Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011"

Transkript

1 1(11) KS 2011/0010 Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 Denna samordnas med ärendet KS 2011/0009 som gäller Budgetprognos 1, år Förslaget förutsätter fastighetsnämndens förslag på investeringsbudget inklusive prioriteringar. Bakgrund Kommunfullmäktige behandlar kommunens budget för nästkommande år och för planperioden, de två efterföljande åren, vid sammanträdet i november. Normalt har beslut om reviderad budget fattats vid fullmäktiges sammanträde i mars. Syftet med att behandla en reviderad budget är att ge fullmäktige en möjlighet att ta ställning till nämndernas begäran om ombudgetering eller framställan om tilläggsbudget. Av kommunens ekonomistyrningsregler framgår på vilka grunder såväl om- som tilläggsbudget kan godkännas. Finansieringen genom skatteintäkter, utjämnings- och statsbidrag har en stor betydelse för kommunens samlade verksamhet. Sedan fullmäktige fattat beslut om budgeten i november har nya skatteprognoser kommit från Sveriges kommuner och landsting, SKL. Revidering av budget för 2011 följer disposition enlig nedan: - Nämndernas begäran om ombudgetering av driftsmedel, investeringsmedel samt exploateringsmedel - Nämndernas begäran om tilläggsanslag och justerad budget vad gäller drift, investeringar samt exploateringskostnader - Ny prognos för skatteintäkter, utjämning och statsbidrag - Ny prognos gällande kommunens pensionsskuld - Förslag till reviderad resultatbudget - s yttrande

2 2(11) Nämndernas hemställan om ombudgeteringar Sammanfattningsvis föreligger följande framställningar gällande ombudgeteringar av drift-, investerings- samt exploateringsbudget. Tabell: Sammanfattning av nämndernas begäran om ombudgeteringar (belopp tkr) Drift Investering Exploatering Kommunstyrelsen -135 Överförmyndarnämnden Byggnadsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Fastighetsnämnden Tekniska nämnden Barn- och utbildningsnämnden Produktionsstyrelsen Socialnämnd Summa: Driftsbudget Ingen hemställan om ombudgetering av driftsmedel har begärts. Investeringsbudget Tabell: Nämndernas begäran om ombudgeteringar KF Budget Ombudgeteringar (belopp tkr) 2011 från 2010 Kommunstyrelsen Byggnadsnämnd VA-verk Fastighetsnämnden Teknisk nämnd, övrigt Kultur- och fritidsnämnd Barn- och utbildningsnämnd 0 0 Socialnämnd 0 0 Produktionsstyrelsen Summa Kommunstyrelsen hemställer om att föra över kr av 2010 års investeringsmedel, vilket avser projektet ärendehanteringssystem som ej är avslutat. Fastighetsnämnden begär ombudgetering av ej utnyttjade investeringsmedel om totalt 74 Mkr, vilket avser sammanlagt elva pågående projekt som ej avslutats. Det rör bl.a. Brageskolan, Björkdungens förskola samt Stock

3 sundsgården. Fastighetsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen att ej utnyttjade medel för angivna investeringsprojekt ombudgeteras till år Tekniska nämnden begär ombudgetering av ej utnyttjade investeringsmedel från 2010 om 4,8 Mkr. Anledningen är att projekten ej är slutförda eller blivit försenade. Kultur- och fritidsnämnden begär ombudgetering av investeringsmedel för sju projekt som vid utgången av 2010 inte kunnat slutföras. Av kvarstående investeringsmedel från 2010 önskar förvaltningen ombudgetera 1,5 Mkr till 2011 års investeringsbudget. 3(11) Exploateringsbudget Tabell: Ombudgetering av exploateringskostnader 2011 Budget KF Förslag till rev Ombudgeteringar (belopp i tkr) 2011 budget från 2010 Mörby centrum Tekniska nämndhuset Tomter vid Sjöbergsvägen (Sätra ängar) -771 Kullen, OK/Q Summa Tekniska nämnden begär ombudgetering om totalt 25,0 Mkr kronor. De största projekten är Mörby Centrum där ombudgetering begärs till 18,8 Mkr samt tekniska nämndhusets till 4,5 Mkr. Projekten är ej avslutade och beslut avvaktas i KS/KF. Beträffande Mörby Centrum avvaktas regeringens ställningstagande om detaljplanerna.

4 4(11) Nämndernas hemställan om tilläggsanslag och justering av budget Sammanlagt har nämnderna inkommit med nedanstående hemställan om tilläggsanslag för drift och investeringar. Driftbudget Tabell driftbudget efter begärda tilläggsanslag 2011 Förslag till rev Nämnd (belopp i tkr) Budget budget Avvikelse Kommunstyrelsen Revision Överförmyndarnämnd Byggnadsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Fastighetsnämnd Teknisk nämnd Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd Summa Avgår internränta/kapitalkostn Nämndernas nettokostnader I januari 2011 beslutade kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motion som avser erbjudande att ge ekonomiskt stöd till idrottsföreningar för genomförande av erforderliga kontrollinsatser av taken i deras hallar. Kommunstyrelsen beslutade ytterligare att föreslå fullmäktige att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att ge ekonomiskt stöd till de föreningar som önskar en sådan kontrollinsats. Kultur- och fritidsförvaltningen beräknar besiktningskostnaden till kronor. Tekniska nämnden föreslår att budget för den taxefinansierade VAverksamheten justeras med 8,4 Mkr. I den budget som beslutats för VAverksamheten 2011 baseras intäkterna på den tidigare planerade höjningen av VA-taxan med 13 %. Intäkterna budgeterades då till 63,5 Mkr. Tekniska nämnden begär att intäktsbudgeten minskas till 55,1 Mkr. Den reducering av räntekostnader för åren 2009 och 2010 som genomfördes för VAverksamheten i bokslut 2010 ändrar de ekonomiska förutsättningarna och en höjning av det totala taxeuttaget är därmed inte är nödvändig 2011.

5 Investeringsbudget 5(11) Tabell: Nämndernas investeringsbudget efter ombudgetering och tilläggsinvesteringar KF Budget Ombudget- Begäran om tilläggsanslag Reviderad budget Avvikelse mot 2011 eringar samt revidering av inkl. ombudgeteringar Budget KF (belopp i tkr) från 2010 KF budget från 2010 Kommunstyrelsen Byggnadsnämnd VA-verk Fastighetsnämnden Teknisk nämnd, övrigt Kultur- och fritidsnämnd Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd Produktionsstyrelsen Summa Kommunstyrelsen begär tilläggsanslag för projekt Rinkebyskogens naturreservat. Initialt avser det kommunens kostnader för upprättande av beslutshandlingar och värdering av de berörda fastigheterna om totalt ca 1Mkr. Kostnaderna fördelas på åren 2011 och 2012 med kronor respektive kronor. Statsbidragsintäkter beräknas preliminärt till ca kronor I samband med budgetbeslutet i november 2010 gav kommunfullmäktige tekniska nämnden i uppdrag att återkomma till fullmäktige med en prioritering av investeringsbudgeten för Tekniska nämnden delades i teknisk nämnd och fastighetsnämnd i december Investeringar inom verksamhetsområde fastighet övertogs av fastighetsnämnden. Fastighetsnämndens prognos 1 innehåller därför en prioritering av budgeterade projekt. Som konsekvens av denna prioritering är förslaget till ny investeringsbudget Den nya prioriterade investeringsbudgeten föreslås bli 95 Mkr (från tidigare 150 Mkr), plus 74 Mkr i ombudgeteringar från Produktionsstyrelsen anser att beviljad investeringsbudget om 3,5 miljoner 2011 är för låg för att rymma de investeringar som krävs inom produktionens resultatenheter för reinvesteringar i datorer och multimedia, samt möbler till nya/utökade lokaler m.m. Produktionsstyrelsen hemställer hos kommunfullmäktige om 2 Mkr i ökat investeringsanslag för 2011, från 3,5 Mkr till 5,5 Mkr.

