskravskorrigeringar om -5,6 Mkr. Resultatet enligt balanskravet budgeteras till 17,7 Mkr. De revideringar som föreslås är följande: Nämndernas nettokostnader ökar med 8,5 Mkr från 1 364,8 Mkr till 1 373,3 Mkr. Nettokostnadsökningen består i justering av VA-budgeten samt tilläggsanslag till kultur- och fritidsnämnden, helt i enligt med ovanstående redovisning av nämndernas förslag. Realisationsvinster avseende exploateringsverksamhet ökar med 6,5 Mkr. Intäkterna avser exploateringsprojekten Rinkebyvägen och tomter vid Sjöbergsvägen (Sätra ängar). Försäljning anläggningstillgångar minskar med 5 Mkr. I den ursprungliga budgeten avsågs försäljning av bostadsrätter, vilket inte är aktuellt under år Budgetposten Övriga intäkter föreslås uppgå till 5,4 Mkr. Det är en engångsintäkt enligt avtalet med OKQ8. Den i budgetförslaget upptagna intäkten om 8 Mkr avseende volymreglering redovisas som en balanspostkorrigering. Övriga balanskravskorrigeringar som justeras med följande: - Realisationsvinster 5 Mkr tas bort då försäljning av bostadsrätter inte är aktuellt. - Volymregleringsfonden 8 Mkr tillkommer. - VA-verkets budgeterade resultat efter revidering 2011 reduceras med 5 Mkr. Sammantaget uppgår balanskravskorrigeringarna till 23,3 Mkr. Tabell Förslag till reviderade balanskravskorrigeringar för (11) Budget Budget KF Reviderad budget Avvikelse Balanskravskorrigeringar (Mkr) Bu-Rev.bu Realisationsvinster -4,9-5,0 0,0 5,0 Medelsförvaltningens resultat -10,6-15,0-15,0 0,0 Pensionsutbet. (inkl särskild löneskatt) 25,8 25,3 25,3 0,0 VA-verkets resultat -4,7-3,4 5,0 8,4 Volymregleringsfond 0,0 0,0 8,0 8,0 Balanskravsresultat 5,6 1,9 23,3 21,4 s yttrande Sammanfattningsvis innebär förslaget om reviderad budget på nämndsnivå, en förstärkning av driftbudgeten med kr exkl. VA-verket, en utökad

9 investeringsbudget om 28,1 Mkr samt att ytterligare 5,8 Mkr tillförs exploateringsbudgeten. Det förekommer inga utökningar avseende driftsbudget förutom kronor för kultur- och fritidsnämnden. För VA-verket har driftsbudgeten utökas med 8,3 Mkr. VA-verket är ett eget kollektiv vilket ska vara självfinansierat och påverkar således inte den kommunala budgeten i övrigt. föreslår att det tilläggsäskande från kultur- och fritidsnämnden och den begärda justeringen av budget för VA-verket därmed godkännes. föreslår även att begärda ombudgeteringar av investeringsbudgeten från 2010 om 80,4 Mkr samt tilläggsanslag om 2,7 Mkr godkännes. Fastighetsnämndens förslag på omprioriteringar av budget 2011 ligger till grund för godkännandet. Nämndens förslag innebär att investeringsbudgeten för 2011 reduceras med 55 Mkr. I tekniska nämndens begäran uppgår kostnaden för Mörby Centrum till 18,8 Mkr i ombudgetering från I prognos 1 uppgår kostnaderna för Mörby centrum däremot till 2 Mkr. följer tekniska nämndens prognos och föreslår därmed att projektet tilldelas 2 Mkr för Det inte är sannolikt att projektet kommer att påbörjas i någon större omfattning under året. Kommunen avvaktar fortfarande regeringens ställningstagande beträffande detaljplanerna. Beträffande tekniska nämndhuset är det heller inte sannolikt att projektet kommer att kunna projekteras och genomföras fullt ut under 2011, varför kommunledningskontoret i samråd med tekniska kontoret föreslår 2,0 Mkr i exploateringsbudget för år Sammantaget för exploateringsbudget för tekniska nämnden föreslår kommunledningskontoret en budget om 5,8 Mkr för 2011, istället för begärda 25,0 Mkr. Beträffande ovanstående projekt får nya ställningstaganden göras inom ramen för budget 2012 och framåt. Det är positivt att nämnderna inte ansett sig behöva begära tillägg i budget för 2011 avseende driften. Däremot är investeringsbudgeten omfattande vilket kommer att påverka kostnadsnivån för avskrivningar och räntor. Den externa finansieringen väntas bli hög vilket ska ställas i relation till fullmäktiges mål om egenfinansiering. Den totala investeringsbudgeten uppgår enligt förslaget till 234,4 Mkr, vilket innebär ett nyupplåningsbehov om ca 120 Mkr. Nyupplåningen ligger inom ramen för fullmäktiges beslut om att bemyndiga kommunstyrelsen att låna upp till 170 Mkr för investeringar. 9(11) Med beaktande av fullmäktiges mål i budget om att nettokostnadernas andel av skatteintäkter ska vara 100 %, vill kommunledningskontoret göra ett påpekande angående resultatet i budget Med ett resultat om -5,7 Mkr överstiger nettokostnaderna skatteintäkter i budget Målsättningen inför arbetet med budget 2012 och plan bör vara att klara målet 100 %.

