VästKom. IT-chefsnätverk. Skaraborg. Fyrbodal. Boråsregionen

Save this PDF as:
Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2015-09-04. VästKom. IT-chefsnätverk. Skaraborg. Fyrbodal. Boråsregionen"

Transkript

1 IT-chefsnätverk Agendan Inledning Organisation och verksamhet 2016 (Britt-Inger) Höstens arbete, Västkom/Fyrbodal (Siv) ALVG 9 september (Siv) E-tjänsteverkstad - SML Johan Christensson visar och berättar om deras e-tjänsteverkstad VästKom Skaraborg Fyrbodal GR Boråsregionen Organisation verksamhetsutveckling med stöd av IT 2015 Tjänstemannagrupper Politiska grupper Med VGR Styrgrupp IT i Väst - SITIV Politiska samrådsorganet VästKom-VGR (SRO) Regional Strategiska Styrgruppen för Verksamhetsutveckling med stöd av IT - SSVIT Arkitekturledningsgrupp Socité ALVG VästKoms styrelse Delregional Kommunalförbundens nätverk med de 49 kommunerna för socialtjänst-, hälso- och sjukvårds- och e-frågor 1

2 Samordnare för verksamhetsutveckling med stöd av IT Siv Torstensson Amie Stobenius (50% tom dec) Maria Nilsson Ann-Charlotte Klarén Tre år förlängning Karl Fors Maricel Zoll Johan Kjernald Richard Lindström (tom ) En tjänst utlyst Vårt arbete under 2015 Gemensamma Funktioner och Tjänster Amie E-hälsa Digitalisering Skolan Måldokument 2015 Måldokument 2015 Ger stöd till Kommuner i Västra Götaland Förslaget Den särskilda styrgruppen för kommunernas lt-samarbete, SSVIT, har under våren 2015 diskuterat hur kommunernas fortsatta behov av stöd ser ut. Enkäter, intervjuer, workshops samt kommunbesök ger en tydlig bild av att det förväntas att ytterligare stöd till kommunerna i digitaliseringsarbetet behövs via kommunalförbunden/västkom. Styrgruppen föreslår därför att en fortsatt tidsbegränsad satsning på tre år, , görs på samma nivå som för Detta innebär att: Resurser motsvarande en esamordnar-resurs utöver basresursen knyts till respektive kommunalförbundsområde. Respektive kommunalförbund bestämmer sedan på vilket sätt resursen ska styras, ledas och användas. 2

3 Fortsättning Styrgruppen noterar att digitaliseringen i den offentliga sektorn står inför många utmaningar. Nationella och regionala initiativ tas som påverkar kommunerna och det finns förväntningar från kommunerna att VästKom och kommunalförbunden gör åtaganden i denna utveckling. Styrgruppen menar att det gäller att vara mycket flexibel i den gemensamma användningen av de resurser som föreslås. De regionala åtagandena varierar övertid och därför måste resurserna anpassas löpande mellan delregionala och regionala åtaganden. Styrelsen beslutar att fortsätta satsningen med stöd till kommunernas digitaliseringsarbete/ esamhället under enligt förslaget att uttala att det är en tidsbegränsad satsning som inte ska innebära en permanentning av verksamhetsnivån hos kommunalförbunden / VästKom samt att satsningen finansieras med det upparbetade överskottet av kommunbidraget "sexkronan" Innebörd Ca kr förmedlas till kommunalförbunden som sedan E- rådet kan förfoga över. Dock krävs uppföljning. Här tar E-råd Fyrbodal vid. Information och diskussion 3

4 Vad görs i Fyrbodal Genomfört Roadshow Pilot Dalsland Trygghetslarm, Kravspec och gemensam upphandling, Införandestöd Nätverk E-Hälsa Nationella initiativen 6 områden e-arkiv Nuläge, utbildningar, kravspec och ev avrop Trygghetslarm Införande men också fokus på fler tjänster IT-nätverk Seminarier, Bredband Kommunchef, socialchef, MAS, Socialhandläggare mfl Regionalt arbete med Gemensamma funktioner och tjänster Kartläggning Västfolket F Kommunikationstjänster F Distansmöte B B D E-arkiv kument 2015 Integration S D E-förvaltning Öppna data S D Informationssäkerhet E-ARKIV i FYRBODAL Vilka kommuner planerar för E-arkiv 2016? 4

5 Aktiviteter 2015 Samverkansprojekt: Tar fram gemensam kravspec (Två arbetsgrupper) Utreder Regionarkivet 3 utbildningar med ca deltagare Förstudie Workshop Verna/Klassa Nätverksmöten 2016? Avrop Införande Exempel på frågor från arbetsgruppen 1. Hur ska man gå tillväga för att övertyga kommunledningen om nyttan med e-arkiv? 2. Hur sker kartläggningen av den information som e- arkivsystemet ska kunna hantera inom varje kommun? 3. Hur många av kommunerna inom Västkom planerar att gå över till process/verksamhetsbaserad arkivredovisning? 4. Pga obsoleta arkiv har diarieföringssystemet ofta övertagit funktioner som egentligen förknippas med arkiv, hur ser arkivets respektive diariets funktion ut i kommunerna? Övergripande mål E-förvaltning Prioriterade insatser I mars 2016 ska 10 kommuner ha Förbättrat sig inom minst 2 av e-blomlådans områden. Eförvaltning 5

6 E-förvaltning 2015 Kartläggningen Erfarenhetsdag Processutbildning och visning av verktyg E-Blomlådor E-legitimationsdag 21 oktober edag Skövde 2016? Nationella satsningar Vilka behov ser ni? Delmål eförvaltning Dela verksamhetsprocesser Visualisera processer till nytta för både arkivering av handlingar och för verksamheter som tex socialtjänsten. Genom att dela och ta del av processer finns också möjlighet till effektivisering och utveckling. Hur tänker ni? Vilka är kriterierna för goda exempel för prioritering? Vilka behov ser ni? E-tjänster Hur arbetar kommunerna med införandet av etjänster? 6

7 Delmål e-förvaltning Samtliga kommuner har en E-tjänsteplattform Plattform Vilken är kommunens mest framgångsrika e-tjänst? Förskola/barnosorgblev nummer 1 av 35 svar Simskola Kulturskola Uttag Överförmynderi Bibliotekstjänster Autogiro Boka lokal Busskort Felanmälan/synpunkter Ersättning förtroendevalsda Vikarie Skolskjuts Söka arbete Ledighetsansökan Tomtkö Kriterier för framgångsrika? 7

8 Delmål e-förvaltning Identifierade etjänster Hur ser det ut hos er? Finns det goda exempel på tjänster och processer? E-tjänster och integration Har din kommun integration mellan er e- tjänsteplattform och något verksamhetssystem Om Ja, nämn till vilka system Biztalk Castor emottagning Connections EDP Byggreda (pilotprojekt) Integration mot Dibas (som numera heter Ciceron) LEX Lex, Extens OA Miljö är integrerat med ABOU plattformen via MULE Platina Tjänsteplattform mot W3D3 och Ciceron Vi har barnomsorgswebb och skolwebb i Edwise från Tieto E-Blomlådan 8

9 E-Blomlådan 2015 Hur tänker ni? Länssamordning? ALVG Kommunchef IT-Nätverk Prioritering? Systemintegration Vilka integrationer mellan olika verksamhetssystem ser du som mest prioriterade? 35 svar där flera handlar om integration mellan: Ekonomi och personalsystem samt beslutsstödsystem Katalogtjänster, AD mot PA system Metakatalog till Personec men också mot Procapita E-tjänsteplattform mot bakomliggande verksamhetssystem Artvis till Ciceron och Diabas De många användare inom skol- och välfärdssektorn Hur tänker ni? Behov av ett integrationsprojekt? Integrationsstrategi? Projekt kring TEIS? Mina meddelanden? Övergripande mål Informationssäkerhet Prioriterade insatser I mars 2016 ska 10 kommuner ha Förbättrat sig inom minst 2 av e-blomlådans områden. Informationssäkerhet 9

10 Informationssäkerhet Ta fram ett arbetssätt för genomförande av GAP-analys. Genomföra en pilot av GAP-analys på 15 kommuner. Förväntat resultat: ett metodstöd för samtliga kommuner i Västra Götaland Avslutningskonferens i januari 2016 Aktuellt under hösten Utbildning informationssäkerhet, Inera och SKL - 20 oktober Erfarenhetsdag Goda exempel - 18 november Utbyta av SITHS-kort (Pågår denna veckan i Fyrbodal) Kan TEIS användas i en automatiserad hantering av säker roll och behörighetsidentifikation? Hur tänker ni? Övergripande mål Öppna data och PSI-lagen 49 kommuner ska ha publicerat öppen data (Public sector information s k PSI-data) 10

11 Öppna Data Öppna data Har din kommun utsett en ansvarig? Vem bör vara ansvarig? Utbildningsbehov? Göteborg, Partille och Stenungsund Kommunikationstjänster Upphandlingen som genomförts 2014 har överklagats i flera steg och befinner sig nu (augusti 2015) hos Kammarrätten i Stockholm som nästa instans i ärendet. Mer information förhoppningsvis i slutet av september. 11

12 E-Hälsa projekt Gemensamt möte med ehälsa? E-Hälsa REMM:s 10 stegs metod 1. Analysera utgångsläget. 2. Förankra satsningen och avsätt resurser. 3. Etablera en arbetsgrupp. 4. Identifiera kommunikationsbehov och intresse för resfria möten. 5. Analysera tekniska förutsättningar. 6. Välj ut och införskaffa lämplig utrustning/tjänst. 7. Etablera styrmedel och rutiner för resfria möten. 8. Utse ansvariga. 9. Informera och sälj in. 10. Följ upp och synliggör. Planerade och kommande konferenser 12

13 ALVG ALVG Beslutspunkter Uppföljning kartläggning i VG (Siv) Siv presenterar kartläggningen som ingående gås igenom. Varje respondent har möjlighet att ta del av resultatet genom egen inloggningsuppgift. Detta är även det huvudsakliga syftet. Beslut: Ge legitimitet i kartläggningsarbetet genom att presentera detta till förbundens nätverk Representanter till möte med VGR välfärdstjänster/välfärdsbredband Karl ska träffa VGR och diskutera välfärdstjänster i hemmet. ALVG tillfrågas om någon vill delta på mötet. Beslut Britt-Inger och Richard anmäler sitt deltagande ALVG Beslutspunkter Digitalt stöd för SIP och för avvikelsehantering i samverkan. (Samordnad individuell plan ) Inget digitalt stöd finns för närvarande. Initialt fokus är att verksamheten ska ta arbeta enligt rutinen, oavsett digitalt stöd. Beslut Behov finns av avvikelsehantering i samverkan. Karl ta med sig frågan till SSVIT Tekniska utmaningar vid distansmöten i kommunerna Richard Inspel ges på att det inte fungerar med vårdplanering via Lync! Viktigt att IT är med i processen. Hantering bör ske genom felanmälningar i respektive kommun. Beslut Richard meddelar till projektledare att när kommunen anmäler sig ska man ange en kontaktperson, t ex IT-chef, för lämplig support. Riktlinjer för projektet uppdateras. 13

14 ALVG Nytt mötesdatum i okt/nov. Närmare SSVIT 3 november 17 nov? Hantering av genomförd kartläggning. Beslut togs ej föregående möte. Hur ska kartläggningen förmedlas? Diskussion: Användning (statistik) och fortsättning? Långsiktighet förändrad org Beslut styrelse treårig satsning planeringsunderlag för vad som kan göras regionalt esamordnarens roll ALVG Projekt/uppdrag återkoppling inom område gemensamma funktioner och tjänster Statusrapporter earkiv - kravspec för gemensamt avrop, avslutade utbildningar, uppkomna behov och önskemål Regionarkivsutredning Informationssäkerhetsprojekt + utbildningar/seminarium ALVG Projekt/uppdrag/återkoppling inom område ehälsa Socialstyrelsens rapport av ehälsa (Ann-Charlotte) Lägesrapport om välfärdsteknologi sen_lagesrapport_valfardsteknik.pdf ehälsoprojekt 2015 status Välfärdstjänster i hemmet (uppdrag tillsammans med VGR) Deltagande i arb-grupp Förstudie 3R (bilaga) Rapport kring Västfolket Nyttjande, framtid, nuläge 14

15 42 kommuner har deltagit Kartläggning 2015 Bas- och verksamhetssystem Varför kartläggning? 1. Kommunernas verktyg! 2. Ge möjlighet att hitta samarbetspartners 3. Dela erfarenheter, kostnader och utveckling Vad har vi kartlagt? Frågor har ställt inom 13 verksamhetsområden Totalt har ca 250 system angivits Till dessa system finns ca leverantörsavtal Frågor har berört nationella satsningar E-blomlådan E-arkiv Mina meddelande 15

16 Bas och verksamhetssystem Barn och utbildning Av totalt 26 angivna system finns totalt 274 licenser Av de 5 vanligaste systemen finns totalt 126 licenser PMO 87% Novaschem 81% Procapita 73% Procapita Web 51% Office 365 EDU 47% Bas och verksamhetssystem Vård och omsorg Av totalt 26 angivna system finns totalt 205 licenser Av de 5 vanligaste systemen finns totalt 93 licenser Trygghetslarm (Tunstall) 68% Procapita 60% Mobilus 43% Phoniro Care 43% Time Pool/Time Care planering 38% Mobila applikationer inom socialtjänsten Appar/applikationer till mobiltelefoner och surfplattor som ger tillgång till system? Appva journalsignering Håller på införa TES och där fin app. Inte än men är på G! IntraPhone Life Care mobil Hemtjänst Life Care/Procapita, ÄBIC/Procapita, LMHS/Procapita LifeCare mobil hemsjukvård LifeCare, TES Lifecare (testpiloter ska igång innan sommaren) Lifecare mobil hemtjänst (levereras av Tieto) Låshantering vid inpassering Phoniro Care öppna dörrar, trygghetslarm Tunstalll larm i app. Phoniro Care Phoniro phoniro care Posifon (ej Position som det står i listan bland system) Projekt med magnacura Treserva (under test) Tunstall. Viva vi ipad 16

17 Bas och verksamhetssystem Miljö och samhällsplanering Av totalt 21 angivna system finns totalt 166 licenser Av de 5 vanligaste systemen finns totalt 93 licenser Autocad 60% Byggreda 54% Miljöreda 51% Tekis FIR 46% ArcGis 40% Bas och verksamhetssystem Kultur och fritid Av totalt 16 angivna system finns totalt 99 licenser Av de 5 vanligaste systemen finns totalt 73 licenser Libra 46% Book-IT 46% FRI 43% Netload 35% Booking 27% Bas och verksamhetssystem Teknisk verksamhet Av totalt 29 angivna system finns totalt 187 licenser Av de 5 vanligaste systemen finns totalt 81 licenser EDP Future 62% Geosecma 43% FIR 41% Autocad 41% Matilda 32% 17

18 Bas och verksamhetssystem Nämnd och kansliadministration Av totalt 20 angivna system finns totalt 95 licenser Av de 5 vanligaste systemen finns totalt 45 licenser Troman 38% SharePoint 24% Netpublicator 22% Ciceron 19% Diabas 19% Platina,Wärna och Personec 19% Bas och verksamhetssystem Ekonomi och beslutstöd Av totalt 16 angivna system finns totalt 102 licenser Av de 5 vanligaste systemen finns totalt 61 licenser Stratsys 46% Aditro-Economa 40% Agresso 27% ROR 27% Hypergene, BOP och Raindance 24% Bas och verksamhetssystem Personaladministration Av totalt 14 angivna system finns totalt 142 licenser Av de 5 vanligaste systemen finns totalt 88 licenser Winlas 70% Adito-Personic 49% Offentliga jobb 46% Timecare 43% Adato 30% 18

19 Bas och verksamhetssystem Kontorsapplikationer och Webbpubliceringsverktyg Av totalt 15 angivna system finns totalt 130 licenser Av de 10 vanligaste systemen finns totalt 98 licenser Microsoft Office 92% Sitevision 62% Adobe Cloud 38% SharePoint 38% Office % Bas och verksamhetssystem Telefoni, hänvisning och kommunikation Av totalt 18 angivna system finns totalt 132 licenser Av de 5 vanligaste systemen finns totalt 95 licenser Lync/Skype 81% Exchange 70% Trio Hänvisning 51% Alcatel 41% Astra MX-One 27% Bas & verksamhetssystem, Distansmöten 5 kommuner saknar verktyg 57 % av kommuner har eller tar fram ett övergripande beslut om när man bör använda distansmöte. 19

20 Bas & verksamhetssystem Distansmöten 57 % har eller tar fram ett övergripande beslut om när man bör använda distansmöte. Utvalda e-tjänster Integration 20

21 Riktlinjer för systemintegration Fullständig uppdatering av HSA-katalogen Direktanslutning till HSA via synkronisering från intern katalog över Sjunet (även kallad fullständig anslutning). Nationella initiativ 21

22 E-blomlådan Hur arbetar din kommun med e-blomlådan (senaste version 2014) E-arkiv Införa e-arkiv/digitala arkiv Cirka 50% har eller planerar att avsätta resurser för e-arkiv under 2016 Ser ni några utmaningar kring att införa e- arkiv? Totalt antal svar: 279 Enhet: Antal verksamheter 22

23 Ser Beskriv ni några de utmaningar ni ser kring till attinföra anslutae- till tjänsten arkiv? Totalt antal svar: 249 Enhet: Antal verksamheter SSBTEK SammanSatt BasTjänst Ekonomiskt Bistånd Genom tjänsten kan handläggare inom socialtjänstens verksamhetsområde ekonomiskt bistånd få utlämnat information från: A-kassorna Arbetsförmedlingen CSN, Försäkringskassan Pensionsmyndigheten Skatteverket Tjänsten kan nås via direktintegration till verksamhetssystemet eller via Multifrågan som tagits fram av Sambruk. Mina meddelanden Planer på att ansluta kommunen? 23

24 Mina meddelanden - Problem och svårigheter Tjänsten och nyttan är okänd Låg prio i samhället, informationskampanj behövs Fler myndighetermåste ansluta sig Motiveravilkafördelar vi får av attansluta, svårtatt se nyttan Mina meddelanden Vilka ärendetyper/flöden avser ni att ansluta under första året? Bygglovsärenden Socialtjänst Försörjningsstöd Alkoholtillstånd Barnomsorg - Ansökan förskola Interna meddelanden inom organisationen Ersätta pappersposten till anställda Stora volymer, ex ärendehantering för kontaktcenter Ärendehanteringen via e-tjänster Utskick till medborgare Ärendetyper med notifiering Handlingar som patienter begär ut (journalkopior etc) Öppna data 24

25 Vastkom.se/kartlaggning Kontakta siv för inloggningsuppgifter om du tappat bort dem 25

MÅLDOKUMENT Regional utveckling av esamhället i Västra Götaland

MÅLDOKUMENT Regional utveckling av esamhället i Västra Götaland MÅLDOKUMENT Regional utveckling av esamhället i Västra Götaland Inledning/bakgrund Den länsgemensamma samverkan för verksamhetsutveckling med stöd av IT har verkat för effektivisering genom gemensamma

Läs mer

Gemensam samverkansorganisation för Västra Götalands 49 kommuner.

Gemensam samverkansorganisation för Västra Götalands 49 kommuner. Gemensam samverkansorganisation för Västra Götalands 49 kommuner. Agenda Samverkansorganisation Pågående projekt och arbeten Nätverk Kommunerna samlas via kommunalförbundens nätverk Kommunchefer Socialchefer

Läs mer

FALK 2015 FYRTIONIO KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND HUR KAN VI SAMVERKA? Johan Kjernald IT-samordnare Johan.kjernald@grkom.

FALK 2015 FYRTIONIO KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND HUR KAN VI SAMVERKA? Johan Kjernald IT-samordnare Johan.kjernald@grkom. FALK 2015 FYRTIONIO KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND HUR KAN VI SAMVERKA? Johan Kjernald IT-samordnare Johan.kjernald@grkom.se 0733-615685 Samordnare för verksamhetsutveckling med stöd av IT Siv Torstensson

Läs mer

E-Samhället ALVG Nästa möte. Inledning. ehälsa 2015 projekt och uppdrag. Jörgen Haglund berättar om arbetet med 24/7 support.

E-Samhället ALVG Nästa möte. Inledning. ehälsa 2015 projekt och uppdrag. Jörgen Haglund berättar om arbetet med 24/7 support. E-Samhället ALVG Nästa möte Inledning Jörgen Haglund berättar om arbetet med 24/7 support ehälsa 2015 projekt och uppdrag Information och diskussion kring SITHS Fredrik Rasmusson Lunch VästKom Skaraborg

Läs mer

ANTECKNINGAR FRÅN ALVG-MÖTE, ONSDAG ,

ANTECKNINGAR FRÅN ALVG-MÖTE, ONSDAG , ANTECKNINGAR FRÅN ALVG-MÖTE, ONSDAG 160127, Lokal: Konferenslokal 4, Anders Perssonsgatan 8, Göteborg, Mötet startar 9.30. Fika från 09.00 Närvarande: Christian Bonfré Anders Siljeholm Ingemar Ros Maricel

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2016 Regional utveckling av esamhället i Västra Götaland

HANDLINGSPLAN 2016 Regional utveckling av esamhället i Västra Götaland HANDLINGSPLAN 2016 Regional utveckling av esamhället i Västra Götaland Inledning/bakgrund Sedan 2008 har VästKom varit samverkansorgan vid dialoger med SKL, VGR, med flera kring digitalisering. VästKom

Läs mer

Beslut Bifoga föregående anteckningar i samband med utskick av handlingar till nya möten.

Beslut Bifoga föregående anteckningar i samband med utskick av handlingar till nya möten. Anteckningar SSVIT Strategiska styrgruppen för verksamhetsutveckling med stöd av IT 2015-11-25. kl. 09.15-12.00 Lokal: Banvallen, Gullbergsvass, Göteborg Närvarande: Per-Olof Hermansson Helena Söderbäck

Läs mer

Deltagare: Deltagare:

Deltagare: Deltagare: E-Arkiv i samverkan Politiska samrådsorganet VästKom-VGR (SRO) VästKoms styrelse Deltagare: Deltagare: Deltagare: Deltagare: Ledningsgruppen Ledning i samverkan SITIV SSVIT VGK VGR/VGK (LiSA) Kommunerna

Läs mer

ALVG-möte, torsdag 150512, Gårdavägen 2, 09.30-15.30

ALVG-möte, torsdag 150512, Gårdavägen 2, 09.30-15.30 ALVG-möte, torsdag 150512, Gårdavägen 2, 09.30-15.30 Närvarande: Christian Bonfre, em Anders Siljeholm, fm, distans Ingemar Roos Lena Arnoldsson Torbjörn Svedung Eva Hansson Odette Escobar Pär Levander

Läs mer

ALVG möte, tisdag 140527 klockan 09.30 15.30 PLATS: lokal 476, Gårdavägen Göteborg

ALVG möte, tisdag 140527 klockan 09.30 15.30 PLATS: lokal 476, Gårdavägen Göteborg ALVG möte, tisdag 140527 klockan 09.30 15.30 PLATS: lokal 476, Gårdavägen Göteborg Närvarande Karl Fors (VästKom) Göran Engblom (Tjörn) Torbjörn Svedung (Mellerud) Göran Persson (Mölndal stad) Lars-Gunnar

Läs mer

SKAPAD AV

SKAPAD AV 1 2014-05-05 SKAPAD AV Välkommen! Nätverk ehälsa Skaraborg 2014-02-18 Verksamhetsutveckling med stöd av IT Presentationsrunda Presentation Namn Kommun Roll och kontaktvägar i min kommun Förväntningar

Läs mer

Välj kommun/kommuner. (Om du svarar för flera kommuner bockar du för samtliga). Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd Borås Dals-Ed

Välj kommun/kommuner. (Om du svarar för flera kommuner bockar du för samtliga). Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd Borås Dals-Ed KONTAKTUPPGIFTER Kommunalförbund Boråsregionen Fyrbodal Göteborgsregionen Skaraborg Välj kommun/kommuner. (Om du svarar för flera kommuner bockar du för samtliga). Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd Borås

Läs mer

Strategiska styrgruppen för verksamhetsutveckling med stöd av IT. 2014-06-12. kl. 09.00-12.00. Hotell Bohusgården, Uddevalla

Strategiska styrgruppen för verksamhetsutveckling med stöd av IT. 2014-06-12. kl. 09.00-12.00. Hotell Bohusgården, Uddevalla Anteckningar från SSVIT Strategiska styrgruppen för verksamhetsutveckling med stöd av IT. 2014-06-12. kl. 09.00-12.00. Hotell Bohusgården, Uddevalla Närvarande: Peter Lönn Kjell Karlsson Thomas Jungbeck

Läs mer

Vem är jag. Linkedin FB -VastKom Twitter: itkalle

Vem är jag. Linkedin FB -VastKom Twitter: itkalle EMI 20180228 Vem är jag Linkedin FB -VastKom Twitter: itkalle www.vastkom.se www.vgregion.se/digitalagenda www.skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering.2138.html Organisation Nationellt/regionalt/delregionalt/lokalt

Läs mer

Anteckningar SSVIT. Närvarande:

Anteckningar SSVIT. Närvarande: Anteckningar SSVIT Strategiska styrgruppen för verksamhetsutveckling med stöd av IT 20150224. kl. 9.0012.00 Lokal: Bommen på Gullbergsvass Konferenscentrum, Bergslagsgatan 6, Göteborg. Närvarande: Thomas

Läs mer

Inför 2015. Verksamhetsutveckling med stöd av IT

Inför 2015. Verksamhetsutveckling med stöd av IT Spridningskonferens Inför 2015 Verksamhetsutveckling med stöd av IT Kategorier - mål Gemensamma funktioner och tjänster E-hälsa E-skola/utbildning Möjlighet till stöd vid projektarbete Dialog om digitaliseringens

Läs mer

HANDLINGSPLAN DIGITALISERING 2017 Utveckling av esamhället i Västra Götaland

HANDLINGSPLAN DIGITALISERING 2017 Utveckling av esamhället i Västra Götaland HANDLINGSPLAN DIGITALISERING 2017 Utveckling av esamhället i Västra Götaland Inledning/bakgrund Sedan 2008 har VästKom varit samverkansorgan vid dialoger med SKL, VGR med flera kring digitalisering. VästKom

Läs mer

EN RESA MED VAXHOLMS STAD

EN RESA MED VAXHOLMS STAD VÄLKOMNA! AGENDA AGENDA EN RESA MED VAXHOLMS STAD Erfarenheter från Er resa? Verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering, transformation i fyra steg Analys Innovation Design Realisering VAD PULSEN

Läs mer

Välkommen! IT-chefsnätverk Verksamhetsutveckling med stöd av IT. GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Välkommen! IT-chefsnätverk Verksamhetsutveckling med stöd av IT.  GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND Välkommen! IT-chefsnätverk 2014-02-19 Verksamhetsutveckling med stöd av IT E-Hälsadag SKL Projekt 2013 Information från dagen! Fortsättning 2014 SKL Strukturella förutsättningar Etablera Styrelse Regionala

Läs mer

Information kring det gemensamma arbetet för Verksamhetsutveckling med stöd av IT. IT chefs-möte Linn Wallér Christina Wisser

Information kring det gemensamma arbetet för Verksamhetsutveckling med stöd av IT. IT chefs-möte Linn Wallér Christina Wisser Information kring det gemensamma arbetet för Verksamhetsutveckling med stöd av IT IT chefs-möte 2013 12-10 Linn Wallér Christina Wisser VästKoms samverkan med Västra Götalandsregionen inom verksamhetsutvecklingsområdet

Läs mer

ANTECKNINGAR FRÅN ALVG-MÖTE, ,

ANTECKNINGAR FRÅN ALVG-MÖTE, , ANTECKNINGAR FRÅN ALVG-MÖTE, 161115, Lokal: Konferenslokal Tvåan, Anders Perssonsgatan 8, Göteborg, Tid 09.30-15.30. Närvarande: Christian Bonfré Anders Siljeholm Ingemar Roos Maricel Zoll Göran Engblom

Läs mer

HANDLINGSPLAN DIGITALISERING 2019

HANDLINGSPLAN DIGITALISERING 2019 HANDLINGSPLAN DIGITALISERING 2019 Utveckling av esamhället i Västra Götaland Inledning Internets utveckling är en av de starkaste krafter som förändrat världen de senaste två decennierna. I dag är internet

Läs mer

Information kring det gemensamma arbetet för Verksamhetsutveckling med stöd av IT

Information kring det gemensamma arbetet för Verksamhetsutveckling med stöd av IT Information kring det gemensamma arbetet för Verksamhetsutveckling med stöd av IT 2013 09 04 Agenda Nationella initiativ Reviderad handlingsplan ambitionshöjning Möjlighet till ytterligare resursförstärkning

Läs mer

Protokoll Styrgruppsmöte för insatsområde Säker roll- och behörighets-

Protokoll Styrgruppsmöte för insatsområde Säker roll- och behörighets- Protokoll Styrgruppsmöte för insatsområde Säker roll- och behörighets- identifikation [Titel] : Tid: 13:30-16:00 Plats: Skaraborgs kommunalförbund Närvarande: Fredrik Edholm, Lena Bjurgård Bränfeldt, Maria

Läs mer

VästKom Göteborgsregionens kommunalförbund. Digitaliseringsstrateg

VästKom Göteborgsregionens kommunalförbund. Digitaliseringsstrateg VästKom Göteborgsregionens kommunalförbund Digitaliseringsstrateg VästKom samverkan VästKom är en politiskt styrd organisation Syfte är att utveckla samverkan mellan de 49 kommunerna i Västra Götaland

Läs mer

Na tverksdag fo r ledningsansvariga inom Elevha lsans medicinska insats

Na tverksdag fo r ledningsansvariga inom Elevha lsans medicinska insats Na tverksdag fo r ledningsansvariga inom Elevha lsans medicinska insats Framtidens va rdinformationsmiljo ; IT sto det Millenium Ann-Charlotte Klarén eha lsosamordnare Skaraborgs kommunalfo rbund Målbild

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum:

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 (1)6 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning etjänster inom socialtjänsten Dokumentbeskrivning: Anslutning till den sammansatta basttjänsten SSBTEK

Läs mer

ANTECKNINGAR SSVIT. 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagens agenda. 3. Föregående anteckningar. 4. Informationspunkt ehälsa

ANTECKNINGAR SSVIT. 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagens agenda. 3. Föregående anteckningar. 4. Informationspunkt ehälsa ANTECKNINGAR SSVIT Strategiska styrgruppen för verksamhetsutveckling med stöd av IT 2014 09 24. kl. 16.00 Scandic Crown, Göteborg Närvarande: Johan Fritz Sven Höper Lars Lindén Kjell Karlsson Lena Brännmar

Läs mer

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa Vem är jag? 60 år, gift, 4 barn Bor i Gopshus utanför Mora där jag på fritiden driver ett vandrarhem

Läs mer

1 2014-12-22 SKAPAD AV

1 2014-12-22 SKAPAD AV 1 Agenda 1. Föregående möte, 2. Kommunikationstorget. 3. ehälsa2015, Vad händer, nationellt, regionalt, delregionalt 4. Beslut. Val av beredning 2015. 5. Uppföljning av första året. NÄSTA möte 6. Handlingsplan

Läs mer

Regional samverkan för de 49 kommunerna i Västra Götaland - Verksamhetsutveckling med stöd av IT

Regional samverkan för de 49 kommunerna i Västra Götaland - Verksamhetsutveckling med stöd av IT Regional samverkan för de 49 kommunerna i Västra Götaland - Verksamhetsutveckling med stöd av IT Agenda SKL-initiativ esamhället Samverkan med andra parter Resultat av regional IT-samverkan 2011 Handlingsplan

Läs mer

Ärende 1 Genomgång av senaste anteckningar och möten

Ärende 1 Genomgång av senaste anteckningar och möten ARIKTEKTLEDNINGSGRUP PEN 10 FEBRUARI 2011 SIDAN 1 AV 5 GÖTEBORG MINNESANTECKNINGAR Närvarande: Ordf. Joakim Svärdström, länssamordnare Västkom Karl Andersson, IT-samordnare Fyrbodal Jonas Blixt, IT-samordnare

Läs mer

Insatsområde Säker roll- och behörighetsidentifikation. ehälsa 2014 Västra Götaland

Insatsområde Säker roll- och behörighetsidentifikation. ehälsa 2014 Västra Götaland Insatsområde Säker roll- och behörighetsidentifikation ehälsa 2014 Västra Götaland Insatsområde Säker roll- och behörighetsidentifikation Agenda Mötet öppnas Presentation Föregående mötesanteckningar Information

Läs mer

Strategiska styrgruppen för verksamhetsutveckling med stöd av IT - SSVIT

Strategiska styrgruppen för verksamhetsutveckling med stöd av IT - SSVIT Strategiska styrgruppen för verksamhetsutveckling med stöd av IT - SSVIT Närvarande Annika Wennerblom Joakim Svärdström Helena Söderbäck Thomas Jungbeck Magnus Nilsson Sven Höper Johan Fritz Karl Fors

Läs mer

Anteckningar från Strategiska styrgruppen SSVIT 2013-12-19 Tid: klockan 9:30-12:30 Plats: Gullbergsvass

Anteckningar från Strategiska styrgruppen SSVIT 2013-12-19 Tid: klockan 9:30-12:30 Plats: Gullbergsvass Anteckningar från Strategiska styrgruppen SSVIT 2013-12-19 Tid: klockan 9:30-12:30 Plats: Gullbergsvass Närvarande: Joakim Svärdström (Ordförande) Thomas Jungbeck Per-Olof Hermansson Peter Lönn Kjell Karlsson

Läs mer

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 Dnr: RFUL 2013/59

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 Dnr: RFUL 2013/59 Övergripande aktivitet Organisation för styrning och ledning Insats (vad)? Hur? När? Ansvar (vem)? Kostnad ehälsofrågorna ska förankras i strukturerna för styrning, ledning och samverkan som finns i länet;

Läs mer

Ärende 1 Genomgång av senaste anteckningar och möten

Ärende 1 Genomgång av senaste anteckningar och möten ARIKTEKTLEDNINGSGRUP PEN 14JUNI 2011 GÖTEBORG SIDAN 1 AV 5 MINNESANTECKNINGAR Närvarande: Stf. 0rdf. Fredrik Edholm, IT-chef Skövde Karl Andersson, IT-samordnare Fyrbodal Jonas Blixt, IT-samordnare GR

Läs mer

MÖTESANTECKNINGAR FRÅN SOCIALHANDLÄGGARMÖTE

MÖTESANTECKNINGAR FRÅN SOCIALHANDLÄGGARMÖTE 2016-08- 31 Deltagare: Lis Palm Elisabeth Jonsson Gunilla Bothén Elisabeth Beijer Linda Macke Ida- lena Svensson Anneli Assmundson Bjerde, Fyrbodals Kommunalförbund, sekreterare Boråsregionen Sjuhärads

Läs mer

Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 ( )

Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 ( ) Övergripande aktivitet Organisation för styrning och ledning Insats (vad)? Hur? När? Ansvar (vem)? Kostnad Att förankra frågorna i strukturen för styrning, ledning och samverkan som finns i länet. Se bifogad

Läs mer

Handlingsplan för samordnad verksamhetsutveckling med IT-stöd för kommunerna i Västra Götaland 2012 2014. Revidering #1

Handlingsplan för samordnad verksamhetsutveckling med IT-stöd för kommunerna i Västra Götaland 2012 2014. Revidering #1 Handlingsplan för samordnad verksamhetsutveckling med IT-stöd för kommunerna i Västra Götaland 2012 2014 Revidering #1 Innehållsförteckning Inledning... 1 Projekt och uppdrag 2012-2014... 2 Handlingsplan

Läs mer

Arbeta fram kravspecifikation för integrerat system för digital signering.

Arbeta fram kravspecifikation för integrerat system för digital signering. Dokument nr : Version: Status: Sida: Beslutad av gruppen 2015-12-17 1.00 Utgåva (1)5 Dokumentbeskrivning: Uppdragsbeskrivning Digitala signeringslistor att upprätta en kravspecifikation Uppdragsbeskrivning

Läs mer

Dokumenttyp. Namn på uppdraget. Integration META katalog och nationell HSA katalog.

Dokumenttyp. Namn på uppdraget. Integration META katalog och nationell HSA katalog. Uppdragsidé 1 (5) Uppdragsidé ehälsa 2013 Syftet med är att samla in idéer på uppdrag/projekt som stimulansbidraget för E-hälsa 2013 kan användas till. På så vis identifierar och definierar vi kommunernas

Läs mer

Anteckningar från SSVIT

Anteckningar från SSVIT Anteckningar från SSVIT 2014-02-04 Tid: 09:15-12.30 Plats: Lokal 476, GR, Gårdavägen 2, Göteborg Närvarande: Peter Lönn Johan Fritz Lars Lindén Kjell Karlsson Thomas Jungbeck Joakim Svärdström Per-Olof

Läs mer

Regionala Digitaliseringsrådet GIS-nätverket Västra Götaland. 30 Maj 2018 Göteborgs Museum

Regionala Digitaliseringsrådet GIS-nätverket Västra Götaland. 30 Maj 2018 Göteborgs Museum Regionala Digitaliseringsrådet GIS-nätverket Västra Götaland 30 Maj 2018 Göteborgs Museum Smart region Västra Götaland Enklare, öppnare, effektivare och hållbart Smart region betyder i detta sammanhang

Läs mer

Strategiska styrgruppen för verksamhetsutveckling med stöd av IT - SSVIT

Strategiska styrgruppen för verksamhetsutveckling med stöd av IT - SSVIT Strategiska styrgruppen för verksamhetsutveckling med stöd av IT - SSVIT Närvarande: Per-Olof Hermansson Annika Wennerblom Joakim Svärdström och Magnus Haggren Helena Söderbäck Thomas Jungbeck Magnus Nilsson

Läs mer

Nulägesanalys för <kommun> kring grundläggande förutsättningar verksamhet, brukare och personal.

Nulägesanalys för <kommun> kring grundläggande förutsättningar verksamhet, brukare och personal. Datum: 20XX-XX-XX Ärendetyp: Rapport Nulägesanalys för kring grundläggande förutsättningar verksamhet, brukare och personal. GRUNDLÄGGANDE TEKNIK Kommunikation Ansvarar kommunen för andra boende

Läs mer

Nationella Initiativ kring e-förvaltning

Nationella Initiativ kring e-förvaltning Nationella Initiativ kring e-förvaltning Information om nuvarande och kommande nationella Initiativ kring e-förvaltning Ulf Palmgren Ulf.Palmgren@skl.se Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se

Läs mer

Verksamhetsplan med aktiviteter drifts- och servicenämnd 2014

Verksamhetsplan med aktiviteter drifts- och servicenämnd 2014 sid 1 (6) DRIFTS- OCH SERVICENÄMNDEN IT-enheten Tjänsteyttrande verksamhetsplan med aktiviteter för drifts- och servicenämnden Charlotta Bodin, 054 540 10 07 charlotta.bodin@karlstad.se 2014-01-07 Verksamhetsplan

Läs mer

Handlingsplan för ehälsa Söderköpings kommun

Handlingsplan för ehälsa Söderköpings kommun Handlingsplan för ehälsa Söderköpings kommun 2016-2019 Antagen av FLG 2016-03-16 Reviderad och godkänd av administrativ chef 2018-05-28 Marita Aronsson, verksamhetsutvecklare 2018-05-28 1 (6) Handlingsplan

Läs mer

Välfärdsteknologi. Information vid Umeå pensionärsråd 29 maj 2015

Välfärdsteknologi. Information vid Umeå pensionärsråd 29 maj 2015 Välfärdsteknologi Information vid Umeå pensionärsråd 29 maj 2015 Vad menas med välfärdsteknologi? Kärt barn har många namn, välfärdsteknologi utgör sammanväxten mellan traditionella hjälpmedel och ny teknik.

Läs mer

Mötets öppnande. Joakim hälsar alla välkomna, därefter presenteras dagens agenda.

Mötets öppnande. Joakim hälsar alla välkomna, därefter presenteras dagens agenda. ARIKTEKTLEDNINGSGRUP PEN 12 OKTOBER 2010 GÖTEBORG SIDAN 1 AV 6 MINNESANTECKNINGAR Närvarande: Ordf. Joakim Svärdström, länssamordnare Västkom Karl Andersson, IT-samordnare Fyrbodal Jonas Blixt, VästKom

Läs mer

Välkomna! Integrationer för etjänsteplattformar och kontaktcenter. Kundcase: Mina etjänster Barium Automaten Artvise

Välkomna! Integrationer för etjänsteplattformar och kontaktcenter. Kundcase: Mina etjänster Barium Automaten Artvise Välkomna! Integrationer för etjänsteplattformar och kontaktcenter Kundcase: Mina etjänster Barium Automaten Artvise STÄNDIG FÖRBÄTTRING AV PROCESSER I LOMMA Lomma, i PULSEN FRAMES ekommunramverk LOMMA

Läs mer

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 VOHJS13-032, Bilaga VOHJS 16 /13

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 VOHJS13-032, Bilaga VOHJS 16 /13 Övergripande aktivitet Organisation för styrning och ledning Insats (vad)? Hur? När? Ansvar (vem)? Kostnad Att förankra frågorna i strukturerna för styrning, ledning och samverkan som finns i länet. Samordning

Läs mer

Avdelningen för digitalisering Center för esamhället, SKL

Avdelningen för digitalisering Center för esamhället, SKL Avdelningen för digitalisering Center för esamhället, SKL Vård och omsorg Skola och lärande Näringsliv och arbete Samhällsbyggnad, transport och miljö Kultur, fritid och besöksnäring Demokrati och delaktighet

Läs mer

Ärende 1 Uppstart: genomgång av senaste anteckningar, sammanfattning av vårens arbete och en blick in i höstens arbete

Ärende 1 Uppstart: genomgång av senaste anteckningar, sammanfattning av vårens arbete och en blick in i höstens arbete ARIKTEKTLEDNINGS GRUPPEN 24 AUGUSTI 2010 GÖTEBORG SIDAN 1 AV 5 MINNESANTECKNINGAR Närvarande: Ordf. Joakim Svärdström, länssamordnare Västkom Karl Andersson, IT-samordnare Fyrbodal Jonas Blixt, VästKom

Läs mer

Digitala och Integrerade HR-Processer i molnet hos Falkenberg

Digitala och Integrerade HR-Processer i molnet hos Falkenberg Digitala och Integrerade HR-Processer i molnet hos Falkenberg Från enkel hantering av rekrytering och anställning, till glad och produktiv medarbetare. Falkenberg beskriver sin resa att få ihop interna

Läs mer

Digital agenda för Västra Götaland. Öppen data 27 mars 2017 Tore Johnsson Koncernstab regionalutveckling Västra Götalandsregionen

Digital agenda för Västra Götaland. Öppen data 27 mars 2017 Tore Johnsson Koncernstab regionalutveckling Västra Götalandsregionen Digital agenda för Västra Götaland Öppen data 27 mars 2017 Tore Johnsson Koncernstab regionalutveckling Västra Götalandsregionen Västra Götalandsregionen regionutveckling Regionutveckling handlar om att

Läs mer

Nätverk ehälsa SKAPAD AV Ann-Charlotte Klarén

Nätverk ehälsa SKAPAD AV Ann-Charlotte Klarén Nätverk ehälsa 20140919 1 Agenda Rapport från nationell ehälsosamordnarträff. Trygghemma med digital teknik, går det att samordna Förstudie initierad av socialcheferna i Skaraborg. Trygghet, service och

Läs mer

Ärende 1 Reflektioner från förmiddagens möte och ev. fördelning av arbetsuppgifter av de beslut fattade av SSVIT

Ärende 1 Reflektioner från förmiddagens möte och ev. fördelning av arbetsuppgifter av de beslut fattade av SSVIT ARIKTEKTLEDNINGSGRUP PEN 13 SEPTEMBER 2010 GÖTEBORG SIDAN 1 AV 5 MINNESANTECKNINGAR Närvarande: Ordf. Svärdström, länssamordnare Västkom Karl Andersson, IT-samordnare Fyrbodal Jonas Blixt, VästKom Roy

Läs mer

Mötesanteckningar ALVG

Mötesanteckningar ALVG Mötesanteckningar ALVG 2017-02-21. kl. 09.30-15.30 Lokal: Konferenslokal tvåan, GR, Anders Perssonsgatan 8, Göteborg. Närvarande: Karl Fors, VästKom, Göran Persson, Mölndal, Christian Bonfré, Svenljunga,

Läs mer

Projekt ehälsa för Västra Götalands kommuner (VGK) inom arbetet för Verksamhetsutveckling med stöd av IT

Projekt ehälsa för Västra Götalands kommuner (VGK) inom arbetet för Verksamhetsutveckling med stöd av IT Projekt ehälsa för Västra Götalands kommuner (VGK) inom arbetet för Verksamhetsutveckling med stöd av IT 20130822 Agenda Gemensam förmiddag med socialdepartemenetet, SKL Information om nuläget i Västra

Läs mer

Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan

Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i e-samhället Kommuner och landsting står för 70 80 % av medborgarkontakterna

Läs mer

ALVG MÖTE, TORSDAG 150212, GÅRDAVÄGEN 2, 09.30 15.30

ALVG MÖTE, TORSDAG 150212, GÅRDAVÄGEN 2, 09.30 15.30 ALVG MÖTE, TORSDAG 150212, GÅRDAVÄGEN 2, 09.30 15.30 Fika från 09.00 Närvarande: Christian Bonfre Britt Inger Berntsson Göran Engblom Göran Persson Ingemar Roos Torbjörn Svedung (Distans) Johannes Adolfsson

Läs mer

Mobila lösningar för socialtjänsten och hemsjukvården

Mobila lösningar för socialtjänsten och hemsjukvården Mobila lösningar för socialtjänsten och hemsjukvården Rapport: Vilka mobila lösningar integrerade med kommunernas verksamhetssystem finns på marknaden och hur ser funktionaliteten ut? 2016-05-17 Maricel

Läs mer

Boråsregionens ehandlingsplan

Boråsregionens ehandlingsplan Boråsregionens ehandlingsplan Verksamhetsutveckling med stöd av IT 2017-2019 Fastställ den 24 februari 2017 av Direktionen i Boråsregionen Innehållsförteckning Inledning... 3 Definition av esamhället...

Läs mer

Anteckningar Digitaliseringsrådet , möte 18

Anteckningar Digitaliseringsrådet , möte 18 1 (4) Anteckningar Digitaliseringsrådet 2018-05-16, möte 18 Närvarande VGR, samordnare Regional Digital agenda Valter Lindström VGR, Koncernstab regional utveckling Siv Torstensson Fyrbodals kommunalförbund

Läs mer

Vägledning för att arbeta fram handlingsplan för trygghet, service och delaktighet i hemmet 1

Vägledning för att arbeta fram handlingsplan för trygghet, service och delaktighet i hemmet 1 Vägledning för att arbeta fram handlingsplan för trygghet, service och delaktighet i hemmet 1 1 I hemmet med meningen i kommunen, i och i närheten av bostaden. 1 (8) Innehållsförteckning 1 Syfte och omfattning...

Läs mer

ARIKTEKTLEDNINGSGRUP PEN 20 OKTOER GÖTEBORG. Mötets öppnande. Ordf. Joakim hälsar alla välkomna, därefter presenteras dagens agenda.

ARIKTEKTLEDNINGSGRUP PEN 20 OKTOER GÖTEBORG. Mötets öppnande. Ordf. Joakim hälsar alla välkomna, därefter presenteras dagens agenda. ARIKTEKTLEDNINGSGRUP PEN 20 OKTOER 0930-1200 GÖTEBORG SIDAN 1 AV 1 MINNESANTECKNINGAR Närvarande: Ordf. Svärdström, länssamordnare Västkom Karl Andersson, IT-samordnare Fyrbodal Jonas Blixt, VästKom Johannes

Läs mer

Ärende 1 Allmän information

Ärende 1 Allmän information ARIKTEKTLEDNINGSGRUP PEN 15 JUNI 2010 GÖTEBORG SIDAN 1 AV 1 MINNESANTECKNINGAR Närvarande: Ordf. Joakim Svärdström, länssamordnare Västkom Karl Andersson, IT-samordnare Fyrbodal Jonas Blixt, VästKom Roy

Läs mer

FÖRSLAG. 16 Aktivitetsplan för kommunal e-hälsa

FÖRSLAG. 16 Aktivitetsplan för kommunal e-hälsa Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2013-04-05 VOHJS13-032 16 Aktivitetsplan för kommunal e-hälsa Gemensamma nämndens vård, omsorg

Läs mer

Nätverket för e-hälsa

Nätverket för e-hälsa Nätverket för e-hälsa 2019-02-18 Agenda Mötespunktens typ anges som [I] för informationspunkt, [D] för diskussionspunkt, [A] för arbetsmoment. Punkt Typ Beskrivning Ansvarig Ca tid 1 I Presentation av

Läs mer

Anteckningar möte Strategiska styrgruppen 2012-09-20 kl. 09.30-12.30 Lokal: Spegeln, i Portalen, Gothia Science Park, Kanikegränd 3, Skövde

Anteckningar möte Strategiska styrgruppen 2012-09-20 kl. 09.30-12.30 Lokal: Spegeln, i Portalen, Gothia Science Park, Kanikegränd 3, Skövde Anteckningar möte Strategiska styrgruppen 2012-09-20 kl. 09.30-12.30 Lokal: Spegeln, i Portalen, Gothia Science Park, Kanikegränd 3, Skövde Närvarande: Thomas Jungbeck Dan Gustafsson Joakim Svärdström

Läs mer

Ärende 1 Genomgång av senaste anteckningar och möten

Ärende 1 Genomgång av senaste anteckningar och möten ARIKTEKTLEDNINGSGRUP PEN 10 JANUARI 2011 SIDAN 1 AV 6 GÖTEBORG MINNESANTECKNINGAR Närvarande: Ordf. Joakim Svärdström, länssamordnare Västkom Karl Andersson, IT-samordnare Fyrbodal Jonas Blixt, IT-samordnare

Läs mer

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018 Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting 1 Bakgrund Regionalt program för ehälsa 2010 Baserade sig på: Den nationella

Läs mer

HANDLINGSPLAN DIGITALISERING 2018

HANDLINGSPLAN DIGITALISERING 2018 HANDLINGSPLAN DIGITALISERING 2018 Utveckling av esamhället i Västra Götaland Inledning Internets utveckling är en av de starkaste krafter som förändrat världen de senaste två decennierna. I dag är internet

Läs mer

Anteckningar från Strategiska styrgruppen SSVIT

Anteckningar från Strategiska styrgruppen SSVIT Anteckningar från Strategiska styrgruppen SSVIT 2013-04-24 25 Tid: klockan 12.00-12.00 Plats: Hjortvikens konterens, Hindås Närvarande: Joakim Svärdström (Ordförande) Lars Lindén Kjell Karlsson Johan Fritz

Läs mer

Interimslösning SITHS delområde HSA-katalogen

Interimslösning SITHS delområde HSA-katalogen Interimslösning SITHS delområde HSA-katalogen Skriven av IT-samordnare Karl Andersson, Fyrbodals kommunalförbund 1.1 Inledning Inom IT-samverkan 1 i VG (Västra Götaland) uppdrogs från uppstarten olika

Läs mer

ehälsa Sidan 0 av 20

ehälsa Sidan 0 av 20 ehälsa? Sidan 0 av 20 Syfte med ehälsa Rätt information till rätt person i rätt tid! Tillgänglighet Hälsokonto/journal på nätet Kunna följa sitt ärende Invånaren Medarbetaren Verksamhetsansvariga Säkerhet

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Handlingsplan för samordnad verksamhetsutveckling med IT-stöd för kommunerna i Västra Götaland 2011 Innehållsförteckning Inledning... 1 Redovisning av projekt och uppdrag... 2 Kartläggning av kommunernas

Läs mer

Trygghet, service och delaktighet i hemmet med digital teknik

Trygghet, service och delaktighet i hemmet med digital teknik Trygghet, service och delaktighet i hemmet med digital teknik Namn: Ann-Charlotte Klarén Datum: 2015-06-12 Agenda Bakgrund Uppdrag och plan för genomförande 2015-06-18 2 Uppdrag till kommunerna ett beslut

Läs mer

Digital agenda för Västra Götaland. Digitaliseringsrådet Andra mötet Västra Götalandsregionen 21 juni 2016

Digital agenda för Västra Götaland. Digitaliseringsrådet Andra mötet Västra Götalandsregionen 21 juni 2016 Digital agenda för Västra Götaland Digitaliseringsrådet Andra mötet Västra Götalandsregionen 21 juni 2016 Agenda för dagen Kl 09.30. Repetition av syftet med Digitaliseringsrådet. Digitaliseringsrådet

Läs mer

Smart region Västra Götaland Enklare, öppnare, effektivare och hållbart

Smart region Västra Götaland Enklare, öppnare, effektivare och hållbart Smart region Västra Götaland Enklare, öppnare, effektivare och hållbart Smart region betyder i detta sammanhang ett län som arbetar tillsammans för att nå målen. Samarbete och samverkan ska stimuleras

Läs mer

Slutrapport Distansmöte IFO

Slutrapport Distansmöte IFO 1.00 Utgåva (1)5 Dokumentbeskrivning: Slutrapport Distansmöte IFO Godkänt för leverans av: Godkänt av och datum Ann-Charlotte Klarén SSVIT 2016-09-07 Slutrapport Distansmöte IFO 1.00 Utgåva (2)5 Innehållsförteckning

Läs mer

Nätverket för e-samhälle

Nätverket för e-samhälle Nätverket för e-samhälle 2019-02-18 Agenda Mötespunktens typ anges som [I] för informationspunkt, [D] för diskussionspunkt, [A] för arbetsmoment. Punkt Typ Beskrivning Ansvarig Ca tid 1 I Presentation

Läs mer

Dokumentation från Vismas arkivseminarium. Page 1

Dokumentation från Vismas arkivseminarium. Page 1 Dokumentation från Vismas arkivseminarium Page 1 Page 2 OM VISMA Visma har ca 5200 anställda varav ca 1600 i Sverige Visma Consulting har ca 150 anställda i Sverige Page 3 Utvecklar och levererar: E-Process

Läs mer

Välkommen till ehälsa 2013-2015. Informations- och erfarenhetsdag kl 9:30 16:00

Välkommen till ehälsa 2013-2015. Informations- och erfarenhetsdag kl 9:30 16:00 Välkommen till ehälsa 2013-2015 Informations- och erfarenhetsdag kl 9:30 16:00 Hålltider Tid Aktivitet 09.00-09.30 Registrering, fika 09:30-11:00 Information från SKL:s arbete med esamhälletoch ehälsa

Läs mer

Agenda ALVG-möte, tisdag 120221 kl 09.30-15.30 GR - Gårdavägen 2 Göteborg - lokal 476 (plan 4)

Agenda ALVG-möte, tisdag 120221 kl 09.30-15.30 GR - Gårdavägen 2 Göteborg - lokal 476 (plan 4) Agenda ALVG-möte, tisdag 120221 kl 09.30-15.30 GR - Gårdavägen 2 Göteborg - lokal 476 (plan 4) Närvarande: Ej närvarande: Ordf. Joakim Svärdström, länssamordnare Västkom IT-samordnare Skaraborg, vakant

Läs mer

Område Indikator Uppfyller helt Uppfyller delvis Uppfyller inte

Område Indikator Uppfyller helt Uppfyller delvis Uppfyller inte Bilaga 1 Resultatet från eblomlådan för de 15 kommuner i Värmland som deltar i "Digitalisering genom samverkan " Område Indikator Uppfyller helt Uppfyller delvis Uppfyller inte Äldre & personer i behov

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 Prel Utgåva (1)9 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning Dokumentbeskrivning: Underlag för beslut om stimulansmedel Mobilitet Mobila tjänster Utfärdat

Läs mer

Information från Mölndal (Mathias Krusell)

Information från Mölndal (Mathias Krusell) E-arkiv Så gjorde Mölndal Mathias Krusell Mölndal Torleif Öckerö Partille Ale Lerum Kungälv Uddevalla Härryda Alingsås SKL kommentus Information från Mölndal (Mathias Krusell) Bakgrund Mathias inleder

Läs mer

M ÖTESANTECKNINGAR SOCITÉ

M ÖTESANTECKNINGAR SOCITÉ M ÖTESANTECKNINGAR SOCITÉ 141126 Närvarande: Karl Fors, Pär Levander, Malin Camper, Elisabeth Jonsson, Gunilla Bothén, Richard Lindström, Charlotta Wilhelmsson, Staffan Almhede, Shujaat Noormuhamed (del

Läs mer

Mötets öppnande. Joakim hälsar alla välkomna, därefter presenteras dagens agenda.

Mötets öppnande. Joakim hälsar alla välkomna, därefter presenteras dagens agenda. ARIKTEKTLEDNINGSGRUP PEN 19 JANUARI 2010 GÖTEBORG SIDAN 1 AV 1 MINNESANTECKNINGAR Närvarande: Ordf. Joakim Svärdström, länssamordnare Västkom Karl Andersson, IT-samordnare Fyrbodal Jonas Blixt, VästKom

Läs mer

Projektparaden. Välkomna

Projektparaden. Välkomna Projektparaden Välkomna IT-Coach Elin Axelsson SeniorCenter Målaregatan 22 531 30 Lidköping 0510-77 12 16 elin.axelsson@lidkoping Lidköpings Kommun Skaragatan 8 531 88 Lidköping 0510-77 00 00 Trygg Hemma

Läs mer

Regional handlingsplan kommunal ehälsa

Regional handlingsplan kommunal ehälsa Regional handlingsplan kommunal ehälsa 2015 2018 ehälsa handlar om hur framtidens socialtjänst, vård och omsorg som helhet ska fungera och förbättras med hjälp av digitala verktyg och tjänster. Varför

Läs mer

Dokumenttyp. Namn på uppdraget

Dokumenttyp. Namn på uppdraget Uppdragsidé 1 (6) Uppdragsidé ehälsa 2013 Syftet med är att samla in idéer på uppdrag/projekt som stimulansbidraget för E-hälsa 2013 kan användas till. På så vis identifierar och definierar vi kommunernas

Läs mer

Uppstartsmöte e-råd

Uppstartsmöte e-råd Uppstartsmöte e-råd 2019-04-04 1 Välkommen Sara Herrman Digitaliseringssamordnare Processledare e-råd Processledare e-samhälle sara.herrman@fyrbodal.se 0522-44 08 56 CV Verksamhetsutvecklare IT-utvecklare

Läs mer

GEMENSAM FÖRVALTNING/DRIFT OCH UTFÖRARORGANISATION FÖR VÄLFÄRDSTEKNIK?

GEMENSAM FÖRVALTNING/DRIFT OCH UTFÖRARORGANISATION FÖR VÄLFÄRDSTEKNIK? Datum: 2016-09-07 Beslutad av Strategisk styrgrupp verksamhetsutveckling med stöd av IT (SSVIT) Ärendetyp: Beställning av förstudie/förstudiedirektiv GEMENSAM FÖRVALTNING/DRIFT OCH UTFÖRARORGANISATION

Läs mer

SKLCeSam Programområde Gemensamma tjänster & funktioner. Anna Gillquist

SKLCeSam Programområde Gemensamma tjänster & funktioner. Anna Gillquist SKLCeSam Programområde Gemensamma tjänster & funktioner Anna Gillquist Gemensamma mål för offentlig sektor SKL, e-delegationen och regeringen - Enklare vardag för privatpersoner och företag. - Smartare

Läs mer

IT-nätverket Välkomna

IT-nätverket Välkomna IT-nätverket Välkomna Agenda» ALVG 2015-11-10» Mål och resursplan Länsgemensamma aktiviteter» Uppdrag TUV» 3R/108K - Framtidens vårdinformationsmiljö också kallad 3R/FVM» Nulägesrapporter» Kartläggning

Läs mer

Gemensamma digitala lösningar. Kommundirektörsnätverket 26 maj 2016

Gemensamma digitala lösningar. Kommundirektörsnätverket 26 maj 2016 Gemensamma digitala lösningar Kommundirektörsnätverket 26 maj 2016 Digitaliserat? Avfall Bibliotek Bostäder Bredband Buller Cykel Energi Fastigheter Flygplatser Folkbildning FUI Fritid GIS Järnväg Hamnar

Läs mer