Framtidens kärnkraft dokumentation av seminarium på KVA måndagen 15 maj 2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framtidens kärnkraft dokumentation av seminarium på KVA måndagen 15 maj 2006"

Transkript

1 Framtidens kärnkraft dokumentation av seminarium på KVA måndagen 15 maj 2006 Utbyggnad i Finland Mikko Kara, vice VD för Finlands tekniska forskningscentrum VTT talade om bakgrunden till att Finland nu som ett av få västländer satsar på kärnkraft igen och bygger landets femte reaktor. I Finland finns också en unik ägarstruktur där industrin köper el till produktionskostnad. Slutligen har man som första land beslutat om slutförvaringen av avfallet en nyckelfråga för en fortsatt utbyggnad. Kärnkraften har det senaste decenniet blivit mer konkurrenskraftig i Finland jämfört med 1993 då parlamentet röstade mot en fortsatt utbyggnad. Argument för FIN5 som lades fram i den ansökan till parlamentet som godkändes 2002 var: Ger ett stabilt elpris i tid då energipriser ökat kraftigt Goda erfarenheter från de fyra tidigare reaktorerna som körs till över 90 procent av kapaciteten och som uppgraderats med 20 procent mer effekt Kan ersätta utgående basproduktion Hjälper till att uppnå åtaganden i Kyoto Minskar beroendet av energiimport Elmarknad i förändring Finland ingår i den gemensamma nordiska elmarknaden i Nordpool där över hälften av elkraften kommer från vattenkraft. I Finland är elproduktionen dock betydligt mer differentierad med en stor del från elproduktion från biobränsle i form av restprodukter från massaindustrin och kondenskraft med gas eller kol. Eftersom en större del av den finska produktionen är belagd med utsläppsrätter är den mindre konkurrenskraftig. Kara såg tecken på att det påverkar mixen av finsk elproduktion. Mellan 2004 och 2005 mer än halverades kondenskraft och importen tredubblades. Kärnkraften har enligt Kara en nyckelroll i en utsläppsfri finsk energiproduktion. Prissättningen genom NordPool fungerar bra för att reglera produktionen, genom att den sista elkraften som produceras är med den minst konkurrenskraftiga tekniken. Finland går in i en period där nya investeringar behövs, men Kara påpekade att det är en utmaning för politikerna att försöka styra på en fri marknad. De stora energibolagen investerar i länder där det är mest lönsamt. I den situationen måste politikerna låta elpriset öka för att styra nya investeringar. Att sätta ett pristak vore att förstöra den fria marknaden. Samtidigt är marknaden uppdelad på ett fåtal mycket stora aktörer som kan påverka priset att investera i ny produktion som sänker priset är inte intressant. Del i klimatarbetet Finlands parlament antog en nationell klimatstrategi 2001 där två scenarier för att nå Kyoto jämfördes det ena att ersätta kol med importerad gas, det andra att bygga ut kärnkraften. VTT analyserade 2004 olika strategier för att nå Kyoto-målen som även räknande in utsläppshandeln. Att ytterligare bygga ut kärnkraften blev då enligt Kara det mest kostnadseffektiva alternativet. Att VTT även är experter på bioenergi och energieffektivisering stärkte förtroendet hos allmänheten. Processen för FIN5 kommer att ha tagit ungefär 10 år när reaktorn står klar 2009 från licensiering, miljöprövning till installation och uppstart. TVO och Fortum startade 1999 med miljöprövning för placering. Kontrakt skrevs i december 2003 med en nyckelfärdig EPR-reaktor en modern lättvattenreaktor (LWR) som utvecklats av ett konsortium med Framatom och Siemens. Effektiviteten ligger på 37 procent, vilket är högre än dagens reaktorer.

2 OP5 räcker dock inte för att ersätta all äldre produktion som försvinner. Men Kara tror samtidigt att fler elintensiva fabriker kommer att stängas och att efterfrågan på sikt därmed minskar till en del. Unik ägarstruktur för FIN5 Industrin i Finland står för över hälften av den nationella elförbrukningen. En stabil och billig försörjning är avgörande för konkurrenskraften och ligger till grund för den unika ägarlösningen för FIN5. Industrins Kraft Ab (TVO) äger den nya reaktorn i Olkiluoto liksom de två tidigare reaktorerna här. TVO ägs i sin tur av energibolag och tung industri och enligt den så kallade Mankala-principen leveras el till ägarbolagen till produktionskostnad. Kara påpekade dock att myntet har två sidor tillgången till billigare elkraft kan också innebära en risk för att den tunga industrins utveckling mot energieffektivare processer hindras. Förbrukningen i framtiden är som sagt dock osäker. Kara pekade på att den globala konkurrensen gör att inga nya industrier placeras i Finland, och att en del av dagens verksamhet antagligen kommer att flytta. Hur mycket industrin påverkar visade Kara med ett diagram där en strejk i finsk massaindustri förra året syntes som en minskad förbrukning på 2,5 procent från 2004 till Avfallsfrågan och fortsatt utbyggnad En hörnsten i bygget av FIN5 var enligt Kara parlamentets beslut 2001 att välja Olkiluoto för ett slutförvar för avfallet. Det kom före beslutet om att bygga FIN5. VTT har även varit inblandat i den tekniska utredningen av slutförvaret. Kara tror att diskussion om ett sjätte reaktor kommer upp på allvar om några år när det är ekonomiskt intressant igen. TVO säger att de börjat planera för FIN6. Det är flera faktorer som moteller medverkar till en fortsatt utbyggnad: Fortsatt dyr energi med högt elpris och ökande kostnader för olja och gas, delvis genom mindre tilldelning av utsläppsrätter. Å andra sidan allt mer fokus på effektivare energianvändning. Den tunga industrin växer inte. Till exempel finns marknaden för massaindustrin i Asien och billig råvara i Sydamerika. Därmed kanske minskat framtida elbehov. Äldre produktionsanläggningar måste ersättas. Ny runda av Kyoto sätter ännu hårdare press på koldioxidfri produktion. Nya kärnkraftsreaktorer kan ge bredare användning, här är det intressant med mindre reaktorer (pebble bed), högtemperaturreaktorer som kan producera vätgas och reaktorer med bättre möjligheter till load-follow som passar för en spot-marknad Frågor: Kalkyler visar att dagens uranreserver räcker i 40 år för befintlig kärnkraft. Dessutom släpps det ut stora mängder koldioxid vid rening av uranmalm, togs de aspekterna med i det finska beslutet? Flera livscykelanalyser visar att kärnkraften är konkurrenskraftig när det gäller koldioxidutsläpp. När det gäller tillgång på bränsle kommer det att behövas mer gruvbrytning och snabbare utveckling av brid-tekniken enligt Kara. Thomas B Johansson: Det finns en anmälan mot TVO och FIN5 till EU kommissionen om olagligt statligt stöd i form av fördelaktiga lån och exportkrediter från Frankrike. 1 Kara visste inte något om anmälan och kunde bara säga att FIN5 byggs av privata aktörer. Jan Sigurd Vaagen: Hur ser framtiden ut när det gäller Ryssland som aktör på energimarknaden? Ryssland rör sig snabbare än många tror enligt Kara och har börjat en omställning med att öppna upp sin elmarknad, som nu är uppdelad i 24 produktionsenheter. Men det krävs stora investeringar och det gör att Ryssland är lika beroende av EU som köpare som vi är beroende av rysk energi. 1 Anmälan gjordes i slutet av 2004 av European Renewable Energy Federation (EREF).

