Nationalräkenskapsdata 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nationalräkenskapsdata 2009"

Transkript

1 Jouko Kinnunen, Ekonom/statistiker Tel Nationalräkenskaper 2011: Nationalräkenskapsdata 2009 Det här statistikmeddelandet innehåller uppgifter om de åländska nationalräkenskaperna för år Nationalräkenskaperna grundar sig på det europeiska systemet för nationella och regionala räkenskaper (Europeiska nationalräkenskapssystemet ENS95), som följer de världsomfattande rekommendationerna för nationalräkenskaper SNA93 (System of National Accounts). Branschindelningen i nationalräkenskaperna följer från och med år 2008 standarden för Finlands näringsgrensindelning (NI-2008) vilken är knuten till den internationella ISICstandarden och en förklaring till indelningen finns i bilaga 1. I tidigare publikationer gjordes branschindelningen enligt NI-2002, varför branschvisa uppgifter inte längre är jämförbara med uppgifter publicerade tidigare år. Förädlingsvärdet 2009 Bruttonationalproduktens värde i löpande marknadspriser uppgick år 2009 till ca miljoner euro. Jämfört med 2008 innebär det en ökning om ca 63,6 miljoner euro. Figur 1 visar BNP-utvecklingen för åren i fasta priser (inflationen är beaktad). År 2008 minskade BNP med ca 10,2 procent, den största nedgången sedan nationalräkenskaperna för Åland började sammanställas Nedgången var egentligen ännu större, då nya kalkylmetoder har använts för åren 2008 och 2009, vilket innebar en nivåhöjning av engångsnatur på 1,7 procentenheter år År 2009 skedde en delvis återhämtning och ekonomin växte med 5,7 procent. Figur 1: BNP-tillväxt för Åland (fasta priser), procent Procent

2 Privata sektorns andel steg under år 2009 Näringslivets andel av bruttonationalprodukten till baspris var 77,6 procent under Största andelen hade transport och magasinering (knappa 29 procent), där enbart sjötransporten stod för en fjärdedel av BNP till baspris (24,9 procent). Andra viktiga branscher är fastighetsverksamhet, handel, byggverksamhet, finans och försäkring, tillverkning samt kultur, nöje och fritid. Den branschvisa fördelningen av förädlingsvärdet illustreras nedan i figur 2. Under år 2009 sjönk den offentliga sektorns andel från 22,3 till 21,1 procent medan näringslivets andel steg från 76,2 till 77,6 procent. Därmed bröts den mångåriga tendensen av ökning i offentliga sektorns andel av Ålands BNP. För att neutralisera den allmänna prisökningens (inflationens) inverkan på de årliga jämförelserna bör man räkna om bruttonationalprodukten till fasta priser. Detta har gjorts på med hjälp av konsumentprisindex för Åland. Mellan år 2008 och 2009 steg bruttonationalprodukten med 5,7 procent. Näringslivet ökade med ca 7,0 procent medan den offentliga sektorn minskade med ca 0,1 procent. Nedanstående diagram visar näringslivets förädlingsvärde branschvis för år Figur 2: Näringslivets förädlingsvärde branschvis 2009, MEUR Bransch (aggregerade) Primärnäring Industri Bygg Handel, hotell o rest. Transport IT, finans, fastighet. Övriga tjänster Utbildning och omsorg euro Landturismen har ökat något Turismens totala andel av 2009 års bruttonationalprodukt till baspris var ca 24,9 procent. Landturismen beräknades till ca 3,3 procent medan sjöturismen således stod för ca 21,6 procent. Jämfört med år 2008 har landturismen minskat marginellt, medan sjöturismen minskat med 1,1 procentenheter (delvis beroende på utflaggning av fartyg). Turismens andel av bruttonationalprodukten för åren 2008 och 2009 är beräknade utgående från den utredning ÅSUB år 2009 gjorde på uppdrag av Ålands landskapsregering och Ålands turistförbund (ÅSUB Rapport 2009:3) 1. 1 Turismens samhällsekonomiska betydelse för Åland

3 Beskrivning av statistiken Nationalräkenskaper utgör ett centralt område inom modern samhällsekonomi. Förutom att nationalräkenskaperna ger information om den totala ekonomiska aktiviteten under en period, vanligtvis ett år, ges även en uppfattning om hur volymen av varu- och tjänsteproduktionen utvecklats samt förändringen i användningen av produktionen. Nationalräkenskaperna erbjuder det siffermaterial som krävs för analys av det aktuella ekonomiska läget och av föreliggande utvecklingstendenser. Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB) har beräknat nationalräkenskaperna utgående från Skattestyrelsens centrala företagsbeskattningsregister. En viss eftersläpning måste accepteras eftersom beräkningen utförs efter det att beskattningen slutförts. Dessutom innehåller registret vissa brister som ÅSUB har rättat till och kompletterat i efterhand. Kompletteringen består främst av uppgifter för företag med uppgifter som är ofullständigt eller felaktigt ifyllda. Näringsgrensindelningen i nationalräkenskaperna för Åland följer standarden för Finlands näringsgrensindelning (NI-2008), vilken är knuten till den internationella NACE-klassificeringen (National Activities Classification of Economics). NACE är Europeiska Unionens statistiska näringsgrensindelning, som fördelar företag, organisationer och dylikt på olika branscher. Från och med år 2008 följer branschfördelningen den reviderade versionen, NACE rev. 2. Branschkoderna som används i denna publikation är heller inte den mest detaljerade nivån, branscherna som används i denna publikation finns definierade i bilaga 1. Nytt för årets publikation är att de indirekta banktjänsterna som tidigare redovisades som en separat kostnadspost är nu allokerade till näringslivets insatsvaruförbrukning samt till hushållens och offentliga sektorns slutliga användning. Förändringen innebär en mindre nivåökning av BNP. Även 2008-års siffror har reviderats på motsfvarande sätt. En mindre revidering har även gjorts för behandling av offentliga affärsverk i förädlingsvärdeskalkylen. I tidigare publiceringar av nationalräkenskaper för Åland (fram till och med år 2007) har branschindelningen gjorts enligt NI-2002, varför vissa branschvisa uppgifter inte längre är direkt jämförbara med tidigare publicerade uppgifter. För att ge en jämförande bild har statistiken för år 2008 även tagits fram enligt den äldre branschindelningen, denna statistik finns publicerad i våra databaser på Dessa uppgifter innefattar dock inte den ovannämnda metodförändringen i behandling av indirekta banktjänster och offentliga affärsverk. Uppgifterna för landskapets samt kommunernas och kommunalförbundens förädlingsvärde uppgörs utgående från respektive bokslut. Förädlingsvärdet definieras som skillnaden mellan ett företags produktionsvärde och dess inköp från andra företag. Förädlingsvärdet är således den ökning av värdet av de inköpta varorna och tjänsterna som bearbetningen medför. För företag som inte gör några inköp från andra företag sammanfaller förädlingsvärdet med produktionsvärdet. Det summerade förädlingsvärdet för alla branscher är lika med BNP till producentpris. Om man från förädlingsvärdet drar bort löner och sociala avgifter återstår driftsöverskottet brutto. 3

4 Nedgången i förädlingsvärdet följd av tillväxt I figur 3 illustreras utvecklingen i bruttonationalprodukten till marknadspris (fasta priser) från år 1975 till år 2009 (åren producerades inga nationalräkenskaper för Åland). Ur diagrammet framgår att nedgången i BNP år 2008 (-10,2 procent och utan metodförändringarnas nivåkorrigering -11,9 procent) är av historisk dignitet. Åren sjönk det åländska BNP två år i rad och den nedgången är hittills den största svackan i den åländska ekonomin (sedan nationalräkenskaperna började tas fram 1975). År 2009 innebär en korrigeringsrörelse i motsatt riktning och BNP ökade med 5,7 procent. Detta innebär dock att ekonomin inte ännu nådde till 2007-års produktionsnivå. Preliminära BNP-kalkyler visar att tillväxten fortsätter ytterst långsamt under åren , mellan 0-1 procent 2. Figur 3: Bruttonationalprodukten i fasta 2009-års priser (miljoner euro) MEUR Tabell 1 på nästa sida redovisar bruttonationalprodukten till marknadspris i löpande och fasta priser (2009-års priser), så väl som den årliga förändringsprocenten (beräknad på BNP i fasta priser) samt BNP per capita (beräknad på BNP i fasta priser). Omräkningen till fasta priser har gjorts med hjälp av konsumentprisindex för Åland med 1985 som basår. I tabell 2 redovisas förädlingsvärdet till baspris enligt näringsgrenar i löpande priser medan tabell 3 redovisar samma siffror i fasta priser. I tabell 4 redovisas de inhemska faktorinkomsterna enligt näringsgrenar. De olika näringsgrenarnas andel av totala bruttonationalprodukten till baspris redovisas i tabell 5. I tabell 6 redogörs för bruttobildning av fast kapital enligt näringsgrenar i löpande priser. I tabell 7 presenteras en jämförelse av bruttonationalprodukten per capita för Åland, Finland och Sverige. Denna jämförelse illustreras även i figur 4. I tabell 8 visas näringsgrenarnas förädlingsvärde år 2009 samt antal sysselsatta för år Förädlingsvärdet för fastighetsbranschen inkluderar även de av hushållen själva producerade tjänster som egnahemsboendet beräknas generera. 2 Ekonomisk översikt för den kommunala sektorn hösten 2011 (ÅSUB Rapport 2011:7) 4

5 Tabell 1: Bruttonationalprodukten , miljoner euro Löpande priser Fasta priser 1) Förändring, % 2) BNP per capita 2) ,4 427, ,0 451,7 5, ,2 448,7-0, ,5 465,4 3, ,5 554,0 19, ,2 553,0-0, ,9 539,9-2, ,1 545,7 1, ,4 519,1-4, ,8 521,1 0, ,6 569,9 9, ,5 699, ,5 757,3 8, ,2 863,4 14, ,4 776,2-10, ,2 712,2-8, ,5 775,4 8, ,7 787,9 1, ,1 827,7 5, ,2 931,3 12, ,4 963,8 3, , ,5 3, , ,0 1, , ,5 0, ,9 995,5-2, , ,4 3, , ,8 2, , ,4 4, , ,6 2, , ,7 4, , ,3-10, , ,5 5, ) Fasta priser enligt referensår ) Beräknat på fasta priser (referensår 2009). 5

6 Tabell 2: Förädlingsvärde efter näringsgren (NI2008), miljoner euro Löpande priser Näringslivet A Jordbruk, skogsbruk och fiske 26,6 24,7 B Utvinning av mineral 0,8 1,0 C Tillverkning 47,2 57,3 D Försörjning av el, gas, värme och kyla 12,7 12,7 E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 6,4 6,5 F Byggverksamhet 50,2 46,5 G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 65,1 74,3 H Transport och magasinering 293,7 300,5 därav Sjötransport 254,0 262,2 I Hotell- och restaurangverksamhet 18,5 19,7 J Informations- och kommunikationsverksamhet 33,8 35,6 K Finans- och försäkringsverksamhet 22,1 61,0 L Fastighetsverksamhet 107,4 109,8 M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 13,9 15,2 N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 5,1 5,4 O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 0,0 0,0 P Utbildning 0,6 0,8 Q Vård och omsorg; sociala tjänster 6,3 7,4 R Kultur, nöje och fritid 44,6 31,6 S Annan serviceverksamhet 6,2 6,4 T Förvärvsarbete i hushåll; hushållens produktion av diverse varor och tjänster för eget bruk 0,0 0,0 U Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d. 0,0 0,0 X Näringsgrenen okänd 0,0 0,0 Näringslivet sammanlagt 761,0 816,4 därav Turistsektorn 260,6 262,0 Landturism 34,1 35,2 Sjöturism 226,4 226,9 6

7 (Tabell 2 forts.) Offentlig verksamhet Landsk apet, k ommunerna o. k ommunalförbunden 204,3 204,5 E Renhållning 0,7 0,4 H Trafik 16,2 15,8 O Offentlig förvaltning 44,6 43,4 P Utbildning o. forskning 44,1 44,1 Q Hälso- o. sjukvård, socialvård 90,0 92,1 R Rekreation 8,7 8,7 Statens verksamhet 17,9 17,6 * Offentlig verksamhet sammanlagt 222,2 222,1 Icke-vinstsyftande verksamhet 14,8 13,9 * Hushållstjänster 0,1 0,1 * Bruttonationalprodukt till baspris 998, ,5 Indirekta skatter 130,0 137,1 Subventioner -63,2-61,0 Bruttonationalprodukt till marknadspris 1 064, ,5 *) Preliminära siffror. Uppgifterna fanns inte tillgängliga vid publicering och är istället beräkningar utförda på basen av sekundära datakällor. 7

