KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen Dnr tfn Kultur- och utbildningsnämnden (Kun)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun)"

Transkript

1 KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen Dnr tfn Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) Tid och plats Kun kl Kommunfullmäktigesalen Kun Bil Au Nr nr Dnr 1 2 Information om kultur- och utbildningsnämndens verksamheter 2 3 Val till arbetsutskottet Val till kulturutskottet Fastställande av sammanträdestider för kulturutskottet Aktuella kulturfrågor Nomineringar - kommunla handikapprådet respektive pensionärsrådet 7 8 Bokslut driftsbudgeten Bokslut investeringsbudgeten samt förslag till över ringar från 2014 till Verksamhetsberättelse 2014 till kommunens gemensamma Ekonomisk lägesrapport Förslag - revidering av nämndens internbudget Förslag - ändring av beslut om bidrag 2015 till fri stående alternativ och Sameskolan Förslag - revidering av nämndens investeringsbudget Delegationsordning för kultur- och utbildningsnämnden Fastställande av öppethållandetider för Ungdomens hus

2 2(2) Kun Bil Nr nr Dnr Rapport om rekryteringsåtgärder Redovisning av tillsyn av fristående förskolor och annan pedagogisk verksamhet 18 Redovisning av insyn i fristående förskoleklass, grund- Ärendet utgår skola och fritidshem Redovisning av kvalitetsarbetet i förskola och skola samt det ekonomiska utfallet för chefsområdena Förvaltningschefen informerar Redovisningar av uppdrag enligt barn- och utbildningsnämndens beslut dec Delgivningar och inkomna handlingar Anmälan av delegationsbeslut mm Delgivning av klagomål enligt skollagen Kurser, konferenser och kontaktpolitikerverksamhet samt förrättningar som skall godkännas av nämnden Utbildningdag för kultur- och utbildningsnämnden Fastställande av estreglemente - barn- och utbildning Fastställande av estreglemente - kultur Ändring av sammanträdesag för kultur- och utbildnings nämnden i mars till torsdagen den 26 mars 2015 Tänk på astmatiker - använd ej starka dofter eller parfym

3 Kultur- och utbildningsnämnden (37) Plats och tid Kommunfullmäktigesalen, kl Beslutande S Roger Suup, ordf SL Lars Jonas Kemi 1-13, S Hanna Rannerud 14-15, S Anders Tano V Siv Henriksson, v ordf M Jonas Stålnacke FI Malin Järvinen C Rune Lans 1-10, 16 NS Bo Ek 11-15, C Magnus Gustavsson C Anna Lans C Monica Sundberg NS Dick Vånsjö Ersättare S Hanna Rannerud 1-13,16-18 närvarande S Nina Töyrä Jatko 1-10, 16 S Jonas Stålnacke V Carolina Gustavsson FI Gunilla Kangas NS Bo Ek 1-10, 16 KIP Per-Erik Tapani MP Timo Vilgats 11-15, KD Rut Thylin 1-13, Övriga deltagande Förvaltningschef Simon Lindh, kvalitetsutvecklare Caroline Andersson, controller/nämndssekreterare Mia Fors, enhetschef/handläggare Linda Johansson, kultursekreterare Lennart Lantto, nämndsekreterare/handläggare Birgitta Leinemar, bibliotekschef Carina Salomonsson, ekonom Marie Savela, personalkonsulenter Theresia Sturk, Petrus Tsavdaridis och Lena Eriksson, controller Rolf Särkimukka, ungdomskonsulent Annelie Taavola Sekreterare 1-29 Birgitta Leinemar Ordförande Roger Suup (S) Justerande Malin Järvinen (FI) Dick Vånsjö (NS) Bevis - justeringen av kultur- och utbildningsnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningsförvaltningens kansli Birgitta Leinemar

4 Kultur- och utbildningsnämnden (37) 1 1 Dnr Dagordning m m Förvaltningen har anmält ärende nr 18 Redovisning av insyn i fristående förskoleklass, grundskola och fritidshem utgår. Ordföranden Roger Suup (S) har beslutat följande tre extra ärenden behandlas på nämndssammanträdet som nr och ordföranden föreslår ändring av sammanträdesdag i mars som ärende nr Utbildningsdag i mars 2015 för kultur- och utbildningsnämndens ledamöter samt dag för förrättning för kulturutskottet 27 Fastställande av estreglemente för barn- och utbildningsförvaltningen 28 Fastställande av estreglemente för kulturförvaltningen Kultur- och utbildningsnämndens beslut , 1 Kultur- och utbildningsnämnden beslutar fastställa dagordningen till dagens sammanträde med följande ändringar i ärendelistan enligt kallelsen 18 Redovisning av insyn i fristående förskoleklass, grundskola och fritidshem utgår, extra ärenden som tas med vid dagens sammanträde: 26 Utbildningsdag i mars 2015 för kultur- och utbildningsnämndens ledamöter samt dag för förrättning för kulturutskottet 27 Fastställande av estreglemente för barn- och utbildningsförvaltningen 28 Fastställande av estreglemente för kulturförvaltningen 29 Ändring av sammanträdesdag för kultur- och utbildningsnämnden i mars till torsdagen den 26 mars 2015.

5 Kultur- och utbildningsnämnden (37) Information om kultur- och utbildningsnämndens verksamheter Förvaltningschefen och kulturavdelningens personal informerar om verksamheterna som ingår i kultur- och utbildningsnämndens verksamhetsområde efter organisationsförändringen som trädde i kraft enligt kommunfullmäktiges beslut , 209 och 211. Fullmäktige beslutade om namnbyte för barn- och utbildningsnämnden till kultur- och utbildningsnämnden. Vidare beslutade fullmäktige om överföring av kultur- och ungdomsfrågor till kultur- och utbildningsnämnden. Kultur- och utbildningsnämndens beslut , 2 Kultur- och utbildningsnämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

6 Kultur- och utbildningsnämnden (37) Val till arbetsutskottet Kultur- och utbildningsnämndens beslut , 3 Kultur- och utbildningsnämnden beslutar utse följande ledamöter och ersättare i nämndens arbetsutskott Ordinarie Ersättare Roger Suup (S), ordförande --- Siv Henriksson (V), vice ordförande --- Rune Lans (C) Anna Lans (C) och bordlägga valet av ersättare för Roger Suup och Siv Henriksson.

7 Kultur- och utbildningsnämnden (37) Val till kulturutskottet Kultur- och utbildningsnämndens beslut , 4 Kultur- och utbildningsnämnden beslutar utse följande ledamöter och ersättare i nämndens kulturutskott Ordinarie Ersättare Roger Suup (S), vice ordförande --- Siv Henriksson (V) --- Annica Henelund (C) --- Bo Ek (NS) --- och bordlägga val av en ordinarie, tillika ordförande, samt bordlägga val till samtliga ersättarposter.

8 Kultur- och utbildningsnämnden (37) Fastställande av sammanträdestider för kulturutskottet 2015 Följande förslag till sammanträdestider 2015 för kulturutskottet föreligger: torsdag 12 mars tisdag 3 september torsdag 16 april onsdag 28 oktober måndag 11 maj torsdag 3 december Handling Förvaltningens skrivelse Kultur- och utbildningsnämndens beslut , 5 Kultur- och utbildningsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag fastställa sammanträdestider för kulturutskottet 2015 enligt följande torsdag 12 mars tisdag 3 september torsdag 16 april onsdag 28 oktober måndag 11 maj torsdag 3 december

9 Kultur- och utbildningsnämnden (37) Aktuella kulturfrågor Kultursekreteraren informerar Kirunastipendiet är det mest aktuella ärendet idag och ansökningar börjat komma in. Kulturutskottet brukar inför beslutet om stipendiat ha en beredningsdag då ansökningarna hanteras. Nämnden tar upp fråga om förrättningsdag under punkt 26 enligt föredragningslistan. Kultur- och utbildningsnämndens beslut , 6 Kultur- och utbildningsnämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

10 Kultur- och utbildningsnämnden (37) Nomineringar - kommunala handikapprådet respektive pensionärsrådet Kultur- och utbildningsnämndens beslut , 7 Kultur- och utbildningsnämnden beslutar nominera Siv Henriksson (V), vice ordförande, som ordinarie ledamot i kommunala handikapprådet och Roger Suup (S), ordförande, som ersättare, samt nominera Siv Henriksson (V), vice ordförande, som ordinarie ledamot i kommunala pensionärsrådet och Roger Suup (S), ordförande, som ersättare.

11 Kultur- och utbildningsnämnden (37) Bokslut driftsbudgeten 2014 Bokslut driftsbudgeten 2014 redovisas i skrivelse : Driftsbudgeten för barn- och utbildningsnämnden Utfall 2014, tkr Utfall 2013, tkr Intäkter Personalkostnader Kapitalkostnader Övriga kostnader Summa nettokostnader Skemedel Resultat Verksamheter Utfall 2013, tkr Utfall 2014, tkr Budget 2014, tkr Avvikelse 2014, tkr Gemensam verksamhet Grund- och förskolor Måltidsverksamhet Fria driftsalternativ Interkommunala ersättningar Driftsprojekt Summor Nämndens resultat är ett underskott på 9,8 Mkr. Avvikelsen i förhållande till budgeten motsvarar 2,3 procent. Överskottet i gemensam verksamhet uppgår till 5,6 Mkr. Överskottet förklaras av vakanser på Elevhälsan 1 Mkr och Särskolan 0,7 Mkr, överbudgetering av externa lokaler 2,5 Mkr samt överbudgetering av upplupna löner 2,0 Mkr. Underskottet i för- och grundskolan uppgår till 16 Mkr. * Underskottet förklaras av extra ordinära insatser i förskolan 5 Mkr och av extra ordinära insatser i grundskolan 6,8 Mkr, som det inte varit budgeterat för. * Vidare förklaras underskott om 1,3 Mkr av verksamheten i Vittangis förberedelseklass varit av mindre omfning än prognostiserat. * Ökade lagkrav främst gällande grundbemanning i grundskolorna och ett vikande elevunderlag i byarna förklarar 2,9 Mkr av underskottet. Handling Förvaltningens skrivelse Behandling i nämnden förslag, yrkanden, propositioner Ordföranden Roger Suup (S) föreslår nämndens godkänner bokslutet avseende driftsbudgeten för 2014 för barn- och utbildningsnämnden enligt förvaltningens redovisning och överlämna den till kommunstyrelsen. Ordföranden finner nämnden beslutar enligt förslag.

12 Kultur- och utbildningsnämnden (37) 8 Kultur- och utbildningsnämndens beslut , 8 Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således godkänna bokslutet avseende driftsbudgeten för barn- och utbildningsnämnden 2014 enligt förvaltningens redovisning i sammanställning , överlämna barn- och utbildningsnämndens bokslut avseende driftsbudgeten 2014 till kommunstyrelsen.

13 Kultur- och utbildningsnämnden (37) Bokslut investeringsbudgeten samt förslag till överföringar från 2014 till 2015 Förvaltningen redovisar bokslutet för barn- och utbildningsnämndens investeringsbudget för 2014 för barn- och utbildningsnämnden i skrivelse samt förslag till överföringar från investeringsbudgeten 2014 till investeringsbudgeten Barn- och utbildningsnämndens investeringsbudget år 2014 inklusive överföringar från tidigare år uppgick till tkr. I bokslutet redovisas A) IV Reducerade barngrupper i förskolan. Budget är tkr och utfallet är 77 tkr år En projektering har genomförts. Kostnader och investeringsbudget begärs överförda till år B) IV BUN Anpassning av grund- och förskola. Budgeten är tkr och utfallet är tkr år Under avsnittet redovisas avslutade projekt,b1, och pågående projekt, B2. Under pågående projekt, B2, redovisas förvaltningens förslag till överföringar från 2014 till I bokslutet redovisas också om ändrade redovisningsprinciper från årsskiftet 2013/14 som innebar budgeten för pågående och avslutade projekt visade på överbudgetering för år 2014 med tkr. Följande kostnader och budget föreslås överföras från investeringsbudgeten 2014 till investeringsbudgeten 2015: * Kostnader 77 tkr och budget tkr för IV BUN Reducerade barngrupper i förskolan * Kostnader 414 tkr och budget tkr för pågående projekt inom IV BUN Anpassning av grund- och förskola från år 2014 till år 2015 * Överbudgeterade pågående projekt överförs till år 2015 och regleras mot kulturoch utbildningsnämndens tilldelade investeringsbudget för är 2015 enligt KF , 235. Kostnader och budget uppgår till 0 tkr resp tkr * - Triangelskolan Trafikmiljö BUN , 4 budget 580 tkr, - Triangelskolans Fritids BUN , 4; budget tkr, - Högalidskolans kök projektering BUN , 4: utfall 64 tkr och budget 200 tkr, - Högalidskolans kök diskmaskin BUN , 57 budget 250 tkr och - Högalidskolans kök serveringslinjen BUN , 57 budget 200 tkr överförs till projekt Högalidskolans kök utbyggnad BUN , 57. Sammantaget föreslås 491 tkr i kostnader och tkr i investeringsbudgeten överförs från år 2014 till Handling Förvaltningens skrivelse