3 Kärnkraft åter aktuell i USA Kärnkraften har varit förbisedd länge i USA, men idag ökar intresset enligt Mujid Kazimi, professor som leder Center for Advanced Nuclear Systems vid universitetet MIT. En bred satsning sker för såväl en nära utbyggnad som för utveckling av en ny generation effektivare reaktorer där framför allt möjligheten att tillverka vätgas för transportsektorn lockar. Av USA:s totala energiproduktion kommer 8 procent från kärnkraft, medan olja står för 40 procent, varav 2/3 går till transporter. När det gäller elproduktion är kol den viktigaste källan, medan kärnkraften ger 20 procent. Andelen har växt genom uppgraderingar och att utnyttjandet har höjts från 70 till 90 procent det senaste decenniet något som tillsammans gett ett eltillskott motsvarande 22 nya reaktorer. Dessutom förlängs reaktorernas licenser från 40 till 60 år. Amerikanska myndigheter tar nu flera steg för att stödja en utveckling av kärnkraften, framför allt genom olika program vid energidepartementet (DoE) USA har idag 103 reaktorer men inga nya reaktorer har beställts på 30 år. Nu verkar nya order vara gång för vidareutvecklade lättvattenreaktorer med hög säkerhet som lämnat ritbordet och är klara att börja leveras. Dagens reaktorer kommer att börja tas ur bruk från Forskning sker för att utveckla en ny generation av effektivare reaktorer som bland annat kan producera vätgas. Bränsle- och avfallshantering ses över för att ge ett mer hållbart system där kärnkraften går från ett öppet bränslesystem till ett slutet system med återbruk av plutonium och klyvbara aktinider i avfallet. Utbyggnad av kärnkraften DoE:s program Nuclear Plants 2010 fokuserar på att hitta lokalisering och förenklad licensiering för förbättrade versioner av dagens LWR, så kallade Gen III Anledningar till förnyat intresse är: Kärnkraften har varit en pålitlig energikälla de senaste 15 åren. Olja- och gaspriser har fördubblats sedan 1990-talet, speciellt de senaste två åren. Osäkerheten att vara beroende av import gör att inhemska källor för transporter söks där kärnkraft ingår tillsammans med bränsleproduktion från kol och biobränslen. Utsläppen av koldioxid ökar och de stora källorna är elproduktion och transporter. Amerikansk industri försöker redan idag sänka sina utsläpp i väntan på kommande begränsningar, trots att USA står utanför Kyoto. Nya reaktorer bygger vidare på de omfattande erfarenheterna från dagens LWR kring förbättrad säkerhet och lägre produktionskostnader. Ett vägval är att införa passiva system som inte är beroende av operatörer för att fungera. Ett exempel är AP1000 med luftkylning som ska hindra att reaktorkammaren överhettas och spricker, en lösning som samtidigt gör reaktorn billigare eftersom det krävs färre pumpar och rör. En annan reaktor är ESBWR som helt saknar pumpar. Även EPR, den reaktor som byggs i Finland är aktuell för den amerikanska marknaden enligt Kazimi. Incitament hjälper fram nya order En del i programmet Nuclear Plants 2010 rör att staten tar på sig att dela kostnaderna för tillstånden som krävs för nya reaktorer. Här ingår att undersöka nya lokaliseringar och göra tillståndgivningen effektivare för att förenkla så att konstruktion och drift hanteras i en gemensam licens, och inte som idag i två separata. Energiföretag har börjat söka om licenser för 17 nya reaktorer. Kazimi tror att de första orderna kommer under 2007 och reaktorerna skulle då stå klara 2014.

4 Han pekade också på att det finns fler ekonomiska incitament i kongressens Energy Policy Act som antogs Kontentan enligt Kazimi är att det är lönsamt för företagen att vara först med att komma igång att bygga. En försäkring för fördröjningar där staten står för hela kostnaden upp till 500 miljoner USD för de två första reaktorerna och hälften för de fyra efterföljande upp till 250 miljoner USD. Skattelättnader för de första utbyggda MW med 1,8 cent per kilowatt samma garantier som vindkraft haft under lång tid och som fått den att växa kraftigt enligt Kazimi. Förmånliga lånegarantier på 30 år till 80 procent av reaktorernas produktionskostnad. Nästa generation kärnkraft Programmet Generation IV fokuserar på att utveckla nya reaktorer som löser problem med dagens kärnkraft. En del är att höja reaktortemperaturen vilket kan öka effektiviteten från 33 procent i dagens LWR till över 40 procent i nya reaktorer. En högtemperaturreaktor ger förutom elproduktion även möjlighet vätgasproduktion och användning i olika industriprocesser. I USA ligger fokus just nu på att utveckla en gaskyld högtemperaturreaktor förklarade Kazimi. Här finns en del erfarenheter från tidigare reaktorer, även om det krävs mycket forskning. Heliumkylning vid en reaktortemperatur på 800 grader är mest intressant, men kylning med superkritisk kodioxid där det räcker med 500 grader för att nå bra effektivitet är också intressant eftersom det ställer mindre höga krav på material. En utveckling är låta kylgasen driva turbinen direkt, istället för att gå via vattenånga. Det är ett sätt att sänka produktionskostnaden eftersom turbinen kan göras tio gånger mindre än dagens turbiner. Regeringen satsar nu på en demo-reaktor för att testa heliumkylning och vätgasproduktion i något som kalls Very High Temperatur Reactor (VHTR). En fullskalig prototyp planeras till 2021 i Idaho. Högtemperaturreaktorerna har fortfarande en öppen bränslekedja. På längre sikt är målet att införa en ny sluten bränslecykel för kärnkraften där plutonium och aktinider bränns i reaktorerna istället för att bli till avfall. USA deltar i det internationella samarbetet Generation IV International Forum (GIF) som valt ut sex reaktortyper som intressanta framtidsteknologier. Här ingår satsningar på olika typer av snabba reaktorer som klarar av ett slutet bränslesystem. Nuclear Hydrogen Initiative för att ta fram vätgasproduktion Att producera vätgas är intressant eftersom den kan ersätta oljan som bränsle i transportsektorn. Vätgasen har även andra användningsområden, ett exempel är inblandning i den olja som går att utvinna ur jord och skiffer i USA en resurs tre gånger större än Saudiarabiens oljetillgångar. Kärnkraften är ett intressant alternativ för att producera vätgas eftersom de flesta andra metoder, som exempelvis tillverkning från naturgas eller kol utan koldioxidinfångning, innebär stora klimatutsläpp. Programmet Nuclear Hydrogen Initiative drivs av DoE för att utveckla tekniken för vätgasproduktion. Målet är att ta fram en prototyp i labbskala 2007 för att splittra vatten i högtemperaturelektrolys, därefter en anläggning i pilotskala 2011 och slutligen en demoanläggning för produktion med kärnkraft DoE har skickat ut en förfrågan till energibolag om att börja testa teknik i befintliga reaktorer och fått in positiva svar. Kazimi förklarade att det handlar om stora anläggningar. En stor omvandlare från naturgas som håller på att byggas har sådan kapacitet att den skulle passa att drivas med tre reaktorer på MW. Sluten bränslekedja för att minska avfallet Ett nytt bränslesystem är en viktig del i framtidens kärnkraft förklarade Kazimi. Det gäller såväl att minska avfallsmängderna som att få ett bättre resursutnyttjande av uran. Utmaningarna förutom den tekniska forskningen är konkurrenskraftiga kostnader och att hantera riskerna för spridning av klyvbart material för kärnvapen. De olika målen är inte alltid lätta att balansera.

5 Debatten pågår i USA och en viktig fråga är att försöka minimera avfallet. USA:s strategi är idag att på sikt skicka det till ett slutförvar. Idag finns ton avfall lagrat runt om i landet. Den plats som är utsedd för slutförvaret är Yucca Mountain i Nevada men en lösning är inte klar ännu, delvis för att delstaden är emot placeringen. Redan med dagens reaktorer som fått förlängd livslängd överskrids dessutom den godkända lagringskapaciteten i Yucca Mountain. DoE:s program Advanced Fuel Cycle Initiative ser över vilka alternativ som finns för att återanvända avfallet. Frankrike, Japan och Storbritannien upparbetar avfall och renar fram det plutonium som bildats för tillverkning av MOX-bränsle. På så sätt går det att få ut mer energi ur uranet och lagringstiden för avfallet minskar. Programmet identifierar många val för framtidens kärnkraft, när det gäller såväl högtemperaturreaktorer eller snabba reaktorer som olika alternativ av upparbetat bränsle eller torium. Ett alternativ är snabba reaktorer som kan bränna både plutonium och aktininder. Fördelar med en teknik som bränna både plutonium och aktinider: Energiuttaget ur bränslet kan öka till det dubbla mot dagens reaktorer Avfallet når samma strålningsnivå som uranmalm på endast ca tusen år Med högre uttag alstrar dessutom avfallet mindre energi vid lagring USA deltar som ett av länderna i Global Nuclear Energy Partnership. GNEP är ett internationellt program som startade 2006 och vill harmonisera synen på bränslecykeln med plutonium och aktinider. För att hantera risken för spridning av klyvbart material vill programmet skilja på Reactor States och Fuel Cycle States där de förra enbart har reaktorer och de senare även upparbetar avfall och förser övriga länder med bränsle. I programmet ingår att bygga demoanläggningar för en reaktor och upparbetning av avfall. När DoE undersökte om företag i USA var intresserade av att ha hand om upparbetning fick de in över 40 intresseansökningar. Frågor Räcker tillgången på helium för någon större omfattning av gaskylda reaktorer? Enligt Kazimi är det inget problem med en utbyggnad till procent av framtida reaktorer. Waclaw Gudowski: GNEP fokuserar mycket på icke-spridning, är risken att det styr bort från en fri marknad? Finns det en intressekonflikt mellan framtidsfokus inom GNEP och GEN IV? Enligt energiministern ska DoE bygga demoprojekt för både högtemperaturreaktor och snabb reaktor om man får pengar från kongressen. Men Kazimi påpekade samtidigt att tidigare erfarenheter visar att det kan vara svårt att driva två parallella reaktortyper. När både LWR och natriumkylning var konkurrerande tekniker tidigare decennier resulterade det i att LWR vann och blev tekniken som dominerar. Jan Sigurd Vaagen: Är blyreaktorer i ryska ubåtar en intressant teknik? Det finns intressanta teoretiska framsteg, men det behövs mer erfarenhet av hur tekniken fungerar i praktiken. Vi kan natriumkylning bättre, men bly är en av backup-teknikerna i GEN IV tillsammans med gaskylda snabba reaktorer. Ny generation kärnkraft i Frankrike Jacques Bouchard vid statliga forskningsorganet Commissariat à l'energie Atomique (CEA) förklarade att Frankrike får 80 procent av sin elenergi från kärnkraft. Landet satsar på att fasa över till nya reaktorer och han påpekade att det gäller planera och utveckla redan nu för att det ska gå smidigt. Avfallsfrågan är också aktuell i Frankrike med fokus på snabba reaktorer som bränner upp de ämnen som kräver längst lagringstid.

