Utfärdare: Linn Malmquist Telefonnr.: ÅRSRAPPORT 2014 STRÖMSBERG AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKRONA KOMMUN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utfärdare: Linn Malmquist Telefonnr.: 0455-30 50 47 ÅRSRAPPORT 2014 STRÖMSBERG AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKRONA KOMMUN"

Transkript

1 Utfärdare: Linn Malmquist Telefonnr.: ÅRSRAPPORT 2014 STRÖMSBERG AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKRONA KOMMUN

2 För Strömsberg avloppsreningsverk ( ) år: 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Grunddel Emissionsdeklaration Textdel Del 1: Beskrivning av verket och processen Del 2: Bräddning Del 3: Driftdata Del 4: Förteckning över använda laboratoriemetoder Del 5: Förteckning över driftstörningar Del 6: Förteckning över utförda åtgärder på ledningsnät och pumpstationer Del 7: Gällande beslut och villkor Del 8: Nederbörd Del 9: Trendkurvor Del 10: Verksamhetsområde Del 11: Övrigt

3 Grunddel För Strömsberg avloppsreningsverk ( ) år: 2014 UPPGIFTER OM VERKSAMHETSUTÖVAREN Verksamhetsutövare: Karlskrona kommun Organisationsnummer: UPPGIFTER OM VERKSAMHETEN Anlaggningsnummer: Anlaggningsnamn: Strömsberg avloppsreningsverk Postnummer: Ort: Rödeby Besöksadress för anl.: Strömsberg Fastighetsbeteckningar: Idehult 1:26 Kommun: Karlskrona Huvudbransch och kod: Rening av avloppsvatten (90.10) Övriga branscher och koder: EPRTR huvudverksamhet: EPRTR biverksamheter: Kod för farliga ämnen: Tillsynsmyndighet: Miljö- och byggnadsnämnden, Karlskrona kommun Miljöledningssystem: ISO14001 Koordinater:

4 Grunddel För Strömsberg avloppsreningsverk ( ) år: 2014 KONTAKTPERSON FÖR ANLÄGGNINGEN Förnamn: Roger L Efternamn: Svensson Telefonnummer: Telefaxnummer: E-postadress: c/o: Gatu-/boxadress: Karlskrona kommun, Drift- och serviceförvaltningen Postnummer: Postort: Karlskrona JURIDISKT ANSVARIG (ANSVARIG FÖR GODKÄNNANDE) AV ÅRSRAPPORT Förnamn: Kenneth Efternamn: Johansson Telefonnummer: Telefaxnummer: E-postadress: c/o: Gatu-/boxadress: Karlskrona kommun, Drift- och serviceförvaltningen Postnummer: Postort: Karlskrona

5 Emissionsdeklaration För Strömsberg avloppsreningsverk ( ) år: 2014 Period Mottagare Flöde Parameter Värde Enhet Typ Ev. Ursprung År ER In Maxgvb 46 pe Totalt - C Metod Parameternamn Maximal genomsnittlig veckobelastning av BOD som ligger till grund för tillståndsgiven anslutning, enhet pe Anslutning, tillåten/dimensionerad i pe. För anläggning med tillstånd tillåten total totalbelastning. ÅR ER In Ansl.-till 150 pe Totalt - M ÅR ER In Ansl.pers 100 st Totalt - M Anslutning, antal personer. Anslutning totalt, personekvivalenter m.a.p. ÅR ER In Ansl.pe-tot 28 pe Totalt - M BOD7. ÅR ER In Ansl.pe-ind 0 pe Totalt - M ÅR ER In P-tot 34 kg/år Totalt - M ÅR ER In N-tot 292 kg/år Totalt - M ÅR ER In BOD7 721 kg/år Totalt - M Anslutning från industri, personekvivalenter m.a.p. BOD7. Fosfor och fosforföreningar, som P Kväve och kväveföreningar, som N Biokemisk syreförbrukning, 7 dygn ÅR ER In COD-Cr 1377 kg/år Totalt - M Kemisk syreförbrukning Vattenflöde (Vattenföring) ÅR Vatten Ut QV 19,4 1000m3/år Totalt - M normalt + bräddning ut ur Bil 1,2 eller RP Kommentar Beräknat utifrån de tre dygn med högst inkommande dygnsbelastning. Mäts ej, beräknas utifrån TOC mha faktor

6 ÅR Vatten Ut QV 0, m3/år Del BräddAnl M ÅR Vatten Ut QVBräddnät m3/år Totalt - M ÅR Vatten Ut P-tot 0,39 kg/år Totalt - M ÅR Vatten Ut P-tot 0,026 kg/år Del BräddAnl M ÅR Vatten Ut N-tot 165 kg/år Totalt - M ÅR Vatten Ut N-tot 0,23 kg/år Del BräddAnl M ÅR Vatten Ut BOD7 23,2 kg/år Totalt - M ÅR Vatten Ut BOD7 0,42 kg/år Del BräddAnl M verket i 1000 m3/år Vattenflöde (Vattenföring) i 1000m3/år Vattenflöde (Vattenföring) i 1000m3/år Fosfor och fosforföreningar, som P Fosfor och fosforföreningar, som P Kväve och kväveföreningar, som N Kväve och kväveföreningar, som N Biokemisk syreförbrukning, 7 dygn Biokemisk syreförbrukning, 7 dygn ÅR Vatten Ut COD-Cr 199 kg/år Totalt - M Kemisk syreförbrukning ÅR Vatten Ut COD-Cr 1,4 kg/år Del BräddAnl M Kemisk syreförbrukning ÅR Vatten Ut TOC 90,5 kg/år Totalt - M Kol organiskt, totalt ÅR Vatten Ut TOC 0,63 kg/år Del BräddAnl M Kol organiskt, totalt Fosfor och ÅR Vatten-Halt Ut P-tot 0,030 mg/l Totalt - M fosforföreningar, som P Fosfor och ÅR Vatten-Halt Ut P-tot 0,029 mg/l Del Från ARV M fosforföreningar, som P ÅR Vatten-Halt Ut P-tot 0,88 mg/l Del BräddAnl M Fosfor och fosforföreningar, som P Kväve och ÅR Vatten-Halt Ut N-tot 12,9 mg/l Totalt - M kväveföreningar, som N ÅR Vatten-Halt Ut N-tot 12,9 mg/l Del Från ARV M Kväve och Både bräddning och nödutsläpp Mäts ej, beräknas utifrån TOC mha faktor Mäts ej, beräknas utifrån TOC mha faktor

7 ÅR Vatten-Halt Ut N-tot 7,8 mg/l Del BräddAnl M ÅR Vatten-Halt Ut BOD7 1,8 mg/l Totalt - M ÅR Vatten-Halt Ut BOD7 1,8 mg/l Del Från ARV M ÅR Vatten-Halt Ut BOD7 14 mg/l Del BräddAnl M kväveföreningar, som N Kväve och kväveföreningar, som N Biokemisk syreförbrukning, 7 dygn Biokemisk syreförbrukning, 7 dygn Biokemisk syreförbrukning, 7 dygn ÅR Vatten-Halt Ut COD-Cr 16 mg/l Totalt - M Kemisk syreförbrukning ÅR Vatten-Halt Ut COD-Cr 15 mg/l Del Från ARV M Kemisk syreförbrukning ÅR Vatten-Halt Ut COD-Cr 46 mg/l Del BräddAnl M Kemisk syreförbrukning ÅR Vatten-Halt Ut TOC 7,1 mg/l Totalt - M Kol organiskt, totalt ÅR Vatten-Halt Ut TOC 7,0 mg/l Del Från ARV M Kol organiskt, totalt ÅR Vatten-Halt Ut TOC 21 mg/l Del BräddAnl M Kol organiskt, totalt Laboratoriet är ackrediterat för analys av BODhalter ner till 3 mg/l. Vid beräkning av mängder används dock halter under 3, de halter som faktiskt resulterat vid analys. Därför kan flödesvägd halt bli mindre än 3. Mäts ej, beräknas utifrån TOC mha faktor Mäts ej, beräknas utifrån TOC mha faktor Mäts ej, beräknas utifrån TOC mha faktor

8 Textdel: Del 1 För Strömsberg avloppsreningsverk ( ) år: 2014 BESKRIVNING AV VERKET OCH PROCESSEN Avloppsvatten- och slambehandling Inkommande avloppsvatten leds från Strömsberg samhälle via 2 pumpstationer till inloppspumpstation, varifrån vattnet pumpas in i renslåda med två pumpar. Flödet mäts på ledning med magnetisk induktiv mätare Mekanisk rening De grövsta föroreningarna i vattnet avskiljs i ett maskinrensat trappstegsgaller. Vatten kan recirkuleras tillbaks till inloppspumpstationen för att erhålla ett jämnare flöde till aktiv slam bassängen. Sedan rinner vattnet vidare in i avloppsreningsverkets aktiv slam bassäng. Biologisk rening I aktiv slam bassängen blandas avloppsvattnet med returslam från biosedimenteringsbassängen. Luftning sker med membranluftare. Vattnet från luftningsbassängen leds in i centrum av den kvadratiska biosedimenteringsbassängen. Sedimenterat slam faller ner i slamficka (skrapa saknas) och pumpas därifrån till aktiv slam bassängen och slamsilon. Flytslam avdras med en pump. Kemisk rening Via skibord rinner vattnet vidare till flockningsbassängen. I flockningsbassängen tillsätts fällningskemikalien för bildande av flock. Omrörningen i bassängen sker med ett bottenluftningssystem. Vattnet rinner sedan till kemsedimenteringsbassängen, uppbyggd på samma sätt som mellansedimenteringsbassängen. Utloppsledningen mynnar i bäck som via ett sjösystem leder till Lyckebyån. Slamhantering Slam samlas i sedimenteringsbassängernas slamfickor. Biologiskt återgångsslam pumpas till luftningsbassäng. Biologiskt överskottsslam och kemiskt slam pumpas till slamsilo. Dekantatvatten från slamsilon rinner tillbaks till inloppspumpstationen. Slammet transporteras i slamtankbil till annat reningsverk för avvattning.

9 Flödesschema Inkommande avloppsvatten via 2 pumpstationer Flödesmätning. Provtagning av inkommande vatten. Biologisk rening av organiska föroreingar Dosering av fällningskemikalie. Kemisk rening av fosfor. Provtagning av utgående vatten. Aktiv slam bassäng Rensgaller och fördelningslåda Inloppspumpstation Biosedimentering Kemisk flockning Kemsedimentering Dekanterat vatten. Recirkulering. Returslam. Överskottsslam. Kemiskt slam. Utgående renat vatten till Lyckebyån via flera småsjöar. Slamsilo Transport till Nävragöl eller Koholmen ARV. Provtagning och analys I tabellen nedan redovisas antal prover som tagits 2014, vid vilken provpunkt de tagits, vilken typ av prov som tagits samt vilka parametrar som analyserats av vattnet i laboratoriet. Provpunkt Antal prover 2014 Provtyp Analyserade parametrar Inkommande 8 Stickprov BOD 7, totalkväve, totalfosfor, TOC Utgående 8 Dygnsprov BOD 7, totalkväve, totalfosfor, TOC, ph, temperatur, aluminium Kemikaliehantering Flytande polyaluminiumklorid förvaras i tank och satsas med doseringspump, helt sluten hantering. Energianvändning och luftutsläpp Anläggningen värms upp med el. Inga luftutsläpp. Recipienter Recipient för avloppsreningsverket är Lyckebyån (avledning till Lyckebyån via bäck och flera sjöar). Recipientkontroll görs inte p.g.a. reningsverkets försumbara påverkan på Lyckebyån. Okulär besiktning av utsläppspunkten hösten 2008 visade att bäcken föreföll tämligen opåverkad av reningsverket.

10 Textdel: Del 2 För Strömsberg avloppsreningsverk ( ) år: 2014 BRÄDDNING Bräddning vid pumpstationer och på ledningsnätet Det finns 2 pumpstationer på ledningsnätet där bräddning/nödutsläpp registreras. Bräddning registreras med nivågivare. Bräddningen mät som bräddad tid, det vill säga så länge nivågivaren registrerar bräddning. Nödutsläppsvolymer beräknas utifrån antagande om utsläpp av hela normaltillrinningen. Bräddvolymer beräknas utifrån antagande om bräddning av halva normaltillrinningen. Bräddning/nödutsläpp har inte registrerats vid någon pumpstation under Bräddning vid reningsverket Vid verket kan bräddning ske från inloppspumpstationen. Bräddning registreras med nivågivare. I tabellen nedan visas hur mycket som har bräddat från reningsverket Månad Bräddad volym m 3 Nödutsläppt volym m 3 Totalt m 3 Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Hela Året Total bräddning I tabellen nedan visas total bräddning inom Strömsberg ARV:s verksamhetsområde Bräddad volym Nödutsläppt volym Totalt m 3 m 3 m 3 Pst./nät Verket Totalt

11 Textdel: Del 3 För Strömsberg avloppsreningsverk ( ) år: 2014 DRIFTDATA Sammanfattning av driftdata Flöde 2,2 m 3 avlopp/h PAC 2017 kg 0,10 kg/m 3 avlopp El verk kwh 1,6 kwh/m 3 avlopp El pst 9053 kwh 0,47 kwh/m 3 avlopp Specifikation av driftdata Ink flöde Producerad mängd renvatten (Strömsberg VV) Differens Såld mängd vatten (Strömsberg) m 3 m 3 m 3 m 3 Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Hela Året

12 Max ink. flöde Min Medel PAC Slam till Koholmen ARV Slam till Nävragöl ARV m 3 /dygn m 3 /dygn m 3 /dygn kg m 3 m 3 Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Hela Året

13 Textdel: Del 4 För Strömsberg avloppsreningsverk ( ) år: 2014 FÖRTECKNING ÖVER ANVÄNDA LABORATORIEMETODER Vid Karlskrona vattenverks laboratorium utförs kemiska analyser på avloppsvatten. Laboratoriet har ackrediteringsnummer är Nedan följer en förteckning över de metoder som används vid dessa analyser. Under året har vissa analyser utförts på Sternölaboratoriet i Karlshamn, ackrediteringsnummer 1113, pga. problem med ett analysinstrument på Karlskronas laboratorium. Kemi avloppsvatten (Karlskrona vattenverk) Analyskod Analysvariabel Metod (referens) Mätprincip Enhet Mätområde 1 QV Flöde avläst av provtagare* Flödesmätare m 3 /dygn BOD7-NAE BOD 7, Biokemisk SS-EN Elektrod mg/l O syreförbrukning SS-EN-ISO 5814:2012 CORG-TKC TOC (totalt organiskt kol) SS-EN NDIR-detektion av CO 2 mg/l C 0,5-500 NTOT-AJENA Kväve, totalhalt bundet SS-EN 12260:2004 modifierad teknisk luft Chemiluminiscens av mg/l N 0,1-40 kväveoxid PTOT-NS mg Fosfor, total SS-EN ISO 6878:2005 Fotometri mg/l P 0,02-0,80 PH-K ph-värde SS-EN ISO 10523:2012 Elektrod ph-enheter 3-11 TEMP PH Temperatur vid phbestämning* º C AL-AS Aluminium, syralösligt SS Fotometri mg/l Al 0,01-3,0 kg/d BOD7 BOD 7 -belastning* Beräknad utifrån BOD 7 -halt och flöde kg/dygn kg/d TOT-N Kväve-belastning* Beräknad utifrån totalkvävehalt och flöde kg/dygn kg/d TOT-P Fosfor-belastning* Beräknad utifrån totalfosforhalt och flöde kg/dygn kg/d CORG TOC-belastning* Beräknad utifrån TOC-halt och flöde kg/dygn Mätosäkerhet för respektive metod och för aktuell halt finns redovisad på den ackrediterade analysrapporten för varje provsvar. 1 Analyserbart haltområde utan spädning av provet. * Ingår ej i ackrediteringen.

14 Textdel: Del 5 För Strömsberg avloppsreningsverk ( ) år: 2014 FÖRTECKNING ÖVER DRIFTSTÖRNINGAR Driftstörning Datum Sammanlagd tid Slamflykt pga. högt flöde (regn) Ej ang. Ej ang. Påverkad volym Konsekvens Slam i utgående, tillfälligt förhöjda utsläppsvärden Rensgaller stannat Ej ang. Ingen märkbar konsekvens. Elmotor till blåsmaskin sönder, blåsmaskin avstängd Ej ang. men ca 1 dygn Ingen luftning i den biologiska reningen men ingen märkbar konsekvens för reningsprocessen. Motorskydd AP02 (ena inloppspumpen) utlöst, fel på elmotor. Motorskydd AP02 utlöst, satt klädtrasor i pumpen. Samtidigt dålig kapacitet AP01 pga. hävertfenomen Ca 17 dygn Inpumpning med en pump (AP01) Ca 1 dygn 30 m 3 Bräddning pga. högt flöde och eventuellt pga. minskad kapacitet i inloppspumpningen.

