Högskolan på Åland serienummer 51/2013. Hospitality Management. Mariehamn 2013 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Högskolan på Åland serienummer 51/2013. Hospitality Management. Mariehamn 2013 ISSN 1458-1531"

Transkript

1 E-postmarknadsföring Ett effektivt marknadsföringsverktyg för hotell Tobias Wennergren Högskolan på Åland serienummer 51/2013 Hospitality Management Mariehamn 2013 ISSN

2

3 Examensarbete Högskolan på Åland Utbildningsprogram: Författare: Arbetets namn: Handledare: Uppdragsgivare: Hospitality Management Tobias Wennergren E-postmarknadsföring. Ett effektivt marknadsföringsverktyg för hotell Therese Sjöblom Abstrakt: Detta examensarbete är en kvalitativ studie med syftet att undersöka hur hotellbranschenanvänder sig av e-postmarknadsföring. Bisyftetär att studien ska leda till en rekommendation för hur hotell kan använda sig av e-postmarknadsföring som ett effektivt verktyg inom marknadsföringen. Undersökningen baserar sig på kvalitativa intervjuer med e-post som intervjumetod. Intervjuerna är gjorda med sju olika hotellföretag samt en expert inom ämnet. Urvalet av hotell som deltagit i undersökningen är varierande, detta arbete syftar inte till att göra en jämförelse hotellen emellan. Teorierna baserar sig på olika element av e-postmarknadsföring som tillsammans utgör ett helhetskoncept för en framgångsrik e-postmarknadsföring. Resultatet från studien visar att e-postmarknadsföring kan mäta och utvärdera effektiviteten men det innehåller även andra element som gör det till ett effektivt verktyg. Från resultatet framkom det även att ett hotell kan använda e-postmarknadsföring till att skapa ett mervärde för sina gäster. Nyckelord (sökord): E-postmarknadsföring, hotell, marknadsföring, mervärde, bokningsbekräftelser, segmentering, nyhetsbrev, utskick Högskolans serienummer: ISSN: Språk: Sidantal: 2013: Svenska 62 Inlämningsdatum: Presentationsdatum: Datum för godkännande:

4 Degree Thesis HögskolanpåÅland / Åland University of Applied Sciences Study program: Author: Title: Academic Supervisor: Technical Supervisor: Hospitality Management Tobias Wennergren Marketing. An Efficient Marketing Tool For Hotel Businesses Therese Sjöblom Abstract: This is a qualitative study with the aim to examine how the hotel businesses are using marketing. The objective with this study has been that it should become a recommendation for how hotel businesses can use marketing as an efficient instrument in marketing. This study is based on qualitative interviews with as an interview method. The interviews are made with seven different hotels and one expert in the subject of marketing. The hotels that participated in the examine are different kinds of hotels and this is not a comparison between the hotels. The theoretical part of this study is based on the different elements of marketing that together constitute a concept of successful marketing. The result from the study displays that marketing can measure and evaluate the efficiency it also contains other elements that makes marketing to an efficient instrument. From the result it also appeared as marketing can be used to generate added value to the guests experience from the hotel. Key words: marketing, hotel, marketing, customer value, confirmation, segmentation, newsletter, commercial correspondence Serial number: ISSN: Language: Number of pages: 2013: Swedish 62 Handed in: Date of presentation: Approved on:

5 Innehållsförteckning 1. Inledning Bakgrund till ämnesval Syfte Problemområde och frågeställningar Teoretisk referensram Avgränsningar Arbetets disposition Tidigare forskning Definitioner Teori Människans användning av e-post Vad är e-postmarknadsföring? Prenumeranter Se till att mejlet blir läst! Tidsplan för e-postmarknadsföringen E-postens roll i marknadsföringsmixen Segmentering Varför bör företag använda sig av e-postmarknadsföring? Lagstiftning om e-postmarknadsföring Metod Urvalsmetod Insamlingsmetod Analysmetod Etik Resultat Presentation av informanter Resultatet från intervju med hotell Resultat från intervju med expert Analys Reliabilitet och validitet Slutsats Förslag på vidare forskning... 59

6 6. Källförteckning... 60

7 1. Inledning I takt med den teknologiska utvecklingen som vi sett under 2000-talet har det vuxit fram nya sätt för människor att kommunicera på. För företag har det öppnats upp nya möjligheter till kundanskaffning, att etablera kommunikation med kunder samt nya möjligheter till inköp och försäljning. (Kotler, Wong, Saunders, & Armstrong, 2005, ss ) Statistik från undersökningen Svenskarna och Internet 2012 visar att skriva och läsa e-post är den vanligaste aktiviteten på internet i Sverige år % av alla internetanvändare använder e-post dagligen. Samma undersökning påvisar också att e-post är det vanligaste kommunikationsmedlet i Sverige efter att tala i telefon. (Findahl, 2012) I Finland finns det liknande statistik, 54 % av befolkningen i åldern använder e-post dagligen och 78 % av samma målgrupp använder det minst en gång i veckan. (Tilastokeskus, 2011) Med dessa siffror förstår vi att e-post är ett kommunikationsmedel som används frekvent av många människor. För företag är detta en marknadsföringskanal som har potential till att vara ett effektivt marknadsföringsverktyg. Det krävs dock att företaget har den rätta kunskapen, finessen och resurserna till det (Frankel, 2011, s. 12) Bakgrund till ämnesval Inom utbildningen Hospitality Managemen på Högskolan på Åland har vi studerat ämnen som ekonomi, gäster och värdskap samt marknadsföring. I kombination med studierna och mina erfarenheter från arbetslivet, där jag jobbat inom receptionen på Ålandhotels och på Clarion Hotel Stockholm, har jag fått ett intresse för marknadsföring inom hotellverksamhet. Innan undersökningen hade jag en hypotes om att e-postmarknadsföring skulle vara ett effektivt verktyg inom marknadsföringen för hotell,ifall det används på rätt sätt. Därför har jag valt att studera ämnet närmare. 3

8 1.2. Syfte Syftet med det här arbetet är att undersöka hur e-postmarknadsföring används inom hotellbranschen. Bisyftet med studien är att det ska leda till en rekommendation för hur hotell kan använda sig av e-postmarknadsföring som ett effektivt verktyg inom marknadsföringen Problemområde och frågeställningar För att kunna avgöra om e-postmarknadsföringen är effektiv för hotellet måste det kunna mätas och utvärderas. Går det att avgöra om ett utskick är bra eller dåligt och hur mäter hotellen effekten av det? För att ett företags e-postmarknadsföring ska vara effektivt måste deras erbjudanden och utskick särskilja sig från mängden av information och kunna fånga kundernas intresse. Hur kan ett hotell göra det genom att använda e-postmarknadsföring? Alla företag oberoende verksamhet är utsatta för konkurrens där förmågan att hantera de olika komponenterna i erbjudandet är nyckeln till framgång. I många fall räcker det inte med att skapa konkurrensfördelar genom endasten kärntjänstoch tillhörande stödtjänster som formats till ett tjänsteerbjudande. För att ett företag ska uppnå konkurrensfördelar krävs det även att företagets service är värdeskapande för kunderna och att servicen är bättre än konkurrenternas. (Grönroos, 2008, ss ) Kan ett hotell utmärka sig i konkurrensen genom att använda e-postmarknadsföring och hur kan de göra det? 1.4. Teoretisk referensram I mitt arbete är de främsta teorierna kring ämnet e-postmarknadsföring baserade på Anders Frankels bok E-postmarknadsföring(2011). Jag har lyft fram och beskrivit de olika elementen av e-postmarknadsföring som tillsammans utgör ett helhetskoncept för en framgångsrik e- 4

9 postmarknadsföring. Även företaget Apsis har publicerat en bok kring ämnet, Handbok för e- postmarknadsföring (2012). Apsis är ett företag som bedriver e- potmarknadsföringsverksamhet. Apsis har för närvarande kontor i sju länder, där 180 anställda hjälper 6000 kunder världen över (Apsis, 2012). Denna så kallade handbok har jag även använt mig av för att komplettera studierna från Anders Frankel. Denna litteratur har en stark koppling till företaget Apsis, eftersom författaren Anders Frankel är verkställande direktör och grundare av Apsis. I boken E-postmarknadsföring uppfattar jag det dock inte som att författaren försöker sälja Apsis produkter, eller framhäva sitt företag. I Apsis Handbok för e-postmarknadsföringpresenteras dock deras produkter och exempel från företaget används. Däremot så finns det även ett objektivt innehåll i form av saklig information kring ämnet samt relevanta tips. För att komplettera dessa teorier med objektivitet har jag även använt mig av artiklar från internationella skribenter. Teorierna om kundupplevt värde och mervärde är baserat på Christian Grönroos bok Service management och marknadsföring(2008) Avgränsningar E-postmarknadsföring är oftast bara en del av företagets hela marknadsföringsmix och e- postmarknadsföringen kan kombineras med andra marknadsföringsaktiviteter som företag använder sig av. I den här uppsatsen har jag dock valt att avgränsa mig till att undersöka företagets e-postmarknadsföringsaktiviteter.för att detta arbete inte ska bli alltför omfattande har jag valt att inte ta med andra olika kommunikationsteorier. Jag undersöker inte vilka kommunikationsmedium som är effektivast inom marknadsföring. Jag har inte fördjupat mig i de tekniska specifikationerna bakom e-postmarknadsföringen. Tekniken är en viktig del av e-postmarknadsföringen och jag behandlar en del av ämnet ur ett tekniskt perspektiv, men jag fördjupar mig inte i de tekniska specifikationerna. 5

10 Teorierna kring mervärde och tilläggstjänsterutvecklar Christian Grönroos vidare till det utvidgade tjänsteerbjudandet och kundvärde. Jag har avgränsat mig till att beskriva den del av Grönroos teorier som har en direkt koppling till e-postmarknadsföring. Teorierna innehållerolika beståndsdelar som inte har någon direkt koppling till e-postmarknadsföring och är därför inte relevanta för just denna studie Arbetetsdisposition I det inledande kapitlet av min uppsats klargörs bland annat min motivering och bakgrunden till mitt ämnesval samt uppsatsens syfte och problemområde. Även definitioner av begrepp som förekommer i uppsatsen återfinns i kapitel ett. Teoridelen av mitt arbete återfinns under kapitel två. Teorierna påbörjas med statistik kring människans användande av e-post som kommunikationsmedel. Efter statistiken följer teorier som är mer inriktade på e-postmarknadsföring. Teoridelen avslutas med en redogörelse för lagstiftningen som råder kring e-postmarknadsföring. Under kapitel tre beskrivs metodiken och mitt tillvägagångssätt av den empiriska delen av mitt examensarbete.en sammanställning av resultatet från undersökning presenteras under kapitel fyra. Analys av undersökningens resultat samt slutsats och förslag på vidare forskning återfinns under kapitel fem och sex Tidigareforskning Litteraturer, artiklar och undersökningar kring ämnena marknadsföring och e-post som kommunikationsmedium finns det ett stort och brett utbud av. Mer inriktat på e- postmarknadsföring så minskar utbudet av litteratur och undersökningar. VD:n och grundaren av e-postmarknadsföringsföretaget Apsis,Anders Frankel, kan även titulera sig som författare. Han har skrivit fyra olika böcker kring ämnet e-postmarknadsföring och marknadsföring på internet. Hans företag Apsis har även publicerat en bok,handbok för e-postmarknadsföring (2012). 6

11 Tidigare forskningar i form av examensarbeten kring det specifika ämnet e- postmarknadsföring är inte så utbrett. Däremot så har det publicerats examensarbeten kring e- post som kommunikationsmedium och kring andra marknadsföringskanaler. Professionella företag som exempelvis Apsis och Oculus Dialog anordnar olika seminarier, föreläsningar och undersökningar kring ämnet e-postmarknadsföring. Företagen bistår med en viss expertis inom ämnet för att skapa framgångsrik e-postmarknadsföring (Apsis, 2012) Definitioner Nedan följer definitioner av begrepp som förekommer i den här uppsatsen. E-post E-post är en förkortning på elektronisk post, den internationella benämningen för det är e- mail. E-post utmärks av att meddelandena skickas och bearbetas via en datorskärm eller en mobiltelefon. Begreppet mejl avser själva meddelandena. (Nationalencyklopedin, 2013) E-postlista En e-postlista är en lista med e-postadresser som företag kan använda till att skicka ut e-post till alla adresser på listan (Nationalencyklopedin, 2013). För att företaget ska få ha privata e- postadresser på sin e-postlista i marknadsföringssyfte krävs det enligt lagstiftning att företaget ska ha fått medgivande från användarna av e-postadresserna att företaget får använda dessa e- postadresser till e-postmarknadsföring (Europeiska Unionen, 2002). Marknadsföringsmix Företagets alla marknadsföringsaktiviteter som exempelvis reklam, säljbesök, sponsorering etc. utgör en marknadsföringsmix. Företaget bör fastställa effektiviteten hos olika marknadsföringsverktyg baserat på kostnader och avkastningen på investeringen för att kunna ta fram den mest vinstmaximerade marknadsföringsmixen. (Kotler, 1999, s. 121) 7

12 Segmentering Ett segment inom marknadsföringen är en benämning på en grupp potentiella eller nuvarande kunder som sorterats efter exempelvis behov, resurser, lokalisering, köpattityder etc. (Nationalencyklopedin, 2013) Företag kan inte kommunicera med alla kunder i olika marknader, men de kan dela upp dessa marknader i olika segment. Sedan behöver företag identifiera vilket segment som är mest lämplig att satsa på. Det är dock viktigt att företaget förstår sig på kunderna och vad det är som gör segmentet unikt och värt att satsa på för företaget. (Kotler & Keller, 2009, ss ) Varumärke Ett varumärke kan vara ett namn, en benämning eller ett uttryck, ett tecken eller en symbol eller en kombination av alla dessa för att identifiera en produkt eller en tjänst från en leverantör. Syftet är att särskilja leverantören från dess konkurrenter. (Kotler & Keller, 2009, s. 276) Relationskostnad Relationskostnader kan delas upp i direkta och indirekta. Sammanfattningsvis är det kostnader för kunden och företaget för att upprätthålla relationen dem emellan. Relationskostnaderna kan exempelvis vara tid, resurser, energi, underhåll, reparationer och olika uppoffringar som görs för att behålla relationen.(grönroos, 2008, ss ) Kundvärde Värde är något som kunden upplever i interaktionen med ett företag när de konsumerar en vara eller en tjänst. Det kundupplevda värdet bestäms av de upplevda fördelarna i relationen mellan kunden och företaget. Fördelarna bedöms i förhållandet till relationskostnaden där summan blir ett kundvärde. (Grönroos, 2008, s. 157) 8

13 Tilläggstjänst En kärntjänst är själva huvudtjänsten som företaget förser kunderna med. En tilläggstjänst är en tjänst som företaget förser sina kunder med utöver kärntjänsten. En tilläggstjänstkan användas som en stödjande funktion eller som en värdehöjande funktion med syftet att särskilja tjänsten från konkurrenternas tjänster och för att höja det kundupplevda värdet på tjänsten. (Grönroos, 2008, ss ) 9

14 2. Teori I detta kapitel presenteras teorin som ligger till grund för min undersökning, teorierna kring e- postmarknadsföring är allmänna och inte inriktade på hotellverksamhet.under rubrik 1.8finns definitioner av olika begrepp som framkommer i teorin Människans användning ave-post Statistik från undersökningen Svenskarna och Internet 2012 visar att skriva och läsa e-post är den vanligaste aktiviteten på internet i Sverige år % av alla internetanvändare använder e-post varje dag. (Findahl, 2012) Finska Tilastokeskus presenterar siffror på att år 2011 hade 86 % av den finska befolkningen mellan 16 och 74 år ett e-postkonto. Av befolkningen tittar 42 % till sin e-post dagligen och 67 % någon gång i veckan, se Tabell 1. I ålderskategorin 25 till 54 år tittar 54 % av befolkningen till sin e-post dagligen varav 78 % av befolkningen någon gång i veckan. (Tilastokeskus, 2011) Tabell 1. E-post användning i Finland (Tilastokeskus, 2011) Ålderskategori Dagligen Någon gång i veckan år 42 % av befolkningen 67 % av befolkningen år 54 % av befolkningen 78 % av befolkningen I undersökningen Svenskarna och Internet 2012 har Olle Findahl även undersökt vilket som är det vanligaste kommunikationsmedlet, se Tabell 2. Att tala i telefon är det kommunikationsmedlet som används mest av den svenska befolkningen år 2012, efter det är e-post det vanligaste kommunikationsmedlet. År 2012 kommunicerade 54 % av den svenska befolkningen över 12 år med e-post dagligen och 73 % någon gång i veckan. Dessa siffror är 10

