Myndigheten för yrkeshögskolans bedömning av utbildningar som leder till yrkesroller, yrkesgrupper och/eller kompetenser inom ett yrkesområde.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Myndigheten för yrkeshögskolans bedömning av utbildningar som leder till yrkesroller, yrkesgrupper och/eller kompetenser inom ett yrkesområde."

Transkript

1 YH2000, v1.3, (9) Datum: ANSÖKNINGSOMGÅNG 2013 Dnr: YH 2013/602 Myndigheten för yrkeshögskolans bedömning av utbildningar som leder till yrkesroller, yrkesgrupper och/eller kompetenser inom ett yrkesområde. Detta dokument innehåller Myndigheten för yrkeshögskolans ställningstaganden och beslut från tidigare ansökningsomgångar som inverkar på ansökningsomgång Innehållet bygger på myndighetens bedömningar som har redovisats i avslagsbeslut, samt på myndighetens egna analyser av yrkesroller och kompetenser inom olika områden. Nedan redovisas de utbildningar som i dagsläget bedöms inte kunna ingå i yrkeshögskolan. Dessutom redogörs för myndighetens syn på prioritering, dvs. vilka faktorer som kan vara avgörande när en utbildning konkurrensutsätts vid fördelning av statliga medel. Observera att dokumentet kan komma att kompletteras och revideras under året. Utbildningar inom yrkeshögskolan ska väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Utbildningar till yrkesroller där behovet tillgodoses av gymnasiala utbildningar har därför fått avslag. I de fall utbildningar har samma benämning på yrkesutgång som i gymnasieskolan kan de eventuellt ingå i yrkeshögskolan om de bygger vidare på de kunskaper, färdigheter och kompetenser som erhålls inom gymnasieskolan eller genom relevant yrkeserfarenhet. Dessutom ska utbildningen inte finnas i form av en akademisk högskoleutbildning. Ansökningarna och därmed utbildningarna bedöms i två steg. I det första steget bedöms om utbildningen uppfyller kraven, enligt författningarna, för att ingå i yrkeshögskolan. Dessa krav är: Utbildningen ska svara mot ett behov av kvalificerad arbetskraft i arbetslivet. Utbildningen har en från samhällssynpunkt lämplig regional placering. Postadress Besöksadress Telefon/Fax Internet/E-post Box 145 Ingenjör Bååths gata 19, Västerås (vx) VÄSTERÅS (fax)

2 MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 2 (9) Utbildningen ska präglas av såväl stark arbetslivsanknytning som teoretisk förankring. Utbildningen ska utvecklas och bedrivas i samverkan mellan arbetsliv och utbildningsanordnare. Utbildningsanordnaren har förutsättningar att följa lag och förordning. Utbildningen ska väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Utbildningen ska ha sin grund i kunskap som genererats dels i produktionen av varor och tjänster, dels i vetenskap och utformas så att en hög kvalitet och yrkesrelevans nås. Utbildningen ska ge sådana teoretiska, praktiska och erfarenhetsbaserade kunskaper som krävs för att självständigt och i arbetslag kunna utföra kvalificerade uppgifter i arbetslivet. Utbildningen ska svara mot behov av kvalificerad arbetskraft i arbetslivet som inte tillgodoses genom en utbildning enligt högskolelagen (1992:1434) eller en utbildning som kan leda fram till en examen enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina. En utbildning som inte uppfyller ett eller fler av ovanstående krav avslås med motivering att den inte kan ingå i yrkeshögskolan. Steg två innefattat de utbildningar som uppfyller samtliga ovanstående krav och bedöms därefter i prioritering vid konkurrens. När kraven på att kunna ingå i yrkeshögskolan är uppfyllda och en konkurrenssituation uppstår, är det framförallt graden av efterfrågan av yrkesrollen/kompetensen som avgör om utbildningen kan prioriteras eller inte. I bedömningen ingår även graden av medfinansiering från arbetslivet. Det efterfrågade behovet av yrkesrollen/kompetensen beskrivs i ansökan i ett konkret anställningsbehov/ konkret efterfrågan på tjänsten, en samverkan med det arbetsliv som yrkesrollen återfinns inom samt en tydlig medfinansiering. Under rubriken prioritering vid konkurrens redovisas även till exempel innehåll i en utbildning. Utbildningar till arbetsledare, chef samt generella projektledare För utbildningar som är tänkta att leda till en yrkesroll som arbetsledare eller chef, bedömer myndigheten att de studerande bör ha relevant yrkeserfarenhet för att kunna utöva den yrkesroll som utbildningen syftar till. Detta då de krav som ställs vad gäller särskilda förkunskaper kan vara avgörande för om en individ bedöms kunna uppnå

3 MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 3 (9) utbildningsmålen och vara efterfrågad av arbetslivet. Myndigheten gör samma bedömning vad gäller generella projektledarutbildningar. Gemensamma överenskommelser I de fall det finns gemensamma överenskomna krav i en bransch på utbildningens innehåll, läranderesultat etc. kommer myndigheten att beakta dessa vid bedömning av ansökningar. Data/IT Utbildningar som leder till yrkesrollerna supporttekniker, nätverkstekniker och systemadministratör och har likartat innehåll som utbildningar inom gymnasieskolan kan inte ingå i yrkeshögskolan. Interaktionsdesign är ett yrkesområde där arbetslivet ställer krav på teoretiska och analytiska färdigheter. Det finns redan utbildningar inom den akademiska högskolan som ger dessa färdigheter och kan leda till yrkesroller inom områdena. Därför bedöms utbildningar inom detta område inte kunna ingå i yrkeshögskolan. Specialistutbildningar med relevanta teoretiska och praktiska förkunskaper inom yrkesrollerna supporttekniker, nätverkstekniker och systemadministratör kan eventuellt komma ifråga i en prioritering. Utbildningar inom olika programmeringsspråk kräver, enligt myndighetens bedömning, relevanta teoretiska och praktiska förkunskaper i matematik respektive programmering för att studerande ska ha nödvändiga förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Förkunskapskraven kan vara helt avgörande för om en individ bedöms kunna uppnå utbildningsmålen och vara efterfrågad av arbetslivet. I myndighetens kontakter med arbetslivet har det framkommit tydliga önskemål om korta specialistutbildningar som bygger vidare på relevant teoretisk och/eller praktisk erfarenhet inom Data-/IT-området.

4 MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 4 (9) Ekonomi, administration De krav som ställs enligt författningarna ska vara uppfyllda. För utbildningar till redovisningsekonom och redovisningskonsult har krav på teoretiskt utbildningsinnehåll tagits fram av branschorganisationer. Vid bedömning kommer myndigheten ta hänsyn till om ansökningarna uppfyller dessa krav. Utbildningar som leder till vårdadministratör/medicinsk sekreterare bör innehålla diagnosklassificering, till exempel som en egen kurs eller del av kurs för att kunna prioriteras. Detta enligt krav från det anställande arbetslivet. Försäljning Utbildningar som leder till butikssäljare och har likartat innehåll som utbildningar inom gymnasieskolan bedöms inte kunna ingå i yrkeshögskolan. För utbildningar till företagssäljare inom yrkeshögskolan gör myndigheten bedömningen att arbetslivet ställer krav på kunskaper inom områdena juridik och ekonomi och därför kan endast utbildningar med ett sådant kursinnehåll komma att prioriteras i en konkurrenssituation. Friskvård och kroppsvård Utbildningar som leder till yrkesrollen frisör och har likartat innehåll som de utbildningar som finns inom gymnasieskolan kan inte ingå i yrkeshögskolan. Det krav på yrkespraktik som frisörföretagarna ställer för att frisöraspiranterna från gymnasiala utbildningar ska få avlägga gesällprov tillhör inte yrkeshögskolans uppdrag. Utbildningar till frisör bedöms därför inte kunna ingå i yrkeshögskolan.

5 MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 5 (9) Utbildning till hälsoutvecklare och utbildningar till tränare finns inom andra utbildningsformer och yrkeskompetensen bör därför inte tillgodoses av yrkeshögskolan. Utbildningar som enbart ger kompetens att utföra massagebehandlingar bedöms inte kunna ingå i yrkeshögskolan. Utbildningar inom friskvårds- och kroppsvårdsområdet bör ge fördjupade kunskaper i anatomi och fysiologi, sjukdomslära och skadelära samt specialiserade kunskaper i rådgivning, undersökningsmetoder och försäljning av produkter för att kunna prioriteras. Utbildning till hudterapeut ska uppfylla krav enligt Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation (SHR). Krav för utbildning av hudterapeuter finns i utbildningsbilaga tillhörande SHR:s stadgar. Hotell, restaurang och turism Utbildningar som leder till yrkesrollerna hotellreceptionist eller kock och har likartat innehåll i form av kunskaper, färdigheter och kompetenser som utbildningar inom gymnasieskolan bedöms inte kunna ingå i yrkeshögskolan. Utbildningar som leder till arbetsledande yrkesroller eller yrkesroller på mellanchefsnivå inom hotell, restaurang och turism bör bygga vidare på relevant yrkeserfarenhet inom yrkesområdet för att studerande ska ha nödvändiga förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Förkunskapskraven kan vara helt avgörande för om en individ bedöms kunna uppnå utbildningsmålen och vara efterfrågad av arbetslivet. Utbildningar som saknar detta bedöms inte kunna ingå i yrkeshögskolan. Utbildningar inom yrkeshögskolan till kock som har ett flexibelt upplägg i form av exempelvis halvfart, distans och med inslag av arbetsledning kan eventuellt komma att prioriteras. Dessa måste även bygga vidare på tidigare gymnasieutbildning och yrkeserfarenhet inom området.

6 MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 6 (9) Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Utbildningar som syftar till undersköterska med specialistkompetens måste ha tydliga förkunskapskrav på relevant yrkeserfarenhet/utbildning till undersköterska. Förkunskapskraven kan vara helt avgörande för om en individ bedöms kunna uppnå utbildningsmålen och vara efterfrågad av arbetslivet. Utbildningar som leder till medicinsk fotterapeut ska bygga vidare på vård- och omsorgsprogrammet inom gymnasieskolan eller motsvarande för att de studerande ska ha de nödvändiga förutsättningarna för att kunna tillgodogöra sig utbildningen. Generella utbildningar utan förkunskapskrav och som till innehåll och nivå motsvarar vård- och omsorgsprogrammet bedöms inte kunna ingå i yrkeshögskolan. Utbildningar som leder till personlig assistent och har likartat innehåll som de utbildningar som finns inom gymnasieskolan bedöms inte kunna ingå i yrkeshögskolan. För utbildningar till tandsköterska och apotekstekniker har kompetenskrav tagits fram av bransch- och intresseorganisationer. Dessa kompetenskrav ska utbildningarna uppfylla för att kunna ingå i yrkeshögskolan. Lantbruk, trädgård, skog och fiske samt djursjukvård Utbildningar som leder till skogsmaskinförare, hästskötare, arbete med hundar och djurskötare och har likartat innehåll som utbildningar inom gymnasieskolan bedöms inte kunna ingå i yrkeshögskolan. Även utbildningar med kursinnehåll som ger kunskaper, färdigheter och kompetenser motsvarande gymnasieskolans program bedöms inte kunna ingå i yrkeshögskolan. Utbildningar som leder till arbetsledande och samordnande yrkesroller inom lantbruk, trädgård, skog och fiske samt djursjukvård bedöms kräva relevant yrkeserfarenhet för att studerande ska ha förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Förkunskapskraven kan vara helt avgörande för om en individ bedöms kunna uppnå utbildningsmålen och vara efterfrågad av arbetslivet. Utbildningar som saknar relevanta förkunskapskrav bedöms inte kunna ingå i yrkeshögskolan.

7 MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 7 (9) Utbildningar som syftar till entreprenöriella yrkesroller och som kan visa en tydlig koppling mellan utbildningens upplägg och villkoren för företagande inom branschen kan komma att prioriteras. Utbildningar som ställer krav på arbetslivserfarenhet inom området, och inte enbart tidigare studier vid naturbruksprogram på gymnasienivå, samt beskriver rimliga upplägg för att fastställa reella kunskaper motsvararande en relevant inriktning på naturbruksprogram kan komma att prioriteras. Pedagogik och undervisning För utbildningar till trafiklärare har gemensamma överenskommelser om kompetenskrav tagits fram av bransch- och intresseorganisationer samt myndigheter. Dessa överenskommelser ska utbildningarna följa för att utbildningen ska kunna ingå i yrkeshögskolan. Utbildningar med kursinnehåll som ger kunskaper, färdigheter och kompetenser motsvarande högskolans olika program inom pedagogik och undervisning bedöms inte kunna ingå i yrkeshögskolan. Samhällsbyggnad och byggteknik Utbildningar med kursinnehåll som ger kunskaper, färdigheter och kompetenser motsvarande gymnasieskolans program bedöms inte kunna ingå i yrkeshögskolan. Exempel på yrkesroller som inte bedöms kunna ingå i yrkeshögskolan om de har ett likartat innehåll som de utbildningar som finns inom gymnasieskolan är bland annat fastighetsvärd, fastighetsskötare, fastighetstekniker, VVS tekniker, rörnätstekniker, ventilationstekniker, kylmontör, industrirörsmontör, isoleringsmontör, VVS-montör, automationstekniker fastighet, drifts- och underhållstekniker, och driftoperatör samt vattenmiljötekniker.

8 MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 8 (9) Utbildningar som leder till arbetsledande yrkesroller eller yrkesroller på mellanchefsnivå bör bygga vidare på relevant yrkeserfarenhet inom yrkesområdet, för att studerande ska ha nödvändiga förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen och för att direkt efter utbildningen kunna utöva den yrkesrollen som utbildningen syftar till. Detsamma kan även gälla för andra yrkesroller inom utbildningsområdet. Utbildningar inom utbildningsområdet samhällsbyggnad och byggteknik bör även innehålla utbildningsmål med en tydlig anknytning till energieffektivitet och hållbart byggande. Säkerhetstjänster Myndigheten bedömer att utbildningar som leder till arbetsledande och samordnande yrkesroller inom säkerhet kräver relevant yrkeserfarenhet för att studerande ska ha förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Förkunskapskraven kan vara helt avgörande för om en individ bedöms kunna uppnå utbildningsmålen och vara efterfrågad av arbetslivet. Utbildningar som saknar relevanta förkunskapskrav bedöms inte kunna ingå i yrkeshögskolan Teknik och tillverkning Utbildningar som leder till yrkesrollerna järnvägselektriker och järnvägssignaltekniker, scen- och eventtekniker, ljudtekniker och ljustekniker och som har likartat innehåll som de utbildningar som finns inom gymnasieskolan kan inte ingå i yrkeshögskolan. Detsamma gäller utbildningar till reparatörer och servicetekniker, motsvarande bilmekaniker, motorcykelmekaniker och lastbilmekaniker. När det gäller utbildningar som leder till yrkesrollen scen- och eventtekniker finns dessa även inom den akademiska högskolan och ger motsvarande kunskaper, färdigheter och kompetenser. Myndigheten bedömer därför att utbildningar som leder till yrkesrollen

9 MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 9 (9) scen- och eventtekniker och har ett likartat innehåll som utbildningar inom högskolan, inte kan ingå i yrkeshögskolan. Utbildningar till internationell svetsare som leder till enbart IW-certifikat, bedöms av myndigheten motsvara utbildning inom gymnasieskolan och kan därmed inte ingå i yrkeshögskolan. Myndigheten gör samma bedömning för utbildningar till CNC-tekniker grönt certifikat. Transport En aktör som ansöker om att få genomföra en yrkeshögskoleutbildning till lokförare ska som bilaga till ansökan uppvisa ett giltigt tillstånd för utbildningsanordnare från Transportstyrelsen. Utbildningsanordnaren ska i sin ansökan tydligt visa att kraven på teoretiska och praktiska kunskaper i lokförardirektivet återfinns i den föreslagna utbildningsplanen. Utbildning i operatörsspecifika utbildningsmoment, såsom interna säkerhetsföreskrifter, linjekännedom och typträning ska finansieras av arbetslivet. LIA ska till fullo finansieras av arbetslivet. Utbildningsanordnaren ska i sin ansökan visa att det kursutbud som erbjuds sökande innebär att den studerande efter examen är anställningsbar hos valfri tågoperatör eller infrastrukturförvaltare. Myndigheten tar inte ställning avseende en utbildnings längd utöver det som anges i Förordning (2009:130) om yrkeshögskolan.

Utbildningar inom yrkeshögskolan som bedrivs med viss kontinuitet - Tidsserier av statistik, beskrivning och analys. Återrapportering 2014

Utbildningar inom yrkeshögskolan som bedrivs med viss kontinuitet - Tidsserier av statistik, beskrivning och analys. Återrapportering 2014 Utbildningar inom yrkeshögskolan som bedrivs med viss kontinuitet - Tidsserier av statistik, beskrivning och analys Återrapportering 2014 Myndigheten för yrkeshögskolan Västerås 2014-05-05 1 (36) Återrapportering

Läs mer

Bakgrund till bedömning av ansökan om statsbidrag för att bedriva yrkeshögskoleutbildning

Bakgrund till bedömning av ansökan om statsbidrag för att bedriva yrkeshögskoleutbildning Datum 2010-01-26 Uppdaterad 2010-01-27 Handläggare Margareta Landh Bakgrund till bedömning av ansökan om statsbidrag för att bedriva yrkeshögskoleutbildning Här ger Myndigheten för yrkeshögskolan en beskrivning

Läs mer

Kartläggning av de utbildningar inom yrkeshögskolan där det behövs fler än nuvarande två utbildningsomgångar

Kartläggning av de utbildningar inom yrkeshögskolan där det behövs fler än nuvarande två utbildningsomgångar Kartläggning av de utbildningar inom yrkeshögskolan där det behövs fler än nuvarande två utbildningsomgångar Redovisning av regeringsuppdrag U2014/4209/GV 2014 ISBN: 978-91-87073-29-8. Foto: Johnér MYNDIGHETEN

Läs mer

Utbildningsanalys 2010 Myndigheten för yrkeshögskolans analys av arbetslivets Varannan i mål. få alla elever att fullfölja sin utbildning.

Utbildningsanalys 2010 Myndigheten för yrkeshögskolans analys av arbetslivets Varannan i mål. få alla elever att fullfölja sin utbildning. Utbildningsanalys 2010 Myndigheten för yrkeshögskolans analys av arbetslivets efterfrågan Varannan i mål. Gymnasieskolors på kompetens. förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning. Kvalitetsgranskningsrapport

Läs mer

Anvisningar för ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning

Anvisningar för ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning Anvisningar för ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning 2015 Innehåll YH kvalificerad kompetens... 4 Vad är yrkeshögskola?... 4 Kvalificerad kompetens... 4 Att fundera på innan du ansöker... 5 Ansök

Läs mer

Årsredovisning 2014 Myndigheten för yrkeshögskolan Årsredovisning 2013

Årsredovisning 2014 Myndigheten för yrkeshögskolan Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2014 Myndigheten för yrkeshögskolan Årsredovisning 2014 4 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer: MYH 2015/326 ISBN-nr: 978-91-87073-28-1 Västerås 2015-02-20 Tryck: Elanders Omslag:

Läs mer

Sammanfattande yrkesanalyser 2012

Sammanfattande yrkesanalyser 2012 Sammanfattande yrkesanalyser 2012 1 (67) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Syftet med yrkesanalyserna... 3 1.2 Källor och informationsinsamling... 3 1.3 Begränsningar i informationen... 4 1.4

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är

Läs mer

1. Tidplan för 2013 Datum för lokala styrgruppsmöten redovisas enligt inskickat material. Laget runt

1. Tidplan för 2013 Datum för lokala styrgruppsmöten redovisas enligt inskickat material. Laget runt 130307 Inbjudan till möte i Teknikcollegerådet inom GR Datum: Fredag 22 mars kl. 9.00-12.00 Plats: GR, Gårdavägen 2, Göteborg, lokal Pater Noster (219) Anmäl deltagande senast 19 mars via mail. Dagordning

Läs mer

Myndighetens syn på. Lärande i arbete

Myndighetens syn på. Lärande i arbete Myndighetens syn på Lärande i arbete 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-07-6 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på lärande i arbete

Läs mer

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner Myndighetens syn på utbildningsplan och kursplaner 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-03-8 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på utbildningsplan

Läs mer

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan Myndighetens syn på ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan 1 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2011 Dnr: YH 2011/491 ISBN-nr: 978-91-978684-5-7 Elanders 2011 Ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan

Läs mer

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning Myndighetens syn på tillträde till utbildning 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-05-2 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på tillträde

Läs mer

Kartläggning av yrkeshögskoleutbildningar som helt eller delvis motsvaras av yrkesutbildningar inom andra utbildningsformer. Återrapportering 2014

Kartläggning av yrkeshögskoleutbildningar som helt eller delvis motsvaras av yrkesutbildningar inom andra utbildningsformer. Återrapportering 2014 Kartläggning av yrkeshögskoleutbildningar som helt eller delvis motsvaras av yrkesutbildningar inom andra utbildningsformer. Återrapportering 2014 Myndigheten för yrkeshögskolan Västerås 2014-05-05 Dnr:

Läs mer

Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor

Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor 2013 06 12 Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor Bakgrund Regeringen bemyndigar i 7 kap 11 högskoleförordningen (1993:100) Universitets- och högskolerådet att, om det

Läs mer

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten för yrkeshögskolans återrapportering 2011 1 (30) Datum: 2011-06-13 Återrapportering av

Läs mer

RAPPORT. Analys av förutsättningar för yrkeshögskolutbildning i Järfälla. Järfälla kommun. Sweco Eurofutures AB. Terese Strenger. Stockholm 2011-06-30

RAPPORT. Analys av förutsättningar för yrkeshögskolutbildning i Järfälla. Järfälla kommun. Sweco Eurofutures AB. Terese Strenger. Stockholm 2011-06-30 Järfälla kommun Analys av förutsättningar för yrkeshögskolutbildning i Järfälla Stockholm 2011-06-30 Sweco Eurofutures AB Terese Strenger 1 (24) Sweco Vasagatan 36 Box 415, 101 28 Stockholm Telefon 08-613

Läs mer

Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan

Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan Detta dokument innehåller de frågor som omfattar ansökan om stöd endast i form av tillsyn, inom förordning om stöd

Läs mer

Studerandes sysselsättning 2014. YH- och KY-studerande som examinerades 2013

Studerandes sysselsättning 2014. YH- och KY-studerande som examinerades 2013 Studerandes sysselsättning 2014 YH- och KY-studerande som examinerades 2013 Förord Utbildningar inom yrkeshögskolan ska tillgodose arbetslivets behov av kvalificerad arbetskraft. Det är därför angeläget

Läs mer

En översikt av yrkesutbildningssystemet

En översikt av yrkesutbildningssystemet Oktober 2012 Har Sverige ett tillräckligt flexibelt system för yrkesutbildning av vuxna? En översikt av yrkesutbildningssystemet för vuxna Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.1 Syfte... 5

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

Entreprenörskap i yrkeshögskoleutbildningarna. de kvalificerade yrkes utbildningarna

Entreprenörskap i yrkeshögskoleutbildningarna. de kvalificerade yrkes utbildningarna Entreprenörskap i yrkeshögskoleutbildningarna och de kvalificerade yrkes utbildningarna Myndigheten för yrkeshögskolans återrapportering 2010 1 (19) Datum: 2010-08-30 Diarienr: YH 2009/2104 Återrapportering

Läs mer

2012:29. Myndighetsanalys av Myndigheten för yrkeshögskolan

2012:29. Myndighetsanalys av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012:29 Myndighetsanalys av Myndigheten för yrkeshögskolan MISSIV DATUM DIARIENR 2012-10-16 2012/112-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2012-05-03 U2012/2730/GV Regeringen Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Konst- och kulturutbildningar samt nya yrkeshögskoleutbildningar

Konst- och kulturutbildningar samt nya yrkeshögskoleutbildningar Remisspromemoria 2011-06-01 U2011/3561/SV Utbildningsdepartementet Konst- och kulturutbildningar samt nya yrkeshögskoleutbildningar Ett anpassat regelverk för de kompletterande utbildningarna 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Utbildningar inom yrkeshögskolan. Utbildningsplatser som avslutas 2011 2015.

Utbildningar inom yrkeshögskolan. Utbildningsplatser som avslutas 2011 2015. Utbildningar inom yrkeshögskolan. Utbildningsplatser som avslutas 211 215. 1 (54) Datum: 211-4-15 Dnr: YH 211/387 Utbildningar inom yrkeshögskolan. Utbildningsplatser som avslutas 211-215 Innehåll 1 Inledning...

Läs mer

Överenskommelse om gemensam titulatur och kompetenskrav för personal inom funktionshinderområdet i Skaraborg.

Överenskommelse om gemensam titulatur och kompetenskrav för personal inom funktionshinderområdet i Skaraborg. Överenskommelse om gemensam titulatur och kompetenskrav för personal inom funktionshinderområdet i Skaraborg. Personalens kompetens är vår livskvalitet Sagt av Christina Amundberg, representant från (H)järnkoll

Läs mer

Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen

Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen, Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen Reg.nr Utgiven av Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Redovisning av uppdrag om nationella råd för yrkesprogrammen

Redovisning av uppdrag om nationella råd för yrkesprogrammen Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm 1 (18) Redovisning av uppdrag om nationella råd för yrkesprogrammen Dnr U2009/5399/G Härmed redovisas uppdraget angående nationella råd för yrkesprogrammen

Läs mer

(U2009/2114/G, U2009/5688/G)

(U2009/2114/G, U2009/5688/G) Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning 1 (64) Redovisning av uppdrag avseende examensmål och ämnesplaner för gymnasieskolan m.m. (U2009/2114/G, U2009/5688/G) Skolverket mottog den 1 oktober

Läs mer

Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017

Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017 Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017 www.regionblekinge.se 2 Innehåll Förord s 4 Bakgrund s 6 ARBETSMETODER Omvärldsbevakning s 8 Handlingsplaner s 8 Lärande s 8 Analys s 8 UTBILDNING Gymnasiekompetens

Läs mer