VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELDSVÅDA OCH ELEKTRISKA STÖTAR FÅR DEN HÄR AP- PARATEN INTE UTSÄTTAS FÖR REGN ELLER FUKT.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELDSVÅDA OCH ELEKTRISKA STÖTAR FÅR DEN HÄR AP- PARATEN INTE UTSÄTTAS FÖR REGN ELLER FUKT."

Transkript

1 VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELDSVÅDA OCH ELEKTRISKA STÖTAR FÅR DEN HÄR AP- PARATEN INTE UTSÄTTAS FÖR REGN ELLER FUKT. OBSERVERA: PÅ GRUND AV RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR FÅR HÖLJET (ELLER BAKPANELEN) INTE AVLÄGSNAS. DET FINNS INGA DELAR INUTI AP- PARATEN SOM KAN REPARERAS AV KONSUMEN- TEN. ÖVERLÅT ALLT REPARATIONSARBETE TILL KVALIFICERAD PERSONAL. WARNING RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN AVIS RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE NE PAS OUVRIR Blixtpilen inom en liksidig triangel är avsedd att varna användaren om att det finns oisolerad "farlig spänning" inuti apparaten som kan vara tillräckligt stark för att ge elektriska stötar med personskador som följd. Utropstecknet inom en liksidig triangel är avsedd att påminna användaren om att det finns viktiga användnings- och underhållsanvisningar i litteraturen som medföljer apparaten. Viktiga säkerhetsföreskrifter Sv-. Läs dessa anvisningar.. Spara dessa anvisningar. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4. Följ alla anvisningar. 5. Använd inte apparaten i närheten av vatten. 6. Rengör endast med en torr trasa. 7. Blockera inga ventilationsöppningar. Installera apparaten i enlighet med tillverkarens anvisningar. 8. Placera inte apparaten i närheten av någon värmekälla, såsom ett element, ett värmeregister, en spis eller någon annan värmealstrande apparat (t.ex. en förstärkare). 9. Upphäv inga säkerhetssyften med en polariserad eller jordningsanpassad stickkontakt. En polariserad stickkontakt har två blad, varav det ena är bredare än det andra. En jordningsanpassad stickkontakt har två blad och ett tredje jordningsstift. Det bredare bladet eller jordningsstiftet utgör säkerhetsdetaljer. Om den medföljande stickkontakten inte passar i ett nätuttag, så kontakta en elektriker för byte av det fasta nätuttaget. 0. Se till att skydda nätkabeln från att bli trampad på eller klämd, särskilt vid kontakterna, vid nätuttaget och vid nätintaget på apparaten.. Använd endast monteringsdelar/tillbehör i enlighet med tillverkarens specifikationer. TRANSPORTVAGNSVARNING. Använd endast en vagn, ett ställ, ett stativ, ett fäste eller ett bord till apparaten i enlighet med tillverkarens specifikationer eller som säljs tillsammans med S35A apparaten. Var försiktig vid förflyttning av apparaten på en vagn för att undvika personskada på grund av att vagnen tippar. 3. Koppla loss nätkabeln vid åskväder eller när apparaten inte ska användas under en längre tidsperiod. 4. Överlåt all service till en kvalificerad reparatör. Service krävs efter att apparaten har skadats på något sätt, t.ex. genom att nätkabeln eller någon kontakt har skadats, vätska eller något fast föremål har trängt in i apparaten, apparaten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar normalt eller har tappats i golvet. 5. Skador som kräver reparation Koppla loss apparaten från nätuttaget och överlåt reparation till en kvalificerad reparatör vid följande omständigheter: A. När nätkabeln eller stickkontakten skadats. B. Om vätska spillts eller föremål fallit in i apparaten. C. Om apparaten utsatts för regn eller vatten. D. Om apparaten inte fungerar som den ska, trots att anvisningarna i bruksanvisningen följs. Andra endast inställningen av de reglage som beskrivs i bruksanvisningen. Felaktig inställning av andra reglage kan resultera i skador som ofta kräver ett omfattande arbete av en kvalificerad tekniker för återställning av apparaten till normal driftstillstånd. E. Om apparaten tappats eller på annat sätt skadats. F. När apparaten uppvisar en tydlig förändring av prestanda - detta tyder på ett behov av reparation. 6. Intrång av föremål och vätska Tryck aldrig in några föremål av något slag genom öppningarna i apparaten, eftersom de kan komma i kontakt med delar som avger farlig spänning eller kortsluta delar och på så sätt orsaka eldsvåda eller elektriska stötar. Se till att apparaten inte utsätts för droppande eller stänkande vätskor. Placera ingen blomvas eller något annat vätskefyllt föremål ovanpå apparaten. Placera inte levande ljus eller något annat brinnande föremål ovanpå apparaten. 7. Batterier Tänk alltid på miljön och följ gällande lokala föreskrifter vid kassering av batterier. 8. Om apparaten placeras i en möbel, till exempel i en bokhylla eller i en stereobänk, så se till att tillräcklig ventilation tillgodoses. Se till att lämna ett utrymme på minst 0 cm ovanför och på sidorna av apparaten och på minst 0 cm bakom apparaten. Den bakre kanten på hyllan eller skivan ovanför apparaten bör vara placerad minst 0 cm från apparatens baksida eller väggen för att skapa ett mellanrum genom vilket varmluft kan strömma ut.

2 Försiktighetsåtgärder. Angående upphovsrätt Så länge det inte endast är för privat bruk är det förbjudet att kopiera upphovsrättsskyddat material utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd.. Nätströmssäkring Nätströmssäkringen i apparaten ska inte bytas ut av användaren. Kontakta en Onkyohandlare, om strömmen till apparaten inte kan slås på. 3. Vård Torka då och då av utsidan på apparaten med en mjuk trasa. Använd en mjuk trasa fuktad i en svag blandning av ett milt rengöringsmedel och vatten till att torka bort svårborttagna fläckar med. Torka därefter genast av apparaten med en ren och torr trasa. Använd inte slipande trasor, förtunningsmedel, alkohol eller andra kemiska lösningar som kan skada ytbehandlingen eller skrapa bort text från höljet. 4. Ström VARNING! LÄS NOGA IGENOM FÖLJANDE INFORMATION INNAN APPARATEN ANSLUTS TILL ETT NÄTUTTAG FÖRSTA GÅNGEN. Lokal nätspänning varierar i olika länder. Kontrollera noga att den lokala nätspänningen där apparaten ska användas överensstämmer med den spänning som står tryckt på apparaten baksida (t.ex. AC 30 V, 50 Hz eller AC 0 V, 60 Hz). Nätkabelns stickkontakt är till för att koppla loss apparaten från nätuttaget (strömkällan). Se till att stickkontakten alltid är lättillgänglig (snabbt kan kommas åt). För modeller med [POWER]-knapp eller med både [POWER]- och [ON/STANDBY]-knappar: Genom att trycka på knappen [POWER] för att välja OFF-läge kopplar inte bort huvudenheten helt. Om du inte avser att använda enheten under en längre tid, koppla bort nätkabeln från nätuttaget. För modeller med endast [ON/STANDBY]-knapp: Genom att trycka på knappen [ON/STANDBY] för att välja standby-läge kopplar inte bort huvudenheten helt. Om du inte avser att använda enheten under en längre tid, koppla bort nätkabeln från nätuttaget. BEMÆRK: Med [STANDBY/ON]-knappen i stilling STANDBY er DVD-spelaren stadig forbundet med lysnettet. Hvis du ikke vil anvende DVDspelaren i længere tid, skal du tage netledningen ud af stikkontakten. NB: Med [STANDBY/ON]-knappen i stilling STANDBY er DVD-spelaren stadig tilsluttet lysnettet. Hvis du ikke vil bruke DVD-spelaren i lengere tid, skal ledningen dras ut av stikkontakten. HUOM! Kytkimen STANDBY/ON asettaminen asentoon STANDBY ei katkaise kokonaan virtaa DVDspelaren:stä. Jos DVD-spelaren ei aiota käyttää pitkähköön aikaan, irrota verkkojohto pistorasiasta. 5. Förebyggande av hörselskador Observera För högt ljudtryck från öronsnäckor eller hörlurar kan orsaka hörselförlust. 6. Batterier och värmeexponering Warning! Batterier (batteripaket eller isatta batterier) får inte utsättas för hög värme från sol, eld eller liknande. 7. Vidrör aldrig apparaten med våta händer Hantera aldrig apparaten eller dess nätkabel med våta eller fuktiga händer. Låt en Onkyohandlare kontrollera apparaten innan den används igen, om vatten eller någon annan vätska har trängt in i apparaten. 8. Angående hantering Om apparaten behöver transporteras, så packa in den i den ursprungliga förpackningen, på samma sätt som den var förpackad när den först köptes. Lämna inte gummi- eller plastföremål ovanpå apparaten under lång tid, eftersom det kan resultera i att märken uppstår på höljet. apparaten ovansida och baksida kan bli varma under långvarig användning. Detta är helt normalt. Om apparaten lämnas oanvänd under alltför lång tid kan det hända att den inte fungerar ordentligt nästa gång den ska användas. Se därför till att använda apparaten då och då. Töm skivfacket och stäng av apparaten efter avslutad användning. 