15 Textdel: Del 6 För Strömsberg avloppsreningsverk ( ) år: 2014 FÖRTECKNING ÖVER UTFÖRDA ÅTGÄRDER PÅ LEDNINGSNÄT OCH PUMPSTATIONER Under 2014 har inga åtgärder utförts på ledningsnätet inom Strömsberg ARV:s verksamhetsområde. När behov uppkommer görs åtgärder såsom filmning av ledningsnätet, spolning och rotskärning.

16 Textdel: Del 7 För Strömsberg avloppsreningsverk ( ) år: 2014 GÄLLANDE BESLUT OCH VILLKOR Tillstånd Enligt delegationsbeslut har anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 Fo (1998:899) godkänts för Strömsberg avloppsreningsverk. Kommentarer till särskilda villkor att reningsanläggningen inom ramen vad som är ekonomiskt och tekniskt rimligt skall drivas mot minsta möjliga negativa miljöpåverkan. Kommentar: villkor uppfyllt. Ständigt förbättringsarbete pågår inom avdelningen. att reningsanläggningen och därtill hörande installationer fortlöpande underhålls och åtgärdas så att dels mängder av regn- och grundvatten (tillskottsvatten) minskas och dels att utsläpp av obehandlat eller otillräckligt renat avloppsvatten i möjligaste mån förhindras. Kommentar: villkor uppfyllt. Ständigt förbättringsarbete pågår inom avdelningen. att vid driftstörning, reparation och underhåll sådana åtgärder vidtas att negativa effekter i recipienten eller omgivningen minimeras, samt att tillsynsmyndigheten utan fördröjning underrättas. Kommentar: villkor uppfyllt. att fortlöpande kontroll av avloppsanläggningens funktion och tillståndet i recipienten, jämte journalföring och rapportering av resultaten huvudsakligen sker i överensstämmelse med naturvårdsverkets gällande råd/föreskrifter rörande kontroll av allmänna avloppsanläggningar. Kommentar: villkor uppfyllt. att om överskridande av riktvärden sker mer än tillfälligt, åligger det Tekniska förvaltningen att utreda orsaken och i samråd med tillsynsmyndigheten vidtaga lämpliga åtgärder för att förhindra ett upprepande. Kommentar: villkor uppfyllt. att Tekniska förvaltningen i samråd med tillsynsmyndigheten utför de rensningar och den skötsel i övrigt av recipientdiket som kan erfordras. Kommentar: villkor uppfyllt. att resthalterna i det behandlade avloppsvattnet som riktvärde ej får överstiga 15 mg BOD 7 och 0,5 mg totalfosfor per liter beräknat som medelvärde kalenderkvartal, samt motsvarande halter gäller som gränsvärde vid samma punkter beräknade som årsmedelvärde.

17 Kommentar: resthalten i det behandlade avloppsvattnet överskred inte rikt- eller gränsvärdena, se Emissionsdeklaration och tabeller nedan. Datum för provtagning BOD 7 -halt i utgående (mg/l) , , , , , , , ,9 Flödesvägt kvartalsmedelvärde BOD 7 (mg/l) 2,2 2,9 1,6 1,1 Datum för provtagning Tot-P-halt i utgående (mg/l) , , , , , ,011 Flödesvägt kvartalsmedelvärde tot-p (mg/l) 0,052 0,042 0,031 0,008 Röda, kursiva siffror är värden mindre än 3 (BOD 7 ) respektive 0,02 (tot-p), vilket är laboratoriets rapporteringsgräns. De faktiska värdena har använts för beräkning av mängder och flödesvägda medelvärden.

18 Textdel: Del 8 För Strömsberg avloppsreningsverk ( ) år: 2014 NEDERBÖRD Nederbördsmätningar (mm per mån) Den nederbördsmätare som är aktuell för Strömsberg ARV ligger i Rödeby, se tabellen nedan. Ö. Köpman Studentviken** Styrmansviken Torhamn Nättraby Hasslö Rödeby Jan Feb Mar Apr Maj ? 43 41? Jun Jul ? 63? 59? Aug ? ? Sep 20? ? Okt? ? Nov ? 64 Dec ? ? 58 Fågelmara Ramdala Koholmen Fridlevstad VV Lyckeby Sturkö Johannsihus SMHI*? ? ? 616? 556?? Summa * SMHIs mätstation ligger i Bredåkra (Ronneby). ** Flytt av regnmätare från Studentviken till Styrmansviken genomfördes den 20/8.

19 Textdel: Del 9 För Strömsberg avloppsreningsverk ( ) år: 2014 TRENDKURVOR 300 BOD 7 INK (mg/l) , BOD 7 UTG (mg/l) 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0, Röda staplar är mindre än tre -värden (laboratoriets rapporteringsgräns). De faktiska värdena har använts för beräkning av flödesvägda medelvärden (se Textdel: Del 7).

20 9 Tot-P INK (mg/l) ,08 Tot-P UTG (mg/l) 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0, Röda staplar är mindre än 0,02 -värden (laboratoriets rapporteringsgräns). De faktiska värdena har använts för beräkning av flödesvägda medelvärden (se Textdel: Del 7).

21 70 Tot-N INK (mg/l) Tot-N UTG (mg/l)

22 Textdel: Del 10 För Strömsberg avloppsreningsverk ( ) år: 2014 VERKSAMHETSOMRÅDE

23 Textdel: Del 11 För Strömsberg avloppsreningsverk ( ) år: 2014 ÖVRIGT Skyddsåtgärder och försiktighetsmått Verket har genomgått periodisk besiktning vart tredje år, senaste besiktningen var Då verket planeras för nedläggning inom de närmsta åren är inte fler besiktningar planlagda. Miljöfarligt avfall Mycket små mängder miljöfarligt avfall hanteras. Spilloljerester (förbrukad smörjolja) samlas upp och transporteras till destruktion eller till centralt lager för spillolja på Koholmen ARV. Eventuella färg- och lösningsmedelsrester transporteras till destruktion. Anmälningsärenden tillsynsmyndighet Under året har inga anmälningar till tillsynsmyndigheten gjorts.

Utfärdare: Linn Malmquist Telefonnr.: 0455-30 50 47 ÅRSRAPPORT 2014 KÄTTILSMÅLA AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKRONA KOMMUN

Utfärdare: Linn Malmquist Telefonnr.: 0455-30 50 47 ÅRSRAPPORT 2014 KÄTTILSMÅLA AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKRONA KOMMUN Utfärdare: Linn Malmquist Telefonnr.: 0455-30 50 47 ÅRSRAPPORT 2014 KÄTTILSMÅLA AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKRONA KOMMUN För Kättilsmåla avloppsreningsverk (1080-50-009) år: 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Grunddel

Läs mer

Årsrapport för mindre avloppsreningsverk

Årsrapport för mindre avloppsreningsverk Årsrapport för mindre avloppsreningsverk 2013 Haga Huddunge Runhällen Årsrapport för mindre avloppsreningsverk i Heby kommun I Heby Kommun finns fyra stycken mindre avloppsreningsverk (Haga, Huddunge,

Läs mer

Utfärdare: Linn Malmquist Telefonnr.: ÅRSRAPPORT 2014 SALEBODA AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKRONA KOMMUN

Utfärdare: Linn Malmquist Telefonnr.: ÅRSRAPPORT 2014 SALEBODA AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKRONA KOMMUN Utfärdare: Linn Malmquist Telefonnr.: 0455-30 50 47 ÅRSRAPPORT 2014 SALEBODA AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKRONA KOMMUN För Saleboda avloppsreningsverk (1080-50-016) år: 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Grunddel Emissionsdeklaration

Läs mer

årsrapport 2013 Svenstorps avloppsreningsverk

årsrapport 2013 Svenstorps avloppsreningsverk årsrapport 2013 Svenstorps avloppsreningsverk 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 2. GRUNDDEL... 3 3. TEXTDEL... 4 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 4 3.1.1 Organisation... 4 3.1.2 Verksamhet...

Läs mer

årsrapport 2013 Vätterledens avloppsreningsverk

årsrapport 2013 Vätterledens avloppsreningsverk årsrapport 2013 Vätterledens avloppsreningsverk 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 2. GRUNDDEL... 3 3. TEXTDEL... 4 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 4 3.1.1 Organisation... 4 3.1.2 Verksamhet...