10 10(11) har tagit del av nämndernas förslag. Mot bakgrund av dessa och kommunledningskontorets samlade syn på budget för 2011 föreslås kommunfullmäktige att besluta om Reviderad resultatbudget för 2011 Driftbudget per nämnd Investeringsbudget inkl. fastighetsnämndens förslag Exploateringsbudget för tekniska nämnden Finansiering av nedgrävning av kraftledning Kommunen behöver nyupplåna 62 miljoner kronor, vilket motsvarar det belopp kommunen, enligt intentionsavtal med Stockholm Ström, ska erlägga till Svenska Kraftnät. Kostnaden avser nedgrävning av kraftledning, vilket är en del i utformningen av det framtida kraftledningsnätet i Stockholmsregionen. Enligt beslut i fullmäktige , 139, ska medfinansieringen utbetalas som ett engångsbelopp. Enligt kommunens likviditetsprognos inryms inte denna utgift inom befintliga medel. Vid årsskiftet 2010 uppgick kommunens låneskuld till 156,8 miljoner kronor fördelat på fem lån. s förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige godkänner kommunledningskontoret förslag till ombudgeteringar av investeringsmedel om totalt 80,5 Mkr, enligt bilaga 1, daterad Kommunfullmäktige tilldelar tekniska nämnden 5,8 Mkr i ombudgetering av exploateringsbudgeten, enligt bilaga 2, daterad Kommunfullmäktige godkänner förslag till tilläggsanslag med kronor för kultur- och fritidsnämnden för tillkommande kostnader i samband med besiktningar av idrottshallar. 4. Kommunfullmäktige godkänner fastighetsnämndens begäran om justering av VA-verkets budget om 8,4 Mkr. 5. Kommunfullmäktige godkänner kommunstyrelsens begäran om tilläggsanslag om kronor avseende kostnader för projekt Rinkebyskogens naturreservat. 6. Kommunfullmäktige godkänner produktionsstyrelsens begäran om tilläggsanslag med 2,0 Mkr för tillkommande kostnader för investeringar.

