KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen Dnr tfn Kultur- och utbildningsnämnden (Kun)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun)"

Transkript

1 KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen Dnr tfn Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) Tid och plats Kun kl Kommunfullmäktigesalen Kun Bil Au Nr nr Dnr 1 2 Information om kultur- och utbildningsnämndens verksamheter 2 3 Val till arbetsutskottet Val till kulturutskottet Fastställande av sammanträdestider för kulturutskottet Aktuella kulturfrågor Nomineringar - kommunla handikapprådet respektive pensionärsrådet 7 8 Bokslut driftsbudgeten Bokslut investeringsbudgeten samt förslag till över ringar från 2014 till Verksamhetsberättelse 2014 till kommunens gemensamma Ekonomisk lägesrapport Förslag - revidering av nämndens internbudget Förslag - ändring av beslut om bidrag 2015 till fri stående alternativ och Sameskolan Förslag - revidering av nämndens investeringsbudget Delegationsordning för kultur- och utbildningsnämnden Fastställande av öppethållandetider för Ungdomens hus

2 2(2) Kun Bil Nr nr Dnr Rapport om rekryteringsåtgärder Redovisning av tillsyn av fristående förskolor och annan pedagogisk verksamhet 18 Redovisning av insyn i fristående förskoleklass, grund- Ärendet utgår skola och fritidshem Redovisning av kvalitetsarbetet i förskola och skola samt det ekonomiska utfallet för chefsområdena Förvaltningschefen informerar Redovisningar av uppdrag enligt barn- och utbildningsnämndens beslut dec Delgivningar och inkomna handlingar Anmälan av delegationsbeslut mm Delgivning av klagomål enligt skollagen Kurser, konferenser och kontaktpolitikerverksamhet samt förrättningar som skall godkännas av nämnden Utbildningdag för kultur- och utbildningsnämnden Fastställande av estreglemente - barn- och utbildning Fastställande av estreglemente - kultur Ändring av sammanträdesag för kultur- och utbildnings nämnden i mars till torsdagen den 26 mars 2015 Tänk på astmatiker - använd ej starka dofter eller parfym

3 Kultur- och utbildningsnämnden (37) Plats och tid Kommunfullmäktigesalen, kl Beslutande S Roger Suup, ordf SL Lars Jonas Kemi 1-13, S Hanna Rannerud 14-15, S Anders Tano V Siv Henriksson, v ordf M Jonas Stålnacke FI Malin Järvinen C Rune Lans 1-10, 16 NS Bo Ek 11-15, C Magnus Gustavsson C Anna Lans C Monica Sundberg NS Dick Vånsjö Ersättare S Hanna Rannerud 1-13,16-18 närvarande S Nina Töyrä Jatko 1-10, 16 S Jonas Stålnacke V Carolina Gustavsson FI Gunilla Kangas NS Bo Ek 1-10, 16 KIP Per-Erik Tapani MP Timo Vilgats 11-15, KD Rut Thylin 1-13, Övriga deltagande Förvaltningschef Simon Lindh, kvalitetsutvecklare Caroline Andersson, controller/nämndssekreterare Mia Fors, enhetschef/handläggare Linda Johansson, kultursekreterare Lennart Lantto, nämndsekreterare/handläggare Birgitta Leinemar, bibliotekschef Carina Salomonsson, ekonom Marie Savela, personalkonsulenter Theresia Sturk, Petrus Tsavdaridis och Lena Eriksson, controller Rolf Särkimukka, ungdomskonsulent Annelie Taavola Sekreterare 1-29 Birgitta Leinemar Ordförande Roger Suup (S) Justerande Malin Järvinen (FI) Dick Vånsjö (NS) Bevis - justeringen av kultur- och utbildningsnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningsförvaltningens kansli Birgitta Leinemar

4 Kultur- och utbildningsnämnden (37) 1 1 Dnr Dagordning m m Förvaltningen har anmält ärende nr 18 Redovisning av insyn i fristående förskoleklass, grundskola och fritidshem utgår. Ordföranden Roger Suup (S) har beslutat följande tre extra ärenden behandlas på nämndssammanträdet som nr och ordföranden föreslår ändring av sammanträdesdag i mars som ärende nr Utbildningsdag i mars 2015 för kultur- och utbildningsnämndens ledamöter samt dag för förrättning för kulturutskottet 27 Fastställande av estreglemente för barn- och utbildningsförvaltningen 28 Fastställande av estreglemente för kulturförvaltningen Kultur- och utbildningsnämndens beslut , 1 Kultur- och utbildningsnämnden beslutar fastställa dagordningen till dagens sammanträde med följande ändringar i ärendelistan enligt kallelsen 18 Redovisning av insyn i fristående förskoleklass, grundskola och fritidshem utgår, extra ärenden som tas med vid dagens sammanträde: 26 Utbildningsdag i mars 2015 för kultur- och utbildningsnämndens ledamöter samt dag för förrättning för kulturutskottet 27 Fastställande av estreglemente för barn- och utbildningsförvaltningen 28 Fastställande av estreglemente för kulturförvaltningen 29 Ändring av sammanträdesdag för kultur- och utbildningsnämnden i mars till torsdagen den 26 mars 2015.

5 Kultur- och utbildningsnämnden (37) Information om kultur- och utbildningsnämndens verksamheter Förvaltningschefen och kulturavdelningens personal informerar om verksamheterna som ingår i kultur- och utbildningsnämndens verksamhetsområde efter organisationsförändringen som trädde i kraft enligt kommunfullmäktiges beslut , 209 och 211. Fullmäktige beslutade om namnbyte för barn- och utbildningsnämnden till kultur- och utbildningsnämnden. Vidare beslutade fullmäktige om överföring av kultur- och ungdomsfrågor till kultur- och utbildningsnämnden. Kultur- och utbildningsnämndens beslut , 2 Kultur- och utbildningsnämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

6 Kultur- och utbildningsnämnden (37) Val till arbetsutskottet Kultur- och utbildningsnämndens beslut , 3 Kultur- och utbildningsnämnden beslutar utse följande ledamöter och ersättare i nämndens arbetsutskott Ordinarie Ersättare Roger Suup (S), ordförande --- Siv Henriksson (V), vice ordförande --- Rune Lans (C) Anna Lans (C) och bordlägga valet av ersättare för Roger Suup och Siv Henriksson.