14 Kultur- och utbildningsnämnden (37) 9 Behandling i nämnden förslag, yrkanden, propositioner Ordföranden Roger Suup (S) föreslår nämnden besluta hemställa hos kommunstyrelsen kostnader motsvarande 491 tkr och investeringsbudget motsvarande tkr överförs från 2014 till 2015 års investeringsbudget enligt förvaltningens förslag i skrivelse och lägga bokslutet avseende investeringsbudget 2014 i övrigt med godkännande till handlingarna. Ordföranden finner efter fråga nämnden beslutar enligt förslag. Kultur- och utbildningsnämndens beslut , 9 hemställa hos kommunstyrelsen kostnader motsvarande 491 tkr och investeringsbudget motsvarande tkr överförs från 2014 till 2015 års investeringsbudget enligt förvaltningens förslag i skrivelse och lägga bokslutet avseende investeringsbudget 2014 i övrigt med godkännande till handlingarna.

15 Kultur- och utbildningsnämnden (37) Verksamhetsberättelse 2014 till kommunens gemensamma Förvaltningen har sammanställt förslag till verksamhetsberättelse för 2014 för barn- och utbildningsnämnden. Verksamhetsberättelsen kommer ingå i kommunens gemensamma verksamhetsberättelse. Handling Förvaltningens skrivelse Behandling i nämnden förslag, yrkanden, propositioner Ordföranden Roger Suup (S) föreslår nämnden antar förvaltningens skrivelse som nämndens verksamhetsberättelse. Ordföranden finner efter fråga nämnden beslutar så. Kultur- och utbildningsnämndens beslut , 10 Kultur- och utbildningsnämnden beslutar anta förvaltningens förslag till verksamhetsberättelse för 2014 för barn- och utbildningsnämnden omfande det som ska ingå i Kiruna kommuns årsredovisning.

16 Kultur- och utbildningsnämnden (37) Ekonomisk lägesrapport per januari 2015 Controller redovisar internbudgeten för barn- och utbildningsförvaltningen är registrerad i ekonomisystemet nu. Den första ekonomiska rapporten redovisas i mars månad. Behandling i nämnden förslag, yrkanden, propositioner Ordföranden Roger Suup (S) informerar om beslut som barn- och utbildningsnämnden fade , 17, om den månatliga ekonomiska uppföljningen för verksamheterna med innehåll uppdra åt förvaltningschefen, efter dialog med rektorer och chefer, utarbeta en åtgärdsplan, med åtgärder på både kort och lång sikt, för en budget i balans skall uppnås under år 2014, och budget och kostnader skall redovisas för varje verksamhetsområde, utifrån verksamhet för varje rektor och chef. Ordföranden föreslår detta också gäller för 2015 kompletterat med följande analys och åtgärder skall redovisas för varje chefs ansvarsområde. Ordföranden finner efter proposition nämnden beslutar enligt hans förslag. Kultur- och utbildningsnämndens beslut , 11 Kultur- och utbildningsnämnden beslutar uppdra åt förvaltningschefen, efter dialog med rektorer och chefer, utarbeta en åtgärdsplan, med åtgärder på både kort och lång sikt, för en budget i balans skall uppnås under år 2015 budget och kostnader skall redovisas för varje verksamhetsområde, utifrån verksamhet för varje rektor och chef samt analys och åtgärder skall redovisas för varje chefs ansvarsområde.

17 Kultur- och utbildningsnämnden (37) Förslag - revidering av nämndens internbudget 2015 Au Förvaltningschefen redovisar från förvaltningens arbetsmaterial förslag på förändringar i resursfördelningen 2015 jämfört med Arbetsutskottets beslut , 125 Bun Arbetsutskottet beslutar uppdra till förvaltningen i syfte få en budget i balans 2015 beakta föreslagna sparåtgärder i det förslag som läggs fram till nämnden Controller redogör för ärendet. Förvaltningen redovisade vid MBL-förhandlingar förslag till resursfördelningsprinciper för 2015 i den kommunala verksamheten och förslag till internbudget 2015 för barn- och utbildningsnämnden. Förslaget till budgeten är baserat på det förslag som kommunstyrelsen lämnat till kommunfullmäktige. Skrivelser enligt nedan med förslag om driftsbudgeten 2015 som presenterades vid MBL-förhandlingen skickades till ledamöterna : * Resursfördelningsprinciper kommun 1-16 år inom barn- och utbildningsnämnden och * Förslag till internbudget för barn- och utbildningsnämnden Vissa rättelser har gjorts i förslaget till internbudgeten. En ny skrivelse daterad ersätter tidigare utsänd och läggs på bordet på nämndssammanträdet. Behandling i nämnden förslag, yrkanden, propositioner Ordföranden Roger Suup (S) frågar om nämnden fastställer resursfördelningsprinciper och internbudget för barn- och utbildningsnämnden 2015 enligt förvaltningens förslag i skrivelserna * Resursfördelningsprinciper kommun 1-16 år inom barn- och utbildningsnämnden och * Förslag till internbudget för barn- och utbildningsnämnden Ordföranden finner därefter nämnden beslutar enligt förslag. Barn- och utbildningsnämndens beslut , 142 Barn- och utbildningsnämnden beslutar således fastställa resursfördelningsprinciper och internbudget för barn- och utbildningsnämnden 2015 enligt förslag i förvaltningens skrivelser * Resursfördelningsprinciper kommun 1-16 år inom barn- och utbildningsnämnden och * Förslag till internbudget för barn- och utbildningsnämnden 2015.