11 7. Kommunfullmäktige godkänner fastighetsnämndens förslag till revidering av investeringsbudgeten med 55,0 Mkr, enligt bilaga 3, daterad Kommunfullmäktige godkänner reviderad resultatbudget för 2011, enligt bilaga 4, daterad Kommunfullmäktige beslutar med anledning av intentionsavtalet med Stockholms Ström, att uppta lån om 62 Mkr med en bindningstid inom ramen för kommunens inriktning avseende räntebindning. 11(11) Kommunstyrelsens beslut 10. Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om att uppta lån om 62 miljoner kronor enligt intentionsavtalet med Stockholms Ström, bemyndigar kommunstyrelsen ekonomichefen, att efter anbudsinfordringar besluta om långivare. Johan Haesert Kommundirektör Ekonomichef Bilagor: 1 s förslag till ombudgeteringar av investeringsmedel, Ombudgetering av exploateringsmedel, Investeringsuppföljning 1 med omprioriteringar, fastighetsnämnden Reviderad resultatbudget,

Ombudgeteringar och reviderad budget Förslag till ombudgetering och begäran om tilläggsbudget

Ombudgeteringar och reviderad budget Förslag till ombudgetering och begäran om tilläggsbudget 1(7) KS 2009/0005 Ombudgeteringar och reviderad budget 2009 Kommunfullmäktige fastställde budget för år 2009 vid sammanträdena den 24 och 27 november. Revidering av budgeten behöver göras på följande punkter.

Läs mer

Reviderad budget och prognos 1-2014

Reviderad budget och prognos 1-2014 1(16) Reviderad budget och prognos 1-2014 Ärendet En revidering av budget 2014 innebär ett nollresultat. Med hänsyn till balanskravet uppgår resultatet till 26,4 mnkr. Totalt för nämnderna noteras en förstärkning

Läs mer

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Datum 2015-09-29 Handläggare Jan Öhlin Direkttelefon 0380-51 88 61 E-postadress jan.ohlin@nassjo.se Kommunstyrelsen Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Sammanfattning

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Reviderad budget och prognos 1, 2013

Reviderad budget och prognos 1, 2013 1(15) Reviderad budget och prognos 1, 2013 Ärendet En revidering av budget 2013 innebär ett resultat om + 3,7 mnkr. Med hänsyn till balanskravet uppgår resultatet till 36,4 mnkr. Det ska jämföras med ett

Läs mer

Förslag till reviderad budget 2015

Förslag till reviderad budget 2015 Kommunledningsförvaltningen Lovisa Vasiliou,0550-88 009 lovisa.vasiliou@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-03-26 Ks/2015:24 041 Budget Sida 1(5) Förslag till reviderad budget 2015 Sammanfattning

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar.

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar. VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 20L3-03-2L 12 (16) 53e Månadsuppföljning februari, samtl ga nämnder (KS.093) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen

Läs mer

Tjänsteskrivelse VaSaRu tertial

Tjänsteskrivelse VaSaRu tertial PATRIC ANDERSSON SID 1/11 EKONOMICHEF PATRIC.ANDERSSON@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse VaSaRu tertial 1 2011 Kommunledningskontorets förslag till beslut 1. att föreslå kommunfullmäktige

Läs mer

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun RAPPORT 1(7) 2010-05-04 KS-118/2010 Handläggare, titel, telefon Claes-Göran Magnell, ekonomidirektör 011-15 34 41 Kommunfullmäktige Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun Förslag till beslut

Läs mer

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 EKONOMISK SAMMANFATTNING 2009-2012 Sammandrag driftbudget 2009-2012 Belopp netto tkr Bokslut Budget Budget Budget Plan Plan 2007 2008 2009 2010

Läs mer

Tjänsteskrivelse reviderad strategisk plan med ekonomiska ramar år

Tjänsteskrivelse reviderad strategisk plan med ekonomiska ramar år 2016-05-16 2014/1249 1(5) Vår adress Ekonomikontoret Borlänge kommun Adress Kommunfullmäktige Besöksadress Röda vägen 50 Handläggare, telefon, e-post Håkan Eriksson 0243-74005 hakan.eriksson3@borlange.se

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

Ks 63 2015/1111. Eget kapital 2014 och ombudgeteringar 2015. Ärendeberedning Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-03-03, anmäles.