7 Kultur- och utbildningsnämnden (37) Val till kulturutskottet Kultur- och utbildningsnämndens beslut , 4 Kultur- och utbildningsnämnden beslutar utse följande ledamöter och ersättare i nämndens kulturutskott Ordinarie Ersättare Roger Suup (S), vice ordförande --- Siv Henriksson (V) --- Annica Henelund (C) --- Bo Ek (NS) --- och bordlägga val av en ordinarie, tillika ordförande, samt bordlägga val till samtliga ersättarposter.

8 Kultur- och utbildningsnämnden (37) Fastställande av sammanträdestider för kulturutskottet 2015 Följande förslag till sammanträdestider 2015 för kulturutskottet föreligger: torsdag 12 mars tisdag 3 september torsdag 16 april onsdag 28 oktober måndag 11 maj torsdag 3 december Handling Förvaltningens skrivelse Kultur- och utbildningsnämndens beslut , 5 Kultur- och utbildningsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag fastställa sammanträdestider för kulturutskottet 2015 enligt följande torsdag 12 mars tisdag 3 september torsdag 16 april onsdag 28 oktober måndag 11 maj torsdag 3 december

9 Kultur- och utbildningsnämnden (37) Aktuella kulturfrågor Kultursekreteraren informerar Kirunastipendiet är det mest aktuella ärendet idag och ansökningar börjat komma in. Kulturutskottet brukar inför beslutet om stipendiat ha en beredningsdag då ansökningarna hanteras. Nämnden tar upp fråga om förrättningsdag under punkt 26 enligt föredragningslistan. Kultur- och utbildningsnämndens beslut , 6 Kultur- och utbildningsnämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

10 Kultur- och utbildningsnämnden (37) Nomineringar - kommunala handikapprådet respektive pensionärsrådet Kultur- och utbildningsnämndens beslut , 7 Kultur- och utbildningsnämnden beslutar nominera Siv Henriksson (V), vice ordförande, som ordinarie ledamot i kommunala handikapprådet och Roger Suup (S), ordförande, som ersättare, samt nominera Siv Henriksson (V), vice ordförande, som ordinarie ledamot i kommunala pensionärsrådet och Roger Suup (S), ordförande, som ersättare.

11 Kultur- och utbildningsnämnden (37) Bokslut driftsbudgeten 2014 Bokslut driftsbudgeten 2014 redovisas i skrivelse : Driftsbudgeten för barn- och utbildningsnämnden Utfall 2014, tkr Utfall 2013, tkr Intäkter Personalkostnader Kapitalkostnader Övriga kostnader Summa nettokostnader Skemedel Resultat Verksamheter Utfall 2013, tkr Utfall 2014, tkr Budget 2014, tkr Avvikelse 2014, tkr Gemensam verksamhet Grund- och förskolor Måltidsverksamhet Fria driftsalternativ Interkommunala ersättningar Driftsprojekt Summor Nämndens resultat är ett underskott på 9,8 Mkr. Avvikelsen i förhållande till budgeten motsvarar 2,3 procent. Överskottet i gemensam verksamhet uppgår till 5,6 Mkr. Överskottet förklaras av vakanser på Elevhälsan 1 Mkr och Särskolan 0,7 Mkr, överbudgetering av externa lokaler 2,5 Mkr samt överbudgetering av upplupna löner 2,0 Mkr. Underskottet i för- och grundskolan uppgår till 16 Mkr. * Underskottet förklaras av extra ordinära insatser i förskolan 5 Mkr och av extra ordinära insatser i grundskolan 6,8 Mkr, som det inte varit budgeterat för. * Vidare förklaras underskott om 1,3 Mkr av verksamheten i Vittangis förberedelseklass varit av mindre omfning än prognostiserat. * Ökade lagkrav främst gällande grundbemanning i grundskolorna och ett vikande elevunderlag i byarna förklarar 2,9 Mkr av underskottet. Handling Förvaltningens skrivelse Behandling i nämnden förslag, yrkanden, propositioner Ordföranden Roger Suup (S) föreslår nämndens godkänner bokslutet avseende driftsbudgeten för 2014 för barn- och utbildningsnämnden enligt förvaltningens redovisning och överlämna den till kommunstyrelsen. Ordföranden finner nämnden beslutar enligt förslag.

12 Kultur- och utbildningsnämnden (37) 8 Kultur- och utbildningsnämndens beslut , 8 Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således godkänna bokslutet avseende driftsbudgeten för barn- och utbildningsnämnden 2014 enligt förvaltningens redovisning i sammanställning , överlämna barn- och utbildningsnämndens bokslut avseende driftsbudgeten 2014 till kommunstyrelsen.

13 Kultur- och utbildningsnämnden (37) Bokslut investeringsbudgeten samt förslag till överföringar från 2014 till 2015 Förvaltningen redovisar bokslutet för barn- och utbildningsnämndens investeringsbudget för 2014 för barn- och utbildningsnämnden i skrivelse samt förslag till överföringar från investeringsbudgeten 2014 till investeringsbudgeten Barn- och utbildningsnämndens investeringsbudget år 2014 inklusive överföringar från tidigare år uppgick till tkr. I bokslutet redovisas A) IV Reducerade barngrupper i förskolan. Budget är tkr och utfallet är 77 tkr år En projektering har genomförts. Kostnader och investeringsbudget begärs överförda till år B) IV BUN Anpassning av grund- och förskola. Budgeten är tkr och utfallet är tkr år Under avsnittet redovisas avslutade projekt,b1, och pågående projekt, B2. Under pågående projekt, B2, redovisas förvaltningens förslag till överföringar från 2014 till I bokslutet redovisas också om ändrade redovisningsprinciper från årsskiftet 2013/14 som innebar budgeten för pågående och avslutade projekt visade på överbudgetering för år 2014 med tkr. Följande kostnader och budget föreslås överföras från investeringsbudgeten 2014 till investeringsbudgeten 2015: * Kostnader 77 tkr och budget tkr för IV BUN Reducerade barngrupper i förskolan * Kostnader 414 tkr och budget tkr för pågående projekt inom IV BUN Anpassning av grund- och förskola från år 2014 till år 2015 * Överbudgeterade pågående projekt överförs till år 2015 och regleras mot kulturoch utbildningsnämndens tilldelade investeringsbudget för är 2015 enligt KF , 235. Kostnader och budget uppgår till 0 tkr resp tkr * - Triangelskolan Trafikmiljö BUN , 4 budget 580 tkr, - Triangelskolans Fritids BUN , 4; budget tkr, - Högalidskolans kök projektering BUN , 4: utfall 64 tkr och budget 200 tkr, - Högalidskolans kök diskmaskin BUN , 57 budget 250 tkr och - Högalidskolans kök serveringslinjen BUN , 57 budget 200 tkr överförs till projekt Högalidskolans kök utbyggnad BUN , 57. Sammantaget föreslås 491 tkr i kostnader och tkr i investeringsbudgeten överförs från år 2014 till Handling Förvaltningens skrivelse

14 Kultur- och utbildningsnämnden (37) 9 Behandling i nämnden förslag, yrkanden, propositioner Ordföranden Roger Suup (S) föreslår nämnden besluta hemställa hos kommunstyrelsen kostnader motsvarande 491 tkr och investeringsbudget motsvarande tkr överförs från 2014 till 2015 års investeringsbudget enligt förvaltningens förslag i skrivelse och lägga bokslutet avseende investeringsbudget 2014 i övrigt med godkännande till handlingarna. Ordföranden finner efter fråga nämnden beslutar enligt förslag. Kultur- och utbildningsnämndens beslut , 9 hemställa hos kommunstyrelsen kostnader motsvarande 491 tkr och investeringsbudget motsvarande tkr överförs från 2014 till 2015 års investeringsbudget enligt förvaltningens förslag i skrivelse och lägga bokslutet avseende investeringsbudget 2014 i övrigt med godkännande till handlingarna.

15 Kultur- och utbildningsnämnden (37) Verksamhetsberättelse 2014 till kommunens gemensamma Förvaltningen har sammanställt förslag till verksamhetsberättelse för 2014 för barn- och utbildningsnämnden. Verksamhetsberättelsen kommer ingå i kommunens gemensamma verksamhetsberättelse. Handling Förvaltningens skrivelse Behandling i nämnden förslag, yrkanden, propositioner Ordföranden Roger Suup (S) föreslår nämnden antar förvaltningens skrivelse som nämndens verksamhetsberättelse. Ordföranden finner efter fråga nämnden beslutar så. Kultur- och utbildningsnämndens beslut , 10 Kultur- och utbildningsnämnden beslutar anta förvaltningens förslag till verksamhetsberättelse för 2014 för barn- och utbildningsnämnden omfande det som ska ingå i Kiruna kommuns årsredovisning.

16 Kultur- och utbildningsnämnden (37) Ekonomisk lägesrapport per januari 2015 Controller redovisar internbudgeten för barn- och utbildningsförvaltningen är registrerad i ekonomisystemet nu. Den första ekonomiska rapporten redovisas i mars månad. Behandling i nämnden förslag, yrkanden, propositioner Ordföranden Roger Suup (S) informerar om beslut som barn- och utbildningsnämnden fade , 17, om den månatliga ekonomiska uppföljningen för verksamheterna med innehåll uppdra åt förvaltningschefen, efter dialog med rektorer och chefer, utarbeta en åtgärdsplan, med åtgärder på både kort och lång sikt, för en budget i balans skall uppnås under år 2014, och budget och kostnader skall redovisas för varje verksamhetsområde, utifrån verksamhet för varje rektor och chef. Ordföranden föreslår detta också gäller för 2015 kompletterat med följande analys och åtgärder skall redovisas för varje chefs ansvarsområde. Ordföranden finner efter proposition nämnden beslutar enligt hans förslag. Kultur- och utbildningsnämndens beslut , 11 Kultur- och utbildningsnämnden beslutar uppdra åt förvaltningschefen, efter dialog med rektorer och chefer, utarbeta en åtgärdsplan, med åtgärder på både kort och lång sikt, för en budget i balans skall uppnås under år 2015 budget och kostnader skall redovisas för varje verksamhetsområde, utifrån verksamhet för varje rektor och chef samt analys och åtgärder skall redovisas för varje chefs ansvarsområde.

17 Kultur- och utbildningsnämnden (37) Förslag - revidering av nämndens internbudget 2015 Au Förvaltningschefen redovisar från förvaltningens arbetsmaterial förslag på förändringar i resursfördelningen 2015 jämfört med Arbetsutskottets beslut , 125 Bun Arbetsutskottet beslutar uppdra till förvaltningen i syfte få en budget i balans 2015 beakta föreslagna sparåtgärder i det förslag som läggs fram till nämnden Controller redogör för ärendet. Förvaltningen redovisade vid MBL-förhandlingar förslag till resursfördelningsprinciper för 2015 i den kommunala verksamheten och förslag till internbudget 2015 för barn- och utbildningsnämnden. Förslaget till budgeten är baserat på det förslag som kommunstyrelsen lämnat till kommunfullmäktige. Skrivelser enligt nedan med förslag om driftsbudgeten 2015 som presenterades vid MBL-förhandlingen skickades till ledamöterna : * Resursfördelningsprinciper kommun 1-16 år inom barn- och utbildningsnämnden och * Förslag till internbudget för barn- och utbildningsnämnden Vissa rättelser har gjorts i förslaget till internbudgeten. En ny skrivelse daterad ersätter tidigare utsänd och läggs på bordet på nämndssammanträdet. Behandling i nämnden förslag, yrkanden, propositioner Ordföranden Roger Suup (S) frågar om nämnden fastställer resursfördelningsprinciper och internbudget för barn- och utbildningsnämnden 2015 enligt förvaltningens förslag i skrivelserna * Resursfördelningsprinciper kommun 1-16 år inom barn- och utbildningsnämnden och * Förslag till internbudget för barn- och utbildningsnämnden Ordföranden finner därefter nämnden beslutar enligt förslag. Barn- och utbildningsnämndens beslut , 142 Barn- och utbildningsnämnden beslutar således fastställa resursfördelningsprinciper och internbudget för barn- och utbildningsnämnden 2015 enligt förslag i förvaltningens skrivelser * Resursfördelningsprinciper kommun 1-16 år inom barn- och utbildningsnämnden och * Förslag till internbudget för barn- och utbildningsnämnden 2015.

18 Kultur- och utbildningsnämnden (37) 12 Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår i skrivelser revidering av nämndens beslut , 142, i elva punkter och i kompletterande skrivelse revidering av beslutet , 142, i tio punkter. Nämndens internbudget för 2015 omfar, med förslagen till revideringar, tkr i nettokostnader. Budgetramen för dåvarande barn- och utbildningsnämnden och numera kulturoch utbildningsnämnden, uppgår per till tkr enligt kommunfullmäktiges beslut , 234. Differensen mellan den tilldelade ramen och förvaltningens förslag till internbudget är en överbudgetering med tkr. De budgeterade kostnaderna överstiger därmed de budgeterade intäkterna, vilket inte är i överensstämmelse med bestämmelserna i kommunallagen 8 kap 4. Handlingar Förvaltningens två skrivelser * Förslag till revidering av kultur- och utbildningsnämndens internbudget 2015 * Komplettering till skrivelse: Förslag till revidering av kultur- och utbildningsnämndens internbudget 2015, Behandling i nämnden förslag, yrkanden, propositioner Ordföranden Roger Suup (s) föreslår nämnden besluta följande: revidera kultur- och utbildningsnämndens internbudget 2015, antagen av barn- och utbildningsnämnden , 142, enligt förvaltningens två skrivelser * Förslag till revidering av kultur- och utbildningsnämndens internbudget 2015 och * Komplettering till skrivelse: Förslag till revidering av kultur- och utbildningsnämndens internbudget 2015, , uppdra till förvaltningen redovisa den beslutade budgeteringen 2015 på nästa nämndssammanträde, uppdra till förvaltningen redovisa en budget i balans för 2015 samt uppdra till förvaltningen redovisa budgeten 2015 för kulturförvaltningens verksamhet. Ordföranden ställer proposition på förslaget till beslut och finner därefter nämnden beslutar i enlighet med de fyra föreslagna -satserna.

19 Kultur- och utbildningsnämnden (37) 12 Kultur- och utbildningsnämndens beslut , 12 Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således revidera kultur- och utbildningsnämndens internbudget 2015, antagen av barn- och utbildningsnämnden , 142, enligt förvaltningens två skrivelser * Förslag till revidering av kultur- och utbildningsnämndens internbudget 2015 och * Komplettering till skrivelse: Förslag till revidering av kultur- och utbildningsnämndens internbudget 2015, , uppdra till förvaltningen redovisa den beslutade budgeteringen 2015 på nästa nämndssammanträde, uppdra till förvaltningen redovisa en budget i balans för 2015 samt uppdra till förvaltningen redovisa budgeten 2015 för kulturförvaltningens verksamhet.

20 Kultur- och utbildningsnämnden (37) Förslag - ändring av beslut om bidrag 2015 till fristående alternativ och Sameskolan Au Bun Kommunfullmäktige beslutar om budgetramar 2015 för kommunens verksamheter den 8 december Förslag till bidrag 2015 för de fristående alternativen och Sameskolan är avhängigt kommunfullmäktiges beslut samt nämndens beslut om resursfördelning i den kommunala verksamheten. Förvaltningen redovisade vid MBL-information förslag till resursfördelningsprinciper, 1-16, år och förslag bidrag till fristående alternativ och Sameskolan Skrivelser enligt nedan med förslag presenterades vid MBL-informationen och skickades till ledamöterna : * Resursfördelningsprinciper fristående alternativ 1-16 år inom barn- och utbildningsnämnden år 2015 och * Bidrag till fristående alternativ och Sameskolan år Vissa rättelser har gjorts i förslaget till bidrag. En ny skrivelse daterad ersätter tidigare utsänd och läggs på bordet på nämndssammanträdet. Behandling i nämnden förslag, yrkanden, propositioner Ordföranden Roger Suup (S) frågar om nämnden fastställer resursfördelningsprinciper och bidrag till fristående alternativ och Sameskolan 2015 enligt förvaltningens förslag i skrivelserna * Resursfördelningsprinciper fristående alternativ 1-16 år inom barn- och utbildningsnämnden år 2015 och * Bidrag till fristående alternativ och Sameskolan år Ordföranden finner därefter nämnden beslutar enligt förslag. Barn- och utbildningsnämndens beslut , 143 Barn- och utbildningsnämnden beslutar således fastställa resursfördelningsprinciper och bidrag till fristående alternativ och Sameskolan 2015 enligt förslag i förvaltningens skrivelser * Resursfördelningsprinciper fristående alternativ 1-16 år inom barn- och utbildningsnämnden år 2015 och * Bidrag till fristående alternativ och Sameskolan år Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår i skrivelse och bilaga 1 daterad ändring av nämndens beslut , 143 med skrivelse Bidrag till fristående alternativ och Sameskolan år 2015.

