Innehållsförteckning. Miljörapport 2010 Avloppsverk mindre än 2000 pe i Bollnäs kommun Sida 1 (14)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning. Miljörapport 2010 Avloppsverk mindre än 2000 pe i Bollnäs kommun Sida 1 (14)"

Transkript

1 Sida 1 (14) Innehållsförteckning Bilageförteckning Grunddel - Administrativa uppgifter Textdel Huvuddelen av miljörapporten Verksamhetsbeskrivning... 5 Glössbo reningsverk... 5 Övriga reningsverk Tillstånd Anmälningsärenden beslutade under året Tillståndsgiven och faktisk belastning Ledningsnät och flödesbelastning...7 Ovidkommande vatten... 7 Bräddat avloppsvatten på reningsverket...7 Bräddning på ledningsnät och pumpstationer Gällande villkor i tillstånd Naturvårdsverkets föreskrifter... 9 SNFS 1990:14: Kontroll av utsläpp till vatten- och markrecipient från anläggningar för behandling av avloppsvatten från tätbebyggelse....9 Recipientkontroll Sammanfattning av resultaten av mätningar, beräkningar eller andra undersökningar för att bedöma verksamhetens påverkan på miljön och människors hälsa...10 Riktvärden och gränsvärden för BOD...10 Riktvärden och gränsvärden för Fosfor...11 Analysresultat Slam från Flästa och Växbo Åtgärder som vidtagits under året för att säkra drift och kontrollfunktioner...12 Loggning av processvärden Åtgärder som genomförts med anledning av eventuella driftstörningar, avbrott, olyckor mm Resursförbrukning Rening och energianvändning Användning och ersättning av kemiska produkter mm Avfall från verksamheten och avfallets miljöfarlighet...14 Slam Annat icke farligt avfall Miljöfarligt avfall... 14

2 Sida 2 (14) Bilageförteckning Bilagor: Bil. 1 Bil. 2 Bil. 3 Bil. 4 Bil 5 Bil. 6 Bil. 7 Bil. 8 Flöden och ledningsnätuppgifter Inkommande avloppsvatten och anslutningsuppgiter. Bräddat vatten på ledningsnätet.. Utgående vatten Grovrens, Sand och Slammängder Slamanalyser Fällningskemikalier, metalltillförsel och Miljöfarligt avfall. Utförda åtgärder på ledningsnät och pumpstationer Bil I Bil. Y Bilaga I1 till I.6 - Villkor + kommentarer Individuella analysresultat

3 Sida 3 (14) 1. Grunddel - Administrativa uppgifter Huvudman: Bollnäs kommun Organisationsnummer: Gatuadress: Teknik-, service- och fritidsförvaltningen Postnummer, ort: BOLLNÄS Kontaktperson: Teknisk chef: Anders Aune Telefonnummer: Kommun: Kontaktperson i miljöskyddsfrågor: E-post: Bollnäs Ulf Andersson, Helsingevatten AB Miljöbalken SNI-kod Huvudbransch och tillhörande kod: (B) Ev övriga branscher och koder: - Kod för farliga ämnen: - Kod för avgifter: Tillståndsgivande myndighet Länsstyrelsen Gävleborgs län Tillsynsmyndighet: Länsstyrelsen Miljöledningssystem: Nej Bollnäs kommun är ägare och miljöansvarig för de allmänna VA-anläggningarna. Enligt beslut i kommunfullmäktige är tekniska nämnden huvudman för de allmänna VA-anläggningarna. Kommunens kontaktperson är tf teknisk chef, Anders Aune, tel Fr o m utförs driften av de allmänna VA-anläggningarna av Helsinge Vatten AB, som ägs gemensamt av Bollnäs och Ovanåkers kommun. Denna miljörapport har upprättats av Helsinge Vatten AB.

4 Sida 4 (14) Platsuppgifter Platsnamn Segersta Av 11 Platsnummer Fastighetsbeteckning Lillanda 1:16 Besöksadress Älvvägen 5 RT90-koordinater , SWEREF99-koordinat , Kontaktperson på plats Patrik Wikman tel Platsnamn Växbo Av 4 Platsnummer Fastighetsbeteckning Växbo 10:11 Besöksadress Växbo 2845 RT90-koordinater , SWEREF99-koordinat , Kontaktperson på plats Johnny Persson, tel Platsnamn Hällbo Av 3 Platsnummer Fastighetsbeteckning Hå 25:2 Besöksadress Hällbo 8676 RT90-koordinater , SWEREF99: , Kontaktperson på plats Patrik Wikman tel Platsnamn Flästa Av 9 Platsnummer Fastighetsbeteckning Flästa 4:4 Besöksadress Flästa 5925 RT90-koordinater , SWEREF99: , Kontaktperson på plats Johnny Persson, tel Platsnamn Simeå Av 8 Platsnummer Fastighetsbeteckning Simeå 12:50 Besöksadress Simeå 8218 RT90-koordinater ; SWEREF99: ; Kontaktperson på plats Sven-Åke Olsson, tel Platsnamn Rengsjö Av 13 Platsnummer Fastighetsbeteckning Höle 28:2 Besöksadress Torsäter 9076 RT90-koordinater , SWEREF99: , Kontaktperson på plats Johnny Persson, tel Platsnamn Glössbo Av 14 Platsnummer Fastighetsbeteckning Glössbo 4:6 Besöksadress Glössbo gamla vägen 8614 RT90-koordinater ; SWEREF99: ; Kontaktperson på plats Henric Fors, tel

5 Sida 5 (14) 2. Textdel Huvuddelen av miljörapporten 1. Verksamhetsbeskrivning Avloppsreningsverken renar vatten från små orter i Bollnäs kommun och är av varierande storlek. Med undantag för Simeå och Glössbo är samtliga verk direktfällningsverk, i vilka fällning sker med aluminiumkemikalie PAX XL100. I Simeå finns endast slamavskiljare, men en provisorisk kemisk fällning kunde genomföras under mars till december. I Glössbo används släckt kalk som fällningsmedel. Glössbo reningsverk Första behandlingssteget är ett rensgaller. Sedan pumpas vattnet till ett blandningskärl där kalk tillsätts, varefter det passerar två dammar där slam avsätts. Bottenslammet i första dammen tas upp med ca ett års intervall. Det läggs i ett upplag vid verket för torkning och prover tas för analys. Slam som uppfyller kvalitetskraven transporteras till lantbrukare. Slammet är godkänt av ReVAQ. Övriga reningsverk Första behandlingssteget syftar till att avskilja eller mala grövre material; antingen i form av ett rensgaller (Segersta, Växbo, Rengsjö), en sedimenteringsbassäng ( Hällbo, Simeå) eller en kvarn (Flästa). Slammet från sedimenteringsbassängerna pumpas till ett slamlager, vilket är luftat i tre av anläggningarna (Flästa, Segersta och Rengsjö). Slammet transporteras med slambil till Häggesta eller Arbrå avloppsreningsverk för avvattning. Den huvudsakliga påverkan på miljön sker genom utsläpp av renat avloppsvatten. 2. Tillstånd Nedanstående tabell listar Tillståndet för vart och ett av reningsverken. Ett av verken saknar tillståndsbeslut, ansökan är dock inlämnad. Datum Beslutsmyndighet Beslutet avser Länsstyrelsen Flästa: Utsläpp av avloppsvatten från reningsanl. för 200 pe Länsstyrelsen Glössbo: Utsläpp av avloppsvatten från reningsanl. för 300 pe Samhällsbyggnadskont Hällbo: Utsläpp av avloppsvatten från reningsanl. för 250 pe Rengsjö: Dispens för utsläpp av avloppsvatten från tätbebyggelse Utsläpp av avloppsvatten från reningsanl. för 800 pe Länsstyrelsen Miljö&hälsoskydd Miljönämnden Segersta: Utsläpp av avloppsvatten från reningsanl. för 400 pe Miljönämnden Simeå: Anmälan inskickad, men inte besvarad Miljönämnden Växbo: Utsläpp av avloppsvattten från reningsanl. För 300 pe