18 Kultur- och utbildningsnämnden (37) 12 Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår i skrivelser revidering av nämndens beslut , 142, i elva punkter och i kompletterande skrivelse revidering av beslutet , 142, i tio punkter. Nämndens internbudget för 2015 omfar, med förslagen till revideringar, tkr i nettokostnader. Budgetramen för dåvarande barn- och utbildningsnämnden och numera kulturoch utbildningsnämnden, uppgår per till tkr enligt kommunfullmäktiges beslut , 234. Differensen mellan den tilldelade ramen och förvaltningens förslag till internbudget är en överbudgetering med tkr. De budgeterade kostnaderna överstiger därmed de budgeterade intäkterna, vilket inte är i överensstämmelse med bestämmelserna i kommunallagen 8 kap 4. Handlingar Förvaltningens två skrivelser * Förslag till revidering av kultur- och utbildningsnämndens internbudget 2015 * Komplettering till skrivelse: Förslag till revidering av kultur- och utbildningsnämndens internbudget 2015, Behandling i nämnden förslag, yrkanden, propositioner Ordföranden Roger Suup (s) föreslår nämnden besluta följande: revidera kultur- och utbildningsnämndens internbudget 2015, antagen av barn- och utbildningsnämnden , 142, enligt förvaltningens två skrivelser * Förslag till revidering av kultur- och utbildningsnämndens internbudget 2015 och * Komplettering till skrivelse: Förslag till revidering av kultur- och utbildningsnämndens internbudget 2015, , uppdra till förvaltningen redovisa den beslutade budgeteringen 2015 på nästa nämndssammanträde, uppdra till förvaltningen redovisa en budget i balans för 2015 samt uppdra till förvaltningen redovisa budgeten 2015 för kulturförvaltningens verksamhet. Ordföranden ställer proposition på förslaget till beslut och finner därefter nämnden beslutar i enlighet med de fyra föreslagna -satserna.

19 Kultur- och utbildningsnämnden (37) 12 Kultur- och utbildningsnämndens beslut , 12 Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således revidera kultur- och utbildningsnämndens internbudget 2015, antagen av barn- och utbildningsnämnden , 142, enligt förvaltningens två skrivelser * Förslag till revidering av kultur- och utbildningsnämndens internbudget 2015 och * Komplettering till skrivelse: Förslag till revidering av kultur- och utbildningsnämndens internbudget 2015, , uppdra till förvaltningen redovisa den beslutade budgeteringen 2015 på nästa nämndssammanträde, uppdra till förvaltningen redovisa en budget i balans för 2015 samt uppdra till förvaltningen redovisa budgeten 2015 för kulturförvaltningens verksamhet.

20 Kultur- och utbildningsnämnden (37) Förslag - ändring av beslut om bidrag 2015 till fristående alternativ och Sameskolan Au Bun Kommunfullmäktige beslutar om budgetramar 2015 för kommunens verksamheter den 8 december Förslag till bidrag 2015 för de fristående alternativen och Sameskolan är avhängigt kommunfullmäktiges beslut samt nämndens beslut om resursfördelning i den kommunala verksamheten. Förvaltningen redovisade vid MBL-information förslag till resursfördelningsprinciper, 1-16, år och förslag bidrag till fristående alternativ och Sameskolan Skrivelser enligt nedan med förslag presenterades vid MBL-informationen och skickades till ledamöterna : * Resursfördelningsprinciper fristående alternativ 1-16 år inom barn- och utbildningsnämnden år 2015 och * Bidrag till fristående alternativ och Sameskolan år Vissa rättelser har gjorts i förslaget till bidrag. En ny skrivelse daterad ersätter tidigare utsänd och läggs på bordet på nämndssammanträdet. Behandling i nämnden förslag, yrkanden, propositioner Ordföranden Roger Suup (S) frågar om nämnden fastställer resursfördelningsprinciper och bidrag till fristående alternativ och Sameskolan 2015 enligt förvaltningens förslag i skrivelserna * Resursfördelningsprinciper fristående alternativ 1-16 år inom barn- och utbildningsnämnden år 2015 och * Bidrag till fristående alternativ och Sameskolan år Ordföranden finner därefter nämnden beslutar enligt förslag. Barn- och utbildningsnämndens beslut , 143 Barn- och utbildningsnämnden beslutar således fastställa resursfördelningsprinciper och bidrag till fristående alternativ och Sameskolan 2015 enligt förslag i förvaltningens skrivelser * Resursfördelningsprinciper fristående alternativ 1-16 år inom barn- och utbildningsnämnden år 2015 och * Bidrag till fristående alternativ och Sameskolan år Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår i skrivelse och bilaga 1 daterad ändring av nämndens beslut , 143 med skrivelse Bidrag till fristående alternativ och Sameskolan år 2015.

21 Kultur- och utbildningsnämnden (37) 13 Ändringen föreslås med hänvisning till * förordning (1996:1206) om fristående skolor och viss enskild verksamhet 4 kap 2 samt * barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse Förslag till revidering av kultur- och utbildningsnämnden internbudget år Förslaget till ändring redovisas i tre stycken i skrivelsen och bilaga 1 daterad under punkterna A), B) och C) enligt följande; resultaten av ändringsförslagen är gråmarkerade i bilaga 1: A) Delar i bidrag som upphör gälla B) Delar som bidrag skall utgå för, utöver delar som fortfarande gäller C) Ytterligare förändringar i bidrag till fria alternativ och Sameskolan år 2015 Handlingar Förvaltningens förslag i skrivelse Förslag till ändring av bidrag 2015 till fristående förskolor, förskoleklass och grundskolor samt Sameskola Bilaga 1 daterad Behandling i nämnden förslag, yrkanden, propositioner Ordföranden Roger Suup (S) föreslår nämnden besluta bidrag till fristående förskolor, förskoleklasser och grundskolan samt Sameskolan skall, i tillämpliga delar, utgå enligt förvaltningens skrivelse Förslag till ändring av bidrag 2015 till fristående förskolor, förskoleklass och grundskolor samt Sameskola och bilaga 1 daterad , med ändring av barn- och utbildningsnämndens beslut , 143 i tillämpliga delar enligt förvaltningens förslag i skrivelsen Efter ställd proposition finner ordföranden nämnden beslutar enligt hans förslag. Kultur- och utbildningsnämndens beslut , 13 Barn- och utbildningsnämnden beslutar således bidrag till fristående förskolor, förskoleklasser och grundskolan samt Sameskolan skall utgå enligt förvaltningens skrivelse Förslag till ändring av bidrag 2015 till fristående förskolor, förskoleklass och grundskolor samt Sameskola och bilaga 1 daterad , med ändring av barn- och utbildningsnämndens beslut , 143 i tillämpliga delar enligt förvaltningens förslag i skrivelsen