6 6(11) Ny prognos för skatteintäkter, utjämning och statsbidrag Prognos för skatteintäkter och utjämning uppgick till 1 371,1 Mkr i fullmäktiges beslut om budget i november I ny prognos från Sveriges kommuner och landsting, SKL, 22 december 2010 uppgår skattintäkter och utjämning till 1 369,5 Mkr, vilket innebär en minskning med 1,6 Mkr. En av de poster som förklarar förändringen är kommunalskatteintäkterna vilka ökar med 24,7 Mkr. Den nya prognosen är baserad på 2009 års taxering och befolkningsunderlaget 1 november Befolkningen ökade från invånare till invånare jämfört med ursprungliga budgeten. Den andra posten som förändrats i den nya prognosen är den del kommunen betalar till inkomstutjämningen. Den har ökat med 25,2 Mkr vilket motsvarar i stort sett beloppet kommunen erhåller i ökade kommunalskatteintäkter. För övriga poster i utjämningssystemet är förändringen endast marginell. Tabell Skatter och utjämning Skatter, utjämning och Bokslut Budget Reviderad budget Avvikelse statsbidrag (Mkr) Bu - rev.bu Befolkning 1/11 året före Utdebitering 17,20 17,20 17,20 0 Preliminär kommunalskatt 1 691, , ,1 24,7 Slutavräkning 15,1 4,6 3,4-1,2 Inkomstutjämning -605,2-569,8-595,0-25,2 Kostnadsutjämning inkl strukt.bidrag 190,6 209,4 208,3-1,1 LSS-utjämning -23,4-30,2-30,1 0,1 Fastighetsavgift 43,5 44,0 44,7 0,7 Regleringsavgift/-bidrag 38,4 31,7 32,1 0,4 Strukturbidrag 2,0 2,0 2,0 0,0 Införandebidrag 7,0 0,0 0,0 0,0 Nettointäkter 1 359, , ,5-1,6 Förändring % 0,85% -0,12% Då förändring av posterna kommunalskatteintäkter och utjämning var för sig är så pass markant anser kommunledningskontoret att budgeten behöver revideras.

7 7(11) Ny prognos gällande kommunens pensionsskuld I jämförelse mellan pensionsskuldsprognos i budget och baserat på den senaste prognosen från SPP noteras följande: Tabell 1 Prognos över pensionsskuldens utveckling till stöd för budget 2011 prognos belopp i Mkr Pensionsskuld 71,6 77,6 79,7 82,3 85,2 87,7 Tabell 2 Prognos över pensionsskuldens utveckling till stöd för reviderad budget 2011 bokslut belopp i Mkr Pensionsskuld 76,0 79,5 81,7 84,6 88,0 91,2 - Förändring mot budget -1,9-2,0-2,3-2,8-3,5 föreslår ingen justering med anledning av den noterade prognosavvikelsen på 1,9 Mkr för 2011, utan den bedöms ligga inom en rimlig felmarginal. Förslag till reviderad resultatbudget Föreliggande förslag innebär en förändring av budgeterade nettokostnader, skatteintäkter samt årets resultat. Tabell Förslag till reviderad resultatbudget för Förslag till rev Resultatbudget (Mkr) Bokslut Budget KF budget Avvikelse Nämndernas externa nettokostnader , , ,3-8,5 Pensioner, PO mm -22,0-29,1-29,1 0,0 Realisationsvinster inom exploatering 1,2 12,5 19,0 6,5 Försäljning anläggningstillgångar 3,7 5,0 0,0-5,0 Övriga intäkter 4,1 8,0 5,4-2,6 Produktionens resultat 8,6-1,6-1,6 0,0 Verksamhetens Nettokostnad , , ,6-9,6 Skatteintäkter, utjämning och statsbidrag 1 359, , ,5-1,7 Extern medelsförvaltning 11,1 15,0 15,0 0,0 Finansnetto 0,2-10,5-10,5 0,0 Årets resultat 15,2 5,8-5,6-11,4 Balanskravskorrigeringar 5,6 1,9 23,3 21,4 Balanskravsresultat 20,8 7,7 17,7 10,0

