FRÅGOR OCH SVAR OM JURISTFÖRSÄKRING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FRÅGOR OCH SVAR OM JURISTFÖRSÄKRING"

Transkript

1 FRÅGOR OCH SVAR OM JURISTFÖRSÄKRING Tilläggsinformation om det kollektiva försäkringsskyddet för Elektrikerförbundets medlemmar avseende juridiska tjänster som HELP Försäkring tillhandahåller. Varför behöver jag en juristförsäkring, jag har ju redan rättshjälp via min hemförsäkring? Det är helt riktigt att du som har hemförsäkring redan omfattas av ett mindre rättshjälpsskydd. Detta skydd omfattar endast tvist/konflikt och har många undantag. Undantagen är på områden där du vanligtvis har störst behov av juridisk hjälp, som t.ex. vid utformande av kontrakt/avtal, testamente, inom familjerätt och arv. Rättshjälpsskyddet i hemförsäkringen har en låg övre gräns för vad som är den maximala ersättningsnivån: kronor. Dessutom hög självrisk: kronor eller 20 % av de totala omkostnaderna, och du står även risken att få betala motpartens rättegångskostnader om du förlorar i rätten. Med juristförsäkringen kan du fritt använda HELPs jurister inom en rad områden som är viktigt för dig som privatperson, upp till 15 timmars rådgivning per år. Skulle du behöva ta ett ärende till rätten täcker försäkringen dessutom egna och vid förlust motpartens rättegångskostnader, upp till 2 miljoner kronor. Det finns inte heller någon självrisk för dig som enskild medlem. Hur mycket pengar sparar jag på att ha en juristförsäkring, i jämförelse med att anlita en jurist direkt? Att anlita en jurist privat kostar ca kronor per timme och det blir ganska snabbt många timmar. Ett fall som kräver lite engagemang från en jurist blir snabbt 10 timmar, vilket innebär en kostnad på kronor. För dig som medlem i Elektrikerförbundet kostar juristförsäkringen 720 kronor per år. Detta innebär att vad som skulle kunna bli en kostnad på kronor endast kostar dig 720 kronor för ett år, motsvarande 60 kronor i månaden.

2 Dessutom har du i princip fri tillgång till juridisk hjälp av HELPs jurister i händelse av att ett ärende blir en rättssak. En stor kostnad vid en rättegång är de egna kostnaderna för ombud. Dessutom riskerar du att få bekosta motpartens rättegångskostnader i händelse av en förlust. Dessa kostnader är totalrisken och kan beskrivas som processrisken. För den som har en juristförsäkring är processrisken med avseende på egna och motpartens rättegångskostnader helt eliminerad. HELP Försäkring täcker dessa kostnader och du slipper på så vis att förlora en rättssak, för att sedan stå där med en räkning på flera hundratusen kronor. Hur mycket spar jag på att teckna försäkring som medlem i Elektrikerförbundet i förhållande till om jag tecknar försäkringen direkt med HELP? Ordinarie pris för individuellt tecknad försäkring är 220 kronor/månad, men du som medlem i Elektrikerförbundet betalar endast 60 kronor/månad. Du får 73 % rabatt på ordinarie premie genom ditt medlemskap. Får man träffa juristen som jobbar med mitt ärende? Finns det behov kommer det i inledningsskedet vid en eventuell process vara möten mellan juristen och klienten. Vid tvist handläggs dessa ärenden lokalt vid den tingsrätt där klienten är bosatt. Klienten och juristen träffas alltid inför själva förhandlingen. I en del fall anlitar vi advokater/jurister på den ort som klienten är bosatt på. Skall en lokalt anlitad advokat/jurist utses för att företräda vår klient, sker det alltid i dialog med klienten. Utgångspunkten från HELP är att de jurister som anlitas sitter samlade i Stockholm. Bakgrunden till detta är att vi vill kunna upprätthålla hög specialistnivå på de jurister vi jobbar med, vilket inte skulle vara möjligt om vi anlitade jurister som var utspridda över hela landet. Enklare ärenden och frågor handläggs i huvudsak via telefon eller e-post, men även via vanlig post. Vi är måna om att säkerställa att vi har en kostnadseffektiv hantering av våra ärenden, samtidigt som våra kunder får snabb och effektiv handläggning av jurister med spetskompetens.

3 Hur kan jag använda HELPs jurister - till vilken typ av ärenden och i vilken typ av frågor? Du får hjälp av HELPs jurister i en lång rad juridiska frågor eller problem* du kan komma att ställas inför: Hjälp till att upprätta avtal och kontrakt Äktenskapsförord Samboavtal Hyreskontrakt Säljkontrakt vid försäljning av bil/mc/båt etc Kontrakt med hantverkare vid ombyggnation/renovering etc. Upprättande av testamente HELP kan hjälpa dig när du behöver råd och vägledning i juridiska frågor vad du bör göra, vart du ska vända dig och vilka rättigheter du har. Skulle du vara i konflikt med en leverantör, grannen eller vad det än må vara - våra jurister hjälper dig att skriva brev till den du är i konflikt med, där juristen framställer dina krav och yrkande å dina vägnar. I tillägg finns det bistånd och kostnadstäckning vid rättsaker. *Arbetsrelaterade frågor och ärenden är undantagna i och med att du som medlem omfattas av detta skydd genom ditt fackliga medlemskap. Försäkringskassan har fattat beslut om att jag inte längre är berättigad till sjukpenning eller sjukersättning, kan jag få hjälp av HELPs jurister om detta skulle hända? Har du fått ett avslag på din ansökan om sjukpenning eller sjukersättning måste en begäran om omprövning av ärendet skickas till Försäkringskassan, vilket måste ske inom en viss tid efter att beslutet delgavs dig. HELPs jurister kan hjälpa dig att överklaga ett avslag på ansökan om sjukpenning eller sjukersättning och hjälpa dig att begära en omprövning av ditt ärende. Du kommer själv att behöva inhämta nya sjukintyg från din läkare, men HELP kommer att hjälpa dig med att säkerställa att du är så detaljerad som möjligt. När du fått omprövningsbeslutet från Försäkringskassan och är missnöjd med detta beslut och det föreligger sakliga grunder, kommer HELPs jurister att hjälpa dig med att överklaga ditt ärende till förvaltningsrätten.

4 Jag ska bygga ett garage på vår tomt, men får inte bygglov av kommunen kan HELPs jurister hjälpa mig att överklaga kommunens beslut? HELPs jurister kan hjälpa dig att överklaga kommunens beslut att inte ge dig bygglov för att bygga ett garage på din tomt. De kan även hjälpa dig att upprätta bygglovshandlingar så att risken för ett avslag minimeras. Vad gör jag om de 15 timmarnas fria rådgivning per år är förbrukade och ärendet inte blir löst? Vi kommer alltid slutföra ärendet även om de 15 timmarna är förbrukade. Ärenden som kräver mer än 15 timmar är normalt något som räknas som en tvist och då täcker vi kostnaderna upp till 2 miljoner kronor. Kan jag fortsätta att anlita HELPs jurister även efter att de 15 timmarna är förbrukade? Om det finns omfattande förfrågningar eller om du har flera frågor du behöver hjälp med och har förbrukat det antal timmar du har rätt till för rådgivning, kan HELPs jurister vägleda dig och ge dig råd om vad du ska göra härnäst. HELP är ett försäkringsbolag och har för närvarande ingen möjlighet att hyra ut sina jurister utöver vad försäkringen täcker. Vem gäller försäkringen för bara för mig som medlem eller för hela min familj? Försäkringen gäller för hela hushållet, dvs. för make/maka/sambo och hemmaboende barn under 20 år.

5 Om ett ärende skulle bli en rättssak, hur långt kan jag räkna med att HELPs jurister är beredda att gå och vad kommer det i så fall att kosta mig? Om det är nödvändigt att föra ett ärende till rätten (vilket förutsätter att det föreligger sakliga grunder för att kunna göra detta) och det sedan skulle visa sig nödvändigt att driva ärendet hela vägen till Högsta domstolen, täcker försäkringen omkostnader upp till 2 miljoner kronor (i praktiken är detta en obegränsad ersättning i och med att kostnaden aldrig kommer att bli så hög). Omkostnader som omfattas av försäkringen är: jurist, bedömningar, expertutlåtanden och rättegångskostnader. Och även om du skulle förlora ärendet och blir tilldömd att stå för motpartens rättegångskostnader, är det HELP som står för dessa kostnader för dig och motparten. Självrisken* bekostas av förbundet. *Självrisk förekommer endast i händelse av att ett ärende blir en tvist som hamnar i rätten. Denna självrisk belastar inte den enskilde medlemmen utan bekostas av förbundet. Är det HELP som avgör om ett ärende går till rätten? Hur vet jag att HELP inte bara försöker spara pengar genom att inte driva ett ärende vidare? Det är du själv som bestämmer om du vill driva ett ärende och hur lång du vill driva ditt ärende, däremot kan HELP avslå din rätt att få kostnaderna täckta via försäkringen om man bedömer att det inte föreligger en saklig grund för att driva ditt ärende. Det måste finnas möjlighet till att vinna ärendet om det skall föras in för domstol är det utsiktslöst att vinna ett ärende kommer HELP att avslå din rätt till att få dina kostnader täckta för att få det prövat inför domstol. Är du oenig med en bedömning som HELP gjort och fått avslag på att få kostnaderna täckta av HELP, är det en opartisk överklagandenämnd som tar ställning och prövar din överklagan. Denna nämnd kan ge dig rätt och begära att försäkringsbolaget skall pröva ditt ärende inför domstol. Nämnden kommer att bestå av en medlemsrepresentant från förbundet vars syfte är att säkerställa att förbundet har full insyn i denna typ av beslut. Du som kund ska känna dig trygg med att alla får en professionell, korrekt och opartisk bedömning.

6 Finns det områden som är undantagna från försäkringen när det gäller juridisk hjälp och rådgivning? Försäkringen täcker endast det privaträttsliga området frågor som rör dig i egenskap av näringsidkare omfattas inte. Straffrätt, skatterätt, köp och sälj av fast egendom och köp och sälj av varor eller tjänster som har kostat mindre än kronor omfattas inte. Förtal och frågor som rör barnomsorg omfattas inte heller. Detta är speciella rättsområden som du redan uppbär skydd för i det offentliga rättssystemet. Villkoren ger mer omfattande information om vad försäkringen omfattar. Arbetsrättliga frågor och ärenden är också undantagna från försäkringen, i och med att medlemmar i Elektrikerförbundet redan omfattas av ett fackligt skydd. Vad gäller om jag är mitt uppe i en tvist när försäkringen träder i kraft, kan jag använda försäkringen då? Försäkringen gäller endast för saker som uppstår efter att försäkringen har trätt i kraft. Så fungerar alla försäkringar: Det går inte att teckna en brandförsäkring när huset brinner. När det kommer till äktenskapstvister finns det en karenstid om tolv månader när försäkringen tecknas individuellt, men denna begränsning gäller inte för Elektrikerförbundets medlemmar. Vad händer om det uppstår en tvist mellan äkta makar, vem kommer då att kunna använda försäkringen? Den som är registrerad som medlem i förbundet kan använda försäkringen. Är både maken och makan medlemmar och båda har valt att teckna försäkringen, kommer HELP att bistå båda och utse en opartisk extern jurist till en av parterna. Hur betalas försäkringen och hur länge gäller den? Du kommer att få ett inbetalningskort hemskickat till dig. Försäkringen gäller under förutsättning att du betalar premien och så länge du är medlem i Elektrikerförbundet, eller tills det att avtalet sägs upp mellan förbundet och HELP.

7 Kan jag reservera mig från försäkringen efter att jag haft den en tid? Reservationsrätten gäller endast i samband med att medlemsförmånen införs. Du kan däremot välja att inte fortsätta betala premien på årsförfallodagen, vilket då innebär att ditt försäkringsskydd upphör att gälla och du står utan juristförsäkring. Väljer du att inte fortsätta betala premien på årsförfallodagen kan du inte, en månad senare, välja att återigen ansluta dig medlemsförmånen. Vill du återgå till att omfattas av juristförsäkringen måste du i så fall teckna försäkringen som en individuellt tecknad försäkring. Premien blir då kronor/år plus att du får en karens om tolv månader med avseende på äktenskapsrelaterade frågor, vilket även omfattar vårdnadstvister. Har jag möjlighet att få försäkringen även om jag har reserverat mig? Tackar du nej till försäkringen som medlemförmån kommer du inte att få möjlighet att vid ett senare tillfälle teckna försäkringen genom ditt medlemskap i Elektrikerförbundet. Vad gäller för mig som blir ny medlem i förbundet efter att försäkringen införts, kommer jag då att kunna teckna försäkringen? Samtliga nya medlemmar kommer att kunna ansluta sig till försäkringen på samma villkor som övriga medlemmar, men det måste ske i direkt anslutning till att du blir ny medlem. Det går dessvärre inte att först välja att avstå från att ansluta sig till försäkringen, för att några månader senare välja att ansluta sig till den. Vilket är det vanligaste sammanhanget då man använder en jurist? Jurister används i en rad olika sammanhang, i såväl konfliktsammanhang som vid vanlig rådgivning. Vid upprättande av avtal eller kontrakt av olika slag, vid köp av bil, reklamation av en vara, konflikter vid äktenskapsskillnad och vårdnadstvister är några av de områden där det är vanligast att man anlitar jurist.

8 Hur mycket anlitar folk i allmänhet jurister? Enligt de undersökningar som HELP gjort under år 2009 är det c:a 19% av befolkningen som under de senaste tre åren anlitat en jurist. Hela 24% har övervägt att anlita en jurist men har ansett att det är för dyrt. Vad är HELP Försäkring? HELP Försäkring är ett norskt försäkringsbolag som etablerades Det är det enda försäkringssällskapet i Norge som har specialiserat sig på juristförsäkring. I egenskap av norskt försäkringsbolag är man under tillsyn av Finansinspektionen, vilket borgar för att kundens rättigheter alltid är tillvarataget och säkerställt. HELP Försäkring har solida ägare i form av Storebrand och Ferd samt det tyska bolaget ARAG. ARAG är ett globalt bolag som specialiserat sig på denna typ av försäkringslösningar. Hur kommer jag i kontakt med juristerna? När du omfattas av försäkringsskyddet kontaktar du HELP försäkring direkt och uppger att du är medlem i Elektrikerförbundet. Vad är självrisken? Som medlem betalar du ingen självrisk, oavsett hur långt ett ärende går. Fackförbundet täcker självrisken för sina medlemmar. Oavsett hur lång tid ditt ärende tar, kommer du aldrig att behöva betala mer än 60 kronor per månad. Var kan jag få mer information om försäkringen? Du kan läsa mer på: Du kan också ringa HELPs kundtjänst på tel , öppettider mån-tors 9-17, fredag 9-16, lunchstängt mellan och Du kan även kontakta HELP Försäkring vi mail,

Försäkringsvillkor kollektiv Juristförsäkring. Juristförsäkring Premium

Försäkringsvillkor kollektiv Juristförsäkring. Juristförsäkring Premium Försäkringsvillkor kollektiv Juristförsäkring Juristförsäkring Premium Gäller fr.o.m. 1 november 2013 Innehållsförteckning 1. Allmänna villkor... 2 1.1 Vem omfattas av försäkringen...2 1.2 Försäkringsperiod...

Läs mer

Försäkringsvillkor kollektiv Juristförsäkring Gäller fr.o.m. 1 november 2013

Försäkringsvillkor kollektiv Juristförsäkring Gäller fr.o.m. 1 november 2013 Försäkringsvillkor kollektiv Juristförsäkring Gäller fr.o.m. 1 november 2013 Innehåll: 1. ALLMÄNNA VILLKOR... 3 1.1 VEM OMFATTAS AV FÖRSÄKRINGEN... 3 1.2 FÖRSÄKRINGSPERIOD... 3 1.3 BEHOVET AV RÄTTSHJÄLP

Läs mer

Vad är rättshjälp? Innehåll

Vad är rättshjälp? Innehåll Rättshjälp 1 Innehåll Vad är rättshjälp? Vad är rättshjälp?... 3 Rättsskydd i din försäkring... 5 Rådgivning... 6 Ung i rättssamhället... 7 Ny i Sverige... 7 Snabbguide till rättshjälp... 8 Vem kan få

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

AVTALS- OCH MEDLEMSFÖRSÄKRINGAR (AVF)

AVTALS- OCH MEDLEMSFÖRSÄKRINGAR (AVF) AVTALS- OCH MEDLEMSFÖRSÄKRINGAR (AVF) Motionerna AVF 1 AVF 25 MOTION AVF 1 Byggnads Västerbotten För tidigare medlemmar i Bleck och Plåt så ingår hemförsäkringen i medlemskapet, Plåtförtroendemannaklubben

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på www.kronofogden.se. Du kan också ringa Kronofogden på

Läs mer

Risken att försäkringsbolaget inte kan betala ut ersättningen

Risken att försäkringsbolaget inte kan betala ut ersättningen Försäkra SAMMANFATTNING Det förekommer att konsumenterna har ett felaktigt eller dåligt försäkringsskydd, antingen i form av för mycket eller för lite skydd. De flesta konsumenter uppger också att de tycker

Läs mer

HEM- OCH VILLAFÖRSÄKRING

HEM- OCH VILLAFÖRSÄKRING HEM- OCH VILLAFÖRSÄKRING Villaägarnas Riksförbund 2013 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck

Läs mer

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis.

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis. Samäganderättslagen Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering utan tillåtelse

Läs mer

Om jag blir anmäld Sveriges läkarförbund 2010. Om jag blir anmäld. Sveriges läkarförbund

Om jag blir anmäld Sveriges läkarförbund 2010. Om jag blir anmäld. Sveriges läkarförbund 2010 Om jag blir anmäld Sveriges läkarförbund 1 Utgåva X, 2010 Från den 1 januari 2011 gäller ett nytt system för anmälningar mot hälso- och sjukvårdspersonal. Disciplinpåföljderna (erinran och varning)

Läs mer

Att välja företagsform

Att välja företagsform 5. ADMINISTRATION Introduktion Starta och driva företag 3 Registrera företaget 5 Ansökan om F-skatt 6 Försäkringar 8 När företaget är igång 10 Fördjupning Val av företagsform 12 Olika företagsformer 13

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING

BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING 2 Bostadsrättsförsäkring Du, det droppar från taket i mitt kök, är det något som du kan förklara? Fredrik ska precis låsa upp dörren till den lägenhet han hyr av sin kompis Peter

Läs mer

Att tänka på för dig som ska låna pengar

Att tänka på för dig som ska låna pengar Att tänka på för dig som ska låna pengar Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering

Läs mer

Rätt försäkring för tv:n

Rätt försäkring för tv:n RAPPORT 23 december 2008 FI DNR 08-10495-000 KOV DNR 2008/1179 2008:21 Rätt försäkring för tv:n EN GRANSKNING AV ELEKTRONIKBRANSCHENS PRODUKTFÖRSÄKRINGAR OCH KONSUMENTVERKET Sammanfattning Konsumenter

Läs mer

Budget Betala TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID.

Budget Betala TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. Budget Betala TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Konsument i Sverige. Svenska

Konsument i Sverige. Svenska Konsument i Sverige Svenska Konsument i Sverige För dig som vill veta vilka konsumentregler som gäller i Sverige har vi samlat viktiga fakta och goda råd. Råd och hjälp... 3 Konsumentvägledning... 3 Konsument

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor)

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) BOLÅNEBOK #1 Förhandling Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) En lyckad förhandling kräver: o Att du har en någorlunda god privatekonomi

Läs mer

FÖRORD. Michael Necke. Tack för att du vill vara vår budbärare!

FÖRORD. Michael Necke. Tack för att du vill vara vår budbärare! FÖRORD Tack för att du vill vara vår budbärare! Kunskap i grundläggande privatekonomi blir allt viktigare. Kunskap är också en viktig tillgång för att minimera riskerna att hamna i en skuldsituation som

Läs mer

Ett tryggt sätt för dig att få ett rikare liv.

Ett tryggt sätt för dig att få ett rikare liv. Ett tryggt sätt för dig att få ett rikare liv. Hypotekspension så fungerar det. Med Hypotekspension kan du få loss pengar ur värdestegringen på din bostad och ändå bo kvar. Ing-Britt är äntligen på väg

Läs mer

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag.

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. 2009:2 STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. Starta företag Vägen till ditt företag börjar med viljan att förverkliga

Läs mer

Datainspektionen informerar. Värt att veta om kreditupplysningar. (reviderad den 1 juni 2004)

Datainspektionen informerar. Värt att veta om kreditupplysningar. (reviderad den 1 juni 2004) Datainspektionen informerar 15 Värt att veta om kreditupplysningar (reviderad den 1 juni 2004) Innehåll Vad används kreditupplysningar till?... 3 Vad är en kreditupplysning?... 4 Vem bedriver Ku-verksamhet?...

Läs mer

Privatekonomi. En gång per år måste alla kontrollera att Skatteverket har räknat rätt på deras skatt. Det kallas deklaration.

Privatekonomi. En gång per år måste alla kontrollera att Skatteverket har räknat rätt på deras skatt. Det kallas deklaration. Privatekonomi 83 Privatekonomi En gång per år måste alla kontrollera att Skatteverket har räknat rätt på deras skatt. Det kallas deklaration. Det här kapitlet handlar om ditt och andra hus hålls ekonomi.

Läs mer

Policy för tagande och givande av muta för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen

Policy för tagande och givande av muta för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen Policy för tagande och givande av muta för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen Innehållsförteckning Policy om tagande och givande av muta... 3 Allmänt...3 Syfte...3 Tagande

Läs mer

Frågor och svar. Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1

Frågor och svar. Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1 Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1 Fråga 1. Fråga 2. Fråga 3. Fråga 4. Fråga 5. Fråga 6. Varför föreslår styrelsen att Laholms GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån

Läs mer

Ett erbjudande om Stor Hemförsäkring till dig som bor i Amlövs fastigheter.

Ett erbjudande om Stor Hemförsäkring till dig som bor i Amlövs fastigheter. Prisinformation 10 2014-03-01 Ett erbjudande om Stor Hemförsäkring till dig som bor i Amlövs fastigheter. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän erbjuder dig som bor i Amlövs fastigheter en förmånlig hemförsäkring.

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

SBAB Bank Innehåll Eric Perman SBAB:s kontor: Karlstad Stockholm Göteborg Malmö

SBAB Bank Innehåll Eric Perman SBAB:s kontor: Karlstad Stockholm Göteborg Malmö Seniorkapital Innehåll SBAB Bank sid 3 Låneprodukter sid 4 Kreditregler sid 5 Låneprocessen sid 8 Handlingar sid 10 Ränterådgivning sid 11 FAQ sid 12 Kontakt sid 20 Ett samarbete - flera vinnare SBAB Bank

Läs mer

Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag

Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag www.lansforsakringar.se/skane Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag www.lansforsakringar.se/skane Du kan aldrig skydda dig helt mot olyckor men

Läs mer

Här hittar du svar på vanliga juridiska frågor, exempelvis om försäkringar, äganderätt, skadestånd och avtal.

Här hittar du svar på vanliga juridiska frågor, exempelvis om försäkringar, äganderätt, skadestånd och avtal. Juridiska frågor och svar Här hittar du svar på vanliga juridiska frågor, exempelvis om försäkringar, äganderätt, skadestånd och avtal. Om det är "fel" på hunden Här finner du svar på vanliga frågor om

Läs mer