KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen Dnr tfn Kultur- och utbildningsnämnden (Kun)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun)"

Transkript

1 KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen Dnr tfn Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) Tid och plats Kun kl Kommunfullmäktigesalen Kun Bil Au Nr nr Dnr 1 2 Information om kultur- och utbildningsnämndens verksamheter 2 3 Val till arbetsutskottet Val till kulturutskottet Fastställande av sammanträdestider för kulturutskottet Aktuella kulturfrågor Nomineringar - kommunla handikapprådet respektive pensionärsrådet 7 8 Bokslut driftsbudgeten Bokslut investeringsbudgeten samt förslag till över ringar från 2014 till Verksamhetsberättelse 2014 till kommunens gemensamma Ekonomisk lägesrapport Förslag - revidering av nämndens internbudget Förslag - ändring av beslut om bidrag 2015 till fri stående alternativ och Sameskolan Förslag - revidering av nämndens investeringsbudget Delegationsordning för kultur- och utbildningsnämnden Fastställande av öppethållandetider för Ungdomens hus

2 2(2) Kun Bil Nr nr Dnr Rapport om rekryteringsåtgärder Redovisning av tillsyn av fristående förskolor och annan pedagogisk verksamhet 18 Redovisning av insyn i fristående förskoleklass, grund- Ärendet utgår skola och fritidshem Redovisning av kvalitetsarbetet i förskola och skola samt det ekonomiska utfallet för chefsområdena Förvaltningschefen informerar Redovisningar av uppdrag enligt barn- och utbildningsnämndens beslut dec Delgivningar och inkomna handlingar Anmälan av delegationsbeslut mm Delgivning av klagomål enligt skollagen Kurser, konferenser och kontaktpolitikerverksamhet samt förrättningar som skall godkännas av nämnden Utbildningdag för kultur- och utbildningsnämnden Fastställande av estreglemente - barn- och utbildning Fastställande av estreglemente - kultur Ändring av sammanträdesag för kultur- och utbildnings nämnden i mars till torsdagen den 26 mars 2015 Tänk på astmatiker - använd ej starka dofter eller parfym

3 Kultur- och utbildningsnämnden (37) Plats och tid Kommunfullmäktigesalen, kl Beslutande S Roger Suup, ordf SL Lars Jonas Kemi 1-13, S Hanna Rannerud 14-15, S Anders Tano V Siv Henriksson, v ordf M Jonas Stålnacke FI Malin Järvinen C Rune Lans 1-10, 16 NS Bo Ek 11-15, C Magnus Gustavsson C Anna Lans C Monica Sundberg NS Dick Vånsjö Ersättare S Hanna Rannerud 1-13,16-18 närvarande S Nina Töyrä Jatko 1-10, 16 S Jonas Stålnacke V Carolina Gustavsson FI Gunilla Kangas NS Bo Ek 1-10, 16 KIP Per-Erik Tapani MP Timo Vilgats 11-15, KD Rut Thylin 1-13, Övriga deltagande Förvaltningschef Simon Lindh, kvalitetsutvecklare Caroline Andersson, controller/nämndssekreterare Mia Fors, enhetschef/handläggare Linda Johansson, kultursekreterare Lennart Lantto, nämndsekreterare/handläggare Birgitta Leinemar, bibliotekschef Carina Salomonsson, ekonom Marie Savela, personalkonsulenter Theresia Sturk, Petrus Tsavdaridis och Lena Eriksson, controller Rolf Särkimukka, ungdomskonsulent Annelie Taavola Sekreterare 1-29 Birgitta Leinemar Ordförande Roger Suup (S) Justerande Malin Järvinen (FI) Dick Vånsjö (NS) Bevis - justeringen av kultur- och utbildningsnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningsförvaltningens kansli Birgitta Leinemar

4 Kultur- och utbildningsnämnden (37) 1 1 Dnr Dagordning m m Förvaltningen har anmält ärende nr 18 Redovisning av insyn i fristående förskoleklass, grundskola och fritidshem utgår. Ordföranden Roger Suup (S) har beslutat följande tre extra ärenden behandlas på nämndssammanträdet som nr och ordföranden föreslår ändring av sammanträdesdag i mars som ärende nr Utbildningsdag i mars 2015 för kultur- och utbildningsnämndens ledamöter samt dag för förrättning för kulturutskottet 27 Fastställande av estreglemente för barn- och utbildningsförvaltningen 28 Fastställande av estreglemente för kulturförvaltningen Kultur- och utbildningsnämndens beslut , 1 Kultur- och utbildningsnämnden beslutar fastställa dagordningen till dagens sammanträde med följande ändringar i ärendelistan enligt kallelsen 18 Redovisning av insyn i fristående förskoleklass, grundskola och fritidshem utgår, extra ärenden som tas med vid dagens sammanträde: 26 Utbildningsdag i mars 2015 för kultur- och utbildningsnämndens ledamöter samt dag för förrättning för kulturutskottet 27 Fastställande av estreglemente för barn- och utbildningsförvaltningen 28 Fastställande av estreglemente för kulturförvaltningen 29 Ändring av sammanträdesdag för kultur- och utbildningsnämnden i mars till torsdagen den 26 mars 2015.

5 Kultur- och utbildningsnämnden (37) Information om kultur- och utbildningsnämndens verksamheter Förvaltningschefen och kulturavdelningens personal informerar om verksamheterna som ingår i kultur- och utbildningsnämndens verksamhetsområde efter organisationsförändringen som trädde i kraft enligt kommunfullmäktiges beslut , 209 och 211. Fullmäktige beslutade om namnbyte för barn- och utbildningsnämnden till kultur- och utbildningsnämnden. Vidare beslutade fullmäktige om överföring av kultur- och ungdomsfrågor till kultur- och utbildningsnämnden. Kultur- och utbildningsnämndens beslut , 2 Kultur- och utbildningsnämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

6 Kultur- och utbildningsnämnden (37) Val till arbetsutskottet Kultur- och utbildningsnämndens beslut , 3 Kultur- och utbildningsnämnden beslutar utse följande ledamöter och ersättare i nämndens arbetsutskott Ordinarie Ersättare Roger Suup (S), ordförande --- Siv Henriksson (V), vice ordförande --- Rune Lans (C) Anna Lans (C) och bordlägga valet av ersättare för Roger Suup och Siv Henriksson.

7 Kultur- och utbildningsnämnden (37) Val till kulturutskottet Kultur- och utbildningsnämndens beslut , 4 Kultur- och utbildningsnämnden beslutar utse följande ledamöter och ersättare i nämndens kulturutskott Ordinarie Ersättare Roger Suup (S), vice ordförande --- Siv Henriksson (V) --- Annica Henelund (C) --- Bo Ek (NS) --- och bordlägga val av en ordinarie, tillika ordförande, samt bordlägga val till samtliga ersättarposter.

8 Kultur- och utbildningsnämnden (37) Fastställande av sammanträdestider för kulturutskottet 2015 Följande förslag till sammanträdestider 2015 för kulturutskottet föreligger: torsdag 12 mars tisdag 3 september torsdag 16 april onsdag 28 oktober måndag 11 maj torsdag 3 december Handling Förvaltningens skrivelse Kultur- och utbildningsnämndens beslut , 5 Kultur- och utbildningsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag fastställa sammanträdestider för kulturutskottet 2015 enligt följande torsdag 12 mars tisdag 3 september torsdag 16 april onsdag 28 oktober måndag 11 maj torsdag 3 december

9 Kultur- och utbildningsnämnden (37) Aktuella kulturfrågor Kultursekreteraren informerar Kirunastipendiet är det mest aktuella ärendet idag och ansökningar börjat komma in. Kulturutskottet brukar inför beslutet om stipendiat ha en beredningsdag då ansökningarna hanteras. Nämnden tar upp fråga om förrättningsdag under punkt 26 enligt föredragningslistan. Kultur- och utbildningsnämndens beslut , 6 Kultur- och utbildningsnämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

10 Kultur- och utbildningsnämnden (37) Nomineringar - kommunala handikapprådet respektive pensionärsrådet Kultur- och utbildningsnämndens beslut , 7 Kultur- och utbildningsnämnden beslutar nominera Siv Henriksson (V), vice ordförande, som ordinarie ledamot i kommunala handikapprådet och Roger Suup (S), ordförande, som ersättare, samt nominera Siv Henriksson (V), vice ordförande, som ordinarie ledamot i kommunala pensionärsrådet och Roger Suup (S), ordförande, som ersättare.

