KONSUMENTOMBUDSMANNEN Processrådet Ida Nyström

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KONSUMENTOMBUDSMANNEN Processrådet Ida Nyström"

Transkript

1 KONSUMENTOMBUDSMANNEN Processrådet Ida Nyström STÄMNINGSANSÖKAN Dm 2011/2174 Marknadsdomstolen KÄRANDE Konsumentombudsmannen Box Karlstad SVARANDE Baraspara Sverige AB, Sveavägen 151, 4 tr Stockholm SAKEN Otillbörlig marknadsföring av förvaltnings-/förmedlingstj änst 1 Yrkanden 1.1 A. Konsumentombudsmannen (KO) yrkar att Marknadsdomstolen vid vite förbjuder Baraspara Sverige AB att vid marknadsföring av förvaltnings /förmedlingstjänst kontakta konsumenter på mobiltelefon, om inte konsumenten aktivt valt att ange sitt mobiltelefonnummer för samtal i försäljnings- och marknadsföringssyfte eller det finns ett etablerat kundförhållande mellan bolaget och konsumenten. B. KO yrkar att Marknadsdomstolen vid vite förbjuder Baraspara Sverige AB att vid marknadsföring av förvaltnings-/förmedlingstjänst kontakta konsumenter på mobil- och/eller fast telefon, när konsumenten tydligt har motsatt sig sådan kontakt. 1.2 A. KO yrkar att Marknadsdomstolen vid vite ålägger Baraspara Sverige AB att vid marknadsföring av förvaltnings-/förmedlingstjänst, innan avtalet med konsumenten ingås, lämna information om dels tjänstens huvudsaldiga egenskaper, såsom att bolaget avser att, med stöd av endast en muntlig Postadress Box Karlstad Besöksadress Telefon Fax E-posUwebbadress Giro Org.nr Tage Erlandergatan BA Post: Bank:

2 2 (14) fullmakt från konsumenten, såväl avsluta som ingå avtal för konsumentens räkning, utan konsumentens samtycke i enskilda fall och dels konsumentens ångerrätt gentemot Baraspara Sverige AB. Informationen ska lämnas till konsumenten på ett klart och begripligt sätt. B. KO yrkar att Marknadsdomstolen vid vite ålägger Baraspara Sverige AB att vid marknadsföring av förvaltnings-/förmedlingstjänst, efter att avtalet med konsumenten ingåtts, ge konsumenten en skriftlig bekräftelse med information om dels tjänstens huvudsakliga egenskaper, såsom att bolaget inhämtat en muntlig fullmakt från konsumenten och avser att såväl avsluta som ingå avtal för dennes räkning med stöd av endast fullmakten och utan konsumentens samtycke i enskilda fall och dels konsumentens ångerrätt gentemot Baraspara Sverige AB. Informationen ska ges till konsumenten på ett klart och begripligt sätt. 1.3 KO yrkar att Marknadsdomstolen vid vite förbjuder Baraspara Sverige AB att vid marknadsföring av förvaltnings-/förmedlingstjänst till konsument, på sätt som skett eller på liknande sätt, ge konsumenten intryck av att han/hon redan har beställt den marknadsförda produkten, genom att skicka välkomstbrev, bytes brev/ erbjudande av visst elavtal och/ eller ett för konsumentens räkning tecknat avtal med tredje man, när konsumenten inte har beställt tjänsten. 1.4 A. KO yrkar att Marknadsdomstolen vid vite ålägger Baraspara Sverige AB att, utan dröjsmål efter att bolaget ingått avtal med tredje man för konsuments räkning, lämna väsentlig information om avtalet genom att tillställa konsumenten avtalet i original, en kopia därav eller annan skriftlig handling som redovisar avtalets innehåll. Informationen ska ges till konsumenten på ett klart och begripligt sätt. B. KO yrkar att Marknadsdomstolen vid vite ålägger Baraspara Sverige AB att, utan dröjsmål efter att bolaget ingått avtal med tredje man för konsumentens räkning, lämna väsentlig information om konsumentens ångerrätt gentemot tredje man, såsom uppgift om hur lång ångerfristen är och när den böijar löpa, till vem och till vilken adress konsumenten ska vända sig för att utöva ångerrätten samt verkan av att konsumenten utövar

3 3 (14) sin ångerrätt. Informationen ska ges till konsumenten på ett klart och begripligt sätt. 1.5 KO yrkar att Marknadsdomstolen meddelar beslut enligt yrkande 1.1 B, 1.2 A och B, 1.3 och 1.4 A och B, jämväl interimistiskt. 1.6 KO yrkar ersättning för rättegångskostnader med belopp som kommer att anges senare. 2 Rättslig grund Åberopade lagrum 5-6, 8, 10, 21, 23-24, marknadsföringslagen (2008:486), MFL. 2 kap. 6-7 distans- och hemförsäljningslagen (2005:59), DHL p. 21 i bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 2005 om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden ("svarta listan") 2.1 A. Baraspara Sverige AB, nedan Baraspara eller bolaget, har i strid mot god marknadsföringssed enligt 5 MFL, i försäljnings- och marknadsföringssyfte kontaktat konsumenter på mobiltelefon utan att konsumenterna aktivt har valt att ange sitt mobiltelefonnummer för sådana samtal eller att ett kundförhållande förelegat. Marknadsföringsåtgärden är otillbörlig enligt 6 MFL, då den i märkbar mån påverkat eller sannolikt påverkat konsumenternas förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. Baraspara bör därför förbjudas att fortsätta med marknadsföringsåtgärden. B. Baraspara har vid marknadsföring av förvaltnings-/förmedlingstjänst av elavtal till konsument, i strid med 21 MFL, kontaktat konsumenter på mobil- och/eller fast telefon trots att konsumenten tydligt har motsatt sig sådan kontakt. Baraspara bör därför förbjudas att fortsätta med marknadsföringsåtgärden. 2.2 Baraspara har vid marknadsföring av förvaltnings-/förmedlingstjänst till konsument, i strid med 2 kap. 6-7 DHL och 10 st. 3 MFL, såväl innan som efter avtalet med konsumenten ingicks, underlåtit att tydligt lämna väsentlig information om tjänstens huvudsakliga egenskaper och konsumentens ångerrätt gentemot Baraspara AB. Den information som bolaget har lämnat till konsumenten har inte varit klar och begriplig. Utelämnandet av information har varit vilseledande. 2.3 Baraspara har i strid med 10 1 st. och 3 st. 10 p. MFL och p. 21 i "svarta listan", genom att tillställa konsumenten ett välkomstbrev, ett bytes brev/ erbjudande av visst elavtal och/ eller ett för konsumentens räkning tecknat avtal med tredje man, på ett vilseledande sätt gett

4 2.4 A. 4 (14) konsumenten intryck av att han/hon har beställt bolagets tjänst, när så inte är fallet. Baraspara har i strid med 10 3 st MFL underlåtit att utan dröjsmål efter att bolaget har slutit ett elavtal med tredje man för konsumentens räkning, lämna väsentlig information om nyss nämnda avtal till konsumenten. B. Baraspara har i strid med 10 3 st MFL underlåtit att utan dröjsmål efter att bolaget har slutit ett elavtal med tredje man för konsumentens räkning, till konsumenten lämna information om ångerrätten gentemot tredje man. Informationen om ångerrätt utgör sådan väsentlig information som avses i 10 3 stmfl. 2.5 KO har redan genom uppgifterna i stämningsansökan visat i vait fall sannolika skäl för sin talan avseende yrkande 1.1B,1.2 A och B, 1.3 samt 1.4 A och B. Eftersom det skäligen kan befaras att Baraspara, genom att vidta viss handling eller låta bli att vidta viss handling, minskar betydelsen av Marknadsdomstolens förestående avgörande, bör det meddelas ett interimistiskt beslut i dessa delar. 3 Utveckling av talan 3.1 Bakgrund Baraspara erbjuder kunderna "medlemskap" i Baraspara. Enligt de allmänna villkoren för medlemskap är bolagets affärside att tillhandahålla en kostnadsfri förvaltningstjänst, bland annat på elområdet, den så kallade "eltjänsten". I Barasparas allmänna villkor definieras "Medlemsavtalet" som "den från medlemmen till Baraspara lämnade fullmakten att utföra uppdraget, de allmänna villkor och särskilda villkor som gäller för uppdraget samt i förekommande fall övriga mellan Barasp ara och dess medlemmar ingångna avtal". Konsumenten får alltså del av bolagets tjänst genom att bli "medlem" i Baraspara, det vill säga genom att sluta avtal om medlemskap och lämna en muntlig fullmakt till bolaget. Baraspara utför tjänsten genom att med stöd av den muntliga fullmakten teckna avtal om elleveranser för medlemmarnas räkning. Enligt bolaget kan det, genom ett st01t antal medlemmar, få styrka att förhandla fram förmånligare elavtal än vad medlemmarna själva kan. På detta sätt uppges bolaget spara tid och pengar åt medlemmarna. Av de allmänna villkoren framgår vidare att det i bolagets förpliktelser och åtaganden ingår att omsorgsfullt verka för medlemmarnas intressen. Konsumentverket har sedan början av år 2011 tagit emot över 320 stycken anmälningar mot bolagets marknadsföring, varav 143 anmälningar har inkommit efter den 1juni Anmälningarna har bland annat rört brister i bolagets marknadsföring, såsom brist på information om den muntliga fullmakt som

5 5 (14) inhämtas, om tjänstens utformning och innehåll samt om konsumentens ångerrätt gentemot Baraspara och tredje pait. Anmälningarna har även handlat om Barasparas marknadsföringsåtgärd att ringa till konsumenters mobiltelefoner utan att konsumenten har samtyckt till det, samt till såväl mobiltelefoner som fasta telefoner trots att konsumenterna tydligt har uttryckt att de inte önskar sådan kontakt. Konsumentverket inledde ett tillsynsärende mot Baraspara i slutet av 2011, varefter Konsumentverket tillskrev bolaget och påpekade de brister som då hade uppmärksammats i bolagets marknadsföring. Därefter har omfattande kommunikation förekommit mellan Konsumentverket och bolaget. 3.2 Marknadsföring till mobiltelefoner och fasta telefoner Aktuell marknadsföring och Konsumentverkets handläggning Enligt anmälningar till Konsumentverket har Baraspara i sin marknadsföring kontaktat konsumenter på dessas mobiltelefoner, utan att konsumenten har lämnat sitt telefonnummer för samtal i marknadsföringssyfte och utan att ett kundförhållande har förelegat, se bilaga 1-8. Anmälningarna hänför sig framförallt till tiden före den 1 februari Av flera anmälningar framgår vidare att bolaget har ringt till konsumenters fasta telefoner och/eller mobiltelefoner, trots att konsumenterna, genom NIX-registrering eller genom direkt meddelande till bolaget, tydligt har motsatt sig sådan kontakt, se bilaga 3-5 och Baraspara har uppgett att det endast har ringt till konsumenter som samtyckt till sådana kontakter. Baraspara har vidare anfö1t att det ifrågasätter det etiska regelverk som gör skillnad på marknadsföring till fast telefoni respektive mobiltelefoni samt att bolaget kommer att följa de riktlinjer som kommer ut av diskussionerna mellan branschorganisationer om nya teknilmeutrala etiska regler för marknadsföring genom telefoni. Näringslivets egen etiska nämnd för direktmarlmadsföring, DM-nämnden, har i 96 avgjorda ärenden under år 2013 och 2014 fastslagit att Baraspara har agerat i strid med god sed vid direktmarknadsföring genom att kontakta konsumenter på mobiltelefon utan att konsumenten har samtyckt till sådan kontakt, dnr 169/13, 193/13,194/13,242/13,247/13, /13,316/13,342/13, /13,546/13, 547/13, /13,626/13, /13, /13,782/13,783/13, /13, /13. Överträdelserna har i många fall ansetts som allvarliga, med motiveringen att DM-nämnden vid ett fle1tal tillfällen påtalat för Baraspara att dess agerande är att anse som förkastligt, och att bolaget trots detta fortsatt att kontakta privatpersoner på mobiltelefon utan att dessa i förväg har samtyckt till det, samt då bolaget visat bristande eller ingen vilja att följa branschreglerna. I ett fall från 2013 har DM-nämnden uttalat att Baraspara brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, då bolaget ringt upp en konsument vars fasta telefonnummer var registrerat i NIX-registret, dnr. 256/ Tillämpliga regler Av 5 och 6 MFL framgår att all marknadsföring ska stämma överens med god marknadsföringssed och att marknadsföring som strider mot sådan sed är att anse som otillbörlig om den i märkbar mån påverkar eller sannolikt påverkar

6 6 (14) mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. God marknadsföringssed utgörs av god affärssed och/ eller andra vedertagna normer som syftar till att skydda konsumenter och näringsidkare vid marknadsföring av produkter. Det finns sedan lång tid en väl etablerad praxis, som utgör god marknadsföringssed, enligt vilken det inte är tillåtet att ringa till mobiltelefoner i marknadsföringssyfte om inte konsumenten aktivt har valt att ange sitt mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller ett etablerat kundförhållande föreligger. Av 19 och 21 MFL följer att det inte under några omständigheter är tillåtet med försäljningssamtal till konsumenter som tydligt har motsatt sig detta Bedömning Påringning till mobiltelefoner utan samtycke/kundförhållande Av anmälningar från konsumenter framgår att Baraspara i marknadsföringssyfte har ringt till konsumenter på dessas mobiltelefoner utan att konsumenten har lämnat ut sitt telefonnummer för att användas i sådant syfte och utan att ett kundförhållande har förelegat. Av anmälningarna framgår att samtalen framförallt har ägt rum före den 1 februari Det stora antalet avgöranden från DM-nämnden angående samma sak stärker de uppgifter konsumenterna har lämnat i anmälningarna. Genom anmälarnas överensstämmande uppgifter står det, enligt KO:s uppfattning, helt klart att bolaget har ringt till konsumenters mobiltelefoner utan att detta varit tillåtet. KO:s uppfattning är att marknadsföringsmetoden står i strid med god marknadsföringssed enligt 5 MFL, och att detta gäller såväl uppringningar som ägt rum före som efter den 1 februari 2014, då delar av branschen ensidigt ändrade branschens etiska riktlinjer vad gäller samtal till mobiltelefoner. KO gör härvid gällande att den etablerade goda seden inte ändrats av att branschen ändrat de etiska riktlinjerna. Eftersom marknadsföringsåtgärden påverkat eller sannolikt påverkat konsumentens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut är den otillbörlig. Mot bakgrund av det anförda anser KO att Baraspara bör förbjudas att vid marknadsföring kontakta konsumenter på mobiltelefonen, om inte konsumenten aktivt valt att ange sitt mobiltelefonnummer som kontaktnummer eller det finns ett etablerat kundförhållande mellan bolaget och konsumenten Påringning till konsumenters mobil- och/ellerfasta telefoner trots att konsumenten har motsatt sig sådan kontakt Av uppgifter i anmälningar från konsumenter framgår att bolaget i sin marknadsföring har ringt till konsumenter på dessas mobil- och/eller fasta telefoner, trots att konsumenterna tydligt har motsatt sig detta, antingen genom direkt meddelande till bolaget eller genom NIX-registrering av numret. Agerandet står i strid med bestämmelsen i 21 MFL. Bolaget bör därför förbjudas att vid marknadsföring kontakta konsumenter på mobil- och/eller fasta telefoner, när konsumenten tydligt har motsatt sig sådan kontakt.

7 7 (14) 3.3 Information före och efter avtalsingående Aktuell marknadsförh1g och konsumentverkets handläggning m.111. Konsumentverket har fått in många anmälningar vari konsumenter beskriver att de under telefonsamtal med Baraspara har fått bristande information om bolagets tjänst, det vill säga om att bolaget med stöd endast av en muntlig fullmakt kan avsluta och ingå avtal för konsumentens räkning, utan att involvera konsumenten i avtalsprocessen, samt även om andra rättsliga konsekvenser av att konsumenten ingått avtal med bolaget, se anmälningar i bilagorna och Det förekommer vidare ett stort antal konsumenter som i anmälningar beskriver sin förvåning när Baraspara har ingått ett elavtal med tredje part för konsumentens räkning, se anmälningar i bilagorna 14-17, 19-20, 22, 24-29, 32, Av samtalsmanus som Baraspara har gett in till Konsumentverket samt av ljudfil från anmälande konsument framgår att bolaget under telefonsamtal med konsumenter brustit i sin information om konsumentens ångerrätt gentemot Baraspara, se bilaga 54 och 55. Bolaget har till Konsumentverket uppgett att det har tagit fram samtalsmanuset för alla samtal till potentiella kunder och att alla samtal utförs i enlighet med detta manus. Av inkomna anmälningar framgår vidare att anmälarna inte heller efter ingånget avtal med Baraspara har fått skriftlig information om bolagets tjänst, fullmaktens innebörd m.m, se anmälningar, bilagorna Vissa anmälare beskriver att de i och för sig har förstått att bolaget har inhämtat en fullmakt från dem, men att de har uppfattat det som att deras skriftliga bekräftelse krävs för att bolaget ska kunna sluta nytt avtal, alternativt att Baraspara inte kan ingå avtal med tredje pait utan att konsumenten först har fått ett förslag till byte skickat till sig, och att konsumenten måste acceptera detta för att Baraspara ska kunna ingå nytt avtal, se bilagorna 17, 19-20, 24, 29. Baraspara har till Konsumentverket uppgett att kunden får information om fullmakten vid "värvningssamtalet" genom att medlemmen måste acceptera att denne uppdrar åt Baraspara att inhämta information om nuvarande elavtal, säga upp innevarande elavtal samt teckna ett nytt avtal efter att det löpande elavtalet löpt ut. Bolaget har även hävdat att det informerar om konsumentens ångerrätt gentemot Baraspara på ett lagenligt sätt, varvid det har hänvisat till information i välkomstbrevet som skickas ut till nya kunder. Baraspara har vidare uppgett att det i välkomstbrevet, som sänds till konsumentens folkbokföringsadress, framgår hur tjänsten fungerar och vad fullmakten omfattar Tillämpliga regler Av 10 3 st. MFL framgår att en näringsidkare inte får utelämna väsentlig information i marknadsföringen av sin egen eller någon annans verksamhet. Med vilseledande utelämnande avses även sådana fall när den väsentliga informationen ges på ett oklait, obegripligt, tvetydigt eller annat olämpligt sätt. Enligt 2 kap. 6 DHL ska näringsidkaren i rimlig tid innan ett distansavtal ingås ge information bland annat tjänstens huvudsakliga egenskaper och vad som gäller

8 8 (14) om ångerrätt enligt DHL. Informationen ska ges klart och begripligt och på ett sätt som är anpassat till det medel för distanskommunikation som används. Enligt 2 kap. 7 DHL ska näringsidkaren, när ett distansavtal har ingåtts, snarast därefter ge konsumenten en bekräftelse med den information som avses i 6 första stycket. Informationen ska ges i en handling eller någon annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för konsumenten. Av 2 kap. 8 DHL framgår att MFL ska tillämpas om näringsidkaren inte ger information i enlighet med 6 och 7 och att den bristande informationen ska anses utgöra väsentlig information enligt 10 tredje stycket MFL Bedömning I ett stort antal anmälningar beskriver konsumenter att de under telefonsamtalet med Baraspara har fått bristande information om bland annat att bolaget med stöd endast av den muntliga fullmakten, på egen hand, kan både avsluta befintligt avtal och ingå nytt avtal för konsumentens räkning. Den avtalsmall som bolaget har gett in till Konsumentverket samt ljudfilen med konsumenten Birgitta Kenne från den 6 november 2013 visar att bolaget även har brustit i sin informationsskyldighet vad gäller konsumentens ångerrätt gentemot Baraspara. Nyss nämnda ljudfil ger också stöd för de uppgifter om bristande information om fullmakten m.m. som övriga anmälare har lämnat. I den mån information har lämnats har den inte varit så klar och begriplig som lagen föreskriver. Det finns dä1för skäl att ålägga bolaget att lämna föreskriven väsentlig information innan avtal ingås, i enlighet med vad som yrkas under 1.2.A Att Baraspara i vissa fall kan ha tillställt konsumenten viss skriftlig information om tjänsten, såsom fullmaktens innebörd samt om konsumentens ångerrätt gentemot Baraspara, efter det att medlemskap ingåtts, läker inte den informationsbrist som förelegat innan avtalet ingicks. Av anmälningarna framgår vidare att Baraspara underlåtit att på ett klait och begripligt sätt lämna motsvarande, föreskriven, skriftliga information till konsumenten efter avtalet. Det finns därför skäl att ålägga Baraspara att snarast efter att avtal ingåtts, ge konsumenten en skriftlig bekräftelse med information i enlighet med vad som yrkas under punkten 1.2 B. Eftersom det är fråga om att enskilda konsumenter ska ge bolaget en vid behörighet att på egen hand avsluta och ingå för konsumenten nödvändiga och kostsamma avtal, krävs att konsumenten är helt införstådd med avtalets innebörd och omfattning. Enligt KO:s uppfattning är det fråga om en så komplicerad tjänst att det är mycket tveksamt om den alls lämpar sig för telefonförsäljning. Det stora antalet missnöjda konsumenter bekräftar detta. I vait fall måste det ställas mycket höga krav på bolaget att lämna all väsentlig information på ett så klart och tydligt sätt att varje enskild konsument förstår avtalets omfattning och innebörd.

9 9 (14) 3.4 Utskick av välkomstbrev, bytesbrev/erbjudande om avtal, avtal samt faktura utan att avtal har ingåtts Aktuell marknadsföring och konsumentverkets handläggning Av inkomna anmälningar till Konsumentverket framgår bland annat att konsumenter anser att bolaget har tecknat avtal för konsumentens räkning utan att bolaget haft behörighet till det, det vill säga utan att det har funnits ett avtal mellan konsumenten och bolaget. Konsumenterna har därvid anfö1t att de inte har lämnat bolaget fullmakt med behörighet att teckna avtal för konsumentens räkning. Det har således saknats en gemensam paitsavsikt till det avtal som påstås ha ingåtts. I ljudfilen med konsumenten Birgitta Kenne (aktbilaga 55) framgår hur försäljaren under samtalet mycket snabbt och otydligt går igenom viss information om bolagets tjänst. Konsumenten försöker vid flera tillfällen hejda ett avtalsingående som försäljaren påböijat och fo1tsätter att genomföra, samtidigt som säljaren ignorerar konsumentens kommentarer och invändningar. Flera av anmälarna anger att de har tackat ja till att få mer information från Baraspara men att de inte har ingått avtal med bolaget. Andra anmälare uppger att de har sagt upp sitt avtal med Baraspara. Vissa anmälare uppger att de har fått ett välkomstbrev och avtalsvillkor från Baraspara med information om att konsumenten har blivit medlem i Baraspara, trots att de inte ha ingått något avtal med bolaget. I vissa fall har konsumenter fått en handling med "förslag till byte av elleverantör" trots att avtal inte ingåtts och i andra fall har konsumenten, utan föregående information från Baraspara om ett nytt elavtal, fått en faktura från tredje man som Baraspara har slutit avtal med för konsumentens räkning. Enligt anmälningarna har detta förekommit både när avtal med Baraspara ingåtts respektive inte ingåtts. Baraspara har uppgett att det aldrig har agerat utan fullmakt från en kund. Samtidigt har bolaget vidgått att det i 29,5 % av de 44 anmälningar som inkom till Konsumentverket under tiden den 1 november 2012 till den 31 oktober 2013 har varit fråga om fullmakter som varit behäftad med fel på ett eller flera sätt, såsom "tveksam" fullmakt, felaktig fullmakt, ingen fullmakt och fullmakt av fel person (sambofullmakt). Baraspara har således medgett att bolaget har begått vissa fel vad gäller hanteringen och användandet av fullmakter Tillämpliga regler Av 10 1 st. MFL framgår att en näringsidkare vid marknadsföring inte får använda sig av felaktiga påståenden eller andra framställningar som är vilseledande i fråga om näringsidkarens egen eller någon annans verksamhet. Enligt 10 3 st. 10 p. gäller första stycket särskilt framställningar som rör konsumentens rättigheter enligt lag eller annan författning. Av p. 21 i svarta listan framgår att det alltid är otillbörligt att i marknadsföringsmaterial inkludera en faktura eller liknande betalningshandling som ger konsumenten intryck av att han redan har beställt den marknadsförda produkten när så inte är fallet.

10 10 (14) Bedömning I anmälningar till Konsumentverket har många konsumenter beskrivit att de inte har lämnat någon fullmakt till Baraspara. Andra anmälare uppger att de har sagt upp sitt avtal med Baraspara. Anmälarna uppger att de ändå har fått ett välkomstmailjbrev samt avtalsvillkor från Baraspara med information om att de har blivit medlemmar i Baraspara. I andra fall har anmälaren fått "förslag till byte av elleverantör" (bytesbrev) eller information om ett för konsumentens räkning tecknat avtal med tredje man. Såvitt KO har uppfattat det är "bytesbrevet" egentligen inte ett förslag till avtalsbyte, utan information om ett avtalsbyte som Baraspara redan har genomfört för konsumentens räkning. KO:s uppfattning styrks av formuleringen i bytes brevet att konsumenten har möjlighet att "tacka nej" till bytet inom 14 dagar enligt DHL, det vill säga att konsumenten har rätt att ångra avtalet inom ångerfristen. I vissa fall har konsumenten, utan föregående information från Baraspara, fått en faktura från tredje man, ett elbolag, som Baraspara har slutit avtal med för konsumentens räkning. Det saknas skäl att ifrågasätta uppgifterna i anmälningarna. Av ljudfilen från Birgitta Kenne med tillhörande anmälan framgår det vidare tydligt att bolaget har registrerat konsumenten som medlem (avtalspart) trots att hon inte har sagt ja till att ingå avtal med Baraspara. Det får, enligt KO:s uppfattning, anses utgöra vilseledande marknadsföring enligt 10 1 st. och 3 st. 10 p. MFL att skicka ut välkomstbrev med bifogade avtalsvillkor till konsumenter som inte har tecknat avtal med bolaget. Välkomstbrevet ger intryck av att konsumenten har ingått ett avtal med bolaget och därvid beställt deras tjänst, trots att så inte varit fallet. Att skicka ut bytes brev och/ eller ett för konsumentens räkning tecknat avtal med tredje man utan att konsumenten har ingått avtal med Baraspara är, enligt KO:s uppfattning, jämförbart med att tillställa konsumenten en faktura eller annan liknande betalningshandling som ger intryck av att konsumenten har beställt Barasparas tjänst, när så inte är fallet. I denna del hänvisar KO därför till såväl 10 1 st. och 3 st. 10 p. MFL, jämför ovan, som till 21 p "svarta listan", som bör kunna tillämpas analogt. Med hänvisning till det anförda bör bolaget förbjudas att skicka välkomstbrev, bytes brev/ erbjudande av visst elavtal och/ eller ett för konsumentens räkning tecknat avtal med tredje man till konsumenten, när konsumenten inte har ingått avtal med Baraspara. 3.5 Väsentlig information till konsumenten om avtal som Baraspara ingått med tredje man för konsumentens räkning Aktuell marknadsföring och konsumentverkets handläggning Under den senare delen av Konsumentverkets handläggning av ärendet har Baraspara lämnat in ett utlåtande från Advokatfirman Cederquist. Utlåtandet, som handlar om bolagets marknadsföring, är upprättat på uppdrag av Baraspara. I

11 11(14) utlåtandet finns uppgift om att bolaget inför ett byte av konsuments elavtal skickar ut "bytesbrev" till konsumenten, där denne får 14 dagar på sig att tacka nej till bytet. I utlåtandet anförs att kunden alltid har rätt till sådan ångertid enligt DHL. Även i anmälningar till Konsumentverket beskrivs att bolaget har jämställt ångerfristen enligt DHL med "betänketid" i 14 dagar, se exempelvis bilaga 49. Av andra anmälningar framgår att konsumenter, även när fullmaktens existens inte är ifrågasatt, i vissa fall plötsligt har fått en faktura från ett nytt elbolag utan att dessförinnan ha fått information om att Baraspara har slutit ett nytt elavtal för konsumentens räkning, se bilagorna och 47. Som framgår ovan i stycke har KO uppfattat det som att "bytesbrevet" inte är ett förslag till avtalsbyte, utan information om ett avtal som Baraspara redan har ingått med tredje man för konsumentens räkning. Av anmälningar där konsumenter har bifogat en kopia på sådant "bytesbrev" framgår att det i brevet har utelämnats information om vilket datum avtalet med elbolaget slöts samt vad som gäller för konsumentens ångerrätt gentemot elbolaget, till exempel hur lång ångerfristen är samt när den börjar löpa, till vem och till vilken adress konsumenten ska vända sig till för att utöva ångerrätten samt verkan av att konsumenten utövar sin ångerrätt Tillämpliga regler Enligt 10 3 st. MFL får en näringsidkare inte utelämna väsentlig information i marknadsföringen av sin egen eller någon annans näringsverksamhet. Med vilseledande utelämnande avses även sådana fall när den väsentliga informationen ges på ett oklart, obegripligt, tvetydigt eller annat olämpligt sätt Bedömning Information om att Baraspara tecknat avtal med tredje man Av anmälares samstämmiga beskrivningar framgår att konsumenter som varit "medlemmar" i Baraspara och som har lämnat fullmakt till bolaget, i vissa fall plötsligt har fått en faktura från ett nytt elbolag utan att dessförinnan ha fått information om att Baraspara har ingått ett nytt elavtal för konsumentens räkning. Det är av stor betydelse för konsumenten att få fullgod information om byte av elbolag i direkt anslutning till att Baraspara har ingått avtalet med tredje part, särskilt som avtalet ingås utan konsumentens medverkan. Om konsumenten inte får tillräcklig information riskerar han/hon annars att beskäras väsentlig insyn i sin egen privatekonomi samt gå miste om lagstadgade konsumenträttigheter. Eftersom Baraspara har underlåtit att informera konsumenter om avtal som ingåtts med annat bolag för konsumentens räkning, vilket KO anser utgör väsentlig information enligt 10 MFL, finns det skäl att ålägga bolaget att, utan dröjsmål efter det att avtalet ingås, lämna sådan information. Informationen bör ges genom att bolaget tillställer konsumenten avtalet i original, en kopia därav,