6 Frankrike är ett av de länder som tydligast satsar på kärnkraft. Trots det finns det även här en livlig debatt förklarade Bouchard. Framförallt var allmänheten engagerad för två år sedan i samband med en ny lag som slog fast att kärnkraften även framöver kommer att vara den största källan, men att staten även ska satsa på energieffektivisering och förnyelsebara källor. Debatten rör också en lag som planeras i avfallsfrågan och det kommande bygget av en EPR-reaktor i Flamanville. 2 I ett globalt perspektiv såg Bouchard att världen behöver allt mer energi. IEA har ett scenario där både befolkning och energibehov ökar kraftigt fram till Det enda alternativet förutom förnybara källor för att fasa över från fossila bränslen är kärnkraft enligt Bouchard, som påpekar att beslut idag får effekt först 2030, eftersom förändringar av energisystemet är en långsam process. Samtidigt kan industrin erbjuda nya reaktorer som bygger på den långa erfarenheten från LWR och framför allt har högre säkerhet. Längre bort finns även ännu effektivare GEN IV som ger mindre avfall. Vid en IAEA konferens 2005 pekades problem ut som måste lösas för framtidens kärkraft: billigare reaktorer och säker finansiering, andra drivkrafter än Kyoto som styr för långsamt och satsning på utbildning inom området. Satsning på dagens teknik De modernaste reaktorer industrin kan börja leverera idag kallas Gen III. Säkerheten är den viktigaste förbättringen jämfört med dagens LWR. Här ingår att minimera spridningen vid en olycka genom lärdomar från många decenniers driftserfarenhet och olyckorna i Tjernobyl och Three Mile Island. EPR har till exempel dubbla inneslutningar och ett skydd mot härdsmältor. Bouchards slutsats var att när GEN III ersatt dagens reaktorer blir kärnkraften så säker att det inte längre finns något behov av evakueringsplaner för kringboende och att dela ut jodtabletter. Han förklarade att det finns två angreppsätt i utvecklingen små/stora reaktorer och passiva/aktiva säkerhetssystem. Små reaktorer är mindre kontroversiella men dyrare. Passiva system är bra, men samtidigt svårare att åtgärda vid störningar. Det är alltså inget självklart val vad kärnkraftsindustrin ska satsa på som kommande reaktorer de närmaste åren. När det gäller bränslecykeln sker det också en utveckling. Att upparbeta till MOX ger mindre avfallsvolymer och utnyttjar bränslet effektivare. Några länder upparbetar idag sitt avfall och 32 reaktorer i Europa drivs delvis med MOX. Enligt Bouchard är tekniken alltså mogen och kräver inte flera års utveckling innan den kan få bredare spridning. Kostnaden för upparbetning uppgår till några procent av värdet på elproduktionen. Nästa generation reaktorer När det gäller reaktortyper räcker dock dagens LWR inte för att på längre sikt göra kärnkraften mer hållbar. I det öppna system som Sverige och många andra länder har, utnyttjas bara en procent av uranbränslet och tekniken tillåter inte temperaturer på över 300 grader vilket begränsar effektiviteten. Nya reaktorer i form av GEN IV kan lösa båda de problemen. En viktig egenskap med nya reaktorer är att de skulle kunna bredda användningsområdena för kärnkraften utanför enbart elproduktion, genom att även produceras vätgas. Frankrike satsar på snabba reaktorer där mer av bränslet kan utnyttjas. Dessutom ser Bouchard även att brid-teknik som ger mer plutonium och brännare för aktinider behövs på längre sikt för att lösa tillgången på bränsle och avfallsfrågan. En ny fransk lag om slutförvaring och upparbetning av avfall ska upp i parlamentet. Bouchard förklarade att uranreserverna i världen räcker till 2060 med dagens bränslesystem. Den mer avgörande frågan är att avfall där både plutonium och aktinider utnyttjas ger mindre avfall med lagringstider på endast tusen år. En utökad upparbetning kräver samtidigt ett skydd mot spridning av klyvbart material som kan användas i kärnvapen. Enligt Bouchard är det viktigt att utveckla system där enskilda ämnen som plutonium inte separeras fram. 2 Frankrike har redan 58 reaktorer i drift och inget akut behov av nya. Ett skäl att bygga den nya EPR-reaktorn är en förhoppning om att det ska underlätta för en export till andra länder.