22 Kultur- och utbildningsnämnden (37) Förslag - revidering av nämndens investeringsbudget 2015 A Förvaltningen redovisar i skrivelse Förslag till investeringsbudget för kultur och utbildningsnämnden 2015 med specifikationer av projekten under avsnitten A-C i skrivelsen: Barn- och utbildningsförvaltningen har i skrivelse Bokslut investeringsbudgeten 2014 med förslag till överföringar till år 2015 föreslagit kostnader och budget överförs från 2014 till investeringsbudgeten 2015 som följer: * IV BUN Anpassning av grund och förskola: utfall 414 tkr och budget tkr * IV BUN Reducerade barngrupper i förskolan: utfall 77 tkr och budget tkr Kostnaderna uppgår sammantaget till 491 tkr och budgeten till tkr. B Kommunfullmäktige beslutade , 235, om följande investeringsbudget för kultur och utbildningsnämnden för år 2015: * IV Ospecificerad investeringsram: tkr * IV Bergkristallen: tkr * IV Triangelskolan anpassning: tkr * IV Arbetsmiljö Raketskolan: tkr Fullmäktiges beslut omfar sammanlagt tkr. C I avsnitt C i förvaltningens skrivelse redovisas förvaltningens förslag till investeringsbudget för år 2015 indelad i avsnitt C1-C5, med förutsättningen kommunstyrelsen beviljar begärda överföringar enligt punkt A. C1 IV Budget sammantaget tkr omfande pågående projekt, tkr år 2014 enligt punkt A ovan, och nya projekt som kommunfullmäktige beviljat budget för enligt punkt B ovan, tkr år Förvaltningen föreslår utbyggnad av Högalidsskolans kök, bun , 57, som redovisas i projekt IV-10165, flyttas över till kommunstyrelsen. C2 IV Reducerade barngrupper i förskolan, budget tkr Förvaltningens förslag är projektet fortlöper år 2015, punkt A ovan. C3 IV Triangelskolans anpassning 2500 tkr, punkt B ovan. Förvaltningens förslag är avvakta med projektet tills skolstrukturutredningen i grundskolan är klar.

23 Kultur- och utbildningsnämnden (37) 14 C4 IV Bergkristallen, tkr, punkt B ovan. Förvaltningen föreslår projektet flyttas över till kommunstyrelsen. C5 IV Arbetsmiljö Raketskolan, kr, punkt B ovan. Förvaltningen föreslår projektet flyttas över till kommunstyrelsen. Handlingar Förvaltningens skrivelse Förslag till investeringsbudget för kultur- och utbildningsnämnden 2015 Behandling i nämnden förslag, yrkanden, propositioner Ordföranden Roger Suup (S) föreslår nämnden besluta förslå kommunstyrelsen följande investeringar flyttas över till kommunstyrelsen: utbyggnad av Högalidsskolans kök, bun , 57, som redovisas i projekt IV i förvaltningens skrivelse, IV Bergkristallen, tkr, och IV Arbetsmiljö Raketskolan, kr, under punkt B i förvaltningens skrivelse, samt fastställa investeringsbudgeten för kultur- och utbildningsnämnden 2015 enligt förvaltningens förslag i skrivelse Ordföranden finner efter proposition nämnden beslutar enligt förslaget. Kultur- och utbildningsnämndens beslut , 14 Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således förslå kommunstyrelsen följande investeringar flyttas över till kommunstyrelsen: utbyggnad av Högalidsskolans kök, bun , 57, som redovisas i projekt IV i förvaltningens skrivelse, IV Bergkristallen, tkr, och IV Arbetsmiljö Raketskolan, kr, under punkt B i förvaltningens skrivelse, samt fastställa investeringsbudgeten för kultur- och utbildningsnämnden 2015 enligt förvaltningens förslag i skrivelse

24 Kultur- och utbildningsnämnden (37) Delegationsordning för kultur- och utbildningsnämnden Kommunfullmäktige beslutade i ärenden om organisationsförändring och revidering av barn- och utbildningsnämndens reglemente , 209 och 211 om avveckling av fritids- och kulturnämnden och namnbyte för barn- och utbildningsnämnden till kultur- och utbildningsnämnden från Delegationsordning fastställd av barn- och utbildningsnämnden och förvaltningschefens vidaredelegering fortsätter gälla för kultur- och utbildningsnämnden också. Då fritids- och kulturnämnden har avvecklats finns ingen gällande delegationsordning för ungdoms- och kulturverksamheten, som har överförts till kulturoch utbildningsnämnden. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår * kultur- och utbildningsnämnden delegerar beslutanderätten i ungdoms- och kulturfrågor enligt delegeringen i dåvarande fritids- och kulturnämndens delegationsordning , med undantag av punkterna och * KINK OCH FOKBU i delegationsordningen ersätts av kulturutskott Vidare föreslås beslut som fas å nämndens vägnar skall anmälas till nämnden vid påföljande nämndssammanträde genom de är tillgängliga vid sammanträdet samt redovisas i förteckning, medge förvaltningschefen i sin tur får vidaredelegera beslutanderätten till tjänsteman i berörd förvaltning samt beslut, som fas av anställd som förvaltningschef har vidaredelegerat beslutanderätten till, skall anmälas till nämnden, förutom förvaltningschefen, vid påföljande sammanträde, genom de är tillgängliga vid sammanträdet samt redovisas i förteckning Handlingar Förvaltningens skrivelse Delegationsordning för kulturfrågor inom Kultur- och utbildningsnämndens ansvarsområde Fritids- och kulturnämndens delegationsordning Behandling i nämnden förslag, yrkanden, propositioner Ordföranden Roger Suup (S) föreslår nämnden fastställa delegationsordning för kultur- och utbildningsnämnden avseende kulturförvaltningens verksamhet enligt förvaltningens förslag och finner efter fråga nämnden beslutar så.

KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kultur- och utbildningsnämnden (11)

KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kultur- och utbildningsnämnden (11) Kultur- och utbildningsnämnden 2016-10-18 1 (11) Plats och tid Kommunfullmäktigesalen, kl 10.00-15.50 Beslutande S Roger Suup, ordf 130-133, 141 S Håkan Bäckström S Hanna Rannerud V Siv Henriksson M Jonas

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-03-20 Sida 1 (13) nämnden

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-03-20 Sida 1 (13) nämnden Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-03-20 Sida 1 (13) nämnden Plats och tid Lilla Sess, kl. 19:00 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Josef Janosi(m) Anita

Läs mer

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM Utbildningsnämnden sammanträde 66. Ekonomisk uppföljning efter oktober år 2010 67. Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola kalenderåret

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L)

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) 1(16) Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje Kl. 14.00-15.00 Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond

Läs mer

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 1 (15) Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 Beslutande: Tomas Johansson (s), ordförande Cariné Ahlfeldt (s) Margareta Gustavsson (s), ersättare för Andreas Bylund (s) Liza Jonsson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Kerstin Fors-Mattsson, skolchef Carola Hansson, sekreterare Helen Isaksson, rektor, 27. Wivi-Anne Mulk (Sv) ANSLAG / BEVIS

Kerstin Fors-Mattsson, skolchef Carola Hansson, sekreterare Helen Isaksson, rektor, 27. Wivi-Anne Mulk (Sv) ANSLAG / BEVIS Plats och tid: Sammanträdesrum 3, kommunhuset, Jokkmokk, klockan 09.30 11.40 Beslutande ledamöter: Sven Holmqvist (S), ordförande Tord Larsson (S), v ordf Johan Agetoft (S) Anna-Karin Jonsson Kvist (S)

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Barn- och utbildningskontoret, Heby, kl 08.15 13.00 Beslutande Tomas Bergström (FP), ordförande Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Linda

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

Fredrik Bergh barn- och utbildningschef, Lars-Erik Lindvall bitr. förvaltningschef, Ann- Katrin Öijwall nämndsekreterare. ...

Fredrik Bergh barn- och utbildningschef, Lars-Erik Lindvall bitr. förvaltningschef, Ann- Katrin Öijwall nämndsekreterare. ... Barn- och utbildningsnämnden 1 (9) Plats och tid Hellqvistsalen, kommunhuset, onsdagen den 15juni 2017, klockan 16.00 17.45. Ajournering 16.50-17.00. ande Monica Lindgren (S), Margareta Johansson (S),

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- & UTBILDNINGSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BARN- & UTBILDNINGSNÄMNDEN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Ängelholms Kommun KFS Antagen: Kommunfullmäktige 20 september 1999 80 Gäller fr o m: 1 oktober 1999 Reviderad KF 2007-10-29 179, KF 2009-02-23, 34. 211 A REGLEMENTE FÖR BARN-

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 18.00 21.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V) Kommunkontoret, tisdag 13 januari, kl 11.

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V) Kommunkontoret, tisdag 13 januari, kl 11. - KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 11.00 Beslutande Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

Dick Andersson, t f socialchef Ulla-Britt Ahlin, utredare Agneta Sandström, ekonom. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna

Dick Andersson, t f socialchef Ulla-Britt Ahlin, utredare Agneta Sandström, ekonom. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna Socialnämnden 2000-01-11 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna Tisdag den 11 januari 2000 kl 18 30 20 00. Leif Öhman (m),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-11-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-11-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Finaborummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13:30-16.50 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindal C Bengt Axbrink S Urban Jernberg S AnnSofi

Läs mer

KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kultur- och utbildningsnämnden 2015-06-11 1 (30)

KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kultur- och utbildningsnämnden 2015-06-11 1 (30) Kultur- och utbildningsnämnden 2015-06-11 1 (30) Plats och tid Kommunfullmäktigesalen 10.00-16.30 Beslutande S Roger Suup, ordf S Håkan Bäckström S Anders Tano V Carolina Gustafsson 99-102, 104 SL Lars

Läs mer

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Samlingssalen, Hultsfreds gymnasium, Hultsfred kl. 13.30 17.20 Beslutande Pär Edgren, M Gunilla Abrahamsson, S Gunvor Nilsson, M Ove Karlsson, S Monica Bergh,

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, den 15 oktober 2015, kl , , lunch

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, den 15 oktober 2015, kl , , lunch 2015-10-15 1(18) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, den 15 oktober 2015, kl. 08.30 12.00, 13.00 14.30, lunch 12.00 13.00 Beslutande Britt-Louise Eriksson, (s) Simon Karström,

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl 1 Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 18.45 21.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll Innehåll 54 Godkännande av ärendelista... 75 55 Delgivningar... 76 56 Anmälan av delegationsbeslut... 77 57 Rapporter... 78 58 Månadsuppföljning per30 april 2016... 79 59 Statusrapport över pågående ärenden

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29 Datum: Torsdagen den 29 januari 2015 Tid: 16.00 18.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 3 februari 2015 Paragrafer: 1-9 Utses att justera: Michael Grönlund (M) Underskrifter:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 30 Godkännande av ärendelista... 41 31 Budget 2017... 42 32 Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden... 43 33 Ansökan om bidrag för Miljö & Naturboken... 44 34 Hur blir

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-01-17 1 (10) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, torsdagen den 17 januari 2013, kl. 08.30-11.00 Beslutande Stefan Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) Övriga deltagande Lena Furén, förvaltningschef Catarina

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset, Tapetsören, kl. 17.00-20.40 ande Kenth Wengholm (M) Ordförande Hans Dahm (S) Ann Ohlsson (F) Annika Singleton (KD) Annica Erikssen (S) Maria Sundqvist (S) Rebecka Stjärnås (V)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-10-22 1(18)

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-10-22 1(18) 2014-10-22 1(18) Plats och tid Kommunfullmäktigesalen, Stadshuset kl. 13:00-16:10 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S), vice ordförande Ann Ottosson (M), 2:e vice ordförande Cajsa

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (17) Plats och tid Finaborummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 16:10, rast klockan 14:30-15:00 Beslutande S Gunnar Nilsson, ordförande S Sonia Danella Smith tjänstgör för Urban

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-12-13 i Skånes Fagerhultsrummet, kl 09.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll 2012-09-12

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll 2012-09-12 Tid och plats Onsdagen den 12 september. 2012, kl 17.00 20.00 i Dialogen Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Lena Gerby (M), ordförande Hanna Svensson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Plats och tid Finaborummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 16:00, rast klockan 14:50-15:10 Beslutande S Gunnar Nilsson, ordförande S Urban Jernberg S Ann-Sofi Tureson KD

Läs mer

Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 14 december 2016, NR ÄRENDE DNR. Val av protokolljusterare Godkännande av dagordning BUN 16/66

Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 14 december 2016, NR ÄRENDE DNR. Val av protokolljusterare Godkännande av dagordning BUN 16/66 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-12-14 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 14 december 2016, 15.00 18.00 FÖREDRAGNINGSLISTA NR ÄRENDE DNR 1 Val av protokolljusterare

