SAKEN Marknadsföring av telefonabonnemang via telemarketing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAKEN Marknadsföring av telefonabonnemang via telemarketing"

Transkript

1 KONSUMENTOMBUDSMANNEN STÄMNINGSANSÖKAN Processrådet Gunnar Wikström /397 Stockholms tingsrätt KARANDE Konsumentombudsmannen Box Karlstad SVARANDE Sveanor AB, Box Karlstad och Thommy Viklander, c/o Viklander Mårbakagatan Karlstad Uppgivet ombud för båda svarandena: Advokat Henrik Nilsson Advokatfinnan Allians Västra Kyrkogatan Karlstad SAKEN Marknadsföring av telefonabonnemang via telemarketing 1 YRKANDEN 1. Konsumentombudsmannen (KO) yrkar att tingsrätten vid vite förbjuder Sveanor AB, fortsättningsvis Sveanor eller bolaget, och Thommy Viklander att kräva betalning för tjänst som inte konsumenten beställt. Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post/webbadress Giro Org.nr Box 48 Tage Erlandergatan 8A Post: Karlstad Bank:

2 2(20) 2. KO yrkar att tingsrätten förbjuder Sveanor och Thommy Viklander vid vite att flytta eller medverka till att telefonabonnemang flyttas från konsumentens operatör till bolaget om konsumenten inte beställt telefonabonnemang hos bolaget. 3. KO yrkar att tingsrätten meddelar förbud enligt yrkande 1 och 2 ovan att gälla tills vidare. 4. KO yrkar att tingsrätten förpliktar Sveanor att utge marlcnadsstörningsavgift med sjuhundratusen ( ) kronor. 5. KO yrkar att tingsrätten meddelar kvarstad på motsvarande sjuhundratusen ( ) kronor av bolagets egendom. 6. KO yrkar ersättning för kostnader i målet med belopp som senare kommer att anges. 2 GRUNDER 2.1 Fakturering utan föregående beställning (yrkande 1) Sveanor har krävt betalning för telefonabonnemang som konsumenten inte har beställt. Lagrum: 4 och 7 marknadsföringslagen (2008:486) samtp. 29 (alt. p. 21) i bilaga 1 till Europarlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG 2.2 Flytt av abonnemang utan beställning (yrkande 2) Utan avtal, uppdrag eller medgivande från konsumenten har Sveanor självt, eller genom att anlita annat bolag, flyttat konsumenters telefonabonnemang från konsumenternas befintliga operatör till Sveanor. Konsumentens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut har härigenom i märkbar mån påverkats eller sannolikt påverkats. Lagrum: 7 marknadsföringslagen (2008:486) 2.3 Interimistiskt förordnande (yrkande 3) Det föreligger sannolika skäl för KO:s talan och det kan skäligen befaras att Sveanor eller Thommy Viklander genom att vidta eller låta bli att vidta vissa handlingar minskar betydelsen av de förbud KO yrkat.

3 3(20) Lagrum: 27 marknadsföringslagen (2008:486) 2.4 Marknadsstörningsavgift (yrkande 4) Sveanor har uppsåtligen eller av vårdslöshet genomfört operatörsbyte och även uppmanat konsumenter att erlägga ersättning för telefonabonnemang trots att ingen beställning skett. Lagrum: 29 marknadsföringslagen (2008:486) samt 7 samma lag och p. 29 alt. 21 i bilaga 1 till Europarlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG 2.5 Kvarstad (yrkande 5) KO har ett anspråk på marknadsstörningsavgift i enlighet med yrkande 4 och det finns sannolika skäl för att avgiften kommer att dömas ut. Betalning av marlmadsstörningsavgiften behöver säkerställas eftersom det skäligen kan befaras att Sveanor genom att avvika, skaffa undan egendom eller förfara på annat sätt undandrar sig att betala marloiadsstömingsavgiften. Lagrum: 36 marknadsföringslagen (2008:486) samt Rättegångsbalken 15 kap 3 SAKOMSTÄNDIGHETER 3.1 Anmälningar Konsumentverket har mottagit totalt drygt 60 anmälningar från konsumenter mot Sveanor/Telekraft. Tio av dessa inkom under Anmälningarna från 2013 avsåg i flera fall att bolaget kontaktat konsumenter som varit registrerade i NIX-registret. I januari och februari 2014 inkom fem anmälningar. I mars inkom 13 anmälningar och i april mottog Konsumentverket 32 anmälningar. Under maj har hittills inkommit tre anmälningar. Fr.o.m. mars 2014 har alltså antalet anmälningar ökat kraftigt. KO bifogar de totalt 48 anmälningar som irikommit under mars, april och maj 2014 i kronologisk ordning (bil. 1-48). 3.2 Marknadsföringen Anmälningarna mot bolaget avser telefonförsäljning. De flesta konsumenter lämnar i väsentliga delar liknande uppgifter om vad som hänt. Den typiske

4 4(20) anrnälaren/konsumenten har blivit kontaktad av en telefonförsäljare från Sveanor. Konsumenten har sagt att han eller hon inte vill byta operatör till Sveanor eller så minns inte konsumenten om han eller hon blivit kontaktad av Sveanor, och vad som i så fall sagts vid samtalet. Efter samtalet har det gått några veckor innan konsumenten oväntat fått en faktura från Sveanor. I fakturan informeras konsumenten om att telefonabonnemanget flyttats till Sveanor från den tidigare operatören. Konsumenten uppmanas också att inom några veckor betala för abonnemangs- och samtalsavgifter. Uppgifterna om vad som hänt varierar i olika delar och är olika utförliga. Vissa konsumenter uppger att de fått ett s.k. välkomstbrev medan andra är övertygade om att de inte fått något brev före den första fakturan. De flesta har kontaktat Sveanor för att "ångra" avtalet - ett avtal man anser att man aldrig ingått. I några fall har Sveanor vägrat acceptera att konsumenten ska få utnyttja sin ångerrätt, medan bolaget i några fall gått med på att upphäva avtalen. I de fall Sveanor gått med på att upphäva avtalen, och abonnemangen flyttats tillbaka, har bolaget ändå fakturerat konsumenten i flera fall. Majoriteten av anmälarna uppger att de kontaktats av Sveanor/Telekraft. I några fall förekommer uppgift om att kontakt tagits av någon annan aktör som (troligtvis) handlat för Sveanors räkning. Som exempel på sådana företag kan nämnas Tele-Man, Sverigespar eller Konsumentspar. Åldern på de konsumenter som drabbats anges i 33 av de 48 anmälningarna. Av dessa 33 konsumenter är 28 stycken äldre än 80 år och av dessa är 6 st äldre än 90 år. I elva ansökningar framgår att personerna är dementa eller lider av Alzheimer. Några har gode män. Flera anmälare har haft trygghetslarm. I samband med att bolagets marknadsföringsmetoder rönt stor uppmärksamhet i media intervjuades bolagets ställföreträdare, Thommy Viklander. Han vitsordade då till Nya Wermlandstidningen att bolaget gjort fel. Som skäl angav Thommy Viklander att bolaget tagit emot fler kunder än bolaget kunde hantera. Varför så många äldre kontaktats kunde han inte svara på, utan konstaterade endast att: "Det har inte fungerat helt enkelt" (bil. 49) Av uppgifter i anmälningarna framgår att det i flera fall uppkommit problem med konsumenternas trygghetslarm. Dels har problem uppstått i fall där konsumenter flyttat tillbaka abonnemangen till sin operatör och Sveanor stängt av sin tjänst innan konsumentens operatör hunnit koppla tillbaka abonnemanget. Dels förefaller det som att Sveanor inte tillhandahållit trygghetslarm, en tjänst inte alla operatörer har och där det kan krångla vid operatörsbyte.

5 5(20) 3.3 Konsumentverkets handläggning Efter att Konsumentverket noterat den kraftiga ökningen av antalet anmälningar öppnades ett ärende mot bolaget den 14 april. Den 16 april skickades ett brev till Sveanor och ett annat brev till Thommy Viklander på dennes adress i Linköping. Sveanor uppmanades att inkomma med ljudfiler på tretton sälj samtal. Konsumentverket specificerade konsumenternas namn samt telefonnummer och/eller adress och personnummer. Bolaget har vidare uppmanats att lämna uppgift om det är bolaget eller annat telemarketingbolag som handhar telefonförsäljningen. Konsumentverket gav bolaget tid t.o.m. den 30 april 2014 att inkomma med svar varefter rättsliga åtgärder skulle kunna komma att vidtas. Brevet till Thommy Viklander kom i retur den 28 april, och samma dag skickades nytt brev till denne på adressen i Karlstad. Den 30 april inkom skrivelse från advokat Henrik Nilsson som anmälde sig som ombud för Sveanor. Telefonledes har advokat Nilsson meddelat att han även företräder Thommy Viklander. Sveanor begärde att få ut inkomna anmälningar samt begärde anstånd t.o.m. den 23 maj 2014 med att inkomma med svar. Sveanor medgavs anstånd t.o.m. den 9 maj. Den 9 maj inkom yttrande från Sveanor (bil. 50) vari bolaget bl.a. redogjorde för att Telekraftabonnemangen sålts från december 2012 till mars 2014 från ett callcenter i Karlstad med drygt 50 anställda. Sveanor uppgav att uppskattningsvis samtal hade ringts och abonnemang om telefoni tecknats för ca kunder. Mer material skickades till bolaget tillsammans med ett brev den 12 maj. Eftersom ytterligare sexton anmälningar kommit in begärde Konsumentverket ljudfiler avseende samtal med ytterligare tio konsumenter, alltså har i dagsläget begärts totalt 23 ljudfiler. Ännu har ingen ljudfil inkommit till Konsumentverket. Under handläggningen av ärendet har anmärkningsvärda uppgifter framkommit om Sveanors och Thommy Vildänders kopplingar till bolag som varit föremål för rättsliga ingripanden samt även andra anmärkningsvärda uppgifter om bl.a. Thommy Viklander (se nedan). Den utredning som gjorts i denna del har lett till att Konsumentverket ansett att ett snabbt ingripande är påkallat. Dessa förhållanden ligger bakom yrkandet om kvarstad, samt i viss mån även bakom yrkandena om ett interimistiskt beslut och marlmadsstömingsavgift. 3.4 Bolaget Av uppgifter på Sveanors webbplats, (bil. 51), framgår att bolaget bl.a. arbetar inom IT och telecomlösningar och att bolaget inom telecomområdet i Sverige använder varumärket Telekraft och i Norge varumärket Tellip. Huvudkontoret ligger numer i Karlstad. Telekraft, som alltså är ett varumärke för Sveanor, har webbplatsen Av webbplatsen framgår att Telekraft arbetar mot privatpersoner och företag med

6 6(20) teleabonnemang för analog telefoni, mobiltelefoni, bredbandstelefoni och bredband. (bil. 52) Sveanors adress är enligt Bolagsverket Postbox 5146, Karlstad. Enligt Bolagsverket flyttades verksamheten från Tornby Park 3 i Linköping till Gräsdalsgatan 3 i Karlstad den 26 mars 2014 (bil. 53). På adressen Tornby Park 3 i Linköping bedrev bolaget Linköping Callcenter AB en mycket ifrågasatt telemarketingverksamhet (se bifogad artikelserie bil ). Det bolaget är nu försatt i konkurs. Sveanors/Telekrafts systerbolag i Norge, Tellip AS, drivs av Thommy Viklander och Olav Event (bil. 54). Olav Event har tidigare varit styrelseledamot i både Sveanor och Linköping Callcenter. På Gräsdalsgatan 3 i Karlstad (samma som Sveanor) finns ytterligare ett telemarketingbolag, b2c business to customer AB. Ensam firmatecknare och styrelseledamot är Thommy Viklander. Sveanors årsomsättning 2013 var la (bil. 55). 3.5 Bolagsmännen Thommy Viklander är ensam styrelseledamot och ensam firmatecknare i Sveanor. Han har suttit i styrelsen eller haft andra uppdrag i bolaget sedan den 15 december Thommy Viklander är sedan september 2013 folkbokförd på en c/o-adress (c/o Viklander) i Karlstad. Dessförinnan bodde han i Linköping, bl.a. inneboende hos Olav Event. Före september 2011 var han folkbokförd i Norge. Innan Thommy Viklander 2011 flyttade tillbaka till Sverige var han inbegripen i telemarketingverksamhet i bolaget Smart Call Management AS i Oslo. Efter uppmärksamhet i norsk media om oegentligheter i bolagets telemarketingverksamhet inleddes ett konlmrsförfarande i april Efter en lång och komplicerad utredning av konkursboet lämnades en slutlig förvaltarberättelse den 26 oktober 2011 (bil. 56). Underskottet i bolaget översteg 2 miljoner NOK. Konkursförvaltaren konstaterade att en rad brister förekommit i driften av bolaget. I förvaltarberättelsen (se särskilt pkt. 9,10 och 11) presenterar förvaltaren bl.a. flera misstankar om brott. Thommy Viklander, som var bolagets "styreleder" var enligt förvaltarberättelsen vid tillfället även inbegripen i en utredning hos Oslopolisen kring ett annat bolag, Nordic Vision AS. Någon anmälan till polismyndighet skedde aldrig, bl.a. eftersom Thommy Viklander flyttat tillbaka till Sverige.

7 7(20) Karoline Event är sedan september 2012 styrelsesuppleant i Sveanor. Dessförinnan var hon styrelseledamot under en period. Sedan den 13 mars 2012 och till för någon vecka sedan har Karoline Event haft c/o-adress hos Thommy Viklander. För två veckor sedan, den 7 maj, utvandrade Karoline Event till Norge (bil. 57). Sveanor saknar därmed för närvarande en styrelse som motsvarar kraven i aktiebolagslagen (bil. 58). 3.6 Principgruppen AB Av de fakturor som konsumenter bifogat anmälningarna (bil. 9, 22, 33, 35, 36, 45 och 47) framgår att inbetalning till Sveanor sker till bankgiro Detta bankgironummer är registrerat på Principgruppen AB (bil. 59). Enligt verksarnhetsbeskrivningen hos Bolagsverket ska Principgruppen AB arbeta med webbtjänster, webbportaler och webbplatser samt med wholesalelösningar inom telecom och energi. Enligt vad som framgår på bolagets webbplats, går dock verksamheten ut på att bolaget "..investerar i mindre företag, köper upp befintliga verksamheter eller bidrar med mikrolån till verksamheter som vi anser uppfdler våra finansiella krav. " Där framgår även att bolaget "..erbjuder sedan tidigare möjligheten att etablera telekombolag i Sverige och Norge. " (bil. 60). Tidigare hette bolaget Rifus i Sverige AB och sålde då telefonabonnemang under varumärket Telespar via telefonförsäljning. Konsumentverket fick in ett trettiotal anmälningar mot Telespar under våren/sommaren Konsumentverket inledde ett ärende. På fråga svarade bolaget bl.a. att ansvariga för bristerna i marlmadsföringen var olika samarbetande callcenterbolag och att kundstocken sålts vidare till Ringia AB. Konsumentverket avskrev ärendet. Principgruppen/Rifus har tidigare haft adress Tornby Park 3 i Linköping (bil. 61), d.v.s. samma som Sveanor och Linköping Callcenter. Ensam styrelseledamot och fnmatecknare i bolaget är sedan ett flertal år tillbaka Andreas Karlsson. 3.7 Andreas Karlsson Den 20 maj 2011 meddelade Stockholms tingsrätt dom i mål T mellan Konsumentombudsmannen./. PSW Trading och ovan nämnde Andreas Karlsson (dom bifogas, bil 62). Målet gällde främst telefonförsäljning av olika produkter. Marknadsstörningsavgift på la* utdömdes. Andreas Karlsson ålades ett personligt medverkansansvar. Domen överklagades till Marknadsdomstolen som den 21 december 2012 fastställde tingsrättens dom i sakfrågan (bil. 63). Nästan ett år innan MD:s dom meddelades, i januari 2012, beslutades att bolaget skulle träda i likvidation. I februari 2013, d.v.s. någon månad efter domen i MD, inleddes konkursen av bolaget.

8 8(20) Den 4 oktober 2013 utfärdade Konsumentombudsmannen föreläggande FF 2013:15a gentemot bolaget LV Försäljning AB (numer Merajobb AB) och varumärket RingEtt (bil. 64). Föreläggandet avsåg samma agerande som i detta mål, d.v.s. att bolaget efter telefonförsäljning tagit över abonnemang från tidigare operatör och skickat fakturor till konsumenter som inte gjort någon beställning. Föreläggandet godkändes av Deborah Larden-Ho, som har samma folkbokföringsadress som Andreas Karlsson (Husbyvägen 9 i Sturefors) och som enligt uppgift är sambo med andreas Karlsson. RingEtt har enligt sin ångerblankett adress Tornby Park 3 i Linköping (bil. 65). Av bilaga 47 framgår att Telekraft och Ringett (då med samma adress i Tornby Park 3) i juli och augusti 2013 dubbelfakturerade en snart 80-årig man med dokumenterad Alzheimer (som inte ens kunde ringa ut på sin telefon) för ett hundratal samtal med totalt över ettusen kr YEMUTERIS3 AB 3YEMUTERIS3 AB är ytterligare ett bolag med callcenterverksamhet där mängder av anmälningar inkommit till Konsumentverket. Anmälningarna avser bolagets varumärke Novakom och Sverigespar. Enligt ångerblanketten, som går att hämta på webbplatsen (bil. 66), är bolagets adress Gräsdalsgatan 3 i Karlstad, d.v.s. samma som Sveanors adress. Flera konsumenter uppger i anmälningarna att Sverigespar inhämtar fullmakter per telefon, för att för konsumenternas räkning ingå bästa tänkbara avtal om teleabonnemang och/eller el med andra bolag. Bolaget har, såvitt KO förstått, sålt kundstockar till bl.a. Sveanor/Telekraft (som alltså finns på samma adress). I anmälningarna till Konsumentverket uppges bland att konsumenterna aldrig gett Sverigespar fullmakt att ingå avtal för konsumenternas räkning. 3.9 Tele-Man AB Vissa av konsumenterna har i anmälningarna uppgett att de kontaktats av Tele- Man, men att abonnemanget hamnat hos Telekraft. Det förekommer även uppgift om att Tele-Man varit det bolag som handhaft själva överflyttandet av teleabonnemanget från tidigare operatör till Telekraft. Bolagets ångerblankett ser, bortsett från färgsättning, likadan ut som Novakoms, Ringetts och Telekrafts, (bil. 67 och 68). Enligt en konsument, som varit i kontakt med Tele-Man (bil. 31), har Tele-Man uppgett att Tele-Man är nätleverantör och Telekraft operatör. Det står t.o.m. "Teleman" på Telekrafts fullmakt för operatörsbyte. (se bil. 69)

9 9(20) 3.10 Bolaget bakom telefonförsäljningen Sveanor har i brevet till KO förklarat att marknadsföring genom telemarketing av Telekrafts tjänster bedrevs mellan december 2012 och mars 2014 från ett callcenter i Karlstad. KO har begärt uppgift om vilket bolag som bedrivit telemarketingverksamheten, men inte fått något besked i denna del. Samtidigt anges i brevet från Sveanor den 9 maj att "Som nämnts ovan har medarbetarna hos Sveanor AB ringt ett stort antal samtal och för Sveanors räkning ingått tusentals nya avtal." KO utgår därmed från att det är Sveanor som sköter telefonförsäljningen Media Östgötakorrespondenten (Corren) (bil ) och Göteborgsposten (GP) (bil. 80 och 81) har uppmärksammat de tveksamma affärerna kring ovannämnda bolag och bolagsmän i artikelserier. Artiklarna bifogas för tingsrättens kännedom. 4 RATTSLAGE OCH KO:s BEDÖMNING 4.1 Förbud mot fakturering och flytt av abonnemang utan beställning (yrkande 1 och 2) Avtalsslut, operatörsbyte och fakturering Det finns flera anmälare som klart och tydligt redogör för att de tackat nej till Sveanors erbjudande och/eller att de enbart begärt information om bolagets tjänster. Sedan finns det konsumenter som uppger att de inte kommer ihåg samtalet alls, alternativt inte kommer ihåg vad som sades i samtalet, eller inte förstod vad telefonförsäljaren sa vid samtalet. Det kan inte uteslutas att ett "avtalsslut" i något av dessa fall kan ha kommit till stånd i bemärkelsen att en konsument svarat "ja" på en telefonförsäljares fråga om han eller hon accepterar Sveanors erbjudande. Gemensamt för samtliga anmälningar är dock att konsumenten inte in något fall har haft för avsikt eller anser sig ha ingått något avtal. Om ett samtycke lämnas efter att avtalsparten fått felaktiga eller ofullständiga uppgifter och detta påverkat dennes beslut att ingå avtalet, finns inget bindande avtal. Om avtalsparten ändå i efterhand godkänner (ratihaberar) uttryckligt eller genom handling (konldudent) kan ett avtal ändå anses ha kommit till stånd. Liksom i de fall där konsumenter direkt avvisat ett anbud från Sveanor så saknas en gemensam partsavsikt även i de fall där en konsument med felaktig/bristfällig infoimation och under felaktiga förutsättningar tackat "ja"

10 10 (20) till telefonförsäljarens erbjudande. Därmed har inte heller i denna situation en (giltig) beställning av Sveanors abonnemang skett. En övergripande bedömning av anmälningarna blir följaktligen att det inte har skett någon bindande beställning i samtalet mellan konsumenterna och telefonförsäljaren - oavsett om konsumenten tackat uttryckligt nej eller om konsumenten uttalat att han eller hon accepterat erbjudandet men inte fått klart för sig vad telefonförsäljaren försökt att sälja eller villkoren för köpet. Vad som hänt efter samtalet framgår ganska entydigt av anmälningarna. I allmänhet har Sveanor först flyttat telefonabonnemanget och en tid senare fakturerat konsumenten för olika avgifter. Sammantaget kan det alltså konstateras att bolaget i åtskilliga fall har flyttat konsumenternas abonnemang och begärt betalning utan att det funnits giltiga, bakomliggande avtal Rättslig reglering - aggressiva affärsmetoder Enligt 7 marknadsföringslagen [2008:486] (MFL) är aggressiva affärsmetoder otillbörliga om de i märkbar mån påverkat eller sannolikt påverkat konsumentens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. Lagstiftaren överlämnar till domstolarna att utveckla rättspraxis för vad som är aggressiva affärsmetoder, men viss ledning kan sökas i förarbetena (prop. 2007/08:115 s. 81). Enligt 4 MFL gäller bilaga 1 till Europarlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG (den s.k. "svarta listan") som lag i Sverige. Punkterna i svarta listan räknar upp de särskilt allvarliga aggressiva affärsmetoderna. Enligt 7 fjärde stycket MFL är de i svarta listan uppräknade aggressiva affärsmetoderna under alla förhållanden otillbörliga. De ska därmed förbjudas enligt 23 MFL. Ett exempel på aggressiv marknadsföring i svarta listan är att kräva betalning för en produkt som inte konsumenten beställt (p. 29). Ett annat exempel är att inkludera faktura i marknadsföringsmaterial och ge intryck av betalningsskyldighet trots att ingen beställning gjorts (p. 21) KO. s bedömning av marknadsföringen Att fakturera konsumenter utan föregående beställning på det sätt som skett anser KO stå i direkt strid med p. 29, alternativt p. 21, i svarta listan. Marknadsföringen ska därför förbjudas enligt 23 MFL och förbudet förenas med vite enligt 26 samma lag, eftersom det inte finns några skäl som gör det obehövligt att förena förbudet med vite.

11 11 (20) Även flytten av abonnemangen utgör, enligt KO:s uppfattning, en marknadsföringsåtgärd, eftersom den sker i avsättningsfrämjande syfte. Det framstår som uppenbart att syftet är att binda konsumenten till det betalningsansvar som följer med ett operatörsbyte och som utgör grunden för faktureringen av konsumenten. Enligt vad som framkommit kan det vara Sveanor eller ett samarbetande bolag som utför själva åtgärden att flytta abonnemanget. Även om det inte är Sveanor som utför själva åtgärden är bolaget i vart fall medverkansansvarigt. Att utföra denna åtgärd utan bakomliggande beställning/samtycke från konsumenten är, enligt KO:s uppfattning, att anse som en aggressiv marknadsföringsåtgärd. Oavsett om fakturering sker efter operatörsbytet eller inte, kommer operatörsbytet i sig att i märkbar mån påverka konsumentens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. Konsumenten befinner sig i ett underläge gentemot en näringsidkare. Det är svårt för väldigt många konsumenter att hävda sin rätt och kontakta en näringsidkare och kräva att abonnemanget flyttas tillbaka, när ett operatörsbyte redan genomförts. Metoden påverkar således i märkbar mån konsumentens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. Marknadsföringen ska därför även i denna del förbjudas vid vite i enlighet med 23 och 26 MFL Bevisvärdering Många av de drabbade konsumenterna är gamla och åtskilliga av dem är dementa. Detta medför att en del av anmälarna är osäkra på om de varit i kontakt med Sveanor och vad som sades i samtalet. I flera fall har släkt, vänner eller konsumentvägledare fått biträda vid upprättandet av anmälan till Konsumentverket. Många anmälningar är dock klara och utförliga och flera anmälningar kommer direkt från den konsument som drabbats. Bevisbördan för vad som sagts/avtalats i samtalet ligger på bolaget. Det åligger bolaget att spela in avtalsingåendet och att spara ljudfiler för den händelse tvist uppstår. Det framgår av flera anmälningar att konsumenter begärt att få del av ljudfiler på avtalsingåendet men att Sveanor inte skickat någon sådan. KO har i ärendet begärt 23 ljudfiler i specificerade fall, men ännu har bolaget inte översänt någon enda ljudfil. För den händelse Sveanor inte förmår att motbevisa anmälarnas/konsumenternas uppgifter i anmälningarna, att något teleabonnemang aldrig beställts, menar KO att detta ska anses styrkt. Att Sveanor flyttat abonnemangen och att Sveanor fakturerat konsumenterna sedan bolaget flyttat abonnemangen torde vara ostridigt.

12 12 (20) Som framgår ovan har Thommy Viklander i media dessutom vitsordat att det kan ha förekommit fall där bolaget inte haft grund för att fakturera konsumenter. 4.2 Interimistiskt beslut (yrkande 3) Rättslig regi er ing Enligt 27 MFL kan rätten meddela ett interimistiskt beslut om det föreligger sannolika skäl för talan och det skäligen kan befaras att svaranden genom att vidta eller underlåta att vidta en viss handling minskar betydelsen av förbudet eller åläggandet. Att handla eller underlåta att handla på ett sätt som minskar betydelsen av ett förbud/åläggande kan t.ex. bestå i att svaranden fortsätter den maiioiadsföringskampanj som är föremål för prövning, om det innebär att de intressen man vill skydda skadas genom att kampanjen fortsätter under det att frågan prövas i domstol (prop. 1994/95:123 s. 173) KO. s bedömning Sveanor har länge varit fullt medvetet om bristerna i bolagets marknadsföring. Av anmälningarna framgår att konsumenter sedan lång tid tillbaka framfört sina klagomål om felaktig fakturering till bolaget. Trots detta har marknadsföringen, t.o.m. efter att Konsumentverket riktat kritik mot bolagets marknadsföringsmetoder, fortsatt och genererat ytterligare missbelåtna och felbehandlade konsumenter. Beteendet visar en påfallande ovilja från bolagets sida att rätta till felaktigheterna i marknadsföringen. Om det stämmer som bolaget uppger i sitt brev till KO, att bolagets försäljning av teleabonnemang helt upphört, kan det i förstone tyckas att behovet av ett interimistiskt beslut saknas. Att telemarketingverksamheten upphör hindrar dock inte bolaget från att fortsätta att flytta över abonnemang och/eller att fakturera utan att konsumenter beställt bolagets tjänster. Ett interimistiskt beslut är därför fortfarande lika påkallat. KO har visat sannolika skäl för den otillbörliga marknadsföringen. Mot bakgrund av hur Sveanor har agerat mot konsumenterna, men även med hänsyn till Sveanors och Thommy Viklanders historia och kopplingar till olika bolag och personer inom den oseriösa sektorn av telemarketingbranschen, anser KO att det skäligen kan misstänkas att bolaget, innan målet slutligen är avgjort, kommer att fortsätta med de marknadsföringsåtgärder som KO yrkat förbud mot.

13 13 (20) 4.3 Marknadsstörningsavgift (yrkande 4) Rättslig reglering En näringsidkare som uppsåtligen eller av vårdslöshet bryter mot bl.a. 7 MFL eller mot någon av bestämmelserna i bilaga I till direktiv 2005/29/EG kan enligt 29 MFL förpliktas att erlägga marknadsstörningsavgift. Avgiftens storlek ska bestämmas till ett belopp mellan kr och 5 mkr, dock maximalt 10 % av föregående års omsättning (31 MFL). MD har tolkat "föregående år" som året innan den senast påtalade överträdelsen skedde (MD 2012:17). Vid bestämmande av avgiftens storlek ska särskild hänsyn tas till hur allvarlig överträdelsen är och hur länge den pågått. (32 MFL). Av förarbetena framgår att marknadsstörningsavgift ska utgå när det finns ett påtagligt behov av att skydda allmänna konsument- och näringsidkarintressen (prop. 1994/95:123 s 104f). Av prop. 2007/08:115 s. 119 framgår vidare följande. "Vid en avvägning av vilken sanktion som är bäst lämpad i det enskilda fallet är det viktigt att beakta att marloiadsstörningsavgiften är kopplad till bestämmelser som reglerar särskilt klandervärda förfaranden som måste motverkas för att tillgodose de konsument- och näringsidkarintressen som lagen syftar till att skydda. Vid valet av sanktion bör därför en nyanserad och inte alltför restriktiv bedömning företas för att avgöra om ett åläggande av marknadsstörningsavgift är ett lämpligt sanktionsmedel i det enskilda fallet." Exempel på störningar på marknaden som förtjänar att beaktas vid bedömning av om marknadsstörningsavgift ska dömas ut, är om konsumenter upplever att ett försäljningssätt inte är tillförlitlig eller om en hel bransch riskerar bristande tilltro på grund av en näringsidkares otillbörliga agerande KO:s bedömning Konsumentverket ser mycket allvarligt på de påtalade affärsmetoderna. De överträdelser av marknadsföringslagen som Sveanor gjort sig skyldig till är så graverande att de i sig utgör grund för att marknadsstörningsavgift ska utgå. Huvudregeln vid överträdelser av svarta listan är att marlcnadsstörningsavgift bör utgå. Dessutom har marknadsföringen riktats mot en svag målgrupp bestående av äldre personer - i många fall över 90 år. I elva fall av 48 har konsumenten dessutom varit dement. Överträdelserna vittnar om en påtaglig nonchalans av både gällande regler och den skada bolaget tillfogar konsumenterna. Eftersom bolaget varit väl införstådda med callcenterverksamhet och dessutom har kopplingar till bolag och personer inom callcenterbranschen, har det hos bolaget funnits en omfattande kunskap angående vilka regler som gäller för marknadsföring. Detta bör vägas in vid den subjektiva bedömningen. Mot den bakgrunden ligger det nära till hands att hävda att överträdelserna snarare begåtts uppsåtligt än av oaktsamhet.

14 14 (20) Samrnanfattningsvis anser KO att det rör sig om omfattande systematiska överträdelser av gällande regler, bl.a. i svarta listan. Bolaget har varit väl insatt i regelverket gällande vad som är otillåten marknadsföring. Marknadsföringen har drabbat en mycket svag konsumentgrupp samt ytterligare försämrat allmänhetens förtroende för telemarketingbranschen. Av årsredovisningen för räkenskapsåret framgår att årsomsättning 2013 uppgick till kr. 10 % av detta belopp motsvarar la -. KO anser att marlcnadsstörningsavgiften bör bestämmas till la -, vilket motsvarar ungefär 10 % av bolagets årsomsättning. 4.4 Kvarstad (yrkande 5) Rättslig reglering Möjligheten att förordna om kvarstad infördes i marknadsföringslagen 1995 genom dåvarande 28 i marknadsföringslagen (1995:450). Rätten kan besluta om kvarstad för att säkerställa ett anspråk på marlcnadsstörningsavgift. I prop. 1994/95:123 s. 107 skriver lagstiftaren att "För att systemet med marknadsstörningsavgift som sanktion skall få den praktiska betydelse som är avsedd bör det finnas en möjlighet att säkerställa att avgiften verkligen betalas. Ett sådant behov finns ifall där den mot vilken tala om avgift kan riktas genom illojala förfaranden försöker undandra sig att betala. " Av RB 15 kap 1 framgår att Icvarstad kan meddelas om någon visar sannolika skäl för en fordran som är föremål för rättegång och det kan befaras att motparten kommer undandra sig att betala fordran, t.ex. genom att avvika eller att skaffa undan egendomen KO:s bedömning Thommy Vildänders tidigare verksamhet Thommy Viklander har ingående kännedom om telemarketing. Enligt vad som framkommit har han tidigare, innan han lämnade Norge, varit inblandad i en konkurs i ett callcenterbolag, vilken inkluderade flera misstänkta brott. Han är nu återigen, genom bolaget Tellip AS, involverad i callcenterverksamhet i Norge. Han kan vidare, genom person- och adressuppgifter, kopplas till ifrågasatt callcenterverksamhet i Linköping.

15 15 (20) Sveanors kopplingar till annan callcenterverksamhet Sveanor kan genom person-, adress- och bolagsuppgifter kopplas till bolag inom samma bransch som varit föremål för rättsliga åtgärder avseende samma typ av överträdelser som är aktuella i detta mål. I direkt anslutning till att rättsliga åtgärder aktualiserats har inte sällan dessa bolag försatts i konkurs Kopplingar till Andreas Karlsson Andreas Karlsson har en lång och "gedigen" historia av inblandning i callcenterbolag som brutit mot marloiadsföringslagen på olika sätt. Bland annat dömdes han till ett personligt ansvar i ett marknadsrättsligt mål där han var företrädare för ett bolag som ålades marknadsstörningsavgift. Andreas Karlsson figurerar i bolag som Sveanor har olika kopplingar till. Han är ensam firmatecknare och styrelseledamot i det bolag, Principgruppen AB, som tar emot inbetalningarna för Sveanor. Genom att Sveanors inbetalningar går till Principgruppen har Andreas Karlsson en bra kontroll över Sveanors affärer Karoline Events utvandring Sveanors styrelsesuppleant Karoline Event utvandrade till Norge den 7 maj, d.v.s. för ca två veckor sedan Sammanfattningsvis KO har anspråk på marknadsstörningsavgift och anser att det föreligger sannolika skäl för att sådan avgift kommer att dömas ut (se ovan pkt 4.3). KO anser vidare att de olika kopplingar mellan bolaget och Thommy Viklander å ena sidan samt olika personer och bolag å andra sidan som KO redogjort för, talar starkt för att de nu aktuella överträdelserna varit väl övervägda och planerade. KO menar att kopplingarna på ett övertygande sätt visar att det bland annat sker ett utbyte av information och kunskap mellan personer i de aktuella bolagen, kunskap om vilka otillbörliga marlcnadsföringsmetoder som "fungerar", åtminstone under en begränsad tid. Finns dessutom ekonomiska intressen finns ytterligare anledning att dela med sig av sina erfarenheter. Ett scenario som ligger i farans riktning är därför att Sveanors tillgångar kommer att föras från bolaget inom en snar framtid - om det inte redan skett. Redan idag går konsumenters betalningar för Sveanors teleabonnemangsavgifter direkt till Principgruppen AB:s bankgironummer. Det ligger därför nära till

16 16(20) hands att tro att Principgruppen AB och Andreas Karlsson skulle kunna komma att spela en central roll i ett sådant scenario. I sammanhanget ska tilläggas att Thommy Viklander i Norge varit företagsledare i ett telemarketingbolag som försattes i konkurs efter högst tvivelaktiga marlcnadsföringsåtgärder. Bland annat kopplingarna till Karoline Event och Olav Event och bolaget Tullip AS i Norge talar för att det nu dessutom finns en påtaglig risk att Thommy Viklander inom en nära framtid kommer att återvända till Norge. Karolines utvandring är dels en indikation på att hela styrelsen kan vara på gång att avvika. Det innebär också redan idag att det att förutsättningar för en tvångslikvidation av bolaget (Aktiebolagslagen 25 kap 11 och 8 kap 3 ). Sammantaget bedömer KO att det finns en påtaglig risk för åtgärder varigenom bolaget undandrar sig att betala den marlcnadsstörningsavgift som yrkas i målet. Kriterierna för att förordna om kvarstad föreligger därmed. 5 MEDVERKANSANSVAR 5.1 Rättslig reglering Av 23 MFL framgår att en anställd, någon som handlat på en näringsidkares vägnar eller var och en som i övrigt väsentligen bidragit till otillbörlig marknadsföring kan meddelas ett förbud att medverka till fortsatt marknadsföring. Marlaiadsdomstolen har i tidigare avgöranden konstaterat att den som är ensam styrelseledamot och firmatecknare har ett bestämmande inflytande över bolagets verksamhet och får härigenom anses ha aktivt deltagit i bolagets marknadsföring. Ett förbud enligt MFL har därför även kunnat meddelas denne personligen (jfr tex. MD 2005:38 och MD 2006:1). 5.2 KO:s bedömning Thommy Viklander är ensam styrelseledamot och firmatecknare i Sveanor. Redan därigenom har han, i enlighet med Marknadsdomstolens praxis, ett sådant bestämmande inflytande över bolagets verksamhet att han kan åläggas ett personligt ansvar för bristerna i marloiadsföringen. Det kan tilläggas att han, genom sina uppdrag i olika bolag inom telemarketingbranschen, måste vara väl insatt i vilka regler som gäller för marknadsföringen. Han måste länge ha känt till att marloiadsföringen varit otillbörlig men trots detta, och trots att han

17 genom sitt bestämmande inflytande haft möjlighet att rätta till bristerna i marknadsföringen, har han valt att låta denna fortsätta. 17 (20) Enligt KO:s uppfattning ska Thommy Viklander åläggas ett personligt ansvar för de överträdelser som bolaget gjort sig skyldig till. 6 FORUM OCH TALERATT Enligt 48 MFL är KO taleberättigad och Stockholms tingsrätt behörig domstol i mål angående marknadsstörningsavgift. Beslut om kvarstad fattas då av Stockholms tingsrätt. Enligt 47 samma lag förs talan om förbud eller åläggande vid Stockholms tingsrätt när talan om marknadsstörningsavgift väckts. Interimistiskt beslut fattas då av Stockholms tingsrätt. 7 AVSLUTNINGSVIS KO vill upplysningsvis framhålla det faktum att mörkertalet vid otillbörliga affärsmetoder normalt är stort, d.v.s. att antalet personer som inte anmäler överträdelser till Konsumentverket är (betydligt) fler än de som anmäler. En orsak till detta är inte sällan att konsumentens skada, d.v.s. det belopp som konsumenten måste betala som en följd av den otillbörliga marloiadsföringen, ofta inte är så stort att detta i sig motiverar konsumenter i allmänhet att agera - även om man anser sig felbehandlad. Sannolikheten för att drabbade enskilda konsumenter inte agerar, t.ex. genom att skicka in en anmälan, är alltså ganska stor. Dessutom är risken stor att enskilda konsumenter betalar fakturor trots att de inte anser sig vara eller faktiskt är betalningsskyldiga. Detta bl.a. eftersom de är rädda för att få betalningsanmärkningar hos kreditupplysningsföretag. Med stor sannolikhet finns alltså (många) fler konsumenter som drabbats av den otillbörliga marknadsföringen än de konsumenter som skickat in anmälningar till Konsumentverket. Det ska särskilt beaktas att målgruppen för Sveanors marknadsföring varit äldre personer, många med olika funktionshinder. Flera av anmälningarna har upprättats av släkt och vänner, och utan dessas medverkan hade någon anmälan inte ingetts och Sveanors otillbörliga affärsmetoder inte upptäckts av Konsumentverket. Samtidigt finns med all säkerhet många äldre som inte har släkt och vänner som kan hjälpa dem med att kontrollera om flytt av abonnemang skett på detta sätt m.m. Vidare har äldre personer generellt svårare att kommunicera, bl.a. då denna grupp ofta inte är intemetuppkopplade och därigenom har svårare än andra att skicka anmälningar till Konsumentverket. Detta gör att mörkertalet kan vara extra stort. Äldre har vidare, generellt sett, också en hög betalningsmoral och finner sig också i mycket innan de klagar. Det kan därför på goda grunder antas att det är särskilt

18 18(20) många just i denna grupp som väljer att betala även om de anser/tror att de inte beställt något teleabonnemang från Sveanor. 8 BEVISUPPGIFT Bilaga 1 t.o.m. 48 Anmälningar från konsumenter som irikommit mellan den 6 mars och den 8 maj 2014 till styrkande av att Sveanor flyttat konsumenters abonnemang och att bolaget fakturerat konsumenter för telefonitjänster utan att konsumenter beställt telefonabonnemang hos Sveanor samt även övriga omständigheter som visar att bolagets marlaiadsföringsmetoder varit aggressiva och att bolaget handlat uppsåtligen eller i vart fall av vårdslöshet. Bil. 9, 22, 33, 35, 36, 45 och 47 åberopas till styrkande av att inbetalningar till Sveanor/Telekraft sker till Principgruppen, bankgironummer , se bil. 59). Bilaga 51 Skärmutskrift från Sveanors webbplats, till styrkande av att Sveanor använder varumärket Telekraft i Sverige och att bolaget bedriver verksamhet i Norge under namnet Tellip. Bilaga 53 Utdrag från Bolagsregistret //'// styrkande av att Sveanors arbetsställe nu är Gräsdalsgatan 3 i Karlstad och innan dess var det Tornby Park 3 i Linköping. Bilaga 54 Utdrag från om bolaget Tellip AS till styrkande av att Thommy Viklander är verksam i ett bolag inom callcenterbranschen i Norge tillsammans med Olav Event. Bilaga 55 Sveanors årsredovisning 2013 till styrkande av att omsättningen år 2013 var ler. Bilaga 56 Slutlig förvaltarberättelse i Smart Call Management AS konkurs till styrkande av Thommy Vildänders kännedom om callcenterverksamhet, marlcnadsföringskunskaper samt till styrkande av brister i Thommy Viklanders ledning av bolaget och de brottsmisstankar som riktats gentemot Thommy Viklander av konkursförvaltaren. Bilaga 57 Utdrag från folkbokföringsregistret avseende Karoline Event till styrkande av att hon sedan den 7 maj 2014 är registrerad som utvandrad från Sverige.

19 19(20) Bilaga 58 Utdrag från bolagsregistret till styrkande av att Karolines utvandring kommit till Bolagsverkets kännedom. Bilaga 59 Utskrift från Bankgirocentralen till styrkande av att inbetalningar från konsumenter till Sveanor hamnar på konto tillhörande Principgruppen AB. Bilaga 60 Skärmutskrift från Principgruppens webbplats till styrkande av bolagets verksamhet. Bilaga 65 Ångerblankett för bolaget LV Försäljnings (MeraJobbs) varumärke RingEtt till styrkande av att bolaget/varumärket har adress Tornby Park 3 samt att utseendet överensstämmer med den ångerblankett som Novakom, Telekraft och Tele-Man använder. Bilaga 66 Ångerblankett för bolaget 3Yemutris3 varumärke Novakom till styrkande av att bolaget/varumärket har samma adress som Sveanor/Telekraft samt att utseendet överensstämmer med RingEtt, Telela-aft och Tele-Man. Bilaga 67 och 68 Ångerblanketter för Telekraft och Tele-Man till styrkande av att bolagen/vammärkena har samma utseende på blanketterna som RingEtt och Novakom. Bilaga 69 Fullmakt för Telekraft till styrkande av att det i en rubrik står "Portering till Teleman". KO kan komma att komplettera bevisuppgiften. 9 ÖVRIGA BILAGOR Bilaga 49 Artikel från Nya Weimlands Tidningen. Bilaga 50 Brev daterat den 9 maj 2014 från Sveanor.

20 Bilaga 52 Skärmutskrift från Telekrafts webbplats Bilaga 61 Fotografi på fastigheten på adressen Tornby Park 3 i Linköping. Bilaga 62 Stockholms tingsrätts dom i mål T mellan KO./. PSW Trading och Andreas Karlsson. Bilaga 63 Marknadsdomstolens dom i ovanstående mål. Bilaga 64 Konsumentombudsmannens förbudsföreläggande FF 2013:15a gentemot LV Försäljning AB (RingEtt). Bilaga Artikelserie från Östgötacorrespondenten mellan december 2013 och april 2014 om bl.a. Linköping callcenter, Tornby Park, Andreas Karlsson och hans sambo, 3Yemuteris3, Lv Försäljning, Novakom, RingEtt, Principgruppen/Rifus, Sverigespar, Sveanor, Telekraft och Thommy Viklander. Bilaga 80 och 81 Två artiklar från Göteborgsposten om bl.a. Telekraft, Sveanor, Linköpings Callcenter, Svergiespar och Novakom. Bilaga 82 Bolagsbevis för Sveanor AB Bilaga 83 Utdrag från folkbokföringsregistret för Thommy Viklander Karlstad, som ovan O, f " Cecilia Tisell Stf Konsumentombudsman Gunnar Wikström Processråd Postadress Besöksadress Fax E-postAvebbadress Giro Org.nr Box Karlstad Tage Erlandergatan 8A v/wv/.konsumentverket.se Post: Bank:

2015-05-19 2014/1186 Processrådet Carolina Andersson KO-sekretariatet. Saken Överträdelser vid telefonförsäljning av rakprodukter

2015-05-19 2014/1186 Processrådet Carolina Andersson KO-sekretariatet. Saken Överträdelser vid telefonförsäljning av rakprodukter Konsument verket KO Stämningsansökan Datum Dnr 2015-05-19 2014/1186 Processrådet Carolina Andersson KO-sekretariatet Stockholms tingsrätt Kärande Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad Svarande Rakexperten

Läs mer

Föreläggande. Datum 2014-12-08

Föreläggande. Datum 2014-12-08 Konsument verket KO KO-sekretariatet Processrådet Gunnar Wikström Föreläggande Datum 2014-12-08 FF 2014:05a/ IF 2014:02a Dnr 2014/652 P-r-o Telecom Sverige Filial Rydsvägen 376 A, lgh 1102 584 39 Linköping

Läs mer

INK. 2012-11- 27. KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2012:7a Processrådet Gunnar Wikström 2012-11-08 Dnr 2011/2167

INK. 2012-11- 27. KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2012:7a Processrådet Gunnar Wikström 2012-11-08 Dnr 2011/2167 KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2012:7a Processrådet Gunnar Wikström 2012-11-08 Dnr 2011/2167 KONSUMENTVERKET KONSUMENTOMBUDSMANNEN INK. 2012-11- 27 nn, Ordn.nr /S20 Adressat Anna Cecilia Nilsson

Läs mer

Saken Överträdelser vid telefonförsäljning av telefonabonnemang. 1. Konsumentombudsmannen (KO) yrkar att tingsrätten vid vite ålägger

Saken Överträdelser vid telefonförsäljning av telefonabonnemang. 1. Konsumentombudsmannen (KO) yrkar att tingsrätten vid vite ålägger Konsument verket KO Stämningsansökan Datum Dnr 2015-IO-14 2014/655 Processrådet Carolina Andersson KO-sekretariatet Stockholms tingsrätt Kärande Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad Svarande 0700

Läs mer

DOM 2015-05-07 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-05-07 Meddelad i Stockholm STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM Meddelad i Stockholm Mål nr T 7404-14 PARTER KÄRANDE Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad SVARANDE 1. Sveanor AB i konkurs, 556873-4148 Box 5146 650 05 Karlstad 2. Thommy

Läs mer

Förbuds- och informationsföreläggande

Förbuds- och informationsföreläggande Konsument verket KO Föreläggande FF 2015:8 -/*> IF 2015:5 - zoo Datum 2OI5-II-26 Dnr 2OI5/H7I Processrådet Carolina Andersson KO-sekretariatet Lundstedt Fond & Finans AB Grynbodgatan 4 A 211 33 Malmö Förbuds-

Läs mer

2. KO yrkar ersättning för rättegångskostnader med belopp som senare kommer att anges.

2. KO yrkar ersättning för rättegångskostnader med belopp som senare kommer att anges. KONSUMENTOMBUDSMANNEN STÄMNINGSANSÖKAN Verksjuristen Patrik Havermann 2015-02-20 2013/414 Marknadsdomstolen SÖKANDE Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad MOTPART Eniro 118 118 AB, 556476-5294 Gustav

Läs mer

Konsument verket KO. Stämningsansökan. Kärande Konsumentombudsmannen Box 48 65102 Karlstad. Svarande 1. Solbrun Beta Varuvägen 9 125 30 Älvsjö

Konsument verket KO. Stämningsansökan. Kärande Konsumentombudsmannen Box 48 65102 Karlstad. Svarande 1. Solbrun Beta Varuvägen 9 125 30 Älvsjö Konsument verket KO Processrådet Gunnar Wikström KO-sekretariatet Stämningsansökan Datum Dnr 2015-o6-l8 2015/546 Stockholms tingsrätt Kärande Konsumentombudsmannen Box 48 65102 Karlstad Svarande 1. Solbrun

Läs mer

KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE FF 2013:07 Processrådet Gunnar Wikström 2013-05-29 Dnr 2012/1717 - Föreläggande. Skäl. 1 Bakgrund.

KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE FF 2013:07 Processrådet Gunnar Wikström 2013-05-29 Dnr 2012/1717 - Föreläggande. Skäl. 1 Bakgrund. Sida 1 av 6 KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE FF 2013:07 Processrådet Gunnar Wikström 2013-05-29 Dnr 2012/1717-23(9 Adressat Prognosia AB Organisationsnummer 556722-7946 Föreläggande KO förbjuder Prognosia

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012: Dnr C 16/11

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012: Dnr C 16/11 MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:17 2012-12-21 Dnr C 16/11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholm tingsrätts dom, avd. 5, den 20 maj 2011 i mål nr T 6805-10, se bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE 1. PSW Trading AB, Baumangatan

Läs mer

PROTOKOLL 2014-07-15 Mål nr B 6/14 Aktbilaga 81. Per Carlson, ordförande, Karin Lindell, Lennart Göransson och Anders Stenlund

PROTOKOLL 2014-07-15 Mål nr B 6/14 Aktbilaga 81. Per Carlson, ordförande, Karin Lindell, Lennart Göransson och Anders Stenlund MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr B 6/14 Aktbilaga 81 MARKNADSDOMSTOLEN Per Carlson, ordförande, Karin Lindell, Lennart Göransson och Anders Stenlund PROTOKOLLFÖRARE OCH FÖREDRAGANDE Föredraganden Caroline

Läs mer

556717-2167. KO förbjuder Kortedala Sport AB att gentemot konsument använda avtalsvillkor som innebär att uppsägning av avtal ska ske skriftligt.

556717-2167. KO förbjuder Kortedala Sport AB att gentemot konsument använda avtalsvillkor som innebär att uppsägning av avtal ska ske skriftligt. KONSUMENTOMBUDSMANNEN Processrådet Gunnar Wikström FÖRELÄGGANDE 2014-02-13 FF 2014:01 Dm-2013/928 KONSUMENTVERKET KONSUMENTOMBUDSMANNEN INK. ]) W. J Q Dnr ^0/3 ms VIII nt«(«*t*timioi*tmhmtimiie«iig

Läs mer

1. Omega-3 Kost Nordic AB (556958-8477) Box 2096 141 02 Huddinge. Marknadsföring av kosttillskott via telefonförsäljning

1. Omega-3 Kost Nordic AB (556958-8477) Box 2096 141 02 Huddinge. Marknadsföring av kosttillskott via telefonförsäljning Konsument verket KO Processrådet Gunnar Wikström KO-sekretariatet Stämningsansökan Datum Dnr 2015-06-18 2014/408 Stockholms tingsrätt Kärande Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad Svarande 1. Omega-3

Läs mer

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. marknadsföring av paketresor

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. marknadsföring av paketresor MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:3 2008: Datum 2009-02-17 Dnr B 5/08 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD SVARANDE Abitur AB, Box 2071, 429 12 SÄRÖ SAKEN marknadsföring av paketresor

Läs mer

Erik Segersällsväg 3 B, 126 50 HÄGERSTEN. Marknadsföring av företagskatalog och branschregister

Erik Segersällsväg 3 B, 126 50 HÄGERSTEN. Marknadsföring av företagskatalog och branschregister MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:36 2008: Datum 2009-11-19 Dnr C 31/08 KÄRANDE 1. Eniro AB, 169 87 STOCKHOLM 2. Din Del Aktiebolag, Box 6010, 171 60 SOLNA Ombud för 1 och 2: advokaten A. K. och jur.kand. J.

Läs mer

Informations- och förbudsförelägganden

Informations- och förbudsförelägganden KONSUMENTOMBUDSMANNEN [ KONSUMENTVERKET*""""" KONSUMENTOMBUDSMANNEN 'NK. 2015-09m f FÖRELÄGGANDE 2015-09-08 FF 2015:4 b IF 2015:3 b Dnr 2014/1211 uy 2* ^. ^.l.^...isjvedfonenet AB ""Björkgatan 77 753 23

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2016: Mål nr B 3/16

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2016: Mål nr B 3/16 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2016:13 2016-08-15 Mål nr B 3/16 KÄRANDE Konsumentombudsmannen Box 48, 651 02 Karlstad SVARANDE Malmö Dansakademi AB, 556850-1372 Sofielundsvägen 57, 214 34 Malmö Ombud: Jur. kand.

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr B 6/14 Föredragning i Stockholm

MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr B 6/14 Föredragning i Stockholm MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr B 6/14 Föredragning i Stockholm Aktbilaga 86 MARKNADSDOMSTOLEN Karin Lindell, ordförande, Anders Stenlund, Lars Borg och Astri Muren PROTOKOLLFÖRARE OCH FÖREDRAGANDE

Läs mer

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. Prima Travel Aktiebolag, Stora Åvägen 21, 434 36 ASKIM. marknadsföring av paketresor

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. Prima Travel Aktiebolag, Stora Åvägen 21, 434 36 ASKIM. marknadsföring av paketresor MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2008:6 2008-04-11 Dnr B 2/07 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD SVARANDE Prima Travel Aktiebolag, Stora Åvägen 21, 434 36 ASKIM SAKEN marknadsföring av paketresor

Läs mer

RÄTTEN Hovrättsråden Carl Josefsson och Göran Söderström, referent och protokollförare, samt tf. hovrättsassessorn Filippa Exelin

RÄTTEN Hovrättsråden Carl Josefsson och Göran Söderström, referent och protokollförare, samt tf. hovrättsassessorn Filippa Exelin 1 SVEA HOVRÄTT PROTOKOLL Aktbilaga 11 Patent- och 2016-10-26 Mål nr PMÖ 8051-16 marknadsöverdomstolen Föredragning i Rotel 020109 Stockholm RÄTTEN Hovrättsråden Carl Josefsson och Göran Söderström, referent

Läs mer

Nordic Media Sweden Aktiebolag, Stora Fiskaregatan 9 H, 222 24 Lund Ombud: jur.kand. H-O. M., Juristfirman H-O. M., Klostergatan 1, 222 22 Lund

Nordic Media Sweden Aktiebolag, Stora Fiskaregatan 9 H, 222 24 Lund Ombud: jur.kand. H-O. M., Juristfirman H-O. M., Klostergatan 1, 222 22 Lund MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:3 2008: Datum 2011-02-09 Dnr C 6/09 KÄRANDE Swemedia AB, Carl Gustafs väg 46, 214 21 Malmö Ombud: advokaten E. T., Advokatbyrån S. & Co AB, Anna Lindhs plats 4, 211 19 Malmö

Läs mer

Angående vilseledande marknadsföring

Angående vilseledande marknadsföring 2014-11-07 Dnr 2014/1059 Enhet Rättsenhet 2 Camilla Tellås Dir. tel. 054/19 40 50 Moderna Försäkringar Att: Karin Stenlund Box 7830 103 98 Stockholm Angående vilseledande marknadsföring Konsumentverket

Läs mer

Konsument verket KO. Stämningsansökan. Kärande. Svarande. Saken Marknadsföring av diverse produkter via telefonförsäljning. Stockholms tingsrätt

Konsument verket KO. Stämningsansökan. Kärande. Svarande. Saken Marknadsföring av diverse produkter via telefonförsäljning. Stockholms tingsrätt Konsument verket KO Stämningsansökan Datum Dnr 2015-II-O9 2015/822 Processrådet Gunnar Wikström KO-sekretariatet Stockholms tingsrätt Kärande Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad Svarande 1. INT

Läs mer

SVARANDE 1. M. & Co AB, Box 1219, 114 79 Stockholm 2. J. M., Fredrikslundsvägen 7, 168 34 Bromma. Marknadsföring av företagskataloger m.m.

SVARANDE 1. M. & Co AB, Box 1219, 114 79 Stockholm 2. J. M., Fredrikslundsvägen 7, 168 34 Bromma. Marknadsföring av företagskataloger m.m. MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:10 2008: Datum 2011-04-12 Dnr C 11/10 KÄRANDE Eniro Sverige AB, 169 87 Stockholm Ombud: advokaten L. F. L. och jur.kand. J. B., N. & Co. Advokatbyrå KB, Box 1435, 111 84 Stockholm

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:9 2006-04-13 Dnr C 29/05

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:9 2006-04-13 Dnr C 29/05 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:9 2006-04-13 Dnr C 29/05 KÄRANDE TDCF Förlag AB, Box 623, 301 16 HALMSTAD Ombud: advokaterna Per Ericsson och Elin Ask, Advokatbyrån Gulliksson AB, Box 739, 220 07 LUND SVARANDE

Läs mer

KONSUMENTOMBUDSMANNEN Processrådet Ida Nyström

KONSUMENTOMBUDSMANNEN Processrådet Ida Nyström KONSUMENTOMBUDSMANNEN Processrådet Ida Nyström STÄMNINGSANSÖKAN 2014-07-07 Dm 2011/2174 Marknadsdomstolen KÄRANDE Konsumentombudsmannen Box48 651 02 Karlstad SVARANDE Baraspara Sverige AB, 556787-4309

Läs mer

DOM 2009-07-07 Meddelad i Uppsala

DOM 2009-07-07 Meddelad i Uppsala UPPSALA TINGSRÄTT DOM Meddelad i Uppsala Mål nr Sid 1 (6) PARTER KÄRANDE Yellow Register On line AB, 556447-0119 Box 1272 501 12 Borås Ombud: Jur.kand. Jonas Öjelid c/o Law & Solution Sweden AB Box 111

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013: Mål nr B 1/13

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013: Mål nr B 1/13 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:15 2013-09-24 Mål nr B 1/13 KÄRANDE Konsumentombudsmannen, Box 48, 651 02 Karlstad SVARANDE 1. Genilab of Scandinavia Aktiebolag, 556247-6753, Riddargatan 14, 114 35 Stockholm

Läs mer

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Maj 2015 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag om ändring i marknadsföringslagen

Läs mer

RÄTTEN Hovrättsråden Kajsa Bergkvist och Göran Söderström samt tf. hovrättsassessorn Teresia Danielsson, referent

RÄTTEN Hovrättsråden Kajsa Bergkvist och Göran Söderström samt tf. hovrättsassessorn Teresia Danielsson, referent 1 SVEA HOVRÄTT PROTOKOLL Aktbilaga 12 Patent- och 2017-01-13 Mål nr PMÖ 10737-16 marknadsöverdomstolen Föredragning i Rotel 0223 Stockholm RÄTTEN Hovrättsråden Kajsa Bergkvist och Göran Söderström samt

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm 1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM 2017-07-04 Meddelad i Stockholm Mål nr PMT 2984-16 PARTER Kärande Konsumentombudsmannen, Box 48, 651 02 Karlstad Genom processföraren Carolina Andersson Svarande 1. STB Svenska

Läs mer

Marknadsföring av bank och konsumentkrediter

Marknadsföring av bank och konsumentkrediter Processrådet Carolina Andersson KO-sekretariatet Stämningsansökan Datum 2017-04-18 Dnr 2016/951 Patent- och marknadsdomstolen Kärande Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad Svarande JAK Medlemsbank

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 21 maj 2003 T 1480-00 KLAGANDE Timmia Aktiebolags konkursbo, 556083-6180, c/o konkursförvaltaren, advokaten L.L. Ställföreträdare: L.L.

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:2 2013-02-05 Mål nr B 6/11

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:2 2013-02-05 Mål nr B 6/11 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:2 2013-02-05 Mål nr B 6/11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts, avd. 5, dom den 6 oktober 2011 i mål T 9184-10, se bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE OCH MOTPART Konsumentombudsmannen

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm 1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM 2017-11-02 Meddelad i Stockholm Mål nr PMT 16506-16 PARTER Kärande Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad Genom processrådet Carolina Andersson Svarande TW Kundservice

Läs mer

KONSUMENTOMBUDSMANNEN STÄMNINGSANSÖKAN Processrådet Gunnar Wikström 2014-02-11 2013/203 - /?0

KONSUMENTOMBUDSMANNEN STÄMNINGSANSÖKAN Processrådet Gunnar Wikström 2014-02-11 2013/203 - /?0 KONSUMENTOMBUDSMANNEN STÄMNINGSANSÖKAN Processrådet Gunnar Wikström 2014-02-11 2013/203 - /?0 Marknadsdomstolen SÖKANDE Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad MOTPART First Date International FD

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 november 2009 Ö 1342-09 KLAGANDE Albihns Service Aktiebolag, 556519-9253 Box 5581 114 85 Stockholm Ombud: Advokat A-CN och jur.kand.

Läs mer

Eniro Sverige Online AB, 169 87 Stockholm Ombud: advokaten L. F. L. och jur. kand. J. H., Nord & Co Advokatbyrå KB, Box 1435, 111 84 Stockholm

Eniro Sverige Online AB, 169 87 Stockholm Ombud: advokaten L. F. L. och jur. kand. J. H., Nord & Co Advokatbyrå KB, Box 1435, 111 84 Stockholm MARKNADSDOMSTOLENS DOM DELDOM 2010:17 2008: Datum 2010-06-21 Dnr C 28/09 KÄRANDE Eniro Sverige Online AB, 169 87 Stockholm Ombud: advokaten L. F. L. och jur. kand. J. H., Nord & Co Advokatbyrå KB, Box

Läs mer

Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning

Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning Riksförbundet för frivilliga samhällsarbetare 1 Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning Många gode män upplever ett ganska stort problem med telefonförsäljning och försäljning på stan

Läs mer

Marknadsföring av katalogtjänster på Internet

Marknadsföring av katalogtjänster på Internet MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:8 2008: Datum 2011-04-05 Dnr C 12/10 KÄRANDE Hittapunktse AB, Norr Mälarstrand 6, 112 20 Stockholm Ombud: advokaten P. E. A., Advokatfirman Vinge KB, Box 1703, 111 87 Stockholm

Läs mer

SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD

SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:13 2008: Datum 2009-06-04 Dnr B 8/08 SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MOTPART Bank2 Bankaktiebolag, Box 7824, 103 97 STOCKHOLM Ombud: advokaten P-E.

Läs mer

Föreläggandet gäller omedelbart enligt 64 telelagen. ---

Föreläggandet gäller omedelbart enligt 64 telelagen. --- FÖRELÄGGANDE HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST My Bergdahl Rättsavdelningen 08-678 57 23 my.bergdahl@pts.se DATUM VÅR REFERENS 26 juni 2003 03-1862 Callmedia Telecom CMT AB Box 239 201 22 Malmö

Läs mer

KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2012:5 Enhetschef Gabriella Fenger-Krog 2012-10-17 FF 2012:10 Dnr 2012/373

KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2012:5 Enhetschef Gabriella Fenger-Krog 2012-10-17 FF 2012:10 Dnr 2012/373 KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2012:5 Enhetschef Gabriella Fenger-Krog 2012-10-17 FF 2012:10 Dnr 2012/373 Adressat Dentally Nordi)cnA0B4is Organisationsnummer Föreläggande 556737-24 VMENTVERKET

Läs mer

Svensk författningssamling SFS_1995:450 SFSJsenaste lydelse Utfärdad: 1995-04-27. Marknadsföringslag (1995:450) Civildepartementet KONS

Svensk författningssamling SFS_1995:450 SFSJsenaste lydelse Utfärdad: 1995-04-27. Marknadsföringslag (1995:450) Civildepartementet KONS Svensk författningssamling SFS_1995:450 SFSJsenaste lydelse Utfärdad: 1995-04-27 Marknadsföringslag (1995:450) Civildepartementet KONS Ändringar,'införda

Läs mer

Granskning av marknadsföring i poddradio

Granskning av marknadsföring i poddradio Konsument verket KO Otto Johansson Hansson Malin Fors PM Datum 2016-11-28 2016/1385 Granskning av marknadsföring i poddradio Bakgrund Konsumentverket har uppmärksammat att det är vanligt förekommande med

Läs mer

169 87 Stockholm Ombud: advokaterna L. F. L. och C. v H., N. & Co. Advokatbyrå KB, Box 1435, 111 84 Stockholm

169 87 Stockholm Ombud: advokaterna L. F. L. och C. v H., N. & Co. Advokatbyrå KB, Box 1435, 111 84 Stockholm MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:9 2008: Datum 2011-04-11 Dnr C 24/10 KÄRANDE Eniro Sverige AB, 169 87 Stockholm Ombud: advokaterna L. F. L. och C. v H., N. & Co. Advokatbyrå KB, Box 1435, 111 84 Stockholm

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2014:3 2014-03-05 Mål nr C 21/13

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2014:3 2014-03-05 Mål nr C 21/13 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2014:3 2014-03-05 Mål nr C 21/13 KÄRANDE Taxibil i Östergötland Aktiebolag, 556542-5666 Box 154, 581 02 Linköping Ombud: advokaten H. S. och jur. kand. A. B., Avenir Advokater, Drottninggatan

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:1 2012-01-17 Dnr C 12/11

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:1 2012-01-17 Dnr C 12/11 MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:1 2012-01-17 Dnr C 12/11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2011-03-09 i mål nr T 3930-10, se bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE BrilliantSmile Nordic AB, Styrgången

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 7 februari 2005 Ö 407-05 KLAGANDE Herstaberg i Norrköping AB: s konkursbo Ställföreträdare: advokaten RB i egenskap av konkursförvaltare

Läs mer

Lokaldelen i Sverige AB, Box 623, Halmstad Ombud: advokaten P. E. och jur.kand. L. Å., Advokatbyrån G. AB, Box 739, LUND

Lokaldelen i Sverige AB, Box 623, Halmstad Ombud: advokaten P. E. och jur.kand. L. Å., Advokatbyrån G. AB, Box 739, LUND MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2010:16 2008: Datum 2010-05-28 Dnr C 14/09 KÄRANDE Lokaldelen i Sverige AB, Box 623, 301 16 Halmstad Ombud: advokaten P. E. och jur.kand. L. Å., Advokatbyrån G. AB, Box 739, 220

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2005:37 2005-12-16 Dnr B 10/04. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2005:37 2005-12-16 Dnr B 10/04. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2005:37 2005-12-16 Dnr B 10/04 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM SVARANDE Optimal Telecom Sverige Aktiebolag, Box 62, 164 94 KISTA Ombud: advokaten Gabriel Lidman,

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:9 2012-08-22 Dnr A 7/11

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:9 2012-08-22 Dnr A 7/11 MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:9 2012-08-22 Dnr A 7/11 KLAGANDE Däckia Aktiebolag, Box 2980, 187 29 Täby Ombud: advokaterna E. E., Advokatfirman Delphi, Box 1432, 111 84 Stockholm, och E. E., Strandvägen

Läs mer

Glasögonfyndet i Göteborg AB, Box 4054, 422 04 HISINGS-BACKA Ombud: jur. kand. R. E., Advokatfirman Winn AB, Östra Larmgatan 1, 411 07 GÖTEBORG

Glasögonfyndet i Göteborg AB, Box 4054, 422 04 HISINGS-BACKA Ombud: jur. kand. R. E., Advokatfirman Winn AB, Östra Larmgatan 1, 411 07 GÖTEBORG MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:2 2008: Datum 2009-02-11 Dnr C 11/08 KÄRANDE Glasögonfyndet i Göteborg AB, Box 4054, 422 04 HISINGS-BACKA Ombud: jur. kand. R. E., Advokatfirman Winn AB, Östra Larmgatan 1,

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:21 2003-06-27 Dnr C 23/02

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:21 2003-06-27 Dnr C 23/02 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:21 2003-06-27 Dnr C 23/02 KÄRANDE TDCF Förlag AB, 556109-6149, Box 623, 301 16 HALMSTAD Ombud: advokaten Olof Jisland, Advokatfirman Vinge KB, Box 11025, 404 21 GÖTEBORG SVARANDE

Läs mer

Kommittédirektiv. Konsumentskydd vid telefonförsäljning. Dir. 2013:95. Beslut vid regeringssammanträde den 31 oktober 2013

Kommittédirektiv. Konsumentskydd vid telefonförsäljning. Dir. 2013:95. Beslut vid regeringssammanträde den 31 oktober 2013 Kommittédirektiv Konsumentskydd vid telefonförsäljning Dir. 2013:95 Beslut vid regeringssammanträde den 31 oktober 2013 Sammanfattning Problem i samband med telefonförsäljning av varor och tjänster har

Läs mer

KLAGANDE Rimbo Centrum Fastigheter AB, 5565 80-2955 Köpmannagatan 1-3

KLAGANDE Rimbo Centrum Fastigheter AB, 5565 80-2955 Köpmannagatan 1-3 Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 november 2009 Ö 4090-08 KLAGANDE Rimbo Centrum Fastigheter AB, 5565 80-2955 Köpmannagatan 1-3 76231 Rimbo Ombud: Advokat HB MOTPART

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2002:3 2002-02-06 Dnr B 5/01. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2002:3 2002-02-06 Dnr B 5/01. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2002:3 2002-02-06 Dnr B 5/01 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM SVARANDE SPP Livförsäkring AB, 516401-8524, 103 73 STOCKHOLM Ombud: jur.kand. B. M., adress som ovan.

Läs mer

BESLUT. Justitieombudsmannen Stefan Holgersson

BESLUT. Justitieombudsmannen Stefan Holgersson BESLUT Justitieombudsmannen Stefan Holgersson Datum 2016-12-12 Dnr 5044-2015 Sid 1 (5) Kritik mot en handläggare vid omsorgs- och socialförvaltningen i Mjölby kommun för bristande information till en vårdnadshavare

Läs mer

Granskning av avtalsvillkor gällande fiberanslutning till villa

Granskning av avtalsvillkor gällande fiberanslutning till villa PM Datum 2015-04-16 2014/1165 Granskning av avtalsvillkor gällande fiberanslutning till villa Bakgrund Som en del av arbetet i Bredbandsforums Villagrupp har Konsumentverket under början av 2015 genomfört

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 mars 2005 Ö 3891-03 KLAGANDE Carina Ahlström Förvaltning AB i konkurs Ställföreträdare: TA MOTPART FöreningsSparbanken AB Ombud: bankjuristen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt; SFS 2011:914 Utkom från trycket den 5 juli 2011 utfärdad den 22 juni 2011. Enligt riksdagens

Läs mer

PhoneCash, d) KO yrkar ersättning för rättegångskostnader med det belopp som senare anges. KO framställer yrkandena a - c jämväl intermistiskt.

PhoneCash, d) KO yrkar ersättning för rättegångskostnader med det belopp som senare anges. KO framställer yrkandena a - c jämväl intermistiskt. Stämningsansökan Konsument verket KO 2015-02-11 D n r KO-sekretariatet Pär Magnusson Marknadsdomstolen Kärande Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad Svarande PhoneCash, Saken Marknadsföring av uppköp

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1988:688) om besökförbud; SFS 2011:487 Utkom från trycket den 24 maj 2011 utfärdad den 12 maj 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om lagen

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:17 2013-11-14 Mål nr C 13/12

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:17 2013-11-14 Mål nr C 13/12 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:17 2013-11-14 Mål nr C 13/12 KÄRANDE Inwido Sverige AB, 556583-4693, Box 153, 574 22 Vetlanda Ombud: advokaten H-G. F. och jur.kand. M. J., Gärde Wesslau Advokatbyrå, Box 684,

Läs mer

Konsumentombudsmannen (KO) Box 48, 651 02 KARLSTAD. Fordonsvärderingen i Skåne AB, Tredalagatan 5, 291 34 KRISTIANSTAD Ställföreträdare: J. E.

Konsumentombudsmannen (KO) Box 48, 651 02 KARLSTAD. Fordonsvärderingen i Skåne AB, Tredalagatan 5, 291 34 KRISTIANSTAD Ställföreträdare: J. E. MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:8 2008: Datum 2009-04-29 Dnr B 6/08 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO) Box 48, 651 02 KARLSTAD SVARANDE Fordonsvärderingen i Skåne AB, Tredalagatan 5, 291 34 KRISTIANSTAD Ställföreträdare:

Läs mer

Ansökan om upphandlingsskadeavgift. Sökande. Motpart. Saken. Yrkande Dnr 70/ (8) Förvaltningsrätten i Stockholm Stockholm

Ansökan om upphandlingsskadeavgift. Sökande. Motpart. Saken. Yrkande Dnr 70/ (8) Förvaltningsrätten i Stockholm Stockholm Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. ANSÖKAN 2012-02-20 Dnr 70/2012 1 (8) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

Stockholms tingsrätts, avdelning 5, beslut den 5 mars 2009 i mål nr T 822-08, se bilaga (ej bilagd här)

Stockholms tingsrätts, avdelning 5, beslut den 5 mars 2009 i mål nr T 822-08, se bilaga (ej bilagd här) MARKNADSDOMSTOLENS DOM BESLUT 2009:20 2008: Datum 2009-07-06 Dnr C 5/09 ÖVERKLAGAT BESLUT KLAGANDE Stockholms tingsrätts, avdelning 5, beslut den 5 mars 2009 i mål nr T 822-08, se bilaga (ej bilagd här)

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 mars 2005 Ö 199-03 KLAGANDE Byggintressenter i Jönköping Aktiebolag Ställföreträdare: GB Ombud: advokaten SM MOTPART Bolagsverket,

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 29 oktober 2015 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Kristoffer Sparring Advokatfirman Fylgia Box 55555 102 04 Stockholm MOTPART Skatteverket 171

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 3 december 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Advokat Bernth Stave Box 2070 403 12 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Dnr C 23/12 Stockholm Aktbilaga 33 2013-01-22

MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Dnr C 23/12 Stockholm Aktbilaga 33 2013-01-22 MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Dnr C 23/12 Stockholm Aktbilaga 33 2013-01-22 MARKNADSDOMSTOLEN Per Carlson, ordförande, Lars Borg, Marie-Jeanette Axelius Friberg, Lennart Göranson och Anders Stenlund PROTOKOLLFÖRARE

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060209 DOM 2013-11-19 Stockholm Mål nr F 5627-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-05-23 i mål nr F 1430-13, se bilaga A KLAGANDE G S MOTPART

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 december 2004 T 2679-02 KLAGANDE Högra Handen MK Aktiebolags konkursbo, 556253-3520, c/o konkursförvaltaren jur. kand. SO Ställföreträdare:

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr A 2/14

MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr A 2/14 MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr A 2/14 Stockholm Aktbilaga 51 MARKNADSDOMSTOLEN Per Carlson, ordförande, tillika protokollförare, Karin Lindell, Per Eklund, Jonas Häckner, Jerker Holm och Anders Stenlund

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 juli 2015 T 3935-14 KLAGANDE Nordic Gas Cleaning AB:s konkursbo, 556758-1664 Ombud: Jur.kand. TL MOTPART JH Ombud: Jur.kand. CB SAKEN

Läs mer

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703 Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-03-28 Dnr 114-2011 Försvararsamtal BAKGRUND Enligt lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet (tillsynslagen) har Säkerhets-

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 14 maj 2012 Ö 1803-10 PARTER 1. Bandteknik i Jönköping Aktiebolags i likvidation konkursbo, 556283-9463 c/o advokat C G H Ombud: Jur.kand.

Läs mer

AGA Gas Aktiebolag, 172 82 SUNDBYBERG Ombud: advokaten M. W., MAQS Law Firm Advokatbyrå AB, Box 7009, 103 86 STOCKHOLM

AGA Gas Aktiebolag, 172 82 SUNDBYBERG Ombud: advokaten M. W., MAQS Law Firm Advokatbyrå AB, Box 7009, 103 86 STOCKHOLM MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:26 2008: Datum 2009-09-25 Dnr C 1/09 KÄRANDE AGA Gas Aktiebolag, 172 82 SUNDBYBERG Ombud: advokaten M. W., MAQS Law Firm Advokatbyrå AB, Box 7009, 103 86 STOCKHOLM SVARANDE

Läs mer

Marknadsföring av telefonitjänster

Marknadsföring av telefonitjänster MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:7 2008: Datum 2009-04-23 Dnr C 17/07 KÄRANDE TeliaSonera Sverige Aktiebolag, 123 86 FARSTA Ombud: advokaterna D. T., T. C-W. och M. A., Konsultbyrån för Marknadsrätt AB, Sveavägen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 31 januari 2013 Ö 743-11 KLAGANDE Siv Ing Benum AS Drammensveien 130 B12 NO-0277 Oslo Norge Ombud: Advokat LL MOTPART Kinovox-Benum AB

Läs mer

Beslut om avslag av begäran om omedelbara tillsynsåtgärder mot TeliaSonera Network Sales AB

Beslut om avslag av begäran om omedelbara tillsynsåtgärder mot TeliaSonera Network Sales AB BESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 2008-11-21 Dnr: 08-10862 17 Konkurrensavdelningen Tove Källberg 08-678 56 63 tove.kallberg@pts.se Telenor Sverige AB Box 4247 102 65 Stockholm Saken Beslut om avslag

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 30 december 2004 Ö 1918-03 KLAGANDE RGP Dental Inc., 22 Burnside Street, 02809 BRISTOL R1, USA Ombud: advokaten HS MOTPART SunDesign

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling KKV1040, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2013-01-23 Dnr 54/2013 1 (6) Förvaltningsrätten i Karlstad Box 568 651 12 Karlstad Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Årsrapport 2013

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Årsrapport 2013 Konsumentklagomål på telefoni och bredband Årsrapport 2013 Författare: Anna Wikström, Chef för enheten för konsumenträttigheter Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55 00 pts@pts.se

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 10 december 2015 B 2225-14 KLAGANDE TA med enskild firma Ombud och offentlig försvarare: Advokat SFG MOTPART Riksåklagaren SAKEN Företagsbot

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 3 oktober 2014 Ö 2225-13 KLAGANDE Green Technology Invest GTech AB (publ.) i likvidation i konkurs, 556539-5836 Adress hos likvidatorn

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 juni 2004 T 261-03 KLAGANDE PB Ombud: advokaten JL MOTPART Svenska Röda Korsets Centralstyrelse, 802002-8711, Box 17563, 118 91 STOCKHOLM

Läs mer

Homeinvest Scandinavia TS-Konsult i Malmö, Box 19053, 200 73 Malmö Ombud: jur.kand. D. D., MAQS Law Firm Advokatbyrå i Malmö, Box 74, 201 20 Malmö

Homeinvest Scandinavia TS-Konsult i Malmö, Box 19053, 200 73 Malmö Ombud: jur.kand. D. D., MAQS Law Firm Advokatbyrå i Malmö, Box 74, 201 20 Malmö MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:4 2008: Datum 2011-03-01 Dnr C 3/10 KÄRANDE Homeinvest Scandinavia TS-Konsult i Malmö, Box 19053, 200 73 Malmö Ombud: jur.kand. D. D., MAQS Law Firm Advokatbyrå i Malmö, Box

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 16 oktober 2009 Ö 5288-08 KLAGANDE N.B.S. Snickeri Bygg & Fastighetsservice AB i likvidation, 556204-4288 Box 5873 102 40 Stockholm Likvidator:

Läs mer

Varning enligt 51 konsumentkreditlagen (2010:1846)

Varning enligt 51 konsumentkreditlagen (2010:1846) Datum 2013-12-18 Dnr 2012/1336 McGreg Invest Box 1187 432 36 Varberg Varning enligt 51 konsumentkreditlagen (2010:1846) Konsumentverkets beslut Konsumentverket meddelar McGreg Invest AB (org.nr. 556756

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm 1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM 2017-01-31 Meddelad i Stockholm Mål nr PMT 12054-16 KÄRANDE Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad SVARANDE Vänerflytt AB, 559028-3650 Östra Bangatan 31 693 30 Degerfors

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:29 2004-12-01 Dnr C 26/03

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:29 2004-12-01 Dnr C 26/03 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:29 2004-12-01 Dnr C 26/03 KÄRANDE TDCF Förlag AB, Box 623, 301 16 HALMSTAD Ombud: advokaten Per Ericsson och jur.kand. Fredrik Engfeldt, Advokatbyrån Jonas Gulliksson AB, Box

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:8 2015-05-21 Mål nr B 1/14

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:8 2015-05-21 Mål nr B 1/14 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:8 2015-05-21 Mål nr B 1/14 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad SVARANDE SverigesEnergi elförsäljning Privat 1 AB, 556497-3856, Box 24140, 104 51 Stockholm

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2007:20 2007-09-21 Dnr C 31/06

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2007:20 2007-09-21 Dnr C 31/06 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2007:20 2007-09-21 Dnr C 31/06 KÄRANDE Eniro Sverige AB, 169 87 STOCKHOLM Ombud: advokaten M. J. S. & Partners Advokatbyrå KB, Engelbrektsgatan 7, 114 32 STOCKHOLM SVARANDE Millivanilli

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar; SFS 2003:865 Utkom från trycket den 2 december 2003 utfärdad den 20 november 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. marknadsföring av paketresor

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. marknadsföring av paketresor MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2008:19 Datum 2008-12-11 Dnr B 4/08 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD SVARANDE Brigante Media AB, Sundspromenaden 27, 211 16 MALMÖ SAKEN marknadsföring

Läs mer

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS FÖRELÄGGANDE DATUM VÅR REFERENS 12 juli 2006 05-13745/79 ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS Adrienne Adilz Administrativa avdelningen 08-678 58 90 Vattenfall AB 162

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2015:184 Utkom från trycket den 9 april 2015 utfärdad den 26 mars 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2005: Dnr C 4/05

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2005: Dnr C 4/05 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2005:38 2005-12-22 Dnr C 4/05 KÄRANDE R. D. A/S, Anslet Landevej 10, DK-6100 Haderslev, Danmark Ombud: advokaten Lars Edman, Cityadvokaterna i Malmö HB, Södergatan 14, 211 34 MALMÖ

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 12 juni 2015 T 1329-14 KLAGANDE 1. CJ 2. IJ Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen för 1 och 2: Advokat NL MOTPART Polismyndigheten (tidigare

Läs mer