Utbildningar inom yrkeshögskolan. Utbildningsplatser som avslutas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningar inom yrkeshögskolan. Utbildningsplatser som avslutas 2011 2015."

Transkript

1 Utbildningar inom yrkeshögskolan. Utbildningsplatser som avslutas

2

3 1 (54) Datum: Dnr: YH 211/387 Utbildningar inom yrkeshögskolan. Utbildningsplatser som avslutas Innehåll 1 Inledning Bakgrund och syfte Utbildningsutbud Vilka utbildningar finns det inom yrkeshögskolan? Klassificering av utbildningar, SUN2 Hur har vi gjort? Läsanvisningar Hur kan underlaget användas? Utbildningsplatser med avslut Data/IT Sammanfattande beskrivning av utbildningsområdet Utbildningsplatser som avslutas Ekonomi, administration och försäljning Sammanfattande beskrivning av utbildningsområdet Utbildningsplatser som avslutas Friskvård och kroppsvård Sammanfattande beskrivning av utbildningsområdet Utbildningsplatser som avslutas Hotell, restaurang och turism Sammanfattande beskrivning av utbildningsområdet Utbildningsplatser som avslutas Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Sammanfattande beskrivning av utbildningsområdet Utbildningsplatser som avslutas Journalistik och information Sammanfattande beskrivning av utbildningsområdet Utbildningsplatser som avslutas Juridik Kultur, media och design Sammanfattande beskrivning av utbildningsområdet Utbildningsplatser som avslutas Lantbruk, djurvård, trädgård, skog, fiske Sammanfattande beskrivning av utbildningsområdet Utbildningsplatser som avslutas Miljövård och miljöskydd Sammanfattande beskrivning av utbildningsområdet Utbildningsplatser som avslutas Pedagogik och undervisning Sammanfattande beskrivning av utbildningsområdet Utbildningsplatser som avslutas Samhällsbyggnad och byggteknik Sammanfattande beskrivning av utbildningsområdet Utbildningsplatser som avslutas Säkerhetstjänster Sammanfattande beskrivning av utbildningsområdet Utbildningsplatser som avslutas Teknik och tillverkning Sammanfattande beskrivning av utbildningsområdet... 43

4 MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 2 (54) Utbildningsplatser som avslutas Transporttjänster Sammanfattande beskrivning av utbildningsområdet Utbildningsplatser som avslutas Övrigt... 54

5 MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 3 (54) 1 Inledning 1.1 Bakgrund och syfte Denna rapport är en del av de underlag som utbildningsanordnare och arbetsliv bör beakta innan de ansöker om att få ingå i yrkeshögskolan i årets ansökningsomgång. Rapporten är en sammanställning och beskrivning av utbildningar inom yrkeshögskolan med platser som avslutas För arbetslivet är det viktigt att veta när de studerande är klara med utbildningen och står till arbetsmarknadens förfogande. För mer detaljerad information om respektive utbildning se bilagor i form av Excel-filer. Syftet med att presentera och tillgängliggöra information över utbildningsutbudet är att såväl utbildningsanordnare som arbetslivet får en överblick över vilka utbildningar som finns inom yrkeshögskolan, var i landet de är lokaliserade, antalet platser inom respektive utbildningsinriktning och vilket år de avslutas. Det ökade kravet på utbildningsanordnare att beskriva och tydliggöra arbetslivets efterfrågan förutsätter ett nära samarbete med företrädare för arbetslivet. Vid beviljande av utbildningar att få ingå i yrkeshögskolan tas hänsyn till både efterfrågebilden på yrkeskompetenser och befintligt utbildningsutbud i form av utbildningsplatser inom olika utbildningsinriktningar. Det är därför angeläget att även utbildningsanordnare och arbetsliv får information om utbildningsutbudet för att kunna bedöma om antalet utbildningsplatser är tillräckligt eller inte i förhållande till efterfrågan på aktuell yrkeskompetens.

6 MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 4 (54) 1.2 Utbildningsutbud Vilka utbildningar finns det inom yrkeshögskolan? I denna rapport beskrivs det utbildningsutbud som finns inom yrkeshögskolan. För arbetslivet är det viktigt att veta när de studerande är klara med utbildningen och står till arbetsmarknadens förfogande. Därför beskrivs utbildningsutbudet i form av antal utbildningsplatser som avslutas Utbildningarna är både kvalificerade yrkesutbildningar (Ky-utbildningar) och yrkeshögskoleutbildningar (Yh-utbildningar). Så småningom kommer alla utbildningar inom yrkeshögskolan att vara Yh-utbildningar, men under en övergångsperiod (längst fram till och med 213) kommer båda utbildningsformerna att finnas. Information om antal utbildningar, omgångar och platser är tagen från myndighetens administrativa system och visar bilden så som den var den 1 mars 211. En utbildning kan ha flera omgångar och varje omgång beviljas ett antal platser med statsbidrag. Normalt påbörjas en omgång per kalenderår. Följande redovisas i rapporten: Utbildningar som pågick 31 december 21 och med utbildningsplatser som avslutas Utbildningar som startar från och med 1 januari 211 och med utbildningsplatser som avslutas Information om yrkesutgångar som utbildningen förväntas leda till baseras på den information som utbildningsanordnarna lämnar in via Mina anordnarsidor och som sedan presenteras i myndighetens sökmotor, båda nås via myndighetens webbplats. Varje år ställs ett antal av de beviljade utbildningsomgångarna in, vilket för med sig att antalet utbildningsplatser i realiteten kommer att vara färre än det antal som presenteras i denna rapport. Andelen inställda omgångar 21 var cirka 8 procent av samtliga beviljade omgångar. Som komplement till rapporten finns även detaljerad information om utbildningarna och antal omgångar, antal utbildningsplatser, var de är lokaliserade, vem som är utbildningsanordnare med mera. Informationen är redovisad i separata Excelfiler, publicerade som bilagor till rapporten på myndighetens webbplats. 1.3 Klassificering av utbildningar, SUN2 Hur har vi gjort? Utbildningarna inom yrkeshögskolan är indelade i 16 olika utbildningsområden. Till grund för indelningen av de olika utbildningsområdena ligger Svensk utbildningsnomenklatur (SUN 2). SUN är en standard för klassificering av enskilda utbildningar samtidigt som den utgör ett system för aggregering av utbildningar till större grupper. SUN beslutas av Statistiska centralbyrån, SCB. 1 Tabell 1 visar vilka SUN-koder som ligger bakom utbildningsområdena. Alla utbildningar inom yrkeshögskolan SUN-kodas av Myndigheten för yrkeshögskolan. Utbildningarna som presenteras i denna rapport har SUN-kodats av den nu avvecklade Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning respektive Myndigheten för yrkeshögskolan. Klassificering av utbildningar inom yrkeshögskolan är problematisk så tillvida att Yhutbildningarnas innehåll ofta består av nya lösningar och kombinationer av innehåll som inte riktigt går att översätta till befintlig klassificering. Myndigheten avser att se över kodningen av utbildningarna i syfte att öka kvaliteten i registret över utbildningar. 1 SUN används i såväl centrala register för officiell statistik, till exempel i Statistiska Centralbyråns (SCB) register över befolkningens utbildning, som vid specialundersökningar. Den svenska klassificeringen är anpassad till den internationella standarden för klassificering av utbildningar vilket underlättar användningen av den nationella statistiken i internationella sammanhang. För mer information om SUN länk till SCB: aspx

