Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning"

Transkript

1 Utbildningsstatistisk årsbok 2014 Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning 13 Kvalificerad yrkesutbildning (Ky) och yrkeshögskoleutbildning (Yh) Innehåll Fakta om statistiken Kommentarer till statistiken sökande och antagna till kvalificerad yrkesutbildning (KY) och yrkeshögskoleutbildning (YH) YH finns sedan hösten Fördelade efter utbildningsområde och kön studerande i kvalificerad yrkesutbildning (Ky) och yrkeshögskoleutbildning (Yh) Yh finns sedan hösten Fördelade efter utbildningsområde och kön som tagit ut examen från kvalificerad yrkesutbildning (Ky) och yrkeshögskoleutbildning (Yh) som avslutats under respektive år Yh finns sedan hösten 2009 och har inga examinerade före Fördelade efter utbildningsområde och kön List of tables 13.1 Number of applicants and students admitted to Advanced Vocational Education and Training (AVET) by area of education and sex Number of students in Advanced Vocational Education and Training (AVET), by area of education and sex Number of students who have completed Advanced Vocational Education and Training (AVET) with a degree,by area of education and sex Statistiska centralbyrån 249

2 Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning Utbildningsstatistisk årsbok 2014 Fakta om statistiken Kvalificerad yrkesutbildning (Ky och yrkeshögskoleutbildning (Yh) är eftergymnasiala utbildningsformer som står under statlig kontroll. Utbildningarna omfattar mellan ett halvt och drygt tre års heltidsstudier. De som omfattar minst ett år (99 procent av utbildningsomgångarna med avslutsår 2011) avslutas med en kvalificerad yrkesexamen respektive yrkeshögskoleexamen eller kvalificerad yrkeshögskoleexamen. Ky har funnits som reguljär utbildningsform sedan 2002 och fasas ut under Yh finns sedan hösten Utbildningarna ska tillgodose en faktisk efterfrågan av en viss kompetens eller visst yrke på arbetsmarknaden. För att garantera att utbildningen fyller behovet är arbetsgivare (både privata och offentliga) med i skapandet och genomförandet av utbildningen. Effekten av Ky och Yh ska vara att de studerande efter examen blir anställda eller startar eget företag inom det kompetensområde de studerat. Varje utbildning har en juridiskt ansvarig utbildningsanordnare. Inom Yh och Ky finns fyra typer av anordnare: statliga, kommuner, landsting samt privata (enskilda juridiska eller fysiska personer). De privata anordnarna kan vara aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, stiftelser, ekonomiska föreningar, ideella föreningar eller fysiska personer. Beslut om att få bedriva utbildning fattas sedan 1 juli 2009 av Myndigheten för yrkeshögskolan som även har ansvar för tillsyn. Utbildningsformen ska förena fördjupade teoretiska kunskaper med praktisk färdighet. Omkring en tredjedel av utbildningstiden utgörs av lärande i arbete (LIA). Utbildningar finns inom 16 utbildningsområden, definierade enligt Svensk utbildningsnomenklatur (SUN). Under 2011 fanns det pågående utbildningar över utbildningsomgångar som arrangerades av 242 utbildningsanordnare. Definitioner och förklaringar för YH och KY Anordnare (huvudman) En ansvarig utbildningsanordnare är en juridisk eller fysisk person som ansvarar för en eller flera utbildningar inom YH eller KY. En ansvarig utbildningsanordnare motsvaras av ett organisationsnummer. Ungefär en tiondel av anordnarna har flera administrativa enheter med olika namn under samma organisationsnummer. Juridiskt sett är dock ett organisationsnummer en anordnare. Inom YH och KY finns fyra typer av anordnare: statliga, kommuner, landsting samt privata (enskilda juridiska eller fysiska personer). Antagna Avser antal registrerade studerande på utbildningsomgångar som startat under ett kalenderår. Inklusive de som tillkommit under utbildningens gång och de som hoppat av utbildningen. De som tillkommit under utbildningens gång räknas med retroaktivt från utbildningsomgångens startår. Antagna vid start omfattar dock inte registrerade studerande som tillkommit under utbildningens gång. Se även Studerande, registrerade. 250 Statistiska centralbyrån

3 Utbildningsstatistisk årsbok 2014 Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning Examensgrad Avser andel examinerade i procent av registrerade studerande på utbildningsomgångar som avslutats under ett kalenderår. Yrkeshögskoleutbildningar som motsvarar mindre än 1 år på heltid (200 YH-poäng) ingår inte i statistiken över examensgrad eftersom de inte ger någon examen. Utbildningsomgångarna som är fördelade på dessa utbildningar utgör dock en mycket liten andel av samtliga omgångar inom YH och KY. Av utbildningsomgångarna som avslutades år 2012 var andelen mindre än två procent. Inom KY finns inga utbildningar utan examen. Se även Studerande, registrerade. Examinerade Avser antal examinerade på utbildningsomgångar som avslutats under ett kalenderår. Anordnarna rapporterar in examinerade även efter avslutstidpunkten, vilket troligen är orsakat av att en liten andel studerande gör sena kompletteringar (mindre än två procent på omgångarna som avslutades åren 2010 och 2011). Dessa ingår också i statistiken, vilket orsakar en viss eftersläpning. Åren hade 11 procent av omgångarna (exklusive de som inte ger examen) avslutstidpunkt under december. Platser Avser beviljade utbildningsplatser med statsbidrag. Studerande, aktiva Som aktiva studerande räknas endast studerande som funnits med på minst en månadsrekvisition av statsbidrag under ett avsett kalenderår. Utbildningsanordnarna rekvirerar statsbidrag månadsvis efter studerandelistor som skickas in till myndigheten halvårsvis. Avser aktiva studerande på utbildningsomgångar som pågått minst en dag under ett avsett kalenderår (startade, avslutade samt under hela kalenderåret pågående omgångar). Start- och slutdatum för aktiva studerande För aktiva studerande som är med på första studerandelistan är startdatum för utbildningsomgången även startdatum för den studerande. Omgången startar tre veckor innan den första studerandelistan med rekvisition av statsbidrag skickas in till myndigheten. För aktiva studerande som är med på sista studerandelistan med rekvisition av statsbidrag är slutdatum för omgången även slutdatum för den studerande. Slutdatum för omgången kan skilja sig flera månader från datum för sista utbetalningen av statsbidrag. För övriga studerande (inhoppare efter första rekvisitionsperioden och avhoppare innan sista rekvisitionsperioden) räknas rekvisitionsperiodernas startdatum respektive slutdatum. aktiva studerande är inte lika med antal personer De personer som är aktiva studerande inom olika utbildningar under ett kalenderår räknas en gång för varje utbildningsomgång (1,4 procent av de aktiva studerande år 2012). Även de personer som är aktiva studerande på flera utbildningsomgångar inom samma utbildning under ett kalenderår räknas en gång för varje omgång. Detta är dock en liten andel (0,1 procent av de aktiva studerande år 2012). Statistiska centralbyrån 251

4 Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning Utbildningsstatistisk årsbok 2014 Studerande, registrerade Som registrerade studerande räknas alla som varit med på minst en studerandelista för en utbildningsomgång, inklusive de som tillkommit under utbildningens gång och de som hoppat av utbildningen. Första listan skickar anordnaren in till myndigheten tre veckor efter att utbildningsomgången startat, i samband med första rekvisitionen av statsbidrag. Därefter skickar anordnaren in en uppdaterad lista varje halvår i samband med en ny rekvisitionsperiod. Andelen studerande som tillkommer under utbildningens gång är liten. Andelen var mindre än två procent på utbildningsomgångarna som startade år 2011 och mindre än två procent på omgångarna som avslutades år är uppgifter som utbildningsanordnarna rapporterar in till myndigheten utan uppgift om namn eller personnummer på de sökande. Anordnarna rapporterar endast in antal sökande fördelat på kön för varje utbildningsomgång. Dessa uppgifter kan variera i tillförlitlighet. Myndigheten har inte uppgifter om behöriga respektive obehöriga sökande eller om förstahandssökande. Notera att antal sökande inte är lika med antal sökande personer. En person kan söka till flera olika utbildningar, myndigheten har dock inga uppgifter om i vilken mån detta förekommer eftersom personuppgifter inte rapporteras in för sökande. Personuppgifter rapporteras endast in för registrerade studerande. Söktryck Söktryck definieras av myndigheten som antal sökande per plats på varje utbildningsomgång. För utbildningsomgångar visar måttet antal sökande personer per plats. När måttet aggregeras visar det dock inte längre antal sökande personer per plats. För utbildningsområden och framförallt totalt sett kan en person förekomma flera gånger i måttet eftersom samtliga utbildningsomgångar summeras ihop och en person kan söka till flera olika utbildningar. Se även. Utbildningar och utbildningsomgångar En utbildning definieras som ett unikt utbildningsnummer. Nästan varje utbildning har flera utbildningsomgångar med olika starttidpunkter. Inom YH är det idag maximalt två omgångar per utbildningsnummer. Inom KY kan det vara fler. Inom YH och KY finns inte terminer (som inom gymnasieskolan och högskolan). Däremot startar merparten av utbildningsomgångarna under andra halvåret och slutar under första halvåret. Pågående utbildningsomgångar avser alla utbildningsomgångar som pågått under respektive kalenderår (startade, avslutade och under hela året pågående omgångar). Pågående utbildningar avser alla utbildningsnummer som haft minst en pågående utbildningsomgång under respektive kalenderår. Startade utbildningsomgångar avser alla utbildningsomgångar som startat under respektive kalenderår. Startade utbildningar avser alla utbildningsnummer som haft minst en startad utbildningsomgång under respektive kalenderår. 252 Statistiska centralbyrån

5 Utbildningsstatistisk årsbok 2014 Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning Källor och annan publicering Uppgifterna om studerande i kvalificerad yrkesutbildning respektive yrkeshögskoleutbildning kommer från SCB och Myndigheten för yrkeshögskolan. Statistiska centralbyrån 253

6 Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning Utbildningsstatistisk årsbok 2014 Kommentarer till statistiken Tabell till Ky/Yh-utbildningar ökade med mellan Totalt var det sökande till Ky/Yh-utbildningar under 2012, varav drygt var kvinnor, motsvarande 55 procent. Flest sökande, , var det inom utbildningsområdet. Detta följt av områdena arbete med sökande och Teknik och tillverkning med sökande. Den största ökningen av antalet sökande var mellan och ökningen var störst inom. Antagna till Ky/Yh-utbildningar ökade med mellan År 2012 var antalet antagna , varav kvinnor, motsvarande 52 procent av de antagna. Flest antagna, 4 400, var det inom utbildningsområdet. Detta följt av områdena Teknik och tillverkning med antagna och Hälso- och sjukvård samt socialt arbete med antagna. De antagna minskade mellan 2011 och 2012 med Minskningen motsvarar 7 procent. Den största ökningen mellan 2011 och 2012 hade de som sökte till Data, IT, där ökningen var drygt 200 eller 15 procent under Eftersom den procentuella ökningen av sökande varit betydligt kraftigare än tillskottet av nya platser har andelen antagna av sökande minskat från 32 procent år 2006 till 23 procent år Andelen antagna av sökande har varit lägre för kvinnor än för män under åren per plats var drygt 4 mot 1 under 2012 Söktrycket, antal sökande per plats, var cirka 2,9 under för att sedan öka till 3,9 år under Under 2011 och 2012 var söktrycket 4,3 sökande per plats. Bland de stora utbildningsområdena, med minst 500 platser, var söktrycket högst inom Transporttjänster med 7,3, följt av arbete med 5,6. Lägst söktryck hade Teknik och tillverkning och och fiske med mindre än tre sökande per studieplats. et studerande minskade mellan 2011 och 2012 et studerande ökade med mellan åren 2006 och 2011, från till Ökningen motsvarar 42 procent. Den största ökningen hade området som ökade med studerande följt av Teknik och tillverkning som ökade med Mellan 2001 och 2012 minskade antalet studerande för första gången med nästan personer. Teknik och tillverkning var det utbildningsområde som minskade mest mellan 2011 och 2012 med drygt 500 personer eller 8 procent. För utbildningsområdena Samhällsbyggnad och byggteknik och Data/IT ökade antalet studerande mellan 2011 och 2012 med sammanlagt drygt 700 personer. 254 Statistiska centralbyrån

7 Utbildningsstatistisk årsbok 2014 Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning et examinerade minskade mellan 2011 och 2012 et examinerade ökade med mellan åren 2006 och 2011, från till , en ökning med 47 procent. Mellan 2011 och 2012 minskade antalet examinerade från Ky/Yh-utbildningar med drygt personer eller 10 procent. Störst minskning var det på utbildningsområdet Teknik och tillverkning med drygt 300 personer eller 17 procent. Det enda utbildningsområde där antalet examina ökade något mellan 2011 och 2012 var Samhällsbyggnad och byggteknik. Källa: Myndigheten för yrkeshögskolan Statistiska centralbyrån 255

8 Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning Utbildningsstatistisk årsbok sökande och antagna 1 till kvalificerad yrkesutbildning (KY) och yrkeshögskoleutbildning (YH) YH finns sedan hösten Fördelade efter utbildningsområde och kön 13.1 Number of applicants and students admitted to Advanced Vocational Education and Training (AVET) by area of education and sex Utbildningsområde Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Data/IT Friskvård och kroppsvård Hotell, restaurang och turism arbete Journalistik och information Juridik Kultur, media och design och fiske Miljövård och miljöskydd Pedagogik och undervisning Samhällsbyggnad och byggteknik Säkerhetstjänster Teknik och tillverkning Transporttjänster Övrigt Utbildningsområde Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Data/IT Friskvård och kroppsvård Hotell, restaurang och turism arbete Journalistik och information Juridik Kultur, media och design och fiske Miljövård och miljöskydd Pedagogik och undervisning Samhällsbyggnad och byggteknik Säkerhetstjänster Teknik och tillverkning Transporttjänster Övrigt Statistiska centralbyrån

9 Utbildningsstatistisk årsbok 2014 Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning 13.1 (forts.) Utbildningsområde 2012 Totalt Kvinnor Män Totalt Data/IT Friskvård och kroppsvård Hotell, restaurang och turism arbete Journalistik och information Juridik Kultur, media och design och fiske Miljövård och miljöskydd Pedagogik och undervisning Samhällsbyggnad och byggteknik Säkerhetstjänster Teknik och tillverkning Transporttjänster Övrigt Statistiska centralbyrån 257

10 Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning Utbildningsstatistisk årsbok (forts.) Utbildningsområde 2006 Antagna Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Data/IT Friskvård och kroppsvård Hotell, restaurang och turism arbete Journalistik och information Juridik Kultur, media och design och fiske Miljövård och miljöskydd Pedagogik och undervisning Samhällsbyggnad och byggteknik Säkerhetstjänster Teknik och tillverkning Transporttjänster Övrigt Utbildningsområde 2009 Antagna Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Data/IT Friskvård och kroppsvård Hotell, restaurang och turism arbete Journalistik och information Juridik Kultur, media och design och fiske Miljövård och miljöskydd Pedagogik och undervisning Samhällsbyggnad och byggteknik Säkerhetstjänster Teknik och tillverkning Transporttjänster Övrigt Statistiska centralbyrån

11 Utbildningsstatistisk årsbok 2014 Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning 13.1 (forts.) Utbildningsområde Antagna 2012 Totalt Kvinnor Män Totalt Data/IT Friskvård och kroppsvård Hotell, restaurang och turism arbete Journalistik och information Juridik Kultur, media och design och fiske Miljövård och miljöskydd Pedagogik och undervisning Samhällsbyggnad och byggteknik Säkerhetstjänster Teknik och tillverkning Transporttjänster Övrigt Statistiska centralbyrån 259

12 Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning Utbildningsstatistisk årsbok (forts.) Utbildningsområde platser Söktryck per plats platser per plats platser per plats Totalt , , ,8 Data/IT , , , , , ,0 Friskvård och kroppsvård 350 5, , ,9 Hotell, restaurang och turism , , ,1 arbete , , ,2 Journalistik och information 50 4,0 69 3,4 75 3,8 Juridik 55 6,1 56 5,3 57 5,3 Kultur, media och design , , ,4 och fiske 702 2, , ,1 Miljövård och miljöskydd 119 1,8 94 2,0 94 2,2 Pedagogik och undervisning 105 1, , ,6 Samhällsbyggnad och byggteknik 868 3, , ,3 Säkerhetstjänster 150 3, , ,5 Teknik och tillverkning , , ,9 Transporttjänster 616 2, , ,4 Övrigt ,3 Utbildningsområde platser Söktryck per plats platser per plats platser per plats Totalt , , ,7 Data/IT , , , , , ,0 Friskvård och kroppsvård 349 5, , ,1 Hotell, restaurang och turism , , ,7 arbete , , ,9 Journalistik och information 102 4, , ,1 Juridik 58 8,3 63 6,0 63 7,4 Kultur, media och design 826 4, , ,8 och fiske 685 2, , ,4 Miljövård och miljöskydd 94 4,1.... Pedagogik och undervisning 80 2, , ,7 Samhällsbyggnad och byggteknik , , ,5 Säkerhetstjänster 180 4, , ,9 Teknik och tillverkning , , ,2 Transporttjänster 755 5, , ,0 Övrigt 25 5,0 25 6,2 65 4,7 260 Statistiska centralbyrån

13 Utbildningsstatistisk årsbok 2014 Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning 13.1 (forts.) Utbildningsområde platser Söktryck 2012 per plats Totalt ,2 Data/IT , ,6 Friskvård och kroppsvård 145 3,0 Hotell, restaurang och turism 937 3,8 arbete ,6 Journalistik och information 48 3,7 Juridik 130 6,6 Kultur, media och design 603 4,7 och fiske 643 2,4 Miljövård och miljöskydd.. Pedagogik och undervisning 205 3,3 Samhällsbyggnad och byggteknik ,0 Säkerhetstjänster 90 3,8 Teknik och tillverkning ,8 Transporttjänster 491 7,3 Övrigt 107 4,6 1) Notera att antal sökande inte är lika med antal sökande personer. En person kan söka till flera olika utbildningar inom KY och YH. Antagna avser registrerade studerande vid första rekvisitionen av statsbidrag från utbildningsanordnaren, vilken görs tre veckor efter att utbildningsomgången startat. Studerande som tillkommit under utbildningens gång ingår inte denna tabell (de var mindre än två procent på omgångar med start åren 2010 och 2011). Källa: Myndigheten för yrkeshögskolan Statistiska centralbyrån 261

14 Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning Utbildningsstatistisk årsbok studerande 1 i kvalificerad yrkesutbildning (Ky) och yrkeshögskoleutbildning (Yh) Yh finns sedan hösten Fördelade efter utbildningsområde och kön 13.2 Number of students in Advanced Vocational Education and Training (AVET), by area of education and sex Utbildningsområde Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Data/IT Friskvård och kroppsvård Hotell, restaurang och turism arbete Journalistik och information Juridik Kultur, media och design och fiske Miljövård och miljöskydd Pedagogik och undervisning Samhällsbyggnad och byggteknik Säkerhetstjänster Teknik och tillverkning Transporttjänster Övrigt Utbildningsområde Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Data/IT Friskvård och kroppsvård Hotell, restaurang och turism arbete Journalistik och information Juridik Kultur, media och design och fiske Miljövård och miljöskydd Pedagogik och undervisning Samhällsbyggnad och byggteknik Säkerhetstjänster Teknik och tillverkning Transporttjänster Övrigt Statistiska centralbyrån

15 Utbildningsstatistisk årsbok 2014 Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning 13.2 (forts.) Utbildningsområde 2012 Totalt Kvinnor Män Totalt Data/IT Friskvård och kroppsvård Hotell, restaurang och turism arbete Journalistik och information Juridik Kultur, media och design och fiske Miljövård och miljöskydd Pedagogik och undervisning Samhällsbyggnad och byggteknik Säkerhetstjänster Teknik och tillverkning Transporttjänster Övrigt ) Studerande avser aktiva studerande. Som aktiva studerande räknas endast studerande som funnits med på minst en månadsrekvisition av statsbidrag under ett avsett kalenderår. Utbildningsanordnarna rekvirerar statsbidrag månadsvis efter studerandelistor som skickas in till myndigheten halvårsvis. Avser aktiva studerande på utbildningsomgångar som pågått minst en dag under ett avsett kalenderår (startade, avslutade samt under hela kalenderåret pågående omgångar). Notera att definitionen av studerande är ändrad sedan föregående årsbok. Detta har minskat antalet studerande med mellan fyra och sex procent för varje år Källa: Myndigheten för yrkeshögskolan Statistiska centralbyrån 263

16 Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning Utbildningsstatistisk årsbok som tagit ut examen 1 från kvalificerad yrkesutbildning (Ky) och yrkeshögskoleutbildning (Yh) som avslutats under respektive år Yh finns sedan hösten 2009 och har inga examinerade före Fördelade efter utbildningsområde och kön 13.3 Number of students who have completed Advanced Vocational Education and Training (AVET) with a degree,by area of education and sex Utbildningsområde Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Data/IT Friskvård och kroppsvård Hotell, restaurang och turism arbete Journalistik och information Juridik Kultur, media och design och fiske Miljövård och miljöskydd Pedagogik och undervisning Samhällsbyggnad och byggteknik Säkerhetstjänster Teknik och tillverkning Transporttjänster Övrigt Utbildningsområde Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Data/IT Friskvård och kroppsvård Hotell, restaurang och turism arbete Journalistik och information Juridik Kultur, media och design och fiske Miljövård och miljöskydd Pedagogik och undervisning Samhällsbyggnad och byggteknik Säkerhetstjänster Teknik och tillverkning Transporttjänster Övrigt Statistiska centralbyrån

17 Utbildningsstatistisk årsbok 2014 Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning 13.3 (forts.) Utbildningsområde 2012 Totalt Kvinnor Män Totalt Data/IT Friskvård och kroppsvård Hotell, restaurang och turism arbete Journalistik och information Juridik Kultur, media och design och fiske Miljövård och miljöskydd Pedagogik och undervisning Samhällsbyggnad och byggteknik Säkerhetstjänster Teknik och tillverkning Transporttjänster Övrigt ) Avser examinerade på utbildningsomgångar som avslutats under ett kalenderår. Utbildningsanordnarna rapporterar in examinerade även efter avslutstidpunkten, vilket troligen är orsakat av att en liten andel studerande gör sena kompletteringar (mindre än två procent på omgångarna som avslutades åren 2010 och 2011). Dessa ingår också i statistiken, vilket orsakar en viss eftersläpning. Källa: Myndigheten för yrkeshögskolan Statistiska centralbyrån 265

18 266 Statistiska centralbyrån

Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning

Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning Utbildningsstatistisk årsbok 2011 Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning 13 Kvalificerad yrkesutbildning (Ky) och yrkeshögskoleutbildning (Yh) Innehåll Fakta om statistiken... 246 Kommentarer

Läs mer

Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning

Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning Utbildningsstatistisk årsbok 2013 Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning 13 Kvalificerad yrkesutbildning (Ky) och yrkeshögskoleutbildning (Yh) Innehåll Fakta om statistiken... 254 Kommentarer

Läs mer

Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning

Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning Utbildningsstatistisk årsbok 2012 Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning 13 Kvalificerad yrkesutbildning (Ky) och yrkeshögskoleutbildning (Yh) Innehåll Fakta om statistiken... 234 Kommentarer

Läs mer

14 Kvalificerad yrkesutbildning (KY)

14 Kvalificerad yrkesutbildning (KY) Utbildningsstatistisk årsbok 2008 Kvalificerad yrkesutbildning (KY) 14 Kvalificerad yrkesutbildning (KY) Innehåll Fakta om statistiken...192 14.1 Ansökningar och antagna till kvalificerad yrkesutbildning

Läs mer

14 Kvalificerad yrkesutbildning (KY)

14 Kvalificerad yrkesutbildning (KY) Utbildningsstatistisk årsbok 2007 Kvalificerad yrkesutbildning (KY) 14 Kvalificerad yrkesutbildning (KY) Innehåll Fakta om statistiken...194 14.1 Ansökningar och intagna studerande till kvalificerad yrkesutbildning

Läs mer

Yrkeshögskolan i siffror

Yrkeshögskolan i siffror Yrkeshögskolan i siffror 2012 Yrkeshögskolan är en eftergymnasial utbildningsform där arbetslivet har en central och drivande roll Den här broschyren ger dig en kortfattad information om yrkeshögskolan

Läs mer

Statistisk årsrapport 2016 tabellbilaga Yrkeshögskolan. Återrapportering 2016

Statistisk årsrapport 2016 tabellbilaga Yrkeshögskolan. Återrapportering 2016 Statistisk årsrapport 2016 tabellbilaga Yrkeshögskolan Återrapportering 2016 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer: MYH 2016/487 ISBN: 978-91-87073-73-1 1 (78) Datum: 2016-05-02 Tabellbilaga till

Läs mer

Statistisk årsrapport 2016 Myndigheten för yrkeshögskolans utbildningsformer. Återrapportering 2016

Statistisk årsrapport 2016 Myndigheten för yrkeshögskolans utbildningsformer. Återrapportering 2016 Statistisk årsrapport 2016 Myndigheten för yrkeshögskolans utbildningsformer Återrapportering 2016 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer: MYH 2016/487 ISBN: 978-91-87073-72-4 1 (154) Datum: 2016-05-02

Läs mer

Sökande till yrkeshögskoleutbildningar 2014. Rapport 2015

Sökande till yrkeshögskoleutbildningar 2014. Rapport 2015 Sökande till yrkeshögskoleutbildningar 2014 Rapport 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer: YH 2013/1520 ISBN: 978-91-87073-58-8 Omslagsbild: Lars Owesson 1 (23) Datum: 2015-12-08 Dnr: YH 2013/1520

Läs mer

Etablering på arbetsmarknaden 2012. Examinerade från KY/YH-utbildningar 2010

Etablering på arbetsmarknaden 2012. Examinerade från KY/YH-utbildningar 2010 Etablering på arbetsmarknaden 2012 Examinerade från KY/YH-utbildningar 2010 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer: MYH 2015/494 ISBN-nummer: 978-91-87073-31-1 Foton: Johner Bildbyrå Västerås 2015

Läs mer

YH - antal platser med avslut

YH - antal platser med avslut YH - antal platser med avslut 2017-2023 Ekonomi, administration och försäljning Teknik och tillverkning Samhällsbyggnad och byggteknik Data/IT Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Hotell, restaurang

Läs mer

Flyttmönster hos examinerade före och efter Ky-utbildning

Flyttmönster hos examinerade före och efter Ky-utbildning Analyser av utbildningar och studeranden med fokus på: Flyttmönster hos examinerade före och efter Ky-utbildning yhmyndigheten.se 1 (15) Datum: 2011-09-09 Diarienr: YH 2011/759 Analyser av utbildningar

Läs mer

Utbildningar inom yrkeshögskolan Utbildningsplatser som avslutas 2016-2021. Rapport 2016

Utbildningar inom yrkeshögskolan Utbildningsplatser som avslutas 2016-2021. Rapport 2016 Utbildningar inom yrkeshögskolan Utbildningsplatser som avslutas 2016-2021 Rapport 2016 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2016/1030 Västerås 2016-04-14 ISBN 978-91-87073-71-7 MYNDIGHETEN

Läs mer

Studerandes sysselsättning 2014. YH- och KY-studerande som examinerades 2013

Studerandes sysselsättning 2014. YH- och KY-studerande som examinerades 2013 Studerandes sysselsättning 2014 YH- och KY-studerande som examinerades 2013 Förord Utbildningar inom yrkeshögskolan ska tillgodose arbetslivets behov av kvalificerad arbetskraft. Det är därför angeläget

Läs mer

Studerandes sysselsättning 2015. YH-studerande som examinerades 2014

Studerandes sysselsättning 2015. YH-studerande som examinerades 2014 Studerandes sysselsättning 2015 YH-studerande som examinerades 2014 Förord Utbildningar inom yrkeshögskolan ska tillgodose arbetslivets behov av kvalificerad arbetskraft. Det är därför angeläget att följa

Läs mer

Utbildningar. inom yrkeshögskolan. Utbildningsplatser som avslutas 2013-2018

Utbildningar. inom yrkeshögskolan. Utbildningsplatser som avslutas 2013-2018 Utbildningar inom yrkeshögskolan Utbildningsplatser som avslutas 2013-2018 1 (5) Datum: 2013-05-10 Diarienummer: YH 2013/752 Innehåll 1 Bakgrund, syfte och innehåll... 2 2 Yrkeshögskolans utbildningsutbud...

