Nationalräkenskapsdata 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nationalräkenskapsdata 2009"

Transkript

1 Jouko Kinnunen, Ekonom/statistiker Tel Nationalräkenskaper 2011: Nationalräkenskapsdata 2009 Det här statistikmeddelandet innehåller uppgifter om de åländska nationalräkenskaperna för år Nationalräkenskaperna grundar sig på det europeiska systemet för nationella och regionala räkenskaper (Europeiska nationalräkenskapssystemet ENS95), som följer de världsomfattande rekommendationerna för nationalräkenskaper SNA93 (System of National Accounts). Branschindelningen i nationalräkenskaperna följer från och med år 2008 standarden för Finlands näringsgrensindelning (NI-2008) vilken är knuten till den internationella ISICstandarden och en förklaring till indelningen finns i bilaga 1. I tidigare publikationer gjordes branschindelningen enligt NI-2002, varför branschvisa uppgifter inte längre är jämförbara med uppgifter publicerade tidigare år. Förädlingsvärdet 2009 Bruttonationalproduktens värde i löpande marknadspriser uppgick år 2009 till ca miljoner euro. Jämfört med 2008 innebär det en ökning om ca 63,6 miljoner euro. Figur 1 visar BNP-utvecklingen för åren i fasta priser (inflationen är beaktad). År 2008 minskade BNP med ca 10,2 procent, den största nedgången sedan nationalräkenskaperna för Åland började sammanställas Nedgången var egentligen ännu större, då nya kalkylmetoder har använts för åren 2008 och 2009, vilket innebar en nivåhöjning av engångsnatur på 1,7 procentenheter år År 2009 skedde en delvis återhämtning och ekonomin växte med 5,7 procent. Figur 1: BNP-tillväxt för Åland (fasta priser), procent Procent

2 Privata sektorns andel steg under år 2009 Näringslivets andel av bruttonationalprodukten till baspris var 77,6 procent under Största andelen hade transport och magasinering (knappa 29 procent), där enbart sjötransporten stod för en fjärdedel av BNP till baspris (24,9 procent). Andra viktiga branscher är fastighetsverksamhet, handel, byggverksamhet, finans och försäkring, tillverkning samt kultur, nöje och fritid. Den branschvisa fördelningen av förädlingsvärdet illustreras nedan i figur 2. Under år 2009 sjönk den offentliga sektorns andel från 22,3 till 21,1 procent medan näringslivets andel steg från 76,2 till 77,6 procent. Därmed bröts den mångåriga tendensen av ökning i offentliga sektorns andel av Ålands BNP. För att neutralisera den allmänna prisökningens (inflationens) inverkan på de årliga jämförelserna bör man räkna om bruttonationalprodukten till fasta priser. Detta har gjorts på med hjälp av konsumentprisindex för Åland. Mellan år 2008 och 2009 steg bruttonationalprodukten med 5,7 procent. Näringslivet ökade med ca 7,0 procent medan den offentliga sektorn minskade med ca 0,1 procent. Nedanstående diagram visar näringslivets förädlingsvärde branschvis för år Figur 2: Näringslivets förädlingsvärde branschvis 2009, MEUR Bransch (aggregerade) Primärnäring Industri Bygg Handel, hotell o rest. Transport IT, finans, fastighet. Övriga tjänster Utbildning och omsorg euro Landturismen har ökat något Turismens totala andel av 2009 års bruttonationalprodukt till baspris var ca 24,9 procent. Landturismen beräknades till ca 3,3 procent medan sjöturismen således stod för ca 21,6 procent. Jämfört med år 2008 har landturismen minskat marginellt, medan sjöturismen minskat med 1,1 procentenheter (delvis beroende på utflaggning av fartyg). Turismens andel av bruttonationalprodukten för åren 2008 och 2009 är beräknade utgående från den utredning ÅSUB år 2009 gjorde på uppdrag av Ålands landskapsregering och Ålands turistförbund (ÅSUB Rapport 2009:3) 1. 1 Turismens samhällsekonomiska betydelse för Åland

3 Beskrivning av statistiken Nationalräkenskaper utgör ett centralt område inom modern samhällsekonomi. Förutom att nationalräkenskaperna ger information om den totala ekonomiska aktiviteten under en period, vanligtvis ett år, ges även en uppfattning om hur volymen av varu- och tjänsteproduktionen utvecklats samt förändringen i användningen av produktionen. Nationalräkenskaperna erbjuder det siffermaterial som krävs för analys av det aktuella ekonomiska läget och av föreliggande utvecklingstendenser. Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB) har beräknat nationalräkenskaperna utgående från Skattestyrelsens centrala företagsbeskattningsregister. En viss eftersläpning måste accepteras eftersom beräkningen utförs efter det att beskattningen slutförts. Dessutom innehåller registret vissa brister som ÅSUB har rättat till och kompletterat i efterhand. Kompletteringen består främst av uppgifter för företag med uppgifter som är ofullständigt eller felaktigt ifyllda. Näringsgrensindelningen i nationalräkenskaperna för Åland följer standarden för Finlands näringsgrensindelning (NI-2008), vilken är knuten till den internationella NACE-klassificeringen (National Activities Classification of Economics). NACE är Europeiska Unionens statistiska näringsgrensindelning, som fördelar företag, organisationer och dylikt på olika branscher. Från och med år 2008 följer branschfördelningen den reviderade versionen, NACE rev. 2. Branschkoderna som används i denna publikation är heller inte den mest detaljerade nivån, branscherna som används i denna publikation finns definierade i bilaga 1. Nytt för årets publikation är att de indirekta banktjänsterna som tidigare redovisades som en separat kostnadspost är nu allokerade till näringslivets insatsvaruförbrukning samt till hushållens och offentliga sektorns slutliga användning. Förändringen innebär en mindre nivåökning av BNP. Även 2008-års siffror har reviderats på motsfvarande sätt. En mindre revidering har även gjorts för behandling av offentliga affärsverk i förädlingsvärdeskalkylen. I tidigare publiceringar av nationalräkenskaper för Åland (fram till och med år 2007) har branschindelningen gjorts enligt NI-2002, varför vissa branschvisa uppgifter inte längre är direkt jämförbara med tidigare publicerade uppgifter. För att ge en jämförande bild har statistiken för år 2008 även tagits fram enligt den äldre branschindelningen, denna statistik finns publicerad i våra databaser på Dessa uppgifter innefattar dock inte den ovannämnda metodförändringen i behandling av indirekta banktjänster och offentliga affärsverk. Uppgifterna för landskapets samt kommunernas och kommunalförbundens förädlingsvärde uppgörs utgående från respektive bokslut. Förädlingsvärdet definieras som skillnaden mellan ett företags produktionsvärde och dess inköp från andra företag. Förädlingsvärdet är således den ökning av värdet av de inköpta varorna och tjänsterna som bearbetningen medför. För företag som inte gör några inköp från andra företag sammanfaller förädlingsvärdet med produktionsvärdet. Det summerade förädlingsvärdet för alla branscher är lika med BNP till producentpris. Om man från förädlingsvärdet drar bort löner och sociala avgifter återstår driftsöverskottet brutto. 3

4 Nedgången i förädlingsvärdet följd av tillväxt I figur 3 illustreras utvecklingen i bruttonationalprodukten till marknadspris (fasta priser) från år 1975 till år 2009 (åren producerades inga nationalräkenskaper för Åland). Ur diagrammet framgår att nedgången i BNP år 2008 (-10,2 procent och utan metodförändringarnas nivåkorrigering -11,9 procent) är av historisk dignitet. Åren sjönk det åländska BNP två år i rad och den nedgången är hittills den största svackan i den åländska ekonomin (sedan nationalräkenskaperna började tas fram 1975). År 2009 innebär en korrigeringsrörelse i motsatt riktning och BNP ökade med 5,7 procent. Detta innebär dock att ekonomin inte ännu nådde till 2007-års produktionsnivå. Preliminära BNP-kalkyler visar att tillväxten fortsätter ytterst långsamt under åren , mellan 0-1 procent 2. Figur 3: Bruttonationalprodukten i fasta 2009-års priser (miljoner euro) MEUR Tabell 1 på nästa sida redovisar bruttonationalprodukten till marknadspris i löpande och fasta priser (2009-års priser), så väl som den årliga förändringsprocenten (beräknad på BNP i fasta priser) samt BNP per capita (beräknad på BNP i fasta priser). Omräkningen till fasta priser har gjorts med hjälp av konsumentprisindex för Åland med 1985 som basår. I tabell 2 redovisas förädlingsvärdet till baspris enligt näringsgrenar i löpande priser medan tabell 3 redovisar samma siffror i fasta priser. I tabell 4 redovisas de inhemska faktorinkomsterna enligt näringsgrenar. De olika näringsgrenarnas andel av totala bruttonationalprodukten till baspris redovisas i tabell 5. I tabell 6 redogörs för bruttobildning av fast kapital enligt näringsgrenar i löpande priser. I tabell 7 presenteras en jämförelse av bruttonationalprodukten per capita för Åland, Finland och Sverige. Denna jämförelse illustreras även i figur 4. I tabell 8 visas näringsgrenarnas förädlingsvärde år 2009 samt antal sysselsatta för år Förädlingsvärdet för fastighetsbranschen inkluderar även de av hushållen själva producerade tjänster som egnahemsboendet beräknas generera. 2 Ekonomisk översikt för den kommunala sektorn hösten 2011 (ÅSUB Rapport 2011:7) 4

5 Tabell 1: Bruttonationalprodukten , miljoner euro Löpande priser Fasta priser 1) Förändring, % 2) BNP per capita 2) ,4 427, ,0 451,7 5, ,2 448,7-0, ,5 465,4 3, ,5 554,0 19, ,2 553,0-0, ,9 539,9-2, ,1 545,7 1, ,4 519,1-4, ,8 521,1 0, ,6 569,9 9, ,5 699, ,5 757,3 8, ,2 863,4 14, ,4 776,2-10, ,2 712,2-8, ,5 775,4 8, ,7 787,9 1, ,1 827,7 5, ,2 931,3 12, ,4 963,8 3, , ,5 3, , ,0 1, , ,5 0, ,9 995,5-2, , ,4 3, , ,8 2, , ,4 4, , ,6 2, , ,7 4, , ,3-10, , ,5 5, ) Fasta priser enligt referensår ) Beräknat på fasta priser (referensår 2009). 5

6 Tabell 2: Förädlingsvärde efter näringsgren (NI2008), miljoner euro Löpande priser Näringslivet A Jordbruk, skogsbruk och fiske 26,6 24,7 B Utvinning av mineral 0,8 1,0 C Tillverkning 47,2 57,3 D Försörjning av el, gas, värme och kyla 12,7 12,7 E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 6,4 6,5 F Byggverksamhet 50,2 46,5 G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 65,1 74,3 H Transport och magasinering 293,7 300,5 därav Sjötransport 254,0 262,2 I Hotell- och restaurangverksamhet 18,5 19,7 J Informations- och kommunikationsverksamhet 33,8 35,6 K Finans- och försäkringsverksamhet 22,1 61,0 L Fastighetsverksamhet 107,4 109,8 M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 13,9 15,2 N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 5,1 5,4 O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 0,0 0,0 P Utbildning 0,6 0,8 Q Vård och omsorg; sociala tjänster 6,3 7,4 R Kultur, nöje och fritid 44,6 31,6 S Annan serviceverksamhet 6,2 6,4 T Förvärvsarbete i hushåll; hushållens produktion av diverse varor och tjänster för eget bruk 0,0 0,0 U Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d. 0,0 0,0 X Näringsgrenen okänd 0,0 0,0 Näringslivet sammanlagt 761,0 816,4 därav Turistsektorn 260,6 262,0 Landturism 34,1 35,2 Sjöturism 226,4 226,9 6

7 (Tabell 2 forts.) Offentlig verksamhet Landsk apet, k ommunerna o. k ommunalförbunden 204,3 204,5 E Renhållning 0,7 0,4 H Trafik 16,2 15,8 O Offentlig förvaltning 44,6 43,4 P Utbildning o. forskning 44,1 44,1 Q Hälso- o. sjukvård, socialvård 90,0 92,1 R Rekreation 8,7 8,7 Statens verksamhet 17,9 17,6 * Offentlig verksamhet sammanlagt 222,2 222,1 Icke-vinstsyftande verksamhet 14,8 13,9 * Hushållstjänster 0,1 0,1 * Bruttonationalprodukt till baspris 998, ,5 Indirekta skatter 130,0 137,1 Subventioner -63,2-61,0 Bruttonationalprodukt till marknadspris 1 064, ,5 *) Preliminära siffror. Uppgifterna fanns inte tillgängliga vid publicering och är istället beräkningar utförda på basen av sekundära datakällor. 7

8 Tabell 3: Förädlingsvärde efter näringsgren (NI2008), miljoner euro Fasta 2009-års priser Näringslivet A Jordbruk, skogsbruk och fiske 26,7 24,7 B Utvinning av mineral 0,8 1,0 C Tillverkning 47,3 57,3 D Försörjning av el, gas, värme och kyla 12,7 12,7 E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 6,4 6,5 F Byggverksamhet 50,3 46,5 G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 65,3 74,3 H Transport och magasinering 294,4 300,5 därav Sjötransport 254,5 262,2 I Hotell- och restaurangverksamhet 18,6 19,7 J Informations- och kommunikationsverksamhet 33,9 35,6 K Finans- och försäkringsverksamhet 22,1 61,0 L Fastighetsverksamhet 107,7 109,8 M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 14,0 15,2 N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 5,1 5,4 O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 0,0 0,0 P Utbildning 0,6 0,8 Q Vård och omsorg; sociala tjänster 6,3 7,4 R Kultur, nöje och fritid 44,7 31,6 S Annan serviceverksamhet 6,2 6,4 T Förvärvsarbete i hushåll; hushållens produktion av diverse varor och tjänster för eget bruk 0,0 0,0 U Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d. 0,0 0,0 X Näringsgrenen okänd 0,0 0,0 Näringslivet sammanlagt 762,7 816,4 därav Turistsektorn 261,2 262,0 Landturism 34,2 35,2 Sjöturism 226,9 226,9 8

9 (Tabell 3 forts.) Offentlig verksamhet Landsk apet, k ommunerna o. k ommunalförbunden 204,8 204,5 E Renhållning 0,7 0,4 H Trafik 16,2 15,8 O Offentlig förvaltning 44,7 43,4 P Utbildning o. forskning 44,2 44,1 Q Hälso- o. sjukvård, socialvård 90,2 92,1 R Rekreation 8,7 8,7 Statens verksamhet 17,9 17,6 * Offentlig verksamhet sammanlagt 222,7 222,1 Icke-vinstsyftande verksamhet 14,8 13,9 * Hushållstjänster 0,1 0,1 * Bruttonationalprodukt till baspris 1 000, ,5 Indirekta skatter 130,3 137,1 Subventioner -63,4-61,0 Bruttonationalprodukt till marknadspris 1 067, ,5 *) Preliminära siffror. Uppgifterna fanns inte tillgängliga vid publicering och är istället beräkningar utförda på basen av sekundära datakällor. 9

10 Tabell 4: Inhemska faktorinkomster efter näringsgren (NI2008), miljoner euro Näringslivet A B C D E F G H därav I J Jordbruk, skogsbruk och fiske - löner 3,7 4,3 - sociala avgifter o försäkringar 1,8 2,0 - driftsöverskott netto 16,5 13,8 Utvinning av mineral - löner 0,2 0,3 - sociala avgifter o försäkringar 0,0 0,1 - driftsöverskott netto 0,3 0,4 Tillverkning - löner 26,1 26,9 - sociala avgifter o försäkringar 6,5 6,4 - driftsöverskott netto 7,9 15,4 Försörjning av el, gas, värme och kyla - löner 4,0 3,6 - sociala avgifter o försäkringar 1,0 0,8 - driftsöverskott netto 2,0 2,9 Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering - löner 2,5 2,7 - sociala avgifter o försäkringar 0,7 0,7 - driftsöverskott netto 0,7 0,5 Byggverksamhet - löner 22,0 22,4 - sociala avgifter o försäkringar 6,7 6,8 - driftsöverskott netto 16,1 11,9 Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar - löner 33,2 34,3 - sociala avgifter o försäkringar 8,3 8,2 - driftsöverskott netto 17,8 25,9 Transport och magasinering - löner 146,6 131,3 - sociala avgifter o försäkringar 35,5 29,1 - driftsöverskott netto 56,2 79,3 Sjötransport - löner 126,9 113,2 - sociala avgifter o försäkringar 30,5 24,2 - driftsöverskott netto 47,0 70,0 Hotell- och restaurangverksamhet - löner 11,6 12,1 - sociala avgifter o försäkringar 2,7 2,8 - driftsöverskott netto 2,2 2,7 Informations- och kommunikationsverksamhet - löner 19,2 18,3 - sociala avgifter o försäkringar 4,3 4,1 - driftsöverskott netto 5,3 8,6 10

11 (Tabell 4 forts.) K L M N O P Q R S T U X Finans- och försäkringsverksamhet - löner 17,6 20,4 - sociala avgifter o försäkringar 3,9 4,7 - driftsöverskott netto -2,3 31,9 Fastighetsverksamhet - löner 1,5 1,6 - sociala avgifter o försäkringar 0,4 0,4 - driftsöverskott netto 109,1 45,4 Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik - löner 7,8 8,3 - sociala avgifter o försäkringar 2,1 2,1 - driftsöverskott netto 3,1 4,0 Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster - löner 2,8 3,2 - sociala avgifter o försäkringar 0,7 0,8 - driftsöverskott netto 0,9 0,8 Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring - löner 0,0 0,0 - sociala avgifter o försäkringar 0,0 0,0 - driftsöverskott netto 0,0 0,0 Utbildning - löner 0,2 0,2 - sociala avgifter o försäkringar 0,1 0,1 - driftsöverskott netto 0,2 0,4 Vård och omsorg; sociala tjänster - löner 2,7 3,2 - sociala avgifter o försäkringar 0,9 1,0 - driftsöverskott netto 2,4 2,9 Kultur, nöje och fritid - löner 11,2 14,0 - sociala avgifter o försäkringar 2,7 3,0 - driftsöverskott netto 24,2 6,4 Annan serviceverksamhet - löner 2,9 3,2 - sociala avgifter o försäkringar 1,0 1,0 - driftsöverskott netto 1,6 1,7 Förvärvsarbete i hushåll; hushållens produktion av diverse varor och tjänster för eget bruk - löner 0,0 0,0 - sociala avgifter o försäkringar 0,0 0,0 - driftsöverskott netto 0,0 0,0 Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d. - löner 0,0 0,0 - sociala avgifter o försäkringar 0,0 0,0 - driftsöverskott netto 0,0 0,0 Näringsgrenen okänd - löner 0,0 0,0 - sociala avgifter o försäkringar 0,0 0,0 - driftsöverskott netto 0,0 0,0 11

12 (Tabell 4 forts.) Näringslivet sammanlagt - löner 315,7 310,2 - sociala avgifter o försäkringar 79,4 74,0 - driftsöverskott netto 264,5 254,8 därav Turistsektorn - löner 126,5 115,2 - sociala avgifter o försäkringar 30,3 25,1 - driftsöverskott netto 55,5 68,5 Landturism - löner 17,5 17,2 - sociala avgifter o försäkringar 4,2 4,1 - driftsöverskott netto 7,3 8,3 Sjöturism - löner 109,0 97,9 - sociala avgifter o försäkringar 26,2 21,0 - driftsöverskott netto 48,2 60,3 Offentlig verksamhet Landskapet - löner 81,7 82,8 - sociala avgifter o försäkringar 22,5 18,8 Kommunerna, kommunalförbunden - löner 64,9 67,7 - sociala avgifter o försäkringar 17,9 17,1 Statens verksamhet - löner 12,5 13,2 * - sociala avgifter o försäkringar 3,7 2,8 * Offentlig verksamhet sammanlagt - löner 159,1 163,7 - sociala avgifter o försäkringar 44,2 38,7 Icke-vinstsyftande verksamhet - löner 9,9 9,9 * - sociala avgifter o försäkringar 2,9 2,1 * Faktorinkomster totalt - löner 484,7 483,8 - sociala avgifter o försäkringar 126,5 114,8 - driftsöverskott netto 264,5 254,8 *) Preliminära siffror. Uppgifterna fanns inte tillgängliga vid publicering och är istället beräkningar utförda på basen av sekundära datakällor. 12

13 Tabell 5: Förädlingsvärdet efter näringsgren (NI2008), fördelning i procent Näringslivet A Jordbruk, skogsbruk och fiske 2,7 2,3 B Utvinning av mineral 0,1 0,1 C Tillverkning 4,7 5,4 D Försörjning av el, gas, värme och kyla 1,3 1,2 E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 0,6 0,6 F Byggverksamhet 5,0 4,4 G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 6,5 7,1 H Transport och magasinering 29,4 28,5 därav Sjötransport 25,4 24,9 I Hotell- och restaurangverksamhet 1,9 1,9 J Informations- och kommunikationsverksamhet 3,4 3,4 K Finans- och försäkringsverksamhet 2,2 5,8 L Fastighetsverksamhet 10,8 10,4 M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 1,4 1,4 N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 0,5 0,5 O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 0,0 0,0 P Utbildning 0,1 0,1 Q Vård och omsorg; sociala tjänster 0,6 0,7 R Kultur, nöje och fritid 4,5 3,0 S Annan serviceverksamhet 0,6 0,6 T Förvärvsarbete i hushåll; hushållens produktion av diverse varor och tjänster för eget bruk 0,0 0,0 U Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d. 0,0 0,0 X Näringsgrenen okänd 0,0 0,0 Näringslivet sammanlagt 76,2 77,6 därav Turistsektorn 26,1 24,9 Landturism 3,4 3,3 Sjöturism 22,7 21,6 Offentlig verksamhet 22,3 21,1 Icke-vinstsyftande verksamhet 1,5 1,3 Hushållstjänster 0,0 0,0 Bruttonationalprodukt till baspris 100,0 100,0 13

14 Tabell 6: Bruttobildning av fast kapital efter näringsgren (NI2008), miljoner euro Löpande priser Näringslivet A Jordbruk, skogsbruk och fiske 4,9 8,2 B Utvinning av mineral 1,0 0,3 C Tillverkning 9,2 22,9 D Försörjning av el, gas, värme och kyla 2,8 8,4 E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 2,0 1,9 F Byggverksamhet 7,2 5,3 G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 8,8 11,2 H Transport och magasinering 198,8 61,6 I Hotell- och restaurangverksamhet 5,9 1,1 J Informations- och kommunikationsverksamhet 14,2 7,8 K Finans- och försäkringsverksamhet 4,4 15,2 L Fastighetsverksamhet 53,2 62,7 M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 4,7 1,0 N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster -3,3 1,3 O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 0,0 0,0 P Utbildning 0,4 0,2 Q Vård och omsorg; sociala tjänster 0,6 1,9 R Kultur, nöje och fritid 5,3 5,2 S Annan serviceverksamhet 1,3 0,8 T Förvärvsarbete i hushåll; hushållens produktion av diverse varor och tjänster för eget bruk 0,0 0,0 U Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d. 0,0 0,0 X Näringsgrenen okänd 0,0 0,0 Näringslivet sammanlagt 370,1 161,7 Offentlig verksamhet 46,5 67,3 Icke-vinstsyftande verksamhet 2,0 2,0 Hushållstjänster 0,0 0,0 Totalt 418,7 231,0 14

15 Tabell 7: Bruttonationalprodukt per capita, löpande priser BNP till marknadspris (euro) Åland Finland Sverige BNP med köpkraftsparitet (PPS, euro) Åland Finland Sverige OECD EU Fotnot: Ålands PPS-uppgifter är beräknade på basen av Finlands uppgifter i Eurostats statistikdatabas. OECDs och EU27s uppgifterna är beräknade med OECDs PPP-kurs (OECD-variant av PPS). Figur 4: BNP per capita (köpkraftskorrigerat) Euro/capita (PPS) Åland Finland Sverige 15

16 Tabell 8: Antal sysselsatta samt BNP till baspris år 2009 efter näringsgren Antal personer, miljoner euro och procent Sysselsatta 2009 Procent BNP 2009 Procent Näringsgren (NI2008) A Jordbruk, skogsbruk och fiske 587 4,3 24,7 2,3 B Utvinning av mineral 12 0,1 1,0 0,1 C Tillverkning 900 6,6 57,3 5,4 D Försörjning av el, gas, värme och kyla 80 0,6 12,7 1,2 E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 100 0,7 6,9 0,7 F Byggverksamhet 924 6,8 46,5 4,4 G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar ,6 74,3 7,1 H Transport och magasinering ,7 316,3 30,1 därav Sjötransport ,4 262,2 24,9 I Hotell- och restaurangverksamhet 534 3,9 19,7 1,9 J Informations- och kommunikationsverksamhet 505 3,7 35,6 3,4 K Finans- och försäkringsverksamhet 446 3,3 61,0 5,8 L Fastighetsverksamhet 77 0,6 109,8 10,4 M N O Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 441 3,2 15,2 1,4 Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 328 2,4 5,4 0,5 Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring ,8 61,0 5,8 P Utbildning 797 5,8 44,9 4,3 Q Vård och omsorg; sociala tjänster ,6 99,5 9,5 R Kultur, nöje och fritid 346 2,5 40,3 3,8 S Annan serviceverksamhet 464 3,4 20,3 1,9 T U Förvärvsarbete i hushåll; hushållens produktion av diverse varor och tjänster för eget bruk - - 0,1 0,0 Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d ,0 0,0 X Näringsgrenen okänd 344 2,5 0,0 0,0 Sammanlagt , ,5 100,0 Fotnot: Tabellen omfattar sysselsatta personer bosatta på Åland. T.ex. icke-åländska sjömän anställda på åländska fartyg ingår inte. För vissa huvudbranscher redovisas flera anställda än vad som ingår i underbranscherna totalt. Detta beror på att det inom huvudbranschen finns anställda som inte kan fördelas på underbransch. Den offentliga sektorn är fördelad efter näringsgren. 16

17 Bilaga 1: Branschindelningen (ISIC-standard), NI-2008 Huvudgrupp Förklaring Ni-kod A Jordbruk, skogsbruk och fiske B Utvinning av mineral C Tillverkning D Försörjning av el, gas, värme och kyla E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering F Byggverksamhet G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar H Transport och magasinering I Hotell- och restaurangverksamhet J Informations- och kommunikationsverksamhet K Finans- och försäkringsverksamhet L Fastighetsverksamhet M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring P Utbildning Q Vård och omsorg; sociala tjänster R Kultur, nöje och fritid S Annan serviceverksamhet T Förvärvsarbete i hushåll; hushållens produktion av diverse varor och tjänster för eget bruk U Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d X Näringsgrenen okänd

18

Nationalräkenskapsdata 2008

Nationalräkenskapsdata 2008 Jonas Karlsson, Statistiker Tel. 018-25581 Nationalräkenskaper 2010:2 9.9.2010 Nationalräkenskapsdata 2008 Det här statistikmeddelandet innehåller uppgifter om de åländska nationalräkenskaperna för år

Läs mer

Nationalräkenskapsdata 2012

Nationalräkenskapsdata 2012 Jouko Kinnunen, forskningschef Tel. 018-25494 Nationalräkenskaper 2015:1 2.6.2015 Nationalräkenskapsdata 2012 Det här statistikmeddelandet innehåller uppgifter om de åländska nationalräkenskaperna för

Läs mer

Sjuttiotre procent av jobben fanns inom servicebranscher

Sjuttiotre procent av jobben fanns inom servicebranscher Befolkning 2012 Sysselsättning 2010 Näringsgren, arbetsgivarsektor och arbetsplatser Sjuttiotre procent av jobben fanns inom servicebranscher År 2010 var andelen jobb inom servicebranscher 72,9 procent

Läs mer

Översiktstabeller 08:15 Wednesday, March 11, 2015 1

Översiktstabeller 08:15 Wednesday, March 11, 2015 1 Översiktstabeller 08:15 Wednesday, March 11, 2015 1 TEXT BLEKIGE LÄ BETSSTALLE_IGSGRE A Jordbruk, skogsbruk och fiske.. 1... 1 C Tillverkning 1 2 1. 1. 5 F Byggverksamhet... 1.. 1 G Handel; reparation

Läs mer

VD och styrelser ur ett könsperspektiv

VD och styrelser ur ett könsperspektiv VD och styrelser ur ett könsperspektiv Bakgrund Bakgrund Steg I Steg II Steg III Förstudie VD och styrelser ur ett könsperspektiv Aktuell undersökning Syfte Material Bolagen Del I: Översikt Värmland n=2

Läs mer

VD och styrelser ur ett könsperspektiv. Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland

VD och styrelser ur ett könsperspektiv. Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland VD och styrelser ur ett könsperspektiv Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland Bakgrund Statistiken i den här presentationen är framtagen

Läs mer

Utländska dotterbolag i Finland 2008

Utländska dotterbolag i Finland 2008 Företag 2009 Utländska dotterbolag i Finland 2008 16 procent av företagens anställda arbetade i utländska dotterbolag år 2008 2008 var den sammanräknade omsättningen för utländska dotterbolag i Finland

Läs mer

TIME LIMIT for the agreement of the Presidency and of the European Parliament (in case of codecision acts): 8 days

TIME LIMIT for the agreement of the Presidency and of the European Parliament (in case of codecision acts): 8 days COU CIL OF THE EUROPEA U IO Brussels, 16. October 2008 Interinstitutional Files: 2006/0011 (COD) LEX 743 14342/08 JUR 421 LEGISLATIVE ACTS A D OTHER I STRUME TS: CORRIGE DUM/RECTIFICATIF Subject: Corrigendum

Läs mer

Lund NorthEast i siffror

Lund NorthEast i siffror NorthEast i siffror Området Det kunskapstäta området som sträcker sig från C i sydväst till de kommande forskningsanläggningarna MAX IV och ESS i nordost går under benämningen NorthEast i vilket kunskapsstråket,

Läs mer

Struktur- och bokslutsstatistik över företag

Struktur- och bokslutsstatistik över företag Företag 2014 Struktur- och bokslutsstatistik över företag Vinsterna inom industrin rasade år en inom industrin (näringsgrenarna B och C) uppgick till 136,8 miljarder euro år. Året innan var omsättningen

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2015 Nya och nedlagda företag Antalet nedlagda företag ökade avsevärt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 9,1 procent under tredje kvartalet 2014 jämfört med motsvarande period

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning tkr 1 Bröderna Brandt Personbilar

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 11 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 12 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 16 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 13 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 11 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 11 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 12 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Unionen Gösta Karlsson 2013-08-22 Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut?

Unionen Gösta Karlsson 2013-08-22 Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut? Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut? Under senvåren 2013 genomförde Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA) och Unionen ett gemensamt arbete med att kartlägga riskkapitalbolagens ägande. Resultatet

Läs mer

Analys av små och medelstora företags deltagande på statliga ramavtal som upphandlas och förvaltas av Statens inköpscentral

Analys av små och medelstora företags deltagande på statliga ramavtal som upphandlas och förvaltas av Statens inköpscentral Sid 1 (26) Per Eskilsson per.eskilsson@kammarkollegiet.se 08-7000735 2013-09-04 Dnr 96-74-2013 Analys av små och medelstora företags deltagande på statliga ramavtal som upphandlas och förvaltas av Statens

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 11 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 13 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2014 Nya och nedlagda företag Antalet nya företag fortsätter minska Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 6,2 procent under andra kvartalet 2014 jämfört med motsvarande period året

Läs mer

19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun

19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun 212-8-24 FOKUS: STATISTIK Arbetspendling 21 19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun Medianinkomsten för en person som arbetspendlade till annan kommun var

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 17 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:14) om rapportering av kvartals-

Läs mer

Arbetsmiljö med fokus på kvinnor

Arbetsmiljö med fokus på kvinnor Arbetsmiljö med fokus på kvinnor Aktualitetsdagen 2014-04-03 Christin N. Granberg, Arbetslivssektionen, Avdelningen för arbetsgivarpolitik Upplägg Arbetsmiljöverkets (AV) uppdrag Vad AV sett SKLs ståndpunkter

Läs mer

Stockholms län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 39765 kvinnor som driver företag i länet

Stockholms län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 39765 kvinnor som driver företag i länet Stockholms län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 39765 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Gotlands län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet

Gotlands län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet Gotlands län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Antalet konkurser minskade under januari november med 6,4 procent från året innan

Antalet konkurser minskade under januari november med 6,4 procent från året innan Rättsväsende 2014 2014, november Antalet konkurser minskade under januari november med 6,4 procent från året innan Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari november 2014 totalt

Läs mer

Antalet konkurser minskade under januari september med 6,4 procent från året innan

Antalet konkurser minskade under januari september med 6,4 procent från året innan Rättsväsende, september Antalet konkurser minskade under januari september med 6,4 procent från året innan Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari september totalt 2 278 konkurser,

Läs mer

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Socialdemokraternas skattechock mot ungas jobb Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Inledning Den rödgröna oppositionens förslag om höjda arbetsgivaravgifter för unga

Läs mer

Miljöskatter 2011, efter näringsgren

Miljöskatter 2011, efter näringsgren Miljö och naturresurser 0 Miljöskatter 0, efter näringsgren Hushållen betalar mer än en tredjedel av alla miljöskatter År 0 betalade hushållen nästan, miljarder euro i miljöskatter Industrins miljöskatter

Läs mer

Näringslivsfakta. Laholms kommun 2014. rapport av. auktoriserad agentur för UC Marknadsinformation AB

Näringslivsfakta. Laholms kommun 2014. rapport av. auktoriserad agentur för UC Marknadsinformation AB Näringslivsfakta Laholms kommun 2014 rapport av auktoriserad agentur för UC Marknadsinformation AB Innehållsförteckning Sida 1 Nystartade företag Sida 2 - Branschfördelning Nystartade företag Sida 3 -

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser

Undersökning om lediga arbetsplatser Arbetsmarknaden 2013 Undersökning om lediga arbetsplatser 2013, 3:e kvartalet Under det tredje kvartalet lediga arbetsplatser Enligt Statistikcentralen fanns det lediga jobb under tredje kvartalet 2013.

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012 FS 2013:8 2013-12-11 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012 Antalet sysselsatta Norrköpingsbor ökade under år 2012 med 750 personer och uppgick till 60 090 personer. Förvärvsfrekvensen

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser

Undersökning om lediga arbetsplatser Arbetsmarknaden 2013 Undersökning om lediga arbetsplatser 2013, 2:a kvartalet Under det andra kvartalet lediga arbetsplatser Enligt Statistikcentralen fanns det lediga jobb under andra kvartalet 2013.

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser

Undersökning om lediga arbetsplatser Arbetsmarknaden 2013 Undersökning om lediga arbetsplatser 2013, 1:a kvartalet Under det första kvartalet lediga arbetsplatser Enligt Statistikcentralen fanns det lediga jobb under första kvartalet 2013.

Läs mer

Kunskapsöversikt. Kartor och statistik. redovisning av branschförändringar på den svenska arbetsmarknaden

Kunskapsöversikt. Kartor och statistik. redovisning av branschförändringar på den svenska arbetsmarknaden Kartor och statistik redovisning av branschförändringar på den svenska en Bilaga till Arbetsmarknad i förändring, 2011:12 Kunskapsöversikt Rapport 2011:12B Kunskapsöversikt Kartor och statistik redovisning

Läs mer

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi Handelns betydelse för Sveriges ekonomi 2014 7% 6% 5% En halv miljon människor jobbar inom handeln 11 procent av alla sysselsatta i hela Sveriges ekonomi (privat och offentlig sektor) arbetar inom handeln

Läs mer

Rapport från Soliditet

Rapport från Soliditet Rapport från Soliditet Kreditvärdigheten bland svenska aktiebolag Januari 21 Rapport från Soliditet Kreditvärdigheten bland svenska aktiebolag januari 21 Rapporten i sammandrag Antalet ej kreditvärdiga

Läs mer

Tjörn är en utpräglad småföretagarkommun med närmare 2 000 registrerade företag (1 948 företag per den 31/12 2014).

Tjörn är en utpräglad småföretagarkommun med närmare 2 000 registrerade företag (1 948 företag per den 31/12 2014). Näringslivet En presentation av företagen på Tjörn Tjörn är en utpräglad småföretagarkommun med närmare 2 000 registrerade företag (1 948 företag per den 31/12 2014). Företagsformer på Tjörn Andel % Enskild

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013 FS 2014:8 2014-12-08 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor ökade under 2013 med 730 personer till 60 820. Antalet arbetstillfällen i kommunen

Läs mer

Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun. 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun

Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun. 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun Siffror om Kalmar Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun 2011#1 Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun Statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökning

Läs mer

1. Tidsseriens eller statistikområdets innehåll. Klimat och hållbar utveckling Miljöstatistik

1. Tidsseriens eller statistikområdets innehåll. Klimat och hållbar utveckling Miljöstatistik Datum: 14/10-2014 Klimat och hållbar utveckling Miljöstatistik Author Statistics Denmark: Peter Rørmose Author Statistics Sweden: Anders Wadeskog 1. Tidsseriens eller statistikområdets innehåll Namn på

Läs mer

Halvårsrapport - register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige. 1 januari - 30 juni 2015. Rapport 2015:14

Halvårsrapport - register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige. 1 januari - 30 juni 2015. Rapport 2015:14 Halvårsrapport - register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige 1 januari - 30 juni 2015 Rapport 2015:14 Halvårsrapport januari - juni 2015 Register för företag som utstationerar arbetstagare

Läs mer

Sveriges småföretag. Värt att veta om Sveriges småföretag 2009

Sveriges småföretag. Värt att veta om Sveriges småföretag 2009 Värt att veta om 2009 Innehåll 2 Hur många företag finns det i Sverige? 2 Hur många småföretag finns det? 2 Hur många jobbar i småföretag? 2 Småföretagen står för de nya jobben 3 Antal företag - detaljerad

Läs mer

Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008

Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008 Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:16 Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008 Antalet förvärvsarbetande fortsatte att öka i Linköping också under 2008. Lågkonjunkturen hade inte börjat slå igenom

Läs mer

Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål

Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål Offentlig ekonomi 2013 Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål De offentliga utgifternas förhållande till bruttonationalprodukten sjönk år (översikten har lagts till 20.3.2013) År var den offentliga

Läs mer

Jämställt på toppen när och hur? Konferens 4 april 2014 Statistikpresentationer

Jämställt på toppen när och hur? Konferens 4 april 2014 Statistikpresentationer Jämställt på toppen när och hur? Konferens 4 april 2014 Statistikpresentationer Svenskt näringsliv Carina Lindfelt Andelen kvinnor som är chefer fortsätter att öka i Svenskt Näringslivs medlemsföretag

Läs mer

Rapport till NNR om regelförenklingar 22 november 2013

Rapport till NNR om regelförenklingar 22 november 2013 -research Rapport till NNR om regelförenklingar SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). I oktober/november 2013 intervjuades cirka 600 företagare/ företagsledare

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Säkerhetskultur i det praktiska arbetsmiljöarbetet Solfrid Nilsen Avdelningen för regelarbete och expertstöd 2013-03-15 1 Presentationens innehåll Kort om Arbetsmiljöverket

Läs mer

Producentprisindex för tjänster

Producentprisindex för tjänster Priser och kostnader 2015 Producentprisindex för tjänster 2015, 3:e kvartalet Producentpriserna för tjänster var i genomsnitt oförändrade i juli-september jämfört med året innan Enligt Statistikcentralen

Läs mer

Här är branscherna som är mest positiva till ny teknik

Här är branscherna som är mest positiva till ny teknik pressmeddelande/rapport www.custice.se Här är branscherna som är mest positiva till ny teknik 2014-08-12 1 (3) kontakt Mikael Glännström, informationsansvarig mikael.glannstrom@custice.se tel: 0704-621202

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Hägringar. Jobbskaparna och jobbkaparna. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv September 2009

Hägringar. Jobbskaparna och jobbkaparna. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv September 2009 Hägringar Jobbskaparna och jobbkaparna Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv September 2009 Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv Mars 2010 Konsoliderad bruttoskuld, andel av BNP 140 120 100 80 60

Läs mer

Fakta om turismen på Åland. Ålands landskapsregering Näringsavdelningen

Fakta om turismen på Åland. Ålands landskapsregering Näringsavdelningen Fakta om turismen på Åland Ålands landskapsregering Näringsavdelningen Fakta om Åland Åland är ett självstyrt, demilitariserat landskap i Finland och medlem i EU. Parlament Ålands lagting. Regering Ålands

Läs mer

Sektorräkenskaper, kvartalsvis

Sektorräkenskaper, kvartalsvis Nationalräkenskaper 2013 Sektorräkenskaper, kvartalsvis 2012, 3:e kvartalet Företagens vinstkvot minskade under tredje kvartalet Under tredje kvartalet 2012 var de centrala indikatorerna inom hushålls-

Läs mer

STANDARDRAPPORT INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

STANDARDRAPPORT INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER Bilaga 1 FFFS 2014:xx STANDARDRAPPORT E-POSTADRESS Remissexemplar 2014 03 26 RÄKENSKAPSÅR RÄKENSKAPSÅR SOM UPPGIFTERNA AVSER Fr.o.m. (ÅÅÅÅMMDD) T.o.m. (ÅÅÅÅMMDD) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rapporten ska lämnas

Läs mer

Producentprisindex för tjänster

Producentprisindex för tjänster Priser och kostnader 2014 Producentprisindex för tjänster 2013, 4:e kvartalet Producentpriserna för tjänster steg med procent i oktober-december Enligt Statistikcentralen steg producentpriserna för tjänster

Läs mer

Statistik över arbetskonflikter 2012

Statistik över arbetskonflikter 2012 Arbetsmarknaden 0 Statistik över arbetskonflikter 0 År 0 förekom det arbetskonflikter Enligt Statistikcentralen förekom det arbetskonflikter i Finland år 0. Antalet arbetskonflikter nästan halverades från

Läs mer

Övergripande Planering Många nya jobb i Umeåregionens kommuner

Övergripande Planering Många nya jobb i Umeåregionens kommuner Övergripande Planering Många nya jobb i regionens kommuner 1 (15) Utredningar och rapporter från Övergripande Planering, nr 2 214 INNEHÅLL sida 2 25 nya jobb i regionens kommuner under 212 3 s ökning står

Läs mer

Ålands externa varu- och tjänstehandel 2011 Utredningsrapport Underrubrik Rapportens titel Utredningsrapport Underrubrik

Ålands externa varu- och tjänstehandel 2011 Utredningsrapport Underrubrik Rapportens titel Utredningsrapport Underrubrik Statistik 2012:3 Ålands externa varu- och tjänstehandel 2011 Utredningsrapport Underrubrik Rapportens titel Undertitel Utredningsrapport Underrubrik Handelsstatistik Serien Handelsstatistik omfattar uppgifter

Läs mer

Nystartade företag efter kvartal 2010

Nystartade företag efter kvartal 2010 Nystartade företag efter kvartal 2010 Innehållsförteckning Nystartade företag efter kvartal 2010 2 Tabell 1 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal nystartade

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2013

Nystartade företag första kvartalet 2013 Nystartade företag första kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag första kvartalet 2013... 2 Tabell 1: Antal nystartade företag kvartal 1 2012 - kvartal 1 2013, efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål

Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål Offentlig ekonomi 2014 Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål Den offentliga sektorns totala utgifter i förhållande till bruttonationalprodukten ökade år År var den offentliga sektorns utgifter

Läs mer

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry 52 5:1 Förvärvsarbetande dagbefolkning efter näringsgren 2008 2009 Economically active daytime population by field of activity Näringsgren 2008 2009 (förvärvsarbetande 16-w år med arbetsplats Antal % Antal

Läs mer

Nystartade företag andra kvartalet 2013

Nystartade företag andra kvartalet 2013 Nystartade företag andra kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag andra kvartalet 2013...2 Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2012 kvartal 2 2013 efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Konsumentprisindex. Januari 2011. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:1 21.2.2011. - Ålands officiella statistik -

Konsumentprisindex. Januari 2011. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:1 21.2.2011. - Ålands officiella statistik - Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:1 21.2.2011 Konsumentprisindex Januari 2011 4,0 Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5

Läs mer

Statistik över arbetskonflikter 2010

Statistik över arbetskonflikter 2010 Arbetsmarknaden 0 Statistik över arbetskonflikter 00 9 arbetskonflikter år 00 Enligt Statistikcentralens statistik över arbetskonflikter förekom det 9 arbetskonflikter i Finland år 00. Antalet arbetskonflikter

Läs mer

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry 52 5:1 Förvärvsarbetande dagbefolkning efter näringsgren 2009 2010 Economically active daytime population by field of activity Näringsgren 2009 2010 (förvärvsarbetande 16-w år med arbetsplats i kommunen,

Läs mer

Konjunkturutsikterna 2011

Konjunkturutsikterna 2011 1 Konjunkturutsikterna 2011 Det går bra i vår omgivning. Hänger Åland med? Richard Palmer, ÅSUB Fortsatt återhämtning i världsekonomin men med inslag av starka orosmoment Världsekonomin växer men lider

Läs mer

Statistiska centralbyråns författningssamling

Statistiska centralbyråns författningssamling Detaljerad beskrivning av insamlande uppgifter Bilaga 1 Variabler Beskrivning Undersökning Benämning Namn på rapporterande enhet. Samtliga undersökningar Adress Adress för rapporterande enhet Postnummer

Läs mer

Hur går det för näringslivet i Uppsala län? Kartläggning av aktiebolagens utveckling 2007-2012

Hur går det för näringslivet i Uppsala län? Kartläggning av aktiebolagens utveckling 2007-2012 Hur går det för näringslivet i Uppsala län? Kartläggning av aktiebolagens utveckling Introduktion och slutsatser Bakgrund Detta är en kartläggning av hur aktiebolagen i Uppsala län har utvecklats mellan

Läs mer

Luftutsläpp efter näringsgren 2011

Luftutsläpp efter näringsgren 2011 Miljö och naturresurser 2013 Luftutsläpp efter näringsgren Nästan en tredjedel av växthusgasutsläppen kom från energiförsörjning Utsläppen inom näringsgrenen Energiförsörjning var år något under en tredjedel

Läs mer

Registrerad hos Finansinspektionen 2011-08-31 STANDARDRAPPORT. Telefonnummer 08-4126500 FFFS 2008:14

Registrerad hos Finansinspektionen 2011-08-31 STANDARDRAPPORT. Telefonnummer 08-4126500 FFFS 2008:14 Registrerad hos Finansinspektionen 2011-08-31 STANDARDRAPPORT Institut CIT Group (Nordic) AB Handläggare Linnea Holmqvist Period 201103 Telefonnummer 08-4126500 FFFS 2008:14 Institutnummer 41515 Org.nummer

Läs mer

Unga företagare. Företagens villkor och verklighet. Fakta & statistik

Unga företagare. Företagens villkor och verklighet. Fakta & statistik Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar och förfrågningar kan också göras till Tillväxtverkets

Läs mer

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 9 9 9 9 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 1 1 1 1 17 17 17 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 27 maj 2015 Tórshavn

Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 27 maj 2015 Tórshavn Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 27 maj 2015 Tórshavn Nyckeltal för Finland Folkmängd 5.479.000 Förväntad BNP-utveckling + 0,9 % Inflation 2014 + 1,0 % Arbetslöshet (mars 2015) 10,3 % Bostadsbyggande

Läs mer

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN Andel BEFOLKNING 7 Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 13 13 13 1 1 1 1 1 11 11 11 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 7 7 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv M

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN BEFOLKNING # Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 9 9 Andel 7 7 9 + Ålder Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings-

Läs mer

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 9 9 9 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv

Läs mer

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN BEFOLKNING # Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 7 9 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv

Läs mer

Konsumentprisindex. Februari 2011. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:2 16.3.2011. - Ålands officiella statistik -

Konsumentprisindex. Februari 2011. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:2 16.3.2011. - Ålands officiella statistik - Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:2 16.3.2011 Konsumentprisindex Februari 2011 4,0 Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5

Läs mer

Över hälften av dem som var arbetslösa i slutet av år 2010 var arbetslösa även ett år tidigare

Över hälften av dem som var arbetslösa i slutet av år 2010 var arbetslösa även ett år tidigare Befolkning 2011 Sysselsättning 2010 Bakgrundsuppgifter om arbetslösa Över hälften av dem som var arbetslösa i slutet av år 2010 var arbetslösa även ett år tidigare Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik

Läs mer

Årsbokslut för svensk turism och turistnäring

Årsbokslut för svensk turism och turistnäring Årsbokslut för svensk turism och turistnäring Turistnäringens effekter på ekonomi och sysselsättning i Sverige Fakta & statistik 2008 ÅrSbokSluT För SvenSk TuriSm och TuriSTnäring 2008 Tillväxtverket Stockholm,

Läs mer

Roberto Sotolongo Gallego. Förändring eller Kontinuitet Del II

Roberto Sotolongo Gallego. Förändring eller Kontinuitet Del II Roberto Sotolongo Gallego Förändring eller Kontinuitet Del II Copyright 2008 Roberto Sotolongo Gallego Detta verk skyddas av upphovsrättslagen. Titel Förändring eller Kontinuitet Del II Tryckt i Spanien

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2012

Nystartade företag första kvartalet 2012 Nystartade företag första kvartalet 2012 Innehållsförteckning Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2011 - kvartal 1 2012 efter branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal sysselsatta i nystartade företag

Läs mer

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 11 11 1 9 1 9 1 1 1 7 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År

Läs mer

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 3 3 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 1 3 1 1 1 1 17 9 17 17 7 17 17 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer