PhoneCash, d) KO yrkar ersättning för rättegångskostnader med det belopp som senare anges. KO framställer yrkandena a - c jämväl intermistiskt.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PhoneCash, d) KO yrkar ersättning för rättegångskostnader med det belopp som senare anges. KO framställer yrkandena a - c jämväl intermistiskt."

Transkript

1 Stämningsansökan Konsument verket KO D n r KO-sekretariatet Pär Magnusson Marknadsdomstolen Kärande Konsumentombudsmannen Box Karlstad Svarande PhoneCash, Saken Marknadsföring av uppköp av mobiltelefoner 1 Yrkanden a) Konsumentombudsmannen (KO) yrkar att Marknadsdomstolen vid vite förbjuder att vid marknadsföring av uppköp av mobiltelefoner genom faktura eller på annat sätt kräva konsumenter på betalning för avtalsbrott, trots att det inte föreligger något bakomliggande avtal som innebär en betalningsförpliktelse. b) KO yrkar att Marlaiadsdomstolen vid vite förbjuder att vid marknadsföring av uppköp av mobiltelefoner påstå att uppköpstjänsten är kostnadsfri, avgiftsfri eller annat liknande uttryck, när så inte är fallet. c) KO yrkar att Marknadsdomstolen vid vite ålägger att vid marknadsföring av uppköp av mobiltelefoner tydligt och i anslutning till det pris som anges när en mobiltelefon värderas online informera om vilka villkor som måste vara uppfyllda för att det angivna priset ska utbetalas till konsumenten. d) KO yrkar ersättning för rättegångskostnader med det belopp som senare anges. KO framställer yrkandena a - c jämväl intermistiskt. Box Karlstad Fakturaadress Besöksadress FE Strömsund Tage Erlandergatan 8A E-post/webbadress Bankgiro Org.nr

2 2 2(8) Rättslig grund har genom att skicka ut fakturor till konsumenter, trots att avtal saknas, gjort sig skyldig till vilseledande och otillbörlig marknadsföring enligt punkterna 21 och 29 i bilagan till direktivet om otillbörliga affärsmetoder, svarta listan, samt enligt 8 och 10 marknadsföringslagen (yrkande a). har i marknadsföringen på felaktigt påstått att det är avgiftsfritt och kostnadsfritt att sälja sin mobiltelefon till honom. Marknadsföringen är vilseledande och otillbörlig enligt punkten 20 i svarta listan samt enligt 8 och 10 marknadsföringslagen (yrkande b). har vid värderingen av en mobiltelefon på inte uppgett att det angivna värdet är beroende av vissa ytterligare villkor. Den utelämnade informationen är vilseledande och otillbörlig enligt 8 och 10 tredje stycket marknadsföringslagen (yrkande c) Utveckling av talan Bakgrund är ensldld näringsidkare med den registrerade ensldlda firman PhoneCash (se registreringsbevis, bilaga i). På webbplatsen marknadsför han tjänsten att köpa upp konsumenters begagnade mobiltelefoner. Enligt marknadsföringen på webbplatsen är han en av de ledande aktörerna inom detta område. Konsumentverket inledde 2012 ett tillsynsärende mot för bl.a. vilseledande påståenden om att uppköp av mobiltelefoner var gratis och för att den lämnade informationen när en mobiltelefon värderades online var bristfällig. Efter att lämnat vissa utfästelser om rättelse av marknadsföringen avslutade Konsumentverket tillsynsärendet. Konsumentverket inledde i juni 2014 ett nytt tillsynsärende mot som i huvudsak gällde samma frågor som det tidigare tillsynsärendet. Sammanlagt har Konsumentverket sedan juni 2014 mottagit cirka 60 anmälningar mot marknadsföring. Den övervägande delen av klagomålen gäller att konsumenter blivit fakturerade med 299 kronor för avtalsbrott, trots att det inte förelegat något avtal. Vissa av anmälarna har därvid uppgett att de inte alls beställt något och andra att de bara beställt ett kostnadsfritt svarskuvert och att de därefter inte skickat in någon telefon till försäljning. Vidare har vissa anmälare uppgett att det värde som angavs när mobiltelefonen värderades på webbplatsen inte stämt överens med det pris