Ks 63 2015/1111. Eget kapital 2014 och ombudgeteringar 2015. Ärendeberedning Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-03-03, anmäles. Kommunstyrelsen 15(55) Datum 2015-03-12 Ks 63 2015/1111 Eget kapital 2014 och ombudgeteringar 2015 Ärendebeskrivning Nämnder och styrelser har tagit beslut om uppföljning av verksamhetsplaner 2014 (verksamhetsberättelse

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram Tjänsteskrivelse 1 (8) 2015-06-09 50TKommunledningskontoret Dnr KS 2015-172 Birgitta Hammar Kommunstyrelsen Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram KOMMUNLEDNINGSKONTORETS

Läs mer

Uppföljning per 2006-03-31

Uppföljning per 2006-03-31 Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN

Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN 2017-2018 Innehåll Sida Sammanställning Kommunstyrelsens ändringar 2 Resultatbudget, total verksamhet 3 Finansieringsbudget, total verksamhet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande 1(7) Plats och tid KS-salen 08:00-16:00 Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande Hans Nilsson (HEL) Björn Källman (HEL) 26 Johanna Söderberg (C) Hans-Peter Jessen (S) 26 Dan Säterman (S), tjänstgörande

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 6,5 mnkr vilket är 2,9 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos och budget

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

Förslag till revidering av driftbudget Sammanfattning VARMDO KOMMUN Förslag till beslut. Besi utsn ivå. Bakgrund.

Förslag till revidering av driftbudget Sammanfattning VARMDO KOMMUN Förslag till beslut. Besi utsn ivå. Bakgrund. Tjänsteskrivelse VARMDO KOMMUN 215-5-13 Handläggare Mikael Lind Sektorn för ekonomi och uppföljning Diarienummer Förslag till revidering av driftbudget 215 Förslag till beslut Reviderad driftbudget 215

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

2015-03-25. Dnr Kst 2015/76 Ombudgetering av medel i 2014 års investeringsbudget. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

2015-03-25. Dnr Kst 2015/76 Ombudgetering av medel i 2014 års investeringsbudget. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-03-25 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/76 Ombudgetering av medel i 2014 års investeringsbudget Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelse och kommunfullmäktige

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar.

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (D. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-08 Blad 5 Ks 61 Au 37 Dnr 53/2014-042 Kompletteringsbudget år 2014 Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunfullmäktige 2010 11 29 180 427 Kommunstyrelsen 2010 11 15 210 510 2010 10 18 31 4 Dnr 10.361 04 novkf15 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2011 2013 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2009-11-16 212 557 Budgetutskottet 2009-10-26 32 2 Arbets- och personalutskottet 2009-11-16 248 540 Dnr 09.408-04 novkf19 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2010-2012 och komplettering

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018 RESULTATBUDGET 2015 2015 2016 2017 2018 NÄMNDERNAS NETTOKOSTNADER -2 794,6-3 091,6-3 080,5-3 169,8-3 285,6 Avskrivningar -155,0-162,4-161,0-167,0-174,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -2 949,6-3 254,0-3 241,5-3

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2008-11-10 250 476 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 238 592 Dnr 08.444-04 novkf14 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter januari månad

Ekonomirapport 2015 efter januari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2015-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-11-12 KS/2015:140 Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2015-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat

Läs mer

Ekonomisk översikt. Årets resultat. Kommunkoncernens resultat

Ekonomisk översikt. Årets resultat. Kommunkoncernens resultat Ekonomisk översikt Årets resultat Kommunens resultat (förändring av eget kapital) visar för verksamhetsåret 26 ett överskott om 12,5 Mkr, vilket är bättre än tidigare gjorda prognoser. Vännäs Bostäder

