Humanister på tværs af Øresund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Humanister på tværs af Øresund"

Transkript

1 Humanister på tværs af Øresund Sammenligning af arbejdsmarkedet for humaniorakandidater/examinerade i Danmark og Sverige, herunder Øresundsregionen Ole Krarup Jensen og Caja Lennartsdotter Den 1. maj 2006

2 Indholdsfortegnelse 2 Side 0. Dansk-svensk 4 1. Indledning 4 Materiale 4 Rapporter 5 2. OECD-sammenstilling af Danmark og Sverige 6 3. Sammenligning af arbejdsmarkedet for humanister 7 Metodiske overvejelser 7 Procenter og absolutte tal 7 Sammenligning af Danmark og Sverige 8 Øresundsregionen 8 Ikke så forskellig fra de nationale forhold 9 Sammenligning af de 3 universiteter som helhed 10 Sammenligning branche for branche 11 Malmö Högskola Arbejdsmarkedet for humanister i Sverige 16 Svenske examensformer vi universitet och högskolar 16 Linjeexamen 17 Förutsättningar för studien 17 Sverige som helhed 17 Specificering af de enkelte brancher 20 Lunds Universitet 25 Branchefordeling 26 Specificering af de enkelte brancher Arbejdsmarkedet for humanister i Danmark 33 Uddannelsesstrukturen for humanister ved Københavns. Univ. 33 Uddannelsesstrukturen ved Roskilde Universitetscenter 33 Særkørslerne 34 Beskæftigelsesfordelingen 35 Arbejdsfunktioner 37 Udspecificering af de enkelte brancher 39 De enkelte fag Interviews med humanister og arbejdsgivere 43 Humaniora som yrke 43 Förutsättningar för studien 44 Præsentation av informanterna 45 Carlberg, Nicolai 45 Jensen, Sara 47 Kåreby, Kristina 47 Lillelund Aggebo, Helle 48 Malmqvist, Henrik 50 Markussen, Lars 51 Husum, Kristian 52 Pedersen, Sanya 53 Stjernfeldt, Daniel 54 Freij, Gunilla 55 Sørensen, Hanne Dorthe 57

3 3 Informantarnas bild af Humaniora 57 Humaniora på arbetsmarknaden Humanisternes Färdigheter och kompetencer 62 Konkreta råd 68 Under studietiden 69 Efter studierna 71 Bilag Ämnesfördelning över humaniora och teologi i Sverige 74 Ämnesfördelning över humaniora och teologi i Lund 80 I den danske undersøgelse indgår følgende kategorier af kandidater 84 I den danske undersøgelse indgår følgende kategorier af bachelorer 86 Noter til den danske arbejdsmarkedsundersøgelse 87 Källförteckning 88 Intervjuguide, humanist 89 Intervjuguide, arbetsgivare 90

4 0. Dansk-svensk 4 Da der er tale om et dansk-svensk Øresundsprojekt er rapporten skrevet i begge sprog. De svensksprogede dele er skrevet af Caja Lennartsdotter og de dansksprogede af Ole Krarup Jensen. Caja har lavet diagrammerne for de svenske forhold og Ole har kommenteret disse. 1. Indledning Den foreliggende sammenlignende analyse af arbejdsmarkedet for humanistiske examinerade/kandidater i Danmark og Sverige, herunder Øresundsregionen er et delresultat af interregprojektet Humaniora Øresund som har fået støtte fra Interreg i perioden fra 1/ til 31/ Interreg fordeler EU-midler til grænseregionen Øresund. Universiteterne uddanner mange forskellige typer af humaniorakandidater/bachelorer. På fakulteterne foretager vi brancheanalyser og undersøgelser af hvor vores kandidater bliver ansat, og af i hvilket omfang deres kvalifikationer kan bruges. Ideen med denne rapport er at lave komparative studier på tværs af Øresund dvs. sammenligne danske beskæftigelsesundersøgelser samt forhold og kombinere det med tilsvarende undersøgelser af de svenske humanisters forhold på arbejdsmarkedet. Målet er at få en mere præcis viden om Øresundregionens arbejdsmarked for humanistiske kandidater, herunder udviklingen i dette. Hermed søges opnået en viden der gør at humanister fra såvel Danmark som Sverige får en bedre chance for at kvalificere sig på tværs af Øresund, og dertil får en viden om inden for hvilke brancher der er jobchancer hinsidan og vice versa. Resultaterne forventes bl.a. at kunne indgå i studievejledningsmateriale der kan give humanistiske dimittender værdifuld viden om hvor de kan finde beskæftigelse på Øresundregionens arbejdsmarked. Materialet vil også blive stillet til rådighed for AF på begge sider af Sundet. Endvidere forventes undersøgelserne at medvirke til at Øresundsregionen opfattes som et fælles arbejdsmarked også for humanister. Materiale Baggrunden for projektet er særkørsler som Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet, har fået foretaget fra Danmarks statistik i hhv og 2003 der viser langvarigt uddannede humanisters placering på arbejdsmarkedet. Dette materiale er udarbejdet af Ole Krarup Jensen. Til Interregprojektet er der (for projektet) foretaget særkørsler for at skaffe et tilsvarende materiale for Sverige af Statistiska Centralbyrån (pr. 14. juli 2005). Dernæst er der foretaget en ny særkørsel af Danmarks Statistik for det danske materiale i Denne viser udviklingen på humaniora-arbejdsmarkedet set i 5-års-intervaller fra , herunder giver statistisk materiale for Roskilde Universitetscenter. Den svenske statistik er bearbejdet af interreg-projektmedarbejder Caja Lennartsdotter og er præsenteret i afsnittet Arbejdsmarkedet for humanister i Sverige. Dernæst er materialet præsenteret i en selvstændig rapport (Examinerede humanisters etablering på arbetsmarknaden) hvor der tillige er statistik for hvert enkelt fag. Sammenstillingen af tallene og kommentarerne i den nærværende rapport står Ole Krarup Jensen for.

