Nationalräkenskapsdata 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nationalräkenskapsdata 2009"

Transkript

1 Jouko Kinnunen, Ekonom/statistiker Tel Nationalräkenskaper 2011: Nationalräkenskapsdata 2009 Det här statistikmeddelandet innehåller uppgifter om de åländska nationalräkenskaperna för år Nationalräkenskaperna grundar sig på det europeiska systemet för nationella och regionala räkenskaper (Europeiska nationalräkenskapssystemet ENS95), som följer de världsomfattande rekommendationerna för nationalräkenskaper SNA93 (System of National Accounts). Branschindelningen i nationalräkenskaperna följer från och med år 2008 standarden för Finlands näringsgrensindelning (NI-2008) vilken är knuten till den internationella ISICstandarden och en förklaring till indelningen finns i bilaga 1. I tidigare publikationer gjordes branschindelningen enligt NI-2002, varför branschvisa uppgifter inte längre är jämförbara med uppgifter publicerade tidigare år. Förädlingsvärdet 2009 Bruttonationalproduktens värde i löpande marknadspriser uppgick år 2009 till ca miljoner euro. Jämfört med 2008 innebär det en ökning om ca 63,6 miljoner euro. Figur 1 visar BNP-utvecklingen för åren i fasta priser (inflationen är beaktad). År 2008 minskade BNP med ca 10,2 procent, den största nedgången sedan nationalräkenskaperna för Åland började sammanställas Nedgången var egentligen ännu större, då nya kalkylmetoder har använts för åren 2008 och 2009, vilket innebar en nivåhöjning av engångsnatur på 1,7 procentenheter år År 2009 skedde en delvis återhämtning och ekonomin växte med 5,7 procent. Figur 1: BNP-tillväxt för Åland (fasta priser), procent Procent

2 Privata sektorns andel steg under år 2009 Näringslivets andel av bruttonationalprodukten till baspris var 77,6 procent under Största andelen hade transport och magasinering (knappa 29 procent), där enbart sjötransporten stod för en fjärdedel av BNP till baspris (24,9 procent). Andra viktiga branscher är fastighetsverksamhet, handel, byggverksamhet, finans och försäkring, tillverkning samt kultur, nöje och fritid. Den branschvisa fördelningen av förädlingsvärdet illustreras nedan i figur 2. Under år 2009 sjönk den offentliga sektorns andel från 22,3 till 21,1 procent medan näringslivets andel steg från 76,2 till 77,6 procent. Därmed bröts den mångåriga tendensen av ökning i offentliga sektorns andel av Ålands BNP. För att neutralisera den allmänna prisökningens (inflationens) inverkan på de årliga jämförelserna bör man räkna om bruttonationalprodukten till fasta priser. Detta har gjorts på med hjälp av konsumentprisindex för Åland. Mellan år 2008 och 2009 steg bruttonationalprodukten med 5,7 procent. Näringslivet ökade med ca 7,0 procent medan den offentliga sektorn minskade med ca 0,1 procent. Nedanstående diagram visar näringslivets förädlingsvärde branschvis för år Figur 2: Näringslivets förädlingsvärde branschvis 2009, MEUR Bransch (aggregerade) Primärnäring Industri Bygg Handel, hotell o rest. Transport IT, finans, fastighet. Övriga tjänster Utbildning och omsorg euro Landturismen har ökat något Turismens totala andel av 2009 års bruttonationalprodukt till baspris var ca 24,9 procent. Landturismen beräknades till ca 3,3 procent medan sjöturismen således stod för ca 21,6 procent. Jämfört med år 2008 har landturismen minskat marginellt, medan sjöturismen minskat med 1,1 procentenheter (delvis beroende på utflaggning av fartyg). Turismens andel av bruttonationalprodukten för åren 2008 och 2009 är beräknade utgående från den utredning ÅSUB år 2009 gjorde på uppdrag av Ålands landskapsregering och Ålands turistförbund (ÅSUB Rapport 2009:3) 1. 1 Turismens samhällsekonomiska betydelse för Åland

3 Beskrivning av statistiken Nationalräkenskaper utgör ett centralt område inom modern samhällsekonomi. Förutom att nationalräkenskaperna ger information om den totala ekonomiska aktiviteten under en period, vanligtvis ett år, ges även en uppfattning om hur volymen av varu- och tjänsteproduktionen utvecklats samt förändringen i användningen av produktionen. Nationalräkenskaperna erbjuder det siffermaterial som krävs för analys av det aktuella ekonomiska läget och av föreliggande utvecklingstendenser. Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB) har beräknat nationalräkenskaperna utgående från Skattestyrelsens centrala företagsbeskattningsregister. En viss eftersläpning måste accepteras eftersom beräkningen utförs efter det att beskattningen slutförts. Dessutom innehåller registret vissa brister som ÅSUB har rättat till och kompletterat i efterhand. Kompletteringen består främst av uppgifter för företag med uppgifter som är ofullständigt eller felaktigt ifyllda. Näringsgrensindelningen i nationalräkenskaperna för Åland följer standarden för Finlands näringsgrensindelning (NI-2008), vilken är knuten till den internationella NACE-klassificeringen (National Activities Classification of Economics). NACE är Europeiska Unionens statistiska näringsgrensindelning, som fördelar företag, organisationer och dylikt på olika branscher. Från och med år 2008 följer branschfördelningen den reviderade versionen, NACE rev. 2. Branschkoderna som används i denna publikation är heller inte den mest detaljerade nivån, branscherna som används i denna publikation finns definierade i bilaga 1. Nytt för årets publikation är att de indirekta banktjänsterna som tidigare redovisades som en separat kostnadspost är nu allokerade till näringslivets insatsvaruförbrukning samt till hushållens och offentliga sektorns slutliga användning. Förändringen innebär en mindre nivåökning av BNP. Även 2008-års siffror har reviderats på motsfvarande sätt. En mindre revidering har även gjorts för behandling av offentliga affärsverk i förädlingsvärdeskalkylen. I tidigare publiceringar av nationalräkenskaper för Åland (fram till och med år 2007) har branschindelningen gjorts enligt NI-2002, varför vissa branschvisa uppgifter inte längre är direkt jämförbara med tidigare publicerade uppgifter. För att ge en jämförande bild har statistiken för år 2008 även tagits fram enligt den äldre branschindelningen, denna statistik finns publicerad i våra databaser på Dessa uppgifter innefattar dock inte den ovannämnda metodförändringen i behandling av indirekta banktjänster och offentliga affärsverk. Uppgifterna för landskapets samt kommunernas och kommunalförbundens förädlingsvärde uppgörs utgående från respektive bokslut. Förädlingsvärdet definieras som skillnaden mellan ett företags produktionsvärde och dess inköp från andra företag. Förädlingsvärdet är således den ökning av värdet av de inköpta varorna och tjänsterna som bearbetningen medför. För företag som inte gör några inköp från andra företag sammanfaller förädlingsvärdet med produktionsvärdet. Det summerade förädlingsvärdet för alla branscher är lika med BNP till producentpris. Om man från förädlingsvärdet drar bort löner och sociala avgifter återstår driftsöverskottet brutto. 3

4 Nedgången i förädlingsvärdet följd av tillväxt I figur 3 illustreras utvecklingen i bruttonationalprodukten till marknadspris (fasta priser) från år 1975 till år 2009 (åren producerades inga nationalräkenskaper för Åland). Ur diagrammet framgår att nedgången i BNP år 2008 (-10,2 procent och utan metodförändringarnas nivåkorrigering -11,9 procent) är av historisk dignitet. Åren sjönk det åländska BNP två år i rad och den nedgången är hittills den största svackan i den åländska ekonomin (sedan nationalräkenskaperna började tas fram 1975). År 2009 innebär en korrigeringsrörelse i motsatt riktning och BNP ökade med 5,7 procent. Detta innebär dock att ekonomin inte ännu nådde till 2007-års produktionsnivå. Preliminära BNP-kalkyler visar att tillväxten fortsätter ytterst långsamt under åren , mellan 0-1 procent 2. Figur 3: Bruttonationalprodukten i fasta 2009-års priser (miljoner euro) MEUR Tabell 1 på nästa sida redovisar bruttonationalprodukten till marknadspris i löpande och fasta priser (2009-års priser), så väl som den årliga förändringsprocenten (beräknad på BNP i fasta priser) samt BNP per capita (beräknad på BNP i fasta priser). Omräkningen till fasta priser har gjorts med hjälp av konsumentprisindex för Åland med 1985 som basår. I tabell 2 redovisas förädlingsvärdet till baspris enligt näringsgrenar i löpande priser medan tabell 3 redovisar samma siffror i fasta priser. I tabell 4 redovisas de inhemska faktorinkomsterna enligt näringsgrenar. De olika näringsgrenarnas andel av totala bruttonationalprodukten till baspris redovisas i tabell 5. I tabell 6 redogörs för bruttobildning av fast kapital enligt näringsgrenar i löpande priser. I tabell 7 presenteras en jämförelse av bruttonationalprodukten per capita för Åland, Finland och Sverige. Denna jämförelse illustreras även i figur 4. I tabell 8 visas näringsgrenarnas förädlingsvärde år 2009 samt antal sysselsatta för år Förädlingsvärdet för fastighetsbranschen inkluderar även de av hushållen själva producerade tjänster som egnahemsboendet beräknas generera. 2 Ekonomisk översikt för den kommunala sektorn hösten 2011 (ÅSUB Rapport 2011:7) 4

5 Tabell 1: Bruttonationalprodukten , miljoner euro Löpande priser Fasta priser 1) Förändring, % 2) BNP per capita 2) ,4 427, ,0 451,7 5, ,2 448,7-0, ,5 465,4 3, ,5 554,0 19, ,2 553,0-0, ,9 539,9-2, ,1 545,7 1, ,4 519,1-4, ,8 521,1 0, ,6 569,9 9, ,5 699, ,5 757,3 8, ,2 863,4 14, ,4 776,2-10, ,2 712,2-8, ,5 775,4 8, ,7 787,9 1, ,1 827,7 5, ,2 931,3 12, ,4 963,8 3, , ,5 3, , ,0 1, , ,5 0, ,9 995,5-2, , ,4 3, , ,8 2, , ,4 4, , ,6 2, , ,7 4, , ,3-10, , ,5 5, ) Fasta priser enligt referensår ) Beräknat på fasta priser (referensår 2009). 5

6 Tabell 2: Förädlingsvärde efter näringsgren (NI2008), miljoner euro Löpande priser Näringslivet A Jordbruk, skogsbruk och fiske 26,6 24,7 B Utvinning av mineral 0,8 1,0 C Tillverkning 47,2 57,3 D Försörjning av el, gas, värme och kyla 12,7 12,7 E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 6,4 6,5 F Byggverksamhet 50,2 46,5 G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 65,1 74,3 H Transport och magasinering 293,7 300,5 därav Sjötransport 254,0 262,2 I Hotell- och restaurangverksamhet 18,5 19,7 J Informations- och kommunikationsverksamhet 33,8 35,6 K Finans- och försäkringsverksamhet 22,1 61,0 L Fastighetsverksamhet 107,4 109,8 M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 13,9 15,2 N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 5,1 5,4 O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 0,0 0,0 P Utbildning 0,6 0,8 Q Vård och omsorg; sociala tjänster 6,3 7,4 R Kultur, nöje och fritid 44,6 31,6 S Annan serviceverksamhet 6,2 6,4 T Förvärvsarbete i hushåll; hushållens produktion av diverse varor och tjänster för eget bruk 0,0 0,0 U Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d. 0,0 0,0 X Näringsgrenen okänd 0,0 0,0 Näringslivet sammanlagt 761,0 816,4 därav Turistsektorn 260,6 262,0 Landturism 34,1 35,2 Sjöturism 226,4 226,9 6

7 (Tabell 2 forts.) Offentlig verksamhet Landsk apet, k ommunerna o. k ommunalförbunden 204,3 204,5 E Renhållning 0,7 0,4 H Trafik 16,2 15,8 O Offentlig förvaltning 44,6 43,4 P Utbildning o. forskning 44,1 44,1 Q Hälso- o. sjukvård, socialvård 90,0 92,1 R Rekreation 8,7 8,7 Statens verksamhet 17,9 17,6 * Offentlig verksamhet sammanlagt 222,2 222,1 Icke-vinstsyftande verksamhet 14,8 13,9 * Hushållstjänster 0,1 0,1 * Bruttonationalprodukt till baspris 998, ,5 Indirekta skatter 130,0 137,1 Subventioner -63,2-61,0 Bruttonationalprodukt till marknadspris 1 064, ,5 *) Preliminära siffror. Uppgifterna fanns inte tillgängliga vid publicering och är istället beräkningar utförda på basen av sekundära datakällor. 7

8 Tabell 3: Förädlingsvärde efter näringsgren (NI2008), miljoner euro Fasta 2009-års priser Näringslivet A Jordbruk, skogsbruk och fiske 26,7 24,7 B Utvinning av mineral 0,8 1,0 C Tillverkning 47,3 57,3 D Försörjning av el, gas, värme och kyla 12,7 12,7 E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 6,4 6,5 F Byggverksamhet 50,3 46,5 G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 65,3 74,3 H Transport och magasinering 294,4 300,5 därav Sjötransport 254,5 262,2 I Hotell- och restaurangverksamhet 18,6 19,7 J Informations- och kommunikationsverksamhet 33,9 35,6 K Finans- och försäkringsverksamhet 22,1 61,0 L Fastighetsverksamhet 107,7 109,8 M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 14,0 15,2 N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 5,1 5,4 O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 0,0 0,0 P Utbildning 0,6 0,8 Q Vård och omsorg; sociala tjänster 6,3 7,4 R Kultur, nöje och fritid 44,7 31,6 S Annan serviceverksamhet 6,2 6,4 T Förvärvsarbete i hushåll; hushållens produktion av diverse varor och tjänster för eget bruk 0,0 0,0 U Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d. 0,0 0,0 X Näringsgrenen okänd 0,0 0,0 Näringslivet sammanlagt 762,7 816,4 därav Turistsektorn 261,2 262,0 Landturism 34,2 35,2 Sjöturism 226,9 226,9 8