11 Kultur- och utbildningsnämnden (37) Bokslut driftsbudgeten 2014 Bokslut driftsbudgeten 2014 redovisas i skrivelse : Driftsbudgeten för barn- och utbildningsnämnden Utfall 2014, tkr Utfall 2013, tkr Intäkter Personalkostnader Kapitalkostnader Övriga kostnader Summa nettokostnader Skemedel Resultat Verksamheter Utfall 2013, tkr Utfall 2014, tkr Budget 2014, tkr Avvikelse 2014, tkr Gemensam verksamhet Grund- och förskolor Måltidsverksamhet Fria driftsalternativ Interkommunala ersättningar Driftsprojekt Summor Nämndens resultat är ett underskott på 9,8 Mkr. Avvikelsen i förhållande till budgeten motsvarar 2,3 procent. Överskottet i gemensam verksamhet uppgår till 5,6 Mkr. Överskottet förklaras av vakanser på Elevhälsan 1 Mkr och Särskolan 0,7 Mkr, överbudgetering av externa lokaler 2,5 Mkr samt överbudgetering av upplupna löner 2,0 Mkr. Underskottet i för- och grundskolan uppgår till 16 Mkr. * Underskottet förklaras av extra ordinära insatser i förskolan 5 Mkr och av extra ordinära insatser i grundskolan 6,8 Mkr, som det inte varit budgeterat för. * Vidare förklaras underskott om 1,3 Mkr av verksamheten i Vittangis förberedelseklass varit av mindre omfning än prognostiserat. * Ökade lagkrav främst gällande grundbemanning i grundskolorna och ett vikande elevunderlag i byarna förklarar 2,9 Mkr av underskottet. Handling Förvaltningens skrivelse Behandling i nämnden förslag, yrkanden, propositioner Ordföranden Roger Suup (S) föreslår nämndens godkänner bokslutet avseende driftsbudgeten för 2014 för barn- och utbildningsnämnden enligt förvaltningens redovisning och överlämna den till kommunstyrelsen. Ordföranden finner nämnden beslutar enligt förslag.

12 Kultur- och utbildningsnämnden (37) 8 Kultur- och utbildningsnämndens beslut , 8 Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således godkänna bokslutet avseende driftsbudgeten för barn- och utbildningsnämnden 2014 enligt förvaltningens redovisning i sammanställning , överlämna barn- och utbildningsnämndens bokslut avseende driftsbudgeten 2014 till kommunstyrelsen.

13 Kultur- och utbildningsnämnden (37) Bokslut investeringsbudgeten samt förslag till överföringar från 2014 till 2015 Förvaltningen redovisar bokslutet för barn- och utbildningsnämndens investeringsbudget för 2014 för barn- och utbildningsnämnden i skrivelse samt förslag till överföringar från investeringsbudgeten 2014 till investeringsbudgeten Barn- och utbildningsnämndens investeringsbudget år 2014 inklusive överföringar från tidigare år uppgick till tkr. I bokslutet redovisas A) IV Reducerade barngrupper i förskolan. Budget är tkr och utfallet är 77 tkr år En projektering har genomförts. Kostnader och investeringsbudget begärs överförda till år B) IV BUN Anpassning av grund- och förskola. Budgeten är tkr och utfallet är tkr år Under avsnittet redovisas avslutade projekt,b1, och pågående projekt, B2. Under pågående projekt, B2, redovisas förvaltningens förslag till överföringar från 2014 till I bokslutet redovisas också om ändrade redovisningsprinciper från årsskiftet 2013/14 som innebar budgeten för pågående och avslutade projekt visade på överbudgetering för år 2014 med tkr. Följande kostnader och budget föreslås överföras från investeringsbudgeten 2014 till investeringsbudgeten 2015: * Kostnader 77 tkr och budget tkr för IV BUN Reducerade barngrupper i förskolan * Kostnader 414 tkr och budget tkr för pågående projekt inom IV BUN Anpassning av grund- och förskola från år 2014 till år 2015 * Överbudgeterade pågående projekt överförs till år 2015 och regleras mot kulturoch utbildningsnämndens tilldelade investeringsbudget för är 2015 enligt KF , 235. Kostnader och budget uppgår till 0 tkr resp tkr * - Triangelskolan Trafikmiljö BUN , 4 budget 580 tkr, - Triangelskolans Fritids BUN , 4; budget tkr, - Högalidskolans kök projektering BUN , 4: utfall 64 tkr och budget 200 tkr, - Högalidskolans kök diskmaskin BUN , 57 budget 250 tkr och - Högalidskolans kök serveringslinjen BUN , 57 budget 200 tkr överförs till projekt Högalidskolans kök utbyggnad BUN , 57. Sammantaget föreslås 491 tkr i kostnader och tkr i investeringsbudgeten överförs från år 2014 till Handling Förvaltningens skrivelse

14 Kultur- och utbildningsnämnden (37) 9 Behandling i nämnden förslag, yrkanden, propositioner Ordföranden Roger Suup (S) föreslår nämnden besluta hemställa hos kommunstyrelsen kostnader motsvarande 491 tkr och investeringsbudget motsvarande tkr överförs från 2014 till 2015 års investeringsbudget enligt förvaltningens förslag i skrivelse och lägga bokslutet avseende investeringsbudget 2014 i övrigt med godkännande till handlingarna. Ordföranden finner efter fråga nämnden beslutar enligt förslag. Kultur- och utbildningsnämndens beslut , 9 hemställa hos kommunstyrelsen kostnader motsvarande 491 tkr och investeringsbudget motsvarande tkr överförs från 2014 till 2015 års investeringsbudget enligt förvaltningens förslag i skrivelse och lägga bokslutet avseende investeringsbudget 2014 i övrigt med godkännande till handlingarna.

15 Kultur- och utbildningsnämnden (37) Verksamhetsberättelse 2014 till kommunens gemensamma Förvaltningen har sammanställt förslag till verksamhetsberättelse för 2014 för barn- och utbildningsnämnden. Verksamhetsberättelsen kommer ingå i kommunens gemensamma verksamhetsberättelse. Handling Förvaltningens skrivelse Behandling i nämnden förslag, yrkanden, propositioner Ordföranden Roger Suup (S) föreslår nämnden antar förvaltningens skrivelse som nämndens verksamhetsberättelse. Ordföranden finner efter fråga nämnden beslutar så. Kultur- och utbildningsnämndens beslut , 10 Kultur- och utbildningsnämnden beslutar anta förvaltningens förslag till verksamhetsberättelse för 2014 för barn- och utbildningsnämnden omfande det som ska ingå i Kiruna kommuns årsredovisning.

16 Kultur- och utbildningsnämnden (37) Ekonomisk lägesrapport per januari 2015 Controller redovisar internbudgeten för barn- och utbildningsförvaltningen är registrerad i ekonomisystemet nu. Den första ekonomiska rapporten redovisas i mars månad. Behandling i nämnden förslag, yrkanden, propositioner Ordföranden Roger Suup (S) informerar om beslut som barn- och utbildningsnämnden fade , 17, om den månatliga ekonomiska uppföljningen för verksamheterna med innehåll uppdra åt förvaltningschefen, efter dialog med rektorer och chefer, utarbeta en åtgärdsplan, med åtgärder på både kort och lång sikt, för en budget i balans skall uppnås under år 2014, och budget och kostnader skall redovisas för varje verksamhetsområde, utifrån verksamhet för varje rektor och chef. Ordföranden föreslår detta också gäller för 2015 kompletterat med följande analys och åtgärder skall redovisas för varje chefs ansvarsområde. Ordföranden finner efter proposition nämnden beslutar enligt hans förslag. Kultur- och utbildningsnämndens beslut , 11 Kultur- och utbildningsnämnden beslutar uppdra åt förvaltningschefen, efter dialog med rektorer och chefer, utarbeta en åtgärdsplan, med åtgärder på både kort och lång sikt, för en budget i balans skall uppnås under år 2015 budget och kostnader skall redovisas för varje verksamhetsområde, utifrån verksamhet för varje rektor och chef samt analys och åtgärder skall redovisas för varje chefs ansvarsområde.

17 Kultur- och utbildningsnämnden (37) Förslag - revidering av nämndens internbudget 2015 Au Förvaltningschefen redovisar från förvaltningens arbetsmaterial förslag på förändringar i resursfördelningen 2015 jämfört med Arbetsutskottets beslut , 125 Bun Arbetsutskottet beslutar uppdra till förvaltningen i syfte få en budget i balans 2015 beakta föreslagna sparåtgärder i det förslag som läggs fram till nämnden Controller redogör för ärendet. Förvaltningen redovisade vid MBL-förhandlingar förslag till resursfördelningsprinciper för 2015 i den kommunala verksamheten och förslag till internbudget 2015 för barn- och utbildningsnämnden. Förslaget till budgeten är baserat på det förslag som kommunstyrelsen lämnat till kommunfullmäktige. Skrivelser enligt nedan med förslag om driftsbudgeten 2015 som presenterades vid MBL-förhandlingen skickades till ledamöterna : * Resursfördelningsprinciper kommun 1-16 år inom barn- och utbildningsnämnden och * Förslag till internbudget för barn- och utbildningsnämnden Vissa rättelser har gjorts i förslaget till internbudgeten. En ny skrivelse daterad ersätter tidigare utsänd och läggs på bordet på nämndssammanträdet. Behandling i nämnden förslag, yrkanden, propositioner Ordföranden Roger Suup (S) frågar om nämnden fastställer resursfördelningsprinciper och internbudget för barn- och utbildningsnämnden 2015 enligt förvaltningens förslag i skrivelserna * Resursfördelningsprinciper kommun 1-16 år inom barn- och utbildningsnämnden och * Förslag till internbudget för barn- och utbildningsnämnden Ordföranden finner därefter nämnden beslutar enligt förslag. Barn- och utbildningsnämndens beslut , 142 Barn- och utbildningsnämnden beslutar således fastställa resursfördelningsprinciper och internbudget för barn- och utbildningsnämnden 2015 enligt förslag i förvaltningens skrivelser * Resursfördelningsprinciper kommun 1-16 år inom barn- och utbildningsnämnden och * Förslag till internbudget för barn- och utbildningsnämnden 2015.

18 Kultur- och utbildningsnämnden (37) 12 Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår i skrivelser revidering av nämndens beslut , 142, i elva punkter och i kompletterande skrivelse revidering av beslutet , 142, i tio punkter. Nämndens internbudget för 2015 omfar, med förslagen till revideringar, tkr i nettokostnader. Budgetramen för dåvarande barn- och utbildningsnämnden och numera kulturoch utbildningsnämnden, uppgår per till tkr enligt kommunfullmäktiges beslut , 234. Differensen mellan den tilldelade ramen och förvaltningens förslag till internbudget är en överbudgetering med tkr. De budgeterade kostnaderna överstiger därmed de budgeterade intäkterna, vilket inte är i överensstämmelse med bestämmelserna i kommunallagen 8 kap 4. Handlingar Förvaltningens två skrivelser * Förslag till revidering av kultur- och utbildningsnämndens internbudget 2015 * Komplettering till skrivelse: Förslag till revidering av kultur- och utbildningsnämndens internbudget 2015, Behandling i nämnden förslag, yrkanden, propositioner Ordföranden Roger Suup (s) föreslår nämnden besluta följande: revidera kultur- och utbildningsnämndens internbudget 2015, antagen av barn- och utbildningsnämnden , 142, enligt förvaltningens två skrivelser * Förslag till revidering av kultur- och utbildningsnämndens internbudget 2015 och * Komplettering till skrivelse: Förslag till revidering av kultur- och utbildningsnämndens internbudget 2015, , uppdra till förvaltningen redovisa den beslutade budgeteringen 2015 på nästa nämndssammanträde, uppdra till förvaltningen redovisa en budget i balans för 2015 samt uppdra till förvaltningen redovisa budgeten 2015 för kulturförvaltningens verksamhet. Ordföranden ställer proposition på förslaget till beslut och finner därefter nämnden beslutar i enlighet med de fyra föreslagna -satserna.

19 Kultur- och utbildningsnämnden (37) 12 Kultur- och utbildningsnämndens beslut , 12 Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således revidera kultur- och utbildningsnämndens internbudget 2015, antagen av barn- och utbildningsnämnden , 142, enligt förvaltningens två skrivelser * Förslag till revidering av kultur- och utbildningsnämndens internbudget 2015 och * Komplettering till skrivelse: Förslag till revidering av kultur- och utbildningsnämndens internbudget 2015, , uppdra till förvaltningen redovisa den beslutade budgeteringen 2015 på nästa nämndssammanträde, uppdra till förvaltningen redovisa en budget i balans för 2015 samt uppdra till förvaltningen redovisa budgeten 2015 för kulturförvaltningens verksamhet.

20 Kultur- och utbildningsnämnden (37) Förslag - ändring av beslut om bidrag 2015 till fristående alternativ och Sameskolan Au Bun Kommunfullmäktige beslutar om budgetramar 2015 för kommunens verksamheter den 8 december Förslag till bidrag 2015 för de fristående alternativen och Sameskolan är avhängigt kommunfullmäktiges beslut samt nämndens beslut om resursfördelning i den kommunala verksamheten. Förvaltningen redovisade vid MBL-information förslag till resursfördelningsprinciper, 1-16, år och förslag bidrag till fristående alternativ och Sameskolan Skrivelser enligt nedan med förslag presenterades vid MBL-informationen och skickades till ledamöterna : * Resursfördelningsprinciper fristående alternativ 1-16 år inom barn- och utbildningsnämnden år 2015 och * Bidrag till fristående alternativ och Sameskolan år Vissa rättelser har gjorts i förslaget till bidrag. En ny skrivelse daterad ersätter tidigare utsänd och läggs på bordet på nämndssammanträdet. Behandling i nämnden förslag, yrkanden, propositioner Ordföranden Roger Suup (S) frågar om nämnden fastställer resursfördelningsprinciper och bidrag till fristående alternativ och Sameskolan 2015 enligt förvaltningens förslag i skrivelserna * Resursfördelningsprinciper fristående alternativ 1-16 år inom barn- och utbildningsnämnden år 2015 och * Bidrag till fristående alternativ och Sameskolan år Ordföranden finner därefter nämnden beslutar enligt förslag. Barn- och utbildningsnämndens beslut , 143 Barn- och utbildningsnämnden beslutar således fastställa resursfördelningsprinciper och bidrag till fristående alternativ och Sameskolan 2015 enligt förslag i förvaltningens skrivelser * Resursfördelningsprinciper fristående alternativ 1-16 år inom barn- och utbildningsnämnden år 2015 och * Bidrag till fristående alternativ och Sameskolan år Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår i skrivelse och bilaga 1 daterad ändring av nämndens beslut , 143 med skrivelse Bidrag till fristående alternativ och Sameskolan år 2015.

21 Kultur- och utbildningsnämnden (37) 13 Ändringen föreslås med hänvisning till * förordning (1996:1206) om fristående skolor och viss enskild verksamhet 4 kap 2 samt * barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse Förslag till revidering av kultur- och utbildningsnämnden internbudget år Förslaget till ändring redovisas i tre stycken i skrivelsen och bilaga 1 daterad under punkterna A), B) och C) enligt följande; resultaten av ändringsförslagen är gråmarkerade i bilaga 1: A) Delar i bidrag som upphör gälla B) Delar som bidrag skall utgå för, utöver delar som fortfarande gäller C) Ytterligare förändringar i bidrag till fria alternativ och Sameskolan år 2015 Handlingar Förvaltningens förslag i skrivelse Förslag till ändring av bidrag 2015 till fristående förskolor, förskoleklass och grundskolor samt Sameskola Bilaga 1 daterad Behandling i nämnden förslag, yrkanden, propositioner Ordföranden Roger Suup (S) föreslår nämnden besluta bidrag till fristående förskolor, förskoleklasser och grundskolan samt Sameskolan skall, i tillämpliga delar, utgå enligt förvaltningens skrivelse Förslag till ändring av bidrag 2015 till fristående förskolor, förskoleklass och grundskolor samt Sameskola och bilaga 1 daterad , med ändring av barn- och utbildningsnämndens beslut , 143 i tillämpliga delar enligt förvaltningens förslag i skrivelsen Efter ställd proposition finner ordföranden nämnden beslutar enligt hans förslag. Kultur- och utbildningsnämndens beslut , 13 Barn- och utbildningsnämnden beslutar således bidrag till fristående förskolor, förskoleklasser och grundskolan samt Sameskolan skall utgå enligt förvaltningens skrivelse Förslag till ändring av bidrag 2015 till fristående förskolor, förskoleklass och grundskolor samt Sameskola och bilaga 1 daterad , med ändring av barn- och utbildningsnämndens beslut , 143 i tillämpliga delar enligt förvaltningens förslag i skrivelsen

22 Kultur- och utbildningsnämnden (37) Förslag - revidering av nämndens investeringsbudget 2015 A Förvaltningen redovisar i skrivelse Förslag till investeringsbudget för kultur och utbildningsnämnden 2015 med specifikationer av projekten under avsnitten A-C i skrivelsen: Barn- och utbildningsförvaltningen har i skrivelse Bokslut investeringsbudgeten 2014 med förslag till överföringar till år 2015 föreslagit kostnader och budget överförs från 2014 till investeringsbudgeten 2015 som följer: * IV BUN Anpassning av grund och förskola: utfall 414 tkr och budget tkr * IV BUN Reducerade barngrupper i förskolan: utfall 77 tkr och budget tkr Kostnaderna uppgår sammantaget till 491 tkr och budgeten till tkr. B Kommunfullmäktige beslutade , 235, om följande investeringsbudget för kultur och utbildningsnämnden för år 2015: * IV Ospecificerad investeringsram: tkr * IV Bergkristallen: tkr * IV Triangelskolan anpassning: tkr * IV Arbetsmiljö Raketskolan: tkr Fullmäktiges beslut omfar sammanlagt tkr. C I avsnitt C i förvaltningens skrivelse redovisas förvaltningens förslag till investeringsbudget för år 2015 indelad i avsnitt C1-C5, med förutsättningen kommunstyrelsen beviljar begärda överföringar enligt punkt A. C1 IV Budget sammantaget tkr omfande pågående projekt, tkr år 2014 enligt punkt A ovan, och nya projekt som kommunfullmäktige beviljat budget för enligt punkt B ovan, tkr år Förvaltningen föreslår utbyggnad av Högalidsskolans kök, bun , 57, som redovisas i projekt IV-10165, flyttas över till kommunstyrelsen. C2 IV Reducerade barngrupper i förskolan, budget tkr Förvaltningens förslag är projektet fortlöper år 2015, punkt A ovan. C3 IV Triangelskolans anpassning 2500 tkr, punkt B ovan. Förvaltningens förslag är avvakta med projektet tills skolstrukturutredningen i grundskolan är klar.

23 Kultur- och utbildningsnämnden (37) 14 C4 IV Bergkristallen, tkr, punkt B ovan. Förvaltningen föreslår projektet flyttas över till kommunstyrelsen. C5 IV Arbetsmiljö Raketskolan, kr, punkt B ovan. Förvaltningen föreslår projektet flyttas över till kommunstyrelsen. Handlingar Förvaltningens skrivelse Förslag till investeringsbudget för kultur- och utbildningsnämnden 2015 Behandling i nämnden förslag, yrkanden, propositioner Ordföranden Roger Suup (S) föreslår nämnden besluta förslå kommunstyrelsen följande investeringar flyttas över till kommunstyrelsen: utbyggnad av Högalidsskolans kök, bun , 57, som redovisas i projekt IV i förvaltningens skrivelse, IV Bergkristallen, tkr, och IV Arbetsmiljö Raketskolan, kr, under punkt B i förvaltningens skrivelse, samt fastställa investeringsbudgeten för kultur- och utbildningsnämnden 2015 enligt förvaltningens förslag i skrivelse Ordföranden finner efter proposition nämnden beslutar enligt förslaget. Kultur- och utbildningsnämndens beslut , 14 Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således förslå kommunstyrelsen följande investeringar flyttas över till kommunstyrelsen: utbyggnad av Högalidsskolans kök, bun , 57, som redovisas i projekt IV i förvaltningens skrivelse, IV Bergkristallen, tkr, och IV Arbetsmiljö Raketskolan, kr, under punkt B i förvaltningens skrivelse, samt fastställa investeringsbudgeten för kultur- och utbildningsnämnden 2015 enligt förvaltningens förslag i skrivelse