5 5 Caja Lennartsdotter har derudover foretaget interviews med 12 humaniorauddannede samt deres ledere/ansættere om deres placering på arbejdsmarkedet, og om hvilken nytte de har af de kompetencer de har erhvervet i deres uddannelse. Endelig er der tilslut en kort redegørelse for kompetencearbejdet ved Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet og Lunds Universitet, Utvärderingsenheten. Rapporter Udover nærværende rapport er der i forbindelse med projektet i alt udarbejdet: Om det svenske arbejdsmarked for humanister: Examinerade humanisters etablering på arbetsmarknaden, Caja Lennartsdotter, 30. december 2005 (193 sider). Her er der også en statistik for hvert enkelt humanistisk fag om deres examinanters placering på arbejdsmarkedet og udviklingen af dette. Om det danske arbejdsmarked for humanister: Notat om Udviklingen i humanisternes beskæftigelse, oprindelig fra 2003 revideret 28. november 2005, Ole Krarup Jensen, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet. Der er for hvert enkelt humanistisk fag fra Københavns Universitet udarbejdet beskrivelser af de enkelte fags beskæftigelsesmønster og udviklingen i dette. Materialet er udarbejdet af Det Humanistiske Fakultetssekretariat. Om udviklingen i det danske arbejdsmarked for humanister set i 5-årsintervaller: Historie-speciale af Marianne Horsebøg, Humanister i det private erhvervsliv , 31. januar 2006 (88 sider). De statistiske specialkørsler er finansieret af interreg-bevillingen. Man kan dels rekvirere hele specialet eller nøjes med et uddrag der viser udviklingen i 5-årsintervaller (17 sider) i dette materiale indgår også en opdeling i mænd og kvinder og deres ansættelsers fordeling på brancher. Materialet kan bestilles hos eller tlf

6 2. OECD-sammenstilling af Danmark og Sverige 6 OECD s årlige publikation Education at a Glance giver et godt overblik over situationen inden for uddannelse og forskning i OECD-landene, herunder Danmark og Sverige. I 2003 og udgaverne kan bl.a. ses følgende. Andelen af befolkningen som har en længerevarende videregående uddannelse (på universitetsniveau) på 3 år og derover i 2003 (Tertiary-type A and advanced research programmes) Tabel årige årige årige Sverige 24 % 17 % 18 % Danmark 27 % 26 % 25 % OECD-gennemsnit 20 % 17 % 16 % Kilde: OECD s Education at a Glance, 2005 Tabel 1 viser at både Danmark og Sverige i OECD-sammenhæng er højt placeret mht. andelen af befolkningen der har en videregående uddannelse på 3 år og derover, og at Danmark har en noget højere andel end Sverige. Andelen af årgangen som gennemfører en forskeruddannelse ph.d. ol. i 2003 advanced research programmes) Tabel Sverige 2,8 % Danmark 1,1 % OECD-gennemsnit 1,3 % Kilde: OECD s Education at a Glance, 2005 DK-procenten på 1,1 er fra 2002 Til gengæld viser tabel 2 at Sverige har en langt højere andel af befolkningen der tager en forskeruddannelse 2,8% mod Danmarks 1,1%. Og Danmark ligger endda under OECDgennemsnittet på 1,3%. Andelen af de der gennemfører en længerevarende videregående uddannelse (på universitetsniveau) på 3 år og derover som har en humaniorauddannelse (Tertiary-type A and advanced research programmes) Tabel Sverige 5,7% Danmark 14,4 % OECD-gennemsnit 12,0 % Kilde: OECD s Education at a Glance, 2003 Tabel 3 illustrerer at humaniora har en langt større andel i Danmark af de der gennemfører en videregående uddannelse - 14,4% i Danmark mod i Sverige 5,7%, og OECD-gennemsnittet er på 12%. Det skal dog tilføjes at i Sverige er knap 14% af de studerende aktive inden for humaniora men det er kun knap 6% der ender med en humaniora-eksamen. Undersøgelser ved Lund Universitet viser dog at ca. 30% flere kunne rekvirere et humanioraeksamensbevis (Kilde: Examinerade humanister side 30). Årsagen til det lavere niveau i Sverige på trods af at startniveauet ligner det danske har flere forklaringer. Dels falder nogle studerende fra, dels tager nogle kun nogle humaniorakurser og ender med at tage et hovedemne uden for humaniora og endelig er det som sagt ikke alle der får udskrevet deres eksamensbevis (Kilde:Examinerade humanisters etablering på arbetsmarknaden side 18). Indbyggertallet var i 2002 i Sverige på 8,925 mio. og i Danmark på 5,376 mio.

7 3. Sammenligning af arbejdsmarkedet for humanister Branchekoder 7 Branchekodeinddelingen er ens i både Danmark og Sverige hvilket er resultatet af et mangeårigt internationalt harmoniseringsarbejde først i FN-regi og fra 1990 i EU-regi. Hovedbranche Vigtigste underbrancher A. Landbrug, jagt og skovbrug D. Fremstillingsvirksomhed Alle former for industri, aviser, forlag, trykkerier, medicinalvirksomheder E. El-, gas-, varme-, og vandforsyning Alle typer forsyningsvirksomhed F. Bygge og anlæg Byggeri, entrepenører mv. G. Handel og reparation Engros, detail, autoreparation mv. H. Hotel- og restaurantvirksomh. Hoteller og restauranter I. Transportvirksomhed Jernbaner, rejsebureauer, post- og telekommun. J. Pengeinstitutter Banker og forsikringsselskaber K. Fast ejendom, udlejning, forretningsservice Ejendomsmæglere, databehandlingsvirksomheder, forskning og udvikling, konsulenter, markedsføring/pr, tolkning og oversættelse, arrangering af konferencer mv. Offentlig administration i staten, amter og kommuner, forsvar mv. L. Offentlig administration, forsvar og socialforsikring M. Undervisning Folkeskolen, gymnasier, universiteter ol. samt aftenskoler N. Sundhed og velfærd Hospitaler, pædagogiske institutioner O. Organisationer, forlystelser, kultur mv. Interesseorganisationer, video- og filmproduktion, teatre, biografer, arkiver, museer, biblioteker Uoplyst Metodiske overvejelser Arbejdsløse, aktiverede, barselsorlov, og manglende oplysn. I denne komparative analyse sammenlignes forskellige uddannelser hvor der også er forskelle i den uddannelsesmæssige længde. Typisk er de svenske uddannelser kandidat- og magisterexamen på 3-4 år der er imidlertid ikke begrænsninger for hvor mange eksamener man kan tage i Sverige. Derfor læser mange flere år end hvad minimumskravene til en eksamen kræver. De svenske humanister analyseres mod danske kandidatuddannelser der er på 5 år. Endvidere er de målte perioder også lidt uens. Men grundlæggende er det humaniorauddannelser i bred forstand der sammenlignes, og de perioder der sammenlignes vurderes også at kunne sammenlignes på en meningsmæssig måde. Procenter og absolutte tal Når man sammenligner de forskellige perioder og fordelingen på brancher skal man huske på at i løbet af den samlede periode fra 1975 til 2002 er der sket en betydelig vækst i antal uddannede examinanter/kandidater. Dette kan ses af antal uddannede pr. år. Det betyder at nogle sektorer måske nok har en procentiel tilbagegang men i absolutte tal vil beskæftigelsen måske være uændret. Vækstsektorer er ikke blot steget i andel men er også steget endnu mere markant målt i absolutte tal.

8 8 KU s produktion af humaniora-kandidater er fordoblet fra 1993 til i dag fra ca. 300 til 600 kandidater pr. år. Det ses også at den svenske produktion af examinerede humanister er fordoblet pr. år når man sammenligner den primære med den sekundære periode. Sammenligning af Danmark og Sverige Tabel 4 (på næste side) illustrerer at der oprindelig var en markant forskel mellem de danske og svenske humanisters beskæftigelsesfordeling. S-1983/97- sammenlignet med DK-1975/97-fordelingen viser at man i Sverige langt tidligere end i Danmark havde en beskæftigelse som lå uden for det store beskæftigelsesområde i Danmark uddannelsessektoren - og at man havde en beskæftigelse som var mere jævnt fordelt til andre brancheområder som forretningsservice, organisationer, forlystelser, kultur mv. samt fremstillingsvirksomhed. Udviklingen har været sådan at den danske humaniora-beskæftigelse begynder at nærme sig den svenske fordeling. Ser vi på de større beskæftigelsesområder viser der sig følgende billede når man sammenligner i S-1997/02 med DK-1997/01 og udviklingen fra de første perioder til de nyeste perioder (fra S-1983/97 og DK-1975/97). Fremstillingsvirksomhed har i Sverige en andel på 5,3% og i Danmark 4,3%.Udviklingen har været en nedgang i Sverige med -2,7% og fremgang i Danmark med 1%. Det humanister typisk arbejder med her er information, personaleadministration, markedsføring, efteruddannelse og administration i øvrigt af forskellig art. Forretningsservice har i Sverige en andel på 13,2% og i Danmark er den 11,3% - stadig en lidt mindre andel end i Sverige men på vej mod at få samme andel. Udviklingen fra de tidligere perioder har i Sverige været en mindre fremgang på 1,8% og en markant fremgang i Danmark på 6,8%. Forretningsservice rummer Databehandlingsvirksomheder, konsulent- og markedsføringsfirmaer, privat forskning og udvikling mv. Og det er i Danmark et typisk vækstområde for humanister. Organisationer, forlystelser, kultur mv. fylder i Sverige 17% mod Danmarks 9,6%, og i Sverige har der været et fald på 5,6% og stort set status quo i Danmark (-0,1%). Hovedgruppen rummer organisationer og foreninger, TV-, film- og videoproduktion, forlystelser, sport og kultur. Kultur dækker over det traditionelle humanistområde: arkiver, museer og biblioteker. Når området er så stort i Sverige hænger det sammen med et særligt fænomen, og det er at beskæftigelsen er meget stor inden for religiøse samfund. For perioden 1983/97 er examinanter ansat inden for religiøse samfund og for perioden 1997/02 er det 266 personer (se tabel 18). Undervisningssektoren er et relativt faldende beskæftigelsesområde i Danmark. Det skyldes den stigende produktion af humaniorakandidater som medfører at man må finde nye beskæftigelsesområder. I absolutte tal har undervisningssektoren stort set ansat samme antal kandidater pr. år i den nye periode i forhold til den første periode.

9 Humanistiske examiner/kandidater fordelt på hovedbrancher i Sverige og Danmark. Tabel 4 Sverige Danmark Sverige Danmark Sverige Ændr. 14 år 22 år 5 år 4 år 9 Danmark Ændr. % % % % % % A. Landbrug, jagt og skovbrug 0,3 0,1 0,1 0,1-0,2 0,0 D. Fremstillingsvirksomhed 8 3,3 5,3 4,3-2,7 1,0 E. El-, gas-, varme-, og vandfors. 0,2 0,2 0,2 0,1 0-0,1 F. Bygge og anlæg 0,3 0,1 0,3 0,1 0 0,0 G. Handel og reparation 2,9 2,2 4 2,7 1,1 0,5 H. Hotel- og restaurantvirksomh. 0,4 0,2 0,5 0,4 0,1 0,2 I. Transportvirksomhed 2 1,3 1,8 2,4-0,2 1,1 J. Pengeinstitutter 0,9 0,8 1,4 1,5 0,5 0,7 K. Fast ejendom, udlejning, forretningsservice 11,4 4,5 13,2 11,3 1,8 6,8 L. Offentlig administration, 6,6 3,5 7,3 3,7 0,7 0,2 forsvar og socialforsikring M. Undervisning 11,4 49,5 18,7 32,0 7,3-17,5 N. Sundhed og velfærd 2,6 8,0 3,9 5,4 1,3-2,6 O. Organisationer, forlystelser, 22,6 9,7 17 9,6-5,6-0,1 kultur mv. Uoplyst 21,8 13,7 19,7 26,5-2,1 12,8 Aktiva vid grundutbildning 5, ,5 - Aktiva vid forskarutbildning 2,9-1,7 - -1,2 - I alt Antal Antal pr. år (afrundet) Kilde: Statistiska Centralbyrån , samt særkørsler over humanisters ansættelsessteder fra Danmarks Statistik, 2000/2003. Hovedgrupperne B (Fiskeri) og P (husholdninger med ansat medhjælp) er ikke med da der ikke var nogle udslag i kørslerne. Hovedgruppe C (råstofudvinding) har fået et enkelt udslag og er derfor heller ikke med. Kategorien Q (Internationale organisationer mv.) fik i de danske kørsler ingen udslag. I de svenske kørsler var der nogle få for ansatte i Sverige. Imidlertid kommer de personer der arbejder og betaler skat i udlandet ikke med. Uoplyste omfatter dels arbejdsløse og personer i aktivering ol. samt personer der af forskellig årsag ikke er med i brancheregistret. De svenske kørsler omfatter også personer der har en linje-, kand.fil.- eller mag. fil-eksamen, men som er aktive enten i grund- eller forskeruddannelsen. Øresundsregionen Ikke så forskellig fra de nationale forhold Vi ved fra de efterfølgende selvstændige kapitler om hhv. Sverige og Danmarks beskæftigelsesfordeling for humanister at hhv. Lunds Universitet og Københavns Universitet/Roskilde Universitetscenter i store træk har en fordeling som ikke grundlæggende adskiller sig fra den der gælder for de nationale fordelinger. Da analysen har fokus på Øresundsregionen er der valgt at gøre mest ud af denne. Lund Universitets examinerede humanister har på nogle områder et markant anderledes beskæftigelsesmønster og udvikling i dette i forhold til Sverige som helhed. Inden for forretningsservice havde man her i 1983 til ,5% beskæftiget mod Sveriges 11,4%. Dette harmoniseres i perioden hvor LU har 11,3% mod 13,2% for hele Sverige. RUC s fordeling ser noget anderledes ud for den første periode ( ) men man skal huske på at det først er i den senere del af perioden at der kommer mange kandidater og derfor har det

10 10 mere mening at sammenligne de 2 sene perioder for RUC mod Danmark som helhed. Inden for forretningsservice har RUC ,8% beskæftiget hvor procenten for hele Danmark er 11,3% ( ). Endvidere har RUC en langt højere andel i offentlig administration (9,2% mod 3,7%) samt sundhed og velfærd (12,7% mod 5,4%). Sammenligninger af de 3 universiteter som helhed I tabel 5 sammenlignes ansættelser fordelt på brancher af humanistiske examinanter/kandidater uddannet fra hhv. Lunds Universitet (LU), Københavns Universitet (KU) og Roskilde Universitetscenter (RUC). De tre universiteter er stillet op over for hinanden i sammenlignelige perioder. Ser man på det samlede interval er der ligheder og forskelle. Lund s Universitet har en meget stor andel beskæftigede ved organisationer, forlystelser, kultur mv. med 28,6% mod KU s 11,5% og RUC s 12,7%. Til gengæld har KU og RUC en meget stor andel inden for uddannelse med hhv. 50,3/41,9% mod LU s 12,6%. Som nævnt i det indledende afsnit har Sverige tidligere haft en mindre traditionel branchefordeling for humanister før 1980 var 75% af de humanistiske kandidater i Danmark beskæftiget inden for uddannelse og forskning (hovedgruppen undervisning) (kilde: DM s beskæftigelsesstatistik). Det blev omtalt under den nationale analyse at den høje andel under organisationer mv. skyldes at man i Sverige/Lund har mange af sine examinanter beskæftiget ved religiøse samfund. RUC markerer sig med en særlig høj andel kandidater inden for offentlig administration med 11,1% mod KU s 4,4% og LU s 4,1%. Dette skyldes måske de særlige uddannelser som RUC tilbyder og at RUC s kandidater især er talrige mod periodens slutning. Betragter man den nye samlede periode så er der sket en udvikling. Uddannelsessektoren er faldet betragteligt for både KU og RUC til hhv. 30,6/24,9% - en ændring på minus 19,7/17%. LU har til gengæld fra et langt lavere udgangspunkt på 12,6% haft en fremgang på 6,1%. Forretningsservice er et fremgangsområde for alle 3 universiteter og et område som den generelle udvikling i økonomien betinger - hvor landbrug og industri s andel af beskæftigelsen er faldende til fordel for den tertiære servicesektor hvor man også finder de kreative brancher. Hvor LU/KU/RUC-andelene i den tidlige periode er 5,5/8,0/15,2 er den i den nye periode 11,3/11,6/ 22,8 alle 3 universiter har fremgang inden for hovedgruppen med RUC med den største fremgang og andel. Betragter man den nye samlede periode så er der sket en udvikling. Uddannelsessektoren er faldet betragteligt for både KU og RUC til hhv. 30,6/24,9% - en ændring på minus 19,7/17%. LU har til gengæld fra et langt lavere udgangspunkt 12,6% haft en fremgang på 6,1%. Inden for offentlig administration har RUC også i den nye periode en markant højere andel end de gamle universiter med 9,2% mod KU s 4,1% og LU s 5,6%. Uoplyst er særlig høj for LU, og det betyder formentlig at arbejdsløsheden var ekstra høj i den betragtede periode da det især er denne faktor der præger uoplyst. Som nævnt under tabellen indeholder kørslerne for RUC ikke arbejdsløse mv. hvilket er årsagen til RUC s lave niveau på arbejdsløsheden

11 Humanistiske examiner/kandidater uddannet fra Øresundsuniversiteter fordelt på hovedbrancher. Tabel 5 LU år KU år RUC år LU år KU år 11 RUC år % % % % % % A. Landbrug, jagt og skovbrug 0,5 0,1 0 0,2 0,1 0,0 D. Fremstillingsvirksomhed 6,7 3,5 5,3 6,7 4,7 5,0 E. El-, gas-, varme-, og vandfors. 0,2 0,2 0,6 0,3 0,1 0,4 F. Bygge og anlæg 0,2 0,1 0,1 0,4 0,0 0,3 G. Handel og reparation 2,1 1,7 2,3 4,1 2,8 3,3 H. Hotel- og restaurantvirksomh. 0,3 0,2 0,8 0,5 0,2 0,6 I. Transportvirksomhed 1,5 1,3 2,0 1,7 1,5 2,8 J. Pengeinstitutter 0,7 1,1 1,8 1,4 1,7 2,1 K. Fast ejendom, udlejning, forretningsservice 5,5 8,0 15,2 11,3 11,6 22,8 L. Offentlig administration, 4,1 4,4 11,1 5,6 4,1 9,2 forsvar og socialforsikring M. Undervisning 12,6 50,3 41,9 18,7 30,6 24,9 N. Sundhed og velfærd 2 3,2 5,3 2,6 4,6 12,7 O. Organisationer, forlystelser, 28,6 11,5 12,7 14,8 12,4 11,5 kultur mv. Uoplyst 24,8 14,1 0, ,6 4,7 Aktiva vid grundutbildning ,6 - - Aktiva vid forskarutbildning 4, ,3 - - I alt Antal Antal pr. år (afrundet) , ,8 213,3 Kilde: Statistiska Centralbyrån , samt særkørsler over humanisters ansættelsessteder fra Danmarks Statistik, 2000/2003. Hovedgrupperne B (Fiskeri) og P (husholdninger med ansat medhjælp) er ikke med da der ikke var nogle udslag i kørslerne. Hovedgruppe C (råstofudvinding) har fået et enkelt udslag og er derfor heller ikke med. Kategorien Q (Internationale organisationer mv.) fik i de danske kørsler ingen udslag. I de svenske kørsler var der nogle få for ansatte i Sverige. Imidlertid kommer de personer der arbejder og betaler skat i udlandet ikke med. Uoplyste omfatter dels arbejdsløse og personer i aktivering ol. samt personer der af forskellig årsag ikke er med i brancheregistret. De svenske kørsler omfatter også personer der har en linje-, kand.fil.- eller mag. fil-eksamen, men som er aktive enten i grund- eller forskeruddannelsen. For RUC indeholder uoplyst ikke arbejdsløse og personer i aktivering mv. hvilket er årsagen til det lave niveau. Sammenligninger branche for branche I det følgende sammenlignes de 3 universiteter branche for branche. Kommenteringen er ikke så omfattende da tabellerne i høj grad taler for sig selv. Humanistiske examiner/kandidater uddannet fra Øresundsuniversiteter fordelt på fremstilling Tabel 6. Fremstillingsvirksomhed LU år KU år RUC år LU år KU år RUC år % % % % % % Udgivelse af dagblade Udgiver- og forlagsvirksomhed (ekskl. dagblade) Trykkerier mv Medicinalindustri/fremstill. Af , medicinsk udstyr og instrument. Diverse fremstillingsvirksomhed* I alt Antal Antal pr. år (afrundet) 10 9,3 2,1 17, ,6

12 12 Kilde: Statistiska Centralbyrån , samt særkørsler over humanisters ansættelsessteder fra Danmarks Statistik, 2000/2003. *) Her er sammenlagt underbrancherne slagterier, mejerier/isfabr., bagere, andet, drikkevarer, tobak, tekstil, beklædning, læder/fodtøj, træ, papir, mineralolie, kemiske råstoffer, maling mv., gummi- og plast, glas og keramisk, tegl/cement/beton, metal, byggematerialer af metal, håndværk mv. skibsmotorer mv., maskiner, husholdn.apparater landbrugsmaskiner, maskiner til industri, edb-udstyr/elmotorer, telemateriel, skibsværfter mv., transportmidler (ekskl. skibe), møbler, legetøj, guld- og sølvvarer. Tabel 6 viser fremstillingsvirksomhed (industri) opdelt på 4 underbrancher. I det samlede interval ses at LU har en meget høj andel af deres uddannede humanister ansat inden for dagbladsverdenen (31%). KU har mange ansat inden for udgiver- og forlagsvirksomhed, og RUC har en særlig høj andel inden for medicinalindustrien (13% - der er dog tale om små tal). I den nye periode markerer RUC sig med en stor andel kandidater beskæftigede inden for dagblade (24%) en fremgang på 12% og LU holder også for de nyeste uddannede en høj andel med 29,2%. KU er på lignende vis fortsat markant inden for udgiver- og forlagsvirksomhed med 63% ansat her en fremgang i andel på 5%. I tabel 7 er vækstområdet forretningsservice udspecificeret. I den tidlige periode ses at der er stor forskel mellem LU og KU/RUC mht. ansættelser inden for databehandling med hhv. 5% og 22/21% ansat her. En forklaring kan være at i 70 erne og 80 erne var der en høj ledighed for humanister i Danmark, og en del af disse blev omskolet/søgte job inden for edb-branchen. Til gengæld er LU og KU stærke inden for privat forskning og udvikling med 17/19% mod RUC s 9%. LU har en høj andel inden for advokat, revision mv. samt reklame og markedsføring med 18/20% mod KU s og RUC s hhv. 3/8% og 1/15% - hvor RUC ligger pænt inden for markedsføring med sine 15% perioden viser nogle ændringer i forhold til de der er uddannet indtil LU har en markant fremgang inden for databehandlingsvirksomhed fra 5% til 14% beskæftiget her og således at KU og RUC har en fremgang til hhv. 28/21%. Især inden for markedsføring er der sket en ændring i fordelingen af de nyere uddannedes beskæftigelse. For LU er der et fald ned til 11%, og KU og RUC er steget til hhv. 15/18%. Anden forretningsservice i øvrigt omfatter fotografer, pakkerier, adresseringsbureauer, tolkning og oversættelse, anden kontorservice, indretningsarkitekter, design, kongresaktiviteter oa. Denne sektor ligger højt med ca. 1/3 af beskæftigelsen.

13 Humanistiske examiner/kandidater uddannet fra Øresundsuniversiteter fordelt på forretningsservice Tabel 7. Fast ejendom, udlejning, LU KU RUC LU KU RUC forretningsservice mv år 22 år 20 år 5 år 4 år 8 år % % % % % % Udlejn. af fast ejendom, - uden ,7 2 4 fast ejend. og rengøringsvirks.* Ejendomsmæglervirksomhed Databehandlingsvirksomhed Forskning og udvikling Advokatvirksomhed, herunder revision Rådgivende ingeniører, arkitekter mv. Reklame- og markedsføring Anden forretningsservice i øvrigt I alt procent Antal Antal pr. år (afrundet) 8,2 28,5 6, ,6 Kilde: Statistiska Centralbyrån , samt særkørsler over humanisters ansættelsessteder fra Danmarks Statistik, 2000/2003. * Sammenlægning af 3 underbrancher. Anden forretningsservice i øvrigt der omfatter fotografer, pakkerier, adresseringsbureauer, tolkning og oversættelse, anden kontorservice, indretningsarkitekter, design, kongresaktiviteter oa. 13 Tabel 8 angiver fordelingen og udviklingen inden for organisationer, forlystelser, kultur mv. Arkiver, museer og biblioteker ligger inden for denne branche og er et af de traditionelle beskæftigelsesområder for humanister. Oplevelsesindustrien er også en stor del af denne hovedbranche og det er en sektor der er store forventninger til beskæftigelses- og udviklingsmæssigt i de kommende år. I perioden ses at LU inden for organisationer og foreninger har en meget høj andel beskæftigede 73% - som tidligere fortalt hænger dette sammen med at man i Sverige har mange humanister ansat inden for religiøse foreninger. RUC markerer sig også inden for denne underbranche med 50% beskæftiget her måske inden for fagforeninger og interesseorganisationer. Til gengæld har LU en lav andel beskæftigede inden for forlystelser, kultur og sport med 26,3% Humanistiske examiner/kandidater uddannet fra Øresundsuniversiteter fordelt på organisationer mv. Tabel 8. Organisationer, forlystelser, kultur mv. LU KU RUC LU KU RUC år 14 år 22 år 20 år 5 år 4 år % % % % % % Renovationsvæsen Organisationer og foreninger Forlystelser, kultur og sport Anden servicevirksomhed I alt procent Antal Antal pr. år (afrundet) 42,6 35,1 5,1 39, ,5 Kilde: Statistiska Centralbyrån , samt særkørsler over humanisters ansættelsessteder fra Danmarks Statistik, 2000/2003.

14 mod KU/RUC s 64/48%. Underbrancen rummer områder som film- og videoproduktion, biografer, radio- og tv-virksomhed, teater- og koncertvirksomhed og som nævnt arkiver, biblioteker og museer. 14 I den nyeste periode er der sket et markant fald - især for LU - inden for organisationer og foreninger med et fald i beskæftigelsesandelen til 30% samt et mindre fald for KU/RUC til hhv. 27/40%. Til gengæld er beskæftigelsen for LU s vedkommende øget til det danske niveau inden for forlystelser, kultur og sport til 67% af ansættelserne i den nye periode. I tabel 9 ses sluttelig en opgørelse af - det især i Danmark traditionelle område - undervisning. For både LU, KU og RUC er der sket en øget beskæftigelse inden for folkeskoler med LU som førende med 23% i den nyeste periode. KU/RUC ligger noget lavere med hhv. 11 og 14% - men en markant udvikling fra de 2% begge havde beskæftiget i perioden I Sverige sker uddannelsen af folkeskolelærere også i tilknytning til universiteterne, og har man fx taget en fil. Kandidat/magister-humanioraeksamen på 3-4 år så vil nogle efterfølgende tage den pædagogiske del af folkeskolelærereksamen og søge ansættelse som folkeskolelærer. Man kan også læse til folkeskolelærer direkte, og det tager 3-4 år. Gymnasiesektoren mv. er en markant større sektor i Danmark med ca. halvdelen beskæftiget her i første periode mod kun 9% fra LU. I den nyeste periode fordobles LU s andel beskæftigede her (til 17%) og KU s og RUC s andele halveres næsten til hhv. 27/26%. Inden for videregående uddannelser er LU markant større mht. beskæftigelse end KU og RUC. På den anden side er udviklingen således at LU har et fald fra den ældste til nye periode på ca.10% mens KU og RUC stiger med 12/15%. Humanistiske examiner/kandidater uddannet fra Øresundsuniversiteter fordelt på undervisning Tabel 9. Undervisning LU år KU år RUC år LU år KU år RUC år % % % % % % Folkeskoler mv Gymnasier og erhvervs faglige skoler Videregående uddannelsesinstitutioner Voksenundervisning mv I alt procent Antal Antal pr. år (afrundet) 8,2 153,1 16,7 49,8 129,8 52,6 Kilde: Statistiska Centralbyrån , samt særkørsler over humanisters ansættelsessteder fra Danmarks Statistik, 2000/2003. Voksenundervisning viser også et forskelligt mønster. LU s beskæftigelsesandel falder markant fra første til anden periode, KU har en fremgang og RUC et mindre fald, og således at de nye danske årgange har mere end dobbelt så høj en beskæftigelsesfordeling inden for voksenundervisning i forhold til lundenserne.

ÖRESUNDS- DATABASEN EN GEMENSAM INFRASTRUKTUR FÖR GRÄNSREGIONAL UTVECKLING ØRESTAT MAGAZINE

ÖRESUNDS- DATABASEN EN GEMENSAM INFRASTRUKTUR FÖR GRÄNSREGIONAL UTVECKLING ØRESTAT MAGAZINE ÖRESUNDS- DATABASEN EN GEMENSAM INFRASTRUKTUR FÖR GRÄNSREGIONAL UTVECKLING ØRESTAT MAGAZINE 1 INDHOLD INTRODUKTION 3 MØRKETAL 4 OSÄKER FRAMTID 6 ØRESUNDSPENDLERENS HVERDAG 8 PENDLING 10 LIVET I METROPOLEN

Läs mer

Den gordiska knuten. magasin 1.2011. Tema: Familjepolitik. Kan familjepolitiken lösa jämställdhetsproblemen? Delat föräldraskap, delad arbetstid

Den gordiska knuten. magasin 1.2011. Tema: Familjepolitik. Kan familjepolitiken lösa jämställdhetsproblemen? Delat föräldraskap, delad arbetstid Mellem kvoter og frit valg Delat föräldraskap, delad arbetstid magasin 1.2011 Underliga familjenormer i nordisk lagstiftning Parnormen starkare än heteronormen Nordisk institutt for kunnskap om kjønn Tema:

Läs mer

Text, kontext och betydelse

Text, kontext och betydelse Text- Text, kontext och betydelse Sex nordiska studier i systemiskfunktionell lingvistik Redaktörer: Stina Hållsten Hanna Sofia Rehnberg Daniel Wojahn och samtalsstudier från Södertörns högskola Text,

Läs mer

Kulturmetropol. Øresund. En kartläggning av kulturutbudet i Öresundsregionen

Kulturmetropol. Øresund. En kartläggning av kulturutbudet i Öresundsregionen Kulturmetropol Øresund En kartläggning av kulturutbudet i Öresundsregionen Denna kartläggning är gjord av Musik i Syd, på uppdrag av Öresundskomiteen med stöd av Kultur Skåne. Projektledare: Martin Martinsson,

Läs mer

Två metodböcker i fokus

Två metodböcker i fokus Medie- och kommunikationsforskningens metoder och metodologi. FSMKs symposium 2004 Diskussion Två metodböcker i fokus Metodebok for mediefag Helge Østbye, Knut Helland, Karl Knapskog & Leif Ove Larsen

Läs mer

Ontologier og taksonomier

Ontologier og taksonomier NoRdteRM 16 Ontologier og taksonomier RedaktøReR: Bodil NistRup MadseN & HaNNe erdman thomsen NoRdteRM 2009 københavn 9.-12. juni 2009 NORDTERM 16 Ontologier og taksonomier Indlæg fra NORDTERM 2009 København,

Läs mer

Nordens Välfärdscenter. Fokus på Ä L D R E O C H A L K O H O L

Nordens Välfärdscenter. Fokus på Ä L D R E O C H A L K O H O L Nordens Välfärdscenter Fokus på Ä L D R E O C H A L K O H O L 1 Forord Andelen eldre øker både i Norden og i resten av verden. Når færre skal forsørge flere, øker også utforingene for velferdssystemet

Läs mer

En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015. Vägen till det första jobbet

En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015. Vägen till det första jobbet En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015 Vägen till det första jobbet 1. Förord Rapporten En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen ger svar på frågor om vilken väg som ekonomer utexaminerade

Läs mer

Kunskapsöversikt. Kartor och statistik. redovisning av branschförändringar på den svenska arbetsmarknaden

Kunskapsöversikt. Kartor och statistik. redovisning av branschförändringar på den svenska arbetsmarknaden Kartor och statistik redovisning av branschförändringar på den svenska en Bilaga till Arbetsmarknad i förändring, 2011:12 Kunskapsöversikt Rapport 2011:12B Kunskapsöversikt Kartor och statistik redovisning

Läs mer

Nordisten Enheten för nordiska språk December 2011

Nordisten Enheten för nordiska språk December 2011 Nordisten Enheten för nordiska språk December 2011 LEDARE Av Kim Sandvad West Redaktör Selv om november måned allerede har lagt sit mørkeslør over landet, og frosten så småt er begyndt at bide i næsen,

Läs mer

Möjligheter för vuxna att få yrkesutbildning i de nordiska länderna en översikt

Möjligheter för vuxna att få yrkesutbildning i de nordiska länderna en översikt Möjligheter för vuxna att få yrkesutbildning i de nordiska länderna en översikt 2007-11-06 För nätverket för formell Vuxenutbildning Nils Friberg Svensk koordinator, NVL Abstract Access to vocational training

Läs mer

Rekreative Ruter Projekt håndbog 2010-2012. Vejledning til partnere

Rekreative Ruter Projekt håndbog 2010-2012. Vejledning til partnere Rekreative Ruter Projekt håndbog 2010-2012 Vejledning til partnere Version 18. februar 2010 1 Indhold 1. PARTNERSKABET ROLLER OG ANSVAR -----------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Fiskeresursen hur kan den fördelas? Slutredovisning

Fiskeresursen hur kan den fördelas? Slutredovisning Fiskeresursen hur kan den fördelas? Slutredovisning 1 Innehållsförteckning Bakgrund och läsanvisning...3 Avgränsning och definition...3 Projektets målsättning...4 Sammanfattning och reflektion... 5 1.

Läs mer

De unges forslag til Kulturvision for Øresundsregionen

De unges forslag til Kulturvision for Øresundsregionen De unges forslag til Kulturvision for Øresundsregionen Öresundskomiteen havde inviteret 100 unge i alderen 16-20 år til at mødes den 14. november på Nationalmuseet i København. Gennem en energi fyldt dag

Läs mer

Hur tryggar vi studiestödet i Norden?

Hur tryggar vi studiestödet i Norden? Hur tryggar vi studiestödet i Norden? -Erfarenheter om orsaker, åtgärder och omfattning av felaktiga utbetalningar Arbetsgruppen för studiestöd i Norden 2 Innehåll Inledning... 3 1. Begreppet felaktiga

Läs mer

Framtidens järnväg i Helsingborg

Framtidens järnväg i Helsingborg Framtidens järnväg i Helsingborg stadsutveckling och expansion mot Helsingör. Civilingeniør Sten Hansen. Atkins Danmark 1 Planeringschef Håkan Lindström, Helsingborgs Stad. E-post: Hakan.Lindstrom@helsingborg.se

Läs mer

Fjärde nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning

Fjärde nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning Texter om svenska med didaktisk inriktning Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning Fjärde nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning Tala, lyssna, skriva, läsa, lära modersmålsundervisning

Läs mer

Remissammanställning för. Hotell, restaurant og konferanse. Version 4.0. 23. oktober 2013. Nordisk Miljömärkning

Remissammanställning för. Hotell, restaurant og konferanse. Version 4.0. 23. oktober 2013. Nordisk Miljömärkning Remissammanställning för Hotell, restaurant og konferanse Version 4.0 23. oktober 2013 Nordisk Miljömärkning ii Svanmärkta hotell, restaurang och konferanse - Remisssammanställning 055/Version 4, 23. Oktober

Läs mer

Rapport 2008:33 R. Vilka är studenter? En undersökning av studenterna i Sverige

Rapport 2008:33 R. Vilka är studenter? En undersökning av studenterna i Sverige Rapport 2008:33 R Vilka är studenter? En undersökning av studenterna i Sverige Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer

Du vet vad som krävs.

Du vet vad som krävs. Nr. 7. nov.-dec. - 2011 Du vet vad som krävs. Vår långsiktighet och vårt sätt att bedriva bank gör skillnad. Välkommen att kontakta oss för ett personligt möte. Norra Sverige: 090-15 45 37 Mellansverige:

Läs mer

Process refrigeration Industriel refrigeration

Process refrigeration Industriel refrigeration S c a n R e f Scandinavian Refrigeration Energy Food No. 1. February 2009 Danske Køledage 2009 i Odense Keeping Cool the Natural Way T H E M E : Process refrigeration Industriel refrigeration ScanRef 38.

Läs mer

En sammanbunden stad 2035

En sammanbunden stad 2035 En sammanbunden stad 2035 STRATEGI FOR SAMARBEJDET MELLEM HELSINGØR OG HELSINGBORG EN SAMMANBUNDEN STAD 2035 1 2 EN SAMMANBUNDEN STAD 2035 Öresundsregionen Öresundsregionen är ett nordeuropeiskt tillväxtområde

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

En jä mfö relse äv de nördiskä lä ndernäs pröcess ävseende studiestö d fö r studier utömländs

En jä mfö relse äv de nördiskä lä ndernäs pröcess ävseende studiestö d fö r studier utömländs En jä mfö relse äv de nördiskä lä ndernäs pröcess ävseende studiestö d fö r studier utömländs Johan Hennings, CSN Sverige Henrik Strömberg Croné, CSN Sverige Chris André Eidsaunet, Lånekassen Norge Edda

Läs mer

NORDTERM 2015. Forvaltning af fagsprog i samfundet Hvem har ansvaret? Hvem tager ansvaret? Reykjavík, Island

NORDTERM 2015. Forvaltning af fagsprog i samfundet Hvem har ansvaret? Hvem tager ansvaret? Reykjavík, Island NORDTERM 2015 Forvaltning af fagsprog i samfundet Hvem har ansvaret? Hvem tager ansvaret? Reykjavík, Island 9. 12. júní 2015 1 Virpi Kalliokuusi Institut för hälsa och välfärd (THL), Enheten för informationsstrukturer

Läs mer

Kort Rambeskrivning. BioGas2020. Interreg V Öresund Kattegat - Skagerrak. Januari 2015

Kort Rambeskrivning. BioGas2020. Interreg V Öresund Kattegat - Skagerrak. Januari 2015 Kort Rambeskrivning BioGas2020 Interreg V Öresund Kattegat - Skagerrak Januari 2015 Innehåll 1 Förord.... 3 2 Sammanfattning... 3 3 Bakgrund... 3 3.1 Projektets framväxt... 4 4 Insatsområden... 5 4.1 Inledning...

Läs mer

ArchiMAG. D a g e n s i n f o r m a t i o n o m I T i n o m b y g g n a d s i n d u s t r i n

ArchiMAG. D a g e n s i n f o r m a t i o n o m I T i n o m b y g g n a d s i n d u s t r i n D a g e n s i n f o r m a t i o n o m I T i n o m b y g g n a d s i n d u s t r i n ArchiMAG 10 EUR / 75 DKK / 85 NOK / 90 SEK 1 2001 2 3 6 8 10 10 11 12 16 17 Ledare: ArchiMAG nr. 1 er på gaden! Villa

Läs mer

Brister i kunskap och tillämpning av systematiskt arbetsmiljöarbete

Brister i kunskap och tillämpning av systematiskt arbetsmiljöarbete Brister i kunskap och tillämpning av systematiskt arbetsmiljöarbete -baserad på Arbetsmiljöverkets Nulägesundersökning SAM 2012 Arbetsmiljöverkets analysrapport 2013:1 1 Sammanfattning Denna studie är

Läs mer

Aalborg Universitet. Publication date: 2001. Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf)

Aalborg Universitet. Publication date: 2001. Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Aalborg Universitet Den svensk-danske parallelbyggesag i Øresundsregionen Fuhr Pedersen, K.; Westring, K.; Østergaard, V.; Bonke, S.; Bertelsen, Niels Haldor; Henriksen, K.R.; Haugbølle, Kim; Söderberg,

Läs mer

DE NORDISKA RIKSARKIVENS HERALDISKA VERKSAMHET

DE NORDISKA RIKSARKIVENS HERALDISKA VERKSAMHET DE NORDISKA RIKSARKIVENS HERALDISKA VERKSAMHET ARKISTOLAITOS/ARKIVVERKET RIKSARKIVET ARKIVVERKET/RIKSARKIVET STATENS ARKIVER ÞJÓÐSKJALASAFN ÍSLANDS De nordiska riksarkivens heraldiska verksamhet En jämförande

Läs mer