Läs mer

Årsrapport för mindre avloppsreningsverk

Årsrapport för mindre avloppsreningsverk Årsrapport för mindre avloppsreningsverk 2014 Haga Huddunge Morgongåva Runhällen Årsrapport för mindre avloppsreningsverk i Heby kommun I Heby Kommun finns fyra stycken mindre avloppsreningsverk (Haga,

Läs mer

Utfärdare: Linn Malmquist Telefonnr.: ÅRSRAPPORT 2015 SALEBODA AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKRONA KOMMUN

Utfärdare: Linn Malmquist Telefonnr.: ÅRSRAPPORT 2015 SALEBODA AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKRONA KOMMUN Utfärdare: Linn Malmquist Telefonnr.: 0455-30 50 47 ÅRSRAPPORT 2015 SALEBODA AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKRONA KOMMUN För Saleboda avloppsreningsverk (1080-50-016) år: 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Grunddel Emissionsdeklaration

Läs mer

Bilaga 1 Anslutning och belastning Sven Georg Karlsson Skara avloppsreningsverk, Horshaga Anslutning till verket

Bilaga 1 Anslutning och belastning Sven Georg Karlsson Skara avloppsreningsverk, Horshaga Anslutning till verket Uppgiftslämnare Avloppsreningsverk: Antal fysiska personer anslutna till vattenverket (st) Antal anslutna fysiska personer till avloppsreningsverket (st) Bilaga 1 Anslutning och belastning Sven Georg Karlsson

Läs mer

Berg avloppsreningsverk Årsrapport 2012

Berg avloppsreningsverk Årsrapport 2012 Berg avloppsreningsverk Tekniska förvaltningen, VA-avdelningen 0780-50-021 Innehållsförteckning 1. Verksamhetsbeskrivning... 3 1.1 Lokalisering och recipient... 3 1.2 Verksamhetens organisation och ansvarsfördelning...

Läs mer

Miljörapport. Kvicksund 2014.

Miljörapport. Kvicksund 2014. Miljörapport. Kvicksund 2014. Innehåll 1 Grunddel Flintavik... 2 2 Verksamhetsbeskrivning Flintavik... 3 2.1 Organisation... 3 2.2 Verksamhetsområde... 3 2.3 Avloppsvattenrening... 3 2.4 Kemikaliehantering...

Läs mer

Utfärdare: Linn Malmquist Telefonnr.: 0455-30 50 47 MILJÖRAPPORT 2014 RAMDALA AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKRONA KOMMUN

Utfärdare: Linn Malmquist Telefonnr.: 0455-30 50 47 MILJÖRAPPORT 2014 RAMDALA AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKRONA KOMMUN Utfärdare: Linn Malmquist Telefonnr.: 0455-30 50 47 MILJÖRAPPORT 2014 RAMDALA AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKRONA KOMMUN MILJÖRAPPORT För Ramdala avloppsreningsverk (1080-50-012) år: 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Getinge, Åleds, Slättåkra, Tönnersjö och Simlångsdalens avloppsreningsverk. Halmstads kommun

Getinge, Åleds, Slättåkra, Tönnersjö och Simlångsdalens avloppsreningsverk. Halmstads kommun Getinge, Åleds, Slättåkra, Tönnersjö och Simlångsdalens avloppsreningsverk Årsrapport 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Avloppsreningsverk Getinge Tillsynsmyndighet Miljö- och hälsoskyddsmyndigheten Anslutning Medelbelastning

Läs mer

Bilaga 1. Teknisk beskrivning av. Tångens avloppsreningsverk H2OLAND. Mark de Blois/Behroz Haidarian www.h2oland.se 0322-66 04 67

Bilaga 1. Teknisk beskrivning av. Tångens avloppsreningsverk H2OLAND. Mark de Blois/Behroz Haidarian www.h2oland.se 0322-66 04 67 Bilaga 1 av Tångens avloppsreningsverk Orust kommun 2013-07-02 Tångens avloppsreningsverk Tillståndsansökan Orust kommun av Tångens avloppsreningsverk Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 UTSLÄPPSVILLKOR...

Läs mer

Knäred, Hishult, Skogaby, Öringe, Kornhult och Mästocka avloppsreningsverk. Laholms kommun

Knäred, Hishult, Skogaby, Öringe, Kornhult och Mästocka avloppsreningsverk. Laholms kommun Knäred, Hishult, Skogaby, Öringe, Kornhult och Mästocka avloppsreningsverk Årsrapport 2014 Knäred Dim 1500 pe m 3 /d 434 1688 1452 2,0 Ängstorps ARV Typ Mängd (ton) sker från ARV innan alt. efter mekanisk

Läs mer

Utfärdare: Linn Malmquist Telefonnr.: ÅRSRAPPORT 2014 TVING AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKRONA KOMMUN

Utfärdare: Linn Malmquist Telefonnr.: ÅRSRAPPORT 2014 TVING AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKRONA KOMMUN Utfärdare: Linn Malmquist Telefonnr.: 0455-30 50 47 ÅRSRAPPORT 2014 TVING AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKRONA KOMMUN ÅRSRAPPORT För Tving avloppsreningsverk (1080-50-015) år: 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Grunddel

Läs mer

Arkiveras: Memopärm 2012 Datum 2012-01-27 Kopia: Gruppdisk, verksamh.syst.\memo\2012. Utfärdare Pär Hisved HVAB-2012-010 Sida 1/15

Arkiveras: Memopärm 2012 Datum 2012-01-27 Kopia: Gruppdisk, verksamh.syst.\memo\2012. Utfärdare Pär Hisved HVAB-2012-010 Sida 1/15 Utfärdare Pär Hisved HVAB-2012-010 Sida 1/15 Innehållsförteckning Bilageförteckning... 2 1.Grunddel - Administrativa uppgifter... 3 2.Textdel Huvuddelen av miljörapporten... 5 1. Verksamhetsbeskrivning...

Läs mer

Utfärdare: Linn Malmquist Telefonnr.: 0455-30 50 47 MILJÖRAPPORT 2014 KOHOLMEN AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKRONA KOMMUN

Utfärdare: Linn Malmquist Telefonnr.: 0455-30 50 47 MILJÖRAPPORT 2014 KOHOLMEN AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKRONA KOMMUN Utfärdare: Linn Malmquist Telefonnr.: 0455-30 50 47 MILJÖRAPPORT 2014 KOHOLMEN AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKRONA KOMMUN MILJÖRAPPORT För Koholmen avloppsreningsverk (1080-50-005) år: 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

HARGSHAMN AVLOPPSRENINGSVERK MILJÖRAPPORT 2013 1(12) MR 2013 för Hargshamn ARV

HARGSHAMN AVLOPPSRENINGSVERK MILJÖRAPPORT 2013 1(12) MR 2013 för Hargshamn ARV HARGSHAMN AVLOPPSRENINGSVERK MILJÖRAPPORT 2013 1(12) 1. GRUNDDEL... 3 2. Verksamhetsbeskrivning... 4 2.1. Verksamhetsområde... 4 2.2. Industrier och andra anslutna verksamheter... 4 2.3. Dimensionering...

Läs mer

TILLSTÅNDSANSÖKAN ANSÖKAN BYLANDETS AVLOPPSRENINGSVERK SAMRÅDSHANDLING SEAB. Karlstad 2013-05-21. Uppdragsnummer 2004-30

TILLSTÅNDSANSÖKAN ANSÖKAN BYLANDETS AVLOPPSRENINGSVERK SAMRÅDSHANDLING SEAB. Karlstad 2013-05-21. Uppdragsnummer 2004-30 TILLSTÅNDSANSÖKAN ANSÖKAN BYLANDETS AVLOPPSRENINGSVERK Karlstad Uppdragsnummer 2004-30 VA-Konsulten Magnus Aronsson AB Granitvägen 28 653 50 Karlstad Telefon 070-307 87 75 arv:2004-30 Tillsta ndsanso kan:130521

Läs mer

Yttrande över ansökan om tillstånd enl miljöbalken för Rosenholms avloppsreningsverk i Katrineholm

Yttrande över ansökan om tillstånd enl miljöbalken för Rosenholms avloppsreningsverk i Katrineholm Miljö- och hälsoskyddsnämndens handling 7/2011 1 (5) MILJÖFÖRVALTNINGEN Datum Vår handläggare Ert datum Er beteckning Miljöinspektör Torbjörn Lundahl Telefon 0150-576 62 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Yttrande

Läs mer

Utfärdare: Linn Malmquist Telefonnr.: ÅRSRAPPORT 2014 NÄVRAGÖL AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKRONA KOMMUN