6 Sida 6 (14) 3. Anmälningsärenden beslutade under året Datum Beslutande myndighet Ärende Inga 4. Andra gällande beslut Datum Beslutande myndighet Ärende Länsstyrelsen Simeå: Anmälan om överledning av avloppsvatten till Arbrå reningsverk. 5. Tillståndsgiven och faktisk belastning Nedanstående tabell listar tillståndsgiven belastning mätt i BOD enligt tillståndsbeslutet. Parameter Tillståndsgiven belastning pe Faktisk belastning 2010 (BOD) pe Faktisk belastning 2010 (deb. Vatten) pe Flästa Glössbo Hällbo Rengsjö ** 649 Segersta Simeå Ej angivet 936* 69 Växbo *Baserat på en uppskattad avloppsvolym på m³/år (beräknas på momentanflödet vid provtagningstillfälle). Antalet bosatta i Simeå är ca 90 personer. Kontroll av analysresultat visar att BOD-halter (samt COD, kväve + fosfor) är orimligt höga. Beror förmodligen på svåra provtagningsförhållanden som leder till att slam följer med i provet, provresultatet är inte representativt. ** Rengsjö har två prover med orimligt höga BOD-halter (520 och 540 mg/l) teoretiskt bör BOD-halt i avloppsvatten inte överskrida 350 mg/l). Om de två höga BOD-halterna räknas med så blir belastningen ca 1750 pe.

7 Sida 7 (14) 6. Ledningsnät och flödesbelastning Förnyelse av ledningsnätet sker kontinuerligt som en del av löpande verksamhet och under 2010 byttes 4519 meter ledningar i hela ledningsnät Öst. Under 2010 utfördes ingen förnyelse på ledningsnät tillhörande de mindre reningsverken. Ovidkommande vatten Ovidkommande vatten kan sägas vara ett mått på ledningsnätets kvalitet. Höga mängder ovidkommande vatten indikerar ett stort inläckage av grund- och ytvatten. Avloppsvatten Debiterat renvatten Ovidkommade vatten (%) Flästa ,80% Glössbo ,30% Hällbo ,70% Rengsjö ,42% Segersta ,00% Simeå 13400* ,30% Växbo ,95% *Simeå reningsverk saknar flödesmätare på avloppsvattenmängden. Flödet som noteras vid varje provtagning på utgående avloppsvatten är en grov avläsning och ett momentanvärde. Medelvärdet av avläsningarna blir 36,7 m3/dygn eller m³ per år. Bräddat avloppsvatten på reningsverket Vid reningsverken förvaras en journal där driftteknikerna fyller i eventuell bräddning samt orsaken till bräddningen. Bräddat vatten Procent av avloppsflödet kommentar Recipient Flästa 0 Flästasjön Glössbo 0 Glössboån Hällbo 6 Ca 0,05 % Bräddning pga höga flöden Bäck Rengsjö 93 Ca 0,08% Bräddning pga höga flöden Östersjön Segersta 0 Ljusnan Simeå 0 Orsjön Växbo 281 Ca 1% 278 m³ vid ett tillfälle pga utloppsledning igensatt av kemikaliekristaller Västersjön Kommentar Växbo Volymflödet i Växbo reningsverk är i medel ca 75 m³ per dag (räknat från årsflödet), bräddningen motsvarar strax över tre dagars flöde. Det bräddade vattnet har inte provtagits, men räknat mot provuttag på inkommande vatten så blir fosforutsläppet ca 379 gram. Utslaget på en hel månad ger det ett tillskott till månadsmedelvärdet på ca 0,17 mg/l. Vad som bör nämnas i sammanhanget är att Växbo har en hög mängd ovidkommande vatten (jämfört med de andra verken). Hällbo och Rengsjö Mängden bräddat avloppsvatten från Hällbo respektive Rengsjö är mycket liten.

8 Sida 8 (14) Bräddning på ledningsnät och pumpstationer Bräddning i ledningsnät/pumpstationer brukar ske i samband med kraftig nederbörd eller vårflod. Tyvärr saknas data för de pumpstationer som är anslutna till datorövervakning. Detta beror på ett problem som inträffade i slutet av När problemet åtgärdades så raderades bräddningsuppgifterna för Bilaga C visar pumpstationer tillhörande Hällbo, Segersta och Rengsjö. Övriga ledningsnät har självfall och behöver inga pumpstationer. Antal pumpstationer Bräddad volym på pumpstationer och ledningsnät kommentar Flästa 0 st, självfall - Data saknas Glössbo 0 st, självfall - Data saknas Hällbo 2 st - Data saknas Rengsjö 6 st - Data saknas Segersta 3 st - Data saknas Simeå 0 st, självfall - Data saknas Växbo 0 st, självfall - Data saknas 7. Gällande villkor i tillstånd För nedanstående reningsverk bifogas en bilaga över Tillstånd och villkor samt kommentarer till dessa. Bilaga I.1 - Villkor enl. tillstånd + kommentarer, Glössbo Bilaga I.2 - Villkor enl. anmälan + kommentarer, Flästa Bilaga I.3- Villkor enl. anmälan + kommentarer, Rengsjö Bilaga I.4 - Villkor enl. anmälan + kommentarer, Segersta Bilaga I.5 - Villkor enl. anmälan + kommentarer, Växbo Bilaga I.6 - Villkor enl. anmälan + kommentarer, Hällbo Bilaga I.7 - Villkor enl. anmälan + kommentarer, Simeå

9 Sida 9 (14) 8. Naturvårdsverkets föreskrifter SNFS 1990:14: Kontroll av utsläpp till vatten- och markrecipient från anläggningar för behandling av avloppsvatten från tätbebyggelse. Föreskriften beskriver provtagningsfrekvens och vilka analyser som minst ska tas ut. Antalet prover och vilka analyser som utförs är beroende på reningsverkets storlek. För reningsverken i denna miljörapport (som är mindre än 2000 pe) behöver endast COD, BOD7, P-tot och N-tot analyseras. Tabellen nedan redovisar provtagningsfrekvens som använts under året. Parameter Inkommande avloppsvatten antal prover Utgående avloppsvatten antal prover Flästa 4 dygnsprov 12 dygnsprover (ett prov per månad) Glössbo 4 dygnsprov 12 dygnsprover (ett prov per månad) Hällbo 4 dygnsprov 12 dygnsprover (ett prov per månad) Rengsjö 4 dygnsprov 12 dygnsprover (ett prov per månad) Segersta 4 dygnsprov 12 dygnsprover (ett prov per månad) Simeå 4 dygnsprov 12 dygnsprover (ett prov per månad) Växbo 4 dygnsprov 12 dygnsprover (ett prov per månad) COD, BOD7, P-tot och N-tot har analyserats på samtliga provuttag. Utöver dessa har även Aluminium, suspenderad substans och ph på utgående vattenflöde analyserats. Vid rapportering har årsmedelvärde för utgående avloppsvatten beräknats enligt nedanstående formel. koncentration provdygnsflöde provdygnsflöden = massa /år =mg /l flöde /år Vid de tillfällen provresultatet har rapporterats som <rapporteringsgräns så har rapporteringsgränsen använts som numeriskt värde. För att erhålla ett dygnsflöde vid beräkning av dygnsmängder på BOD och P-tot har den avlästa totala årsvolymen delats med 365. För analyser av uttagna prov anlitades ALcontrol AB de är ackrediterade av SWEDAC. Recipientkontroll Recipienterna kontrolleras årligen av Ljusnan-Voxnans vattenvårdsförbund.