8 Tabell 3: Förädlingsvärde efter näringsgren (NI2008), miljoner euro Fasta 2009-års priser Näringslivet A Jordbruk, skogsbruk och fiske 26,7 24,7 B Utvinning av mineral 0,8 1,0 C Tillverkning 47,3 57,3 D Försörjning av el, gas, värme och kyla 12,7 12,7 E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 6,4 6,5 F Byggverksamhet 50,3 46,5 G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 65,3 74,3 H Transport och magasinering 294,4 300,5 därav Sjötransport 254,5 262,2 I Hotell- och restaurangverksamhet 18,6 19,7 J Informations- och kommunikationsverksamhet 33,9 35,6 K Finans- och försäkringsverksamhet 22,1 61,0 L Fastighetsverksamhet 107,7 109,8 M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 14,0 15,2 N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 5,1 5,4 O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 0,0 0,0 P Utbildning 0,6 0,8 Q Vård och omsorg; sociala tjänster 6,3 7,4 R Kultur, nöje och fritid 44,7 31,6 S Annan serviceverksamhet 6,2 6,4 T Förvärvsarbete i hushåll; hushållens produktion av diverse varor och tjänster för eget bruk 0,0 0,0 U Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d. 0,0 0,0 X Näringsgrenen okänd 0,0 0,0 Näringslivet sammanlagt 762,7 816,4 därav Turistsektorn 261,2 262,0 Landturism 34,2 35,2 Sjöturism 226,9 226,9 8

9 (Tabell 3 forts.) Offentlig verksamhet Landsk apet, k ommunerna o. k ommunalförbunden 204,8 204,5 E Renhållning 0,7 0,4 H Trafik 16,2 15,8 O Offentlig förvaltning 44,7 43,4 P Utbildning o. forskning 44,2 44,1 Q Hälso- o. sjukvård, socialvård 90,2 92,1 R Rekreation 8,7 8,7 Statens verksamhet 17,9 17,6 * Offentlig verksamhet sammanlagt 222,7 222,1 Icke-vinstsyftande verksamhet 14,8 13,9 * Hushållstjänster 0,1 0,1 * Bruttonationalprodukt till baspris 1 000, ,5 Indirekta skatter 130,3 137,1 Subventioner -63,4-61,0 Bruttonationalprodukt till marknadspris 1 067, ,5 *) Preliminära siffror. Uppgifterna fanns inte tillgängliga vid publicering och är istället beräkningar utförda på basen av sekundära datakällor. 9

10 Tabell 4: Inhemska faktorinkomster efter näringsgren (NI2008), miljoner euro Näringslivet A B C D E F G H därav I J Jordbruk, skogsbruk och fiske - löner 3,7 4,3 - sociala avgifter o försäkringar 1,8 2,0 - driftsöverskott netto 16,5 13,8 Utvinning av mineral - löner 0,2 0,3 - sociala avgifter o försäkringar 0,0 0,1 - driftsöverskott netto 0,3 0,4 Tillverkning - löner 26,1 26,9 - sociala avgifter o försäkringar 6,5 6,4 - driftsöverskott netto 7,9 15,4 Försörjning av el, gas, värme och kyla - löner 4,0 3,6 - sociala avgifter o försäkringar 1,0 0,8 - driftsöverskott netto 2,0 2,9 Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering - löner 2,5 2,7 - sociala avgifter o försäkringar 0,7 0,7 - driftsöverskott netto 0,7 0,5 Byggverksamhet - löner 22,0 22,4 - sociala avgifter o försäkringar 6,7 6,8 - driftsöverskott netto 16,1 11,9 Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar - löner 33,2 34,3 - sociala avgifter o försäkringar 8,3 8,2 - driftsöverskott netto 17,8 25,9 Transport och magasinering - löner 146,6 131,3 - sociala avgifter o försäkringar 35,5 29,1 - driftsöverskott netto 56,2 79,3 Sjötransport - löner 126,9 113,2 - sociala avgifter o försäkringar 30,5 24,2 - driftsöverskott netto 47,0 70,0 Hotell- och restaurangverksamhet - löner 11,6 12,1 - sociala avgifter o försäkringar 2,7 2,8 - driftsöverskott netto 2,2 2,7 Informations- och kommunikationsverksamhet - löner 19,2 18,3 - sociala avgifter o försäkringar 4,3 4,1 - driftsöverskott netto 5,3 8,6 10

11 (Tabell 4 forts.) K L M N O P Q R S T U X Finans- och försäkringsverksamhet - löner 17,6 20,4 - sociala avgifter o försäkringar 3,9 4,7 - driftsöverskott netto -2,3 31,9 Fastighetsverksamhet - löner 1,5 1,6 - sociala avgifter o försäkringar 0,4 0,4 - driftsöverskott netto 109,1 45,4 Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik - löner 7,8 8,3 - sociala avgifter o försäkringar 2,1 2,1 - driftsöverskott netto 3,1 4,0 Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster - löner 2,8 3,2 - sociala avgifter o försäkringar 0,7 0,8 - driftsöverskott netto 0,9 0,8 Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring - löner 0,0 0,0 - sociala avgifter o försäkringar 0,0 0,0 - driftsöverskott netto 0,0 0,0 Utbildning - löner 0,2 0,2 - sociala avgifter o försäkringar 0,1 0,1 - driftsöverskott netto 0,2 0,4 Vård och omsorg; sociala tjänster - löner 2,7 3,2 - sociala avgifter o försäkringar 0,9 1,0 - driftsöverskott netto 2,4 2,9 Kultur, nöje och fritid - löner 11,2 14,0 - sociala avgifter o försäkringar 2,7 3,0 - driftsöverskott netto 24,2 6,4 Annan serviceverksamhet - löner 2,9 3,2 - sociala avgifter o försäkringar 1,0 1,0 - driftsöverskott netto 1,6 1,7 Förvärvsarbete i hushåll; hushållens produktion av diverse varor och tjänster för eget bruk - löner 0,0 0,0 - sociala avgifter o försäkringar 0,0 0,0 - driftsöverskott netto 0,0 0,0 Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d. - löner 0,0 0,0 - sociala avgifter o försäkringar 0,0 0,0 - driftsöverskott netto 0,0 0,0 Näringsgrenen okänd - löner 0,0 0,0 - sociala avgifter o försäkringar 0,0 0,0 - driftsöverskott netto 0,0 0,0 11

12 (Tabell 4 forts.) Näringslivet sammanlagt - löner 315,7 310,2 - sociala avgifter o försäkringar 79,4 74,0 - driftsöverskott netto 264,5 254,8 därav Turistsektorn - löner 126,5 115,2 - sociala avgifter o försäkringar 30,3 25,1 - driftsöverskott netto 55,5 68,5 Landturism - löner 17,5 17,2 - sociala avgifter o försäkringar 4,2 4,1 - driftsöverskott netto 7,3 8,3 Sjöturism - löner 109,0 97,9 - sociala avgifter o försäkringar 26,2 21,0 - driftsöverskott netto 48,2 60,3 Offentlig verksamhet Landskapet - löner 81,7 82,8 - sociala avgifter o försäkringar 22,5 18,8 Kommunerna, kommunalförbunden - löner 64,9 67,7 - sociala avgifter o försäkringar 17,9 17,1 Statens verksamhet - löner 12,5 13,2 * - sociala avgifter o försäkringar 3,7 2,8 * Offentlig verksamhet sammanlagt - löner 159,1 163,7 - sociala avgifter o försäkringar 44,2 38,7 Icke-vinstsyftande verksamhet - löner 9,9 9,9 * - sociala avgifter o försäkringar 2,9 2,1 * Faktorinkomster totalt - löner 484,7 483,8 - sociala avgifter o försäkringar 126,5 114,8 - driftsöverskott netto 264,5 254,8 *) Preliminära siffror. Uppgifterna fanns inte tillgängliga vid publicering och är istället beräkningar utförda på basen av sekundära datakällor. 12

13 Tabell 5: Förädlingsvärdet efter näringsgren (NI2008), fördelning i procent Näringslivet A Jordbruk, skogsbruk och fiske 2,7 2,3 B Utvinning av mineral 0,1 0,1 C Tillverkning 4,7 5,4 D Försörjning av el, gas, värme och kyla 1,3 1,2 E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 0,6 0,6 F Byggverksamhet 5,0 4,4 G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 6,5 7,1 H Transport och magasinering 29,4 28,5 därav Sjötransport 25,4 24,9 I Hotell- och restaurangverksamhet 1,9 1,9 J Informations- och kommunikationsverksamhet 3,4 3,4 K Finans- och försäkringsverksamhet 2,2 5,8 L Fastighetsverksamhet 10,8 10,4 M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 1,4 1,4 N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 0,5 0,5 O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 0,0 0,0 P Utbildning 0,1 0,1 Q Vård och omsorg; sociala tjänster 0,6 0,7 R Kultur, nöje och fritid 4,5 3,0 S Annan serviceverksamhet 0,6 0,6 T Förvärvsarbete i hushåll; hushållens produktion av diverse varor och tjänster för eget bruk 0,0 0,0 U Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d. 0,0 0,0 X Näringsgrenen okänd 0,0 0,0 Näringslivet sammanlagt 76,2 77,6 därav Turistsektorn 26,1 24,9 Landturism 3,4 3,3 Sjöturism 22,7 21,6 Offentlig verksamhet 22,3 21,1 Icke-vinstsyftande verksamhet 1,5 1,3 Hushållstjänster 0,0 0,0 Bruttonationalprodukt till baspris 100,0 100,0 13

14 Tabell 6: Bruttobildning av fast kapital efter näringsgren (NI2008), miljoner euro Löpande priser Näringslivet A Jordbruk, skogsbruk och fiske 4,9 8,2 B Utvinning av mineral 1,0 0,3 C Tillverkning 9,2 22,9 D Försörjning av el, gas, värme och kyla 2,8 8,4 E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 2,0 1,9 F Byggverksamhet 7,2 5,3 G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 8,8 11,2 H Transport och magasinering 198,8 61,6 I Hotell- och restaurangverksamhet 5,9 1,1 J Informations- och kommunikationsverksamhet 14,2 7,8 K Finans- och försäkringsverksamhet 4,4 15,2 L Fastighetsverksamhet 53,2 62,7 M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 4,7 1,0 N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster -3,3 1,3 O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 0,0 0,0 P Utbildning 0,4 0,2 Q Vård och omsorg; sociala tjänster 0,6 1,9 R Kultur, nöje och fritid 5,3 5,2 S Annan serviceverksamhet 1,3 0,8 T Förvärvsarbete i hushåll; hushållens produktion av diverse varor och tjänster för eget bruk 0,0 0,0 U Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d. 0,0 0,0 X Näringsgrenen okänd 0,0 0,0 Näringslivet sammanlagt 370,1 161,7 Offentlig verksamhet 46,5 67,3 Icke-vinstsyftande verksamhet 2,0 2,0 Hushållstjänster 0,0 0,0 Totalt 418,7 231,0 14

15 Tabell 7: Bruttonationalprodukt per capita, löpande priser BNP till marknadspris (euro) Åland Finland Sverige BNP med köpkraftsparitet (PPS, euro) Åland Finland Sverige OECD EU Fotnot: Ålands PPS-uppgifter är beräknade på basen av Finlands uppgifter i Eurostats statistikdatabas. OECDs och EU27s uppgifterna är beräknade med OECDs PPP-kurs (OECD-variant av PPS). Figur 4: BNP per capita (köpkraftskorrigerat) Euro/capita (PPS) Åland Finland Sverige 15

16 Tabell 8: Antal sysselsatta samt BNP till baspris år 2009 efter näringsgren Antal personer, miljoner euro och procent Sysselsatta 2009 Procent BNP 2009 Procent Näringsgren (NI2008) A Jordbruk, skogsbruk och fiske 587 4,3 24,7 2,3 B Utvinning av mineral 12 0,1 1,0 0,1 C Tillverkning 900 6,6 57,3 5,4 D Försörjning av el, gas, värme och kyla 80 0,6 12,7 1,2 E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 100 0,7 6,9 0,7 F Byggverksamhet 924 6,8 46,5 4,4 G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar ,6 74,3 7,1 H Transport och magasinering ,7 316,3 30,1 därav Sjötransport ,4 262,2 24,9 I Hotell- och restaurangverksamhet 534 3,9 19,7 1,9 J Informations- och kommunikationsverksamhet 505 3,7 35,6 3,4 K Finans- och försäkringsverksamhet 446 3,3 61,0 5,8 L Fastighetsverksamhet 77 0,6 109,8 10,4 M N O Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 441 3,2 15,2 1,4 Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 328 2,4 5,4 0,5 Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring ,8 61,0 5,8 P Utbildning 797 5,8 44,9 4,3 Q Vård och omsorg; sociala tjänster ,6 99,5 9,5 R Kultur, nöje och fritid 346 2,5 40,3 3,8 S Annan serviceverksamhet 464 3,4 20,3 1,9 T U Förvärvsarbete i hushåll; hushållens produktion av diverse varor och tjänster för eget bruk - - 0,1 0,0 Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d ,0 0,0 X Näringsgrenen okänd 344 2,5 0,0 0,0 Sammanlagt , ,5 100,0 Fotnot: Tabellen omfattar sysselsatta personer bosatta på Åland. T.ex. icke-åländska sjömän anställda på åländska fartyg ingår inte. För vissa huvudbranscher redovisas flera anställda än vad som ingår i underbranscherna totalt. Detta beror på att det inom huvudbranschen finns anställda som inte kan fördelas på underbransch. Den offentliga sektorn är fördelad efter näringsgren. 16

