KONSUMENTOMBUDSMANNEN STÄMNINGSANSÖKAN Processrådet Gunnar Wikström /203 - /?0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KONSUMENTOMBUDSMANNEN STÄMNINGSANSÖKAN Processrådet Gunnar Wikström 2014-02-11 2013/203 - /?0"

Transkript

1 KONSUMENTOMBUDSMANNEN STÄMNINGSANSÖKAN Processrådet Gunnar Wikström /203 - /?0 Marknadsdomstolen SÖKANDE Konsumentombudsmannen Box Karlstad MOTPART First Date International FD AB, c/o Informationskollegiet Långa raden Drottningholm Uppgivet ombud: Advokat Claes Lood Advokatfirman Fylgia KB Box Stockholm SAKEN Marknadsföring av dejtingtjänster på Internet 1 YRKANDEN Konsumentombudsmannen (KO) yrkar att Marknadsdomstolen vid vite ålägger First Date International FD AB (Firstdate) att vid marknadsföring gentemot konsument av erbjudande med prisuppgift, lämna information om att den erbjudna tjänsten innefattar ett abonnemang eller att konsumentens slutliga kostnad för erbjudandet av någon annan anledning blir högre än det marknadsförda priset, till exempel på grund av att tjänsten är förenad med en uppsägningstid. Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post/webbadress Giro Org.nr Box48 Taga Erlandergatan 8A Post: Karlstad Bank:

2 2(12) 2. KO yrkar att Marloiadsdomstolen vid vite ålägger Firstdate att vid marknadsföring av bolagets tjänster gentemot konsument i rimlig tid innan distansavtal ingås lämna klar och begriplig information anpassad till det medel för distanskommunikation som används om konsumentens ångerrätt avseende: - hur konsumenten ska gå tillväga om denne vill ångra köpet, - hur ångerfristen beräknas, - vilka konsekvenser det får för konsumenten om denne ångrar köpet och - för den händelse så är fallet - att ångerrätten inte får utövas om tjänsten påböijas med konsumentens samtycke under ångerfristen. 3. KO yrkar att Marloiadsdomstolen vid vite ålägger Firstdate att vid marknadsföring av bolagets tjänster på Internet lämna information på ett enkelt, direkt och stadigvarande sätt om bolagets namn, postadress, organisationsnummer samt e-postadress. 4. KO yrkar att Marloiadsdomstolen meddelar åläggande enligt yrkande 1 och 2 ovan att gälla tills vidare. Avseende yrkande 3 ovan yrkar KO att Marloiadsdomstolen meddelar åläggande att gälla tills vidare enbart avseende e-postadress. 5. KO yrkar ersättning för rättegångskostnader med belopp som senare kommer att anges. 2 GRUNDER 2.1 Pris (yrkande 1) Firstdate erbjuder en bestämd produkt med en prisangivelse som är vilseledande på grund av erbjudandets utformning och presentation. Marknadsföringen är otillbörlig då denna påverkar eller sannolikt påverkar genomsnittskonsumentens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. Lagrum: 8, 10 och 12 marknadsföringslagen (2008:486) 2.2 Ångerrättsinformation (yrkande 2) Väsentlig information om konsumentens ångerrätt lämnas inte på ett klart och begripligt sätt. Tvärtom saknas alternativt är informationen oklar, otydlig, tvetydig eller lämnas på ett annat olämpligt sätt vilket medför att marlaiadsföringen är vilseledande. Marknadsföringen är även otillbörlig då denna påverkar eller sannolikt påverkar genomsnittskonsumentens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut.

3 3(12) Lagrum: 2 kap 4, 6, 8,9, 10 samt 14 distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) 8 och 10 marknadsföringslagen (2008:486) 2.3 Information om namn, adress mm (yrkande 3) Väsentlig information om bolagets namn, adress, organisationsnummer och e- postadress lämnas inte på ett korrekt, enkelt, direkt och stadigvarande sätt. Marknadsföringen är därmed vilseledande och även otillbörlig då den påverkar eller sannolikt påverkar genomsnittskonsumentens förmåga att kunna fatta ett välgrundat affärsbeslut. Lagrum: 8 och 15 e-handelslagen (2002:562) 8 och 10 marknadsföringslagen (2008:486) 2.4 Interimistiskt beslut (yrkande 4) Det föreligger sannolika skäl för talan och det kan skäligen befaras att Firstdate genom att vidta eller låta bli att vidta vissa handlingar minskar betydelsen av åläggandena under yrkandena 1 och 2 och även i den del som yrkande 3 avser e-postadress. Lagrum: 27 marknadsföringslagen (2008:486) 3 Bakgrund First Date International FD AB (nedan Firstdate eller bolaget) marknadsför och säljer dej tingtjänster, bland annat på bolagets webbplats På det av KO bifogade USB-minnet (bil. 1) visas fyra olika filmer. De tre första är inspelade den 23 augusti 2013 och den fjärde är inspelad den 15 april Den första visar webbsidan innan konsumenten blivit gratismedlem. Den andra och tredje filmen visar hur webbsidan ser ut efter att konsumenten blivit gratismedlem. Den fjärde filmen visar en översikt över flikar på webbplatsen. Bland de olika sidorna på webbplatsen finns "Användarvillkor" och "Frågor och svar", vilka även bifogas som skäimutskrifter (bil 2 och 3). Konsumentverket har handlagt två ärenden gentemot bolaget. Det första ärendet avslutades i november 2011, bland annat som en följd av att Firstdate uppgivit att man vidtagit vissa åtgärder samt utlovat olika förbättringar i sina rutiner. Trots utlovade förbättringar fortsatte anmälningar att komma in från konsumenter efter att ärendet avslutats. Efter att ca 50 anmälningar kommit in öppnades ett nytt ärende och i februari 2013 tillskrevs Firstdate. Även efter februari 2013 har anmälningar fortsatt att komma in i oförminskad takt. Från

4 4(12) och med januari 2010 till dags dato har Konsumentverket fått in totalt ca 130 anmälningar som handlar om brister i bolagets marknadsföring eller avtalsvillkor. De senast inkomna anmälningarna från december 2013 och februari 2014 (14 st) bifogas (bil 4a - 4m). 4 Pris (yrkande 1) 4.1 Sakomständigheter Bolaget tillhandahåller, såvitt KO förstått, tre olika typer av tjänster: gratismedlemskap, guldmedlemskap och olika erbjudanden vid kampanjer, t.ex sommarkampanj (bil. 1), nyårskampanj (bil. 4) och julkampanj (bil. 5). Webbplatsens startsida innehåller i stort sett enbart det klickbara anmälningsformuläret "Bli medlem gratis!" där konsumenten genom att fylla i några personuppgifter blir så kallad gratismedlem. Som gratismedlem får konsumenten flera erbjudanden, till exempel om guldmedlemskap och sommarkampanj. Från länken "Frågor och svar" kan konsumenten komma till sommarkampanjen via länken "Klicka här" redan innan denne blivit gratismedlem. Att vara gratismedlem medför, såvitt KO förstått, inga förpliktelser men ger konsumenten tillgång till ett (begränsat) antal funktioner. Som guldmedlem får konsumenten tillgång till fler funktioner. Det framgår ingenstans vilka funktioner som följer med kampanj erbjudanden. Månadskostnaden för kampanj erbjudanden förefaller vara lika högt som för guldmedlemskap efter att den inledande veckan är slut. Genom att klicka på knappen "Bli medlem gratis" (innan konsumenten blivit gratismedlem) har konsumenten enligt intilliggande text accepterat bolagets Användarvillkor. I Användarvillkoren finns viss begränsad information om priser, uppsägningsvillkor m.m. för några av tjänsterna. Viss ytterligare information om pris m.m. kan nås via länkar från Användarvillkoren till andra sidor, till exempel sidan "Frågor och svar". I Användarvillkoren 2.2 anges att samtliga priser ska finnas på en sida som benämns "vår betalsida". Av film 2 och 3 på USB-minnet framgår att bolaget marknadsförde den då aktuella sommarkampanjen. Prisuppgiften 1 kr presenteras på flera ställen men på olika sätt. Prisinformationen lämnas på tre sidor. På första sidan marknadsförs sommarkampanjen med "Sommarkampanj 1 kr" på sidans mitt i röd text i direkt anslutning till betalningsfältet. Lite högre upp står det "1 kr för första veckan + träffgaranti". Klickar man vidare kommer man till en sida där sommarkampanjen marknadsförs med "1 kr = 1 vecka" i stor text högst upp på

5 5(12) sidan. Lite längre ner i mindre text marknadsförs erbjudandet för guldmedlemskap i liten text "1 kr för första veckan + träffgaranti". Klickar man på sommarkampanj erbjudandet kommer man vidare till en sida där det också med stor text högst upp står "1 kr = 1 vecka" medan det i mindre text längre ned står " Du får första veckans dejting för endast 1 kr. Ordinarie pris 279 ler/mån". Julkampanjen och nyårskampanjen, som pågått under handläggningen av detta ärende, har i allt väsentligt varit utformade på samma sätt som sommarkampanj en. Intill beställningsknappen för sommarkampanjen finns en länk till Betalningsvillkor - som är identiska med Användarvillkor. Enligt dessa villkor är uppsägningstiden vid kampanjer 60 dagar medan uppsägningstiden är 30 dagar vid guldmedlemskap. Detta framgår i Användarvillkoren 2.7 andra meningen. På sidan "Frågor och svar" anges däremot (under fråga 11 och fråga 14) enbart en uppsägningstid på 30 dagar. En stor andel av de anmälningar som Konsumentverket fått in kommer från konsumenter som skriver att man uppfattat bolagets marknadsföring som ett (prov)erbjudande för 1 kr. Detta på grund av att 1 kr framhållits på det sätt som skett och eftersom det inte funnits någon information om att kampanj erbjudandet varit förenat med ett abonnemang med 60 dagars uppsägningstid till fullt pris. Konsumenten har i anslutning till beställningen lämnat loeditkortsnummer för att Firstdate ska kunna dra 1 kr. Efter att proweckan gått ut har Firstdate fortsatt att dra månadsavgiften 279 kr. När konsumenten upptäckt att det dragits 279 kr/ mån har konsumenten gjort ansträngningar för att försöka säga upp tjänsten. 4.2 Rättsläge och bedömning Om marknadsföring avser en bestämd produkt med en prisangivelse betraktas den som ett köperbjudande. Det anses vara en "bestämd produkt" om en konsument genom uppgifter i marknadsföringen kan bilda sig en uppfattning om produktens beskaffenhet. Varan eller tjänsten ska kunna identifieras och särskiljas från andra varor eller tjänster, (prop. 2007/2008:115 s. 95 och 150). Avseende kriteriet om "prisangivelse" anges i förarbetena att samtliga former av prisuppgifter som antyder att en produkt kan förvärvas för ett visst pris är tillräckliga för att ett köperbjudande ska anses föreligga (prop. 2007/2008:115 s. 95). Om näringsidkaren väljer att utforma sin marknadsföring som ett köperbjudande måste han också lämna väsentlig information enligt bestämmelser i 12 1 st 1-5 p marknadsföringslagen (2008:486) (MFL).

6 6(12) Bland den information som ska lämnas ingår uppgifter om produktens pris, vilket ska anges i enlighet med 7-10 prisinformationslagen [2004:347] (PIL). Prisinformation ska därmed vara korrekt, tydlig och den ska lämnas på ett sätt som gör att det klart framgår för konsumenten vilken produkt prisinformationen avser. Om det kan tillkomma avgifter och kostnader ska detta anges särskilt (10 PIL). 10 tredje stycket MFL ska tillämpas om inte prisinformationen överensstämmer med kraven (12 PIL). Prisinformation är en viktig faktor för att konsumenter ska kunna göra väl underbyggda val. Regleringen om köperbjudanden ska ses mot denna bakgrund och ambitionen med regleringen är att näringsidkare ska uppmuntras att informera konsumenter på ett utförligt och korrekt sätt (prop. 2007/08:115 s. 93f). Enligt 10 första stycket MFL får en näringsidkare inte i sin marknadsföring använda sig av felaktiga påståenden eller andra framställningar som är vilseledande. Detta gäller särskilt bland annat uppgift om pris och prisfördelar. I samma lagrum tredje stycket framgår att om en näringsidkare utelämnar väsentlig information eller om den är oklar, obegriplig, tvetydig eller på annat sätt olämplig anses marknadsföringen vara vilseledande. Av 8 MFL framgår att marknadsföring som är vilseledande anses som otillbörlig om den påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. Otillbörlig marknadsföring får förbjudas enligt 23 MFL. Vid bedömning av en marknadsföringsåtgärd ska domstolen utgå från helhetsintrycket som genomsnittskonsumenten får vid en flyktig läsning (se bland annat MD 2009:2). Genomsnittskonsumenten granskar inte marknadsföring på Internet mer noggrant än annan marknadsföring (se bland annat MD 2010:14). En konsument ska således korrekt kunna uppfatta den information som faktiskt lämnas utan större ansträngning och ska inte behöva klicka runt på flera sidor på en webbplats och aktivt söka samt ingående granska krångliga avtalsvillkor för att leta efter grundläggande väsentlig information om pris och andra grundläggande egenskaper för en produkt. Även om avtalet sägs upp omedelbart så kommer en konsument som accepterar sommarkampanj erbjudandet som en följd av Firstdates avtalsvillkor om tillsvidareabonnemang, uppsägningstid och kostnader att få betala för minst två månader, m.a.o. mer än 500 kr. Normalt sett blir dock den slutliga kostnaden högre eftersom det tar en tid innan konsumenten upptäcker att bolaget dragit 279 kr/mån från kontot och säger upp tjänsten. Jämfört med andra tjänster som bolaget tillhandahåller (guldmedlemskap) som inte framhålls som lika förmånliga torde kampanj erbjudandet i verkligheten vara det dyraste och minst fördelaktiga för konsumenten. Enligt KO:s uppfattning ska bedömningen av nu aktuell marknadsföring utgå från att kampanj erbjudandet är ett köperbjudande. Men oavsett om det ska

7 7(12) betraktas som ett köperbjudande eller inte ställs egentligen lika höga krav på att prisinformation inte får vara vilseledande. Såväl sättet som Firstdate presenterar sitt kampanj erbjudande på som innehållet (1 kr) gör att en genomsnittskonsument uppfattar det som väldigt förmånligt. Det finns ingen som helst information i anslutning till beställningen om att erbjudandet skulle vara kopplat till villkor om abonnemang med kostnader för (långa) uppsägningstider. Enligt KO är det särskilt angeläget att tydligt framhålla villkor som medför att oundvikliga (och höga) kostnader kommer tillkomma i de fall där ett erbjudande presenteras så förmånligt som Firstdate gör. Det kan enligt KO inte krävas att konsumenter ska söka sig fram till Firstdates Användarvillkor och däri hitta och inte minst försöka förstå den krångliga informationen om uppsägningstid och -kostnader som kommer påverka det slutliga priset. Informationen på andra sidor är dessutom motsägelsefull jämfört med informationen i Användarvillkoren. Konsumenter som accepterat Firstdates till synes förmånliga kampanj erbjudande drabbas i praktiken av oförutsedda och oundvikliga kostnader på hundratals kronor. En genomsnittskonsument som ska ta ställning till ett kampanj erbjudande kan inte fatta ett välgrundat affärsbeslut eftersom han eller hon inte har rätt underlag för att kunna förstå den verkliga innebörden av prisuppgiften på sommarkampanjen. Firstdate ska därför åläggas att lämna information på sätt som framgår av yrkande 1. 5 Ångerrätten (yrkande 2) 5.1 Sakomständigheter I Användarvillkoren under rubrik 2 punkt 8 finns ångerrättsinformation: "Enligt Distans- och hemförsäljningslagen har Du som konsument rätt att frånträda avtalet genom att meddela oss detta inom 14 dagar efter genomfört köp ". 5.2 Rättsläge och bedömning Enligt 2 kap. 6 första stycket (6 p) DHL ska en näringsidkare i rimlig tid innan ett distansavtal ingås ge information om ångerrätt som framgår i lag. Det innebär att i enlighet med 2 kap. 4 1 p, 9 10 samt 14 DHL ska konsumenten informeras om att det finns en möjlighet för konsumenten att ångra köpet, vilka förutsättningar som gäller för att konsumenten ska kunna ångra ett köp, hur konsumenten ska gå tillväga om denne vill ångra köpet, hur ångerfristen beräknas, vilka konsekvenser det får för konsumenten om köpet ångras och, om så är fallet, att ångerrätten inte får utövas om tjänsten påbörjas

8 med konsumentens samtycke under ångerfristen (se även prop. 2004/05:13 s. 132). 8(12) Ångerfrist för tjänst börjar löpa den dag avtal ingås dock tidigast den dag när konsumenten efter köpet fått en bekräftelse på avtalet innehållande bland annat ångerrättsinformation i en handling eller i någon annan läsbar och varaktig form. Informationen under rubrik 2 punkt 8 i Användarvillkoren är därför i den delen felaktig. Vidare saknas i nämnda villkor information om hur konsumenten ska gå tillväga om denne vill ångra köpet och vilka konsekvenser det får för konsumenten om denne ångrar köpet. För den händelse ångerrätt inte gäller i fall där tjänsten påbörjats under ångerfristen ska information även lämnas om detta. Sådan information som ska lämnas om ångerrätten har alltså inte lämnats, vilket enligt 2 kap. 8 DHL innebär att 10 tredje stycket MFL ska tillämpas varvid informationen anses som så kallad väsentlig information. Ar informationen väsentlig ligger det i sakens natur att den påverkar konsumentens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut (jfr prop. 2007/08:115 s. 89). Firstdate ska därför åläggas att lämna information om konsumentens ångerrätt på sätt som framgår ovan av yrkande 2. 6 E-postadress, namn, adress mm (yrkande 3) 6.1 Sakomständigheter Ingenstans på Firstdates webbplats uppger bolaget sin e-postadress. Enda sättet att komma i kontakt med bolaget på e-post är att gå in via en länk från en rullningslista på webbsidan "Kontakta". Där kan en konsument, dock endast om denne är medlem, komma i kontakt med kundtjänst genom att fylla i ett elektroniskt kontaktformulär. Längst ned i Användarvillkoren, under rubriken "Personuppgiftsansvarig" anges kontaktuppgifter till bolaget Firstdate International AB med organisationsnummer och adress Box 194, Drottningholm. Angivet organisationsnummer är enligt Bolagsverket knutet till bolaget First Date International FIRSTDATE AB med postadress: c/o Informationskollegiet, Långa raden 1-3, Drottningholm. Sedan en tid tillbaka har bolaget även lagt in informationen om namn, adress och organisationsnummer under fliken "Om oss". Flera av anmälningarna från konsumenter avser att konsumenter haft problem med att hitta kontaktinformation till bolaget. Svårigheterna att hitta informationen och därefter att komma i kontakt med bolaget har lett till svårigheter att säga upp avtal och därmed ökade kostnader.

9 9(12) 6.2 Rättsläge och bedömning I 8 e-handelslagen (2002:562) framgår att en tjänsteleverantör vid tillhandahållande av informationssamhällets tjänster ska lämna uppgift om bland annat leverantörens namn, adress, organisationsnummer och e- postadress. Enligt samma lagrum ska informationen framgå på ett enkelt, direkt och stadigvarande sätt. Av förarbetena till e-handelslagen (prop. 2001/02:150 s. 116) framgår bland annat att: "Alternativa sätt att fullgöra kraven kan till exempel vara att hålla informationen tillgänglig via en länk eller genom en hänvisning till en webbsida där informationen på ett enkelt sätt kan hittas. Det bör dock krävas att upplysningarna alltid skall ges på det för teknilrformen mest tillgängliga sättet. Information om namn, postadress, organisationsnummer och e-postadress ska enligt 15 e-handelslagen betraktas som väsentlig information. Om sådan väsentlig information saknas eller lämnas på fel sätt anses marknadsföringen som vilseledande enligt 10 tredje stycket MFL. När information som är väsentlig utelämnas eller är oklar, obegriplig, tvetydig eller olämplig ligger det i sakens natur att den påverkar konsumentens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut (prop. 2007/08:115 s. 89). Bolagets e-postadress saknas helt och hållet. I EU-domstolens mål C tolkade domstolen innebörden av direktiv 2000/31/EG, vilket är det direktiv som e-handelslagen bygger på. Enligt EU-domstolen ska artikel 5.1c i direktivet tolkas så att en tjänsteleverantör är skyldig att förutom sin e- postadress ange uppgifter om ytterligare en kontaktmöjlighet som möjliggör snabb kontakt och direkt och effektiv kommunikation. Denna andra kontaktväg kan vara till exempel ett telefonnummer eller ett elektroniskt kontaktformulär. Genom avgörandet får det, enligt KO:s uppfattning, anses klarlagt att e- postadress alltid ska anges och att det inte är tillräckligt att enbart tillhandahålla ett elektroniskt kontaktformulär. Bolaget har tidigare haft information om namn, postadress och organisationsnummer enbart i Användarvillkoren under rubriken "personuppgiftsansvarig". Detta uppfyller inte, enligt KO:s uppfattning, kravet på att informationen ska länmas på ett enkelt och för teknikformen mest tillgängliga sättet. Anmälningar som inkommit från konsumenter bekräftar att kontaktinformationen inte lämnats på ett för konsumenterna enkelt och lättillgängligt sätt. Eftersom nu aktuell information saknas alternativt inte lämnas på rätt sätt ska marknadsföringen i enlighet med 10 tredje stycket MFL anses som vilseledande. Det ligger i sakens natur att bristande väsentlig information påverkar konsumentens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. Firstdate

10 10(12) ska därför åläggas att lämna aktuell information på sätt som framgår av yrkande 3. 7 Interimistiska ålägganden (yrkande 4) 7.1 Sakomständigheter Som grund för det interimistiska yrkandet åberopar KO samma omständigheter som för talan i övrigt med följande tillägg. Firstdate har vid ett flertal tillfällen meddelat Konsumentverket och KO att bolaget avsett att korrigera felaktigheter och andra brister på webbplatsen. Den 30 september 2013 upprättade KO ett föreläggande som skulle godkännas inom tre veckor. Firstdate uppgav inledningsvis att bolaget inte ville godkänna föreläggandet. Efter att diskussioner förts mellan KO och bolagets företrädare angående bland annat vitet och vitets storlek lovade företrädare för bolaget att förbättringsarbete pågick av webbplatsen och att alla KO:s synpunkter skulle beaktas. Man meddelade senare att föreläggandet skulle godkännas, vilket också skedde, men på ett felaktigt sätt. I december 2013 meddelade bolaget att man ändrat uppfattning och nu inte ville underteckna föreläggandet. Anmälningarna om brister på bolagets webbplats har fortsatt komma in till Konsumentverket under hösten/vintern 2013/2014. Samma brister som förelåg i september 2013 kvarstår till exempel fortfarande i bolagets marknadsföring av julkampanj och nyårskampanj och i Användarvillkoren (bil. 8) - dock med undantag av att bolaget numer anger namn, adress och organisationsnummer även under fliken Om oss (bil. 9). Radioprogrammet Plånboken i P 1 hade den 29 januari 2014 ett inslag om Firstdates kampanj erbjudande på 1 kr och de oförutsedda kostnader konsumenter drabbas av. Bolagets ställföreträdare uppgav i programmet att bolaget har så många kunder att man har svårt att hinna med att rätta till brister på sin webbplats. Bolagets ställföreträdare bekräftade att det finns brister i presentationen av villkoren, beklagade detta och lovade att Firstdate skulle bli betydligt klarare i sin information om villkoren för bolagets tjänster. KO i Finland har den 24 januari 2014 inkommit till KO med en förfrågan om KO kan vara behjälplig med att komma i kontakt med Firstdate. Finska konsumenter har upplevt i princip samma problem som svenska. Finska KO har begärt in uppgifter från Firstdate men då bolaget inte inkommit frivilligt med uppgifter har Finska KO utfärdat ett vitesföreläggande gentemot bolaget (bil. 10 och 11).

11 11(12) 7.2 Rättsläge och bedömning Att handla/underlåta att handla på ett sätt som minskar betydelsen av ett förbud/åläggande kan till exempel bestå i att svaranden fortsätter den marknadsföringskampanj som är föremål för prövning, om det innebär att de intressen man vill skydda, skadas genom att kampanjen fortsätter under det att frågan prövas i domstol (prop. 1994/95:123 s. 173). Firstdate har länge varit fullt medvetna om bristerna i bolagets marknadsföring och avtalsvillkor. Trots detta och trots att bolaget vid flera tillfällen gett löften om förändringar och förbättringar på webbplatsen, så är bolagets marknadsföring i jul- och nyårskampanjen och bolagets avtalsvillkor i januari 2014 fortfarande i stort sett oförändrade. Anmälningar från konsumenter som tvingats betala oförutsedda och oundvikliga kostnader fortsätter att inkomma till Konsumentverket i oförminskad takt. Genom det presenterade materialet har KO visat sannolika skäl för den påstådda otillbörliga marlaiadsföringen. Mot bakgrund av hur Firstdate agerat mot konsumenter samt även gentemot KO i både Sverige och Finland, anser KO att det är övervägande sannolikt att bristerna i bolagets marknadsföring kommer bestå till dess målet slutligen avgörs. KO anser vidare att omfattningen av anmälningar som konsumenter skickat in till KO styrker att många konsumenter är drabbade, kanske framför allt av den vilseledande prisuppgiften. Om Firstdate tillåts fortsätta med den påtalade marknadsföringen fram till dess att målet slutligen avgörs skulle ännu fler konsumenter drabbas. KO anser därmed att MD ska fatta beslut om ålägganden i enlighet med KO:s fjärde yrkande fram till dess målet slutligen avgörs. 8 Önskemål om målets handläggning KO hemställer att MD handlägger detta mål gemensamt med mål gentemot Firstdate gällande oskäliga avtalsvillkor enligt lag (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden, som lämnats in denna dag. 9 Bevisuppgift KO utgår från att de redovisade sakomständigheterna är ostridiga. Beroende på Firstdates svaromål kan KO komma att åberopa bevisning.

12 12(12) Cecilia Tisell Stf Konsumentombudsman Gunnar Wikström Processråd BILAGOR 1. USB-minne med filmer från Firstdates webbplats och (öppnas med VLC media player) 2. Användarvillkor/Betalningsvillkor - skärmutskrift (överstrykningar gjorda av KO) 3. Frågor och svar - skärmutskrift (Överstrykningar gjorda av KO) 4a - 4m. 14 st anmälningar från konsumenter dec feb Julkampanj - skärniutskiift Nyårskampanj - skärmutskrift Användarvillkor/Betalningsvillkor - skärmutskrift Om oss - skärmutskrift och 10. Två brev från finska KO till Firstdate och Registreringsbevis

INK. 2012-11- 27. KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2012:7a Processrådet Gunnar Wikström 2012-11-08 Dnr 2011/2167

INK. 2012-11- 27. KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2012:7a Processrådet Gunnar Wikström 2012-11-08 Dnr 2011/2167 KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2012:7a Processrådet Gunnar Wikström 2012-11-08 Dnr 2011/2167 KONSUMENTVERKET KONSUMENTOMBUDSMANNEN INK. 2012-11- 27 nn, Ordn.nr /S20 Adressat Anna Cecilia Nilsson

Läs mer

2. KO yrkar ersättning för rättegångskostnader med belopp som senare kommer att anges.

2. KO yrkar ersättning för rättegångskostnader med belopp som senare kommer att anges. KONSUMENTOMBUDSMANNEN STÄMNINGSANSÖKAN Verksjuristen Patrik Havermann 2015-02-20 2013/414 Marknadsdomstolen SÖKANDE Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad MOTPART Eniro 118 118 AB, 556476-5294 Gustav

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:2 2015-03-09 Mål nr B 2/14

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:2 2015-03-09 Mål nr B 2/14 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:2 2015-03-09 Mål nr B 2/14 KÄRANDE Konsumentombudsmannen Box 48, 651 02 Karlstad Ombud: Processrådet G. W. SVARANDE Swedish Online Services SOS AB, (f.d. First Date International

Läs mer

KONSUMENTOMBUDSMANNEN ANSÖKAN Processrådet Gunnar Wikström 2014-02-11 2013/203 ' / ^

KONSUMENTOMBUDSMANNEN ANSÖKAN Processrådet Gunnar Wikström 2014-02-11 2013/203 ' / ^ KONSUMENTOMBUDSMANNEN ANSÖKAN Processrådet Gunnar Wikström 2014-02-11 2013/203 ' / ^ Marknadsdomstolen SÖKANDE Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad MOTPART First Date International FD AB, 556700-2422

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2016: Mål nr B 3/16

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2016: Mål nr B 3/16 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2016:13 2016-08-15 Mål nr B 3/16 KÄRANDE Konsumentombudsmannen Box 48, 651 02 Karlstad SVARANDE Malmö Dansakademi AB, 556850-1372 Sofielundsvägen 57, 214 34 Malmö Ombud: Jur. kand.

Läs mer

Konsumentombudsmannen (KO) Box 48, 651 02 KARLSTAD. Fordonsvärderingen i Skåne AB, Tredalagatan 5, 291 34 KRISTIANSTAD Ställföreträdare: J. E.

Konsumentombudsmannen (KO) Box 48, 651 02 KARLSTAD. Fordonsvärderingen i Skåne AB, Tredalagatan 5, 291 34 KRISTIANSTAD Ställföreträdare: J. E. MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:8 2008: Datum 2009-04-29 Dnr B 6/08 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO) Box 48, 651 02 KARLSTAD SVARANDE Fordonsvärderingen i Skåne AB, Tredalagatan 5, 291 34 KRISTIANSTAD Ställföreträdare:

Läs mer

Förbuds- och informationsföreläggande

Förbuds- och informationsföreläggande Konsument verket KO Föreläggande FF 2015:8 -/*> IF 2015:5 - zoo Datum 2OI5-II-26 Dnr 2OI5/H7I Processrådet Carolina Andersson KO-sekretariatet Lundstedt Fond & Finans AB Grynbodgatan 4 A 211 33 Malmö Förbuds-

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr B 6/14 Föredragning i Stockholm

MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr B 6/14 Föredragning i Stockholm MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr B 6/14 Föredragning i Stockholm Aktbilaga 86 MARKNADSDOMSTOLEN Karin Lindell, ordförande, Anders Stenlund, Lars Borg och Astri Muren PROTOKOLLFÖRARE OCH FÖREDRAGANDE

Läs mer

Marknadsföring av bank och konsumentkrediter

Marknadsföring av bank och konsumentkrediter Processrådet Carolina Andersson KO-sekretariatet Stämningsansökan Datum 2017-04-18 Dnr 2016/951 Patent- och marknadsdomstolen Kärande Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad Svarande JAK Medlemsbank

Läs mer

PROTOKOLL 2014-07-15 Mål nr B 6/14 Aktbilaga 81. Per Carlson, ordförande, Karin Lindell, Lennart Göransson och Anders Stenlund

PROTOKOLL 2014-07-15 Mål nr B 6/14 Aktbilaga 81. Per Carlson, ordförande, Karin Lindell, Lennart Göransson och Anders Stenlund MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr B 6/14 Aktbilaga 81 MARKNADSDOMSTOLEN Per Carlson, ordförande, Karin Lindell, Lennart Göransson och Anders Stenlund PROTOKOLLFÖRARE OCH FÖREDRAGANDE Föredraganden Caroline

Läs mer

556717-2167. KO förbjuder Kortedala Sport AB att gentemot konsument använda avtalsvillkor som innebär att uppsägning av avtal ska ske skriftligt.

556717-2167. KO förbjuder Kortedala Sport AB att gentemot konsument använda avtalsvillkor som innebär att uppsägning av avtal ska ske skriftligt. KONSUMENTOMBUDSMANNEN Processrådet Gunnar Wikström FÖRELÄGGANDE 2014-02-13 FF 2014:01 Dm-2013/928 KONSUMENTVERKET KONSUMENTOMBUDSMANNEN INK. ]) W. J Q Dnr ^0/3 ms VIII nt«(«*t*timioi*tmhmtimiie«iig

Läs mer

2015-05-19 2014/1186 Processrådet Carolina Andersson KO-sekretariatet. Saken Överträdelser vid telefonförsäljning av rakprodukter

2015-05-19 2014/1186 Processrådet Carolina Andersson KO-sekretariatet. Saken Överträdelser vid telefonförsäljning av rakprodukter Konsument verket KO Stämningsansökan Datum Dnr 2015-05-19 2014/1186 Processrådet Carolina Andersson KO-sekretariatet Stockholms tingsrätt Kärande Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad Svarande Rakexperten

Läs mer

KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE FF 2013:07 Processrådet Gunnar Wikström 2013-05-29 Dnr 2012/1717 - Föreläggande. Skäl. 1 Bakgrund.

KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE FF 2013:07 Processrådet Gunnar Wikström 2013-05-29 Dnr 2012/1717 - Föreläggande. Skäl. 1 Bakgrund. Sida 1 av 6 KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE FF 2013:07 Processrådet Gunnar Wikström 2013-05-29 Dnr 2012/1717-23(9 Adressat Prognosia AB Organisationsnummer 556722-7946 Föreläggande KO förbjuder Prognosia

Läs mer

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. marknadsföring av paketresor

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. marknadsföring av paketresor MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:3 2008: Datum 2009-02-17 Dnr B 5/08 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD SVARANDE Abitur AB, Box 2071, 429 12 SÄRÖ SAKEN marknadsföring av paketresor

Läs mer

MARKNADSRÄTT EU-DOMSTOLEN 2011

MARKNADSRÄTT EU-DOMSTOLEN 2011 MARKNADSRÄTT EU-DOMSTOLEN 2011 Presentation för SFIR 17 januari 2012 Advokaten Lena Frånstedt Lofalk Marknadsrätt EU-domstolen 2010 En dom den 12 maj 2011 i mål mellan KO och Ving Sverige AB om vad som

Läs mer

Optik Smart Eyes AB, Kyrkogatan 18, 411 15 Göteborg Ombud: advokaten S. E., Advokatfirman E. AB, Stora Nygatan 31, 411 08 Göteborg

Optik Smart Eyes AB, Kyrkogatan 18, 411 15 Göteborg Ombud: advokaten S. E., Advokatfirman E. AB, Stora Nygatan 31, 411 08 Göteborg MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2010:19 2008: Datum 2010-06-30 Dnr C 20/09 KÄRANDE Glasögonfabriken i Göteborg AB, c/o Glasögonfabriken i Sverige AB, Lilla Bommen 1, 411 04 Göteborg Ombud: jur. kand. R. E., Advokatfirman

Läs mer

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. Prima Travel Aktiebolag, Stora Åvägen 21, 434 36 ASKIM. marknadsföring av paketresor

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. Prima Travel Aktiebolag, Stora Åvägen 21, 434 36 ASKIM. marknadsföring av paketresor MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2008:6 2008-04-11 Dnr B 2/07 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD SVARANDE Prima Travel Aktiebolag, Stora Åvägen 21, 434 36 ASKIM SAKEN marknadsföring av paketresor

Läs mer

Informations- och förbudsförelägganden

Informations- och förbudsförelägganden KONSUMENTOMBUDSMANNEN [ KONSUMENTVERKET*""""" KONSUMENTOMBUDSMANNEN 'NK. 2015-09m f FÖRELÄGGANDE 2015-09-08 FF 2015:4 b IF 2015:3 b Dnr 2014/1211 uy 2* ^. ^.l.^...isjvedfonenet AB ""Björkgatan 77 753 23

Läs mer

KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2012:5 Enhetschef Gabriella Fenger-Krog 2012-10-17 FF 2012:10 Dnr 2012/373

KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2012:5 Enhetschef Gabriella Fenger-Krog 2012-10-17 FF 2012:10 Dnr 2012/373 KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2012:5 Enhetschef Gabriella Fenger-Krog 2012-10-17 FF 2012:10 Dnr 2012/373 Adressat Dentally Nordi)cnA0B4is Organisationsnummer Föreläggande 556737-24 VMENTVERKET

Läs mer

232, Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Sveriges Elevfotografers Riksförbund, BÖ 2015:3

232, Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Sveriges Elevfotografers Riksförbund, BÖ 2015:3 Konsument verket KO INK. PROTOKOLL Datum Dnr 2015-06-24 2OH/1939 (BÖ 2015:3) Dnr... ^^... v.../..»*- 232, Ordn.w Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Sveriges Elevfotografers Riksförbund,

Läs mer

RÄTTEN Hovrättsråden Carl Josefsson och Göran Söderström, referent och protokollförare, samt tf. hovrättsassessorn Filippa Exelin

RÄTTEN Hovrättsråden Carl Josefsson och Göran Söderström, referent och protokollförare, samt tf. hovrättsassessorn Filippa Exelin 1 SVEA HOVRÄTT PROTOKOLL Aktbilaga 11 Patent- och 2016-10-26 Mål nr PMÖ 8051-16 marknadsöverdomstolen Föredragning i Rotel 020109 Stockholm RÄTTEN Hovrättsråden Carl Josefsson och Göran Söderström, referent

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:3 2015-03-09 Mål nr B 3/14

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:3 2015-03-09 Mål nr B 3/14 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:3 2015-03-09 Mål nr B 3/14 KÄRANDE Konsumentombudsmannen Box 48, 651 02 Karlstad Ombud: Processrådet G. W. SVARANDE Swedish Online Services SOS AB (tidigare firma First Date

Läs mer

KONSUMENTOMBUDSMANNEN Processrådet Ida Nyström

KONSUMENTOMBUDSMANNEN Processrådet Ida Nyström KONSUMENTOMBUDSMANNEN Processrådet Ida Nyström STÄMNINGSANSÖKAN 2014-07-07 Dm 2011/2174 Marknadsdomstolen KÄRANDE Konsumentombudsmannen Box48 651 02 Karlstad SVARANDE Baraspara Sverige AB, 556787-4309

Läs mer

1. Uppgift om Mobilarena Norden AB:s organisationsnummer. 2. Uppgift om de för avtalet aktuella villkoren för betalning.

1. Uppgift om Mobilarena Norden AB:s organisationsnummer. 2. Uppgift om de för avtalet aktuella villkoren för betalning. Konsument verket KO Föreläggande IF 2016:2 Datum Dnr 2016-03-03 2015/461 Mobilarena Norden AB, 556815-5146 Bryggavägen 110 178 31 Ekerö Informatorisföreläggande Konsumentombudsmannen (KO) ålägger Mobilarena

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2005:37 2005-12-16 Dnr B 10/04. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2005:37 2005-12-16 Dnr B 10/04. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2005:37 2005-12-16 Dnr B 10/04 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM SVARANDE Optimal Telecom Sverige Aktiebolag, Box 62, 164 94 KISTA Ombud: advokaten Gabriel Lidman,

Läs mer

SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD

SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:13 2008: Datum 2009-06-04 Dnr B 8/08 SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MOTPART Bank2 Bankaktiebolag, Box 7824, 103 97 STOCKHOLM Ombud: advokaten P-E.

Läs mer

Angående vilseledande marknadsföring

Angående vilseledande marknadsföring 2014-11-07 Dnr 2014/1059 Enhet Rättsenhet 2 Camilla Tellås Dir. tel. 054/19 40 50 Moderna Försäkringar Att: Karin Stenlund Box 7830 103 98 Stockholm Angående vilseledande marknadsföring Konsumentverket

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012: Dnr C 16/11

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012: Dnr C 16/11 MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:17 2012-12-21 Dnr C 16/11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholm tingsrätts dom, avd. 5, den 20 maj 2011 i mål nr T 6805-10, se bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE 1. PSW Trading AB, Baumangatan

Läs mer

PhoneCash, d) KO yrkar ersättning för rättegångskostnader med det belopp som senare anges. KO framställer yrkandena a - c jämväl intermistiskt.

PhoneCash, d) KO yrkar ersättning för rättegångskostnader med det belopp som senare anges. KO framställer yrkandena a - c jämväl intermistiskt. Stämningsansökan Konsument verket KO 2015-02-11 D n r KO-sekretariatet Pär Magnusson Marknadsdomstolen Kärande Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad Svarande PhoneCash, Saken Marknadsföring av uppköp

Läs mer

Föreläggande. Datum 2014-12-08

Föreläggande. Datum 2014-12-08 Konsument verket KO KO-sekretariatet Processrådet Gunnar Wikström Föreläggande Datum 2014-12-08 FF 2014:05a/ IF 2014:02a Dnr 2014/652 P-r-o Telecom Sverige Filial Rydsvägen 376 A, lgh 1102 584 39 Linköping

Läs mer

Stena Line Travel Group AB, 556529-1795 (Stena Line) Box 1324 251 13 Helsingborg

Stena Line Travel Group AB, 556529-1795 (Stena Line) Box 1324 251 13 Helsingborg Konsument verket KO Stämningsansökan Datum Dnr 2016-04-18 2015/525 Marknadsdomstolen Kärande Konsumentombudsmannen (KO) Box 48 651 02 Karlstad Svarande Stena Line Travel Group AB, 556529-1795 (Stena Line)

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013: Mål nr B 1/13

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013: Mål nr B 1/13 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:15 2013-09-24 Mål nr B 1/13 KÄRANDE Konsumentombudsmannen, Box 48, 651 02 Karlstad SVARANDE 1. Genilab of Scandinavia Aktiebolag, 556247-6753, Riddargatan 14, 114 35 Stockholm

Läs mer

Konsumentombudsmannen, (KO), Box 48, 651 02 Karlstad

Konsumentombudsmannen, (KO), Box 48, 651 02 Karlstad MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2010:14 2008: Datum 2010-05-18 Dnr B 10/09 och B 12/09 KÄRANDE Konsumentombudsmannen, (KO), Box 48, 651 02 Karlstad SVARANDE 1. TeliaSonera Aktiebolag (publ), 123 38 Farsta 2. TeliaSonera

Läs mer

Nordic Media Sweden Aktiebolag, Stora Fiskaregatan 9 H, 222 24 Lund Ombud: jur.kand. H-O. M., Juristfirman H-O. M., Klostergatan 1, 222 22 Lund

Nordic Media Sweden Aktiebolag, Stora Fiskaregatan 9 H, 222 24 Lund Ombud: jur.kand. H-O. M., Juristfirman H-O. M., Klostergatan 1, 222 22 Lund MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:3 2008: Datum 2011-02-09 Dnr C 6/09 KÄRANDE Swemedia AB, Carl Gustafs väg 46, 214 21 Malmö Ombud: advokaten E. T., Advokatbyrån S. & Co AB, Anna Lindhs plats 4, 211 19 Malmö

Läs mer

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. marknadsföring av paketresor

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. marknadsföring av paketresor MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2008:19 Datum 2008-12-11 Dnr B 4/08 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD SVARANDE Brigante Media AB, Sundspromenaden 27, 211 16 MALMÖ SAKEN marknadsföring

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:25 2004-10-28 Dnr B 1/04. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:25 2004-10-28 Dnr B 1/04. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:25 2004-10-28 Dnr B 1/04 SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM SVARANDE 1. 3 Call Aktiebolag, Box 92002, 120 06 STOCKHOLM 2. 3-Net Aktiebolag, adress som ovan

Läs mer

Miljöargument i marknadsföringen. Martin Suserud Jurist på Rättsenhet 2

Miljöargument i marknadsföringen. Martin Suserud Jurist på Rättsenhet 2 Miljöargument i marknadsföringen Martin Suserud Jurist på Rättsenhet 2 Rättsavdelningen Konsumentverket/KO Rättsenhet 1 - Hälsa, Resor, Elektronisk kommunikation Rättsenhet 2 - Finansiella tjänster, Boende/Energi,

Läs mer

DOM 2014-12-11. SVARANDE Svensk Rygghälsa KB, 969749-9292, 1. Marknadsdomstolen förbjuder Svensk Rygghälsa KB, vid vite om en miljon

DOM 2014-12-11. SVARANDE Svensk Rygghälsa KB, 969749-9292, 1. Marknadsdomstolen förbjuder Svensk Rygghälsa KB, vid vite om en miljon MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2014-12-11 2014:15 Mål nr B 4/14 KARANDE Konsumentombudsmannen, (KO), Box 48, 651 02 Karlstad SVARANDE Svensk Rygghälsa KB, 969749-9292, Box 111, 651 04 Karlstad SAKEN Marknadsföring

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:2 2013-02-05 Mål nr B 6/11

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:2 2013-02-05 Mål nr B 6/11 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:2 2013-02-05 Mål nr B 6/11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts, avd. 5, dom den 6 oktober 2011 i mål T 9184-10, se bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE OCH MOTPART Konsumentombudsmannen

Läs mer

SVARANDE 1. M. & Co AB, Box 1219, 114 79 Stockholm 2. J. M., Fredrikslundsvägen 7, 168 34 Bromma. Marknadsföring av företagskataloger m.m.

SVARANDE 1. M. & Co AB, Box 1219, 114 79 Stockholm 2. J. M., Fredrikslundsvägen 7, 168 34 Bromma. Marknadsföring av företagskataloger m.m. MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:10 2008: Datum 2011-04-12 Dnr C 11/10 KÄRANDE Eniro Sverige AB, 169 87 Stockholm Ombud: advokaten L. F. L. och jur.kand. J. B., N. & Co. Advokatbyrå KB, Box 1435, 111 84 Stockholm

Läs mer

Datum. 1 denna överenskommelse avses med

Datum. 1 denna överenskommelse avses med Konsument verket KO, Datum Dnr 2013-09-27 2013/1180 Branschöverenskommelse om marknadsföring av kampanjer på webbplatser 1. Tillämpningsområde Denna överenskommelse gäller vid marknadsföring till konsumenter

Läs mer

Granskning av marknadsföring i poddradio

Granskning av marknadsföring i poddradio Konsument verket KO Otto Johansson Hansson Malin Fors PM Datum 2016-11-28 2016/1385 Granskning av marknadsföring i poddradio Bakgrund Konsumentverket har uppmärksammat att det är vanligt förekommande med

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2016:9 2016-06-03 Målnr B 6/14

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2016:9 2016-06-03 Målnr B 6/14 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2016:9 2016-06-03 Målnr B 6/14 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad Företrädd av processrådet G. W. och handläggaren E. N. SVARANDE Sumer AB (tidigare Baraspara

Läs mer

Erik Segersällsväg 3 B, 126 50 HÄGERSTEN. Marknadsföring av företagskatalog och branschregister

Erik Segersällsväg 3 B, 126 50 HÄGERSTEN. Marknadsföring av företagskatalog och branschregister MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:36 2008: Datum 2009-11-19 Dnr C 31/08 KÄRANDE 1. Eniro AB, 169 87 STOCKHOLM 2. Din Del Aktiebolag, Box 6010, 171 60 SOLNA Ombud för 1 och 2: advokaten A. K. och jur.kand. J.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt; SFS 2011:914 Utkom från trycket den 5 juli 2011 utfärdad den 22 juni 2011. Enligt riksdagens

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:17 2013-11-14 Mål nr C 13/12

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:17 2013-11-14 Mål nr C 13/12 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:17 2013-11-14 Mål nr C 13/12 KÄRANDE Inwido Sverige AB, 556583-4693, Box 153, 574 22 Vetlanda Ombud: advokaten H-G. F. och jur.kand. M. J., Gärde Wesslau Advokatbyrå, Box 684,

Läs mer

169 87 Stockholm Ombud: advokaterna L. F. L. och C. v H., N. & Co. Advokatbyrå KB, Box 1435, 111 84 Stockholm

169 87 Stockholm Ombud: advokaterna L. F. L. och C. v H., N. & Co. Advokatbyrå KB, Box 1435, 111 84 Stockholm MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:9 2008: Datum 2011-04-11 Dnr C 24/10 KÄRANDE Eniro Sverige AB, 169 87 Stockholm Ombud: advokaterna L. F. L. och C. v H., N. & Co. Advokatbyrå KB, Box 1435, 111 84 Stockholm

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2014:2 2014-02-18 Mål nr C 18/13

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2014:2 2014-02-18 Mål nr C 18/13 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2014:2 2014-02-18 Mål nr C 18/13 KÄRANDE Pierce AB, 556763-1592, Konsumentvägen 4, 125 30 Älvsjö Ombud: advokaten C. A. och jur. kand. K. E., W. Advokatbyrå Stockholm KB, Box 7543,

Läs mer

Eniro Sverige Online AB, 169 87 Stockholm Ombud: advokaten L. F. L. och jur. kand. J. H., Nord & Co Advokatbyrå KB, Box 1435, 111 84 Stockholm

Eniro Sverige Online AB, 169 87 Stockholm Ombud: advokaten L. F. L. och jur. kand. J. H., Nord & Co Advokatbyrå KB, Box 1435, 111 84 Stockholm MARKNADSDOMSTOLENS DOM DELDOM 2010:17 2008: Datum 2010-06-21 Dnr C 28/09 KÄRANDE Eniro Sverige Online AB, 169 87 Stockholm Ombud: advokaten L. F. L. och jur. kand. J. H., Nord & Co Advokatbyrå KB, Box

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2010:20 2008:

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2010:20 2008: MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2010:20 2008: Datum 2010-07-01 2010-07-08 Dnr C 7/09 KÄRANDE Specsavers Sweden AB, Box 205, 401 23 Göteborg Ombud: advokaten S. B., B. & McK. Advokatbyrå, Box 5719, 114 87 Stockholm

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:4 2012-05-11 Dnr B 2/11 och B 3/11. Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:4 2012-05-11 Dnr B 2/11 och B 3/11. Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:4 2012-05-11 Dnr B 2/11 och B 3/11 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad SVARANDE 1. Tele2 Sverige AB, Box 62, 164 94 Kista, Ombud: advokaten P. E. A.

Läs mer

Glasögonfyndet i Göteborg AB, Box 4054, 422 04 HISINGS-BACKA Ombud: jur. kand. R. E., Advokatfirman Winn AB, Östra Larmgatan 1, 411 07 GÖTEBORG

Glasögonfyndet i Göteborg AB, Box 4054, 422 04 HISINGS-BACKA Ombud: jur. kand. R. E., Advokatfirman Winn AB, Östra Larmgatan 1, 411 07 GÖTEBORG MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:2 2008: Datum 2009-02-11 Dnr C 11/08 KÄRANDE Glasögonfyndet i Göteborg AB, Box 4054, 422 04 HISINGS-BACKA Ombud: jur. kand. R. E., Advokatfirman Winn AB, Östra Larmgatan 1,

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2016:10 2016-06-17 Mål nr B 1/15

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2016:10 2016-06-17 Mål nr B 1/15 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2016:10 2016-06-17 Mål nr B 1/15 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad SVARANDE A. B., SAKEN Marknadsföring av uppköp av mobiltelefoner DOMSLUT 1. Marknadsdomstolen

Läs mer

Lokaldelen i Sverige AB, Box 623, Halmstad Ombud: advokaten P. E. och jur.kand. L. Å., Advokatbyrån G. AB, Box 739, LUND

Lokaldelen i Sverige AB, Box 623, Halmstad Ombud: advokaten P. E. och jur.kand. L. Å., Advokatbyrån G. AB, Box 739, LUND MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2010:16 2008: Datum 2010-05-28 Dnr C 14/09 KÄRANDE Lokaldelen i Sverige AB, Box 623, 301 16 Halmstad Ombud: advokaten P. E. och jur.kand. L. Å., Advokatbyrån G. AB, Box 739, 220

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:39 2008: Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. Marknadsföring av konsumentkrediter

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:39 2008: Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. Marknadsföring av konsumentkrediter MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:39 2008: 2009-12-18 Datum Dnr B 6/09 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD SVARANDE IKANO Bank SE, Box 717, 343 81 ÄLMHULT Ombud: advokaten C. A. S. och

Läs mer

Lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal

Lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal Lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal 1 Denna lag gäller för avtal varigenom en näringsidkare överlåter eller upplåter lös egendom till eller utför tjänster åt en konsument,

Läs mer

RÄTTEN Hovrättsråden Kajsa Bergkvist och Göran Söderström samt tf. hovrättsassessorn Teresia Danielsson, referent

RÄTTEN Hovrättsråden Kajsa Bergkvist och Göran Söderström samt tf. hovrättsassessorn Teresia Danielsson, referent 1 SVEA HOVRÄTT PROTOKOLL Aktbilaga 12 Patent- och 2017-01-13 Mål nr PMÖ 10737-16 marknadsöverdomstolen Föredragning i Rotel 0223 Stockholm RÄTTEN Hovrättsråden Kajsa Bergkvist och Göran Söderström samt

Läs mer

Granskning av avtalsvillkor gällande fiberanslutning till villa

Granskning av avtalsvillkor gällande fiberanslutning till villa PM Datum 2015-04-16 2014/1165 Granskning av avtalsvillkor gällande fiberanslutning till villa Bakgrund Som en del av arbetet i Bredbandsforums Villagrupp har Konsumentverket under början av 2015 genomfört

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:11 2006-04-21 Dnr C 10/05

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:11 2006-04-21 Dnr C 10/05 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:11 2006-04-21 Dnr C 10/05 KÄRANDE Leanback Sweden Aktiebolag, Box 3, 721 03 VÄSTERÅS Ombud: jur. kand. J. Ö., Advokatfirman Lindahl KB, Box 1203, 751 42 UPPSALA SVARANDE mypaper

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm 1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM 2017-11-02 Meddelad i Stockholm Mål nr PMT 16506-16 PARTER Kärande Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad Genom processrådet Carolina Andersson Svarande TW Kundservice

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:24 2004-10-21 Dnr B 2/03. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:24 2004-10-21 Dnr B 2/03. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:24 2004-10-21 Dnr B 2/03 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM SVARANDE Vodafone Sverige Aktiebolag, 371 80 KARLSKRONA Ombud: advokaten Carl Anders Svensson, Advokatfirman

Läs mer

Homeinvest Scandinavia TS-Konsult i Malmö, Box 19053, 200 73 Malmö Ombud: jur.kand. D. D., MAQS Law Firm Advokatbyrå i Malmö, Box 74, 201 20 Malmö

Homeinvest Scandinavia TS-Konsult i Malmö, Box 19053, 200 73 Malmö Ombud: jur.kand. D. D., MAQS Law Firm Advokatbyrå i Malmö, Box 74, 201 20 Malmö MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:4 2008: Datum 2011-03-01 Dnr C 3/10 KÄRANDE Homeinvest Scandinavia TS-Konsult i Malmö, Box 19053, 200 73 Malmö Ombud: jur.kand. D. D., MAQS Law Firm Advokatbyrå i Malmö, Box

Läs mer

Yellow Register On Line AB, Box 1272, 501 12 Borås Ombud: advokaten G. B., W. Advokatbyrå, Box 7543, 103 93 Stockholm

Yellow Register On Line AB, Box 1272, 501 12 Borås Ombud: advokaten G. B., W. Advokatbyrå, Box 7543, 103 93 Stockholm MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:22 2008: Datum 2011-08-18 Dnr C 9/10 KÄRANDE Småföretagare mot Yellow Register Online, Flygargatan 5, 128 34 Skarpnäck Ombud: advokaten D. T. och jur.kand. A. J., Advokatfirman

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2005:31 2005-11-11 Dnr B 1/05. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2005:31 2005-11-11 Dnr B 1/05. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2005:31 2005-11-11 Dnr B 1/05 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM SVARANDE S-F. S., med registrerad firma S. Orientmattor, Friggagatan 20, 411 01 GÖTEBORG Ombud:

Läs mer

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, Karlstad. Tanglin Asset Management AB, Box 7287, Stockholm. Marknadsföring av fonder

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, Karlstad. Tanglin Asset Management AB, Box 7287, Stockholm. Marknadsföring av fonder MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2010:31 2008: Datum 2010-12-22 Dnr B 13/09 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad SVARANDE Tanglin Asset Management AB, Box 7287, 103 89 Stockholm SAKEN Marknadsföring

Läs mer

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET UPPGIFTER SOM SKA LÄMNAS OM ADVOKATTJÄNSTER

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET UPPGIFTER SOM SKA LÄMNAS OM ADVOKATTJÄNSTER B 4 UPPGIFTER SOM SKA LÄMNAS OM ADVOKATTJÄNSTER B 4.2 ANVISNINGAR OM DISTANSFÖRSÄLJNING AV ADVOKATTJÄNSTER (3.9.2010, ändr. 12.5.2014) 1. Inledning Bestämmelser om distansförsäljning av konsumtionsnyttigheter

Läs mer

Saken Överträdelser vid telefonförsäljning av telefonabonnemang. 1. Konsumentombudsmannen (KO) yrkar att tingsrätten vid vite ålägger

Saken Överträdelser vid telefonförsäljning av telefonabonnemang. 1. Konsumentombudsmannen (KO) yrkar att tingsrätten vid vite ålägger Konsument verket KO Stämningsansökan Datum Dnr 2015-IO-14 2014/655 Processrådet Carolina Andersson KO-sekretariatet Stockholms tingsrätt Kärande Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad Svarande 0700

Läs mer

AVSKRIFT MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2000:7 2000-03-09 Dnr B 6/99. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM

AVSKRIFT MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2000:7 2000-03-09 Dnr B 6/99. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM 1 AVSKRIFT MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2000:7 2000-03-09 Dnr B 6/99 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM SVARANDE SPC Super Personal Computer Trading i Uppsala AB, 556299-2247, Box 23027, 750

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:30 2011-12-22 Dnr B 4/09. Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad. Marknadsföring av flygresor

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:30 2011-12-22 Dnr B 4/09. Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad. Marknadsföring av flygresor MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:30 2011-12-22 Dnr B 4/09 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad SVARANDE Ving Sverige AB, Rålambsvägen 17, 105 20 Stockholm Ombud: advokaten D. T., Advokatfirman

Läs mer

Tingsrätten dömer ut det Kolbavilba AB (med tidigare firma Sweet Wellness AB)

Tingsrätten dömer ut det Kolbavilba AB (med tidigare firma Sweet Wellness AB) STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM Meddelad i Stockholm Mål nr B 14517-14 KONSUMENTVERKET PARTER INK. m -W-1 6 SÖKANDE Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad Genom processrådet Gunnar Wikström MOTPART Sweet

Läs mer

Marknadsföring av katalogtjänster på Internet

Marknadsföring av katalogtjänster på Internet MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:8 2008: Datum 2011-04-05 Dnr C 12/10 KÄRANDE Hittapunktse AB, Norr Mälarstrand 6, 112 20 Stockholm Ombud: advokaten P. E. A., Advokatfirman Vinge KB, Box 1703, 111 87 Stockholm

Läs mer

Praktiska råd till konsumenter vid köp av telefoni- och IT-tjänster finns på www.pts.se/konsument.

Praktiska råd till konsumenter vid köp av telefoni- och IT-tjänster finns på www.pts.se/konsument. Operatörernas ansvar enligt lagen om elektronisk kommunikation och annan konsumenträttslig reglering Uppdaterat 2006-02-15 För mer information info@pts.se Tel 08-678 55 00 PTS-F-2006:2 Mer information

Läs mer

2. "Äntligen ett alternativ till sömn- och värktabletter" 5. "Gunilla och Malins sömnproblem försvann"

2. Äntligen ett alternativ till sömn- och värktabletter 5. Gunilla och Malins sömnproblem försvann : Konsument verket KO Processrådet Ida Nyström KONSUMENTVERKET KONSUMENTOMBUDSMANNEN Föreläggande Datum 2014-12-02 FF 2014:02a Dnr 2013/326 INK. 2014-12- 2 3 n, 0/3/32C Lint! *«M» IIH ******** Ull IMtf

Läs mer

Konsument verket KO. Stämningsansökan. Kärande Konsumentombudsmannen Box 48 65102 Karlstad. Svarande 1. Solbrun Beta Varuvägen 9 125 30 Älvsjö

Konsument verket KO. Stämningsansökan. Kärande Konsumentombudsmannen Box 48 65102 Karlstad. Svarande 1. Solbrun Beta Varuvägen 9 125 30 Älvsjö Konsument verket KO Processrådet Gunnar Wikström KO-sekretariatet Stämningsansökan Datum Dnr 2015-o6-l8 2015/546 Stockholms tingsrätt Kärande Konsumentombudsmannen Box 48 65102 Karlstad Svarande 1. Solbrun

Läs mer

Konsument verket KO. Stämningsansökan. Kärande. Svarande. Saken Marknadsföring av diverse produkter via telefonförsäljning. Stockholms tingsrätt

Konsument verket KO. Stämningsansökan. Kärande. Svarande. Saken Marknadsföring av diverse produkter via telefonförsäljning. Stockholms tingsrätt Konsument verket KO Stämningsansökan Datum Dnr 2015-II-O9 2015/822 Processrådet Gunnar Wikström KO-sekretariatet Stockholms tingsrätt Kärande Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad Svarande 1. INT

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:9 2006-04-13 Dnr C 29/05

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:9 2006-04-13 Dnr C 29/05 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:9 2006-04-13 Dnr C 29/05 KÄRANDE TDCF Förlag AB, Box 623, 301 16 HALMSTAD Ombud: advokaterna Per Ericsson och Elin Ask, Advokatbyrån Gulliksson AB, Box 739, 220 07 LUND SVARANDE

Läs mer

KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2013:12a 2013-08-28 Dnr 2012/1822 - Åläggande att lämna information

KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2013:12a 2013-08-28 Dnr 2012/1822 - Åläggande att lämna information KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2013:12a 2013-08-28 Dnr 2012/1822 - Adressat Malmö Aviation AB, 556458-3101 Saken Information om passagerares rättigheter Åläggande att lämna information Konsumentombudsmannen

Läs mer

Beslutet har inte vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet har inte vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om pris i marknadsföring. Prövning av om fastighetsmäklarens prissättning i marknadsföringen har utgjort ett så

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2016:2 2016-02-04 Mål nr C 26/14

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2016:2 2016-02-04 Mål nr C 26/14 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2016:2 2016-02-04 Mål nr C 26/14 KÄRANDE Föreningen Swedisol, 826000-7193 Villagatan 17 A, 619 35 Trosa Ombud: advokaterna D. T. och A. J, Advokatfirman MarLaw AB, Box 3079, 103 61

Läs mer

y MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:18 2011-07-05 Dnr C 8/11

y MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:18 2011-07-05 Dnr C 8/11 y MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:18 2011-07-05 Dnr C 8/11 KÄRANDE Specsavers Sweden AB, Box 205, 401 23 Göteborg Ombud: advokaten S. B., B. & McK. Advokatbyrå, Box 180, 101 23 Stockholm SVARANDE Synsam Service

Läs mer

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:35 2008: Datum 2009-11-17 Dnr B 10/08 SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MOTPART Bahnhof AB (publ), Box 6220, 102 34 STOCKHOLM Ombud: advokaten W. D.,

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2010:13 2008tum Dnr

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2010:13 2008tum Dnr MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2010:13 2008tum Dnr 2010-05-11 Dnr C 16/09 KÄRANDE Procter & Gamble Sverige Aktiebolag, Box 27303, 102 54 Stockholm Ombud: advokaten P. v. H., H. Legal Advokat, Kaptensgatan 12,

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2014:3 2014-03-05 Mål nr C 21/13

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2014:3 2014-03-05 Mål nr C 21/13 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2014:3 2014-03-05 Mål nr C 21/13 KÄRANDE Taxibil i Östergötland Aktiebolag, 556542-5666 Box 154, 581 02 Linköping Ombud: advokaten H. S. och jur. kand. A. B., Avenir Advokater, Drottninggatan

Läs mer

Rapport 2013:2. Utbildningstjänster. En granskning av avtalsvillkor och information vid distansköp

Rapport 2013:2. Utbildningstjänster. En granskning av avtalsvillkor och information vid distansköp Rapport 2013:2 Utbildningstjänster En granskning av avtalsvillkor och information vid distansköp 2 (27) 2013:2 Utbildningstjänster En granskning av avtalsvillkor och information vid distansköp Konsumentverket

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-09-16. Gemensamt konsumentskydd i EU

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-09-16. Gemensamt konsumentskydd i EU 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-09-16 Närvarande: F.d. justitierådet Leif Thorsson samt justitieråden Gudmund Toijer och Olle Stenman. Gemensamt konsumentskydd i EU Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:1 2012-01-17 Dnr C 12/11

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:1 2012-01-17 Dnr C 12/11 MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:1 2012-01-17 Dnr C 12/11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2011-03-09 i mål nr T 3930-10, se bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE BrilliantSmile Nordic AB, Styrgången

Läs mer

Tele2 Sverige Aktiebolag, Box 62, 164 94 Kista Ombud: Advokaten A. E. och jur.kand. A. W., Advokatfirman Vinge KB, Box 1703, 111 87 Stockholm

Tele2 Sverige Aktiebolag, Box 62, 164 94 Kista Ombud: Advokaten A. E. och jur.kand. A. W., Advokatfirman Vinge KB, Box 1703, 111 87 Stockholm p p MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:15 2008: Datum 2011-06-14 Dnr C 16/10 KÄRANDE TeliaSonera Sverige Aktiebolag, 123 86 Farsta Ombud: Advokaten D. T. och jur.kand. A. J., Advokatfirman Konsultbyrån för Marknadsrätt

Läs mer

Bästa fonden? En granskning av fondmarknadsföring. Malin Fors Jurist på Konsumentverket malin.fors@konsumentverket.se

Bästa fonden? En granskning av fondmarknadsföring. Malin Fors Jurist på Konsumentverket malin.fors@konsumentverket.se Bästa fonden? En granskning av fondmarknadsföring Malin Fors Jurist på Konsumentverket malin.fors@konsumentverket.se Konsumentverkets uppdrag Konsumentverkets uppgift är att se till att företagen följer

Läs mer

Överenskommelse mellan Konsumentverket och Svensk Energi om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument

Överenskommelse mellan Konsumentverket och Svensk Energi om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument Överenskommelse mellan Konsumentverket och Svensk Energi om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument DEL 1 Relevant lagstiftning A. INLEDNING 1. Ange tydlig avsändare Enligt 3 kap. 23

Läs mer

Webbutik vad gäller? Niclas Ernebratt, Konsumentverket.

Webbutik vad gäller? Niclas Ernebratt, Konsumentverket. Webbutik vad gäller? Niclas Ernebratt, Konsumentverket niclas.ernebratt@konsumentverket.se Föreläsningens innehåll Information - Vilken information krävs? - Konsekvenser vid utebliven information Ångerrätt

Läs mer

KÄRANDE A.D.-man International AB, Box 5325, 102 47 Stockholm Ombud: advokaten M. L., Advokatfirman B. R., Birger Jarlsgatan 73 75, 113 56 Stockholm

KÄRANDE A.D.-man International AB, Box 5325, 102 47 Stockholm Ombud: advokaten M. L., Advokatfirman B. R., Birger Jarlsgatan 73 75, 113 56 Stockholm MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2010:24 2008: Datum 2010-10-05 Dnr C 31/09 KÄRANDE A.D.-man International AB, Box 5325, 102 47 Stockholm Ombud: advokaten M. L., Advokatfirman B. R., Birger Jarlsgatan 73 75, 113

Läs mer

Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning

Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning Riksförbundet för frivilliga samhällsarbetare 1 Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning Många gode män upplever ett ganska stort problem med telefonförsäljning och försäljning på stan

Läs mer

Marknadsföring i periodisk skrift av konfektionsvaror under varukännetecken som helt eller delvis används och är registrerat för en tobaksvara

Marknadsföring i periodisk skrift av konfektionsvaror under varukännetecken som helt eller delvis används och är registrerat för en tobaksvara MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2008:7 2008-04-22 Dnr B 1/07 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD SVARANDE Brandwork Scandinavia AB, Brahegatan 4, 114 37 STOCKHOLM Ombud: advokaten H. W.

Läs mer

Svenska Postorderföreningens Branschregler

Svenska Postorderföreningens Branschregler Svenska Postorderföreningens Branschregler 1 Dessa branschregler har utarbetats efter samråd med Konsumentverket/KO och har antagits av Svenska Postorderföreningen. Reglerna träder i kraft den 1 januari

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr A 2/14

MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr A 2/14 MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr A 2/14 Stockholm Aktbilaga 51 MARKNADSDOMSTOLEN Per Carlson, ordförande, tillika protokollförare, Karin Lindell, Per Eklund, Jonas Häckner, Jerker Holm och Anders Stenlund

Läs mer

AVSKRIFT MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2001:13 2001-05-09 Dnr C 9/01

AVSKRIFT MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2001:13 2001-05-09 Dnr C 9/01 AVSKRIFT MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2001:13 2001-05-09 Dnr C 9/01 1 ÖVERKLAGAT BESLUT Stockholms tingsrätts, avd. 4, beslut 2001-04-06 i mål T 4565-01, bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE TOP-TOY A/S, reg.nr

Läs mer

AGA Gas Aktiebolag, 172 82 SUNDBYBERG Ombud: advokaten M. W., MAQS Law Firm Advokatbyrå AB, Box 7009, 103 86 STOCKHOLM

AGA Gas Aktiebolag, 172 82 SUNDBYBERG Ombud: advokaten M. W., MAQS Law Firm Advokatbyrå AB, Box 7009, 103 86 STOCKHOLM MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:26 2008: Datum 2009-09-25 Dnr C 1/09 KÄRANDE AGA Gas Aktiebolag, 172 82 SUNDBYBERG Ombud: advokaten M. W., MAQS Law Firm Advokatbyrå AB, Box 7009, 103 86 STOCKHOLM SVARANDE

Läs mer

1. Omega-3 Kost Nordic AB (556958-8477) Box 2096 141 02 Huddinge. Marknadsföring av kosttillskott via telefonförsäljning

1. Omega-3 Kost Nordic AB (556958-8477) Box 2096 141 02 Huddinge. Marknadsföring av kosttillskott via telefonförsäljning Konsument verket KO Processrådet Gunnar Wikström KO-sekretariatet Stämningsansökan Datum Dnr 2015-06-18 2014/408 Stockholms tingsrätt Kärande Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad Svarande 1. Omega-3

Läs mer

Beslutet/domen har överklagats. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har överklagats. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om pris i marknadsföring. Prövning av om fastighetsmäklarens prissättning i marknadsföringen har utgjort ett så

Läs mer

Överenskommelse mellan Konsumentverket och Energiföretagen Sverige om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument

Överenskommelse mellan Konsumentverket och Energiföretagen Sverige om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument Överenskommelse mellan Konsumentverket och Energiföretagen Sverige om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument Del 1 Relevant lagstiftning A. Inledning Med uppsökande försäljning av el

Läs mer