24 Kultur- och utbildningsnämnden (37) Delegationsordning för kultur- och utbildningsnämnden Kommunfullmäktige beslutade i ärenden om organisationsförändring och revidering av barn- och utbildningsnämndens reglemente , 209 och 211 om avveckling av fritids- och kulturnämnden och namnbyte för barn- och utbildningsnämnden till kultur- och utbildningsnämnden från Delegationsordning fastställd av barn- och utbildningsnämnden och förvaltningschefens vidaredelegering fortsätter gälla för kultur- och utbildningsnämnden också. Då fritids- och kulturnämnden har avvecklats finns ingen gällande delegationsordning för ungdoms- och kulturverksamheten, som har överförts till kulturoch utbildningsnämnden. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår * kultur- och utbildningsnämnden delegerar beslutanderätten i ungdoms- och kulturfrågor enligt delegeringen i dåvarande fritids- och kulturnämndens delegationsordning , med undantag av punkterna och * KINK OCH FOKBU i delegationsordningen ersätts av kulturutskott Vidare föreslås beslut som fas å nämndens vägnar skall anmälas till nämnden vid påföljande nämndssammanträde genom de är tillgängliga vid sammanträdet samt redovisas i förteckning, medge förvaltningschefen i sin tur får vidaredelegera beslutanderätten till tjänsteman i berörd förvaltning samt beslut, som fas av anställd som förvaltningschef har vidaredelegerat beslutanderätten till, skall anmälas till nämnden, förutom förvaltningschefen, vid påföljande sammanträde, genom de är tillgängliga vid sammanträdet samt redovisas i förteckning Handlingar Förvaltningens skrivelse Delegationsordning för kulturfrågor inom Kultur- och utbildningsnämndens ansvarsområde Fritids- och kulturnämndens delegationsordning Behandling i nämnden förslag, yrkanden, propositioner Ordföranden Roger Suup (S) föreslår nämnden fastställa delegationsordning för kultur- och utbildningsnämnden avseende kulturförvaltningens verksamhet enligt förvaltningens förslag och finner efter fråga nämnden beslutar så.

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, torsdagen den 16:e april 2015 kl. 13:30 18:15 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare Alf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) Plats och tid Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 18.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30)

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet, torsdag den 22 november 2012 kl. 08.00-14.10. Ajournering för lunch kl. 12.30-13.20. Beslutande

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för Barn- och utbildningsnämnden 2013

Verksamhetsplan och budget för Barn- och utbildningsnämnden 2013 Planeringsförutsättningar Budget Bollebygds kommun Verksamhetsplan och budget Enhetsplan Enskild utvecklingsplan Fastställd BUN 2012-12-10 135 Dnr BUN 2012/195 Verksamhetsplan och budget för Barn- och

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Plats och tid ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Lena Gerby (M), ordförande Patrik Gadler (M) Ulla-Britt Lundgren (M) Camilla Wallhed

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20 2015-04-13 1 (22) Plats och tid ande Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20 Björn Andreasson (M), ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande Maria Boström-Lambrén

Läs mer

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24)

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, kl 18.30-20.40 Beslutande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janeth Norén

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämnden 2008-10-28 1 Plats och tid Kommunhuset Ankaret, Norrtäljesalen, Estunavägen 14, Norrtälje, kl 10.00-15.00 Beslutande Se närvarolista Program: Kl. 10.00-11.00 Kl. 11.00-12.00 Kl. 12.00-13.00

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-02-22 1 (16) JÖNKÖPINGS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-02-22 1 (16) JÖNKÖPINGS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden 1 (16) Plats och tid Wilhelm Thamsalen, Stadshuset, Huskvarna, kl. 13:00 16:50 Beslutande AnneMarie Grennhag (M), ordförande Thomas Bäuml (M) Marie Lundberg (M) Tobias Stomilovic (M) Torbjörn Eklund (KD)

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 15 Sammanträdesdatum Bildningsnämnden 2013-01-09. Sammanträdet ajourneras mellan kl. 18.30 18.

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 15 Sammanträdesdatum Bildningsnämnden 2013-01-09. Sammanträdet ajourneras mellan kl. 18.30 18. TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 15 Plats och tid Torskolans bibliotek, onsdagen den 9 januari 2013 kl. 17.30 18.55 Sammanträdet ajourneras mellan kl. 18.30 18.35 Beslutande Övriga deltagande

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 januari 2015 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer