KONSUMENTOMBUDSMANNEN Processrådet Ida Nyström

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KONSUMENTOMBUDSMANNEN Processrådet Ida Nyström"

Transkript

1 KONSUMENTOMBUDSMANNEN Processrådet Ida Nyström STÄMNINGSANSÖKAN Dm 2011/2174 Marknadsdomstolen KÄRANDE Konsumentombudsmannen Box Karlstad SVARANDE Baraspara Sverige AB, Sveavägen 151, 4 tr Stockholm SAKEN Otillbörlig marknadsföring av förvaltnings-/förmedlingstj änst 1 Yrkanden 1.1 A. Konsumentombudsmannen (KO) yrkar att Marknadsdomstolen vid vite förbjuder Baraspara Sverige AB att vid marknadsföring av förvaltnings /förmedlingstjänst kontakta konsumenter på mobiltelefon, om inte konsumenten aktivt valt att ange sitt mobiltelefonnummer för samtal i försäljnings- och marknadsföringssyfte eller det finns ett etablerat kundförhållande mellan bolaget och konsumenten. B. KO yrkar att Marknadsdomstolen vid vite förbjuder Baraspara Sverige AB att vid marknadsföring av förvaltnings-/förmedlingstjänst kontakta konsumenter på mobil- och/eller fast telefon, när konsumenten tydligt har motsatt sig sådan kontakt. 1.2 A. KO yrkar att Marknadsdomstolen vid vite ålägger Baraspara Sverige AB att vid marknadsföring av förvaltnings-/förmedlingstjänst, innan avtalet med konsumenten ingås, lämna information om dels tjänstens huvudsaldiga egenskaper, såsom att bolaget avser att, med stöd av endast en muntlig Postadress Box Karlstad Besöksadress Telefon Fax E-posUwebbadress Giro Org.nr Tage Erlandergatan BA Post: Bank:

2 2 (14) fullmakt från konsumenten, såväl avsluta som ingå avtal för konsumentens räkning, utan konsumentens samtycke i enskilda fall och dels konsumentens ångerrätt gentemot Baraspara Sverige AB. Informationen ska lämnas till konsumenten på ett klart och begripligt sätt. B. KO yrkar att Marknadsdomstolen vid vite ålägger Baraspara Sverige AB att vid marknadsföring av förvaltnings-/förmedlingstjänst, efter att avtalet med konsumenten ingåtts, ge konsumenten en skriftlig bekräftelse med information om dels tjänstens huvudsakliga egenskaper, såsom att bolaget inhämtat en muntlig fullmakt från konsumenten och avser att såväl avsluta som ingå avtal för dennes räkning med stöd av endast fullmakten och utan konsumentens samtycke i enskilda fall och dels konsumentens ångerrätt gentemot Baraspara Sverige AB. Informationen ska ges till konsumenten på ett klart och begripligt sätt. 1.3 KO yrkar att Marknadsdomstolen vid vite förbjuder Baraspara Sverige AB att vid marknadsföring av förvaltnings-/förmedlingstjänst till konsument, på sätt som skett eller på liknande sätt, ge konsumenten intryck av att han/hon redan har beställt den marknadsförda produkten, genom att skicka välkomstbrev, bytes brev/ erbjudande av visst elavtal och/ eller ett för konsumentens räkning tecknat avtal med tredje man, när konsumenten inte har beställt tjänsten. 1.4 A. KO yrkar att Marknadsdomstolen vid vite ålägger Baraspara Sverige AB att, utan dröjsmål efter att bolaget ingått avtal med tredje man för konsuments räkning, lämna väsentlig information om avtalet genom att tillställa konsumenten avtalet i original, en kopia därav eller annan skriftlig handling som redovisar avtalets innehåll. Informationen ska ges till konsumenten på ett klart och begripligt sätt. B. KO yrkar att Marknadsdomstolen vid vite ålägger Baraspara Sverige AB att, utan dröjsmål efter att bolaget ingått avtal med tredje man för konsumentens räkning, lämna väsentlig information om konsumentens ångerrätt gentemot tredje man, såsom uppgift om hur lång ångerfristen är och när den böijar löpa, till vem och till vilken adress konsumenten ska vända sig för att utöva ångerrätten samt verkan av att konsumenten utövar

3 3 (14) sin ångerrätt. Informationen ska ges till konsumenten på ett klart och begripligt sätt. 1.5 KO yrkar att Marknadsdomstolen meddelar beslut enligt yrkande 1.1 B, 1.2 A och B, 1.3 och 1.4 A och B, jämväl interimistiskt. 1.6 KO yrkar ersättning för rättegångskostnader med belopp som kommer att anges senare. 2 Rättslig grund Åberopade lagrum 5-6, 8, 10, 21, 23-24, marknadsföringslagen (2008:486), MFL. 2 kap. 6-7 distans- och hemförsäljningslagen (2005:59), DHL p. 21 i bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 2005 om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden ("svarta listan") 2.1 A. Baraspara Sverige AB, nedan Baraspara eller bolaget, har i strid mot god marknadsföringssed enligt 5 MFL, i försäljnings- och marknadsföringssyfte kontaktat konsumenter på mobiltelefon utan att konsumenterna aktivt har valt att ange sitt mobiltelefonnummer för sådana samtal eller att ett kundförhållande förelegat. Marknadsföringsåtgärden är otillbörlig enligt 6 MFL, då den i märkbar mån påverkat eller sannolikt påverkat konsumenternas förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. Baraspara bör därför förbjudas att fortsätta med marknadsföringsåtgärden. B. Baraspara har vid marknadsföring av förvaltnings-/förmedlingstjänst av elavtal till konsument, i strid med 21 MFL, kontaktat konsumenter på mobil- och/eller fast telefon trots att konsumenten tydligt har motsatt sig sådan kontakt. Baraspara bör därför förbjudas att fortsätta med marknadsföringsåtgärden. 2.2 Baraspara har vid marknadsföring av förvaltnings-/förmedlingstjänst till konsument, i strid med 2 kap. 6-7 DHL och 10 st. 3 MFL, såväl innan som efter avtalet med konsumenten ingicks, underlåtit att tydligt lämna väsentlig information om tjänstens huvudsakliga egenskaper och konsumentens ångerrätt gentemot Baraspara AB. Den information som bolaget har lämnat till konsumenten har inte varit klar och begriplig. Utelämnandet av information har varit vilseledande. 2.3 Baraspara har i strid med 10 1 st. och 3 st. 10 p. MFL och p. 21 i "svarta listan", genom att tillställa konsumenten ett välkomstbrev, ett bytes brev/ erbjudande av visst elavtal och/ eller ett för konsumentens räkning tecknat avtal med tredje man, på ett vilseledande sätt gett

4 2.4 A. 4 (14) konsumenten intryck av att han/hon har beställt bolagets tjänst, när så inte är fallet. Baraspara har i strid med 10 3 st MFL underlåtit att utan dröjsmål efter att bolaget har slutit ett elavtal med tredje man för konsumentens räkning, lämna väsentlig information om nyss nämnda avtal till konsumenten. B. Baraspara har i strid med 10 3 st MFL underlåtit att utan dröjsmål efter att bolaget har slutit ett elavtal med tredje man för konsumentens räkning, till konsumenten lämna information om ångerrätten gentemot tredje man. Informationen om ångerrätt utgör sådan väsentlig information som avses i 10 3 stmfl. 2.5 KO har redan genom uppgifterna i stämningsansökan visat i vait fall sannolika skäl för sin talan avseende yrkande 1.1B,1.2 A och B, 1.3 samt 1.4 A och B. Eftersom det skäligen kan befaras att Baraspara, genom att vidta viss handling eller låta bli att vidta viss handling, minskar betydelsen av Marknadsdomstolens förestående avgörande, bör det meddelas ett interimistiskt beslut i dessa delar. 3 Utveckling av talan 3.1 Bakgrund Baraspara erbjuder kunderna "medlemskap" i Baraspara. Enligt de allmänna villkoren för medlemskap är bolagets affärside att tillhandahålla en kostnadsfri förvaltningstjänst, bland annat på elområdet, den så kallade "eltjänsten". I Barasparas allmänna villkor definieras "Medlemsavtalet" som "den från medlemmen till Baraspara lämnade fullmakten att utföra uppdraget, de allmänna villkor och särskilda villkor som gäller för uppdraget samt i förekommande fall övriga mellan Barasp ara och dess medlemmar ingångna avtal". Konsumenten får alltså del av bolagets tjänst genom att bli "medlem" i Baraspara, det vill säga genom att sluta avtal om medlemskap och lämna en muntlig fullmakt till bolaget. Baraspara utför tjänsten genom att med stöd av den muntliga fullmakten teckna avtal om elleveranser för medlemmarnas räkning. Enligt bolaget kan det, genom ett st01t antal medlemmar, få styrka att förhandla fram förmånligare elavtal än vad medlemmarna själva kan. På detta sätt uppges bolaget spara tid och pengar åt medlemmarna. Av de allmänna villkoren framgår vidare att det i bolagets förpliktelser och åtaganden ingår att omsorgsfullt verka för medlemmarnas intressen. Konsumentverket har sedan början av år 2011 tagit emot över 320 stycken anmälningar mot bolagets marknadsföring, varav 143 anmälningar har inkommit efter den 1juni Anmälningarna har bland annat rört brister i bolagets marknadsföring, såsom brist på information om den muntliga fullmakt som

5 5 (14) inhämtas, om tjänstens utformning och innehåll samt om konsumentens ångerrätt gentemot Baraspara och tredje pait. Anmälningarna har även handlat om Barasparas marknadsföringsåtgärd att ringa till konsumenters mobiltelefoner utan att konsumenten har samtyckt till det, samt till såväl mobiltelefoner som fasta telefoner trots att konsumenterna tydligt har uttryckt att de inte önskar sådan kontakt. Konsumentverket inledde ett tillsynsärende mot Baraspara i slutet av 2011, varefter Konsumentverket tillskrev bolaget och påpekade de brister som då hade uppmärksammats i bolagets marknadsföring. Därefter har omfattande kommunikation förekommit mellan Konsumentverket och bolaget. 3.2 Marknadsföring till mobiltelefoner och fasta telefoner Aktuell marknadsföring och Konsumentverkets handläggning Enligt anmälningar till Konsumentverket har Baraspara i sin marknadsföring kontaktat konsumenter på dessas mobiltelefoner, utan att konsumenten har lämnat sitt telefonnummer för samtal i marknadsföringssyfte och utan att ett kundförhållande har förelegat, se bilaga 1-8. Anmälningarna hänför sig framförallt till tiden före den 1 februari Av flera anmälningar framgår vidare att bolaget har ringt till konsumenters fasta telefoner och/eller mobiltelefoner, trots att konsumenterna, genom NIX-registrering eller genom direkt meddelande till bolaget, tydligt har motsatt sig sådan kontakt, se bilaga 3-5 och Baraspara har uppgett att det endast har ringt till konsumenter som samtyckt till sådana kontakter. Baraspara har vidare anfö1t att det ifrågasätter det etiska regelverk som gör skillnad på marknadsföring till fast telefoni respektive mobiltelefoni samt att bolaget kommer att följa de riktlinjer som kommer ut av diskussionerna mellan branschorganisationer om nya teknilmeutrala etiska regler för marknadsföring genom telefoni. Näringslivets egen etiska nämnd för direktmarlmadsföring, DM-nämnden, har i 96 avgjorda ärenden under år 2013 och 2014 fastslagit att Baraspara har agerat i strid med god sed vid direktmarknadsföring genom att kontakta konsumenter på mobiltelefon utan att konsumenten har samtyckt till sådan kontakt, dnr 169/13, 193/13,194/13,242/13,247/13, /13,316/13,342/13, /13,546/13, 547/13, /13,626/13, /13, /13,782/13,783/13, /13, /13. Överträdelserna har i många fall ansetts som allvarliga, med motiveringen att DM-nämnden vid ett fle1tal tillfällen påtalat för Baraspara att dess agerande är att anse som förkastligt, och att bolaget trots detta fortsatt att kontakta privatpersoner på mobiltelefon utan att dessa i förväg har samtyckt till det, samt då bolaget visat bristande eller ingen vilja att följa branschreglerna. I ett fall från 2013 har DM-nämnden uttalat att Baraspara brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, då bolaget ringt upp en konsument vars fasta telefonnummer var registrerat i NIX-registret, dnr. 256/ Tillämpliga regler Av 5 och 6 MFL framgår att all marknadsföring ska stämma överens med god marknadsföringssed och att marknadsföring som strider mot sådan sed är att anse som otillbörlig om den i märkbar mån påverkar eller sannolikt påverkar

6 6 (14) mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. God marknadsföringssed utgörs av god affärssed och/ eller andra vedertagna normer som syftar till att skydda konsumenter och näringsidkare vid marknadsföring av produkter. Det finns sedan lång tid en väl etablerad praxis, som utgör god marknadsföringssed, enligt vilken det inte är tillåtet att ringa till mobiltelefoner i marknadsföringssyfte om inte konsumenten aktivt har valt att ange sitt mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller ett etablerat kundförhållande föreligger. Av 19 och 21 MFL följer att det inte under några omständigheter är tillåtet med försäljningssamtal till konsumenter som tydligt har motsatt sig detta Bedömning Påringning till mobiltelefoner utan samtycke/kundförhållande Av anmälningar från konsumenter framgår att Baraspara i marknadsföringssyfte har ringt till konsumenter på dessas mobiltelefoner utan att konsumenten har lämnat ut sitt telefonnummer för att användas i sådant syfte och utan att ett kundförhållande har förelegat. Av anmälningarna framgår att samtalen framförallt har ägt rum före den 1 februari Det stora antalet avgöranden från DM-nämnden angående samma sak stärker de uppgifter konsumenterna har lämnat i anmälningarna. Genom anmälarnas överensstämmande uppgifter står det, enligt KO:s uppfattning, helt klart att bolaget har ringt till konsumenters mobiltelefoner utan att detta varit tillåtet. KO:s uppfattning är att marknadsföringsmetoden står i strid med god marknadsföringssed enligt 5 MFL, och att detta gäller såväl uppringningar som ägt rum före som efter den 1 februari 2014, då delar av branschen ensidigt ändrade branschens etiska riktlinjer vad gäller samtal till mobiltelefoner. KO gör härvid gällande att den etablerade goda seden inte ändrats av att branschen ändrat de etiska riktlinjerna. Eftersom marknadsföringsåtgärden påverkat eller sannolikt påverkat konsumentens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut är den otillbörlig. Mot bakgrund av det anförda anser KO att Baraspara bör förbjudas att vid marknadsföring kontakta konsumenter på mobiltelefonen, om inte konsumenten aktivt valt att ange sitt mobiltelefonnummer som kontaktnummer eller det finns ett etablerat kundförhållande mellan bolaget och konsumenten Påringning till konsumenters mobil- och/ellerfasta telefoner trots att konsumenten har motsatt sig sådan kontakt Av uppgifter i anmälningar från konsumenter framgår att bolaget i sin marknadsföring har ringt till konsumenter på dessas mobil- och/eller fasta telefoner, trots att konsumenterna tydligt har motsatt sig detta, antingen genom direkt meddelande till bolaget eller genom NIX-registrering av numret. Agerandet står i strid med bestämmelsen i 21 MFL. Bolaget bör därför förbjudas att vid marknadsföring kontakta konsumenter på mobil- och/eller fasta telefoner, när konsumenten tydligt har motsatt sig sådan kontakt.

7 7 (14) 3.3 Information före och efter avtalsingående Aktuell marknadsförh1g och konsumentverkets handläggning m.111. Konsumentverket har fått in många anmälningar vari konsumenter beskriver att de under telefonsamtal med Baraspara har fått bristande information om bolagets tjänst, det vill säga om att bolaget med stöd endast av en muntlig fullmakt kan avsluta och ingå avtal för konsumentens räkning, utan att involvera konsumenten i avtalsprocessen, samt även om andra rättsliga konsekvenser av att konsumenten ingått avtal med bolaget, se anmälningar i bilagorna och Det förekommer vidare ett stort antal konsumenter som i anmälningar beskriver sin förvåning när Baraspara har ingått ett elavtal med tredje part för konsumentens räkning, se anmälningar i bilagorna 14-17, 19-20, 22, 24-29, 32, Av samtalsmanus som Baraspara har gett in till Konsumentverket samt av ljudfil från anmälande konsument framgår att bolaget under telefonsamtal med konsumenter brustit i sin information om konsumentens ångerrätt gentemot Baraspara, se bilaga 54 och 55. Bolaget har till Konsumentverket uppgett att det har tagit fram samtalsmanuset för alla samtal till potentiella kunder och att alla samtal utförs i enlighet med detta manus. Av inkomna anmälningar framgår vidare att anmälarna inte heller efter ingånget avtal med Baraspara har fått skriftlig information om bolagets tjänst, fullmaktens innebörd m.m, se anmälningar, bilagorna Vissa anmälare beskriver att de i och för sig har förstått att bolaget har inhämtat en fullmakt från dem, men att de har uppfattat det som att deras skriftliga bekräftelse krävs för att bolaget ska kunna sluta nytt avtal, alternativt att Baraspara inte kan ingå avtal med tredje pait utan att konsumenten först har fått ett förslag till byte skickat till sig, och att konsumenten måste acceptera detta för att Baraspara ska kunna ingå nytt avtal, se bilagorna 17, 19-20, 24, 29. Baraspara har till Konsumentverket uppgett att kunden får information om fullmakten vid "värvningssamtalet" genom att medlemmen måste acceptera att denne uppdrar åt Baraspara att inhämta information om nuvarande elavtal, säga upp innevarande elavtal samt teckna ett nytt avtal efter att det löpande elavtalet löpt ut. Bolaget har även hävdat att det informerar om konsumentens ångerrätt gentemot Baraspara på ett lagenligt sätt, varvid det har hänvisat till information i välkomstbrevet som skickas ut till nya kunder. Baraspara har vidare uppgett att det i välkomstbrevet, som sänds till konsumentens folkbokföringsadress, framgår hur tjänsten fungerar och vad fullmakten omfattar Tillämpliga regler Av 10 3 st. MFL framgår att en näringsidkare inte får utelämna väsentlig information i marknadsföringen av sin egen eller någon annans verksamhet. Med vilseledande utelämnande avses även sådana fall när den väsentliga informationen ges på ett oklait, obegripligt, tvetydigt eller annat olämpligt sätt. Enligt 2 kap. 6 DHL ska näringsidkaren i rimlig tid innan ett distansavtal ingås ge information bland annat tjänstens huvudsakliga egenskaper och vad som gäller

8 8 (14) om ångerrätt enligt DHL. Informationen ska ges klart och begripligt och på ett sätt som är anpassat till det medel för distanskommunikation som används. Enligt 2 kap. 7 DHL ska näringsidkaren, när ett distansavtal har ingåtts, snarast därefter ge konsumenten en bekräftelse med den information som avses i 6 första stycket. Informationen ska ges i en handling eller någon annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för konsumenten. Av 2 kap. 8 DHL framgår att MFL ska tillämpas om näringsidkaren inte ger information i enlighet med 6 och 7 och att den bristande informationen ska anses utgöra väsentlig information enligt 10 tredje stycket MFL Bedömning I ett stort antal anmälningar beskriver konsumenter att de under telefonsamtalet med Baraspara har fått bristande information om bland annat att bolaget med stöd endast av den muntliga fullmakten, på egen hand, kan både avsluta befintligt avtal och ingå nytt avtal för konsumentens räkning. Den avtalsmall som bolaget har gett in till Konsumentverket samt ljudfilen med konsumenten Birgitta Kenne från den 6 november 2013 visar att bolaget även har brustit i sin informationsskyldighet vad gäller konsumentens ångerrätt gentemot Baraspara. Nyss nämnda ljudfil ger också stöd för de uppgifter om bristande information om fullmakten m.m. som övriga anmälare har lämnat. I den mån information har lämnats har den inte varit så klar och begriplig som lagen föreskriver. Det finns dä1för skäl att ålägga bolaget att lämna föreskriven väsentlig information innan avtal ingås, i enlighet med vad som yrkas under 1.2.A Att Baraspara i vissa fall kan ha tillställt konsumenten viss skriftlig information om tjänsten, såsom fullmaktens innebörd samt om konsumentens ångerrätt gentemot Baraspara, efter det att medlemskap ingåtts, läker inte den informationsbrist som förelegat innan avtalet ingicks. Av anmälningarna framgår vidare att Baraspara underlåtit att på ett klait och begripligt sätt lämna motsvarande, föreskriven, skriftliga information till konsumenten efter avtalet. Det finns därför skäl att ålägga Baraspara att snarast efter att avtal ingåtts, ge konsumenten en skriftlig bekräftelse med information i enlighet med vad som yrkas under punkten 1.2 B. Eftersom det är fråga om att enskilda konsumenter ska ge bolaget en vid behörighet att på egen hand avsluta och ingå för konsumenten nödvändiga och kostsamma avtal, krävs att konsumenten är helt införstådd med avtalets innebörd och omfattning. Enligt KO:s uppfattning är det fråga om en så komplicerad tjänst att det är mycket tveksamt om den alls lämpar sig för telefonförsäljning. Det stora antalet missnöjda konsumenter bekräftar detta. I vait fall måste det ställas mycket höga krav på bolaget att lämna all väsentlig information på ett så klart och tydligt sätt att varje enskild konsument förstår avtalets omfattning och innebörd.

9 9 (14) 3.4 Utskick av välkomstbrev, bytesbrev/erbjudande om avtal, avtal samt faktura utan att avtal har ingåtts Aktuell marknadsföring och konsumentverkets handläggning Av inkomna anmälningar till Konsumentverket framgår bland annat att konsumenter anser att bolaget har tecknat avtal för konsumentens räkning utan att bolaget haft behörighet till det, det vill säga utan att det har funnits ett avtal mellan konsumenten och bolaget. Konsumenterna har därvid anfö1t att de inte har lämnat bolaget fullmakt med behörighet att teckna avtal för konsumentens räkning. Det har således saknats en gemensam paitsavsikt till det avtal som påstås ha ingåtts. I ljudfilen med konsumenten Birgitta Kenne (aktbilaga 55) framgår hur försäljaren under samtalet mycket snabbt och otydligt går igenom viss information om bolagets tjänst. Konsumenten försöker vid flera tillfällen hejda ett avtalsingående som försäljaren påböijat och fo1tsätter att genomföra, samtidigt som säljaren ignorerar konsumentens kommentarer och invändningar. Flera av anmälarna anger att de har tackat ja till att få mer information från Baraspara men att de inte har ingått avtal med bolaget. Andra anmälare uppger att de har sagt upp sitt avtal med Baraspara. Vissa anmälare uppger att de har fått ett välkomstbrev och avtalsvillkor från Baraspara med information om att konsumenten har blivit medlem i Baraspara, trots att de inte ha ingått något avtal med bolaget. I vissa fall har konsumenter fått en handling med "förslag till byte av elleverantör" trots att avtal inte ingåtts och i andra fall har konsumenten, utan föregående information från Baraspara om ett nytt elavtal, fått en faktura från tredje man som Baraspara har slutit avtal med för konsumentens räkning. Enligt anmälningarna har detta förekommit både när avtal med Baraspara ingåtts respektive inte ingåtts. Baraspara har uppgett att det aldrig har agerat utan fullmakt från en kund. Samtidigt har bolaget vidgått att det i 29,5 % av de 44 anmälningar som inkom till Konsumentverket under tiden den 1 november 2012 till den 31 oktober 2013 har varit fråga om fullmakter som varit behäftad med fel på ett eller flera sätt, såsom "tveksam" fullmakt, felaktig fullmakt, ingen fullmakt och fullmakt av fel person (sambofullmakt). Baraspara har således medgett att bolaget har begått vissa fel vad gäller hanteringen och användandet av fullmakter Tillämpliga regler Av 10 1 st. MFL framgår att en näringsidkare vid marknadsföring inte får använda sig av felaktiga påståenden eller andra framställningar som är vilseledande i fråga om näringsidkarens egen eller någon annans verksamhet. Enligt 10 3 st. 10 p. gäller första stycket särskilt framställningar som rör konsumentens rättigheter enligt lag eller annan författning. Av p. 21 i svarta listan framgår att det alltid är otillbörligt att i marknadsföringsmaterial inkludera en faktura eller liknande betalningshandling som ger konsumenten intryck av att han redan har beställt den marknadsförda produkten när så inte är fallet.

10 10 (14) Bedömning I anmälningar till Konsumentverket har många konsumenter beskrivit att de inte har lämnat någon fullmakt till Baraspara. Andra anmälare uppger att de har sagt upp sitt avtal med Baraspara. Anmälarna uppger att de ändå har fått ett välkomstmailjbrev samt avtalsvillkor från Baraspara med information om att de har blivit medlemmar i Baraspara. I andra fall har anmälaren fått "förslag till byte av elleverantör" (bytesbrev) eller information om ett för konsumentens räkning tecknat avtal med tredje man. Såvitt KO har uppfattat det är "bytesbrevet" egentligen inte ett förslag till avtalsbyte, utan information om ett avtalsbyte som Baraspara redan har genomfört för konsumentens räkning. KO:s uppfattning styrks av formuleringen i bytes brevet att konsumenten har möjlighet att "tacka nej" till bytet inom 14 dagar enligt DHL, det vill säga att konsumenten har rätt att ångra avtalet inom ångerfristen. I vissa fall har konsumenten, utan föregående information från Baraspara, fått en faktura från tredje man, ett elbolag, som Baraspara har slutit avtal med för konsumentens räkning. Det saknas skäl att ifrågasätta uppgifterna i anmälningarna. Av ljudfilen från Birgitta Kenne med tillhörande anmälan framgår det vidare tydligt att bolaget har registrerat konsumenten som medlem (avtalspart) trots att hon inte har sagt ja till att ingå avtal med Baraspara. Det får, enligt KO:s uppfattning, anses utgöra vilseledande marknadsföring enligt 10 1 st. och 3 st. 10 p. MFL att skicka ut välkomstbrev med bifogade avtalsvillkor till konsumenter som inte har tecknat avtal med bolaget. Välkomstbrevet ger intryck av att konsumenten har ingått ett avtal med bolaget och därvid beställt deras tjänst, trots att så inte varit fallet. Att skicka ut bytes brev och/ eller ett för konsumentens räkning tecknat avtal med tredje man utan att konsumenten har ingått avtal med Baraspara är, enligt KO:s uppfattning, jämförbart med att tillställa konsumenten en faktura eller annan liknande betalningshandling som ger intryck av att konsumenten har beställt Barasparas tjänst, när så inte är fallet. I denna del hänvisar KO därför till såväl 10 1 st. och 3 st. 10 p. MFL, jämför ovan, som till 21 p "svarta listan", som bör kunna tillämpas analogt. Med hänvisning till det anförda bör bolaget förbjudas att skicka välkomstbrev, bytes brev/ erbjudande av visst elavtal och/ eller ett för konsumentens räkning tecknat avtal med tredje man till konsumenten, när konsumenten inte har ingått avtal med Baraspara. 3.5 Väsentlig information till konsumenten om avtal som Baraspara ingått med tredje man för konsumentens räkning Aktuell marknadsföring och konsumentverkets handläggning Under den senare delen av Konsumentverkets handläggning av ärendet har Baraspara lämnat in ett utlåtande från Advokatfirman Cederquist. Utlåtandet, som handlar om bolagets marknadsföring, är upprättat på uppdrag av Baraspara. I

11 11(14) utlåtandet finns uppgift om att bolaget inför ett byte av konsuments elavtal skickar ut "bytesbrev" till konsumenten, där denne får 14 dagar på sig att tacka nej till bytet. I utlåtandet anförs att kunden alltid har rätt till sådan ångertid enligt DHL. Även i anmälningar till Konsumentverket beskrivs att bolaget har jämställt ångerfristen enligt DHL med "betänketid" i 14 dagar, se exempelvis bilaga 49. Av andra anmälningar framgår att konsumenter, även när fullmaktens existens inte är ifrågasatt, i vissa fall plötsligt har fått en faktura från ett nytt elbolag utan att dessförinnan ha fått information om att Baraspara har slutit ett nytt elavtal för konsumentens räkning, se bilagorna och 47. Som framgår ovan i stycke har KO uppfattat det som att "bytesbrevet" inte är ett förslag till avtalsbyte, utan information om ett avtal som Baraspara redan har ingått med tredje man för konsumentens räkning. Av anmälningar där konsumenter har bifogat en kopia på sådant "bytesbrev" framgår att det i brevet har utelämnats information om vilket datum avtalet med elbolaget slöts samt vad som gäller för konsumentens ångerrätt gentemot elbolaget, till exempel hur lång ångerfristen är samt när den börjar löpa, till vem och till vilken adress konsumenten ska vända sig till för att utöva ångerrätten samt verkan av att konsumenten utövar sin ångerrätt Tillämpliga regler Enligt 10 3 st. MFL får en näringsidkare inte utelämna väsentlig information i marknadsföringen av sin egen eller någon annans näringsverksamhet. Med vilseledande utelämnande avses även sådana fall när den väsentliga informationen ges på ett oklart, obegripligt, tvetydigt eller annat olämpligt sätt Bedömning Information om att Baraspara tecknat avtal med tredje man Av anmälares samstämmiga beskrivningar framgår att konsumenter som varit "medlemmar" i Baraspara och som har lämnat fullmakt till bolaget, i vissa fall plötsligt har fått en faktura från ett nytt elbolag utan att dessförinnan ha fått information om att Baraspara har ingått ett nytt elavtal för konsumentens räkning. Det är av stor betydelse för konsumenten att få fullgod information om byte av elbolag i direkt anslutning till att Baraspara har ingått avtalet med tredje part, särskilt som avtalet ingås utan konsumentens medverkan. Om konsumenten inte får tillräcklig information riskerar han/hon annars att beskäras väsentlig insyn i sin egen privatekonomi samt gå miste om lagstadgade konsumenträttigheter. Eftersom Baraspara har underlåtit att informera konsumenter om avtal som ingåtts med annat bolag för konsumentens räkning, vilket KO anser utgör väsentlig information enligt 10 MFL, finns det skäl att ålägga bolaget att, utan dröjsmål efter det att avtalet ingås, lämna sådan information. Informationen bör ges genom att bolaget tillställer konsumenten avtalet i original, en kopia därav,

12 12 (14) eller annan handling som innehåller information om hela avtalets innehåll. Informationen ska vara klar och begriplig InformaNon om konsumentens ångerrätt gentemot tredje man Såsom angivits i stycke har konsumenter i vissa fall fått veta om sitt nya elavtal genom att tredje man har skickat en faktura till dem. I andra fall har konsumenten fått viss information av Baraspara genom "bytesbrev'', men denna information har varit bristfällig i flera avseenden. Exempelvis har inte korrekt information om konsumentens ångerrätt gentemot tredje man förmedlats, såsom uppgift om hur lång ångerfristen är, när ångerfristen böijar löpa, till vem konsumenten ska vända sig för att utöva ångerrätten och kontaktuppgifter till denne samt verkan av att konsumenten utövar sin ångerrätt mot tredje man. I Barasparas allmänna villkor anges att en av bolagets förpliktelser mot medlemmarna är att omsorgsfullt verka för medlemmarnas intressen. Ett av konsumenternas uppenbara intressen är att inte gå miste om sina lagstadgade rättigheter, exempelvis ångerrätten. För att konsumenterna ska kunna utnyttja ångerrätten gentemot de elbolag som Baraspara ingår avtal med för konsumenternas räkning, måste de få korrekt information om ångerrätten och hur den fungerar. Detta är särskilt viktigt vid ett sådant affärsupplägg som Baraspara tillämpar, där det kan uppkomma frågor om bland annat vilken part konsumenten ska utöva sin ångerrätt emot. Med hänsyn häitill och till komplexiteten i övrigt i den tjänst som Baraspara tillhandahåller bör, enligt KO:s uppfattning, information om vad som gäller för konsumentens ångerrätt gentemot tredje man, anses utgöra sådan väsentlig information som Baraspara är skyldigt att lämna enligt 10 3 st. MFL. Med hänvisning till det anförda bör domstolen ålägga bolaget att lämna information i enlighet med vad KO har yrkat under 1.4 B. KO tillägger i denna del att KO har uppfattat att det är ostridigt mellan paiterna att konsumenterna har ångerrätt i förhållande till de elbolag som Baraspara ingår avtal med för konsumenternas räkning. 3.6 Interimistiskt förordnande Genom ett stort antal samstämmiga anmälare har KO visat, eller i vait fall redan genom stämningsansökan gjort sannolikt att -bolaget har kontaktat konsumenter på mobiltelefon och fast telefon trots att konsumenterna tydligt har motsatt sig det -bolaget har underlåtit att lämna föreskriven information till konsumenterna före avtalsingåendet -bolaget har underlåtit att lämna föreskriven information till konsumenterna efter avtalsingåendet -bolaget på ett vilseledande sätt har gett konsumenter ett felaktigt intryck av att de redan har beställt bolagets tjänst genom att skicka välkomstbrev, avtalsförslag och liknande till konsumenterna -bolaget har underlåtit att ge konsumenter föreskriven väsentlig information om avtal som bolaget ingått för konsumenternas räkning med tredje man samt att - bolaget har underlåtit att lämna föreskriven väsentlig information om konsumenternas ångerrätt gentemot tredje man.

13 13 (14) Mot bakgrund av att bolaget under flera års tid fortsatt med ifrågasatt marknadsföring trots påpekanden från Konsumentverket och trots prövningar i DM-nämnden, bedömer Konsumentverket att det finns starka skäl att befara att bolaget genom att vidta eller låta bli att vidta en viss handling kommer att minska betydelsen av ett förbud eller åläggande. Det finns därför skäl att meddela interimstiska förordnanden i de ovan angivna avseendena. 4 Sanktioner och vite Enligt 23 MFL får en näringsidkare vars marknadsföring är otillbörlig förbjudas att fortsätta med den eller någon annan liknande åtgärd. Enligt 24 MFL får en näringsidkare som vid sin marknadsföring låter bli att lämna väsentlig information åläggas att lämna sådan information. I 26 MFL stadgas att förbud enligt 23 och åläggande enligt 24 ska förenas med vite, om det inte av särskilda skäl är obehövligt. Enligt 27 MFL får rätten meddela förbud enligt 23 eller åläggande enligt 24 att gälla tills vidare (interimistiskt beslut) om 1. käranden visar sannolika skäl för sin talan och 2. det skäligen kan befaras att svaranden genom att vidta eller låta bli att vida en viss handling minskar betydelsen av ett förbud eller åläggande. 5 Bevisning KO åberopar följande skriftliga bevisning. 1. Anmälningar från konsumenter, till styrkande av att Baraspara vid marknadsföring av sina tjänster har kontaktat konsumenter på mobiltelefon utan att konsumenten aktivt har valt att ange sitt mobiltelefonnummer för marknadsförings- och försäljningssamtal eller att det funnits ett kundförhållande mellan Baraspara och konsumenten, bilaga Ett urval av avgöranden från Näringslivets egen etiska nämnd för direktmarknadsföring, DM-nämnden, till styrkande av att Baraspara har kontaktat konsumenter på dessas mobiltelefoner utan att konsumenten har samtyckt till sådan kontakt (dnr 169/13, 193/13, 242/13, /13, 316/13, 342/13, /13, /13, /13, /13, /13, /13), bilaga Anmälningar från konsumenter, tillstyrkande av att Baraspara vid marknadsföring av sina tjänster ringt till konsumenters fasta telefoner och/ eller mobiltelefoner trots att konsumenten, genom NIX-registrering av telefonnumret eller på annat sätt, tydligt har motsatt sig sådan kontakt, bilaga 3-5, Avgörande från DM-nämnden, dnr. 256/13, tillstyrkande av att Baraspara har ringt upp konsumenter som tydligt har motsatt sig sådan kontakt, bilaga 67.

14 14 (14) 5. Anmälningar från konsumenter, tillstyrkande av att Baraspara i försäljnings/värvningssamtal har lämnat bristande information om bolagets tjänst, att bolagets affärside är att konsumenten ska lämna en muntlig fullmakt till Baraspara för att bolaget ska kunna utföra tjänsten samt rättsliga konsekvenser av att konsumenten lämnar en muntlig fullmakt till bolaget, bilaga 14-43, Anmälningar från konsumenter, tillstyrkande av att Baraspara efter att avtal ingåtts, har underlåtit att lämna skriftlig information om bolagets tjänst, fullmaktens innebörd m.m. till konsumenten, bilaga Anmälningar från konsumenter, till styrkande av att Baraspara trots frånvaro av avtal har skickat välkomstmail samt avtalsvillkor till konsumenter med information om att konsumenten har blivit medlem i Baraspara. Även till styrkande av att Baraspara trots frånvaro av avtal med konsumenten har skickat "förslag till byte av elleverantör" eller ett för konsumentens räkning tecknat avtal med tredje man, till konsumenten, bilagorna 14-17, 19-21, 22, 24-29, 32 och Yttrande från Advokatfirman Cederquist den 16 december 2013 samt anmälan från konsument, till styrkande av att Baraspara i "bytesbrev" som skickas till konsumenten beskriver konsumentens ångerrätt som "betänketid" i 14 dagar och att "bytesbrevet" egentligen utgör information om redan ingått avtal med tredje man, bilaga 56 och Anmälningar från konsumenter, till styrkande av att Baraspara helt har underlåtit eller för sent har informerat konsumenten om att bolaget har slutit ett nytt avtal för konsumentens räkning, bilagorna och Anmälningar från konsumenter, till styrkande av att Baraspara har underlåtit att lämna fullständig och tydlig information om konsumentens ångerrätt gentemot tredje man efter att bolaget har ingått ett avtal med tredje man för konsumentens räkning, bilaga 20, 50, Samtalsmanus daterat 9 september 2013, till styrkande av att Baraspara har underlåtit att lämna korrekt och fullständig information om vad som gäller för konsumentens ångerrätt gentemot Baraspara, bilaga Anmälan från Birgitta Kenne med bifogad ljudfil, till styrkande av att Baraspara i försäljnings-/värvningssamtal har lämnat bristande information till konsumenter om tjänstens huvudsakliga egenskaper, bilaga 51 och 55. KO kan komma att komplettera ovanstående bevisuppgift. Cecilia Tisell stf Konsumentombudsman Ida Nyström Processråd Övriga bilagor: Registreringsbevis avseende BaraSpara Sverige AB, bilaga 68.

PROTOKOLL 2014-07-15 Mål nr B 6/14 Aktbilaga 81. Per Carlson, ordförande, Karin Lindell, Lennart Göransson och Anders Stenlund

PROTOKOLL 2014-07-15 Mål nr B 6/14 Aktbilaga 81. Per Carlson, ordförande, Karin Lindell, Lennart Göransson och Anders Stenlund MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr B 6/14 Aktbilaga 81 MARKNADSDOMSTOLEN Per Carlson, ordförande, Karin Lindell, Lennart Göransson och Anders Stenlund PROTOKOLLFÖRARE OCH FÖREDRAGANDE Föredraganden Caroline

Läs mer

SAKEN Marknadsföring av telefonabonnemang via telemarketing

SAKEN Marknadsföring av telefonabonnemang via telemarketing KONSUMENTOMBUDSMANNEN STÄMNINGSANSÖKAN Processrådet Gunnar Wikström 2014-05-21 2014/397 Stockholms tingsrätt KARANDE Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad SVARANDE Sveanor AB, 556873-4148 Box 5146

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:5 2015-04-22 Mål nr B 5/13

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:5 2015-04-22 Mål nr B 5/13 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:5 2015-04-22 Mål nr B 5/13 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad Processråden I. N. och G. W. SVARANDE mysafety AB, 556522-0612, Box 27142, 102 52 Stockholm

Läs mer

Marknadsföring av guldköptjänster

Marknadsföring av guldköptjänster MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:11 2008: Datum 2011-05-24 Dnr C 8/10 KÄRANDE/GENSVARANDE SMS Guld AB, Box 5075, 102 42 Stockholm Ombud: advokaten D. T. och jur.kand. A. J., Advokatfirman Konsultbyrån för Marknadsrätt

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:39 2008: Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. Marknadsföring av konsumentkrediter

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:39 2008: Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. Marknadsföring av konsumentkrediter MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:39 2008: 2009-12-18 Datum Dnr B 6/09 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD SVARANDE IKANO Bank SE, Box 717, 343 81 ÄLMHULT Ombud: advokaten C. A. S. och

Läs mer

Granskning av marknadsföring och avtalsvillkor för vissa försäkringar riktade till konsumenter

Granskning av marknadsföring och avtalsvillkor för vissa försäkringar riktade till konsumenter Rapport 2010:16 Granskning av marknadsföring och avtalsvillkor för vissa försäkringar riktade till konsumenter Granskning av marknadsföring och avtalsvillkor för vissa försäkringar riktade till konsumenter

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2014:18 2014-12-30 Mål nr B 9/13

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2014:18 2014-12-30 Mål nr B 9/13 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2014:18 2014-12-30 Mål nr B 9/13 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad SVARANDE Elgiganten AB, 556471-4474 Box 1264, 164 29 Kista Ombud: advokaten S. N. och

Läs mer

Guide för lagstiftning kring e-handel

Guide för lagstiftning kring e-handel Guide för lagstiftning kring e-handel Håll koll på juridiken! De senaste åren har e-handeln växt både i Sverige och utomlands. I takt med detta har också regelverken växt för att främst skydda konsumenterna

Läs mer

Proffice Aktiebolag, Box 70368, 107 24 Stockholm Ombud: advokaten P. A., S. & Partners Advokatbyrå KB, Engelbrektsgatan 7, 114 32 Stockholm

Proffice Aktiebolag, Box 70368, 107 24 Stockholm Ombud: advokaten P. A., S. & Partners Advokatbyrå KB, Engelbrektsgatan 7, 114 32 Stockholm MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2010:18 2008: Datum 2010-06-29 Dnr C 23/09 KÄRANDE Manpower Aktiebolag, Box 1125, 111 81 Stockholm Ombud: advokaterna K. L. och D. T., Advokatfirman Konsultbyrån för Marknadsrätt

Läs mer

Stockholm den 28 november 2006

Stockholm den 28 november 2006 R-2006/1055 Stockholm den 28 november 2006 Till Jordbruksdepartementet Jo2006/2044/KO Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 28 augusti 2006 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Otillbörliga

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2007:17 2007-07-25 Dnr B 1/06. KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2007:17 2007-07-25 Dnr B 1/06. KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2007:17 2007-07-25 Dnr B 1/06 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD SVARANDE Mobillån Sverige AB, Box 618, 101 32 STOCKHOLM Ombud: advokaten G. B., W. Advokatbyrå,

Läs mer

Kundkraft Sverige AB, Västra järnvägsgatan 21, 105 18 Stockholm Ombud: Advokat C. R., W. Advokatbyrå, Box 7543, 103 93 Stockholm

Kundkraft Sverige AB, Västra järnvägsgatan 21, 105 18 Stockholm Ombud: Advokat C. R., W. Advokatbyrå, Box 7543, 103 93 Stockholm MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012-12-11 2012:15 Mål C 26/11 KÄRANDE Elskling AB, Sandelsgatan 16, bv, 115 34 Stockholm Ombud: Advokaterna M. F. och C. T., S. Advokatbyrå, Box 4501, 203 20 Malmö SVARANDE Kundkraft

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 31.5.2010 2008/0196(COD) ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om konsumenträttigheter

Läs mer

Uppföranderegler Gäller från 1 februari 2015

Uppföranderegler Gäller från 1 februari 2015 Uppföranderegler Gäller från 1 februari 2015 Uppföranderegler för avtal om abonnemang för tv, telefoni och bredband Om uppförandereglerna: Uppförandereglerna tillämpas när operatör som har avtal med Telekområdgivarna

Läs mer

KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad. SVARANDE Northmill AB, Box 1045, 164 21 Stockholm. Marknadsföring av krediter

KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad. SVARANDE Northmill AB, Box 1045, 164 21 Stockholm. Marknadsföring av krediter MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2010:30 2008: Datum 2010-12-21 Dnr B 1/10 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad SVARANDE Northmill AB, Box 1045, 164 21 Stockholm SAKEN Marknadsföring av krediter

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL TILL KONSUMENT

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL TILL KONSUMENT ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL TILL KONSUMENT ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi efter överenskommelse med Konsumentverket. 1. Inledande bestämmelser 1.1 Dessa allmänna avtalsvillkor

Läs mer

1(8) Datum 2015-06-16

1(8) Datum 2015-06-16 1(8) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL TILL KONSUMENT ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi efter överenskommelse med Konsumentverket. 1 Inledande bestämmelser 1.1 Dessa allmänna

Läs mer

Fullmaktshanteringen i leverantörsbytesprocessen

Fullmaktshanteringen i leverantörsbytesprocessen SVE400 v2.0 2009-08-21, SVENSK ENERGI Nät Martin Bengtsson 08-677 28 17, 0733-017 453 Martin.Bengtsson@svenskenergi.se PROMEMORIA 1 (11) Datum Beteckning 2010-06-16 Vägledning Fullmaktshanteringen i leverantörsbytesprocessen

Läs mer

Mängdförsäkring ett missbruk av institutet gruppförsäkring?

Mängdförsäkring ett missbruk av institutet gruppförsäkring? Särtryck ur SvJT 2013 s. 837 (häfte 9) Mängdförsäkring ett missbruk av institutet gruppförsäkring? Av docent FILIP BLADINI Försäkringsavtalslagens omfattande reglering av gruppförsäkringar har blivit en

Läs mer

Vägledning. Vägledning om marknadsföring riktad till barn och unga

Vägledning. Vägledning om marknadsföring riktad till barn och unga Vägledning Vägledning om marknadsföring riktad till barn och unga Vägledning om marknadsföring riktad till barn och unga Konsumentverket 2014 Ansvarig handläggare: Cecilia Norlander Förord Den kommersiella

Läs mer

Årsbok 2011 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden. Inledning

Årsbok 2011 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden. Inledning Inledning Inledning Den som arbetar som fastighetsmäklare måste vara registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden. Detta gäller dock inte för den som är advokat. Nämnden för ett register över de mäklare som

Läs mer

Årsbok 2008 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden. Inledning

Årsbok 2008 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden. Inledning Inledning Inledning Den som arbetar som fastighetsmäklare måste vara registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden. Detta gäller dock inte för den som är advokat. Nämnden för ett register över de mäklare som

Läs mer

Information. REGgie. FAQ för blivande registrarer. Avtal och Juridik

Information. REGgie. FAQ för blivande registrarer. Avtal och Juridik REGgie Avtal och Juridik Senast sparat: 2009-02-11 17:05 SE, Stiftelsen för Internetinfrastruktur 2007 Innehållsförteckning 1 AVTAL MELLAN.SE OCH REGISTRAR...3 1.1 VAD INNEBÄR KRAVET OM EN DIREKTLÄNK?...3

Läs mer

Allmänhetens klagomål på området för elektronisk kommunikation, januari - april 2007

Allmänhetens klagomål på området för elektronisk kommunikation, januari - april 2007 DATUM RAPPORTNUMMER 28 juni 2007 PTS-ER-2007:19 ISSN 1650-9862 DIARIENR 07-5723 Allmänhetens klagomål på området för elektronisk kommunikation, januari - april 2007 Förord Post- och telestyrelsen (PTS)

Läs mer

Mäklarsamfundets Ansvarsnämnd. Beslut från 1997 >>>

Mäklarsamfundets Ansvarsnämnd. Beslut från 1997 >>> Mäklarsamfundets Ansvarsnämnd Beslut från 1997 >>> Förord Fastighetsmäklare måste enligt gällande lagstiftning vara registrerade hos tillsynsmyndigheten, Fastighetsinspektionen (FMI), tidigare Fastighetsmäklarnämnden

Läs mer

Årsbok 2004 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden

Årsbok 2004 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden Inledning Inledning Den som arbetar som fastighetsmäklare måste vara registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden. Detta gäller dock inte för den som är advokat. Nämnden för ett register över de mäklare som

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL TILL KONSUMENT

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL TILL KONSUMENT EL 2012 K (rev) 2015-02-27 1(5) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL TILL KONSUMENT ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi efter överenskommelse med Konsumentverket. 1. Inledande bestämmelser

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2001:24 2001-11-01 Dnr B 2/00. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2001:24 2001-11-01 Dnr B 2/00. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM 1 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2001:24 2001-11-01 Dnr B 2/00 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM SVARANDE GE Capital Bank AB, 516401-9936, Box 302, 171 75 STOCKHOLM Ombud: advokaten D.W., Advokatfirman

Läs mer

Konsumenters möjlighet att byta bredbandsleverantör. Rapport 2012:9

Konsumenters möjlighet att byta bredbandsleverantör. Rapport 2012:9 Rapport 2012:9 Konsumenters möjlighet att byta bredbandsleverantör En granskning av avtalsvillkor och marknadsföring avseende uppsägningsoch bindningstid för bredbandstjänster. 2 (31) 2012:9 Konsumenters

Läs mer

D-UPPSATS. Underårigas rättshandlingsförmåga. Petter Ericsson. Luleå tekniska universitet

D-UPPSATS. Underårigas rättshandlingsförmåga. Petter Ericsson. Luleå tekniska universitet D-UPPSATS 2008:051 Underårigas rättshandlingsförmåga Petter Ericsson Luleå tekniska universitet D-uppsats Rättsvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Samhällsvetenskap

Läs mer