Konsument verket KO. Stämningsansökan. Kärande Konsumentombudsmannen Box Karlstad. Svarande 1. Solbrun Beta Varuvägen Älvsjö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konsument verket KO. Stämningsansökan. Kärande Konsumentombudsmannen Box 48 65102 Karlstad. Svarande 1. Solbrun Beta Varuvägen 9 125 30 Älvsjö"

Transkript

1 Konsument verket KO Processrådet Gunnar Wikström KO-sekretariatet Stämningsansökan Datum Dnr 2015-o6-l8 2015/546 Stockholms tingsrätt Kärande Konsumentombudsmannen Box Karlstad Svarande 1. Solbrun Beta Varuvägen Älvsjö 2. Posse Lindholm Porfyrvägen Huddinge ( ) ( ) Edris Parsay Jaktstigen 29, lgh Lund ( ) Uppgivet ombud för samtliga svarande: Advokat Peter Hellman Engström & Hellman Advokatbyrå AB Box Göteborg Saken Marknadsföring av kosttillskott via telefonförsäljning Box Karlstad Fakturaadress Besöksadress E-post/webbadress Bankgiro Org.nr FE Strömsund Tage Erlandergatan 8A

2 2015/546 2 (15) 1 Yrkanden L Konsumentombudsmannen (KO) yrkar att tingsrätten vid vite ålägger Solbrun Beta AB (Solbrun Beta eller bolaget), Posse Lindholm och Edris Parsay att vid telefonförsäljning gentemot konsument i början av samtalet tydligt informera om att samtalets syfte är att sälja ett abonnemang av Solbrun Betas produkter. 2. KO yrkar att tingsrätten vid vite ålägger Solbrun Beta, Posse Lindholm och Edris Parsay att i de fall ett kostnadsbelagt abonnemang marknadsförs tillsammans med ett lockerbjudande - t.ex. att första leveransen i abonnemanget är kostnadsfri eller kan erhållas till ett särskilt förmånligt pris - klart och tydligt informera om att konsumenten genom att acceptera lockerbjudandet även binder sig för abonnemanget. 3. KO yrkar att tingsrätten vid vite förbjuder Solbrun Beta, Posse Lindholm och Edris Parsay att kräva betalning för vara eller abonnemang som konsumenten inte beställt. 4. KO yrkar att tingsrätten vid vite förbjuder Solbrun Beta, Posse Lindholm och Edris Parsay att påstå att ångerfristen upphört, om så inte är fallet, och/eller påstå att en förutsättning för att ångerrätten ska gälla är att returnerad vara ska ha kommit i Solbrun Betas besittning. kräva betalning för vara eller abonnemang om konsumenten utnyttjat sin ångerrätt inom ångerfristen. 5. KO yrkar att tingsrätten förordnar att viten som kopplas till åläggandena och förbuden under yrkandena 1-4 förordnas att gälla som löpande viten. 6. KO yrkar att tingsrätten förpliktar Solbrun Beta att utge marknadsstörningsavgift. 7. KO yrkar ersättning för kostnader i målet med belopp som senare kommer att anges.

3 2015/546 3 (15) 2 Sammanfattning av omständigheter och rättsliga argument 2.1 Syfte (yrkande 1) Telefonförsäljare, som representerat Solbrun Beta, har inte alls eller i vart fall inte i början av samtalet informerat om att syftet med samtalet är att sälja abonnemang av Solbrun Beta-tabletter. Informationen är väsentlig och den ska lämnas klart och begripligt. Den bristfälliga informationen har vilselett konsumenten som påverkats i sin förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. 2.2 Lockerbjudande (yrkande 2) Telefonförsäljare, som representerat Solbrun Beta, har särskilt framhållit att konsumenten kan erhålla Solbrun Beta-tabletter gratis, på prov eller på annat sätt gett konsumenten intryck av att denne inte kommer att behöva betala något förutom möjligen en portokostnad (lockerbjudande). Väsentlig information om att detta lockerbjudande varit kopplat till ett abonnemang av kosttillskott ska lämnas klart och begripligt. Informationen har tvärtom utelämnats helt, eller på sin höjd varit oklar eller ofullständig. Detta har påverkat konsumentens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. 2.3 Fakturering utan föregående beställning (yrkande 3) Solbrun Beta har krävt betalning för levererade Solbrun Beta-tabletter som konsumenten inte har beställt. En sådan marknadsföringsåtgärd är under alla förhållanden otillbörligt. 2.4 Ångerrätten (yrkande 4) I samband med att konsumenten velat utnyttja eller utnyttjat sin ångerrätt har Solbrun Beta lämnat felaktig information om ångerrätten. Dessutom har bolaget fakturerat konsumenter trots att konsumenter korrekt och inom ångerfristen utnyttjat sin ångerrätt. Den vilseledande informationen om ångerrätten samt bolagets ogrundade betalningskrav har påverkat konsumentens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. 2.5 Medverkansansvar (yrkande 1-4) Posse Lindholm och Edris Parsay har handlat på Solbrun Betas vägnar samt bidragit till marknadsföringen. Posse Lindholm och Edris Parsay har genom sin ledande ställning i Solbrun Beta haft ett bestämmande inflytande över bolagets verksamhet.

4 2015/546 4 (15) 2.6 Löpande vite (yrkande 5) Det finns anledning att befara att Solbrun Beta, Posse Lindholm och Edris Parsay kommer att upprepa nu aktuella överträdelser i framtiden. Det är därför lämpligt att förena förbuden och åläggandena med löpande viten. 2.7 Marknadsstörningsavgift (yrkande 6) Överträdelserna enligt yrkandena 2-4 är reglerade under lagrum som är kopplade till sanktionen marknadsstörningsavgift. Överträdelser har begåtts uppsåtligen eller av oaktsamhet. Även omständigheterna i övrigt, bl.a. att marknadsföringen skett genom telefonförsäljning, motiverar att marknadsstörningsavgift döms ut. 3 Sakomständigheter 3.1 Ärendets handläggning I slutet av augusti 2014 överlämnade Konsumentverket till KO ett ärende angående otillbörlig marknadsföring avseende bolaget Omega-3 Kost Nordic AB (Omega-3). Under utredningen av omständigheterna kring Omega-3 visade det sig att det fanns olika kopplingar till andra bolag där anmälningar om liknande överträdelser inkommit till Konsumentverket. Ett av dessa bolag var Solbrun Beta. Mellan juni och september 2014 mottog Konsumentverket 33 anmälningar mot Solbrun Betas telefonförsäljning av Solbrun Beta-tabletter. KO bifogar ett urval av dessa anmälningar (bil. 1-13). Anmälningarna uppvisar en i väsentliga delar samstämmig bild av hur marknadsföringen ägt rum. Solbrun Beta tillskrevs i slutet av april Solbrun Betas inställning var inledningsvis att bolaget "tills vidare" bestred de av KO påstådda överträdelserna. Bolaget begärde och fick anstånd med att gå igenom handlingar, ljudfiler mm i ärendet. Samtliga anmälningar översändes till bolaget. Efter att tiden för anstånd gått ut meddelade bolaget att bolaget behövde ytterligare anstånd. Ytterligare anstånd medgavs därför för en kortare tid. Den 9 juni 2015 inkom bolaget med yttrande. I yttrandet kommenterar Solbrun Beta samtliga anmälningar som inkommit till Konsumentverket. Bolaget tillbakavisar i stora delar konsumenternas anmälningar och menar att påståendena är påhittade. Dock vitsordas att bolaget agerat felaktigt i vissa fall. Bolaget menar att detta berott antingen på "..manuella misstag eller andra förbiseenden", vilka enligt bolaget tillrättalagts i efterhand när felen upptäckts. I anslutning till yttrandet inkom bolaget även med sex ljudfiler från inspelade försäljningssamtal. Enligt Solbrun Beta visar innehållet i ljudfilerna att "..konsumenternas påståenden bevisligen varit grundlösa.". Enligt yttrandet finns samtalsmanus som tagits fram i samråd med en jurist efter att klagomål började komma in mot bolagets marknadsföring. Nämnda samtalsmanus har

5 2015/546 5 (15) inte getts in till KO men innehållet i detta manus framgår enligt Solbrun Beta av de sex ljudfilerna. 3.2 Bolaget, bolagsmännen och närstående bolag Solbrun Beta AB Enligt verksamhetsbeskrivningen ska Solbrun Beta ägna sig åt handel med kosttillskott och liknande produkter. Bolaget startade i maj 2014 och har ännu inte upprättat någon årsredovisning. Bolagets postadress är Varuvägen 9 i Älvsjö. Bolaget har således samma postadress som DRinfo AB, Greencaller AB (f.d. Eshopper) och dxit AB, vilket även är Omega-3s och Adonmark ABs verksamhetsadress (bil ). Posse Lindholm och Edris Parsay är styrelseledamot respektive styrelsesuppleant och de är var för sig firmatecknare. Posse Lindholm är VD. Som mottagare på bolagets bankgironummer står Posse Lindholms c/o-adress (bil. 20). Enligt uppgift från Solbrun Beta bedriver inte bolaget längre någon nyförsäljning utan arbetar enbart med leveranser till hundratalet kvarvarande abonnenter Posse Lindholm och Edris Parsay Posse Lindholm och Edris Parsay har ett flertal uppdrag i olika bolag (bil. 21 och 22). Bland dessa kan noteras att de är styrelseledamot respektive styrelsesuppleant samt firmatecknare i Omega-3, Greencaller, Solbrun Beta, DRinfo, dxit och Adonmark. Posse Lindholm är VD i samtliga bolag Adonmark AB Adonmark ett s.k. leadsföretag som bl.a. anordnar tävlingar på internet där konsumenter lämnar kontaktuppgifter. Adonmark säljer sedan kontaktuppgifterna. Adonmark är moderbolag till DRinfo och Greencaller var Adonmarks årsomsättning 6,7 mkr. Konsumentverket har fått in 25 konsumentanmälningar mot Adonmark, den senaste i november Greencaller AB (f.d. Eshopper) Greencaller hette tidigare Eshopper. Konsumentverket har handlagt två ärenden mot Eshopper. Det senare ärendet ledde till att Eshopper i oktober 2013 godkände föreläggande FF 20i3:i4/IF 2013:21 (bil. 23). Edris Parsay och Posse Lindholm undertecknade föreläggandet i egenskap av firmatecknare. Edris Parsay företrädde Eshopper i kommunikationen med Konsumentverket. I detta sammanhang var Edris Parsay bl.a. på personligt besök i Konsumentverkets lokaler. Det finns påtagliga likheter mellan de i detta mål aktuella överträdelserna och de överträdelser som låg till grund för

6 2015/546 6 (15) föreläggandet mot Eshopper. Efter firmabytet från Eshopper tycks Greencaller numer primärt ägna sig åt callcenterverksamhet Omega-3 Kost Nordic AB Enligt verksamhetsbeskrivningen ska Omega-3 ägna sig åt samma sak som Solbrun Beta - att bedriva handel med kosttillskott och liknande produkter. Bolaget startade i februari Konsumentverket har fått in ca 100 anmälningar mot bolaget. Av anmälningar som inkommit till Konsumentverket framgår att Omega-3 använder samma marknadsföringsmetoder som Eshoppers/Greencallers och Solbrun Betas DRinfo AB DRinfo är ett callcenterbolag som är dotterbolag till Adonmark och systerbolag till Greencaller (f.d. Eshopper). DRinfo startade i oktober 2013 och har ännu inte upprättat någon årsredovisning. Av Adonmarks årsredovisning för 2013 framgår att DRinfo inte hade något resultat det året. DRinfo samarbetade med Omega-3 i det ovan nämnda ärendet där Konsumentverket mottog 100 konsumentanmälningar dxit AB dxit AB startade i januari i Konsumentverket handlägger för närvarande ett ärende mot bolaget Top Formula AB angående vilseledande telefonförsäljning av Omega 3-kapslar. Enligt Top Formula anlitar man dxit AB både som callcenterbolag och leadsbolag, uppgifter som nyligen bekräftats av dxit. Inkomna anmälningar antyder att dxits/ TopFormulas marknadsföringsmetoder i allt väsentligt överensstämmer med Omega-3s, Solbrun Betas och Eshoppers/Greencallers. 3.3 Marknadsföringen Yrkande 1 (syfte) Omständigheter Telefonförsäljaren har i början av samtalet påstått att konsumenten kontaktas eftersom han eller hon varit med i en undersökning eller en tävling på internet och ofta nämns i anslutning till detta att konsumenten har gått till final med chans att vinna ett pris (bil. 1, 2, 4, 5, 6, 8,11 och 12). Vidare har säljaren i början av samtalet berättat om ett lockerbjudande, t.ex. en gåva eller ett provpaket eller liknande av Solbrun Beta-tabletter.

7 2015/546 7(15) KO:s bedömning Vid telefonförsäljning ska en telefonförsäljare uppge bl.a. syftet med samtalet i början av varje samtal (2 kap. 6 DHL/ 2 kap 2 DAL). (Anmärkning: Den 13 juni 2014 trädde Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler i kraft (här förkortad DAL). DAL ersätter Distans- och hemförsäljningslagen (DHL) som har samma SFS-nummer.) Om telefonförsäljaren underlåter att i början av samtalet lämna information om syftet med samtalet på sätt som föreskrivs ska 10 tredje stycket MFL tillämpas (2 kap 2 tredje stycket och 6 DAL). Det egentliga syftet med samtalet har varit att sälja ett abonnemang av Solbrun Beta-tabletter. Att ingen information om detta lämnats i början av samtalet styrks av anmälningar. Att underlåta att i början av samtalet lämna aktuell information strider mot ovan nämnda lagregler och det påverkar konsumentens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut Yrkande 2 (lockerbjudandet) Omständigheter Solbrun Betas huvuderbjudande (abonnemanget) är alltid kopplat till lockerbjudandet (provpaketet). Anmälningar (bil. 1, 2 och 9) visar att konsumenterna inte informerats om eller i vart fall inte på ett tillräckligt tydligt sätt fått information om att lockerbjudandet varit kopplat till ett abonnemang. Däremot har konsumenterna, inte minst i början av samtalet, fått mycket utförlig information om lockerbjudandet KO:s bedömning Solbrun Betas erbjudande är ett s.k. kombinationserbjudande där abonnemanget av månadsvisa leveranser för 298 kr av Solbrun Beta-tabletter är huvuderbjudandet. Den första försändelsen (provpaketet) är ett tilläggserbjudande som, pga sin förmånlighet och sättet det framhålls på, betraktas som ett s.k. lockerbjudande. Att marknadsföra ett abonnemang med ett lockerbjudande, t.ex. att abonnemanget inleds med en inledande kostnadsfri eller rabatterad period som senare övergår i ett fullkostnadsabonnemang, möter i sig inga hinder. En sådan avtalskonstruktion är dock förhållandevis komplicerad att förstå för en konsument. Information om villkor ska vara så tydliga så att inget missförstånd kan uppkomma. Tydligheten är extra viktig vid telefonförsäljning eftersom villkor, särskilt om de är komplicerade, då är svårare att uppfatta än vid annan försäljning. Höga krav på att informationen är korrekt, utförlig och tydlig ställs enligt telemarketingbranschens egna branschregler (bil. 28). Näringsidkaren måste säkerställa att konsumenten är fullt införstådd med vad ett avtal innebär.

8 2015/546 8 (15) KO anser att affärsmetoden är vilseledande och otillbörlig enligt 10 tredje stycket och 8 MFL eftersom den väsentliga informationen om abonnemanget helt utelämnas, eller i vart fall är bristfällig, vilket påverkar konsumentens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut Yrkande 3 (faktura utan avtal) Omständigheter Anmälningar (bil. 1, 2, 5, 8, 9,10,11,12 och 13) visar att att Solbrun Beta fakturerat konsumenter med 39 kr för "gratisleveransen" och 298 ler för den första abonnemangsleveransen trots att det saknats gemensam partsavsikt att ingå avtal om leverans och abonnemang av Solbrun Beta-tabletter och att något avtal därför aldrig kommit till stånd KO:s bedömning Även åtgärder som näringsidkaren vidtar gentemot konsumenten efter genomfört köp, s.k. efterköpssituationer, kan räloias som marknadsföring. Den nu aktuella otillbörliga marknadsföringsåtgärden utgörs av fakturan, d.v.s. kravet på betalning, som Solbrun Beta skickar till konsumenterna efter att avtal (enligt Solbrun Betas uppfattning) ingåtts. Det är således fråga om en efterköpssituation. Bevisbördan för att marknadsföringsmetoden, d.v.s. faktureringen, ägt rum faller på KO. Även om det torde vara ostridigt att Solbrun Beta krävt betalning så styrks detta av anmälningarna. Enligt KO:s uppfattning, är det bolaget som ska styrka den omständighet som bolaget åberopar till grund för rätten att kräva betalning, d.v.s. att avtal träffats. Detta skulle bolaget kunna styrka t.ex. genom ljudfiler på telefonsamtal där avtal ingåtts. De ljudfiler som Solbrun Beta inkommit med till KO har inte övertygat KO om att avtal ingåtts. KO anser tvärtom att innehållet och samstämmigheten i anmälningarna styrker att avtal inte träffats. Enligt 4 MFL gäller bilaga 1 till Europarlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG (den s.k. "svarta listan") som lag i Sverige. Punkterna i svarta listan räknar upp de särskilt allvarliga aggressiva affärsmetoderna. Att fakturera konsumenter utan föregående beställning på det sätt som skett anser KO stå i strid med p. 29 i svarta listan. Enligt 7 fjärde stycket MFL är de i svarta listan uppräknade aggressiva affärsmetoderna under alla förhållanden otillbörliga.

9 2015/546 9 (15) Yrkande 4 (ångerrätten) Omständigheter Abonnemangsavtal ska enligt bolagets allmänna standardvillkor sägas upp 4 dagar före nästa leverans. Tiden mellan "provpaketet" och andra leveransen (första abonnemangsleveransen) har ofta varit mycket kort - så kort att det ibland inte ens varit möjligt att hinna med att "säga upp" abonnemanget 4 dagar före nästa leverans. Konsumenter har då - trots att något avtal egentligen inte ingåtts - försökt att utnyttja sin lagenliga ångerrätt. Solbrun Beta har dock nekat konsumenten rätt att ångra (det påstådda) köpet. Anmälningar (bil. 3,4, 5, 6, 7, 8 och 13) visar dels att Solbrun Beta nekat konsumenter ångerrätt trots att konsumenter har utnyttjat sin ångerrätt inom 14 dagar från att de mottagit "prov-/ gratisleveransen" - ibland t.o.m. inom 14 dagar efter telefonsamtalet. Ibland har Solbrun Beta sagt att det är för sent att säga upp kommande ordinarie leverans och ibland har bolaget uppgett att det inte finns någon ångerrätt på den första ordinarie leveransen efter att den skickats, vilket enligt Solbrun Beta medför att konsumenten inte får utnyttja ångerrätten. Ibland tycks det som att Solbrun Beta vägrat konsumenten ångerrätt om inte denne uttryckligen sagt orden "utnyttja ångerrätt" utan uttryckt sig som att han eller hon vill bli av med, avsluta eller säga upp köpet/abonnemanget. Trots att köpet gällt en vara har Solbrun Beta ibland felaktigt påstått att ångerfristen ska räknas från dagen för samtalet. Dels visar anmälningarna att Solbrun Beta uppgett att konsumenter inte haft rätt att utnyttja sin ångerrätt om inte returnerade paket kommer fram till bolaget (bil. 5 och 6). Det förefaller som att bolaget trott att ångerrätten är kopplad till om och när den returnerade varan kommer fram. Om returförsändelsen, enligt Solbrun Beta, inte kommit fram har Solbrun Beta uppgett att ångerrätten inte "godkänns". Solbrun Beta har alltså lämnat felaktig information om ångerrätten i olika avseenden och trots att Solbrun Beta inte haft laglig grund att kräva betalning så har bolaget ändå skickat faktura på 39 kr för första försändelsen och 298 kr för första månadens abonnemang av Solbrun Beta-tabletter KO:s bedömning Ånger-rätt och efterköp I förarbetena till nu gällande marknadsföringslag angav lagstiftaren att "Flera situationer som tidigare uppfattats fi-ämst som köp- eller avtalsrättsliga fi'ågor kommer nu även att kunna bedömas utifrån den marknadsrättsliga regleringen. Bestämmelserna om aggressiv marknadsföring och att efterköpssituationer omfattas av marknadsföringsbegreppet är tydliga exempel på detta." (prop. 2007/08:115 s. 88). Ett sådant exempel är det ovan

10 2015/ (15) under yrkande 4 nämnda situationen där fakturering skett trots att inget avtal förelegat. Information om ångerrätt som lämnas i en kundtjänst och betalningskrav som skickas till konsument (efter att konsumenten fått oriktiga uppgifter om sina lagliga rättigheter) kan utgöra marknadsföring i efterköpssituation. Vilseledande om konsumentens lagliga rättigheter Ångerrätten ska utnyttjas inom ångerfristen. Enligt tidigare gällande 2 kap 10 DHL hade konsumenten 14 dagar på sig att ångra ett köp från det att konsumenten tagit emot en bekräftelse med ångerrättsinformation. Som ovan nämnts kan enligt sedan den 13 juni 2014 gällande 2 kap 10 och 12 DAL ångerrätten utnyttjas inom 14 dagar från det att konsumenten tagit emot varan. Enligt 10 MFL första stycket får inte näringsidkare vid marknadsföring använda sig av vilseledande påståenden eller andra framställningar. Detta gäller särskilt bl.a. vilseledande påståenden eller framställningar om konsumenters rättigheter enligt lag (10 andra stycket 10 p). Förutom att en näringsidkare inte får lämna felaktiga och vilseledande påståenden får näringsidkare inte heller utelämna eller lämna oklar information som är av väsentlig betydelse för konsumenten - detta anses också vilseledande (10 tredje stycket). Om vilseledandet påverkat konsumenternas förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut är marknadsföringen otillbörlig enligt 8 MFL. Solbrun Beta har vilselett konsumenterna om deras lagliga rättigheter. Bolagets agerande har påverkat konsumenternas förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. Affärsmetoden ska därför förbjudas i enlighet med vad som framgår av det fjärde yrkandet, första strecksatsen. Fakturering trots utnyttjad ångerrätt Vidare visar anmälningarna att Solbrun Beta krävt betalning från konsumenter som på ett korrekt sätt försökt att utnyttja sin ångerrätt inom ångerfristen. Att kräva betalning efter att en konsument i rätt tid anmält att han eller hon ångrar köpet måste, enligt KO:s uppfattning, betraktas som aggressiv marknadsföring. Enligt KO:s uppfattning är falcturering trots att konsumenten korrekt utnyttja sin lagliga ångerrätt inom ångerfristen en marknadsföringsmetod jämförbar med när en näringsidkare kräver betalning trots att inget avtal finns (p. 29 svarta listan). I vart fall ska ett sådant förfarande anses strida mot 7 MFL. Enligt KO ska marknadsföringen förbjudas i enlighet med fjärde yrkandet andra strecksatsen, eftersom faktureringen i märkbar mån påverkar eller sannolikt påverkar konsumentens affärsbeslut då denne ska avgöra om han eller hon ska betala eller inte. Alternativt skulle marknadsföringen kunna betraktas såsom vilseledande och då bedömas enligt pkt 21 i svarta listan eller som vilseledande och otillbörlig marknadsföring enligt 10 första och andra stycket och 8 MFL.

11 2015/ (15) Yrkande 1-4 (personligt ansvar och medverkansansvar) Omständigheter Posse Lindholm och Edris Parsay är styrelseledamot respektive styrelsesuppleant och båda är var för sig ensamma firmatecknare i Solbrun Beta. Posse Lindholm är VD och står som c/o-adressat på bolagets bankgironummer. Särskilt Edris Parsay var mycket engagerad i Konsumentverkets båda ärenden angående Eshoppers vilseledande marknadsföring där det var han som skötte kommuniceringen, såväl brevledes som genom att personligen besöka Konsumentverket. Edris Parsay och Posse Lindholm godkände båda KO:s föreläggande FF 20i3:i4/IF 2013:21 gentemot Eshopper KO:s bedömning Förbud (23 MFL) kan meddelas en anställd, någon som handlat på en näringsidkares vägnar eller var och en som i övrigt väsentligen bidragit till otillbörlig marknadsföring. Ett åläggande (24 MFL) kan meddelas en anställd eller någon som handlat på en näringsidkares vägnar. Posse Lindholm och Edris Parsay har handlat på Solbrun Betas vägnar och därmed medverkat till marknadsföringen. Enligt praxis från Marknadsdomstolen (t.ex. MD 2005:38 och MD 2006:1) anses en ensam styrelseledamot och firmatecknare ha ett så bestämmande inflytande över bolagets verksamhet och marknadsföring att ett personligt förbud kan meddelas. Posse Lindholm och Edris Parsay har erfarenhet och kunskap från ledningsarbete i bolag med liknande verksamhet som Solbrun Beta (se ovan pkt 3.2.2), vilket i sig talar för att de deltagit i den aktiva driften av Solbrun Beta och utformningen av bolagens marknadsföring. Bl.a. genom att de haft ledande positioner i Solbrun Beta, där de båda dessutom är de enda som haft firmateckningsrätt, så har de haft ett bestämmande inflytande i bolaget och då även bl.a. över marknadsföringen Yrkande 5 (löpande vite) Ett förbud eller åläggande ska förenas med vite om det inte av särskilda skäl är obehövligt (26 MFL). Enligt KO:s uppfattning finns inga sådana skäl. Ett löpande vite aktualiseras i situationer då det kan befaras att näringsidkare (i detta mål Solbrun Beta, Posse Lindholm och Edris Parsay) åsidosätter domstolens beslut upprepade gånger. Bl.a. tidigare beteende, marknadens och säljformens särskilda beskaffenhet kan beaktas vid bedömningen (prop. 1984/85:96 s.51). I målet påtalade överträdelser är väsentligen samma som de som framgår av KO:s föreläggande FF 2013:14/^ 2013:21 gentemot Eshopper - ett föreläggande som alltså godkändes av Posse Lindholm och Edris Parsay gemensamt. Enligt KO:s uppfattning ska särskilt beaktas att det bara gick ca nio månader från det att Eshopper genom Posse Lindholm och Edris Parsay

12 2OI5/ (15) godkände KO:s föreläggande till dess att de första anmälningarna mot Solbrun Beta, avseende i stort sett identiska överträdelser, inkom till Konsumentverket. Risken för framtida överträdelser bedömer därför KO som påtaglig Yrkande 6 (marknadsstörningsavgift) En näringsidkare som uppsåtligen eller av vårdslöshet bryter mot bl.a. 7 eller 8 och 9 och/eller 10 MFL eller mot någon av bestämmelserna i bilaga I till direktiv 2005/29/EG kan enligt 29 MFL förpliktas att erlägga marknadsstörningsavgift. Avgiftens storlek ska bestämmas till ett belopp mellan kr och 5 mkr, dock maximalt 10 % av föregående års omsättning. Saknas uppgift om årsomsättning ska denna uppskattas (31 MFL). Vid bestämmande av avgiftens storlek ska särskild hänsyn tas till hur allvarlig överträdelsen är och hur länge den pågått. (32 MFL). Av förarbetena till MFL (prop. 2007/08:115 s. 119 f) framgår bl.a. att marknadsstörningsavgift är kopplad till bestämmelser som reglerar särskilt klandervärda förfaranden. Exempel som nämns som särskilt klandervärda är om konsumenter upplever att ett försäljningssätt inte är tillförlitligt (ett exempel som nämns är telefonförsäljning) eller om en hel bransch riskerar bristande tilltro på grund av en näringsidkares otillbörliga agerande. Även en medverkande som handlar på näringsidkarens vägnar kan påföras marknadsstörningsavgift. Påtalade överträdelser, som bl.a. innefattar överträdelser mot svarta listan, är enligt KO:s uppfattning så klandervärda att de i sig utgör grund för att marknadsstörningsavgift ska utgå. Försäljningssättet som använts har varit telefonförsäljning, vilket lett till att marknadsföringen (ytterligare) försämrat allmänhetens förtroende för telefonförsäljning. För att kunna döma ut marknadsstörningsavgift ska överträdelsen ha begåtts uppsåtligt eller av oaktsamhet. Som ovan anförts har Edris Parsay och Posse Lindholm för diygt ett år sedan godkänt KO:s föreläggande FF 20i3:i4/IF 2013:21 mot Eshopper. Överträdelserna nu överensstämmer i allt väsentligt med de som låg till grund för föreläggandet. Solbrun Betas agerande vittnar om systematiska överträdelser mot lagregler och en påtaglig nonchalans av både gällande regler och den skada bolaget tillfogar konsumenterna. Det ligger närmare till hands att hävda att överträdelserna begåtts uppsåtligt än av oaktsamhet. När det gäller marknadsstörningsavgiftens storlek ska framhållas att det rör sig om flera och allvarliga överträdelser, bl.a. är åtminstone ett av de ageranden som framgår av anmälningarna reglerat i den s.k. svarta listan - fakturering utan att avtal funnits. Med hänsyn till att inget av bolagen ännu lämnat årsredovisning hemställer KO om att få inkomma med yrkande på marknadsstörningsavgiftens storlek när bolagen lämnat sina första årsredovisningar, vilket torde ske inom en snar framtid.

13 2015/ (15) 4 Forum och talerätt Enligt 48 MFL är KO taleberättigad och Stockholms tingsrätt behörig domstol i mål angående marknadsstörningsavgift. Enligt 47 samma lag förs talan om förbud eller åläggande vid Stocldiolms tingsrätt när talan om marknadsstörningsavgift väckts. 5 Bevisning Bilaga Handling och bevistema 1 Anmälan från Natalie Glenn till styrkande av - att Solbrun Beta i början av samtalet informerat om produkten och lockerbjudandet. - att Solbrun Beta inte alls informerat om eller i vart fall inte tillräckligt tydligt informerat om att lockerbjudandet varit kopplat till ett abonnemang. - att Natalie inte ingått något avtal med Solbrun Beta men att Solbrun Beta trots detta skickat faktura till henne. 2 Anmälan från Agnes Giegold till styrkande av - att Solbrun Beta i början av samtalet informerat om att Agnes haft chans att vinna resa och om ett lockerbjudande. - att Solbrun Beta inte alls informerat om eller i vart fall inte tillräckligt tydligt informerat om att lockerbjudandet varit kopplat till ett abonnemang. - att Agnes inte ingått något avtal med Solbrun Beta men att Solbrun Beta trots detta skickat faktura till henne. 3 Anmälan från Anna Karlsson till styrkande av - att Solbrun Beta krävt betalning för abonnemang trots att Anna Karlsson utövat sin ångerrätt inom ångerfristen. 4 Anmälan från Sofia Öjkvist och mailkonverstion mellan henne och Solbrun Beta samt faktura ri7z styrkande av - att Solbrun Beta i början av samtalet informerat om deltagande i marknadsundersökning, tävling, gåva och lockerbjudandet. - att Solbrun Beta krävt Sofia på betalning trots att hon utnyttjat sin ångerrätt inom ångerfristen. 5 Anmälan med bilaga från Maria Persson till styrkande av - att Solbrun Beta i början av samtalet påstå att Maria Persson är finalist med möjlighet vinna priser. - att hon inte ingått något avtal med Solbrun Beta men att hon trots detta fått en faktura från Solbrun Beta.

14 2015/ (15) - att Solbrun Beta påstått att en förutsättning för att ångerrätten ska gälla är att returnerad vara ska ha kommit i Solbrun Betas besittning. - att Solbrun Beta krävt betalning trots att Maria Persson utövat sin ångerrätt inom ångerfristen. 6 Anmälan från Nina Rohman och mailkonverstion med Solbrun Beta samt fakturor och villkor till styrkande av - att Solbrun Beta i början av samtalet påstå att hon gått till final med möjlighet vinna priser och informerat om lockerbjudandet. - att Solbrun Beta påstått att en förutsättning för att ångerrätten ska gälla är att returnerad vara ska ha kommit i Solbrun Betas besittning. - att Solbrun Beta krävt betalning trots att Nina Rohman utövat sin ångerrätt inom ångerfristen. 7 Anmälan med faktura från Anna Dejerud till styrkande av - att Solbrun Beta krävt betalning trots att Anna utnyttjat sin ångerrätt inom ångerfristen. 8. Anmälan från Jessica Marcusson och mailkonversation med Solbrun Beta till styrkande av - att Solbrun Beta i början av samtalet påstått att hon gått till final med möjlighet vinna priser och berättar vidare om lockerbjudandet. - att hon inte ingått något avtal med Solbrun Beta men att hon trots detta fått en faktura från Solbrun Beta. - att Solbrun Beta krävt betalning trots att Jessica utövat sin ångerrätt inom ångerfristen. 9. Anmälan från Linnea Svensson med faktura till styrkande av - att hon inte ingått något avtal med Solbrun Beta men att hon trots detta fått en faktura från Solbrun Beta. - att Solbrun Beta inte alls informerat om eller i vart fall inte tillräckligt tydligt informerat om att lockerbjudandet varit kopplat till ett abonnemang. 10. Anmälan från Magnus af Ekenstam med bilaga till styrkande av - att han inte ingått något avtal med Solbrun Beta men att han trots detta fått en faktura från Solbrun Beta. 11 Anmälan från Ludvig Edström till styrkande av - att Solbrun Beta i början av samtalet frågat om Ludvigs identitet och påstått att Ludvig deltagit i en undersökning. - att han inte beställt ett abonnemang, eller något annat, i samtalet med Solbrun Beta. 12 Anmälan från Sebastian Jönsson till styrkande av - att Solbrun Beta i början av samtalet uppgett att Sebastian deltog i en tävling och skulle få hemskickat ett paket mot att han betalade fraktkostnad.

15 2015/ (15) - att han inte ingått något avtal med Solbmn Beta men att han trots detta fått en faktura från Solbrun Beta. 13 Anmälan från Gulla Lagebro till styrkande av - att Gulla enbart tackat ja till att ta emot en första försändelse och att försäljaren lovat att det gick att tacka nej till fler försändelser. - att Solbrun Beta krävt betalning trots att Jessica utövat sin ångerrätt inom ångerfristen. 6 Övriga bilagor Bilaga Handling Företagsinformation/registerutdrag från Infotorg avseende bolagen Omega-3, DRinfo, Adonmark, Greencaller (f.d. Eshopper), Solbrun Beta och dxit. 20 Utdrag från bankgirocentralen ang. Solbrun Betas bankgironummer. 21, 22 Utdrag från Infotorg utvisande Posse Lindholms och Edris Parsays styrelseuppdrag. 23 KO:s föreläggande FF 20i3:i4/IF 2013:21 gentemot Eshopper AB (nuvarande Greencaller AB). 24 Etiska regler för telemarketing upprättade av branschorganisationerna för direktmarknadsföring (SWEDMA) och telemarketing (Kontakta). 25 Utdrag från folkbokföringsregistret för Posse Lindholm. 26 Utdrag från folkbokföringsregistret för Edris Parsay. Cecilia Tisell / Gunnar Wikström Stf Konsumentombudsman Processråd

1. Omega-3 Kost Nordic AB (556958-8477) Box 2096 141 02 Huddinge. Marknadsföring av kosttillskott via telefonförsäljning

1. Omega-3 Kost Nordic AB (556958-8477) Box 2096 141 02 Huddinge. Marknadsföring av kosttillskott via telefonförsäljning Konsument verket KO Processrådet Gunnar Wikström KO-sekretariatet Stämningsansökan Datum Dnr 2015-06-18 2014/408 Stockholms tingsrätt Kärande Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad Svarande 1. Omega-3

Läs mer

2015-05-19 2014/1186 Processrådet Carolina Andersson KO-sekretariatet. Saken Överträdelser vid telefonförsäljning av rakprodukter

2015-05-19 2014/1186 Processrådet Carolina Andersson KO-sekretariatet. Saken Överträdelser vid telefonförsäljning av rakprodukter Konsument verket KO Stämningsansökan Datum Dnr 2015-05-19 2014/1186 Processrådet Carolina Andersson KO-sekretariatet Stockholms tingsrätt Kärande Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad Svarande Rakexperten

Läs mer

Förbuds- och informationsföreläggande

Förbuds- och informationsföreläggande Konsument verket KO Föreläggande FF 2015:8 -/*> IF 2015:5 - zoo Datum 2OI5-II-26 Dnr 2OI5/H7I Processrådet Carolina Andersson KO-sekretariatet Lundstedt Fond & Finans AB Grynbodgatan 4 A 211 33 Malmö Förbuds-

Läs mer

Föreläggande. Datum 2014-12-08

Föreläggande. Datum 2014-12-08 Konsument verket KO KO-sekretariatet Processrådet Gunnar Wikström Föreläggande Datum 2014-12-08 FF 2014:05a/ IF 2014:02a Dnr 2014/652 P-r-o Telecom Sverige Filial Rydsvägen 376 A, lgh 1102 584 39 Linköping

Läs mer

Informations- och förbudsförelägganden

Informations- och förbudsförelägganden KONSUMENTOMBUDSMANNEN [ KONSUMENTVERKET*""""" KONSUMENTOMBUDSMANNEN 'NK. 2015-09m f FÖRELÄGGANDE 2015-09-08 FF 2015:4 b IF 2015:3 b Dnr 2014/1211 uy 2* ^. ^.l.^...isjvedfonenet AB ""Björkgatan 77 753 23

Läs mer

INK. 2012-11- 27. KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2012:7a Processrådet Gunnar Wikström 2012-11-08 Dnr 2011/2167

INK. 2012-11- 27. KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2012:7a Processrådet Gunnar Wikström 2012-11-08 Dnr 2011/2167 KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2012:7a Processrådet Gunnar Wikström 2012-11-08 Dnr 2011/2167 KONSUMENTVERKET KONSUMENTOMBUDSMANNEN INK. 2012-11- 27 nn, Ordn.nr /S20 Adressat Anna Cecilia Nilsson

Läs mer

Saken Överträdelser vid telefonförsäljning av telefonabonnemang. 1. Konsumentombudsmannen (KO) yrkar att tingsrätten vid vite ålägger

Saken Överträdelser vid telefonförsäljning av telefonabonnemang. 1. Konsumentombudsmannen (KO) yrkar att tingsrätten vid vite ålägger Konsument verket KO Stämningsansökan Datum Dnr 2015-IO-14 2014/655 Processrådet Carolina Andersson KO-sekretariatet Stockholms tingsrätt Kärande Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad Svarande 0700

Läs mer

KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE FF 2013:07 Processrådet Gunnar Wikström 2013-05-29 Dnr 2012/1717 - Föreläggande. Skäl. 1 Bakgrund.

KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE FF 2013:07 Processrådet Gunnar Wikström 2013-05-29 Dnr 2012/1717 - Föreläggande. Skäl. 1 Bakgrund. Sida 1 av 6 KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE FF 2013:07 Processrådet Gunnar Wikström 2013-05-29 Dnr 2012/1717-23(9 Adressat Prognosia AB Organisationsnummer 556722-7946 Föreläggande KO förbjuder Prognosia

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012: Dnr C 16/11

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012: Dnr C 16/11 MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:17 2012-12-21 Dnr C 16/11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholm tingsrätts dom, avd. 5, den 20 maj 2011 i mål nr T 6805-10, se bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE 1. PSW Trading AB, Baumangatan

Läs mer

KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2012:5 Enhetschef Gabriella Fenger-Krog 2012-10-17 FF 2012:10 Dnr 2012/373

KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2012:5 Enhetschef Gabriella Fenger-Krog 2012-10-17 FF 2012:10 Dnr 2012/373 KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2012:5 Enhetschef Gabriella Fenger-Krog 2012-10-17 FF 2012:10 Dnr 2012/373 Adressat Dentally Nordi)cnA0B4is Organisationsnummer Föreläggande 556737-24 VMENTVERKET

Läs mer

Konsument verket KO. Stämningsansökan. Kärande. Svarande. Saken Marknadsföring av diverse produkter via telefonförsäljning. Stockholms tingsrätt

Konsument verket KO. Stämningsansökan. Kärande. Svarande. Saken Marknadsföring av diverse produkter via telefonförsäljning. Stockholms tingsrätt Konsument verket KO Stämningsansökan Datum Dnr 2015-II-O9 2015/822 Processrådet Gunnar Wikström KO-sekretariatet Stockholms tingsrätt Kärande Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad Svarande 1. INT

Läs mer

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. marknadsföring av paketresor

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. marknadsföring av paketresor MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:3 2008: Datum 2009-02-17 Dnr B 5/08 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD SVARANDE Abitur AB, Box 2071, 429 12 SÄRÖ SAKEN marknadsföring av paketresor

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2016: Mål nr B 3/16

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2016: Mål nr B 3/16 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2016:13 2016-08-15 Mål nr B 3/16 KÄRANDE Konsumentombudsmannen Box 48, 651 02 Karlstad SVARANDE Malmö Dansakademi AB, 556850-1372 Sofielundsvägen 57, 214 34 Malmö Ombud: Jur. kand.

Läs mer

2. KO yrkar ersättning för rättegångskostnader med belopp som senare kommer att anges.

2. KO yrkar ersättning för rättegångskostnader med belopp som senare kommer att anges. KONSUMENTOMBUDSMANNEN STÄMNINGSANSÖKAN Verksjuristen Patrik Havermann 2015-02-20 2013/414 Marknadsdomstolen SÖKANDE Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad MOTPART Eniro 118 118 AB, 556476-5294 Gustav

Läs mer

Erik Segersällsväg 3 B, 126 50 HÄGERSTEN. Marknadsföring av företagskatalog och branschregister

Erik Segersällsväg 3 B, 126 50 HÄGERSTEN. Marknadsföring av företagskatalog och branschregister MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:36 2008: Datum 2009-11-19 Dnr C 31/08 KÄRANDE 1. Eniro AB, 169 87 STOCKHOLM 2. Din Del Aktiebolag, Box 6010, 171 60 SOLNA Ombud för 1 och 2: advokaten A. K. och jur.kand. J.

Läs mer

Marknadsföring av bank och konsumentkrediter

Marknadsföring av bank och konsumentkrediter Processrådet Carolina Andersson KO-sekretariatet Stämningsansökan Datum 2017-04-18 Dnr 2016/951 Patent- och marknadsdomstolen Kärande Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad Svarande JAK Medlemsbank

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013: Mål nr B 1/13

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013: Mål nr B 1/13 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:15 2013-09-24 Mål nr B 1/13 KÄRANDE Konsumentombudsmannen, Box 48, 651 02 Karlstad SVARANDE 1. Genilab of Scandinavia Aktiebolag, 556247-6753, Riddargatan 14, 114 35 Stockholm

Läs mer

PROTOKOLL 2014-07-15 Mål nr B 6/14 Aktbilaga 81. Per Carlson, ordförande, Karin Lindell, Lennart Göransson och Anders Stenlund

PROTOKOLL 2014-07-15 Mål nr B 6/14 Aktbilaga 81. Per Carlson, ordförande, Karin Lindell, Lennart Göransson och Anders Stenlund MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr B 6/14 Aktbilaga 81 MARKNADSDOMSTOLEN Per Carlson, ordförande, Karin Lindell, Lennart Göransson och Anders Stenlund PROTOKOLLFÖRARE OCH FÖREDRAGANDE Föredraganden Caroline

Läs mer

Nordic Media Sweden Aktiebolag, Stora Fiskaregatan 9 H, 222 24 Lund Ombud: jur.kand. H-O. M., Juristfirman H-O. M., Klostergatan 1, 222 22 Lund

Nordic Media Sweden Aktiebolag, Stora Fiskaregatan 9 H, 222 24 Lund Ombud: jur.kand. H-O. M., Juristfirman H-O. M., Klostergatan 1, 222 22 Lund MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:3 2008: Datum 2011-02-09 Dnr C 6/09 KÄRANDE Swemedia AB, Carl Gustafs väg 46, 214 21 Malmö Ombud: advokaten E. T., Advokatbyrån S. & Co AB, Anna Lindhs plats 4, 211 19 Malmö

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm 1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM 2017-11-02 Meddelad i Stockholm Mål nr PMT 16506-16 PARTER Kärande Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad Genom processrådet Carolina Andersson Svarande TW Kundservice

Läs mer

Angående vilseledande marknadsföring

Angående vilseledande marknadsföring 2014-11-07 Dnr 2014/1059 Enhet Rättsenhet 2 Camilla Tellås Dir. tel. 054/19 40 50 Moderna Försäkringar Att: Karin Stenlund Box 7830 103 98 Stockholm Angående vilseledande marknadsföring Konsumentverket

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr B 6/14 Föredragning i Stockholm

MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr B 6/14 Föredragning i Stockholm MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr B 6/14 Föredragning i Stockholm Aktbilaga 86 MARKNADSDOMSTOLEN Karin Lindell, ordförande, Anders Stenlund, Lars Borg och Astri Muren PROTOKOLLFÖRARE OCH FÖREDRAGANDE

Läs mer

556717-2167. KO förbjuder Kortedala Sport AB att gentemot konsument använda avtalsvillkor som innebär att uppsägning av avtal ska ske skriftligt.

556717-2167. KO förbjuder Kortedala Sport AB att gentemot konsument använda avtalsvillkor som innebär att uppsägning av avtal ska ske skriftligt. KONSUMENTOMBUDSMANNEN Processrådet Gunnar Wikström FÖRELÄGGANDE 2014-02-13 FF 2014:01 Dm-2013/928 KONSUMENTVERKET KONSUMENTOMBUDSMANNEN INK. ]) W. J Q Dnr ^0/3 ms VIII nt«(«*t*timioi*tmhmtimiie«iig

Läs mer

KONSUMENTOMBUDSMANNEN STÄMNINGSANSÖKAN Processrådet Gunnar Wikström 2014-02-11 2013/203 - /?0

KONSUMENTOMBUDSMANNEN STÄMNINGSANSÖKAN Processrådet Gunnar Wikström 2014-02-11 2013/203 - /?0 KONSUMENTOMBUDSMANNEN STÄMNINGSANSÖKAN Processrådet Gunnar Wikström 2014-02-11 2013/203 - /?0 Marknadsdomstolen SÖKANDE Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad MOTPART First Date International FD

Läs mer

KONSUMENTOMBUDSMANNEN Processrådet Ida Nyström

KONSUMENTOMBUDSMANNEN Processrådet Ida Nyström KONSUMENTOMBUDSMANNEN Processrådet Ida Nyström STÄMNINGSANSÖKAN 2014-07-07 Dm 2011/2174 Marknadsdomstolen KÄRANDE Konsumentombudsmannen Box48 651 02 Karlstad SVARANDE Baraspara Sverige AB, 556787-4309

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:1 2012-01-17 Dnr C 12/11

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:1 2012-01-17 Dnr C 12/11 MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:1 2012-01-17 Dnr C 12/11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2011-03-09 i mål nr T 3930-10, se bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE BrilliantSmile Nordic AB, Styrgången

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:2 2013-02-05 Mål nr B 6/11

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:2 2013-02-05 Mål nr B 6/11 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:2 2013-02-05 Mål nr B 6/11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts, avd. 5, dom den 6 oktober 2011 i mål T 9184-10, se bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE OCH MOTPART Konsumentombudsmannen

Läs mer

SAKEN Marknadsföring av telefonabonnemang via telemarketing

SAKEN Marknadsföring av telefonabonnemang via telemarketing KONSUMENTOMBUDSMANNEN STÄMNINGSANSÖKAN Processrådet Gunnar Wikström 2014-05-21 2014/397 Stockholms tingsrätt KARANDE Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad SVARANDE Sveanor AB, 556873-4148 Box 5146

Läs mer

PhoneCash, d) KO yrkar ersättning för rättegångskostnader med det belopp som senare anges. KO framställer yrkandena a - c jämväl intermistiskt.

PhoneCash, d) KO yrkar ersättning för rättegångskostnader med det belopp som senare anges. KO framställer yrkandena a - c jämväl intermistiskt. Stämningsansökan Konsument verket KO 2015-02-11 D n r KO-sekretariatet Pär Magnusson Marknadsdomstolen Kärande Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad Svarande PhoneCash, Saken Marknadsföring av uppköp

Läs mer

SVARANDE 1. M. & Co AB, Box 1219, 114 79 Stockholm 2. J. M., Fredrikslundsvägen 7, 168 34 Bromma. Marknadsföring av företagskataloger m.m.

SVARANDE 1. M. & Co AB, Box 1219, 114 79 Stockholm 2. J. M., Fredrikslundsvägen 7, 168 34 Bromma. Marknadsföring av företagskataloger m.m. MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:10 2008: Datum 2011-04-12 Dnr C 11/10 KÄRANDE Eniro Sverige AB, 169 87 Stockholm Ombud: advokaten L. F. L. och jur.kand. J. B., N. & Co. Advokatbyrå KB, Box 1435, 111 84 Stockholm

Läs mer

Konsumentombudsmannen (KO) Box 48, 651 02 KARLSTAD. Fordonsvärderingen i Skåne AB, Tredalagatan 5, 291 34 KRISTIANSTAD Ställföreträdare: J. E.

Konsumentombudsmannen (KO) Box 48, 651 02 KARLSTAD. Fordonsvärderingen i Skåne AB, Tredalagatan 5, 291 34 KRISTIANSTAD Ställföreträdare: J. E. MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:8 2008: Datum 2009-04-29 Dnr B 6/08 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO) Box 48, 651 02 KARLSTAD SVARANDE Fordonsvärderingen i Skåne AB, Tredalagatan 5, 291 34 KRISTIANSTAD Ställföreträdare:

Läs mer

Eniro Sverige Online AB, 169 87 Stockholm Ombud: advokaten L. F. L. och jur. kand. J. H., Nord & Co Advokatbyrå KB, Box 1435, 111 84 Stockholm

Eniro Sverige Online AB, 169 87 Stockholm Ombud: advokaten L. F. L. och jur. kand. J. H., Nord & Co Advokatbyrå KB, Box 1435, 111 84 Stockholm MARKNADSDOMSTOLENS DOM DELDOM 2010:17 2008: Datum 2010-06-21 Dnr C 28/09 KÄRANDE Eniro Sverige Online AB, 169 87 Stockholm Ombud: advokaten L. F. L. och jur. kand. J. H., Nord & Co Advokatbyrå KB, Box

Läs mer

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. Prima Travel Aktiebolag, Stora Åvägen 21, 434 36 ASKIM. marknadsföring av paketresor

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. Prima Travel Aktiebolag, Stora Åvägen 21, 434 36 ASKIM. marknadsföring av paketresor MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2008:6 2008-04-11 Dnr B 2/07 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD SVARANDE Prima Travel Aktiebolag, Stora Åvägen 21, 434 36 ASKIM SAKEN marknadsföring av paketresor

Läs mer

Yellow Register On Line AB, Box 1272, 501 12 Borås Ombud: advokaten G. B., W. Advokatbyrå, Box 7543, 103 93 Stockholm

Yellow Register On Line AB, Box 1272, 501 12 Borås Ombud: advokaten G. B., W. Advokatbyrå, Box 7543, 103 93 Stockholm MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:22 2008: Datum 2011-08-18 Dnr C 9/10 KÄRANDE Småföretagare mot Yellow Register Online, Flygargatan 5, 128 34 Skarpnäck Ombud: advokaten D. T. och jur.kand. A. J., Advokatfirman

Läs mer

1. Uppgift om Mobilarena Norden AB:s organisationsnummer. 2. Uppgift om de för avtalet aktuella villkoren för betalning.

1. Uppgift om Mobilarena Norden AB:s organisationsnummer. 2. Uppgift om de för avtalet aktuella villkoren för betalning. Konsument verket KO Föreläggande IF 2016:2 Datum Dnr 2016-03-03 2015/461 Mobilarena Norden AB, 556815-5146 Bryggavägen 110 178 31 Ekerö Informatorisföreläggande Konsumentombudsmannen (KO) ålägger Mobilarena

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm 1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM 2017-07-04 Meddelad i Stockholm Mål nr PMT 2984-16 PARTER Kärande Konsumentombudsmannen, Box 48, 651 02 Karlstad Genom processföraren Carolina Andersson Svarande 1. STB Svenska

Läs mer

Marknadsföring av katalogtjänster på Internet

Marknadsföring av katalogtjänster på Internet MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:8 2008: Datum 2011-04-05 Dnr C 12/10 KÄRANDE Hittapunktse AB, Norr Mälarstrand 6, 112 20 Stockholm Ombud: advokaten P. E. A., Advokatfirman Vinge KB, Box 1703, 111 87 Stockholm

Läs mer

RÄTTEN Hovrättsråden Carl Josefsson och Göran Söderström, referent och protokollförare, samt tf. hovrättsassessorn Filippa Exelin

RÄTTEN Hovrättsråden Carl Josefsson och Göran Söderström, referent och protokollförare, samt tf. hovrättsassessorn Filippa Exelin 1 SVEA HOVRÄTT PROTOKOLL Aktbilaga 11 Patent- och 2016-10-26 Mål nr PMÖ 8051-16 marknadsöverdomstolen Föredragning i Rotel 020109 Stockholm RÄTTEN Hovrättsråden Carl Josefsson och Göran Söderström, referent

Läs mer

BESLUT 2017:2. Bakgrund. Dnr

BESLUT 2017:2. Bakgrund. Dnr Dnr 2016-7 2017-02-01 BESLUT 2017:2 Bakgrund Ärendet InsureSec AB (InsureSec) har i anmälan av den 1 augusti 2016 vänt sig till Försäkringsförmedlingsmarknadens Disciplinnämnd (Disciplinnämnden) med en

Läs mer

Lokaldelen i Sverige AB, Box 623, Halmstad Ombud: advokaten P. E. och jur.kand. L. Å., Advokatbyrån G. AB, Box 739, LUND

Lokaldelen i Sverige AB, Box 623, Halmstad Ombud: advokaten P. E. och jur.kand. L. Å., Advokatbyrån G. AB, Box 739, LUND MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2010:16 2008: Datum 2010-05-28 Dnr C 14/09 KÄRANDE Lokaldelen i Sverige AB, Box 623, 301 16 Halmstad Ombud: advokaten P. E. och jur.kand. L. Å., Advokatbyrån G. AB, Box 739, 220

Läs mer

Tingsrätten dömer ut det Kolbavilba AB (med tidigare firma Sweet Wellness AB)

Tingsrätten dömer ut det Kolbavilba AB (med tidigare firma Sweet Wellness AB) STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM Meddelad i Stockholm Mål nr B 14517-14 KONSUMENTVERKET PARTER INK. m -W-1 6 SÖKANDE Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad Genom processrådet Gunnar Wikström MOTPART Sweet

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2014:3 2014-03-05 Mål nr C 21/13

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2014:3 2014-03-05 Mål nr C 21/13 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2014:3 2014-03-05 Mål nr C 21/13 KÄRANDE Taxibil i Östergötland Aktiebolag, 556542-5666 Box 154, 581 02 Linköping Ombud: advokaten H. S. och jur. kand. A. B., Avenir Advokater, Drottninggatan

Läs mer

RÄTTEN Hovrättsråden Kajsa Bergkvist och Göran Söderström samt tf. hovrättsassessorn Teresia Danielsson, referent

RÄTTEN Hovrättsråden Kajsa Bergkvist och Göran Söderström samt tf. hovrättsassessorn Teresia Danielsson, referent 1 SVEA HOVRÄTT PROTOKOLL Aktbilaga 12 Patent- och 2017-01-13 Mål nr PMÖ 10737-16 marknadsöverdomstolen Föredragning i Rotel 0223 Stockholm RÄTTEN Hovrättsråden Kajsa Bergkvist och Göran Söderström samt

Läs mer

Homeinvest Scandinavia TS-Konsult i Malmö, Box 19053, 200 73 Malmö Ombud: jur.kand. D. D., MAQS Law Firm Advokatbyrå i Malmö, Box 74, 201 20 Malmö

Homeinvest Scandinavia TS-Konsult i Malmö, Box 19053, 200 73 Malmö Ombud: jur.kand. D. D., MAQS Law Firm Advokatbyrå i Malmö, Box 74, 201 20 Malmö MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:4 2008: Datum 2011-03-01 Dnr C 3/10 KÄRANDE Homeinvest Scandinavia TS-Konsult i Malmö, Box 19053, 200 73 Malmö Ombud: jur.kand. D. D., MAQS Law Firm Advokatbyrå i Malmö, Box

Läs mer

Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning

Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning Riksförbundet för frivilliga samhällsarbetare 1 Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning Många gode män upplever ett ganska stort problem med telefonförsäljning och försäljning på stan

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:9 2006-04-13 Dnr C 29/05

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:9 2006-04-13 Dnr C 29/05 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:9 2006-04-13 Dnr C 29/05 KÄRANDE TDCF Förlag AB, Box 623, 301 16 HALMSTAD Ombud: advokaterna Per Ericsson och Elin Ask, Advokatbyrån Gulliksson AB, Box 739, 220 07 LUND SVARANDE

Läs mer

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. marknadsföring av paketresor

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. marknadsföring av paketresor MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2008:19 Datum 2008-12-11 Dnr B 4/08 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD SVARANDE Brigante Media AB, Sundspromenaden 27, 211 16 MALMÖ SAKEN marknadsföring

Läs mer

Marknadsföring av telefonitjänster

Marknadsföring av telefonitjänster MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:7 2008: Datum 2009-04-23 Dnr C 17/07 KÄRANDE TeliaSonera Sverige Aktiebolag, 123 86 FARSTA Ombud: advokaterna D. T., T. C-W. och M. A., Konsultbyrån för Marknadsrätt AB, Sveavägen

Läs mer

169 87 Stockholm Ombud: advokaterna L. F. L. och C. v H., N. & Co. Advokatbyrå KB, Box 1435, 111 84 Stockholm

169 87 Stockholm Ombud: advokaterna L. F. L. och C. v H., N. & Co. Advokatbyrå KB, Box 1435, 111 84 Stockholm MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:9 2008: Datum 2011-04-11 Dnr C 24/10 KÄRANDE Eniro Sverige AB, 169 87 Stockholm Ombud: advokaterna L. F. L. och C. v H., N. & Co. Advokatbyrå KB, Box 1435, 111 84 Stockholm

Läs mer

Granskning av marknadsföring i poddradio

Granskning av marknadsföring i poddradio Konsument verket KO Otto Johansson Hansson Malin Fors PM Datum 2016-11-28 2016/1385 Granskning av marknadsföring i poddradio Bakgrund Konsumentverket har uppmärksammat att det är vanligt förekommande med

Läs mer

Mediakontakten S. & B. AB, Fabriksgatan 11, 504 38 BORÅS Ombud: advokaten B. S., Kungsgatan 24, 441 30 ALINGSÅS. Marknadsföring av medietjänster

Mediakontakten S. & B. AB, Fabriksgatan 11, 504 38 BORÅS Ombud: advokaten B. S., Kungsgatan 24, 441 30 ALINGSÅS. Marknadsföring av medietjänster MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:37 2008: Datum 2009-12-15 Dnr C 26/08 KÄRANDE Sincerus AB, Söderhallarna 108, 118 26 STOCKHOLM Ombud: advokaterna K. L. och D. T., Advokatfirman för Marknadsrätt, Sveavägen

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2014:2 2014-02-18 Mål nr C 18/13

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2014:2 2014-02-18 Mål nr C 18/13 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2014:2 2014-02-18 Mål nr C 18/13 KÄRANDE Pierce AB, 556763-1592, Konsumentvägen 4, 125 30 Älvsjö Ombud: advokaten C. A. och jur. kand. K. E., W. Advokatbyrå Stockholm KB, Box 7543,

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2005:37 2005-12-16 Dnr B 10/04. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2005:37 2005-12-16 Dnr B 10/04. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2005:37 2005-12-16 Dnr B 10/04 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM SVARANDE Optimal Telecom Sverige Aktiebolag, Box 62, 164 94 KISTA Ombud: advokaten Gabriel Lidman,

Läs mer

232, Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Sveriges Elevfotografers Riksförbund, BÖ 2015:3

232, Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Sveriges Elevfotografers Riksförbund, BÖ 2015:3 Konsument verket KO INK. PROTOKOLL Datum Dnr 2015-06-24 2OH/1939 (BÖ 2015:3) Dnr... ^^... v.../..»*- 232, Ordn.w Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Sveriges Elevfotografers Riksförbund,

Läs mer

DOM 2016-01-13 Meddelad i Stockholm

DOM 2016-01-13 Meddelad i Stockholm 1 Avdelning 5 Meddelad i Stockholm Mål nr PARTER KÄRANDE Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad SVARANDE Rakexperten AB, 556957-5334 Box 12116 402 42 Göteborg Ombud: Advokaterna Racine Ashjari och

Läs mer

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Maj 2015 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag om ändring i marknadsföringslagen

Läs mer

AGA Gas Aktiebolag, 172 82 SUNDBYBERG Ombud: advokaten M. W., MAQS Law Firm Advokatbyrå AB, Box 7009, 103 86 STOCKHOLM

AGA Gas Aktiebolag, 172 82 SUNDBYBERG Ombud: advokaten M. W., MAQS Law Firm Advokatbyrå AB, Box 7009, 103 86 STOCKHOLM MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:26 2008: Datum 2009-09-25 Dnr C 1/09 KÄRANDE AGA Gas Aktiebolag, 172 82 SUNDBYBERG Ombud: advokaten M. W., MAQS Law Firm Advokatbyrå AB, Box 7009, 103 86 STOCKHOLM SVARANDE

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:17 2013-11-14 Mål nr C 13/12

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:17 2013-11-14 Mål nr C 13/12 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:17 2013-11-14 Mål nr C 13/12 KÄRANDE Inwido Sverige AB, 556583-4693, Box 153, 574 22 Vetlanda Ombud: advokaten H-G. F. och jur.kand. M. J., Gärde Wesslau Advokatbyrå, Box 684,

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2005:31 2005-11-11 Dnr B 1/05. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2005:31 2005-11-11 Dnr B 1/05. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2005:31 2005-11-11 Dnr B 1/05 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM SVARANDE S-F. S., med registrerad firma S. Orientmattor, Friggagatan 20, 411 01 GÖTEBORG Ombud:

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:21 2003-06-27 Dnr C 23/02

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:21 2003-06-27 Dnr C 23/02 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:21 2003-06-27 Dnr C 23/02 KÄRANDE TDCF Förlag AB, 556109-6149, Box 623, 301 16 HALMSTAD Ombud: advokaten Olof Jisland, Advokatfirman Vinge KB, Box 11025, 404 21 GÖTEBORG SVARANDE

Läs mer

DOM 2014-05-19 Meddelad i Stockholm

DOM 2014-05-19 Meddelad i Stockholm 1 Meddelad i Stockholm Mål nr PARTER Sökande Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad Genom processråden Gunnar Wikström och Ida Nyström Motpart Onlinecon Group AB, 556713-9158 Box 701 601 16 Norrköping

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt; SFS 2011:914 Utkom från trycket den 5 juli 2011 utfärdad den 22 juni 2011. Enligt riksdagens

Läs mer

Tele2 Sverige Aktiebolag, Box 62, 164 94 Kista Ombud: Advokaten A. E. och jur.kand. A. W., Advokatfirman Vinge KB, Box 1703, 111 87 Stockholm

Tele2 Sverige Aktiebolag, Box 62, 164 94 Kista Ombud: Advokaten A. E. och jur.kand. A. W., Advokatfirman Vinge KB, Box 1703, 111 87 Stockholm p p MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:15 2008: Datum 2011-06-14 Dnr C 16/10 KÄRANDE TeliaSonera Sverige Aktiebolag, 123 86 Farsta Ombud: Advokaten D. T. och jur.kand. A. J., Advokatfirman Konsultbyrån för Marknadsrätt

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM MD 2013:7 2013-04-30 Mål nr B 2/12

MARKNADSDOMSTOLEN DOM MD 2013:7 2013-04-30 Mål nr B 2/12 MARKNADSDOMSTOLEN DOM MD 2013:7 2013-04-30 Mål nr B 2/12 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad SVARANDE Z. M. med registrerad firma Maxi Elit Norrköping, Box 1432, 600 44 Norrköping

Läs mer

Marknadsföring av varningsskyltar

Marknadsföring av varningsskyltar MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2010:23 2008: Datum 2010-08-26 Dnr C 32/09 Dnr C 33/09 KÄRANDEN Mål C 32/09 Safe Xrossing Sweden AB, Skräddarbackens byväg 1, 784 54 Borlänge Ombud: advokaten A. G., H. Advokatbyrå

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:24 2006-09-13 Dnr C 30/05

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:24 2006-09-13 Dnr C 30/05 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:24 2006-09-13 Dnr C 30/05 KÄRANDE Boendeförmedling i Linköping Kommanditbolag, Box 2116, 580 02 LINKÖPING Ombud: bolagsjuristen Bo Ohlsson, Svensk Fastighetsförmedling AB, Box

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:8 2015-05-21 Mål nr B 1/14

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:8 2015-05-21 Mål nr B 1/14 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:8 2015-05-21 Mål nr B 1/14 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad SVARANDE SverigesEnergi elförsäljning Privat 1 AB, 556497-3856, Box 24140, 104 51 Stockholm

Läs mer

2. "Äntligen ett alternativ till sömn- och värktabletter" 5. "Gunilla och Malins sömnproblem försvann"

2. Äntligen ett alternativ till sömn- och värktabletter 5. Gunilla och Malins sömnproblem försvann : Konsument verket KO Processrådet Ida Nyström KONSUMENTVERKET KONSUMENTOMBUDSMANNEN Föreläggande Datum 2014-12-02 FF 2014:02a Dnr 2013/326 INK. 2014-12- 2 3 n, 0/3/32C Lint! *«M» IIH ******** Ull IMtf

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2002:3 2002-02-06 Dnr B 5/01. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2002:3 2002-02-06 Dnr B 5/01. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2002:3 2002-02-06 Dnr B 5/01 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM SVARANDE SPP Livförsäkring AB, 516401-8524, 103 73 STOCKHOLM Ombud: jur.kand. B. M., adress som ovan.

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:20 2004-08-24 Dnr B 10/03. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:20 2004-08-24 Dnr B 10/03. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:20 2004-08-24 Dnr B 10/03 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM SVARANDE Nordiska Naturhuset AB, Box 2093, 663 12 HAMMARÖ Ombud: advokaten A. H., F. L. Advokatfirma

Läs mer

DOM 2014-12-11. SVARANDE Svensk Rygghälsa KB, 969749-9292, 1. Marknadsdomstolen förbjuder Svensk Rygghälsa KB, vid vite om en miljon

DOM 2014-12-11. SVARANDE Svensk Rygghälsa KB, 969749-9292, 1. Marknadsdomstolen förbjuder Svensk Rygghälsa KB, vid vite om en miljon MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2014-12-11 2014:15 Mål nr B 4/14 KARANDE Konsumentombudsmannen, (KO), Box 48, 651 02 Karlstad SVARANDE Svensk Rygghälsa KB, 969749-9292, Box 111, 651 04 Karlstad SAKEN Marknadsföring

Läs mer

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad. MOTPART Spendrups Bryggeriaktiebolag, Box 3006, 143 03 Vårby Ombud: bolagsjuristen M. E.

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad. MOTPART Spendrups Bryggeriaktiebolag, Box 3006, 143 03 Vårby Ombud: bolagsjuristen M. E. MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:5 2008: Datum 2011-03-08 Dnr B 3/10 SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad MOTPART Spendrups Bryggeriaktiebolag, Box 3006, 143 03 Vårby Ombud: bolagsjuristen

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:25 2004-10-28 Dnr B 1/04. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:25 2004-10-28 Dnr B 1/04. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:25 2004-10-28 Dnr B 1/04 SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM SVARANDE 1. 3 Call Aktiebolag, Box 92002, 120 06 STOCKHOLM 2. 3-Net Aktiebolag, adress som ovan

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. 2. Kruuse Svenska Aktiebolag, 556012-2391 Box 8013 171 08 Solna

HÖGSTA DOMSTOLENS. 2. Kruuse Svenska Aktiebolag, 556012-2391 Box 8013 171 08 Solna Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 4 februari 2010 B 4063-08 KLAGANDE 1. Hill s Pet Nutrition Incorporated c/o Colgate Palmolive A/S Smedeland 9 DK-2600 Glostrup Danmark 2.

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2005: Dnr C 30/04

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2005: Dnr C 30/04 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2005:14 2005-05-04 Dnr C 30/04 KÄRANDE Pointer Jakt Aktiebolag, Box 904, 801 32 GÄVLE Ombud: advokaten Karl Ole Möller, Karlerö & Co Advokatbyrå HB, Box 7330, 103 90 STOCKHOLM SVARANDE

Läs mer

marknadsföring av företagskataloger

marknadsföring av företagskataloger MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:22 2008: Datum 2009-08-28 Dnr C 6/08 KÄRANDE Lokaldelen i Sverige AB (tidigare EDSA Förlag AB och TDCF Förlag AB), Box 623, 301 16 HALMSTAD Ombud: advokaten P. E. och jur.kand.

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm 1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT Meddelad i Stockholm Mål nr KÄRANDE Konsumentombudsmannen, 202100-2064 Box 48 651 02 Karlstad SVARANDE Adresstjänst Sverige AB, 556916-5094 Box 72 123 22 Farsta SLUT 1. Adresstjänst

Läs mer

Svensk författningssamling SFS_1995:450 SFSJsenaste lydelse Utfärdad: 1995-04-27. Marknadsföringslag (1995:450) Civildepartementet KONS

Svensk författningssamling SFS_1995:450 SFSJsenaste lydelse Utfärdad: 1995-04-27. Marknadsföringslag (1995:450) Civildepartementet KONS Svensk författningssamling SFS_1995:450 SFSJsenaste lydelse Utfärdad: 1995-04-27 Marknadsföringslag (1995:450) Civildepartementet KONS Ändringar,'införda

Läs mer

Optik Smart Eyes AB, Kyrkogatan 18, 411 15 Göteborg Ombud: advokaten S. E., Advokatfirman E. AB, Stora Nygatan 31, 411 08 Göteborg

Optik Smart Eyes AB, Kyrkogatan 18, 411 15 Göteborg Ombud: advokaten S. E., Advokatfirman E. AB, Stora Nygatan 31, 411 08 Göteborg MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2010:19 2008: Datum 2010-06-30 Dnr C 20/09 KÄRANDE Glasögonfabriken i Göteborg AB, c/o Glasögonfabriken i Sverige AB, Lilla Bommen 1, 411 04 Göteborg Ombud: jur. kand. R. E., Advokatfirman

Läs mer

KÄRANDE A.D.-man International AB, Box 5325, 102 47 Stockholm Ombud: advokaten M. L., Advokatfirman B. R., Birger Jarlsgatan 73 75, 113 56 Stockholm

KÄRANDE A.D.-man International AB, Box 5325, 102 47 Stockholm Ombud: advokaten M. L., Advokatfirman B. R., Birger Jarlsgatan 73 75, 113 56 Stockholm MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2010:24 2008: Datum 2010-10-05 Dnr C 31/09 KÄRANDE A.D.-man International AB, Box 5325, 102 47 Stockholm Ombud: advokaten M. L., Advokatfirman B. R., Birger Jarlsgatan 73 75, 113

Läs mer

AVSKRIFT MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2000:7 2000-03-09 Dnr B 6/99. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM

AVSKRIFT MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2000:7 2000-03-09 Dnr B 6/99. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM 1 AVSKRIFT MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2000:7 2000-03-09 Dnr B 6/99 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM SVARANDE SPC Super Personal Computer Trading i Uppsala AB, 556299-2247, Box 23027, 750

Läs mer

SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD

SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:13 2008: Datum 2009-06-04 Dnr B 8/08 SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MOTPART Bank2 Bankaktiebolag, Box 7824, 103 97 STOCKHOLM Ombud: advokaten P-E.

Läs mer

DOM 2015-05-07 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-05-07 Meddelad i Stockholm STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM Meddelad i Stockholm Mål nr T 7404-14 PARTER KÄRANDE Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad SVARANDE 1. Sveanor AB i konkurs, 556873-4148 Box 5146 650 05 Karlstad 2. Thommy

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2016:9 2016-06-03 Målnr B 6/14

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2016:9 2016-06-03 Målnr B 6/14 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2016:9 2016-06-03 Målnr B 6/14 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad Företrädd av processrådet G. W. och handläggaren E. N. SVARANDE Sumer AB (tidigare Baraspara

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:39 2008: Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. Marknadsföring av konsumentkrediter

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:39 2008: Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. Marknadsföring av konsumentkrediter MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:39 2008: 2009-12-18 Datum Dnr B 6/09 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD SVARANDE IKANO Bank SE, Box 717, 343 81 ÄLMHULT Ombud: advokaten C. A. S. och

Läs mer

Lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal

Lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal Lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal 1 Denna lag gäller för avtal varigenom en näringsidkare överlåter eller upplåter lös egendom till eller utför tjänster åt en konsument,

Läs mer

Kommittédirektiv. Konsumentskydd vid telefonförsäljning. Dir. 2013:95. Beslut vid regeringssammanträde den 31 oktober 2013

Kommittédirektiv. Konsumentskydd vid telefonförsäljning. Dir. 2013:95. Beslut vid regeringssammanträde den 31 oktober 2013 Kommittédirektiv Konsumentskydd vid telefonförsäljning Dir. 2013:95 Beslut vid regeringssammanträde den 31 oktober 2013 Sammanfattning Problem i samband med telefonförsäljning av varor och tjänster har

Läs mer

Uppföranderegler för avtal om abonnemang för tv, telefoni och bredband

Uppföranderegler för avtal om abonnemang för tv, telefoni och bredband Uppföranderegler Gäller från 1 juli 2017 Uppföranderegler för avtal om abonnemang för tv, telefoni och bredband Om uppförandereglerna: Uppförandereglerna tillämpas när en operatör som är med i Telekområdgivarna

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm 1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM 2017-01-31 Meddelad i Stockholm Mål nr PMT 12054-16 KÄRANDE Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad SVARANDE Vänerflytt AB, 559028-3650 Östra Bangatan 31 693 30 Degerfors

Läs mer

Glasögonfyndet i Göteborg AB, Box 4054, 422 04 HISINGS-BACKA Ombud: jur. kand. R. E., Advokatfirman Winn AB, Östra Larmgatan 1, 411 07 GÖTEBORG

Glasögonfyndet i Göteborg AB, Box 4054, 422 04 HISINGS-BACKA Ombud: jur. kand. R. E., Advokatfirman Winn AB, Östra Larmgatan 1, 411 07 GÖTEBORG MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:2 2008: Datum 2009-02-11 Dnr C 11/08 KÄRANDE Glasögonfyndet i Göteborg AB, Box 4054, 422 04 HISINGS-BACKA Ombud: jur. kand. R. E., Advokatfirman Winn AB, Östra Larmgatan 1,

Läs mer

Miljöargument i marknadsföringen. Martin Suserud Jurist på Rättsenhet 2

Miljöargument i marknadsföringen. Martin Suserud Jurist på Rättsenhet 2 Miljöargument i marknadsföringen Martin Suserud Jurist på Rättsenhet 2 Rättsavdelningen Konsumentverket/KO Rättsenhet 1 - Hälsa, Resor, Elektronisk kommunikation Rättsenhet 2 - Finansiella tjänster, Boende/Energi,

Läs mer

AVSKRIFT MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2001:13 2001-05-09 Dnr C 9/01

AVSKRIFT MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2001:13 2001-05-09 Dnr C 9/01 AVSKRIFT MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2001:13 2001-05-09 Dnr C 9/01 1 ÖVERKLAGAT BESLUT Stockholms tingsrätts, avd. 4, beslut 2001-04-06 i mål T 4565-01, bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE TOP-TOY A/S, reg.nr

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:17 2006-08-17 Dnr C 36/05

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:17 2006-08-17 Dnr C 36/05 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:17 2006-08-17 Dnr C 36/05 KÄRANDE Green Medicine Aktiebolag,, Tegelgårdsgatan 11, 211 33 MALMÖ Ombud: advokaten Robert Teklic, Antonson & Partners, Norra Vallgatan 66, 211 22

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 8 september 2006 Ö 808-04 KLAGANDE J D Stenqvist Aktiebolag, 556029-7862 Box 31 260 60 Kvidinge Ombud: Advokat TJ MOTPART RNC Ombud:

Läs mer

DOM 2009-07-07 Meddelad i Uppsala

DOM 2009-07-07 Meddelad i Uppsala UPPSALA TINGSRÄTT DOM Meddelad i Uppsala Mål nr Sid 1 (6) PARTER KÄRANDE Yellow Register On line AB, 556447-0119 Box 1272 501 12 Borås Ombud: Jur.kand. Jonas Öjelid c/o Law & Solution Sweden AB Box 111

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:24 2004-10-21 Dnr B 2/03. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:24 2004-10-21 Dnr B 2/03. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:24 2004-10-21 Dnr B 2/03 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM SVARANDE Vodafone Sverige Aktiebolag, 371 80 KARLSKRONA Ombud: advokaten Carl Anders Svensson, Advokatfirman

Läs mer

Stockholms tingsrätts, avdelning 5, beslut den 5 mars 2009 i mål nr T 822-08, se bilaga (ej bilagd här)

Stockholms tingsrätts, avdelning 5, beslut den 5 mars 2009 i mål nr T 822-08, se bilaga (ej bilagd här) MARKNADSDOMSTOLENS DOM BESLUT 2009:20 2008: Datum 2009-07-06 Dnr C 5/09 ÖVERKLAGAT BESLUT KLAGANDE Stockholms tingsrätts, avdelning 5, beslut den 5 mars 2009 i mål nr T 822-08, se bilaga (ej bilagd här)

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM MD 2014:8 2014-08-29 Mål nr B 5/14

MARKNADSDOMSTOLEN DOM MD 2014:8 2014-08-29 Mål nr B 5/14 MARKNADSDOMSTOLEN DOM MD 2014:8 2014-08-29 Mål nr B 5/14 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad SVARANDE Handelsbolag D-service, 969623-0482, Box 13010, 250 13 Helsingborg SAKEN Marknadsföring

Läs mer

KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2013:12a 2013-08-28 Dnr 2012/1822 - Åläggande att lämna information

KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2013:12a 2013-08-28 Dnr 2012/1822 - Åläggande att lämna information KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2013:12a 2013-08-28 Dnr 2012/1822 - Adressat Malmö Aviation AB, 556458-3101 Saken Information om passagerares rättigheter Åläggande att lämna information Konsumentombudsmannen

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2014:13 2014-12-05 Mål nr B 7/13

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2014:13 2014-12-05 Mål nr B 7/13 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2014:13 2014-12-05 Mål nr B 7/13 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad SVARANDE JM Sales and Marketing Handelsbolag, Box 513, 891 17 Örnsköldsvik SAKEN Marknadsföring

Läs mer