Statistisk årsrapport 2016 tabellbilaga Yrkeshögskolan. Återrapportering 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Statistisk årsrapport 2016 tabellbilaga Yrkeshögskolan. Återrapportering 2016"

Transkript

1 Statistisk årsrapport 2016 tabellbilaga Yrkeshögskolan Återrapportering 2016

2 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer: MYH 2016/487 ISBN:

3 1 (78) Datum: Tabellbilaga till statistisk årsrapport 2016 Förord Myndigheten för yrkeshögskolan presenterar i denna tabellbilaga statistik om yrkeshögskoleutbildningar (YH) och kvalificerade yrkesutbildningar (KY). Tabellbilagan inleds med en beskrivning av metod för datainsamling samt definitioner. Därefter redovisas tabellerna och deras ordning följer den som finns i rapporten. Västerås i maj 2016 Thomas Persson Generaldirektör

4 MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 2 (78) Innehåll Yrkeshögskoleutbildningar Teckenförklaring Metoder för datainsamling och definitioner Tabeller... 9 Tabell 1a-b Anordnare efter typ av huvudman med pågående utbildningsomgångar inom YH/KY Tabell 2a-b Studerande inom YH/KY efter typ av anordnare Tabell 3 Anordnare inom varje utbildningsområde med pågående utbildningsomgångar inom YH/KY Tabell 4 Anordnare inom varje län med pågående utbildningsomgångar inom YH/KY Tabell 5 Startade utbildningsomgångar inom YH/KY efter utbildningsområde år Tabell 6 Pågående utbildningsomgångar inom YH/KY efter utbildningsområde år Tabell 7 Pågående utbildningar inom YH/KY efter utbildningsområde år Tabell 8 Startade utbildningsomgångar inom YH/KY efter län år Tabell 9a-b Pågående utbildningsomgångar inom YH/KY efter län år Tabell 10 Pågående utbildningar* inom YH/KY efter län år Tabell 11a-d Ansökningar, sökande, behöriga sökande och utbildningsplatser inom YH/KY efter utbildningsområde år Tabell 12a-d Ansökningar, sökande, behöriga sökande och utbildningsplatser inom YH/KY efter län år Tabell 13 a-b Sökande till YH-utbildningar som startade år efter kön, ålder och födelseland Tabell 14 Antagna till YH/KY efter utbildningsområde år Tabell 15 Antagna till YH/KY efter län år Tabell 16 Antagna till YH/KY efter utbildningslängd* år Tabell 17 Antagna till YH/KY efter åldersgrupp och medelålder år Tabell 18 Antagna till YH/KY efter medelålder inom utbildningsområde år Tabell 19 Antagna till YH/KY efter födelseland år Tabell 20a-c Antagna till YH/KY efter utbildningsområde och inrikes respektive utrikes a år Tabell 21a-d Antagna till YH/KY efter åldersgrupp, medelålder och inrikes respektive utrikes a år Tabell 22 Antagna till YH/KY efter gymnasiebakgrund år Tabell 23a-d Antagna till YH/KY efter utbildningsnivå och åldersgrupp Tabell 24a-c Antagna till YH/KY efter utbildningsnivå och inrikes respektive utrikes a år Tabell 25a-c Antagna till YH/KY efter föräldrars utbildningsnivå och inrikes respektive utrikes a år Tabell 26 Studerande inom YH/KY efter utbildningsområde år Tabell 27 Studerande inom YH/KY efter län år

5 MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 3 (78) Tabell 28 Studerande inom YH/KY efter utbildningsområde och anordnare, sektor år Tabell 29 Examinerade från YH/KY efter utbildningsområde år Tabell 30 Examinerade från YH/KY efter län år Tabell 31 Examensgrad inom YH/KY efter utbildningsområde år Tabell 32 a-c Examinerade från YH/KY efter utbildningsområde och härkomst Tabell 33 a-c Examensgrad inom YH/KY efter utbildningsområde och härkomst Tabell 34 Huvudsaklig sysselsättning året efter examen, examinerade år per åldersgrupp Tabell 35 Huvudsaklig sysselsättning året efter examen, examinerade år per härkomst Tabell 36 Huvudsaklig sysselsättning året efter examen, examinerade år per kön Tabell 37a-d Huvudsaklig sysselsättning året efter examen, examinerade år per utbildningsområde Tabell 38a-d Huvudsaklig sysselsättning året efter examen, examinerade år per studielän Tabell 39 Huvudsaklig sysselsättning året efter examen (YH), enkätresultat 2015 per svarsalternativ och per kön, examinerade

6 MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 4 (78) Yrkeshögskoleutbildningar 1 Teckenförklaring.. Uppgift kan inte redovisas på grund av statistiksekretess eller uppgift saknas. Uppgift kan inte förekomma * Preliminär uppgift 2 Metoder för datainsamling och definitioner Metod All statistik för YH/KY förutom uppgifterna om sökande, sysselsättning och viss bakgrundsfakta om antagna är hämtade från myndighetens administrativa system. Bakgrundsfakta om antagna vad gäller inrikes/utrikes a och utbildningsbakgrund kommer från Statistiska centralbyrån (SCB). Även uppgifter om sökande personer (insamlade uppgifter från utbildningsanordnare) och sysselsättning (enkätundersökning riktad till examinerade) kommer från SCB. Anordnare En juridiskt ansvarig utbildningsanordnare är en juridisk eller fysisk person som ansvarar för en eller flera utbildningar inom YH. En juridiskt ansvarig anordnare motsvaras av ett organisationsnummer. Ungefär en åttondel av anordnarna har flera administrativa enheter under samma organisationsnummer. Det finns fyra typer av huvudmän vad gäller anordnare: statliga, kommuner (inklusive kommunförbund), landsting samt privata (enskilda juridiska eller fysiska personer). Antagna Antagna avser alla registrerade studerande, inklusive de som tillkommit under utbildningens gång och de som hoppat av utbildningen. Som registrerade studerande räknas alla som varit med på minst en förteckning över studerande för en utbildningsomgång. Första förteckningen skickar anordnaren in till myndigheten tre veckor efter att utbildningsomgången startat, i samband med första månadsrekvisitionen av statliga medel (detta gäller även för utbildningar utan statliga medel). Därefter skickar anordnaren in en uppdaterad förteckning varje halvår i samband med en ny rekvisitionsperiod. Andelen antagna som tillkommer under utbildningens gång är liten. Andelen var drygt en procent på utbildningsomgångarna som startade år Antagna vid start omfattar däremot inte de som tillkommit under utbildningens gång. Notera att statistiken i årsrapporten avser antagna mätt utifrån det år de började studera. Antagna kan också mätas utifrån vilket år deras utbildning avslutas, vilket används vid beräkningen av examensgrad. Examensgrad Avser andel examinerade i procent av antagna. YH-utbildningar med en utbildningslängd som motsvarar mindre än ett år på heltid (200 YH-poäng) ingår inte i statistiken över examensgrad eftersom de inte ger någon examen. Antagna på dessa utbildningar utgör dock en mycket liten andel av alla antagna. På utbildningsomgångarna inom YH som avslutades år 2014 var andelen drygt två procent. Inom KY fanns inga utbildningar som inte gav examen. Se även Antagna och Examinerade. Examinerade Avser antal examinerade. Anordnarna rapporterar in examinerade även efter avslutstidpunkten, vilket framförallt beror på att en del studerande gör sena kompletteringar. Dessa ingår också i statistiken, vilket orsakar en viss eftersläpning.

7 MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 5 (78) Födelseland grupperat efter världsdel Uppgifterna är hämtade från Registret över totaltbefolkningen (RTB) på SCB. I detta register är födelseland för varje person grupperat efter världsdel i tolv grupper. Sverige Norden utom Sverige EU28 utom Norden Europa utom EU28 och Norden Afrika Nordamerika Sydamerika Asien Oceanien Sovjetunionen Statslös Okänt födelseland I tabellerna har myndigheten slagit ihop grupperna Europa utom EU28 och Norden, Afrika, Nordamerika, Sydamerika, Asien, Oceanien samt Sovjetunionen till gruppen Övriga världen. Myndigheten har också slagit ihop grupperna statslös och okänt födelseland till gruppen Uppgift saknas. Gymnasiebakgrund Avser personens senaste avklarade gymnasieutbildning sista juni det år mätningen avser. Uppgifterna är hämtade från Utbildningsregistret (UREG) på SCB. Grupperingen visas i tabellerna. Platser Avser beviljade utbildningsplatser med eller utan statliga medel. Studerande (aktiva) Avser aktiva studerande på utbildningsomgångar som pågått minst en dag under en avsedd period (startade, avslutade samt under hela perioden pågående omgångar). Som aktiva studerande räknas endast studerande som funnits med på minst en månadsrekvisition av statliga medel under en avsedd period. Utbildningsanordnarna rekvirerar statliga medel månadsvis efter förteckningar över studerande som skickas in till myndigheten halvårsvis. Detta gäller även för utbildningar utan statliga medel. Start- och slutdatum för aktiva studerande Myndigheten har inga exakta uppgifter om när varje studerande påbörjade respektive avslutade sin utbildning inom YH. Vid beräkningen av antal aktiva studerande varje år tillämpas därför följande regler: För aktiva studerande som är med på första förteckningen över studerande är startdatum för utbildningsomgången även startdatum för den studerande. Omgången startar tre veckor innan den första förteckningen med rekvisition av statliga medel skickas in till myndigheten. För aktiva studerande som är med på sista förteckningen är slutdatum för omgången även slutdatum för den studerande även om slutdatum för omgången kan skilja sig flera månader från datum för sista utbetalningen av statliga medel. För övriga studerande (de som tillkommit efter första rekvisitionsperioden och de som hoppat av innan sista rekvisitionsperioden) räknas rekvisitionsperiodernas startdatum respektive slutdatum.

8 MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 6 (78) aktiva studerande är inte lika med antal personer Personer som varit aktiva studerande på flera utbildningar under en avsedd period räknas en gång för varje utbildningsomgång (mindre än två procent av alla aktiva studerande år 2014). Även de som varit aktiva studerande på flera utbildningsomgångar inom samma utbildning under en avsedd period räknas en gång för varje omgång. Detta är dock en marginell andel (drygt en tiondels procent av alla aktiva studerande år 2014). Sysselsättning Sysselsättningen avser de examinerades huvudsakliga sysselsättning året efter deras examen. Sysselsättning är antingen: anställd egenföretagare/anställd i eget AB arbetssökande/i arbetsmarknadspolitisk åtgärd studerande annat. Andel i arbete omfattar såväl anställda som egenföretagare/anställda i eget AB. I rapporten presenteras också resultatet för huruvida det nuvarande arbetet överensstämmer med de examinerades YH/KY-utbildning utifrån följande; överensstämmer helt eller till största delen överensstämmer till viss del överensstämmer inte alls. Arbeten som överensstämmer åtminstone till viss del omfattar både arbeten som överensstämmer helt eller till största delen och arbeten överensstämmer till viss del med utbildningen. Sökande Ansökningar Ansökningar är uppgifter som utbildningsanordnarna rapporterar in till myndigheten för varje utbildningsomgång, dock utan uppgift om namn och personnummer. Anordnarna rapporterar endast in antal ansökningar fördelat på kön och det saknas uppgifter om behöriga respektive obehöriga sökande. De inrapporterade antalsuppgifterna summeras av myndigheten, vilket innebär att en person som söker till flera utbildningsomgångar räknas en gång för varje utbildningsomgång. Observera att antal ansökningar inte är detsamma som antal sökande personer, se nedanstående definition av Sökande. Sökande Avser antal unika personer som sökt till de utbildningsomgångar som startat under ett kalenderår. Med sökande avses både behöriga och obehöriga sökande. För att räknas som sökande ska följande uppfyllas: Den sökande har lämnat in en ansökan där det minst finns uppgift om den sökandes namn och personnummer (eller namn och födelsedatum). Den sökande har lämnat in sin ansökan inom ansökningstiden (inom ordinarie eller förlängd ansökningsperiod). Statistiken över sökande är individbaserad. SCB samlar på uppdrag av myndigheten in personuppgifter om de sökande från utbildningsanordnarna. Förutom personuppgifter samlas även uppgifter om den sökandes behörighet till utbildningen in. Observera att antal sökande personer inte är detsamma som antal ansökningar. (Se ovanstående definition av Ansökningar).

9 MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 7 (78) Behöriga sökande Avser unika sökande personer som varit behöriga till minst en av de utbildningar som personen sökt till under ett kalenderår. Att vara behörig till en utbildning innebär att den sökande uppfyller behörighetskraven i 3 kapitlet 1-4 Förordning (2009:130) om yrkeshögskolan (YHF), inklusive de eventuella särskilda förkunskapskrav som gäller för utbildningen. Utbildningar och utbildningsomgångar En utbildning definieras som ett unikt utbildningsnummer. Nästan varje utbildning har flera utbildningsomgångar med olika starttidpunkter. Inom YH finns inte terminer (som inom gymnasieskolan och högskolan). Däremot startar merparten av utbildningsomgångarna under andra halvåret och slutar under första halvåret. Pågående utbildningsomgångar avser alla utbildningsomgångar som pågått under hela eller delar av respektive kalenderår (startade, avslutade och under hela året pågående omgångar). Pågående utbildningar avser alla utbildningsnummer som haft minst en pågående utbildningsomgång under respektive kalenderår. Startade utbildningsomgångar avser alla utbildningsomgångar som startat under respektive kalenderår. Utbildningsnivå Avser personens högsta utbildning sista juni det år mätningen avser. Högsta utbildning definieras enligt Svensk utbildningsnomenklatur (SUN), nivå en position (en siffra). Uppgifterna är hämtade från Utbildningsregistret (UREG) på SCB. Grupperingen visas i tabellerna. Utbildningsområden inom YH och KY efter SUN-inriktning Svensk utbildningsnomenklatur (SUN) är en klassificering av utbildningar som SCB ansvarar för. Den är en standard för klassificering av enskilda utbildningar samtidigt som den utgör ett system för aggregering av utbildningar till större grupper. Varje utbildning grupperas efter SUN inriktning. Den mest aggregerade nivån är en position (en siffra). Den mest detaljerade nivån är fyra positioner (tre siffor och en bokstav). Myndigheten för yrkeshögskolan gör en egen aggregering av SUN inriktningarna på 16 utbildningsområden. Aggregeringen görs framförallt på två positioner men även på tre positioner.

10 MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 8 (78) Utbildningsområden inom YH och KY efter SUN-inriktning Ålder Avser den ålder som personen hade sista december det år mätningen avser.

11 MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 9 (78) 3 Tabeller Tabell YH/KY-1a-b Anordnare efter typ av huvudman med pågående utbildningsomgångar inom YH/KY Tabell YH/KY-1a Anordnare efter typ av huvudman med pågående utbildningsomgångar inom YH/KY Huvudman Kommun Landsting Statlig Privat Källa: Myndigheten för yrkeshögskolan. Tabell YH/KY-1b Anordnare efter typ av huvudman med pågående utbildningsomgångar inom YH/KY Andel Huvudman Kommun 45% 44% 44% 42% Landsting 3% 3% 3% 3% Statlig 0% 0% 0% 0% Privat 51% 53% 53% 55% 100% 100% 100% 100% Källa: Myndigheten för yrkeshögskolan.

12 MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 10 (78) Tabell YH/KY-2a-b Studerande inom YH/KY efter typ av anordnare Tabell YH/KY-2a Studerande inom YH/KY efter typ av anordnare Huvudman Kommun Landsting Statlig Privat Källa: Myndigheten för yrkeshögskolan. Tabell YH/KY-2b Studerande inom YH/KY efter typ av anordnare Andel Huvudman Kommun 39% 37% 35% 34% Landsting 2% 2% 2% 2% Statlig 0% 0% 0% 0% Privat 59% 61% 63% 64% 100% 100% 100% 100% Källa: Myndigheten för yrkeshögskolan.

13 MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 11 (78) Tabell YH/KY-3 Anordnare inom varje utbildningsområde med pågående utbildningsomgångar inom YH/KY * Län Data/IT Ekonomi, administration och försäljning Friskvård och kroppsvård Hotell, restaurang och turism Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Journalistik och information Juridik Kultur, media och design Lantbruk, djurvård, trädgård, skog, fiske Miljövård och miljöskydd Pedagogik och undervisning Samhällsbyggnad och byggteknik Säkerhetstjänster Teknik och tillverkning Transporttjänster Övrigt Summa * Unika anordnare * Många anordnare är räknade flera gånger i denna tabell eftersom de har utbildningar inom flera utbildningsområden. unika anordnare efter typ av huvudman visas i tabell 1a. Källa: Myndigheten för yrkeshögskolan.

14 MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 12 (78) Tabell YH/KY-4 Anordnare inom varje län med pågående utbildningsomgångar inom YH/KY * Län Blekinge Dalarna Gotland Gävleborg Halland Jämtland Jönköping Kalmar Kronoberg Norrbotten Skåne Stockholm Södermanland Uppsala Värmland Västerbotten Västernorrland Västmanland Västra Götaland Örebro Östergötland Summa* Unika anordnare Län avser det län där utbildningen bedrivs, oberoende av var anordnarens administrativa enhet finns. * Många anordnare är räknade flera gånger i denna tabell eftersom de har utbildningar i flera län. unika anordnare efter typ av huvudman visas i tabell 1a. Källa: Myndigheten för yrkeshögskolan.

15 MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 13 (78) Tabell YH/KY-5 Startade utbildningsomgångar inom YH/KY efter utbildningsområde år Utbildningsområde Data/IT Ekonomi, administration och försäljning Friskvård och kroppsvård Hotell, restaurang och turism Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Journalistik och information Juridik Kultur, media och design Lantbruk, djurvård, trädgård, skog, fiske Miljövård och miljöskydd Pedagogik och undervisning Samhällsbyggnad och byggteknik Säkerhetstjänster Teknik och tillverkning Transporttjänster Övrigt Källa: Myndigheten för yrkeshögskolan.

16 MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 14 (78) Tabell YH/KY-6 Pågående utbildningsomgångar inom YH/KY efter utbildningsområde år Utbildningsområde Data/IT Ekonomi, administration och försäljning Friskvård och kroppsvård Hotell, restaurang och turism Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Journalistik och information Juridik Kultur, media och design Lantbruk, djurvård, trädgård, skog, fiske Miljövård och miljöskydd Pedagogik och undervisning Samhällsbyggnad och byggteknik Säkerhetstjänster Teknik och tillverkning Transporttjänster Övrigt Källa: Myndigheten för yrkeshögskolan.

17 MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 15 (78) Tabell YH/KY-7 Pågående utbildningar inom YH/KY efter utbildningsområde år Utbildningsområde Data/IT Ekonomi, administration och försäljning Friskvård och kroppsvård Hotell, restaurang och turism Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Journalistik och information Juridik Kultur, media och design Lantbruk, djurvård, trädgård, skog, fiske Miljövård och miljöskydd Pedagogik och undervisning Samhällsbyggnad och byggteknik Säkerhetstjänster Teknik och tillverkning Transporttjänster Övrigt * Avser beslut (utbildningsnummer) med minst en pågående utbildningsomgång. Källa: Myndigheten för yrkeshögskolan.

18 MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 16 (78) Tabell YH/KY-8 Startade utbildningsomgångar inom YH/KY efter län år Län Blekinge Dalarna Gotland Gävleborg Halland Jämtland Jönköping Kalmar Kronoberg Norrbotten Skåne Stockholm Södermanland Uppsala Värmland Västerbotten Västernorrland Västmanland Västra Götaland Örebro Östergötland Källa: Myndigheten för yrkeshögskolan.

19 MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 17 (78) Tabell YH/KY-9a-b Pågående utbildningsomgångar inom YH/KY efter län år Tabell YH/KY-9a Pågående utbildningsomgångar inom YH/KY efter län år Län Blekinge Dalarna Gotland Gävleborg Halland Jämtland Jönköping Kalmar Kronoberg Norrbotten Skåne Stockholm Södermanland Uppsala Värmland Västerbotten Västernorrland Västmanland Västra Götaland Örebro Östergötland Källa: Myndigheten för yrkeshögskolan.

20 MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 18 (78) Tabell YH/KY-9b Pågående utbildningsomgångar inom YH/KY efter län år 2015, per invånare år Län Utbildningsomgångar Folkmängd år 31 december 2015 Utbildningsomgångar per invånare år Blekinge ,7 Dalarna ,9 Gotland ,0 Gävleborg ,5 Halland ,9 Jämtland ,7 Jönköping ,7 Kalmar ,5 Kronoberg ,6 Norrbotten ,2 Skåne ,8 Stockholm ,0 Södermanland ,1 Uppsala ,2 Värmland ,5 Västerbotten ,2 Västernorrland ,2 Västmanland ,3 Västra Götaland ,7 Örebro ,6 Östergötland , ,3 Källor: Myndigheten för yrkeshögskolan och SCB.

21 MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 19 (78) Tabell YH/KY-10 Pågående utbildningar* inom YH/KY efter län år Län Blekinge Dalarna Gotland Gävleborg Halland Jämtland Jönköping Kalmar Kronoberg Norrbotten Skåne Stockholm Södermanland Uppsala Värmland Västerbotten Västernorrland Västmanland Västra Götaland Örebro Östergötland Län * Avser beslut (utbildningsnummer) med minst en pågående utbildningsomgång. Källa: Myndigheten för yrkeshögskolan.

22 MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 20 (78) Tabell YH/KY-11a-d Ansökningar, sökande, behöriga sökande och utbildningsplatser inom YH/KY efter utbildningsområde år Tabell YH/KY-11a Ansökningar och utbildningsplatser inom YH/KY efter utbildningsområde år 2012 Ansökningar Utbildningsområde Kvinnor Män Platser Ansökningar per plats Data/IT ,3 Ekonomi, administration och försäljning ,6 Friskvård och kroppsvård ,0 Hotell, restaurang och turism ,8 Hälso- och sjukvård samt socialt arbete ,6 Journalistik och information ,7 Juridik ,5 Kultur, media och design ,8 Lantbruk, djurvård, trädgård, skog, fiske ,4 Miljövård och miljöskydd ,6 Pedagogik och undervisning ,5 Samhällsbyggnad och byggteknik ,0 Säkerhetstjänster ,8 Teknik och tillverkning ,8 Transporttjänster ,3 Övrigt , ,2 Notera att antal ansökningar inte är lika med antal sökande personer. En person som söker till flera utbildningar räknas en gång för varje utbildning. Källa: Myndigheten för yrkeshögskolan.

23 MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 21 (78) Tabell YH/KY-11b Ansökningar och utbildningsplatser inom YH efter utbildningsområde år 2013 Ansökningar Utbildningsområde Kvinnor Män Platser Ansökningar per plats Data/IT ,1 Ekonomi, administration och försäljning ,1 Friskvård och kroppsvård ,5 Hotell, restaurang och turism ,6 Hälso- och sjukvård samt socialt arbete ,1 Journalistik och information ,4 Juridik ,4 Kultur, media och design ,0 Lantbruk, djurvård, trädgård, skog, fiske ,9 Miljövård och miljöskydd Pedagogik och undervisning ,1 Samhällsbyggnad och byggteknik ,1 Säkerhetstjänster ,5 Teknik och tillverkning ,8 Transporttjänster ,9 Övrigt , ,4 Notera att antal ansökningar inte är lika med antal sökande personer. En person som söker till flera utbildningar räknas en gång för varje utbildning. Källor: Myndigheten för yrkeshögskolan och SCB.

24 MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 22 (78) Tabell YH/KY-11c Ansökningar, sökande, behöriga sökande samt utbildningsplatser inom YH efter utbildningsområde år 2014 Ansökningar Sökande Behöriga sökande Platser Utbildningsområde Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Ansökningar per plats Sökande per plats Behöriga sökande per plats Data/IT ,3.. 1,5 Ekonomi, administration och försäljning ,1.. 2,6 Friskvård och kroppsvård ,3.. 3,4 Hotell, restaurang och turism ,2.. 1,8 Hälso- och sjukvård samt socialt arbete ,1.. 3,3 Journalistik och information ,8.. 2,1 Juridik ,1.. 3,9 Kultur, media och design ,1.. 2,3 Lantbruk, djurvård, trädgård, skog, fiske ,0.. 1,5 Miljövård och miljöskydd Pedagogik och undervisning ,9.. 2,7 Samhällsbyggnad och byggteknik ,8.. 1,8 Säkerhetstjänster ,7.. 2,6 Teknik och tillverkning ,8.. 1,6 Transporttjänster ,6.. 5,8 Övrigt ,6.. 1, ,7.. 2,0 Ansökningar är inte lika med antal sökande personer. En person som söker till flera utbildningar räknas en gång för varje utbildning. Behöriga sökande avser antal unika individer per utbildningsområde och totalt. Om personen sökt och varit behörig till flera utbildningar inom olika områden räknas den en gång för varje område varför antalet per utbildningsområde inte summerar till det totala antalet. Notera att uppgifterna om ansökningar och behöriga sökande har samlats in på olika sätt med olika definitioner och avgränsningar (se fliken Definitioner). Uppgifterna är av denna anledning inte helt jämförbara. För 2014 redovisas inte uppgift om sökande eftersom definitionen av sökande ändrades mellan 2014 och 2015 års insamling av uppgifter om sökande. Källa: Myndigheten för yrkeshögskolan (Ansökningar och Platser) Myndigheten för yrkeshögskolan och SCB (Sökande)

25 MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 23 (78) Tabell YH/KY-11d Ansökningar, sökande, behöriga sökande samt utbildningsplatser inom YH efter utbildningsområde år 2015 Ansökningar Sökande Behöriga sökande Platser Utbildningsområde Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Ansökningar per plats Sökande per plats Behöriga sökande per plats Data/IT ,0 2,1 1,4 Ekonomi, administration och försäljning ,2 4,3 3,0 Friskvård och kroppsvård ,8 3,3 2,3 Hotell, restaurang och turism ,6 2,9 1,6 Hälso- och sjukvård samt socialt arbete ,1 4,9 3,3 Journalistik och information ,2 4,0 2,3 Juridik ,7 7,0 4,3 Kultur, media och design ,1 3,3 2,3 Lantbruk, djurvård, trädgård, skog, fiske ,0 2,0 1,5 Miljövård och miljöskydd ,4 5,4 4,8 Pedagogik och undervisning ,4 3,8 2,4 Samhällsbyggnad och byggteknik ,7 2,3 1,6 Säkerhetstjänster ,7 4,1 2,8 Teknik och tillverkning ,7 2,0 1,5 Transporttjänster ,9 6,6 5,5 Övrigt ,2 2,6 1, ,7 2,7 2,0 Ansökningar är inte lika med antal sökande personer. En person som söker till flera utbildningar räknas en gång för varje utbildning. Sökande och behöriga sökande avser antal unika individer per utbildningsområde och totalt. Om personen sökt eller varit behörig till flera utbildningar inom olika områden räknas den en gång för varje område varför antalet per utbildningsområde inte summerar till det totala antalet. Notera att uppgifterna om ansökningar och sökande har samlats in på olika sätt med olika definitioner och avgränsningar (se fliken Definitioner). Uppgifterna är av denna anledning inte helt jämförbara. Källa: Myndigheten för yrkeshögskolan (Ansökningar och Platser) Myndigheten för yrkeshögskolan och SCB (Sökande)

26 MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 24 (78) Tabell YH/KY-12a-d Ansökningar, sökande, behöriga sökande och utbildningsplatser inom YH/KY efter län år Tabell YH/KY-12a Ansökningar och utbildningsplatser inom YH/KY efter län år 2012 Ansökningar Län Kvinnor Män Platser Ansökningar per plats Blekinge ,5 Dalarna ,1 Gotland ,7 Gävleborg ,7 Halland ,3 Jämtland ,5 Jönköping ,8 Kalmar ,8 Kronoberg ,1 Norrbotten ,4 Skåne ,3 Stockholm ,8 Södermanland ,7 Uppsala ,3 Värmland ,6 Västerbotten ,8 Västernorrland ,9 Västmanland ,3 Västra Götaland ,3 Örebro ,8 Östergötland , ,2 Notera att antal ansökningar inte är lika med antal sökande personer. En person som söker till flera utbildningar räknas en gång för varje utbildning. Källa: Myndigheten för yrkeshögskolan.

27 MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 25 (78) Tabell YH/KY-12b Ansökningar och utbildningsplatser inom YH efter län år 2013 Ansökningar Län Kvinnor Män Platser Ansökningar per plats Blekinge ,2 Dalarna ,0 Gotland Gävleborg ,7 Halland ,1 Jämtland ,7 Jönköping ,3 Kalmar ,8 Kronoberg ,6 Norrbotten ,1 Skåne ,6 Stockholm ,2 Södermanland ,4 Uppsala ,0 Värmland ,6 Västerbotten ,6 Västernorrland ,5 Västmanland ,7 Västra Götaland ,6 Örebro ,3 Östergötland , ,4 Notera att antal ansökningar inte är lika med antal sökande personer. En person som söker till flera utbildningar räknas en gång för varje utbildning. Källa: Myndigheten för yrkeshögskolan

28 MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 26 (78) Tabell YH/KY-12c Ansökningar, sökande, behöriga sökande och utbildningsplatser inom YH efter län år 2014 Ansökningar Sökande Behöriga sökande Platser Län Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Ansökningar per plats Sökande per plats Behöriga sökande per plats Blekinge ,6.. 1,7 Dalarna ,8.. 2,8 Gotland Gävleborg ,6.. 2,5 Halland ,4.. 2,9 Jämtland ,0.. 4,4 Jönköping ,2.. 2,9 Kalmar ,6.. 2,6 Kronoberg ,2.. 2,0 Norrbotten ,1.. 3,1 Skåne ,0.. 2,4 Stockholm ,2.. 2,1 Södermanland ,4.. 2,0 Uppsala ,7.. 2,4 Värmland ,0.. 2,5 Västerbotten ,2.. 2,6 Västernorrland ,5.. 2,8 Västmanland ,1.. 2,5 Västra Götaland ,7.. 2,2 Örebro ,3.. 2,9 Östergötland ,4.. 3, ,7.. 2,0 Ansökningar är inte lika med antal sökande personer. En person som söker till flera utbildningar räknas en gång för varje utbildning. Behöriga sökande avser antal unika individer per län och totalt. Om personen sökt och varit behörig till flera utbildningar inom olika län räknas den en gång per län varför antalet per län inte summerar till det totala antalet. Notera att uppgifterna om ansökningar och behöriga sökande har samlats in på olika sätt med olika definitioner och avgränsningar (se fliken Definitioner). Uppgifterna är av denna anledning inte helt jämförbara. För 2014 redovisas inte uppgift om sökande eftersom definitionen ändrades mellan 2014 och 2015 års insamling av uppgifter om sökande. Källa: Myndigheten för yrkeshögskolan (Ansökningar och Platser) Myndigheten för yrkeshögskolan och SCB (Sökande)

29 MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 27 (78) Tabell YH/KY-12d Ansökningar, sökande, behöriga sökande och utbildningsplatser inom YH efter län år 2015 Ansökningar Sökande Behöriga sökande Platser Utbildningsområde Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Ansökningar per plats Sökande per plats Behöriga sökande per plats Blekinge ,2 2,1 1,6 Dalarna ,1 3,0 2,4 Gotland Gävleborg ,8 3,5 2,5 Halland ,4 5,0 3,0 Jämtland ,0 5,7 3,1 Jönköping ,1 4,1 2,8 Kalmar ,5 3,3 2,7 Kronoberg ,0 4,0 2,6 Norrbotten ,3 3,7 2,9 Skåne ,5 3,4 2,6 Stockholm ,8 3,2 2,2 Södermanland ,9 4,7 2,9 Uppsala ,4 3,6 2,6 Värmland ,4 4,4 2,7 Västerbotten ,1 3,0 2,1 Västernorrland ,3 2,9 2,2 Västmanland ,4 4,6 3,4 Västra Götaland ,2 2,8 2,0 Örebro ,3 3,8 3,3 Östergötland ,6 3,5 2, ,7 2,7 2,0 Ansökningar är inte lika med antal sökande personer. En person som söker till flera utbildningar räknas en gång för varje utbildning. Sökande och behöriga sökande avser antal unika individer per län och totalt. Om personen sökt till utbildningar inom olika län räknas den en gång per län varför antalet per län inte summerar till det totala antalet. Notera att uppgifterna om ansökningar och sökande har samlats in på olika sätt med olika definitioner och avgränsningar (se fliken Definitioner). Uppgifterna är av denna anledning inte helt jämförbara. Källa: Myndigheten för yrkeshögskolan (Ansökningar och Platser) Myndigheten för yrkeshögskolan och SCB (Sökande)

30 MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 28 (78) Tabell YH/KY-13 a-b Sökande till YH-utbildningar som startade år efter kön, ålder och födelseland Tabell YH/KY-13a Sökande och behöriga sökande till YH-utbildningar som startade år 2014 efter kön, ålder och födelseland Sökande Behöriga sökande Ålder Kvinnor Män Kvinnor Män Medelålder 30,0 30,9 28,7 30,0 30,8 28,8 Åldersgrupp 24 år och yngre år år år år år och äldre Födelseland Sverige Norden utom Sverige EU utom Norden Övriga världen Okänt Källa: Myndigheten för yrkeshögskolan och SCB

31 MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 29 (78) Tabell YH/KY-13b Sökande och behöriga sökande till YH-utbildningar som startade år 2015 efter kön, ålder och födelseland Sökande Behöriga sökande Ålder Kvinnor Män Kvinnor Män Medelålder 30,6 31,5 29,4 30,5 31,3 29,4 Åldersgrupp 24 år och yngre år år år år år och äldre Födelseland Sverige Norden utom Sverige EU utom Norden Övriga världen Okänt Källa: Myndigheten för yrkeshögskolan och SCB

32 MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 30 (78) Tabell YH/KY-14 Antagna till YH/KY efter utbildningsområde år Län Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Data/IT Ekonomi, administration, försäljning Friskvård och kroppsvård Hotell, restaurang och turism Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Journalistik och information Juridik Kultur, media och design Lantbruk, djurvård, trädgård, skog, fiske Miljövård och miljöskydd Pedagogik och undervisning Samhällsbyggnad och byggteknik Säkerhetstjänster Teknik och tillverkning Transporttjänster Övrigt För startåret 2015 förväntas det tillkomma ungefär 300 antagna under 2016 som har hoppat in under utbildningens gång. Källa: Myndigheten för yrkeshögskolan

33 MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 31 (78) Tabell YH/KY-15 Antagna till YH/KY efter län år Län Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Blekinge Dalarna Gotland Gävleborg Halland Jämtland Jönköping Kalmar Kronoberg Norrbotten Skåne Stockholm Södermanland Uppsala Värmland Västerbotten Västernorrland Västmanland Västra Götaland Örebro Östergötland För startåret 2015 förväntas det tillkomma ungefär 300 antagna under 2016 som har hoppat in under utbildningens gång. Källa: Myndigheten för yrkeshögskolan (Ansökningar och Platser) Myndigheten för yrkeshögskolan och SCB (Sökande)

34 MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 32 (78) Tabell YH/KY-16 Antagna till YH/KY efter utbildningslängd* år Utbildningslängd Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Minst 0,5 år mindre än 1 år Minst 1 år mindre än 1,5 år Minst 1,5 år mindre än 2 år Minst 2 år mindre än 2,5 år Minst 2,5 år mindre än 3 år Minst 3 år maximalt 3,5 år För startåret 2015 förväntas det tillkomma ungefär 300 antagna under 2016 som har hoppat in under utbildningens gång. Utbildningar på deltid är omräknade till heltid. Källa: Myndigheten för yrkeshögskolan.

35 MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 33 (78) Tabell YH/KY-17 Antagna till YH/KY efter åldersgrupp och medelålder år Åldersgrupp Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män 24 år och yngre år och äldre Medelålder 29,5 31,0 27,9 29,7 31,0 28,2 30,5 31,8 29,1 30,9 32,3 29,5 För startåret 2015 förväntas det tillkomma ungefär 300 antagna under 2016 som har hoppat in under utbildningens gång. Avser ålder sista december det år utbildningsomgången startade. Källa: Myndigheten för yrkeshögskolan.

36 MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 34 (78) Tabell YH/KY-18 Antagna till YH/KY efter medelålder inom utbildningsområde år Utbildningsområde Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Data/IT 27,9 30,1 27,1 28,4 30,9 27,7 29,2 31,5 28,5 29,7 32,6 28,7 Ekonomi, administration och försäljning 29,2 29,7 27,9 29,3 30,0 27,7 29,8 30,4 28,3 30,8 31,4 28,7 Friskvård och kroppsvård 26,1 26,0 26,6 28,2 28,4 26,9 28,3 29,0 25,2 29,6 29,9 28,1 Hotell, restaurang och turism 27,1 27,3 26,1 27,8 28,0 27,2 30,5 30,4 30,6 30,6 30,5 31,1 Hälso- och sjukvård samt socialt arbete 36,8 37,0 35,4 36,0 36,2 34,6 36,0 36,0 35,5 36,6 36,7 35,8 Journalistik och information 25,5 24,9 26,7 31,4 31,1 32,2 30,8 30,7 31,0 32,0 31,4 33,4 Juridik 29,6 29,6 30,1 29,7 30,1 26,0 31,6 31,2 34,1 30,5 30,7 28,3 Kultur, media och design 25,4 25,5 25,3 25,5 25,2 25,8 25,8 25,8 25,7 26,1 26,1 26,1 Lantbruk, djurvård, trädgård, skog, fiske 30,1 30,4 29,7 29,4 30,0 28,5 30,2 29,9 30,9 30,4 30,2 30,9 Miljövård och miljöskydd 31,4 32,5 29, ,7 32,3 37,0 Pedagogik och undervisning 32,3 30,6 33,8 32,0 30,2 33,9 33,2 32,0 34,1 32,0 30,5 33,1 Samhällsbyggnad och byggteknik 29,8 31,5 29,1 30,0 31,5 29,5 30,3 31,9 29,8 30,8 32,0 30,4 Säkerhetstjänster 27,0 29,3 26,3 32,2 37,5 30,1 35,3 34,8 35,7 35,2 35,6 34,8 Teknik och tillverkning 27,2 28,7 26,8 27,9 29,6 27,5 28,9 30,4 28,4 29,2 30,7 28,8 Transporttjänster 30,1 29,8 30,2 28,9 28,4 29,2 29,7 30,4 29,4 29,7 29,9 29,6 Övrigt 29,8 31,0 27,0 29,6 30,0 29,0 32,5 33,7 30,5 30,9 31,4 30,4 29,5 31,0 27,9 29,7 31,0 28,2 30,5 31,8 29,1 30,9 32,3 29,5 Avser ålder sista december det år utbildningsomgången startade. Källa: Myndigheten för yrkeshögskolan.

37 MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 35 (78) Tabell YH/KY-19 Antagna till YH/KY efter födelseland år Födelseland grupperat efter världsdel Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Sverige Norden utom Sverige EU utom Norden Övriga Världen Uppgift saknas För startåret 2015 förväntas det tillkomma ungefär 300 antagna under 2016 som har hoppat in under utbildningens gång. Källor: Myndigheten för yrkeshögskolan och SCB.

38 MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 36 (78) Tabell YH/KY-20a-c Antagna till YH/KY efter utbildningsområde och inrikes respektive utrikes a år Tabell YH/KY-20a Antagna till YH/KY efter utbildningsområde och inrikes respektive utrikes a år , totalt Utbildningsområde Data/IT Ekonomi, administration, försäljning Friskvård och kroppsvård Hotell, restaurang och turism Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Journalistik och information Juridik Kultur, media och design Lantbruk, djurvård, trädgård, skog, fiske Miljövård och miljöskydd Pedagogik och undervisning Samhällsbyggnad och byggteknik Säkerhetstjänster Teknik och tillverkning Transporttjänster Övrigt Källor: Myndigheten för yrkeshögskolan och SCB.

39 MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 37 (78) Tabell YH/KY-20b Antagna till YH/KY efter utbildningsområde och inrikes respektive utrikes a år , kvinnor Utbildningsområde kvinnor kvinnor Data/IT Ekonomi, administration, försäljning Friskvård och kroppsvård Hotell, restaurang och turism Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Journalistik och information Juridik Kultur, media och design Lantbruk, djurvård, trädgård, skog, fiske Miljövård och miljöskydd Pedagogik och undervisning Samhällsbyggnad och byggteknik Säkerhetstjänster Teknik och tillverkning Transporttjänster Övrigt Kvinnor totalt Källor: Myndigheten för yrkeshögskolan och SCB. kvinnor kvinnor

YH - antal platser med avslut

YH - antal platser med avslut YH - antal platser med avslut 2017-2023 Ekonomi, administration och försäljning Teknik och tillverkning Samhällsbyggnad och byggteknik Data/IT Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Hotell, restaurang

Läs mer

STATISTIK I BLICKFÅNGET

STATISTIK I BLICKFÅNGET STATISTIK I BLICKFÅNGET Nr 1 Sökande och sökande per plats till utbildningar inom yrkeshögskolan 2015 2016 November 2016 Innehåll Sökande och sökande per plats 2015... 3 1 Antal sökande... 3 1.1 Kön...

Läs mer

Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan

Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan yhmyndigheten.se 1 (13) Datum: 2011-11-17 Analyser av utbildningar och studerande

Läs mer

Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning

Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning Utbildningsstatistisk årsbok 2012 Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning 13 Kvalificerad yrkesutbildning (Ky) och yrkeshögskoleutbildning (Yh) Innehåll Fakta om statistiken... 234 Kommentarer

Läs mer

Utbildningar. inom yrkeshögskolan. Utbildningsplatser som avslutas 2013-2018

Utbildningar. inom yrkeshögskolan. Utbildningsplatser som avslutas 2013-2018 Utbildningar inom yrkeshögskolan Utbildningsplatser som avslutas 2013-2018 1 (5) Datum: 2013-05-10 Diarienummer: YH 2013/752 Innehåll 1 Bakgrund, syfte och innehåll... 2 2 Yrkeshögskolans utbildningsutbud...

Läs mer

Sökande till yrkeshögskoleutbildningar 2014. Rapport 2015

Sökande till yrkeshögskoleutbildningar 2014. Rapport 2015 Sökande till yrkeshögskoleutbildningar 2014 Rapport 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer: YH 2013/1520 ISBN: 978-91-87073-58-8 Omslagsbild: Lars Owesson 1 (23) Datum: 2015-12-08 Dnr: YH 2013/1520

Läs mer

Utbildningar inom yrkeshögskolan. Utbildningsplatser som avslutas 2015 2021.

Utbildningar inom yrkeshögskolan. Utbildningsplatser som avslutas 2015 2021. Utbildningar inom yrkeshögskolan Utbildningsplatser som avslutas 2015 2021. Myndigheten för yrkeshögskolan Västerås 2015-04-24 Dnr: MYH 2015/910 ISBN 978-91-87073-32-8 YH1000, v1.4, 2013-03-05 MYNDIGHETEN

Läs mer

Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning

Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning Utbildningsstatistisk årsbok 2014 Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning 13 Kvalificerad yrkesutbildning (Ky) och yrkeshögskoleutbildning (Yh) Innehåll Fakta om statistiken... 250 Kommentarer

Läs mer

Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning

Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning Utbildningsstatistisk årsbok 2013 Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning 13 Kvalificerad yrkesutbildning (Ky) och yrkeshögskoleutbildning (Yh) Innehåll Fakta om statistiken... 254 Kommentarer

Läs mer

Studerandes sysselsättning 2014. YH- och KY-studerande som examinerades 2013

Studerandes sysselsättning 2014. YH- och KY-studerande som examinerades 2013 Studerandes sysselsättning 2014 YH- och KY-studerande som examinerades 2013 Förord Utbildningar inom yrkeshögskolan ska tillgodose arbetslivets behov av kvalificerad arbetskraft. Det är därför angeläget

Läs mer

Utbildningar inom yrkeshögskolan. Utbildningsplatser som avslutas 2012 2018.

Utbildningar inom yrkeshögskolan. Utbildningsplatser som avslutas 2012 2018. Utbildningar inom yrkeshögskolan. Utbildningsplatser som avslutas 2012 2018. 1 (5) Datum: 2012-04-05 Innehåll 1 Bakgrund, syfte och innehåll... 2 2 Yrkeshögskolans utbildningsutbud... 2 3 Klassificering

Läs mer

Årsrapport 2012. Statistik över yrkeshögskoleutbildning, kvalificerad yrkesutbildning och kompletterande utbildning.

Årsrapport 2012. Statistik över yrkeshögskoleutbildning, kvalificerad yrkesutbildning och kompletterande utbildning. Årsrapport 2012 Statistik över yrkeshögskoleutbildning, kvalificerad yrkesutbildning och kompletterande utbildning. Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att förse arbetslivet med rätt kompetens

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolan

Myndigheten för yrkeshögskolan Myndigheten för yrkeshögskolan Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Linda Mildner, analytiker Maria Granberg, utbildningshandläggare Agenda Allmänt om Yrkeshögskolan Utbildningsområdet Hälso- och sjukvård

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är

Läs mer

Studerandes sysselsättning 2016

Studerandes sysselsättning 2016 Studerandes sysselsättning 2016 YH-studerande som examinerades 2015 Bild Myndigheten för yrkeshögskolan Dnr: MYH 2016/775 ISBN-nr: 978-91-87073-96-0 Västerås 170208 Tabeller och diagram är utarbetade av

Läs mer

Årsrapport. Statistik över. yrkeshögskoleutbildning, kvalificerad yrkesutbildning och kompletterande utbildning

Årsrapport. Statistik över. yrkeshögskoleutbildning, kvalificerad yrkesutbildning och kompletterande utbildning Årsrapport 2013 Statistik över yrkeshögskoleutbildning, kvalificerad yrkesutbildning och kompletterande utbildning Diarienummer: YH 2013/346 Årsrapport 2013 Förord Den viktigaste slutsatsen att dra av

Läs mer

Yrkeshögskolan i siffror

Yrkeshögskolan i siffror Yrkeshögskolan i siffror 2012 Yrkeshögskolan är en eftergymnasial utbildningsform där arbetslivet har en central och drivande roll Den här broschyren ger dig en kortfattad information om yrkeshögskolan

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolans omvärldsbevakning och analysarbete. yhmyndigheten.se

Myndigheten för yrkeshögskolans omvärldsbevakning och analysarbete. yhmyndigheten.se Myndigheten för yrkeshögskolans omvärldsbevakning och analysarbete Beviljad utbildningsvolym per kommun med avslut 2010 januari 2014 * Per 1 000 invånare 20-64 år Största värde är 7 511 (Totalt ca 57 900

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolan

Myndigheten för yrkeshögskolan Myndigheten för yrkeshögskolan Erika Grybb, Maria Hedlund 2017-05-10 Myndigheten för yrkeshögskolans uppdrag Yrkeshögskolan Analysera och bedöma omvärldens behov av kvalificerad arbetskraft och arbetsmarknadens

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Studerandes sysselsättning 2013. YH- och KY-studerande som examinerades 2012

Studerandes sysselsättning 2013. YH- och KY-studerande som examinerades 2012 Studerandes sysselsättning 2013 YH- och KY-studerande som examinerades 2012 Förord Utbildningar inom yrkeshögskolan ska tillgodose arbetslivets behov av kvalificerad arbetskraft. Det är därför angeläget

Läs mer

Statistisk årsrapport 2017

Statistisk årsrapport 2017 Statistisk årsrapport 2017 Myndigheten för yrkeshögskolan Dnr: MYH 2016/4273 ISBN-nr: 978-91-88619-11-2 Västerås Tabeller och diagram är utarbetade av Myndigheten för yrkeshögskolan. Foto omslag: Scandinav

Läs mer

Högskolebakgrund hos antagna till Ky- och Yh-utbildningar

Högskolebakgrund hos antagna till Ky- och Yh-utbildningar Analyser av utbildningar och studeranden med fokus på: Högskolebakgrund hos antagna till Ky- och Yh-utbildningar yhmyndigheten.se 1 (10) Datum: 2011-08-21 Diarienr: YH 2011/759 Analyser av utbildningar

Läs mer

Studerandes sysselsättning 2015. YH-studerande som examinerades 2014

Studerandes sysselsättning 2015. YH-studerande som examinerades 2014 Studerandes sysselsättning 2015 YH-studerande som examinerades 2014 Förord Utbildningar inom yrkeshögskolan ska tillgodose arbetslivets behov av kvalificerad arbetskraft. Det är därför angeläget att följa

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Studerandes sysselsättning 2014. YH- och KY-studerande som examinerades 2013

Studerandes sysselsättning 2014. YH- och KY-studerande som examinerades 2013 Studerandes sysselsättning 2014 YH- och KY-studerande som examinerades 2013 Förord Utbildningar inom yrkeshögskolan ska tillgodose arbetslivets behov av kvalificerad arbetskraft. Det är därför angeläget

Läs mer

Utbildningar inom yrkeshögskolan Utbildningsplatser som avslutas 2016-2021. Rapport 2016

Utbildningar inom yrkeshögskolan Utbildningsplatser som avslutas 2016-2021. Rapport 2016 Utbildningar inom yrkeshögskolan Utbildningsplatser som avslutas 2016-2021 Rapport 2016 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2016/1030 Västerås 2016-04-14 ISBN 978-91-87073-71-7 MYNDIGHETEN

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolan. myh.se

Myndigheten för yrkeshögskolan. myh.se Myndigheten för yrkeshögskolan Myndigheten för yrkeshögskolans uppdrag Yrkeshögskolan Analysera och bedöma omvärldens behov av kvalificerad arbetskraft och arbetsmarknadens utveckling Besluta om vilka

Läs mer

Årsrapport 2015 Yrkeshögskolan, kompletterande utbildningar samt tolkutbildning inom folkbildningen. Statistisk årsrapport 2015

Årsrapport 2015 Yrkeshögskolan, kompletterande utbildningar samt tolkutbildning inom folkbildningen. Statistisk årsrapport 2015 Årsrapport 2015 Yrkeshögskolan, kompletterande utbildningar samt tolkutbildning inom folkbildningen Statistisk årsrapport 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan ISBN-nr: 978-91-87073-35-9 Dnr: MYH 2015/982

Läs mer

Kobling mellom fagskoler og arbeidslivet et kjennetegn på robuste og innovative utdanninger?

Kobling mellom fagskoler og arbeidslivet et kjennetegn på robuste og innovative utdanninger? Kobling mellom fagskoler og arbeidslivet et kjennetegn på robuste og innovative utdanninger? Malin Palm Linda Wiklund Myndigheten för yrkeshögskolans uppdrag Besluta om vilka utbildningar som ska ingå

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Samverkan kring Yrkeshögskoleutbildningar i Norrbotten - Samverkansåret

Samverkan kring Yrkeshögskoleutbildningar i Norrbotten - Samverkansåret Minnesanteckningar 1 (6) Datum 2013-02-21 Samverkan kring Yrkeshögskoleutbildningar i Norrbotten - Samverkansåret Datum Plats 21 februari Vuxenutbildningen Luleå Deltagare: Annette Wisén, Myndigheten för

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning

Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning Utbildningsstatistisk årsbok 2011 Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning 13 Kvalificerad yrkesutbildning (Ky) och yrkeshögskoleutbildning (Yh) Innehåll Fakta om statistiken... 246 Kommentarer

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolan. myh.se

Myndigheten för yrkeshögskolan. myh.se Myndigheten för yrkeshögskolan Myndigheten för yrkeshögskolans uppdrag Yrkeshögskolan Analysera och bedöma omvärldens behov av kvalificerad arbetskraft och arbetsmarknadens utveckling Besluta om vilka

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Uppföljning av Ky-studerandes sysselsättning ett år efter examen studerande examinerade 2008.

Uppföljning av Ky-studerandes sysselsättning ett år efter examen studerande examinerade 2008. Uppföljning av Ky-studerandes sysselsättning ett år efter examen studerande examinerade 2008. 1 Myndigheten för yrkeshögskolan ISBN-nr: 978-91-978684-0-2 Diarienummer: YH 2010/71 Stockholm 2010 Grafisk

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Kartläggning av insatsen svenska med yrkesinriktning och hur den kan bidra till ökad examensgrad för utrikes födda. Återrapportering 2017

Kartläggning av insatsen svenska med yrkesinriktning och hur den kan bidra till ökad examensgrad för utrikes födda. Återrapportering 2017 Kartläggning av insatsen svenska med yrkesinriktning och hur den kan bidra till ökad examensgrad för utrikes födda Återrapportering 2017 Myndigheten för yrkeshögskolan Kartläggning av insatsen svenska

Läs mer

Statistik över konst- och kulturutbildningar. Beslut efter ansökan om överföring från kompletterande utbildningar

Statistik över konst- och kulturutbildningar. Beslut efter ansökan om överföring från kompletterande utbildningar Statistik över konst- och kulturutbildningar Beslut efter ansökan om överföring från kompletterande utbildningar Februari 2015 1 (7) Datum: 2015-03-02 Inledning Konst- och kulturutbildningar 1 är en eftergymnasial

Läs mer

Etablering på arbetsmarknaden 2012. Examinerade från KY/YH-utbildningar 2010

Etablering på arbetsmarknaden 2012. Examinerade från KY/YH-utbildningar 2010 Etablering på arbetsmarknaden 2012 Examinerade från KY/YH-utbildningar 2010 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer: MYH 2015/494 ISBN-nummer: 978-91-87073-31-1 Foton: Johner Bildbyrå Västerås 2015

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Statistiken över sjuklöneperioden bygger på ett urval av arbetsgivare och deras utbetalningar av sjuklön till sina anställda under sjuklöneperioden. Insamlig sker kvartalsvis

Läs mer

Årsrapport 2014 Yrkeshögskolan, kompletterande utbildningar samt tolkutbildning inom folkbildningen. Statistik för åren 2010-2013

Årsrapport 2014 Yrkeshögskolan, kompletterande utbildningar samt tolkutbildning inom folkbildningen. Statistik för åren 2010-2013 Årsrapport 2014 Yrkeshögskolan, kompletterande utbildningar samt tolkutbildning inom folkbildningen Statistik för åren 2010-2013 Myndigheten för yrkeshögskolan ISBN-nr: 978-91-87073-23-6 Dnr: MYH 2014/290

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 www.nystartsjobb.se Nystartsjobben Nystartsjobben infördes den 1 januari 2007. Syftet med nystartsjobben är att stimulera arbetsgivare

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Årsrapport 2015 tabellbilaga Tolkutbildning inom folkbildningen. Statistisk årsrapport 2015

Årsrapport 2015 tabellbilaga Tolkutbildning inom folkbildningen. Statistisk årsrapport 2015 Årsrapport 2015 tabellbilaga Tolkutbildning inom folkbildningen Statistisk årsrapport 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan ISBN-nr: 978-91-87073-41-0 Dnr: MYH 2015/982 Omslagsbild: Lars Owesson 1 (9) Datum:

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Statistisk årsrapport 2016 Myndigheten för yrkeshögskolans utbildningsformer. Återrapportering 2016

Statistisk årsrapport 2016 Myndigheten för yrkeshögskolans utbildningsformer. Återrapportering 2016 Statistisk årsrapport 2016 Myndigheten för yrkeshögskolans utbildningsformer Återrapportering 2016 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer: MYH 2016/487 ISBN: 978-91-87073-72-4 1 (154) Datum: 2016-05-02

Läs mer

Etablering på arbetsmarknaden för studeranden från kvalificerad yrkeshögskoleutbildningar

Etablering på arbetsmarknaden för studeranden från kvalificerad yrkeshögskoleutbildningar Etablering på för studeranden från kvalificerad yrkeshögskoleutbildningar med avslut 2004-2008 1 (71) Datum: 2012-06-07 Etablering på för studerande från kvalificerade yrkesutbildningar med avslut 2004-2008

Läs mer

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år Totalt Riket 25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 26 27-1 6 236 6 179 0,42 0,43-3% 41 Byggande av hus 63 78-15 11 217 11 978 0,53 0,70-24% 43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet

Läs mer

Patienters tillgång till psykologer

Patienters tillgång till psykologer Patienters tillgång till psykologer - en uppföljande kartläggning av landets vårdcentraler 2011 - genomförd av Sveriges Psykologförbund 2011 2011-12-14 Syfte och genomförande Psykologförbundet har gjort

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Flyttmönster hos examinerade före och efter Ky-utbildning

Flyttmönster hos examinerade före och efter Ky-utbildning Analyser av utbildningar och studeranden med fokus på: Flyttmönster hos examinerade före och efter Ky-utbildning yhmyndigheten.se 1 (15) Datum: 2011-09-09 Diarienr: YH 2011/759 Analyser av utbildningar

Läs mer

VAD KÄNNETECKNAR DE INDIVIDER SOM INTE KAN BEHÅLLA EN ANSTÄLLNING?

VAD KÄNNETECKNAR DE INDIVIDER SOM INTE KAN BEHÅLLA EN ANSTÄLLNING? VAD KÄNNETECKNAR DE INDIVIDER SOM INTE KAN BEHÅLLA EN ANSTÄLLNING? Sven-Olov Daunfeldt och Elina Fergin Wennberg 2016 HUI RESEARCH Utanförskapet är inte slumpmässigt Den senaste statistiken från SCB (januari,

Läs mer

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen Kvinnors och mäns i Sverige och i länen Statistik från SCB:s RAMS-databas (2006, 2008, 2010 & 2012), bearbetat av Tillväxtverket 1 Om statistiken Anger ens operativa sledare, dvs. den person som sköter

Läs mer

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Var tredje svensk saknar eget pensionssparande Undersökning av Länsförsäkringar 200 Sammanfattning Drygt var tredje svensk pensionssparar inget alls. Vanligast är att spara upp till 1 000 kronor i månaden

Läs mer

Samtliga 21 landsting och regioner

Samtliga 21 landsting och regioner Samtliga 21 landsting och regioner Antal timmar övertid/mertid/fyllnadstid under 2016, samt vad det kostar och motsvarar i tjänster Övertidstimmar: 2 741 964 Snittkostnad/timme 333,19 kronor Totalkostnad:

Läs mer

Utbildningar inom yrkeshögskolan. Utbildningsplatser som avslutas 2011 2015.

Utbildningar inom yrkeshögskolan. Utbildningsplatser som avslutas 2011 2015. Utbildningar inom yrkeshögskolan. Utbildningsplatser som avslutas 211 215. 1 (54) Datum: 211-4-15 Dnr: YH 211/387 Utbildningar inom yrkeshögskolan. Utbildningsplatser som avslutas 211-215 Innehåll 1 Inledning...

Läs mer

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN STOCKHOLMS LÄN 2009-2014 Yrkesutbildningar inom yrkesvux och yrkeshögskolan i Stockholms län År 2009 startades Yrkeshögskolan och

Läs mer

Företagarpanelen Q Kalmar län

Företagarpanelen Q Kalmar län Företagarpanelen Q4 2012 län Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för

Läs mer

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge.

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge. 4 35% 3 25% 15% 1 5% bussföretag (*för att bli NTF-godkänd krävs en trafiksäkerhetspolicy, godkänd hastighetsregulator, två eller trepunktsbälte på samtliga platser, alkolås, information om trafiksäkerhet

Läs mer

Energirika utbildningar. Yrkeshögskolan

Energirika utbildningar. Yrkeshögskolan Energirika utbildningar Yrkeshögskolan i Margareta Ljungqvist avdelningschef Yh-myndigheten Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid. Detta skapar

Läs mer

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008 Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 28 Diagram 1. Share of activities by type of activity 28 Annan gruppverksamhet 11% Studiecirklar 44% Kulturprogram 45% Diagram 1. Andel aktiviteter efter

Läs mer

Seminarium: Regionala matchningsindikatorer. Katja Olofsson Prognosinstitutet, SCB

Seminarium: Regionala matchningsindikatorer. Katja Olofsson Prognosinstitutet, SCB Seminarium: Regionala matchningsindikatorer Katja Olofsson Prognosinstitutet, SCB Syfte och upplägg Syfte Att förbättra användningen av de regionala matchningsindikatorerna genom att gå igenom, studera

Läs mer

Nystartade företag efter kvartal 2010

Nystartade företag efter kvartal 2010 Nystartade företag efter kvartal 2010 Innehållsförteckning Nystartade företag efter kvartal 2010 2 Tabell 1 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal nystartade

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

En ny myndighet. yhmyndigheten.se

En ny myndighet. yhmyndigheten.se En ny myndighet Myndigheten för yrkeshögskolan analyserar kompetensbehov, beslutar om Yh-utbildningar, ger stöd till utbildningsanordnare och granskar utbildningarnas resultat. Målet är en yrkeshögskola

Läs mer

Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Sammanfattning Mer än 9 av 10 svenskar uppger att de källsorterar papper och glas. Den näst vanligaste miljöåtgärden

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009 Hela Sverige Fakta om analysen Analysen bygger på statistik för 2009 från SCB, för sjukfrånvaron i privat och offentlig vård, för sjukperioderna 15-89 dagar

Läs mer

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2008 Kvartal 2

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2008 Kvartal 2 ARBETSMARKNADSRAPPORT 8 Kvartal Ny rekordlåg arbetslöshet bland Jusekmedlemmar Andelen av Juseks medlemmar anslutna till Akademikernas erkända a-kassa med arbetslöshetsersättning har fortsatt minska under

Läs mer

FAS 3 INOM JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN

FAS 3 INOM JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN U T R E D N I N G S T J Ä N S T E N Ellinor Fridh Tfn: 08-786 44 15 PM 2011-01-18 Dnr 2011:32 FAS 3 INOM JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN Följande frågeställningar önskas besvarade för tredje fasen av jobb-

Läs mer

Småföretagare får låg pension

Småföretagare får låg pension Datum 2011-11-xx Sid 1(5) Småföretagare får låg pension Sveriges småföretagare har inga stora summor att vänta sig i allmän pension. Deras inkomstuppgifter i dag kommer inte att ge mer än runt 12 000 kr

Läs mer

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting Lönestatistik Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Konferens Vuxnas lärande 24 februari. yhmyndigheten.se

Konferens Vuxnas lärande 24 februari. yhmyndigheten.se Konferens Vuxnas lärande 24 februari Myndighetens uppdrag - Yh, KY, KU, lärlingsutbildning, enligt lag och förordning Analysera kompetensbehov Besluta om utbildningar och statsbidrag Ge kvalitetsstöd till

Läs mer

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 1 Sammanfattning 1 (2) En tredjedel av de svenskar som inte redan är pensionärer

Läs mer

Biodling, gårdsbutiker och gårdsnära livsmedelsproduktion

Biodling, gårdsbutiker och gårdsnära livsmedelsproduktion Biodling, gårdsbutiker och gårdsnära livsmedelsproduktion Bakgrund LRF har i samarbete med företaget, söktjänsten, Gårdsnära tagit fram antalet företag med biodling, gårdsbutik samt egen livsmedelsproduktion

Läs mer

Företagsamhetsmätning - Gotlands län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning - Gotlands län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning - Gotlands län Johan Kreicbergs Våren 2009 Gotland Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Utbildningar inom yrkeshögskolan som bedrivs med viss kontinuitet - Tidsserier av statistik, beskrivning och analys. Återrapportering 2014

Utbildningar inom yrkeshögskolan som bedrivs med viss kontinuitet - Tidsserier av statistik, beskrivning och analys. Återrapportering 2014 Utbildningar inom yrkeshögskolan som bedrivs med viss kontinuitet - Tidsserier av statistik, beskrivning och analys Återrapportering 2014 Myndigheten för yrkeshögskolan Västerås 2014-05-05 1 (36) Återrapportering

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN UPPSALA LÄN 2009-2014 Yrkesutbildningar inom yrkesvux och yrkeshögskolan i Uppsala län År 2009 startades Yrkeshögskolan och kommunerna

Läs mer

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Viktigt vid val av pensionsförvaltare Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Sammanfattning Vad av följande är viktigt vid val av pensionsförvaltare av avtalspension? På frågan vad som är viktigt vid val

Läs mer

Diagrammet visar beviljat* och utbetalat belopp per år från bidragets start till och med

Diagrammet visar beviljat* och utbetalat belopp per år från bidragets start till och med Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Yrkesanalys inom funktionshinderområdet och beviljade YH utbildningar. myh.se

Yrkesanalys inom funktionshinderområdet och beviljade YH utbildningar. myh.se Yrkesanalys inom funktionshinderområdet och beviljade YH utbildningar Myndighetens huvudsakliga uppdrag Myndigheten ansvarar för frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige. Myndigheten analyserar arbetsmarknadens

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

PPM-BHK Punktprevalensmätning av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler. Landstingens resultat HT11

PPM-BHK Punktprevalensmätning av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler. Landstingens resultat HT11 PPM-BHK Punktprevalensmätning av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler Landstingens resultat HT11 Punktprevalensmätningar av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler PPM Antal

Läs mer

Ansökan om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning 2011

Ansökan om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning 2011 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN 1 (1) 2010-09-21 MISSIV ANNE-MARIE SKÖLIN DIREKT NR 0224-551 23 DNR 2010/85 UAN NR 10/48 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden MISSIV Ansökan om statsbidrag

Läs mer

En ny myndighet. yhmyndigheten.se

En ny myndighet. yhmyndigheten.se En ny myndighet Myndigheten för yrkeshögskolan analyserar kompetensbehov, beslutar om Yh-utbildningar, ger stöd till utbildningsanordnare och granskar utbildningarnas resultat. Målet är en yrkeshögskola

Läs mer

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Rapport Mars 21 Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Omslagsbilder Ingång till hus. Foto: Marie Birkl. Par i kök. Foto: Tina Stafrén. Utgiven av Länsstyrelsen Jämtlands län, avdelningen för Hållbar

Läs mer

RAMS Maria Håkansson statistiska_centralbyran_scb

RAMS Maria Håkansson statistiska_centralbyran_scb RAMS 2014 Maria Håkansson 2015-12-03 facebook.com/statisticssweden @SCB_nyheter statistiska_centralbyran_scb 4 655 800 4 285 109 Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) Folk- och bostadsräkningar

Läs mer