17 Bilaga 1: Branschindelningen (ISIC-standard), NI-2008 Huvudgrupp Förklaring Ni-kod A Jordbruk, skogsbruk och fiske B Utvinning av mineral C Tillverkning D Försörjning av el, gas, värme och kyla E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering F Byggverksamhet G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar H Transport och magasinering I Hotell- och restaurangverksamhet J Informations- och kommunikationsverksamhet K Finans- och försäkringsverksamhet L Fastighetsverksamhet M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring P Utbildning Q Vård och omsorg; sociala tjänster R Kultur, nöje och fritid S Annan serviceverksamhet T Förvärvsarbete i hushåll; hushållens produktion av diverse varor och tjänster för eget bruk U Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d X Näringsgrenen okänd

18

Nationalräkenskapsdata 2008

Nationalräkenskapsdata 2008 Jonas Karlsson, Statistiker Tel. 018-25581 Nationalräkenskaper 2010:2 9.9.2010 Nationalräkenskapsdata 2008 Det här statistikmeddelandet innehåller uppgifter om de åländska nationalräkenskaperna för år

Läs mer

Nationalräkenskapsdata 2012

Nationalräkenskapsdata 2012 Jouko Kinnunen, forskningschef Tel. 018-25494 Nationalräkenskaper 2015:1 2.6.2015 Nationalräkenskapsdata 2012 Det här statistikmeddelandet innehåller uppgifter om de åländska nationalräkenskaperna för

Läs mer

Nationalräkenskapsdata 2013

Nationalräkenskapsdata 2013 Johan Flink, utredare Tel. 018-25580 Nationalräkenskaper 2016:1 11.2.2016 Nationalräkenskapsdata 2013 Det här statistikmeddelandet innehåller uppgifter om de åländska nationalräkenskaperna för år 2013.

Läs mer

Nationalräkenskapsdata 2011

Nationalräkenskapsdata 2011 Jouko Kinnunen, ekonom/statistiker Tel. 018-25494 Nationalräkenskaper 2014:1 27.3.2014 Nationalräkenskapsdata 2011 Det här statistikmeddelandet innehåller uppgifter om de åländska nationalräkenskaperna

Läs mer

Sjuttiotre procent av jobben fanns inom servicebranscher

Sjuttiotre procent av jobben fanns inom servicebranscher Befolkning 2012 Sysselsättning 2010 Näringsgren, arbetsgivarsektor och arbetsplatser Sjuttiotre procent av jobben fanns inom servicebranscher År 2010 var andelen jobb inom servicebranscher 72,9 procent

Läs mer

Översiktstabeller 08:15 Wednesday, March 11, 2015 1

Översiktstabeller 08:15 Wednesday, March 11, 2015 1 Översiktstabeller 08:15 Wednesday, March 11, 2015 1 TEXT BLEKIGE LÄ BETSSTALLE_IGSGRE A Jordbruk, skogsbruk och fiske.. 1... 1 C Tillverkning 1 2 1. 1. 5 F Byggverksamhet... 1.. 1 G Handel; reparation

Läs mer

VD och styrelser ur ett könsperspektiv

VD och styrelser ur ett könsperspektiv VD och styrelser ur ett könsperspektiv Bakgrund Bakgrund Steg I Steg II Steg III Förstudie VD och styrelser ur ett könsperspektiv Aktuell undersökning Syfte Material Bolagen Del I: Översikt Värmland n=2

Läs mer

VD och styrelser ur ett könsperspektiv. Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland

VD och styrelser ur ett könsperspektiv. Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland VD och styrelser ur ett könsperspektiv Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland Bakgrund Statistiken i den här presentationen är framtagen

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA www.naringslivetregionalt.scb.se Sida Tabell 1. Antal arbetsställen och antal anställda 21 fördelat på branschnivå 2 Diagram 1. Antal arbetsställen och antal anställda

Läs mer

Rutdatabasen 2014: 250m x 250m

Rutdatabasen 2014: 250m x 250m Rutdatabasen 2014: 250m x 250m och invånare 2013. 250m x 250m. 1 invånare 54 503 54 503 2-10 invånare 782 991 206 376 11-99 invånare 1 785 241 55 073 100-499 invånare 2 112 513 11 224 500-999 invånare

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA www.naringslivetregionalt.scb.se Sida Tabell 1. Antal arbetsställen och antal anställda 214 fördelat på branschnivå 2 Diagram 1. Antal arbetsställen och antal anställda

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA www.naringslivetregionalt.scb.se Sida Tabell 1. Antal arbetsställen och antal anställda 28 fördelat på branschnivå 2 Diagram 1. Antal arbetsställen och antal anställda

Läs mer

Utländska dotterbolag i Finland 2009

Utländska dotterbolag i Finland 2009 Företag 2010 Utländska dotterbolag i Finland Omsättningen för utländska dotterbolag i Finland sjönk år Enligt Statistikcentralen var den sammanlagda omsättningen för utländska dotterbolag i Finland ungefär

Läs mer

Lönestrukturstatistik 2010

Lönestrukturstatistik 2010 Löner och arbetskraftskostnader 2012 Lönestrukturstatistik 2010 Löntagarnas löneskillnader fortsatte att minska år 2010 Enligt Statistikcentralens lönestrukturstatistik var den genomsnittliga månadslönen

Läs mer

Tjänstemäns utsatthet för hot och våld inom landsting och kommuner. -aktuell situation -förebyggande arbete -Arbetsmiljöverkets inspektioner

Tjänstemäns utsatthet för hot och våld inom landsting och kommuner. -aktuell situation -förebyggande arbete -Arbetsmiljöverkets inspektioner Tjänstemäns utsatthet för hot och våld inom landsting och kommuner. - -aktuell situation -förebyggande arbete -Arbetsmiljöverkets inspektioner Arbetsmiljöverkets organisation Anmälningar enligt AML 3 kap

Läs mer

Information om 945 företag och arbetsställen

Information om 945 företag och arbetsställen Information om 945 företag och 1.12 arbetsställen [ 2 1 7 ] Data per 217-6-2 från UC Selekt framtaget av EraNova FÖRETAG Företag som är registrerade för F-skatt, moms och/eller arbetsgivaravgift. Både

Läs mer

Lönestrukturstatistik 2011

Lönestrukturstatistik 2011 Löner och arbetskraftskostnader 2013 Lönestrukturstatistik 2011 Medellönen för personer med lägre högskoleexamen har minskat i förhållande till övriga utbildningsnivåer under 2000-talet Enligt Statistikcentralens