Utfärdare: Linn Malmquist Telefonnr.: ÅRSRAPPORT 2014 NÄVRAGÖL AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKRONA KOMMUN Utfärdare: Linn Malmquist Telefonnr.: 0455-30 50 47 ÅRSRAPPORT 2014 NÄVRAGÖL AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKRONA KOMMUN ÅRSRAPPORT För Nävragöl avloppsreningsverk (1080-50-011) år: 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

KVARTALSRAPPORT 2005-1 2005-2 2005-3 2005-4. FÖR HIMMERFJÄRDSVERKET (Botkyrka kommun, Stockholms län)

KVARTALSRAPPORT 2005-1 2005-2 2005-3 2005-4. FÖR HIMMERFJÄRDSVERKET (Botkyrka kommun, Stockholms län) 1(14) KVARTALSRAPPORT 2005-1 2005-2 2005-3 2005-4 FÖR HIMMERFJÄRDSVERKET (Botkyrka kommun, Stockholms län) 2(14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avsnitt 1.0 Allmänt 2.0 Gällande krav för utsläpp till vatten 2.1 Tillstånd

Läs mer

Miljörapport. Hörnefors avloppsreningsverk. År 2012. Umeå 2013-03-28 Maria Nordlund

Miljörapport. Hörnefors avloppsreningsverk. År 2012. Umeå 2013-03-28 Maria Nordlund Miljörapport Hörnefors avloppsreningsverk År 2012 Umeå 2013-03-28 Maria Nordlund Miljörapport Hörnefors avloppsreningsverk 2012 1 (11) Innehållsförteckning Grunddel för år 2012... 2 1 Uppgifter om anläggningen...

Läs mer

Tillfällig magasinering av flödestoppar i kombination med direktfällning minskar utsläppen. Maria Mases processingenjör VA SYD

Tillfällig magasinering av flödestoppar i kombination med direktfällning minskar utsläppen. Maria Mases processingenjör VA SYD Tillfällig magasinering av flödestoppar i kombination med direktfällning minskar utsläppen Maria Mases processingenjör VA SYD Upplägg Sjölunda avloppsreningsverk Bakgrund Arbetsprocess för att hitta lösning

Läs mer

Innehållsförteckning. Miljörapport 2010 Avloppsverk mindre än 2000 pe i Bollnäs kommun Sida 1 (14)

Innehållsförteckning. Miljörapport 2010 Avloppsverk mindre än 2000 pe i Bollnäs kommun Sida 1 (14) Sida 1 (14) Innehållsförteckning Bilageförteckning... 2 1.Grunddel - Administrativa uppgifter...3 2.Textdel Huvuddelen av miljörapporten...5 1. Verksamhetsbeskrivning... 5 Glössbo reningsverk... 5 Övriga

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2013 HEDÅSENS RENINGSVERK. Sandvikens kommun

MILJÖRAPPORT 2013 HEDÅSENS RENINGSVERK. Sandvikens kommun MILJÖRAPPORT 2013 HEDÅSENS RENINGSVERK Sandvikens kommun Foto: Marie Engström Sandviken 2014-03-05 Carin Eklund Sandviken Energi Vatten AB Miljörapport 2013 Hedåsens reningsverk, Sandvikens kommun Miljörapport

Läs mer

Miljörapport 2014. Granskär Avloppsreningsverk. Söderhamns Kommun

Miljörapport 2014. Granskär Avloppsreningsverk. Söderhamns Kommun Miljörapport 2014 Granskär Avloppsreningsverk Söderhamns Kommun Miljörapport 2014 Granskär Avloppsreningsverk 2 (23) Innehållsförteckning Grunddel... 3 Textdel... 4 1. Verksamhetsbeskrivning... 4 2. Tillstånd...

Läs mer

Anmälan om mindre ändring för behandling av bräddat avloppsvatten från pumpstationerna P214 och P244 i Alvik och Antnäs, Luleå kommun

Anmälan om mindre ändring för behandling av bräddat avloppsvatten från pumpstationerna P214 och P244 i Alvik och Antnäs, Luleå kommun 22 26 Anmälan om mindre ändring för behandling av bräddat avloppsvatten från pumpstationerna P214 och P244 i Alvik och Antnäs, Luleå kommun Dnr 2013-0176 Miljönämndens beslut Miljönämnden beslutar att

Läs mer

Statens naturvårdsverks författningssamling

Statens naturvårdsverks författningssamling Statens naturvårdsverks författningssamling Miljöskydd ISSN 0347-5301 Kungörelse med föreskrifter om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse; beslutad den 30 maj 1994. SNFS 1994:7 MS:75 Utkom från trycket

Läs mer

Välkommen på Utbildningsdag. Processer i avloppsreningsverk

Välkommen på Utbildningsdag. Processer i avloppsreningsverk Välkommen på Utbildningsdag Processer i avloppsreningsverk Program 09:00 11.20 Avloppsvattnets karaktär och sammansättning Transport av avloppsvatten De olika typerna av avloppsreningsverk Mekanisk rening

Läs mer

Miljörapport - Textdel

Miljörapport - Textdel 1 (9) Datum 2013-02-21 Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Mariefreds reningsverk Anläggningsnummer 0486-050-005 Rapporteringsår 2012 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten

Läs mer

MYNDIGHETSBESLUT Dnr: ÅMH-Mb 23/14. Verksamhet Reningsverket Konvaljevägen, Strömsby Vårdö

MYNDIGHETSBESLUT Dnr: ÅMH-Mb 23/14. Verksamhet Reningsverket Konvaljevägen, Strömsby Vårdö MYNDIGHETSBESLUT 22.01.2014 Dnr: 2012-1017-3 ÅMH-Mb 23/14 Verksamhet Reningsverket Konvaljevägen, Strömsby Vårdö Beslut Vid fortsatt drift av avloppsreningsverk för 250 pe, på fastighet Strömsby, Rnr 1:90,

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2011 KUNGSGÅRDENS RENINGSVERK. Sandvikens kommun. Carin Eklund

MILJÖRAPPORT 2011 KUNGSGÅRDENS RENINGSVERK. Sandvikens kommun. Carin Eklund MILJÖRAPPORT 211 KUNGSGÅRDENS RENINGSVERK Sandvikens kommun Sandviken 212-3-12 Sandviken Energi Vatten AB Carin Eklund Miljörapport 211 Kungsgårdens reningsverk, Sandvikens kommun Miljörapport textdel

Läs mer

NYA FÖRESKRIFTER FÖR STÖRRE AVLOPPSRENINGS ANLÄGGNINGAR

NYA FÖRESKRIFTER FÖR STÖRRE AVLOPPSRENINGS ANLÄGGNINGAR NYA FÖRESKRIFTER FÖR STÖRRE AVLOPPSRENINGS ANLÄGGNINGAR Växjö 24 Januari 2017 Pontus Cronholm, Naturvårdsverket Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2017-01-24 1 Innehåll 1. Tillämpningsområde

Läs mer

Remiss angående ansökan om tillstånd för Uddebo avloppsreningsverk

Remiss angående ansökan om tillstånd för Uddebo avloppsreningsverk Miljönämnden 2007 10 18 67 1 Remiss angående ansökan om tillstånd för Uddebo avloppsreningsverk Tekniska förvaltningen, Luleå kommun har till länsstyrelsen inkommit med en ansökan om nytt tillstånd på

Läs mer

Utvärdering av reningsfunktionen hos Uponor Clean Easy

Utvärdering av reningsfunktionen hos Uponor Clean Easy Utvärdering av reningsfunktionen hos Uponor Clean Easy Ett projekt utfört på uppdrag av Uponor Infrastruktur Ola Palm 2009-06-04 2009 Uppdragsgivaren har rätt att fritt förfoga över materialet. 2009 Uppdragsgivaren

Läs mer

Mall miljörapport för avloppsreningsverk i Västra Götalands Län

Mall miljörapport för avloppsreningsverk i Västra Götalands Län Mall miljörapport för avloppsreningsverk i Västra Götalands Län Grunddel UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Anläggningens (plats-) nummer: Fastighetsbeteckning: Besöksadress: Kommun:

Läs mer

Getinge, Åleds, Slättåkra, Tönnersjö och Simlångsdalens avloppsreningsverk. Halmstads kommun

Getinge, Åleds, Slättåkra, Tönnersjö och Simlångsdalens avloppsreningsverk. Halmstads kommun Getinge, Åleds, Slättåkra, Tönnersjö och Simlångsdalens avloppsreningsverk Årsrapport 2015 ÅRSRAPPORT 2015 Avloppsreningsverk Getinge Tillsynsmyndighet Miljönämnden Anslutning Medelbelastning Dim 2 850

Läs mer

Miljörapport 2012 Reningsverk

Miljörapport 2012 Reningsverk Miljörapport 2012 Reningsverk Alberga Bälgviken Hällberga Näshulta Ärla Tegelviken skola Eskilstuna Energi och Miljö Postadress: 631 86 Eskilstuna Besöksadress: Kungsgatan 86 Telefon: 016-710 23 00 eem.se

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Säffle kommun SÄFFLE AVLOPPSRENINGSVERK UPPDRAGSNUMMER 1335759 KARLSTAD 2010-06-22 Sweco Environment AB VA system Maria Sondell Veronica Hjelm 1 (20) Sweco Sweco Environment AB Maria Sondell Kanikenäsbanken

Läs mer

ORUST KOMMUN TILLSTÅNDSANMÄLAN

ORUST KOMMUN TILLSTÅNDSANMÄLAN ORUST KOMMUN TILLSTÅNDSANMÄLAN VAREKILS ARV Innehållsförteckning 1. ADMINISTRATIVA UPPGIFTER... 3 2. ANSÖKANS AVSEENDE... 4 3. SENAST GÄLLANDE TILLSTÅND... 5 4. YRKANDEN... 5 5. BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN...

