1. Omega-3 Kost Nordic AB ( ) Box Huddinge. Marknadsföring av kosttillskott via telefonförsäljning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Omega-3 Kost Nordic AB (556958-8477) Box 2096 141 02 Huddinge. Marknadsföring av kosttillskott via telefonförsäljning"
  • Maj Ek
  • för 1 år sedan
  • Visningar:

Transkript

1 Konsument verket KO Processrådet Gunnar Wikström KO-sekretariatet Stämningsansökan Datum Dnr /408 Stockholms tingsrätt Kärande Konsumentombudsmannen Box Karlstad Svarande 1. Omega-3 Kost Nordic AB ( ) Box Huddinge 2. DRinfoAB ( ) Varuvägen Älvsjö 3. Posse Lindholm ( ) Porfyrvägen Huddinge 4. Edris Parsay ( ) Jaktstigen 29, lgh Lund Uppgivet ombud för samtliga svarande: Advokat Peter Hellman Engström & Hellman Advokatbyrå AB Box Göteborg Saken Marknadsföring av kosttillskott via telefonförsäljning Postadress Fakturaadress Besöksadress Telefon/Fax E-post7webbadress Bankgiro Org.nr Box 48 FE 64 Tage Erlandergatan 8A Karlstad Strömsund

2 2014/408 2 (l8) 1 Yrkanden 1. Konsumentombudsmannen (KO) yrkar att tingsrätten vid vite ålägger Omega-3 Kost Nordic AB (Omega-3 eller bolaget), DRinfo AB (DRinfo), Posse Lindholm och Edris Parsay att vid telefonförsäljning gentemot konsument i början av samtalet tydligt informera om att det är ett samtal från Omega-3 och att samtalets syfte är att sälja ett abonnemang av Omega-3s produkter. 2. KO yrkar att tingsrätten vid vite förbjuder Omega-3, DRinfo, Posse Lindholm och Edris Parsay att vid marknadsföring till konsument påstå eller ge intryck av att konsumenten gått till final eller har chans att gå till final, om inte så är fallet. 3. KO yrkar att tingsrätten vid vite ålägger Omega-3, DRinfo, Posse Lindholm och Edris Parsay att i de fall ett kostnadsbelagt abonnemang marknadsförs tillsammans med ett lockerbjudande - t.ex. att första leveransen är kostnadsfri eller kan erhållas till ett särskilt förmånligt pris - klart och tydligt informera om att konsumenten genom att acceptera lockerbjudandet även binder sig för abonnemanget. 4. KO yrkar att tingsrätten vid vite förbjuder Omega-3, Posse Lindholm och Edris Parsay att kräva betalning för vara eller abonnemang som konsumenten inte beställt. 5. KO yrkar att tingsrätten vid vite förbjuder Omega-3, Posse Lindholm och Edris Parsay att påstå att ångerfristen upphört, om så inte är fallet, och/eller påstå att en förutsättning för att ångerrätten ska gälla är att returnerad vara ska ha kommit i Omega-3s besittning kräva betalning för vara eller abonnemang om konsumenten utnyttjat sin ångerrätt inom ångerfristen. 6. KO yrkar att tingsrätten förordnar att viten som kopplas till förbuden och åläggandena ovan i yrkandena 1-5 förordnas att gälla som löpande viten. 7. KO yrkar att tingsrätten förpliktar Omega-3 c n DRinfo att var för sig utge marknadsstörningsavgift. 8. KO yrkar ersättning för kostnader i målet med belopp som senare kommer att anges.

3 2014/408 3 (18) 2 Sammanfattning av omständigheter och rättsliga argument 2.1 Syfte och identitet (yrkande 1) Telefonförsäljare, som representerat Omega-3, har inte alls eller i vart fall inte i början av samtalet informerat om att de ringer för Omega-3s räkning och att syftet med samtalet är att sälja abonnemang av Omega 3-kapslar. Informationen är väsentlig och den ska lämnas klart och begripligt i början av samtalet. Den bristfälliga informationen har vilselett konsumenten som påverkats i sin förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. 2.2 Finalpåstående (yrkande 2) Telefonförsäljare, som representerat Omega-3, har i samtal med konsumenter grundlöst påstått att konsumenter gått till final eller haft chans att gå till final i en tävling. Ett sådant grundlöst och därmed vilseledande påstående är otillbörligt eftersom det påverkar konsumentens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. 2.1 Lockerbjudande (yrkande 3) Telefonförsäljare, som representerat Omega-3, har särskilt framhållit att konsumenten kan erhålla Omega 3-kapslar gratis, på prov eller på annat sätt gett konsumenten intryck av att denne inte kommer att behöva betala något förutom möjligen en portokostnad (lockerbjudande). Väsentlig information om att detta lockerbjudande varit kopplat till ett abonnemang av kosttillskott ska lämnas klart och begripligt. Informationen har tvärtom utelämnats helt, eller på sin höjd varit oklar eller ofullständig. Detta har påverkat konsumentens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. 2.2 Fakturering utan avtal (yrkande 4) Omega-3 har krävt betalning för levererade Omega-3-kapslar som konsumenten inte har beställt. En sådan marknadsföringsåtgärd är under alla förhållanden otillbörlig. 2.3 Ångerrätten (yrkande 5) I samband med att konsumenten velat utnyttja eller utnyttjat sin ångerrätt har Omega-3 lämnat felaktig information om ångerrätten. Dessutom har Omega-3 fakturerat konsumenter trots att konsumenter korrekt och inom ångerfristen utnyttjat sin ångerrätt. Den vilseledande informationen om ångerrätten samt Omega-3s ogrundade betalningskrav har påverkat konsumentens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut.

4 2014/408 4 (18) 2.4 Medverkansansvar (yrkande 1-5) DRinfo, Posse Lindholm och Edris Parsay har handlat på Omega-3s vägnar samt bidragit till marknadsföringen. Posse Lindholm och Edris Parsay har genom sin ledande ställning, både i Omega-3 och DRinfo, haft ett bestämmande inflytande över bolagens verksamhet. DRinfo har, enligt Omega-3, enbart medverkat vid telefonförsäljningen. Yrkandena 4 och 5 riktas därför inte gentemot DRinfo. 2.5 Löpande vite (yrkande 6) Det finns anledning att befara att Omega-3, DRinfo, Posse Lindholm och Edris Parsay kommer att upprepa nu aktuella överträdelser i framtiden. Det är därför lämpligt att förena förbuden och åläggandena med löpande viten. 2.6 Marknadsstörningsavgift (yrkande 7) Överträdelserna enligt yrkandena 2-5 är reglerade under lagrum som är kopplade till sanktionen marknadsstörningsavgift. Överträdelser har begåtts uppsåtligen eller av oaktsamhet. Även omständigheterna i övrigt, bl.a. att marknadsföringen skett genom telefonförsäljning, motiverar att marknadsstörningsavgift döms ut. 3 Sakomständigheter 3.1 Ärendets handläggning Mellan april och september 2014 mottog Konsumentverket 100 anmälningar mot Omega-3s telefonförsäljning av kosttillskottet Omega-3. Anmälningarna uppvisar en i väsentliga delar samstämmig bild av bolagets marknadsföringsmetoder. KO bifogar ett urval av de inkomna anmälningarna (bil. 1-11). Konsumentverket startade ett ärende i mitten av april Vid brevkommunikation har Konsumentverket bl.a. efterfrågat ljudfiler på 14 hela samtal. Bolaget har enbart skickat in en kortare del av samtalet (det s.k. "kvittot") från fem samtal. Samtalen med Gunnar Carlsson (bil.12), Gustav Josefsson (bil. 13), Mindra Forsman (bil. 14) och Annelie Hultgren (bil. 15) bifogas. Efter att Konsumentverket riktat kritik mot bolagets säljmetoder översände Omega-3 första reviderade samtalsmanuset (bil. 16). Därefter har bolaget

5 2014/408 5 (18) ytterligare en gång reviderat sitt manus (bil. 17). Tidigare säljmanus, som KO efterfrågat, har bolaget enligt egen uppgift inte arkiverade. Den 11 augusti 2014 meddelade Omega-3 a tt bolaget sedan "..en tid tillbaka.." beslutat att inte längre bedriva telefonförsäljning. I slutet av augusti 2014 överlämnade Konsumentverket ärendet till KO för eventuella rättsliga åtgärder. KO har under utredning av ärendet uppmärksammat olika kopplingar till närstående bolag där liknande överträdelser förekommit. 3.2 Bolagen, bolagsmännen och närstående bolag Omega-3 Kost Nordic AB Enligt verksamhetsbeskrivningen ska bolaget ägna sig åt handel med kosttillskott och liknande produkter. Bolaget startade i februari 2014 och har ännu inte upprättat årsredovisning. Omega-3 har samma verksamhetsadress (Varuvägen 9 i Älvsjö) som Adonmark AB. Varuvägen 9 i Älvsjö är även postadress för bolagen DRinfo AB, Solbrun Beta AB, Greencaller AB (f.d. Eshopper AB) och dxit AB (bil ). Posse Lindholm och Edris Parsay är styrelseledamot respektive styrelsesuppleant och de är var för sig firmatecknare. Posse Lindholm är VD. Som mottagare på bolagets bankgironummer står Posse Lindholms c/o-adress (bil. 24) DRinfo AB DRinfo är ett callcenterbolag. DRinfo är dotterbolag till Adonmark och systerbolag till Greencaller. DRinfo startade i oktober 2013 och har ännu inte upprättat någon årsredovisning. Posse Lindholm och Edris Parsay är styrelseledamot respektive styrelsesuppleant och de är var för sig firmatecknare. Posse Lindholm är VD. Av Adonmarks årsredovisning för 2013 framgår att DRinfo inte hade något resultat det året Posse Lindholm och Edris Parsay Posse Lindholm och Edris Parsay har ett flertal uppdrag i olika bolag (bil. 25 och 26). Bland dessa kan noteras att de är styrelseledamot respektive styrelsesuppleant samt firmatecknare i Omega-3, Greencaller, Solbrun Beta, DRinfo, dxit och Adonmark. Posse Lindholm är VD i samtliga bolag Adonmark AB Adonmark ett s.k. leadsföretag som bl.a. anordnar tävlingar på internet där konsumenter lämnar kontaktuppgifter. Adonmark säljer sedan kontaktuppgifterna. Enligt Omega-3 är det Adonmark som levererat konsumenters kontaktuppgifter till Omega-3. Adonmark är moderbolag till DRinfo och Greencaller var Adonmarks årsomsättning 6,7 mkr.

6 2014/408 6 (18) Konsumentverket har fått in 25 konsumentanmälningar mot Adonmark, den senaste i november Greencaller AB (f.d. Eshopper AB) Greencaller hette tidigare Eshopper. Konsumentverket har handlagt två ärenden mot Eshopper. Det senare ärendet ledde till att Eshopper i oktober 2013 godkände föreläggande FF 20i3:i4/IF 2013:21 (bil. 26). Edris Parsay och Posse Lindholm undertecknade föreläggandet i egenskap av firmatecknare. Edris Parsay företrädde Eshopper i kommunikationen med Konsumentverket. I detta sammanhang var Edris Parsay bl.a. på personligt besök i Konsumentverkets lokaler. Det finns påtagliga likheter mellan de i detta mål aktuella överträdelserna och de överträdelser som låg till grund för föreläggandet mot Eshopper. Efter firmabytet från Eshopper tycks Greencaller numer primärt ägna sig åt callcenterverksamhet Solbrun Beta AB Enligt verksamhetsbeskrivningen ska Solbrun Beta - liksom Omega-3 - ägna sig åt handel med kosttillskott och liknande produkter. Solbrun Beta startade i maj Mellan juni och september 2014 inkom drygt 30 anmälningar mot Solbrun Beta. Av anmälningar som inkommit till Konsumentverket framgår att Omega-3 använder samma marknadsföringsmetoder Solbrun Betas agerande med Eshoppers/Greencallers och Omega-3S dxit AB dxit AB startade i januari Konsumentverket handlägger för närvarande ett ärende mot bolaget Top Formula AB angående vilseledande telefonförsäljning av Omega 3-kapslar. Enligt Top Formula anlitar man dxit AB både som callcenterbolag och leadsbolag, uppgifter som nyligen bekräftats av dxit. Inkomna anmälningar antyder att dxits/ TopFormulas marknadsföringsmetoder i allt väsentligt överensstämmer med Omega-3s, Solbrun Betas och Eshoppers/Greencallers. 3.3 Marknadsföringen Yrkande 1 och 2 (syfte och identitet samt finalpåstående) Omständigheter Telefonsäljarna har inte, såvitt framkommit, lämnat någon information om att samtalet kommit från eller skett för Omega-3s räkning. Enligt ett antal konsumenter har telefonförsäljaren tvärtom påstått att det är ett annat bolag, oftast ICA, som på något sätt står bakom eller medverkar i tävlingen. Brister i att ange identiteten har även vitsordats av bolaget i brev till Konsumentverket (bil. 27).

7 2014/408 7 (18) Det som enligt ett flertal anmälningar (bil. 2-5) framför allt framhållits inledningsvis i samtalen är påståenden om att konsumenterna gått till final i en tävling eller att de är finalister. Detta bekräftas även av den första versionen av samtalsmanuset (bil. 16). I brev till Konsumentverket (bil. 28) uppgav dock Omega-3 att den enda informationen som Omega-3 fått från Adonmark om konsumenterna, utöver personuppgifter, var att de "..i tävlingsvillkoren samtyckt till att bli kontaktade av bolaget". Vidare har säljaren, enligt uppgifter i anmälningar (bil. 1-7), i böljan av samtalet ha framhållit ett lockerbjudande - att konsumenten kan få en försändelse av Omega-3-kapslar gratis, på prov eller liknande - i vissa fall mot en fraktkostnad på 39 kr. Även enligt de samtalsmanus som bolaget skickat in efter att ärendet inleddes har information om abonnemanget och villkoren lämnats först senare under samtalet KO:s bedömning Syfte och identitet Det egentliga syftet med samtalet har varit att sälja ett abonnemang av Omega- 3s kosttillskott Omega 3-kapslar. Att ingen information om detta lämnats i början av samtalet styrks av samtalsmallarna och anmälningar. Inte heller har information lämnats om att Omega-3 legat bakom försäljningen, alternativt har informationen i vart fall inte motsvarat kraven som ställs på sådan information. Även detta styrks av de båda samtalsmallarna och av anmälningar. Grundregeln för all marknadsföring är att det tydligt ska framgå vem som ansvarar för marknadsföringen (9 MFL). Vid telefonförsäljning ska en telefonförsäljare i början av varje samtal uppge bl.a. sin identitet. Syftet med samtalet ska också uppges (2 kap. 6 DHL/ 2 kap 2 DAL). (Anmärkning: Den 13 juni 2014 trädde Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler i kraft (här förkortad DAL). DAL ersätter Distans- och hemförsäljningslagen (DHL) som har samma SFS-nummer.) Om telefonförsäljaren underlåter att i början av samtalet lämna information om syftet med samtalet och identiteten på säljande företag på sätt som föreskrivs ska 10 tredje stycket MFL tillämpas (2 kap 2 tredje stycket och 6 DAL). Att underlåta att i början av samtalet lämna aktuell information strider mot nämnda lagregler och det påverkar en konsumentens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. Finalpåstående Telefonförsäljarnas regelmässiga påståenden om att konsumenter gått till final har varit påhittade, det styrks av bolagets egna uppgifter. Uppgiften om final är alltså vilseledande enligt 10 första stycket. Påståendena är även otillbörliga

8 2014/408 8 (18) enligt 8 MFL eftersom påståendena påverkar konsumentens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut Yrkande 3 (lockerbjudandet) Omständigheter Omega-3s huvuderbjudande (abonnemanget) är alltid kopplat till lockerbjudandet (provpaketet). Anmälningar (bil. 1 och 3-6) visar att konsumenterna inte informerats om eller i vart fall inte på ett tillräckligt tydligt sätt fått information om att lockerbjudandet varit kopplat till ett abonnemang. Av ljudfiler (bil ) framgår att under den avslutande delen av samtalet (det s.k. "kvittot") presenteras enbart kortfattad information om abonnemanget och att informationen lämnas närmast i förbigående. Däremot har konsumenterna, inte minst i början av samtalet, fått mycket utförlig information om lockerbjudandet KO:s bedömning Omega-3s erbjudande är ett s.k. kombinationserbjudande där abonnemanget av månadsvisa leveranser för 298 kr av Omega-3-kapslar är huvuderbjudandet. Den första försändelsen (provpaketet) är ett tilläggserbjudande som, pga sin förmånlighet och sättet det framhålls på, betraktas som ett s.k. lockerbjudande. Att marknadsföra ett abonnemang med ett lockerbjudande, t.ex. att abonnemanget inleds med en inledande kostnadsfri eller rabatterad period som senare övergår i ett fullkostnadsabonnemang, möter i sig inga hinder. En sådan avtalskonstruktion är dock förhållandevis komplicerad att förstå för en konsument. Information om villkor ska vara så tydliga så att inget missförstånd kan uppkomma. Tydligheten är extra viktig vid telefonförsäljning eftersom villkor, särskilt om de är komplicerade, då är svårare att uppfatta än vid annan försäljning. Höga lo-av på att informationen är korrekt, utförlig och tydlig ställs enligt telemarketingbranschens egna branschregler (bil. 28). Näringsidkaren måste säkerställa att konsumenten är fullt införstådd med vad ett avtal innebär. KO anser att affärsmetoden är vilseledande och otillbörlig enligt 10 tredje stycket och 8 MFL eftersom den väsentliga informationen om abonnemanget helt utelämnas, eller i vart fall är bristfällig, vilket påverkar konsumentens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut.

9 2014/408 9 (18) Yrkande 4 (faktura utan avtal) Omständigheter Anmälningar (bil. 1, 3,4, 6, 7, 9 och 10) vittnar om att Omega-3 fakturerat konsumenter med 39 kr för "gratisleveransen" och 298 la - för den första abonnemangsleveransen trots att det saknats gemensam partsavsikt att ingå avtal om leverans och abonnemang av Omega-3 kosttillskott och att något avtal därför aldrig kommit till stånd KO:s bedömning Även åtgärder som näringsidkaren vidtar gentemot konsumenten efter genomfört köp, s.k. efterköpssituationer, kan räknas som marknadsföring. Den nu aktuella otillbörliga marknadsföringsåtgärden utgörs av falauran, d.v.s. kravet på betalning, som Omega-3 skickar till konsumenterna efter att avtal (enligt Omega-3s uppfattning) ingåtts. Det är således fråga om en efterköpssituation. Bevisbördan för att marknadsföringsmetoden, d.v.s. faktureringen, ägt rum faller på KO. Även om det torde vara ostridigt att Omega-3 krävt betalning så styrks detta av anmälningarna. Enligt KO:s uppfattning, är det bolaget som ska styi'ka den omständighet som bolaget åberopar till grund för rätten att kräva betalning, d.v.s. att avtal träffats. Detta skulle bolaget kunna styi'ka t.ex. genom ljudfiler på telefonsamtal där avtal ingåtts. Fem ljudfiler med endast en begränsad del ("kvittot") av samtalet har översänts till KO. Dessa kvitton visar inte, enligt KO:s uppfattning, att något avtal ingåtts. KO anser tvärtom att innehållet och samstämmigheten i de av KO ingivna anmälningarna samt de fyra ljudfilerna styrker att avtal inte träffats. I "kvittot" läser telefonförsäljaren bara upp innehållet i det påstådda avtalet - utan att konsumenten bekräftar riktigheten av detta. Det lämnas m.a.o. inga ömsesidiga viljeförklaringar som tyder på att det finns en gemensam partsavsikt att ingå avtal. Enligt 4 MFL gäller bilaga 1 till Europarlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG (den s.k. "svarta listan") som lag i Sverige. Punkterna i svarta listan räknar upp de särskilt allvarliga aggressiva affärsmetoderna. Att fakturera konsumenter utan föregående beställning på det sätt som skett anser KO stå i strid med p. 29 i svarta listan. Enligt 7 fjärde stycket MFL är de i svarta listan uppräknade aggressiva affärsmetoderna under alla förhållanden otillbörliga.

10 2014/408 IO (18) Yrkande 5 (ångerrätten) Omständigheter Abonnemangsavtal ska enligt bolagets allmänna standardvillkor sägas upp 4 dagar före nästa leverans. Tiden mellan "gratisleveransen" och andra leveransen (första abonnemangsleveransen) har ofta varit mycket kort - så kort att det ibland inte ens varit möjligt att hinna med att "säga upp" abonnemanget 4 dagar före nästa leverans. Konsumenter har då - trots att något avtal egentligen inte ingåtts - försökt att utnyttja sin lagenliga ångerrätt. Omega-3 har dock nekat konsumenten rätt att ångra (det påstådda) köpet. Anmälningar (bil. i, 2, 4, 6, 8,10 och 11) visar dels att Omega-3 nekat konsumenter ångerrätt trots att konsumenter har utnyttjat sin ångerrätt inom 14 dagar från att de mottagit "prov-/ gratisleveransen" - ibland t.o.m. inom 14 dagar efter telefonsamtalet. Ibland har Omega-3 sagt att det är för sent att säga upp kommande ordinarie leverans och ibland har bolaget uppgett att det inte finns någon ångerrätt på den första ordinarie leveransen efter att den skickats, vilket enligt Omega-3 medför att konsumenten inte får utnyttja ångerrätten. Ibland tycks det som att Omega-3 vägrat konsumenten ångerrätt om inte denne uttryckligen sagt orden "utnyttja ångerrätt" utan uttryck sig som att han eller hon vill bli av med eller säga upp köpet/abonnemanget. Trots att köpet gällt en vara har Omega-3 ibland felaktigt påstått att ångerfristen ska räknas från dagen för samtalet. Dels visar anmälningarna att Omega-3 i flera fall uppgett att konsumenter inte haft rätt att utnyttja sin ångerrätt om inte returnerade paket kommer fram till bolaget (bil. 1, 4, 6, 8). Det förefaller som att bolaget trott att ångerrätten är kopplad till om och när den returnerade varan kommer fram. Om returförsändelsen, enligt Omega-3, inte kommit fram har Omega-3 uppgett att ångerrätten inte "godkänns". Noterbart är att det är anmärkningsvärt många returförsändelser som kommit på avvägar - även rekommenderad post. Bolagets felaktiga information framgår särskilt tydligt i de anmälningar där konsumenter bifogat mailkonversation med bolaget. Omega-3 har alltså lämnat felaktig information om ångerrätten i olika avseenden och trots att Omega-3 hite haft laglig grund att kräva betalning så har bolaget ändå skickat faktura på 39 kr för första försändelsen och 298 kr för första månadens abonnemang avomega-3-kapslar KO:s bedömning Ångerrätt och efterköp I förarbetena till nu gällande marknadsföringslag angav lagstiftaren att "Flera situationer som tidigare uppfattats fi'ämst som köp- eller avtalsrättsliga frågor kommer nu även att kunna bedömas utifrån den marknadsrättsliga regleringen. Bestämmelserna om aggressiv marknadsföring och att efterköpssituationer omfattas av marknadsföringsbegreppet är tydliga

11 2014/ (18) exempel på detta." (prop. 2007/08:115 s. 88). Ett sådant exempel är det ovan under yrkande 4 nämnda situationen där fakturering skett trots att inget avtal förelegat. Information om ångerrätt som lämnas i en kundtjänst och betalningskrav som skickas till konsument (efter att konsumenten fått oriktiga uppgifter om sina lagliga rättigheter) kan utgöra marloiadsföring i efterköpssituation. Vilseledande om konsumentens lagliga rättigheter Ångerrätten ska utnyttjas inom ångerfristen. Enligt tidigare gällande 2 kap 10 DHL hade konsumenten 14 dagar på sig att ångra ett köp från det att konsumenten tagit emot en bekräftelse med ångerrättsinformation. Som ovan nämnts kan enligt sedan den 13 juni 2014 gällande 2 kap 10 och 12 DAL ångerrätten utnyttjas inom 14 dagar från det att konsumenten tagit emot varan. Enligt 10 MFL första stycket får inte näringsidkare vid marknadsföring använda sig av vilseledande påståenden eller andra framställningar. Detta gäller särskilt bl.a. vilseledande påståenden eller framställningar om konsumenters rättigheter enligt lag (10 andra stycket 10 p). Förutom att en näringsidkare inte får lämna felaktiga och vilseledande påståenden får näringsidkare inte heller utelämna eller lämna oklar information som är av väsentlig betydelse för konsumenten - detta anses också vilseledande (10 tredje stycket). Om vilseledandet påverkat konsumenternas förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut är marknadsföringen otillbörlig enligt 8 MFL. Omega-3 har vilselett konsumenterna om deras lagliga rättigheter. Bolagets agerande har påverkat konsumenternas förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. Affärsmetoden ska därför förbjudas i enlighet med vad som framgår av det femte yrkandet, första strecksatsen. Fakturering trots utnyttjad ångerrätt Vidare visar anmälningarna att Omega-3 krävt betalning från konsumenter som på ett korrekt sätt försökt att utnyttja sin ångerrätt inom ångerfristen. Att loäva betalning efter att en konsument i rätt tid anmält att han eller hon ångrar köpet måste, enligt KO:s uppfattning, betraktas som aggressiv marloiadsföring. Enligt KO:s uppfattning är fakturering trots att konsumenten korrekt utnyttja sin lagliga ångerrätt inom ångerfristen en marknadsföringsmetod jämförbar med när en näringsidkare kräver betalning trots att inget avtal finns (p. 29 svarta listan). I vart fall ska ett sådant förfarande anses strida mot 7 MFL. Enligt KO ska marknadsföringen förbjudas i enlighet med femte yrkandet andra strecksatsen, eftersom faktureringen i märkbar mån påverkar eller sannolikt påverkar konsumentens affärsbeslut då denne ska avgöra om han eller hon ska betala eller inte. Alternativt skulle marknadsföringen kunna betraktas såsom vilseledande och

12 2OI4/ (l8) då bedömas enligt pkt 21 i svarta listan eller som vilseledande och otillbörlig marknadsföring enligt 10 första och andra stycket och 8 MFL Yrkande 1-5 (personligt ansvar och medverkansansvar) Omständigheter Posse Lindholm och Edris Parsay är styrelseledamot respektive styrelsesuppleant och båda är var för sig ensamma firmatecknare i både Omega-3 o c n DRinfo. Posse Lindholm är VD i båda bolagen och står som c/oadressat på Omega-3s bankgironummer. Särskilt Edris Parsay var mycket engagerad i Konsumentverkets båda ärenden angående Eshoppers vilseledande marloiadsföring där det var han som skötte kommuniceringen, såväl brevledes som genom att personligen besöka Konsumentverket. Edris Parsay och Posse Lindholm godkände båda KO:s föreläggande FF 20i3:i4/IF 2013:21 gentemot Eshopper. Omega-3 har uppgett att det är det närstående callcenterbolaget DRinfo som handhaft telefonförsäljningen (bil. 29) KO:s bedömning Förbud (23 MFL) kan meddelas en anställd, någon som handlat på en näringsidkares vägnar eller var och en som i övrigt väsentligen bidragit till otillbörlig marknadsföring. Ett åläggande (24 MFL) kan meddelas en anställd eller någon som handlat på en näringsidkares vägnar. DRinfo, Posse Lindholm och Edris Parsay har handlat på Omega-3s vägnar och därmed medverkat till marknadsföringen. Enligt praxis från Marknadsdomstolen (t.ex. MD 2005:38 och MD 2006:1) anses en ensam styrelseledamot och firmatecknare ha ett så bestämmande inflytande över bolagets verksamhet och marknadsföring att ett personligt förbud kan meddelas. Posse Lindholm och Edris Parsay har erfarenhet och kunskap från ledningsarbete i bolag med liknande verksamhet som Omega-3 och DRinfo (se ovan pkt 3.2.3), vilket i sig talar för att de deltagit i den aktiva driften av Omega-3 o c h DRinfo och utformningen av bolagens marknadsföring. Bl.a. genom att de haft ledande positioner i Omega-3 och DRinfo, där de båda dessutom är de enda som haft firmateckningsrätt, så har de haft ett bestämmande inflytande i bolagen och då även bl.a. över marknadsföringen. Eftersom DRinfo och Omega-3 haft samma bolagsledning (Posse Lindholm och Edris Parsay) och samma verksamhetsadress/postadress är det uppenbart att bolagen kommunicerat med varandra om marknadsföringen.

13 2014/ (18) Yrkande 6 (löpande vite) Ett förbud eller åläggande ska förenas med vite om det inte av särskilda skäl är obehövligt (26 MFL). Enligt KO:s uppfattning finns inga sådana skäl. Ett löpande vite aktualiseras i situationer då det kan befaras att näringsidkare (i detta mål Omega-3, DRinfo, Posse Lindholm och Edris Parsay) åsidosätter domstolens beslut upprepade gånger. Bl.a. tidigare beteende, marknadens och säljformens särskilda beskaffenhet kan beaktas vid bedömningen (prop. 1984/85:96 s.51). I målet påtalade överträdelser är väsentligen samma som de som framgår av KO:s föreläggande FF 20i3:i4/IF 2013:21 gentemot Eshopper - ett föreläggande som alltså godkändes av Posse Lindholm och Edris Parsay gemensamt. Enligt KO:s uppfattning ska särskilt beaktas att det bara gick ca sex månader från det att Eshopper genom Posse Lindholm och Edris Parsay godkände KO:s föreläggande till dess att de första anmälningarna mot Omega- 3, avseende i stort sett identiska överträdelser, inkom till Konsumentverket. Risken för framtida överträdelser bedömer därför KO som påtaglig Yrkande 7 (marknadsstörningsavgift) En näringsidkare som uppsåtligen eller av vårdslöshet biyter mot bl.a. 7 eller 8 och 9 och/eller 10 MFL eller mot någon av bestämmelserna i bilaga I till direktiv 2005/29/EG kan enligt 29 MFL förpliktas att erlägga marknadsstörningsavgift. Avgiftens storlek ska bestämmas till ett belopp mellan kr och 5 mkr, dock maximalt 10 % av föregående års omsättning. Saknas uppgift om årsomsättning ska denna uppskattas (31 MFL). Vid bestämmande av avgiftens storlek ska särskild hänsyn tas till hur allvarlig överträdelsen är och hur länge den pågått. (32 MFL). Av förarbetena till MFL (prop. 2007/08:115 s. 119 f) framgår bl.a. att marknadsstörningsavgift är kopplad till bestämmelser som reglerar särskilt klandervärda förfaranden. Exempel som nämns som särskilt klandervärda är om konsumenter upplever att ett försäljningssätt inte är tillförlitligt (ett exempel som nämns är telefonförsäljning) eller om en hel bransch riskerar bristande tilltro på grund av en näringsidkares otillbörliga agerande. Även en medverkande som handlar på näringsidkarens vägnar kan påföras marknadsstörningsavgift. Påtalade överträdelser, som bl.a. innefattar överträdelser mot svarta listan, är enligt KO:s uppfattning så klandervärda att de i sig utgör grund för att marknadsstörningsavgift ska utgå. Försäljningssättet som använts har varit telefonförsäljning, vilket lett till att marknadsföringen (ytterligare) försämrat allmänhetens förtroende för telefonförsäljning. För att kunna döma ut marknadsstörningsavgift ska överträdelsen ha begåtts uppsåtligt eller av oaktsamhet. Som ovan anförts har Edris Parsay och Posse Lindholm för drygt ett år sedan godkänt KO:s föreläggande FF 20i3:i4/IF 2013:21 mot Eshopper. Överträdelserna nu överensstämmer i allt väsentligt med de som låg till grund för föreläggandet. Omega-3s och DRinfos agerande

14 2014/ (18) vittnar om systematiska överträdelser mot lagregler och en påtaglig nonchalans av både gällande regler och den skada Omega-3 o c n DRinfo tillfogar konsumenterna. Det ligger närmare till hands att hävda att överträdelserna begåtts uppsåtligt än av oaktsamhet. När det gäller marknadsstörningsavgiftens storlek ska framhållas att det rör sig om flera och allvarliga överträdelser, bl.a. är åtminstone ett av de ageranden som framgår av anmälningarna reglerat i den s.k. svarta listan - fakturering utan att avtal funnits. Med hänsyn till att inget av bolagen ännu lämnat årsredovisning hemställer KO om att få inkomma med yrkande på marknadsstörningsavgiftens storlek när bolagen lämnat sina första årsredovisningar, vilket torde ske inom en snar framtid. 4 Forum och talerätt Enligt 48 MFL är KO taleberättigad och Stockholms tingsrätt behörig domstol i mål angående marknadsstörningsavgift. Enligt 47 samma lag förs talan om förbud eller åläggande vid Stockholms tingsrätt när talan om marknadsstörningsavgift väckts. 5 Bevisning Bilaga Handling och bevistema 1 Anmälan från Gunnar Carlsson (med tillhörande mailkonversation och faktura) till styrkande av - att telefonförsäljaren i början av samtalet pratat om en tävling och om ett lockerbjudande. - att telefonförsäljaren inte lämnat uppgift om att erbjudandet varit kopplat till någon kostnad eller andra åtaganden. - att Gunnar, enligt Omega-3s mail, först efter första utskicket, skulle ha valt vilken prenumerationsform han ville ha. - att Gunnar inte beställt Omega-3-kapslar och att Omega-3 trots detta fakturerat Gunnar för Omega-3-kapslar. - att Gunnar, trots att han inte beställt, ändå omgående utnyttjat sin ångerrätt - att Omega 3 påstått att en förutsättning för att ångerrätten ska gälla är att returnerad vara ska ha kommit i Omega-3s besittning. - att Omega 3 krävt betalning trots att Gunnar utnyttjat sin ångerrätt inom ångerfristen. 2 Anmälan från Gustav Josefsson (med tillhörande tjänsteanteckning) till styrkande av - att telefonförsäljaren i början av samtalet pratat om en tävling, att han varit en av finalisterna och om ett lockerbjudande. - att Omega-3 fakturerat Gustav för Omega-3-kapslar - att Omega 3 krävt betalning för varor trots att Gustav utnyttjat sin ångerrätt inom ångerfristen.

15 2014/ (18) Anmälan från Mindra Forman (med tillhörande mailkonversation med Konsumentverket) rz'// styrkande av - att telefonförsäljaren i början av samtalet pratat om en tävling och om ett lockerbjudande. - att telefonförsäljaren påstått att hon var en av finalisterna i en tävling. - att telefonförsäljaren intygat att det inte var ett abonnemang kopplat till lockerbjudandet. - att Mindra gått med på en gratisförsändelse men inte beställt ett abonnemang av Omega-3-kapslar och att Omega-3 trots detta fakturerat Mindra för abonnemang av Omega-3-kapslar. Anmälan från Annelie Hultgren, (inklusive mailkorrespondens med bolaget och Konsumentverket samt fotografier) till styrkande av - att telefonförsäljaren i början av samtalet pratat om en tävling och om ett lockerbjudande. - att telefonförsäljaren uppgett att erbjudandet var helt gratis. - att Annelie inte beställt Omega-3-kapslar och att Omega-3 trots detta fakturerat Annelie för Omega-3-kapslar. - att Omega 3 påstått att en förutsättning för att ångerrätten ska gälla är att returnerad vara ska ha kommit i Omega-3s besittning. - att Omega 3 krävt betalning för abonnemang eller annan produkt trots att konsumenten utnyttjat sin ångerrätt inom ångerfristen. Anmälan från Gerd Wendt (med tillhörande tjänsteanteckning) till styrkande av - att telefonförsäljaren i början av samtalet pratat om en tävling, att Gerd gått till final och om ett lockerbjudande. - att Gerd enbart ville prova Omega-3-kapslar. Anmälan från Annika Karlsson (med tillhörande mailkonversation med bolaget och utdrag från posten) till styrkande av - att Omega-3 e n e r DRinfo uppgett sig ringa från ICA. - att telefonförsäljaren i början av samtalet pratat om en tävling. - att telefonförsäljaren inte nämnt något om abonnemang. - att Annika inte beställt Omega-3-kapslar och att Omega-3 trots detta fakturerat Annika för Omega-3-kapslar. - att Omega 3 påstått att en förutsättning för att ångerrätten ska gälla är att returnerad vara ska ha kommit i Omega-3s besittning. - att Omega 3 krävt betalning för abonnemang eller annan produkt trots att konsumenten utnyttjat sin ångerrätt inom ångerfristen. Anmälan från Stig Karlsson (med tillhörande fakturor, post- och mailkonversation m.m.) till styrkande av - att Omega-3 eller DRinfo uppgett sig ringa från ICA. - att telefonförsäljaren i början av samtalet pratat om en tävling och om ett lockerbjudande. - att Stig inte beställt något från Omega-3 o c n a t t Omega-3 trots detta fakturerat honom för Omega-3-kapslar.

16 2014/ (18) 8 Anmälan från Lisa Bard (med tillhörande mailkonversation) till styrkande av - att telefonförsäljaren i början av samtalet pratat om ett kostnadsfritt lockerbjudande. - att Lisa accepterat första försändelsen men åberopat ångerrätt direkt vid ankomst av första försändelsen. - att Omega 3 påstått att en förutsättning för att ångerrätten ska gälla är att returnerad vara ska ha kommit i Omega-3s besittning. - att Omega 3 krävt betalning för abonnemang eller annan produkt trots att Lisa utnyttjat sin ångerrätt inom ångerfristen. 9 Anmälan från Therese Abrahamsson (med tillhörande mailkonversation) till styrkande av - att Therese aldrig varit i kontakt med Omega-3. - att Therese inte beställt Omega-3-kapslar och att Omega-3 trots detta fakturerat Therese. 10 Anmälan från Håkan Eriksson (med tillhörande mailkonversation) till styrkande av - att Håkans mor inte beställt Omega-3-kapslar och att Omega-3 trots detta fakturerat Håkans mor för abonnemang av Omega-3- kapslar. - att Håkan, för sin mammas räkning - trots att inget avtal ingåtts - ändå utnyttjat ångerrätten inom ångerfristen. - att Omega-3 lämnat felaktig information om innebörden av ångerrätten. - att konsumenter krävts på ersättning för första sändningen av levererad vara på abonnemanget trots att ångerrätten utnyttjats inom ångerfristen. 11 Anmälan från Lise-Lott Tonring (med tillhörande mail till Konsumentverket) till styrkande av - att Omega-3 lämnat felaktig information om innebörden av ångerrätten. - att Lise-Lott vägrats att utnyttja sin ångerrätt inom den legala ångerfristen Ljudfiler från samtal mellan telefonförsäljare och Gunnar Carlsson, Gustav Josefsson, Mindra Forman respektive Annelie Hultgren åberopas rz7/ styrkande av - att det inte funnits någon gemensam partsavsikt att ingå avtal. - att telefonförsäljarens information om abonnemanget lämnats kortfattat och i förbigående. - att ljudfilerna avviker från reviderade samtalsmanus (bil 16 och 17). ' 16 Samtalsmanus (första reviderade versionen) till styrkande av - att telefonförsäljaren påstått att konsumenten varit finalist.

17 2014/ (18) - att det inte i början av samtalet informerats om att samtalets syfte varit att marknadsföra ett erbjudande om ett abonnemang av Omega 3-kapslar. - att det inte i början av samtalet lämnats information om att telefonförsäljningen skett för Omega-3s räkning. - att samtalsmanus avviker från ljudfilerna. 17 Samtalsmanus (andra reviderade versionen) fz'zz styrkande av - att ordet finalist tagits bort. - att det inte i början av samtalet informerats om att samtalets syfte varit att marknadsföra ett erbjudande om ett abonnemang av Omega 3-kapslar. - att det inte i början av samtalet lämnats information om att telefonförsäljningen skett för Omega-3s räkning. - att samtalsmanus avviker från ljudfilerna. 28 Brev den 14 maj 2014 från Omega-3 till Konsumentverket till styrkande av - att Omega-3 uppmärksammat att bolagets identitet inte uppgivits i samtliga försäljningssamtal. - att den enda information Omega-3 erhållit från Adonmark var personernas kontaktuppgifter och uppgift om att de i tävlingsvillkor samtyckt till att bli kontaktade. 30 Brev den 11 augusti 2014 från Omega-3 till Konsumentverket till styrkande av - att DRinfo är ett callcenterbolag som utfört och ansvarat för telefonförsäljningen åt Omega-3. KO kan komma att komplettera bevisuppgiften med skriftlig och/eller muntlig bevisning. 6 Övriga bilagor Bilaga Handling Företagsinformation/registerutdrag från Infotorg avseende bolagen Omega-3, DRinfo, Adonmark, Greencaller (f.d. Eshopper), Solbrun Beta och dxit. 24 Utdrag från bankgirocentralen ang. Omega-3s bankgironummer. 25 och 26 Utdrag från Infotorg utvisande Posse Lindholms och Edris Parsays styrelseuppdrag. 27 KO:s föreläggande FF 20i3:i4/IF 2013:21 gentemot Eshopper AB (nuvarande Greencaller AB).

18 2014/ (18) 29 Etiska regler för telemarketing upprättade av branschorganisationerna för direktmarknadsföring (SWEDMA) och telemarketing (Kontakta) Utdrag från folkbokföringsregistret för Posse Lindholm. Utdrag från folkbomöringsregistret för Edris Parsay. Cecilia Tisell Stf Konsumentombudsman Gunnar Wikström Processråd

SAKEN Marknadsföring av telefonabonnemang via telemarketing

SAKEN Marknadsföring av telefonabonnemang via telemarketing KONSUMENTOMBUDSMANNEN STÄMNINGSANSÖKAN Processrådet Gunnar Wikström 2014-05-21 2014/397 Stockholms tingsrätt KARANDE Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad SVARANDE Sveanor AB, 556873-4148 Box 5146

Läs mer

KONSUMENTOMBUDSMANNEN Processrådet Ida Nyström

KONSUMENTOMBUDSMANNEN Processrådet Ida Nyström KONSUMENTOMBUDSMANNEN Processrådet Ida Nyström STÄMNINGSANSÖKAN 2014-07-07 Dm 2011/2174 Marknadsdomstolen KÄRANDE Konsumentombudsmannen Box48 651 02 Karlstad SVARANDE Baraspara Sverige AB, 556787-4309

Läs mer

DOM 2014-05-19 Meddelad i Stockholm

DOM 2014-05-19 Meddelad i Stockholm 1 Meddelad i Stockholm Mål nr PARTER Sökande Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad Genom processråden Gunnar Wikström och Ida Nyström Motpart Onlinecon Group AB, 556713-9158 Box 701 601 16 Norrköping

Läs mer

Marknadsföring av katalogtjänster på Internet

Marknadsföring av katalogtjänster på Internet MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:8 2008: Datum 2011-04-05 Dnr C 12/10 KÄRANDE Hittapunktse AB, Norr Mälarstrand 6, 112 20 Stockholm Ombud: advokaten P. E. A., Advokatfirman Vinge KB, Box 1703, 111 87 Stockholm

Läs mer

2. Marknadsdomstolen lämnar Konsumentombudsmannens talan i övrigt utan bifall.

2. Marknadsdomstolen lämnar Konsumentombudsmannens talan i övrigt utan bifall. J\ IA RKN ADSD OiS ISTOLEN DOM 2014-12-23 2014:17 Mål nr B 4/13 KARANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad Processråden Ida Nyström och Gunnar Wikström SVARANDE KONSUMENTVERKET KONSUMENTOMBUDSMANNEN

Läs mer

PhoneCash, d) KO yrkar ersättning för rättegångskostnader med det belopp som senare anges. KO framställer yrkandena a - c jämväl intermistiskt.

PhoneCash, d) KO yrkar ersättning för rättegångskostnader med det belopp som senare anges. KO framställer yrkandena a - c jämväl intermistiskt. Stämningsansökan Konsument verket KO 2015-02-11 D n r KO-sekretariatet Pär Magnusson Marknadsdomstolen Kärande Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad Svarande PhoneCash, Saken Marknadsföring av uppköp

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:2 2015-03-09 Mål nr B 2/14

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:2 2015-03-09 Mål nr B 2/14 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:2 2015-03-09 Mål nr B 2/14 KÄRANDE Konsumentombudsmannen Box 48, 651 02 Karlstad Ombud: Processrådet G. W. SVARANDE Swedish Online Services SOS AB, (f.d. First Date International

Läs mer

DOM 2015-03-09. Marknadsföring av dej tingtjänster

DOM 2015-03-09. Marknadsföring av dej tingtjänster r KONSUMENTVERKET KONSUMENTOMBUDSMANNEN MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015-03-09 2015:2 Mål nr B 2/14 INK. m -m~ i o tyisb HMHHMMHHmHNN! Qrdn.nr. Konsumentombudsmannen Box 48, 651 02 Karlstad Ombud: Processrådet

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:18 2004-07-22 Dnr B 7/03. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:18 2004-07-22 Dnr B 7/03. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:18 2004-07-22 Dnr B 7/03 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM SVARANDE CMT Telecom Sweden AB, Box 239, 201 22 MALMÖ Ombud: advokaten U. Y. SAKEN marknadsföring

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:5 2015-04-22 Mål nr B 5/13

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:5 2015-04-22 Mål nr B 5/13 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:5 2015-04-22 Mål nr B 5/13 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad Processråden I. N. och G. W. SVARANDE mysafety AB, 556522-0612, Box 27142, 102 52 Stockholm

Läs mer

pp MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2010:6 2008: Datum 2010-02-09 Dnr C 13/09

pp MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2010:6 2008: Datum 2010-02-09 Dnr C 13/09 pp MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2010:6 2008: Datum 2010-02-09 Dnr C 13/09 KÄRANDE KPA Pensionsförsäkring AB (publ.), 106 85 Stockholm Ombud: advokaten D. T. och jur. kand. M. G., Advokatfirman Konsultbyrån för

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:9 2013-06-18 Mål nr B 5/11

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:9 2013-06-18 Mål nr B 5/11 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:9 2013-06-18 Mål nr B 5/11 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad SVARANDE Sulake Sverige AB, c/o Sulake Corporation Oy, Korkeavuorenkatu 35, FI-00130 Helsinki

Läs mer

SVARANDE 1. M. & Co AB, Box 1219, 114 79 Stockholm 2. J. M., Fredrikslundsvägen 7, 168 34 Bromma. Marknadsföring av företagskataloger m.m.

SVARANDE 1. M. & Co AB, Box 1219, 114 79 Stockholm 2. J. M., Fredrikslundsvägen 7, 168 34 Bromma. Marknadsföring av företagskataloger m.m. MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:10 2008: Datum 2011-04-12 Dnr C 11/10 KÄRANDE Eniro Sverige AB, 169 87 Stockholm Ombud: advokaten L. F. L. och jur.kand. J. B., N. & Co. Advokatbyrå KB, Box 1435, 111 84 Stockholm

Läs mer

Oseriös Marknadsföring

Oseriös Marknadsföring Magisteruppsats Handelsrätt D, 10 poäng Oseriös Marknadsföring Riskfritt och företagsekonomiskt sunt? Dan Hammerlid Handledare: Lena Rönnberg VT 2004 UPPSALA UNIVERSITET Institutionen för handelsrätt Ekonomikum,

Läs mer

Marknadsföring av guldköptjänster

Marknadsföring av guldköptjänster MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:11 2008: Datum 2011-05-24 Dnr C 8/10 KÄRANDE/GENSVARANDE SMS Guld AB, Box 5075, 102 42 Stockholm Ombud: advokaten D. T. och jur.kand. A. J., Advokatfirman Konsultbyrån för Marknadsrätt

Läs mer

Granskning av marknadsföring och avtalsvillkor för vissa försäkringar riktade till konsumenter

Granskning av marknadsföring och avtalsvillkor för vissa försäkringar riktade till konsumenter Rapport 2010:16 Granskning av marknadsföring och avtalsvillkor för vissa försäkringar riktade till konsumenter Granskning av marknadsföring och avtalsvillkor för vissa försäkringar riktade till konsumenter

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 27/10 Mål nr B 44/09

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 27/10 Mål nr B 44/09 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 27/10 Mål nr B 44/09 Sammanfattning Ett bolag med verksamhet inom området IT-säkerhet yrkade vid tingsrätten att en tidigare arbetstagare hos bolaget skulle åläggas förbud att bedriva

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:39 2008: Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. Marknadsföring av konsumentkrediter

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:39 2008: Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. Marknadsföring av konsumentkrediter MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:39 2008: 2009-12-18 Datum Dnr B 6/09 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD SVARANDE IKANO Bank SE, Box 717, 343 81 ÄLMHULT Ombud: advokaten C. A. S. och

Läs mer

Årsbok 2011 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden. Inledning

Årsbok 2011 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden. Inledning Inledning Inledning Den som arbetar som fastighetsmäklare måste vara registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden. Detta gäller dock inte för den som är advokat. Nämnden för ett register över de mäklare som

Läs mer

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:26 2011-11-02 Dnr B 1/11 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad SVARANDE Tele2 Sverige Aktiebolag, Box 62, 164 94 Kista Ombud: advokaten P. E. A., Advokatfirman

Läs mer

Rapport 2013:2. Utbildningstjänster. En granskning av avtalsvillkor och information vid distansköp

Rapport 2013:2. Utbildningstjänster. En granskning av avtalsvillkor och information vid distansköp Rapport 2013:2 Utbildningstjänster En granskning av avtalsvillkor och information vid distansköp 2 (27) 2013:2 Utbildningstjänster En granskning av avtalsvillkor och information vid distansköp Konsumentverket

Läs mer

Årsbok 2004 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden

Årsbok 2004 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden Inledning Inledning Den som arbetar som fastighetsmäklare måste vara registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden. Detta gäller dock inte för den som är advokat. Nämnden för ett register över de mäklare som

Läs mer

VT 2006. Institutionen för Handelsrätt Har 333 Kandidatkurs Handel och Marknad. Samtyckeskravet. Ett integritetsskydd vid direkt marknadsföring?

VT 2006. Institutionen för Handelsrätt Har 333 Kandidatkurs Handel och Marknad. Samtyckeskravet. Ett integritetsskydd vid direkt marknadsföring? få VT 2006 Institutionen för Handelsrätt Har 333 Kandidatkurs Handel och Marknad Samtyckeskravet Ett integritetsskydd vid direkt marknadsföring? Handledare: Peter Gerhard Författare: Lina Pettersson Sammanfattning

Läs mer

Djurförsäkringar En granskning av marknadsföring och försäkringsvillkor för katt-, hund- och hästförsäkringar

Djurförsäkringar En granskning av marknadsföring och försäkringsvillkor för katt-, hund- och hästförsäkringar Rapport 2012:2 Djurförsäkringar En granskning av marknadsföring och försäkringsvillkor för katt-, hund- och hästförsäkringar 2012:2 Djurförsäkringar En granskning av marknadsföring och försäkringsvillkor

Läs mer

avtalsvillkor för depå-/kontoavtal

avtalsvillkor för depå-/kontoavtal MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:4 2006-02-16 Dnr B 6/04 SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM MOTPART Nordnet Securities Bank AB, Box 14077, 167 14 BROMMA Ombud: jur kand Fredrik Lundblom och

Läs mer

Erik Segersällsväg 3 B, 126 50 HÄGERSTEN. Marknadsföring av företagskatalog och branschregister

Erik Segersällsväg 3 B, 126 50 HÄGERSTEN. Marknadsföring av företagskatalog och branschregister MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:36 2008: Datum 2009-11-19 Dnr C 31/08 KÄRANDE 1. Eniro AB, 169 87 STOCKHOLM 2. Din Del Aktiebolag, Box 6010, 171 60 SOLNA Ombud för 1 och 2: advokaten A. K. och jur.kand. J.

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 8/15 Mål nr B 102/14

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 8/15 Mål nr B 102/14 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 8/15 Mål nr B 102/14 En revisor och hans arbetsgivare har träffat ett avtal med en konkurrensklausul. Enligt klausulen skulle revisorn under två år efter att anställningen hade upphört

Läs mer

DOM. Sida 1 (5) Mål nr 248-09 KAMMARRÄTTENS. STOCKHOLM Avdelning 04 2009-10-14. Meddelad i Stockholm. KLAGANDE MCM Placeringsrådet AB, 556685-4153

DOM. Sida 1 (5) Mål nr 248-09 KAMMARRÄTTENS. STOCKHOLM Avdelning 04 2009-10-14. Meddelad i Stockholm. KLAGANDE MCM Placeringsrådet AB, 556685-4153 DOM KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 04 2009-10-14 Meddelad i Stockholm Sida 1 (5) Mål nr 248-09 KLAGANDE MCM Placeringsrådet AB, 556685-4153 Ombud: Advokat Alf-Peter Svensson och jur.kand. Elin Awerstedt

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2007:12 2007-05-16 Dnr C 31/05

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2007:12 2007-05-16 Dnr C 31/05 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2007:12 2007-05-16 Dnr C 31/05 KÄRANDE Synsam Service Aktiebolag, Box 30153, 104 25 STOCKHOLM Ombud: advokaten T. C-W. och jur. kand. K. L., Advokatfirman Konsultbyrån för Marknadsrätt

Läs mer

DOM 2012-11-06 Stockholm

DOM 2012-11-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0703 2012-11-06 Stockholm Mål nr T 10209-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART KS Omtanke AB, 556686-0283 Gjutarplan

Läs mer