Läs mer

BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN

BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN KALIX KOMMUN BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN 2013 2014 Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i kommunen Politisk programförklaring Vision Strategiska områden Medborgar- och brukarperspektiv Tillväxt-

Läs mer

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 16:00-16:20. Beslutande Pierre Månsson (FP) Kalle Heise (MP) Dan Berger (S) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Niclas Nilsson (SD) Ewa Wemby

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Tilläggsbudget för år 2015

Tilläggsbudget för år 2015 2014-11-21 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/240-241 Kommunstyrelsen för år 2015 Förslag till beslut Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att Nacka kommun ska ingå avtal om överlåtelse av

Läs mer

Preliminärt bokslut 2015

Preliminärt bokslut 2015 Preliminärt bokslut 2015 Årets resultat +10,5 mkr Det preliminära resultatet för Kristianstads kommun 2015 uppgår till +10,5 mkr vilket är i god överensstämmelse med budgeten. Budgeterat resultat var +8,7

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

PM 2011-02-01. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Christer Mörk. Naturreservat Rinkebyskogen KS 2010/0297

PM 2011-02-01. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Christer Mörk. Naturreservat Rinkebyskogen KS 2010/0297 1(6) KS 2010/0297 Naturreservat Rinkebyskogen Aktuellt uppdrag Kommunstyrelsen beslöt 2010-11-29 199 1 Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret att utarbeta förslag till arbetsgång med tidsangivelser

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN. 1 januari - 30 juni Periodens resultat - 14 Mkr. Prognostiserat helårsresultat 24 Mkr

VALLENTUNA KOMMUN. 1 januari - 30 juni Periodens resultat - 14 Mkr. Prognostiserat helårsresultat 24 Mkr VALLENTUNA KOMMUN 1 januari - 30 juni 2002 Periodens resultat - 14 Mkr Prognostiserat helårsresultat 24 Mkr Nämndernas driftsresultat under perioden 8 Mkr Nämndernas helårsprognos 22 Mkr Negativt delårsresultat

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-06-17 PLATS OCH TID KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt

Läs mer

Anvisning av investeringsbudget - Missiv

Anvisning av investeringsbudget - Missiv Kommunstyrelsen 2017-05-09 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2017:353 Carin Granfors 016-710 95 38 1 (2) Kommunstyrelsen Anvisning av investeringsbudget - Missiv Förslag till beslut Förslag

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Månadsrapport februari

Månadsrapport februari 2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är

Läs mer

Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018

Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ahrgren Maria Hägglund Ola Opard Ylva Datum 2017-10-17 Diarienummer KSN-2016-2268 Kommunstyrelsen Mål och budget 2018-2020 samt fastställande av skattesats för 2018 Förslag

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS

Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS 2016.142 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-05-30 101 Resultatöverföring från 2015 års bokslut (KS 2016.142) Beslut Kommunstyrelsen föreslår att

Läs mer

Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering med de kommunala bolagens ägardirektiv

Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering med de kommunala bolagens ägardirektiv Kommunfullmäktige 2012-11-26 236 551 Kommunstyrelsen 2012-11-12 239 571 Budgetutskottet 2012-10-23 30 4 Dnr 12.649-04 novkf21 Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Månadsuppföljning. Oktober 2012

Månadsuppföljning. Oktober 2012 A Månadsuppföljning Oktober 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31oktober 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både

Läs mer

Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S

Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S Simuleringsmodell Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S Stadsövergripande sammanställning mnkr mnkr Skatteintäkter enligt prognos från SKL januari 2015 6 511,920 6 511,920 Förändrad skatteprognos

Läs mer

Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30. Se bilagd närvarolista

Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30. Se bilagd närvarolista Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30 Se bilagd närvarolista Ulla Sjöberg, sekreterare Eira Källgren, kommunchef Christer Ekendahl, ekonomichef,

Läs mer

Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012. Teknisk nämnd

Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012. Teknisk nämnd Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012 Teknisk nämnd Innehållsförteckning 1 Verksamheten till och med september... 3 2 Det ekonomiska utfallet till och med september... 4 2.1 Åtgärder med anledning

Läs mer

Budget 2016, plan 2017-2018

Budget 2016, plan 2017-2018 Kommunledningsförvaltningen Wibecke Björkelund Ivarsson, 0550-880 21 wibecke.bjorkelundivarsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-10-01 Ks/2015:185 041 Budget Sida 1(3) Budget 2016, plan 2017-2018

Läs mer

2013-03-22. Kommunstyrelsen. Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54

2013-03-22. Kommunstyrelsen. Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54 2013-03-22 Kommunstyrelsen Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos

Läs mer

Reviderad budget 2016 (ombudgeteringar från 2015) Kultur- och fritidsnämnd

Reviderad budget 2016 (ombudgeteringar från 2015) Kultur- och fritidsnämnd Reviderad budget 2016 (ombudgeteringar från 2015) Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Ombudgeteringar och tilläggsanslag... 3 1 Ombudgeteringar och tilläggsanslag DRIFTBUDGET Ramförändringar

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Agenda. Prel bokslutsiffror 2014. Reviderad Budget 2015. Övriga frågor

Agenda. Prel bokslutsiffror 2014. Reviderad Budget 2015. Övriga frågor Agenda Prel bokslutsiffror 2014 Reviderad Budget 2015 Övriga frågor Prel Resultat 2014 Prel. resultat före dispositioner + 31 Mkr VA verksamhet + 1,5 Mkr Renhållningsverksamhet + 2 Mkr Förändring Eget

Läs mer

Ordförandes förslag Nämnd Ordförandes Nämnd/verksamhetsområde Prognos förslag förslag avvikelse

Ordförandes förslag Nämnd Ordförandes Nämnd/verksamhetsområde Prognos förslag förslag avvikelse Ordförandes förslag 2010-10-22 Bilaga 1 sammanst Driftbudget nettokostnader, Tkr 2010 2011 Nämnd Ordförandes Nämnd/verksamhetsområde Prognos förslag förslag avvikelse Kommunstyrelsen -52 300-52 290-53

Läs mer

att utöka socialnämndens budget för år 2015 med 2 miljoner kronor för ökade volymer inom verksamheten LSS och Lass

att utöka socialnämndens budget för år 2015 med 2 miljoner kronor för ökade volymer inom verksamheten LSS och Lass Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL OJUSTERAT 2015-04-27 92 Begäran från socialnämnden om utökat kommunbidrag KS-2015/256 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att utöka socialnämndens

Läs mer

Reviderad budget 2017 (ombudgeteringar från 2016) Fastighetsnämnd

Reviderad budget 2017 (ombudgeteringar från 2016) Fastighetsnämnd Reviderad budget 2017 (ombudgeteringar från 2016) Fastighetsnämnd Innehållsförteckning 1 Ombudgeteringar och tilläggsanslag... 3 2 Reviderad budget... 4 2.1 Reviderad budget drift... 4 2.2 Reviderad budget

Läs mer

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning Riktlinjer för God ekonomisk hushållning Antagna av KF 2013-11-19 107 2016-11-15 xx Maria Åhström 2016-10-20 Kommunstyrelsens förvaltning Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Höjning av hemtjänstcheck 2012

Höjning av hemtjänstcheck 2012 1(6) Höjning av hemtjänstcheck 2012 Ärendet Socialnämnden beslutade 2012-05-28 61 om att föreslå kommunfullmäktige att höja hemtjänstchecken med 1 %. Höjningen föreslogs ske retroaktivt från 1 januari.

