Statistik över konst- och kulturutbildningar. Beslut efter ansökan om överföring från kompletterande utbildningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Statistik över konst- och kulturutbildningar. Beslut efter ansökan om överföring från kompletterande utbildningar"

Transkript

1 Statistik över konst- och kulturutbildningar Beslut efter ansökan om överföring från kompletterande utbildningar Februari 2015

2 1 (7) Datum: Inledning Konst- och kulturutbildningar 1 är en eftergymnasial utbildningsform som syftar till att förbereda för högskoleutbildning som kan leda fram till konstnärlig examen, ge ett kvalificerat yrkeskunnande inom konst- eller kulturområdet, eller att bevara eller utveckla kulturarvet. Utbildningarna har tidigare bedrivits under regelverket som styrt kompletterande utbildningar. Kompletterande utbildningar fasas nu ut successivt. Under hösten 2014 har en ansökningsprocess för att föra över tidigare kompletterande utbildningar till regelverken för yrkeshögskolan eller konst- och kulturutbildningar ägt rum. Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) har bedömt och granskat ansökningar för de utbildningar som omfattas av överföringen och presenterar här vilka utbildningar som överförts till konst- och kulturutbildningar. De flesta utbildningar kommer att starta under hösten Flest utbildningar inom utbildningsområdet Konst Totalt beviljas 120 utbildningar med totalt årsplatser 2. Utbildningarna finns inom sex utbildningsområden 3. Det största utbildningsområdet är Konst (37 utbildningar) följt av Musik och scenkonst (32 utbildningar). Det finns 22 utbildningar inom utbildningsområdet Konsthantverk och 15 inom Medieproduktion och skrivande. Minst är utbildningsområdena Design, formgivning och mode (9 utbildningar) och Övrigt (5 utbildningar). Se diagram 1 för antal årsplatser per utbildningsområde. Diagram 1 Antal årsplatser per utbildningsområde Konst 965 Musik och scenkonst 798 Konsthantverk Medieproduktion och skrivande Design, formgivning och mode 207 Övrigt Antal årsplatser Vanligast är statligt stöd i form av såväl studiestöd som statsbidrag Konst- och kulturutbildningarna kan få tre olika sorters stöd: enbart statsbidrag, enbart studiestöd och både studiestöd och statsbidrag. Diagram 2 visar att de allra flesta utbildningar (71 utbildningar) har såväl studiestöd som statsbidrag. 37 utbildningar har enbart studiestöd och 12 har enbart statsbidrag. Antalet årsplatser för utbildningar med enbart statsbidrag är litet och utbildningarna är väldigt korta, de flesta utbildningarna är 1 Förordning (2013:871) om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar 2 Med årsplats avses en studerandeplats i heltidsutbildning som omfattar 40 veckor. 3 Utbildningsområdena har skapats av MYH för konst- och kulturutbildningar. Indelningen bygger på Svensk utbildningsnomenklatur SUN2000.

3 MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 2 (7) mellan en och fem veckor långa. Det finns även en längre utbildning som enbart har statsbidrag: Konstskolan Linnea riktar sig till personer med intellektuell funktionsnedsättning och de studerande finansierar sina studier på annat sätt. Diagram 2 Antal årsplatser per stödform Statsbidrag Studiestöd Studiestöd + Statsbidrag Majoriteten av utbildningarna syftar till att förbereda för högre konstnärliga studier Konst- och kulturutbildningar kan ha tre olika syften: utbildning som syftar till att förbereda för högskoleutbildning som kan leda fram till konstnärlig examen (förkortat: förberedande), utbildning till kulturyrken och kulturarvsutbildning. Det är viktigt att tänka på att utbildningens syfte och det syfte som den studerande har med utbildningen kan skilja sig åt. Flest utbildningar har som syfte att förbereda för högre konstnärliga studier (79 utbildningar) följt av utbildningar till kulturyrken (27 utbildningar), se diagram utbildningar syftar till att bevara och utveckla kulturarvet. 11 av dessa är korta utbildningar med enbart statsbidrag, resterande utbildningar har såväl studiestöd som statsbidrag. Den vanligaste stödformen för förberedande och för kulturyrkesutbildningar är såväl studiestöd som statsbidrag. Bland de förberedande utbildningarna har 52 utbildningar studiestöd och statsbidrag och 27 har enbart studiestöd. Det finns inga utbildningar med enbart statsbidrag som är förberedande. Bland utbildningar till kulturyrken har 16 utbildningar såväl studiestöd som statsbidrag och 10 utbildningar har enbart studiestöd. En utbildning (Konstskolan Linnea) har enbart statsbidrag. Diagram 3 Antal årsplatser per syfte Förberedande Kulturyrke Kulturarv

4 MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 3 (7) En tredjedel av alla årsplatser finns på högskoleförberedande utbildningar inom utbildningsområdet Konst Tabell 1 nedan visar antal årsplatser per syfte uppdelat per utbildningsområde. Utbildningsområdena är i sin tur uppdelade i de olika utbildningsinriktningarna 4 som finns inom respektive utbildningsområde. Det största utbildningsområdet Konst består nästan uteslutande av förberedande utbildningar varav de flesta är bild- och formkonstnärliga utbildningar. Av de 37 utbildningarna inom utbildningsområdet Konst har 31 utbildningar såväl studiestöd som statsbidrag. Utbildningsområdet Musik och scenkonst är inte lika enhetligt som utbildningsområdet Konst, såväl utifrån syftena som utifrån stödformer och inriktningar. Flest utbildningar finns inom musikinriktningar följt av dans, musikal och teater. Många av musikutbildningarna är förberedande, men det finns även yrkesutbildningar och utbildningar inom kulturarvsområdet. Dans- och musikalutbildningarna är till övervägande del yrkesutbildningar. Inom utbildningsområdet Musik och scenkonst har knappt hälften av alla 32 utbildningar enbart studiestöd (14 utbildningar) och knappt hälften har såväl studiestöd som statsbidrag (15 utbildningar). Utbildningsområdet Konsthantverk har 22 utbildningar och 406 årsplatser. Inom utbildningsområdet finns förhållandevis många kortkurser med få årsplatser. De flesta årsplatser inom utbildningsområdet finns på förberedande utbildningar följt av kulturarvsutbildningar. Vanligast är breda utbildningar inom konsthantverk där de studerande studerar flera olika hantverksinriktningar inom ramen för utbildningen. Andra inriktningar är utbildningar inom textil, keramik och ädelmetallsmide. Samtliga utbildningar förutom kortkurserna har såväl studiestöd som statsbidrag. Ett undantag är utbildningen i ädelmetallsmide som enbart har studiestöd. Det fjärde största utbildningsområdet Medieproduktion och skrivande består av relativt få utbildningar (15 utbildningar) men några har många årsplatser per utbildning. Utbildningarna finns inom fyra olika inriktningar varav utbildningar mot grafisk formgivning, design och copywriting är den största avseende antal årsplatser. De allra flesta av utbildningarna syftar till kulturyrken. Utbildningar inom film- och Tv-produktion är övervägande högskoleförberedande. Samtliga fotografiutbildningar syftar till högre konstnärliga studier. Inom utbildningsinriktningen svenska och litteraturvetenskap finns olika skrivarutbildningar och samtliga är utbildningar till kulturyrken. Inom detta utbildningsområde är det vanligare med enbart studiestöd (10 utbildningar) än såväl studiestöd som statsbidrag (5 utbildningar). Utbildningsområdet Design, formgivning, mode är det näst minsta utbildningsområdet och har 9 utbildningar och 207 årsplatser. Med undantag för en utbildning är samtliga utbildningar förberedande för högre konstnärliga studier. Det är vanligare med enbart studiestöd (6 utbildningar) än med såväl studiestöd som statsbidrag (3 utbildningar). De flesta utbildningar finns inom inriktningar mot mode, konfektion och textil, följt av utbildningar inom industri- och produktdesign och utbildningar inom inredningsdesign. Inom utbildningsområdet Övrigt finns 5 utbildningar och 29 årsplatser. Det finns en förberedande arkitekturutbildning, en längre kulturarvsutbildning inom nyckelharpsbygge och en möbelutbildning som är högskoleförberedande. Utbildningarna inom inriktningen Ospecificerad är kulturarvsutbildningar som är kortkurser där utbildningsutbudet sträcker sig över flera olika utbildningsområden och som därför inte kan kategoriseras på annat sätt. 4 Utbildningsinriktningarna följer MYH:s lokala utvidgning av inriktningsmodulen i Svensk utbildningsnomenklatur SUN2000.

5 MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 4 (7) Tabell 1 Antal årsplatser efter utbildningsområde, utbildningsinriktning och syfte Utbildningsområde Utbildningsinriktning Antal årsplatser Utbildningens syfte Förberedande Kulturyrke Kulturarv Design, formgivning och mode Breda utbildningar tillverkning av textilier och konfektion Utbildningar inom konfektionsteknik Utbildningar inom industri- och produktdesign Utbildningar inom inredningsdesign Övriga utbildningar modedesign Konst Bild- och formkonstnärliga utbildningar Breda utbildningar inom konst och media Övriga utbildningar inom bild- och formkonst Konsthantverk Breda utbildningar konsthantverk Utbildningar inom textil Utbildningar inom keramik Utbildningar inom ädelmetallsmide Övriga utbildningar konsthantverk 6 6 Medieproduktion och skrivande Utbildningar mot grafisk formgivning, design och copywriting Utbildningar inom film- och Tv-produktion Utbildningar till fotograf Övriga utbildningar i svenska och litteraturvetenskap Musik och scenkonst Utbildningar inom dans Utbildningar med inriktning mot musikal Övriga utbildningar musik Breda utbildningar musik Utbildningar inom teater Utbildningar inom musikproduktion Utbildningar till musikkompositör Övriga utbildningar inom musik, dans och dramatik Övrigt Övriga utbildningar samhällsbyggnad och arkitektur Utbildningar till trätekniker, hantverk 6 6 Ospecificerad 5 8 Utbildningar till musikinstrumentmakare 3 3 Totalt

6 MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 5 (7) Flest årsplatser i Stockholms län men Gotland störst i relation till antal invånare i länet De flesta konst- och kulturutbildningar finns i storstäderna och främst i Stockholms län där det finns årsplatser (57 procent). Näst störst är Västra Götalands län med 642 årsplatser (23 procent) följt av Dalarnas och Skåne län med 102 årsplatser (4 procent) vardera. För att få en uppfattning om årsplatsernas fördelning i relation till hur många som bor i respektive län kan man beräkna antal årsplatser per invånare i åldern år 5. I riket som helhet finns det 5 årsplatser på konst- och kulturutbildningar per invånare. Jämför man länen så har Gotlands län överlägset flest årsplatser per invånare följt av Stockholms län. Även Västra Götalands län och Dalarna län har fler platser per invånare än riket i genomsnitt. Se diagram 4. Diagram 4 Antal årsplatser per invånare år per län Gotland Stockholm Västra Götaland Dalarna Totalt Örebro Kalmar Västerbotten Uppsala Västernorrland Västmanland Skåne Östergötland 5,0 4,0 3,5 3,3 2,6 2,1 1,8 1,4 0,5 6,8 6,7 12,3 23, Antal årsplatser per invånare år Några få stora och många små utbildningsanordnare Det finns totalt 57 olika utbildningsanordnare fördelat på 42 organisationer som anordnar konst- och kulturutbildningar. Om man räknar varje anordnare för sig, oberoende av om de finns inom samma organisation eller inte är Kulturama störst med 355 årsplatser följt av Nyckelviksskolan med 192 årsplatser och Berghs School of Communication med 100 årsplatser. De allra flesta anordnare är dock väldigt små och har högst en eller två utbildningar. Ett annat sätt att se vilka som anordnar konst- och kulturutbildningar är att räkna antal årsplatser per organisation oberoende av om organisationen finns till exempel på flera orter och därmed består av olika utbildningsanordnare. I detta perspektiv är organisationen Medborgarskolan Stockholmsregionen (anordnarna Kulturama och Stockholms Tillskärarakademi ingår här) störst med 403 årsplatser, vilket motsvarar 14 procent av samtliga årsplatser. Näst störst organisation är Stiftelsen kursverksamheten vid Stockholms universitet (11 anordnare) med 367 årsplatser följt av Stiftelsen 5 Folkmängd år 31 december Källa SCB.

7 MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 6 (7) kursverksamheten vid Göteborgs universitet (4 anordnare) med 225 årsplatser. Stiftelsen kursverksamheten vid Stockholms universitet och Stiftelsen kursverksamheten vid Göteborgs universitet ingår i paraplyet Folkuniversitet. Där ingår också Stiftelsen kursverksamheten vid Umeå universitet som har en utbildning med 18 årsplatser. Folkuniversitetet som koncern har totalt 610 av alla årsplatser, vilket motsvarar 22 procent, och är därmed den aktör som inom konst- och kulturutbildningar har flest årsplatser under sitt tak. Mer statistik Den statistik som ligger till grund för denna promemoria hittar du på myndighetens webbplats i anslutning till denna promemoria. Där hittar du också en excelfil med en lista över samtliga utbildningar. Definitioner Statligt stöd i form av studiestöd och statsbidrag Konst- och kulturutbildningar får statligt stöd i form av enbart studiestödsplatser, enbart statsbidragsplatser eller såväl studiestöds- som statsbidragsplatser. Utbildningens syfte Konst- och kulturutbildningar kan ha tre olika syften: 1. förberedande utbildningar, dvs. utbildningar som syftar till att förbereda för högskoleutbildningar som kan leda fram till konstnärliga examina 2. utbildningar till kulturyrken, dvs. utbildningar som medverkar till att utveckla ett kvalificerat yrkeskunnande inom det konstnärliga eller kulturella området 3. kulturarvsutbildningar, dvs. utbildningar som har ett innehåll som syftar till att bevara eller utveckla kulturarvet. Årsplats Med årsplats avses en studerandeplats i heltidsutbildning som omfattar 40 veckor. Utbildning En utbildning beviljas ett antal årsplatser och ett antal utbildningsomgångar, det vill säga utbildningsstarter. Utbildningsanordnaren får under ett kalenderår fördela de beviljade årsplatserna mellan utbildningsomgångar inom samma utbildning. Utbildningsområden för konst- och kulturutbildningar Utbildningsområdena har skapats av MYH för Konst- och kulturutbildningar. Indelningen bygger på Svensk utbildningsnomenklatur SUN2000. SUN2000 är en klassificering av utbildningar som Statistiska centralbyrån (SCB) ansvarar för. Den är en standard för klassificering av enskilda utbildningar samtidigt som den utgör ett system för aggregering av utbildningar till större grupper. Varje utbildningsinriktning grupperas efter SUN-kod, vilken finns på fyra nivåer. Den mest aggregerade nivån är en position (en siffra). Den mest detaljerade nivån är fyra positioner (tre siffor och en bokstav). Myndigheten för yrkeshögskolan grupperar alla konst- och kulturutbildningar efter 6 utbildningsområden. Grupperingen är gjord med utgångspunkt efter SUNinriktning på tre positioner.

8 MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 7 (7) Tabell 2 Utbildningsområden inom konst- och kulturutbildningar efter SUNinriktning Utbildningsområde Design, formgivning och mode Konsthantverk Konst Medieproduktion och skrivande Musik och scenkonst Övrigt SUN-inriktning 214 Formgivning 542 Tillverkning av textilier, konfektion och lädervaror 215 Konsthantverk 210 Konst och media, allmän utbildning 211 Bild och formkonst 213 Medieproduktion 223 Svenska och litteraturvetenskap 212 Musik, dans och dramatik Övriga inriktningar Utbildningsinriktning Myndigheten för yrkeshögskolan har gjort en lokal utvidgning av inriktningsmodulen av SUN2000 för att kunna dela in utbildningarna i mer detaljerade inriktningar. Inriktningarna bygger på principerna för SUN2000 och utgångspunkten är att utbildningar med liknande innehåll ska finnas inom samma inriktning. Län Län avser det län där utbildningen ska bedrivas. Invånare år avser folkmängd 31 december 2013 (källa: SCB).

9 Rätt kompetens i rätt tid. Myndigheten för yrkeshögskolan Box 145, Västerås, Sweden

Studerandes sysselsättning 2014. YH- och KY-studerande som examinerades 2013

Studerandes sysselsättning 2014. YH- och KY-studerande som examinerades 2013 Studerandes sysselsättning 2014 YH- och KY-studerande som examinerades 2013 Förord Utbildningar inom yrkeshögskolan ska tillgodose arbetslivets behov av kvalificerad arbetskraft. Det är därför angeläget

Läs mer

Utbildningar inom yrkeshögskolan. Utbildningsplatser som avslutas 2011 2015.

Utbildningar inom yrkeshögskolan. Utbildningsplatser som avslutas 2011 2015. Utbildningar inom yrkeshögskolan. Utbildningsplatser som avslutas 211 215. 1 (54) Datum: 211-4-15 Dnr: YH 211/387 Utbildningar inom yrkeshögskolan. Utbildningsplatser som avslutas 211-215 Innehåll 1 Inledning...

Läs mer

Kartläggning av de utbildningar inom yrkeshögskolan där det behövs fler än nuvarande två utbildningsomgångar

Kartläggning av de utbildningar inom yrkeshögskolan där det behövs fler än nuvarande två utbildningsomgångar Kartläggning av de utbildningar inom yrkeshögskolan där det behövs fler än nuvarande två utbildningsomgångar Redovisning av regeringsuppdrag U2014/4209/GV 2014 ISBN: 978-91-87073-29-8. Foto: Johnér MYNDIGHETEN

Läs mer

Årsredovisning 2014 Myndigheten för yrkeshögskolan Årsredovisning 2013

Årsredovisning 2014 Myndigheten för yrkeshögskolan Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2014 Myndigheten för yrkeshögskolan Årsredovisning 2014 4 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer: MYH 2015/326 ISBN-nr: 978-91-87073-28-1 Västerås 2015-02-20 Tryck: Elanders Omslag:

Läs mer

Utbildningar inom yrkeshögskolan som bedrivs med viss kontinuitet - Tidsserier av statistik, beskrivning och analys. Återrapportering 2014

Utbildningar inom yrkeshögskolan som bedrivs med viss kontinuitet - Tidsserier av statistik, beskrivning och analys. Återrapportering 2014 Utbildningar inom yrkeshögskolan som bedrivs med viss kontinuitet - Tidsserier av statistik, beskrivning och analys Återrapportering 2014 Myndigheten för yrkeshögskolan Västerås 2014-05-05 1 (36) Återrapportering

Läs mer

Konst, kultur, hantverk och flyg lyfter i yrkeshögskolan. Förutsättningar för att inordna kompletterande utbildningar i yrkeshögskolan.

Konst, kultur, hantverk och flyg lyfter i yrkeshögskolan. Förutsättningar för att inordna kompletterande utbildningar i yrkeshögskolan. Konst, kultur, hantverk och flyg lyfter i yrkeshögskolan. Förutsättningar för att inordna kompletterande utbildningar i yrkeshögskolan. Myndigheten för yrkeshögskolans återrapportering 2010 1 (165) Datum:

Läs mer

Konst- och kulturutbildningar samt nya yrkeshögskoleutbildningar

Konst- och kulturutbildningar samt nya yrkeshögskoleutbildningar Remisspromemoria 2011-06-01 U2011/3561/SV Utbildningsdepartementet Konst- och kulturutbildningar samt nya yrkeshögskoleutbildningar Ett anpassat regelverk för de kompletterande utbildningarna 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Konstnärsnämnden ISBN 978-91-977435-3-2

Konstnärsnämnden ISBN 978-91-977435-3-2 Konstnärsnämnden ISBN 978-91-977435-3-2 Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 118 53 Stockholm Tel: 08-50 65 50 00 Fax: 08-50 65 50 90 E-post: info@konstnarsnamnden.se Hemsida: www.konstnarsnamnden.se Projektledare

Läs mer

Utbildningsanalys 2010 Myndigheten för yrkeshögskolans analys av arbetslivets Varannan i mål. få alla elever att fullfölja sin utbildning.

Utbildningsanalys 2010 Myndigheten för yrkeshögskolans analys av arbetslivets Varannan i mål. få alla elever att fullfölja sin utbildning. Utbildningsanalys 2010 Myndigheten för yrkeshögskolans analys av arbetslivets efterfrågan Varannan i mål. Gymnasieskolors på kompetens. förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning. Kvalitetsgranskningsrapport

Läs mer

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 www.nystartsjobb.se Nystartsjobben Nystartsjobben infördes den 1 januari 2007. Syftet med nystartsjobben är att stimulera arbetsgivare

Läs mer

Yrkeshögskolan vilka söker, vem tar examen och hur går det sedan?

Yrkeshögskolan vilka söker, vem tar examen och hur går det sedan? Yrkeshögskolan vilka söker, vem tar examen och hur går det sedan? Patrik Lind Alexander Westerberg RAPPORT 2015:12 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut

Läs mer

En översikt av yrkesutbildningssystemet

En översikt av yrkesutbildningssystemet Oktober 2012 Har Sverige ett tillräckligt flexibelt system för yrkesutbildning av vuxna? En översikt av yrkesutbildningssystemet för vuxna Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.1 Syfte... 5

Läs mer

Invandrares företagande

Invandrares företagande September 2007 Invandrares företagande En statistisk beskrivning av utlandsföddas företagande i Sverige Fler exemplar av broschyren kan beställas via Nuteks publikationsservice på telefon 08-681 91 00

Läs mer

Högskolenybörjare 2009/10 och doktorandnybörjare 2008/09 efter

Högskolenybörjare 2009/10 och doktorandnybörjare 2008/09 efter UF 20 SM 1003 Universitet och högskolor Högskolenybörjare 2009/10 och doktorandnybörjare 2008/09 efter föräldrarnas utbildningsnivå Higher education. Level of parental education among university entrants

Läs mer

Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan

Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan Detta dokument innehåller de frågor som omfattar ansökan om stöd endast i form av tillsyn, inom förordning om stöd

Läs mer

TEMARAPPORT 2014:3 UTBILDNING

TEMARAPPORT 2014:3 UTBILDNING TEMARAPPORT 2014:3 UTBILDNING Vuxnas deltagande i utbildning 2011/2012 TEMARAPPORT 2014:3 UTBILDNING Vuxnas deltagande i utbildning 2011/2012 Statistiska centralbyrån 2014 Report 2014:3 Adult participation

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6.

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6. StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6 Arbetspendling till och från Västerås år 2013 [Skriv text] Konsult och Service, 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se

Läs mer

S2003:005. Uppföljning av 1998 års nystartade företag tre år efter start

S2003:005. Uppföljning av 1998 års nystartade företag tre år efter start S2003:005 Uppföljning av 1998 års nystartade företag tre år efter start Innehållsförteckning Sida 2 Sammanfattning 3 Statistiken med kommentarer 42 Fakta om statistiken 52 Tabellförteckning 55 Tabeller

Läs mer

2012:29. Myndighetsanalys av Myndigheten för yrkeshögskolan

2012:29. Myndighetsanalys av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012:29 Myndighetsanalys av Myndigheten för yrkeshögskolan MISSIV DATUM DIARIENR 2012-10-16 2012/112-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2012-05-03 U2012/2730/GV Regeringen Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Bankernas hårda krav påverkar bostadsmarknaden

Bankernas hårda krav påverkar bostadsmarknaden Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2013 Bankernas hårda krav påverkar bostadsmarknaden Allt färre känner oro inför bostadsbeslut Trendbrott - fler tror på stigande

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden i Jönköpings

Läs mer

Arbetsmarknaden för dig med utbildning inom Biblioteks-, informations- och dokumentationsvetenskap

Arbetsmarknaden för dig med utbildning inom Biblioteks-, informations- och dokumentationsvetenskap 1 Arbetsmarknaden för dig med utbildning inom Biblioteks-, informations- och dokumentationsvetenskap Om rapporten Underlaget till rapporten kommer främst från SCBs sysselsättningsregister 1 och är baserat

Läs mer

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter Statistisk analys Per Gillström Analysavdelningen 08-563 085 16 per.gillstrom@hsv.se www.hsv.se 2011-12-09 2012/1 Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter I analysen

Läs mer

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten för yrkeshögskolans återrapportering 2011 1 (30) Datum: 2011-06-13 Återrapportering av

Läs mer

Temarapport 2012:3. Tema: Utbildning. Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2011/12. Utbildning och forskning

Temarapport 2012:3. Tema: Utbildning. Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2011/12. Utbildning och forskning Temarapport 2012:3 Tema: Utbildning Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2011/12 Utbildning och forskning Temarapport 2012:3 Tema: Utbildning Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2011/12 Statistiska

Läs mer

Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2011. Financiers and providers within education, health care and social services, 2011

Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2011. Financiers and providers within education, health care and social services, 2011 OE 29 SM 1301 Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2011 Financiers and providers within education, health care and social services, 2011 I korta drag Det offentliga stod för merparten av

Läs mer

En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015. Vägen till det första jobbet

En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015. Vägen till det första jobbet En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015 Vägen till det första jobbet 1. Förord Rapporten En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen ger svar på frågor om vilken väg som ekonomer utexaminerade

Läs mer

INTEGRATION: RAPPORT 3. Integration. ett regionalt perspektiv

INTEGRATION: RAPPORT 3. Integration. ett regionalt perspektiv INTEGRATION: RAPPORT 3 Integration ett regionalt perspektiv Omslagsbilden: Kartan återkommer inne i boken och visar andelen utrikes födda i de 72 FA-regionerna år 2008. INTEGRATION: RAPPORT 3 Integration

Läs mer

Nytt mått tydliggör bilden av sjunkande prestationsgrader

Nytt mått tydliggör bilden av sjunkande prestationsgrader Statistisk analys Lena Eriksson Analysavdelningen 08-5630 8671 lena.eriksson@ukambetet.se www.uk-ambetet.se 2013-03-12 2013/2 Uppdatering december 2013: I denna statistiska analys är uppgifter om helårsstudenter

Läs mer