Läs mer

Kommuhuset, rum Dalen Onsdagen den 7 januari 2015 kl 18:00

Kommuhuset, rum Dalen Onsdagen den 7 januari 2015 kl 18:00 2015-01-07 1 (12) Plats och tid ande Kommuhuset, rum Dalen Onsdagen den 7 januari 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP), 2:e vice ordf

Läs mer

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189 Barn- utbildning- och kulturnämnden 2009-12-14 1 Plats och tid Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, måndagen den 14 december 2009, kl 08.15-09.30 Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40 Beslutande

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16 Utbildningsnämnden 2009-01-29 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40 Beslutande Elisabeth Rydström (c),ordförande Jörgen

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdag 2015-10-05 Innehåll 137 Studiebesök... 164 138 Tillkommande/utgående ärenden samt godkännande av föredragningslista... 165 139 Månadsuppföljning/delårsbokslut

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1) Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1) Plats och tid: Stjäneboskolan, Kisa, onsdag 30 januari 2008, kl 08.30-15.00. Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Kerstin Almqvist (m) Birgitta Olaison

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-02-16 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 08:00 12:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Torbjörn Norén (S), ers f Linda Strand (S) Hans Andersen (S), ers f Laila Andrén

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 16.30 Beslutande Lars Ottosson, (pf) ordförande Lina Löfberg, (m) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (s) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Marianne

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Plats och tid Barn- och utbildningsnämnden, Gröna rummet 14:00-16:05 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

Läs mer

Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Eva-Lena Johansson (s) Clary Svensson (s), 2-7 Monica Gustavsson (s) Leif Karlsson (s)

Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Eva-Lena Johansson (s) Clary Svensson (s), 2-7 Monica Gustavsson (s) Leif Karlsson (s) ) 2004-02-26 1 (16) Plats och tid: Furåsen, Färgelanda, torsdagen den 26 februari 2004, klockan 13.00-16.00. ande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Ulla Börjesson (s) ordförande Tommy Widekärr (fp)

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Kommunkontoret kl Ulrika Thulin, ordförande Kerstin Andersson, 1:e vice ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande

Kommunkontoret kl Ulrika Thulin, ordförande Kerstin Andersson, 1:e vice ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Sida 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret kl 08.40 11.30 Beslutande Ulrika Thulin, ordförande Kerstin Andersson, 1:e vice ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Övriga deltagande Göran Olsson, förvaltningschef

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2013-04-16 Sida 1 (13)

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2013-04-16 Sida 1 (13) Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2013-04-16 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sess, kl. 19:00 21:20 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Josef Janosi(m)

Läs mer

TIBRO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TIBRO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1-10 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Sammanträdesdatum 2009-12-08 Plats och tid Beslutande Kavelbron Event, Tibro Tisdagen den 8 december 2009, kl. 17.30 18.30 Ann Ohlsson (fp)

Läs mer

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl Barn- och utbildningsnämnden 12 maj 2015 1(8) Plats och tid: Ferlinrummet kl 9.00 11.10, mötet ajourneras kl 10.30-10.40. Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande Patrik Fornander (M) Olle Engström

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2014-09-24 1(1 7) Plats och tid Stadshuset 13:00-17:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S), vice ordförande Cajsa Branchetti Hallberg (S) Ann Ottosson (M), 2:e vice ordförande Lisa

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (6) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, tisdagen den 2 juni 2009, kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (6) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, tisdagen den 2 juni 2009, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (6) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, tisdagen den 2 juni 2009, kl 13.00 14.00 Beslutande Övriga deltagande Börje Johansson(s) ordförande Karl-Erik Taivalsaari

Läs mer

Sammanträdesprotokoll (14) Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll (14) Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden 2015-11-25 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 14.00-16.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Svante Hanses (KOSA) ordförande Pelle Källs (KOSA) Anne-Christine

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Innehåll. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Innehåll. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-04-29 Innehåll Sammanträdesdag 18 Tillkommande/utgående ärenden samt godkännande av föredragningslista... 22 19 Statusrapport... 23 20 Månadsuppföljning

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa onsdag 14 maj 2008, kl 09.30-11.45 Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Torbjörn Mellgren (s) Lars Carlsson (fp) Kerstin

Läs mer

SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum. Skolnämnden 2008-11-12. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum. Skolnämnden 2008-11-12. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Skolkansliet 2008-11-12 kl 14.00 17.10 Beslutande Se bifogad deltagarlista Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 16.25

Kommunkontoret kl 14.00 16.25 1(10) Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 16.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Kim Svitzer, (PF) ledamot Marianne

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll Tid och plats Tisdagen den 21 februari 2012, kl 18.00 19.45 i Dialogen Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Lena Gerby (M), ordförande Mats Ahlbom (M) Gunnel Bergström (FP) Ove Wallin (C) Hanna

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens 2013-04-25 arbetsutskott

Barn- och utbildningsnämndens 2013-04-25 arbetsutskott Barn- och utbildningsnämndens 2013-04-25 Plats: Lilla Sess Tid: 2013-04-30 kl. 8:30 Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare och överlämna kallelsen med samtliga handlingar till honom/henne.

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Lars-Anders Espert(sd)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Lars-Anders Espert(sd) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-03-09 Sida 1 (8) Plats och tid B-rummet, kl. 13:30 17.10 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Silbodalskolan, kl 15.00-19.00 Beslutande Bo Malm (c) ordförande Marita Arvidsson (c) Lotta Hammarström (m) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-21 1(7)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-21 1(7) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-21 1(7) Plats och tid Björkö skola/förskola, Björkö, klockan 16.15 18.25 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering

Läs mer

Riktlinjer för tillsyn i fristående förskola och pedagogisk omsorg samt insyn i fristående grundskola och fritidshem

Riktlinjer för tillsyn i fristående förskola och pedagogisk omsorg samt insyn i fristående grundskola och fritidshem SOLNA STAD Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-09-09 SID 1 (5) BUN/2015:691 TJÄNSTESKRIVELSE Riktlinjer för tillsyn i fristående förskola och pedagogisk omsorg samt insyn i fristående grundskola och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98 2015-04-28 1(9) Plats och tid Päronsalen kl. 14:00-15:50 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Fredrik Bengtsson (S) Christoffer Karlsson (MP) ersätter Per-Arne Andersson (V) Linda Strand (S) Lisa Malm

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Tord Larsson (s)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Tord Larsson (s) Plats och tid: Sammanträdesrum 3, kommunhuset, Jokkmokk, klockan 09.30 12.20 Ajournering: 12.00 12.05 Beslutande ledamöter: Sven Holmqvist (s), ordförande Anna-Karin Kvickström (s), v ordf Patrik Sundberg

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och Utbildningsnämnden 2010-01-26 1 Plats och tid Hovmantorps Folkets Hus Tisdagen den 26 januari 2010, kl. 08.30 17.00 Beslutande Ragnar Lindberg ( s) Börje Erlandsson (m) Monica Johansson (s) Lars

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Barn och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Barn och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) 2010-12-14 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Beslutande Rådhuset, lokal Bjällerup B, tisdagen den 14 december 2010 klockan 15.00 17.45. Annica Carlstedt (M), ordf Helene

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Karin Dahl-Strandin (s)

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2006-01-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen

Läs mer

Register till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll vid sammanträde den 20 mars 2013

Register till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll vid sammanträde den 20 mars 2013 REGION GOTLAND Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Register till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll vid sammanträde den 20 mars 2013 Ärenden: BUN au 27 Månadsrapport februari

Läs mer

Barn- och utbildningsutskottet 2014-03-10 1 (10)

Barn- och utbildningsutskottet 2014-03-10 1 (10) Barn- och utbildningsutskottet 2014-03-10 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret Robertsfors 2014-03-10, kl 13.00-16.05 Beslutande Hans Lindgren (s), ordf Kjell-Åke Nilsson (s) Inga-Britt Berglund (s) Ann-Christine

Läs mer

Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 41-51. Hans Måhagen. Ordförande: Pontus Wessman. Justerande: Lena Ringensjö Andersson

Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 41-51. Hans Måhagen. Ordförande: Pontus Wessman. Justerande: Lena Ringensjö Andersson Barn- och utbildningsnämnden 2011-05-25 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret sammanträdesrum Ängen, kl. 09.00-15.15 Beslutande: Pontus Wessman (mp), ordförande Sigvard Olsson (s), för Jörgen Banck Torbjörn

Läs mer

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1 (11) Paragrafer 138-145 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, kl. 19.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Rune Persson (S), ordförande Cecilia Örnemark (MP) Maria Sjöberg (S) Thomas Thorné

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-24 1(8) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.00 17.50 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering

Läs mer

Kommunkontoret, loklal Mellanfryken, onsdag 25 januari 2017,

Kommunkontoret, loklal Mellanfryken, onsdag 25 januari 2017, PLATS OCH TID Kommunkontoret, loklal Mellanfryken, onsdag 25 januari 2017, 15.00 17.10 BESLUTANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Jessica Hildén (S), ordförande Albert Langenbach (M), vice ordförande Robin Johansson

Läs mer

87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010

87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-09-28 85 Meddelanden 86 Anmälan om delegationsbeslut 87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010 88 Delårsrapport 2010:2 per 31 augusti och

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg SID 1(7) Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2014, 195, att gälla från och med den 1 januari 2015. Kommunfullmäktige har beslutat om en

Läs mer

Datum 2012-03-13. Anders Öberg Marie Martinsson Kjell Gunnarsson Jan Arvidsson Gunilla Persson Peter Tillman (v) Ej 20, 22 samt 24 27

Datum 2012-03-13. Anders Öberg Marie Martinsson Kjell Gunnarsson Jan Arvidsson Gunilla Persson Peter Tillman (v) Ej 20, 22 samt 24 27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-13 Sida 1(16) Plats och tid Sammanträdesrummet Utsikten, Hallsberg, kl 13.00 kl 16.30 Beslutande Ledamöter Siw Lunander (s) Ulf Ström (s) Suzana Madzo (s) Joakim Hedelind

Läs mer

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (7)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (7) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-23 1(7) Plats och tid Lejonet, kommunhuset Öckerö, klockan 17.00 19.35 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Beslutsdatum Paragraf Dnr Ändring 2015-06-10 BoU 56 2015.04 Tillägg: A18 2015-10-14 BoU 100 2015.04 Tillägg: A19 Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Generella bestämmelser DELEGATIONSORDNING

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-03-27 1 Plats och tid Beslutande Skolkansliet, Malung Kl. 08.00-10.00 Sofia Söderström (S), ordförande Ann-Christine Tangen (M) Thomas Fehrm (V) Övriga

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Utöver. p ersättare. vuxna. musikskolan år. barn- och. kommun

Utöver. p ersättare. vuxna. musikskolan år. barn- och. kommun Författningssamling Antagen av kommunfullm mäktige 2014-12-15 34 Reglementee för barn- och utbildningsnämndenn i Sävsjö kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller dettaa reglemente. Kommunfullmäktige

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Antaget av kommunfullmäktige den 14 oktober 2015, 139 Reglementet gäller från och med 1 november 2015. 0 Uppdrag och verksamhet 1 Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2011-02-16 Sida 1(20) Plats och tid Sammanträdesrummet Utsikten, kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-16.45 Beslutande Ledamöter Siw Lunander (s) Ulf Ström (s) Suzana Madzo (s)

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 15 december 2015, kl

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 15 december 2015, kl Sammanträdesdatum s. 1 (13) Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 15 december 2015, kl. 15.00 17.15 Beslutande Robert Wenglén (M) Richard Jerneborg (M) Remco Andersson (L)

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L)

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) 1(8) Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje. kl. 14.00-15.20 Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-04 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Örestensrummet, kommunset, Kinna klockan 13.30-17.20 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt, kl 13.30-17.00 108-115

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02 Delegationsordning för barn- och utbildnings Antagen av barn- och utbildnings 2011-10-26. Tillägg 2012-04-25, kommunal vuxenutbildning om nationella kurser. Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationer

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-30

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-30 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-01-30 1 Barn- och ungdomsnämndens internbudget för 2014 2 Uppföljning av internkontrollplan år 2013 3 Verksamhetschef skolhälsovården

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: Kommunfullmäktige 2015-04-29, 62 Ansvarig: Skolchefen Revideras: Vart 4:e år, 1:a året i mandatperioden Följas upp: Minst

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och Utbildningsnämnden 2010-09-28 1 Plats och tid Beslutande Folkets Hus, Hovmantorp Tisdagen den 28 september 2010 kl. 17.00 19.00 Ragnar Lindberg (s) Börje Erlandsson (m) Monica Johansson (s) Susann

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7)

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) I anslutning till vad i skollagen och socialtjänstlagen är föreskrivet om den kommunala organisationen för skolan respektive barnomsorgen skall följande gälla

Läs mer