9 (Tabell 3 forts.) Offentlig verksamhet Landsk apet, k ommunerna o. k ommunalförbunden 204,8 204,5 E Renhållning 0,7 0,4 H Trafik 16,2 15,8 O Offentlig förvaltning 44,7 43,4 P Utbildning o. forskning 44,2 44,1 Q Hälso- o. sjukvård, socialvård 90,2 92,1 R Rekreation 8,7 8,7 Statens verksamhet 17,9 17,6 * Offentlig verksamhet sammanlagt 222,7 222,1 Icke-vinstsyftande verksamhet 14,8 13,9 * Hushållstjänster 0,1 0,1 * Bruttonationalprodukt till baspris 1 000, ,5 Indirekta skatter 130,3 137,1 Subventioner -63,4-61,0 Bruttonationalprodukt till marknadspris 1 067, ,5 *) Preliminära siffror. Uppgifterna fanns inte tillgängliga vid publicering och är istället beräkningar utförda på basen av sekundära datakällor. 9

10 Tabell 4: Inhemska faktorinkomster efter näringsgren (NI2008), miljoner euro Näringslivet A B C D E F G H därav I J Jordbruk, skogsbruk och fiske - löner 3,7 4,3 - sociala avgifter o försäkringar 1,8 2,0 - driftsöverskott netto 16,5 13,8 Utvinning av mineral - löner 0,2 0,3 - sociala avgifter o försäkringar 0,0 0,1 - driftsöverskott netto 0,3 0,4 Tillverkning - löner 26,1 26,9 - sociala avgifter o försäkringar 6,5 6,4 - driftsöverskott netto 7,9 15,4 Försörjning av el, gas, värme och kyla - löner 4,0 3,6 - sociala avgifter o försäkringar 1,0 0,8 - driftsöverskott netto 2,0 2,9 Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering - löner 2,5 2,7 - sociala avgifter o försäkringar 0,7 0,7 - driftsöverskott netto 0,7 0,5 Byggverksamhet - löner 22,0 22,4 - sociala avgifter o försäkringar 6,7 6,8 - driftsöverskott netto 16,1 11,9 Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar - löner 33,2 34,3 - sociala avgifter o försäkringar 8,3 8,2 - driftsöverskott netto 17,8 25,9 Transport och magasinering - löner 146,6 131,3 - sociala avgifter o försäkringar 35,5 29,1 - driftsöverskott netto 56,2 79,3 Sjötransport - löner 126,9 113,2 - sociala avgifter o försäkringar 30,5 24,2 - driftsöverskott netto 47,0 70,0 Hotell- och restaurangverksamhet - löner 11,6 12,1 - sociala avgifter o försäkringar 2,7 2,8 - driftsöverskott netto 2,2 2,7 Informations- och kommunikationsverksamhet - löner 19,2 18,3 - sociala avgifter o försäkringar 4,3 4,1 - driftsöverskott netto 5,3 8,6 10

11 (Tabell 4 forts.) K L M N O P Q R S T U X Finans- och försäkringsverksamhet - löner 17,6 20,4 - sociala avgifter o försäkringar 3,9 4,7 - driftsöverskott netto -2,3 31,9 Fastighetsverksamhet - löner 1,5 1,6 - sociala avgifter o försäkringar 0,4 0,4 - driftsöverskott netto 109,1 45,4 Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik - löner 7,8 8,3 - sociala avgifter o försäkringar 2,1 2,1 - driftsöverskott netto 3,1 4,0 Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster - löner 2,8 3,2 - sociala avgifter o försäkringar 0,7 0,8 - driftsöverskott netto 0,9 0,8 Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring - löner 0,0 0,0 - sociala avgifter o försäkringar 0,0 0,0 - driftsöverskott netto 0,0 0,0 Utbildning - löner 0,2 0,2 - sociala avgifter o försäkringar 0,1 0,1 - driftsöverskott netto 0,2 0,4 Vård och omsorg; sociala tjänster - löner 2,7 3,2 - sociala avgifter o försäkringar 0,9 1,0 - driftsöverskott netto 2,4 2,9 Kultur, nöje och fritid - löner 11,2 14,0 - sociala avgifter o försäkringar 2,7 3,0 - driftsöverskott netto 24,2 6,4 Annan serviceverksamhet - löner 2,9 3,2 - sociala avgifter o försäkringar 1,0 1,0 - driftsöverskott netto 1,6 1,7 Förvärvsarbete i hushåll; hushållens produktion av diverse varor och tjänster för eget bruk - löner 0,0 0,0 - sociala avgifter o försäkringar 0,0 0,0 - driftsöverskott netto 0,0 0,0 Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d. - löner 0,0 0,0 - sociala avgifter o försäkringar 0,0 0,0 - driftsöverskott netto 0,0 0,0 Näringsgrenen okänd - löner 0,0 0,0 - sociala avgifter o försäkringar 0,0 0,0 - driftsöverskott netto 0,0 0,0 11

12 (Tabell 4 forts.) Näringslivet sammanlagt - löner 315,7 310,2 - sociala avgifter o försäkringar 79,4 74,0 - driftsöverskott netto 264,5 254,8 därav Turistsektorn - löner 126,5 115,2 - sociala avgifter o försäkringar 30,3 25,1 - driftsöverskott netto 55,5 68,5 Landturism - löner 17,5 17,2 - sociala avgifter o försäkringar 4,2 4,1 - driftsöverskott netto 7,3 8,3 Sjöturism - löner 109,0 97,9 - sociala avgifter o försäkringar 26,2 21,0 - driftsöverskott netto 48,2 60,3 Offentlig verksamhet Landskapet - löner 81,7 82,8 - sociala avgifter o försäkringar 22,5 18,8 Kommunerna, kommunalförbunden - löner 64,9 67,7 - sociala avgifter o försäkringar 17,9 17,1 Statens verksamhet - löner 12,5 13,2 * - sociala avgifter o försäkringar 3,7 2,8 * Offentlig verksamhet sammanlagt - löner 159,1 163,7 - sociala avgifter o försäkringar 44,2 38,7 Icke-vinstsyftande verksamhet - löner 9,9 9,9 * - sociala avgifter o försäkringar 2,9 2,1 * Faktorinkomster totalt - löner 484,7 483,8 - sociala avgifter o försäkringar 126,5 114,8 - driftsöverskott netto 264,5 254,8 *) Preliminära siffror. Uppgifterna fanns inte tillgängliga vid publicering och är istället beräkningar utförda på basen av sekundära datakällor. 12

13 Tabell 5: Förädlingsvärdet efter näringsgren (NI2008), fördelning i procent Näringslivet A Jordbruk, skogsbruk och fiske 2,7 2,3 B Utvinning av mineral 0,1 0,1 C Tillverkning 4,7 5,4 D Försörjning av el, gas, värme och kyla 1,3 1,2 E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 0,6 0,6 F Byggverksamhet 5,0 4,4 G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 6,5 7,1 H Transport och magasinering 29,4 28,5 därav Sjötransport 25,4 24,9 I Hotell- och restaurangverksamhet 1,9 1,9 J Informations- och kommunikationsverksamhet 3,4 3,4 K Finans- och försäkringsverksamhet 2,2 5,8 L Fastighetsverksamhet 10,8 10,4 M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 1,4 1,4 N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 0,5 0,5 O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 0,0 0,0 P Utbildning 0,1 0,1 Q Vård och omsorg; sociala tjänster 0,6 0,7 R Kultur, nöje och fritid 4,5 3,0 S Annan serviceverksamhet 0,6 0,6 T Förvärvsarbete i hushåll; hushållens produktion av diverse varor och tjänster för eget bruk 0,0 0,0 U Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d. 0,0 0,0 X Näringsgrenen okänd 0,0 0,0 Näringslivet sammanlagt 76,2 77,6 därav Turistsektorn 26,1 24,9 Landturism 3,4 3,3 Sjöturism 22,7 21,6 Offentlig verksamhet 22,3 21,1 Icke-vinstsyftande verksamhet 1,5 1,3 Hushållstjänster 0,0 0,0 Bruttonationalprodukt till baspris 100,0 100,0 13

14 Tabell 6: Bruttobildning av fast kapital efter näringsgren (NI2008), miljoner euro Löpande priser Näringslivet A Jordbruk, skogsbruk och fiske 4,9 8,2 B Utvinning av mineral 1,0 0,3 C Tillverkning 9,2 22,9 D Försörjning av el, gas, värme och kyla 2,8 8,4 E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 2,0 1,9 F Byggverksamhet 7,2 5,3 G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 8,8 11,2 H Transport och magasinering 198,8 61,6 I Hotell- och restaurangverksamhet 5,9 1,1 J Informations- och kommunikationsverksamhet 14,2 7,8 K Finans- och försäkringsverksamhet 4,4 15,2 L Fastighetsverksamhet 53,2 62,7 M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 4,7 1,0 N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster -3,3 1,3 O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 0,0 0,0 P Utbildning 0,4 0,2 Q Vård och omsorg; sociala tjänster 0,6 1,9 R Kultur, nöje och fritid 5,3 5,2 S Annan serviceverksamhet 1,3 0,8 T Förvärvsarbete i hushåll; hushållens produktion av diverse varor och tjänster för eget bruk 0,0 0,0 U Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d. 0,0 0,0 X Näringsgrenen okänd 0,0 0,0 Näringslivet sammanlagt 370,1 161,7 Offentlig verksamhet 46,5 67,3 Icke-vinstsyftande verksamhet 2,0 2,0 Hushållstjänster 0,0 0,0 Totalt 418,7 231,0 14

15 Tabell 7: Bruttonationalprodukt per capita, löpande priser BNP till marknadspris (euro) Åland Finland Sverige BNP med köpkraftsparitet (PPS, euro) Åland Finland Sverige OECD EU Fotnot: Ålands PPS-uppgifter är beräknade på basen av Finlands uppgifter i Eurostats statistikdatabas. OECDs och EU27s uppgifterna är beräknade med OECDs PPP-kurs (OECD-variant av PPS). Figur 4: BNP per capita (köpkraftskorrigerat) Euro/capita (PPS) Åland Finland Sverige 15

16 Tabell 8: Antal sysselsatta samt BNP till baspris år 2009 efter näringsgren Antal personer, miljoner euro och procent Sysselsatta 2009 Procent BNP 2009 Procent Näringsgren (NI2008) A Jordbruk, skogsbruk och fiske 587 4,3 24,7 2,3 B Utvinning av mineral 12 0,1 1,0 0,1 C Tillverkning 900 6,6 57,3 5,4 D Försörjning av el, gas, värme och kyla 80 0,6 12,7 1,2 E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 100 0,7 6,9 0,7 F Byggverksamhet 924 6,8 46,5 4,4 G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar ,6 74,3 7,1 H Transport och magasinering ,7 316,3 30,1 därav Sjötransport ,4 262,2 24,9 I Hotell- och restaurangverksamhet 534 3,9 19,7 1,9 J Informations- och kommunikationsverksamhet 505 3,7 35,6 3,4 K Finans- och försäkringsverksamhet 446 3,3 61,0 5,8 L Fastighetsverksamhet 77 0,6 109,8 10,4 M N O Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 441 3,2 15,2 1,4 Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 328 2,4 5,4 0,5 Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring ,8 61,0 5,8 P Utbildning 797 5,8 44,9 4,3 Q Vård och omsorg; sociala tjänster ,6 99,5 9,5 R Kultur, nöje och fritid 346 2,5 40,3 3,8 S Annan serviceverksamhet 464 3,4 20,3 1,9 T U Förvärvsarbete i hushåll; hushållens produktion av diverse varor och tjänster för eget bruk - - 0,1 0,0 Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d ,0 0,0 X Näringsgrenen okänd 344 2,5 0,0 0,0 Sammanlagt , ,5 100,0 Fotnot: Tabellen omfattar sysselsatta personer bosatta på Åland. T.ex. icke-åländska sjömän anställda på åländska fartyg ingår inte. För vissa huvudbranscher redovisas flera anställda än vad som ingår i underbranscherna totalt. Detta beror på att det inom huvudbranschen finns anställda som inte kan fördelas på underbransch. Den offentliga sektorn är fördelad efter näringsgren. 16

17 Bilaga 1: Branschindelningen (ISIC-standard), NI-2008 Huvudgrupp Förklaring Ni-kod A Jordbruk, skogsbruk och fiske B Utvinning av mineral C Tillverkning D Försörjning av el, gas, värme och kyla E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering F Byggverksamhet G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar H Transport och magasinering I Hotell- och restaurangverksamhet J Informations- och kommunikationsverksamhet K Finans- och försäkringsverksamhet L Fastighetsverksamhet M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring P Utbildning Q Vård och omsorg; sociala tjänster R Kultur, nöje och fritid S Annan serviceverksamhet T Förvärvsarbete i hushåll; hushållens produktion av diverse varor och tjänster för eget bruk U Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d X Näringsgrenen okänd

18

Rapporteringsanvisningar för statistiken över kreditbeståndet 2010

Rapporteringsanvisningar för statistiken över kreditbeståndet 2010 Rapporteringsanvisningar för statistiken över kreditbeståndet 2010 i bruk fr.o.m. 30.6.2010 30.6.2010 1 INNEHÅLL 1 RAPPORTERINGSANVISNINGAR... 2 1.1 TABELL 1: KREDITER EFTER KREDITTAGARSEKTOR... 3 1.2

Läs mer

Rapporteringsanvisningar för statistiken över kreditbeståndet 2012

Rapporteringsanvisningar för statistiken över kreditbeståndet 2012 Rapporteringsanvisningar för statistiken över kreditbeståndet 2012 29.3.2012 1 INNEHÅLL 1 RAPPORTERINGSANVISNINGAR... 2 1.1 TABELL 1: KREDITER EFTER KREDITTAGARSEKTOR... 3 1.2 TABELL 2: KREDITER EFTER

Läs mer

Käsikirjoja 4 Handböcker Handbooks. Näringsgrensindelningen TOL 2008

Käsikirjoja 4 Handböcker Handbooks. Näringsgrensindelningen TOL 2008 Käsikirjoja 4 Handböcker Handbooks Näringsgrensindelningen TOL 2008 Käsikirjoja 4 Handböcker Handbooks Näringsgrensindelningen TOL 2008 Helsingfors 2009 Tiedustelut Förfrågningar Inquiries: Riitta Poukka

Läs mer

Metodik konsekvensbedömning. Näringsliv. Tonje Grahn. GÄU - delrapport 23. Linköping 2011

Metodik konsekvensbedömning. Näringsliv. Tonje Grahn. GÄU - delrapport 23. Linköping 2011 Metodik konsekvensbedömning Näringsliv Tonje Grahn GÄU - delrapport 23 Linköping 2011 GÄU Göta älvutredningen 2009-2011 Foto: SGI STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT SWEDISH GEOTECHNICAL INSTITUTE Göta älvutredningen

Läs mer

Rapporteringsanvisningar för uppgifter om kreditbeståndet 2015

Rapporteringsanvisningar för uppgifter om kreditbeståndet 2015 1(16) Rapporteringsanvisningar för uppgifter om kreditbeståndet 2015 2(16) INNEHÅLL 1 RAPPORTERINGSANVISNINGAR... 3 Leverans av uppgifter... 3 Förändringar i verksamheten... 3 Ifyllande av blankettuppgifter...

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 16 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Forskning och utveckling inom företagssektorn 2013. Research and Experimental development in the Business enterprise sector 2013

Forskning och utveckling inom företagssektorn 2013. Research and Experimental development in the Business enterprise sector 2013 UF 14 SM 1401 Forskning och utveckling inom företagssektorn 2013 Research and Experimental development in the Business enterprise sector 2013 I korta drag Företagens utgifter för FoU ökade till 85,9 miljarder

Läs mer

Rapport 2001:2. DET ÅLÄNDSKA INFORMATIONSSAMHÄLLET -så utbrett är det!

Rapport 2001:2. DET ÅLÄNDSKA INFORMATIONSSAMHÄLLET -så utbrett är det! Rapport 2001:2 DET ÅLÄNDSKA INFORMATIONSSAMHÄLLET -så utbrett är det! 1. SAMMANFATTNING... 4 2. INLEDNING... 6 2.1. Bakgrund och syfte... 6 2.2. IT - vad är det?... 6 2.3. Rapportens uppläggning... 7 3.

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013 FS 2014:8 2014-12-08 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor ökade under 2013 med 730 personer till 60 820. Antalet arbetstillfällen i kommunen

Läs mer

Indelningar och anvisningar för kreditstatistiken

Indelningar och anvisningar för kreditstatistiken Indelningar och anvisningar för kreditstatistiken 1.1.2009 1.1.2009 1(22) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNNT...2 1.1. INLEDNING...2 1.2. KLASSIFICERINGSURVAL...2 2. INDELNINGAR...3 2.1. SEKTORINDELNING (S)...3

Läs mer

Tyvärr går utvecklingen åt fel håll. I april 2014 hade vi omkring 400 000 människor som stod utan jobb. Arbetslösheten har fastnat kring 8 procent.

Tyvärr går utvecklingen åt fel håll. I april 2014 hade vi omkring 400 000 människor som stod utan jobb. Arbetslösheten har fastnat kring 8 procent. 2.1 Nyföretagande inklusive generationsväxling... 15 2.2 Behovet av innovationsdrivet entreprenörskap... 21 2.3 Behovet av ekonomisk trygghet... 23 2.4 Växa med fler anställda... 28 2.5 Behovet av ökad

Läs mer

Datum 2011-05-31. Vår beteckning. tt?

Datum 2011-05-31. Vår beteckning. tt? AKS 2011/100779 1 (21) Nedåtgående trend av anmälda arbetsskador tillfälligt avbrot tt? AKS 2011/100779 2 (21) Förord Denna första studie avgränsas till att ställa arbetsskadeutvecklingen bland arbetstagare

Läs mer

Utveckling och förbättring av den ekonomiska statistiken

Utveckling och förbättring av den ekonomiska statistiken Utveckling och förbättring av den ekonomiska statistiken Bilaga 3 Beräkningsrutiner för nationalräkenskaperna Slutbetänkande av Utredningen om översyn av den ekonomiska statistiken Stockholm 2002 SOU 2002:118

Läs mer

Det åländska skatteundantaget inom EU

Det åländska skatteundantaget inom EU ÅSUB Rapport 1999:1 Det åländska skatteundantaget inom EU Effekter för företag, branscher och samhällsekonomi Förord 1995 blev Åland tillsammans med Finland medlem i Europeiska Unionen. För Ålands del

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Utlandsföddas företagande i Sverige

Utlandsföddas företagande i Sverige Utlandsföddas företagande i Sverige Fakta & statistik 2010 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar och förfrågningar kan också göras till Tillväxtverkets

Läs mer

RAPPORT. Tillverkning, tjänster och tillväxt en ny bild av strukturomvandlingen i Skåne

RAPPORT. Tillverkning, tjänster och tillväxt en ny bild av strukturomvandlingen i Skåne RAPPORT Tillverkning, tjänster och tillväxt en ny bild av strukturomvandlingen i Skåne Innehåll FÖRORD 3 SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER 4 1 INLEDNING 6 2 VAD ÄR STRUKTUROMVANDLING? 7 3 PRODUKTIVITETENS

Läs mer

RAPPORT NÄRINGSLIVSUTVECK- LING I HUDDINGE

RAPPORT NÄRINGSLIVSUTVECK- LING I HUDDINGE Avsedd för Huddinge kommun Dokumenttyp Rapport Datum December 2010 RAPPORT NÄRINGSLIVSUTVECK- LING I HUDDINGE 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund till uppdraget 2 1.2 Presentation av Ramböll