Läs mer

ÅSEDA AVLOPPSRENINGSVERK

ÅSEDA AVLOPPSRENINGSVERK ÅSEDA AVLOPPSRENINGSVERK Uppvidinge kommun Samrådsredogörelse Treatcon AB Kalmar den 11:e mars 2011 Uppdrag: Åseda avloppsreningsverk Samrådsredogörelse Datum: 2011-03-11 Uppdragsgivare: Uppvidinge kommun

Läs mer

Innehållsförteckning. Miljörapport 2010 Kilafors reningsverk Sida 1 (11)

Innehållsförteckning. Miljörapport 2010 Kilafors reningsverk Sida 1 (11) Sida 1 (11) Innehållsförteckning Bilageförteckning... 2 1.Grunddel - Administrativa uppgifter...3 2.Textdel Huvuddelen av miljörapporten...4 1. Verksamhetsbeskrivning... 4 2. Tillstånd... 4 3. Anmälningsärenden

Läs mer

Instruktion för användning av emissionsdeklaration

Instruktion för användning av emissionsdeklaration SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 2001-10-18 Gunnar Sedvallson Tillsynsenheten Tel 08-698 1203 Fax 08-698 1222 Gunnar.Sedvallson@environ.se Instruktion för användning av emissionsdeklaration Allmänt

Läs mer

Innehållsförteckning. Miljörapport 2010 Alfta reningsverk Sida 1 (14)

Innehållsförteckning. Miljörapport 2010 Alfta reningsverk Sida 1 (14) Sida 1 (14) Innehållsförteckning Bilageförteckning... 1 1.Grunddel - Administrativa uppgifter...3 2.Textdel Huvuddelen av miljörapporten...4 1. Verksamhetsbeskrivning... 4 2. Tillstånd... 4 3. Anmälningsärenden

Läs mer

Innehåll 1 Grunddel Flintavik Verksamhetsbeskrivning Flintavik Gällande föreskrifter och beslut... 8

Innehåll 1 Grunddel Flintavik Verksamhetsbeskrivning Flintavik Gällande föreskrifter och beslut... 8 Innehåll 1 Grunddel Flintavik... 2 2 Verksamhetsbeskrivning Flintavik... 3 2.1 Organisation... 3 2.2 Verksamhetsområde... 3 2.3 Avloppsvattenrening... 4 2.4 Kemikaliehantering... 4 2.5 Avfallshantering...

Läs mer

Informationsmöte på Margretelunds reningsverk. Mikael Algvere AOVA chef

Informationsmöte på Margretelunds reningsverk. Mikael Algvere AOVA chef Informationsmöte på Margretelunds reningsverk. 20140910 Mikael Algvere AOVA chef Vad är ett reningsverk? Reningsverk är en biokemisk processindustri, som renar vårt spillvatten från biologiskt material,

Läs mer

MYNDIGHETSBESLUT Dnr: ÅMH-Mb 277/14. Verksamhet Avloppsreningsverk Lappo by Lappo

MYNDIGHETSBESLUT Dnr: ÅMH-Mb 277/14. Verksamhet Avloppsreningsverk Lappo by Lappo MYNDIGHETSBESLUT 10.09.2014 Dnr: 2014-0637-4 ÅMH-Mb 277/14 Verksamhet Avloppsreningsverk Lappo by Lappo Beslut om miljögranskning av avloppsreningsverk ÅMHM har granskat er ansökan om uppförande och drift

Läs mer

Utsläppsvillkor och funktionellt krav på reningsverket och ledningsnätet.

Utsläppsvillkor och funktionellt krav på reningsverket och ledningsnätet. Bakgrund Hornasjöns Samfällighetsförening planerar för 37 fastigheter anslutna med ledningsnät till ett gemensamt reningsverk. Utsläppsvillkor och funktionellt krav på reningsverket och ledningsnätet.

Läs mer

Miljörapport - Textdel

Miljörapport - Textdel 1 (11) Datum 2013-02-21 Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Strängnäs reningsverk Anläggningsnummer 0486-050-008 Rapporteringsår 2012 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten

Läs mer

KARLSKOGA AVLOPPSRENINGSVERK

KARLSKOGA AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKOGA AVLOPPSRENINGSVERK Välkommen till Karlskoga avloppsreningsverk. Ett reningsverk som ingår i Karlskoga Miljö AB. Grunderna till dagens reningsverk lades vid bygget av det första reningsverket

Läs mer

2. TEKNISK BESKRIVNING

2. TEKNISK BESKRIVNING FILIPSTADS KOMMUN Filipstads arv, tillståndsansökan UPPDRAGSNUMMER 1335929000 TEKNISK BESKRIVNING TILL TILLSTÅNDSANSÖKAN FÖR FILIPSTADS AVLOPPSRENINGSVERK SWECO KARLSTAD, VA-SYSTEM ALEXANDRA RIXEN Sammanfattning

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2012

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2012 Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2012 Gävle den 27/3 2013 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Samrådsunderlag Utbyggnation av Leksands avloppsreningsverk

Samrådsunderlag Utbyggnation av Leksands avloppsreningsverk Sida 1(8) Datum 2015-05-28 Samrådsunderlag Utbyggnation av Leksands avloppsreningsverk På uppdrag av Leksand Vatten AB Handläggare Anna Danielsson På uppdrag av Leksand Vatten AB 0247-44140 anna.danielsson@dvaab.se

Läs mer

Maximal genomsnittlig veckobelastning

Maximal genomsnittlig veckobelastning Maximal genomsnittlig veckobelastning Robert Ljunggren, Linda Gårdstam, Naturvårdsverket 1 NÄR OCH HUR SKA MAX GVB ANVÄNDAS Tätortens max gvb avgör vilken rening som krävs enligt SNFS 1994:7 Tillståndet

Läs mer

Kontrollprogram för Bräcke-Hede Avloppsverk

Kontrollprogram för Bräcke-Hede Avloppsverk 1 Kontrollprogram för Bräcke-Hede Avloppsverk 2014-06-30 Reviderad: 2015-03-28 Planskiss reningsverk Bräcke Hede 2 Inledning Detta kontrollprogram avser Bräcke-Hede VA-förenings uppföljning och kontroll

Läs mer

Miljörapport 2013. Avloppsreningsverket Kiruna EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB

Miljörapport 2013. Avloppsreningsverket Kiruna EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB Miljörapport 2013 Avloppsreningsverket Kiruna KIRUNA KOMMUNPARTNER AB EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Anläggningsnummer Kiruna Avloppsreningsverk 69077-8604

Läs mer

Miljörapport 2012. Avloppsreningsverket Kiruna KIRUNA KOMMUNPARTNER AB EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB

Miljörapport 2012. Avloppsreningsverket Kiruna KIRUNA KOMMUNPARTNER AB EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB Miljörapport 2012 Avloppsreningsverket Kiruna KIRUNA KOMMUNPARTNER AB EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Anläggningsnummer Kiruna Avloppsreningsverk 69077-8604

Läs mer

NFS 2006:7 normal skyddsnivå, miljöskydd. Minst 90% reduktion av BOD7

NFS 2006:7 normal skyddsnivå, miljöskydd. Minst 90% reduktion av BOD7 Tabell över parametrar för reningseffektivitet, behandlingskapacitet, hälsoskydd och miljö i standard SS-EN12566-3:2005+A2:2013 och Tabell över parametrar för reningseffektivitet, behandlingskapacitet,

Läs mer

Bramstorp avloppsreningsverk Årsrapport 2012

Bramstorp avloppsreningsverk Årsrapport 2012 Bramstorp avloppsreningsverk Tekniska förvaltningen, VA-avdelningen Innehållsförteckning 1. Verksamhetsbeskrivning... 3 1.1 Lokalisering och recipient... 3 1.2 Verksamhetens organisation och ansvarsfördelning...

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Arkiveras på : Memopärm 2012 Datum 2012-01-27 Kopia: Gruppdisk, verksamh.syst.\memo\2012. Utfärdare Pär Hisved HVAB-2012-005 Sida 1/17

Arkiveras på : Memopärm 2012 Datum 2012-01-27 Kopia: Gruppdisk, verksamh.syst.\memo\2012. Utfärdare Pär Hisved HVAB-2012-005 Sida 1/17 Utfärdare Pär Hisved HVAB-2012-005 Sida 1/17 Innehållsförteckning Bilageförteckning... 2 1.Grunddel - Administrativa uppgifter... 3 2.Textdel Huvuddelen av miljörapporten... 4 1. Verksamhetsbeskrivning...

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken till avloppsreningsanläggning

Tillstånd enligt miljöbalken till avloppsreningsanläggning BESLUT 1 (21) Miljöprövningsdelegationen Miljöskyddsenheten Charlotta Ryd Tel 026-171058 charlotta.ryd@lansstyrelsen.se Söderhamns Nära AB Box 94 826 22 Söderhamn Tillstånd enligt miljöbalken till avloppsreningsanläggning

Läs mer

Årsrapport för fordonsbranschen 26 kap 9 miljöbalken och 27 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899)

Årsrapport för fordonsbranschen 26 kap 9 miljöbalken och 27 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) Årsrapport för fordonsbranschen 26 kap 9 miljöbalken och 27 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) 1(5) Företag i fordonsbranschen skall lämna årsrapport över sin verksamhet.

Läs mer

Miljörapport. Skultuna reningsverk 2014.

Miljörapport. Skultuna reningsverk 2014. Miljörapport. Skultuna reningsverk 2014. Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning 3 1.1 Organisation 3 1.2 Anslutning 3 1.3 Avloppsvattenrening 4 1.4 Slambehandling 4 1.5 Kemikalie- och avfallshantering 4 1.6

Läs mer

MILJÖTEKNIK FÖR BEHANDLING AV AVLOPPSVATTEN

MILJÖTEKNIK FÖR BEHANDLING AV AVLOPPSVATTEN PP PP PP PP MILJÖTENI FÖR BEHANDLING AV AVLOPPSVATTEN Uppsamling av sats 4 PA biokemiska minireningsverk: Småhus, fritidshus sida 2 Slambehandling 2. Bio-kemisk rening Gemensamma reningsverk sida 3 Reningsverk

Läs mer

Miljörapport 2014 AVLOPPSRENINGSVERKET KIRUNA

Miljörapport 2014 AVLOPPSRENINGSVERKET KIRUNA Miljörapport 2014 AVLOPPSRENINGSVERKET KIRUNA Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Anläggningsnummer Kiruna Avloppsreningsverk 69077-8604 Rapporteringsår 2014 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad

Läs mer

Under prövotiden gäller följande provisoriska föreskrifter.

Under prövotiden gäller följande provisoriska föreskrifter. BESLUT 1 (7) Anl.nr: 0382-50-001 Östhammars kommun Tekniska förvaltningen Box 66 742 21 Östhammar Kungörelsedelgivning Slutliga villkor för utsläpp av fosfor från verksamheten vid Alunda avloppsreningsverk

Läs mer

årsrapport 2013 Visingsö avloppsreningsverk

årsrapport 2013 Visingsö avloppsreningsverk årsrapport 2013 Visingsö avloppsreningsverk 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 2. GRUNDDEL... 3 3. TEXTDEL... 4 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 4 3.1.1 Organisation... 4 3.1.2 Verksamhet...

Läs mer

FÖRSLAG TILL DISPOSITION AV KONTROLLPROGRAM FÖR AVLOPPSRENINGSVERK -KONTROLL AV INKOMMANDE OCH UTGÅENDE AVLOPPSVATTEN

FÖRSLAG TILL DISPOSITION AV KONTROLLPROGRAM FÖR AVLOPPSRENINGSVERK -KONTROLL AV INKOMMANDE OCH UTGÅENDE AVLOPPSVATTEN FÖRSLAG TILL DISPOSITION AV KONTROLLPROGRAM FÖR AVLOPPSRENINGSVERK INNEHÅLLSFÖRTECKNING A. ADMINISTRATIVA UPPGIFTER B. VERKSAMHETSBESKRIVNING C. GÄLLANDE BESLUT ENLIGT MILJÖLAGSTIFTNING D. ANLÄGGNINGSKONTROLL

Läs mer

Årlig tillsynsrapport för avloppsreningsverk

Årlig tillsynsrapport för avloppsreningsverk MILJÖFÖRVALTNINGEN Årlig tillsynsrapport för avloppsreningsverk Januari 2012 till december 2012 Principskiss av reningsverken. www.stockholm.se/miljoforvaltningen Från Stockholmvattens Va AB:s miljörapport

Läs mer

Miljörapport 2012. Avloppsreningsverket Katterjåkk KIRUNA KOMMUNPARTNER AB EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB

Miljörapport 2012. Avloppsreningsverket Katterjåkk KIRUNA KOMMUNPARTNER AB EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB Miljörapport 2012 Avloppsreningsverket Katterjåkk KIRUNA KOMMUNPARTNER AB EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Anläggningsnummer Katterjåkk Reningsverk 2584-24 Rapporteringår

Läs mer

Miljörapport för år: 2014 Textdel

Miljörapport för år: 2014 Textdel Miljörapport för år: 2014 Textdel Verksamhetsutövare Namn Skara Energi AB Anläggningens namn Skara avloppsreningsverk, Horshaga Org.nr 556429-4303 Länsstyrelsens anläggningsnr 1495-1153 Verksamhetsbeskrivning

Läs mer

Miljörapport Stråtjära Avloppsreningsverk. Söderhamns Kommun

Miljörapport Stråtjära Avloppsreningsverk. Söderhamns Kommun Miljörapport 2015 Stråtjära Avloppsreningsverk Söderhamns Kommun Miljörapport 2015 Stråtjära Avloppsreningsverk 2 (19) Innehållsförteckning Grunddel... 3 Textdel 2015 års miljörapport... 4 1. Verksamhetsbeskrivning...

Läs mer

Hur reningsverket fungerar

Hur reningsverket fungerar Kommunalt avlopp Det vatten du använder hemma, exempelvis när du duschar eller spolar på toaletten, släpps ut i ett gemensamt avloppssystem där det sen leds vidare till reningsverket. Hit leds även processvatten

Läs mer

minireningsverk BioCleaner Ett robust och pålitligt reningsverk med fler än 25 000 installationer.

minireningsverk BioCleaner Ett robust och pålitligt reningsverk med fler än 25 000 installationer. minireningsverk BioCleaner Ett robust och pålitligt reningsverk med fler än 25 000 installationer. 10% av Sveriges befolkning saknar anslutning till ett kommunalt reningsverk. Dessa 10% bidrar till lika

Läs mer

Actiflo. - för bibehållen sjövattenmiljö

Actiflo. - för bibehållen sjövattenmiljö Actiflo - för bibehållen sjövattenmiljö BRÄDDVATTENRENING I Karlskoga utgörs hela 20 procent av spillvattennätet av kombinerade ledningar. Det vill säga att spillvatten (avlopp) och dagvatten (regnvatten

Läs mer

Haninge går mot strömmen i Stockholm - och bygger om Fors ARV

Haninge går mot strömmen i Stockholm - och bygger om Fors ARV Haninge går mot strömmen i Stockholm - och bygger om Fors ARV Johanna Blomberg VA-chef, Haninge kommun 2016-10-04 1 Berätta om vår resa om Fors vara eller inte vara 2003 2023 Ämne 2016-10-04 2 HANINGE

Läs mer

Olja 11% Avfall 49% Biobänsle 40%

Olja 11% Avfall 49% Biobänsle 40% FINSPÅNGS TEKNISKA VERK 212 MILJÖBOKSLUT Finspångs Tekniska Verk Norrköpingsvägen 32 612 8 Finspång 122-851 8 www.finspangstekniskaverk.se Finspångs Tekniska Verk bedriver flera tillståndspliktiga och

Läs mer

1 Verksamhetsbeskrivning

1 Verksamhetsbeskrivning Innehållsförteckning textdel 1 Verksamhetsbeskrivning... 2 1.1 Organisation... 2 1.2 Verksamhetsområde... 2 1.3 Avloppsvattenrening... 2 1.4 Dimensionering... 2 1.5 Slambehandling... 2 1.6 Kemikaliehantering...