12 12 (14) eller annan handling som innehåller information om hela avtalets innehåll. Informationen ska vara klar och begriplig InformaNon om konsumentens ångerrätt gentemot tredje man Såsom angivits i stycke har konsumenter i vissa fall fått veta om sitt nya elavtal genom att tredje man har skickat en faktura till dem. I andra fall har konsumenten fått viss information av Baraspara genom "bytesbrev'', men denna information har varit bristfällig i flera avseenden. Exempelvis har inte korrekt information om konsumentens ångerrätt gentemot tredje man förmedlats, såsom uppgift om hur lång ångerfristen är, när ångerfristen böijar löpa, till vem konsumenten ska vända sig för att utöva ångerrätten och kontaktuppgifter till denne samt verkan av att konsumenten utövar sin ångerrätt mot tredje man. I Barasparas allmänna villkor anges att en av bolagets förpliktelser mot medlemmarna är att omsorgsfullt verka för medlemmarnas intressen. Ett av konsumenternas uppenbara intressen är att inte gå miste om sina lagstadgade rättigheter, exempelvis ångerrätten. För att konsumenterna ska kunna utnyttja ångerrätten gentemot de elbolag som Baraspara ingår avtal med för konsumenternas räkning, måste de få korrekt information om ångerrätten och hur den fungerar. Detta är särskilt viktigt vid ett sådant affärsupplägg som Baraspara tillämpar, där det kan uppkomma frågor om bland annat vilken part konsumenten ska utöva sin ångerrätt emot. Med hänsyn häitill och till komplexiteten i övrigt i den tjänst som Baraspara tillhandahåller bör, enligt KO:s uppfattning, information om vad som gäller för konsumentens ångerrätt gentemot tredje man, anses utgöra sådan väsentlig information som Baraspara är skyldigt att lämna enligt 10 3 st. MFL. Med hänvisning till det anförda bör domstolen ålägga bolaget att lämna information i enlighet med vad KO har yrkat under 1.4 B. KO tillägger i denna del att KO har uppfattat att det är ostridigt mellan paiterna att konsumenterna har ångerrätt i förhållande till de elbolag som Baraspara ingår avtal med för konsumenternas räkning. 3.6 Interimistiskt förordnande Genom ett stort antal samstämmiga anmälare har KO visat, eller i vait fall redan genom stämningsansökan gjort sannolikt att -bolaget har kontaktat konsumenter på mobiltelefon och fast telefon trots att konsumenterna tydligt har motsatt sig det -bolaget har underlåtit att lämna föreskriven information till konsumenterna före avtalsingåendet -bolaget har underlåtit att lämna föreskriven information till konsumenterna efter avtalsingåendet -bolaget på ett vilseledande sätt har gett konsumenter ett felaktigt intryck av att de redan har beställt bolagets tjänst genom att skicka välkomstbrev, avtalsförslag och liknande till konsumenterna -bolaget har underlåtit att ge konsumenter föreskriven väsentlig information om avtal som bolaget ingått för konsumenternas räkning med tredje man samt att - bolaget har underlåtit att lämna föreskriven väsentlig information om konsumenternas ångerrätt gentemot tredje man.

13 13 (14) Mot bakgrund av att bolaget under flera års tid fortsatt med ifrågasatt marknadsföring trots påpekanden från Konsumentverket och trots prövningar i DM-nämnden, bedömer Konsumentverket att det finns starka skäl att befara att bolaget genom att vidta eller låta bli att vidta en viss handling kommer att minska betydelsen av ett förbud eller åläggande. Det finns därför skäl att meddela interimstiska förordnanden i de ovan angivna avseendena. 4 Sanktioner och vite Enligt 23 MFL får en näringsidkare vars marknadsföring är otillbörlig förbjudas att fortsätta med den eller någon annan liknande åtgärd. Enligt 24 MFL får en näringsidkare som vid sin marknadsföring låter bli att lämna väsentlig information åläggas att lämna sådan information. I 26 MFL stadgas att förbud enligt 23 och åläggande enligt 24 ska förenas med vite, om det inte av särskilda skäl är obehövligt. Enligt 27 MFL får rätten meddela förbud enligt 23 eller åläggande enligt 24 att gälla tills vidare (interimistiskt beslut) om 1. käranden visar sannolika skäl för sin talan och 2. det skäligen kan befaras att svaranden genom att vidta eller låta bli att vida en viss handling minskar betydelsen av ett förbud eller åläggande. 5 Bevisning KO åberopar följande skriftliga bevisning. 1. Anmälningar från konsumenter, till styrkande av att Baraspara vid marknadsföring av sina tjänster har kontaktat konsumenter på mobiltelefon utan att konsumenten aktivt har valt att ange sitt mobiltelefonnummer för marknadsförings- och försäljningssamtal eller att det funnits ett kundförhållande mellan Baraspara och konsumenten, bilaga Ett urval av avgöranden från Näringslivets egen etiska nämnd för direktmarknadsföring, DM-nämnden, till styrkande av att Baraspara har kontaktat konsumenter på dessas mobiltelefoner utan att konsumenten har samtyckt till sådan kontakt (dnr 169/13, 193/13, 242/13, /13, 316/13, 342/13, /13, /13, /13, /13, /13, /13), bilaga Anmälningar från konsumenter, tillstyrkande av att Baraspara vid marknadsföring av sina tjänster ringt till konsumenters fasta telefoner och/ eller mobiltelefoner trots att konsumenten, genom NIX-registrering av telefonnumret eller på annat sätt, tydligt har motsatt sig sådan kontakt, bilaga 3-5, Avgörande från DM-nämnden, dnr. 256/13, tillstyrkande av att Baraspara har ringt upp konsumenter som tydligt har motsatt sig sådan kontakt, bilaga 67.

14 14 (14) 5. Anmälningar från konsumenter, tillstyrkande av att Baraspara i försäljnings/värvningssamtal har lämnat bristande information om bolagets tjänst, att bolagets affärside är att konsumenten ska lämna en muntlig fullmakt till Baraspara för att bolaget ska kunna utföra tjänsten samt rättsliga konsekvenser av att konsumenten lämnar en muntlig fullmakt till bolaget, bilaga 14-43, Anmälningar från konsumenter, tillstyrkande av att Baraspara efter att avtal ingåtts, har underlåtit att lämna skriftlig information om bolagets tjänst, fullmaktens innebörd m.m. till konsumenten, bilaga Anmälningar från konsumenter, till styrkande av att Baraspara trots frånvaro av avtal har skickat välkomstmail samt avtalsvillkor till konsumenter med information om att konsumenten har blivit medlem i Baraspara. Även till styrkande av att Baraspara trots frånvaro av avtal med konsumenten har skickat "förslag till byte av elleverantör" eller ett för konsumentens räkning tecknat avtal med tredje man, till konsumenten, bilagorna 14-17, 19-21, 22, 24-29, 32 och Yttrande från Advokatfirman Cederquist den 16 december 2013 samt anmälan från konsument, till styrkande av att Baraspara i "bytesbrev" som skickas till konsumenten beskriver konsumentens ångerrätt som "betänketid" i 14 dagar och att "bytesbrevet" egentligen utgör information om redan ingått avtal med tredje man, bilaga 56 och Anmälningar från konsumenter, till styrkande av att Baraspara helt har underlåtit eller för sent har informerat konsumenten om att bolaget har slutit ett nytt avtal för konsumentens räkning, bilagorna och Anmälningar från konsumenter, till styrkande av att Baraspara har underlåtit att lämna fullständig och tydlig information om konsumentens ångerrätt gentemot tredje man efter att bolaget har ingått ett avtal med tredje man för konsumentens räkning, bilaga 20, 50, Samtalsmanus daterat 9 september 2013, till styrkande av att Baraspara har underlåtit att lämna korrekt och fullständig information om vad som gäller för konsumentens ångerrätt gentemot Baraspara, bilaga Anmälan från Birgitta Kenne med bifogad ljudfil, till styrkande av att Baraspara i försäljnings-/värvningssamtal har lämnat bristande information till konsumenter om tjänstens huvudsakliga egenskaper, bilaga 51 och 55. KO kan komma att komplettera ovanstående bevisuppgift. Cecilia Tisell stf Konsumentombudsman Ida Nyström Processråd Övriga bilagor: Registreringsbevis avseende BaraSpara Sverige AB, bilaga 68.

PROTOKOLL 2014-07-15 Mål nr B 6/14 Aktbilaga 81. Per Carlson, ordförande, Karin Lindell, Lennart Göransson och Anders Stenlund

PROTOKOLL 2014-07-15 Mål nr B 6/14 Aktbilaga 81. Per Carlson, ordförande, Karin Lindell, Lennart Göransson och Anders Stenlund MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr B 6/14 Aktbilaga 81 MARKNADSDOMSTOLEN Per Carlson, ordförande, Karin Lindell, Lennart Göransson och Anders Stenlund PROTOKOLLFÖRARE OCH FÖREDRAGANDE Föredraganden Caroline

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr B 6/14 Föredragning i Stockholm

MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr B 6/14 Föredragning i Stockholm MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr B 6/14 Föredragning i Stockholm Aktbilaga 86 MARKNADSDOMSTOLEN Karin Lindell, ordförande, Anders Stenlund, Lars Borg och Astri Muren PROTOKOLLFÖRARE OCH FÖREDRAGANDE

Läs mer

INK. 2012-11- 27. KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2012:7a Processrådet Gunnar Wikström 2012-11-08 Dnr 2011/2167

INK. 2012-11- 27. KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2012:7a Processrådet Gunnar Wikström 2012-11-08 Dnr 2011/2167 KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2012:7a Processrådet Gunnar Wikström 2012-11-08 Dnr 2011/2167 KONSUMENTVERKET KONSUMENTOMBUDSMANNEN INK. 2012-11- 27 nn, Ordn.nr /S20 Adressat Anna Cecilia Nilsson

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2016:9 2016-06-03 Målnr B 6/14

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2016:9 2016-06-03 Målnr B 6/14 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2016:9 2016-06-03 Målnr B 6/14 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad Företrädd av processrådet G. W. och handläggaren E. N. SVARANDE Sumer AB (tidigare Baraspara

Läs mer

KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE FF 2013:07 Processrådet Gunnar Wikström 2013-05-29 Dnr 2012/1717 - Föreläggande. Skäl. 1 Bakgrund.

KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE FF 2013:07 Processrådet Gunnar Wikström 2013-05-29 Dnr 2012/1717 - Föreläggande. Skäl. 1 Bakgrund. Sida 1 av 6 KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE FF 2013:07 Processrådet Gunnar Wikström 2013-05-29 Dnr 2012/1717-23(9 Adressat Prognosia AB Organisationsnummer 556722-7946 Föreläggande KO förbjuder Prognosia

Läs mer

Förbuds- och informationsföreläggande

Förbuds- och informationsföreläggande Konsument verket KO Föreläggande FF 2015:8 -/*> IF 2015:5 - zoo Datum 2OI5-II-26 Dnr 2OI5/H7I Processrådet Carolina Andersson KO-sekretariatet Lundstedt Fond & Finans AB Grynbodgatan 4 A 211 33 Malmö Förbuds-

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2016: Mål nr B 3/16

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2016: Mål nr B 3/16 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2016:13 2016-08-15 Mål nr B 3/16 KÄRANDE Konsumentombudsmannen Box 48, 651 02 Karlstad SVARANDE Malmö Dansakademi AB, 556850-1372 Sofielundsvägen 57, 214 34 Malmö Ombud: Jur. kand.

Läs mer

2. KO yrkar ersättning för rättegångskostnader med belopp som senare kommer att anges.

2. KO yrkar ersättning för rättegångskostnader med belopp som senare kommer att anges. KONSUMENTOMBUDSMANNEN STÄMNINGSANSÖKAN Verksjuristen Patrik Havermann 2015-02-20 2013/414 Marknadsdomstolen SÖKANDE Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad MOTPART Eniro 118 118 AB, 556476-5294 Gustav

Läs mer

Informations- och förbudsförelägganden

Informations- och förbudsförelägganden KONSUMENTOMBUDSMANNEN [ KONSUMENTVERKET*""""" KONSUMENTOMBUDSMANNEN 'NK. 2015-09m f FÖRELÄGGANDE 2015-09-08 FF 2015:4 b IF 2015:3 b Dnr 2014/1211 uy 2* ^. ^.l.^...isjvedfonenet AB ""Björkgatan 77 753 23

Läs mer

Angående vilseledande marknadsföring

Angående vilseledande marknadsföring 2014-11-07 Dnr 2014/1059 Enhet Rättsenhet 2 Camilla Tellås Dir. tel. 054/19 40 50 Moderna Försäkringar Att: Karin Stenlund Box 7830 103 98 Stockholm Angående vilseledande marknadsföring Konsumentverket

Läs mer

Marknadsföring av bank och konsumentkrediter

Marknadsföring av bank och konsumentkrediter Processrådet Carolina Andersson KO-sekretariatet Stämningsansökan Datum 2017-04-18 Dnr 2016/951 Patent- och marknadsdomstolen Kärande Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad Svarande JAK Medlemsbank

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:8 2015-05-21 Mål nr B 1/14

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:8 2015-05-21 Mål nr B 1/14 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:8 2015-05-21 Mål nr B 1/14 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad SVARANDE SverigesEnergi elförsäljning Privat 1 AB, 556497-3856, Box 24140, 104 51 Stockholm

Läs mer

Nordic Media Sweden Aktiebolag, Stora Fiskaregatan 9 H, 222 24 Lund Ombud: jur.kand. H-O. M., Juristfirman H-O. M., Klostergatan 1, 222 22 Lund

Nordic Media Sweden Aktiebolag, Stora Fiskaregatan 9 H, 222 24 Lund Ombud: jur.kand. H-O. M., Juristfirman H-O. M., Klostergatan 1, 222 22 Lund MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:3 2008: Datum 2011-02-09 Dnr C 6/09 KÄRANDE Swemedia AB, Carl Gustafs väg 46, 214 21 Malmö Ombud: advokaten E. T., Advokatbyrån S. & Co AB, Anna Lindhs plats 4, 211 19 Malmö

Läs mer

Föreläggande. Datum 2014-12-08

Föreläggande. Datum 2014-12-08 Konsument verket KO KO-sekretariatet Processrådet Gunnar Wikström Föreläggande Datum 2014-12-08 FF 2014:05a/ IF 2014:02a Dnr 2014/652 P-r-o Telecom Sverige Filial Rydsvägen 376 A, lgh 1102 584 39 Linköping

Läs mer

Erik Segersällsväg 3 B, 126 50 HÄGERSTEN. Marknadsföring av företagskatalog och branschregister

Erik Segersällsväg 3 B, 126 50 HÄGERSTEN. Marknadsföring av företagskatalog och branschregister MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:36 2008: Datum 2009-11-19 Dnr C 31/08 KÄRANDE 1. Eniro AB, 169 87 STOCKHOLM 2. Din Del Aktiebolag, Box 6010, 171 60 SOLNA Ombud för 1 och 2: advokaten A. K. och jur.kand. J.

Läs mer

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. Prima Travel Aktiebolag, Stora Åvägen 21, 434 36 ASKIM. marknadsföring av paketresor

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. Prima Travel Aktiebolag, Stora Åvägen 21, 434 36 ASKIM. marknadsföring av paketresor MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2008:6 2008-04-11 Dnr B 2/07 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD SVARANDE Prima Travel Aktiebolag, Stora Åvägen 21, 434 36 ASKIM SAKEN marknadsföring av paketresor

Läs mer

KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2012:5 Enhetschef Gabriella Fenger-Krog 2012-10-17 FF 2012:10 Dnr 2012/373

KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2012:5 Enhetschef Gabriella Fenger-Krog 2012-10-17 FF 2012:10 Dnr 2012/373 KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2012:5 Enhetschef Gabriella Fenger-Krog 2012-10-17 FF 2012:10 Dnr 2012/373 Adressat Dentally Nordi)cnA0B4is Organisationsnummer Föreläggande 556737-24 VMENTVERKET

Läs mer

RÄTTEN Hovrättsråden Kajsa Bergkvist och Göran Söderström samt tf. hovrättsassessorn Teresia Danielsson, referent

RÄTTEN Hovrättsråden Kajsa Bergkvist och Göran Söderström samt tf. hovrättsassessorn Teresia Danielsson, referent 1 SVEA HOVRÄTT PROTOKOLL Aktbilaga 12 Patent- och 2017-01-13 Mål nr PMÖ 10737-16 marknadsöverdomstolen Föredragning i Rotel 0223 Stockholm RÄTTEN Hovrättsråden Kajsa Bergkvist och Göran Söderström samt

Läs mer

KONSUMENTOMBUDSMANNEN STÄMNINGSANSÖKAN Processrådet Gunnar Wikström 2014-02-11 2013/203 - /?0

KONSUMENTOMBUDSMANNEN STÄMNINGSANSÖKAN Processrådet Gunnar Wikström 2014-02-11 2013/203 - /?0 KONSUMENTOMBUDSMANNEN STÄMNINGSANSÖKAN Processrådet Gunnar Wikström 2014-02-11 2013/203 - /?0 Marknadsdomstolen SÖKANDE Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad MOTPART First Date International FD

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2005:37 2005-12-16 Dnr B 10/04. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2005:37 2005-12-16 Dnr B 10/04. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2005:37 2005-12-16 Dnr B 10/04 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM SVARANDE Optimal Telecom Sverige Aktiebolag, Box 62, 164 94 KISTA Ombud: advokaten Gabriel Lidman,

Läs mer

Granskning av marknadsföring i poddradio

Granskning av marknadsföring i poddradio Konsument verket KO Otto Johansson Hansson Malin Fors PM Datum 2016-11-28 2016/1385 Granskning av marknadsföring i poddradio Bakgrund Konsumentverket har uppmärksammat att det är vanligt förekommande med

Läs mer

Konsumentombudsmannen (KO) Box 48, 651 02 KARLSTAD. Fordonsvärderingen i Skåne AB, Tredalagatan 5, 291 34 KRISTIANSTAD Ställföreträdare: J. E.

Konsumentombudsmannen (KO) Box 48, 651 02 KARLSTAD. Fordonsvärderingen i Skåne AB, Tredalagatan 5, 291 34 KRISTIANSTAD Ställföreträdare: J. E. MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:8 2008: Datum 2009-04-29 Dnr B 6/08 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO) Box 48, 651 02 KARLSTAD SVARANDE Fordonsvärderingen i Skåne AB, Tredalagatan 5, 291 34 KRISTIANSTAD Ställföreträdare:

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012: Dnr C 16/11

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012: Dnr C 16/11 MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:17 2012-12-21 Dnr C 16/11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholm tingsrätts dom, avd. 5, den 20 maj 2011 i mål nr T 6805-10, se bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE 1. PSW Trading AB, Baumangatan

Läs mer

2015-05-19 2014/1186 Processrådet Carolina Andersson KO-sekretariatet. Saken Överträdelser vid telefonförsäljning av rakprodukter

2015-05-19 2014/1186 Processrådet Carolina Andersson KO-sekretariatet. Saken Överträdelser vid telefonförsäljning av rakprodukter Konsument verket KO Stämningsansökan Datum Dnr 2015-05-19 2014/1186 Processrådet Carolina Andersson KO-sekretariatet Stockholms tingsrätt Kärande Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad Svarande Rakexperten

Läs mer

PhoneCash, d) KO yrkar ersättning för rättegångskostnader med det belopp som senare anges. KO framställer yrkandena a - c jämväl intermistiskt.

PhoneCash, d) KO yrkar ersättning för rättegångskostnader med det belopp som senare anges. KO framställer yrkandena a - c jämväl intermistiskt. Stämningsansökan Konsument verket KO 2015-02-11 D n r KO-sekretariatet Pär Magnusson Marknadsdomstolen Kärande Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad Svarande PhoneCash, Saken Marknadsföring av uppköp

Läs mer

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. marknadsföring av paketresor

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. marknadsföring av paketresor MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:3 2008: Datum 2009-02-17 Dnr B 5/08 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD SVARANDE Abitur AB, Box 2071, 429 12 SÄRÖ SAKEN marknadsföring av paketresor

Läs mer

Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning

Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning Riksförbundet för frivilliga samhällsarbetare 1 Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning Många gode män upplever ett ganska stort problem med telefonförsäljning och försäljning på stan

Läs mer

SVARANDE 1. M. & Co AB, Box 1219, 114 79 Stockholm 2. J. M., Fredrikslundsvägen 7, 168 34 Bromma. Marknadsföring av företagskataloger m.m.

SVARANDE 1. M. & Co AB, Box 1219, 114 79 Stockholm 2. J. M., Fredrikslundsvägen 7, 168 34 Bromma. Marknadsföring av företagskataloger m.m. MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:10 2008: Datum 2011-04-12 Dnr C 11/10 KÄRANDE Eniro Sverige AB, 169 87 Stockholm Ombud: advokaten L. F. L. och jur.kand. J. B., N. & Co. Advokatbyrå KB, Box 1435, 111 84 Stockholm

Läs mer

Saken Överträdelser vid telefonförsäljning av telefonabonnemang. 1. Konsumentombudsmannen (KO) yrkar att tingsrätten vid vite ålägger

Saken Överträdelser vid telefonförsäljning av telefonabonnemang. 1. Konsumentombudsmannen (KO) yrkar att tingsrätten vid vite ålägger Konsument verket KO Stämningsansökan Datum Dnr 2015-IO-14 2014/655 Processrådet Carolina Andersson KO-sekretariatet Stockholms tingsrätt Kärande Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad Svarande 0700

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm 1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM 2017-11-02 Meddelad i Stockholm Mål nr PMT 16506-16 PARTER Kärande Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad Genom processrådet Carolina Andersson Svarande TW Kundservice

Läs mer

Yellow Register On Line AB, Box 1272, 501 12 Borås Ombud: advokaten G. B., W. Advokatbyrå, Box 7543, 103 93 Stockholm

Yellow Register On Line AB, Box 1272, 501 12 Borås Ombud: advokaten G. B., W. Advokatbyrå, Box 7543, 103 93 Stockholm MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:22 2008: Datum 2011-08-18 Dnr C 9/10 KÄRANDE Småföretagare mot Yellow Register Online, Flygargatan 5, 128 34 Skarpnäck Ombud: advokaten D. T. och jur.kand. A. J., Advokatfirman

Läs mer

Kommittédirektiv. Konsumentskydd vid telefonförsäljning. Dir. 2013:95. Beslut vid regeringssammanträde den 31 oktober 2013

Kommittédirektiv. Konsumentskydd vid telefonförsäljning. Dir. 2013:95. Beslut vid regeringssammanträde den 31 oktober 2013 Kommittédirektiv Konsumentskydd vid telefonförsäljning Dir. 2013:95 Beslut vid regeringssammanträde den 31 oktober 2013 Sammanfattning Problem i samband med telefonförsäljning av varor och tjänster har

Läs mer

169 87 Stockholm Ombud: advokaterna L. F. L. och C. v H., N. & Co. Advokatbyrå KB, Box 1435, 111 84 Stockholm

169 87 Stockholm Ombud: advokaterna L. F. L. och C. v H., N. & Co. Advokatbyrå KB, Box 1435, 111 84 Stockholm MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:9 2008: Datum 2011-04-11 Dnr C 24/10 KÄRANDE Eniro Sverige AB, 169 87 Stockholm Ombud: advokaterna L. F. L. och C. v H., N. & Co. Advokatbyrå KB, Box 1435, 111 84 Stockholm

Läs mer

Marknadsföring av katalogtjänster på Internet

Marknadsföring av katalogtjänster på Internet MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:8 2008: Datum 2011-04-05 Dnr C 12/10 KÄRANDE Hittapunktse AB, Norr Mälarstrand 6, 112 20 Stockholm Ombud: advokaten P. E. A., Advokatfirman Vinge KB, Box 1703, 111 87 Stockholm

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013: Mål nr B 1/13

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013: Mål nr B 1/13 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:15 2013-09-24 Mål nr B 1/13 KÄRANDE Konsumentombudsmannen, Box 48, 651 02 Karlstad SVARANDE 1. Genilab of Scandinavia Aktiebolag, 556247-6753, Riddargatan 14, 114 35 Stockholm

Läs mer

Lokaldelen i Sverige AB, Box 623, Halmstad Ombud: advokaten P. E. och jur.kand. L. Å., Advokatbyrån G. AB, Box 739, LUND

Lokaldelen i Sverige AB, Box 623, Halmstad Ombud: advokaten P. E. och jur.kand. L. Å., Advokatbyrån G. AB, Box 739, LUND MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2010:16 2008: Datum 2010-05-28 Dnr C 14/09 KÄRANDE Lokaldelen i Sverige AB, Box 623, 301 16 Halmstad Ombud: advokaten P. E. och jur.kand. L. Å., Advokatbyrån G. AB, Box 739, 220

Läs mer

1. Uppgift om Mobilarena Norden AB:s organisationsnummer. 2. Uppgift om de för avtalet aktuella villkoren för betalning.

1. Uppgift om Mobilarena Norden AB:s organisationsnummer. 2. Uppgift om de för avtalet aktuella villkoren för betalning. Konsument verket KO Föreläggande IF 2016:2 Datum Dnr 2016-03-03 2015/461 Mobilarena Norden AB, 556815-5146 Bryggavägen 110 178 31 Ekerö Informatorisföreläggande Konsumentombudsmannen (KO) ålägger Mobilarena

Läs mer

Eniro Sverige Online AB, 169 87 Stockholm Ombud: advokaten L. F. L. och jur. kand. J. H., Nord & Co Advokatbyrå KB, Box 1435, 111 84 Stockholm

Eniro Sverige Online AB, 169 87 Stockholm Ombud: advokaten L. F. L. och jur. kand. J. H., Nord & Co Advokatbyrå KB, Box 1435, 111 84 Stockholm MARKNADSDOMSTOLENS DOM DELDOM 2010:17 2008: Datum 2010-06-21 Dnr C 28/09 KÄRANDE Eniro Sverige Online AB, 169 87 Stockholm Ombud: advokaten L. F. L. och jur. kand. J. H., Nord & Co Advokatbyrå KB, Box

Läs mer

RÄTTEN Hovrättsråden Carl Josefsson och Göran Söderström, referent och protokollförare, samt tf. hovrättsassessorn Filippa Exelin

RÄTTEN Hovrättsråden Carl Josefsson och Göran Söderström, referent och protokollförare, samt tf. hovrättsassessorn Filippa Exelin 1 SVEA HOVRÄTT PROTOKOLL Aktbilaga 11 Patent- och 2016-10-26 Mål nr PMÖ 8051-16 marknadsöverdomstolen Föredragning i Rotel 020109 Stockholm RÄTTEN Hovrättsråden Carl Josefsson och Göran Söderström, referent

Läs mer

Optik Smart Eyes AB, Kyrkogatan 18, 411 15 Göteborg Ombud: advokaten S. E., Advokatfirman E. AB, Stora Nygatan 31, 411 08 Göteborg

Optik Smart Eyes AB, Kyrkogatan 18, 411 15 Göteborg Ombud: advokaten S. E., Advokatfirman E. AB, Stora Nygatan 31, 411 08 Göteborg MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2010:19 2008: Datum 2010-06-30 Dnr C 20/09 KÄRANDE Glasögonfabriken i Göteborg AB, c/o Glasögonfabriken i Sverige AB, Lilla Bommen 1, 411 04 Göteborg Ombud: jur. kand. R. E., Advokatfirman

Läs mer

Miljöargument i marknadsföringen. Martin Suserud Jurist på Rättsenhet 2

Miljöargument i marknadsföringen. Martin Suserud Jurist på Rättsenhet 2 Miljöargument i marknadsföringen Martin Suserud Jurist på Rättsenhet 2 Rättsavdelningen Konsumentverket/KO Rättsenhet 1 - Hälsa, Resor, Elektronisk kommunikation Rättsenhet 2 - Finansiella tjänster, Boende/Energi,

Läs mer

556717-2167. KO förbjuder Kortedala Sport AB att gentemot konsument använda avtalsvillkor som innebär att uppsägning av avtal ska ske skriftligt.

556717-2167. KO förbjuder Kortedala Sport AB att gentemot konsument använda avtalsvillkor som innebär att uppsägning av avtal ska ske skriftligt. KONSUMENTOMBUDSMANNEN Processrådet Gunnar Wikström FÖRELÄGGANDE 2014-02-13 FF 2014:01 Dm-2013/928 KONSUMENTVERKET KONSUMENTOMBUDSMANNEN INK. ]) W. J Q Dnr ^0/3 ms VIII nt«(«*t*timioi*tmhmtimiie«iig

Läs mer

Överenskommelse mellan Konsumentverket och Svensk Energi om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument

Överenskommelse mellan Konsumentverket och Svensk Energi om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument Överenskommelse mellan Konsumentverket och Svensk Energi om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument DEL 1 Relevant lagstiftning A. INLEDNING 1. Ange tydlig avsändare Enligt 3 kap. 23

Läs mer

Lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal

Lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal Lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal 1 Denna lag gäller för avtal varigenom en näringsidkare överlåter eller upplåter lös egendom till eller utför tjänster åt en konsument,

Läs mer

Konsument verket KO. Stämningsansökan. Kärande Konsumentombudsmannen Box 48 65102 Karlstad. Svarande 1. Solbrun Beta Varuvägen 9 125 30 Älvsjö

Konsument verket KO. Stämningsansökan. Kärande Konsumentombudsmannen Box 48 65102 Karlstad. Svarande 1. Solbrun Beta Varuvägen 9 125 30 Älvsjö Konsument verket KO Processrådet Gunnar Wikström KO-sekretariatet Stämningsansökan Datum Dnr 2015-o6-l8 2015/546 Stockholms tingsrätt Kärande Konsumentombudsmannen Box 48 65102 Karlstad Svarande 1. Solbrun

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2014:2 2014-02-18 Mål nr C 18/13

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2014:2 2014-02-18 Mål nr C 18/13 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2014:2 2014-02-18 Mål nr C 18/13 KÄRANDE Pierce AB, 556763-1592, Konsumentvägen 4, 125 30 Älvsjö Ombud: advokaten C. A. och jur. kand. K. E., W. Advokatbyrå Stockholm KB, Box 7543,

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2002:3 2002-02-06 Dnr B 5/01. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2002:3 2002-02-06 Dnr B 5/01. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2002:3 2002-02-06 Dnr B 5/01 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM SVARANDE SPP Livförsäkring AB, 516401-8524, 103 73 STOCKHOLM Ombud: jur.kand. B. M., adress som ovan.

Läs mer

Tele2 Sverige Aktiebolag, Box 62, 164 94 Kista Ombud: Advokaten A. E. och jur.kand. A. W., Advokatfirman Vinge KB, Box 1703, 111 87 Stockholm

Tele2 Sverige Aktiebolag, Box 62, 164 94 Kista Ombud: Advokaten A. E. och jur.kand. A. W., Advokatfirman Vinge KB, Box 1703, 111 87 Stockholm p p MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:15 2008: Datum 2011-06-14 Dnr C 16/10 KÄRANDE TeliaSonera Sverige Aktiebolag, 123 86 Farsta Ombud: Advokaten D. T. och jur.kand. A. J., Advokatfirman Konsultbyrån för Marknadsrätt

Läs mer

Glasögonfyndet i Göteborg AB, Box 4054, 422 04 HISINGS-BACKA Ombud: jur. kand. R. E., Advokatfirman Winn AB, Östra Larmgatan 1, 411 07 GÖTEBORG

Glasögonfyndet i Göteborg AB, Box 4054, 422 04 HISINGS-BACKA Ombud: jur. kand. R. E., Advokatfirman Winn AB, Östra Larmgatan 1, 411 07 GÖTEBORG MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:2 2008: Datum 2009-02-11 Dnr C 11/08 KÄRANDE Glasögonfyndet i Göteborg AB, Box 4054, 422 04 HISINGS-BACKA Ombud: jur. kand. R. E., Advokatfirman Winn AB, Östra Larmgatan 1,

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:2 2015-03-09 Mål nr B 2/14

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:2 2015-03-09 Mål nr B 2/14 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:2 2015-03-09 Mål nr B 2/14 KÄRANDE Konsumentombudsmannen Box 48, 651 02 Karlstad Ombud: Processrådet G. W. SVARANDE Swedish Online Services SOS AB, (f.d. First Date International

Läs mer

232, Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Sveriges Elevfotografers Riksförbund, BÖ 2015:3

232, Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Sveriges Elevfotografers Riksförbund, BÖ 2015:3 Konsument verket KO INK. PROTOKOLL Datum Dnr 2015-06-24 2OH/1939 (BÖ 2015:3) Dnr... ^^... v.../..»*- 232, Ordn.w Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Sveriges Elevfotografers Riksförbund,

Läs mer

Uppföranderegler för avtal om abonnemang för tv, telefoni och bredband

Uppföranderegler för avtal om abonnemang för tv, telefoni och bredband Uppföranderegler Gäller från 1 juli 2017 Uppföranderegler för avtal om abonnemang för tv, telefoni och bredband Om uppförandereglerna: Uppförandereglerna tillämpas när en operatör som är med i Telekområdgivarna

Läs mer

Homeinvest Scandinavia TS-Konsult i Malmö, Box 19053, 200 73 Malmö Ombud: jur.kand. D. D., MAQS Law Firm Advokatbyrå i Malmö, Box 74, 201 20 Malmö

Homeinvest Scandinavia TS-Konsult i Malmö, Box 19053, 200 73 Malmö Ombud: jur.kand. D. D., MAQS Law Firm Advokatbyrå i Malmö, Box 74, 201 20 Malmö MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:4 2008: Datum 2011-03-01 Dnr C 3/10 KÄRANDE Homeinvest Scandinavia TS-Konsult i Malmö, Box 19053, 200 73 Malmö Ombud: jur.kand. D. D., MAQS Law Firm Advokatbyrå i Malmö, Box

Läs mer

SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD

SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:13 2008: Datum 2009-06-04 Dnr B 8/08 SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MOTPART Bank2 Bankaktiebolag, Box 7824, 103 97 STOCKHOLM Ombud: advokaten P-E.

Läs mer

AGA Gas Aktiebolag, 172 82 SUNDBYBERG Ombud: advokaten M. W., MAQS Law Firm Advokatbyrå AB, Box 7009, 103 86 STOCKHOLM

AGA Gas Aktiebolag, 172 82 SUNDBYBERG Ombud: advokaten M. W., MAQS Law Firm Advokatbyrå AB, Box 7009, 103 86 STOCKHOLM MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:26 2008: Datum 2009-09-25 Dnr C 1/09 KÄRANDE AGA Gas Aktiebolag, 172 82 SUNDBYBERG Ombud: advokaten M. W., MAQS Law Firm Advokatbyrå AB, Box 7009, 103 86 STOCKHOLM SVARANDE

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm 1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM 2017-07-04 Meddelad i Stockholm Mål nr PMT 2984-16 PARTER Kärande Konsumentombudsmannen, Box 48, 651 02 Karlstad Genom processföraren Carolina Andersson Svarande 1. STB Svenska

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal; SFS 2000:274 Utkom från trycket den 23 maj 2000 utfärdad den 11 maj 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Mediakontakten S. & B. AB, Fabriksgatan 11, 504 38 BORÅS Ombud: advokaten B. S., Kungsgatan 24, 441 30 ALINGSÅS. Marknadsföring av medietjänster

Mediakontakten S. & B. AB, Fabriksgatan 11, 504 38 BORÅS Ombud: advokaten B. S., Kungsgatan 24, 441 30 ALINGSÅS. Marknadsföring av medietjänster MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:37 2008: Datum 2009-12-15 Dnr C 26/08 KÄRANDE Sincerus AB, Söderhallarna 108, 118 26 STOCKHOLM Ombud: advokaterna K. L. och D. T., Advokatfirman för Marknadsrätt, Sveavägen

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM MD 2013:7 2013-04-30 Mål nr B 2/12

MARKNADSDOMSTOLEN DOM MD 2013:7 2013-04-30 Mål nr B 2/12 MARKNADSDOMSTOLEN DOM MD 2013:7 2013-04-30 Mål nr B 2/12 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad SVARANDE Z. M. med registrerad firma Maxi Elit Norrköping, Box 1432, 600 44 Norrköping

Läs mer

Överenskommelse mellan Konsumentverket och Energiföretagen Sverige om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument

Överenskommelse mellan Konsumentverket och Energiföretagen Sverige om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument Överenskommelse mellan Konsumentverket och Energiföretagen Sverige om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument Del 1 Relevant lagstiftning A. Inledning Med uppsökande försäljning av el

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:9 2006-04-13 Dnr C 29/05

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:9 2006-04-13 Dnr C 29/05 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:9 2006-04-13 Dnr C 29/05 KÄRANDE TDCF Förlag AB, Box 623, 301 16 HALMSTAD Ombud: advokaterna Per Ericsson och Elin Ask, Advokatbyrån Gulliksson AB, Box 739, 220 07 LUND SVARANDE

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:17 2013-11-14 Mål nr C 13/12

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:17 2013-11-14 Mål nr C 13/12 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:17 2013-11-14 Mål nr C 13/12 KÄRANDE Inwido Sverige AB, 556583-4693, Box 153, 574 22 Vetlanda Ombud: advokaten H-G. F. och jur.kand. M. J., Gärde Wesslau Advokatbyrå, Box 684,

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:1 2012-01-17 Dnr C 12/11

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:1 2012-01-17 Dnr C 12/11 MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:1 2012-01-17 Dnr C 12/11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2011-03-09 i mål nr T 3930-10, se bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE BrilliantSmile Nordic AB, Styrgången

Läs mer

Marknadsföring av telefonitjänster

Marknadsföring av telefonitjänster MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:7 2008: Datum 2009-04-23 Dnr C 17/07 KÄRANDE TeliaSonera Sverige Aktiebolag, 123 86 FARSTA Ombud: advokaterna D. T., T. C-W. och M. A., Konsultbyrån för Marknadsrätt AB, Sveavägen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt; SFS 2011:914 Utkom från trycket den 5 juli 2011 utfärdad den 22 juni 2011. Enligt riksdagens

Läs mer

Etiska regler för försäljning och marknadsföring via telefon till konsument

Etiska regler för försäljning och marknadsföring via telefon till konsument Etiska regler för försäljning och marknadsföring via telefon till konsument INNEHÅLL Inledning 3 1. Definitioner 3 2. Inför påringningen 3 3. Vid Påringning 3 3.1 Identifiering 3 3.2 Begränsningar i tid

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm 1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM 2017-01-31 Meddelad i Stockholm Mål nr PMT 12054-16 KÄRANDE Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad SVARANDE Vänerflytt AB, 559028-3650 Östra Bangatan 31 693 30 Degerfors

Läs mer

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Maj 2015 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag om ändring i marknadsföringslagen

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2014:3 2014-03-05 Mål nr C 21/13

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2014:3 2014-03-05 Mål nr C 21/13 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2014:3 2014-03-05 Mål nr C 21/13 KÄRANDE Taxibil i Östergötland Aktiebolag, 556542-5666 Box 154, 581 02 Linköping Ombud: advokaten H. S. och jur. kand. A. B., Avenir Advokater, Drottninggatan

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:20 2004-08-24 Dnr B 10/03. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:20 2004-08-24 Dnr B 10/03. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:20 2004-08-24 Dnr B 10/03 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM SVARANDE Nordiska Naturhuset AB, Box 2093, 663 12 HAMMARÖ Ombud: advokaten A. H., F. L. Advokatfirma

Läs mer

Uppföranderegler Gäller från 1 februari 2015

Uppföranderegler Gäller från 1 februari 2015 Uppföranderegler Gäller från 1 februari 2015 Uppföranderegler för avtal om abonnemang för tv, telefoni och bredband Om uppförandereglerna: Uppförandereglerna tillämpas när operatör som har avtal med Telekområdgivarna

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm 1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM 2017-06-28 Meddelad i Stockholm Mål nr PMT 10759-16 PARTER Kärande Konsumentombudsmannen, Box 48, 651 02 Karlstad Genom processrådet Ida Nyström Svarande Advisor Fondförvaltning

Läs mer

Granskning av avtalsvillkor gällande fiberanslutning till villa

Granskning av avtalsvillkor gällande fiberanslutning till villa PM Datum 2015-04-16 2014/1165 Granskning av avtalsvillkor gällande fiberanslutning till villa Bakgrund Som en del av arbetet i Bredbandsforums Villagrupp har Konsumentverket under början av 2015 genomfört

Läs mer

Beslutet/domen har överklagats. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har överklagats. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om pris i marknadsföring. Prövning av om fastighetsmäklarens prissättning i marknadsföringen har utgjort ett så

Läs mer

Praktiska råd till konsumenter vid köp av telefoni- och IT-tjänster finns på www.pts.se/konsument.

Praktiska råd till konsumenter vid köp av telefoni- och IT-tjänster finns på www.pts.se/konsument. Operatörernas ansvar enligt lagen om elektronisk kommunikation och annan konsumenträttslig reglering Uppdaterat 2006-02-15 För mer information info@pts.se Tel 08-678 55 00 PTS-F-2006:2 Mer information

Läs mer

Datum. 1 denna överenskommelse avses med

Datum. 1 denna överenskommelse avses med Konsument verket KO, Datum Dnr 2013-09-27 2013/1180 Branschöverenskommelse om marknadsföring av kampanjer på webbplatser 1. Tillämpningsområde Denna överenskommelse gäller vid marknadsföring till konsumenter

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:39 2008: Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. Marknadsföring av konsumentkrediter

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:39 2008: Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. Marknadsföring av konsumentkrediter MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:39 2008: 2009-12-18 Datum Dnr B 6/09 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD SVARANDE IKANO Bank SE, Box 717, 343 81 ÄLMHULT Ombud: advokaten C. A. S. och

Läs mer

1. Omega-3 Kost Nordic AB (556958-8477) Box 2096 141 02 Huddinge. Marknadsföring av kosttillskott via telefonförsäljning

1. Omega-3 Kost Nordic AB (556958-8477) Box 2096 141 02 Huddinge. Marknadsföring av kosttillskott via telefonförsäljning Konsument verket KO Processrådet Gunnar Wikström KO-sekretariatet Stämningsansökan Datum Dnr 2015-06-18 2014/408 Stockholms tingsrätt Kärande Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad Svarande 1. Omega-3

Läs mer

2. "Äntligen ett alternativ till sömn- och värktabletter" 5. "Gunilla och Malins sömnproblem försvann"

2. Äntligen ett alternativ till sömn- och värktabletter 5. Gunilla och Malins sömnproblem försvann : Konsument verket KO Processrådet Ida Nyström KONSUMENTVERKET KONSUMENTOMBUDSMANNEN Föreläggande Datum 2014-12-02 FF 2014:02a Dnr 2013/326 INK. 2014-12- 2 3 n, 0/3/32C Lint! *«M» IIH ******** Ull IMtf

Läs mer

Beslutet har inte vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet har inte vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om pris i marknadsföring. Prövning av om fastighetsmäklarens prissättning i marknadsföringen har utgjort ett så

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2005: Dnr C 30/04

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2005: Dnr C 30/04 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2005:14 2005-05-04 Dnr C 30/04 KÄRANDE Pointer Jakt Aktiebolag, Box 904, 801 32 GÄVLE Ombud: advokaten Karl Ole Möller, Karlerö & Co Advokatbyrå HB, Box 7330, 103 90 STOCKHOLM SVARANDE

Läs mer

Beslutet/domen har överklagats. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har överklagats. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om pris i marknadsföring. Prövning av om fastighetsmäklarens prissättning i marknadsföringen av en fastighet har

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:24 2006-09-13 Dnr C 30/05

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:24 2006-09-13 Dnr C 30/05 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:24 2006-09-13 Dnr C 30/05 KÄRANDE Boendeförmedling i Linköping Kommanditbolag, Box 2116, 580 02 LINKÖPING Ombud: bolagsjuristen Bo Ohlsson, Svensk Fastighetsförmedling AB, Box

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:25 2004-10-28 Dnr B 1/04. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:25 2004-10-28 Dnr B 1/04. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:25 2004-10-28 Dnr B 1/04 SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM SVARANDE 1. 3 Call Aktiebolag, Box 92002, 120 06 STOCKHOLM 2. 3-Net Aktiebolag, adress som ovan

Läs mer

DOM 2014-12-11. SVARANDE Svensk Rygghälsa KB, 969749-9292, 1. Marknadsdomstolen förbjuder Svensk Rygghälsa KB, vid vite om en miljon

DOM 2014-12-11. SVARANDE Svensk Rygghälsa KB, 969749-9292, 1. Marknadsdomstolen förbjuder Svensk Rygghälsa KB, vid vite om en miljon MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2014-12-11 2014:15 Mål nr B 4/14 KARANDE Konsumentombudsmannen, (KO), Box 48, 651 02 Karlstad SVARANDE Svensk Rygghälsa KB, 969749-9292, Box 111, 651 04 Karlstad SAKEN Marknadsföring

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:9 2012-08-22 Dnr A 7/11

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:9 2012-08-22 Dnr A 7/11 MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:9 2012-08-22 Dnr A 7/11 KLAGANDE Däckia Aktiebolag, Box 2980, 187 29 Täby Ombud: advokaterna E. E., Advokatfirman Delphi, Box 1432, 111 84 Stockholm, och E. E., Strandvägen

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:21 2003-06-27 Dnr C 23/02

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:21 2003-06-27 Dnr C 23/02 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:21 2003-06-27 Dnr C 23/02 KÄRANDE TDCF Förlag AB, 556109-6149, Box 623, 301 16 HALMSTAD Ombud: advokaten Olof Jisland, Advokatfirman Vinge KB, Box 11025, 404 21 GÖTEBORG SVARANDE

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:21 2006-08-29 Dnr B 7/05. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:21 2006-08-29 Dnr B 7/05. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:21 2006-08-29 Dnr B 7/05 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM SVARANDE SAKEN Svenska Aller Aktiebolag, 251 85 HELSINGBORG Ombud: advokaten Sven A. Olsson och

Läs mer

Gäller vid försäljning av abonnemang för TV, telefoni och bredband.

Gäller vid försäljning av abonnemang för TV, telefoni och bredband. 2013-10-21 Uppföranderegler Gäller vid försäljning av abonnemang för TV, telefoni och bredband. Om uppförandereglerna Uppförandereglerna tillämpas när operatör som är med och finansierar Telekområdgivarna

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012: Dnr C 1/12

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012: Dnr C 1/12 MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:6 2012-06-13 Dnr C 1/12 KÄRANDE Care of Sweden AB, Box 158, 512 24 Svenljunga Ombud: advokaterna M. B. och C. B., G. W. Advokatbyrå, Stora Kyrkogatan 4, 503 31 Borås SVARANDE

Läs mer

KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD

KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:32 2008: Datum 2009-11-10 Dnr B 7/09 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD SVARANDE ebookers Scandinavia AB, Box 12526, 102 29 STOCKHOLM Ombud: advokat

Läs mer

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET UPPGIFTER SOM SKA LÄMNAS OM ADVOKATTJÄNSTER

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET UPPGIFTER SOM SKA LÄMNAS OM ADVOKATTJÄNSTER B 4 UPPGIFTER SOM SKA LÄMNAS OM ADVOKATTJÄNSTER B 4.2 ANVISNINGAR OM DISTANSFÖRSÄLJNING AV ADVOKATTJÄNSTER (3.9.2010, ändr. 12.5.2014) 1. Inledning Bestämmelser om distansförsäljning av konsumtionsnyttigheter

Läs mer

Konsument verket KO. Stämningsansökan. Kärande. Svarande. Saken Marknadsföring av diverse produkter via telefonförsäljning. Stockholms tingsrätt

Konsument verket KO. Stämningsansökan. Kärande. Svarande. Saken Marknadsföring av diverse produkter via telefonförsäljning. Stockholms tingsrätt Konsument verket KO Stämningsansökan Datum Dnr 2015-II-O9 2015/822 Processrådet Gunnar Wikström KO-sekretariatet Stockholms tingsrätt Kärande Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad Svarande 1. INT

Läs mer

Kommittédirektiv. Konsumentskydd vid finansiell rådgivning. Dir. 2012:98. Beslut vid regeringssammanträde den 27 september 2012.

Kommittédirektiv. Konsumentskydd vid finansiell rådgivning. Dir. 2012:98. Beslut vid regeringssammanträde den 27 september 2012. Kommittédirektiv Konsumentskydd vid finansiell rådgivning Dir. 2012:98 Beslut vid regeringssammanträde den 27 september 2012. Sammanfattning Finansiell rådgivning har blivit allt mer efterfrågad och vanligt

Läs mer

KÄRANDE A.D.-man International AB, Box 5325, 102 47 Stockholm Ombud: advokaten M. L., Advokatfirman B. R., Birger Jarlsgatan 73 75, 113 56 Stockholm

KÄRANDE A.D.-man International AB, Box 5325, 102 47 Stockholm Ombud: advokaten M. L., Advokatfirman B. R., Birger Jarlsgatan 73 75, 113 56 Stockholm MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2010:24 2008: Datum 2010-10-05 Dnr C 31/09 KÄRANDE A.D.-man International AB, Box 5325, 102 47 Stockholm Ombud: advokaten M. L., Advokatfirman B. R., Birger Jarlsgatan 73 75, 113

Läs mer

KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2013:12a 2013-08-28 Dnr 2012/1822 - Åläggande att lämna information

KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2013:12a 2013-08-28 Dnr 2012/1822 - Åläggande att lämna information KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2013:12a 2013-08-28 Dnr 2012/1822 - Adressat Malmö Aviation AB, 556458-3101 Saken Information om passagerares rättigheter Åläggande att lämna information Konsumentombudsmannen

Läs mer

BESLUT 2017:2. Bakgrund. Dnr

BESLUT 2017:2. Bakgrund. Dnr Dnr 2016-7 2017-02-01 BESLUT 2017:2 Bakgrund Ärendet InsureSec AB (InsureSec) har i anmälan av den 1 augusti 2016 vänt sig till Försäkringsförmedlingsmarknadens Disciplinnämnd (Disciplinnämnden) med en

Läs mer

Svensk författningssamling SFS_1995:450 SFSJsenaste lydelse Utfärdad: 1995-04-27. Marknadsföringslag (1995:450) Civildepartementet KONS

Svensk författningssamling SFS_1995:450 SFSJsenaste lydelse Utfärdad: 1995-04-27. Marknadsföringslag (1995:450) Civildepartementet KONS Svensk författningssamling SFS_1995:450 SFSJsenaste lydelse Utfärdad: 1995-04-27 Marknadsföringslag (1995:450) Civildepartementet KONS Ändringar,'införda

Läs mer

Beslutet/domen har överklagats. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har överklagats. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om pris i marknadsföring. Prövning av om fastighetsmäklarens prissättning i marknadsföringen har utgjort ett så

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr A 2/14

MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr A 2/14 MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr A 2/14 Stockholm Aktbilaga 51 MARKNADSDOMSTOLEN Per Carlson, ordförande, tillika protokollförare, Karin Lindell, Per Eklund, Jonas Häckner, Jerker Holm och Anders Stenlund

Läs mer