Utbildningar inom yrkeshögskolan. Utbildningsplatser som avslutas

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningar inom yrkeshögskolan. Utbildningsplatser som avslutas 2011 2015."

Transkript

1 Utbildningar inom yrkeshögskolan. Utbildningsplatser som avslutas

2

3 1 (54) Datum: Dnr: YH 211/387 Utbildningar inom yrkeshögskolan. Utbildningsplatser som avslutas Innehåll 1 Inledning Bakgrund och syfte Utbildningsutbud Vilka utbildningar finns det inom yrkeshögskolan? Klassificering av utbildningar, SUN2 Hur har vi gjort? Läsanvisningar Hur kan underlaget användas? Utbildningsplatser med avslut Data/IT Sammanfattande beskrivning av utbildningsområdet Utbildningsplatser som avslutas Ekonomi, administration och försäljning Sammanfattande beskrivning av utbildningsområdet Utbildningsplatser som avslutas Friskvård och kroppsvård Sammanfattande beskrivning av utbildningsområdet Utbildningsplatser som avslutas Hotell, restaurang och turism Sammanfattande beskrivning av utbildningsområdet Utbildningsplatser som avslutas Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Sammanfattande beskrivning av utbildningsområdet Utbildningsplatser som avslutas Journalistik och information Sammanfattande beskrivning av utbildningsområdet Utbildningsplatser som avslutas Juridik Kultur, media och design Sammanfattande beskrivning av utbildningsområdet Utbildningsplatser som avslutas Lantbruk, djurvård, trädgård, skog, fiske Sammanfattande beskrivning av utbildningsområdet Utbildningsplatser som avslutas Miljövård och miljöskydd Sammanfattande beskrivning av utbildningsområdet Utbildningsplatser som avslutas Pedagogik och undervisning Sammanfattande beskrivning av utbildningsområdet Utbildningsplatser som avslutas Samhällsbyggnad och byggteknik Sammanfattande beskrivning av utbildningsområdet Utbildningsplatser som avslutas Säkerhetstjänster Sammanfattande beskrivning av utbildningsområdet Utbildningsplatser som avslutas Teknik och tillverkning Sammanfattande beskrivning av utbildningsområdet... 43

4 MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 2 (54) Utbildningsplatser som avslutas Transporttjänster Sammanfattande beskrivning av utbildningsområdet Utbildningsplatser som avslutas Övrigt... 54

5 MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 3 (54) 1 Inledning 1.1 Bakgrund och syfte Denna rapport är en del av de underlag som utbildningsanordnare och arbetsliv bör beakta innan de ansöker om att få ingå i yrkeshögskolan i årets ansökningsomgång. Rapporten är en sammanställning och beskrivning av utbildningar inom yrkeshögskolan med platser som avslutas För arbetslivet är det viktigt att veta när de studerande är klara med utbildningen och står till arbetsmarknadens förfogande. För mer detaljerad information om respektive utbildning se bilagor i form av Excel-filer. Syftet med att presentera och tillgängliggöra information över utbildningsutbudet är att såväl utbildningsanordnare som arbetslivet får en överblick över vilka utbildningar som finns inom yrkeshögskolan, var i landet de är lokaliserade, antalet platser inom respektive utbildningsinriktning och vilket år de avslutas. Det ökade kravet på utbildningsanordnare att beskriva och tydliggöra arbetslivets efterfrågan förutsätter ett nära samarbete med företrädare för arbetslivet. Vid beviljande av utbildningar att få ingå i yrkeshögskolan tas hänsyn till både efterfrågebilden på yrkeskompetenser och befintligt utbildningsutbud i form av utbildningsplatser inom olika utbildningsinriktningar. Det är därför angeläget att även utbildningsanordnare och arbetsliv får information om utbildningsutbudet för att kunna bedöma om antalet utbildningsplatser är tillräckligt eller inte i förhållande till efterfrågan på aktuell yrkeskompetens.

6 MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 4 (54) 1.2 Utbildningsutbud Vilka utbildningar finns det inom yrkeshögskolan? I denna rapport beskrivs det utbildningsutbud som finns inom yrkeshögskolan. För arbetslivet är det viktigt att veta när de studerande är klara med utbildningen och står till arbetsmarknadens förfogande. Därför beskrivs utbildningsutbudet i form av antal utbildningsplatser som avslutas Utbildningarna är både kvalificerade yrkesutbildningar (Ky-utbildningar) och yrkeshögskoleutbildningar (Yh-utbildningar). Så småningom kommer alla utbildningar inom yrkeshögskolan att vara Yh-utbildningar, men under en övergångsperiod (längst fram till och med 213) kommer båda utbildningsformerna att finnas. Information om antal utbildningar, omgångar och platser är tagen från myndighetens administrativa system och visar bilden så som den var den 1 mars 211. En utbildning kan ha flera omgångar och varje omgång beviljas ett antal platser med statsbidrag. Normalt påbörjas en omgång per kalenderår. Följande redovisas i rapporten: Utbildningar som pågick 31 december 21 och med utbildningsplatser som avslutas Utbildningar som startar från och med 1 januari 211 och med utbildningsplatser som avslutas Information om yrkesutgångar som utbildningen förväntas leda till baseras på den information som utbildningsanordnarna lämnar in via Mina anordnarsidor och som sedan presenteras i myndighetens sökmotor, båda nås via myndighetens webbplats. Varje år ställs ett antal av de beviljade utbildningsomgångarna in, vilket för med sig att antalet utbildningsplatser i realiteten kommer att vara färre än det antal som presenteras i denna rapport. Andelen inställda omgångar 21 var cirka 8 procent av samtliga beviljade omgångar. Som komplement till rapporten finns även detaljerad information om utbildningarna och antal omgångar, antal utbildningsplatser, var de är lokaliserade, vem som är utbildningsanordnare med mera. Informationen är redovisad i separata Excelfiler, publicerade som bilagor till rapporten på myndighetens webbplats. 1.3 Klassificering av utbildningar, SUN2 Hur har vi gjort? Utbildningarna inom yrkeshögskolan är indelade i 16 olika utbildningsområden. Till grund för indelningen av de olika utbildningsområdena ligger Svensk utbildningsnomenklatur (SUN 2). SUN är en standard för klassificering av enskilda utbildningar samtidigt som den utgör ett system för aggregering av utbildningar till större grupper. SUN beslutas av Statistiska centralbyrån, SCB. 1 Tabell 1 visar vilka SUN-koder som ligger bakom utbildningsområdena. Alla utbildningar inom yrkeshögskolan SUN-kodas av Myndigheten för yrkeshögskolan. Utbildningarna som presenteras i denna rapport har SUN-kodats av den nu avvecklade Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning respektive Myndigheten för yrkeshögskolan. Klassificering av utbildningar inom yrkeshögskolan är problematisk så tillvida att Yhutbildningarnas innehåll ofta består av nya lösningar och kombinationer av innehåll som inte riktigt går att översätta till befintlig klassificering. Myndigheten avser att se över kodningen av utbildningarna i syfte att öka kvaliteten i registret över utbildningar. 1 SUN används i såväl centrala register för officiell statistik, till exempel i Statistiska Centralbyråns (SCB) register över befolkningens utbildning, som vid specialundersökningar. Den svenska klassificeringen är anpassad till den internationella standarden för klassificering av utbildningar vilket underlättar användningen av den nationella statistiken i internationella sammanhang. För mer information om SUN länk till SCB: aspx

7 MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 5 (54) Tabell 1. Utbildningsområden inom yrkeshögskolan enligt SUN 2 Utbildningsområde Inriktning enligt SUN 2 Data/IT Ekonomi, administration och försäljning Friskvård och kroppsvård Hotell, restaurang och turism Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Journalistik och information Juridik Kultur, media och design Lantbruk, djurvård, trädgård, skog och fiske Miljövård och miljöskydd Pedagogik och undervisning Samhällsbyggnad och byggteknik Säkerhetstjänster Teknik och tillverkning Transporttjänster Övrigt 48 Data 34 Företagsekonomi, handel och administration 813 Idrott och friskvård 815 Hår- och skönhetsvård 811 Hotell, restaurang och storhushåll 812 Turism, resor och fritid 72 Hälso- och sjukvård 76 Socialt arbete och omsorg 32 Journalistik och information 38 Juridik och rättsvetenskap 21 Konst och media 62 Lantbruk, trädgård, skog och fiske 64 Djursjukvård 85 Miljövård och miljöskydd 14 Pedagogik och lärarutbildning 58 Samhällsbyggnad och byggnadsteknik 86 Säkerhetstjänster 52 Teknik och teknisk industri 54 Material och tillverkning 84 Transporttjänster 814 Hushållstjänster och lokalvård 1.4 Läsanvisningar Hur kan underlaget användas? Rapporten är indelat efter de 16 utbildningsområdena som finns inom yrkeshögskolan, ett kapitel per utbildningsområde. Varje kapitel är byggt upp på samma sätt och består av en sammanfattning av utbildningsområdet och sedan en beskrivning av utbildningarna per SUN-inriktning. Sammanfattningen består av information om vilka SUN-inriktningar som finns inom området, antal utbildningar, omgångar och utbildningsplatser som avslutas Inom inriktningar beskrivs utbildningarna med avseende på totala antalet utbildningsplatser med avslut , hur många utbildningar och omgångar platserna fördelar sig på och var i landet utbildningarna finns. Här finns också kort information om de vanligaste yrkesutgångarna inom inriktningen. Antal utbildningsplatser per inriktning med avslut åren 211 till och med 215 anges i diagrammen. Diagrammen följer efter beskrivningen av de olika SUN-inriktningar som respektive diagram visar. Den som vill ha mer detaljerad information om den geografiska fördelningen av antal platser hänvisas till bilaga 1 Yh Ky, platser med avslut efter utbildningsområde, inriktning och län som är publicerad på myndighetens webbplats. Mer information om de enskilda utbildningsomgångarna finns i bilaga 2a Yh Ky, omgångar med avslut sorterade efter län och kommun och bilaga 2b Yh Ky, omgångar med avslut sorterade efter utbildningsområde och inriktning som också finns på myndighetens webbplats. Filerna är skrivskyddade. Den som vill jobba med filerna och till exempel aggregera eller sortera får kopiera aktuell flik och klistra in i en tom arbetsbok i Excel. Myndigheten för yrkeshögskolan beviljar i årliga ansökningsomgångar ett antal utbildningar som får ingå i yrkeshögskolan. Beviljandet, i form av antal utbildningsplatser, styrs av regeringens medelstilldelning i myndighetens årliga regleringsbrev. Utbildningarna beviljas två utbildningsomgångar och varje utbildningsomgång får ett visst

8 MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 6 (54) antal platser beviljat. 2 Statsbidraget är i form av schablon per utbildningsplats beräknat utifrån vilken typ av utbildning som anordnaren får statsbidrag för. Det totala statsbidraget som betalas ut per utbildning beräknas efter hur många studerande som faktiskt läser utbildningen. Diagram 1 och Tabell 2 nedan visar det totala antalet utbildningsplatser inom Ky/Yh som avslutas åren Utbildningar inom yrkeshögskolan är olika långa och startas och avslutas på olika tidpunkter under året. Av diagrammet framgår att många utbildningsomgångar avslutas under 211, 212 och 213. Notera att under 214 avslutas betydligt färre utbildningsomgångar vilket är helt naturligt då myndigheten januari 211 beviljade utbildningar som ska starta tidigast under hösten 211. I det följande ges några exempel för att förtydliga innebörden av detta. Startas den första omgången av en tvåårig utbildning hösten 211 så blir de studerande klara med utbildningen under hösten 213, startar den andra omgången våren 212 så blir de studerande klara med utbildningen under våren 214. Startas den första omgången av en ettårig utbildning hösten 211 så avslutar de studerande sin utbildning under hösten 212. Startar den andra omgången våren 212 så avslutar de studerande utbildningen under våren 213. Läsaren bör också beakta att det är skillnad mellan antal platser, antal studerande och antal examinerade. Myndigheten beviljar ett visst antal platser per utbildning, sedan börjar ett visst antal studerande läsa utbildningen och slutligen examineras ett visst antal studerande från utbildningen. Examensgraden varierar mellan utbildningsområden och mellan olika utbildningsinriktningar. I genomsnitt var examensgraden knappa 7 procent (antal examinerade i relation till antagna). Låga examinationsgrader behöver dock inte bero på att de studerande är omotiverade eller att utbildningarna är dåliga. Det kan också bero på att de studerande får arbete innan de har avslutat sin utbildning. De avhopp som sker från utbildningarna sker i regel precis i slutet av utbildningen och antalet utbildade som kommer ut på arbetsmarknaden är troligtvis större än det totala antalet som tar ut examen. Dessutom kan examinationsgraden bero på brister i uppgiftslämnandet från utbildningsanordnare till myndighetens register. Diagram 1. Antal utbildningsplatser inom Ky/Yh med avslut åren År 211 År 212 År 213 År 214 År Ky-utbildningar beviljades maximalt fyra omgångar

9 MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 7 (54) Tabell 2. Antal utbildningsplatser som avslutas åren per utbildningsområde och avslutsår Utbildningsområde Avslut 211 Avslut 212 Avslut 213 Avslut 214 Avslut 215 Ky/Yh-platser med avslut Data/IT Ekonomi, administration och försäljning Friskvård och kroppsvård Hotell, restaurang och turism Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Journalistik och information Juridik Kultur, media och design Lantbruk, djurvård, trädgård, skog och fiske Miljövård och miljöskydd Pedagogik och undervisning Samhällsbyggnad och byggteknik Säkerhetstjänster Teknik och tillverkning Transporttjänster Övrigt Summa

10 MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 8 (54) 2 Utbildningsplatser med avslut Data/IT Sammanfattande beskrivning av utbildningsområdet Det totala antalet utbildningsplatser med avslut inom hela utbildningsområdet är 4 76 fördelat på 96 utbildningar och 16 omgångar. Området är det femte största inom yrkeshögskolan och utgör cirka 9 procent av alla utbildningsplatser. De flesta utbildningsplatserna inom Data/IT finns i Stockholms, Skåne och i Västra Götalands län. Övriga utbildningsplatser finns i 1 län från Blekinge i söder till Västernorrland i norr. Utbildningarna är huvudsakligen inriktade mot systemvetenskap och programvaruteknik, Webb-utveckling och spelutveckling. Inom utbildningsområdet Data/IT finns Ky-/Yh-utbildningar med följande SUN-inriktningar: Systemvetenskap och programvaruteknik (SUN 481a) Annan utbildning inom datavetenskap och systemvetenskap (SUN 481x) Datoranvändning (SUN 482z) Data, övrig/ospecificerad utbildning (SUN 489z). Se bilaga 1 för mer detaljerad information om i vilka län utbildningarna finns och bilagorna 2a och 2b för mer detaljerad information om de enskilda utbildningsomgångarna. Alla bilagor finns i anslutning till rapporten på myndighetens webbplats Utbildningsplatser som avslutas Systemvetenskap och programvaruteknik (SUN 481a) Det totala antalet utbildningsplatser med avslut inom inriktningen är fördelat på 67 utbildningar och 111 omgångar. De flesta utbildningsplatserna finns i Stockholms, Skåne och Västra Götalands län. Utöver dessa finns utbildningar inom denna inriktning i 8 län från Blekinge i söder till Västernorrland i norr. Utbildningarna är inriktade mot yrkesroller inom systemutveckling, programmering, systemadministration, testning och säkerhet. Se diagram 2 för information om hur många platser som avslutas per år inom denna inriktning. Annan utbildning med inriktning mot datavetenskap och systemvetenskap (SUN 481x) Det totala antalet utbildningsplatser med avslut inom inriktningen är 494 fördelat på 8 utbildningar och 17 omgångar. Utbildningsplatserna finns i Skåne, Stockholms, Dalarnas och Västra Götalands län. Utbildningarna är i huvudsak inriktade mot yrkesroller inom spelutveckling. Se diagram 2 för information om hur många platser som avslutas per år inom denna inriktning. Datoranvändning (SUN 482z) Det totala antalet utbildningsplatser med avslut inom inriktningen är 5 fördelat på 1 utbildning och 2 omgångar. Utbildningen, som har benämningen Digital Visualisering - Arkitektur och design, finns i Jönköpings län. Se diagram 2 för information om hur många platser som avslutas per år inom denna inriktning. Data, övrig/ospecificerad utbildning (SUN 489z) Det totala antalet utbildningsplatser med avslut inom inriktningen är 878 fördelat på 2 utbildningar och 3 omgångar. Utbildningarna finns i 7 län från Skåne i

11 MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 9 (54) söder till Gävleborg i norr. Flest utbildningsplatser finns i Stockholms, Västra Götalands och Blekinge län. Utbildningarna är inriktade mot yrkesroller inom digital grafik och animering, interaktionsdesign och webbdesign. Se diagram 2 för information om hur många platser som avslutas per år inom denna inriktning. Diagram 2. Data/IT Antal utbildningsplatser inom Ky/Yh som avslutas åren a Systemvetenskap och programvaruteknik 489z Data, övrig/ospecificerad utbildning 481x Annan utb inom data- och systemvetenskap 482z Datoranvändning År 211 År 212 År 213 År 214 År 215

12 MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 1 (54) 2.2 Ekonomi, administration och försäljning Sammanfattande beskrivning av utbildningsområdet Det totala antalet utbildningsplatser med avslut inom hela utbildningsområdet är fördelat på 285 utbildningar och 48 utbildningsomgångar. Området är det största inom yrkeshögskolan och utgör 27 procent av det totala antalet utbildningsplatser. Cirka hälften av alla platser finns inom inriktningen Inköp, försäljning och distribution. Två tredjedelar av utbildningsplatserna inom utbildningsområdet finns i Stockholms, Skåne och Västra Götalands län. Övriga utbildningsplatser finns i alla län utom Gotland, Gävleborg och Jämtland. Inom utbildningsområdet Ekonomi, administration och försäljning finns Ky-/Yhutbildningar med följande SUN- inriktningar: Ekonomutbildning/företagsekonomi (SUN 34a) Annan bred utbildning i företagsekonomi, handel och administration (SUN 34x) Inköp, försäljning och distribution (SUN 341z) Företagsekonomi, handel och administration, övrig/ospecificerad utbildning (SUN 349z) Marknadsföring (SUN 342z) Bank, försäkring och finansiering (SUN 343z) Redovisning och beskattning (SUN 344z) Ledarskap, organisation och styrning (SUN 345a) Administration och förvaltning (SUN 345b) Personaladministration (SUN 345c) Annan utbildning i ledning och administration (SUN 345x) Läkarsekreterarutbildning (SUN 346a) Annan utbildning i kontorsservice och sekreterartjänster (SUN 346x). Se bilaga 1 för mer detaljerad information om i vilka län utbildningarna finns och bilagorna 2a och 2b för mer detaljerad information om de enskilda utbildningsomgångarna. Alla bilagor finns i anslutning till rapporten på myndighetens webbplats Utbildningsplatser som avslutas Ekonomutbildning/företagsekonomi (SUN 34a) Det totala antalet utbildningsplatser med avslut inom inriktningen är 181 fördelat på 6 utbildningar och 6 omgångar. Utbildningsplatserna finns i Skåne, Stockholms och Västra Götalands län. Efter genomgången utbildning ska de studerande kunna arbeta med affärsekonomi i dagligvaruhandel och konsumenthandel. Möjliga yrkesutgångar är business manager, marknadsassistent eller ekonom. Se diagram 3a för information om hur många platser som avslutas per år inom denna inriktning. Annan bred utbildning i företagsekonomi, handel och administration (SUN 34x) Det totala antalet utbildningsplatser med avslut inom inriktningen är 152 fördelat på 4 utbildningar och 5 omgångar. Utbildningsplatserna finns i Stockholms, Hallands och Dalarnas län. Inriktningen innehåller utbildningar med fokus på entreprenörskap och eget företagande. Möjliga yrkesutgångar efter avslutad utbildning är

13 MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 11 (54) handelsentreprenör eller growth manager. Se diagram 3a för information om hur många platser som avslutas per år inom denna inriktning. Inköp, försäljning och distribution (SUN 341z) Det totala antalet utbildningsplatser med avslut inom inriktningen är fördelat på 125 utbildningar och 219 omgångar. Två tredjedelar av utbildningsplatserna finns i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län. Övriga utbildningsplatser finns i alla län utom Gotlands, Dalarnas och Gävleborgs län. Utbildningarna inom inriktningen kan delas in i tre yrkesutgångar: företagssäljare/b2bsäljare, inköpare/supply manager och affärslogistiker. Flera av utbildningarna inriktas mot försäljning av teknik- och IT-lösningar samt internationell handel. Se diagram 3a för information om hur många platser som avslutas per år inom denna inriktning. Företagsekonomi, handel och administration, övrig/ospecificerad utbildning (SUN 349z) Det totala antalet utbildningsplatser med avslut inom utbildningsinriktningen är 11 fördelat på 2 utbildningar och 4 omgångar. Utbildningsplatserna finns i Västra Götalands och Östergötlands län. Utbildningarna syftar till yrkesroller med inriktning mot arbete med produkt- och leverans, service, kommunikation, koordination/samordning och kostnadseffektivitet. Se diagram 3a för information om hur många platser som avslutas per år inom denna inriktning. Diagram 3a. Ekonomi, administration och försäljning Antal utbildningsplatser inom Ky/Yh som avslutas åren z Inköp, försäljning, distribution 34a Ekonomutbildning / företagsekonomi 34x Annan bred utb i företagsek, handel, admin 349z Företagsek, handel, admin, övrig/ospec utb År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Marknadsföring (SUN 342z) Det totala antalet utbildningsplatser med avslut inom inriktningen är 555 fördelat på 12 utbildningar och 18 omgångar. Hälften av utbildningsplatserna finns i Skåne och Dalarnas län. Övriga utbildningsplatser finns i Stockholms, Västra Götalands, Norrbottens och Kronobergs län. Flertalet av utbildningarna har inriktning mot försäljning och kommunikation av varor, produkter och tjänster och förväntas leda till yrkesroller som marknadsförare, onlinemarknadsförare, sportmarknadsförare, kommunikatör och

14 MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 12 (54) butikskommunikatör. Se diagram 3b för information om hur många platser som avslutas per år inom denna inriktning. Bank, försäkring och finansiering (SUN 343z) Det totala antalet utbildningsplatser med avslut inom inriktningen är 395 fördelat på 8 utbildningar och 13 omgångar. Drygt två tredjedelar av utbildningsplatserna finns i Stockholms län. Övriga utbildningsplatser finns i Västra Götalands och Västernorrlands län. Utbildningarna inom inriktningen förväntas leda till yrkesroller som försäkringsförmedlare och skadereglerare. Se diagram 3b för information om hur många platser som avslutas per år inom denna inriktning. Redovisning och beskattning (SUN 344z) Det totala antalet utbildningsplatser med avslut inom utbildningsinriktningen är fördelat på 54 utbildningar och 96 omgångar. Drygt två tredjedelar av utbildningsplatserna finns i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län. Övriga utbildningsplatser finns i 1 län från Kalmar i söder till Västerbotten i norr. Utbildningarna inom inriktningen förväntas leda till yrkesutgångarna redovisningsekonom, redovisningskonsult eller redovisningsassistent. Se diagram 3b för information om hur många platser som avslutas per år inom denna inriktning. Diagram 3b. Ekonomi, administration och försäljning Antal utbildningsplatser inom Ky/Yh som avslutas åren z Redovisning, beskattning 342z Marknadsföring 343z Bank, försäkring, finansiering År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Ledarskap, organisation och styrning (SUN 345a) Det totala antalet utbildningsplatser med avslut inom inriktningen är 819 fördelat på 19 utbildningar och 28 omgångar. Cirka tre fjärdedelar av utbildningsplatserna finns i Stockholms, Västra Götalands, Skåne och Värmlands län. Övriga utbildningsplatser finns i Blekinge, Kronobergs, Södermanlands, Dalarnas och Norrbottens län. Utbildningarna är inriktade mot entreprenörskap, utveckling och ledning och förväntas leda till yrkesutgångarna butikschef, projektledare inom handel, service manager, avdelningschef detaljhandel, chef/ledare handel och butiksledare. Se diagram 3c för information om hur många platser som avslutas per år inom denna inriktning.

15 MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 13 (54) Administration och förvaltning (SUN 345b) Det totala antalet utbildningsplatser med avslut inom inriktningen är 35 fördelat på 1 utbildning och 1 omgång. Utbildningen, som har benämningen Lönespecialist, finns i Västra Götalands län. Utbildningen förväntas leda till yrkesutgångarna lönespecialist eller löneadministratör. Se diagram 3c för information om hur många platser som avslutas per år inom denna inriktning. Personaladministration (SUN 345c) Det totala antalet utbildningsplatser med avslut inom inriktningen är 62 fördelat på 2 utbildningar och 2 omgångar. Utbildningarna finns i Stockholms län och förväntas leda till yrkesroller inom Human Resources. Se diagram 3c för information om hur många platser som avslutas per år inom denna inriktning. Annan utbildning i ledning och administration (345x) Det totala antalet utbildningsplatser med avslut inom inriktningen är 316 fördelat på 8 utbildningar och 11 omgångar. Cirka hälften av utbildningsplatserna finns i Västra Götalands län. Övriga utbildningsplatser finns i Kronobergs, Uppsala och Skåne län. Utbildningarna inom inriktningen förväntas leda till yrkesroller som projektledare inriktade mot IT eller kultur. Se diagram 3c för information om hur många platser som avslutas per år inom denna inriktning. Diagram 3c. Ekonomi, administration och försäljning Antal utbildningsplatser inom Ky/Yh som avslutas åren a Ledarskap, organisation, styrning 345x Annan utb i ledning och administration 345c Personaladministration 345b Administration, förvaltning År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Läkarsekreterarutbildning (SUN 346a) Det totala antalet utbildningsplatser inom inriktningen med avslut är fördelat på 33 utbildningar och 56 omgångar. Drygt hälften av utbildningsplatserna finns i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län. Övriga utbildningsplatser finns i 1 län från Kalmar i söder till Norrbotten i norr. Utbildningarna inom inriktningen förväntas leda till yrkesutgången läkarsekreterare. Se diagram 3d för information om hur många platser som avslutas per år inom denna inriktning.

16 MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 14 (54) Annan utbildning i kontorsservice och sekreterartjänster (SUN 346x) Det totala antalet utbildningsplatser med avslut inom inriktningen är 63 fördelat på 11 utbildningar och 21 utbildningsomgångar. Hälften av utbildningsplatserna finns i Stockholms län och övriga utbildningsplatser finns i Skåne och Västra Götalands län. Utbildningarna inom inriktningen förväntas leda till yrkesutgångarna löneekonom, lönekonsult, lönespecialist och löneadministratör. Se diagram 3d för information om hur många platser som avslutas per år inom denna inriktning Diagram 3d. Ekonomi, administration och försäljning Antal utbildningsplatser inom Ky/Yh som avslutas åren a Läkarsekreterarutbildning 346x Annan utb i kontorsservice, sekreterartjänster År 211 År 212 År 213 År 214 År 215

17 MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 15 (54) 2.3 Friskvård och kroppsvård Sammanfattande beskrivning av utbildningsområdet Det totala antalet utbildningsplatser med avslut inom hela utbildningsområdet är 63. Utbildningsplatserna fördelar sig på 18 utbildningar och 27 utbildningsomgångar. Drygt tre fjärdedelar av alla platser finns inom inriktningen Idrott och friskvård. Utbildningsområdet är ett av de mindre inom yrkeshögskolan och utgör cirka 1 procent av det totala antalet utbildningsplatser. Två femtedelar av utbildningsplatserna finns i Skåne och Dalarnas län. Övriga utbildningsplatser finns i 8 län från Blekinge i söder till Västerbotten i norr. Utbildningarna förväntas leda till yrkesroller inom hälsofrämjande arbete som t.ex. hälsokonsult, hälsorådgivare, friskvårdkonsulent, hälsopedagog, hälsoutvecklare och hudterapeut. Inom utbildningsområdet Friskvård och kroppsvård finns Ky-/Yh- utbildningar med följande SUN- inriktningar: Idrott och friskvård (SUN 813z) Annan utbildning inom hår- och skönhetsvård (SUN 815x). Se bilaga 1 för mer detaljerad information om i vilka län utbildningarna finns och bilagorna 2a och 2b för mer detaljerad information om de enskilda utbildningsomgångarna. Alla bilagor finns i anslutning till rapporten på myndighetens webbplats Utbildningsplatser som avslutas Idrott och friskvård (SUN 813z) Det totala antalet utbildningsplatser med avslut inom inriktningen är 49 fördelat på 13 utbildningar och 19 omgångar. Drygt hälften av utbildningsplatserna finns i Dalarnas, Värmlands och Skåne län. Övriga utbildningsplatser finns i 6 län från Blekinge i söder till Västerbotten i norr. Utbildningarna inom inriktningen förväntas leda till yrkesroller inom hälsofrämjande arbete som t.ex. hälsokonsult, hälsorådgivare, friskvårdkonsulent, hälsopedagog och hälsoutvecklare. Se diagram 4 för information om hur många platser som avslutas per år inom denna inriktning. Annan utbildning inom hår- och skönhetsvård (SUN 815x) Det totala antalet utbildningsplatser med avslut inom inriktningen är 14 fördelat på 5 utbildningar och 8 omgångar. Utbildningarna finns i Stockholms och Skåne län. Utbildningarna inom inriktningen förväntas leda till yrkesutgången hudterapeut. Se diagram 4 för information om hur många platser som avslutas per år inom denna inriktning.

18 MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 16 (54) Diagram 4. Friskvård och kroppsvård Antal utbildningsplatser inom Ky/Yh som avslutas åren z Idrott och friskvård 815x Annan utbildning inom hår- och skönhetsvård År 211 År 212 År 213 År 214 År 215

19 MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 17 (54) 2.4 Hotell, restaurang och turism Sammanfattande beskrivning av utbildningsområdet Det totala antalet utbildningsplatser med avslut inom hela utbildningsområdet är fördelat på 77 utbildningar och 133 omgångar. Området är det sjätte största inom yrkeshögskolan och utgör cirka 7 procent av alla utbildningsplatser. De flesta utbildningarna finns i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län. Övriga utbildningar finns i 11 län från Kalmar i söder till Västerbotten i norr. Utbildningarna är huvudsakligen inriktade mot ledande befattningar inom kök, restaurang och hotellreception. Det finns även utbildningar med inriktning mot specialisering inom matlagning eller vin- och spritkunskap. Inom turism finns utbildningar med inriktning mot reseförsäljning, event- eller konceptutveckling samt skid- eller fiskeguidning. Det finns också utbildningar för projektledning och arbetsledning inom turismnäringen. Inom utbildningsområdet Hotell, restaurang och turism finns Ky-/Yh-utbildningar med följande SUN-inriktningar: Utbildning för hotell (SUN 811b) Utbildning för restaurang (SUN 811c) Utbildning för storhushåll (SUN 811d) Annan utbildning inom hotell, restaurang och storhushåll (SUN 811x) Turism, Resor och fritid (SUN 812z). Se bilaga 1 för mer detaljerad information om i vilka län utbildningarna finns och bilagorna 2a och 2b för mer detaljerad information om de enskilda utbildningsomgångarna. Alla bilagor finns i anslutning till rapporten på myndighetens webbplats Utbildningsplatser som avslutas Utbildning för hotell (SUN 811b) Det totala antalet utbildningsplatser med avslut inom inriktningen är 298 fördelat på 7 utbildningar och 1 omgångar. Utbildningsplatserna finns i Stockholms, Västra Götalands och Jönköpings län. Samtliga utbildningar ska leda till yrkesroller i ledande befattningar inom hotell, konferens och reception. Se diagram 5 för information om hur många platser som avslutas per år inom denna inriktning. Utbildning för restaurang (SUN 811c) Det totala antalet utbildningsplatser med avslut inom inriktningen är 588 fördelat på 12 utbildningar och 23 omgångar. Utbildningsplatserna finns i Västra Götalands, Stockholms, Skåne, Jämtlands, Jönköpings, Södermanlands och Östergötlands län. Utbildningarna ska leda till yrkesroller med en specialisering eller arbetsledande befattning som kock eller köksmästare. Det finns en utbildning med inriktning mot ekologisk matlagning och en inom maritim matlagning. Se diagram 5 för information om hur många platser som avslutas per år inom denna inriktning. Utbildning för storhushåll (SUN 811d) Det totala antalet utbildningsplatser med avslut inom inriktningen är 5 fördelat på 1 utbildning och 2 omgångar. Utbildningen, som har benämningen Arbetsledare inom storkök, finns i Västra Götalands län. Utbildningen ska leda till yrkesroller med en arbetsledande funktion inom storhushåll. Se diagram 5 för information om hur många platser som avslutas per år inom denna inriktning.

20 MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 18 (54) Annan utbildning inom hotell, restaurang och storhushåll (SUN 811x) Det totala antalet utbildningsplatser med avslut inom inriktningen är 547 fördelat på 12 utbildningar och 19 omgångar. Två tredjedelar av utbildningsplatserna finns i Stockholms, Jönköpings och Skåne län. En tredje del finns i Västra Götalands, Västernorrlands, Östergötlands och Södermanlands län. Utbildningarna rör måltidsrelaterad service av olika slag. Huvuddelen av utbildningarna ska leda till yrkesroller med en ledande eller administrativ befattning inom hantering av mat och dryck eller annan måltidsrelaterad service. Dessutom finns två utbildningar som ska leda till yrkesroller inom måltidsverksamhet inom skola, vård och äldreomsorg och två utbildningar som ska leda till yrkesrollen sommelier. Se diagram 5 för information om hur många platser som avslutas per år inom denna inriktning. Turism, resor och fritid (SUN 812z) Det totala antalet utbildningsplatser med avslut inom inriktningen är fördelat på 45 utbildningar och 79 omgångar. Utbildningsplatserna finns i totalt 14 län från Skåne i söder till Västerbotten norr. Drygt hälften av utbildningsplatserna finns i Stockholms, Västra Götalands och Dalarnas län. Ungefär en tredjedel av utbildningarna inom turism ska leda till yrkesroller inom marknadsföring, försäljning och konsultverksamhet inom resebranschen. En annan vanlig yrkesroll är reseproducent och eventutvecklare. Det finns även ett par utbildningar till guide och instruktör inom skidåkning och fiske. Se diagram 5 för information om hur många platser som avslutas per år inom denna inriktning. Diagram 5. Hotell, restaurang och turism Antal utbildningsplatser inom Ky/Yh som avslutas åren z Turism, resor, fritid 811c Utbildning för restaurang 811x Annan utb hotell/restaurang/storhushåll 811b Utbildning för hotell 811d Utbildning för storhushåll År 211 År 212 År 213 År 214 År 215

Utbildningar inom yrkeshögskolan. Utbildningsplatser som avslutas 2015 2021.

Utbildningar inom yrkeshögskolan. Utbildningsplatser som avslutas 2015 2021. Utbildningar inom yrkeshögskolan Utbildningsplatser som avslutas 2015 2021. Myndigheten för yrkeshögskolan Västerås 2015-04-24 Dnr: MYH 2015/910 ISBN 978-91-87073-32-8 YH1000, v1.4, 2013-03-05 MYNDIGHETEN

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolans omvärldsbevakning och analysarbete. yhmyndigheten.se

Myndigheten för yrkeshögskolans omvärldsbevakning och analysarbete. yhmyndigheten.se Myndigheten för yrkeshögskolans omvärldsbevakning och analysarbete Beviljad utbildningsvolym per kommun med avslut 2010 januari 2014 * Per 1 000 invånare 20-64 år Största värde är 7 511 (Totalt ca 57 900

Läs mer

Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning

Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning Utbildningsstatistisk årsbok 2012 Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning 13 Kvalificerad yrkesutbildning (Ky) och yrkeshögskoleutbildning (Yh) Innehåll Fakta om statistiken... 234 Kommentarer

Läs mer

Studerandes sysselsättning 2014. YH- och KY-studerande som examinerades 2013

Studerandes sysselsättning 2014. YH- och KY-studerande som examinerades 2013 Studerandes sysselsättning 2014 YH- och KY-studerande som examinerades 2013 Förord Utbildningar inom yrkeshögskolan ska tillgodose arbetslivets behov av kvalificerad arbetskraft. Det är därför angeläget

Läs mer

Statistik över konst- och kulturutbildningar. Beslut efter ansökan om överföring från kompletterande utbildningar

Statistik över konst- och kulturutbildningar. Beslut efter ansökan om överföring från kompletterande utbildningar Statistik över konst- och kulturutbildningar Beslut efter ansökan om överföring från kompletterande utbildningar Februari 2015 1 (7) Datum: 2015-03-02 Inledning Konst- och kulturutbildningar 1 är en eftergymnasial

Läs mer

Studerandes sysselsättning 2013. YH- och KY-studerande som examinerades 2012

Studerandes sysselsättning 2013. YH- och KY-studerande som examinerades 2012 Studerandes sysselsättning 2013 YH- och KY-studerande som examinerades 2012 Förord Utbildningar inom yrkeshögskolan ska tillgodose arbetslivets behov av kvalificerad arbetskraft. Det är därför angeläget

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är

Läs mer

Utbildningar inom yrkeshögskolan som bedrivs med viss kontinuitet - Tidsserier av statistik, beskrivning och analys. Återrapportering 2014

Utbildningar inom yrkeshögskolan som bedrivs med viss kontinuitet - Tidsserier av statistik, beskrivning och analys. Återrapportering 2014 Utbildningar inom yrkeshögskolan som bedrivs med viss kontinuitet - Tidsserier av statistik, beskrivning och analys Återrapportering 2014 Myndigheten för yrkeshögskolan Västerås 2014-05-05 1 (36) Återrapportering

Läs mer

Konferens Vuxnas lärande 24 februari. yhmyndigheten.se

Konferens Vuxnas lärande 24 februari. yhmyndigheten.se Konferens Vuxnas lärande 24 februari Myndighetens uppdrag - Yh, KY, KU, lärlingsutbildning, enligt lag och förordning Analysera kompetensbehov Besluta om utbildningar och statsbidrag Ge kvalitetsstöd till

Läs mer

Samverkan kring Yrkeshögskoleutbildningar i Norrbotten - Samverkansåret

Samverkan kring Yrkeshögskoleutbildningar i Norrbotten - Samverkansåret Minnesanteckningar 1 (6) Datum 2013-02-21 Samverkan kring Yrkeshögskoleutbildningar i Norrbotten - Samverkansåret Datum Plats 21 februari Vuxenutbildningen Luleå Deltagare: Annette Wisén, Myndigheten för

Läs mer

Årsrapport. Statistik över. yrkeshögskoleutbildning, kvalificerad yrkesutbildning och kompletterande utbildning

Årsrapport. Statistik över. yrkeshögskoleutbildning, kvalificerad yrkesutbildning och kompletterande utbildning Årsrapport 2013 Statistik över yrkeshögskoleutbildning, kvalificerad yrkesutbildning och kompletterande utbildning Diarienummer: YH 2013/346 Årsrapport 2013 Förord Den viktigaste slutsatsen att dra av

Läs mer

Energirika utbildningar. Yrkeshögskolan

Energirika utbildningar. Yrkeshögskolan Energirika utbildningar Yrkeshögskolan i Margareta Ljungqvist avdelningschef Yh-myndigheten Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid. Detta skapar

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

En ny myndighet. yhmyndigheten.se

En ny myndighet. yhmyndigheten.se En ny myndighet Myndigheten för yrkeshögskolan analyserar kompetensbehov, beslutar om Yh-utbildningar, ger stöd till utbildningsanordnare och granskar utbildningarnas resultat. Målet är en yrkeshögskola

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolans bedömning av utbildningar som leder till yrkesroller, yrkesgrupper och/eller kompetenser inom ett yrkesområde.

Myndigheten för yrkeshögskolans bedömning av utbildningar som leder till yrkesroller, yrkesgrupper och/eller kompetenser inom ett yrkesområde. YH2000, v1.3, 2012-01-13 1 (9) Datum: 2013-04-11 ANSÖKNINGSOMGÅNG 2013 Dnr: YH 2013/602 Myndigheten för yrkeshögskolans bedömning av utbildningar som leder till yrkesroller, yrkesgrupper och/eller kompetenser

Läs mer

Nystartade företag efter kvartal 2010

Nystartade företag efter kvartal 2010 Nystartade företag efter kvartal 2010 Innehållsförteckning Nystartade företag efter kvartal 2010 2 Tabell 1 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal nystartade

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Nystartade företag andra kvartalet 2013

Nystartade företag andra kvartalet 2013 Nystartade företag andra kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag andra kvartalet 2013...2 Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2012 kvartal 2 2013 efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2013

Nystartade företag första kvartalet 2013 Nystartade företag första kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag första kvartalet 2013... 2 Tabell 1: Antal nystartade företag kvartal 1 2012 - kvartal 1 2013, efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 www.nystartsjobb.se Nystartsjobben Nystartsjobben infördes den 1 januari 2007. Syftet med nystartsjobben är att stimulera arbetsgivare

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2012

Nystartade företag första kvartalet 2012 Nystartade företag första kvartalet 2012 Innehållsförteckning Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2011 - kvartal 1 2012 efter branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal sysselsatta i nystartade företag

Läs mer

2011-12-16 Bilaga 2. Ämneskoder. Omr. Kod Ämne 0 Allmän utbildning 4 080z Läs- och skrivinlärning för vuxna 4 090z Personlig utveckling

2011-12-16 Bilaga 2. Ämneskoder. Omr. Kod Ämne 0 Allmän utbildning 4 080z Läs- och skrivinlärning för vuxna 4 090z Personlig utveckling Omr. Kod Ämne 0 Allmän utbildning 4 080z Läs- och skrivinlärning för vuxna 4 090z Personlig utveckling 1 Pedagogik och ledarutbildning 4 142 Pedagogik 4 142o Uppfostran / föräldrakunskap 4 142z Pedagogik

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNINGAR I SMÅLAND 2014 2015 JÖNKÖPING KALMAR KRONOBERG

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNINGAR I SMÅLAND 2014 2015 JÖNKÖPING KALMAR KRONOBERG YRKESHÖGSKOLEUTBILDNINGAR I SMÅLAND 2014 2015 JÖNKÖPING KALMAR KRONOBERG JÖNKÖPINGS LÄN Data/IT Projektledare Cloud engineering Gislaved. www.hph.nu Ekonomi, administration, försäljning Affärsinriktad

Läs mer

Seminarium: Regionala matchningsindikatorer. Katja Olofsson Prognosinstitutet, SCB

Seminarium: Regionala matchningsindikatorer. Katja Olofsson Prognosinstitutet, SCB Seminarium: Regionala matchningsindikatorer Katja Olofsson Prognosinstitutet, SCB Syfte och upplägg Syfte Att förbättra användningen av de regionala matchningsindikatorerna genom att gå igenom, studera

Läs mer

Bakgrund till bedömning av ansökan om statsbidrag för att bedriva yrkeshögskoleutbildning som inkommit i 2010 års ansökningsomgång

Bakgrund till bedömning av ansökan om statsbidrag för att bedriva yrkeshögskoleutbildning som inkommit i 2010 års ansökningsomgång YH2000, v1.0, 2010-10-18 1 (8) Datum: 2011-01-17 Dnr YH 2010/377 Ansökningsomgång 2010 Bakgrund till bedömning av ansökan om statsbidrag för att bedriva yrkeshögskoleutbildning som inkommit i 2010 års

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolans bedömning av kompetensbehov inför ansökan hösten 2009

Myndigheten för yrkeshögskolans bedömning av kompetensbehov inför ansökan hösten 2009 Myndigheten för yrkeshögskolans bedömning av kompetensbehov inför ansökan hösten 2009 Bakgrund Myndigheten för yrkeshögskolan genomför en ansökningsomgång under hösten 2009 för utbildningar med start hösten

Läs mer

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Statistiken över sjuklöneperioden bygger på ett urval av arbetsgivare och deras utbetalningar av sjuklön till sina anställda under sjuklöneperioden. Insamlig sker kvartalsvis

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007

Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007 Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007 augusti 2007 Generationsskiftesproblematiken: En stor andel av de svenska företagarna är på väg att pensioneras inom de närmaste åren. En fjärdedel av ägarna av

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

StepStone Se vår nya specialsajt för rekrytering inom: Marknadsjobb

StepStone Se vår nya specialsajt för rekrytering inom: Marknadsjobb Se vår nya specialsajt för rekrytering inom: Marknadsjobb Fakta och siffror för StepStone StepStone i ett nötskal November månad går inte till historien med muntra siffror gällande sysselsättningsgraden

Läs mer

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009 Hela Sverige Fakta om analysen Analysen bygger på statistik för 2009 från SCB, för sjukfrånvaron i privat och offentlig vård, för sjukperioderna 15-89 dagar

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Kartläggning av de utbildningar inom yrkeshögskolan där det behövs fler än nuvarande två utbildningsomgångar

Kartläggning av de utbildningar inom yrkeshögskolan där det behövs fler än nuvarande två utbildningsomgångar Kartläggning av de utbildningar inom yrkeshögskolan där det behövs fler än nuvarande två utbildningsomgångar Redovisning av regeringsuppdrag U2014/4209/GV 2014 ISBN: 978-91-87073-29-8. Foto: Johnér MYNDIGHETEN

Läs mer

Myndigheten för Yrkeshögskolan (Yh), svarar på frågor

Myndigheten för Yrkeshögskolan (Yh), svarar på frågor Minnesanteckningar Samverkansåret 1 (5) Datum 2012-15-21 Myndigheten för Yrkeshögskolan (Yh), svarar på frågor Kursiv text = frågor och kommentarer från deltagarna. Tove Cullhed inleder och hälsar alla

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolans bedömning av utbildningar som leder till yrkesroller, yrkesgrupper och/eller kompetenser inom ett yrkesområde

Myndigheten för yrkeshögskolans bedömning av utbildningar som leder till yrkesroller, yrkesgrupper och/eller kompetenser inom ett yrkesområde 1 (10) ANSÖKNINGSOMGÅNG 2015 Dnr: MYH 2015/1063 Myndigheten för yrkeshögskolans bedömning av utbildningar som leder till yrkesroller, yrkesgrupper och/eller kompetenser inom ett yrkesområde Inför ansökningsomgång

Läs mer

Utbildningsanalys 2010 Myndigheten för yrkeshögskolans analys av arbetslivets Varannan i mål. få alla elever att fullfölja sin utbildning.

Utbildningsanalys 2010 Myndigheten för yrkeshögskolans analys av arbetslivets Varannan i mål. få alla elever att fullfölja sin utbildning. Utbildningsanalys 2010 Myndigheten för yrkeshögskolans analys av arbetslivets efterfrågan Varannan i mål. Gymnasieskolors på kompetens. förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning. Kvalitetsgranskningsrapport

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014?

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? S12262 14-03 Inledning I denna rapport har vi brutit ned resultatet från Folksams rapport Vad blev det pension 2014? på landets län och regioner.

Läs mer

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Rapport Mars 21 Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Omslagsbilder Ingång till hus. Foto: Marie Birkl. Par i kök. Foto: Tina Stafrén. Utgiven av Länsstyrelsen Jämtlands län, avdelningen för Hållbar

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 Färre övergångar till arbete I september 2015 påbörjade 1 028 personer av samtliga som

Läs mer

StepStone februari 2013 Se våra nya specialsajter för: Ingenjörsjobb Extrajobb

StepStone februari 2013 Se våra nya specialsajter för: Ingenjörsjobb Extrajobb StepStone februari 2013 Se våra nya specialsajter för: Ingenjörsjobb Extrajobb Fakta och siffror för StepStone Lansering av nya platsannonser till ett bättre pris! Nu lanserar vi nya platsannonsprodukter

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Attityder till företagande bland kvinnor och män

Attityder till företagande bland kvinnor och män Attityder till företagande bland kvinnor och män Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Årsrapport 2014 Yrkeshögskolan, kompletterande utbildningar samt tolkutbildning inom folkbildningen. Statistik för åren 2010-2013

Årsrapport 2014 Yrkeshögskolan, kompletterande utbildningar samt tolkutbildning inom folkbildningen. Statistik för åren 2010-2013 Årsrapport 2014 Yrkeshögskolan, kompletterande utbildningar samt tolkutbildning inom folkbildningen Statistik för åren 2010-2013 Myndigheten för yrkeshögskolan ISBN-nr: 978-91-87073-23-6 Dnr: MYH 2014/290

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Plushögskolan AB - Affärshögskolan besöksnäringen Norrtälje Samhällsbyggnad och VVS-Projektör byggteknik

Plushögskolan AB - Affärshögskolan besöksnäringen Norrtälje Samhällsbyggnad och VVS-Projektör byggteknik Botkyrka Kultur, media och Expo-, skylt- och storbildsproducent Botkyrka kommun, Xenter Botkyrka Botkyrka Teknik och tillverkning Hisstekniker - installation, reparation och service Botkyrka kommun, Xenter

Läs mer

APRIL 2012. Analys av Migrationsverkets statistik av arbetstillstånd. Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring

APRIL 2012. Analys av Migrationsverkets statistik av arbetstillstånd. Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring APRIL 2012 Analys av Migrationsverkets Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring Kompetens från hela världen gör Sverige starkare Karin Ekenger I en alltmer global arbetsmarknad hårdnar

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 Färre övergångar till arbete I maj 2015 påbörjade 1 195 personer av samtliga som var inskrivna

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

PRESSINFORMATION. En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för följande län och drömmar:

PRESSINFORMATION. En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för följande län och drömmar: PRESSINFORMATION Bilaga 1 Visby, 22 november Drömbarometern Svenska folkets livsdrömmar - per län Utmärkande skillnader mellan Sveriges län Svenska folkets livsdrömmar skiljer sig mellan länen. Topplistorna

Läs mer

Förord. Statistiska centralbyrån i april 2000. Svante Öberg. Anna-Karin Olsson

Förord. Statistiska centralbyrån i april 2000. Svante Öberg. Anna-Karin Olsson 3 Förord Svensk utbildningsnomenklatur (SUN) är ett system för klassificering av utbildning. SUN skapades i slutet av 60-talet och används sedan dess allmänt av företag och organisationer samt av SCB vid

Läs mer

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner Myndighetens syn på utbildningsplan och kursplaner 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-03-8 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på utbildningsplan

Läs mer

Den demografiska utmaningen

Den demografiska utmaningen Den demografiska utmaningen Generationsväxlingens effekter Oktober 2015 Analysavdelningen Utredningsenheten Jan Sundqvist Antal 80000 Befolkning 16-64 Förändring per efter födelseregion Sverige Norden

Läs mer

Samverkan Yrkesvux Göteborgsregionen

Samverkan Yrkesvux Göteborgsregionen BAKGRUND - Samverkan kring vuxenutbildning sedan länge - Yrkesvuxsatsningen 2009: 33-kronan - Gemensamma ansökningar om (och uppföljningar av) statsbidrag - Styrning och ledning via samverkansavtal: vux-nätverk,

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Halvårsrapport - register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige. 1 januari - 30 juni 2015. Rapport 2015:14

Halvårsrapport - register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige. 1 januari - 30 juni 2015. Rapport 2015:14 Halvårsrapport - register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige 1 januari - 30 juni 2015 Rapport 2015:14 Halvårsrapport januari - juni 2015 Register för företag som utstationerar arbetstagare

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling.

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 17 juni 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län maj 2014 11 254 (8,2 %) 4 920 kvinnor (7,5 %) 6 334 män (8,8 %) 2 503 unga

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

Anders Ekholm vvd www.iffs.se

Anders Ekholm vvd www.iffs.se Anders Ekholm vvd www.iffs.se Antal Antal döda i olika åldrar, Sverige 1751-2110 Källa: Human Mortality Database. University of California, Berkeley (USA), and Max Planck Institute for Demographic Research

Läs mer

Bakgrund till bedömning av ansökan om statsbidrag för att bedriva yrkeshögskoleutbildning

Bakgrund till bedömning av ansökan om statsbidrag för att bedriva yrkeshögskoleutbildning Datum 2010-01-26 Uppdaterad 2010-01-27 Handläggare Margareta Landh Bakgrund till bedömning av ansökan om statsbidrag för att bedriva yrkeshögskoleutbildning Här ger Myndigheten för yrkeshögskolan en beskrivning

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 Färre sökande ut i arbete Under januari 2015 påbörjade 1 010 personer av de inskrivna

Läs mer

Miljöteknikföretag i Gävleborg

Miljöteknikföretag i Gävleborg Miljöteknikföretag i Gävleborg All data som ligger till grund för presentationen är hämtad från Vinnovas analys VA 2013:06, Företag inom miljötekniksektorn 2007-2011. (2014 har Green Business Region definierat

Läs mer

Psykisk hälsa hos äldre. Och ohälsa

Psykisk hälsa hos äldre. Och ohälsa Psykisk hälsa hos äldre Och ohälsa Vilka är det vi möter? Äldre Psykisk ohälsa Två ingångar i området Äldre personer som utvecklar psykisk ohälsa En person med psykisk ohälsa som blir äldre Lite siffror

Läs mer

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att mäta överbeläggningar

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 Vismas Affärsbarometer hösten 2014: Optimistisk trend i landets små och medelstora företag Hälften av de mindre företagen i Sverige räknar med ökad försäljning det kommande halvåret.

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4 ARBETSMARKNADSRAPPORT 7 Kvartal 4 Bästa arbetsmarknaden för Jusekmedlemmar under -talet Andelen Jusekmedlemmar med ersättning från Akademikernas erkända a-kassa, AEA, har fortsatt sjunka under 7. Under

Läs mer

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten Äldreguiden 2013 Totalt har 97 procent (312 av 321) av kommunerna och stadsdelarna i Stockholm, Göteborg och Malmö deltagit i kommun- och enhetsundersökningen som levererar uppgifter till Äldreguiden.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden i Jönköpings

Läs mer

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 KPMG:s första småföretagarbarometer Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av KPMG och Diplomat. Undersökningen

Läs mer

diagrambilaga skapande skola

diagrambilaga skapande skola diagrambilaga skapande skola Del 1 Här presenteras resultaten från sammanställningen av redovisningar. 1. Deltagande barn elever per år, antal År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 0 10 000 20 000 30 000 40 000

Läs mer

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden.

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Om statistiken Statistiken baseras på ansökningar som gjorts hos Advisa

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Myndighetsranking 2010

Myndighetsranking 2010 Myndighetsranking 2010 Så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag Rapport från Företagarna december 2010 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Så gjordes undersökningen...

Läs mer

Introduktionsprogram fem olika inriktningar beroende på vilka betyg som saknas.

Introduktionsprogram fem olika inriktningar beroende på vilka betyg som saknas. Gymnasieprogram Alla yrkesprogram leder till en yrkesexamen. Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja extra kurser för att studera vidare

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 Fått arbete I december fick 1 026 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 642

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare. I

Läs mer

De senaste årens utveckling

De senaste årens utveckling Arbetsmarknaden Sedan 1997 har antalet sysselsatta ökat med 22 personer, om man jämför de tre första kvartalen respektive år. Antalet sysselsatta är dock fortfarande cirka 8 procent lägre än 199. Huvuddelen

Läs mer

Vuxenutbildning Kvalificerad yrkesutbildning. En expert är någon som har begått alla misstag som kan begås, inom ett mycket begränsat område.

Vuxenutbildning Kvalificerad yrkesutbildning. En expert är någon som har begått alla misstag som kan begås, inom ett mycket begränsat område. En expert är någon som har begått alla misstag som kan begås, inom ett mycket begränsat område. Niels Bohr, 1885 1962 Foto: Fredrik Funck / Pressens Bild Vuxenutbildning Kvalificerad yrkesutbildning 352

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Svenskarna och lokalproducerat

Svenskarna och lokalproducerat Svenskarna och lokalproducerat Norrmejerier och YouGov 2013 Kristina Stiernspetz Norrmejerier Syfte För tredje året i rad har Norrmejerier låtit undersöka svenskarnas inställning till och intresse för

Läs mer

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12 Rapport 215 Undersökning -chefer för ambulansstationer Riksförbundet HjärtLung 215-2-12 Bakgrund och syfte Riksförbundet HjärtLung vill göra allmänheten uppmärksam på hur ambulansvården fungerar i Sverige.

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal.

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal. Tabell 1:8. Total utlåning efter län. i 1000-tal. Andel utlån av samtliga utlån (%) Utlån till verks. där reg. ej sker Fjärrlån Inlånade Utlånade Riket 69 892 58 462 11 430 83,6 16,4 3 394 419 384 Skåne

Läs mer