Läs mer

SMP Svenska MiljörapporteringsPortalen

SMP Svenska MiljörapporteringsPortalen Sida 1 av 2 Peder Eriksson Länsstyrelsen i Öreb Hem Miljörapport Om Tjänsten Support Demo Grunddel Emissionsdeklaration Textdel «Till sökning «Till anläggningen Miljörapport översikt Verksamhetsår: 2007,

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2009

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2009 Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2009 Gävle den 29/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter

Läs mer

Utfärdare: Eva Steiner Telefon: 0455-30 33 19 ÅRSRAPPORT 2014. Strömsberg vattenverk

Utfärdare: Eva Steiner Telefon: 0455-30 33 19 ÅRSRAPPORT 2014. Strömsberg vattenverk Utfärdare: Eva Steiner Telefon: 0455-30 33 19 ÅRSRAPPORT 2014 Strömsberg vattenverk Årsrapport för år: 2014 Vattenverk / Karlskrona kommun Strömsberg vattenverk A ADMINISTRATIVA UPPGIFTER Huvudman Namn:

Läs mer

Ackrediteringens omfattning

Ackrediteringens omfattning Vattenkemi Alkalinitet (karbonatalkalinitet) SS-EN ISO 9963-2, utg. 1 Titrering 1:1, 2, 4 1-250 mg/l Ammonium som kväve SS-EN ISO 11732:2005 FIA 1:1, 2, 4 0,1-5,0 mg/l Biokemisk syreförbrukning, 7 dygn

Läs mer

Miljörapport. Öns avloppsreningsverk. År 2013. Umeå 2014-03-31 Maria Nordlund

Miljörapport. Öns avloppsreningsverk. År 2013. Umeå 2014-03-31 Maria Nordlund Miljörapport Öns avloppsreningsverk År 2013 Umeå 2014-03-31 Maria Nordlund Miljörapport Öns avloppsreningsverk 2013 1 (18) Innehållsförteckning Grunddel för år 2013... 2 1 Uppgifter om anläggningen...

Läs mer

KÄLLBY AVLOPPSRENINGSVERK

KÄLLBY AVLOPPSRENINGSVERK KÄLLBY AVLOPPSRENINGSVERK 1 Avloppsnätet Avloppsnätet i Lund är till största delen, 90 %, byggt som duplikatsystem. Det betyder att spillvatten och dagvatten avleds i skilda ledningar. De återstående tio

Läs mer

Avloppsreningsverk - Den mest komplicerade processanläggning som finns

Avloppsreningsverk - Den mest komplicerade processanläggning som finns Gruppövningar 2016-08-29 Avloppsreningsverk - Den mest komplicerade processanläggning som finns Exempel på en genomgång av processfunktionen vid ett avloppsreningsverk på 5500 pe VA-Konsulten Magnus Aronsson

Läs mer

Lösningar för att möta nya krav på reningsverk ÄR MBR teknik lösningen på de ny kraven?

Lösningar för att möta nya krav på reningsverk ÄR MBR teknik lösningen på de ny kraven? Lösningar för att möta nya krav på reningsverk ÄR MBR teknik lösningen på de ny kraven? Jonas Grundestam Teknikansvarig Process Stockholms Framtida Avloppsrening Marie Berg Processingenjör Himmerfjärdsverket,

Läs mer

Policy för fordonstvättar i Haninge

Policy för fordonstvättar i Haninge 1 (6) Policy för fordonstvättar i Haninge För att minska utsläppen av olja och metaller från fordonstvättar till avloppsnätet och efterföljande recipient har Haninge kommun antagit denna policy. Policyn

Läs mer

Mall för textdelen till miljörapporten

Mall för textdelen till miljörapporten MALL MILJÖRAPPORT 1 (5) Mall för textdelen till miljörapporten Miljörapport för år Förflytta dig i dokumentet med TAB-tangenten Verksamhetsutövare Namn Anläggningens namn Organisationsnummer Länsstyrelsens

Läs mer

Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2009

Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2009 Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2009 Ockelbo den 29/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

35 Yttrande angående samråd kring förslag på åtgärdsprogram för Södra Östersjöns vattendistrikt

35 Yttrande angående samråd kring förslag på åtgärdsprogram för Södra Östersjöns vattendistrikt \11'11 rtl KARLSKRONA DRIFT- OCH SERVICENAMNDEN Sammanträdesdatum 24 februari 2015 Sammanträdesprotokoll Blad 22 Vattenmyndigheten för Södra Östersjön Handläggaren Akten TN.2014.1568.1 06 35 Yttrande angående

Läs mer

Miljörapport 2014 Kilafors Reningsverk

Miljörapport 2014 Kilafors Reningsverk Miljörapport 2014 Kilafors Reningsverk Utfärdare Pär Hisved HVAB-2015-007 Sida 1/18 Innehåll 1. Grunddel - Administrativa uppgifter... 3 2. Textdel Huvuddelen av miljörapporten... 4 1. Verksamhetsbeskrivning...

Läs mer

Avloppsvattenbehandling för Klövsjö, Katrina och Storhognaområdet

Avloppsvattenbehandling för Klövsjö, Katrina och Storhognaområdet Avloppsvattenbehandling för Klövsjö, Katrina och Storhognaområdet Avloppsreningsanläggning Avloppsreningsanläggningen består av processanläggningen i Utanbergsvallarna samt infiltrationsanläggningen i

Läs mer

Kontrollprogram. Vad ska ett kontrollprogram innehålla? Linköpings kommun linkoping.se

Kontrollprogram. Vad ska ett kontrollprogram innehålla? Linköpings kommun linkoping.se Kontrollprogram Vad ska ett kontrollprogram innehålla? Denna information är tänkt att underlätta framtagandet av kontrollprogram för er verksamhet. Tänk på att ett kontrollprogram enbart är en del av egenkontrollen

Läs mer

Veberöds avloppsreningsverk

Veberöds avloppsreningsverk Bilaga 2 Veberöds avloppsreningsverk Miljörapport 2014 2 MILJÖRAPPORT Grunddel För Veberöds avloppsreningsverk(1281-50-009) år: 2014 version: 2 UPPGIFTER OM VERKSAMHETSUTÖVAREN Verksamhetsutövare: VA SYD

Läs mer

Ansökan har inkommit till miljöprövningsnämnden 24.02.2003 och har kompletterats 29.01.2004, 02.03.2004, 19.05.2004, 04.04.2006 och 28.12.2006.

Ansökan har inkommit till miljöprövningsnämnden 24.02.2003 och har kompletterats 29.01.2004, 02.03.2004, 19.05.2004, 04.04.2006 och 28.12.2006. ÅLANDS MILJÖPRÖVNINGSNÄMND Norragatan 17 22 100 Mariehamn Tel. (018) 528600 Fax. (018) 528601 BESLUT Ärendenummer MPN-03-7 Beslutsdatum 26.09.2007 Postningsdag 01.10.2007 Sökanden Ärende Beslut Kökar Kommun

Läs mer

Vattenkemiska analyser (mätområde/mätosäkerhet)

Vattenkemiska analyser (mätområde/mätosäkerhet) Innehåll Vattenkemiska analyser (mätområde/mätosäkerhet)... 2 Vattenanalyser FIAstar 5000 system (mätområde/mätosäkerhet)... 3 Vattenanalyser SEAL (mätområde/mätosäkerhet)... 4 Sedimentkemiska analyser

Läs mer

Verksamhet Avloppsreningsverk Skolan Kumlinge by

Verksamhet Avloppsreningsverk Skolan Kumlinge by Vår referens: Mikael Stjärnfelt Tel: (0)18-528 621 MYNDIGHETSBESLUT Ärende: 2015-966 Beslut: MB-2016-54 24.2.2016 Verksamhet Avloppsreningsverk Skolan Kumlinge by Beslut om miljögranskning av avloppsreningsverk

Läs mer

Metallinnehåll i vattenverksslam

Metallinnehåll i vattenverksslam R nr 25, okt 1997 Metallinnehåll i vattenverksslam Johanna Blomberg, Stockholm Vatten AB Metallinnehåll i vattenverksslam Johanna Blomberg, Stockholm Vatten AB Rapport Nr 25, oktober 1997 1 INLEDNING Om

Läs mer