Läs mer

Ändring av Kommunplan Nybro kommun

Ändring av Kommunplan Nybro kommun Ändring av Kommunplan 2017-2019 Nybro kommun Antagen av kommunfullmäktige 19 december 2016 Enligt kommunfullmäktiges beslut ska kommunstyrelseförvaltningen senast under december lämna en ekonomisk avstämning.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-03-04 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30, 11.00-11.20. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande 14-21 Christin Löfstrand (V) vice ordförande Pär

Läs mer

Antagen av KF 2013-09-23. Investeringsplan

Antagen av KF 2013-09-23. Investeringsplan Antagen av KF 2013-09-23 Investeringsplan 2014-2016 2013-09-10 Lizanne Byström, Ekonomichef Helena Luthman, Ekonom Investeringsnivåer Investeringsnivåerna har under 2000-talet legat på i genomsnitt 54

Läs mer

Ekonomisk rapport per

Ekonomisk rapport per Ekonomisk rapport per -03-31 Övergripande ekonomiska händelser Det budgeterade resultatet för år uppgår till +40 034 tkr. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +19 429 tkr.

Läs mer

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-01-14 17 Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Kompl. Budget 2015 pris/lön Just. Volym Verks.för. Budget 2016 Kommunstyrelsen -46 186-1 198 1 580-45 804 Tekniska nämnden -27 587-921 750-27 758 Miljö- och byggnadsnämnden

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Dals-Eds kommun Årsbudget 2008 och planer Budget Planer Fastställd av Kommunfullmäktige

Dals-Eds kommun Årsbudget 2008 och planer Budget Planer Fastställd av Kommunfullmäktige Budget 2008 Planer 2009-10 Fastställd av Kommunfullmäktige 2007-11-14 Sida 1 ÅRSBUDGET 2008 FLERÅRSPLANER 2009-2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. Sammanfattning 2. 2.. Kommunens Övergripande Mål...4. 3.

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015:

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015: 1 Budget 2015-2017 Budgetprocessen under valår Budgeten fastställdes av kommunfullmäktige den 18 december. Som regel beslutar kommunfullmäktige om budget vid sitt sammanträde i juni. Härmed är processen

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. Nr Ärende Dnr

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. Nr Ärende Dnr 1(5) Kommunstyrelsen 2016-04-04 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut Beredningssammanträde: KSAU den 21 mars 2016 Beslutssammanträde: KS den 4 april 2016 Nr Ärende Dnr 1 Förslag till beslut

Läs mer

Preliminärt bokslut 2011

Preliminärt bokslut 2011 Foto Jan Magnusson Innehållsförteckning En tillbakablick på 2011 3 Preliminärt bokslut 2011 3 Redovisningsprinciper 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Nyckeltal 6 Finansiella rapporter 7 Resultaträkning

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2013 2014 2015 2016 2017 2018 BNP* 1,3 1,9 2,9 3,2 2,3 1,9 Sysselsättning, timmar* 0,4 2,1 1,5 1,1 0,7 0,4 Öppen

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Detaljbudget 2015 kommunstyrelsen

Detaljbudget 2015 kommunstyrelsen Detaljbudget 2015 kommunstyrelsen December 2014 2014-12-19 2 (7) Innehåll SAMMANFATTNING... 3 1. BAKGRUND... 3 2. DRIFTBUDGET... 3 2.1. Förutsättningar... 3 2.2. Förslag... 4 3. ANALYS... 5 4. INTERNA

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004

12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004 Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004 2002 2003 2004 Antal invånare, 31/12 118 581 119 340 119 927 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 9 111 9 100 9 336 Verksamhetens

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BNP* 2,9 1,3 0,9 2,7 3,6 3,8 2,9 Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,4 0,6 1,4

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Kommunstyrelsens förslag Budget

Kommunstyrelsens förslag Budget 2013-12-02 Kommunstyrelsens förslag Budget 2014-2016 Resultatbudget 2013 2014 2015 2016 Verksamhetens nettokostnader, ink löneök -488 797-312 -512 496-522 572 Avskrivningar -23 931-23 931-23 931-23 931

Läs mer