21 Kultur- och utbildningsnämnden (37) 13 Ändringen föreslås med hänvisning till * förordning (1996:1206) om fristående skolor och viss enskild verksamhet 4 kap 2 samt * barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse Förslag till revidering av kultur- och utbildningsnämnden internbudget år Förslaget till ändring redovisas i tre stycken i skrivelsen och bilaga 1 daterad under punkterna A), B) och C) enligt följande; resultaten av ändringsförslagen är gråmarkerade i bilaga 1: A) Delar i bidrag som upphör gälla B) Delar som bidrag skall utgå för, utöver delar som fortfarande gäller C) Ytterligare förändringar i bidrag till fria alternativ och Sameskolan år 2015 Handlingar Förvaltningens förslag i skrivelse Förslag till ändring av bidrag 2015 till fristående förskolor, förskoleklass och grundskolor samt Sameskola Bilaga 1 daterad Behandling i nämnden förslag, yrkanden, propositioner Ordföranden Roger Suup (S) föreslår nämnden besluta bidrag till fristående förskolor, förskoleklasser och grundskolan samt Sameskolan skall, i tillämpliga delar, utgå enligt förvaltningens skrivelse Förslag till ändring av bidrag 2015 till fristående förskolor, förskoleklass och grundskolor samt Sameskola och bilaga 1 daterad , med ändring av barn- och utbildningsnämndens beslut , 143 i tillämpliga delar enligt förvaltningens förslag i skrivelsen Efter ställd proposition finner ordföranden nämnden beslutar enligt hans förslag. Kultur- och utbildningsnämndens beslut , 13 Barn- och utbildningsnämnden beslutar således bidrag till fristående förskolor, förskoleklasser och grundskolan samt Sameskolan skall utgå enligt förvaltningens skrivelse Förslag till ändring av bidrag 2015 till fristående förskolor, förskoleklass och grundskolor samt Sameskola och bilaga 1 daterad , med ändring av barn- och utbildningsnämndens beslut , 143 i tillämpliga delar enligt förvaltningens förslag i skrivelsen

22 Kultur- och utbildningsnämnden (37) Förslag - revidering av nämndens investeringsbudget 2015 A Förvaltningen redovisar i skrivelse Förslag till investeringsbudget för kultur och utbildningsnämnden 2015 med specifikationer av projekten under avsnitten A-C i skrivelsen: Barn- och utbildningsförvaltningen har i skrivelse Bokslut investeringsbudgeten 2014 med förslag till överföringar till år 2015 föreslagit kostnader och budget överförs från 2014 till investeringsbudgeten 2015 som följer: * IV BUN Anpassning av grund och förskola: utfall 414 tkr och budget tkr * IV BUN Reducerade barngrupper i förskolan: utfall 77 tkr och budget tkr Kostnaderna uppgår sammantaget till 491 tkr och budgeten till tkr. B Kommunfullmäktige beslutade , 235, om följande investeringsbudget för kultur och utbildningsnämnden för år 2015: * IV Ospecificerad investeringsram: tkr * IV Bergkristallen: tkr * IV Triangelskolan anpassning: tkr * IV Arbetsmiljö Raketskolan: tkr Fullmäktiges beslut omfar sammanlagt tkr. C I avsnitt C i förvaltningens skrivelse redovisas förvaltningens förslag till investeringsbudget för år 2015 indelad i avsnitt C1-C5, med förutsättningen kommunstyrelsen beviljar begärda överföringar enligt punkt A. C1 IV Budget sammantaget tkr omfande pågående projekt, tkr år 2014 enligt punkt A ovan, och nya projekt som kommunfullmäktige beviljat budget för enligt punkt B ovan, tkr år Förvaltningen föreslår utbyggnad av Högalidsskolans kök, bun , 57, som redovisas i projekt IV-10165, flyttas över till kommunstyrelsen. C2 IV Reducerade barngrupper i förskolan, budget tkr Förvaltningens förslag är projektet fortlöper år 2015, punkt A ovan. C3 IV Triangelskolans anpassning 2500 tkr, punkt B ovan. Förvaltningens förslag är avvakta med projektet tills skolstrukturutredningen i grundskolan är klar.

23 Kultur- och utbildningsnämnden (37) 14 C4 IV Bergkristallen, tkr, punkt B ovan. Förvaltningen föreslår projektet flyttas över till kommunstyrelsen. C5 IV Arbetsmiljö Raketskolan, kr, punkt B ovan. Förvaltningen föreslår projektet flyttas över till kommunstyrelsen. Handlingar Förvaltningens skrivelse Förslag till investeringsbudget för kultur- och utbildningsnämnden 2015 Behandling i nämnden förslag, yrkanden, propositioner Ordföranden Roger Suup (S) föreslår nämnden besluta förslå kommunstyrelsen följande investeringar flyttas över till kommunstyrelsen: utbyggnad av Högalidsskolans kök, bun , 57, som redovisas i projekt IV i förvaltningens skrivelse, IV Bergkristallen, tkr, och IV Arbetsmiljö Raketskolan, kr, under punkt B i förvaltningens skrivelse, samt fastställa investeringsbudgeten för kultur- och utbildningsnämnden 2015 enligt förvaltningens förslag i skrivelse Ordföranden finner efter proposition nämnden beslutar enligt förslaget. Kultur- och utbildningsnämndens beslut , 14 Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således förslå kommunstyrelsen följande investeringar flyttas över till kommunstyrelsen: utbyggnad av Högalidsskolans kök, bun , 57, som redovisas i projekt IV i förvaltningens skrivelse, IV Bergkristallen, tkr, och IV Arbetsmiljö Raketskolan, kr, under punkt B i förvaltningens skrivelse, samt fastställa investeringsbudgeten för kultur- och utbildningsnämnden 2015 enligt förvaltningens förslag i skrivelse

24 Kultur- och utbildningsnämnden (37) Delegationsordning för kultur- och utbildningsnämnden Kommunfullmäktige beslutade i ärenden om organisationsförändring och revidering av barn- och utbildningsnämndens reglemente , 209 och 211 om avveckling av fritids- och kulturnämnden och namnbyte för barn- och utbildningsnämnden till kultur- och utbildningsnämnden från Delegationsordning fastställd av barn- och utbildningsnämnden och förvaltningschefens vidaredelegering fortsätter gälla för kultur- och utbildningsnämnden också. Då fritids- och kulturnämnden har avvecklats finns ingen gällande delegationsordning för ungdoms- och kulturverksamheten, som har överförts till kulturoch utbildningsnämnden. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår * kultur- och utbildningsnämnden delegerar beslutanderätten i ungdoms- och kulturfrågor enligt delegeringen i dåvarande fritids- och kulturnämndens delegationsordning , med undantag av punkterna och * KINK OCH FOKBU i delegationsordningen ersätts av kulturutskott Vidare föreslås beslut som fas å nämndens vägnar skall anmälas till nämnden vid påföljande nämndssammanträde genom de är tillgängliga vid sammanträdet samt redovisas i förteckning, medge förvaltningschefen i sin tur får vidaredelegera beslutanderätten till tjänsteman i berörd förvaltning samt beslut, som fas av anställd som förvaltningschef har vidaredelegerat beslutanderätten till, skall anmälas till nämnden, förutom förvaltningschefen, vid påföljande sammanträde, genom de är tillgängliga vid sammanträdet samt redovisas i förteckning Handlingar Förvaltningens skrivelse Delegationsordning för kulturfrågor inom Kultur- och utbildningsnämndens ansvarsområde Fritids- och kulturnämndens delegationsordning Behandling i nämnden förslag, yrkanden, propositioner Ordföranden Roger Suup (S) föreslår nämnden fastställa delegationsordning för kultur- och utbildningsnämnden avseende kulturförvaltningens verksamhet enligt förvaltningens förslag och finner efter fråga nämnden beslutar så.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 1 (15) Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 Beslutande: Tomas Johansson (s), ordförande Cariné Ahlfeldt (s) Margareta Gustavsson (s), ersättare för Andreas Bylund (s) Liza Jonsson

