Sverige utan kärnkraft. ger dyrare elräkningar, sämre klimat och hotar jobb

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sverige utan kärnkraft. ger dyrare elräkningar, sämre klimat och hotar 400 000 jobb"

Transkript

1 Sverige utan kärnkraft ger dyrare elräkningar, sämre klimat och hotar jobb

2 Innehåll Sammanfattande slutsatser 3 Det energipolitiska valet Kärnkraften - nästan halva elen 5 Tre saker vänsterpartierna blundar för 6 1. kärnkraften behövs för att säkra våra jobb och välfärden 2. Kärnkraften ger stabilare elpriser 3. kärnkraft minskar koldioxidutsläpp i Sverige och Europa Kärnkraften utvecklas 8

3 Sammanfattande slutsatser Kärnkraften behövs för att säkra våra jobb och välfärd. Vänsteroppositionens politik hotar jobb inom basindustrin. Hur ska de ersätta kärnkraften? Ingen som vet. Hur ska de ersätta jobben? Ingen som vet. Pristoppar på el stänger produktionen inom basindustrin. 1 öres elprishöjning motsvarar 45 mkr, dvs. ca 100 jobb som riskeras. Vi måste säkra utbudet av el, inte minska. Kärnkraften kan rädda Sveriges och EU:s klimatmål om vi även får exportera koldioxidneutral el till övriga Europa. De rödgrönas klimatnationalism upphör dock aldrig att förvåna. Vi måste exportera mer el, inte mindre. Efter riksdagens energibeslut, men före valet, vill vi moderater ha svar på tre frågor från oppositionen: En säker tillgång till el med konkurrenskraftiga priser är en grundförutsättning för industrin och jobben. Hur ska ni ersätta jobben när kärnkraften snabbavvecklas? Socialdemokraterna byggde upp kärnkraften i Sverige medan Mp vill avveckla den omedelbart. Inte heller 17 juni fick vi besked om när nästa reaktor ska stängas. Hur tar ni långsiktigt ansvar för Sveriges energiförsörjning? Med kärnkraften har Sverige i dag en nästan helt fossilfri elproduktion. Utan tillräcklig elproduktion tvingas Sverige importera el från fossila källor med högre utsläpp som följd. Hur når ni våra klimatmål i Sverige och EU utan kärnkraften? 3

4 Det energipolitiska valet 2010 Den 17 juni 2010 fattade Sveriges riksdag ett historiskt beslut som långsiktigt tryggar den svenska energiförsörjningen. Kärnkraften ska fortsätta utgöra en stor del av Sveriges framtida elproduktion, tillsammans med stora satsningar på förnybar energi. Alliansen är överens om att Sverige behöver kärnkraften under överskådlig tid, och vill därför möjliggöra generationsskifte av reaktorer på befintliga platser. Vänsterpartierna vill riva upp beslutet om de vinner valet i höst. Detta hotar allvarligt den svenska välfärden, klimatet och tusentals jobb. Vid en gemensam rödgrön pressträff i riksdagen, under kärnkraftsdebatten 17 juni, lovade S och V att inte stänga någon reaktor under nästa mandatperiod. Mp, som har kravet på omedelbar avveckling i sitt partiprogram, vill dock inte instämma i det löftet. Därmed är energin en valfråga den 19 september mellan oss som tar ansvar för energiförsörjningen och riksdagsmajoriteten, och ett splittrat alternativ som vill fortsätta avvecklingen men inte är överens om hur det ska gå till. För oss moderater har det varit ett självklart val att även satsa på alternativ till kärnkraften, såsom vattenkraft, vindkraft, bioenergi och solenergi. Tillsammans kommer dessa koldioxidneutrala energislag att ge den grund för basindustrin och elintensiva företag som behövs för att trygga sysselsättningen, tillväxten, elpriset och klimatet. De mål som vi satt upp är att utsläppen av växthusgaser ska minska med 40 procent, att 50 procent av all energi ska vara förnybar samtidigt som energianvändningen ska bli 20 procent effektivare till För att nå dessa mål ökar vi den förnybara produktionen med 25 terawattimmar till Vi höjer planeringsmålet för vindkraft till 30 terawattimmar. Vi planerar också för en effekthöjning i befintliga reaktorer och skapar möjligheter för ny kärnkraft. Inför valet 2010 står därför två tydliga politiska alternativ mot varandra. Alliansen är överens om att säkerställa Sveriges behov av billig och klimatvänlig el samt möjliggöra elexport till andra EU-länder som då kan minska sitt fossilberoende och sina utsläpp. Vi moderater vill med denna rapport ge en bild av det energipolitiska vägval som Sverige står inför och anger i rapporten tre skäl för varför Sverige behöver förnyad kärnkraft: 1. Det är bra för jobben, klimatet och välfärden. 2. Det håller elpriserna på en stabil nivå. 3. Det öppnar för export av klimatvänlig el till övriga Europa. 4

5 Kärnkraften - nästan halva elen Kärnkraften är en grundpelare för den svenska elförsörjningen, med nära hälften av dagens elproduktion. Den är helt nödvändig för att skapa långsiktigt goda förutsättningar för industri och företag som är beroende av el för sin överlevnad. Den elproduktion som de förnyelsebara energikällorna kan generera kommer under en mycket lång tid framöver inte att kunna tillgodose behoven för svensk industri. Särskilt vintertid behövs en säker elförsörjning. När det exempelvis är riktigt kallt ger vindkraft mindre än 10 procent av installerad effekt, enligt Svenska Kraftnät. Då importerar vi istället el från kol och olja, vilket är ödesdigert för både elpriset och klimatet. Men jobb, exportintäkter och finansiering av välfärden är beroende av en stabil industriproduktion även vid en köldknäpp. Därför behöver vi kärnkraften. De höga miljö- och säkerhetskraven vid bearbetning av kärnbränsle och hantering samt lagring av kärnavfall är viktiga att säkerställa. Även inom kärnteknikområdet krävs ny och nödvändig expertis. Därför måste vi förbättra kompetensen i Sverige inom dessa områden och satsa mer på kärnteknisk forskning. Riksdagens beslut 17 juni möjliggör för nya kunskapsjobb att skapas i Sverige och för svensk energiteknik att utvecklas för export. Våra gamla reaktorer når slutet av sin livslängd Nya reaktorer som t.ex. de som byggs i Finland i dag är mycket bättre med högre säkerhet, högre effektivitet och bättre tillgänglighet till nätet tack vare färre driftsstopp och moderna funktioner. Även för klimatets skull behövs kärnkraften. Stängningen av Barsebäck ledde till stora miljökonsekvenser, eftersom Sverige numera måste importera kolkraft från bland annat Danmark, vilket har lett till att utsläppen av koldioxid ökat dramatiskt. Om vi ska nå våra klimatambitioner behövs all vår nuvarande koldioxidfria elproduktion. En snabbavveckling leder till kraftiga neddragningar i välfärd, högre elpriser och ökad fossilimport av kolkraftsel. Elproduktion i Sverige, 2008 (Källa: Svensk energi) 5

6 Tre saker vänsterpartierna blundar för 1. kärnkraften behövs för att säkra våra jobb och välfärden Det är inte förvånande att basindustriernas samarbetsorgan för skogen, kemin, gruvorna (SKGS) välkomnar riksdagens beslut om generationsskifte inom kärnkraften. Det är ett viktigt besked för jobben. IF Metall välkomnade också beskedet. Det stärker svensk industris konkurrenskraft och säkrar många arbetstillfällen i Sverige. Tack vare stora naturtillgångar och en utbyggnad av elproduktionen under 60- och 70-talet har vi i Sverige en betydande basindustri, som i hög grad bygger på förädling av råvaror i avancerade och energiintensiva processer. Svensk basindustri med skog, kemi, gruvor och stål är helt avgörande för Sveriges ekonomi. Nära personer är direkt eller indirekt beroende av basindustrin runtom i hela Sverige. Omkring fabrikerna finns även andra företag för transporter, varor och servicetjänster som är viktiga för fortsatt lokal och regional tillväxt. Basindustrins roll för Sveriges handelsbalans är betydande, den står för närmare 1/3 av exportintäkterna. Den långsiktiga tillväxten för basindustrin är också stabil, vilket är av stor betydelse för svensk ekonomi. Ofta är el på samma sätt som skogen eller malmen en råvara i processen. Därför är det viktigt att elförsörjningen både är stabil och internationellt konkurrenskraftig. Detta krävs för att svensk basindustri dels ska kunna sälja produkter på världsmarknaden, dels kunna planera dyra och långsiktiga investeringar, vilka sedan en tid minskat. Varje år använder de svenska basindustrierna nästan 40 TWh elkraft, en fjärdedel av Sveriges totala elanvändning. Elkostnaderna är en stor kostnadspost och kan motsvara upp till 40 procent av förädlingsvärdet. I vintras gav kombinationen kallt väder och höga elpriser stort genomslag i form av produktionsneddragningar när kärnkraftsreaktorerna stod stilla. Varje år köper våra skogs-, gruv-, stål-, och pappersföretag el för mångmiljardbelopp. Enligt SKGS innebär ett öres ökning av elpriset cirka 45 miljoner kronor i ökade kostnader för stålindustrin. Utan en fungerande kärnkraft försvinner basindustrins säkra tillgång till el och de konkurrenskraftiga priserna kommer då att skena, vilket omedelbart hotar jobben. Kärnkraften är således en förutsättning för att välfärden i vårt land ska kunna upprätthållas och utvecklas. 6

7 2. Kärnkraften ger stabilare elpriser Variation i elpris kan förklaras med väderförhållanden, nivåer i vattenmagasin, utsläppshandel, skatter och kärnkraftverk som behöver underhållas. Höga elpriser handlar kort och gott om utbudschocker, som på alla andra marknader. Är det till exempel mycket kallt väder och kärnkraftverken är avstängda för underhåll eller reparation pressar den ökade efterfrågan mot ett minskat utbud upp priserna dramatiskt, eftersom vi tvingas importera el från kolkraft (som är dyr då priset på utsläppsrätter läggs ovanpå produktionskostnaden). Denna olyckliga kombination av kyla och driftsstoppade reaktorer ledde i vintras dels till att tusentals hushåll med rörligt elpris fick riktigt kännbara elräkningar, dels till att koldioxidutsläppen i Europa ökade. Så med en stor satsning på förnybara energikällor och nya moderna kärnreaktorer kan vi skapa ett säkert och långsiktigt utbud av energi, vilket gör att elpriserna hålls på stabilare nivåer framöver. Detta gagnar såväl större industrier som mindre företag och hushåll. 3. kärnkraft minskar koldioxidutsläpp i Sverige och Europa Kärnkraften är klimatvänlig. Den är i princip fri från koldioxidutsläpp och bidrar starkt till att Sverige har stora chanser att nå våra klimatmål. Genom att bättre utnyttja det faktum att vi är duktiga på att producera ren el kan vi bli ett kunskapscentrum för utvecklingen av koldioxidsnål energi och exportera såväl kun skap som el till övriga EU. Men det krävs förmodligen både utbyggd kärnkraft och förnybar energi för att kunna skapa ett överskott för export. Den klimatvänliga el genererar både jobb och intäkter till Sverige samtidigt som vi hjälper till att minska fossilberoendet, växthusgaserna och ökar säker heten i EU. Svensk elexport till övriga EU kan leda till stora minskningar av utsläpp. Kolkraft släpper ut drygt gram koldioxidekvivalenter per KWh. Den svenska elproduktionen beräknas ge nerera 50 gånger mindre utsläpp. För varje exporterad KWh kan vi därmed bidra med att minska EU:s utsläpp med knappt 1 kg koldioxid. I dag producerar Sverige cirka 150 TWh el. Under 2008 hade vi en nettoexport på 2 TWh, vilket bidrog till att minska Europas utsläpp med nära två miljoner ton koldioxid. Om vi kan exportera en tiondel av vår årliga elproduktion skulle det minska Europas utsläpp med 15 miljoner ton. På fyra år blir det lika med Sveriges årliga utsläpp. 7

8 Kärnkraften utvecklas Kungliga Vetenskapsakademins energiutskott presenterade i april 2010 sina scenarier för hur Sveriges och världens energisituation kan se ut år Kartläggningen har genomförts under fem år med målet att presentera utsikterna för energiområdena fossilt, förnybart och kärnkraft. Studierna visar att den totala energianvändningen i Sverige kommer att minska genom olika effektiviseringsåtgärder. Samtidigt ökar elens betydelse i energisystemet från dagens 35 procent till nästan 50 procent Den ökningen beror bland annat på att användningen av elvärmepumpar fortsätter att öka kraftigt för utvinning av energi ur marken, luften och berggrunden. Dessutom kommer elmotorernas intåg på marknaden att långsiktigt ersätta dagens bensin- och oljedrivna motorer i framtidens bilar. Således kommer el och kärnkraft att bli allt viktigare i framtiden och det är därför avgörande att ersätta de små och äldsta reaktorerna som nu håller på att avvecklas globalt, med nya och starkare reaktorer. Kärnkraften ska därför ha möjlighet att utvecklas i Sverige. Svensk energiforskning och kärnteknik kan också bli en betydande exportvara. I världen finns just nu 436 kärnreaktorer i drift. Enligt World Nuclear Association är därutöver ungefär 50 under uppbyggnad och närmare 380 på planeringsstadiet. Kärnkraftindustrin har med andra ord stora expansionsplaner internationellt sett. Detta är goda nyheter för alla elanvändare liksom för klimatet eftersom eltillförseln inom OECD 2007 till 63 procent kom från fossila källor som olja och kol, enligt International Energy Agency. KVA:s slutsatser är tydliga: Sveriges regering och riksdag har ett ansvar att fortsätta den forskning och utveckling inom kärnkraftsområdet som vi startade redan på 50-talet för att återupprätta teknisk och vetenskaplig kompetens till gagn för fortsatt säker drift av dagens reaktorer samt en optimal hantering av avfallet. Därmed skulle Sverige också få en unik möjlighet att medverka till utveckling av framtidens nya effektiva kärnkraft, tänkt att vara fri från långlivat radioaktivt avfall, med inbyggda spärrar mot kärnvapenspridning och som på allvar skulle kunna bidra till att bryta världens beroende av olja, kol och gas. 8

ELMARKNADEN ÄR DÖD LÄNGE LEVE ELMARKNADEN

ELMARKNADEN ÄR DÖD LÄNGE LEVE ELMARKNADEN Avsedd för Energimarknaden Dokumenttyp Rapport Datum September, 2014 ELMARKNADEN ÄR DÖD LÄNGE LEVE ELMARKNADEN Datum September 2014 Utförd av Godkänd av Christian Haeger, Fredrik Larsson, Rickard Dahlgren

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

Ny baskraft till konkurrenskraftiga priser. En rapport om huvudalternativen för ny produktionskapacitet av baskraft i det svenska elsystemet

Ny baskraft till konkurrenskraftiga priser. En rapport om huvudalternativen för ny produktionskapacitet av baskraft i det svenska elsystemet Ny baskraft till konkurrenskraftiga priser En rapport om huvudalternativen för ny produktionskapacitet av baskraft i det svenska elsystemet Innehåll 1. Inledning 3 2. Sammanfattning 4 3. Direktiv och arbetssätt

Läs mer

Långsiktiga energilösningar för en god miljö

Långsiktiga energilösningar för en god miljö Långsiktiga energilösningar för en god miljö Sverigedemokratisk Ungdoms miljö- och energipolitik Som ett socialkonservativt och nationalistiskt förbund ser Sverigedemokratisk ungdom värnandet om miljön,

Läs mer

En idéskiss från Förnybarhetsrådet. Förnybara möjligheter

En idéskiss från Förnybarhetsrådet. Förnybara möjligheter En idéskiss från Förnybarhetsrådet Förnybara möjligheter September 2013 Förord Fyra branschorganisationer, Svensk Vindenergi, Svebio, Solenergiföreningen och Energieffektiviseringsföretagen har bildat

Läs mer

Kraftläget Sverige och Europa

Kraftläget Sverige och Europa Kraftläget Sverige och Europa Uppdragsgivare: Stefan Lundmark, Vindkraftcentrum i Barentsregionen Utförare: Mia Ahlstrand, TRAB November 2012 1 Kraftläget Sverige och Europa Innehåll 1. Inledning... 3

Läs mer

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder 128 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Kommitté Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Miljövänliga bilar, motion.1, :34

Läs mer

På väg mot ett förnybart elsystem - möjligheter till 2030

På väg mot ett förnybart elsystem - möjligheter till 2030 På väg mot ett förnybart elsystem - möjligheter till 2030 Rapport med tre möjliga utvecklingsvägar för elproduktion och elanvändning fram till 2030. Mars 2013 Förord Ett helt förnybart elsystem är möjligt

Läs mer

Rapport Finn fem fel på kärnkraften

Rapport Finn fem fel på kärnkraften Rapport Finn fem fel på kärnkraften Innehåll Förord 1 Sammanfattning 2 1. Inledning 3 2. Kärnkraft i världen och i Sverige 4 2.1 Kärnkraft i världen 4 2.2. Kärnkraft i Sverige 6 3. Fem skäl att avveckla

Läs mer

KORTSLUTNING I KRAFTBRANSCHEN

KORTSLUTNING I KRAFTBRANSCHEN Avsedd för Energimarknaden Dokumenttyp Rapport Datum September 2013 KORTSLUTNING I KRAFTBRANSCHEN FÖRUTSÄTTNINGAR PÅ EN ELMARKNAD I FÖRÄNDRING KORTSLUTNING I KRAFTBRANSCHEN FÖRUTSÄTTNINGAR PÅ EN ELMARKNAD

Läs mer

Svensk vindkraft 215 miljarder senare

Svensk vindkraft 215 miljarder senare Svensk vindkraft 215 miljarder senare Per Nilsson OKTOBER 2011 TIMBRO Wind is not a bad technology. It s just a lot more limited than people thought in the past. Lars Christian Lilleholt, energipolitisk

Läs mer

2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem

2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem 2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem Konsekvenser av mål för 2030 ER 2014:22 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505

Läs mer

LÅT KOLET LIGGA. Gröna förslag för ett kolfritt EU

LÅT KOLET LIGGA. Gröna förslag för ett kolfritt EU LÅT KOLET LIGGA Gröna förslag för ett kolfritt EU LÅT KOLET LIGGA. PM 2014-05-15 2 Sammanfattning Vi har just nu en unik möjlighet att rädda världen från en klimatkatastrof. FN:s klimatpanel visar att

Läs mer

Energi & konkurrenskraft. En rapport från Miljöbyrån Ecoplan AB

Energi & konkurrenskraft. En rapport från Miljöbyrån Ecoplan AB Energi & konkurrenskraft En rapport från Miljöbyrån Ecoplan AB KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets

Läs mer

Den nordiska elmarknaden i dag och i framtiden

Den nordiska elmarknaden i dag och i framtiden Den nordiska elmarknaden i dag och i framtiden Elmarknad_broschyr_070924_JEA.in1 1 24/9/07 14:33:22 Elmarknad_broschyr_070924_JEA.in2 2 24/9/07 14:33:23 Konkurrenskraft Kilpailukyky Kestävä Hållbar kehitys

Läs mer

billigasolceller.se Våra viktigaste instrument är koldioxidskatten och elcertifikatsystemet lågtemperaturförbränningsmotorer it- och energiminister

billigasolceller.se Våra viktigaste instrument är koldioxidskatten och elcertifikatsystemet lågtemperaturförbränningsmotorer it- och energiminister ANNONS Hela denna tematidning är en annons från OP Communication ANNONS ANNONS1 Medföljer Dagens Nyheter 13 mars 2012 RENenergi nr 2 2012 Kjell Jansson, vd Svensk Energi Därför är el möjliggöraren i Norden

Läs mer

Regeringskansliet Samordningsrådet för smarta elnät (N 2012:03) Kv. Garnisonen, 103 33 Stockholm Besöksadress: Karlavägen 100A.

Regeringskansliet Samordningsrådet för smarta elnät (N 2012:03) Kv. Garnisonen, 103 33 Stockholm Besöksadress: Karlavägen 100A. Regeringskansliet Samordningsrådet för smarta elnät (N 2012:03) Kv. Garnisonen, 103 33 Stockholm Besöksadress: Karlavägen 100A Arbetsmaterial Observera! Detta är ett arbetsmaterial om rådets scenarier

Läs mer

FEM ÅR AV FUNDAMENTALA FÖRÄNDRINGAR INOM ENERGI OCH KLIMAT

FEM ÅR AV FUNDAMENTALA FÖRÄNDRINGAR INOM ENERGI OCH KLIMAT FEM ÅR AV FUNDAMENTALA FÖRÄNDRINGAR INOM ENERGI OCH KLIMAT FEM FRÅGOR VÄLJARNA BÖR FÅ SVAR PÅ INFÖR DE KOMMANDE EU- OCH RIKSDAGSVALEN EN POLICYRAPPORT INOM ENERGI OCH KLIMAT INFÖR SUPERVALÅRET 2014 ALLAN

Läs mer

Sveriges fossilbränslebehov om 10 och 20 år

Sveriges fossilbränslebehov om 10 och 20 år Sveriges fossilbränslebehov om 10 och 20 år NOG seminarium 16 april 2004 David Ringmar 6 maj 2004 N Ä T V E R K E T O L J A & G A S c/o Å F E N E R G I & M I L J Ö A B B O X 8 1 3 3 1 0 4 2 0 S T O C K