15 jämbördiga med SMS som kommunikationsmedel på 52 % respektive 72 % av Sveriges befolkning. (Findahl, 2012) Tabell 2. Andel av befolkningen (12+ år) i Sverige som på olika sätt kommunicerar med andra. (Findahl, 2012) Kommunikationsmedel Dagligen Någon gång i veckan Tala i telefon 97 % av befolkningen 97 % av befolkningen E-post 54 % av befolkningen 73 % av befolkningen SMS 52 % av befolkningen 72 % av befolkningen Socialt nätverk 34 % av befolkningen 47 % av befolkningen 2.2. Vad är e-postmarknadsföring? E-postmarknadsföring är att göra utskick, det vill säga att skicka e-post till befintliga och potentiella kunder där syftet kan vara att locka till en köpehandling och att bygga en affärsrelation med företagets kunder. Nyhetsbrev och utskick är termer som används för dessa typer av e-post. (McPheat, 2011, s. 9) Säljfrämjande e-post Företaget skickar ut reklam till både befintliga och potentiella kunder. Det kan vara reklam i form av att företaget erbjuder en produkt eller en tjänst till kunden. Syftet med säljfrämjande e-post är att locka till en köpehandlingfrån kunderna.(mcpheat, 2011, s. 10) 11

16 E-post som kundvårdare E-postmarknadsföring är mer än bara försäljning. E-postmarknadsföring innebär också olika mejl som exempelvis orderbekräftelser, välkomstmejl, registreringsmejl och bokningsmejl. Att skicka ett trevligt välkomstmejl eller en informationsrik bokningsbekräftelse till kunderna kan ge en positivare bild av företaget redan från början. (Frankel, 2011, ss. 34, 123) Under rubrik på sida 24finns mer information om e-post som mer än bara försäljning E-post med länkar och annonser En annan del av e-postmarknadsföringen är att använda sig av länkar i mejlen som leder läsaren vidare till exempelvis ett beställningsformulär eller en webbplats där det finns mera information. Dessa länkar gör att läsaren blir mer involverad i organisationen via hemsidan eller företagets profil på sociala medier. (McPheat, 2011, s. 49) I själva länktexten är det viktigt att uppmana till handling. Istället för att skriva klicka här är det vanligtvis bättre att skriva klicka här och få rabatt. Länktexten skall dock vara kort och engagerande för att få bäst effekt. (Apsis, 2012, s. 73; McPheat, 2011, s. 49) E-postmarknadsföringsprogram Ett e-postmarknadsföringsprogram är ett verktyg för företagen att hantera deras e- postmarknadsföringsverksamhet. Det är en viktig del för att företaget ska bli framgångsrikt med sin e-postmarknadsföring. Det finns mängder medolika program som erbjuder olika tjänster och verktyg.(mcpheat, 2011, ss ) Några viktiga tjänster som ett program erbjuder är bland annat: Rapportering. Företaget får reda på hur bra utskicket har lyckats genom rapporter och statistik. Segmentering av e-postlistor som innebär att företaget kan skicka anpassade utskick till en viss e-postlista. 12

17 Support och kunskap. Leverantören av e-postmarknadsföringsprogrammet erbjuder inskolning i hantering av programmet samt kunskap och tips kring design och hantering av utskick. (McPheat, 2011, ss ) Spam Spam är oönskad reklam som är skickat via e-post till en mängd med människor på samma gång. (McPheat, 2011, ss ). Enligt amerikanska Bureau of Consumer Protection (2009) finns det vissa krav på vad som bör finnas med i ett mejl för att det inte ska klassas som spam mejl. Nedan förklaras dessa krav. Mejlet måste ha en korrekt avsändare, den informationen får inte vara missledande och avsändaren måste tydligt kunna identifieras. Ämnesraden får inte vara vilseledande för själva innehållet i mejlet. Mejlet måste identifieras att det är i ett marknadsföringssyfte. Det måste framgå för mottagaren från vilken plats eller område avsändaren befinner sig i. Erbjud en möjlighet till avregistrering för mottagaren.(bureau of Consumer Protection, 2009) 2.3. Prenumeranter Ett nyhetsbrev kräver intresserade mottagare, prenumeranter. Det viktiga är dock inte antalet prenumeranter. Det gäller att få dem som prenumererar på nyhetsbrevet att vara intresserad av företagets erbjudanden och budskapet företaget försöker lyfta fram, annars är risken stor för avregistrering. Statisken som är intressant för företaget är antalet aktiva prenumeranter.(apsis, 2012, s. 33; Frankel, 2011, s. 78) När en ny prenumerant anmäler sig till nyhetsbrevet är det viktigt att skicka ett välkomstmeddelande till prenumeranten och presentera företaget och berätta vad nyhetsbreven kommer att innehålla(frankel, 2011, s. 81). Kate Kiefer Lee (2012) skriver i en 13

18 artikel för tidsskriften Forbes att i ett välkomstmeddelande kan företaget påminna prenumeranterna om varför det är prenumeranter och att de har mycket att se fram emot. Prenumeranterna ska inte behöva vänta på nästa nyhetsbrev för att veta vad de prenumererar på. Ett förslag av författaren till boken E-postmarknadsföring, Anders Frankel, är att skicka ett exempel på ett tidigare nyhetsbrev som en del av det första välkomstmeddelandet(frankel, 2011, ss ; Lee, 2012) Skaffa flera prenumeranter För att hitta flera och för att behålla de nuvarande är det viktigt att vara kreativ och ärlig mot sig själv. Företagen bör söka möjligheter och hitta alla möjliga och omöjliga kontaktytor med kunderna som företaget har. (Frankel, 2011, s. 78) Nedan finns det tips på hur företag kan göra för att skaffa fler prenumeranter till nyhetsbrevet. Prenumerationsformulär Att ha ett prenumerationsformulär på hemsidan fångar du många som är intresserad av företagets produkter. Tänk dock på att lägga prenumerationsrutan högst upp på första sidan det kan göra stor skillnad. Desto lättare det är att se rutan och ju lättare det är att fylla i, desto fler prenumeranter får företaget. Ett enkelt sätt kan vara att ha en klar och tydlig färg på prenumerationsrutan som gör att den syns vid första anblick. (Apsis, 2012, s. 33; Frankel, 2011, s. 78) Ett annat tips från Apsis är att koppla prenumerationsformuläret till fler sidor än bara första sidan. Exempelvis när de köper en tjänst via hemsida kan de fortfarande anmäla sig till nyhetsbrevet. (Apsis, 2012, s. 33) Kontaktytor När det handlar om kontaktytor med kunderna gäller det enligt Anders Frankel (2011)att vara kreativ. Tänk först på vilka olika kontaktytor företaget har. Interna aktiviteter för att samla e- postadresser är ofta det effektivaste sättet! Några exempel på interna aktiviteter för 14

19 företagetatt skaffa fler prenumeranter kan exempelvis vara att erbjuda sina kunder och gäster prenumeration vid receptionen, en länk i signaturen på e-postmeddelanden, på företagets visitkort samt att berätta om nyhetsbrevet på fakturor, kvitton och andra transaktionsmeddelanden. (Apsis, 2012, s. 33; Frankel, 2011, s. 79) Det gäller som sagt att vara kreativ för att få nya prenumeranter. Marknadsför nyhetsbrevet på företagets sociala media profil eller att starta en tävling kan vara ett snabbt sätt att locka många nya prenumeranter. Det är dock viktigt att tänka på dessa prenumeranter kanske inte har samma intresse för företagets tjänster och erbjudanden. (Frankel, 2011, s. 80; Lee, 2012) E-postpolicy Var också tydlig med företagets e-postpolicy. De som prenumerar på företagets nyhetsbrev vill känna sig trygga med det. Företaget måste klargöra för prenumeranterna att de förvaltar individernas e-postadresser och att de enkelt kan avregistrera sig. (Apsis, 2012, s. 35; Frankel, 2011, s. 79) 2.4. Se till att mejlet blir läst! Det övre vänstra hörnet på mejlet är där majoriteten av mottagarna tittar först, medan det nedre högra hörnet inte är av lika stor vikt (McPheat, 2011, s. 46). Många e-postprogram bland annat Outlook och Apple Mail låter läsaren se en förhandsgranskning av e- postmeddelandet före läsaren öppnar upp själva meddelandet. I en förhandsgranskning är det mejlets övre vänstra hörnsom visas. Det innebär förstås att det är extra viktigt vad avsändaren väljer att placera där. (Apsis, 2012, s. 56) Vem som är avsändaren, vad mottagaren ser i förhandsgranskningen och vad det är för ämne på meddelandet brukar vara avgörande för om mottagaren öppnar upp meddelandet eller inte. (Apsis, 2012, s. 56) Nedan följer flera kategorier som kan påverka om företagets utskick blir lästa eller inte. 15

20 Tekniken Inom all sorts marknadsföring är det viktigt att förstå tekniken för att inse vilka begränsningar och möjligheter det finns. Tekniken kan både vara företagets vän och fiende. Tekniken kan göra att annars helt korrekta mejl skickas direkt till spamkorgen, företagets utskick kanske inte fungerar att läsa i olika e-postprogram eller så att bilderna och länkarna i mejlet inte fungerar. (Frankel, 2011, s. 117) En viktig aspekt är att testa utskicken noggrant. Ett nyhetsbrev kan se olika ut i olika e- postprogram. En design kan se annorlunda i exempelvis Apple Mail och i Outlook. Till och med olika versioner av Outlook kan göra att utskicket ser konstigt ut. Därför är det viktigt att testa olika utskick i flera olika program och hittar en mall, som kan användas till samtliga utskick och som fungerar i de flesta e-postprogrammen.(apsis, 2012, ss ; Frankel, 2011, s. 117) Allt fler läser mail i sina smartphones. En Google-undersökning visade att hälften av alla svenskar hade en smartphone i början av 2012 och det är sannolikt betydligt fler idag. Samma undersökning visade att nästan två tredjedelar av alla som har en smartphone läser e-post i mobilen varje dag. Marknaden för smartphones och surfplattor växer så snabbt att det är svårt att hitta aktuell användarstatistik. Men du kan vara säker på att flera av dina prenumeranter kommer att läsa dina brev i en smartphone, surfplatta eller annan mobil enhet. (Apsis, 2012, s. 61) Detta innebär att mejlen blir lästa överallt och när som helst. Det påverkar också mejlets design och teknik eftersom mejlen blir lästa på allt mindre skärmar i ännu fler e-postprogram än tidigare. Alla utskick som företagen gör bör även vara anpassade för mobila enheter, annars förlorar utskicketen stor del av sin slagkraft. (Apsis, 2012, s. 61; Lee, 2012) Ämnesval på mejlet Ämnesraden på ett mejl lockar mottagaren till att fortsätta läsa meddelandet. Det är viktigt att meddelandets ämneär attraktivt och lockande för läsaren att fortsätta läsa meddelandet. 16

21 Avsändaren måste på ungefär 30 till 50 tecken skapa ett intresse hos mottagaren att fortsätta läsa e-postmeddelandet. (McPheat, 2011, s. 43) Ett tips från Sean McPheat (2011) är att hålla e-postmeddelandets ämne sammanfattande över vad som finns i själva meddelandet. Det får dock inte vara för långt och bör även vara någonting som är värdefullt för läsaren, som skapar ett intresse av att fortsätta läsa helt enkelt. Det räcker dock inte alla gånger med att bara lyfta fram mejlets innehåll för att få mottagaren att fortsätta läsa. Avsändaren kan i ämnesraden även lägga till en tidsram för när erbjudandet gäller. Detta kan göra att mottagaren vill läsa mejlet just nu. (Apsis, 2012, s. 84; McPheat, 2011, s. 43) Design Läsaren av mejlet börjar med att läsa hela designen på mejlet. När mottagaren öppnar mejlet börjar den inte med att läsa texten, de tittar först på e-postmeddelandets design och layout. (McPheat, 2011, s. 46) Designen påverkar hur mottagarna ser på företaget. Mejlets design bidrar till varumärkeskännedom och kan på så sätt stärka företagets relation med läsaren. Att designa utskicken med företagets logotyp och färger känner mottagarna sig bekanta med företaget frånstart. Hur e-postmeddelandet ser ut och hur det är designat påverkar resultatet eftersom det spelar roll hur företagets erbjudanden presenteras grafiskt. Ett tips från Apsis (2012) är att avsändaren testar att e-postdesignen fungerar i de olika e-postprogrammen som mottagarna kan tänkas använda.(apsis, 2012, s. 52; Lee, 2012) Innehåll I ett e-postmeddelande som har ett marknadsföringssyfte är det viktigt att balansera mängden med text och antalet grafiska figurer och former(mcpheat, 2011, s. 48). Rubrikerna har en viktig roll i texten, eftersom de ska locka läsaren till att fortsätta läsa texten. Genomgående i texten ska avsändaren ha i åtanke vilket budskap den vill förmedla 17

22 med meddelandet och på så sätt vara noggrann med ordvalen. I punkterna under rubrikerna lyfter avsändaren fram detaljerna i budskapet som avsändaren vill förmedla. Läsaren tittar oftast snabbt igenom mejlet och för att behålla läsarens intresse bör det vara tydliga och enkla budskap som förmedlas. Dela upp innehållet i stycken med en tydlig rubrik, nyckelord kan exempelvis också framhävas med fet eller kursiv stil i texten. (Apsis, 2012, ss ; McPheat, 2011, s. 48; Lee, 2012) Utskickstiden Tidpunkten för ett utskick kan ha stor betydelse för hur mottagaren tar emot mejlet. Detta är dock svårt för företaget att veta på förhand, därför gäller det precis som med mycket annat inom e-postmarknadsföring att testa sig fram. Att lägga ner tid på att testa och se vad som fungerar bättre respektive sämre är en del av processen för att optimera e- postmarknadsföringen. Frekvensen på utskicken är det svårt att avgöra vad som egentligen är rätt och fel. Det beror på ur mottagaren värderar innehållet. När företaget har någonting värdefullt att meddela sina kunder är det rätt att göra ett utskick. (Frankel, 2011, ss ) 2.5. Tidsplan för e-postmarknadsföringen Ett förslag från Anders Frankel (2011) är att göra en grovplanering för innehållet i företagets e-postmarknadsföringsaktiviteter för de kommande tolv månaderna. En detaljplanering bör sedan finnas för de kommande tre månadernas utskick. När planering görs bör företaget tänka på vad är för viktiga händelser det kommande året, både inom företaget och inom branschen eller på marknaden. (Frankel, 2011, ss ) Tänk på att ha ett jämnt flöde med utskicken. Är det för långt mellanrum mellan utskicken finns risken att nästa utskick kommer att ignoreras av mottagarna eller att de avregistrerar sig. Kommer utskicken för ofta är risken istället att de tröttnar på att ta emot e-post från företaget. Ha ett stabilt flöde med utskick men tänk på att vid varje utskick måste företaget har någonting relevant att förmedla till mottagaren, annars är det bara slöseri med tid. (Lee, 2012) 18

23 Timing vid utskick Det bör också finnas en plan för hur nya prenumeranter skall välkomnas och introduceras. Denna plan är i ett mer kortsiktigt perspektiv. Planen kan se ut som följande: Dag 1: Ett välkomstbrev som beskriver vad prenumeranterna kan vänta sig i framtiden. Dag 3: Första nyhetsbrevet med artiklar Dag 7: Andra nyhetsbrevet med erbjudanden Dag 14: Tredje nyhetsbrevet med artiklar Dessa utskick sker i ett flöde. Det ger en bra start på hur företaget ska agera efter utskicket. Om mottagaren exempelvis klickar på ett erbjudande, men inte köper, kan företaget skicka ett till nyhetsbrev med ett liknande rabatterat erbjudande. Det ger företaget en möjlighet att se vad mottagaren är intresserad av och skicka ett segmenterat erbjudande. (Frankel, 2011, s. 90) 2.6. E-postens roll i marknadsföringsmixen E-postmarknadsförings roll i företagets marknadsföringsmix har potential att vara mer än bara ett säljbrev. E-postmarknadsföring kan användas för att locka besökare till företagets hemsida, som kundvårdare, en del av en kampanj och som varumärkesbyggare. E-postmarknadsföring kräver investeringar i både pengar men framför allt i tid. Precis som i andra marknadsföringsoch försäljningsaktiviteter är det viktigt att ha en målsättning för att veta vad företaget vill uppnå och hur de ska följa upp resultatet. (Frankel, 2011, ss ) Det är viktigt att företagets utskick hänger ihop med företagets övriga marknadsföring och ses som en del av helheten, marknadsföringsmixen. Företaget måste veta vad e- postmarknadsföringen har för roll i just deras marknadsföringsmix. Är det direktförsäljning, kundvårdare, varumärkesbyggande, för att locka besökare till hemsidan, ersätta kostnaden för annonser och trycksaker eller är det en kombination av alla dessa? (Frankel, 2011, s. 33) 19

24 Locka besökare till hemsidan E-post är ett mycket bra verktyg för att locka besökare till företagets hemsida. Utskicken som företaget gör kan ses som en aptitretare som visar vad företaget kan erbjuda. Mottagarna kan klicka in på hemsidan och se fler erbjudanden i sin helhet. En stor anledning till att locka besökare till hemsidan är att det är en plats som företaget kontrollerar. Där kan företaget locka läsaren till vidareläsning och få dem att spendera mer tid på företagets webbplats. (Frankel, 2011, s. 32) Kombinera med sociala medier Eftersom företag enbart kan skicka nyhetsbrev till personer som aktivt har bett om det kan sociala medier vara ett bra komplement till det. Vid ett utskick är det viktigt att göra det enkelt för mottagaren att kunna dela vidare någonting som den gillar, med endast några klick kan ett utskick spridas vidare till tusentals människor. (Frankel, 2011, s. 130) Sociala medier kan öka räckvidden för utskicken, skaffa flera prenumeranter, förlänga livstiden för utskicken samt att förbättra utskickets rykte mendet kan dock även försämra ryktet. (Frankel, 2011, s. 130) En undersökning gjord av amerikanska Silverpop visar att även om bara 0,5 procent av mottagarna klickar på länkar för att dela innehåll från nyhetsbrev i sociala medier så ökar denna delning i genomsnitt räckvidden för till exempel ett nyhetsbrev med 24 procent. Helt utan någon extra kostnad för avsändaren. (Frankel, 2011, s. 130) En del av kritiken mot e-postmarknadsföring är att det inte är ett bra sätt för att skaffa nya kunder, eftersom mottagarna måste ge samtyckeom att motta ett utskick enligt lagstiftningen, mer information om lagstiftningen finns i rubrik 2.9. Att dela nyhetsbrevet och prenumerationsformuläret på sociala medier kan vara ett sätt att locka nya prenumeranter. Om företagets utskick är intressant för mottagarna finns även möjligheten att de delar det vidare 20

25 på exempelvis Facebook, Twitter, via en blogg eller på Linkedin. (Apsis, 2012, ss ; Europeiska Unionen, 2002; Lee, 2012) 2.7. Segmentering När en prenumerant har anmält sig till att prenumerera på nyhetsbrevet har företaget oftast inte mer information om prenumeranten än e-postadressen. Dock så kan företaget snabbt få mer information om mottagaren när den öppnar mejlet och klickar på länkar och erbjudanden. Utifrån den informationen kan företaget sedan skicka mer inriktade erbjudanden och nyhetsbrev. I ett utskick till mottagarna kan företaget även be mottagaren att aktivt klicka i vad de är intresserade av för typ av erbjudanden och vilket geografiskt område de är bosatta i, detta är viktig information för företaget. (Apsis, 2012, s. 21; Lee, 2012) Kotler & Keller (2009) skriver att det är viktigt att företaget förstår sig på kunderna och vilka egenskaper det är som gör segmentet unikt och varför det är värt att satsa på det segmentet. Segmentering innehåller nyckelfördelar jämförelsevis med massmarknadsföring. Nyckelfördelarna med segmentering är att det går att samla en grupp av kunder, befintliga eller potentiella, med likartade intressen, behov och förrutsättningar under samma kategori. Till dem kan företag erbjuda anpassad design, pris, tillgänglighet, leverans samt att företaget kan möta konkurrenterna på ett starkare sätt.(kotler & Keller, 2009, ss ) Det långsiktiga målet inom e-postmarknadsföring är att kunna skicka nyhetsbrev som är personliga och mer inriktade för mottagaren(apsis, 2012, s. 21). Det innebär en förflyttning via en segmenteringsskala som ser ut som följande: 21

26 Figur 1. Segmenteringsskala (Apsis, 2012, s. 21) Att studera statistiken från tidigare utskick kan ge företaget viktig information om vilket innehåll i utskicken som mottagarna uppskattade, vad som fungerar och vad som inte fungerar. Den kunskapen kan de ta med sig till nästa utskick. Statistiken kan även dela in mottagarna i olika segment som sorteras ut i respektive e-postlista. De mottagare som klickat på Länk A hamnar i segment A och de som klickat Länk B hamnar i segment B. Utifrån det kan företaget skicka inriktade erbjudanden. (Apsis, 2012, s. 43) Att förstå kundens livscykel handlar om timing och att förstå kundens behov för tillfället. I Apsis (2012) Handbok för e-postmarknadsföring tar de upp som exempel att när ett mobilabonnemang är på väg att ta slut, så kan företaget skicka erbjudanden om nya tjänster och abonnemang. Eller när en kund har köpt en produkt kan företaget skicka ut mer information om produkten och eventuella tilläggstjänster, som kan leda till merförsäljning.(apsis, 2012, s. 43) Målsättningen är sedan att kunna skicka ett individuellt och personligt meddelande till mottagaren. Där företaget vet vilka produkter mottagaren kan vara intresserad av och där relevansen i meddelandet är så hög som möjligt för mottagaren. (Apsis, 2012, ss ) 2.8. Varför bör företag använda sig av e-postmarknadsföring? I undersökningen Svenskarna och Internet 2012genomförd av Ove Findahl (2012) har det konstaterats att e-post är det vanligaste kommunikationsmedlet i Sverige efter att prata i telefon. 22

E-POSTBAROMETERN 2013

E-POSTBAROMETERN 2013 E-POSTBAROMETERN 2013 Marknadschefers val av olika medier 2013 E-postmarknadsföringens nuläge, framtid och trender. Statistik från en undersökning bland svenska marknadsförare. Creating e-mail success

Läs mer

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En guide av Mats Wurnell www.matswurnell.net Om denna introduktion Se denna guide som en introduktion till pr och mediebearbetning. Den hjälper er att

Läs mer

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk kapitel : kommunikation och sociala nätverk Kommunikation och sociala nätverk Möjligheten att skicka brev elektroniskt var en av drivkrafterna till att internet utvecklades och har sedan dess utgjort inkörsporten

Läs mer

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk kapitel : kommunikation och sociala nätverk 0 Kommunikation och sociala nätverk Möjligheten att skicka brev elektroniskt var en av drivkrafterna till att internet utvecklades och har sedan dess utgjort

Läs mer

Lättanvänt Kraftfullt Flexibelt. Apsis Newsletter Pro

Lättanvänt Kraftfullt Flexibelt. Apsis Newsletter Pro Newsletter Pro Lättanvänt Kraftfullt Sökes: E-postmarknadsförare som vill spara tid, kvalitetssäkra sina utskick och arbeta med mottagaranpassad, relevant e-postmarknadsföring. Finnes: Så hjälper Newsletter

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring

Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring Av alla besökare i en webbutik är det statistiskt sett bara en liten andel som handlar något. Tänk om du kunde återengagera den stora andelen potentiella

Läs mer

Lata marknadsföraren

Lata marknadsföraren Lata marknadsföraren *************************************************** * * * * Inre Cirkelns Månadsbrev 8, januari 2015 * * * * *************************************************** Checklista för ett

Läs mer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Actionkoder 3. Kanalerna 4. Statistik 5. 7 tips 6. Sammanfattning

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

Så skapar du Personas och fångar din läsare. White paper

Så skapar du Personas och fångar din läsare. White paper Så skapar du Personas och fångar din läsare White paper Så skapar du Personas och fångar din målgrupp Att verkligen förstå din målgrupps situation är avgörande för att nå fram med ditt budskap. De flesta

Läs mer

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 Inledning 3 Beskrivning 3 Diskussion

Läs mer

EPOSTSERVICE. Därför är EpostService så effektiv! www.epostservice.se. - Ger dig nya kunder. Ett enda utskick räcker! En bild säger mer än 1000 ord.

EPOSTSERVICE. Därför är EpostService så effektiv! www.epostservice.se. - Ger dig nya kunder. Ett enda utskick räcker! En bild säger mer än 1000 ord. - Ger dig nya kunder Därför är EpostService så effektiv! EpostService gör dina kunder lönsammare genom att du håller dem informerad om vad ditt företag erbjuder. Detta gör du via nyhetsbrev och enkäter

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

CONTENT MARKETING. 4 steg som hjälper dig att skapa en träffsäker strategi.

CONTENT MARKETING. 4 steg som hjälper dig att skapa en träffsäker strategi. CONTENT MARKETING 4 steg som hjälper dig att skapa en träffsäker strategi. Vad är nyttan med content marketing? Content marketing handlar om att använda egenproducerat innehåll i din marknadsföring för

Läs mer

Profilera dig på LinkedIn. 10 steg till en lyckad profil

Profilera dig på LinkedIn. 10 steg till en lyckad profil Profilera dig på LinkedIn 10 steg till en lyckad profil Profilera dig på LinkedIn Med över 300 miljoner användare är LinkedIn världens största professionella nätverk och två miljoner svenskar är medlemmar.

Läs mer

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK PROSPEKT MEDIAS HANDBOK 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 FACEBOOK 4-5 INSTAGRAM 6-7 TWITTER 8-9 LINKEDIN 10 YOUTUBE 11 2 INLEDNING Idag är sociala medier ett måste i ett företags mediemix. Det har blivit

Läs mer

Så skapar, skickar och utvärderar du e-post som ger tydliga resultat

Så skapar, skickar och utvärderar du e-post som ger tydliga resultat Så skapar, skickar och utvärderar du e-post som ger tydliga resultat HANDBOK I E-POSTMARKNADSFÖRING UPPDATERAD MED e-post för sociala medier och mobila enheter INNEHÅLL 1. nycklarna till framgång 6 2.

Läs mer

GREEN STATE ANALYS BESLUT LÖNSAMHET. Vi sköter din marknadsföring, kostnadsfritt.

GREEN STATE ANALYS BESLUT LÖNSAMHET. Vi sköter din marknadsföring, kostnadsfritt. Vi sköter din marknadsföring, kostnadsfritt. DIGITAL PRESENCE Innehållsförteckning Detta dokument är till för att ge dig en förståelse i vilka vi är, vad vi erbjuder & hur vi arbetar för att gör din digitala

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

Instagram. Vad kan Instagram göra för ditt företag?

Instagram. Vad kan Instagram göra för ditt företag? Instagram Vad kan Instagram göra för ditt företag? Lite statistik 46 % män 54 % kvinnor 75 miljoner dagliga användare 1,2 biljoner gilla dagligen Många företag och offentliga personer väljer att använda

Läs mer

7 steg för att starta ett affiliateprogram

7 steg för att starta ett affiliateprogram 7 steg för att starta ett affiliateprogram Affiliatemarknadsföring är en internetbaserad försäljningskanal där sk publicister (även affiliates eller publishers ) förmedlar besökare till en annonsör och

Läs mer

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer

Handledning och checklista för klarspråk

Handledning och checklista för klarspråk Handledning och checklista för klarspråk i Brottsofferjouren 2015-02-24 Innehåll Vad är klarspråk?... 2 Varför ska vi skriva klarspråk?... 2 Hur du kan använda checklistan... 2 Innan du börjar skriva...

Läs mer

Business research methods, Bryman & Bell 2007

Business research methods, Bryman & Bell 2007 Business research methods, Bryman & Bell 2007 Introduktion Kapitlet behandlar analys av kvalitativ data och analysen beskrivs som komplex då kvalitativ data ofta består av en stor mängd ostrukturerad data

Läs mer

Titel på examensarbetet. Dittnamn Efternamn. Examensarbete 2013 Programmet

Titel på examensarbetet. Dittnamn Efternamn. Examensarbete 2013 Programmet Titel på examensarbetet på två rader Dittnamn Efternamn Examensarbete 2013 Programmet Titel på examensarbetet på två rader English title on one row Dittnamn Efternamn Detta examensarbete är utfört vid

Läs mer

Lata marknadsföraren

Lata marknadsföraren Lata marknadsföraren *************************************************** * * * * Inre Cirkelns Månadsbrev 9, februari 2015 * * * * *************************************************** 9 tips för att lyckas

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

Hållbar utveckling A, Ht. 2014

Hållbar utveckling A, Ht. 2014 Hållbar utveckling A, Ht. 2014 Kommunikation och projektledning för hållbar utveckling Projektplan Bakgrund Som ett stöd i ert projekt kommer ni att arbeta utifrån en projektplan i tre delar, varje ny

Läs mer

Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013. www.ljk.se

Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013. www.ljk.se Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013 Loredana Jelmini loredana@ljk.se Utbildning Strategi Coachning Vad är ett varumärke? http://www.youtube.com/watch?v=ki6blg567i4

Läs mer

Så jobbar du Bilaga för regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1

Så jobbar du Bilaga för regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1 1 (5) Så jobbar du Bilaga för regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1 Så jobbar du Innan du startar 2 Några facebook-tips 2 Så kommer du igång 3 Så uppträder du på sociala

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Caesar Marketing. Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar.

Caesar Marketing. Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Caesar Marketing När alla drar åt samma håll Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Vill du öka er försäljning, kundlojalitet

Läs mer

Rätt budskap till rätt målgrupp. Att nå ut med sin kommunikation

Rätt budskap till rätt målgrupp. Att nå ut med sin kommunikation Rätt budskap till rätt målgrupp Att nå ut med sin kommunikation Kommunikation är ett medel för att nå resultat Steg 1: Planera Kommunikation är inget fast och statiskt, utan en process som hela tiden utvecklas

Läs mer

Rutiner för opposition

Rutiner för opposition Rutiner för opposition Utdrag ur Rutiner för utförande av examensarbete vid Avdelningen för kvalitetsteknik och statistik, Luleå tekniska universitet Fjärde upplagan, gäller examensarbeten påbörjade efter

Läs mer

Analys av kvalitativ data Kvalitativ innehållsanalys som ett exempel. Introduktion Bakgrund Syfte Metod Resultat Diskussion Slutsats

Analys av kvalitativ data Kvalitativ innehållsanalys som ett exempel. Introduktion Bakgrund Syfte Metod Resultat Diskussion Slutsats KVALITATIV ANALYS Analys av kvalitativ data Kvalitativ innehållsanalys som ett exempel Övning i att analysera Therese Wirback, adjunkt Introduktion Bakgrund Syfte Metod Resultat Diskussion Slutsats Fånga

Läs mer

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Facebook Ett av de snabbaste sätten att sprida sin webbutik och få sin första beställning är att använda sig av Facebook. Det finns två olika sätt att

Läs mer

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT Nyhetsbrev nr 5, 2014 OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT - När jag tänker på hur enkelt det är att bara vara till, lyssna på kunderna, att höra vad de säger och att hjälpa dem med det som de behöver

Läs mer

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter 00065/2010/SV WP 174 Yttrande 4/2010 över FEDMA:s europeiska uppförandekodex för användning av personuppgifter i direkt marknadsföring Antaget den

Läs mer

Exempel på gymnasiearbete inom ekonomiprogrammet juridik

Exempel på gymnasiearbete inom ekonomiprogrammet juridik Exempel på gymnasiearbete september 2012 Exempel på gymnasiearbete inom ekonomiprogrammet juridik Barnets ställning i vårdnadstvister Elevens idé Martin har en idé om att göra sitt gymnasiearbete om barn

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

den lilla blå Hur du skriver effektiva och engagerande statusuppdateringar på Facebook En guide av Ebba Strandberg

den lilla blå Hur du skriver effektiva och engagerande statusuppdateringar på Facebook En guide av Ebba Strandberg den lilla blå Hur du skriver effektiva och engagerande statusuppdateringar på Facebook En guide av Ebba Strandberg innehållsförteckning Vilken är din status?... s. 4 Testa om din statusuppdatering är läsbar

Läs mer

E-POSTBAROMETERN 2013

E-POSTBAROMETERN 2013 E-POSTBAROMETERN 2013 E-post i mobila enheter Så skapar och designar du e-post som ger resultat i en mobil värld. Ta del av undersökningsresultat och aktuell statistik. Creating e-mail success Hej! Den

Läs mer

Mall för marknadsplan ROMICOM AB

Mall för marknadsplan ROMICOM AB Mall för marknadsplan ROMICOM AB Disposition 1. Nuläge 1. Organisation 2. Vision&Affärsidé 3. Målgrupper 4. Positionering 5. SWOT-analys 2. Strategidel: Förverkligande av affärsidén Långsiktig (3-5 år)

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet är en praktisk handbok för dig som någon gång skriver text för webb, surfplattor och

Läs mer

Kursnamn XX poäng 2013-10-15. Rapportmall. Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare:

Kursnamn XX poäng 2013-10-15. Rapportmall. Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare: Kursnamn XX poäng 2013-10-15 Rapportmall Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare: Innehållsförteckning En innehållsförteckning görs i Word när hela arbetet är klart. (Referenser, Innehållsförteckning,

Läs mer

Eget arbete 15 Poäng. Rubrik Underrubrik

Eget arbete 15 Poäng. Rubrik Underrubrik Säbyholms montessoriskola Årskurs 6 Plats för bild som har med arbetet att göra Eget arbete 15 Poäng Rubrik Underrubrik Förnamn Efternamn Examinator: Förnamn Efternamn Handledare: Förnamn Efternamn 1 Sammanfattning

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun

Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun 1 (6) 20111010 Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun Riktlinjerna beskriver hur Fagersta kommun och dess verksamheter kan använda sociala medier på ett sätt som stämmer överens med kommunens

Läs mer

Om VIVA. Bolaget har kontor i Uppsala (huvudkontor), Stockholm, Göteborg, Malmö, Kalmar och Oslo.

Om VIVA. Bolaget har kontor i Uppsala (huvudkontor), Stockholm, Göteborg, Malmö, Kalmar och Oslo. Välkommen! önskar & Om VIVA Viva Media är en digital affärspartner som erbjuder strategier och tjänster med fokus på att konvertera digitala medieinvesteringar till konkreta affärer. Bolaget har kontor

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

Guide. Kundvärde Optimering

Guide. Kundvärde Optimering Guide Kundvärde Optimering Syftet med denna guide är att på ett enkelt sätt förklara samma system som de mest framgångsrika företagen använder i sin marknadsföring. Den bygger på gamla principer inom marknadsföring

Läs mer

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Innehåll Vad är en bra uppsats? Söka, använda och refera till litteratur Insamling

Läs mer

Metoduppgift 4 - PM. Barnfattigdom i Linköpings kommun. 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet

Metoduppgift 4 - PM. Barnfattigdom i Linköpings kommun. 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet Metoduppgift 4 - PM Barnfattigdom i Linköpings kommun 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet Problem Barnfattigdom är ett allvarligt socialt problem

Läs mer

Konsumentverket arbetar för dig!

Konsumentverket arbetar för dig! Konsumentverket arbetar för dig! Obeställd e-postreklam - Lagstiftning, Tillämpning och Tillsyn Ola Svensson Rättsenhet 3 Konsumentverket/KO De viktigaste konsumentlagarna Marknadsföringslagen Avtalsvillkorslagen

Läs mer

ATT SKAPA INFLYTANDE. Från medierelationer till influencer-relationer. Mynewsdesk PR Academy. Studieguide 2 av 5

ATT SKAPA INFLYTANDE. Från medierelationer till influencer-relationer. Mynewsdesk PR Academy. Studieguide 2 av 5 ATT SKAPA INFLYTANDE Från medierelationer till influencer-relationer Mynewsdesk PR Academy Studieguide 2 av 5 VEM ÄR EN INFLUENCER? INFLUENCERS FINNS INOM VARJE UPPTÄNKLIG BRANSCH VAD GÖR DEM SÅ ANVÄNDBARA?

Läs mer

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero Vilka är Animero och varför står jag här? = både webb och film Startade 2001 13 anställda Kontor i Helsingborg och Stockholm Vilka

Läs mer

QR-KODER. En kort guide till hur du bör tänka när du använder QR-koder i dina kampanjer.

QR-KODER. En kort guide till hur du bör tänka när du använder QR-koder i dina kampanjer. QR-KODER En kort guide till hur du bör tänka när du använder QR-koder i dina kampanjer. Vad är QR-koder? QR-koder, (Quick Response-koder), har blivit oerhört populära på senare tid. Varför? QR-koden har

Läs mer

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Sociala medier Facebook Twitter Instagram Pinterest Avenyn, Peter Tilling 2013 www.semseo.se MÅLSÄTTNING

Läs mer

Hur viktigt är ditt varumärke?

Hur viktigt är ditt varumärke? Hur viktigt är ditt varumärke? Bygger du ditt varumärke för att du ska få göra fler och bättre affärer? Då är ett varumärkesskydd en klok investering. Skyddar dina idéer Ditt varumärke är inte vad du säger

Läs mer

Låt kunderna göra jobbet!

Låt kunderna göra jobbet! Låt kunderna göra jobbet! Innehållsförteckning Inledning...4 Vad är referensprogrammet?...6 250 gånger 250-regeln...8 ABC-listan...10 Ha mig i åtanke...12 Bevara kontakten!...14 - Årsplan för utskick...16

Läs mer

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande 1. Lär dig från dem som varit i samma situation Ett av de bästa sätten att få värdefulla kontakter är att nätverka med din högskolas alumner. De har

Läs mer

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Josefine Möller och Meta Bergman 2014 Nu på gymnasiet ställs högra krav på dig när du ska skriva en rapport eller uppsats. För att du bättre ska vara förberedd

Läs mer

BLI EN BÄTTRE SÄLJARE

BLI EN BÄTTRE SÄLJARE BLI EN BÄTTRE SÄLJARE Johnny Rydholm, säljchef på SpeedLedger e-bokföring, berättar sin historia och ger dig sina bästa tips från säljvärlden! INGA KUNDER - INGEN VERKSAMHET Som egenföretagare jobbar du

Läs mer

Kronologisk meritförteckning. Personligt brev. Personligt brev

Kronologisk meritförteckning. Personligt brev. Personligt brev Att skriva en vinnande ansökan Agenda Meritförteckning / CV Personligt brev Checklista för din ansökan Intervjutips och vanliga intervjufrågor Vilka bedömningskriterier utvärderas du på? Var och hur hittar

Läs mer

MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK

MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK HUR MÄN OCH KVINNORS ANVÄNDANDE AV SOCIALA MEDIER SKILJER SIG OCH VAD DE EFTERFRÅGAR AV VARUMÄRKEN ONLINE. 6 SEPTEMBER 2012 Den här presentationen handlar

Läs mer

Twittrande marknadsföring

Twittrande marknadsföring Twittrande marknadsföring En essä i digitala distrubtionsformer Ulf Stäke VT 2010 Högskolan Väst Innehållsförteckning Inledning... 3 Twitter... 4 Varför Twitter används till marknadsföring och hur... 4

Läs mer

8 sätt att öka engagemanget hos dina kunder med QR! Hur du kan använda QR-koder för att skapa nytta för er och värde för kunden.

8 sätt att öka engagemanget hos dina kunder med QR! Hur du kan använda QR-koder för att skapa nytta för er och värde för kunden. 8 sätt att öka engagemanget hos dina kunder med QR! Hur du kan använda QR-koder för att skapa nytta för er och värde för kunden. Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Actionkoder 3. Statistik 4. Värden

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Erbjud era kunder gratis Wi-Fi, samtidigt som ni bygger en ny unik marknadsföringskanal

Erbjud era kunder gratis Wi-Fi, samtidigt som ni bygger en ny unik marknadsföringskanal Erbjud era kunder gratis Wi-Fi, samtidigt som ni bygger en ny unik marknadsföringskanal Med en social HotSpot från Idékonsulten får ni möjligheten att bygga en egen unik marknadsföringskanal till personer

Läs mer

Mall för uppsatsskrivning 2013-2014

Mall för uppsatsskrivning 2013-2014 Mall för uppsatsskrivning 2013-2014 Exempel på framsida samt instruktioner Förnamn Efternamn Klass Entréskolan, Eskilstuna Datum Använd Infoga- menyn i Word och välj sidnummer för att lägga in sidnummer

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap Catrin

Läs mer

Högstadieelevers uppfattning och kunskap om sexualundervisningen. Sofia Johansson

Högstadieelevers uppfattning och kunskap om sexualundervisningen. Sofia Johansson Högstadieelevers uppfattning och kunskap om sexualundervisningen Sofia Johansson Utvecklingsarbete för barnmorske (YH)-examen Utbildningsprogrammet för vård Vasa, 2014 UTVECKLINGSARBETE I BARNMORSKEKUNSKAP

Läs mer

Mottagarmakt Kundinsikt 2014 SÅ VILL DINA KUNDER KOMMUNICERA

Mottagarmakt Kundinsikt 2014 SÅ VILL DINA KUNDER KOMMUNICERA Mottagarmakt Kundinsikt 2014 SÅ VILL DINA KUNDER KOMMUNICERA Om rapporten Denna rapport bygger på resultaten från två separata undersökningar om attityder till fysisk och elektronisk kommunikation. I PostNords

Läs mer

Eye tracking analysera din kommunikation och sälj mer

Eye tracking analysera din kommunikation och sälj mer Eye tracking analysera din kommunikation och sälj mer 1 2 Skapa iögonfallande information och sälj mer Ser dina kunder det du verkligen vill att de ska läsa på fakturan, hemsidan eller i appen? Eller missar

Läs mer

http://youtu.be/zqzsqkmfghe

http://youtu.be/zqzsqkmfghe http://youtu.be/zqzsqkmfghe Sociala medier vill du ta steget, men vet inte hur? 4 oktober 2012 Lisbeth Larsson, Marknadschef Jenny Stråhle, Marknadskommunikatör Vad använder företag sociala medier till?

Läs mer

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND 8 mars 2010 OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND Version 1.0 8 mars 2010 Projektledare: Anders Ankarlid Vårt uppdrag: Att hjälpa företag med service. Invent Observer har funnits sedan

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Digital producent 4 dgr

Digital producent 4 dgr Digital producent 4 dgr Lär dig hur du framgångsrikt kan jobba med digitala medier. Få fler besökare, kunder och affärer. Under 4 dagar för du möjlighet att lära dig mer om hur du kan skapa en digital

Läs mer

SM S1. IAB Sverige Certifiering av Onlinesäljare Social Media

SM S1. IAB Sverige Certifiering av Onlinesäljare Social Media SM.170321.S1 IAB Sverige Certifiering av Onlinesäljare Social Media INNEHÅLL Vad är sociala medier? s. 3 Statistik & Sociala medier s. 4-6 Annonsering i sociala medier s. 7-8 Vad är en hashtag #? s.9 Uppföljning

Läs mer

Datum 2013-09-18 1 (6) Antaget av Kommunstyrelsen 2013-11-14 17

Datum 2013-09-18 1 (6) Antaget av Kommunstyrelsen 2013-11-14 17 2013-09-18 1 (6) Sociala medier ger möjligheter till ökad öppenhet och dialog. Genom att använda sociala medier kan vi nå fler människor och fler målgrupper. Vi kan möta medborgarna på nya sätt och på

Läs mer

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben Slutprojekt 2010 Medieinstitutet Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben http://www.youtube.com/watch?v=sifypqjyhv8 Problem, syfte och mål

Läs mer

Vad är SEO? Topp 10 SEO handlar om att förenkla för sökmotorerna att förstå vad din webbplats handlar om

Vad är SEO? Topp 10 SEO handlar om att förenkla för sökmotorerna att förstå vad din webbplats handlar om SEO en stilguide Vad är SEO? Har du sprungit på begreppet SEO? Kanske har någon försökt förklara vad det är utan att lyckas fullt ut. Du har förstått att din webbplats behöver SEO för att bli bra, men

Läs mer

vad är marknadsföring?

vad är marknadsföring? om föreläsaren praktisk marknadsföring ring RPC Stockholm, den 16 december 2004 pappa (Milton, 10 och Nellie 7) ekonomie doktor (affärsautomatiseringar) forskare (Stocholms universitet: marknadsföring)

Läs mer

Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag Så om du delar detta vidare, ange gärna någon av dessa.

Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag Så om du delar detta vidare, ange gärna någon av dessa. 7 steg för att skapa en Hashtag- strategi för B2B- företag Marketinghouse (källor: Google, Hubspot, Twitter, Instagram och olika bloggar) Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag

Läs mer

Sökoptimering - Innehåll

Sökoptimering - Innehåll Sökoptimering - Innehåll Introduktion Del 1 - Lokal Sökoptimering Del 2 - Onsite Optimering Del 3 - Offsite Optimering Sökoptimering (SEO): Sökoptimering är grunden för din synlighet på nätet. Ca 97% av

Läs mer

** Mestadels om Marknadsföring **

** Mestadels om Marknadsföring ** Hur du skaffar fler kunder... en beprövad online-strategi I förra numret av nyhetsbrevet (http://www.webbutveckling.com/mestadels1238.php) pratade vi om kundanskaffning och kundvärde och hur du använder

Läs mer

DISTRIBUTION. Så kan nya metoder hjälpa dig att nå din målgrupp. Mynewsdesk PR Academy. Studieuide 3 av 5

DISTRIBUTION. Så kan nya metoder hjälpa dig att nå din målgrupp. Mynewsdesk PR Academy. Studieuide 3 av 5 DISTRIBUTION Så kan nya metoder hjälpa dig att nå din målgrupp Mynewsdesk PR Academy Studieuide 3 av 5 Del 1 Grunderna i innehållsdistribution För att nå maximal räckvidd för ditt innehåll bör du bli bekant

Läs mer

Så gör du din kund nöjd och lojal - och får högre lönsamhet. Tobias Thalbäck Om mätbara effekter av kundnöjdhet

Så gör du din kund nöjd och lojal - och får högre lönsamhet. Tobias Thalbäck Om mätbara effekter av kundnöjdhet Så gör du din kund nöjd och lojal - och får högre lönsamhet Tobias Thalbäck Om mätbara effekter av kundnöjdhet Hög kundnöjdhet ger högre avkastning Företag med hög kundnöjdhet genererar högre avkastning

Läs mer

Sökmotormarknadsföring

Sökmotormarknadsföring Sökmotormarknadsföring Kenth Johansson kejo@tomegroup.se Bakgrund Sökmotorer Sökmotoroptimering Hitta rätt nyckelord Hur får jag fler klick på min sida i sökresultatet? Genomgång av några verktyg Sökmotorannonsering

Läs mer

Steg för steg-guide för. Medarbetarundersökning

Steg för steg-guide för. Medarbetarundersökning Steg för steg-guide för Medarbetarundersökning En av de viktigaste resurserna i en organisation är medarbetarna. Hur dina medarbetare samarbetar kommer att i hög utsträckning påverka resultatet för din

Läs mer

Inspirationsfasen. Fortsättning på nästa sida. Hållbar utveckling B, vårterminen 2013. Cemus/CSD Uppsala, Uppsala universitet & SLU

Inspirationsfasen. Fortsättning på nästa sida. Hållbar utveckling B, vårterminen 2013. Cemus/CSD Uppsala, Uppsala universitet & SLU Inspirationsfasen Förvänta er framgång! Fokusera på problemet, men leta efter möjligheter. Titta på världen, observera och låt dig inspireras. Utforska det som kittlar din nyfikenhet! Ha med så många olika

Läs mer

RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN. Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg

RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN. Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg DIALOG Att skapa en dialog på webben är idag något av det viktigaste som finns då stora delar av vår kommunikation mellan

Läs mer

Hemligheterna bakom framgångsrik kommunikation Mattias Franzén

Hemligheterna bakom framgångsrik kommunikation Mattias Franzén Hemligheterna bakom framgångsrik kommunikation Mattias Franzén Marknadsföring & Kommunikation Var tydlig med vad du säljer Presentera dina produkter och tjänster tydligt och lättförståeligt. Det ger ett

Läs mer

White paper Välskrivna texter för e-post

White paper Välskrivna texter för e-post White paper Välskrivna texter för e-post Lär dig knepen som hjälper dig att skriva bättre texter Din guide till bra och välskrivna texter för e-post Den digitala marknadsföringen är ofta inriktad på teknik.

Läs mer

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Resultatmätning Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Att mäta resultat av marknadsinvesteringarna Att följa upp och mäta resultaten

Läs mer

Peter Hellström. PH-Digital Marketing peter.hellstrom@digitalmarketing.fi www.digitalmarketing.fi

Peter Hellström. PH-Digital Marketing peter.hellstrom@digitalmarketing.fi www.digitalmarketing.fi Peter Hellström PH-Digital Marketing peter.hellstrom@digitalmarketing.fi www.digitalmarketing.fi Internet, trender och Google sökmotor Sökmotoroptimering = SEO, Search Engine Optimization Sökmotormarknadsföring

Läs mer

Källkritisk metod stora lathunden

Källkritisk metod stora lathunden Källkritisk metod stora lathunden Tryckt material, t ex böcker och tidningar, granskas noga innan det publiceras. På internet kan däremot alla enkelt publicera vad de önskar. Därför är det extra viktigt

Läs mer