8 En revidering av budget 2011 innebär ett negativt resultat exkl. balanskravskorrigeringar om -5,6 Mkr. Resultatet enligt balanskravet budgeteras till 17,7 Mkr. De revideringar som föreslås är följande: Nämndernas nettokostnader ökar med 8,5 Mkr från 1 364,8 Mkr till 1 373,3 Mkr. Nettokostnadsökningen består i justering av VA-budgeten samt tilläggsanslag till kultur- och fritidsnämnden, helt i enligt med ovanstående redovisning av nämndernas förslag. Realisationsvinster avseende exploateringsverksamhet ökar med 6,5 Mkr. Intäkterna avser exploateringsprojekten Rinkebyvägen och tomter vid Sjöbergsvägen (Sätra ängar). Försäljning anläggningstillgångar minskar med 5 Mkr. I den ursprungliga budgeten avsågs försäljning av bostadsrätter, vilket inte är aktuellt under år Budgetposten Övriga intäkter föreslås uppgå till 5,4 Mkr. Det är en engångsintäkt enligt avtalet med OKQ8. Den i budgetförslaget upptagna intäkten om 8 Mkr avseende volymreglering redovisas som en balanspostkorrigering. Övriga balanskravskorrigeringar som justeras med följande: - Realisationsvinster 5 Mkr tas bort då försäljning av bostadsrätter inte är aktuellt. - Volymregleringsfonden 8 Mkr tillkommer. - VA-verkets budgeterade resultat efter revidering 2011 reduceras med 5 Mkr. Sammantaget uppgår balanskravskorrigeringarna till 23,3 Mkr. Tabell Förslag till reviderade balanskravskorrigeringar för (11) Budget Budget KF Reviderad budget Avvikelse Balanskravskorrigeringar (Mkr) Bu-Rev.bu Realisationsvinster -4,9-5,0 0,0 5,0 Medelsförvaltningens resultat -10,6-15,0-15,0 0,0 Pensionsutbet. (inkl särskild löneskatt) 25,8 25,3 25,3 0,0 VA-verkets resultat -4,7-3,4 5,0 8,4 Volymregleringsfond 0,0 0,0 8,0 8,0 Balanskravsresultat 5,6 1,9 23,3 21,4 s yttrande Sammanfattningsvis innebär förslaget om reviderad budget på nämndsnivå, en förstärkning av driftbudgeten med kr exkl. VA-verket, en utökad

9 investeringsbudget om 28,1 Mkr samt att ytterligare 5,8 Mkr tillförs exploateringsbudgeten. Det förekommer inga utökningar avseende driftsbudget förutom kronor för kultur- och fritidsnämnden. För VA-verket har driftsbudgeten utökas med 8,3 Mkr. VA-verket är ett eget kollektiv vilket ska vara självfinansierat och påverkar således inte den kommunala budgeten i övrigt. föreslår att det tilläggsäskande från kultur- och fritidsnämnden och den begärda justeringen av budget för VA-verket därmed godkännes. föreslår även att begärda ombudgeteringar av investeringsbudgeten från 2010 om 80,4 Mkr samt tilläggsanslag om 2,7 Mkr godkännes. Fastighetsnämndens förslag på omprioriteringar av budget 2011 ligger till grund för godkännandet. Nämndens förslag innebär att investeringsbudgeten för 2011 reduceras med 55 Mkr. I tekniska nämndens begäran uppgår kostnaden för Mörby Centrum till 18,8 Mkr i ombudgetering från I prognos 1 uppgår kostnaderna för Mörby centrum däremot till 2 Mkr. följer tekniska nämndens prognos och föreslår därmed att projektet tilldelas 2 Mkr för Det inte är sannolikt att projektet kommer att påbörjas i någon större omfattning under året. Kommunen avvaktar fortfarande regeringens ställningstagande beträffande detaljplanerna. Beträffande tekniska nämndhuset är det heller inte sannolikt att projektet kommer att kunna projekteras och genomföras fullt ut under 2011, varför kommunledningskontoret i samråd med tekniska kontoret föreslår 2,0 Mkr i exploateringsbudget för år Sammantaget för exploateringsbudget för tekniska nämnden föreslår kommunledningskontoret en budget om 5,8 Mkr för 2011, istället för begärda 25,0 Mkr. Beträffande ovanstående projekt får nya ställningstaganden göras inom ramen för budget 2012 och framåt. Det är positivt att nämnderna inte ansett sig behöva begära tillägg i budget för 2011 avseende driften. Däremot är investeringsbudgeten omfattande vilket kommer att påverka kostnadsnivån för avskrivningar och räntor. Den externa finansieringen väntas bli hög vilket ska ställas i relation till fullmäktiges mål om egenfinansiering. Den totala investeringsbudgeten uppgår enligt förslaget till 234,4 Mkr, vilket innebär ett nyupplåningsbehov om ca 120 Mkr. Nyupplåningen ligger inom ramen för fullmäktiges beslut om att bemyndiga kommunstyrelsen att låna upp till 170 Mkr för investeringar. 9(11) Med beaktande av fullmäktiges mål i budget om att nettokostnadernas andel av skatteintäkter ska vara 100 %, vill kommunledningskontoret göra ett påpekande angående resultatet i budget Med ett resultat om -5,7 Mkr överstiger nettokostnaderna skatteintäkter i budget Målsättningen inför arbetet med budget 2012 och plan bör vara att klara målet 100 %.

10 10(11) har tagit del av nämndernas förslag. Mot bakgrund av dessa och kommunledningskontorets samlade syn på budget för 2011 föreslås kommunfullmäktige att besluta om Reviderad resultatbudget för 2011 Driftbudget per nämnd Investeringsbudget inkl. fastighetsnämndens förslag Exploateringsbudget för tekniska nämnden Finansiering av nedgrävning av kraftledning Kommunen behöver nyupplåna 62 miljoner kronor, vilket motsvarar det belopp kommunen, enligt intentionsavtal med Stockholm Ström, ska erlägga till Svenska Kraftnät. Kostnaden avser nedgrävning av kraftledning, vilket är en del i utformningen av det framtida kraftledningsnätet i Stockholmsregionen. Enligt beslut i fullmäktige , 139, ska medfinansieringen utbetalas som ett engångsbelopp. Enligt kommunens likviditetsprognos inryms inte denna utgift inom befintliga medel. Vid årsskiftet 2010 uppgick kommunens låneskuld till 156,8 miljoner kronor fördelat på fem lån. s förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige godkänner kommunledningskontoret förslag till ombudgeteringar av investeringsmedel om totalt 80,5 Mkr, enligt bilaga 1, daterad Kommunfullmäktige tilldelar tekniska nämnden 5,8 Mkr i ombudgetering av exploateringsbudgeten, enligt bilaga 2, daterad Kommunfullmäktige godkänner förslag till tilläggsanslag med kronor för kultur- och fritidsnämnden för tillkommande kostnader i samband med besiktningar av idrottshallar. 4. Kommunfullmäktige godkänner fastighetsnämndens begäran om justering av VA-verkets budget om 8,4 Mkr. 5. Kommunfullmäktige godkänner kommunstyrelsens begäran om tilläggsanslag om kronor avseende kostnader för projekt Rinkebyskogens naturreservat. 6. Kommunfullmäktige godkänner produktionsstyrelsens begäran om tilläggsanslag med 2,0 Mkr för tillkommande kostnader för investeringar.

11 7. Kommunfullmäktige godkänner fastighetsnämndens förslag till revidering av investeringsbudgeten med 55,0 Mkr, enligt bilaga 3, daterad Kommunfullmäktige godkänner reviderad resultatbudget för 2011, enligt bilaga 4, daterad Kommunfullmäktige beslutar med anledning av intentionsavtalet med Stockholms Ström, att uppta lån om 62 Mkr med en bindningstid inom ramen för kommunens inriktning avseende räntebindning. 11(11) Kommunstyrelsens beslut 10. Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om att uppta lån om 62 miljoner kronor enligt intentionsavtalet med Stockholms Ström, bemyndigar kommunstyrelsen ekonomichefen, att efter anbudsinfordringar besluta om långivare. Johan Haesert Kommundirektör Ekonomichef Bilagor: 1 s förslag till ombudgeteringar av investeringsmedel, Ombudgetering av exploateringsmedel, Investeringsuppföljning 1 med omprioriteringar, fastighetsnämnden Reviderad resultatbudget,

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2013 och plan 2014-2015

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2013 och plan 2014-2015 1 Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2013 och plan 2014-2015 Ärendet I budget för 2012 och plan 2013-2014 är nämndernas kostnader uppräknade utifrån volymförändringar och justerade för löner

Läs mer

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017 Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017 Ärendet I budget för 2014 och plan 2015-2016 är nämndernas kostnader uppräknade utifrån volymförändringar och justerade för löner

Läs mer

Budget 2015, Plan 2016-2017

Budget 2015, Plan 2016-2017 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-11-04 Ks/2014:130 041 Budget Budget 2015, Plan 2016-2017 Sammanfattning Kommunfullmäktigen

Läs mer

Budget 2015, Plan 2016-2017

Budget 2015, Plan 2016-2017 Tjänsteskrivelse Sida 1(4) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-05-28 Ks/2014:130 041 Budget Budget 2015, Plan 2016-2017 Sammanfattning Förslag

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 29 maj 2013

Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 29 maj 2013 Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 29 maj 2013 Sidan 3 av 270 Ärende 1 Sidan 4 av 270 Kommunledningskontoret Sidan 5 av 270 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Maria

Läs mer

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 1. 2014-08-20 Dnr 1428-2014. Anne-Katrin Ångnell. Kommunfullmäktige. Storsjö Strand - exploateringskalkyl för hela området

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 1. 2014-08-20 Dnr 1428-2014. Anne-Katrin Ångnell. Kommunfullmäktige. Storsjö Strand - exploateringskalkyl för hela området 36, KS 2014-08-28 08:30 KS: 1428/2014 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 1 2014-08-20 Dnr 1428-2014 Anne-Katrin Ångnell Kommunfullmäktige Storsjö Strand - exploateringskalkyl för hela området Kommunfullmäktige antog

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011 Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Uppdrag

Läs mer

Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253

Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2012-11-06 FALKENBERG 238 Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

9. Risk- och väsentlighetsanalys för kommunstyrelsen 2014. 11. Uppföljningsansvar kring skolan i Håbo svar på frågor från Carina Lund (M)

9. Risk- och väsentlighetsanalys för kommunstyrelsen 2014. 11. Uppföljningsansvar kring skolan i Håbo svar på frågor från Carina Lund (M) KALLELSE Datum 2014-03-11 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamöter Agneta Hägglund (S), ordförande Sjunne Green (Båp) Christian Nordberg (MP) Carina Lund (M) Fred Rydberg (KD) Ersättare Fredrik Anderstedt

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 4 november 2002. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 4 november 2002 kl 19.00-22.10

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 4 november 2002. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 4 november 2002 kl 19.00-22.10 Kommunfullmäktige 4 november 2002 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 4 november 2002 kl 19.00-22.10 ande Ersättare Övriga deltagare Jan Birgersson (m) (ordförande)

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport April 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...6 3.1 Verksamhetens

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20. Kommunfullmäktige 21 juni 2004 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.20 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Bo Ivgren (m) (ordförande) Elwe

Läs mer

1, KS 2014-02-19 08:00

1, KS 2014-02-19 08:00 1, KS 2014-02-19 08:00 1, KS 2014-02-19 08:00 / :s bilaga: Baskalkyl 2014-02-18 BASKALKYL Budgetförutsättningar och budgetläge inför direktiv och ramar för budget 2015 och flerårsplan 2016-2017 Kommunledningsförvaltningen

Läs mer

Ettårsplan 2012. - med nämndernas åtaganden 2012

Ettårsplan 2012. - med nämndernas åtaganden 2012 Ettårsplan 2012 - med nämndernas åtaganden 2012 Innehållsförteckning Sida Kommunledningsförvaltningens skrivelse om ettårsplanen 2011 3 Resultaträkning 21 Skatteintäkter 21 Driftsammandrag 22 Investeringssammandrag

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

BUDGETUPPFÖLJNING och prognos per 30 april 2007

BUDGETUPPFÖLJNING och prognos per 30 april 2007 ÖSTERSUNDS KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Dnr: 850-2007 2007-06-04 BUDGETUPPFÖLJNING och prognos per 30 april 2007 1 (11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Budgetuppföljning och prognos per 30 april 2007 1 Inledning...

Läs mer

Linköpings kommun Delårsrapport april 2015. Bilaga 1

Linköpings kommun Delårsrapport april 2015. Bilaga 1 Linköpings kommun Delårsrapport april 2015 Bilaga 1 2 Innehållsförteckning Delårsrapport för kommunen per den 30 april med prognos för helår 2015 Information om kommunens finansiella uppföljning redovisas

Läs mer

Protokoll Nr 6 Sammanträdesdatum 2010-03-02 Sammanträdestid 08.30 11.30

Protokoll Nr 6 Sammanträdesdatum 2010-03-02 Sammanträdestid 08.30 11.30 Protokoll Nr 6 Sammanträdesdatum 2010-03-02 Sammanträdestid 08.30 11.30 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (c), ordförande Gerry Norberg (s), 2:e vice ordförande

Läs mer

KOMMUNPLAN 2014-2016 BUDGET 2014 INVESTERINGSPLAN 2014-2018

KOMMUNPLAN 2014-2016 BUDGET 2014 INVESTERINGSPLAN 2014-2018 KOMMUNPLAN 2014-2016 BUDGET 2014 INVESTERINGSPLAN 2014-2018 BRÄCKE KOMMUNS ORGANISATION Politisk organisation Kommunfullmäktige Revision Bygg- och miljönämnd Kommunstyrelse Överförmyndarnämnd Valnämnd

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor.

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor. Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Vallentuna kommun 2009-11-05 Carin Hultgren Certifierad kommunal yrkesrevisor Frida Enocksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Budget 2007. flerårsplan 2008-2009

Budget 2007. flerårsplan 2008-2009 Budget 2007 flerårsplan 2008-2009 Nationaldagsfirandet i Kramfors 2006 BUDGET 2007, PLAN 2008-2009 ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR Vårpropositionen Budgetförslaget bygger på de förutsättningar som presenterats

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/mars 2015. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/mars 2015. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/mars 2015 Örnsköldsviks kommun Granskning av årsredovisning 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 3 Syftet

Läs mer

Ekonomiskt utfall och ställning i korthet

Ekonomiskt utfall och ställning i korthet Finansiell analys Ekonomiskt utfall och ställning i korthet I koncernen Karlstads kommun ingår förutom kommunen även de helägda bolagen inom Stadshuskoncernen samt delägda bolag, stiftelser och kommunalförbund

Läs mer

2005-01-01-2005-08-31

2005-01-01-2005-08-31 Ekonomikontoret 2005-01-01-2005-08-31 2005 är tuppens år 2005-10-06 K:\EKON\DELARRAP\Delr 2005\05FRAM.DOC FLENS KOMMUN DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt...1

Läs mer

Danderyds kommun Årsredovisning 2009 1

Danderyds kommun Årsredovisning 2009 1 Danderyds kommun Årsredovisning 2009 1 KF-version. 10 maj 2010 2 Innehållsförteckning Kommunstyrelsens ordförande om verksamhetsåret... 4 Förvaltningsberättelse... 5 Resultaträkning... 21 Kassaflödesrapport...

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 200 Ramavtal och plankostnadsavtal Fittja centrum. 201 Redovisning av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 200 Ramavtal och plankostnadsavtal Fittja centrum. 201 Redovisning av obesvarade medborgarförslag KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kommunstyrelsen 2014-09-26 Tid 2014-10-06, Kl 16:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, 2:3 Ärenden Justering BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 198 Kommunens delårsrapport 2 199

Läs mer

Delårsrapport 2011-08-31

Delårsrapport 2011-08-31 Delårsrapport 2011-08-31 Innehållsförteckning OMVÄRLDSANALYS 3 EKONOMISK ANALYS 4 BALANSKRAVSAVSTÄMNING 4 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 4 FINANSIELLA MÅL 5 DELÅRSBOKSLUT JANUARI-AUGUSTI 5 VERKSAMHETSMÅL 7

Läs mer