Läs mer

Högskolebakgrund hos antagna till Ky- och Yh-utbildningar

Högskolebakgrund hos antagna till Ky- och Yh-utbildningar Analyser av utbildningar och studeranden med fokus på: Högskolebakgrund hos antagna till Ky- och Yh-utbildningar yhmyndigheten.se 1 (10) Datum: 2011-08-21 Diarienr: YH 2011/759 Analyser av utbildningar

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolans omvärldsbevakning och analysarbete. yhmyndigheten.se

Myndigheten för yrkeshögskolans omvärldsbevakning och analysarbete. yhmyndigheten.se Myndigheten för yrkeshögskolans omvärldsbevakning och analysarbete Beviljad utbildningsvolym per kommun med avslut 2010 januari 2014 * Per 1 000 invånare 20-64 år Största värde är 7 511 (Totalt ca 57 900

Läs mer

14 Kvalificerad yrkesutbildning (KY) Advanced Vocational Education (AVE)

14 Kvalificerad yrkesutbildning (KY) Advanced Vocational Education (AVE) 14 Kvalificerad yrkesutbildning (KY) Advanced Vocational Education (AVE) Sida/ Page Tabell/ Table 224 Inledande text Text 226 14.1 Ansökningar och intagna studerande till Number of applicants and students

Läs mer

Utbildningar inom yrkeshögskolan. Utbildningsplatser som avslutas 2012 2018.

Utbildningar inom yrkeshögskolan. Utbildningsplatser som avslutas 2012 2018. Utbildningar inom yrkeshögskolan. Utbildningsplatser som avslutas 2012 2018. 1 (5) Datum: 2012-04-05 Innehåll 1 Bakgrund, syfte och innehåll... 2 2 Yrkeshögskolans utbildningsutbud... 2 3 Klassificering

Läs mer

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN ÖSTERGÖTLANDS LÄN 2009-2014 Yrkesutbildningar inom yrkesvux och yrkeshögskolan i Östergötlands län År 2009 startades Yrkeshögskolan

Läs mer

14 Kvalificerad yrkesutbildning (KY) Advanced Vocational Education (AVE)

14 Kvalificerad yrkesutbildning (KY) Advanced Vocational Education (AVE) 14 Kvalificerad yrkesutbildning (KY) Advanced Vocational Education (AVE) Sida/ Page Tabell/ Table 204 Inledande text Introduction 206 14.1 Ansökningar och intagna studerande till Number of applicants and

Läs mer

Årsrapport 2012. Statistik över yrkeshögskoleutbildning, kvalificerad yrkesutbildning och kompletterande utbildning.

Årsrapport 2012. Statistik över yrkeshögskoleutbildning, kvalificerad yrkesutbildning och kompletterande utbildning. Årsrapport 2012 Statistik över yrkeshögskoleutbildning, kvalificerad yrkesutbildning och kompletterande utbildning. Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att förse arbetslivet med rätt kompetens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om kvalificerad yrkesutbildning; SFS 2001:1131 Utkom från trycket den 14 december 2001 utfärdad den 6 december 2001. Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Statligt

Läs mer

Kobling mellom fagskoler og arbeidslivet et kjennetegn på robuste og innovative utdanninger?

Kobling mellom fagskoler og arbeidslivet et kjennetegn på robuste og innovative utdanninger? Kobling mellom fagskoler og arbeidslivet et kjennetegn på robuste og innovative utdanninger? Malin Palm Linda Wiklund Myndigheten för yrkeshögskolans uppdrag Besluta om vilka utbildningar som ska ingå

Läs mer

Utbildningar inom yrkeshögskolan. Utbildningsplatser som avslutas 2015 2021.

Utbildningar inom yrkeshögskolan. Utbildningsplatser som avslutas 2015 2021. Utbildningar inom yrkeshögskolan Utbildningsplatser som avslutas 2015 2021. Myndigheten för yrkeshögskolan Västerås 2015-04-24 Dnr: MYH 2015/910 ISBN 978-91-87073-32-8 YH1000, v1.4, 2013-03-05 MYNDIGHETEN

Läs mer

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN STOCKHOLMS LÄN 2009-2014 Yrkesutbildningar inom yrkesvux och yrkeshögskolan i Stockholms län År 2009 startades Yrkeshögskolan och

Läs mer

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN UPPSALA LÄN 2009-2014 Yrkesutbildningar inom yrkesvux och yrkeshögskolan i Uppsala län År 2009 startades Yrkeshögskolan och kommunerna

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är

Läs mer

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN ÖREBRO LÄN 2009-2014 Yrkesutbildningar inom yrkesvux och yrkeshögskolan i Örebro län År 2009 startades Yrkeshögskolan och kommunerna

Läs mer

Kriterier för bedömningen

Kriterier för bedömningen YH2000, v1.2, 2011-10-12 1 (8) Datum: 2012-01-22 Bakgrund till bedömning av ansökningar om att ingå i yrkeshögskolan och erhålla statsbidrag eller särskilda medel som inkommit i 2011 års ansökningsomgång.

Läs mer

Eftergymnasiala yrkesutbildningar. En kartläggning

Eftergymnasiala yrkesutbildningar. En kartläggning Eftergymnasiala yrkesutbildningar En kartläggning Fler exemplar av denna skrift kan beställas per e-post info.order@educult.ministry.se, tfn 08-405 10 00 eller fax 08-723 11 92. Produktion: Utbildnings-

Läs mer

Årsrapport. Statistik över. yrkeshögskoleutbildning, kvalificerad yrkesutbildning och kompletterande utbildning

Årsrapport. Statistik över. yrkeshögskoleutbildning, kvalificerad yrkesutbildning och kompletterande utbildning Årsrapport 2013 Statistik över yrkeshögskoleutbildning, kvalificerad yrkesutbildning och kompletterande utbildning Diarienummer: YH 2013/346 Årsrapport 2013 Förord Den viktigaste slutsatsen att dra av

Läs mer

16 Arbetsmarknadsutbildning

16 Arbetsmarknadsutbildning Utbildningsstatistisk årsbok 2012 Arbetsmarknadsutbildning 16 Arbetsmarknadsutbildning Innehåll Fakta om statistiken... 348 Kommentarer till statistiken... 349 16.1 Personer kvarstående i arbetsmarknadsutbildning

Läs mer

En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap U2015/04091/GV

En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap U2015/04091/GV 1(11) German Bender Tel: 08 782 91 85 German. bender@tco.se UTBILDNINGSDEPARTEMENTET En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap U2015/04091/GV (Ds 2015:41) TCO har på remiss från Utbildningsdepartementet

Läs mer

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2011

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2011 UF 46 SM 1101 Universitet och högskolor Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2011 Higher Education. Applicants and admitted to higher education at first

Läs mer

Om studiedokumentation inom yrkeshögskolan

Om studiedokumentation inom yrkeshögskolan inom yrkeshögskolan MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 2 (9) Innehållsförteckning Introduktion... 3 1. Studiedokumentation inom yrkeshögskolan... 4 1.1 Ansvarsfördelning... 4 1.2 Kunskapskontroll och betygssättning...

Läs mer

Tabell 1: Utbildningar i Botkyrka kommun 2009-2014

Tabell 1: Utbildningar i Botkyrka kommun 2009-2014 Tabell 1: Utbildningar i Botkyrka kommun 2009-2014 Utbildningstyp Kategori 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total YH Ekonomi, administration och handel 33 30 92 99 69 106 429 Kultur, media och design 57 53

Läs mer

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2014

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2014 UF 46 SM 1401 Universitet och högskolor Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2014 Higher Education. Applicants and admitted to higher education at first

Läs mer

Statistisk årsrapport 2017

Statistisk årsrapport 2017 Statistisk årsrapport 2017 Myndigheten för yrkeshögskolan Dnr: MYH 2016/4273 ISBN-nr: 978-91-88619-11-2 Västerås Tabeller och diagram är utarbetade av Myndigheten för yrkeshögskolan. Foto omslag: Scandinav

Läs mer

Uppföljning av Ky-studerandes sysselsättning ett år efter examen studerande examinerade 2008.

Uppföljning av Ky-studerandes sysselsättning ett år efter examen studerande examinerade 2008. Uppföljning av Ky-studerandes sysselsättning ett år efter examen studerande examinerade 2008. 1 Myndigheten för yrkeshögskolan ISBN-nr: 978-91-978684-0-2 Diarienummer: YH 2010/71 Stockholm 2010 Grafisk

Läs mer

Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan

Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan yhmyndigheten.se 1 (13) Datum: 2011-11-17 Analyser av utbildningar och studerande

Läs mer

Årsrapport 2015 Yrkeshögskolan, kompletterande utbildningar samt tolkutbildning inom folkbildningen. Statistisk årsrapport 2015

Årsrapport 2015 Yrkeshögskolan, kompletterande utbildningar samt tolkutbildning inom folkbildningen. Statistisk årsrapport 2015 Årsrapport 2015 Yrkeshögskolan, kompletterande utbildningar samt tolkutbildning inom folkbildningen Statistisk årsrapport 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan ISBN-nr: 978-91-87073-35-9 Dnr: MYH 2015/982

Läs mer

8 Svensk utbildning i utlandet

8 Svensk utbildning i utlandet Utbildningsstatistisk årsbok 2012 Svensk utbildning i utlandet 8 Svensk utbildning i utlandet Innehåll Fakta om statistiken... 176 Kommentarer till statistiken... 177 8.1 Svenska utlandsskolor 2003/04-2010/11.

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2734 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) Utveckling av yrkeshögskolan

Motion till riksdagen 2015/16:2734 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) Utveckling av yrkeshögskolan Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2734 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) Utveckling av yrkeshögskolan Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen

Läs mer

17 Arbetsmarknadsutbildning

17 Arbetsmarknadsutbildning Utbildningsstatistisk årsbok 2014 Arbetsmarknadsutbildning 17 Arbetsmarknadsutbildning Innehåll Fakta om statistiken... 366 Kommentarer till statistiken... 367 17.1 Personer kvarstående i arbetsmarknadsutbildning

Läs mer

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN VÄSTMANLANDS LÄN 2009-2014 Yrkesutbildningar inom yrkesvux och yrkeshögskolan i Västmanlands län År 2009 startades Yrkeshögskolan

Läs mer

Instruktioner till rekvisitionsblankett för statsbidrag för karriärtjänster våren 2015

Instruktioner till rekvisitionsblankett för statsbidrag för karriärtjänster våren 2015 Instruktioner 1 (9) Instruktioner till rekvisitionsblankett för statsbidrag för karriärtjänster våren 2015 Steg-för-steg 1. Öppna och spara blanketten... 2 2. Så här fungerar blanketten... 2 Blad 1. Rekvisition...

Läs mer

Information om ansökan 2015

Information om ansökan 2015 Dnr 2014:1190 1 (8) Information om ansökan 2015 Statsbidrag för personalförstärkningar inom elevhälsan I det här dokumentet finns information om statsbidraget för personalförstärkningar inom elevhälsan

Läs mer

Yrkeshögskolan För yrkeskunnande i förändring (SOU 2008:29)

Yrkeshögskolan För yrkeskunnande i förändring (SOU 2008:29) Yrkeshögskolan För yrkeskunnande i förändring (SOU 2008:29) Särskild utredare: Anders Franzén Sekreterare: Dan Fagerlund Helena Nybom Roger Karlsson Lagkedjan 1. Kommittédirektiv 2. SOU 3. Remiss till

Läs mer

STATISTIK I BLICKFÅNGET

STATISTIK I BLICKFÅNGET STATISTIK I BLICKFÅNGET Nr 1 Sökande och sökande per plats till utbildningar inom yrkeshögskolan 2015 2016 November 2016 Innehåll Sökande och sökande per plats 2015... 3 1 Antal sökande... 3 1.1 Kön...

Läs mer

Andelen kvinnor och män bland studenter inklusive respektive exklusive inresande studenter läsåren 2002/03 2011/12. Procent

Andelen kvinnor och män bland studenter inklusive respektive exklusive inresande studenter läsåren 2002/03 2011/12. Procent Universitetskanslersämbetet och SCB 6 UF 20 SM 30 Studenter Med studenter avses personer som är registrerade på minst en kurs i högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå. Ur populationen studenter

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolan

Myndigheten för yrkeshögskolan Myndigheten för yrkeshögskolan Erika Grybb, Maria Hedlund 2017-05-10 Myndigheten för yrkeshögskolans uppdrag Yrkeshögskolan Analysera och bedöma omvärldens behov av kvalificerad arbetskraft och arbetsmarknadens

Läs mer

Handbok för administration av yrkeshögskoleutbildning

Handbok för administration av yrkeshögskoleutbildning Handbok för administration av yrkeshögskoleutbildning 2014 Innehållsförteckning Att administrera en utbildning inom yrkeshögskolan... 3 En utbildning från start till slut... 4 1. Se till att du har rätt

Läs mer

Ansökan om statliga medel för gymnasial yrkesutbildning för vuxna

Ansökan om statliga medel för gymnasial yrkesutbildning för vuxna UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN VUXENUTBILD NINGSAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr 09-433/292 SID 1 (7) 2009-03-12 Handläggare: Elisabeth Ryde Telefon: 508 33 937 Till Utbildningsnämnden 2009-03-12 Ansökan om

Läs mer

Vuxenutbildning Kvalificerad yrkesutbildning. En expert är någon som har begått alla misstag som kan begås, inom ett mycket begränsat område.

Vuxenutbildning Kvalificerad yrkesutbildning. En expert är någon som har begått alla misstag som kan begås, inom ett mycket begränsat område. En expert är någon som har begått alla misstag som kan begås, inom ett mycket begränsat område. Niels Bohr, 1885 1962 Foto: Fredrik Funck / Pressens Bild Vuxenutbildning Kvalificerad yrkesutbildning 352

Läs mer

Information om yrkeshögskolans utbildningar med syfte att öka andelen studerande med utländsk bakgrund.

Information om yrkeshögskolans utbildningar med syfte att öka andelen studerande med utländsk bakgrund. Information om yrkeshögskolans utbildningar med syfte att öka andelen studerande med utländsk bakgrund. Myndigheten för yrkeshögskolans återrapportering 2011 1 (6) Datum: 2011-12-20 Information om yrkeshögskolans

Läs mer

UTBILDNING OCH FORSKNING TABELLER

UTBILDNING OCH FORSKNING TABELLER UTBILDNING OCH FORSKNING TABELLER Utbildningsstatistisk årsbok 2014 Utbildningsstatistisk årsbok 2014 Statistiska centralbyrån 2013 Yearbook of Educational Statistics 2014 Official Statistics of Sweden

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statsbidrag för fortbildning av lärare när det gäller svenska som andraspråk och kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare; SFS 2016:709 Utkom från trycket

Läs mer

Utbildningsstatistisk årsbok 2013

Utbildningsstatistisk årsbok 2013 Utbildningsstatistisk årsbok 2013 Utbildning och forskning Utbildningsstatistisk årsbok 2013 Statistiska centralbyrån 2012 Yearbook of Educational Statistics 2013 Official Statistics of Sweden Statistics