Läs mer

Utländska dotterbolag i Finland 2008

Utländska dotterbolag i Finland 2008 Företag 2009 Utländska dotterbolag i Finland 2008 16 procent av företagens anställda arbetade i utländska dotterbolag år 2008 2008 var den sammanräknade omsättningen för utländska dotterbolag i Finland

Läs mer

Återrapportering Ersättning för höga sjuklönekostnader till arbetsgivare

Återrapportering Ersättning för höga sjuklönekostnader till arbetsgivare 1 (7) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Återrapportering Ersättning för höga till arbetsgivare Försäkringskassan ska enligt regleringsbrev 2017 återrapportera de som olika grupper arbetsgivare har rapporterat

Läs mer

TIME LIMIT for the agreement of the Presidency and of the European Parliament (in case of codecision acts): 8 days

TIME LIMIT for the agreement of the Presidency and of the European Parliament (in case of codecision acts): 8 days COU CIL OF THE EUROPEA U IO Brussels, 16. October 2008 Interinstitutional Files: 2006/0011 (COD) LEX 743 14342/08 JUR 421 LEGISLATIVE ACTS A D OTHER I STRUME TS: CORRIGE DUM/RECTIFICATIF Subject: Corrigendum

Läs mer

Återrapportering Ersättning för höga sjuklönekostnader till arbetsgivare

Återrapportering Ersättning för höga sjuklönekostnader till arbetsgivare 1 (7) Socialdepartementet, 103 33 Stockholm Återrapportering Ersättning för höga er till arbetsgivare Uppdraget Försäkringskassan ska återrapportera de er som olika grupper arbetsgivare har inrapporterat

Läs mer

Lund NorthEast i siffror

Lund NorthEast i siffror NorthEast i siffror Området Det kunskapstäta området som sträcker sig från C i sydväst till de kommande forskningsanläggningarna MAX IV och ESS i nordost går under benämningen NorthEast i vilket kunskapsstråket,

Läs mer

Struktur- och bokslutsstatistik över företag

Struktur- och bokslutsstatistik över företag Företag 2014 Struktur- och bokslutsstatistik över företag Vinsterna inom industrin rasade år en inom industrin (näringsgrenarna B och C) uppgick till 136,8 miljarder euro år. Året innan var omsättningen

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning tkr 1 Bröderna Brandt Personbilar

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2015 - Rapport 2015-10-04 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2014 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Enköpings kommun 2016

Enköpings kommun 2016 2016 - Rapport 2016-10-06 De 13 företagen med högst nettoomsättning 2015 i kommunen Nettoomsättning tkr 1 Sna Europe (INDUSTRIES) AB (Har ej säte i kommun) 914 962 2 Varsego AB 481 977 3 Lifco Dental AB

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 11 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 16 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 12 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 13 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

HANDELNS. betydelse för Sveriges ekonomi

HANDELNS. betydelse för Sveriges ekonomi HANDELNS betydelse för Sveriges ekonomi En halv miljon människor jobbar inom handeln 11 procent av alla sysselsatta i hela Sveriges ekonomi (privat och offentlig sektor) arbetar inom handeln Vård och omsorg;

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2015 Nya och nedlagda företag Antalet nedlagda företag ökade avsevärt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 9,1 procent under tredje kvartalet 2014 jämfört med motsvarande period

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 11 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 11 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 12 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Unionen Gösta Karlsson 2013-08-22 Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut?

Unionen Gösta Karlsson 2013-08-22 Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut? Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut? Under senvåren 2013 genomförde Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA) och Unionen ett gemensamt arbete med att kartlägga riskkapitalbolagens ägande. Resultatet

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2017 Nya och nedlagda företag Antalet nya företag var störst inom handeln under tredje kvartalet 2016 Enligt Statistikcentralen inledde 6 211 nya företag sin verksamhet under tredje kvartalet 2016.

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 13 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 11 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Sollentuna kommun 2016

Sollentuna kommun 2016 2016 - Rapport 2016-10-06 De 15 företagen med högst nettoomsättning 2015 i kommunen Nettoomsättning tkr 1 Elgiganten AB (Har ej säte i kommun) 9 101 912 2 BMW AB 7 974 248 3 Elektroskandia AB 5 954 223

Läs mer

Struktur- och bokslutsstatistik över företag

Struktur- och bokslutsstatistik över företag Företag 2017 Struktur- och bokslutsstatistik över företag 2016, preliminära uppgifter Tillväxten inom servicenäringarna fortsatte 2016 Företagens (Tol B-S, exkl. K) sammanlagda omsättning var enligt Statistikcentralens

Läs mer

Struktur- och bokslutsstatistik över företag

Struktur- och bokslutsstatistik över företag Företag 2015 Struktur- och bokslutsstatistik över företag 2014, preliminära uppgifter Spelindustrin var en tillväxtbransch år 2014 Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var den sammanräknade

Läs mer

19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun

19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun 212-8-24 FOKUS: STATISTIK Arbetspendling 21 19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun Medianinkomsten för en person som arbetspendlade till annan kommun var

Läs mer

Analys av små och medelstora företags deltagande på statliga ramavtal som upphandlas och förvaltas av Statens inköpscentral

Analys av små och medelstora företags deltagande på statliga ramavtal som upphandlas och förvaltas av Statens inköpscentral Sid 1 (26) Per Eskilsson per.eskilsson@kammarkollegiet.se 08-7000735 2013-09-04 Dnr 96-74-2013 Analys av små och medelstora företags deltagande på statliga ramavtal som upphandlas och förvaltas av Statens

Läs mer

1 Ericsson Local Services AB Andreas Stihl Norden AB Lego Sverige AB Sparköp i Lerum AB

1 Ericsson Local Services AB Andreas Stihl Norden AB Lego Sverige AB Sparköp i Lerum AB 2016 - Rapport 2016-10-06 De 12 företagen med högst nettoomsättning 2015 i kommunen Nettoomsättning tkr 1 Ericsson Local Services AB 710 683 2 Andreas Stihl Norden AB 540 202 3 Lego AB 410 789 4 Sparköp

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2016 Nya och nedlagda företag Grundandet av nya företag vänt uppåt Enligt Statistikcentralen ökade antalet nya företag med en halv procent under andra kvartalet 2016 jämfört med motsvarande period

Läs mer

1 Outokumpu Stainless AB (Har ej säte i kommun) 11.7 mn. 2 Stora Enso Fors AB AB Karl Hedin Sågverk (Har ej säte i kommun)

1 Outokumpu Stainless AB (Har ej säte i kommun) 11.7 mn. 2 Stora Enso Fors AB AB Karl Hedin Sågverk (Har ej säte i kommun) 2016 - Rapport 2016-10-06 De 13 företagen med högst nettoomsättning 2015 i kommunen Nettoomsättning tkr 1 Outokumpu Stainless AB (Har ej säte i kommun) 11.7 mn 2 Stora Enso Fors AB 3 170 100 3 AB Karl

Läs mer

Strängnäs kommun 2016

Strängnäs kommun 2016 2016 - Rapport 2016-10-06 De 13 företagen med högst nettoomsättning 2015 i kommunen Nettoomsättning tkr 1 Pfizer Health AB (Har ej säte i kommun) 3 091 000 2 Mekonomen Grossist AB (Har ej säte i kommun)

Läs mer

1 Atlas Copco Industrial Technique AB Dustin Sverige AB Dustin AB (Har ej säte i kommun)

1 Atlas Copco Industrial Technique AB Dustin Sverige AB Dustin AB (Har ej säte i kommun) 2016 - Rapport 2016-10-06 De 13 företagen med högst nettoomsättning 2015 i kommunen Nettoomsättning tkr 1 Atlas Copco Industrial Technique AB 4 221 103 2 Dustin AB 4 124 564 3 Dustin AB (Har ej säte i

Läs mer

Struktur- och bokslutsstatistik över

Struktur- och bokslutsstatistik över Företag 2015 Struktur- och bokslutsstatistik över företag 2014 Industrins produktionskapital minskade alltjämt år 2014 Investeringarna i anläggningstillgångar inom tillverkning (C) uppgick till 7,5 miljarder

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2015 - Rapport 2015-10-04 De 11 företagen med högst nettoomsättning 2014 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Redogörelsen nedan kommer att följa dessa rubriker.

Redogörelsen nedan kommer att följa dessa rubriker. 2016-02-19 2016/002515 1 (9) Ert datum Er beteckning 2014-12-22 A2014/4479/ARM A2014/4486/SV (delvis) Enheten för Svarstänst Alexandra Falke, 08-730 90 44 alexandra.falke@av.se Återrapportering av regeringsuppdrag

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 17 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Statistik över arbetskonflikter 2013

Statistik över arbetskonflikter 2013 Arbetsmarknaden 04 Statistik över arbetskonflikter 0 År 0 uppgick antalet arbetskonflikter till Korrigering.4.04. Texten och tabellen Orsaker till arbetskonflikter år 0 har korrigerats. Korrigeringarna

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:14) om rapportering av kvartals-

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2014 Nya och nedlagda företag Antalet nya företag fortsätter minska Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 6,2 procent under andra kvartalet 2014 jämfört med motsvarande period året

Läs mer

Struktur- och bokslutsstatistik över företag

Struktur- och bokslutsstatistik över företag Företag 2016 Struktur- och bokslutsstatistik över företag 2015 Servicenäringarna stod för den största ökningen av rörelsevinsten år 2015 Företag inom industri, byggverksamhet, handel och service hade en

Läs mer

Arbetsmiljö med fokus på kvinnor

Arbetsmiljö med fokus på kvinnor Arbetsmiljö med fokus på kvinnor Aktualitetsdagen 2014-04-03 Christin N. Granberg, Arbetslivssektionen, Avdelningen för arbetsgivarpolitik Upplägg Arbetsmiljöverkets (AV) uppdrag Vad AV sett SKLs ståndpunkter

Läs mer

Kalmar län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är upp till 30 år. Totalt 633 företagare upp till 30 år i länet

Kalmar län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är upp till 30 år. Totalt 633 företagare upp till 30 år i länet Kalmar län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är upp till 30 år. Totalt 633 företagare upp till 30 år i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

GRÄNSPENDLING SVERIGE NORGE 2013

GRÄNSPENDLING SVERIGE NORGE 2013 FAKTA I KORTHET Nr. 11 216 GRÄNSPENDLING SVERIGE NORGE 213 Norge är Sveriges viktigaste grannland. För Sverige, som är ett av världens mest exportberoende länder, är Norge den största exportmarknaden.

Läs mer

Skåne län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är upp till 30 år. Totalt 4681 företagare upp till 30 år i länet

Skåne län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är upp till 30 år. Totalt 4681 företagare upp till 30 år i länet Skåne län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är upp till 30 år. Totalt 4681 företagare upp till 30 år i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2016 Nya och nedlagda företag Antalet nedlagda företag var störst inom handel under tredje kvartalet 2015 Enligt Statistikcentralen inledde 5 817 nya företag sin verksamhet under fjärde kvartalet

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser 2009, 1:a kvartalet

Undersökning om lediga arbetsplatser 2009, 1:a kvartalet Arbetsmarknaden 2009 Undersökning om lediga arbetsplatser 2009, 1:a kvartalet Under det första kvartalet färre lediga arbetsplatser än för ett år sedan Enligt Statistikcentralen fanns det 46 lediga arbetsplatser

Läs mer

Förutsättningar för näringslivsutveckling i Mölndals stad Bilaga till Näringslivsprogram 2015-2018

Förutsättningar för näringslivsutveckling i Mölndals stad Bilaga till Näringslivsprogram 2015-2018 1(13) Stadsledningsförvaltningen Näringslivs- och utvecklingsenheten Lars Ekberg Uppdaterad 2016-04-12 Förutsättningar för näringslivsutveckling i Mölndals stad Bilaga till Näringslivsprogram 2015-2018

Läs mer

Stockholms län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 39765 kvinnor som driver företag i länet

Stockholms län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 39765 kvinnor som driver företag i länet Stockholms län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 39765 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Skåne län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 18297 kvinnor som driver företag i länet

Skåne län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 18297 kvinnor som driver företag i länet Skåne län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 18297 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Jönköpings län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3712 kvinnor som driver företag i länet

Jönköpings län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3712 kvinnor som driver företag i länet Jönköpings län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3712 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Örebro län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3066 kvinnor som driver företag i länet

Örebro län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3066 kvinnor som driver företag i länet Örebro län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3066 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Kalmar län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3085 kvinnor som driver företag i länet

Kalmar län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3085 kvinnor som driver företag i länet Kalmar län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3085 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Gotlands län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet

Gotlands län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet Gotlands län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Norrbottens län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3285 kvinnor som driver företag i länet

Norrbottens län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3285 kvinnor som driver företag i länet Norrbottens län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3285 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Antalet konkurser minskade under januari november med 6,4 procent från året innan

Antalet konkurser minskade under januari november med 6,4 procent från året innan Rättsväsende 2014 2014, november Antalet konkurser minskade under januari november med 6,4 procent från året innan Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari november 2014 totalt

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2014 Nya och nedlagda företag Allt färre nya företag i Finland Enligt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 10,3 procent under första kvartalet 2014 jämfört med motsvarande period

Läs mer

Antalet konkurser minskade under januari september med 6,4 procent från året innan

Antalet konkurser minskade under januari september med 6,4 procent från året innan Rättsväsende, september Antalet konkurser minskade under januari september med 6,4 procent från året innan Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari september totalt 2 278 konkurser,

Läs mer

Miljöskatter 2011, efter näringsgren

Miljöskatter 2011, efter näringsgren Miljö och naturresurser 0 Miljöskatter 0, efter näringsgren Hushållen betalar mer än en tredjedel av alla miljöskatter År 0 betalade hushållen nästan, miljarder euro i miljöskatter Industrins miljöskatter

Läs mer

Kalmar län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna har utländsk bakgrund. Totalt 1094 företagare med utländsk bakgrund i länet

Kalmar län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna har utländsk bakgrund. Totalt 1094 företagare med utländsk bakgrund i länet Kalmar län Statistik om företag där de operativa företagsledarna har utländsk bakgrund. Totalt 1094 företagare med utländsk bakgrund i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2015 Nya och nedlagda företag Antalet nedlagda företag minskade jämfört med första kvartalet året innan Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 6,6 procent under andra kvartalet 2015

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2016 Nya och nedlagda företag Sjunkande antal nedlagda företag Enligt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med en procent under tredje kvartalet 2015 jämfört med motsvarande period året

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Statistik om företag där de operativa företagsledarna har utländsk bakgrund. Totalt 12633 företagare med utländsk bakgrund i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den

Läs mer

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Socialdemokraternas skattechock mot ungas jobb Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Inledning Den rödgröna oppositionens förslag om höjda arbetsgivaravgifter för unga

Läs mer

Utländska dotterbolag i Finland 2013

Utländska dotterbolag i Finland 2013 Företag 2014 Utländska dotterbolag i Finland 2013 Svenska bolag sysselsatte i synnerhet inom servicebranscherna Omkring 71 000 personer arbetade i svenska bolag år 2013, de flesta inom servicebranscherna.

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012 FS 2013:8 2013-12-11 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012 Antalet sysselsatta Norrköpingsbor ökade under år 2012 med 750 personer och uppgick till 60 090 personer. Förvärvsfrekvensen

Läs mer

Beskrivning av nya redovisningsgrupper på näringsgren i AKU

Beskrivning av nya redovisningsgrupper på näringsgren i AKU STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(12) Beskrivning av nya redovisningsgrupper på näringsgren i AKU Fr.o.m. AKU avseende januari 2009 införs en ny näringsgrensindelning, SNI 2007, i den löpande AKU-publiceringen.

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2014 Nya och nedlagda företag Antalet nya företag minskade mest inom handeln Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 8,4 procent under fjärde kvartalet 2014 jämfört med motsvarande

Läs mer

Arbetsplatserna i Vasaregionen

Arbetsplatserna i Vasaregionen Arbetsplatserna i Vasaregionen 2000 2014 Specialplanerare Teemu Saarinen, Stadsutvecklingen, 29.9.2016 Arbetsplatserna i Vasaregionen åren 2000 2014* *) Statistikcentralen publicerar arbetsplatsuppgifterna

Läs mer

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi Handelns betydelse för Sveriges ekonomi 2014 7% 6% 5% En halv miljon människor jobbar inom handeln 11 procent av alla sysselsatta i hela Sveriges ekonomi (privat och offentlig sektor) arbetar inom handeln

Läs mer

Yrkesintroduktionsanställningar, kompletteringsstudie dnr

Yrkesintroduktionsanställningar, kompletteringsstudie dnr Yrkesintroduktionsanställningar, kompletteringsstudie 2016-08-29 dnr 2014-21-4.2 Förord Konjunkturinstitutet har av regeringen fått uppdraget (A2014/559/A) att utvärdera effekterna av stödet för yrkesintroduktionsanställningar

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser

Undersökning om lediga arbetsplatser Arbetsmarknaden 2013 Undersökning om lediga arbetsplatser 2013, 3:e kvartalet Under det tredje kvartalet lediga arbetsplatser Enligt Statistikcentralen fanns det lediga jobb under tredje kvartalet 2013.

Läs mer

Meet and Eat. 14 september 2016 CreActive

Meet and Eat. 14 september 2016 CreActive Meet and Eat 14 september 2016 CreActive LIU RELATION/Susanne Pettersson 2 FÖRENA Företag når akademisk kompetens LIU RELATION/Susanne Pettersson 16-09-14 3 Projekttid: 160501-171115 Tillväxtverket 8 lärosäten

Läs mer

Näringslivsfakta. Laholms kommun 2014. rapport av. auktoriserad agentur för UC Marknadsinformation AB

Näringslivsfakta. Laholms kommun 2014. rapport av. auktoriserad agentur för UC Marknadsinformation AB Näringslivsfakta Laholms kommun 2014 rapport av auktoriserad agentur för UC Marknadsinformation AB Innehållsförteckning Sida 1 Nystartade företag Sida 2 - Branschfördelning Nystartade företag Sida 3 -

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser

Undersökning om lediga arbetsplatser Arbetsmarknaden 2014 Undersökning om lediga arbetsplatser 2014, 1:a kvartalet Korrigerad 26.6.2014. Lika många lediga arbetsplatser under första kvartalet som för ett år sedan Korrigering. Offentliggörandet

Läs mer

Återrapportering av regeringsuppdrag: Förvaltning av register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige.

Återrapportering av regeringsuppdrag: Förvaltning av register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige. 2017-02-22 2017/002302 1 (11) Ert datum Er beteckning 2016-01-28 A2016/00159/ARM Enheten för svarstjänst Maja Todorovic, 010-730 96 27 maja.todorovic@av.se Återrapportering av regeringsuppdrag: Förvaltning

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser

Undersökning om lediga arbetsplatser Arbetsmarknaden 2013 Undersökning om lediga arbetsplatser 2013, 2:a kvartalet Under det andra kvartalet lediga arbetsplatser Enligt Statistikcentralen fanns det lediga jobb under andra kvartalet 2013.

Läs mer

Rapport från Soliditet

Rapport från Soliditet Rapport från Soliditet Kreditvärdigheten bland svenska aktiebolag Januari 21 Rapport från Soliditet Kreditvärdigheten bland svenska aktiebolag januari 21 Rapporten i sammandrag Antalet ej kreditvärdiga

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser

Undersökning om lediga arbetsplatser Arbetsmarknaden 2013 Undersökning om lediga arbetsplatser 2013, 1:a kvartalet Under det första kvartalet lediga arbetsplatser Enligt Statistikcentralen fanns det lediga jobb under första kvartalet 2013.

Läs mer