Läs mer

om Stockholm Inkomster Inkomster i Stockholm 2010

om Stockholm Inkomster Inkomster i Stockholm 2010 Statistik om Stockholm Inkomster Inkomster i Stockholm 2010 FÖRORD I denna rapport redovisas inkomsttagarna och deras inkomster i Stockholms kommun 2010 efter sektor, näringsgren och kön, samt uppdelad

Läs mer

Rapport 2012:13. Utvärdering av företagsstöd Regional konkurrenskraft och sysselsättning i Norra Mellansverige. Näringslivsenheten

Rapport 2012:13. Utvärdering av företagsstöd Regional konkurrenskraft och sysselsättning i Norra Mellansverige. Näringslivsenheten Rapport 2012:13 Utvärdering av företagsstöd Regional konkurrenskraft och sysselsättning i Norra Mellansverige Näringslivsenheten Omslagsbild: Företaget Safe xrossing, som har uppfunnit den blinkande övergångsskylten,

Läs mer

Rapport 2014:23. Miljöpåverkan från bygg- och fastighetsbranschen 2014

Rapport 2014:23. Miljöpåverkan från bygg- och fastighetsbranschen 2014 Rapport 2014:23 Miljöpåverkan från bygg- och fastighetsbranschen 2014 Miljöpåverkan från bygg- och fastighetsbranschen 2014 Boverket juli 2014 Titel: Miljöpåverkan från bygg- och fastighetssektorn 2014

Läs mer

Roberto Sotolongo Gallego. Förändring eller Kontinuitet Del II

Roberto Sotolongo Gallego. Förändring eller Kontinuitet Del II Roberto Sotolongo Gallego Förändring eller Kontinuitet Del II Copyright 2008 Roberto Sotolongo Gallego Detta verk skyddas av upphovsrättslagen. Titel Förändring eller Kontinuitet Del II Tryckt i Spanien

Läs mer

BILAGA A till. förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

BILAGA A till. förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.12.2010 KOM(2010) 774 slutlig Bilaga A/kapitel 03 BILAGA A till förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om det europeiska national och regionalräkenskapssystemet

Läs mer

Socioekonomisk analys Mellersta Norrland Europeiska socialfonden 2014-2020

Socioekonomisk analys Mellersta Norrland Europeiska socialfonden 2014-2020 Socioekonomisk analys Mellersta Norrland Europeiska socialfonden 2014-2020 Reviderad 10 mars, 2014 Innehåll Uppdraget en socioekonomisk analys av Mellersta Norrland... 2 Utvärdering av socialfonden -2007-2013...

Läs mer

Brister i kunskap och tillämpning av systematiskt arbetsmiljöarbete

Brister i kunskap och tillämpning av systematiskt arbetsmiljöarbete Brister i kunskap och tillämpning av systematiskt arbetsmiljöarbete -baserad på Arbetsmiljöverkets Nulägesundersökning SAM 2012 Arbetsmiljöverkets analysrapport 2013:1 1 Sammanfattning Denna studie är

Läs mer

MARKNADSANALYS ROSENKRAFT

MARKNADSANALYS ROSENKRAFT l RAPPORT MARKNADSANALYS ROSENKRAFT 2013-05-29 2013-05-29 Uppdrag: 247838, Undersökningen Rosenkraft Titel på rapport: Marknadsanalys Rosenkraft Status: Slutrapport Datum: 2013-05-29 Medverkande Beställare:

Läs mer

Fakta om svensk turism

Fakta om svensk turism Fakta om svensk turism Turismens effekter på ekonomi, export och sysselsättning samt volymer, beteenden, utbud och efterfrågan Fakta & statistik 2012 fakta om svensk turism Innehåll Förord 3 Sammanfattning

Läs mer

Sektorräkenskaper, kvartalsvis

Sektorräkenskaper, kvartalsvis Nationalräkenskaper 2013 Sektorräkenskaper, kvartalsvis 2012, 3:e kvartalet Företagens vinstkvot minskade under tredje kvartalet Under tredje kvartalet 2012 var de centrala indikatorerna inom hushålls-

Läs mer

SCB-Indikatorer. Arbetslösheten sjunker. Kommentarer & Analys. I fokus: Regionalräkenskaperna. snabbas upp sid 12. n Stark julhandel Sid 8

SCB-Indikatorer. Arbetslösheten sjunker. Kommentarer & Analys. I fokus: Regionalräkenskaperna. snabbas upp sid 12. n Stark julhandel Sid 8 SCB-Indikatorer E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T Arbetslösheten sjunker Andel arbetslösa av arbetskraften Procent, trendskattning 8,2 8,1 8, 7,9 7,8 7,7 7,6 n Stark julhandel Sid 8 n Uppstuds

Läs mer

Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2011. Financiers and providers within education, health care and social services, 2011

Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2011. Financiers and providers within education, health care and social services, 2011 OE 29 SM 1301 Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2011 Financiers and providers within education, health care and social services, 2011 I korta drag Det offentliga stod för merparten av

Läs mer