Läs mer

Handbok för administration av konst- och kulturutbildning

Handbok för administration av konst- och kulturutbildning Handbok för administration av konst- och kulturutbildning november 2015 Innehållsförteckning Att administrera en konst- och kulturutbildning... 3 En utbildning från start till slut... 4 1. När utbildningen

Läs mer

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN SÖDERMANLANDS LÄN 2009-2014 Yrkesutbildningar inom yrkesvux och yrkeshögskolan i Södermanlands län År 2009 startades Yrkeshögskolan

Läs mer

Antagning till högre utbildning höstterminen 2015

Antagning till högre utbildning höstterminen 2015 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Torbjörn Lindquist Utredare 010-4700390 torbjorn.lindquist@uhr.se RAPPORT Datum 2015-07-14 Diarienummer Dnr 1.1.1-134-2015 Antagning

Läs mer

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN ÖSTRA MELLANSVERIGE 2009-2014 Inledning Sverige är en kunskapsnation på en global marknad. Tillgång till kunskap och kompetens är

Läs mer

Studerandes sysselsättning 2014. YH- och KY-studerande som examinerades 2013

Studerandes sysselsättning 2014. YH- och KY-studerande som examinerades 2013 Studerandes sysselsättning 2014 YH- och KY-studerande som examinerades 2013 Förord Utbildningar inom yrkeshögskolan ska tillgodose arbetslivets behov av kvalificerad arbetskraft. Det är därför angeläget

Läs mer

Årsrapport 2014 Yrkeshögskolan, kompletterande utbildningar samt tolkutbildning inom folkbildningen. Statistik för åren 2010-2013

Årsrapport 2014 Yrkeshögskolan, kompletterande utbildningar samt tolkutbildning inom folkbildningen. Statistik för åren 2010-2013 Årsrapport 2014 Yrkeshögskolan, kompletterande utbildningar samt tolkutbildning inom folkbildningen Statistik för åren 2010-2013 Myndigheten för yrkeshögskolan ISBN-nr: 978-91-87073-23-6 Dnr: MYH 2014/290

Läs mer

Lärarstatistik som fakta och debattunderlag

Lärarstatistik som fakta och debattunderlag SKOLVERKET PM Uppföljning/Utvärdering Gunnar Enequist Lärarstatistik som fakta och debattunderlag I höst ska Skolverket och SCB göra en prognos för behov av och tillgång på lärare i gymnasieskolan och

Läs mer

Departementspromemorian En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap (Ds 2015:41)

Departementspromemorian En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap (Ds 2015:41) Utbildningsdepartementet Vår referens/dnr: Gymnasie- och vuxenutbildningsenheten SN Dnr 166/2015 Registrator Er referens/dnr: 103 33 Stockholm Ds 2015:41 2015-11-13 Remissvar Departementspromemorian En

Läs mer

Antagning till högre utbildning höstterminen 2015

Antagning till högre utbildning höstterminen 2015 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Carina Hellgren Utredare/ställföreträdande avdelningschef 010-4700305 carina.hellgren@uhr.se RAPPORT Datum 2015-08-12 Diarienummer Dnr

Läs mer

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2013

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2013 UF 21 SM 1401 Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2013 Doctoral students and degrees at third cycle studies 2013 I korta drag Minskning av antalet doktorandnybörjare År 2013

Läs mer

Yrkeshögskolan För yrkeskunnande i förändring (SOU 2008:29)

Yrkeshögskolan För yrkeskunnande i förändring (SOU 2008:29) Utbildningsdepartementet Stockholm Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Thomas Furusten 08-563 085 12 thomas.furusten@hsv.se

Läs mer

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2014/15. Fler svenskar studerar utomlands

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2014/15. Fler svenskar studerar utomlands UF 20 SM 1503 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2014/15 Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2014/15 I korta drag

Läs mer

Fortsatt fler söker sig till lärarutbildningen - men långt från det prognostiserade behovet

Fortsatt fler söker sig till lärarutbildningen - men långt från det prognostiserade behovet STATISTISK ANALYS 1(14) Avdelning /löpnummer 216-1-19 / 2 Analysavdelningen Handläggare Fredrik Svensson 8-563 87 87 Fredrik.svensson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av formerna

Läs mer

Handbok för administratörer inom yrkeshögskolan

Handbok för administratörer inom yrkeshögskolan Handbok för administratörer inom yrkeshögskolan April 2013 Innehållsförteckning Att administrera en utbildning inom yrkeshögskolan................................................... 3 En utbildning från

Läs mer

Handbok för administration av yrkeshögskoleutbildning

Handbok för administration av yrkeshögskoleutbildning Handbok för administration av yrkeshögskoleutbildning 2017 Innehållsförteckning Att administrera en utbildning inom yrkeshögskolan... 3 En utbildning från start till slut... 4 1. Se till att du har rätt

Läs mer

Övergång till forskarutbildning utifrån föräldrarnas utbildning

Övergång till forskarutbildning utifrån föräldrarnas utbildning Statistisk analys Per Gillström Analysavdelningen 08-563 085 16 per.gillstrom@hsv.se www.hsv.se Nummer: 2010-01-26 2010/1 Övergång till utifrån föräldrarnas Ju högre föräldrarna har, desto mer troligt

Läs mer

Utbildning som bransch

Utbildning som bransch Utbildning som bransch en analys av högskola och eftergymnasial utbildning Nora Prochazka Fredrik Bergström Malin Ilbäcken AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI) Sammanfattning AB Handelns Utredningsinstitut

Läs mer

Information om statsbidraget för Lärarlönelyftet

Information om statsbidraget för Lärarlönelyftet 1 (5) Den här informationen vänder sig till huvudmän för kommunal eller fristående skola. Den handlar om de tekniska aspekter som rör utbetalning av statsbidrag för Lärarlönelyftet. Vad är Lärarlönelyftet?

Läs mer

Inplaceringar av utbildning i svenska för invandrare och andra utbildningar i NQF

Inplaceringar av utbildning i svenska för invandrare och andra utbildningar i NQF YH2000, v1.3, 2012-01-13 1 (8) Datum: 2012-10-05 Diarienr: YH2012/1344 FÖRSLAG Inplaceringar av utbildning i svenska för invandrare och andra utbildningar i NQF Er organisation/myndighet/bransch ges här

Läs mer

Tabell 1: Utbildningar i Enköping kommun

Tabell 1: Utbildningar i Enköping kommun Tabell 1: Utbildningar i Enköping kommun 2009-2014 Utbildningstyp Kategori 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total YH Data/IT 28 28 Miljövård / naturbruk 28 28 27 28 28 30 169 Samhällsbyggnad och byggteknik

Läs mer

Ny inom YH. Seminariedag om yrkeshögskolan. Västerås

Ny inom YH. Seminariedag om yrkeshögskolan. Västerås Ny inom YH Seminariedag om yrkeshögskolan Västerås 2016-08-30 Programmet 09:30-09:50 Inledning - Thomas Persson GD MYH 09:50-10:30 YH-systemet 10:30-10:45 Varumärket YH 10:45-11:00 Paus 11:00-12:00 YH-administration

Läs mer

Antagning till högre utbildning vårterminen 2016

Antagning till högre utbildning vårterminen 2016 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Carina Hellgren Utredare/ställföreträdande avdelningschef 010-4700390 carina.hellgren@uhr.se RAPPORT Datum 2016-01-12 Diarienummer Dnr

Läs mer

2) gemensamma studier som är nödvändiga för förvärvande och kompletterande av yrkesskickligheten,

2) gemensamma studier som är nödvändiga för förvärvande och kompletterande av yrkesskickligheten, 1 of 8 21/03/2011 11:29 Finlex» Lagstiftning» Uppdaterad lagstiftning» 1998» 6.11.1998/811 6.11.1998/811 Beaktats t.o.m. FörfS 203/2011. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. Förordning

Läs mer

www.uka.se Rapport 2015:1 Analys av för- och nackdelar med en förlängning av tandhygienistutbildningen

www.uka.se Rapport 2015:1 Analys av för- och nackdelar med en förlängning av tandhygienistutbildningen , www.uka.se Rapport 2015:1 Analys av för- och nackdelar med en förlängning av tandhygienistutbildningen Rapport 2015:1 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2015 Tomas Egeltoft (projektledare), Camilla

Läs mer

Studerandes sysselsättning 2013. YH- och KY-studerande som examinerades 2012

Studerandes sysselsättning 2013. YH- och KY-studerande som examinerades 2012 Studerandes sysselsättning 2013 YH- och KY-studerande som examinerades 2012 Förord Utbildningar inom yrkeshögskolan ska tillgodose arbetslivets behov av kvalificerad arbetskraft. Det är därför angeläget

Läs mer

Yh-myndigheten beviljar att en utbildning

Yh-myndigheten beviljar att en utbildning Hur blir en utbildning till Yh-myndigheten beviljar att en utbildning får ingå i yrkeshögskolan får statsbidrag eller särskilda medel Utbildning SFS 2009:128 1 Avses leda till förvärvsarbete för det studerande,

Läs mer

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2009

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2009 UF 21 SM 1001 Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2009 Doctoral students and degrees at third cycle studies 2009 I korta drag Antalet nybörjare oförändrat Bland doktoranderna

Läs mer

Svenska kyrkans utbildningar i framtiden

Svenska kyrkans utbildningar i framtiden Svenska kyrkans utbildningar i framtiden Förslag till innehåll för Svenska kyrkans utbildningar Inför överläggningarna med er i stiften har Nämnden för utbildning, forskning och kultur, vid sitt sammanträde

Läs mer

Utredning om lokförarutbildning inom yrkeshögskolan 2012

Utredning om lokförarutbildning inom yrkeshögskolan 2012 Utredning om lokförarutbildning inom yrkeshögskolan 2012 YH2000, v1.3, 2012-01-13 1 (12) YH 2012/1931 Lokförarutredningen Bakgrund Lokförardirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/59/EG

Läs mer

En ny myndighet. yhmyndigheten.se

En ny myndighet. yhmyndigheten.se En ny myndighet Myndigheten för yrkeshögskolan analyserar kompetensbehov, beslutar om Yh-utbildningar, ger stöd till utbildningsanordnare och granskar utbildningarnas resultat. Målet är en yrkeshögskola

Läs mer

Minskat intresse för högre studier särskilt för kurser

Minskat intresse för högre studier särskilt för kurser STATISTISK ANALYS Torbjörn Lindqvist Avdelningen för statistik och analys 8-563 87 7 torbjorn.lindqvist@hsv.se Mer information hittar du på www.hsv.se Nummer: 26/11 Sökande till universitet och högskolor:

Läs mer

HT14 Hotell- och turismprogrammet

HT14 Hotell- och turismprogrammet Vägga Gymnasieskola HT14 Hotell- och turismprogrammet Inför valen till läsåret 2016/2017 väggagymnasieskola.se Val till högre årskurs Valen till högre årskurs görs i Dexter: dexter.karlshamn.se. (inget

Läs mer

REMISS till Resursrådet

REMISS till Resursrådet Skickas till: Liselotte Bertel, Försäkringskassan Box 44 136 21 Haninge Tel: 010-116 46 86 REMISS till Resursrådet PERSONNUMMER:.....-. Namn:... Adress:....... Tel hem:... Mobil:...... Planen upprättad:

Läs mer

VERKSAMHET Myndighetens uppgifter framgår av förordningen(2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan.

VERKSAMHET Myndighetens uppgifter framgår av förordningen(2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan. Regeringsbeslut II:1 2014-11-13 U2014/6739/GV Utbildningsdepartementet Myndigheten för yrkeshögskolan Box 145 72105 Västerås Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Myndigheten för yrkeshögskolan Riksdagen

Läs mer

Tabell 2: Antal kvinnor, män och utbildningstyp 2009-2015 i Askersund kommun

Tabell 2: Antal kvinnor, män och utbildningstyp 2009-2015 i Askersund kommun Tabell 1: Utbildningar i Askersund kommun 2009-2014 Utbildningstyp Kategori 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total YH Teknik och tillverkning 16 16 17 17 16 82 Total 16 16 17 17 16 82 Tabell 2: Antal kvinnor,

Läs mer

UTBILDNINGSSTYRELSEN 1.3.2011 WERA webb-rapporteringstjänsten. Gymnasieutbildning, yrkesutbildning och yrkeshögskoleutbildning

UTBILDNINGSSTYRELSEN 1.3.2011 WERA webb-rapporteringstjänsten. Gymnasieutbildning, yrkesutbildning och yrkeshögskoleutbildning UTBILDNINGSSTYRELSEN 1.3.2011 WERA webb-rapporteringstjänsten TIDTABELL FÖR STATISTIKEN I WERA ÅR 2011 1. NYBÖRJARPLATSER, yrkesutbildning och yrkeshögskoleutbildning Nybörjarplatser - Uppgifterna om nybörjarplatserna

Läs mer

Etablering på arbetsmarknaden för studeranden från kvalificerad yrkeshögskoleutbildningar

Etablering på arbetsmarknaden för studeranden från kvalificerad yrkeshögskoleutbildningar Etablering på för studeranden från kvalificerad yrkeshögskoleutbildningar med avslut 2004-2008 1 (71) Datum: 2012-06-07 Etablering på för studerande från kvalificerade yrkesutbildningar med avslut 2004-2008

Läs mer

Vuxnas deltagande i utbildning

Vuxnas deltagande i utbildning Utbildningsstatistisk årsbok 2014 Vuxnas deltagande i 18 Vuxnas deltagande i Innehåll Fakta om statistiken... 372 Kommentarer till statistiken... 374 18.1 Andel deltagare i åldern 25 64 år i formell eller

Läs mer

nalyser av framtida kompetensbehov inda Wiklund yndigheten för yrkeshögskolan inda.wiklund@yhmyndigheten.se 46 10 209 01 14

nalyser av framtida kompetensbehov inda Wiklund yndigheten för yrkeshögskolan inda.wiklund@yhmyndigheten.se 46 10 209 01 14 nalyser av framtida kompetensbehov inda Wiklund yndigheten för yrkeshögskolan inda.wiklund@yhmyndigheten.se 46 10 209 01 14 rt om Myndigheten för yrkeshögskolan rt om yrkeshögskoleutbildningar i Sverige

Läs mer

Korta riktade insatser som kan vidtas för att skapa behörighet i de särskilda förkunskaper som krävs inom vissa yrkeshögskoleutbildningar.

Korta riktade insatser som kan vidtas för att skapa behörighet i de särskilda förkunskaper som krävs inom vissa yrkeshögskoleutbildningar. Korta riktade insatser som kan vidtas för att skapa behörighet i de särskilda förkunskaper som krävs inom vissa yrkeshögskoleutbildningar. Återrapportering 2014 Myndigheten för yrkeshögskolan Västerås

Läs mer