10 Sida 10 (14) 9. Sammanfattning av resultaten av mätningar, beräkningar eller andra undersökningar för att bedöma verksamhetens påverkan på miljön och människors hälsa Riktvärden och gränsvärden för BOD Nedanstående tabell listar gränsvärden och riktvärden för BOD som satts i tillståndsbeslutet för respektive verk. Reningsverken uppfyller både riktvärden och gränsvärden för BOD. Parameter BOD riktvärde, månads-mv (mg/l) BOD utfall högsta månads-mv (mg/l) BOD, gränsvärde årsmedel BOD utfall kg/dygn Flästa ,0 Inget krav 0,57 30,5 Glössbo Inget krav 52,0 11 kg/dygn 1,2 21,8 Hällbo -- 74,0 7 kg/dygn 1,22 37 BOD Års-mv mg/l Rengsjö 60 mg/l 39,0 17 kg/dygn 5,22 12 Segersta 60 mg/l 39,0 7,2 kg/dygn 1,84 15,3 Simeå -- 78,0 -- 1,27* 34,5 Växbo 60 mg/l 12,0 Inget krav 0,65 12 *Baserat på en uppskattad avloppsvolym på m³ Samtliga månadsmedelvärden ligger under riktvärdet, gränsvärden för utsläpp per dag ligger också under gränser. Diagrammet nedanför visar respektive reningsverks BOD-halt i mg/l. BOD-halt mg/l utgående vatten Flästa RV Glössbo RV Hällbo RV Rengsjö RV Segersta RV Simeå RV Växbo RV

11 Sida 11 (14) Riktvärden och gränsvärden för Fosfor Nedanstående tabell listar gränsvärden och riktvärden för totalfosfor som satts i tillståndsbeslutet för respektive verk. Reningsverken uppfyller både riktvärden och gränsvärden för totalfosfor. Parameter Fosfor riktvärde, månads-mv (mg/l) Fosfor utfall högsta månads-mv (mg/l) Fosfor, gränsvärde års-mv Fosfor utfall kg/dygn Fosfor Års-mv mg/l Flästa 1.0 mg/l 0,47 Inget krav 0,006 0,304 Glössbo 0,8 mg/l 0,57 0,1 kg/dygn 0,01 0,25 Hällbo 0,5 mg/l 0,18 0,08 kg/dygn 0,003 0,095 Rengsjö 0,5 mg/l 0,49 0,2 kg/dygn 0,079 0,240 Segersta 0,5 mg/l 0,21 0,1 kg/dygn 0,011 0,095 Simeå -- 3, ,028* 0,75 Växbo 0,5 mg/l 0,58 Inget krav 0,024 0,32 *Baserat på en uppskattad avloppsvolym på m³ Växbo ligger vanligtvis på låga utsläppsnivåer (0,1 till 0,2 mg/l). Men under april och maj, (typiska månader med höga flöden pga snösmältning) så överskrids riktvärdet, värdena var 0,53 mg/l (April) och 0,58 mg/l (Maj). Provuttag sker en gång i månaden. Rengsjö ligger vanligt vis på låga utsläppsnivåer med storleksordningen ca 0,2 mg fosfor/l. Samtliga prover har varit under riktvärdet, endast en gång har ett prov tangerat gränsen. Reningsverket i Simeå har under Januari och Februari höga fosforutsläpp (ca 3 mg/l). Men detta är under vintermånader då den provisoriska fällningen inte gått att utföra. Resten av året har fosforhalten varierat mellan 0,65 och 0,25 mg/l. Diagrammet nedanför visar respektive reningsverks månadsmedelvärden för fosforhalt. Skalan har med avsikt satt på max 1 pga höga värden i Simeå (värdena är 3 och 2.9 mg/l). Fosforhalt mg/l utgående vatten 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 Flästa RV Glössbo RV Hällbo RV Rengsjö RV Segersta RV Simeå RV Växbo RV 0,2 0,

12 Sida 12 (14) Kommentar Gällande resultaten från prov på ingående vatten. Som schablonvärde på BOD-halt i vatten kan man räkna en person producerar 70 g/bod och förbrukar ca 200 liter renvatten på ett dygn. Detta ger teoretiskt en maxhalt på ca 350 mg BOD/liter. I realiteten bör det vara lägre pga utspädning med ovidkommande vatten. Onormalt höga flöden kan dock medföra högre halter om slam som lagrats i ledningar spolas med vattnet. Granskning av analysresultaten under året visar sju prover med osannolika BOD halter. Två av proverna finns i Regnsjö (540 och 520 mg/l), 1 prov i Segersta (370 mg/l) och resten i Simeå (700, 760, 4600, 1080 mg/l). De höga resultaten beror förmodligen på svåra provtagningsförhållanden där slam rörs upp och följer med i provet. Analysresultat Slam från Flästa och Växbo Slamanalyser har utförts på reningsverken Flästa och Växbo. Ett slamprov från varje verk har analyserats. Tabell över slamanalyser, enheten är mg/kg TS år Period P-tot Cd Cu Cr Hg Ni Ag Zn TS Växbo 2010 jan-jun , ,14 15 <0, ,88 Flästa 2010 jan-jun , ,12 80 <0, ,22 Slammet i Arbrå är Revaq-certifierat med krav att kvoten mellan innehållet av kadmium och fosfor ska vara lägre än 37. De båda reningsverken uppfyller kravet med råge. Växbo: 1330 m³ Cd/P-kvot: 20,5 Flästa: 94 m³ Cd/P-kvot: 14,5 10. Åtgärder som vidtagits under året för att säkra drift och kontrollfunktioner Loggning av processvärden Varje reningsverk besöks en gång i veckan. Utrustning spolas av och man kontrollerar att instrument fungerar som de ska. Flöden, elförbrukning, eventuell bräddning m m noteras i loggbok. 11. Åtgärder som genomförts med anledning av eventuella driftstörningar, avbrott, olyckor mm Då det inte förekommit några större tillbud eller störningar så har heller inga åtgärder utförts för att avhjälpa deras orsaker. Vid författande av denna miljörapport har några händelser som indikerar en process som inte fungerar optimalt identifierats. Förbättringar bör vara möjliga att genomföra. Växbo har höga mängder ovidkommande vatten i ledningsnätet, bräddning inträffar ibland vilket kan vara en effekt av hög mängd ovidkommande vatten.

13 Sida 13 (14) 12. Resursförbrukning Rening och energianvändning Nedanstående tabell visar elförbrukningen hos verken. Några av verken har en högre elförbrukning än de andra. Det är även dessa som visar en tendens att ha högre halter av BOD och fosfor i utloppsvattnet. Elförbrukning Avloppvattenmängd Elutnyttjande (kwh/m3) Flästa ,32 Glössbo ,84 Hällbo ,37 Rengsjö ,55 Segersta ,19 Simeå * 0,05 Växbo ,69 *Uppskattad mängd 13. Användning och ersättning av kemiska produkter mm Verkets huvudsakliga användning av kemiska produkter är fällningskemikalier. Under året har verken förbrukat fällningskemikalie PAX XL100 enligt nedanstående tabell. Verken har ingen större egen verksamhet. Kemikalier m m som köps in köps via Arbrå, Häggesta eller Kilafors. Under året har inga nya kemiska produkter tagits in till de verken. Ny upphandling av kemikalier kommer att ske under Vid upphandling tar man bland annat hänsyn till ev nya produkters påverkan på miljö och hälsa. Några försök att minska kemikalieförbrukningen har inte skett. Avloppvatten m³ Slam m³ PAX XL100 kg Flästa * Glössbo* nej Hällbo Rengsjö Segersta Simeå 13400*** Ca 676** Endast när det är frostfritt Växbo * * Gällande reningsverket i Glössbo. Rening sker genom att kalk tillförs i slambassäng, slammet samlas under en flerårsperiod innan bassängen töms. Därav är slamvolymen 0 m³. **Glällande reningsverket i Simeå så hämtas ca 13 m³ slam en gång i veckan fram till att det fryser. Vilket under 2010 inträffade strax före jul, slamkörning efter djupfrysning 2009 återupptogs 16e april. Förutsatt att ungefär samma mängd slam produceras under fryst förhållande som när det är upptinat så blir det ca 676 m³ per år. ***Uppskattad mängd, baserat på momentanavläsning vid provtagning. Kalk kg

14 Sida 14 (14) 14. Avfall från verksamheten och avfallets miljöfarlighet Slam Slam skickas till Häggesta eller Arbrå reningsverk för vidare omhändertagning. Slammet avvattnas, blandas med slam från verket där det tas emot och hamnar sedan som täckningsmaterial på avfallsdeponi. Annat icke farligt avfall Komprimerat rens och hushållsavfall transporteras vidare via vanlig sophantering. Miljöfarligt avfall Endast mindre mängder miljöfarligt avfall (spillolja, färgrester mm) uppkommer vid avloppsreningsverket. Avfallet transporteras av driftteknikerna till Arbrå eller Häggesta avloppsreningsverk, sorteras i avsedda behållare och transporteras sedan vid behov till BORAB.

Arkiveras: Memopärm 2012 Datum 2012-01-27 Kopia: Gruppdisk, verksamh.syst.\memo\2012. Utfärdare Pär Hisved HVAB-2012-010 Sida 1/15

Arkiveras: Memopärm 2012 Datum 2012-01-27 Kopia: Gruppdisk, verksamh.syst.\memo\2012. Utfärdare Pär Hisved HVAB-2012-010 Sida 1/15 Utfärdare Pär Hisved HVAB-2012-010 Sida 1/15 Innehållsförteckning Bilageförteckning... 2 1.Grunddel - Administrativa uppgifter... 3 2.Textdel Huvuddelen av miljörapporten... 5 1. Verksamhetsbeskrivning...

Läs mer

Arkiveras: Memopärm 2012 Datum Kopia: Gruppdisk, verksamh.syst.\memo\2012. Utfärdare Pär Hisved HVAB Sida 1/14

Arkiveras: Memopärm 2012 Datum Kopia: Gruppdisk, verksamh.syst.\memo\2012. Utfärdare Pär Hisved HVAB Sida 1/14 Utfärdare Pär Hisved HVAB-2012-011 Sida 1/14 Innehållsförteckning Bilageförteckning... 2 1.Grunddel - Administrativa uppgifter... 3 2.Textdel Huvuddelen av miljörapporten... 5 1. Verksamhetsbeskrivning...

Läs mer

Arkiveras på : Memopärm 2012 Datum 2012-01-27 Kopia: Gruppdisk, verksamh.syst.\memo\2012. Utfärdare Pär Hisved HVAB-2012-005 Sida 1/17

Arkiveras på : Memopärm 2012 Datum 2012-01-27 Kopia: Gruppdisk, verksamh.syst.\memo\2012. Utfärdare Pär Hisved HVAB-2012-005 Sida 1/17 Utfärdare Pär Hisved HVAB-2012-005 Sida 1/17 Innehållsförteckning Bilageförteckning... 2 1.Grunddel - Administrativa uppgifter... 3 2.Textdel Huvuddelen av miljörapporten... 4 1. Verksamhetsbeskrivning...

Läs mer

Innehållsförteckning. Miljörapport 2010 Avloppsverk mindre än 2000 pe i Ovanåkers kommun Sida 1 (15)

Innehållsförteckning. Miljörapport 2010 Avloppsverk mindre än 2000 pe i Ovanåkers kommun Sida 1 (15) Sida 1 (15) Innehållsförteckning Bilageförteckning... 2 1.Grunddel - Administrativa uppgifter...3 2.Textdel Huvuddelen av miljörapporten...5 1. Verksamhetsbeskrivning... 5 Lobonäs, Gammel Homna och Öjungs

Läs mer

Innehållsförteckning. Miljörapport 2010 Kilafors reningsverk Sida 1 (11)

Innehållsförteckning. Miljörapport 2010 Kilafors reningsverk Sida 1 (11) Sida 1 (11) Innehållsförteckning Bilageförteckning... 2 1.Grunddel - Administrativa uppgifter...3 2.Textdel Huvuddelen av miljörapporten...4 1. Verksamhetsbeskrivning... 4 2. Tillstånd... 4 3. Anmälningsärenden

Läs mer

Innehållsförteckning. Miljörapport 2010 Alfta reningsverk Sida 1 (14)

Innehållsförteckning. Miljörapport 2010 Alfta reningsverk Sida 1 (14) Sida 1 (14) Innehållsförteckning Bilageförteckning... 1 1.Grunddel - Administrativa uppgifter...3 2.Textdel Huvuddelen av miljörapporten...4 1. Verksamhetsbeskrivning... 4 2. Tillstånd... 4 3. Anmälningsärenden

Läs mer

Bilaga 1 Anslutning och belastning Sven Georg Karlsson Skara avloppsreningsverk, Horshaga Anslutning till verket

Bilaga 1 Anslutning och belastning Sven Georg Karlsson Skara avloppsreningsverk, Horshaga Anslutning till verket Uppgiftslämnare Avloppsreningsverk: Antal fysiska personer anslutna till vattenverket (st) Antal anslutna fysiska personer till avloppsreningsverket (st) Bilaga 1 Anslutning och belastning Sven Georg Karlsson

Läs mer

årsrapport 2013 Svenstorps avloppsreningsverk

årsrapport 2013 Svenstorps avloppsreningsverk årsrapport 2013 Svenstorps avloppsreningsverk 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 2. GRUNDDEL... 3 3. TEXTDEL... 4 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 4 3.1.1 Organisation... 4 3.1.2 Verksamhet...

Läs mer

årsrapport 2013 Vätterledens avloppsreningsverk

årsrapport 2013 Vätterledens avloppsreningsverk årsrapport 2013 Vätterledens avloppsreningsverk 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 2. GRUNDDEL... 3 3. TEXTDEL... 4 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 4 3.1.1 Organisation... 4 3.1.2 Verksamhet...

Läs mer

Årsrapport för mindre avloppsreningsverk

Årsrapport för mindre avloppsreningsverk Årsrapport för mindre avloppsreningsverk 2013 Haga Huddunge Runhällen Årsrapport för mindre avloppsreningsverk i Heby kommun I Heby Kommun finns fyra stycken mindre avloppsreningsverk (Haga, Huddunge,

Läs mer

Arkiveras: Memopärm 2014 Datum 2014-01-27 Kopia: Gruppdisk, verksamh.syst.\memo\2014. Utfärdare Pär Hisved HVAB-2014-007 Sida 1/17

Arkiveras: Memopärm 2014 Datum 2014-01-27 Kopia: Gruppdisk, verksamh.syst.\memo\2014. Utfärdare Pär Hisved HVAB-2014-007 Sida 1/17 Arkiveras: Memopärm 2014 Datum 2014-01-27 Kopia: Gruppdisk, verksamh.syst.\memo\2014 Utfärdare Pär Hisved HVAB-2014-007 Sida 1/17 Innehåll 1. Grunddel - Administrativa uppgifter... 3 2. Textdel Huvuddelen

Läs mer

Miljörapport. Kvicksund 2014.

Miljörapport. Kvicksund 2014. Miljörapport. Kvicksund 2014. Innehåll 1 Grunddel Flintavik... 2 2 Verksamhetsbeskrivning Flintavik... 3 2.1 Organisation... 3 2.2 Verksamhetsområde... 3 2.3 Avloppsvattenrening... 3 2.4 Kemikaliehantering...

Läs mer

Miljörapport 2013 Arbrå Reningsverk

Miljörapport 2013 Arbrå Reningsverk Utfärdare Pär Hisved HVAB-2014-002 Sida 1/22 Innehåll 1. Grunddel - Administrativa uppgifter... 3 2. Textdel Huvuddelen av miljörapporten... 4 1. Verksamhetsbeskrivning... 4 2. Tillstånd... 5 3. Anmälningsärenden

Läs mer

Berg avloppsreningsverk Årsrapport 2012

Berg avloppsreningsverk Årsrapport 2012 Berg avloppsreningsverk Tekniska förvaltningen, VA-avdelningen 0780-50-021 Innehållsförteckning 1. Verksamhetsbeskrivning... 3 1.1 Lokalisering och recipient... 3 1.2 Verksamhetens organisation och ansvarsfördelning...

Läs mer

Mall för textdelen till miljörapporten

Mall för textdelen till miljörapporten MALL MILJÖRAPPORT 1 (5) Mall för textdelen till miljörapporten Miljörapport för år Förflytta dig i dokumentet med TAB-tangenten Verksamhetsutövare Namn Anläggningens namn Organisationsnummer Länsstyrelsens

Läs mer

Årsrapport för mindre avloppsreningsverk

Årsrapport för mindre avloppsreningsverk Årsrapport för mindre avloppsreningsverk 2014 Haga Huddunge Morgongåva Runhällen Årsrapport för mindre avloppsreningsverk i Heby kommun I Heby Kommun finns fyra stycken mindre avloppsreningsverk (Haga,

Läs mer

Miljörapport 2014 Arbrå Reningsverk

Miljörapport 2014 Arbrå Reningsverk Utfärdare Pär Hisved HVAB-2015-004 Sida 1/21 Innehåll 1. Grunddel - Administrativa uppgifter... 3 2. Textdel Huvuddelen av miljörapporten... 4 1. Verksamhetsbeskrivning... 4 2. Tillstånd... 5 3. Anmälningsärenden

Läs mer

Arkiveras: Memopärm 2012 Datum Kopia: Gruppdisk, verksamh.syst.\memo\2012. Utfärdare Pär Hisved HVAB Sida 1/17

Arkiveras: Memopärm 2012 Datum Kopia: Gruppdisk, verksamh.syst.\memo\2012. Utfärdare Pär Hisved HVAB Sida 1/17 Utfärdare Pär Hisved HVAB-2012-007 Sida 1/17 Innehållsförteckning Bilageförteckning... 2 1.Grunddel - Administrativa uppgifter... 3 2.Textdel Huvuddelen av miljörapporten... 4 1. Verksamhetsbeskrivning...

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2013 HEDÅSENS RENINGSVERK. Sandvikens kommun

MILJÖRAPPORT 2013 HEDÅSENS RENINGSVERK. Sandvikens kommun MILJÖRAPPORT 2013 HEDÅSENS RENINGSVERK Sandvikens kommun Foto: Marie Engström Sandviken 2014-03-05 Carin Eklund Sandviken Energi Vatten AB Miljörapport 2013 Hedåsens reningsverk, Sandvikens kommun Miljörapport

Läs mer

Miljörapport 2014 Kilafors Reningsverk

Miljörapport 2014 Kilafors Reningsverk Miljörapport 2014 Kilafors Reningsverk Utfärdare Pär Hisved HVAB-2015-007 Sida 1/18 Innehåll 1. Grunddel - Administrativa uppgifter... 3 2. Textdel Huvuddelen av miljörapporten... 4 1. Verksamhetsbeskrivning...

Läs mer

Miljörapport 2012 Alfta Reningsverk

Miljörapport 2012 Alfta Reningsverk Utfärdare Pär Hisved HVAB-2013-006 Sida 1/21 Innehållsförteckning Bilageförteckning... 2 1. Grunddel - Administrativa uppgifter... 3 1. Textdel Huvuddelen av miljörapporten... 4 1. Verksamhetsbeskrivning...

Läs mer

HARGSHAMN AVLOPPSRENINGSVERK MILJÖRAPPORT 2013 1(12) MR 2013 för Hargshamn ARV

HARGSHAMN AVLOPPSRENINGSVERK MILJÖRAPPORT 2013 1(12) MR 2013 för Hargshamn ARV HARGSHAMN AVLOPPSRENINGSVERK MILJÖRAPPORT 2013 1(12) 1. GRUNDDEL... 3 2. Verksamhetsbeskrivning... 4 2.1. Verksamhetsområde... 4 2.2. Industrier och andra anslutna verksamheter... 4 2.3. Dimensionering...

Läs mer

Miljörapport 2013 Alfta Reningsverk

Miljörapport 2013 Alfta Reningsverk Utfärdare Pär Hisved HVAB-2014-001 Sida 1/22 Bilageförteckning...2 1. Grunddel - Administrativa uppgifter... 3 1. Textdel Huvuddelen av miljörapporten... 4 1. Verksamhetsbeskrivning... 4 2. Tillstånd...

Läs mer

Knäred, Hishult, Skogaby, Öringe, Kornhult och Mästocka avloppsreningsverk. Laholms kommun

Knäred, Hishult, Skogaby, Öringe, Kornhult och Mästocka avloppsreningsverk. Laholms kommun Knäred, Hishult, Skogaby, Öringe, Kornhult och Mästocka avloppsreningsverk Årsrapport 2014 Knäred Dim 1500 pe m 3 /d 434 1688 1452 2,0 Ängstorps ARV Typ Mängd (ton) sker från ARV innan alt. efter mekanisk

Läs mer

Yttrande över ansökan om tillstånd enl miljöbalken för Rosenholms avloppsreningsverk i Katrineholm

Yttrande över ansökan om tillstånd enl miljöbalken för Rosenholms avloppsreningsverk i Katrineholm Miljö- och hälsoskyddsnämndens handling 7/2011 1 (5) MILJÖFÖRVALTNINGEN Datum Vår handläggare Ert datum Er beteckning Miljöinspektör Torbjörn Lundahl Telefon 0150-576 62 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Yttrande

Läs mer

TILLSTÅNDSANSÖKAN ANSÖKAN BYLANDETS AVLOPPSRENINGSVERK SAMRÅDSHANDLING SEAB. Karlstad 2013-05-21. Uppdragsnummer 2004-30

TILLSTÅNDSANSÖKAN ANSÖKAN BYLANDETS AVLOPPSRENINGSVERK SAMRÅDSHANDLING SEAB. Karlstad 2013-05-21. Uppdragsnummer 2004-30 TILLSTÅNDSANSÖKAN ANSÖKAN BYLANDETS AVLOPPSRENINGSVERK Karlstad Uppdragsnummer 2004-30 VA-Konsulten Magnus Aronsson AB Granitvägen 28 653 50 Karlstad Telefon 070-307 87 75 arv:2004-30 Tillsta ndsanso kan:130521

Läs mer

Mall miljörapport för avloppsreningsverk i Västra Götalands Län

Mall miljörapport för avloppsreningsverk i Västra Götalands Län Mall miljörapport för avloppsreningsverk i Västra Götalands Län Grunddel UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Anläggningens (plats-) nummer: Fastighetsbeteckning: Besöksadress: Kommun:

Läs mer

Arkiveras: Memopärm 2012 Datum Kopia: Gruppdisk, verksamh.syst.\memo\2012. Utfärdare Pär Hisved HVAB Sida 1/18

Arkiveras: Memopärm 2012 Datum Kopia: Gruppdisk, verksamh.syst.\memo\2012. Utfärdare Pär Hisved HVAB Sida 1/18 Utfärdare Pär Hisved HVAB-2012-006 Sida 1/18 Innehållsförteckning Bilageförteckning... 2 1.Grunddel - Administrativa uppgifter... 3 2.Textdel Huvuddelen av miljörapporten... 4 1. Verksamhetsbeskrivning...

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2011 KUNGSGÅRDENS RENINGSVERK. Sandvikens kommun. Carin Eklund

MILJÖRAPPORT 2011 KUNGSGÅRDENS RENINGSVERK. Sandvikens kommun. Carin Eklund MILJÖRAPPORT 211 KUNGSGÅRDENS RENINGSVERK Sandvikens kommun Sandviken 212-3-12 Sandviken Energi Vatten AB Carin Eklund Miljörapport 211 Kungsgårdens reningsverk, Sandvikens kommun Miljörapport textdel

Läs mer

Miljörapport 2012. Avloppsreningsverket Kiruna KIRUNA KOMMUNPARTNER AB EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB

Miljörapport 2012. Avloppsreningsverket Kiruna KIRUNA KOMMUNPARTNER AB EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB Miljörapport 2012 Avloppsreningsverket Kiruna KIRUNA KOMMUNPARTNER AB EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Anläggningsnummer Kiruna Avloppsreningsverk 69077-8604

Läs mer

MYNDIGHETSBESLUT Dnr: ÅMH-Mb 23/14. Verksamhet Reningsverket Konvaljevägen, Strömsby Vårdö

MYNDIGHETSBESLUT Dnr: ÅMH-Mb 23/14. Verksamhet Reningsverket Konvaljevägen, Strömsby Vårdö MYNDIGHETSBESLUT 22.01.2014 Dnr: 2012-1017-3 ÅMH-Mb 23/14 Verksamhet Reningsverket Konvaljevägen, Strömsby Vårdö Beslut Vid fortsatt drift av avloppsreningsverk för 250 pe, på fastighet Strömsby, Rnr 1:90,

Läs mer

Under prövotiden gäller följande provisoriska föreskrifter.

Under prövotiden gäller följande provisoriska föreskrifter. BESLUT 1 (7) Anl.nr: 0382-50-001 Östhammars kommun Tekniska förvaltningen Box 66 742 21 Östhammar Kungörelsedelgivning Slutliga villkor för utsläpp av fosfor från verksamheten vid Alunda avloppsreningsverk

Läs mer

NYA FÖRESKRIFTER FÖR STÖRRE AVLOPPSRENINGS ANLÄGGNINGAR

NYA FÖRESKRIFTER FÖR STÖRRE AVLOPPSRENINGS ANLÄGGNINGAR NYA FÖRESKRIFTER FÖR STÖRRE AVLOPPSRENINGS ANLÄGGNINGAR Växjö 24 Januari 2017 Pontus Cronholm, Naturvårdsverket Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2017-01-24 1 Innehåll 1. Tillämpningsområde

Läs mer

Anmälan om mindre ändring för behandling av bräddat avloppsvatten från pumpstationerna P214 och P244 i Alvik och Antnäs, Luleå kommun

Anmälan om mindre ändring för behandling av bräddat avloppsvatten från pumpstationerna P214 och P244 i Alvik och Antnäs, Luleå kommun 22 26 Anmälan om mindre ändring för behandling av bräddat avloppsvatten från pumpstationerna P214 och P244 i Alvik och Antnäs, Luleå kommun Dnr 2013-0176 Miljönämndens beslut Miljönämnden beslutar att

Läs mer

Utsläppsvillkor och funktionellt krav på reningsverket och ledningsnätet.

Utsläppsvillkor och funktionellt krav på reningsverket och ledningsnätet. Bakgrund Hornasjöns Samfällighetsförening planerar för 37 fastigheter anslutna med ledningsnät till ett gemensamt reningsverk. Utsläppsvillkor och funktionellt krav på reningsverket och ledningsnätet.

Läs mer

Getinge, Åleds, Slättåkra, Tönnersjö och Simlångsdalens avloppsreningsverk. Halmstads kommun

Getinge, Åleds, Slättåkra, Tönnersjö och Simlångsdalens avloppsreningsverk. Halmstads kommun Getinge, Åleds, Slättåkra, Tönnersjö och Simlångsdalens avloppsreningsverk Årsrapport 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Avloppsreningsverk Getinge Tillsynsmyndighet Miljö- och hälsoskyddsmyndigheten Anslutning Medelbelastning

Läs mer

Statens naturvårdsverks författningssamling

Statens naturvårdsverks författningssamling Statens naturvårdsverks författningssamling Miljöskydd ISSN 0347-5301 Kungörelse med föreskrifter om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse; beslutad den 30 maj 1994. SNFS 1994:7 MS:75 Utkom från trycket

Läs mer

Miljörapport 2012 Bollnäs Reningsverk

Miljörapport 2012 Bollnäs Reningsverk Miljörapport 2012 Bollnäs Reningsverk Utfärdare Pär Hisved HVAB-2012-009 Sida 1/25 Innehållsförteckning Bilageförteckning... 2 1. Grunddel - Administrativa uppgifter... 3 2. Textdel Huvuddelen av miljörapporten...

Läs mer

Kontrollprogram. Vad ska ett kontrollprogram innehålla? Linköpings kommun linkoping.se

Kontrollprogram. Vad ska ett kontrollprogram innehålla? Linköpings kommun linkoping.se Kontrollprogram Vad ska ett kontrollprogram innehålla? Denna information är tänkt att underlätta framtagandet av kontrollprogram för er verksamhet. Tänk på att ett kontrollprogram enbart är en del av egenkontrollen

Läs mer

Informationsmöte på Margretelunds reningsverk. Mikael Algvere AOVA chef

Informationsmöte på Margretelunds reningsverk. Mikael Algvere AOVA chef Informationsmöte på Margretelunds reningsverk. 20140910 Mikael Algvere AOVA chef Vad är ett reningsverk? Reningsverk är en biokemisk processindustri, som renar vårt spillvatten från biologiskt material,

Läs mer

Bramstorp avloppsreningsverk Årsrapport 2012

Bramstorp avloppsreningsverk Årsrapport 2012 Bramstorp avloppsreningsverk Tekniska förvaltningen, VA-avdelningen Innehållsförteckning 1. Verksamhetsbeskrivning... 3 1.1 Lokalisering och recipient... 3 1.2 Verksamhetens organisation och ansvarsfördelning...

Läs mer

Bilaga 1. Teknisk beskrivning av. Tångens avloppsreningsverk H2OLAND. Mark de Blois/Behroz Haidarian www.h2oland.se 0322-66 04 67

Bilaga 1. Teknisk beskrivning av. Tångens avloppsreningsverk H2OLAND. Mark de Blois/Behroz Haidarian www.h2oland.se 0322-66 04 67 Bilaga 1 av Tångens avloppsreningsverk Orust kommun 2013-07-02 Tångens avloppsreningsverk Tillståndsansökan Orust kommun av Tångens avloppsreningsverk Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 UTSLÄPPSVILLKOR...

Läs mer

Maximal genomsnittlig veckobelastning

Maximal genomsnittlig veckobelastning Maximal genomsnittlig veckobelastning Robert Ljunggren, Linda Gårdstam, Naturvårdsverket 1 NÄR OCH HUR SKA MAX GVB ANVÄNDAS Tätortens max gvb avgör vilken rening som krävs enligt SNFS 1994:7 Tillståndet

Läs mer

Instruktion för användning av emissionsdeklaration

Instruktion för användning av emissionsdeklaration SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 2001-10-18 Gunnar Sedvallson Tillsynsenheten Tel 08-698 1203 Fax 08-698 1222 Gunnar.Sedvallson@environ.se Instruktion för användning av emissionsdeklaration Allmänt

Läs mer

Miljörapport - Textdel

Miljörapport - Textdel Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Anläggningsnummer Panncentral Söder 1485-1146 Rapporteringsår 2010 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning

Läs mer

Utfärdare: Linn Malmquist Telefonnr.: 0455-30 50 47 ÅRSRAPPORT 2014 STRÖMSBERG AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKRONA KOMMUN

Utfärdare: Linn Malmquist Telefonnr.: 0455-30 50 47 ÅRSRAPPORT 2014 STRÖMSBERG AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKRONA KOMMUN Utfärdare: Linn Malmquist Telefonnr.: 0455-30 50 47 ÅRSRAPPORT 2014 STRÖMSBERG AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKRONA KOMMUN För Strömsberg avloppsreningsverk (1080-50-017) år: 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Grunddel

Läs mer

Miljörapport 2014 Edsbyns Reningsverk

Miljörapport 2014 Edsbyns Reningsverk Miljörapport 2014 Edsbyns Reningsverk Miljörapport 2014 EDSBYNS Reningsverk Datum 2015-01-29 Kopia: Gruppdisk, verksamh.syst.\memo\2015 Utfärdare Pär Hisved HVAB-2015-005 Sida 1/20 Innehåll 1. Grunddel

Läs mer

Textdel. Miljörapport år 2008. Avloppsreningsverket i Edsbyn

Textdel. Miljörapport år 2008. Avloppsreningsverket i Edsbyn Textdel Miljörapport år 2008 Avloppsreningsverket i Edsbyn Sida 1 (10) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Verksamhetsbeskrivning...3 2.1 Kontaktpersoner...3 2.2 Anläggningsbeskrivning...3 2.3

Läs mer

Miljörapport för år: 2014 Textdel

Miljörapport för år: 2014 Textdel Miljörapport för år: 2014 Textdel Verksamhetsutövare Namn Skara Energi AB Anläggningens namn Skara avloppsreningsverk, Horshaga Org.nr 556429-4303 Länsstyrelsens anläggningsnr 1495-1153 Verksamhetsbeskrivning

Läs mer

Textdel. Miljörapport år 2008. Avloppsreningsverket i Alfta

Textdel. Miljörapport år 2008. Avloppsreningsverket i Alfta Textdel Miljörapport år 2008 Avloppsreningsverket i Alfta Sida 1 (10) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Verksamhetsbeskrivning...3 2.1 Kontaktpersoner...3 2.2 Anläggningsbeskrivning...3 2.3 Avloppsvattenbehandling...4

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Administrativa uppgifter Anläggningens namn: Besöksadress: Utdelningsadress: Postnummer och ort:

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN. 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN. 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 1 (10) MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Administrativa uppgifter Anläggningens namn:

Läs mer

Handläggarstöd Avloppsanläggningar 200-2000 pe

Handläggarstöd Avloppsanläggningar 200-2000 pe Handläggarstöd Avloppsanläggningar 200-2000 pe 2013-07-23 2013-07-23 Tillsyn vid avloppsreningsverk, 200-2000 pe. Avloppsreningsverk med mellan 200-2000 anslutna pe. Reningsverk av denna storlek uppvisar

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Säffle kommun SÄFFLE AVLOPPSRENINGSVERK UPPDRAGSNUMMER 1335759 KARLSTAD 2010-06-22 Sweco Environment AB VA system Maria Sondell Veronica Hjelm 1 (20) Sweco Sweco Environment AB Maria Sondell Kanikenäsbanken

Läs mer

Miljörapport 2012. Avloppsreningsverket Katterjåkk KIRUNA KOMMUNPARTNER AB EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB

Miljörapport 2012. Avloppsreningsverket Katterjåkk KIRUNA KOMMUNPARTNER AB EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB Miljörapport 2012 Avloppsreningsverket Katterjåkk KIRUNA KOMMUNPARTNER AB EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Anläggningsnummer Katterjåkk Reningsverk 2584-24 Rapporteringår

Läs mer

MYNDIGHETSBESLUT Dnr: ÅMH-Mb 277/14. Verksamhet Avloppsreningsverk Lappo by Lappo

MYNDIGHETSBESLUT Dnr: ÅMH-Mb 277/14. Verksamhet Avloppsreningsverk Lappo by Lappo MYNDIGHETSBESLUT 10.09.2014 Dnr: 2014-0637-4 ÅMH-Mb 277/14 Verksamhet Avloppsreningsverk Lappo by Lappo Beslut om miljögranskning av avloppsreningsverk ÅMHM har granskat er ansökan om uppförande och drift

Läs mer

Rapporteringsmallen får nytt innehåll.

Rapporteringsmallen får nytt innehåll. Rapporteringsmallen får nytt innehåll. Varför ändras mallen. Från och med miljörapportering för verksamhetsåret 2015 har rapporteringsmallen gjorts om. Den nya mallen är anpassad för motsvara kraven som

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2012

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2012 Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2012 Gävle den 27/3 2013 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2009

Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2009 Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2009 Ockelbo den 29/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Utvärdering av reningsfunktionen hos Uponor Clean Easy

Utvärdering av reningsfunktionen hos Uponor Clean Easy Utvärdering av reningsfunktionen hos Uponor Clean Easy Ett projekt utfört på uppdrag av Uponor Infrastruktur Ola Palm 2009-06-04 2009 Uppdragsgivaren har rätt att fritt förfoga över materialet. 2009 Uppdragsgivaren

Läs mer

Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - efterbehandling av förorenat område

Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - efterbehandling av förorenat område 1 (5) Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - efterbehandling av förorenat område Administrativa uppgifter Plats där föroreningen finns (helst med koordinater

Läs mer

Tillfällig magasinering av flödestoppar i kombination med direktfällning minskar utsläppen. Maria Mases processingenjör VA SYD

Tillfällig magasinering av flödestoppar i kombination med direktfällning minskar utsläppen. Maria Mases processingenjör VA SYD Tillfällig magasinering av flödestoppar i kombination med direktfällning minskar utsläppen Maria Mases processingenjör VA SYD Upplägg Sjölunda avloppsreningsverk Bakgrund Arbetsprocess för att hitta lösning

Läs mer

Miljörapport - Textdel

Miljörapport - Textdel 1 (9) Datum 2013-02-21 Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Mariefreds reningsverk Anläggningsnummer 0486-050-005 Rapporteringsår 2012 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten

Läs mer

Östgöta slamslamträff Provtagning av hushållsspillvatten i Östgöta kommuner

Östgöta slamslamträff Provtagning av hushållsspillvatten i Östgöta kommuner Östgöta slamslamträff 2017-03-07 Provtagning av sspillvatten i Östgöta kommuner Syftet med provtagningen Ta reda på vad ett vanligt spillvatten innehåller Hur mycket en bidrar med när det gäller fosfor,

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Skutskär reservanläggning år 2014

Årsrapport-Miljö för Skutskär reservanläggning år 2014 Årsrapport-Miljö för Skutskär reservanläggning år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2009

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2009 Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2009 Gävle den 29/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter

Läs mer

Kontrollprogram för Bräcke-Hede Avloppsverk

Kontrollprogram för Bräcke-Hede Avloppsverk 1 Kontrollprogram för Bräcke-Hede Avloppsverk 2014-06-30 Reviderad: 2015-03-28 Planskiss reningsverk Bräcke Hede 2 Inledning Detta kontrollprogram avser Bräcke-Hede VA-förenings uppföljning och kontroll

Läs mer

Miljörapport 2014. Granskär Avloppsreningsverk. Söderhamns Kommun

Miljörapport 2014. Granskär Avloppsreningsverk. Söderhamns Kommun Miljörapport 2014 Granskär Avloppsreningsverk Söderhamns Kommun Miljörapport 2014 Granskär Avloppsreningsverk 2 (23) Innehållsförteckning Grunddel... 3 Textdel... 4 1. Verksamhetsbeskrivning... 4 2. Tillstånd...

Läs mer

Metallinnehåll i vattenverksslam

Metallinnehåll i vattenverksslam R nr 25, okt 1997 Metallinnehåll i vattenverksslam Johanna Blomberg, Stockholm Vatten AB Metallinnehåll i vattenverksslam Johanna Blomberg, Stockholm Vatten AB Rapport Nr 25, oktober 1997 1 INLEDNING Om

Läs mer

2. TEKNISK BESKRIVNING

2. TEKNISK BESKRIVNING FILIPSTADS KOMMUN Filipstads arv, tillståndsansökan UPPDRAGSNUMMER 1335929000 TEKNISK BESKRIVNING TILL TILLSTÅNDSANSÖKAN FÖR FILIPSTADS AVLOPPSRENINGSVERK SWECO KARLSTAD, VA-SYSTEM ALEXANDRA RIXEN Sammanfattning

Läs mer

Statens naturvårdsverks författningssamling

Statens naturvårdsverks författningssamling Statens naturvårdsverks författningssamling Miljöskydd ISSN 0347-5301 Kungörelse om ändring i kungörelsen (SNFS 1990:14) med föreskrifter om kontroll av utsläpp till vatten- och markrecipient från anläggningar

Läs mer

årsrapport 2013 Visingsö avloppsreningsverk

årsrapport 2013 Visingsö avloppsreningsverk årsrapport 2013 Visingsö avloppsreningsverk 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 2. GRUNDDEL... 3 3. TEXTDEL... 4 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 4 3.1.1 Organisation... 4 3.1.2 Verksamhet...

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2009

Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2009 Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2009 Gävle den 29/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter

Läs mer

Årsrapport för fordonsbranschen 26 kap 9 miljöbalken och 27 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899)

Årsrapport för fordonsbranschen 26 kap 9 miljöbalken och 27 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) Årsrapport för fordonsbranschen 26 kap 9 miljöbalken och 27 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) 1(5) Företag i fordonsbranschen skall lämna årsrapport över sin verksamhet.

Läs mer

ÅSEDA AVLOPPSRENINGSVERK

ÅSEDA AVLOPPSRENINGSVERK ÅSEDA AVLOPPSRENINGSVERK Uppvidinge kommun Samrådsredogörelse Treatcon AB Kalmar den 11:e mars 2011 Uppdrag: Åseda avloppsreningsverk Samrådsredogörelse Datum: 2011-03-11 Uppdragsgivare: Uppvidinge kommun

Läs mer

Miljörapport. Hörnefors avloppsreningsverk. År 2012. Umeå 2013-03-28 Maria Nordlund

Miljörapport. Hörnefors avloppsreningsverk. År 2012. Umeå 2013-03-28 Maria Nordlund Miljörapport Hörnefors avloppsreningsverk År 2012 Umeå 2013-03-28 Maria Nordlund Miljörapport Hörnefors avloppsreningsverk 2012 1 (11) Innehållsförteckning Grunddel för år 2012... 2 1 Uppgifter om anläggningen...

Läs mer

KVARTALSRAPPORT 2005-1 2005-2 2005-3 2005-4. FÖR HIMMERFJÄRDSVERKET (Botkyrka kommun, Stockholms län)

KVARTALSRAPPORT 2005-1 2005-2 2005-3 2005-4. FÖR HIMMERFJÄRDSVERKET (Botkyrka kommun, Stockholms län) 1(14) KVARTALSRAPPORT 2005-1 2005-2 2005-3 2005-4 FÖR HIMMERFJÄRDSVERKET (Botkyrka kommun, Stockholms län) 2(14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avsnitt 1.0 Allmänt 2.0 Gällande krav för utsläpp till vatten 2.1 Tillstånd

Läs mer

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Administrativa uppgifter: Anläggningens namn: Fastighetsbeteckning: Besöksadress: Utdelningsadress:

Läs mer

drift av små, privata avloppsreningverk

drift av små, privata avloppsreningverk drift av små, privata avloppsreningverk Agenda: Vad kan hända i en aktivslamanläggning Verksamhetsmodell för driftavtal Driftavtal Vs. Serviceavtal Driftavtal verksamhetsmodell Felavhjälpning 2:a linjens

Läs mer

Miljörapport 2013. Avloppsreningsverket Kiruna EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB

Miljörapport 2013. Avloppsreningsverket Kiruna EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB Miljörapport 2013 Avloppsreningsverket Kiruna KIRUNA KOMMUNPARTNER AB EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Anläggningsnummer Kiruna Avloppsreningsverk 69077-8604

Läs mer

Getinge, Åleds, Slättåkra, Tönnersjö och Simlångsdalens avloppsreningsverk. Halmstads kommun

Getinge, Åleds, Slättåkra, Tönnersjö och Simlångsdalens avloppsreningsverk. Halmstads kommun Getinge, Åleds, Slättåkra, Tönnersjö och Simlångsdalens avloppsreningsverk Årsrapport 2015 ÅRSRAPPORT 2015 Avloppsreningsverk Getinge Tillsynsmyndighet Miljönämnden Anslutning Medelbelastning Dim 2 850

Läs mer

Samrådsunderlag. Tillståndsansökan Hyltebruks Avloppsreningsverk. 1. Bakgrund

Samrådsunderlag. Tillståndsansökan Hyltebruks Avloppsreningsverk. 1. Bakgrund Tillståndsansökan Hyltebruks Avloppsreningsverk Datum 2015-10-28 Ramböll Sverige AB Box 5343, Vädursgatan 6 402 27 Göteborg T: +46-10-615 60 00 D: +46 (0)10 615 33 77 Ramböll Sverige AB Org nr 556133-0506

Läs mer

Tilläggsbestämmelser till ABVA 16 med Informationsdel

Tilläggsbestämmelser till ABVA 16 med Informationsdel Tilläggsbestämmelser till ABVA 16 med Informationsdel Krav på avloppsvattnets kvalitet vid utsläpp från industrier och andra verksamheter till Eslövs kommuns allmänna avloppsanläggningar. Gäller från 1

Läs mer

Miljörapport 2014 AVLOPPSRENINGSVERKET KIRUNA

Miljörapport 2014 AVLOPPSRENINGSVERKET KIRUNA Miljörapport 2014 AVLOPPSRENINGSVERKET KIRUNA Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Anläggningsnummer Kiruna Avloppsreningsverk 69077-8604 Rapporteringsår 2014 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad

Läs mer

Avloppsreningsverk - Den mest komplicerade processanläggning som finns

Avloppsreningsverk - Den mest komplicerade processanläggning som finns Gruppövningar 2016-08-29 Avloppsreningsverk - Den mest komplicerade processanläggning som finns Exempel på en genomgång av processfunktionen vid ett avloppsreningsverk på 5500 pe VA-Konsulten Magnus Aronsson

Läs mer

Entreprenörsfredag Borås 2015-03-20

Entreprenörsfredag Borås 2015-03-20 Vad händer i ett Avloppsreningsverk med aktivt slam? Agenda: När skall man välja ett minireningsverk Vem köper avloppsreningsverk Hur fungerar en aktiv slamanläggning Vad kan hända i driften När är det

Läs mer

Statens naturvårdsverks författningssamling

Statens naturvårdsverks författningssamling Statens naturvårdsverks författningssamling Miljöskydd ISSN 0347-5301 Kungörelse med föreskrifter om kontroll av utsläpp till vattenoch markrecipient från anläggningar för behandling av avloppsvatten från

Läs mer

Välkommen på Utbildningsdag. Processer i avloppsreningsverk

Välkommen på Utbildningsdag. Processer i avloppsreningsverk Välkommen på Utbildningsdag Processer i avloppsreningsverk Program 09:00 11.20 Avloppsvattnets karaktär och sammansättning Transport av avloppsvatten De olika typerna av avloppsreningsverk Mekanisk rening

Läs mer

Miljörapport. Skultuna reningsverk 2014.

Miljörapport. Skultuna reningsverk 2014. Miljörapport. Skultuna reningsverk 2014. Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning 3 1.1 Organisation 3 1.2 Anslutning 3 1.3 Avloppsvattenrening 4 1.4 Slambehandling 4 1.5 Kemikalie- och avfallshantering 4 1.6

Läs mer

ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET

ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET 1 (4) Blanketten med bilagor skickas senast sex veckor innan verksamheten startar till Älvsbyns kommun, Miljö- och byggnämnden, 942 85 ÄLVSBYN. Handläggningsavgift enligt

Läs mer

Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd efterbehandling av förorenat område

Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd efterbehandling av förorenat område 1(5) Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd efterbehandling av förorenat område Administrativa uppgifter Plats där föroreningen finns (bifoga karta): Fastighet:

Läs mer

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt Uppdaterad 2014-04-04 1 kap. 10 eller 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2014 Björklinge avloppsreningsverk

MILJÖRAPPORT 2014 Björklinge avloppsreningsverk MILJÖRAPPORT 2014 Björklinge avloppsreningsverk INNEHÅLLSFÖRTECKNING GRUNDDEL... 3 1. VERKSAMHETSÅR... 3 2. VERKSAMHETSUTÖVARE... 3 3. VERKSAMHET... 3 4. KOORDINATER... 3 TEXTDEL... 4 1. VERKSAMHETSBESKRIVNING...

Läs mer

Remiss angående ansökan om tillstånd för Uddebo avloppsreningsverk

Remiss angående ansökan om tillstånd för Uddebo avloppsreningsverk Miljönämnden 2007 10 18 67 1 Remiss angående ansökan om tillstånd för Uddebo avloppsreningsverk Tekniska förvaltningen, Luleå kommun har till länsstyrelsen inkommit med en ansökan om nytt tillstånd på

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2012

Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2012 Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2012 Gävle den 27/3 2013 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) BROMÖLLA KOMMUN Miljökontoret 1 (12) Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ver. 040122 Administrativa uppgifter Anläggningens namn Besöksadress Utdelningsadress

Läs mer

Bergkvara avloppsreningsverk

Bergkvara avloppsreningsverk Bergkvara avloppsreningsverk Miljörapport 2013 Grunddel Bergkvara Avloppsreningsverk (0834-005) År: 2013 Version: 1 UPPGIFTER OM VERKSAMHETSUTÖVAREN Verksamhetsutövare: Torsås kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Ljungby kommun Tekniska kontoret

Ljungby kommun Tekniska kontoret 1 (7) Ljungby kommun Tekniska kontoret VA-avdelningen Allmänt AVLOPPSRENINGSVERKEN ÄR BYGGDA FÖR ATT TA EMOT OCH RENA SPILLVATTEN FRÅN HUSHÅLL. Avloppsvatten från industrier och andra verksamheter kan

Läs mer

Datum. Kontaktperson Telefon (även riktnr) Mobiltelefon

Datum. Kontaktperson Telefon (även riktnr) Mobiltelefon Miljökontoret Box 206, 597 25 Åtvidaberg 0120-830 00, miljo@atvidaberg.se Anmälan enligt 1 kap. 10 och 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning ANMÄLAN Datum

Läs mer