Läs mer

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Samlingssalen, Hultsfreds gymnasium, Hultsfred kl. 13.30 17.20 Beslutande Pär Edgren, M Gunilla Abrahamsson, S Gunvor Nilsson, M Ove Karlsson, S Monica Bergh,

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg SID 1(7) Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2014, 195, att gälla från och med den 1 januari 2015. Kommunfullmäktige har beslutat om en

Läs mer

Datum 2012-03-13. Anders Öberg Marie Martinsson Kjell Gunnarsson Jan Arvidsson Gunilla Persson Peter Tillman (v) Ej 20, 22 samt 24 27

Datum 2012-03-13. Anders Öberg Marie Martinsson Kjell Gunnarsson Jan Arvidsson Gunilla Persson Peter Tillman (v) Ej 20, 22 samt 24 27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-13 Sida 1(16) Plats och tid Sammanträdesrummet Utsikten, Hallsberg, kl 13.00 kl 16.30 Beslutande Ledamöter Siw Lunander (s) Ulf Ström (s) Suzana Madzo (s) Joakim Hedelind

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1) Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1) Plats och tid: Stjäneboskolan, Kisa, onsdag 30 januari 2008, kl 08.30-15.00. Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Kerstin Almqvist (m) Birgitta Olaison

Läs mer

Naringslivscenter i Osby klockan 13:30-16:05

Naringslivscenter i Osby klockan 13:30-16:05 1(17) Plats och tid Naringslivscenter i Osby klockan 13:30-16:05 Beslutande Mats Ernstsson (C), ordforande Ingmar Bernthsson (S), vice ordforande Pontus Plantman (M) Monica Svensson (S) Stephan Hellqvist

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29 Datum: Torsdagen den 29 januari 2015 Tid: 16.00 18.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 3 februari 2015 Paragrafer: 1-9 Utses att justera: Michael Grönlund (M) Underskrifter:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-12-13 i Skånes Fagerhultsrummet, kl 09.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa onsdag 14 maj 2008, kl 09.30-11.45 Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Torbjörn Mellgren (s) Lars Carlsson (fp) Kerstin

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-30

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-30 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-01-30 1 Barn- och ungdomsnämndens internbudget för 2014 2 Uppföljning av internkontrollplan år 2013 3 Verksamhetschef skolhälsovården

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16 Utbildningsnämnden 2009-01-29 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40 Beslutande Elisabeth Rydström (c),ordförande Jörgen

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2011-02-16 Sida 1(20) Plats och tid Sammanträdesrummet Utsikten, kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-16.45 Beslutande Ledamöter Siw Lunander (s) Ulf Ström (s) Suzana Madzo (s)

Läs mer

87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010

87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-09-28 85 Meddelanden 86 Anmälan om delegationsbeslut 87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010 88 Delårsrapport 2010:2 per 31 augusti och

Läs mer

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer.

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer. 1 (6) REGLEMENTE Gäller från och med 2013-03-25 KF 85.2013 Antagen av kommunfullmäktige den 25 mars 2013. Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Lars-Anders Espert(sd)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Lars-Anders Espert(sd) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-03-09 Sida 1 (8) Plats och tid B-rummet, kl. 13:30 17.10 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-01-17 1 (10) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, torsdagen den 17 januari 2013, kl. 08.30-11.00 Beslutande Stefan Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) Övriga deltagande Lena Furén, förvaltningschef Catarina

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 Beslutande Peter Åberg (S) ordförande Ulf Vidman (M) Eva-Marie Stabbfors (KD) Lilian Mörtsell

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98 2015-04-28 1(9) Plats och tid Päronsalen kl. 14:00-15:50 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Fredrik Bengtsson (S) Christoffer Karlsson (MP) ersätter Per-Arne Andersson (V) Linda Strand (S) Lisa Malm

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och Utbildningsnämnden 2010-09-28 1 Plats och tid Beslutande Folkets Hus, Hovmantorp Tisdagen den 28 september 2010 kl. 17.00 19.00 Ragnar Lindberg (s) Börje Erlandsson (m) Monica Johansson (s) Susann

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Plats och tid. Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 16 februari 2015 kl. 19:00 22:15. Beslutande

Plats och tid. Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 16 februari 2015 kl. 19:00 22:15. Beslutande 2015-02-16 1 (17) Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 16 februari 2015 kl. 19:00 22:15 ande Björn Andreasson (M), Ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande Maria

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-16 1 (12)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-16 1 (12) Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-16 1 (12) Plats och tid: Beslutande: Kommunkontoret sammanträdesrum Ängen, kl.13.00-17.00 Karin Skärby (c), ordförande Jörgen Banck (m) Torbjörn Mellgren (s) Jan Gustafsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Barn och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Barn och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) 2010-12-14 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Beslutande Rådhuset, lokal Bjällerup B, tisdagen den 14 december 2010 klockan 15.00 17.45. Annica Carlstedt (M), ordf Helene

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

48 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 52 Samverkansavtal kring nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU).

