Utbildningar inom yrkeshögskolan. Utbildningsplatser som avslutas

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningar inom yrkeshögskolan. Utbildningsplatser som avslutas 2011 2015."

Transkript

1 Utbildningar inom yrkeshögskolan. Utbildningsplatser som avslutas

2

3 1 (54) Datum: Dnr: YH 211/387 Utbildningar inom yrkeshögskolan. Utbildningsplatser som avslutas Innehåll 1 Inledning Bakgrund och syfte Utbildningsutbud Vilka utbildningar finns det inom yrkeshögskolan? Klassificering av utbildningar, SUN2 Hur har vi gjort? Läsanvisningar Hur kan underlaget användas? Utbildningsplatser med avslut Data/IT Sammanfattande beskrivning av utbildningsområdet Utbildningsplatser som avslutas Ekonomi, administration och försäljning Sammanfattande beskrivning av utbildningsområdet Utbildningsplatser som avslutas Friskvård och kroppsvård Sammanfattande beskrivning av utbildningsområdet Utbildningsplatser som avslutas Hotell, restaurang och turism Sammanfattande beskrivning av utbildningsområdet Utbildningsplatser som avslutas Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Sammanfattande beskrivning av utbildningsområdet Utbildningsplatser som avslutas Journalistik och information Sammanfattande beskrivning av utbildningsområdet Utbildningsplatser som avslutas Juridik Kultur, media och design Sammanfattande beskrivning av utbildningsområdet Utbildningsplatser som avslutas Lantbruk, djurvård, trädgård, skog, fiske Sammanfattande beskrivning av utbildningsområdet Utbildningsplatser som avslutas Miljövård och miljöskydd Sammanfattande beskrivning av utbildningsområdet Utbildningsplatser som avslutas Pedagogik och undervisning Sammanfattande beskrivning av utbildningsområdet Utbildningsplatser som avslutas Samhällsbyggnad och byggteknik Sammanfattande beskrivning av utbildningsområdet Utbildningsplatser som avslutas Säkerhetstjänster Sammanfattande beskrivning av utbildningsområdet Utbildningsplatser som avslutas Teknik och tillverkning Sammanfattande beskrivning av utbildningsområdet... 43

4 MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 2 (54) Utbildningsplatser som avslutas Transporttjänster Sammanfattande beskrivning av utbildningsområdet Utbildningsplatser som avslutas Övrigt... 54

5 MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 3 (54) 1 Inledning 1.1 Bakgrund och syfte Denna rapport är en del av de underlag som utbildningsanordnare och arbetsliv bör beakta innan de ansöker om att få ingå i yrkeshögskolan i årets ansökningsomgång. Rapporten är en sammanställning och beskrivning av utbildningar inom yrkeshögskolan med platser som avslutas För arbetslivet är det viktigt att veta när de studerande är klara med utbildningen och står till arbetsmarknadens förfogande. För mer detaljerad information om respektive utbildning se bilagor i form av Excel-filer. Syftet med att presentera och tillgängliggöra information över utbildningsutbudet är att såväl utbildningsanordnare som arbetslivet får en överblick över vilka utbildningar som finns inom yrkeshögskolan, var i landet de är lokaliserade, antalet platser inom respektive utbildningsinriktning och vilket år de avslutas. Det ökade kravet på utbildningsanordnare att beskriva och tydliggöra arbetslivets efterfrågan förutsätter ett nära samarbete med företrädare för arbetslivet. Vid beviljande av utbildningar att få ingå i yrkeshögskolan tas hänsyn till både efterfrågebilden på yrkeskompetenser och befintligt utbildningsutbud i form av utbildningsplatser inom olika utbildningsinriktningar. Det är därför angeläget att även utbildningsanordnare och arbetsliv får information om utbildningsutbudet för att kunna bedöma om antalet utbildningsplatser är tillräckligt eller inte i förhållande till efterfrågan på aktuell yrkeskompetens.

6 MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 4 (54) 1.2 Utbildningsutbud Vilka utbildningar finns det inom yrkeshögskolan? I denna rapport beskrivs det utbildningsutbud som finns inom yrkeshögskolan. För arbetslivet är det viktigt att veta när de studerande är klara med utbildningen och står till arbetsmarknadens förfogande. Därför beskrivs utbildningsutbudet i form av antal utbildningsplatser som avslutas Utbildningarna är både kvalificerade yrkesutbildningar (Ky-utbildningar) och yrkeshögskoleutbildningar (Yh-utbildningar). Så småningom kommer alla utbildningar inom yrkeshögskolan att vara Yh-utbildningar, men under en övergångsperiod (längst fram till och med 213) kommer båda utbildningsformerna att finnas. Information om antal utbildningar, omgångar och platser är tagen från myndighetens administrativa system och visar bilden så som den var den 1 mars 211. En utbildning kan ha flera omgångar och varje omgång beviljas ett antal platser med statsbidrag. Normalt påbörjas en omgång per kalenderår. Följande redovisas i rapporten: Utbildningar som pågick 31 december 21 och med utbildningsplatser som avslutas Utbildningar som startar från och med 1 januari 211 och med utbildningsplatser som avslutas Information om yrkesutgångar som utbildningen förväntas leda till baseras på den information som utbildningsanordnarna lämnar in via Mina anordnarsidor och som sedan presenteras i myndighetens sökmotor, båda nås via myndighetens webbplats. Varje år ställs ett antal av de beviljade utbildningsomgångarna in, vilket för med sig att antalet utbildningsplatser i realiteten kommer att vara färre än det antal som presenteras i denna rapport. Andelen inställda omgångar 21 var cirka 8 procent av samtliga beviljade omgångar. Som komplement till rapporten finns även detaljerad information om utbildningarna och antal omgångar, antal utbildningsplatser, var de är lokaliserade, vem som är utbildningsanordnare med mera. Informationen är redovisad i separata Excelfiler, publicerade som bilagor till rapporten på myndighetens webbplats. 1.3 Klassificering av utbildningar, SUN2 Hur har vi gjort? Utbildningarna inom yrkeshögskolan är indelade i 16 olika utbildningsområden. Till grund för indelningen av de olika utbildningsområdena ligger Svensk utbildningsnomenklatur (SUN 2). SUN är en standard för klassificering av enskilda utbildningar samtidigt som den utgör ett system för aggregering av utbildningar till större grupper. SUN beslutas av Statistiska centralbyrån, SCB. 1 Tabell 1 visar vilka SUN-koder som ligger bakom utbildningsområdena. Alla utbildningar inom yrkeshögskolan SUN-kodas av Myndigheten för yrkeshögskolan. Utbildningarna som presenteras i denna rapport har SUN-kodats av den nu avvecklade Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning respektive Myndigheten för yrkeshögskolan. Klassificering av utbildningar inom yrkeshögskolan är problematisk så tillvida att Yhutbildningarnas innehåll ofta består av nya lösningar och kombinationer av innehåll som inte riktigt går att översätta till befintlig klassificering. Myndigheten avser att se över kodningen av utbildningarna i syfte att öka kvaliteten i registret över utbildningar. 1 SUN används i såväl centrala register för officiell statistik, till exempel i Statistiska Centralbyråns (SCB) register över befolkningens utbildning, som vid specialundersökningar. Den svenska klassificeringen är anpassad till den internationella standarden för klassificering av utbildningar vilket underlättar användningen av den nationella statistiken i internationella sammanhang. För mer information om SUN länk till SCB: aspx

7 MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 5 (54) Tabell 1. Utbildningsområden inom yrkeshögskolan enligt SUN 2 Utbildningsområde Inriktning enligt SUN 2 Data/IT Ekonomi, administration och försäljning Friskvård och kroppsvård Hotell, restaurang och turism Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Journalistik och information Juridik Kultur, media och design Lantbruk, djurvård, trädgård, skog och fiske Miljövård och miljöskydd Pedagogik och undervisning Samhällsbyggnad och byggteknik Säkerhetstjänster Teknik och tillverkning Transporttjänster Övrigt 48 Data 34 Företagsekonomi, handel och administration 813 Idrott och friskvård 815 Hår- och skönhetsvård 811 Hotell, restaurang och storhushåll 812 Turism, resor och fritid 72 Hälso- och sjukvård 76 Socialt arbete och omsorg 32 Journalistik och information 38 Juridik och rättsvetenskap 21 Konst och media 62 Lantbruk, trädgård, skog och fiske 64 Djursjukvård 85 Miljövård och miljöskydd 14 Pedagogik och lärarutbildning 58 Samhällsbyggnad och byggnadsteknik 86 Säkerhetstjänster 52 Teknik och teknisk industri 54 Material och tillverkning 84 Transporttjänster 814 Hushållstjänster och lokalvård 1.4 Läsanvisningar Hur kan underlaget användas? Rapporten är indelat efter de 16 utbildningsområdena som finns inom yrkeshögskolan, ett kapitel per utbildningsområde. Varje kapitel är byggt upp på samma sätt och består av en sammanfattning av utbildningsområdet och sedan en beskrivning av utbildningarna per SUN-inriktning. Sammanfattningen består av information om vilka SUN-inriktningar som finns inom området, antal utbildningar, omgångar och utbildningsplatser som avslutas Inom inriktningar beskrivs utbildningarna med avseende på totala antalet utbildningsplatser med avslut , hur många utbildningar och omgångar platserna fördelar sig på och var i landet utbildningarna finns. Här finns också kort information om de vanligaste yrkesutgångarna inom inriktningen. Antal utbildningsplatser per inriktning med avslut åren 211 till och med 215 anges i diagrammen. Diagrammen följer efter beskrivningen av de olika SUN-inriktningar som respektive diagram visar. Den som vill ha mer detaljerad information om den geografiska fördelningen av antal platser hänvisas till bilaga 1 Yh Ky, platser med avslut efter utbildningsområde, inriktning och län som är publicerad på myndighetens webbplats. Mer information om de enskilda utbildningsomgångarna finns i bilaga 2a Yh Ky, omgångar med avslut sorterade efter län och kommun och bilaga 2b Yh Ky, omgångar med avslut sorterade efter utbildningsområde och inriktning som också finns på myndighetens webbplats. Filerna är skrivskyddade. Den som vill jobba med filerna och till exempel aggregera eller sortera får kopiera aktuell flik och klistra in i en tom arbetsbok i Excel. Myndigheten för yrkeshögskolan beviljar i årliga ansökningsomgångar ett antal utbildningar som får ingå i yrkeshögskolan. Beviljandet, i form av antal utbildningsplatser, styrs av regeringens medelstilldelning i myndighetens årliga regleringsbrev. Utbildningarna beviljas två utbildningsomgångar och varje utbildningsomgång får ett visst

8 MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 6 (54) antal platser beviljat. 2 Statsbidraget är i form av schablon per utbildningsplats beräknat utifrån vilken typ av utbildning som anordnaren får statsbidrag för. Det totala statsbidraget som betalas ut per utbildning beräknas efter hur många studerande som faktiskt läser utbildningen. Diagram 1 och Tabell 2 nedan visar det totala antalet utbildningsplatser inom Ky/Yh som avslutas åren Utbildningar inom yrkeshögskolan är olika långa och startas och avslutas på olika tidpunkter under året. Av diagrammet framgår att många utbildningsomgångar avslutas under 211, 212 och 213. Notera att under 214 avslutas betydligt färre utbildningsomgångar vilket är helt naturligt då myndigheten januari 211 beviljade utbildningar som ska starta tidigast under hösten 211. I det följande ges några exempel för att förtydliga innebörden av detta. Startas den första omgången av en tvåårig utbildning hösten 211 så blir de studerande klara med utbildningen under hösten 213, startar den andra omgången våren 212 så blir de studerande klara med utbildningen under våren 214. Startas den första omgången av en ettårig utbildning hösten 211 så avslutar de studerande sin utbildning under hösten 212. Startar den andra omgången våren 212 så avslutar de studerande utbildningen under våren 213. Läsaren bör också beakta att det är skillnad mellan antal platser, antal studerande och antal examinerade. Myndigheten beviljar ett visst antal platser per utbildning, sedan börjar ett visst antal studerande läsa utbildningen och slutligen examineras ett visst antal studerande från utbildningen. Examensgraden varierar mellan utbildningsområden och mellan olika utbildningsinriktningar. I genomsnitt var examensgraden knappa 7 procent (antal examinerade i relation till antagna). Låga examinationsgrader behöver dock inte bero på att de studerande är omotiverade eller att utbildningarna är dåliga. Det kan också bero på att de studerande får arbete innan de har avslutat sin utbildning. De avhopp som sker från utbildningarna sker i regel precis i slutet av utbildningen och antalet utbildade som kommer ut på arbetsmarknaden är troligtvis större än det totala antalet som tar ut examen. Dessutom kan examinationsgraden bero på brister i uppgiftslämnandet från utbildningsanordnare till myndighetens register. Diagram 1. Antal utbildningsplatser inom Ky/Yh med avslut åren År 211 År 212 År 213 År 214 År Ky-utbildningar beviljades maximalt fyra omgångar

9 MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 7 (54) Tabell 2. Antal utbildningsplatser som avslutas åren per utbildningsområde och avslutsår Utbildningsområde Avslut 211 Avslut 212 Avslut 213 Avslut 214 Avslut 215 Ky/Yh-platser med avslut Data/IT Ekonomi, administration och försäljning Friskvård och kroppsvård Hotell, restaurang och turism Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Journalistik och information Juridik Kultur, media och design Lantbruk, djurvård, trädgård, skog och fiske Miljövård och miljöskydd Pedagogik och undervisning Samhällsbyggnad och byggteknik Säkerhetstjänster Teknik och tillverkning Transporttjänster Övrigt Summa

10 MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 8 (54) 2 Utbildningsplatser med avslut Data/IT Sammanfattande beskrivning av utbildningsområdet Det totala antalet utbildningsplatser med avslut inom hela utbildningsområdet är 4 76 fördelat på 96 utbildningar och 16 omgångar. Området är det femte största inom yrkeshögskolan och utgör cirka 9 procent av alla utbildningsplatser. De flesta utbildningsplatserna inom Data/IT finns i Stockholms, Skåne och i Västra Götalands län. Övriga utbildningsplatser finns i 1 län från Blekinge i söder till Västernorrland i norr. Utbildningarna är huvudsakligen inriktade mot systemvetenskap och programvaruteknik, Webb-utveckling och spelutveckling. Inom utbildningsområdet Data/IT finns Ky-/Yh-utbildningar med följande SUN-inriktningar: Systemvetenskap och programvaruteknik (SUN 481a) Annan utbildning inom datavetenskap och systemvetenskap (SUN 481x) Datoranvändning (SUN 482z) Data, övrig/ospecificerad utbildning (SUN 489z). Se bilaga 1 för mer detaljerad information om i vilka län utbildningarna finns och bilagorna 2a och 2b för mer detaljerad information om de enskilda utbildningsomgångarna. Alla bilagor finns i anslutning till rapporten på myndighetens webbplats Utbildningsplatser som avslutas Systemvetenskap och programvaruteknik (SUN 481a) Det totala antalet utbildningsplatser med avslut inom inriktningen är fördelat på 67 utbildningar och 111 omgångar. De flesta utbildningsplatserna finns i Stockholms, Skåne och Västra Götalands län. Utöver dessa finns utbildningar inom denna inriktning i 8 län från Blekinge i söder till Västernorrland i norr. Utbildningarna är inriktade mot yrkesroller inom systemutveckling, programmering, systemadministration, testning och säkerhet. Se diagram 2 för information om hur många platser som avslutas per år inom denna inriktning. Annan utbildning med inriktning mot datavetenskap och systemvetenskap (SUN 481x) Det totala antalet utbildningsplatser med avslut inom inriktningen är 494 fördelat på 8 utbildningar och 17 omgångar. Utbildningsplatserna finns i Skåne, Stockholms, Dalarnas och Västra Götalands län. Utbildningarna är i huvudsak inriktade mot yrkesroller inom spelutveckling. Se diagram 2 för information om hur många platser som avslutas per år inom denna inriktning. Datoranvändning (SUN 482z) Det totala antalet utbildningsplatser med avslut inom inriktningen är 5 fördelat på 1 utbildning och 2 omgångar. Utbildningen, som har benämningen Digital Visualisering - Arkitektur och design, finns i Jönköpings län. Se diagram 2 för information om hur många platser som avslutas per år inom denna inriktning. Data, övrig/ospecificerad utbildning (SUN 489z) Det totala antalet utbildningsplatser med avslut inom inriktningen är 878 fördelat på 2 utbildningar och 3 omgångar. Utbildningarna finns i 7 län från Skåne i

11 MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 9 (54) söder till Gävleborg i norr. Flest utbildningsplatser finns i Stockholms, Västra Götalands och Blekinge län. Utbildningarna är inriktade mot yrkesroller inom digital grafik och animering, interaktionsdesign och webbdesign. Se diagram 2 för information om hur många platser som avslutas per år inom denna inriktning. Diagram 2. Data/IT Antal utbildningsplatser inom Ky/Yh som avslutas åren a Systemvetenskap och programvaruteknik 489z Data, övrig/ospecificerad utbildning 481x Annan utb inom data- och systemvetenskap 482z Datoranvändning År 211 År 212 År 213 År 214 År 215

12 MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 1 (54) 2.2 Ekonomi, administration och försäljning Sammanfattande beskrivning av utbildningsområdet Det totala antalet utbildningsplatser med avslut inom hela utbildningsområdet är fördelat på 285 utbildningar och 48 utbildningsomgångar. Området är det största inom yrkeshögskolan och utgör 27 procent av det totala antalet utbildningsplatser. Cirka hälften av alla platser finns inom inriktningen Inköp, försäljning och distribution. Två tredjedelar av utbildningsplatserna inom utbildningsområdet finns i Stockholms, Skåne och Västra Götalands län. Övriga utbildningsplatser finns i alla län utom Gotland, Gävleborg och Jämtland. Inom utbildningsområdet Ekonomi, administration och försäljning finns Ky-/Yhutbildningar med följande SUN- inriktningar: Ekonomutbildning/företagsekonomi (SUN 34a) Annan bred utbildning i företagsekonomi, handel och administration (SUN 34x) Inköp, försäljning och distribution (SUN 341z) Företagsekonomi, handel och administration, övrig/ospecificerad utbildning (SUN 349z) Marknadsföring (SUN 342z) Bank, försäkring och finansiering (SUN 343z) Redovisning och beskattning (SUN 344z) Ledarskap, organisation och styrning (SUN 345a) Administration och förvaltning (SUN 345b) Personaladministration (SUN 345c) Annan utbildning i ledning och administration (SUN 345x) Läkarsekreterarutbildning (SUN 346a) Annan utbildning i kontorsservice och sekreterartjänster (SUN 346x). Se bilaga 1 för mer detaljerad information om i vilka län utbildningarna finns och bilagorna 2a och 2b för mer detaljerad information om de enskilda utbildningsomgångarna. Alla bilagor finns i anslutning till rapporten på myndighetens webbplats Utbildningsplatser som avslutas Ekonomutbildning/företagsekonomi (SUN 34a) Det totala antalet utbildningsplatser med avslut inom inriktningen är 181 fördelat på 6 utbildningar och 6 omgångar. Utbildningsplatserna finns i Skåne, Stockholms och Västra Götalands län. Efter genomgången utbildning ska de studerande kunna arbeta med affärsekonomi i dagligvaruhandel och konsumenthandel. Möjliga yrkesutgångar är business manager, marknadsassistent eller ekonom. Se diagram 3a för information om hur många platser som avslutas per år inom denna inriktning. Annan bred utbildning i företagsekonomi, handel och administration (SUN 34x) Det totala antalet utbildningsplatser med avslut inom inriktningen är 152 fördelat på 4 utbildningar och 5 omgångar. Utbildningsplatserna finns i Stockholms, Hallands och Dalarnas län. Inriktningen innehåller utbildningar med fokus på entreprenörskap och eget företagande. Möjliga yrkesutgångar efter avslutad utbildning är

13 MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 11 (54) handelsentreprenör eller growth manager. Se diagram 3a för information om hur många platser som avslutas per år inom denna inriktning. Inköp, försäljning och distribution (SUN 341z) Det totala antalet utbildningsplatser med avslut inom inriktningen är fördelat på 125 utbildningar och 219 omgångar. Två tredjedelar av utbildningsplatserna finns i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län. Övriga utbildningsplatser finns i alla län utom Gotlands, Dalarnas och Gävleborgs län. Utbildningarna inom inriktningen kan delas in i tre yrkesutgångar: företagssäljare/b2bsäljare, inköpare/supply manager och affärslogistiker. Flera av utbildningarna inriktas mot försäljning av teknik- och IT-lösningar samt internationell handel. Se diagram 3a för information om hur många platser som avslutas per år inom denna inriktning. Företagsekonomi, handel och administration, övrig/ospecificerad utbildning (SUN 349z) Det totala antalet utbildningsplatser med avslut inom utbildningsinriktningen är 11 fördelat på 2 utbildningar och 4 omgångar. Utbildningsplatserna finns i Västra Götalands och Östergötlands län. Utbildningarna syftar till yrkesroller med inriktning mot arbete med produkt- och leverans, service, kommunikation, koordination/samordning och kostnadseffektivitet. Se diagram 3a för information om hur många platser som avslutas per år inom denna inriktning. Diagram 3a. Ekonomi, administration och försäljning Antal utbildningsplatser inom Ky/Yh som avslutas åren z Inköp, försäljning, distribution 34a Ekonomutbildning / företagsekonomi 34x Annan bred utb i företagsek, handel, admin 349z Företagsek, handel, admin, övrig/ospec utb År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Marknadsföring (SUN 342z) Det totala antalet utbildningsplatser med avslut inom inriktningen är 555 fördelat på 12 utbildningar och 18 omgångar. Hälften av utbildningsplatserna finns i Skåne och Dalarnas län. Övriga utbildningsplatser finns i Stockholms, Västra Götalands, Norrbottens och Kronobergs län. Flertalet av utbildningarna har inriktning mot försäljning och kommunikation av varor, produkter och tjänster och förväntas leda till yrkesroller som marknadsförare, onlinemarknadsförare, sportmarknadsförare, kommunikatör och

14 MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 12 (54) butikskommunikatör. Se diagram 3b för information om hur många platser som avslutas per år inom denna inriktning. Bank, försäkring och finansiering (SUN 343z) Det totala antalet utbildningsplatser med avslut inom inriktningen är 395 fördelat på 8 utbildningar och 13 omgångar. Drygt två tredjedelar av utbildningsplatserna finns i Stockholms län. Övriga utbildningsplatser finns i Västra Götalands och Västernorrlands län. Utbildningarna inom inriktningen förväntas leda till yrkesroller som försäkringsförmedlare och skadereglerare. Se diagram 3b för information om hur många platser som avslutas per år inom denna inriktning. Redovisning och beskattning (SUN 344z) Det totala antalet utbildningsplatser med avslut inom utbildningsinriktningen är fördelat på 54 utbildningar och 96 omgångar. Drygt två tredjedelar av utbildningsplatserna finns i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län. Övriga utbildningsplatser finns i 1 län från Kalmar i söder till Västerbotten i norr. Utbildningarna inom inriktningen förväntas leda till yrkesutgångarna redovisningsekonom, redovisningskonsult eller redovisningsassistent. Se diagram 3b för information om hur många platser som avslutas per år inom denna inriktning. Diagram 3b. Ekonomi, administration och försäljning Antal utbildningsplatser inom Ky/Yh som avslutas åren z Redovisning, beskattning 342z Marknadsföring 343z Bank, försäkring, finansiering År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Ledarskap, organisation och styrning (SUN 345a) Det totala antalet utbildningsplatser med avslut inom inriktningen är 819 fördelat på 19 utbildningar och 28 omgångar. Cirka tre fjärdedelar av utbildningsplatserna finns i Stockholms, Västra Götalands, Skåne och Värmlands län. Övriga utbildningsplatser finns i Blekinge, Kronobergs, Södermanlands, Dalarnas och Norrbottens län. Utbildningarna är inriktade mot entreprenörskap, utveckling och ledning och förväntas leda till yrkesutgångarna butikschef, projektledare inom handel, service manager, avdelningschef detaljhandel, chef/ledare handel och butiksledare. Se diagram 3c för information om hur många platser som avslutas per år inom denna inriktning.

15 MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 13 (54) Administration och förvaltning (SUN 345b) Det totala antalet utbildningsplatser med avslut inom inriktningen är 35 fördelat på 1 utbildning och 1 omgång. Utbildningen, som har benämningen Lönespecialist, finns i Västra Götalands län. Utbildningen förväntas leda till yrkesutgångarna lönespecialist eller löneadministratör. Se diagram 3c för information om hur många platser som avslutas per år inom denna inriktning. Personaladministration (SUN 345c) Det totala antalet utbildningsplatser med avslut inom inriktningen är 62 fördelat på 2 utbildningar och 2 omgångar. Utbildningarna finns i Stockholms län och förväntas leda till yrkesroller inom Human Resources. Se diagram 3c för information om hur många platser som avslutas per år inom denna inriktning. Annan utbildning i ledning och administration (345x) Det totala antalet utbildningsplatser med avslut inom inriktningen är 316 fördelat på 8 utbildningar och 11 omgångar. Cirka hälften av utbildningsplatserna finns i Västra Götalands län. Övriga utbildningsplatser finns i Kronobergs, Uppsala och Skåne län. Utbildningarna inom inriktningen förväntas leda till yrkesroller som projektledare inriktade mot IT eller kultur. Se diagram 3c för information om hur många platser som avslutas per år inom denna inriktning. Diagram 3c. Ekonomi, administration och försäljning Antal utbildningsplatser inom Ky/Yh som avslutas åren a Ledarskap, organisation, styrning 345x Annan utb i ledning och administration 345c Personaladministration 345b Administration, förvaltning År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Läkarsekreterarutbildning (SUN 346a) Det totala antalet utbildningsplatser inom inriktningen med avslut är fördelat på 33 utbildningar och 56 omgångar. Drygt hälften av utbildningsplatserna finns i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län. Övriga utbildningsplatser finns i 1 län från Kalmar i söder till Norrbotten i norr. Utbildningarna inom inriktningen förväntas leda till yrkesutgången läkarsekreterare. Se diagram 3d för information om hur många platser som avslutas per år inom denna inriktning.

16 MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 14 (54) Annan utbildning i kontorsservice och sekreterartjänster (SUN 346x) Det totala antalet utbildningsplatser med avslut inom inriktningen är 63 fördelat på 11 utbildningar och 21 utbildningsomgångar. Hälften av utbildningsplatserna finns i Stockholms län och övriga utbildningsplatser finns i Skåne och Västra Götalands län. Utbildningarna inom inriktningen förväntas leda till yrkesutgångarna löneekonom, lönekonsult, lönespecialist och löneadministratör. Se diagram 3d för information om hur många platser som avslutas per år inom denna inriktning Diagram 3d. Ekonomi, administration och försäljning Antal utbildningsplatser inom Ky/Yh som avslutas åren a Läkarsekreterarutbildning 346x Annan utb i kontorsservice, sekreterartjänster År 211 År 212 År 213 År 214 År 215

17 MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 15 (54) 2.3 Friskvård och kroppsvård Sammanfattande beskrivning av utbildningsområdet Det totala antalet utbildningsplatser med avslut inom hela utbildningsområdet är 63. Utbildningsplatserna fördelar sig på 18 utbildningar och 27 utbildningsomgångar. Drygt tre fjärdedelar av alla platser finns inom inriktningen Idrott och friskvård. Utbildningsområdet är ett av de mindre inom yrkeshögskolan och utgör cirka 1 procent av det totala antalet utbildningsplatser. Två femtedelar av utbildningsplatserna finns i Skåne och Dalarnas län. Övriga utbildningsplatser finns i 8 län från Blekinge i söder till Västerbotten i norr. Utbildningarna förväntas leda till yrkesroller inom hälsofrämjande arbete som t.ex. hälsokonsult, hälsorådgivare, friskvårdkonsulent, hälsopedagog, hälsoutvecklare och hudterapeut. Inom utbildningsområdet Friskvård och kroppsvård finns Ky-/Yh- utbildningar med följande SUN- inriktningar: Idrott och friskvård (SUN 813z) Annan utbildning inom hår- och skönhetsvård (SUN 815x). Se bilaga 1 för mer detaljerad information om i vilka län utbildningarna finns och bilagorna 2a och 2b för mer detaljerad information om de enskilda utbildningsomgångarna. Alla bilagor finns i anslutning till rapporten på myndighetens webbplats Utbildningsplatser som avslutas Idrott och friskvård (SUN 813z) Det totala antalet utbildningsplatser med avslut inom inriktningen är 49 fördelat på 13 utbildningar och 19 omgångar. Drygt hälften av utbildningsplatserna finns i Dalarnas, Värmlands och Skåne län. Övriga utbildningsplatser finns i 6 län från Blekinge i söder till Västerbotten i norr. Utbildningarna inom inriktningen förväntas leda till yrkesroller inom hälsofrämjande arbete som t.ex. hälsokonsult, hälsorådgivare, friskvårdkonsulent, hälsopedagog och hälsoutvecklare. Se diagram 4 för information om hur många platser som avslutas per år inom denna inriktning. Annan utbildning inom hår- och skönhetsvård (SUN 815x) Det totala antalet utbildningsplatser med avslut inom inriktningen är 14 fördelat på 5 utbildningar och 8 omgångar. Utbildningarna finns i Stockholms och Skåne län. Utbildningarna inom inriktningen förväntas leda till yrkesutgången hudterapeut. Se diagram 4 för information om hur många platser som avslutas per år inom denna inriktning.

18 MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 16 (54) Diagram 4. Friskvård och kroppsvård Antal utbildningsplatser inom Ky/Yh som avslutas åren z Idrott och friskvård 815x Annan utbildning inom hår- och skönhetsvård År 211 År 212 År 213 År 214 År 215

19 MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 17 (54) 2.4 Hotell, restaurang och turism Sammanfattande beskrivning av utbildningsområdet Det totala antalet utbildningsplatser med avslut inom hela utbildningsområdet är fördelat på 77 utbildningar och 133 omgångar. Området är det sjätte största inom yrkeshögskolan och utgör cirka 7 procent av alla utbildningsplatser. De flesta utbildningarna finns i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län. Övriga utbildningar finns i 11 län från Kalmar i söder till Västerbotten i norr. Utbildningarna är huvudsakligen inriktade mot ledande befattningar inom kök, restaurang och hotellreception. Det finns även utbildningar med inriktning mot specialisering inom matlagning eller vin- och spritkunskap. Inom turism finns utbildningar med inriktning mot reseförsäljning, event- eller konceptutveckling samt skid- eller fiskeguidning. Det finns också utbildningar för projektledning och arbetsledning inom turismnäringen. Inom utbildningsområdet Hotell, restaurang och turism finns Ky-/Yh-utbildningar med följande SUN-inriktningar: Utbildning för hotell (SUN 811b) Utbildning för restaurang (SUN 811c) Utbildning för storhushåll (SUN 811d) Annan utbildning inom hotell, restaurang och storhushåll (SUN 811x) Turism, Resor och fritid (SUN 812z). Se bilaga 1 för mer detaljerad information om i vilka län utbildningarna finns och bilagorna 2a och 2b för mer detaljerad information om de enskilda utbildningsomgångarna. Alla bilagor finns i anslutning till rapporten på myndighetens webbplats Utbildningsplatser som avslutas Utbildning för hotell (SUN 811b) Det totala antalet utbildningsplatser med avslut inom inriktningen är 298 fördelat på 7 utbildningar och 1 omgångar. Utbildningsplatserna finns i Stockholms, Västra Götalands och Jönköpings län. Samtliga utbildningar ska leda till yrkesroller i ledande befattningar inom hotell, konferens och reception. Se diagram 5 för information om hur många platser som avslutas per år inom denna inriktning. Utbildning för restaurang (SUN 811c) Det totala antalet utbildningsplatser med avslut inom inriktningen är 588 fördelat på 12 utbildningar och 23 omgångar. Utbildningsplatserna finns i Västra Götalands, Stockholms, Skåne, Jämtlands, Jönköpings, Södermanlands och Östergötlands län. Utbildningarna ska leda till yrkesroller med en specialisering eller arbetsledande befattning som kock eller köksmästare. Det finns en utbildning med inriktning mot ekologisk matlagning och en inom maritim matlagning. Se diagram 5 för information om hur många platser som avslutas per år inom denna inriktning. Utbildning för storhushåll (SUN 811d) Det totala antalet utbildningsplatser med avslut inom inriktningen är 5 fördelat på 1 utbildning och 2 omgångar. Utbildningen, som har benämningen Arbetsledare inom storkök, finns i Västra Götalands län. Utbildningen ska leda till yrkesroller med en arbetsledande funktion inom storhushåll. Se diagram 5 för information om hur många platser som avslutas per år inom denna inriktning.

20 MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 18 (54) Annan utbildning inom hotell, restaurang och storhushåll (SUN 811x) Det totala antalet utbildningsplatser med avslut inom inriktningen är 547 fördelat på 12 utbildningar och 19 omgångar. Två tredjedelar av utbildningsplatserna finns i Stockholms, Jönköpings och Skåne län. En tredje del finns i Västra Götalands, Västernorrlands, Östergötlands och Södermanlands län. Utbildningarna rör måltidsrelaterad service av olika slag. Huvuddelen av utbildningarna ska leda till yrkesroller med en ledande eller administrativ befattning inom hantering av mat och dryck eller annan måltidsrelaterad service. Dessutom finns två utbildningar som ska leda till yrkesroller inom måltidsverksamhet inom skola, vård och äldreomsorg och två utbildningar som ska leda till yrkesrollen sommelier. Se diagram 5 för information om hur många platser som avslutas per år inom denna inriktning. Turism, resor och fritid (SUN 812z) Det totala antalet utbildningsplatser med avslut inom inriktningen är fördelat på 45 utbildningar och 79 omgångar. Utbildningsplatserna finns i totalt 14 län från Skåne i söder till Västerbotten norr. Drygt hälften av utbildningsplatserna finns i Stockholms, Västra Götalands och Dalarnas län. Ungefär en tredjedel av utbildningarna inom turism ska leda till yrkesroller inom marknadsföring, försäljning och konsultverksamhet inom resebranschen. En annan vanlig yrkesroll är reseproducent och eventutvecklare. Det finns även ett par utbildningar till guide och instruktör inom skidåkning och fiske. Se diagram 5 för information om hur många platser som avslutas per år inom denna inriktning. Diagram 5. Hotell, restaurang och turism Antal utbildningsplatser inom Ky/Yh som avslutas åren z Turism, resor, fritid 811c Utbildning för restaurang 811x Annan utb hotell/restaurang/storhushåll 811b Utbildning för hotell 811d Utbildning för storhushåll År 211 År 212 År 213 År 214 År 215

Utbildningar inom yrkeshögskolan som bedrivs med viss kontinuitet - Tidsserier av statistik, beskrivning och analys. Återrapportering 2014

Utbildningar inom yrkeshögskolan som bedrivs med viss kontinuitet - Tidsserier av statistik, beskrivning och analys. Återrapportering 2014 Utbildningar inom yrkeshögskolan som bedrivs med viss kontinuitet - Tidsserier av statistik, beskrivning och analys Återrapportering 2014 Myndigheten för yrkeshögskolan Västerås 2014-05-05 1 (36) Återrapportering

Läs mer

Kartläggning av de utbildningar inom yrkeshögskolan där det behövs fler än nuvarande två utbildningsomgångar

Kartläggning av de utbildningar inom yrkeshögskolan där det behövs fler än nuvarande två utbildningsomgångar Kartläggning av de utbildningar inom yrkeshögskolan där det behövs fler än nuvarande två utbildningsomgångar Redovisning av regeringsuppdrag U2014/4209/GV 2014 ISBN: 978-91-87073-29-8. Foto: Johnér MYNDIGHETEN

Läs mer

Sammanfattande yrkesanalyser 2012

Sammanfattande yrkesanalyser 2012 Sammanfattande yrkesanalyser 2012 1 (67) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Syftet med yrkesanalyserna... 3 1.2 Källor och informationsinsamling... 3 1.3 Begränsningar i informationen... 4 1.4

Läs mer

En översikt av yrkesutbildningssystemet

En översikt av yrkesutbildningssystemet Oktober 2012 Har Sverige ett tillräckligt flexibelt system för yrkesutbildning av vuxna? En översikt av yrkesutbildningssystemet för vuxna Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.1 Syfte... 5

Läs mer

Regional efterfrågan på kompetens och utbildning inom yrkeshögskolan

Regional efterfrågan på kompetens och utbildning inom yrkeshögskolan Regional efterfrågan på kompetens och utbildning inom yrkeshögskolan 2014 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer: MYH 2014/691 ISBN-nr: 978-91-87073-23-6 Västerås 2014 Onslagsbild: Johnér Bildbyrå/Caiaimage

Läs mer

En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015. Vägen till det första jobbet

En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015. Vägen till det första jobbet En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015 Vägen till det första jobbet 1. Förord Rapporten En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen ger svar på frågor om vilken väg som ekonomer utexaminerade

Läs mer

RAPPORT. Analys av förutsättningar för yrkeshögskolutbildning i Järfälla. Järfälla kommun. Sweco Eurofutures AB. Terese Strenger. Stockholm 2011-06-30

RAPPORT. Analys av förutsättningar för yrkeshögskolutbildning i Järfälla. Järfälla kommun. Sweco Eurofutures AB. Terese Strenger. Stockholm 2011-06-30 Järfälla kommun Analys av förutsättningar för yrkeshögskolutbildning i Järfälla Stockholm 2011-06-30 Sweco Eurofutures AB Terese Strenger 1 (24) Sweco Vasagatan 36 Box 415, 101 28 Stockholm Telefon 08-613

Läs mer

Kartläggning av yrkeshögskoleutbildningar som helt eller delvis motsvaras av yrkesutbildningar inom andra utbildningsformer. Återrapportering 2014

Kartläggning av yrkeshögskoleutbildningar som helt eller delvis motsvaras av yrkesutbildningar inom andra utbildningsformer. Återrapportering 2014 Kartläggning av yrkeshögskoleutbildningar som helt eller delvis motsvaras av yrkesutbildningar inom andra utbildningsformer. Återrapportering 2014 Myndigheten för yrkeshögskolan Västerås 2014-05-05 Dnr:

Läs mer

Ekonomjobb, bara för Svensson?

Ekonomjobb, bara för Svensson? Ekonomjobb, bara för Svensson? En rapport om utrikes födda civilekonomer på svensk arbetsmarknad Nästan hälften jobbar inte med det de är utbildade för Förord Civilekonomer är en stor akademikergrupp

Läs mer

Inventering av framtida kompetensförsörjning i Helsingborgsregionen

Inventering av framtida kompetensförsörjning i Helsingborgsregionen Inventering av framtida kompetensförsörjning i Helsingborgsregionen Helsingborg Stad 2012 STADSLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Författare: Elin Svensson Samordnare: Peter Arvebro, Eva-Lotta Bergström Tryck: Tryckservice

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

Fler arbetade timmar. för en bättre välfärd

Fler arbetade timmar. för en bättre välfärd Fler arbetade timmar för en bättre välfärd Fler arbetade timmar - för en bättre välfärd Fler arbetade timmar - för en bättre välfärd Författare: Anna Werkelin Ahlin och Simon Vinge Kommunal 2013-03-19

Läs mer

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten för yrkeshögskolans återrapportering 2011 1 (30) Datum: 2011-06-13 Återrapportering av

Läs mer

Konst, kultur, hantverk och flyg lyfter i yrkeshögskolan. Förutsättningar för att inordna kompletterande utbildningar i yrkeshögskolan.

Konst, kultur, hantverk och flyg lyfter i yrkeshögskolan. Förutsättningar för att inordna kompletterande utbildningar i yrkeshögskolan. Konst, kultur, hantverk och flyg lyfter i yrkeshögskolan. Förutsättningar för att inordna kompletterande utbildningar i yrkeshögskolan. Myndigheten för yrkeshögskolans återrapportering 2010 1 (165) Datum:

Läs mer

Konst- och kulturutbildningar samt nya yrkeshögskoleutbildningar

Konst- och kulturutbildningar samt nya yrkeshögskoleutbildningar Remisspromemoria 2011-06-01 U2011/3561/SV Utbildningsdepartementet Konst- och kulturutbildningar samt nya yrkeshögskoleutbildningar Ett anpassat regelverk för de kompletterande utbildningarna 2 Innehållsförteckning

Läs mer

1. Bakgrund. 2. Syfte och mål

1. Bakgrund. 2. Syfte och mål Slutrapport från pilotprojekt kompetenssamordning: Rapport om pilotprojekt i Fyrbodal för uppbyggnad av regional kompetensplattform i Västra Götaland 1. Bakgrund I december 2009 fick Västra Götalandsregionen

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? rir 2014:15

riksrevisionen granskar: etablering och integration Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? rir 2014:15 riksrevisionen granskar: etablering och integration Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? rir 2014:15 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den

Läs mer

Rapport 2006:11 R. Ekonomer utbildning och arbetsmarknad

Rapport 2006:11 R. Ekonomer utbildning och arbetsmarknad Rapport 2006:11 R Ekonomer utbildning och arbetsmarknad Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Ekonomer utbildning

Läs mer

Klassicism och bungyjump

Klassicism och bungyjump Rapport 2005:40 R Klassicism och bungyjump Upplevelseindustrin och behovet av konstnärligt utbildade Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Var finns jobben? Bedömning för 2013 och en långsiktig utblick

Var finns jobben? Bedömning för 2013 och en långsiktig utblick Text håkan gustavsson tord strannefors Text- och bildredigering gun Westberg eftertryck tillåten med angivande av källa. 2013-01-23 Ura 2013:1 Var finns jobben? Bedömning för 2013 och en långsiktig utblick

Läs mer

Rapport 2008:33 R. Vilka är studenter? En undersökning av studenterna i Sverige

Rapport 2008:33 R. Vilka är studenter? En undersökning av studenterna i Sverige Rapport 2008:33 R Vilka är studenter? En undersökning av studenterna i Sverige Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer

Vad vet vi om kompetensbehoven i Uppsala län 2009?

Vad vet vi om kompetensbehoven i Uppsala län 2009? Vad vet vi om kompetensbehoven i Uppsala län 2009? En översikt [juni 2009] 0 Innehållsförteckning Kompetensförsörjning avgörande för länets utveckling 2 Bakgrund 2 Sammanfattande slutsats 2 Arbetsmarknaden

Läs mer

UNG IDAG. En beskrivning av ungdomars villkor

UNG IDAG. En beskrivning av ungdomars villkor UNG IDAG 2011 En beskrivning av ungdomars villkor 1 Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvilkor. Vi ger stöd till föreningsliv och kommuner samt till internationellt samarbete.

Läs mer

Var finns jobben? Bedömning för 2014 och en långsiktig utblick

Var finns jobben? Bedömning för 2014 och en långsiktig utblick Text Håkan Gustavsson Marwin Nilsson Tord Strannefors Text- och bildredigering Marcus Löwing Yvonne Elliman Eftertryck tillåten med angivande av källa. 2014-01-29 Var finns jobben och Yrkeskompassen Var

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Avser december 2010 december 2011 Inlämnad den 22 februari 2012 Sida: 2 av 90 Sida: 3 av 90 Dnr: AF-2010/436389 Datum: 2012-02-22 Återrapportering enligt regleringsbrevet

Läs mer

öppna jämförelser Kollektivtrafik 2014

öppna jämförelser Kollektivtrafik 2014 öppna jämförelser Kollektivtrafik 2014 öppna jämförelser Kollektivtrafik 2014 Upplysningar om innehållet: Sara Rhudin, sara.rhudin@skl.se, tel. 08 452 75 24 Sveriges Kommuner och Landsting, 2014 ISBN:

Läs mer

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner Myndighetens syn på utbildningsplan och kursplaner 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-03-8 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på utbildningsplan

Läs mer

Information om utbildning och arbetsmarknad 2009:3

Information om utbildning och arbetsmarknad 2009:3 Information om utbildning och arbetsmarknad 2009:3 Funktionsnedsattas situation på arbetsmarknaden 4:e kvartalet 2008 information om utbildning och arbetsmarknad 2009:3 Funktionsnedsattas situation på

Läs mer

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2014-02-28 Dnr: 14-2093 1(14) Konsumentmarknadsavdelningen Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet för år 2013 Sammanfattning

Läs mer