7 Nya tekniker tar dock flera decennier att utveckla. I Frankrike kommer dagens reaktorer att börja tas ur drift Här behövs en infasning av GEN III och på sikt från 2035 av GEN IV. Ett budskap från Bouchard var att vi inte behöver prioritera mellan olika tekniker utan satsa brett. Frankrike deltar i samarbetet inom GIF kring de sex reaktortekniker som valts ut som mest lovande. GIF har idag har 8 medlemmar, och Sydafrika ansluter snart. Förhandlingar pågår med Brasilien och Argentina. Även Kina och Ryssland är möjliga nya medlemmar. Erfarenheter med snabba reaktorer Det finns redan en omfattande erfarenhet av snabba reaktorer i Frankrike, framför allt när det gäller natriumkylning vid anläggningarna Phenix och Superphenix där intresset var stort vid oljekrisen i början av 1970-talet. Bouchard berättade lite om erfarenheterna och förklarade att de främsta utmaningen rör att ta fram tekniken till lägre kostnad, göra den lättare att inspektera och ge bättre skydd mot spridning av klyvbart material. I ett gemensamt projekt med bland annat Tyskland och Storbritannien sker utveckling av en snabb reaktor som ser ut att bli bara 20 procent dyrare än dagens LWR. Att snabba reaktorer är svårare att inspektera med dagens metoder beror på att det inte går att tömma reaktorkammaren på samma sätt här krävs nya system. Frankrike planerar att ta fram en prototyp för GEN IV till Även om natriumkylning är huvudalternativet är frågan om vilken framtida reaktorteknik Frankrike ska satsa på dock öppen, eftersom det har varit svårt att få brett stöd hos allmänheten som tycker att natrium låter osäkert. Ett presentera något som den enda lösningen är inte taktiskt enligt Bouchard. Ett alternativ är gaskylning även om helium inte är en lika effektivt kylmedium som metall. Även små reaktorer som SMFR är intressanta liksom teknik med bly där Ryssland går vidare, även om det återstår mycket forskning kring tekniken. Avslutningsvis förklarade Bouchard att framtiden innehåller såväl GEN III och utveckling av flera tekniker inom GEN IV. Samlingen inom GIF är viktigt eftersom stora utmaningar för forskningen återstår och flera demonstrationsreaktorer måste byggas. I valet krävs ett samarbete med USA och andra aktörer för att testa olika tekniker. Frågor Har GIF tittat på torium som framtida bränsle? GIF har diskuterat torium, men kommit fram till att det inte behövs som bränsle på länge. Det har inte fördelar jämfört med uran och skulle kräva en helt ny infrastruktur. LWR har tagit decennier att få effektiva, hur länge behövs för GEN IV? Det finns redan lång erfarenhet av föregångare till teknikerna i några länder, men visst kommer det att kräva en hel del FoU förklarade Bouchard. Japans kärnenergiprogram Masakazu Ichimiya vid Japan Atomic Energy Agency (JAEA) berättade om hur GEN III införs och utvecklingen av GEN IV i landet. En utredning har kommit fram till natriumkyld snabb reaktor som den bästa framtidstekniken samt vilken bränsleframställning som är bäst. En del i arbetet med att utveckla en ny genration av den japanska kärnkraften är att återstarta prototypreaktorn Monju som stått still i över tio år. Ichimiya inledde med att japanska Atomic Energy Commission (AEC) reviderar sin nationella energipolicy vart fjärde år. I den senaste versionen från 2005 slås fast att kärnkraft ska fortsätta att vara en ryggrad i Japans energiproduktion för att garantera en stabil elförsörjning och hålla nere koldioxidutsläppen. Regeringen har accelererat landets utbyggnad så att dagens 55 reaktorer i drift på några års sikt ska bli 68, varav 2 redan är under byggnad och 11 är på planeringsstadiet. Bland de

8 planerade reaktorerna finns den japanska Advanced Pressurized Water Reactor (APWR) med förbättrad säkerhet. En del i policyn är att fortsätta att utveckla förbättrade GEN III versioner av LWR som kan ersätta dagens reaktorer från Ichimiya förklarade att JAEA håller på med en feasability study för det som ska vara klar till 2010, och därefter startar en mer målinriktad utveckling. Förutom ökad säkerhet är ekonomin en viktig aspekt i utvecklingen, Ett mål för de framtida reaktorerna är att de ska vara 20 procent billigare att bygga än dagens LWR. Nästa generation På längre sikt slår energipolicyn fast som ett mål att Japan ska utveckla en snabb reaktor inom Gen IV som kan införas i kommersiell drift JAEA har tagit fram en feasability study för att hitta bästa teknik som blev klar våren 2006 och har överlämnats till regeringen. Flera tekniker med olika kylmedium har jämförts under sju år. Förutom natrium även helium och bly-vismut samt en avancerad snabb LWR. Även olika upparbetnings- och tillverkningsmetoder för bränsle har studerats. Det som utsågs till den mest lovande framtidstekniken är en natriumkyld snabb reaktor med MOX som tillverkas genom vattenbaserad upparbetning och pelletering. Japan har redan erfarenhet av natriumkylning genom experimentreaktorn Joyo där den grundläggande tekniken testats samt den större prototypen Monju. En del i energipolicyn är att återstarta Monju till 2007 för att utveckla tekniken med natriumkylning. Reaktorn stängde 1994 efter en incident med läckande natrium. För att inte låsa sig vid en enda teknik har regeringen dock bett JAEA att välja ut två tekniker till natriumkylning med gjutet metallbränsle respektive heliumkylning med bränsle i partikelform. När politikerna sagt sitt startar en djupare studie fram till 2015, och till 2030 ska en demonstrationsreaktor byggas, för att 2050 slutligen kunna börja ställa om till snabba reaktorer. Ekonomin en stor utmaning Målen för den snabba reaktor Japan utvecklar är de samma som för övriga satsningar inom GIF de rör säkerhet, ekonomi, avfall och skydd mot spridning av klyvbart material. En lång rad FoUprojekt startar för att undersöka passiva system och hur olyckor med läckande natrium går att undvika. Även olika typer av bränsle testas i Monju, bland att aktinider i samarbete med Frankrike. Ekonomin är också en stor utmaning. En del är att utveckla tekniken så att det leder till kostnadsbesparingar när det gäller till exempel gäller att minimera antalet pumpar. Målet är att en snabb reaktor ska hamna på en konstruktionskostnad under framtidens LWR. Idag ligger kostnaden för Monju 5 ggr högre än det och 3 ggr högre än dagens LWR. En väg är att minska mängden rörsystem och volym på reaktorn. Ichimiya avslutade med att poängtera vikten av det globala arbetet, där Japan är med och utvecklar 5 av 6 typer inom GIF programmet. Det pågår också arbete med att utveckla kärnkraftsbaserad vätgasproduktion med en elektrolytisk process vid grader och med över 40 procents verkningsgrad. Frågor: Kina har planer på att bygga 40 snabba reaktorer i en nära framtid är det ett realistiskt mål? Kina och Japan har 30 år av samarbete bakom sig och arbetar efter samma tekniska koncept. Ichimiya trodde att även om det nog kan vara tekniskt möjligt, kommer planerna nog att bli svåra att genomföra på grund av ekonomiska begränsningar. Hur hanteras riskerna för seismisk aktivitet? Finns det planer på att bygga underjordiska reaktorer? Att bygga under markytan minskar inverkan vid jordbävningar, men försvårar samtidigt internationell övervakning med satelliter så det är inte ett bra alternativ. Istället satsar Japan andra tekniker för skydd vid jordbävningar.

9 Paneldebatt Sven Kullander, ordförande i KVA:s energiutskott ledde paneldebatten som tog upp riskerna för ökad spridning av klyvbart material, kärnkraftens konkurrenskraft gentemot andra energikällor samt slutligen hur avfallsfrågan ska hanteras. Spridning av klyvbart material Hans Blix, tidigare chef för Internationella atomenergiorganet IAEA, arbetar nu på rapporten om Irans kärnkraftsprogram som ska presenteras i sommar. Det förnyade intresset för kärnkraft globalt förklarar han med ökande energibehov, hotet från växthusgaser, att det varit en stabil källa utan incidenter de senaste 20 åren och inte minst nationers behov att känna sig oberoende. Exempel på olaglig spridning i Irak och Libyen har inte gått via civil kärnkraft många länder har istället skaffat vapen först, ibland till och med utan att sedan skaffa kärnkraft. Att länder har civil kärnteknik är alltså inte ett direkt incitament för militär utveckling, men det gör dock vägen till militär teknik kortare och gör också en olaglig utveckling lite enklare att dölja. Enligt Hans Blix är det viktigt att se på de processer som får länder att vilja utveckla kärnvapen, och att sätta spärrar som stoppar dem som vill göra det. För det första är ländernas känsla av säkerhet avgörande för deras intresse för kärnvapen. Irans vapenprogram föddes till exempel redan på 1980-talet i skuggan av kriget med Irak. Ett sätt att komma till rätta med intresset för vapenutveckling är att hitta sätt att minska pressen på länderna. Här påpekade Blix att strategierna för EU och USA skiljer sig, med belöningar respektive hot om bestraffningar som snarare ökare pressen. När det gäller Nordkorea sker dock diskussioner och en lösning kan vara att erbjuda ett icke-angreppsavtal för att lätta på spänningen. En utökad kärnkraft kommer antagligen att även leda till utökad upparbetning av avfall. För att inte det ska innebära ökad risk för spridning av kärnvapen finns olika förslag. El-Baradei vid IAEA har föreslagit att upparbetningsanläggningar ska drivas i multinationell regi och att dessa förser stater med bränsle. Tanken är att den här formen av bränslebank inte ska ha monopol på upparbetning, men den minskar intresset för länder att utveckla egen kapacitet. Det andra förslaget är GNEP:s där endast vissa stater får rätt att upparbeta avfall och förser övriga med bränsle. Här bildas en kartell med mycket makt något som kanske inte är så populärt bland övriga länder. När det gäller kärnkraften och globalt risktänkande ville Hans Blix vidga vyn och till att innefatta hela energiförsörjningen. Tillgången på olja och gas är ett större hot såväl ur säkerhet- som miljösynpunkt. Riskerna blir mindre med ett minskat beroende av fossila bränslen där en utbyggnad av kärnkraften kan ingå. Masako Ikegami, föreståndare för Centrum för stillahavsasienstudier (CPAS) vid Stockholms universitet, var oroad över utvecklingen i Nordkorea. Hon studerar landet sedan lång tid i sin forskning om säkerhetspolitik och trodde att det är en fråga om när, inte om, Nordkorea börjar med kärnvapentester. En del i det internationella arbetet för att hindra spridningen av kärnvapen är att tydligare fokusera på avrustning och provstopp. Här trodde Ikegami att USA och Kina som ännu inte skrivit på provstoppsavtalet CTBT, genom att göra det skulle sätta press på framför allt Nordkorea. Andra åtgärder som behövs för att försvåra spridningen är stärkta riktlinjer med kraftiga böter inom Nuclear Suppliers Group, tydligare fokus på provstopp och avtalet för produktion och lagring av klyvbart material (FMCT) samt black box-teknik. Lena Oliver, forskare vid FOI, lyfte fram black box-teknik och nyckelfärdig utrustning som möjliga lösningar eftersom det ger utrustning som är svår att vidareutveckla genom så kallad reversed engineering. Teknikerna har testats av bland annat Eurenco och franska företag. Hon kunde till exempel se framför sig någon typ av självförstörande mekanism i en upparbetningsanläggning som gör den obrukbar om något olagligt sker. Oliver frågade panelen hur

Kärnkraften nu och i framtiden

Kärnkraften nu och i framtiden Kärnkraften nu och i framtiden I Sverige och resten av världen. En del i myndighetens omvärldsanalys ER 2010:21 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas från Energimyndighetens

Läs mer

Långsiktiga energilösningar för en god miljö

Långsiktiga energilösningar för en god miljö Långsiktiga energilösningar för en god miljö Sverigedemokratisk Ungdoms miljö- och energipolitik Som ett socialkonservativt och nationalistiskt förbund ser Sverigedemokratisk ungdom värnandet om miljön,

Läs mer

Rapport Finn fem fel på kärnkraften

Rapport Finn fem fel på kärnkraften Rapport Finn fem fel på kärnkraften Innehåll Förord 1 Sammanfattning 2 1. Inledning 3 2. Kärnkraft i världen och i Sverige 4 2.1 Kärnkraft i världen 4 2.2. Kärnkraft i Sverige 6 3. Fem skäl att avveckla

Läs mer

Barsebäck. Vårvintern 2004.

Barsebäck. Vårvintern 2004. Nr. 1 mars 2004 Barsebäck åter i drift Efter den bränsleskada som gjorde att Barsebäcks ledning den 1 februari beslutade att koppla bort reaktorn från elnätet är Barsebäck sedan den 16 februari åter i

Läs mer

ELMARKNADEN ÄR DÖD LÄNGE LEVE ELMARKNADEN

ELMARKNADEN ÄR DÖD LÄNGE LEVE ELMARKNADEN Avsedd för Energimarknaden Dokumenttyp Rapport Datum September, 2014 ELMARKNADEN ÄR DÖD LÄNGE LEVE ELMARKNADEN Datum September 2014 Utförd av Godkänd av Christian Haeger, Fredrik Larsson, Rickard Dahlgren

Läs mer

Ny baskraft till konkurrenskraftiga priser. En rapport om huvudalternativen för ny produktionskapacitet av baskraft i det svenska elsystemet

Ny baskraft till konkurrenskraftiga priser. En rapport om huvudalternativen för ny produktionskapacitet av baskraft i det svenska elsystemet Ny baskraft till konkurrenskraftiga priser En rapport om huvudalternativen för ny produktionskapacitet av baskraft i det svenska elsystemet Innehåll 1. Inledning 3 2. Sammanfattning 4 3. Direktiv och arbetssätt

Läs mer

Kvartalsrapport nr 1 2013 Energi och hållbar utveckling

Kvartalsrapport nr 1 2013 Energi och hållbar utveckling Kvartalsrapport nr 1 2013 Energi och hållbar utveckling Omvärldsrapport på uppdrag av Näringsdepartementet Dnr: 2013/125 Förord Tillväxtanalys fick i januari 2011 ett stående uppdrag från Näringsdepartementet

Läs mer

HÅLLBAR LOKAL UTVECKLING

HÅLLBAR LOKAL UTVECKLING Internationella miljöinstitutet vid Lunds universitet HÅLLBAR LOKAL UTVECKLING - I TJÖRNS KOMMUN - Andreas Bjäre Maria Cassel Helena Ensegård Agneta Green David Harnesk Filip Jönsson Liisa Larsson Frida

Läs mer

En idéskiss från Förnybarhetsrådet. Förnybara möjligheter

En idéskiss från Förnybarhetsrådet. Förnybara möjligheter En idéskiss från Förnybarhetsrådet Förnybara möjligheter September 2013 Förord Fyra branschorganisationer, Svensk Vindenergi, Svebio, Solenergiföreningen och Energieffektiviseringsföretagen har bildat

Läs mer

billigasolceller.se Våra viktigaste instrument är koldioxidskatten och elcertifikatsystemet lågtemperaturförbränningsmotorer it- och energiminister

billigasolceller.se Våra viktigaste instrument är koldioxidskatten och elcertifikatsystemet lågtemperaturförbränningsmotorer it- och energiminister ANNONS Hela denna tematidning är en annons från OP Communication ANNONS ANNONS1 Medföljer Dagens Nyheter 13 mars 2012 RENenergi nr 2 2012 Kjell Jansson, vd Svensk Energi Därför är el möjliggöraren i Norden

Läs mer

Energi & konkurrenskraft. En rapport från Miljöbyrån Ecoplan AB

Energi & konkurrenskraft. En rapport från Miljöbyrån Ecoplan AB Energi & konkurrenskraft En rapport från Miljöbyrån Ecoplan AB KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen Nr 1 / 2012 NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP Ökade klimatgasutsläpp i Sverige 2010 Svebio kräver förstärkta åtgärder Utsläppen av växthusgaser ökade kraftigt mellan

Läs mer

Nya tag i vår sponsring. Lignin. ska ersätta kol. Fortum 4 2008. ryska. energimarknaden

Nya tag i vår sponsring. Lignin. ska ersätta kol. Fortum 4 2008. ryska. energimarknaden Nya tag i vår sponsring Lignin ska ersätta kol Fortum 4 2008 EN FÖRÄNDRINGSRESA PÅ DEN ryska energimarknaden Framgångssteg i Ryssland Elmarknaden i Ryssland befinner sig i ett skede av omvälvande förändringar.

Läs mer

ENERGIFÄLLA OLJEPRISETS EFFEKTER PÅ DEN FÖRNYBARA ENERGIN GODISFABRIKEN KAPADE HÄLFTEN AV SINA ENERGIKOSTNADER INTERVJUN

ENERGIFÄLLA OLJEPRISETS EFFEKTER PÅ DEN FÖRNYBARA ENERGIN GODISFABRIKEN KAPADE HÄLFTEN AV SINA ENERGIKOSTNADER INTERVJUN INFORMATION OCH NYHETER FRÅN ENERGIMYNDIGHETEN NUMMER 1 2015 INTERVJUN IBRAHIM BAYLAN Redo att lösa kärnkraftsfrågan SÅ MINSKAR SVERIGE DE GLOBALA UTSLÄPPEN OLJEPRISETS EFFEKTER PÅ DEN FÖRNYBARA ENERGIN

Läs mer

Arbetarna och klimatförändringen

Arbetarna och klimatförändringen Internationella kemi-, energi-, gruv- och fabriksarbetarefederationen (ICEM) Arbetarna och klimatförändringen ICEMs policy Innehåll Inledning Kort bakgrund Möjliga effekter av klimatförändringen En viktig

Läs mer

Lektion 1 Hållbar utveckling

Lektion 1 Hållbar utveckling Lektion 1 Hållbar utveckling Plötsligt talar alla om miljöfrågor, och i synnerhet om klimatfrågan. Det beror på att forskarna idag är i stort sett överens om att människors sätt att leva bidrar till klimatförändringarna.

Läs mer

LÅT KOLET LIGGA. Gröna förslag för ett kolfritt EU

LÅT KOLET LIGGA. Gröna förslag för ett kolfritt EU LÅT KOLET LIGGA Gröna förslag för ett kolfritt EU LÅT KOLET LIGGA. PM 2014-05-15 2 Sammanfattning Vi har just nu en unik möjlighet att rädda världen från en klimatkatastrof. FN:s klimatpanel visar att

Läs mer

Stora bilar behövs och är oftast miljövänligare än små bilar

Stora bilar behövs och är oftast miljövänligare än små bilar Centerpartiets partistämma 2011 i Åre 203 Nr: :1 Stora bilar behövs och är oftast miljövänligare än små bilar Industrin behöver fossila bränslen främst i form av dieselolja. När diesel framställs bildas

Läs mer

Vi antar utmaningen. Är du också med?

Vi antar utmaningen. Är du också med? Hela bilagan Hela bilagan är en är annons en annons från Volvo från Volvo Lastvagnar, Lastvagnar, Preem, Preem, Chalmers, Vägverket Vägverket och Schenker och Schenker Vi antar utmaningen. Är du också

Läs mer

Svensk vindkraft 215 miljarder senare

Svensk vindkraft 215 miljarder senare Svensk vindkraft 215 miljarder senare Per Nilsson OKTOBER 2011 TIMBRO Wind is not a bad technology. It s just a lot more limited than people thought in the past. Lars Christian Lilleholt, energipolitisk

Läs mer

Framtidens Energi. Var kommer den komma ifrån?

Framtidens Energi. Var kommer den komma ifrån? Framtidens Energi Var kommer den komma ifrån? Innehåll Inledning:... 2 Energi... 3 Elektricitet... 4 Vindkraft... 5 Historik... 5 Funktion och delar:... 6 Byggnad, plats och kostnad:... 7 Hur bygger man

Läs mer

Frågor och svar. om använt kärnbränsle

Frågor och svar. om använt kärnbränsle Frågor och svar om använt kärnbränsle 1 2 Innehåll Inledning... 5 Frågor om: Använt kärnbränsle... 7 Ansvar för slutförvaringen... 13 Hantering av det använda kärnbränslet idag... 19 Planer för slutförvaringen...

Läs mer

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder 128 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Kommitté Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Miljövänliga bilar, motion.1, :34

Läs mer

Smartare elnät för förnybar energi och ökad konsumentmakt

Smartare elnät för förnybar energi och ökad konsumentmakt Smartare elnät för förnybar energi och ökad konsumentmakt En internationell utblick kring politik för forskning, teknikutveckling och innovation i Indien, Japan, Kina, Sydkorea och USA Dnr: 2012/217 Myndigheten

Läs mer

Med utveckling i tanken. Om biodrivmedel i Afrika. som en möjlig väg ut ur fattigdomen

Med utveckling i tanken. Om biodrivmedel i Afrika. som en möjlig väg ut ur fattigdomen Med utveckling i tanken Om biodrivmedel i Afrika som en möjlig väg ut ur fattigdomen Fakta utan gränser Nr 6, januari 2008 Stockholm, januari 2008 Kooperation Utan Gränser Box 30214, SE-104 25 Stockholm,

Läs mer

Rapport av marknadsanalys och. Mats Larsson, IUC Skåne

Rapport av marknadsanalys och. Mats Larsson, IUC Skåne Rapport av marknadsanalys och affärsmodeller för elfordonssystem i Skåne och Danmark Mats Larsson, IUC Skåne Innehåll Bakgrund om rapporten...... 3 Huvudsakliga slutsatser... 3 Bakgrund om affärsmodeller

Läs mer

FEM ÅR AV FUNDAMENTALA FÖRÄNDRINGAR INOM ENERGI OCH KLIMAT

FEM ÅR AV FUNDAMENTALA FÖRÄNDRINGAR INOM ENERGI OCH KLIMAT FEM ÅR AV FUNDAMENTALA FÖRÄNDRINGAR INOM ENERGI OCH KLIMAT FEM FRÅGOR VÄLJARNA BÖR FÅ SVAR PÅ INFÖR DE KOMMANDE EU- OCH RIKSDAGSVALEN EN POLICYRAPPORT INOM ENERGI OCH KLIMAT INFÖR SUPERVALÅRET 2014 ALLAN

Läs mer

ARVIN GHASEMI FEED-IN-TARIFFS FÖR SOLCELLER FEED-IN-TARIFFS FOR SOLAR CELLS

ARVIN GHASEMI FEED-IN-TARIFFS FÖR SOLCELLER FEED-IN-TARIFFS FOR SOLAR CELLS ARVIN GHASEMI FEED-IN-TARIFFS FÖR SOLCELLER ett europeiskt perspektiv applicerat på Sverige FEED-IN-TARIFFS FOR SOLAR CELLS A European perspective applied to Sweden Handledare: Joseph Strahl Examinator:

Läs mer

kritiska eu-fakta utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 101 november 2006 pris 20 kr kritiska eu-fakta nr 101 november 2006 1 Bild: ROBERT NYBERG

kritiska eu-fakta utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 101 november 2006 pris 20 kr kritiska eu-fakta nr 101 november 2006 1 Bild: ROBERT NYBERG kritiska eu-fakta Bild: ROBERT NYBERG utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 101 november 2006 pris 20 kr kritiska eu-fakta nr 101 november 2006 1 KRITISKA EU-FAKTA Nummer 101 November 2006 LEDARE Kritiska

Läs mer