48 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 52 Samverkansavtal kring nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU). BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2013-04-20 46 Meddelanden. 47 Anmälan om delegationsbeslut. 48 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 49 Budget 2014. 50 Införande av nytt förändrat resursfördelningssystem.

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119 Socialnämnden 113-119 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om kvalitetsledningssystem 5 Ansökan om utökat serveringstillstånd First Hotel Grand 6 Handlingsprogram Våld i nära relationer

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 25 juni 2015 kl 9.00 10.25. Beslutande Anders Burman (S), ordförande Erik Grähs (V),

Läs mer

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01 2012-01-18 Dnr BUN 2012.0002 Antaget fullmäktige 2012-03- 29, 25 Reglemente för barn- och utbildningsnämnd från och med 2012-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Barn- och utbildningsnämndens övergripande uppgifter...

Läs mer

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Österön, kl 10.00-11.15 Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Lennart Daghed (FP) 1:e vice ordförande Sture Pettersson (S) 2:e vice

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna

Läs mer

Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 29 oktober 2013

Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 29 oktober 2013 Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 29 oktober 2013 Sidan 3 av 33 Ärende 1 Sidan 4 av 33 Sidan 5 av 33 Utbildningskontoret Handläggare Datum Vår beteckning Karin Soffiantini-Yildiz 2013-10-17

Läs mer

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 1(10) Plats och tid Beslutande Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 Ulf Eriksson (s), Ordförande Annsofi Ramevik (s) Sandra Sjöberg (s) Siv Friedmann Björk (c) Therese Leufvén (c), tjänstgörande

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-09-01

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-09-01 2014-09-01 1(1 7) Plats och tid Stadshuset 08:30-12:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S), vice ordförande Ann Ottosson (M), 2:e vice ordförande Lisa Malm (MP) Laila Andrén (S) Klas

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Anne-Louise King (M) Stefan Bengtsson Svärd (M) Taina Malmgren (C), ersättare Siv Anedda (FP) Cisella Hugo (KD)

ANSLAGSBEVIS. Anne-Louise King (M) Stefan Bengtsson Svärd (M) Taina Malmgren (C), ersättare Siv Anedda (FP) Cisella Hugo (KD) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Folkets hus, Smaragden, Köping, kl 14.00 15.40 ande Övriga deltagande Roger Eklund (S), ordf. Viveca Sandberg (S) Gina Lisegran (S) Ivan Arancibia Silva (S) Lena

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-02-07 1 (12) Plats och tid Vidåkersskolan Vingåker, torsdagen den 7 februari 2013 kl. 16.00-18.15 Beslutande Stefan Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) Henrik Brunnmyra (S) tjänstg ers Robert Skoglund

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse / Underrättelse Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-09. kl 15.30

Föredragningslista. Kallelse / Underrättelse Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-09. kl 15.30 Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-09 Kallelse / Underrättelse Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 9 mars 2011, kl 15.30 Föredragningslista Ärende Dnr 1 Bokslut

Läs mer

2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. 2 Nämnden åligger särskilt

2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. 2 Nämnden åligger särskilt 2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2004-01-19, 10 reviderad KF 2007-09- 24, 87, 2007-12-10, 142, 2011-02-21 34, 2015-03-30 65. Utöver det som föreskrivs om

Läs mer

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00.

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. 12-20 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Birger Svensson Stefan Ohlsson Monica Lantz Agnetha Bertheau Maria Göransdotter Mårten

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2015-02-19 - i Värsjörummet klockan 09.00-12.15 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande, 6-9 Leif Svensson (S) - andre

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsslaen, Medborgarhuset i Arlöv, kl 18.30-20.40 Beslutande Inger Borgenberg,(S) ordförande Sven-Åke Persson, (S) Britt Sonesson,

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-07 1 (11)

Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-07 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-07 1 (11) Tid och plats Måndagen den 7 december 2009 klockan 15.00 16.40, Hällsnäs konferens, Mölnlycke Ajournering kl.15.50-16.10 Beslutande Övriga närvarande Ersättare

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02 Delegationsordning för barn- och utbildnings Antagen av barn- och utbildnings 2011-10-26. Tillägg 2012-04-25, kommunal vuxenutbildning om nationella kurser. Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationer

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18 Socialnämnden 2015-01-22 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-01-22, kl. 9.30-12.05 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-21

Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-21 Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-21 Plats och tid Rådhuset, kommunstyrelsesalen kl. 13.15-17.30 Beslutande Övriga deltagare Ingrid Noord-Silversten (S) Bertil Bresell (S) Lena Håkansson (S) 13-19 Susanne

Läs mer

Lena Wallin, förskoleexpert UKK Eva Hoas, skolexpert

Lena Wallin, förskoleexpert UKK Eva Hoas, skolexpert 1(12) Plats och tid Ebba Grips rum, Djursholms slott, tisdagen den 3 juni, kl. 19.00 20.00 Paragrafer 144-153 Beslutande Beslutande Ersättare Patrik Nimmerstam, ordf. (C) Christina Söderström Lind (C)

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17)

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-05-21, kl. 9.30-11.35, 12.30-14.15 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf, 67-78 Linus Nilsson (S)

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Kommunhuset, Dragonvägen 86, Upplands Väsby

Kommunhuset, Dragonvägen 86, Upplands Väsby Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner 2014-02-24 1 Plats och tid Beslutande Familjerättsbyrån, Industrivägen 22 B, Upplands Väsby Måndagen den

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Beslutande Robert Wenglén (M) Richard Jerneborg Remco Andersson(FP) Lars Carlén

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 15 september 2009. Innehållsförteckning. * Friskoleansökan från Maria Bokföring, enskild firma, begäran om yttrande...