7 MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 5 (54) Tabell 1. Utbildningsområden inom yrkeshögskolan enligt SUN 2 Utbildningsområde Inriktning enligt SUN 2 Data/IT Ekonomi, administration och försäljning Friskvård och kroppsvård Hotell, restaurang och turism Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Journalistik och information Juridik Kultur, media och design Lantbruk, djurvård, trädgård, skog och fiske Miljövård och miljöskydd Pedagogik och undervisning Samhällsbyggnad och byggteknik Säkerhetstjänster Teknik och tillverkning Transporttjänster Övrigt 48 Data 34 Företagsekonomi, handel och administration 813 Idrott och friskvård 815 Hår- och skönhetsvård 811 Hotell, restaurang och storhushåll 812 Turism, resor och fritid 72 Hälso- och sjukvård 76 Socialt arbete och omsorg 32 Journalistik och information 38 Juridik och rättsvetenskap 21 Konst och media 62 Lantbruk, trädgård, skog och fiske 64 Djursjukvård 85 Miljövård och miljöskydd 14 Pedagogik och lärarutbildning 58 Samhällsbyggnad och byggnadsteknik 86 Säkerhetstjänster 52 Teknik och teknisk industri 54 Material och tillverkning 84 Transporttjänster 814 Hushållstjänster och lokalvård 1.4 Läsanvisningar Hur kan underlaget användas? Rapporten är indelat efter de 16 utbildningsområdena som finns inom yrkeshögskolan, ett kapitel per utbildningsområde. Varje kapitel är byggt upp på samma sätt och består av en sammanfattning av utbildningsområdet och sedan en beskrivning av utbildningarna per SUN-inriktning. Sammanfattningen består av information om vilka SUN-inriktningar som finns inom området, antal utbildningar, omgångar och utbildningsplatser som avslutas Inom inriktningar beskrivs utbildningarna med avseende på totala antalet utbildningsplatser med avslut , hur många utbildningar och omgångar platserna fördelar sig på och var i landet utbildningarna finns. Här finns också kort information om de vanligaste yrkesutgångarna inom inriktningen. Antal utbildningsplatser per inriktning med avslut åren 211 till och med 215 anges i diagrammen. Diagrammen följer efter beskrivningen av de olika SUN-inriktningar som respektive diagram visar. Den som vill ha mer detaljerad information om den geografiska fördelningen av antal platser hänvisas till bilaga 1 Yh Ky, platser med avslut efter utbildningsområde, inriktning och län som är publicerad på myndighetens webbplats. Mer information om de enskilda utbildningsomgångarna finns i bilaga 2a Yh Ky, omgångar med avslut sorterade efter län och kommun och bilaga 2b Yh Ky, omgångar med avslut sorterade efter utbildningsområde och inriktning som också finns på myndighetens webbplats. Filerna är skrivskyddade. Den som vill jobba med filerna och till exempel aggregera eller sortera får kopiera aktuell flik och klistra in i en tom arbetsbok i Excel. Myndigheten för yrkeshögskolan beviljar i årliga ansökningsomgångar ett antal utbildningar som får ingå i yrkeshögskolan. Beviljandet, i form av antal utbildningsplatser, styrs av regeringens medelstilldelning i myndighetens årliga regleringsbrev. Utbildningarna beviljas två utbildningsomgångar och varje utbildningsomgång får ett visst

8 MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 6 (54) antal platser beviljat. 2 Statsbidraget är i form av schablon per utbildningsplats beräknat utifrån vilken typ av utbildning som anordnaren får statsbidrag för. Det totala statsbidraget som betalas ut per utbildning beräknas efter hur många studerande som faktiskt läser utbildningen. Diagram 1 och Tabell 2 nedan visar det totala antalet utbildningsplatser inom Ky/Yh som avslutas åren Utbildningar inom yrkeshögskolan är olika långa och startas och avslutas på olika tidpunkter under året. Av diagrammet framgår att många utbildningsomgångar avslutas under 211, 212 och 213. Notera att under 214 avslutas betydligt färre utbildningsomgångar vilket är helt naturligt då myndigheten januari 211 beviljade utbildningar som ska starta tidigast under hösten 211. I det följande ges några exempel för att förtydliga innebörden av detta. Startas den första omgången av en tvåårig utbildning hösten 211 så blir de studerande klara med utbildningen under hösten 213, startar den andra omgången våren 212 så blir de studerande klara med utbildningen under våren 214. Startas den första omgången av en ettårig utbildning hösten 211 så avslutar de studerande sin utbildning under hösten 212. Startar den andra omgången våren 212 så avslutar de studerande utbildningen under våren 213. Läsaren bör också beakta att det är skillnad mellan antal platser, antal studerande och antal examinerade. Myndigheten beviljar ett visst antal platser per utbildning, sedan börjar ett visst antal studerande läsa utbildningen och slutligen examineras ett visst antal studerande från utbildningen. Examensgraden varierar mellan utbildningsområden och mellan olika utbildningsinriktningar. I genomsnitt var examensgraden knappa 7 procent (antal examinerade i relation till antagna). Låga examinationsgrader behöver dock inte bero på att de studerande är omotiverade eller att utbildningarna är dåliga. Det kan också bero på att de studerande får arbete innan de har avslutat sin utbildning. De avhopp som sker från utbildningarna sker i regel precis i slutet av utbildningen och antalet utbildade som kommer ut på arbetsmarknaden är troligtvis större än det totala antalet som tar ut examen. Dessutom kan examinationsgraden bero på brister i uppgiftslämnandet från utbildningsanordnare till myndighetens register. Diagram 1. Antal utbildningsplatser inom Ky/Yh med avslut åren År 211 År 212 År 213 År 214 År Ky-utbildningar beviljades maximalt fyra omgångar

9 MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 7 (54) Tabell 2. Antal utbildningsplatser som avslutas åren per utbildningsområde och avslutsår Utbildningsområde Avslut 211 Avslut 212 Avslut 213 Avslut 214 Avslut 215 Ky/Yh-platser med avslut Data/IT Ekonomi, administration och försäljning Friskvård och kroppsvård Hotell, restaurang och turism Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Journalistik och information Juridik Kultur, media och design Lantbruk, djurvård, trädgård, skog och fiske Miljövård och miljöskydd Pedagogik och undervisning Samhällsbyggnad och byggteknik Säkerhetstjänster Teknik och tillverkning Transporttjänster Övrigt Summa

10 MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 8 (54) 2 Utbildningsplatser med avslut Data/IT Sammanfattande beskrivning av utbildningsområdet Det totala antalet utbildningsplatser med avslut inom hela utbildningsområdet är 4 76 fördelat på 96 utbildningar och 16 omgångar. Området är det femte största inom yrkeshögskolan och utgör cirka 9 procent av alla utbildningsplatser. De flesta utbildningsplatserna inom Data/IT finns i Stockholms, Skåne och i Västra Götalands län. Övriga utbildningsplatser finns i 1 län från Blekinge i söder till Västernorrland i norr. Utbildningarna är huvudsakligen inriktade mot systemvetenskap och programvaruteknik, Webb-utveckling och spelutveckling. Inom utbildningsområdet Data/IT finns Ky-/Yh-utbildningar med följande SUN-inriktningar: Systemvetenskap och programvaruteknik (SUN 481a) Annan utbildning inom datavetenskap och systemvetenskap (SUN 481x) Datoranvändning (SUN 482z) Data, övrig/ospecificerad utbildning (SUN 489z). Se bilaga 1 för mer detaljerad information om i vilka län utbildningarna finns och bilagorna 2a och 2b för mer detaljerad information om de enskilda utbildningsomgångarna. Alla bilagor finns i anslutning till rapporten på myndighetens webbplats Utbildningsplatser som avslutas Systemvetenskap och programvaruteknik (SUN 481a) Det totala antalet utbildningsplatser med avslut inom inriktningen är fördelat på 67 utbildningar och 111 omgångar. De flesta utbildningsplatserna finns i Stockholms, Skåne och Västra Götalands län. Utöver dessa finns utbildningar inom denna inriktning i 8 län från Blekinge i söder till Västernorrland i norr. Utbildningarna är inriktade mot yrkesroller inom systemutveckling, programmering, systemadministration, testning och säkerhet. Se diagram 2 för information om hur många platser som avslutas per år inom denna inriktning. Annan utbildning med inriktning mot datavetenskap och systemvetenskap (SUN 481x) Det totala antalet utbildningsplatser med avslut inom inriktningen är 494 fördelat på 8 utbildningar och 17 omgångar. Utbildningsplatserna finns i Skåne, Stockholms, Dalarnas och Västra Götalands län. Utbildningarna är i huvudsak inriktade mot yrkesroller inom spelutveckling. Se diagram 2 för information om hur många platser som avslutas per år inom denna inriktning. Datoranvändning (SUN 482z) Det totala antalet utbildningsplatser med avslut inom inriktningen är 5 fördelat på 1 utbildning och 2 omgångar. Utbildningen, som har benämningen Digital Visualisering - Arkitektur och design, finns i Jönköpings län. Se diagram 2 för information om hur många platser som avslutas per år inom denna inriktning. Data, övrig/ospecificerad utbildning (SUN 489z) Det totala antalet utbildningsplatser med avslut inom inriktningen är 878 fördelat på 2 utbildningar och 3 omgångar. Utbildningarna finns i 7 län från Skåne i

11 MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 9 (54) söder till Gävleborg i norr. Flest utbildningsplatser finns i Stockholms, Västra Götalands och Blekinge län. Utbildningarna är inriktade mot yrkesroller inom digital grafik och animering, interaktionsdesign och webbdesign. Se diagram 2 för information om hur många platser som avslutas per år inom denna inriktning. Diagram 2. Data/IT Antal utbildningsplatser inom Ky/Yh som avslutas åren a Systemvetenskap och programvaruteknik 489z Data, övrig/ospecificerad utbildning 481x Annan utb inom data- och systemvetenskap 482z Datoranvändning År 211 År 212 År 213 År 214 År 215

12 MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 1 (54) 2.2 Ekonomi, administration och försäljning Sammanfattande beskrivning av utbildningsområdet Det totala antalet utbildningsplatser med avslut inom hela utbildningsområdet är fördelat på 285 utbildningar och 48 utbildningsomgångar. Området är det största inom yrkeshögskolan och utgör 27 procent av det totala antalet utbildningsplatser. Cirka hälften av alla platser finns inom inriktningen Inköp, försäljning och distribution. Två tredjedelar av utbildningsplatserna inom utbildningsområdet finns i Stockholms, Skåne och Västra Götalands län. Övriga utbildningsplatser finns i alla län utom Gotland, Gävleborg och Jämtland. Inom utbildningsområdet Ekonomi, administration och försäljning finns Ky-/Yhutbildningar med följande SUN- inriktningar: Ekonomutbildning/företagsekonomi (SUN 34a) Annan bred utbildning i företagsekonomi, handel och administration (SUN 34x) Inköp, försäljning och distribution (SUN 341z) Företagsekonomi, handel och administration, övrig/ospecificerad utbildning (SUN 349z) Marknadsföring (SUN 342z) Bank, försäkring och finansiering (SUN 343z) Redovisning och beskattning (SUN 344z) Ledarskap, organisation och styrning (SUN 345a) Administration och förvaltning (SUN 345b) Personaladministration (SUN 345c) Annan utbildning i ledning och administration (SUN 345x) Läkarsekreterarutbildning (SUN 346a) Annan utbildning i kontorsservice och sekreterartjänster (SUN 346x). Se bilaga 1 för mer detaljerad information om i vilka län utbildningarna finns och bilagorna 2a och 2b för mer detaljerad information om de enskilda utbildningsomgångarna. Alla bilagor finns i anslutning till rapporten på myndighetens webbplats Utbildningsplatser som avslutas Ekonomutbildning/företagsekonomi (SUN 34a) Det totala antalet utbildningsplatser med avslut inom inriktningen är 181 fördelat på 6 utbildningar och 6 omgångar. Utbildningsplatserna finns i Skåne, Stockholms och Västra Götalands län. Efter genomgången utbildning ska de studerande kunna arbeta med affärsekonomi i dagligvaruhandel och konsumenthandel. Möjliga yrkesutgångar är business manager, marknadsassistent eller ekonom. Se diagram 3a för information om hur många platser som avslutas per år inom denna inriktning. Annan bred utbildning i företagsekonomi, handel och administration (SUN 34x) Det totala antalet utbildningsplatser med avslut inom inriktningen är 152 fördelat på 4 utbildningar och 5 omgångar. Utbildningsplatserna finns i Stockholms, Hallands och Dalarnas län. Inriktningen innehåller utbildningar med fokus på entreprenörskap och eget företagande. Möjliga yrkesutgångar efter avslutad utbildning är

13 MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 11 (54) handelsentreprenör eller growth manager. Se diagram 3a för information om hur många platser som avslutas per år inom denna inriktning. Inköp, försäljning och distribution (SUN 341z) Det totala antalet utbildningsplatser med avslut inom inriktningen är fördelat på 125 utbildningar och 219 omgångar. Två tredjedelar av utbildningsplatserna finns i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län. Övriga utbildningsplatser finns i alla län utom Gotlands, Dalarnas och Gävleborgs län. Utbildningarna inom inriktningen kan delas in i tre yrkesutgångar: företagssäljare/b2bsäljare, inköpare/supply manager och affärslogistiker. Flera av utbildningarna inriktas mot försäljning av teknik- och IT-lösningar samt internationell handel. Se diagram 3a för information om hur många platser som avslutas per år inom denna inriktning. Företagsekonomi, handel och administration, övrig/ospecificerad utbildning (SUN 349z) Det totala antalet utbildningsplatser med avslut inom utbildningsinriktningen är 11 fördelat på 2 utbildningar och 4 omgångar. Utbildningsplatserna finns i Västra Götalands och Östergötlands län. Utbildningarna syftar till yrkesroller med inriktning mot arbete med produkt- och leverans, service, kommunikation, koordination/samordning och kostnadseffektivitet. Se diagram 3a för information om hur många platser som avslutas per år inom denna inriktning. Diagram 3a. Ekonomi, administration och försäljning Antal utbildningsplatser inom Ky/Yh som avslutas åren z Inköp, försäljning, distribution 34a Ekonomutbildning / företagsekonomi 34x Annan bred utb i företagsek, handel, admin 349z Företagsek, handel, admin, övrig/ospec utb År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Marknadsföring (SUN 342z) Det totala antalet utbildningsplatser med avslut inom inriktningen är 555 fördelat på 12 utbildningar och 18 omgångar. Hälften av utbildningsplatserna finns i Skåne och Dalarnas län. Övriga utbildningsplatser finns i Stockholms, Västra Götalands, Norrbottens och Kronobergs län. Flertalet av utbildningarna har inriktning mot försäljning och kommunikation av varor, produkter och tjänster och förväntas leda till yrkesroller som marknadsförare, onlinemarknadsförare, sportmarknadsförare, kommunikatör och

14 MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 12 (54) butikskommunikatör. Se diagram 3b för information om hur många platser som avslutas per år inom denna inriktning. Bank, försäkring och finansiering (SUN 343z) Det totala antalet utbildningsplatser med avslut inom inriktningen är 395 fördelat på 8 utbildningar och 13 omgångar. Drygt två tredjedelar av utbildningsplatserna finns i Stockholms län. Övriga utbildningsplatser finns i Västra Götalands och Västernorrlands län. Utbildningarna inom inriktningen förväntas leda till yrkesroller som försäkringsförmedlare och skadereglerare. Se diagram 3b för information om hur många platser som avslutas per år inom denna inriktning. Redovisning och beskattning (SUN 344z) Det totala antalet utbildningsplatser med avslut inom utbildningsinriktningen är fördelat på 54 utbildningar och 96 omgångar. Drygt två tredjedelar av utbildningsplatserna finns i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län. Övriga utbildningsplatser finns i 1 län från Kalmar i söder till Västerbotten i norr. Utbildningarna inom inriktningen förväntas leda till yrkesutgångarna redovisningsekonom, redovisningskonsult eller redovisningsassistent. Se diagram 3b för information om hur många platser som avslutas per år inom denna inriktning. Diagram 3b. Ekonomi, administration och försäljning Antal utbildningsplatser inom Ky/Yh som avslutas åren z Redovisning, beskattning 342z Marknadsföring 343z Bank, försäkring, finansiering År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Ledarskap, organisation och styrning (SUN 345a) Det totala antalet utbildningsplatser med avslut inom inriktningen är 819 fördelat på 19 utbildningar och 28 omgångar. Cirka tre fjärdedelar av utbildningsplatserna finns i Stockholms, Västra Götalands, Skåne och Värmlands län. Övriga utbildningsplatser finns i Blekinge, Kronobergs, Södermanlands, Dalarnas och Norrbottens län. Utbildningarna är inriktade mot entreprenörskap, utveckling och ledning och förväntas leda till yrkesutgångarna butikschef, projektledare inom handel, service manager, avdelningschef detaljhandel, chef/ledare handel och butiksledare. Se diagram 3c för information om hur många platser som avslutas per år inom denna inriktning.

15 MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 13 (54) Administration och förvaltning (SUN 345b) Det totala antalet utbildningsplatser med avslut inom inriktningen är 35 fördelat på 1 utbildning och 1 omgång. Utbildningen, som har benämningen Lönespecialist, finns i Västra Götalands län. Utbildningen förväntas leda till yrkesutgångarna lönespecialist eller löneadministratör. Se diagram 3c för information om hur många platser som avslutas per år inom denna inriktning. Personaladministration (SUN 345c) Det totala antalet utbildningsplatser med avslut inom inriktningen är 62 fördelat på 2 utbildningar och 2 omgångar. Utbildningarna finns i Stockholms län och förväntas leda till yrkesroller inom Human Resources. Se diagram 3c för information om hur många platser som avslutas per år inom denna inriktning. Annan utbildning i ledning och administration (345x) Det totala antalet utbildningsplatser med avslut inom inriktningen är 316 fördelat på 8 utbildningar och 11 omgångar. Cirka hälften av utbildningsplatserna finns i Västra Götalands län. Övriga utbildningsplatser finns i Kronobergs, Uppsala och Skåne län. Utbildningarna inom inriktningen förväntas leda till yrkesroller som projektledare inriktade mot IT eller kultur. Se diagram 3c för information om hur många platser som avslutas per år inom denna inriktning. Diagram 3c. Ekonomi, administration och försäljning Antal utbildningsplatser inom Ky/Yh som avslutas åren a Ledarskap, organisation, styrning 345x Annan utb i ledning och administration 345c Personaladministration 345b Administration, förvaltning År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Läkarsekreterarutbildning (SUN 346a) Det totala antalet utbildningsplatser inom inriktningen med avslut är fördelat på 33 utbildningar och 56 omgångar. Drygt hälften av utbildningsplatserna finns i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län. Övriga utbildningsplatser finns i 1 län från Kalmar i söder till Norrbotten i norr. Utbildningarna inom inriktningen förväntas leda till yrkesutgången läkarsekreterare. Se diagram 3d för information om hur många platser som avslutas per år inom denna inriktning.

16 MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 14 (54) Annan utbildning i kontorsservice och sekreterartjänster (SUN 346x) Det totala antalet utbildningsplatser med avslut inom inriktningen är 63 fördelat på 11 utbildningar och 21 utbildningsomgångar. Hälften av utbildningsplatserna finns i Stockholms län och övriga utbildningsplatser finns i Skåne och Västra Götalands län. Utbildningarna inom inriktningen förväntas leda till yrkesutgångarna löneekonom, lönekonsult, lönespecialist och löneadministratör. Se diagram 3d för information om hur många platser som avslutas per år inom denna inriktning Diagram 3d. Ekonomi, administration och försäljning Antal utbildningsplatser inom Ky/Yh som avslutas åren a Läkarsekreterarutbildning 346x Annan utb i kontorsservice, sekreterartjänster År 211 År 212 År 213 År 214 År 215

17 MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 15 (54) 2.3 Friskvård och kroppsvård Sammanfattande beskrivning av utbildningsområdet Det totala antalet utbildningsplatser med avslut inom hela utbildningsområdet är 63. Utbildningsplatserna fördelar sig på 18 utbildningar och 27 utbildningsomgångar. Drygt tre fjärdedelar av alla platser finns inom inriktningen Idrott och friskvård. Utbildningsområdet är ett av de mindre inom yrkeshögskolan och utgör cirka 1 procent av det totala antalet utbildningsplatser. Två femtedelar av utbildningsplatserna finns i Skåne och Dalarnas län. Övriga utbildningsplatser finns i 8 län från Blekinge i söder till Västerbotten i norr. Utbildningarna förväntas leda till yrkesroller inom hälsofrämjande arbete som t.ex. hälsokonsult, hälsorådgivare, friskvårdkonsulent, hälsopedagog, hälsoutvecklare och hudterapeut. Inom utbildningsområdet Friskvård och kroppsvård finns Ky-/Yh- utbildningar med följande SUN- inriktningar: Idrott och friskvård (SUN 813z) Annan utbildning inom hår- och skönhetsvård (SUN 815x). Se bilaga 1 för mer detaljerad information om i vilka län utbildningarna finns och bilagorna 2a och 2b för mer detaljerad information om de enskilda utbildningsomgångarna. Alla bilagor finns i anslutning till rapporten på myndighetens webbplats Utbildningsplatser som avslutas Idrott och friskvård (SUN 813z) Det totala antalet utbildningsplatser med avslut inom inriktningen är 49 fördelat på 13 utbildningar och 19 omgångar. Drygt hälften av utbildningsplatserna finns i Dalarnas, Värmlands och Skåne län. Övriga utbildningsplatser finns i 6 län från Blekinge i söder till Västerbotten i norr. Utbildningarna inom inriktningen förväntas leda till yrkesroller inom hälsofrämjande arbete som t.ex. hälsokonsult, hälsorådgivare, friskvårdkonsulent, hälsopedagog och hälsoutvecklare. Se diagram 4 för information om hur många platser som avslutas per år inom denna inriktning. Annan utbildning inom hår- och skönhetsvård (SUN 815x) Det totala antalet utbildningsplatser med avslut inom inriktningen är 14 fördelat på 5 utbildningar och 8 omgångar. Utbildningarna finns i Stockholms och Skåne län. Utbildningarna inom inriktningen förväntas leda till yrkesutgången hudterapeut. Se diagram 4 för information om hur många platser som avslutas per år inom denna inriktning.

18 MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 16 (54) Diagram 4. Friskvård och kroppsvård Antal utbildningsplatser inom Ky/Yh som avslutas åren z Idrott och friskvård 815x Annan utbildning inom hår- och skönhetsvård År 211 År 212 År 213 År 214 År 215

19 MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 17 (54) 2.4 Hotell, restaurang och turism Sammanfattande beskrivning av utbildningsområdet Det totala antalet utbildningsplatser med avslut inom hela utbildningsområdet är fördelat på 77 utbildningar och 133 omgångar. Området är det sjätte största inom yrkeshögskolan och utgör cirka 7 procent av alla utbildningsplatser. De flesta utbildningarna finns i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län. Övriga utbildningar finns i 11 län från Kalmar i söder till Västerbotten i norr. Utbildningarna är huvudsakligen inriktade mot ledande befattningar inom kök, restaurang och hotellreception. Det finns även utbildningar med inriktning mot specialisering inom matlagning eller vin- och spritkunskap. Inom turism finns utbildningar med inriktning mot reseförsäljning, event- eller konceptutveckling samt skid- eller fiskeguidning. Det finns också utbildningar för projektledning och arbetsledning inom turismnäringen. Inom utbildningsområdet Hotell, restaurang och turism finns Ky-/Yh-utbildningar med följande SUN-inriktningar: Utbildning för hotell (SUN 811b) Utbildning för restaurang (SUN 811c) Utbildning för storhushåll (SUN 811d) Annan utbildning inom hotell, restaurang och storhushåll (SUN 811x) Turism, Resor och fritid (SUN 812z). Se bilaga 1 för mer detaljerad information om i vilka län utbildningarna finns och bilagorna 2a och 2b för mer detaljerad information om de enskilda utbildningsomgångarna. Alla bilagor finns i anslutning till rapporten på myndighetens webbplats Utbildningsplatser som avslutas Utbildning för hotell (SUN 811b) Det totala antalet utbildningsplatser med avslut inom inriktningen är 298 fördelat på 7 utbildningar och 1 omgångar. Utbildningsplatserna finns i Stockholms, Västra Götalands och Jönköpings län. Samtliga utbildningar ska leda till yrkesroller i ledande befattningar inom hotell, konferens och reception. Se diagram 5 för information om hur många platser som avslutas per år inom denna inriktning. Utbildning för restaurang (SUN 811c) Det totala antalet utbildningsplatser med avslut inom inriktningen är 588 fördelat på 12 utbildningar och 23 omgångar. Utbildningsplatserna finns i Västra Götalands, Stockholms, Skåne, Jämtlands, Jönköpings, Södermanlands och Östergötlands län. Utbildningarna ska leda till yrkesroller med en specialisering eller arbetsledande befattning som kock eller köksmästare. Det finns en utbildning med inriktning mot ekologisk matlagning och en inom maritim matlagning. Se diagram 5 för information om hur många platser som avslutas per år inom denna inriktning. Utbildning för storhushåll (SUN 811d) Det totala antalet utbildningsplatser med avslut inom inriktningen är 5 fördelat på 1 utbildning och 2 omgångar. Utbildningen, som har benämningen Arbetsledare inom storkök, finns i Västra Götalands län. Utbildningen ska leda till yrkesroller med en arbetsledande funktion inom storhushåll. Se diagram 5 för information om hur många platser som avslutas per år inom denna inriktning.

20 MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 18 (54) Annan utbildning inom hotell, restaurang och storhushåll (SUN 811x) Det totala antalet utbildningsplatser med avslut inom inriktningen är 547 fördelat på 12 utbildningar och 19 omgångar. Två tredjedelar av utbildningsplatserna finns i Stockholms, Jönköpings och Skåne län. En tredje del finns i Västra Götalands, Västernorrlands, Östergötlands och Södermanlands län. Utbildningarna rör måltidsrelaterad service av olika slag. Huvuddelen av utbildningarna ska leda till yrkesroller med en ledande eller administrativ befattning inom hantering av mat och dryck eller annan måltidsrelaterad service. Dessutom finns två utbildningar som ska leda till yrkesroller inom måltidsverksamhet inom skola, vård och äldreomsorg och två utbildningar som ska leda till yrkesrollen sommelier. Se diagram 5 för information om hur många platser som avslutas per år inom denna inriktning. Turism, resor och fritid (SUN 812z) Det totala antalet utbildningsplatser med avslut inom inriktningen är fördelat på 45 utbildningar och 79 omgångar. Utbildningsplatserna finns i totalt 14 län från Skåne i söder till Västerbotten norr. Drygt hälften av utbildningsplatserna finns i Stockholms, Västra Götalands och Dalarnas län. Ungefär en tredjedel av utbildningarna inom turism ska leda till yrkesroller inom marknadsföring, försäljning och konsultverksamhet inom resebranschen. En annan vanlig yrkesroll är reseproducent och eventutvecklare. Det finns även ett par utbildningar till guide och instruktör inom skidåkning och fiske. Se diagram 5 för information om hur många platser som avslutas per år inom denna inriktning. Diagram 5. Hotell, restaurang och turism Antal utbildningsplatser inom Ky/Yh som avslutas åren z Turism, resor, fritid 811c Utbildning för restaurang 811x Annan utb hotell/restaurang/storhushåll 811b Utbildning för hotell 811d Utbildning för storhushåll År 211 År 212 År 213 År 214 År 215

Utbildningar. inom yrkeshögskolan. Utbildningsplatser som avslutas 2013-2018

Utbildningar. inom yrkeshögskolan. Utbildningsplatser som avslutas 2013-2018 Utbildningar inom yrkeshögskolan Utbildningsplatser som avslutas 2013-2018 1 (5) Datum: 2013-05-10 Diarienummer: YH 2013/752 Innehåll 1 Bakgrund, syfte och innehåll... 2 2 Yrkeshögskolans utbildningsutbud...

Läs mer

Utbildningar inom yrkeshögskolan. Utbildningsplatser som avslutas 2012 2018.

Utbildningar inom yrkeshögskolan. Utbildningsplatser som avslutas 2012 2018. Utbildningar inom yrkeshögskolan. Utbildningsplatser som avslutas 2012 2018. 1 (5) Datum: 2012-04-05 Innehåll 1 Bakgrund, syfte och innehåll... 2 2 Yrkeshögskolans utbildningsutbud... 2 3 Klassificering

Läs mer

Utbildningar inom yrkeshögskolan. Utbildningsplatser som avslutas 2015 2021.

Utbildningar inom yrkeshögskolan. Utbildningsplatser som avslutas 2015 2021. Utbildningar inom yrkeshögskolan Utbildningsplatser som avslutas 2015 2021. Myndigheten för yrkeshögskolan Västerås 2015-04-24 Dnr: MYH 2015/910 ISBN 978-91-87073-32-8 YH1000, v1.4, 2013-03-05 MYNDIGHETEN

Läs mer

YH - antal platser med avslut

YH - antal platser med avslut YH - antal platser med avslut 2017-2023 Ekonomi, administration och försäljning Teknik och tillverkning Samhällsbyggnad och byggteknik Data/IT Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Hotell, restaurang

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolan

Myndigheten för yrkeshögskolan Myndigheten för yrkeshögskolan Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Linda Mildner, analytiker Maria Granberg, utbildningshandläggare Agenda Allmänt om Yrkeshögskolan Utbildningsområdet Hälso- och sjukvård

Läs mer

Utbildningar inom yrkeshögskolan Utbildningsplatser som avslutas 2016-2021. Rapport 2016

Utbildningar inom yrkeshögskolan Utbildningsplatser som avslutas 2016-2021. Rapport 2016 Utbildningar inom yrkeshögskolan Utbildningsplatser som avslutas 2016-2021 Rapport 2016 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2016/1030 Västerås 2016-04-14 ISBN 978-91-87073-71-7 MYNDIGHETEN

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolans omvärldsbevakning och analysarbete. yhmyndigheten.se

Myndigheten för yrkeshögskolans omvärldsbevakning och analysarbete. yhmyndigheten.se Myndigheten för yrkeshögskolans omvärldsbevakning och analysarbete Beviljad utbildningsvolym per kommun med avslut 2010 januari 2014 * Per 1 000 invånare 20-64 år Största värde är 7 511 (Totalt ca 57 900

Läs mer

Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan

Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan yhmyndigheten.se 1 (13) Datum: 2011-11-17 Analyser av utbildningar och studerande

Läs mer

Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning

Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning Utbildningsstatistisk årsbok 2012 Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning 13 Kvalificerad yrkesutbildning (Ky) och yrkeshögskoleutbildning (Yh) Innehåll Fakta om statistiken... 234 Kommentarer

Läs mer

Statistisk årsrapport 2016 tabellbilaga Yrkeshögskolan. Återrapportering 2016

Statistisk årsrapport 2016 tabellbilaga Yrkeshögskolan. Återrapportering 2016 Statistisk årsrapport 2016 tabellbilaga Yrkeshögskolan Återrapportering 2016 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer: MYH 2016/487 ISBN: 978-91-87073-73-1 1 (78) Datum: 2016-05-02 Tabellbilaga till

Läs mer

Högskolebakgrund hos antagna till Ky- och Yh-utbildningar

Högskolebakgrund hos antagna till Ky- och Yh-utbildningar Analyser av utbildningar och studeranden med fokus på: Högskolebakgrund hos antagna till Ky- och Yh-utbildningar yhmyndigheten.se 1 (10) Datum: 2011-08-21 Diarienr: YH 2011/759 Analyser av utbildningar

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolan

Myndigheten för yrkeshögskolan Myndigheten för yrkeshögskolan Erika Grybb, Maria Hedlund 2017-05-10 Myndigheten för yrkeshögskolans uppdrag Yrkeshögskolan Analysera och bedöma omvärldens behov av kvalificerad arbetskraft och arbetsmarknadens

Läs mer

Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning

Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning Utbildningsstatistisk årsbok 2013 Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning 13 Kvalificerad yrkesutbildning (Ky) och yrkeshögskoleutbildning (Yh) Innehåll Fakta om statistiken... 254 Kommentarer

Läs mer

STATISTIK I BLICKFÅNGET

STATISTIK I BLICKFÅNGET STATISTIK I BLICKFÅNGET Nr 1 Sökande och sökande per plats till utbildningar inom yrkeshögskolan 2015 2016 November 2016 Innehåll Sökande och sökande per plats 2015... 3 1 Antal sökande... 3 1.1 Kön...

Läs mer

Studerandes sysselsättning 2014. YH- och KY-studerande som examinerades 2013

Studerandes sysselsättning 2014. YH- och KY-studerande som examinerades 2013 Studerandes sysselsättning 2014 YH- och KY-studerande som examinerades 2013 Förord Utbildningar inom yrkeshögskolan ska tillgodose arbetslivets behov av kvalificerad arbetskraft. Det är därför angeläget

Läs mer

Studerandes sysselsättning 2016

Studerandes sysselsättning 2016 Studerandes sysselsättning 2016 YH-studerande som examinerades 2015 Bild Myndigheten för yrkeshögskolan Dnr: MYH 2016/775 ISBN-nr: 978-91-87073-96-0 Västerås 170208 Tabeller och diagram är utarbetade av

Läs mer

Statistik över konst- och kulturutbildningar. Beslut efter ansökan om överföring från kompletterande utbildningar

Statistik över konst- och kulturutbildningar. Beslut efter ansökan om överföring från kompletterande utbildningar Statistik över konst- och kulturutbildningar Beslut efter ansökan om överföring från kompletterande utbildningar Februari 2015 1 (7) Datum: 2015-03-02 Inledning Konst- och kulturutbildningar 1 är en eftergymnasial

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är

Läs mer

Yrkesanalys inom funktionshinderområdet och beviljade YH utbildningar. myh.se

Yrkesanalys inom funktionshinderområdet och beviljade YH utbildningar. myh.se Yrkesanalys inom funktionshinderområdet och beviljade YH utbildningar Myndighetens huvudsakliga uppdrag Myndigheten ansvarar för frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige. Myndigheten analyserar arbetsmarknadens

Läs mer

Kobling mellom fagskoler og arbeidslivet et kjennetegn på robuste og innovative utdanninger?

Kobling mellom fagskoler og arbeidslivet et kjennetegn på robuste og innovative utdanninger? Kobling mellom fagskoler og arbeidslivet et kjennetegn på robuste og innovative utdanninger? Malin Palm Linda Wiklund Myndigheten för yrkeshögskolans uppdrag Besluta om vilka utbildningar som ska ingå

Läs mer

Studerandes sysselsättning 2013. YH- och KY-studerande som examinerades 2012

Studerandes sysselsättning 2013. YH- och KY-studerande som examinerades 2012 Studerandes sysselsättning 2013 YH- och KY-studerande som examinerades 2012 Förord Utbildningar inom yrkeshögskolan ska tillgodose arbetslivets behov av kvalificerad arbetskraft. Det är därför angeläget

Läs mer

Sökande till yrkeshögskoleutbildningar 2014. Rapport 2015

Sökande till yrkeshögskoleutbildningar 2014. Rapport 2015 Sökande till yrkeshögskoleutbildningar 2014 Rapport 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer: YH 2013/1520 ISBN: 978-91-87073-58-8 Omslagsbild: Lars Owesson 1 (23) Datum: 2015-12-08 Dnr: YH 2013/1520

Läs mer

Flyttmönster hos examinerade före och efter Ky-utbildning

Flyttmönster hos examinerade före och efter Ky-utbildning Analyser av utbildningar och studeranden med fokus på: Flyttmönster hos examinerade före och efter Ky-utbildning yhmyndigheten.se 1 (15) Datum: 2011-09-09 Diarienr: YH 2011/759 Analyser av utbildningar

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolan. myh.se

Myndigheten för yrkeshögskolan. myh.se Myndigheten för yrkeshögskolan Myndigheten för yrkeshögskolans uppdrag Yrkeshögskolan Analysera och bedöma omvärldens behov av kvalificerad arbetskraft och arbetsmarknadens utveckling Besluta om vilka

Läs mer

Studerandes sysselsättning 2014. YH- och KY-studerande som examinerades 2013

Studerandes sysselsättning 2014. YH- och KY-studerande som examinerades 2013 Studerandes sysselsättning 2014 YH- och KY-studerande som examinerades 2013 Förord Utbildningar inom yrkeshögskolan ska tillgodose arbetslivets behov av kvalificerad arbetskraft. Det är därför angeläget

Läs mer

Årsrapport 2012. Statistik över yrkeshögskoleutbildning, kvalificerad yrkesutbildning och kompletterande utbildning.

Årsrapport 2012. Statistik över yrkeshögskoleutbildning, kvalificerad yrkesutbildning och kompletterande utbildning. Årsrapport 2012 Statistik över yrkeshögskoleutbildning, kvalificerad yrkesutbildning och kompletterande utbildning. Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att förse arbetslivet med rätt kompetens

Läs mer

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN UPPSALA LÄN 2009-2014 Yrkesutbildningar inom yrkesvux och yrkeshögskolan i Uppsala län År 2009 startades Yrkeshögskolan och kommunerna

Läs mer

Etablering på arbetsmarknaden 2012. Examinerade från KY/YH-utbildningar 2010

Etablering på arbetsmarknaden 2012. Examinerade från KY/YH-utbildningar 2010 Etablering på arbetsmarknaden 2012 Examinerade från KY/YH-utbildningar 2010 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer: MYH 2015/494 ISBN-nummer: 978-91-87073-31-1 Foton: Johner Bildbyrå Västerås 2015

Läs mer

Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning

Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning Utbildningsstatistisk årsbok 2011 Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning 13 Kvalificerad yrkesutbildning (Ky) och yrkeshögskoleutbildning (Yh) Innehåll Fakta om statistiken... 246 Kommentarer

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Utbildningar inom yrkeshögskolan som bedrivs med viss kontinuitet - Tidsserier av statistik, beskrivning och analys. Återrapportering 2014

Utbildningar inom yrkeshögskolan som bedrivs med viss kontinuitet - Tidsserier av statistik, beskrivning och analys. Återrapportering 2014 Utbildningar inom yrkeshögskolan som bedrivs med viss kontinuitet - Tidsserier av statistik, beskrivning och analys Återrapportering 2014 Myndigheten för yrkeshögskolan Västerås 2014-05-05 1 (36) Återrapportering

Läs mer

Studerandes sysselsättning 2015. YH-studerande som examinerades 2014

Studerandes sysselsättning 2015. YH-studerande som examinerades 2014 Studerandes sysselsättning 2015 YH-studerande som examinerades 2014 Förord Utbildningar inom yrkeshögskolan ska tillgodose arbetslivets behov av kvalificerad arbetskraft. Det är därför angeläget att följa

Läs mer

Samverkan kring Yrkeshögskoleutbildningar i Norrbotten - Samverkansåret

Samverkan kring Yrkeshögskoleutbildningar i Norrbotten - Samverkansåret Minnesanteckningar 1 (6) Datum 2013-02-21 Samverkan kring Yrkeshögskoleutbildningar i Norrbotten - Samverkansåret Datum Plats 21 februari Vuxenutbildningen Luleå Deltagare: Annette Wisén, Myndigheten för

Läs mer

Konferens Vuxnas lärande 24 februari. yhmyndigheten.se

Konferens Vuxnas lärande 24 februari. yhmyndigheten.se Konferens Vuxnas lärande 24 februari Myndighetens uppdrag - Yh, KY, KU, lärlingsutbildning, enligt lag och förordning Analysera kompetensbehov Besluta om utbildningar och statsbidrag Ge kvalitetsstöd till

Läs mer

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN STOCKHOLMS LÄN 2009-2014 Yrkesutbildningar inom yrkesvux och yrkeshögskolan i Stockholms län År 2009 startades Yrkeshögskolan och

Läs mer

Uppföljning av Ky-studerandes sysselsättning ett år efter examen studerande examinerade 2008.

Uppföljning av Ky-studerandes sysselsättning ett år efter examen studerande examinerade 2008. Uppföljning av Ky-studerandes sysselsättning ett år efter examen studerande examinerade 2008. 1 Myndigheten för yrkeshögskolan ISBN-nr: 978-91-978684-0-2 Diarienummer: YH 2010/71 Stockholm 2010 Grafisk

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolan. myh.se

Myndigheten för yrkeshögskolan. myh.se Myndigheten för yrkeshögskolan Myndigheten för yrkeshögskolans uppdrag Yrkeshögskolan Analysera och bedöma omvärldens behov av kvalificerad arbetskraft och arbetsmarknadens utveckling Besluta om vilka

Läs mer

En ny myndighet. yhmyndigheten.se

En ny myndighet. yhmyndigheten.se En ny myndighet Myndigheten för yrkeshögskolan analyserar kompetensbehov, beslutar om Yh-utbildningar, ger stöd till utbildningsanordnare och granskar utbildningarnas resultat. Målet är en yrkeshögskola

Läs mer

En ny myndighet. yhmyndigheten.se

En ny myndighet. yhmyndigheten.se En ny myndighet Myndigheten för yrkeshögskolan analyserar kompetensbehov, beslutar om Yh-utbildningar, ger stöd till utbildningsanordnare och granskar utbildningarnas resultat. Målet är en yrkeshögskola

Läs mer

Årsrapport. Statistik över. yrkeshögskoleutbildning, kvalificerad yrkesutbildning och kompletterande utbildning

Årsrapport. Statistik över. yrkeshögskoleutbildning, kvalificerad yrkesutbildning och kompletterande utbildning Årsrapport 2013 Statistik över yrkeshögskoleutbildning, kvalificerad yrkesutbildning och kompletterande utbildning Diarienummer: YH 2013/346 Årsrapport 2013 Förord Den viktigaste slutsatsen att dra av

Läs mer

Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning

Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning Utbildningsstatistisk årsbok 2014 Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning 13 Kvalificerad yrkesutbildning (Ky) och yrkeshögskoleutbildning (Yh) Innehåll Fakta om statistiken... 250 Kommentarer

Läs mer

Yrkeshögskolan i siffror

Yrkeshögskolan i siffror Yrkeshögskolan i siffror 2012 Yrkeshögskolan är en eftergymnasial utbildningsform där arbetslivet har en central och drivande roll Den här broschyren ger dig en kortfattad information om yrkeshögskolan

Läs mer

Statistisk årsrapport 2017

Statistisk årsrapport 2017 Statistisk årsrapport 2017 Myndigheten för yrkeshögskolan Dnr: MYH 2016/4273 ISBN-nr: 978-91-88619-11-2 Västerås Tabeller och diagram är utarbetade av Myndigheten för yrkeshögskolan. Foto omslag: Scandinav

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN ÖREBRO LÄN 2009-2014 Yrkesutbildningar inom yrkesvux och yrkeshögskolan i Örebro län År 2009 startades Yrkeshögskolan och kommunerna

Läs mer

Kartläggning av insatsen svenska med yrkesinriktning och hur den kan bidra till ökad examensgrad för utrikes födda. Återrapportering 2017

Kartläggning av insatsen svenska med yrkesinriktning och hur den kan bidra till ökad examensgrad för utrikes födda. Återrapportering 2017 Kartläggning av insatsen svenska med yrkesinriktning och hur den kan bidra till ökad examensgrad för utrikes födda Återrapportering 2017 Myndigheten för yrkeshögskolan Kartläggning av insatsen svenska

Läs mer

Energirika utbildningar. Yrkeshögskolan

Energirika utbildningar. Yrkeshögskolan Energirika utbildningar Yrkeshögskolan i Margareta Ljungqvist avdelningschef Yh-myndigheten Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid. Detta skapar

Läs mer

Nystartade företag efter kvartal 2010

Nystartade företag efter kvartal 2010 Nystartade företag efter kvartal 2010 Innehållsförteckning Nystartade företag efter kvartal 2010 2 Tabell 1 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal nystartade

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolan

Myndigheten för yrkeshögskolan Myndigheten för yrkeshögskolan Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid. Detta skapar utveckling, mervärde och tillväxt för individ och samhälle.

Läs mer

Efterfrågan, pension och rekrytering inom Vård & omsorg

Efterfrågan, pension och rekrytering inom Vård & omsorg Efterfrågan, pension och rekrytering inom Vård & omsorg En regional analys för Hallands län Presentation 2017-03-10 Inledning Uppdraget har varit: Att analysera efterfrågan, pensioner och rekrytering för

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolans bedömning av utbildningar som leder till yrkesroller, yrkesgrupper och/eller kompetenser inom ett yrkesområde.

Myndigheten för yrkeshögskolans bedömning av utbildningar som leder till yrkesroller, yrkesgrupper och/eller kompetenser inom ett yrkesområde. YH2000, v1.3, 2012-01-13 1 (9) Datum: 2013-04-11 ANSÖKNINGSOMGÅNG 2013 Dnr: YH 2013/602 Myndigheten för yrkeshögskolans bedömning av utbildningar som leder till yrkesroller, yrkesgrupper och/eller kompetenser

Läs mer

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år Totalt Riket 25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 26 27-1 6 236 6 179 0,42 0,43-3% 41 Byggande av hus 63 78-15 11 217 11 978 0,53 0,70-24% 43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2013

Nystartade företag första kvartalet 2013 Nystartade företag första kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag första kvartalet 2013... 2 Tabell 1: Antal nystartade företag kvartal 1 2012 - kvartal 1 2013, efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Nystartade företag andra kvartalet 2013

Nystartade företag andra kvartalet 2013 Nystartade företag andra kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag andra kvartalet 2013...2 Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2012 kvartal 2 2013 efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 www.nystartsjobb.se Nystartsjobben Nystartsjobben infördes den 1 januari 2007. Syftet med nystartsjobben är att stimulera arbetsgivare

Läs mer

Kriterier för bedömningen

Kriterier för bedömningen YH2000, v1.2, 2011-10-12 1 (8) Datum: 2012-01-22 Bakgrund till bedömning av ansökningar om att ingå i yrkeshögskolan och erhålla statsbidrag eller särskilda medel som inkommit i 2011 års ansökningsomgång.

Läs mer

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNINGAR I SMÅLAND 2014 2015 JÖNKÖPING KALMAR KRONOBERG

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNINGAR I SMÅLAND 2014 2015 JÖNKÖPING KALMAR KRONOBERG YRKESHÖGSKOLEUTBILDNINGAR I SMÅLAND 2014 2015 JÖNKÖPING KALMAR KRONOBERG JÖNKÖPINGS LÄN Data/IT Projektledare Cloud engineering Gislaved. www.hph.nu Ekonomi, administration, försäljning Affärsinriktad

Läs mer

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN VÄSTMANLANDS LÄN 2009-2014 Yrkesutbildningar inom yrkesvux och yrkeshögskolan i Västmanlands län År 2009 startades Yrkeshögskolan

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2012

Nystartade företag första kvartalet 2012 Nystartade företag första kvartalet 2012 Innehållsförteckning Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2011 - kvartal 1 2012 efter branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal sysselsatta i nystartade företag

Läs mer

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen Kvinnors och mäns i Sverige och i länen Statistik från SCB:s RAMS-databas (2006, 2008, 2010 & 2012), bearbetat av Tillväxtverket 1 Om statistiken Anger ens operativa sledare, dvs. den person som sköter

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolan. myh.se

Myndigheten för yrkeshögskolan. myh.se Myndigheten för yrkeshögskolan Yrkeshögskolan Kvalificerade yrkesutbildningar, utformade utifrån arbetslivets behov av eftergymnasial kompetens Eftergymnasial utbildningsform En yrkeshögskoleutbildning

Läs mer

Etablering på arbetsmarknaden för studeranden från kvalificerad yrkeshögskoleutbildningar

Etablering på arbetsmarknaden för studeranden från kvalificerad yrkeshögskoleutbildningar Etablering på för studeranden från kvalificerad yrkeshögskoleutbildningar med avslut 2004-2008 1 (71) Datum: 2012-06-07 Etablering på för studerande från kvalificerade yrkesutbildningar med avslut 2004-2008

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

2011-12-16 Bilaga 2. Ämneskoder. Omr. Kod Ämne 0 Allmän utbildning 4 080z Läs- och skrivinlärning för vuxna 4 090z Personlig utveckling

2011-12-16 Bilaga 2. Ämneskoder. Omr. Kod Ämne 0 Allmän utbildning 4 080z Läs- och skrivinlärning för vuxna 4 090z Personlig utveckling Omr. Kod Ämne 0 Allmän utbildning 4 080z Läs- och skrivinlärning för vuxna 4 090z Personlig utveckling 1 Pedagogik och ledarutbildning 4 142 Pedagogik 4 142o Uppfostran / föräldrakunskap 4 142z Pedagogik

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i augusti 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i augusti 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i augusti 2015 Fått arbete I augusti fick 1 039 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. I augusti

Läs mer

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN SÖDERMANLANDS LÄN 2009-2014 Yrkesutbildningar inom yrkesvux och yrkeshögskolan i Södermanlands län År 2009 startades Yrkeshögskolan

Läs mer

Kompetensbehov inom vården

Kompetensbehov inom vården Kompetensbehov inom vården REGLAB: REGIONALA MATCHNINGSINDIKATORER WORKSHOP 4 MAJ 2017 Anders Axelsson, Region Skåne Agenda Vård och omsorg totalt sett Idag fokus på Vård- och omsorgsutbildade (VO) Hur

Läs mer

Efterfrågan, pension och rekrytering inom Bygg & anläggning

Efterfrågan, pension och rekrytering inom Bygg & anläggning Efterfrågan, pension och rekrytering inom Bygg & anläggning En regional analys för Hallands län Presentation 2017-03-10 Inledning Uppdraget har varit: Att analysera efterfrågan, pensioner och rekrytering

Läs mer

Visa ämne per ämnesgrupp

Visa ämne per ämnesgrupp Visa ämne per ämnesgrupp Huvudämnesgrupp Dans, teater, scenkonst Dans 212p 212q 212r 212s 212t Modern konstdans Balett, klassisk dans Folklig dans Övriga danser Koreografi Dans- och teaterhistoria 212c

Läs mer

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2008 Kvartal 2

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2008 Kvartal 2 ARBETSMARKNADSRAPPORT 8 Kvartal Ny rekordlåg arbetslöshet bland Jusekmedlemmar Andelen av Juseks medlemmar anslutna till Akademikernas erkända a-kassa med arbetslöshetsersättning har fortsatt minska under

Läs mer

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN ÖSTRA MELLANSVERIGE 2009-2014 Inledning Sverige är en kunskapsnation på en global marknad. Tillgång till kunskap och kompetens är

Läs mer

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Statistiken över sjuklöneperioden bygger på ett urval av arbetsgivare och deras utbetalningar av sjuklön till sina anställda under sjuklöneperioden. Insamlig sker kvartalsvis

Läs mer

Seminarium: Regionala matchningsindikatorer. Katja Olofsson Prognosinstitutet, SCB

Seminarium: Regionala matchningsindikatorer. Katja Olofsson Prognosinstitutet, SCB Seminarium: Regionala matchningsindikatorer Katja Olofsson Prognosinstitutet, SCB Syfte och upplägg Syfte Att förbättra användningen av de regionala matchningsindikatorerna genom att gå igenom, studera

Läs mer

Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007

Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007 Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007 augusti 2007 Generationsskiftesproblematiken: En stor andel av de svenska företagarna är på väg att pensioneras inom de närmaste åren. En fjärdedel av ägarna av

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Årsrapport 2015 Yrkeshögskolan, kompletterande utbildningar samt tolkutbildning inom folkbildningen. Statistisk årsrapport 2015

Årsrapport 2015 Yrkeshögskolan, kompletterande utbildningar samt tolkutbildning inom folkbildningen. Statistisk årsrapport 2015 Årsrapport 2015 Yrkeshögskolan, kompletterande utbildningar samt tolkutbildning inom folkbildningen Statistisk årsrapport 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan ISBN-nr: 978-91-87073-35-9 Dnr: MYH 2015/982

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013 2013-03-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013 1 380 av de inskrivna fick jobb Under februari påbörjade 1 380 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

StepStone Se vår nya specialsajt för rekrytering inom: Marknadsjobb

StepStone Se vår nya specialsajt för rekrytering inom: Marknadsjobb Se vår nya specialsajt för rekrytering inom: Marknadsjobb Fakta och siffror för StepStone StepStone i ett nötskal November månad går inte till historien med muntra siffror gällande sysselsättningsgraden

Läs mer

Nystartade företag tredje kvartalet 2011

Nystartade företag tredje kvartalet 2011 Nystartade företag tredje kvartalet 2011 Innehållsförteckning Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2010 - kvartal 3 2011 efter branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal sysselsatta i nystartade företag

Läs mer

Småföretagare får låg pension

Småföretagare får låg pension Datum 2011-11-xx Sid 1(5) Småföretagare får låg pension Sveriges småföretagare har inga stora summor att vänta sig i allmän pension. Deras inkomstuppgifter i dag kommer inte att ge mer än runt 12 000 kr

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län april månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län april månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län april månad 2015 Fått arbete Under april påbörjade 1 873 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län februari månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län februari månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län februari månad 2015 Fått arbete Under februari påbörjade 1 422 av alla som var inskrivna vid

Läs mer

Biodling, gårdsbutiker och gårdsnära livsmedelsproduktion

Biodling, gårdsbutiker och gårdsnära livsmedelsproduktion Biodling, gårdsbutiker och gårdsnära livsmedelsproduktion Bakgrund LRF har i samarbete med företaget, söktjänsten, Gårdsnära tagit fram antalet företag med biodling, gårdsbutik samt egen livsmedelsproduktion

Läs mer

Statistisk årsrapport 2016 Myndigheten för yrkeshögskolans utbildningsformer. Återrapportering 2016

Statistisk årsrapport 2016 Myndigheten för yrkeshögskolans utbildningsformer. Återrapportering 2016 Statistisk årsrapport 2016 Myndigheten för yrkeshögskolans utbildningsformer Återrapportering 2016 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer: MYH 2016/487 ISBN: 978-91-87073-72-4 1 (154) Datum: 2016-05-02

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Bakgrund till bedömning av ansökan om statsbidrag för att bedriva yrkeshögskoleutbildning som inkommit i 2010 års ansökningsomgång

Bakgrund till bedömning av ansökan om statsbidrag för att bedriva yrkeshögskoleutbildning som inkommit i 2010 års ansökningsomgång YH2000, v1.0, 2010-10-18 1 (8) Datum: 2011-01-17 Dnr YH 2010/377 Ansökningsomgång 2010 Bakgrund till bedömning av ansökan om statsbidrag för att bedriva yrkeshögskoleutbildning som inkommit i 2010 års

Läs mer

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008 Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 28 Diagram 1. Share of activities by type of activity 28 Annan gruppverksamhet 11% Studiecirklar 44% Kulturprogram 45% Diagram 1. Andel aktiviteter efter

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari 2015 Fått arbete Under januari påbörjade 1 427 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Var tredje svensk saknar eget pensionssparande Undersökning av Länsförsäkringar 200 Sammanfattning Drygt var tredje svensk pensionssparar inget alls. Vanligast är att spara upp till 1 000 kronor i månaden

Läs mer