3 3(8) som de senare blev erbjudna. Slutligen har vissa anmälare uppgett att de blivit krävda på en värderingsavgift för att få tillbaka den inskickade mobiltelefonen, om de inte accepterar det erbjudna priset för telefonen. Detta trots att tjänsten 1 marknadsföringen påstods vara gratis. 3.2 Den aktuella marknadsföringen marknadsför tjänsten att köpa upp begagnade mobiltelefoner på webbplatsen (se skärmdumpar från den 14 juli 2014, bilaga 2). Webbplatsen har sju olika flikar: "HEM", "SÅ FUNGERAR DET", "SÄLJ DIN MOBIL", "KUNDCENTER", "VILLKOR", "OM PHONECASH" och "KONTAKTA OSS". Under fliken "SÅ FUNGERAR DET" (se sid 3 i bilaga 2) anges under huvudrubriken att det är "smidigt, enkelt och avgiftsfritt" att sälja mobiltelefonen. Därefter anges i tre steg hur försäljningsprocessen går till. Först uppmanas konsumenten att låta värdera mobiltelefonen på webbplatsen. Därefter ska mobiltelefonen "kostnadsfritt" släckas till i det portofria svarskuvertet som han tidigare tillställt konsumenten. Slutligen sker en direktbetalning till konsumenten efter att telefonen testats. Längst upp på varje webbsida, d.v.s. under varje flik, anges i grön bakgrund och med vit text huvudrubriken: 'Vi köper din mobil för upp till 2870 KR!". Två rader längre ned finns texten: "Allt är helt kostnadsfritt!" Längst till höger på varje webbsida och under tre i färg återgivna mobiltelefoner finns ett avsnitt som antingen inleds med rubriken "Börja med att fylla i här" eller med "Beställ mobilpaket". Därunder finns texten: "Mobilpaketet är kostnadsfritt och innehåller avtal samt betalt svarskuvert att skicka in din mobil med". Under texten finns fem kolumner för ifyllande av personuppgifter samt en grön knapp med texten "SKICKA". På varje webbsida kan konsumenten söka efter hur mycket mobiltelefonen är värd, d.v.s. vilket försäljningspris som erbjuds för telefonen. Sökfunktionen inleds antingen med texten: "Hur mycket är min mobiltelefon värd?" eller med texten "Sök efter mobil:". Om en konsument exempelvis söker efter värdet för en Iphone 5 får denne en lista på olika Iphonemodeller (se bilaga 3). Värdet för varje modell anges med röd text ovanför mobilbeteckningen. Klickar konsumenten på en av modellerna anges värdet med röd text längst ned (se sid 2 i bilaga 3). Någon information om att det finns villkor eller inskränkningar för att få det angivna värdet anges inte. Under fliken "VILLKOR" återges 12 punkter med avtalsvillkor (se bilaga 2, sid. 6-8). Under punkten 1 "Information om PhoneCash" anges bl.a.: "Genom att skicka beställning bekräftar kunden att informationen på hemsidan mottagits."

4 4(8) Under punkten 2 "Termer" i näst sista meningen anges: "Via PhoneCash's hemsida kan kunden beställa ett mobilpaket med en avtalsblankett (mobilavtal) och ett portofritt svarskuvert (mobilpåse)." Punkten 3 "Köpeavtal" inleds med meningen: "PhoneCash och kunden ingår köpeavtal genom att kunden får hem det förtryckta mobilavtalet som kunden beställt vid PhoneCash's hemsida." Första stycket i punkten 6 'Värdering" lyder: "PhoneCash gör en värdering som bygger på efterfrågan och utbud. Skick, kondition och funktion finns med i bedömningen. PhoneCash kategoriserar mobiltelefonen eller mobiltelefonerna i olika kategorier. Värdering och kategorisering sker först när vi tagit emot försändelsen." Under samma punkt i sista stycket anges: "Mobiltelefon eller mobiltelefoner som inte köps av PhoneCash eller där kunden inte önskar fullfölja försäljning returneras endast mot en avgift på 475 la- + moms per returförsändelse som betalas i förskott. Brutet avtal debiteras moms." Om konsumenten beställer ett "kostnadsfritt" mobilpaket skickar, i enlighet med den lämnade informationen vid beställningen, ut ett avtal samt ett adresserat och portofritt svarskuvert, en mobilpåste, som ska användas om telefonen skickas in till försäljning. Av anmälningarna framgår att om ett mobilpaket beställts, men någon telefon inte skickats in för försäljning, så har konsumenten blivit fakturerad med 299 kronor inldusive moms för ett "Brutet avtal" (se bifogade exempel på anmälningar och fakturor - bilaga 4-17). Fakturaavsändaren uppges vara KronanMobil. Det uppgivna organisationsnumret i faleturan är personnummer och adressen är densamma som registrerats i bolagsregistret för hans ensldlda firma PhoneCash. Av anmälningarna framgår också att konsumenter blivit krävda på en värderingsavgift för att få tillbaka den inskickade mobiltelefon, när de inte accepterar försäljningsbud (se bilaga 18-20). 3.3 Tillämpliga regler Innan ett påstående kan bedömas måste dess innebörd fastställas. Avgörande är hur en genomsnittskonsument får antas uppfatta meddelandet ifråga. Därvid gäller att reldam i allmänhet läses flyktigt och att konsumenten i första hand påverkas av helhetsintrycket. Som framgår avbl.a. Marknadsdomstolens avgörande MD 2010:8 har typen av produkt betydelse såtillvida att konsumenten kan förmodas gå mer noggrant tillväga när det gäller att inhämta och värdera information om t.ex. dyrare och mer komplicerade sällanköpsvaror än enklare produkter som handlas rutinmässigt.

5 5(8) Utgångspunkten för bedömningen av marknadsföringen är hur den uppfattas av en inom målgruppen normalt informerad och uppmärksam genomsnittskonsument, med normal fattningsförmåga, men utan särskild erfarenhet och kunskap om den marknadsförda produkten. Ett avtal ingås genom utbyte av sammanstämmande viljeförklaringar, d.v.s. ett avtal kommer till stånd först när köparen accepterar säljarens anbud. Avtal kan i normalfallet inte komma till stånd genom passivitet från köparens sida (negativ avtalsbindning), exempelvis uppstår ingen bundenhet eller skyldighet att vidtaga någon åtgärd för den som får del av en vara utan föregående beställning. Den som påstår att ett avtal har ingåtts har också bevisbördan härför. För att ett villkor ska bli en del av parternas avtal krävs att det bringas till / motparter/kännedom före avtalsslutet. Om villkoret inte varit föremål för ty\ on OÄUH > u-, S individuell förhandling krävs för att det ska bli avtalsinnehåll att näringsidkaren vidtagit skäliga åtgärder för att uppmärksamma konsumenten på villkoret senast i samband med avtalsingåendet (jfr NJA 2011 s. 600). Om exempelvis standardvillkoren är tryckta på baksidan i ett skriftligt avtal krävs en tydlig hänvisning till dessa villkor på framsidan av dokumentet för att de ska bli en del av avtalet. I bilagan till Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29 om otillbörliga affärsmetoder finns en lista på 31 affärsmetoder som under alla omständigheter är otillbörliga (den s.k. svarta listan). Denna svarta lista gäller enligt 4 första stycket marknadsföringslagen som lag. Punkten 20 föreskriver att det är otillbörligt att beskriva "en produkt som 'gratis', 'kostnadsfri', 'utan avgift' eller liknande om konsumenten måste betala annat än den oundvikliga kostnaden för att svara på affärsmetoden och hämta eller betala för leverans av produkten." Av punkten 21 framgår att det är otillbörligt att i "marknadsföringsmaterialet inldudera en faktura eller liknande betalningshandling som ger konsumenten intryck av att han redan har beställt den marknadsförda produkten när så inte är fallet.". Punkten 29 anger att det är otillbörligt att "Kräva omedelbar eller uppskjuten betalning för eller återsändande eller förvaring av produkter som näringsidkaren tillhandahållit men som konsumenten inte beställt (leverans utan föregående beställning)". Enligt 10 första stycket marknadsföringslagen får en näringsidkare vid marknadsföringen inte använda sig av felaktiga påståenden eller andra framställningar som är vilseledande i fråga om näringsidkarens egen eller någon annans näringsverksamhet. Av bestämmelsens andra stycke punkten 4 framgår att det särskilt gäller framställningar som rör produktens pris och betalningsvillkoren. Av tredje stycket följer att marknadsföringen är vilseledande om näringsidkaren utelämnar väsentlig information i marknadsföringen av sin egen eller någon annans näringsverksamhet. Med vilseledande utelämnande avses även sådana fall när den väsentliga

6 6(8) informationen ges på ett oklart, obegripligt, tvetydigt eller annat olämpligt sätt. Det är alltså frågan om ett vilseledande utlämnande om den utelämnade informationen är ägnad att vilseleda konsumenten eller är så utformad att den riskerar att föranleda missuppfattningar i sådan omfattning att den framstår som vilseledande (jfr prop. 2007/08:115 s. 84 och 86 ff). Det är näringsidkaren som ska bevisa att ett påstående är sant. Enligt 8 marknadsföringslagen är marknadsföring som är vilseledande enligt bland annat 10, att anse som otillbörlig om den påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. En näringsidkare vars marknadsföring är otillbörlig får, enligt 23 marknadsföringslagen, förbjudas att fortsätta med denna eller med någon annan liknande åtgärd. En näringsidkare som vid sin marknadsföring låter bli att lämna väsentlig information får enligt 24 marknadsföringslagen åläggas att lämna sådan information. Ett sådant föreläggande eller åläggande ska enligt 26 marknadsföringslagen förenas med vite, om det inte av särskilda skäl är obehövligt. Av 27 marknadsföringslagen framgår att rätten får meddela ett interimistiskt förbud, om käranden visar sannolika skäl för sin talan och det skäligen kan befaras att svaranden, genom att vidta eller att låta bli att vidta en viss handling, minskar betydelsen av ett förbud eller åläggande Bedömning Faktura skickas trots att avtal saknas (yrkande a) Det framgår uttryckligen vid beställningen av ett så kallat mobilpaket (en mobilpåse och ett skriftligt avtal) att det är "kostnadsfritt". Avtalsvillkoren anger dock i direkt strid mot det påståendet att en kostnad om 299 kronor inklusive moms tillkommer, om konsumenten efter ha beställt mobilpaketet inte skickar in någon mobiltelefon till försäljning. För att ett villkor ska bli en del av avtalet krävs att det kommer till motpartens kännedom före avtalsslutet genom att näringsidkaren vidtar skäliga åtgärder för att uppmärksamma konsumenten på villkoret. I det nu aktuella fallet görs vid beställningen av mobilpaketet inte någon hänvisning till några allmänna avtalsvillkor. Däremot anges det, som nyss nämnts, uttryckligen att beställningen av mobilpaket är "kostnadsfritt" samt att ett separerat avtal kommer att skickas ut. Det finns alltså inte något som vid beställningen av mobilpaketet indikerar att konsumenten skulle träffa ett förpliktande avtal. Trots detta har genom faktura krävt konsumenter på betalning med 299 kronor för avtalsbrott (benämnt "Brutet avtal" i fakturan), om någon mobiltelefon inte skickas in till försäljning. Att kräva någon på betalning genom exempelvis en faktura utan att det föreligger något avtal är otillbörlig

7 marknadsföring enligt punkten 21 och 29 i svarta listan samt vilseledande och otillbörligt enligt 8 och 10 marknadsföringslagen. ska således vid vite förbjudas att skicka ut fakturor till konsumenter med betalningskrav för avtalsbrott, när det inte föreligger något avtal mellan parterna som kan innebära någon betalningsskyldighet för konsumenten Otillbörliga gratispåståenden (yrkande b) framhåller på flera olika ställen i marknadsföringen på att det är "kostnadsfritt" eller "avgiftsfritt" att sälja en mobiltelefon till honom. Av avtalsvillkoren framgår dock att en kostnad uppkommer om ingen telefon skickas in till försäljning eller om en telefon släckas in, men budet inte accepteras. Dessutom blir konsumenten även rent faktiskt fakturerad för avtalsbrott ("Brutet avtal") om ingen telefon släckas in för försäljning. Att felaktigt påstå att något är gratis eller liknande är vilseledande och otillbörligt enligt punkten 20 i svarta listan samt enligt 8 och 10 marloiadsföringslagen. ska alltså vid vite förbjudas att i marknadsföringen felaktigt påstå att något är gratis Utelämnad information vid mobilvärderingen (yrkande c) På samtliga webbsidor på kan konsumenten låta värdera den mobiltelefon som han avser att sälja, vilket han för övrigt även rekommenderas att göra innan han beställer mobilpaketet. Värdet anges utan något förbehåll eller med någon upplysning om att det skulle finnas inskränkande villkor. Det angivna värdet är dock enligt villkoren behäftat med väsentliga inskränkningar. Av dessa framgår att det angivna värdet endast utbetalas för en mobiltelefon som är helt felfri och ej skadad samt under förutsättning att telefonens marknadsvärde inte sjunker fram till försäljningstillfället. Den utelämnade informationen vid mobiltelefonvärderingen är inte bara väsentlig utan även av central betydelse för konsumentens affärsbeslut att låta beställa ett mobilpaket. Genom att utelämna informationen blir konsumenten enligt 10 tredje stycket marknadsföringslagen vilseledd om mobiltelefonens värde. Den vilseledande underlåtenheten är även otillbörlig enligt 8 marloiadsföringslagen, då det är uppbenbart att den utelämnade informationen påverkar konsumentens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. skall således åläggas vid vite att tydlig och i anslutning till värderingen av mobiltelefonen ange vilka villkor som måste vara uppfylla för att det angivna värdet ska betalas ut. 7(8)

8 (8) Förbuden och åläggandet ska meddelas intermistiskt KO har i vart fall visat sannolika skäl för att gjort sig slcyldig till vilseledande och otillbörlig marknadsföring enligt yrkandena a - c. Marloiadsföringsåtgärden att sldcka ut fakturor till konsumenter trots att avtal saknas är enligt KO en allvarlig överträdelse, vilket skedde så sent som den 7 januari 2015 (se bilaga 4). har vidare inte ändrat marknadsföringen trots utfästelse i ett tidigare tillsynsärende. Sammantaget kan det skäligen befaras att fortsätter med den otillbörliga marknadsföringen och att betydelsen av ett kommande förbud och åläggande minskar om rätten inte meddelar ett intermistiskt beslut med stöd av 27 marloiadsföringslagen. 4 Bevisning KO åberopar för närvarande följande skriftliga bevisning. 1. Skärmdumpar från webbplatsen från den 14 juli 2014 (bilaga 2) till styrkande av att: påstår att det är kostnadsfritt och avgiftsfritt att sälja mobiltelefoner till honom, - det vid beställningen av ett mobilpaket uttryckligen anges att tjänsten är kostnadsfritt, att ett särskilt avtal ska skickas ut samt att det inte görs någon hänvisning till de allmänna avtalsvillkoren på webbplatsen, - avtalsvillkoren anger att en kostnad uppkommer dels om ett mobilpaket beställs, men ingen telefon skickas in, samt dels om en telefonen skickas in, men försäljningsbudet inte accepteras. 2. Skärmdumpar från webbplatsen från den 29 januari 2015 (bilaga 3) till styrkande av att det när en mobiltelefon värderas inte anges någon information om att värdet skulle vara beroende av ytterligare villkor. 3. Anmälningar från konsumenter (bilaga 4-20) till styrkande av att: skickat ut fakturor till konsumenter med loav på betalning för avtalsbrott, trots att det inte förelegat något avtal mellan parterna, krävt konsumenter på betalning för en värderingsavgift för att skicka tillbaka mobiltelefonen, när försäljningsbudet inte accepteras är ansvarig för den fakturering som gjort i KronanMobils namn.» Cecilia Tisell Stf Konsumentombudsman Pär Magnusson Processråd ^

KONSUMENTOMBUDSMANNEN Processrådet Ida Nyström

KONSUMENTOMBUDSMANNEN Processrådet Ida Nyström KONSUMENTOMBUDSMANNEN Processrådet Ida Nyström STÄMNINGSANSÖKAN 2014-07-07 Dm 2011/2174 Marknadsdomstolen KÄRANDE Konsumentombudsmannen Box48 651 02 Karlstad SVARANDE Baraspara Sverige AB, 556787-4309

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:2 2015-03-09 Mål nr B 2/14

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:2 2015-03-09 Mål nr B 2/14 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:2 2015-03-09 Mål nr B 2/14 KÄRANDE Konsumentombudsmannen Box 48, 651 02 Karlstad Ombud: Processrådet G. W. SVARANDE Swedish Online Services SOS AB, (f.d. First Date International

Läs mer

DOM 2015-03-09. Marknadsföring av dej tingtjänster

DOM 2015-03-09. Marknadsföring av dej tingtjänster r KONSUMENTVERKET KONSUMENTOMBUDSMANNEN MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015-03-09 2015:2 Mål nr B 2/14 INK. m -m~ i o tyisb HMHHMMHHmHNN! Qrdn.nr. Konsumentombudsmannen Box 48, 651 02 Karlstad Ombud: Processrådet

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:39 2008: Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. Marknadsföring av konsumentkrediter

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:39 2008: Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. Marknadsföring av konsumentkrediter MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:39 2008: 2009-12-18 Datum Dnr B 6/09 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD SVARANDE IKANO Bank SE, Box 717, 343 81 ÄLMHULT Ombud: advokaten C. A. S. och

Läs mer

SAKEN Marknadsföring av telefonabonnemang via telemarketing

SAKEN Marknadsföring av telefonabonnemang via telemarketing KONSUMENTOMBUDSMANNEN STÄMNINGSANSÖKAN Processrådet Gunnar Wikström 2014-05-21 2014/397 Stockholms tingsrätt KARANDE Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad SVARANDE Sveanor AB, 556873-4148 Box 5146

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:5 2015-04-22 Mål nr B 5/13

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:5 2015-04-22 Mål nr B 5/13 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:5 2015-04-22 Mål nr B 5/13 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad Processråden I. N. och G. W. SVARANDE mysafety AB, 556522-0612, Box 27142, 102 52 Stockholm

Läs mer

DOM 2014-05-19 Meddelad i Stockholm

DOM 2014-05-19 Meddelad i Stockholm 1 Meddelad i Stockholm Mål nr PARTER Sökande Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad Genom processråden Gunnar Wikström och Ida Nyström Motpart Onlinecon Group AB, 556713-9158 Box 701 601 16 Norrköping

Läs mer

PROTOKOLL 2014-07-15 Mål nr B 6/14 Aktbilaga 81. Per Carlson, ordförande, Karin Lindell, Lennart Göransson och Anders Stenlund

PROTOKOLL 2014-07-15 Mål nr B 6/14 Aktbilaga 81. Per Carlson, ordförande, Karin Lindell, Lennart Göransson och Anders Stenlund MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr B 6/14 Aktbilaga 81 MARKNADSDOMSTOLEN Per Carlson, ordförande, Karin Lindell, Lennart Göransson och Anders Stenlund PROTOKOLLFÖRARE OCH FÖREDRAGANDE Föredraganden Caroline

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2002:3 2002-02-06 Dnr B 5/01. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2002:3 2002-02-06 Dnr B 5/01. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2002:3 2002-02-06 Dnr B 5/01 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM SVARANDE SPP Livförsäkring AB, 516401-8524, 103 73 STOCKHOLM Ombud: jur.kand. B. M., adress som ovan.

Läs mer

Marknadsföring av guldköptjänster

Marknadsföring av guldköptjänster MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:11 2008: Datum 2011-05-24 Dnr C 8/10 KÄRANDE/GENSVARANDE SMS Guld AB, Box 5075, 102 42 Stockholm Ombud: advokaten D. T. och jur.kand. A. J., Advokatfirman Konsultbyrån för Marknadsrätt

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2014:18 2014-12-30 Mål nr B 9/13

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2014:18 2014-12-30 Mål nr B 9/13 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2014:18 2014-12-30 Mål nr B 9/13 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad SVARANDE Elgiganten AB, 556471-4474 Box 1264, 164 29 Kista Ombud: advokaten S. N. och

Läs mer

Granskning av marknadsföring och avtalsvillkor för vissa försäkringar riktade till konsumenter

Granskning av marknadsföring och avtalsvillkor för vissa försäkringar riktade till konsumenter Rapport 2010:16 Granskning av marknadsföring och avtalsvillkor för vissa försäkringar riktade till konsumenter Granskning av marknadsföring och avtalsvillkor för vissa försäkringar riktade till konsumenter

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:9 2013-06-18 Mål nr B 5/11

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:9 2013-06-18 Mål nr B 5/11 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:9 2013-06-18 Mål nr B 5/11 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad SVARANDE Sulake Sverige AB, c/o Sulake Corporation Oy, Korkeavuorenkatu 35, FI-00130 Helsinki

Läs mer

DOM 2013-03-13 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-03-13 Meddelad i Stockholm 1 Meddelad i Stockholm Mål nr PARTER Kärande Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad Genom byråchefen Gabriella Fenger-Krog Svarande L Oréal Sverige AB, 556078-3314 Box 15222 167 15 Bromma Ombud:

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:22 2004-09-15 Dnr B 3/03. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:22 2004-09-15 Dnr B 3/03. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:22 2004-09-15 Dnr B 3/03 SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM MOTPART Telia Internet Services AB, Box 10066, 121 27 STOCKHOLM-GLOBEN Ombud: advokaten Peter Nordbeck

Läs mer

Kundkraft Sverige AB, Västra järnvägsgatan 21, 105 18 Stockholm Ombud: Advokat C. R., W. Advokatbyrå, Box 7543, 103 93 Stockholm

Kundkraft Sverige AB, Västra järnvägsgatan 21, 105 18 Stockholm Ombud: Advokat C. R., W. Advokatbyrå, Box 7543, 103 93 Stockholm MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012-12-11 2012:15 Mål C 26/11 KÄRANDE Elskling AB, Sandelsgatan 16, bv, 115 34 Stockholm Ombud: Advokaterna M. F. och C. T., S. Advokatbyrå, Box 4501, 203 20 Malmö SVARANDE Kundkraft

Läs mer

Konsumenters möjlighet att byta bredbandsleverantör. Rapport 2012:9

Konsumenters möjlighet att byta bredbandsleverantör. Rapport 2012:9 Rapport 2012:9 Konsumenters möjlighet att byta bredbandsleverantör En granskning av avtalsvillkor och marknadsföring avseende uppsägningsoch bindningstid för bredbandstjänster. 2 (31) 2012:9 Konsumenters

Läs mer

KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad. SVARANDE Northmill AB, Box 1045, 164 21 Stockholm. Marknadsföring av krediter

KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad. SVARANDE Northmill AB, Box 1045, 164 21 Stockholm. Marknadsföring av krediter MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2010:30 2008: Datum 2010-12-21 Dnr B 1/10 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad SVARANDE Northmill AB, Box 1045, 164 21 Stockholm SAKEN Marknadsföring av krediter

Läs mer

De nordiska konsumentombudsmännens ståndpunkt om marknadsföring via sociala medier

De nordiska konsumentombudsmännens ståndpunkt om marknadsföring via sociala medier Vägledning De nordiska konsumentombudsmännens ståndpunkt om marknadsföring via sociala medier De nordiska konsumentombudsmännens ståndpunkt om marknadsföring via sociala medier. Den 5 december 2012. Reviderad

Läs mer

DOM 2013-10-04 Meddelad i Huddinge

DOM 2013-10-04 Meddelad i Huddinge 1 Meddelad i Huddinge Mål nr PARTER Kärande Nummerupplysningen OÜ, 11550212 Tatari 30 EE-10116 Tallin Ombud: Biträdande jurist Stefan Köhler c/o Advokataktiebolaget Independent Lawyers Skeppsbron 2 111

Läs mer

Proffice Aktiebolag, Box 70368, 107 24 Stockholm Ombud: advokaten P. A., S. & Partners Advokatbyrå KB, Engelbrektsgatan 7, 114 32 Stockholm

Proffice Aktiebolag, Box 70368, 107 24 Stockholm Ombud: advokaten P. A., S. & Partners Advokatbyrå KB, Engelbrektsgatan 7, 114 32 Stockholm MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2010:18 2008: Datum 2010-06-29 Dnr C 23/09 KÄRANDE Manpower Aktiebolag, Box 1125, 111 81 Stockholm Ombud: advokaterna K. L. och D. T., Advokatfirman Konsultbyrån för Marknadsrätt

Läs mer

De nordiska konsumentombudsmännens ståndpunkt om handel och marknadsföring på Internet Innehållsförteckning Inledning 1. Allmänt

De nordiska konsumentombudsmännens ståndpunkt om handel och marknadsföring på Internet Innehållsförteckning Inledning 1. Allmänt De nordiska konsumentombudsmännens ståndpunkt om handel och marknadsföring på Internet Innehållsförteckning Inledning 1. Allmänt Marknadsföring 2. Marknadsföringsformer och -metoder 2.1. Reklamidentifiering

Läs mer

P MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2010:12 DOM 2008: 2010-05-04 Dnr C 19/09

P MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2010:12 DOM 2008: 2010-05-04 Dnr C 19/09 P MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2010:12 DOM 2008: 2010-05-04 Dnr C 19/09 SÖKANDE Svenska Fotografers Förbund, Årstaängsvägen 5 B, 7 tr, 117 43 Stockholm Ombud: advokaten J. B., Advokatfirma L. DLA Nordic KB,

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2001:24 2001-11-01 Dnr B 2/00. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2001:24 2001-11-01 Dnr B 2/00. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM 1 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2001:24 2001-11-01 Dnr B 2/00 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM SVARANDE GE Capital Bank AB, 516401-9936, Box 302, 171 75 STOCKHOLM Ombud: advokaten D.W., Advokatfirman

Läs mer

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:34 2008: Datum 2009-11-16 Dnr B 7/08 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD SVARANDE Ferratum Sweden AB, Karlavägen 18, 114 31 STOCKHOLM Ombud: advokaten

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2007:17 2007-07-25 Dnr B 1/06. KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2007:17 2007-07-25 Dnr B 1/06. KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2007:17 2007-07-25 Dnr B 1/06 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD SVARANDE Mobillån Sverige AB, Box 618, 101 32 STOCKHOLM Ombud: advokaten G. B., W. Advokatbyrå,

Läs mer

1(8) Datum 2015-06-16

1(8) Datum 2015-06-16 1(8) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL TILL KONSUMENT ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi efter överenskommelse med Konsumentverket. 1 Inledande bestämmelser 1.1 Dessa allmänna

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL TILL KONSUMENT

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL TILL KONSUMENT ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL TILL KONSUMENT ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi efter överenskommelse med Konsumentverket. 1. Inledande bestämmelser 1.1 Dessa allmänna avtalsvillkor

Läs mer

Datum 2011-12-05 1(7)

Datum 2011-12-05 1(7) 1(7) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL TILL KONSUMENT ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi efter överenskommelse med Konsumentverket. 1 Inledande bestämmelser 1.1 Dessa allmänna

Läs mer

KÄRANDE A.D.-man International AB, Box 5325, 102 47 Stockholm Ombud: advokaten M. L., Advokatfirman B. R., Birger Jarlsgatan 73 75, 113 56 Stockholm

KÄRANDE A.D.-man International AB, Box 5325, 102 47 Stockholm Ombud: advokaten M. L., Advokatfirman B. R., Birger Jarlsgatan 73 75, 113 56 Stockholm MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2010:24 2008: Datum 2010-10-05 Dnr C 31/09 KÄRANDE A.D.-man International AB, Box 5325, 102 47 Stockholm Ombud: advokaten M. L., Advokatfirman B. R., Birger Jarlsgatan 73 75, 113

Läs mer