Barn- och utbildningsnämnden 15 september 2009. Innehållsförteckning. * Friskoleansökan från Maria Bokföring, enskild firma, begäran om yttrande... Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida *, begäran om yttrande...2-4 Sammanträdesdatum Sida 1 Tisdagen den 15 september 2009, klockan 08.00 16.00 Beslutande: Tomas Lönneborg, Mp, ordf Karin Wallén,

Läs mer

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Strömstad Gymnasium, Fullriggaren klockan 08:00 12.00 Pia Tysklind (s) Björn-Ole Adamsson

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Emma Bertheussen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Emma Bertheussen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, Rådhuset, Köping kl 13.15 14.30 Beslutande Andreas Trygg (V) ordförande Carl-Inge Westberg (S) Ann-Marie Lundin (S) Abdul Qorbani (S) Ann-Charlott Pettersson

Läs mer

Datum 2015-01-08. Maria Hilding-Guidoum (S) Dhuha Al Azzawi (S) Petra Lindroos Jonasson (V) Agnes Utter (MP) Ewa Wiklander (FP) Dan Aria Sucuri (FP)

Datum 2015-01-08. Maria Hilding-Guidoum (S) Dhuha Al Azzawi (S) Petra Lindroos Jonasson (V) Agnes Utter (MP) Ewa Wiklander (FP) Dan Aria Sucuri (FP) 1(14) Plats och tid Stora Björn, Nya Kyrkogatan 21, 09.00-10.30 ande Ledamöter Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD), vice ordförande Kajsa Adolfsson (S) Bo Andersson (S) Carina Johansson (S)

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och Utbildningsnämnden 2012-09-27 1 Plats och tid avgörande Björkskolan, Skruv Torsdagen den 30 augusti 2012 kl. 17.00 19.15 Ragnar Lindberg (s) ordf. Mona Wirkander (s) Lars Altgård (s) Lina Cesar

Läs mer

REGLEMENTE. Barn- och utbildningsnämndens reglemente

REGLEMENTE. Barn- och utbildningsnämndens reglemente REGLEMENTE Barn- och utbildningsnämndens reglemente REGLEMENTE antas av kommunfullmäktige Kommunfullmäktige fastställer reglemente och överlämnar därmed åt nämnderna att ansvara för skilda verksamhetsområden,

Läs mer

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2015-04-16 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Lundström Torsdagen den 16 april 2015, klockan 14:00 15:50 Ledamöter: Mathias Bohman (S),

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-16 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-16 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-16 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 09:00-11:45 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C) Anders Hansson (C) Holger Jonasson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136 136 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 18.00 19.00 Beslutande Karlsson, Gunilla (s) ordförande Iona, Cimpoeru (s) Lucy, Glinka (s) Axelsson, Bodil (fp) Berglund, Tony (s) Andersson, Annika (s) Hassel,

Läs mer

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00 Beslutande Olle Berg Aimo Konttinen Peter Bökman Hans Molin Birgitta Ringshagen Solveig Mäkinen Charlotte

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset, Mästaren kl 16.30-18.05 ande Kenth Wengholm (M) Ordförande Hans Dahm (S) Vice ordförande Ann Ohlsson (Fp) Annika Singleton (KD) Maria Sundqvist (S) Justerande Annica Erikssen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15 Socialnämnden 2015-09-17 1 (18) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-09-17, kl. 9.30-11.30 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 08:00-12:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S) Torbjörn Norén (S), ers f Laila Andrén (S) Tina Carlson (V),

Läs mer

Carin Elofsson, bou-chef Eva Marklund, sekr Monika Bygdemark, 15 Annie Ahlinder, 16. Elisabeth Tängdén. Hans Lindgren. Elisabeth Tängdén ANSLAG/BEVIS

Carin Elofsson, bou-chef Eva Marklund, sekr Monika Bygdemark, 15 Annie Ahlinder, 16. Elisabeth Tängdén. Hans Lindgren. Elisabeth Tängdén ANSLAG/BEVIS Barn- och utbildningsutskottet 2015-03-16 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret Robertsfors 2015-03-16 Beslutande Hans Lindgren (s), ordf Elisabeth Tängdén (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Margita Åhden (s),

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2011-01-03 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl 19.00 20.30

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2011-01-03 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl 19.00 20.30 2011-01-03 1 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl 19.00 20.30 Beslutande Henrik Kvennberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Jessica Ashworth, (m), ledamot Birgitta Krüger

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

KIRUNA KOMMUN 2013-12-17 1

KIRUNA KOMMUN 2013-12-17 1 KIRUNA KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen, 981 85 Kiruna www.kommun.kiruna.se Ytterligare information om verksamheten finns på http://www.kiruna.se/kommun/barn-utbildning/ Fax förvaltningen 140

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NORRTÄLJE Barn- och skolnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2012-03-26 Plats och tid Norrtäijesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 14:00-16.30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 övriga deltagande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag

ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag M-nämnden 2009-09-15 1 (13) Plats och tid Rosentorpskolan i Vellinge, 17.00-20.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Carina Larsson, ordförande Kristina Fredin Börje Nilsson Christer Tedestål Gun

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2007-11-27 1(15) arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen, Kommunalkontoret, Skillingaryd, tisdagen 27 november 2007 kl. 13.00 17.10 Beslutande Gert Jonsson (m) ordförande Sune

Läs mer

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14)

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet, kl. 13.00 16.15 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Birgitta Persson (S) ersätter Per Aspengren (S) Steinar Ruud (S) 73-82,

Läs mer

arbetsutskott 2013-06-04 59 2

arbetsutskott 2013-06-04 59 2 Sammanträdesdatum: Sida: 2013-06-04 1 (12) arbetsutskott Plats och tid Snickaren, Kommunalkontoret, Skillingaryd 4 juni 2013 klockan 13.00 17.30 Beslutande Roger Ödebrink (S) ordförande Gunnel Elg (KD)

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 08.30-09.45 Beslutande Lars-Ove Hägerroth (M), ordförande Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI), 1:e vice ordförande Ida Bornlykke (S), 2:e vice ordförande Figge Bergqvist

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr., Vallentuna torsdagen den 6 oktober kl.19.00 21.10

Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr., Vallentuna torsdagen den 6 oktober kl.19.00 21.10 Utbildningsnämnden 2005-10-06 Plats och tid för sammanträdet Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr., Vallentuna torsdagen den 6 oktober kl.19.00 21.10 ande Ersättare Elisabeth Rydström (c),ordförande Lars Rundgren

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15

PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15 PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 13.00-16.10 Beslutande Harriet Classon (S), ordförande Lennart Burvall (S) Monica Grape (M) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD)

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer