Analys av små och medelstora företags deltagande på statliga ramavtal som upphandlas och förvaltas av Statens inköpscentral

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Analys av små och medelstora företags deltagande på statliga ramavtal som upphandlas och förvaltas av Statens inköpscentral"

Transkript

1 Sid 1 (26) Per Eskilsson Dnr Analys av små och medelstora företags deltagande på statliga ramavtal som upphandlas och förvaltas av Statens inköpscentral Sammanfattning Sammanställningen av data visar fakta över de företag som är avtalade leverantörer, dess återförsäljare och underleverantörer på de samordnade statliga ramavtal som upphandlas och förvaltas av Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet. Det som återges är hur många företag som är leverantörer, dess storlek och branschtillhörighet. I maj 2013 hade 701 unika organisationer avtal inom 43 olika ramavtalsområden. Flertalet av dessa ramavtalsområden är uppdelade på olika delområden. Delområdena kan vara av typen vara/tjänst, geografisk eller kompetetens. Flera av de avtalade leverantörerna har avtal inom flera olika ramavtalsområden och/eller delområden. Representationen av mikroföretag, små och medelstora företag på de samordnade statliga ramavtalen antingen som avtalad leverantör, återförsäljare och/eller underleverantör är enligt analysen hög. 85 % (598 st) av de avtalade leverantörerna utgörs av mikroföretag, små och medelstora företag. 94 % (915 st) av de avtalade leverantörernas återförsäljare utgörs av mikroföretag, små och medelstora företag. 85 % (1 415 st) av de avtalade leverantörernas underleverantörer utgörs av mikroföretag, små och medelstora företag.

2 Sid 2 (26) De branscher med flest antal företag är: Avtalade leverantörer: o Hotell- och restaurangverksamhet Återförsäljare: o Handel, samt reparation av motorfordon och motorcyklar Underleverantörer: o Informations- och kommunikationsverksamhet Den rapporterade omsättningen för de analyserade leverantörerna uppgick under 2012 till drygt 10,2 1 miljarder kronor. Bakgrund Syftet med analysen är att ta fram fakta som belyser mikroföretag, små och medelstora företags deltagande på de statliga ramavtal som upphandlas av vid Kammarkollegiet med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning. 2 förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning lyder: För varor och tjänster som myndigheterna upphandlar ofta, i stor omfattning eller som uppgår till stora värden skall det finnas ramavtal eller andra gemensamma avtal som effektiviserar upphandlingarna. Därvid skall små och medelstora företags möjligheter att delta i upphandlingar beaktas. Definitioner Små och medelstora företag 2 Mikroföretag samt små och medelstora företag definieras utifrån sin personalstyrka och omsättning eller årliga balansomslutning. Ett medelstort företag definieras som ett företag som sysselsätter färre än 250 personer och vars årsomsättning inte 1 Omsättningen skiljer sig i analysen från den som redovisades i Kammarkollegiets årsredovisning då en del avtal upphörde före och då inte togs med i denna analys. 2 EU-kommissionens rekommendation 2003/361/EG av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag [EUT L 124, ].

3 Sid 3 (26) överstiger 50 miljoner euro eller vars balansomslutning inte överstiger 43 miljoner euro per år. Ett litet företag definieras som ett företag som sysselsätter färre än 50 personer och vars omsättning eller balansomslutning inte överstiger 10 miljoner euro per år. Ett mikroföretag definieras som ett företag som sysselsätter färre än 10 personer och vars omsättning eller balansomslutning inte överstiger 2 miljoner euro per år. I analysen har de analyserade företagen grupperats med antal anställda enligt följande: 0 9 anställda = mikroföretag anställda = små företag anställda = medelstora företag Anledningen att denna indelning valts är att SCB:s företagsregister inte grupperar företagen på samma sätt som EU-kommissionen. Ramavtalsleverantör Med leverantör avses den som på marknaden tillhandahåller varor eller tjänster eller utför byggentreprenader. Återförsäljare Det finns inte någon legal definition på begreppet återförsäljare. En återförsäljare är i detta sammanhang den som åtagit sig att köpa varor från sin huvudman och att sälja dessa för egen räkning till sina kunder. Underleverantörer Med underleverantör menas samtliga företag/bolag/organisationer som anlitas av avtalad leverantör i sin produktion och distribution av varor och tjänster.

4 Sid 4 (26) Genomförande Information om företagen har hämtats från webbplatsen avropa.se som innehåller information om de statliga ramavtal som upphandlas och förvaltas av. Uppgifterna har via SCB:s näringslivsregister kompletterats utifrån organisationsnummer med nedanstående samt vid behov kontrollerats via Creditsafe:s webbtjänst för kreditupplysning: Registrerat namn och adressuppgifter för organisationen Juridisk form Antal anställda Omsättning Branschindelning enligt SCB:s register SNI En organisation kan ha flera SNI2007-koder kopplade. I analysen har den primära SNI2007-koden används. En organisation kan vara ramavtalsleverantör, återförsäljare och/eller underleverantör inom ett ramavtalsområde som inte är inom organisationens primära SNI2007- kod. En begränsning för vissa ramavtalsleverantörer är dock att denna analys genomförts på de organisationsnummer som är avtalad part. Det kan ha inneburit viss felinformation då den avtalade parten kan vara en koncernmoder eller liknande och inte det företag, inom koncernen, som i realiteten genomför affärer med de avropsberättigade organisationerna. Ramavtalsleverantörer På webbplatsen avropa.se finns de statliga ramavtal som upphandlas och förvaltas av. Ramavtalen finns inom 43 olika ramavtalsområden som var uppdelade i 474 olika delområden. Uppdelningen av delområden kan vara geografisk, vara/tjänst eller kompetens. Detta beroende på hur behov och krav har sett ut i respektive upphandling. 3 Statistiska centralbyråns SNI2007-register, ett företagsregister som visar näringsgrensindelning på organisationsnummernivå.

5 Sid 5 (26) De avtalade leverantörerna uppgick till 701 unika organisationer. Det innebär att en och samma organisation kan ha flera avtal inom samma eller annat ramavtalsområde. Från webbplatsen avropa.se har information om ramavtalsområden, delområden samt de avtalade leverantörerna hämtats och därefter analyserats. Tabell 1. Antalet anställda per företag som är ramavtalsleverantörer Antal anställda Antal Procentuell fördelning ,9 % ,3 % ,8 % ,8 % ,0 % ,4 % ,1 % ,3 % ,7 % ,4 % ,6 % ,1 % ,6 % ,4 % ,1 % ,3 % Uppgifter saknas 8 1,1 % Totalt % av de avtalade leverantörerna (98 st) hade upp till 9 anställda. 47 % av de avtalade leverantörerna (328 st) hade mellan 10 och 49 anställda. 25 % av de avtalade leverantörerna (172 st) hade mellan 50 och 199 anställda. Detta innebär att 85 % av de avtalade leverantörerna (598 st) representeras av mikroföretag, små och medelstora företag.

6 Sid 6 (26) Branschtillhörighet - ramavtalsleverantörer De 701 avtalade leverantörerna hade juridisk form enligt följande: Svenska företag Kommun och landsting Vissa offentliga rättssubjekt* Enskilda firmor/privatpersoner Utländska företag 674 st 2 st 17 st 3 st 5 st *) Vissa offentliga rättssubjekt är exempelvis ekonomiska föreningar och stiftelser.

7 Sid 7 (26) Tabellen nedan visar information inom vilka branscher som de avtalade leverantörerna är representerade. Tabell 2. Avtalade leverantörer uppdelat på bransch Avd Benämning Antal lev. Procent av totalt antal lev. I Hotell- och restaurangverksamhet ,8 % G Handel samt reparation av motorfordon 86 12,3 % J Informations- och kommunikationsverksamhet 64 9,1 % M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 51 7,3 % C Tillverkning 45 6,4 % H Transport och magasinering 37 5,3 % N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 33 4,7 % Q Vård och omsorg; sociala tjänster 25 3,6 % P Utbildning 13 1,9 % F Byggverksamhet 4 0,6 % K Finans- och försäkringsverksamhet 4 0,6 % L Fastighetsverksamhet 4 0,6 % S Annan serviceverksamhet 4 0,6 % R Kultur, nöje och fritid 3 0,4 % O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 2 0,3 % A Jordbruk, skogsbruk och fiske 0 0,0 % B Utvinning av mineral 0 0,0 % D Försörjning av el, gas, värme och kyla 0 0,0 % E Vattenförsörjning; avloppsrensning, avfallshantering och 0 0,0 % sanering T Förvärvsarbete i hushåll; hushållens produktion av diverse varor 0 0,0 % och tjänster för eget bruk U Verksamhet vid internationella organisationer, utländska 0 0,0 % ambassader o.d. Ö Övriga leverantörer där SNI-kod är okänd eller saknas 5 0,7 % Totalt ,0 % Tabellen ovan visar att de fem största branscherna (flest antal leverantörer) som täcks av statliga ramavtal är: 1. Hotell- och restaurangverksamhet 2. Handel samt reparation av motorfordon

8 Sid 8 (26) 3. Informations- och kommunikationsverksamhet 4. Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 5. Tillverkning Totalt sett representerar de avtalade leverantörerna i dessa fem branscher 81 % av samtliga 701. Inom dessa fem branscher är andelen små och medelstora företag 72 %.

9 Uppgift saknas Sid 9 (26) Tabell 3. Antal anställda hos ramavtalsleverantörerna uppdelat på bransch Antal anställda Bransch Jordbruk, skogsbruk och fiske Utvinning av mineral Tillverkning Försörjning av el, gas, värme och kyla Vattenförsörjning; avloppsrensning, avfallshantering och sanering Byggverksamhet Handel samt reparation av motorfordon Transport och magasinering Hotell- och restaurangverksamhet Informations- och kommunikationsverksamhet Finans- och försäkringsverksamhet 1 3 Fastighetsverksamhet 1 3 Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring Utbildning Vård och omsorg; sociala tjänster Kultur, nöje och fritid Annan serviceverksamhet Förvärvsarbete i hushåll; hushållens produktion av diverse varor och tjänster för eget bruk Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d. Övriga leverantörer där SNI-kod är okänd eller saknas 5 Total

10 Total Uppgift saknas Del-område Sid 10 (26) Avslutade upphandlingar under 2012 Antal avslutade upphandlingar under året var 17 stycken, varav 9 selektiva och 8 öppna. Till de selektiva upphandlingarna inkom 135 ansökningar om att få lämna anbud och 86 anbud lämnades, vilket ger ett genomsnitt på ca 15 ansökningar och ca 9 anbud per upphandling. Antal avtal som tecknades var 47. Cirka 41 procent (55 st) av företagen som inkom med ansökning om att få lämna anbud hade upp till 49 anställda och 30 procent (26 st) av företagen som fick lämna anbud hade upp till 49 anställda. Cirka 28 procent (13 st) av företagen som fick avtal hade upp till 49 anställda. Tabell 4. Avslutade selektiva upphandlingar 2012 Antal anställda Ramavtalsområde Klient, region 1 Klient, region 2 Klient, region 3 Klient, region 4 Klient, region 5 Klient, region 6 Nätverksprodukter Telefoniprodukter Mobiltelefoner Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ansökan Anbud Avtal Ansökan Anbud Avtal Ansökan Anbud Avtal Ansökan Anbud Avtal Ansökan Anbud Avtal Ansökan Anbud Avtal Ansökan Anbud Avtal Ansökan Anbud Avtal Ansökan Anbud Avtal

11 Total Uppgift saknas Del-område Sid 11 (26) Till de öppna upphandlingarna inkom 738 anbud vilket ger ett genomsnitt på 92 4 anbud per upphandling. Antal avtal som tecknades var 644. Cirka 50 procent (371 st) av företagen som lämnade anbud hade upp till 49 anställda. Cirka 46 procent (296 st) av företagen som fick avtal hade upp till 49 anställda. Tabell 5. Avslutade öppna upphandlingar 2012 Antal anställda Ramavtalsområde Hotelltjänster Klient, standardprodukter Konferenshotell och kursgårdar Konferenshotell och kursgårdar II Servrar Taxiresor med tillhörande tjänster Tryckeritjänster Översättningstjänster Ja Ja Ja Ja Nej Nej Ja Ja Anbud Avtal Anbud Avtal Anbud Avtal Anbud Avtal Anbud Avtal Anbud 2 2 Avtal 1 1 Anbud Avtal Anbud Avtal Omsättning på de statliga ramavtalen Den rapporterade omsättningen på de analyserade ramavtalen uppgick till drygt 10,2 5 miljarder kronor för redovisningsperioden. Omkring 74 procent av omsättningen avser statliga myndigheter. Redovisningsperioden omfattar fjärde kvartalet 2011 t.o.m. tredje kvartalet Fördelningen av den rapporterade omsättningen på mikroföretag, små och medelstora företag visas i tabellen nedan. 4 Orsaken till det stora antalet anbud per upphandling är att tre upphandlingar inom hotelltjänster och konferenshotell och kursgårdar som är uppdelade på regionala delområden avslutats. 5 Se not 1.

12 Sid 12 (26) Tabell 6. Rapporterad omsättning på ramavtal i förhållande mot total omsättning Antal anställda Rapporterad omsättning på ramavtal 2012 (tkr) Procentuell fördelning av oms. på ramavtal Företagens totala omsättning (tkr) Rapporterad omsättning i förhållande till total omsättning Upp till 9 anställda ,5 % ,0 % Inga anställda ,0 % ,9 % 1-4 anställda ,8 % ,4 % 5-9 anställda ,7 % ,7 % Mellan 10 och 49 anställda ,5 % ,6 % anställda ,7 % ,8 % anställda ,8 % ,4 % Mellan anställda ,6 % ,5 % anställda ,9 % ,3 % anställda ,8 % ,6 % Tabellen ovan visar rapporterad omsättning på ramavtalen för mikro, små och medelstora företag. Den rapporterade omsättningen ställs i relation till företagens totala årsomsättning. Exempelvis så rapporterade företag med mellan 10 och 49 anställda en omsättning på 0,5 miljarder kronor eller cirka 4,7 % av den totala omsättnigen på ramavtalen, vilket motsvarar 14,8 % av dessa företags totala omsättning på 3,3 miljarder kronor. Exempel på ramavtalsområden inom gruppen ovan är: AV-Produkter Brevförmedlingstjänster Hotelltjänster Konferenshotell och kursgårdar IT-Driftstjänster IT-Konsulttjänster Möbler och inredning Programvaror och tjänster Majoriteten av företag finns inom Hotelltjänster och Konferenshotell och kursgårdar.

13 Sid 13 (26) Tabell 7. Rapporterad omsättning på ramavtal i förhållande mot total omsättning Antal anställda Rapporterad omsättning på ramavtal 2012 (tkr) Procentuell fördelning av oms. på ramavtal Företagens totala omsättning (tkr) Rapporterad omsättning i förhållande till total omsättning Mellan 200 och 499 anställda ,1 % ,2 % anställda ,1 % ,2 % Över 500 anställda ,1 % ,9 % anställda ,7 % ,4 % anställda ,6 % ,7 % anställda ,1 % ,4 % anställda ,7 % ,8 % anställda ,1 % ,7 % anställda ,8 % ,9 % anställda ,6 % ,9 % Över anställda ,5 % ,6 % Uppgift saknas ,2 % ,3 % Uppgift saknas ,2 % ,3 % Tabellen ovan visar rapporterad omsättning på ramavtalen för företag med fler än 200 anställda. Den rapporterade omsättningen ställs i relation till företagens totala årsomsättning. Exempelvis så rapporterade företag med mellan och anställda en omsättning på 2,0 miljarder kronor eller cirka 19,6 % av den totala omsättnigen på ramavtalen, vilket motsvarar 1,7 % av dessa företags totala omsättning på 116 miljarder kronor. Exempel på ramavalsområden inom gruppen ovan är: Datakommunikation, nätverk och telefoni Drivmedel för stationstankning E-förvaltningsstödjande tjänster Elektronisk identifiering eid Flygresor Företagshälsovård Klient Datorer m.m. (inkl. PC, bildskärmar och tjänster) Servrar, lagring och tjänster Tjänstefordon och förmånsbilar

14 Sid 14 (26) Dessa ramavtalsområden är många gånger områden som omfattar rikstäckande och komplexa avtal. Här återfinns företag som Posten Meddelande AB, OK-Q8 AB, Telia Sonera AB och Hewlett Packard Sverige AB. Företagen har ofta både återförsäljare och underleverantörer för att kunna leverera en komplett lösning för slutkund. Informationen bör tolkas med försiktighet eftersom det finns viss osäkerhet i uppgifterna om företagens totala omsättning. Informationen ger dock en indikation på hur omsättningen på ramavalen står i förhållande till företagens totala omsättning.

15 Sid 15 (26) Tabell 8. Rapporterad omsättning uppdelat på bransch Avd Benämning Omsättning (tkr) Procent av total omsättning. J Informations- och kommunikationsverksamhet ,9 % G Handel samt reparation av motorfordon ,7 % H Transport och magasinering ,0 % M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 619 6,0 % I Hotell- och restaurangverksamhet 439 4,3 % C Tillverkning 289 2,8 % N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 118 1,2 % P Utbildning 35 0,3 % F Byggverksamhet 32 0,3 % K Finans- och försäkringsverksamhet 18 0,2 % Q Vård och omsorg; sociala tjänster 11 0,1 % R Kultur, nöje och fritid 9 0,1 % L Fastighetsverksamhet 2 0,0 % O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 2 0,0 % S Annan serviceverksamhet 0 0,0 % A Jordbruk, skogsbruk och fiske 0 0,0 % B Utvinning av mineral 0 0,0 % D Försörjning av el, gas, värme och kyla 0 0,0 % E Vattenförsörjning; avloppsrensning, avfallshantering och 0 0,0 % sanering T Förvärvsarbete i hushåll; hushållens produktion av diverse varor 0 0,0 % och tjänster för eget bruk U Verksamhet vid internationella organisationer, utländska 0 0,0 % ambassader o.d. Ö Övriga leverantörer där SNI-kod är okänd eller saknas 0 0,0 % Totalt ,0 % Tabellen ovan visar att de fem största branscherna (rapporterad omsättning) som täcks av statliga ramavtal är: 1. Informations- och kommunikationsverksamhet 2. Handel samt reparation av motorfordon 3. Transport och magasinering 4. Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 5. Hotell- och restaurangverksamhet

16 Sid 16 (26) Totalt sett representerar den rapporterade omsättingen för dessa fem branscher 95 % av den totala omsättningen på 10,2 miljarder kronor. Inom dessa fem branscher är andelen små och medelstora företag 70 %. Inom dessa branscher finns ramavtalsområden så som: Datakommunikation, nätverk och telefon IT-konsulttjänster Klient Datorer m.m. (inkl. PC, bildskärmar och tjänster) Servar, lagring och tjänster Möbler och inredning Litteratur Glasögon Flyttjänster Flyg Brev och paketförmedlingstjänster Managementkonsulttjänster

17 Sid 17 (26) Återförsäljare Inom flera ramavtalsområden och branscher bedrivs försäljningen indirekt via återförsäljarnät. Exempel på ramavtalsområden där en större mängd återförsäljare är representerade är inom ramavtalsområdena för Glasögon och Tjänstefordon och förmånsbilar. Tidigare ramavtalsområden inom IT och telekommunikation där en stor mängd återförsäljare fanns har upphandlats på annat sätt som innebär att den indirekta försäljningen via återförsäljare har minskat. Information om ramavtalsleverantöreras återförsäljare har hämtats från webbplatsen avropa.se där bilagor som listar återförsäljare finns publicerade för respektive avtalad leverantör. Antalet unika organisationsnummer uppgick till 968 st som därefter har analyserats. Företag som inte länge är aktiva har inte tagits med i analysen. Tabell 9. Antalet anställda per företag som är återförsäljare till ramavtalsleverantörer Antal anställda Antal Procentuell fördelning ,6 % ,4 % ,8 % ,6 % ,6 % ,2 % ,4 % ,9 % ,6 % ,1 % ,2 % ,1 % ,1 % ,0 % ,0 % ,0 % Uppgifter saknas/utan data/ej verifierat 24 2,5 % Totalt ,0 %

18 Sid 18 (26) 52 % av de avtalade leverantörernas återförsäljare (501 st) hade färre än 9 anställda 33 % av de avtalade leverantörernas återförsäljare (321 st) hade mellan 10 och 49 anställda 9 % av de avtalade leverantörernas återförsäljare (93 st) hade mellan 50 och 199 anställda. Totalt representerar mikroföretag, små och medelstora företag 94 % av de analyserade återförsäljana. Bland de 24 företag där uppgifter saknas finns det utländska företag samt uppgifter som inte kunnat verifieras och analyserats. Branschtillhörighet - återförsäljare De 968 analyserade återförsäljarna hade juridisk form enligt följande: Svenska företag Kommun och landsting Vissa offentliga rättssubjekt* Enskilda firmor/privatpersoner Utländska företag 963 st 0 st 1 st 4 st 0 st *) Vissa offentliga rättssubjekt är exempelvis ekonomiska föreningar och stiftelser.

19 Sid 19 (26) Tabellen nedan visar information inom vilka branscher som de avtalade leverantörernas återförsäljare är representerade. Tabell 10. Återförsäljare till ramavtalsleverantörer uppdelat på bransch Avd Benämning Antal lev. Procent av totalt antal lev. G Handel samt reparation av motorfordon ,9 % J Informations- och kommunikationsverksamhet ,3 % M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 11 1,1 % L Fastighetsverksamhet 6 0,6 & C Tillverkning 3 0,3 % Q Vård och omsorg; sociala tjänster 3 0,3 % F Byggverksamhet 1 0,1 % I Hotell- och restaurangverksamhet 1 0,1 % K Finans- och försäkringsverksamhet 1 0,1 % A Jordbruk, skogsbruk och fiske 2 0,2 % B Utvinning av mineral 0 0,0 % D Försörjning av el, gas, värme och kyla 0 0,0 % E Vattenförsörjning; avloppsrensning, avfallshantering och 0 0,0 % sanering H Transport och magasinering 0 0,0 % N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 0 0,0 % O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 0 0,0 % P Utbildning 0 0,0 % R Kultur, nöje och fritid 0 0,0 % S Annan serviceverksamhet 0 0,0 % T Förvärvsarbete i hushåll; hushållens produktion av diverse varor 0 0,0 % och tjänster för eget bruk U Verksamhet vid internationella organisationer, utländska 0 0,0 % ambassader o.d. Ö Övriga leverantörer där SNI-kod är okänd eller saknas 40 4,1 % Totalt ,0 %

20 Sid 20 (26) Tabellen ovan visar att de fem största branscherna (flest antal återförsäljare) som täcks av statliga ramavtal är: 1. Handel samt reparation av motorfordon 2. Informations- och kommunikationsverksamhet 3. Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 4. Fastighetsverksamhet 5. Tillverkning Totalt sett representerar de avtalade leverantörernas återförsäljare i dessa fem branscher 99 % av samtliga 968. Inom dessa fem branscher är andelen små och medelstora företag 98 %. Inom ramavtalsområden som exempelvis Glasögon, Servrar, lagring samt närliggande produkter och tjänster och Tjänstefordon och förmånsbilar arbetar branschen via s.k. indirekt försäljning via återförsäljarnät eller via franchiseföretag. Det visar sig i analysen då de avtalade leverantörerna har i sitt anbud angett återförsäljare för sina varor och tjänster. Antalet återförsäljare varierar mellan leverantörerna, från ett par få till ett par hundra som mest.

21 Uppgift saknas Sid 21 (26) Tabell 11. Antal anställda hos återförsäljarna uppdelat på bransch Bransch Antal anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske Utvinning av mineral Tillverkning 2 1 Försörjning av el, gas, värme och kyla Vattenförsörjning; avloppsrensning, avfallshantering och sanering Byggverksamhet 1 Handel samt reparation av motorfordon Transport och magasinering Hotell- och restaurangverksamhet 1 Informations- och kommunikationsverksamhet Finans- och försäkringsverksamhet 1 Fastighetsverksamhet 4 2 Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring Utbildning Vård och omsorg; sociala tjänster 3 Kultur, nöje och fritid Annan serviceverksamhet Förvärvsarbete i hushåll; hushållens produktion av diverse varor och tjänster för eget bruk Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d. Övriga leverantörer där SNI-kod är okänd eller saknas Total

22 Sid 22 (26) Underleverantörer Inom flera ramavtalsområden och branscher använder de avtalade leverantörerna underleverantörer för att leverera de avtalade varorna och tjänsterna. Information om ramavtalsleverantöreras underleverantörer har hämtats från de bilagor som listar underleverantörer och som finns publicerade på webbplatsen avropa.se. Antalet unika organisationsnummer uppgick till som därefter har analyserats. Företag som inte länge är aktiva har inte tagits med i analysen. Tabell 12. Antalet anställda per företag som är underleverantörer till ramavtalsleverantörer. Antal anställda Antal Procentuell fördelning ,8 % ,3 % ,4 % ,0 % ,8 % ,8 % ,8 % ,3 % ,2 % ,7 % ,2 % ,2 % ,4 % ,1 % ,5 % ,1 % Uppgifter saknas/utan data/ej verifierat 158 9,5 % Totalt ,0 %

23 Sid 23 (26) 46 % av de avtalade leverantörernas underleverantörer (759 st) hade färre än 9 anställda 30 % av de avtalade leverantörernas underleverantörer (496 st) hade mellan 10 och 49 anställda 10 % av de avtalade leverantörernas underleverantörer (160 st) hade mellan 50 och 199 anställda Totalt representerar mikroföretag, små och medelstora företag 85 % av de analyserade underleverantörerna. Bland de 158 företag där uppgifter saknas finns det utländska företag samt uppgifter som inte kunnat verifieras och analyserats. Branschtillhörighet - underleverantörer De analyserade underleverantörerna hade juridisk form enligt följande: Svenska företag Kommun och landsting Vissa offentliga rättssubjekt* Enskilda firmor/privatpersoner Utländska företag Okänt st 3 st 2 st 95 st 33 st 36 st *) Vissa offentliga rättssubjekt är exempelvis ekonomiska föreningar och stiftelser.

24 Sid 24 (26) Tabellen nedan visar information inom vilka branscher som de avtalade leverantörernas underleverantörer är representerade. Tabell 13. Underleverantörer till ramavtalsleverantörer uppdelat på bransch Avd Benämning Antal lev. Procent av totalt antal lev. J Informations- och kommunikationsverksamhet ,4 % M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik ,2 % G Handel samt reparation av motorfordon ,6 % Q Vård och omsorg; sociala tjänster 104 6,2 % F Byggverksamhet 93 5,6 % C Tillverkning 78 4,7 % P Utbildning 55 3,3 % N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 39 2,3 % H Transport och magasinering 33 2,0 % S Annan serviceverksamhet 20 1,2 % K Finans- och försäkringsverksamhet 16 1,0 % L Fastighetsverksamhet 5 0,3 % R Kultur, nöje och fritid 4 0,2 % O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 2 0,1 % A Jordbruk, skogsbruk och fiske 1 0,1 % E Vattenförsörjning; avloppsrensning, avfallshantering och 1 0,1 % sanering B Utvinning av mineral 0 0,0 % D Försörjning av el, gas, värme och kyla 0 0,0 % I Hotell- och restaurangverksamhet 0 0,0 % T Förvärvsarbete i hushåll; hushållens produktion av diverse varor 0 0,0 % och tjänster för eget bruk U Verksamhet vid internationella organisationer, utländska 0 0,0 % ambassader o.d. Ö Övriga leverantörer där SNI-kod är okänd eller saknas ,7 % Totalt ,0 %

25 Sid 25 (26) Tabellen ovan visa att de fem största branscherna (flest antal underleverantörer) som täcks av statliga ramavtal är: 1. Informations- och kommunikationsverksamhet 2. Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 3. Handel samt reparation av motorfordon 4. Vård och omsorg; sociala tjänster 5. Byggverksamhet Totalt sett representerar de avtalade leverantörernas underleverantörer i dessa fem branscher 73 % av samtliga Inom dessa fem branscher är andelen små och medelstora företag med färre än 200 anställda 70 %.

26 Uppgift saknas Sid 26 (26) Tabell 14. Antal anställda hos underleverantörena uppdelat på bransch. Bransch Antal anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske 1 Utvinning av mineral Tillverkning Försörjning av el, gas, värme och kyla Vattenförsörjning; avloppsrensning, avfallshantering och sanering 1 Byggverksamhet Handel samt reparation av motorfordon Transport och magasinering Hotell- och restaurangverksamhet Informations- och kommunikationsverksamhet Finans- och försäkringsverksamhet Fastighetsverksamhet 5 Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring Utbildning Vård och omsorg; sociala tjänster Kultur, nöje och fritid 3 1 Annan serviceverksamhet Förvärvsarbete i hushåll; hushållens produktion av diverse varor och tjänster för eget bruk Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d. Övriga leverantörer där SNI-kod är okänd eller saknas Total

VD och styrelser ur ett könsperspektiv

VD och styrelser ur ett könsperspektiv VD och styrelser ur ett könsperspektiv Bakgrund Bakgrund Steg I Steg II Steg III Förstudie VD och styrelser ur ett könsperspektiv Aktuell undersökning Syfte Material Bolagen Del I: Översikt Värmland n=2

Läs mer

VD och styrelser ur ett könsperspektiv. Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland

VD och styrelser ur ett könsperspektiv. Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland VD och styrelser ur ett könsperspektiv Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland Bakgrund Statistiken i den här presentationen är framtagen

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA www.naringslivetregionalt.scb.se Sida Tabell 1. Antal arbetsställen och antal anställda 21 fördelat på branschnivå 2 Diagram 1. Antal arbetsställen och antal anställda

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA www.naringslivetregionalt.scb.se Sida Tabell 1. Antal arbetsställen och antal anställda 214 fördelat på branschnivå 2 Diagram 1. Antal arbetsställen och antal anställda

Läs mer

Översiktstabeller 08:15 Wednesday, March 11, 2015 1

Översiktstabeller 08:15 Wednesday, March 11, 2015 1 Översiktstabeller 08:15 Wednesday, March 11, 2015 1 TEXT BLEKIGE LÄ BETSSTALLE_IGSGRE A Jordbruk, skogsbruk och fiske.. 1... 1 C Tillverkning 1 2 1. 1. 5 F Byggverksamhet... 1.. 1 G Handel; reparation

Läs mer

Rutdatabasen 2014: 250m x 250m

Rutdatabasen 2014: 250m x 250m Rutdatabasen 2014: 250m x 250m och invånare 2013. 250m x 250m. 1 invånare 54 503 54 503 2-10 invånare 782 991 206 376 11-99 invånare 1 785 241 55 073 100-499 invånare 2 112 513 11 224 500-999 invånare

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA www.naringslivetregionalt.scb.se Sida Tabell 1. Antal arbetsställen och antal anställda 28 fördelat på branschnivå 2 Diagram 1. Antal arbetsställen och antal anställda

Läs mer

Sjuttiotre procent av jobben fanns inom servicebranscher

Sjuttiotre procent av jobben fanns inom servicebranscher Befolkning 2012 Sysselsättning 2010 Näringsgren, arbetsgivarsektor och arbetsplatser Sjuttiotre procent av jobben fanns inom servicebranscher År 2010 var andelen jobb inom servicebranscher 72,9 procent

Läs mer

Unionen Gösta Karlsson 2013-08-22 Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut?

Unionen Gösta Karlsson 2013-08-22 Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut? Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut? Under senvåren 2013 genomförde Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA) och Unionen ett gemensamt arbete med att kartlägga riskkapitalbolagens ägande. Resultatet

Läs mer

Återrapportering Ersättning för höga sjuklönekostnader till arbetsgivare

Återrapportering Ersättning för höga sjuklönekostnader till arbetsgivare 1 (7) Socialdepartementet, 103 33 Stockholm Återrapportering Ersättning för höga er till arbetsgivare Uppdraget Försäkringskassan ska återrapportera de er som olika grupper arbetsgivare har inrapporterat

Läs mer

Information om 945 företag och arbetsställen

Information om 945 företag och arbetsställen Information om 945 företag och 1.12 arbetsställen [ 2 1 7 ] Data per 217-6-2 från UC Selekt framtaget av EraNova FÖRETAG Företag som är registrerade för F-skatt, moms och/eller arbetsgivaravgift. Både

Läs mer

Återrapportering Ersättning för höga sjuklönekostnader till arbetsgivare

Återrapportering Ersättning för höga sjuklönekostnader till arbetsgivare 1 (7) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Återrapportering Ersättning för höga till arbetsgivare Försäkringskassan ska enligt regleringsbrev 2017 återrapportera de som olika grupper arbetsgivare har rapporterat

Läs mer

Tjänstemäns utsatthet för hot och våld inom landsting och kommuner. -aktuell situation -förebyggande arbete -Arbetsmiljöverkets inspektioner

Tjänstemäns utsatthet för hot och våld inom landsting och kommuner. -aktuell situation -förebyggande arbete -Arbetsmiljöverkets inspektioner Tjänstemäns utsatthet för hot och våld inom landsting och kommuner. - -aktuell situation -förebyggande arbete -Arbetsmiljöverkets inspektioner Arbetsmiljöverkets organisation Anmälningar enligt AML 3 kap

Läs mer

Lund NorthEast i siffror

Lund NorthEast i siffror NorthEast i siffror Området Det kunskapstäta området som sträcker sig från C i sydväst till de kommande forskningsanläggningarna MAX IV och ESS i nordost går under benämningen NorthEast i vilket kunskapsstråket,

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning tkr 1 Bröderna Brandt Personbilar

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 11 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 16 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 11 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 11 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 11 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 12 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2015 - Rapport 2015-10-04 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2014 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Sollentuna kommun 2016

Sollentuna kommun 2016 2016 - Rapport 2016-10-06 De 15 företagen med högst nettoomsättning 2015 i kommunen Nettoomsättning tkr 1 Elgiganten AB (Har ej säte i kommun) 9 101 912 2 BMW AB 7 974 248 3 Elektroskandia AB 5 954 223

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 12 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 13 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 13 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

1 Ericsson Local Services AB Andreas Stihl Norden AB Lego Sverige AB Sparköp i Lerum AB

1 Ericsson Local Services AB Andreas Stihl Norden AB Lego Sverige AB Sparköp i Lerum AB 2016 - Rapport 2016-10-06 De 12 företagen med högst nettoomsättning 2015 i kommunen Nettoomsättning tkr 1 Ericsson Local Services AB 710 683 2 Andreas Stihl Norden AB 540 202 3 Lego AB 410 789 4 Sparköp

Läs mer

Enköpings kommun 2016

Enköpings kommun 2016 2016 - Rapport 2016-10-06 De 13 företagen med högst nettoomsättning 2015 i kommunen Nettoomsättning tkr 1 Sna Europe (INDUSTRIES) AB (Har ej säte i kommun) 914 962 2 Varsego AB 481 977 3 Lifco Dental AB

Läs mer

Utländska dotterbolag i Finland 2009

Utländska dotterbolag i Finland 2009 Företag 2010 Utländska dotterbolag i Finland Omsättningen för utländska dotterbolag i Finland sjönk år Enligt Statistikcentralen var den sammanlagda omsättningen för utländska dotterbolag i Finland ungefär

Läs mer

1 Outokumpu Stainless AB (Har ej säte i kommun) 11.7 mn. 2 Stora Enso Fors AB AB Karl Hedin Sågverk (Har ej säte i kommun)

1 Outokumpu Stainless AB (Har ej säte i kommun) 11.7 mn. 2 Stora Enso Fors AB AB Karl Hedin Sågverk (Har ej säte i kommun) 2016 - Rapport 2016-10-06 De 13 företagen med högst nettoomsättning 2015 i kommunen Nettoomsättning tkr 1 Outokumpu Stainless AB (Har ej säte i kommun) 11.7 mn 2 Stora Enso Fors AB 3 170 100 3 AB Karl

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:14) om rapportering av kvartals-

Läs mer

Strängnäs kommun 2016

Strängnäs kommun 2016 2016 - Rapport 2016-10-06 De 13 företagen med högst nettoomsättning 2015 i kommunen Nettoomsättning tkr 1 Pfizer Health AB (Har ej säte i kommun) 3 091 000 2 Mekonomen Grossist AB (Har ej säte i kommun)

Läs mer

Kammarkollegiets ramavtal 2015-16

Kammarkollegiets ramavtal 2015-16 Kammarkollegiets ramavtal 2015-16 Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har uppdraget att upphandla ramavtal för varor och tjänster som är avsedda för statliga myndigheter. Inom IT och telekom gäller

Läs mer

1 Atlas Copco Industrial Technique AB Dustin Sverige AB Dustin AB (Har ej säte i kommun)

1 Atlas Copco Industrial Technique AB Dustin Sverige AB Dustin AB (Har ej säte i kommun) 2016 - Rapport 2016-10-06 De 13 företagen med högst nettoomsättning 2015 i kommunen Nettoomsättning tkr 1 Atlas Copco Industrial Technique AB 4 221 103 2 Dustin AB 4 124 564 3 Dustin AB (Har ej säte i

Läs mer

TIME LIMIT for the agreement of the Presidency and of the European Parliament (in case of codecision acts): 8 days

TIME LIMIT for the agreement of the Presidency and of the European Parliament (in case of codecision acts): 8 days COU CIL OF THE EUROPEA U IO Brussels, 16. October 2008 Interinstitutional Files: 2006/0011 (COD) LEX 743 14342/08 JUR 421 LEGISLATIVE ACTS A D OTHER I STRUME TS: CORRIGE DUM/RECTIFICATIF Subject: Corrigendum

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2015 - Rapport 2015-10-04 De 11 företagen med högst nettoomsättning 2014 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Utländska dotterbolag i Finland 2008

Utländska dotterbolag i Finland 2008 Företag 2009 Utländska dotterbolag i Finland 2008 16 procent av företagens anställda arbetade i utländska dotterbolag år 2008 2008 var den sammanräknade omsättningen för utländska dotterbolag i Finland

Läs mer

Kalmar län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är upp till 30 år. Totalt 633 företagare upp till 30 år i länet

Kalmar län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är upp till 30 år. Totalt 633 företagare upp till 30 år i länet Kalmar län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är upp till 30 år. Totalt 633 företagare upp till 30 år i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Redogörelsen nedan kommer att följa dessa rubriker.

Redogörelsen nedan kommer att följa dessa rubriker. 2016-02-19 2016/002515 1 (9) Ert datum Er beteckning 2014-12-22 A2014/4479/ARM A2014/4486/SV (delvis) Enheten för Svarstänst Alexandra Falke, 08-730 90 44 alexandra.falke@av.se Återrapportering av regeringsuppdrag

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 17 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Arbetsmiljö med fokus på kvinnor

Arbetsmiljö med fokus på kvinnor Arbetsmiljö med fokus på kvinnor Aktualitetsdagen 2014-04-03 Christin N. Granberg, Arbetslivssektionen, Avdelningen för arbetsgivarpolitik Upplägg Arbetsmiljöverkets (AV) uppdrag Vad AV sett SKLs ståndpunkter

Läs mer

Skåne län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är upp till 30 år. Totalt 4681 företagare upp till 30 år i länet

Skåne län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är upp till 30 år. Totalt 4681 företagare upp till 30 år i länet Skåne län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är upp till 30 år. Totalt 4681 företagare upp till 30 år i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Stockholms län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 39765 kvinnor som driver företag i länet

Stockholms län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 39765 kvinnor som driver företag i länet Stockholms län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 39765 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Skåne län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 18297 kvinnor som driver företag i länet

Skåne län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 18297 kvinnor som driver företag i länet Skåne län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 18297 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Örebro län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3066 kvinnor som driver företag i länet

Örebro län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3066 kvinnor som driver företag i länet Örebro län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3066 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Kalmar län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3085 kvinnor som driver företag i länet

Kalmar län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3085 kvinnor som driver företag i länet Kalmar län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3085 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Gotlands län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet

Gotlands län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet Gotlands län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Jönköpings län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3712 kvinnor som driver företag i länet

Jönköpings län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3712 kvinnor som driver företag i länet Jönköpings län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3712 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Norrbottens län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3285 kvinnor som driver företag i länet

Norrbottens län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3285 kvinnor som driver företag i länet Norrbottens län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3285 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun

19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun 212-8-24 FOKUS: STATISTIK Arbetspendling 21 19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun Medianinkomsten för en person som arbetspendlade till annan kommun var

Läs mer

Nationalräkenskapsdata 2008

Nationalräkenskapsdata 2008 Jonas Karlsson, Statistiker Tel. 018-25581 Nationalräkenskaper 2010:2 9.9.2010 Nationalräkenskapsdata 2008 Det här statistikmeddelandet innehåller uppgifter om de åländska nationalräkenskaperna för år

Läs mer

Kalmar län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna har utländsk bakgrund. Totalt 1094 företagare med utländsk bakgrund i länet

Kalmar län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna har utländsk bakgrund. Totalt 1094 företagare med utländsk bakgrund i länet Kalmar län Statistik om företag där de operativa företagsledarna har utländsk bakgrund. Totalt 1094 företagare med utländsk bakgrund i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2015 Nya och nedlagda företag Antalet nedlagda företag ökade avsevärt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 9,1 procent under tredje kvartalet 2014 jämfört med motsvarande period

Läs mer

Lönestrukturstatistik 2010

Lönestrukturstatistik 2010 Löner och arbetskraftskostnader 2012 Lönestrukturstatistik 2010 Löntagarnas löneskillnader fortsatte att minska år 2010 Enligt Statistikcentralens lönestrukturstatistik var den genomsnittliga månadslönen

Läs mer

Nationalräkenskapsdata 2012

Nationalräkenskapsdata 2012 Jouko Kinnunen, forskningschef Tel. 018-25494 Nationalräkenskaper 2015:1 2.6.2015 Nationalräkenskapsdata 2012 Det här statistikmeddelandet innehåller uppgifter om de åländska nationalräkenskaperna för

Läs mer

Nationalräkenskapsdata 2013

Nationalräkenskapsdata 2013 Johan Flink, utredare Tel. 018-25580 Nationalräkenskaper 2016:1 11.2.2016 Nationalräkenskapsdata 2013 Det här statistikmeddelandet innehåller uppgifter om de åländska nationalräkenskaperna för år 2013.

Läs mer

Lönestrukturstatistik 2011

Lönestrukturstatistik 2011 Löner och arbetskraftskostnader 2013 Lönestrukturstatistik 2011 Medellönen för personer med lägre högskoleexamen har minskat i förhållande till övriga utbildningsnivåer under 2000-talet Enligt Statistikcentralens

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Statistik om företag där de operativa företagsledarna har utländsk bakgrund. Totalt 12633 företagare med utländsk bakgrund i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2016 Nya och nedlagda företag Grundandet av nya företag vänt uppåt Enligt Statistikcentralen ökade antalet nya företag med en halv procent under andra kvartalet 2016 jämfört med motsvarande period

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2016 Nya och nedlagda företag Antalet nedlagda företag var störst inom handel under tredje kvartalet 2015 Enligt Statistikcentralen inledde 5 817 nya företag sin verksamhet under fjärde kvartalet

Läs mer

Nationalräkenskapsdata 2009

Nationalräkenskapsdata 2009 Jouko Kinnunen, Ekonom/statistiker Tel. 018-25494 Nationalräkenskaper 2011:2 2.11.2011 Nationalräkenskapsdata 2009 Det här statistikmeddelandet innehåller uppgifter om de åländska nationalräkenskaperna

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2017 Nya och nedlagda företag Antalet nya företag var störst inom handeln under tredje kvartalet 2016 Enligt Statistikcentralen inledde 6 211 nya företag sin verksamhet under tredje kvartalet 2016.

Läs mer

Statistik över arbetskonflikter 2013

Statistik över arbetskonflikter 2013 Arbetsmarknaden 04 Statistik över arbetskonflikter 0 År 0 uppgick antalet arbetskonflikter till Korrigering.4.04. Texten och tabellen Orsaker till arbetskonflikter år 0 har korrigerats. Korrigeringarna

Läs mer

Nationalräkenskapsdata 2011

Nationalräkenskapsdata 2011 Jouko Kinnunen, ekonom/statistiker Tel. 018-25494 Nationalräkenskaper 2014:1 27.3.2014 Nationalräkenskapsdata 2011 Det här statistikmeddelandet innehåller uppgifter om de åländska nationalräkenskaperna

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2015 Nya och nedlagda företag Antalet nedlagda företag minskade jämfört med första kvartalet året innan Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 6,6 procent under andra kvartalet 2015

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2016 Nya och nedlagda företag Sjunkande antal nedlagda företag Enligt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med en procent under tredje kvartalet 2015 jämfört med motsvarande period året

Läs mer

Struktur- och bokslutsstatistik över företag

Struktur- och bokslutsstatistik över företag Företag 2015 Struktur- och bokslutsstatistik över företag 2014, preliminära uppgifter Spelindustrin var en tillväxtbransch år 2014 Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var den sammanräknade

Läs mer

HANDELNS. betydelse för Sveriges ekonomi

HANDELNS. betydelse för Sveriges ekonomi HANDELNS betydelse för Sveriges ekonomi En halv miljon människor jobbar inom handeln 11 procent av alla sysselsatta i hela Sveriges ekonomi (privat och offentlig sektor) arbetar inom handeln Vård och omsorg;

Läs mer

Återrapportering av regeringsuppdrag: Förvaltning av register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige.

Återrapportering av regeringsuppdrag: Förvaltning av register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige. 2017-02-22 2017/002302 1 (11) Ert datum Er beteckning 2016-01-28 A2016/00159/ARM Enheten för svarstjänst Maja Todorovic, 010-730 96 27 maja.todorovic@av.se Återrapportering av regeringsuppdrag: Förvaltning

Läs mer

Näringslivsfakta. Laholms kommun 2014. rapport av. auktoriserad agentur för UC Marknadsinformation AB

Näringslivsfakta. Laholms kommun 2014. rapport av. auktoriserad agentur för UC Marknadsinformation AB Näringslivsfakta Laholms kommun 2014 rapport av auktoriserad agentur för UC Marknadsinformation AB Innehållsförteckning Sida 1 Nystartade företag Sida 2 - Branschfördelning Nystartade företag Sida 3 -

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2014 Nya och nedlagda företag Antalet nya företag fortsätter minska Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 6,2 procent under andra kvartalet 2014 jämfört med motsvarande period året

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2014 Nya och nedlagda företag Antalet nya företag minskade mest inom handeln Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 8,4 procent under fjärde kvartalet 2014 jämfört med motsvarande

Läs mer

GRÄNSPENDLING SVERIGE NORGE 2013

GRÄNSPENDLING SVERIGE NORGE 2013 FAKTA I KORTHET Nr. 11 216 GRÄNSPENDLING SVERIGE NORGE 213 Norge är Sveriges viktigaste grannland. För Sverige, som är ett av världens mest exportberoende länder, är Norge den största exportmarknaden.

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2014 Nya och nedlagda företag Allt färre nya företag i Finland Enligt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 10,3 procent under första kvartalet 2014 jämfört med motsvarande period

Läs mer

Yrkesintroduktionsanställningar, kompletteringsstudie dnr

Yrkesintroduktionsanställningar, kompletteringsstudie dnr Yrkesintroduktionsanställningar, kompletteringsstudie 2016-08-29 dnr 2014-21-4.2 Förord Konjunkturinstitutet har av regeringen fått uppdraget (A2014/559/A) att utvärdera effekterna av stödet för yrkesintroduktionsanställningar

Läs mer

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Socialdemokraternas skattechock mot ungas jobb Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Inledning Den rödgröna oppositionens förslag om höjda arbetsgivaravgifter för unga

Läs mer

Våra förstudier och upphandlingar

Våra förstudier och upphandlingar Kammarkollegiets ramavtal 2016 Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har uppdraget att upphandla ramavtal för varor och tjänster som är avsedda för statliga myndigheter. Inom IT och telekom gäller

Läs mer

Fortsatt utveckling under 2012

Fortsatt utveckling under 2012 Nyhetsbrev - Statens inköpscentral mars 2012 Statens inköpscentral ingår samordnade ramavtal avseende varor och tjänster som myndigheter upphandlar ofta, i stor omfattning eller som uppgår till stora värden.

Läs mer

Tjörn är en utpräglad småföretagarkommun med närmare 2 000 registrerade företag (1 948 företag per den 31/12 2014).

Tjörn är en utpräglad småföretagarkommun med närmare 2 000 registrerade företag (1 948 företag per den 31/12 2014). Näringslivet En presentation av företagen på Tjörn Tjörn är en utpräglad småföretagarkommun med närmare 2 000 registrerade företag (1 948 företag per den 31/12 2014). Företagsformer på Tjörn Andel % Enskild

Läs mer

Struktur- och bokslutsstatistik över företag

Struktur- och bokslutsstatistik över företag Företag 2017 Struktur- och bokslutsstatistik över företag 2016, preliminära uppgifter Tillväxten inom servicenäringarna fortsatte 2016 Företagens (Tol B-S, exkl. K) sammanlagda omsättning var enligt Statistikcentralens

Läs mer

Rapport från Soliditet

Rapport från Soliditet Rapport från Soliditet Kreditvärdigheten bland svenska aktiebolag Januari 21 Rapport från Soliditet Kreditvärdigheten bland svenska aktiebolag januari 21 Rapporten i sammandrag Antalet ej kreditvärdiga

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012 FS 2013:8 2013-12-11 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012 Antalet sysselsatta Norrköpingsbor ökade under år 2012 med 750 personer och uppgick till 60 090 personer. Förvärvsfrekvensen

Läs mer

Antalet konkurser minskade under januari november med 6,4 procent från året innan

Antalet konkurser minskade under januari november med 6,4 procent från året innan Rättsväsende 2014 2014, november Antalet konkurser minskade under januari november med 6,4 procent från året innan Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari november 2014 totalt

Läs mer

Struktur- och bokslutsstatistik över företag

Struktur- och bokslutsstatistik över företag Företag 2016 Struktur- och bokslutsstatistik över företag 2015 Servicenäringarna stod för den största ökningen av rörelsevinsten år 2015 Företag inom industri, byggverksamhet, handel och service hade en

Läs mer

Antalet konkurser minskade under januari september med 6,4 procent från året innan

Antalet konkurser minskade under januari september med 6,4 procent från året innan Rättsväsende, september Antalet konkurser minskade under januari september med 6,4 procent från året innan Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari september totalt 2 278 konkurser,

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser

Undersökning om lediga arbetsplatser Arbetsmarknaden 2015 Undersökning om lediga arbetsplatser, 4:e kvartalet Under sista kvartalet fler lediga jobb än för ett år sedan Enligt Statistikcentralens undersökning om lediga arbetsplatser fanns

Läs mer

Våra förstudier och upphandlingar

Våra förstudier och upphandlingar Kammarkollegiets ramavtal 2016/2017 Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har uppdraget att upphandla ramavtal för varor och tjänster som är avsedda för statliga myndigheter. Inom IT och telekom gäller

Läs mer

Meet and Eat. 14 september 2016 CreActive

Meet and Eat. 14 september 2016 CreActive Meet and Eat 14 september 2016 CreActive LIU RELATION/Susanne Pettersson 2 FÖRENA Företag når akademisk kompetens LIU RELATION/Susanne Pettersson 16-09-14 3 Projekttid: 160501-171115 Tillväxtverket 8 lärosäten

Läs mer

Våra ramavtal. Våra förstudier och upphandlingar. Hållbar upphandling

Våra ramavtal. Våra förstudier och upphandlingar. Hållbar upphandling Kammarkollegiets ramavtal 2016 Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har uppdraget att upphandla ramavtal för varor och tjänster som är avsedda för statliga myndigheter. Inom IT och telekom gäller

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser

Undersökning om lediga arbetsplatser Arbetsmarknaden 217 Undersökning om lediga arbetsplatser 216, 4:e kvartalet Under sista kvartalet 216 fler lediga arbetsplatser än året innan Enligt Statistikcentralens statistik över lediga arbetsplatser

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser

Undersökning om lediga arbetsplatser Arbetsmarknaden 2016 Undersökning om lediga arbetsplatser, 4:e kvartalet Under sista kvartalet fler lediga arbetsplatser än året innan Enligt Statistikcentralens undersökning om lediga arbetsplatser fanns

Läs mer

Struktur- och bokslutsstatistik över

Struktur- och bokslutsstatistik över Företag 2015 Struktur- och bokslutsstatistik över företag 2014 Industrins produktionskapital minskade alltjämt år 2014 Investeringarna i anläggningstillgångar inom tillverkning (C) uppgick till 7,5 miljarder

Läs mer

Förutsättningar för näringslivsutveckling i Mölndals stad Bilaga till Näringslivsprogram 2015-2018

Förutsättningar för näringslivsutveckling i Mölndals stad Bilaga till Näringslivsprogram 2015-2018 1(13) Stadsledningsförvaltningen Näringslivs- och utvecklingsenheten Lars Ekberg Uppdaterad 2016-04-12 Förutsättningar för näringslivsutveckling i Mölndals stad Bilaga till Näringslivsprogram 2015-2018

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser 2009, 1:a kvartalet

Undersökning om lediga arbetsplatser 2009, 1:a kvartalet Arbetsmarknaden 2009 Undersökning om lediga arbetsplatser 2009, 1:a kvartalet Under det första kvartalet färre lediga arbetsplatser än för ett år sedan Enligt Statistikcentralen fanns det 46 lediga arbetsplatser

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2011

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2011 2012-12-12 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2011 Antalet sysselsatta norrköpingsbor ökade under året med 1 100 personer. Förvärvsfrekvensen ökade från 72,8 % år 2010 till 73,8 %

Läs mer