Läs mer

Stora bilar behövs och är oftast miljövänligare än små bilar

Stora bilar behövs och är oftast miljövänligare än små bilar Centerpartiets partistämma 2011 i Åre 203 Nr: :1 Stora bilar behövs och är oftast miljövänligare än små bilar Industrin behöver fossila bränslen främst i form av dieselolja. När diesel framställs bildas

Läs mer

Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar Erik Lakomaa timbro April 2013

Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar Erik Lakomaa timbro April 2013 Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar Erik Lakomaa timbro April 2013 Om författaren Erik Lakomaa är doktor i ekonomisk historia och chef för institutet för ekonomiskhistorisk

Läs mer

HÅLLBAR LOKAL UTVECKLING

HÅLLBAR LOKAL UTVECKLING Internationella miljöinstitutet vid Lunds universitet HÅLLBAR LOKAL UTVECKLING - I TJÖRNS KOMMUN - Andreas Bjäre Maria Cassel Helena Ensegård Agneta Green David Harnesk Filip Jönsson Liisa Larsson Frida

Läs mer

Tid för pension. Gammal kärnkraft, nya risker. Nordic

Tid för pension. Gammal kärnkraft, nya risker. Nordic Tid för pension Gammal kärnkraft, nya risker Nordic Utgiven av Greenpeace Sverige, mars 2014 Layout: E&G Design, egdesign.gabriel@gmail.com Greenpeace är en oberoende organisation som agerar för att förändra

Läs mer

Rörligt eller Fast? Vem valde rätt vintern 2013/2014? Vad blir valet inför kommande vinter?

Rörligt eller Fast? Vem valde rätt vintern 2013/2014? Vad blir valet inför kommande vinter? Rörligt eller Fast? Vem valde rätt vintern 2013/2014? Vad blir valet inför kommande vinter? Sammanfattning Rapporten - Rörligt eller Fast? - presenterar en analys av den ständigt återkommande frågan om

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:162

Regeringens proposition 2008/09:162 Regeringens proposition 2008/09:162 En sammanhållen klimat- och energipolitik Klimat Prop. 2008/09:162 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 mars 2009 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

Granskning av meddelande om en klimatoch energipolitisk ram 2020 2030

Granskning av meddelande om en klimatoch energipolitisk ram 2020 2030 Näringsutskottets utlåtande 2013/14:NU29 Granskning av meddelande om en klimatoch energipolitisk ram 2020 2030 Sammanfattning I detta utlåtande behandlar utskottet Europeiska kommissionens meddelande En

Läs mer

Energiplan för Eda kommun

Energiplan för Eda kommun Energiplan för Eda kommun 2005-2010 INLEDNING...3 A. NULÄGE...4 A.1. ENERGI SOM BEGREPP...4 A.2. DE OLIKA ENERGISLAGEN...4 A.2.1. Fossil energi... 4 A.2.2. Elernergi... 5 A.2.3. Bioenergi... 7 A.2.4 Fjärrvärme...

Läs mer

Så når vi en biobaserad ekonomi. Ett inspel från Lantbrukarnas Riksförbund

Så når vi en biobaserad ekonomi. Ett inspel från Lantbrukarnas Riksförbund Så når vi en biobaserad ekonomi Ett inspel från Lantbrukarnas Riksförbund Version 1 juni 2015 Innehåll Bakgrund... 3 Vad är en biobaserad ekonomi?... 4 Strategier för biobaserad ekonomi... 5 Finlands nationella

Läs mer

Scenarier över Sveriges energisystem

Scenarier över Sveriges energisystem Scenarier över Sveriges energisystem 2014 års långsiktiga scenarier, ett underlag till klimatrapporteringen ER 2014:19 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Rapport om rådets framtidsscenarier. Vilka möjliga förändringar i omvärlden påverkar det långsiktiga behovet av smarta elnät?

Rapport om rådets framtidsscenarier. Vilka möjliga förändringar i omvärlden påverkar det långsiktiga behovet av smarta elnät? Rapport om rådets framtidsscenarier Vilka möjliga förändringar i omvärlden påverkar det långsiktiga behovet av smarta elnät? Innehåll 1 Bakgrund... 5 2 Organisation, arbetsformer och process... 7 3 Rådets

Läs mer