barnhälsovård årsrapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "barnhälsovård årsrapport"

Transkript

1 barnhälsovård barnhälsovård barnhälsovård årsrapport 2013

2 förord Alla barn i Sverige har rätt till kostnadsfri barnhälsovård. Verksamheten är universell och når i stort sett alla barn. Under 2013 var barn inskrivna inom barnhälsovården i Stockholms län och besök gjordes på någon av länets barnavårdscentraler. Barnhälsovårdens årsrapport visar att i stort är späd- och förskolebarns förutsättningar för god hälsa, men belyser också att förutsättningarna varierar i länet. Sambandet mellan barns hälsa och familjers socioekonomiska situation är tydligt. Sammanlagt remitterades 36 procent av barnen under deras femåriga BVC-period. De vanligaste remissinstanserna var logoped och ortoptist medan andel barn som remitterats på grund av misstanke om utvecklingsavvikelse var betydligt färre. Sannolikt skulle en stor andel av barnen med avvikelser i tal- och språkutveckling även behöva en mer allsidig utredning inkluderande barnläkare och psykolog. Årets sammanställning bekräftar våra resultat från 2012, nämligen att mer än två tredjedelar av barn som bedöms ha problem med motorik, koncentration, samspelsförmåga och/eller avvikelser i tal- och språkutveckling under sin BVCtid är pojkar. I april 2014 presenterades Socialstyrelsens nya vägledningsdokument för barnhälsovård. Vägledningens syfte är att bidra till utvecklingen av en likvärdig barnhälsovård över landet och den riktar sig till personal och verksamhetschefer inom barnhälsovården samt till vårdgivare och beslutsfattare. Vägledningen ska vara ett kunskaps- och handläggningsstöd och bidra till att stärka användandet av evidensbaserad praktik inom barnhälsovården. Barnhälsovårdens mål är att bidra till bästa möjliga fysiska, psykiska och sociala hälsa för barn. I vägledningsdokumentet beskrivs att för att uppnå dessa mål behöver barnhälsovården erbjuda insatser till alla barn och föräldrar, riktade förstärkta insatser till barn och föräldrar med särskilda behov samt hälsoövervakning och individuellt utformad hjälp till barn som löper högre risk att drabbas av ohälsa. Teamarbete där läkarens, sjuksköterskans och psykologens kompetenser kompletterar varandra ger förutsättningar för detta. Förutom barnhälsovårdens universella del skulle sannolikt tillgång till ett mer differentierat barnhälsovårdsprogram med riktade och förstärkta, hälsofrämjande och förebyggande insatser till barn och föräldrar med ökade behov bidra till att vi kom närmare målet en jämlik hälsa för barn. Ett varmt TACK till alla 477 BVC-sjuksköterskor som manuellt har tagit fram och rapporterat uppgifterna som utgör underlaget för rapporten. Stockholm 9 juni 2014 Barnhälsovårdsenheterna i Stockholms län

3 innehåll Verksamhet på BVC 3 Inskrivna barn Bemanning Besöksverksamhet Verksamhet för att främja barns hälsa 7 Hembesök Föräldrastöd i grupp Screening av depressiva symtom hos nyblivna föräldrar Upptäcka barn som far illa Nyanlända barn Femårsbesöket på BVC Samverkan med andra verksamheter 19 Familjecentral Vårdkedjemöten Tvärprofessionella samverkansteam Barn - och ungdomspsykiatri Indikatorer för barns hälsa 22 Amning Rökning i barnets hemmiljö Vaccinationer BMI - undervikt, övervikt och fetma Kariesförekomst Barns hälsa ur ett socioekonomiskt perspektiv 34 Köpkraft Vårdtyngd Samband mellan köpkraft och hälsoindikatorer Utvecklings- och kvalitetsarbete 40 Nytt nationellt barnhälsovårdsprogram Barnhälsovårdsprogram i samverkan med socialtjänsten Att uppmärksamma våld i nära relationer Samverkansprojekt mellan MVC, BVC, förskola och socialtjänst Rosenlunds barnhälsovårdsteam Hälsovård för barn placerade i samhällsvård Prevention av övervikt och fetma Fortbildning Övrig information 45 Förklaringar till tabellrubriker Tabeller Barnhälsovårdsprogrammet Stockholms läns landsting 1

4 sammanfattning I Stockholms län bor en fjärdedel av Sveriges späd- och förskolebarn. Under 2013 var barn 0-6 år inskrivna vid någon av länets barnavårdscentraler. Av folkbokförda barn 0-5 år deltog 99,5 procent i barnhälsovårdens verksamhet och sammanlagt gjordes besök på BVC under Barnhälsovårdens insatser av medicinsk karaktär når så gott som alla. Däremot når föräldragrupper och screening för depression och nedstämdhet (EPDS) många men inte alla barn och föräldrar i områden där behoven är som störst. Andelen pappor som deltog i föräldragrupper var låg, vilket har föranlett att BHV-enheterna nu uppmärksammar den bristande jämställdheten i föräldrastödsarbetet genom särskilt fokus på pappors behov och situation under Barnhälsovårdens mål är att främja barns hälsa, trygghet och utveckling och att arbeta för att minska ojämlikheter i hälsa. För att följa detta arbete rapporterar vi årligen en rad indikatorer för barns hälsa, såväl risk som friskfaktorer och följande resultat kan presenteras för 2013: Efter en avplaning de senaste tre åren minskade åter amningsfrekvensen något. Andel barn som fått enbart bröstmjölk vid fyra månaders ålder var 53 procent, en minskning med 13 procentenheter på åtta år. Amningsfrekvensen varierade stort mellan olika stadsdelar/kommuner i länet. Andel barn som utsattes för tobaksrök i hemmet vid fyra veckors ålder var 10 procent och varierade mellan länets kommuner/stadsdelar. I fyra stadsdelar/kommuner utsattes mer än 20 procent av spädbarnen för tobaksrök i sin hemmiljö. Andel barn som vaccinerats mot mässling, påssjuka och röda hund var hög, 97 procent. En täckning under procent ökar risken för att ett sjukdomsutbrott ska uppstå. Andel fyraåringar med övervikt och fetma har varit relativt oförändrad under de senaste sju åren. Andel barn som någon gång under BVC-perioden remitterats från BVC var 36 procent. En tydlig könsskillnad framkom vid bedömning av barnets utveckling; mer än två tredjedelar av barn som bedömdes ha problem med motorik, koncentration, samspelsförmåga och/eller avvikelser i tal- och språkutveckling var pojkar. Andel treåringar med karies var fyra procent och varierade mellan mindre än en procent till 14 procent i länets stadsdelar/kommuner. Under 2013 gjorde BVC en orosanmälan till socialtjänsten för 1,9 promille av barn 0-6 år (334 barn) i länet. Samarbete med socialtjänsten utgjorde en större andel 6,7 promille (1157 barn). Följande indikatorer som har betydelse för barns hälsa: rökning i hemmet vid 4 veckors ålder, fyraåringar med fetma, treåringar med karies, visade ett starkt samband med köpkraft i familjer med barn 0-5 år. Ovanstående resultat identifierar tydligt områden som barnhälsovården i Stockholm bör utveckla och fördjupa sig i under De flesta späd- och förskolebarn i Stockholms län har goda förutsättningar för hälsa och välbefinnande, men variationen är stor. Resurser för hälsofrämjande insatser behöver fördelas efter behov. 2 Barnhälsovården / Årsrapport 2013

5 verksamhet på barnavårdscentral Inskrivna barn på BVC Bemanning på BVC Besöksverksamhet Stockholms läns landsting 3

6 Svensk barnhälsovård utvecklades i början av 1900-talet med den franska verksamheten Mjölkdroppen som förebild. Mjölkdroppeverksamheten finansierades av donationer. Efter ett riksdagsbeslut 1937 infördes ett statsbidrag för att bygga upp och utveckla barnhälsovården i Sverige. I internationella jämförelser har Sverige, tillsammans med de övriga nordiska länderna, den mest välfungerande barnhälsovården där man når i stort sett alla barn i förskoleåldern. Barnhälsovårdens övergripande mål är att främja barnens hälsa, trygghet och utveckling. Detta uppnås genom att med utgångspunkt från barnets rättigheter (Barnkonventionen) stödja barnets utveckling, ge stöd och råd i föräldraskapet, upptäcka och förebygga fysisk och psykisk ohälsa hos barn samt att uppmärksamma och förebygga risker för barn i närmiljö och samhälle. Varje år redovisar barnhälsovården uppgifter som belyser verksamheten vid barnavårdscentralerna samt indikatorer vilka visar hälsoläget för förskolebarnen i länet. Uppgifter inhämtas från barnhälsovårdsjournaler via länets BVC- sjuksköterskor och kompletteras med annan länsövergripande statistik från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Statistiska Centralbyrån. Insamlade uppgifter har bearbetats och sammanställts i denna årsrapport. Inskrivna barn på BVC Tabell 1 I takt med att vår region växer, ökar även antalet barn på BVC i länet. Totalt var barn inskrivna vid årsskiftet 2013/2014. Under en period av tio år har antalet inskrivna barn vid länets BVC ökat med barn, vilket motsvarar en ökning med 25 procent. Under samma period har antalet heltidstjänster för BVC-sjuksköterskor ökat från 354 till 402, vilket i genomsnitt motsvarar en ökning på 41 barn per heltidsanställd BVC-sjuksköterska. Figur 1 Totalt antal inskrivna barn på BVC Antal Barnhälsovården / Årsrapport 2013

7 Bemanning på BVC Tabell 2 Under året 2013 arbetade 477 BVC-sjuksköterskor på länets barnavårdscentraler med en sammanlagd arbetstid motsvarande 402 heltidstjänster. Antal barn per heltidstjänst var i genomsnitt 432 varav 72 barn yngre än ett år. Figur 2 Antal inskrivna barn per heltidstjänst BVC-sjuksköterska Antal Barn 1-6 år Barn <1 år Antal barn i åldern 0-1 år per BVC-sjuksköterska varierade i olika delar av länet. Varje heltidsanställd BVC-sjuksköterska på Östermalm hade i genomsnitt 99 barn yngre än ett år, motsvarande siffra för Vaxholm var 49 barn per sjuksköterska. Kungsholmen och Norrmalm hade den högsta andelen nyfödda barn som var moderns första barn, 61 procent, och Rinkeby-Kista uppvisade den lägsta andelen, 31 procent. Figur 3 Antal nyfödda barn per heltidstjänst BVC-sjuksköterska per stadsdel/kommun Antal Vaxholm Norrtälje Rinkeby-Kista Nykvarn Vallentuna Skärholmen Nynäshamn Täby Värmdö Enskede-Årsta-Vantör Danderyd Ekerö Haninge Nacka Sigtuna Lidingö Huddinge Bromma Botkyrka Salem Skarpnäck Upplands Bro Älvsjö Södertälje Hässelby-Vällingby Stockholms län Sollentuna Tyresö Spånga-Tensta Järfälla Södermalm Österåker Farsta Solna Kungsholmen Hägersten-Liljeholmen Upplands Väsby Norrmalm Sundbyberg Östermalm Stockholms läns landsting 5

8 Besöksverksamhet Tabell 3 Enligt barnhälsovårdprogrammet erbjuds minst elva besök hos BVC-sjuksköterska och tre besök hos läkare till alla barn mellan 0-5 år. Besökstatistiken överensstämmer väl med basprogrammet. Totalt registrerades besök på länets barnavårdcentraler varav 85 procent var sjuksköterskebesök och 15 procent läkarbesök. Sjuttiofem procent av alla besök på BVC gjordes av föräldrar med barn under 18 månaders ålder. En tredjedel av alla läkarbesök på BVC var till en barnläkare. Andelen läkarbesök till barnläkare på BVC varierade stort i länet. I Södertälje var 83 procent av alla läkarbesök till barnläkare, motsvarande siffra för Norrmalm låg på 4 procent. Figur 4 Andel (%) besök hos barnläkare av totalt antal läkarbesök per stadsdel/kommun Andel (%) Södertälje Nynäshamn Täby Södermalm Upplands Bro Enskede-Årsta-Vantör Österåker Farsta Kungsholmen Östermalm Ekerö Bromma Vallentuna Skärholmen Hägersten-Liljeholmen Danderyd Sundbyberg Norrtälje Rinkeby-Kista Stockholms län Upplands Väsby Salem Hässelby-Vällingby Järfälla Tyresö Nacka Sigtuna Haninge Sollentuna Solna Skarpnäck Värmdö Nykvarn Lidingö Botkyrka Vaxholm Huddinge Spånga-Tensta Älvsjö Norrmalm 6 Barnhälsovården / Årsrapport 2013

9 verksamhet för att främja barns hälsa Hembesök Föräldrastöd i grupp Screening av depressiva symtom hos nyblivna föräldrar Upptäcka barn som far illa Nyanlända barn Femårsbesöket på BVC Stockholms läns landsting 7

10 Hembesök Tabell 4 Grunden för föräldrastöd är att föräldrarna känner tillit till BVC-sjuksköterskan. Hembesöket till nyblivna föräldrar ger möjlighet att möta och samtala med familjen i deras vardag vilket ger en mer jämbördig relation mellan sjuksköterskan och föräldrarna (1, 2). Under 2013 fick 82 procent av förstabarnsföräldrarna hembesök, en ökning med en procentenhet jämfört med föregående år. Motsvarande siffra för flerbarnsföräldrar var 69 procent, en ökning med en procentenhet. Figur 5 Andel (%) förstabarns- resp. flerbarnsföräldrar som fått hembesök i samband med barnets födelse Andel (%) Första barn Omföderskor Skillnaderna mellan olika kommuner och stadsdelar avseende andel familjer som får hembesök totalt (första- och flerbarnsföräldrar) efter födelsen varierar från 53 procent på Östermalm till 95 procent i Täby. Föräldrastöd i grupp Tabell 4 Målsättningen med barnhälsovårdens föräldrastöd i grupp är att erbjuda kunskap, reflektion och möjlighet till kontakt med andra föräldrar. Samtidigt med den stora glädje föräldraskapet ofta innebär möter föräldrar nya utmaningar och ställs inför obekanta situationer. Utvärderingar av föräldragrupper visar att nyblivna föräldrar främst uppskattar att få träffa andra föräldrar som befinner sig i samma situation och genom diskussioner och erfarenhetsutbyte få mer kunskap om föräldraskap (3). Under åren 2003 till 2007 låg föräldragruppsdeltagandet mellan 75 och 80 procent för förstabarnsföräldrar. Därefter har andelen föräldrar som deltagit i föräldragrupp minskat. Andelen förstabarnsföräldrar med barn födda 2012 som deltagit i föräldragrupp var 69 procent och för flerbarnsföräldrar 30 procent. 8 Barnhälsovården / Årsrapport 2013

11 Deltagandet, för både förstabarns- och flerbarnsföräldrar, skiljer sig stort mellan olika områden, från 9,6 procent i Rinkeby-Kista till 77 procent på Kungsholmen. Undersökningar har visat att familjer som bor i områden med sämre socioekonomiska förutsättningar deltar i BVC:s föräldragrupper i betydligt lägre grad än familjer som bor i socioekonomiskt mer välbeställda områden (4). Figur 6 Total andel (%) föräldrar (förstabarns- och flerbarnsföräldrar) som deltagit i föräldragrupp, barn födda 2012 Andel (%) Rinkeby/Kista Sigtuna Skärholmen Botkyrka Salem Spånga/Tensta Ekerö Södertälje Järfälla Norrtälje Upplands Väsby Värmdö Upplands Bro Hässelby/Vällingby Haninge Farsta Huddinge Sollentuna Skarpnäck Stockholms län Solna Sundbyberg Österåker Enskede/Årsta/Vantör Lidingö Tyresö Nynäshamn Älvsjö Östermalm Nykvarn Hägersten/Liljeholmen Nacka Södermalm Vallentuna Bromma Danderyd Täby Norrmalm Vaxholm Kungsholmen Stora skillnader finns även mellan mammors och pappors deltagande i föräldragrupp. Endast 1,6 procent av gruppbesöken gjordes av enbart pappor medan mammor deltog i 98,4 procent av besöken. BHV-enheterna uppmärksammar den bristande jämställdheten i föräldrastödsarbetet genom särskilt fokus på pappors behov och situation under Figur 7 Andel (%) besök i föräldragrupper under 2013 redovisade efter förälderns kön 8 1,6 Båda Pappor Mammor 90,4 Stockholms läns landsting 9

12 Screening av depressiva symtom hos nyblivna föräldrar På BVC erbjuds mammor ett samtal utifrån formuläret EPDS (Edinburgh Postnatal Depression Scale) (5) då deras barn är mellan sex och åtta veckor gamla. Bakgrunden till att erbjuda mammor EPDS-screening är att procent av alla nyblivna mammor lider av depressiva symtom under det första året efter förlossningen (6). Symtomen kan påverka barnets utveckling på både kort och lång sikt och stödsamtal med BVC-sjuksköterska har visat sig vara effektiva vid lätt eller måttlig nedstämdhet (6-8). Också ungefär var tionde nybliven pappa drabbas av depressiva symtom och barnet påverkas av hans nedstämdhet på samma sätt som av mammans (9-10). Även föräldrarnas parrelation kan bli lidande om någon förälder drabbas, vilket innebär ytterligare belastning för barnet. Risken för depressiva symtom är något förhöjd även hos partnern då en förälder drabbas (9). Det finns idag inget forsknings- eller erfarenhetsmässigt underlag för att screena för nedstämdhet hos nyblivna pappor. En avhandling från Göteborgs Universitet (2013) konstaterar dock att det är angeläget för barnhälsovården att utveckla metoder för att uppmärksamma pappors situation och välbefinnande och rekommenderar ett samtal med pappan/partnern då en mamma befinns vara nedstämd (11). För att genomföra screeningen och EPDS-samtalen ska sjuksköterskan ha genomgått en utbildning med en teoretisk del och handledning. Efter genomgången utbildning kan sjuksköterskan använda konsultationen med BUP-psykologen för att diskutera sina EPDSsamtal. Andelen mammor som fått EPDS-samtal varierar över länet. Flera förklaringar kan finnas till denna variation. Det kan handla om andel sjuksköterskor med utbildning i metoden men även vårdtyngd och följsamhet hos mammorna kan spela roll. I flera av de områden där en låg andel mammor fick EPDS-samtal är samtidigt många familjer belastade av riskfaktorer för depressiva symtom i form av social utsatthet, svagt socialt nätverk, problem i parrelationen, tidigare psykisk sjukdom/depression och ekonomisk utsatthet. Som framgår av diagrammet finns också ett negativt samband mellan EPDS- och tolksamtal. EPDS-skalan finns översatt och validerad på 18 språk och kan utföras med tolk men svårigheter att kommunicera på mammans eget språk kan påverka om mamman erbjuds ett EPDS-samtal. Utmaningarna för sjuksköterskan att genomföra EPDS-samtal med kvinnor med annat språk än svenska behöver kartläggas vidare. Det är rimligt att anta att extra insatser i form av handledning eller fortbildning kan behövas. 10 Barnhälsovården / Årsrapport 2013

13 Figur 8 Andel genomförda EPDS-samtal i förhållande till andel tolksamtal per kommun/stadsdel Andel (%) EDPS-samtal Andel (%)tolksamtal Spånga-Tensta Botkyrka Upplands Väsby Norrtälje Haninge Rinkeby-Kista Skärholmen Södermalm Sigtuna Tyresö Nacka Huddinge Upplands Bro Södertälje Salem Enskede-Årsta-Vantör Hägersten Liljeholmen Östermalm Skarpnäck Vaxholm Nykvarn Kungsholmen Sollentuna Bromma Ekerö Hässelby-Vällingby Farsta Norrmalm Nynäshamn Österåker Solna Älvsjö Sundbyberg Järfälla Vallentuna Danderyd Täby Lidingö Värmdö 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Andel EPDS-samtal Andel tolksamtal Linjär (Andel tolksamtal) Upptäcka barn som riskerar att fara illa Tabell 13 Barn har rätt att skyddas mot alla former av våld, vanvård, misshandel och övergrepp. FN:s Barnkonvention, Art. 19 Endast 1,9 promille av barnen (0-6 år) i Stockholms län anmäldes till Socialtjänsten av BVC under 2013, vilket motsvarar 334 av barn. Alla som i sin verksamhet arbetar med barn under 18 år har skyldighet att genast göra en anmälan till socialtjänsten i enlighet med Socialtjänstlagen 14 kap 1 om ett barn misstänks fara illa. Det kan röra sig om psykisk eller fysisk kränkning eller brister i barnets omgivning som gör att de riskerar att inte växa och utvecklas utifrån sina förutsättningar. I denna rapport redovisas andel barn, födda , som under 2013 anmälts av BVC till socialtjänsten och andel barn, födda , kring vilka BVC samarbetat med socialtjänsten. Stockholms läns landsting 11

14 Figur 9 Andel barn ( ) som BVC anmält till eller samarbetat med socialtjänsten kring, under 2013 Andel ( ) Danderyd Vaxholm Salem Östermalm Sigtuna Kungsholmen Norrmalm Sollentuna Sundbyberg Södermalm Ekerö Österåker Täby Nacka Hägersten-Liljeholmen Nykvarn Haninge Solna Botkyrka Lidingö Skarpnäck Södertälje Huddinge Hässelby-Vällingby Tyresö Vallentuna Nynäshamn Bromma Upplands Väsby Järfälla Farsta Spånga/Tensta Upplands Bro Älvsjö Norrtälje Värmdö Rinkeby-Kista Skärholmen Enskede-Årsta-Vantör Andel anmälningar i promille Andel samarbeten i promille BVC anmälde 334 barn till socialtjänsten vilket innebär 1,9 promille av alla barn som var inskrivna på BVC. Motsvarande siffra för 2012 var 1,7 promille och för år ,8 promille. Variationen i länet var stor. Högst andel anmälningar gjordes i Enskede-Årsta-Vantör, Skärholmen och Rinkeby-Kista med 5,5 promille, 4,7 promille och 3,9 promille av barnen. I tre av länets 39 kommuner/stadsdelar var ingen anmälan till socialtjänsten gjord från BVC under året. Omsorgssvikt var den orsak till anmälan som förekom i flest fall (42 procent) och våld inom familjen eller/och barnmisshandel angavs som orsak i 18 procent av anmälningarna. Flera anmälningar innehöll mer än en anmälningsorsak. BVC samarbetade med socialtjänsten kring 1157 barn vilket innebär 6,7 promille av barnen. Samtliga kommuner/stadsdelar rapporterade att de samarbetat med socialtjänsten kring enskilda barn men även här var variationen i länet stor. Högsta andel barn kring vilka BVC samarbetat med socialtjänsten var i Solna och Haninge med 19 promille. Anmälan och samarbete med socialtjänsten fanns dokumenterat i barnets journal. Figur 10 Andel (%) uppgivna orsaker som grund för orosanmälan till socialtjänsten Sexuella övergrepp Ej angiven Missbruk Psykisk sjukdom eller utvecklingsstörning Våld inom familjen och/eller barnmisshandel Annat Omsorgssvikt Andel (%) 12 Barnhälsovården / Årsrapport 2013

15 Det är en anmärkningsvärt låg andel barn, knappt två promille, som anmäls av barnhälsovården till socialtjänsten. I svenska studier rapporteras förekomsten av barn som vid något tillfälle varit utsatta för våld i nära relationer variera från 6 till 11 procent (12, 13). Våld i nära relationer kan definieras som alla former av beteende i relationer som leder till fysiska, psykiska eller sexuella övergrepp och/eller kränkningar (14). För barn kan våld i nära relationer innebära både direkt utsatthet för våld och/eller att de är med om att en förälder utsätts för våld. Att växa upp med våld i nära relationer anses kunna ha negativa effekter på barns fysiska och psykiska hälsa och utveckling. Det är en stor utmaning för barnhälsovården att uppmärksamma barn som riskerar att fara illa. Kunskapen om tecken på att ett barn riskerar att fara illa och riktlinjer för anmälan till socialtjänsten behöver fortlöpande spridas bland personalen. En tydlig struktur för samverkan underlättar förutsättningarna för ett gott samarbete mellan barnhälsovård och socialtjänsten. Nyanlända barn Migrationsverket underrättar barnhälsovården i Stockholms län om nyinflyttade asylsökande barn via Transkulturellt Centrum. För övriga barn som flyttar till Stockholms län från andra länder saknas dessa rutiner och en del av barnen kommer till BVC först långt efter sin ankomst till Sverige. Under 2013 togs 5145 asylsökande personer emot, varav 455 var barn 0-5 år, för kommunplacering inom Stockholms län. Detta var en kraftig ökning från 2012 då 3237 personer emot togs i Stockholms län. Stockholms stad tog 2013 emot 171 barn 0-5 år, Södertälje 93, Järfälla 39, Botyrka 31, medan det i Vaxholm, Täby och Nykvarn inte flyttade in något asylsökande barn 0-5 år (15). Nyanlända familjer bosätter sig i hög utsträckning i kommuner med hög andel invånare av utländsk härkomst såsom Botkyrka och Södertälje (16) års statistik visar att barn i dessa kommuner är utsatta för flera riskfaktorer för god hälsa såsom tobaksrök i familjen och låg andel barn som ammas helt vid 4 månader. Många av de nyanlända barnen kommer således till områden där BVC redan kan ha stora utmaningar. Rekommendationen till barnhälsovården är, enligt det nationellt använda kunskapsstödet Rikshandboken (17), att barnen skall undersökas av läkare oavsett ålder vid ankomst samt att asylsökande familjer med barn 0-5 år skall erbjudas ett hembesök. Beroende på ursprungsland och bakgrund kan barnhälsovården behöva göra större eller mindre insatser för det nyanlända barnet. Asylsökande och vissa anhöriginvandrade barn skall även remitteras för hälsoundersökning på vårdcentral eller barnläkarmottagning var Syrien det enskilt största landet varifrån asylsökande kom till Sverige (15). Flera fall av polio uppmärksammades i Syrien under året och BHV tog del i arbetet att snabbt erbjuda poliovaccin till alla barn under 5 år vid ankomst till Sverige (18). Stockholms läns landsting 13

16 Femårsbesöket på BVC Årets sammanställning bekräftar förra årets resultat: mer än två tredjedelar av barn som bedöms ha problem med motorik, koncentration, samspelsförmåga och/eller avvikelser i tal- och språkutveckling under sin BVC-tid är pojkar. Speglar detta den könsskillnad som finns för neuropsykiatriska diagnoser hos barn och ungdomar? Eller är de utvecklingsbedömningar som utförs inom barnhälsovården idag inte anpassade till den skillnad i utveckling mellan pojkar och flickor som finns i förskoleåldern? Sammanfattande information om barnet i samband med femårsbesöket på BVC I samband med femårsbesöket på BVC gör BVC-sjuksköterskan en sammanfattning av barnets hälsa och utveckling. Sammanfattningen skickas till skolhälsovården (SHV) inför skolstart. BVC-sjuksköterskan rapporterar där om medicinska problem av betydelse, eventuella avvikelser i barnets tal- och språkutveckling samt problem kopplade till barnets motoriska utveckling, koncentration och samspelsförmåga. Resultat av hörselprövning vid 4 år, synprövning vid fyra och fem års ålder samt eventuella remisser skickade under BVCperioden rapporteras. Barnhälsovården i Stockholm redovisade 2012 för första gången data från sammanfattningen vid fem års ålder. Barn födda den första i varje månad, sammanlagt 662 barn inrapporterades. För att säkerställa våra resultat har vi i år utökat materialet till barn födda den 1:a till och med den 10:e varje månad (barn födda 2008). Uppgifter från 7994 barn inrapporterades vilket motsvarar cirka en tredjedel av femåringarna i Stockholms län. Uppgifter från sammanfattningen på BVC vid fem år Andel barn med hälsoproblem och/eller utvecklingsavvikelser som uppmärksammats av BVC i åldern 0-5 år: Avvikelse i tal- och språkutveckling 13 % Medicinska problem av betydelse för barnet 10 % Problem med motorik, koncentration, samspelsförmåga eller dylikt 6 % Utfall vid hörselundersökning vid 4 år 3 % Utfall vid synundersökning vid 4 år 8 % Utfall vid synundersökning vid 5 år 10 % Annat problem med hälsa eller social situation som SHV bör känna till 7 % 14 Barnhälsovården / Årsrapport 2013

17 Remisser på barn 0 5 år som skickats från BVC Figur 11 Femåringar i Stockholms län, födda 2008, den 1:a 10:e i varje månad 7994 totalt inrapporterade barn varav flickor 3910 varav pojkar totalt remitterade barn varav flickor 1226 varav pojkar 1650 Sammanlagt skickades en eller flera remisser på 36 procent av barnen under BVC-perioden Av barn som remitterats från BVC skrevs mer än en remiss på 24 procent av barnen. Figur 12 Remissinstans och andel (%) barn 0-5 år som remitterats från BVC Ortoptist/Synklinik Logoped Barn- och ungdoms medicinsk mottagning Audiolog/öron-näsa-halsmottagning Barnkirurg/ortoped Barnmedicinsk klinik Neuropsykiatrisk bedömning Barn- och ungdomspsykiatri Övrigt 2% 2% 2% 2% 2% 5% 6% 13% 13% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% Bedömning av barnets tal- och språkutveckling på BVC Vid tre års ålder utförs en tal- och språkbedömning på BVC i Stockholms län. Data från denna språkscreening samlades in till barnhälsovårdens årsrapport Av undersökta treåringar bedömdes sex procent ha en avvikande språkutveckling och sju procent remitterades till logoped. I Stockholms läns landsting står BVC för en stor andel av de barn som remitteras till logoped vid tre års ålder (2013: 70 procent). Avvikande tal- och språkutveckling var det vanligaste hälsoproblemet/avvikelsen som uppmärksammades under BVC-perioden, 13 procent av inrapporterade femåringar bedömdes ha en avvikande tal- och språkutveckling och en lika stor andel hade remitterats till logoped. Studier har visat att cirka hälften av barn med sen eller avvikande språkutveckling också har andra avvikelser som är betydelsefulla för barnets fortsatta utveckling, t.ex. beteendeproblem, utvecklingsstörning, autism eller ADHD (19-21). Forskning har även visat att barn med svår språkstörning behöver en allsidig utredning, inkluderande läkare och psykolog, så att inte en fokusering på insatser av logoped fördröjer andra insatser (21). Stockholms läns landsting 15

18 Andelen barn som under BVC-perioden remitterats till logoped varierade stort mellan olika kommuner/stadsdelar i länet, från under 10 procent i Norrmalm, Östermalm, Skarpnäck och Skärholmen till drygt 20 procent i Upplands Väsby och Österåker. Figur 13 Andel (%) barn som remitterats till logoped under BVC-perioden, per kommun/stadsdel Andel (%) Nykvarn Östermalm Norrmalm Skarpnäck Skärholmen Enskede Upplands bro Södermalm Värmdö Hägersten Liljeholmen Kungsholmen Haninge Älvsjö Södertälje Salem Farsta Hässelby Spånga Tensta Sollentuna Järfälla Bromma Stockholms län Vaxholm Rinkeby-Kista Ekerö Sundbyberg Danderyd Botkyrka Huddinge Nynäshamn Solna Tyresö Lidingö Sigtuna Nacka Norrtälje Vallentuna Täby Upplands Väsby Österåker Vår tolkning är att denna variation sannolikt inte speglar barns behov av logopedkontakt i länets stadsdelar/kommuner. Är det snarare så att tillgången på logopedresurser styr hur många barn som remitteras? En stor andel barn remitteras till logoped. Av dessa barn borde sannolikt fler parallellt med logopedkontakt få tillgång till en mer allsidig utvecklingsbedömning inkluderande läkare och psykolog. Flerspråkighet Av femåringarna i denna rapport hade 67 procent svenska som enda språk, 31 procent hade flera språk inklusive svenska och två procent talade annat språk än svenska. Språk som barnet talar Antal barn Antal (andel) barn som bedöms ha avvikelser i tal- och språkutveckling Antal (andel) barn med taloch språkavvikelse, som remitterats till logoped Svenska (12 %) 523 (10 %) Flera språk inkl svenska (15 %) 266 (11 %) Annat språk än svenska (24 %) 24 (15 %) Totalt (13 %) 813 (10 %) Flerspråkighet i sig orsakar inte en språkstörning och språkstörning förekommer i samma utsträckning hos flerspråkiga barn, som hos barn med ett modersmål. Däremot saknas vetenskapligt utvärderade metoder inom barnhälsovården för att bedöma språkutvecklingen hos flerspråkiga barn eller barn som talar annat språk än svenska. Svenska studier har visat att flerspråkiga barn ofta remitteras senare eller är underremitterade jämfört med svensktalande barn (19, 22). 16 Barnhälsovården / Årsrapport 2013

19 Av inrapporterade femåringar i Stockholms län bedömdes en större andel av de barn som var flerspråkiga eller som talade annat språk än svenska ha avvikelser i språkutvecklingen men dessa barn remitterades i lägre utsträckning jämfört med barn som hade svenska som modersmål. Könsskillnader i barns utveckling i förskoleåldern Inga skillnader mellan pojkar och flickor kunde ses i gruppen barn som bedömdes ha medicinska problem under förskoleperioden. Inte heller bland barn med utfall vid hörseloch synprövning sågs någon skillnad mellan könen. Däremot framkom en tydlig skillnad mellan pojkar och flickor när det gällde bedömning av barnets utveckling: problem med motorik, koncentration, samspelsförmåga (70 procent pojkar) avvikelser i tal- och språkutveckling (67 procent pojkar) av barn 0-5 år, som under 2013 hade ett registrerat logopedbesök i SLL (68 procent pojkar) Tre procent av femåringarna rapporterades ha både avvikelser i språkutveckling och problem med motorik/koncentration/samspelsförmåga, av dessa var en majoritet pojkar (74 procent). Liknande könsskillnader finns sedan tidigare beskrivna både när det gäller psykomotorisk utveckling och neuropsykiatriska svårigheter hos barn. Diagnosen ADHD är sex gånger så vanlig hos pojkar och autismspektrumtillstånd är mer än dubbelt så vanligt hos pojkar som hos flickor (23). Studier av förskolebarns utveckling har visat att flickor utvecklas snabbare när det gäller språk, social förmåga och finmotorik, vilket leder till att de vid fyra års ålder i genomsnitt ligger ett halvt år före pojkarna i dessa avseenden (24,25). Båda dessa faktorer kan sannolikt bidra till den högre andel pojkar som remitterades. Stockholms läns landsting 17

20 Referenser 1. Jansson A, Petersson K, Uden G. Nurses' first encounters with parents of new-born children-public health nurses' views of a good meeting. J Clin Nurs Jan;10(1): Jansson A. Hembesök kan ge nyblivna föräldrar stöd att utvecklas som familj. Läkartidningen 2003;15(100): Föräldrastödsutredningen, SOU 2008: Wallby T. Lika för alla? Social position och etnicitet som determinator för amning, föräldrars rökvanor och kontakter med BVC. Avhandling. Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala Universitet Cox JL. Holden JM. Sagovsky R (1987). Detection of postnatal depression. Development of the 10-item Edinburgh Postnatal Depression Scale. Br J Psychiatry,150: Wickberg B. Hwang p (2003). Post partum depression-nedstämdhet och depression i samband med barnafödande. Statens Folkhälsoinstitut. 7. Metodhandboken för Barnhälsovården i Stockholms läns landsting ( 8. Folkhälsoinstitutet (2003). Post partum depression-nedstämdhet och depression i samband med barnafödande. Red. Wickberg B. Hwang P. Statens folkhälsoinstitut, 2003:59, Stockholm 9. Paulson JF, Bazemore SD (2010). Prenatal and postpartum depression in fathers and its association with maternal depression. A meta-analysis. JAMA,303(19): Ramchandani P, Stein A, Evans J, O Connor TG (2005). Paternal depression in the postnatal period and child development: a prospective population study. The Lancet, 365: Massoudi P (2013). Depression and distress in Swedish fathers in the postnatal period: prevalence, correlates, identification and support. Doktorsavhandling. Psykologiska Institutionen, Göterborgs Universitet 12. Annerback EM, Wingren G, Svedin CG, Gustafsson PA. Prevalence and characteristics of child physical abuse in Sweden - findings from a population-based youth survey. Acta Paediatrica 2010;99(8): Jansson S, Jernbro, C, Långberg, B. Kroppslig bestraffning och annan kränkning av barn i Sverige - en nationell kartläggning Allmänna Barnhuset, Stockholm WHO, Pan American Health Organization (PAHO). Intimate partner violence. Understanding and addressing violence against women Migrationsverkets statistik 2014; hemsida Migrationsverket/Statistik.html 16. Demografiska prognoser för kommunerna i Stockholm län Reviderade antagnaden. Demografisk rapport 2013:3. Befolkningsprognos /45. Statistiska Centralbyrån Rikshandboken hemsida; Smittskydd Stockholm, SLL, Nr 4/2013 Årg Vägledning för barnhälsovården, Socialstyrelsen ISBN: Miniscalco C, Nygren G et al. Neuropsychiatric and neurodevelopmental outcome of children at age 6 and 7 years who screened positive for language problems at 30 months. Dev Med Child Neurol. 2006;48(5): Westerlund M, Bergkvist L et al. Comorbidity in children with severe developmental language disability. Acta Paediatr. 2002;91(5): Nayeb L, Westerlund M. Språkbedömningar på BVC utvecklas positivt. Läkartidningen. 2014;111(8): Regionalt vårdprogram ADHD, lindrig utvecklingsstörning, och autismspektrumtillstånd hos barn, ungdomar och vuxna. Stockholms läns landsting Folkhälsorapport 2005, Socialstyrelsen. ISBN: Nordberg L, Rydelius PA et al. Psychomotor and mental development from birth to age of four years; sex differences and their relation to home environment. Acta Paediatr Scand Suppl. 1991;378: Barnhälsovården / Årsrapport 2013

21 samverkan med andra verksamheter Familjecentral Vårdkedjemöten Tvärprofessionella samverkansteam Barn- och ungdomspsykiatri Stockholms läns landsting 19

22 Genom samverkan med andra verksamheter kan barnhälsovården stärka förutsättningar för barnet att uppnå god hälsa och ge familjer ett brett stöd. Barnhälsovården samverkar med mödrahälsovård, förlossningsklinik, tandhälsa, barn- och ungdomspsykiatri, skolhälsovård, öppen förskola och socialtjänst. Samverkan omfattar även förskola, barn- och ungdomsmedicinska mottagningar, logopedmottagning och ortoptistmottagning. Familjecentral Verksamheten på en familjecentral vilar oftast på fyra ben; mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst. År 2013 fanns 19 familjecentraler (1) i Stockholms län som är organiserade utifrån lokala förutsättningar där framför allt barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst är representerade. Vårdkedjemöten Vårdkedjemöten sker regelbundet mellan personal inom mödra- och barnhälsovården och kvinnoklinikerna regionalt och lokalt. Mötena syftar till att säkerställa att rutiner och samarbete kring det nyfödda barnet och dess familj fungerar. Samarbetet mellan barn- och skolhälsovård sker utifrån lokala rutiner. En vanlig rutin är att BVC-sjuksköterskan och skolsköterskan träffas inför höstens skolstart för att, med föräldrars godkännande, rapportera och överföra journaluppgifter kring enskilda barns hälsa och hälsovård. För närvarande har barnhälsovården och skolhälsovården olika datajournalsystem som inte är kompatibla med varandra, varför överföringen av samtliga journaluppgifter har varit begränsade. Rutiner för både överföring av journaluppgifter och samarbete kring enskilda barn behöver utvecklas och intensifieras för att skapa bästa möjliga skolstart för varje enskilt barn. Tvärprofessionella samverkansteam Inom varje stadsdel/kommun i Stockholms län pågår ett tvärprofessionellt samarbete mellan mödrahälsovård, barnhälsovård, kvinnoklinik, barn- och vuxen psykiatri samt socialtjänst; totalt 32 team. I teamen samordnas insatser för framförallt gravida och nyförlösta kvinnor med psykisk ohälsa och sjukdom. Syftet med samarbetet är att skapa så optimala förutsättningar som möjligt för att främja hälsa samt anknytning och samspel mellan barn och föräldrar. Samarbetet sker på två nivåer; dels träffas varje team en gång per månad för att diskutera nya och aktuella fall, dels träffas de blivande/nyblivna föräldrarna och berörda vårdgivare för att tillsammans planera familjens behov av stödinsatser så att trygghet kan skapas för både föräldrar och personal i samband med förlossningen och den första tiden hemma. I teamen bedrivs ett intensivt arbete som följdes under 2013 via insamlade anonyma uppgifter för de kvinnor som varit aktuella i samverkansgrupperna under året. Datainsamlingen avsåg de uppgifter som fanns om den blivande/nyblivna föräldern första gången som ärendet diskuterades i gruppen. Motsvarande datainsamling gjordes 2011 med ungefär samma resultat. Totalt initierades 623 ärenden 2013 jämfört med 705 ärenden Antal ärenden varierade stort mellan samverkansteamen med en spridning på mellan 5 och 78 ärenden per grupp och år. Merparten var kvinnor, 97 procent. Mer än hälften av ärendena initierades under graviditeten. Många kvinnor hade en svår social situation; en fjärdedel var ensamstående/särbo och knappt hälften var sjukskrivna, arbetslösa eller hade försörjningsstöd. 20 Barnhälsovården / Årsrapport 2013

23 Personalen som initierade ärenden (främst barnmorskor och BVC-sjuksköterskor) uppgav att de var oroade över föräldrars omsorgsförmåga och för samspel mellan föräldrar och barn i knappt hälften av fallen. Resultatet från de båda undersökningarna kommer att presenteras i en rapport under Aktuell forskning visar att drygt 10 procent av alla gravida och nyblivna mammor har ett psykiatriskt sjukdomstillstånd där depression och ångest är vanligast förekommande (1). Psykisk sjukdom kan medföra problem i anpassning till föräldraskapet (2). Vissa psykiatriska sjukdomstillstånd hos kvinnan antas direkt kunna påverka fostret under graviditeten (3,4,5) Relationen, som utvecklas mellan barnet och den mest kontinuerlige vårdgivaren, utgör grunden för barnets sociala, emotionella och kognitiva utveckling (6) I allvarliga fall kan förälderns omsorgsförmåga svikta. Det är viktigt att detta uppmärksammas och vid behov anmäls i enlighet med Socialtjänstlagen kapitel Barn- och ungdomspsykiatri BVC-sjuksköterskorna samverkar regelbundet med psykologer från barn- och ungdomspsykiatrins småbarnsteam i konsultation och teamkonferenser. Syftet med konsultationen är att sjuksköterskan ska få stöd och ökad kompetens i att uppmärksamma och stödja barn och föräldrar med psykiska svårigheter, såsom problem med samspel och anknytning. I konsultationen kan sjuksköterskan ta upp enskilda familjer eller generella frågeställningar som tillhör psykologens kompetensområde. Exempel på frågeställningar kan vara barn med avvikande motorisk eller social utveckling, barn som misstänks fara illa, mammor där nedstämdhet påverkar förmågan till lyhördhet eller familjer där konflikter i ett föräldrapar får konsekvenser för barnet. Även utmaningar i arbetet med barn och familjer som inte är aktuella för kontakt med psykologen kan diskuteras. Familjer som önskade kontakt med psykolog överfördes tidigare under konsultationstillfällena. För att istället kunna använda konsultationstillfällena för handledning och fortbildning för BVC-personalen infördes under 2013 istället en praxis med skriftlig remittering. Två procent av barnen remitterades till barn- och ungdomspsykiatrin och lika många till neuropsykiatrisk utredning. Sjuksköterskorna uppger att tretton procent av barnen bedöms ha problem relaterade till psykisk ohälsa eller med sin uppmärksamhet och sociala, kognitiva eller emotionella utveckling. Majoriteten av de barn i åldrarna 0-5 år som har kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin har uppmärksammats på BVC. Under 2013 handlade det om besök till barn- och ungdomspsykiatriska divisionen i Stockholms län (BUP), varav 13 procent gjordes av familjer med barn under ett år. Förutom BUP samarbetar BVC också med Prima Barn- och Ungdomspsykiatri och Tiohundra i Norrtälje. Referenser Barnafödande och psykisk sjukdom, Rapport nr 62 (2009), Svensk förening för Obstetrik och Gynekologi 3. Haga, Silje M. Identifying risk factors for postpartum depressive symptoms: the importance of social support, self-efficacy, and emotion regulation. Avhandling, Universitetet i Oslo, Sjöström K, Valentin L, Thelin T, Marsál K.Maternal anxiety in late pregnancy: effect on fetal movements and fetal heart rate. Early Hum Dev Apr;67(1-2): Nilsson E, Lichtenstein P, Cnattingius S, Murray RM, Hultman CM. Women with schizophrenia: pregnancy outcome and infant death among their offspring. Schizophr Res Dec 1;58(2-3): Broberg, Risholm Mothander, Granqvist et al. Anknytning i praktiken, Natur och Kultur 2008 Stockholms läns landsting 21

24 indikatorer för barns hälsa Amning Rökning i barnets hemmiljö Vaccinationer BMI - undervikt, övervikt och fetma Kariesförekomst 22 Barnhälsovården / Årsrapport 2013

25 Föräldrar och syskon utgör de yngsta barnens fysiska och psykologiska miljö. Men redan det späda barnets hälsa påverkas av familjens livsvillkor (1,2). Barnhälsovårdens mål är att främja barns hälsa, trygghet och utveckling och att arbeta för att minska ojämlikheter i hälsa. För att följa detta arbete rapporteras årligen en rad indikatorer för barns hälsa, såväl risk som friskfaktorer. Hälsoindikatorerna är framtagna för att användas vid lokala, nationella och internationella jämförelser och möjliggör jämförelser över tid. De baserar sig på EU projektet Child Health Indicators for Life and Development (CHILD) (3), nationella kvalitetsindikatorer (4), Barnhälsoindex för Göteborg (5) samt Research Inventory for Child Health in Europe (Riche) (6). Uppgifterna hämtas från områdesdatabasen i Stockholms läns landsting, från tandhälsovården och ur barnhälsovårdsjournalerna. Nedanstående indikatorer för späd- och förskolebarns hälsa och välbefinnande redovisas: andel barn som ammas enbart vid fyra månaders ålder andel barn som utsätts för tobaksrök i hemmet andel barn som vaccineras mot mässling, påssjuka och röda hund andel barn som anmälts till socialtjänsten andel treåringar med karies andel fyraåringar med övervikt och fetma andel barn i hushåll med låg köpkraft Amning Tabell 5-6 Ur ett nationellt och internationellt perspektiv är amningen tämligen hög i Stockholms län trots den nedåtgående trend som pågått under en följd av år. Efter en avplaning de senaste tre åren minskar åter amningsfrekvensen. WHO:s mål är att minst 80 procent av alla fyra månader gamla barn skall ammas helt. Andel barn i Stockholms läns landsting som får enbart bröstmjölk vid 4 månaders ålder är relativt konstant, procent, för barn födda Mot bakgrund av de kända hälsofördelar på kort och lång sikt som finns för amning följer Sverige WHO:s rekommendationer från 2001, att barnet får enbart bröstmjölk under de första sex månaderna. Sedan 2004 används WHO:s definition av amning i hela landet: Enbart ammade barn är de barn som endast får bröstmjölk samt ev. mediciner, vitaminer och/eller mineraler Delvis ammade barn är de barn som fortfarande ammas samt får smakportioner, modersmjölksersättning, välling eller hela mål av annan kost Ej ammade är de barn som inte får någon bröstmjölk Stockholms läns landsting 23

26 Figur 14 Andel (%) enbart och delvis ammade barn, födda Andel (%) mån 4 mån 6 mån 9 mån 12 mån Från slutet av 1940-talet sjönk amningssiffrorna succesivt i Sverige av olika skäl, för att långsamt återhämta sig fram till början av 90-talet då WHO och UNICEF tog initiativet till ett stöd för amning, kallat Baby Friendly Hospitals Initiative på svenska Amningsvänliga sjukhus. Under 1996 hade alla svenska förlossnings- och BB- avdelningar blivit utnämnda till Amningsvänliga sjukhus. Initiativet utvidgades även till mödra- och barnhälsovården. Folkhälsoinstitutet hade ansvar för kampanjen och genomförde utvärderingar fram till 2004 då ansvaret lämnades över till varje landsting. Från 2004 har andelen barn som ammas, enbart och delvis, vid fyra-, sex- och nio månaders ålder minskat. Amningsfrekvensen vid två- respektive tolv månaders ålder har varit relativt stabil sedan Andel barn som ammas (enbart och delvis) vid en veckas ålder har minskat med två procentenheter jämfört med barn födda 2004 och andel barn som får enbart bröstmjölk har minskat med 9 procentenheter. Figur 15 Andel (%) enbart och delvis ammade barn vid en veckas ålder, barn födda Andel (%) ,9 10, ,6 13,5 14, ,1 17,2 88,1 87,5 86,1 84,3 84,1 82,9 81,3 80,9 78, v Enbart ammade 1v Delvis ammade 24 Barnhälsovården / Årsrapport 2013

27 Andel barn som ammas (enbart och delvis) vid fyra månaders ålder har minskat med drygt sju procentenheter jämfört med barn födda 2004, medan andel barn som inte ammas alls har ökat från 12,7 procent till 20 procent för barn födda Figur 16 Andel (%) enbart och delvis ammade barn vid fyra månaders ålder, barn födda Andel (%) ,6 22,1 22,7 24,7 25,9 66,7 64, ,4 58,7 28,6 28,5 27,4 26,7 54,4 53,3 54,1 53, m Enbart ammade 4 m Delvis ammade Vid sex månaders ålder ammades nästan 68 procent av barnen i någon utsträckning medan 32 procent övergått till annan mat helt och hållet att jämföra med barn födda 2004 då nästan 78 procent fick bröstmjölk enbart eller delvis och 22 procent fick annan mat än bröstmjölk. Figur 17 Andel (%) enbart och delvis ammade barn vid sex månaders ålder, barn födda Andel (%) ,6 60,3 61,9 58, ,9 58, ,6 15,5 14,8 12,8 12, ,4 12, m Enbart ammade 6 m Delvis ammade Stockholms läns landsting 25

28 Amningsfrekvensen varierade stort mellan olika stadsdelar och kommuner i länet. På Östermalm och Norrmalm ammades 90 procent av barnen (helt och delvis) vid fyra månaders ålder. Motsvarande siffra för Norrtälje och Södertälje är 67 procent, respektive 69 procent. Figur 18 Andel (%) enbart och delvis ammade barn vid fyra månaders ålder, barn födda 2012 Andel (%) 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 Norrtälje Södertälje Haninge Botkyrka Salem Sigtuna Nynäshamn Värmdö Tyresö Hässelby-Vällingby Järfälla Uppl Väsby Skärholmen Uppl Bro Österåker Stockholms län Sollentuna Huddinge Vaxholm Farsta Rinkeby-Kista Älvsjö Sundbyberg Solna Nykvarn Skarpnäck Spånga-Tensta Nacka Ekerö Enbart amning Delvis amning Enskede-Årsta-Vantör Vallentuna Lidingö Hägersten-Liljeholmen Täby Danderyd Södermalm Bromma Kungsholmen Norrmalm Östermalm Vid sex månaders ålder ammades (enbart och delvis) 80 procent av barnen på Östermalm och i Bromma jämfört med 53 procent i Södertälje och 55 procent av barnen i Norrtälje. Faktorer som har betydelse för mammans beslut att amma är kunskap om amningens fördelar samt bra stöd från närstående och vårdpersonal. Det finns undersökningar från flera länder som visar att pappans inställning påverkar amningstidens längd (7). Studier har också visat att mammans utbildningsnivå och utbildningens längd har en positiv inverkan för hur länge barnet ammas, liksom att det finns ett tydligt samband mellan hur länge en mamma ammar och om barnet fått tillägg under första levnadsveckan (8). Om barnet får tillägg finns risk att barnet ammar mindre vilket kan påverka bröstmjölksproduktionen negativt, även på sikt. Faktorer som kan verka negativt är bland annat otillräckligt stöd och olika information från vårdgivare (9), stressad vårdpersonal samt föräldrars oro över bröstmjölkens näring. För vårdpersonal som möter mamman är kunskap om dessa samband väsentliga kanske främst genom att motivera till ett individualiserat bemötande av föräldrarna. En annan negativ faktor som kan störa etableringen av amningen är korta vårdtider på BB med risk att det blir ett glapp i amningsstödet från det barnet och familjen skrivs ut från BB tills familjen etablerat kontakt med BVC (10). 26 Barnhälsovården / Årsrapport 2013

Nya barnhälsovårdsprogrammet varför, vad, hur och när? Margaretha Magnusson och Margareta Blennow Barnveckan 22 april 2015

Nya barnhälsovårdsprogrammet varför, vad, hur och när? Margaretha Magnusson och Margareta Blennow Barnveckan 22 april 2015 Nya barnhälsovårdsprogrammet varför, vad, hur och när? Margaretha Magnusson och Margareta Blennow Barnveckan 22 april 2015 Varför? Inget program 2008-2014 Socialstyrelsen tog bort styrande dokument för

Läs mer

Varför tar vi hand om friska barn? Margaretha Magnusson 20 april 2015

Varför tar vi hand om friska barn? Margaretha Magnusson 20 april 2015 Varför tar vi hand om friska barn? Margaretha Magnusson 20 april 2015 Översikt 1-3v 4v 6-8v 3-5m 6m 8m 10m 12m 18m 2,5-3 år* 4 år 5 år Hem BVC BVC BVC BVC BVC Hem BVC BVC BVC BVC BVC BVC S 2 besök L+S

Läs mer

Barnhälsovård. Resultat från patientenkät hösten Jämförelse med 2008

Barnhälsovård. Resultat från patientenkät hösten Jämförelse med 2008 Barnhälsovård Resultat från patientenkät hösten 009 Jämförelse med 00 Utvecklingsavdelningen Analysenheten Helene Johnsson September 00 Sammanfattning I denna rapport presenteras resultatet från barnavårdscentralernas

Läs mer

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 Tabell1 Anmälda brott 2012 Helår /100 000 inv Stockholm Sigtuna Botkyrka Södertälje Sundbyberg Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 även i 248 även i 199 även

Läs mer

NORRA LÄNET NÄRSJUKVÅRDSOMRÅDE NORD

NORRA LÄNET NÄRSJUKVÅRDSOMRÅDE NORD NORRA LÄNET NÄRSJUKVÅRDSOMRÅDE NORD 1. Kommuner SIGTUNA UPPLANDS-VÄSBY SOLLENTUNA År 2002 35 779 37 454 58 597 Prognos år 2006 37 165 38 677 59 402 Besök öppenvård antal 182 627 246 758 354 845 Slutenvårdstillfällen

Läs mer

Uppföljning av det lokala BUS-arbetet 2014

Uppföljning av det lokala BUS-arbetet 2014 -- Uppföljning av det lokala BUS-arbetet Överenskommelsen om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd, BUS-överenskommelsen är antagen av Stockholms läns landsting och samtliga kommuner i länet sedan

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2012-03-12 Diarienummer: HSN 1202-0135 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning...

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2014-04-15 Diarienummer: 1404-0512 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Maria Hedberg 08-123 132

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-03-11 Diarienummer: 1503-0369 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Siri Lindqvist Ståhle

Läs mer

Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006

Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006 Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006 Publiceringsdatum 2007-08-30 Granskningsperiod År 2006-12-31 Dnr 7010-06-103577 Kontaktpersoner Mohammad Dadgaranfar 08-785 42 30 Eva Hersler 08-785 41 67

Läs mer

Influensasäsongen

Influensasäsongen 1 (10) Influensasäsongen 2015-2016 Denna rapport sammanfattar influensasäsongen 2015-2016 i Stockholms län Innehåll Influensasäsongen 2015-2016... 2 Vaccinationstäckning... 3 Vaccinets skyddseffekt...

Läs mer

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Uppföljning och analys utifrån WebCare - Kortversion December 2018

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Uppföljning och analys utifrån WebCare - Kortversion December 2018 Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Uppföljning och analys utifrån WebCare - Kortversion December 2018 Metodbeskrivning WebCare-data Detta material omfattar vårdtillfällen i WebCare

Läs mer

Anmälan av rapporten Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014

Anmälan av rapporten Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ANMÄLAN 2015-03-25 1 (2) HSN 1503-0369 Handläggare: Hälso- och sjukvårdsnämnden Siri Lindqvist Ståhle 2015-04-28, p 15 Anmälan av rapporten Tandhälsan hos barn och ungdomar

Läs mer

Barnhälsovården Region Jämtland Härjedalen Skolhälsovårdsdag Birka 9 juni 2015

Barnhälsovården Region Jämtland Härjedalen Skolhälsovårdsdag Birka 9 juni 2015 Barnhälsovården Region Jämtland Härjedalen Skolhälsovårdsdag Birka 9 juni 2015 GUNNEL HOLMQVIST, SAMORDNANDE BVC-SJUKSKÖTERSKA ANNA LUNDMARK, BARNHÄLSOVÅRDSÖVERLÄKARE FÖRÄLDRA- och BARNHÄLSAN Kompetenscentrum

Läs mer

NYA BHV-PROGRAMMET 2015

NYA BHV-PROGRAMMET 2015 NYA BHV-PROGRAMMET 2015 VARFÖR? Styrande dokument borttagna Olika i landet Ny kunskap Ökade krav på evidens VILKA? Socialstyrelsen Landets BHV-enheter + specialister Rikshandboken Arbetsgrupper professionen

Läs mer

38 Svar på skrivelse från Dag Larsson (S) om behovsindex i förhållande till vårdkonsumtion HSN

38 Svar på skrivelse från Dag Larsson (S) om behovsindex i förhållande till vårdkonsumtion HSN 38 Svar på skrivelse från Dag Larsson (S) om behovsindex i förhållande till vårdkonsumtion HSN 2018-0900 Hälso- och sjukvårdsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE HSN 2018-0900 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Vårdanalys

Läs mer

Insatser från Barnhälsovården

Insatser från Barnhälsovården Insatser från Barnhälsovården - vid tidig upptäckt av psykisk ohälsa hos barn (och deras föräldrar). Victoria Laag Leg. psykolog Samordnare/verksamhetsutvecklare Barnhälsovårdens centrala utvecklingsteam

Läs mer

Anmälan av rapporten Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011

Anmälan av rapporten Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 1 (2) 2012-04-24 P 7 ANMÄLAN 2012-03-12 HSN 1202-0135 Handläggare: Maria Hedberg Anmälan av rapporten Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms

Läs mer

Sociala skillnader i vårdutnyttjande möjliga mekanismer

Sociala skillnader i vårdutnyttjande möjliga mekanismer Sociala skillnader i vårdutnyttjande möjliga mekanismer Bo Burström professor/överläkare Avdelningen för socialmedicin, Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska institutet Hälso och sjukvårdslag

Läs mer

Uppmärksamma den andra föräldern

Uppmärksamma den andra föräldern Uppmärksamma den andra föräldern Depression hos nyblivna pappor förekomst, samvarierande faktorer, upptäckt och stöd Pamela Massoudi, fil dr, leg psykolog FoU Kronoberg & BUP Småbarnsteam, Region Kronoberg

Läs mer

Implementeringens svåra konst Om implementering utgiven av Socialstyrelsen 2012

Implementeringens svåra konst Om implementering utgiven av Socialstyrelsen 2012 Implementeringens svåra konst Om implementering utgiven av Socialstyrelsen 2012 Med kunskap om implementering genomförs i genomsnitt 80 procent av planerat förändringsarbete efter tre år. Utan sådan kunskap

Läs mer

Årsrapport. Barnhälsovården i Stockholms län 2016

Årsrapport. Barnhälsovården i Stockholms län 2016 Årsrapport Barnhälsovården i Stockholms län 2016 Innehåll Sammanfattning... 4 Förord... 8 Verksamhet för att främja barns hälsa... 9 Hälsoindikatorer... 9 Amning... 10 Rökning i barns hemmiljö... 12 Övervikt

Läs mer

Länsenheten Föräldra- och Barnhälsan Region Norrbotten

Länsenheten Föräldra- och Barnhälsan Region Norrbotten Länsenheten Föräldra- och Barnhälsan Region Norrbotten Verksamhetschef Annika Selberg Lundberg annika.selberg-lundberg@norrbotten.se Divisionschef Närsjukvård Chef för verksamhet och utveckling Närsjukvårdsstaben

Läs mer

EPDS- Edinburgh Postnatal Depression Scale. Leila Boström MBHV-psykolog

EPDS- Edinburgh Postnatal Depression Scale. Leila Boström MBHV-psykolog EPDS- Edinburgh Postnatal Depression Scale Leila Boström MBHV-psykolog EPDS Engelsk psykiater John Cox (1987) I Sverige validerats av Wickberg och Hwang Screeninginstrument för nyblivna mammor på BVC Tidig

Läs mer

Barnhälsovård Årsrapport 2012 årg 29

Barnhälsovård Årsrapport 2012 årg 29 Barnhälsovård Årsrapport 2012 årg 29 Ansvariga för rapporten Barnhälsovårdsenhet Syd Södersjukhuset 118 83 Stockholm 08 616 41 17 / 16 / 15 08 616 41 20 Margareta Blennow, barnhälsovårdsöverläkare margareta.blennow@sodersjukhuset.se

Läs mer

Tvärprofessionella samverkansteam

Tvärprofessionella samverkansteam Tvärprofessionella samverkansteam kring psykisk skörhet/sjukdom under graviditet och tidigt föräldraskap www.sll.se Barnets bästa skall alltid komma i främsta rummet. Artikel 3 FN:s konvention om barns

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2016

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2016 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2016 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2017-02-16 Diarienummer: HSN 2017-0398 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Siri Lindqvist Ståhle

Läs mer

Årsrapport Barnhälsovård i Stockholms län 2018

Årsrapport Barnhälsovård i Stockholms län 2018 Årsrapport Barnhälsovård i Stockholms län 2018 Innehåll Sammanfattning....... 4 Förord.... 8 Verksamhet för att främja barns hälsa... 9 Amning....... 10 Rökning....... 12 Vaccinationer.... 14 Övervikt

Läs mer

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Uppföljning och analys utifrån WebCare Data från mars 2018

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Uppföljning och analys utifrån WebCare Data från mars 2018 Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Uppföljning och analys utifrån WebCare Data från mars 218 Innehåll Metodbeskrivning Sammanfattning Utskrivningsklara dagar Betalningsansvarsdagar

Läs mer

Kommunprognoser. Befolkningsprognos /45. Demografisk rapport 2013:09

Kommunprognoser. Befolkningsprognos /45. Demografisk rapport 2013:09 Demografisk rapport 213:9 Kommunprognoser Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner Befolkningsprognos 213-/45 Befolkningsprognos 213 Bilaga: Sammanfattning

Läs mer

Årsrapport Barnhälsovård i Stockholms län 2017

Årsrapport Barnhälsovård i Stockholms län 2017 Årsrapport Barnhälsovård i Stockholms län 2017 Innehåll Sammanfattning... 4 Förord... 8 Verksamhet för att främja barns hälsa... 9 Amning... 10 Rökning... 13 Vaccinationer... 14 Övervikt och fetma...

Läs mer

Kommunprognoser, sammanfattning för Stockholms läns 26 kommuner och Stockholms stads 14 stadsdelsområden

Kommunprognoser, sammanfattning för Stockholms läns 26 kommuner och Stockholms stads 14 stadsdelsområden Kommunprognoser, sammanfattning för Stockholms läns 26 kommuner och Stockholms stads 14 stadsdelsområden Bilaga till Stockholms läns huvudrapport BEFOLKNINGSPROGNOS 218 227/6 STOCKHOLMS LÄN DEMOGRAFIRAPPORT

Läs mer

Tvärprofessionella samverkansteam

Tvärprofessionella samverkansteam Tvärprofessionella samverkansteam kring psykisk skörhet/sjukdom under graviditet och tidigt föräldraskap www.sll.se Barnets bästa skall alltid komma i främsta rummet. Artikel 3 FN:s konvention om barns

Läs mer

Underlag till Uppdrag psykisk hälsa - En lägesbeskrivning av vård för psykisk ohälsa i SLL

Underlag till Uppdrag psykisk hälsa - En lägesbeskrivning av vård för psykisk ohälsa i SLL Underlag till Uppdrag psykisk hälsa - En lägesbeskrivning av vård för psykisk ohälsa i SLL Christina Dalman Henrik Dal- Susanne Wicks 218-9-12 Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin Box 45436, 4

Läs mer

Barns psykiska hälsa och. Evelinaarbetet och det nya

Barns psykiska hälsa och. Evelinaarbetet och det nya UMEÅ OKTOBER 2014 Barns psykiska hälsa och språkutveckling Evelinaarbetet och det nya BHV programmet. Björn Kadesjö Jämlik och rättvis barnhälsovård Toni Reuter Kaffe Margaretha Magnusson Fortsättning

Läs mer

Befolkningsprognos /50

Befolkningsprognos /50 Demografisk rapport 215:9 Kommunprognoser Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner och Stockholms stads 14 stadsdelsnämnder Arbetet med projektet Befolkningsprognos

Läs mer

Befolkningsprognos /50

Befolkningsprognos /50 Demografisk rapport 217:4 Kommunprognoser Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns 26 kommuner och Stockholms stads 14 stadsdelsnämnder Befolkningsprognos 217 226/5

Läs mer

11 Svar på skrivelse från Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet om övergreppsmottagning för barn under 13 år i

11 Svar på skrivelse från Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet om övergreppsmottagning för barn under 13 år i 11 Svar på skrivelse från Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet om övergreppsmottagning för barn under 13 år i Region Stockholm HSN 2019-0554 Hälso- och sjukvårdsnämnden

Läs mer

Fördjupning barn och unga uppdrag psykisk hälsa Bilaga underlag till tabeller och figurer

Fördjupning barn och unga uppdrag psykisk hälsa Bilaga underlag till tabeller och figurer Fördjupning barn och unga uppdrag psykisk hälsa Bilaga underlag till tabeller och figurer Christina Dalman Diana Corman, Henrik Dal, Anna-Clara Hollander, Beata Jablonska, Kyriaki Kosidou, Susanne Wicks,

Läs mer

Befolkningsprognos /50

Befolkningsprognos /50 Demografisk rapport 216:4 Kommunprognoser Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns 26 kommuner och Stockholms stads 14 stadsdelsnämnder Befolkningsprognos 216 225/5

Läs mer

Varmt välkomna! Tvärprofessionella samverkansteam. kring psykisk skörhet/ sjukdom under graviditet och tidigt föräldraskap

Varmt välkomna! Tvärprofessionella samverkansteam. kring psykisk skörhet/ sjukdom under graviditet och tidigt föräldraskap Varmt välkomna! Tvärprofessionella samverkansteam kring psykisk skörhet/ sjukdom under graviditet och tidigt föräldraskap Charlotte Luptovics Larsson Barnsamordnare, Handledare Leg. Sjuksköterska Lagstiftning

Läs mer

10 Förlängning av avtal basal hemsjukvård kvällar, nätter och helger HSN

10 Förlängning av avtal basal hemsjukvård kvällar, nätter och helger HSN 10 Förlängning av avtal basal hemsjukvård kvällar, nätter och helger HSN 2016-1788 Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2019-05-06 Allmänmedicin och geriatrik Elisabeth Höglund

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014 Efterfrågan Utflöde Inflöde Utbud av arbetssökande 2014-05-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014 Stockholms läns arbetsmarknad fortsatte utvecklas i positiv

Läs mer

Barnhälsovårdens program. Baserat på Vägledning för barnhälsovård Professionens arbete (Evelina) Rikshandboken i barnhälsovård

Barnhälsovårdens program. Baserat på Vägledning för barnhälsovård Professionens arbete (Evelina) Rikshandboken i barnhälsovård UMEÅ OKTOBER 2014 Barnhälsovårdens program Baserat på Vägledning för barnhälsovård Professionens arbete (Evelina) Rikshandboken i barnhälsovård Varför? Borttagna styrande dokument från Socialstyrelsen

Läs mer

Svenske erfaringer med fritt pasientvalg og fri etablering i primærlegemarkedet

Svenske erfaringer med fritt pasientvalg og fri etablering i primærlegemarkedet Svenske erfaringer med fritt pasientvalg og fri etablering i primærlegemarkedet Den 20. nasjonale helseøkonomikonferansen 28 Mai 2018, Sundvolden Hotel Karolinska Institutet Bakgrund - primärvården i Sverige

Läs mer

Barnhälsovård Årsrapport 2011 årg 28

Barnhälsovård Årsrapport 2011 årg 28 Barnhälsovård Årsrapport2011 årg28 Ansvariga för rapporten Barnhälsovårdsenhet Sydväst S:t Görans sjukhus 112 81 Stockholm 08 618 63 86 / 83 Bernice Aronsson, barnhälsovårdsläkare bernice.aronsson@karolinska.se

Läs mer

Förslag att upphandla basgeriatrisk vård

Förslag att upphandla basgeriatrisk vård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-11-13 p 11 1 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Catharina Johansson Marite Sandström Förslag att upphandla basgeriatrisk vård Ärendebeskrivning Ärendet

Läs mer

Nytt Barnhälsovårds program vad, hur och varför?

Nytt Barnhälsovårds program vad, hur och varför? Nytt Barnhälsovårds program vad, hur och varför? Barnhälsovård i ett historiskt perspektiv Utvecklingen under 1900-talet: Social grundtrygghet och utbildning. Ekonomisk utveckling. Bättre sanitära förhållanden.

Läs mer

BARNHÄLSOVÅRD dåtid, nutid, framtid

BARNHÄLSOVÅRD dåtid, nutid, framtid BARNHÄLSOVÅRD dåtid, nutid, framtid Åsa Lefèvre, Dr Med Vet, leg sjuksköterska, vårdutvecklare Malin Skoog, doktorand, distriktssköterska, vårdutvecklare Kunskapscentrum barnhälsovård Kunskapsmål: Förståelse

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016

Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016 Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 2016-05-17 Tillväxtkontoret Plan- och exploateringsavdelningen Karin Svalfors Jan-14 Feb-14

Läs mer

Domar och beslut som inte verkställts LSS 2006

Domar och beslut som inte verkställts LSS 2006 Domar och beslut som inte verkställts LSS 2006 Publiceringsdatum 2007-08-30 Granskningsiod År 2006-12-31 Dnr 7010-06-103577 Varje år samlar länsstyrelserna in uppgifter om beslut och domar enligt lagen

Läs mer

Handikapp och habilitering

Handikapp och habilitering 8 Handikapp och habilitering Handikapp och Habilitering Habilitering ett stöd för att leva ett gott och självständigt liv Habiliteringsverksamheten erbjuder habilitering enligt hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Aborter och förlossningar i Stockholms län 2010

Aborter och förlossningar i Stockholms län 2010 Aborter och förlossningar i Stockholms län 2010 Lafa enheten för sexualitet och hälsa Lafa är Stockholms läns landstings metod- och kunskapscentrum för sexualitet och hälsa. Målet med verksamheten är att

Läs mer

Ansvariga för rapporten

Ansvariga för rapporten Barnhälsovård Årsrapport 2010 Ansvariga för rapporten Barnhälsovårdsenhet Nord S:t Görans sjukhus 112 81 Stockholm 08 618 63 84 / 81 / 88 / 89 08 618 09 18 Helena Martin, barnhälsovårdsöverläkare helena.martin@karolinska.se

Läs mer

Anmälan av rapporten Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2016

Anmälan av rapporten Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2016 i 1 (2) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ANMÄLAN 2017-03-29 HSN 2017-0398 Handläggare: Hälso- och sjukvårdsnämnden Siri Lindqvist Ståhle 2017-05-16 Anmälan av rapporten Tandhälsan hos barn och ungdomar

Läs mer

HÄLSOVÅRD VID BARNAVÅRDSCENTRAL (BVC)

HÄLSOVÅRD VID BARNAVÅRDSCENTRAL (BVC) Sid 1 (5) HÄLSOVÅRD VID BARNAVÅRDSCENTRAL () 1 Mål och inriktning Barnhälsovården utgör en viktig del i det samlade folkhälsoarbetet. Verksamheten skall utgå från ett folkhälsoinriktat och psykosocialt

Läs mer

Uppföljning av Vårdval Stockholm

Uppföljning av Vårdval Stockholm HSN 2008-09-02 p 14 1 (6) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2008-07-10 Handläggare: Anders Olsson Uppföljning av Vårdval Stockholm Ärendet Redovisning av HSN förvaltningens uppföljning av Vårdval

Läs mer

STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING:

STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING: STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING: Befolkningsöversikt 2008 S 2009:07 2009-07-01 Frida Saarinen 08-508 35 004 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt

Läs mer

1 (5) 5.5 Regelbok Barnhälsovård

1 (5) 5.5 Regelbok Barnhälsovård 1 (5) 5.5 Regelbok Barnhälsovård 1 2 (5) Regelbok för Barnhälsovården 5.5.1 Bakgrund Barnhälsovården inom vårdcentralen ska aktivt erbjuda ett generellt program med hälsoövervakning, regelbunden sköterskekontakt

Läs mer

Familjevård i utveckling? Uppdaterad

Familjevård i utveckling? Uppdaterad Familjevård i utveckling? Uppdaterad 2006-04-18 1 utgångspunkter för granskningen Familjehemsplacering ett av de största ingreppen i ett barns liv måste vara en prioriterad uppgift för samhället! Forskningen

Läs mer

Företagsamheten 2017 Stockholms län

Företagsamheten 2017 Stockholms län Företagsamheten 2017 Stockholms län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och

Läs mer

Rutiner vid användande av

Rutiner vid användande av Centrala Barnhälsovården Göteborg Rutiner vid användande av Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS), åtgärder och dokumentation inom Mödra- och barnhälsovården Göteborg 2 Bakgrund Depression postpartum

Läs mer

JÄMSTÄLLT FÖRÄLDRASKAP FÖR BARNETS BÄSTA. Alexandra Thorén Todoulos & Ida Ivarsson

JÄMSTÄLLT FÖRÄLDRASKAP FÖR BARNETS BÄSTA. Alexandra Thorén Todoulos & Ida Ivarsson JÄMSTÄLLT FÖRÄLDRASKAP FÖR BARNETS BÄSTA Alexandra Thorén Todoulos & Ida Ivarsson VARFÖR? Barnet har rätt till och mår bäst av en trygg och nära relation till båda sina föräldrar (SOU, 2005:73) Tidigt

Läs mer

Psykisk hälsa. Sofia Elwér, jämställdhetsstrateg. Emma Wasara, hälsoutvecklare.

Psykisk hälsa. Sofia Elwér, jämställdhetsstrateg. Emma Wasara, hälsoutvecklare. Psykisk hälsa Sofia Elwér, jämställdhetsstrateg sofia.elwer@regionvasterbotten.se Emma Wasara, hälsoutvecklare emma.wasara@regionvasterbotten.se Psykisk hälsa Ett tillstånd av psykiskt välbefinnande där

Läs mer

Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten områdesansvar för barn och vuxna inom allmäntandvården i Stockholms län

Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten områdesansvar för barn och vuxna inom allmäntandvården i Stockholms län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-02-06 1 (4) HSN 1009-1008 Handläggare: Maria Hedberg Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-03-18, P 12 Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten

Läs mer

Praktik blir statistik. Margareta Berglund, Lars Olsson & Malin Skoog Vårdutvecklare Kunskapscentrum barnhälsovård Region Skåne

Praktik blir statistik. Margareta Berglund, Lars Olsson & Malin Skoog Vårdutvecklare Kunskapscentrum barnhälsovård Region Skåne Praktik blir statistik Margareta Berglund, Lars Olsson & Malin Skoog Vårdutvecklare Kunskapscentrum barnhälsovård Region Skåne Varför mäta hur barn mår? https://vimeo.com/113712017 Hur kan vi använda statistik

Läs mer

5 Anmälan av rapporten Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2017 HSN

5 Anmälan av rapporten Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2017 HSN 5 Anmälan av rapporten Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2017 HSN 2018-0430 Hälso- och sjukvårdsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE HSN 2018-0430 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2018-04-26 Tandvård

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner

Bostadsbyggnadsplaner Demografisk rapport 2013:08 Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner Befolkningsprognos 2013-2022/45 Befolkningsprognos 2013-2022/45

Läs mer

Barnhälsovårdens årsredovisning 2011

Barnhälsovårdens årsredovisning 2011 Helena Nyström, Barnhälsovårdssamordnare, Folkhälsoenheten Jan-Åke Jönsson, Barnhälsovårdsöverläkare, Barn- och ungdomskliniken Barnhälsovårdens årsredovisning 2011 Illustratör: Carita Rasmussen Årsredovisningen

Läs mer

BOSTADSFÖRMEDLINGEN SÅ GÅR DET TILL

BOSTADSFÖRMEDLINGEN SÅ GÅR DET TILL BOSTADSFÖRMEDLINGEN SÅ GÅR DET TILL VÄGEN TILL EN BOSTAD Hos oss på Bostadsförmedlingen är det du själv som söker och anmäler ditt intresse för bostäder i Stockholmsregionen. Tänk på att ju mer aktiv du

Läs mer

BOSTADSFÖRMEDLINGEN HJÄLPER DIG ATT HITTA NYTT HEM

BOSTADSFÖRMEDLINGEN HJÄLPER DIG ATT HITTA NYTT HEM BOSTADSFÖRMEDLINGEN HJÄLPER DIG ATT HITTA NYTT HEM OM BOSTADSFÖRMEDLINGEN Vi är ett kommunalt bolag som ägs av Stockholms stad Vi varken äger eller bygger några bostäder själva. Vår uppgift är att förmedla

Läs mer

BHV-programmet i Sverige

BHV-programmet i Sverige BHV-programmet i Sverige Lotta Lindfors Kristin Lindblom Kerstin Johannesson Linda Håkansson Toni Reuter 1 Från mjölkdroppe till BVC 2 Den allmänna och fria spädbarnsvårdens betydelse för hälsa, utbildning

Läs mer

15-05-28. Våld kan påverka hjärnans utveckling. Supervisors. Beteenden, psykiska och fysiska besvär kan indikera våldsutsatthet

15-05-28. Våld kan påverka hjärnans utveckling. Supervisors. Beteenden, psykiska och fysiska besvär kan indikera våldsutsatthet Utsatta barn och ungdomar i Sverige - hur syns de i tandvården? Våldsutsatthet ger ohälsa Therese Kvist ST-tandläkare/ Doktorand Institutionen för odontologi Karolinska Institutet Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Läs mer

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: ARBETSSÖKANDE

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: ARBETSSÖKANDE STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: ARBETSSÖKANDE i stadsdelsområden 2009 S 2010:1 2010-03-23 Patrik Waaranperä 08-508 35 027 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport ingår

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Erik Huldt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars månad 2015 Arbetslösheten i Stockholms län fortsatte att minska under mars månad. Antalet ungdomar

Läs mer

Frågor till samordnare/vårdutvecklare inom barnhälsovården i Sveriges landsting och regioner

Frågor till samordnare/vårdutvecklare inom barnhälsovården i Sveriges landsting och regioner Frågor till samordnare/vårdutvecklare inom barnhälsovården i Sveriges landsting och regioner Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att beskriva hur vården efter förlossning ser ut i Sverige

Läs mer

Hinder och möjligheter för barnhälsovården att erbjuda nyblivna mammor med begränsad svenska upptäckt av och stöd vid depressiva symtom

Hinder och möjligheter för barnhälsovården att erbjuda nyblivna mammor med begränsad svenska upptäckt av och stöd vid depressiva symtom 1 Hinder och möjligheter för barnhälsovården att erbjuda nyblivna mammor med begränsad svenska upptäckt av och stöd vid depressiva symtom Lene Lindberg Magdalena Carlberg Enheten för barn och ungdomars

Läs mer

Ny Vägledning för BHV Implementering. Hösten 2014 Ann-Sofie Cavefors Thomas Arvidsson

Ny Vägledning för BHV Implementering. Hösten 2014 Ann-Sofie Cavefors Thomas Arvidsson Ny Vägledning för BHV Implementering Hösten 2014 Ann-Sofie Cavefors Thomas Arvidsson BVC:s utveckling under 100 år från hälsokontroll problemlösning via till hälsoövervakning generella o riktade åtgärder

Läs mer

Barnhälsovård i Skåne

Barnhälsovård i Skåne Barnhälsovård i Skåne Åsa Lefèvre, Dr Med Vet, leg sjuksköterska, vårdutvecklare Malin Skoog, doktorand, distriktssköterska, vårdutvecklare Kunskapscentrum barnhälsovård Kunskapsmål: Vad är syftet med

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Erik Huldt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari månad 2015 Trenden med en sjunkande arbetslöshet i Stockholms län höll i sig under februari

Läs mer

Mödra- och Barnhälsovårdspsykologens arbete. Leg Psykolog Frida Harrysson, MBHV-psykolog Lund

Mödra- och Barnhälsovårdspsykologens arbete. Leg Psykolog Frida Harrysson, MBHV-psykolog Lund Mödra- och Barnhälsovårdspsykologens arbete Leg Psykolog Frida Harrysson, MBHV-psykolog Lund Psykologverksamheter Mödrabarnhälsovård/Föräldra- och barnhälsa i region Skåne SUS (Mottagningar i Lund, Malmö

Läs mer

Aborter, förlossningar i Stockholms län, januari-december 2009

Aborter, förlossningar i Stockholms län, januari-december 2009 Aborter och förlossningar i Stockholms län 2009 Aborter, förlossningar i Stockholms län, januari-december 2009 Förlossningar Det totala förlossningsantalet i Stockholms län ökade år 2009 med 615 förlossningar

Läs mer

Mortaliteten i Stockholms län :

Mortaliteten i Stockholms län : Mortaliteten i Stockholms län 2012 2016: jämförelser med Riket och länen, skillnader mellan kommuner och sociala grupper Örjan Hemström Prognosinstitutet, Statistiska centralbyrån facebook.com/statistiskacentralbyranscb

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner

Bostadsbyggnadsplaner Demografisk rapport 2014:05 Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner. Befolkningsprognos 2014-2023/45 STATISTISKA CENTRALBYRÅN REVIDERAD

Läs mer

Vård för äldre i Stockholms län. Gunilla Benner Forsberg Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Vård för äldre i Stockholms län. Gunilla Benner Forsberg Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Vård för äldre i Stockholms län Gunilla Benner Forsberg Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2016-11-28 Antal äldre i Stockholms län -2015 65 år och äldre 346 617 personer 15, 7 % av befolkningen 80 år och

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Nej 12% Ja 85% Nej 15% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

BOSTADSFÖRMEDLINGEN SÅ GÅR DET TILL

BOSTADSFÖRMEDLINGEN SÅ GÅR DET TILL BOSTADSFÖRMEDLINGEN SÅ GÅR DET TILL VÄGEN TILL EN BOSTAD Hos oss på Bostadsförmedlingen är det du själv som söker och anmäler ditt intresse för lediga bostäder. Tänk på att ju mer aktiv du är desto större

Läs mer

BOSTADSFÖRMEDLINGEN SÅ GÅR DET TILL

BOSTADSFÖRMEDLINGEN SÅ GÅR DET TILL BOSTADSFÖRMEDLINGEN SÅ GÅR DET TILL VÄGEN TILL EN BOSTAD Hos oss på Bostadsförmedlingen är det du själv som söker och anmäler ditt intresse för lediga bostäder. Tänk på att ju mer aktiv du är desto större

Läs mer

Ungdomsmottagningar i Stockholms läns landsting

Ungdomsmottagningar i Stockholms läns landsting Ungdomsmottagningar i Stockholms läns landsting Uppföljning av verksamheten 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-04-28 Diarienummer: HSN 1504-0520 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Läs mer

BOSTADSFÖRMEDLINGEN SÅ GÅR DET TILL

BOSTADSFÖRMEDLINGEN SÅ GÅR DET TILL BOSTADSFÖRMEDLINGEN SÅ GÅR DET TILL VÄGEN TILL EN BOSTAD Hos oss på Bostadsförmedlingen är det du själv som söker och anmäler ditt intresse för lediga bostäder. Tänk på att ju mer aktiv du är desto större

Läs mer

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Revision Antal sidor Riktlinje Division allmänmedicin 4 11

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Revision Antal sidor Riktlinje Division allmänmedicin 4 11 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Revision Antal sidor Riktlinje Division allmänmedicin 4 11 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Staffan Skogar, barnhälsovårdsöverläkare Mathias Karlsson, områdeschef

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner /50 - sammanfattning

Bostadsbyggnadsplaner /50 - sammanfattning Demografisk rapport 2015:08 Bostadsbyggnadsplaner 2015-2024/50 - sammanfattning Bilaga till Huvudrapporten för Stockholms län Befolkningsprognos 2015 2024/50 STATISTISKA CENTRALBYRÅN RAPPORT 1(9) Enheten

Läs mer

Familjecentraler. -det är grejor det

Familjecentraler. -det är grejor det Familjecentraler -det är grejor det Sara Lindeberg, specialistläkare, Enheten för folkhälsa och social hållbarhet, Region Skåne Lars Olsson, leg. Psykolog, Kunskapscentrum för Barnhälsovård, Region Skåne

Läs mer

1 (5) 5.5 Regelbok Barnhälsovård 2016

1 (5) 5.5 Regelbok Barnhälsovård 2016 1 (5) 5.5 Regelbok Barnhälsovård 2016 2 (5) 5.5 Regelbok för Barnhälsovården 5.5.1 Bakgrund Barnhälsovården inom vårdcentralen ska aktivt erbjuda ett nationellt fastställt barnhälsovårdsprogram med såväl

Läs mer

Aborter, förlossningar i Stockholms län, januari-december 2008

Aborter, förlossningar i Stockholms län, januari-december 2008 Aborter, förlossningar i Stockholms län, januari-december 2008 Förlossningar Det totala förlossningsantalet i Stockholms län ökade år 2008 med 707 förlossningar (2,7 procent) jämfört med år 2007. Det är

Läs mer

Nationalmuseum. Sammanställning över demografisk bakgrund bland besökarna på museet under

Nationalmuseum. Sammanställning över demografisk bakgrund bland besökarna på museet under Sammanställning över demografisk bakgrund bland besökarna på museet under 05-11. Om Exquiro Exquiro Market Research bildades 1998. Vi erbjuder ett brett spektrum av statistiska tjänster, bland annat olika

Läs mer

18 Yttrande över motion 2017:45 av Jens Sjöström (S) och Petra Larsson (S) om öppna familjecentraler HSN

18 Yttrande över motion 2017:45 av Jens Sjöström (S) och Petra Larsson (S) om öppna familjecentraler HSN 18 Yttrande över motion 2017:45 av Jens Sjöström (S) och Petra Larsson (S) om öppna familjecentraler HSN 2017-1816 Hälso- och sjukvårdsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE HSN 2017-1816 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Läs mer

Amningsstatistik

Amningsstatistik Amningsstatistik 2012 2014-10-07 Sammanfattning I ett internationellt perspektiv är amningsfrekvensen hög i Sverige. I genomsnitt ammades 96 procent helt eller delvis vid en veckas ålder. Vid sex månaders

Läs mer

Företagsamheten 2018 Stockholms län

Företagsamheten 2018 Stockholms län Företagsamheten 2018 Stockholms län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och

Läs mer

Vårdprogram Psykisk sjukdom i samband med graviditet och barnafödande

Vårdprogram Psykisk sjukdom i samband med graviditet och barnafödande Vårdprogram Psykisk sjukdom i samband med graviditet och barnafödande Framtaget av utvecklingsgruppen för tvärprofessionella samverkansgrupper kring psykisk skörhet/sjukdom under graviditet och tidigt

Läs mer