9. Installation av apparaten Installera apparaten på en välventilerad plats. Se till att tillförsäkra god ventilation runt om hela apparaten, särskilt om den placeras i en stereomöbel. Otillräcklig ventilation kan leda till att apparaten överhettas och orsaka funktionsfel. Utsätt inte apparaten för direkt solljus eller hög värme från en värmekälla, eftersom det kan leda till att temperaturen inuti apparaten blir så hög att den optiska pickupens livslängd förkortas. Undvik fuktiga eller dammiga platser och platser som utsätts för vibrationer från högtalarna. Placera aldrig apparaten på eller direkt ovanför en högtalare. Placera apparaten i horisontellt läge. Använd den aldrig stående på högkant eller på ett lutande underlag, eftersom det kan orsaka funktionsfel. Om apparaten placeras för nära en teve, en radio eller en videobandspelare, så kan det påverka ljudkvaliteten. Flytta i så fall apparaten bort från den aktuella störkällan. 0. För att uppnå tydliga bilder Apparaten är en högteknologisk precisionsapparat. Om linsen på den optiska pickupen eller mekanismen för skivdrift drabbas av nersmutsning eller förslitning kan det påverka bildkvaliteten. För att upprätthålla god bildkvalitet rekommenderar vi att inspektion och underhåll (rengöring eller utbyte av utslitna delar) utförs regelbundet efter cirka 000 timmars användning, beroende på driftsmiljö. Kontakta en Onkyohandlare angående detaljer. Sv-3

3 Försiktighetsåtgärder Fortsättning. Fuktbildning Fuktbildning kan skada apparaten. Läs noga följande information: På samma sätt kan fukt bildas på den optiska pickuplinsen, en av de viktigaste delarna inuti apparaten. Fuktbildning kan uppstå i följande situationer: när apparaten flyttas från en kall till en varm plats, när ett värmeaggregat slås på eller när kall luft från en luftkonditionerare blåser på apparaten, på sommaren, när apparaten flyttas från ett luftkonditionerat rum till en varm och fuktig plats, när apparaten används på en fuktig plats. Använd inte apparaten, när det finns risk för att fuktbildning uppstår. Fuktbildning kan orsaka skador på skivor och vissa delar inuti apparaten. Om kondens uppstår, koppla ur nätkabeln och lämna enheten i rumstemperatur under två till tre timmar. Gäller modeller till Europa Försäkran om konformitet Vi, ONKYO EUROPE ELECTRONICS GmbH LIEGNITZERSTRASSE 6, 894 GROEBENZELL, TYSKLAND betyger på eget ansvar att den ONKYO-produkt som beskrivs i denna bruksanvisning uppfyller föreskrifterna för följande tekniska standards: EN60065, EN5503, EN5500 och EN , GROEBENZELL, TYSKLAND K. MIYAGI ONKYO EUROPE ELECTRONICS GmbH Apparaten innehåller ett halvledarlasersystem och är klassificerad som en laserprudukt av klass. Följ därför noga anvisningarna i denna bruksanvisning för att garantera korrekt användning. Kontakta återförsäljaren av apparaten i händelse av att något problem uppstår. Försök aldrig öppna höljet, eftersom det medför risk för farlig strålning från laserstrålen. FÖRSIKTIGT! SYNLIG OCH OSYNLIG LASERSTRÅLNING AV KLASS M NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPEN. TITTA INTE DIREKT MOT STRÅLEN MED OPTISKA INSTRUMENT. DENNA PRODUKT ANVÄNDER EN LASER. ANVÄNDNING AV REGLAGE, JUSTERINGAR ELLER UTFÖRANDE AV ÅTGÄRDER UTÖVER VAD SOM ANGES I DENNA BRUKSANVISNING KAN RESULTERA I FARLIG BESTRÅLNING. Etiketten till höger sitter på apparatens baksida.. Denna apparat är en LASERPRODUKT KLASS och har således en laser innanför höljet.. Förhindra att lasern blottas genom att aldrig öppna höljet. Överlåt reparationer och underhåll åt en fackman. Dette mærke på bagpladen angiver, at:. Denne enhed er et KLASSE LASERPRODUKT, hvor der anvendes en laser, der er placeret inde i kabinette.. For at undgå at laseren afdækkes må afskærmningen aldrig fjernes. Overlad al servicering til kvalificeret personale. FARE: KLASSE M SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR ÅBEN. SE IKKE DIREKTE MED OPTISKE INSTRUMENTER. Denne etiketten som er å finne på baksidepanelet erklærer at:. Denne enheten er et KLASSE LASER PRODUKT og benytter laser inni kabinettet.. For å forhindre eksponering av laser, må dekslet ikke fjernes. Overlat alt servicearbeid til kvalifisert fagpersonell. FARE: KLASSE M SYNLIG OG USYNLIG LASERBESTRÅLING NÅR ÅPEN. SE IKKE DIREKTE MED OPTISKE INSTRUMENTER. Takaseinässä oleva tarra limoittaa, että:. Tämä laite on LUOKAN LASERLAITE ja sen sisällä on laser.. Jotta et joudu alttiiksi säteele, älä irrota laitteen kantta. Huoltotoimet on jätettävä ammattihenkilön suoritettavaksi. VAARA: SÄTEILEE LUOKAN M NÄKYVÄÄ JA NÄKYMÄTÖNTÄ LASERSÄTEILYÄ AVATTUNA. ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN OPTISILLA LAITTEILLA. Sv-4

4 Funktioner Förstärkare WRAT (förstärkarteknik för brett omfång) Symmetrisk effektförstärkarkrets digitala ingångar ( optiska/ koaxiala) 3 Ljudingångar och utgång Volymkretsar med optimal förstärkning 3 stegsinverterad Darlington förstärkardesign Subwoofer Pre-utgång CD-spelare Spelar CD, MP3/WMA CD, CD-R och CD-RW Programmering av 5 låtar repeat-lägen (spår/full) 3 spellägen (normal/slumpmässig/minne) VLSC (Vector Linear Shaping Circuitry) 9 khz/4-bitars D/A-konvertering ipod / iphone ipod /iphone Digital Direct-anslutning via USB USB MP3/WMA-kompatibel 3 repeat-lägen (spår/full/ mapp) 3 spellägen (normal/slumpmässig/ mapp) VLSC är ett varumärke som tillhör Onkyo Corporation. Windows Media och Windows-logon är antingen registrerade varumärken eller ett varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. iphone, ipod, ipod Classic, ipod nano, ipod shuffle, och ipod touch är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och andra länder. Made for ipod och Made for iphone innebär att ett tillbehör har utformats särskilt för anslutning till respektive ipod eller iphone, och att tillverkaren intygar att tillbehöret uppfyller Apples prestandastandarder. Apple är inte ansvarig för funktionen av denna enhet eller dess enlighet med säkerhet och lagstiftningsstandard. Observera att användningen av detta tillbehör med ipod eller iphone kan påverka den trådlösa prestandan. Tuner & övrigt 40 förinställda AM-/FM-kanaler Insomningstimer Sov-&laddningsfunktion Fasmatchande basförstärkningssystem Auto standby-funktion (automatisk vänteläge) Uttag för hörlurar Frontpanel av aluminium Fjärrkontroll kompatibel med RI-dockningsstation (kan styra ipod/iphone) Volymratt av aluminium Sv-5

5 Medföljande tillbehör Kontrollera att du har följande tillbehör: Fjärrkontroll (RC-849S) och två batterier (AAA/R03) (Observera för Kina: Batteriet till fjärrkontrollen medföljer inte för den här enheten.) FM-antenn för inomhusbruk AM-ramantenn Nätkabel * Bokstaven vid slutet av produktnamnet i kataloger och på förpackningar indikerar färgen. Specifikationer och användning är likadana oberoende av färg. Innan du använder CD-receiver Installera batterier Använda fjärrkontrollen När du använder fjärrkontrollen pekar du den mot CDreceiverns fjärrkontrollsensor, enligt bilden nedan. CD-receiver Batterier (AAA/R03) Om fjärrkontrollen inte fungerar på ett tillförlitligt sätt kan du försöka byta ut batterierna. Blanda inte nya och gamla batterier, eller olika typer av batterier. Om du inte ska använda fjärrkontrollen under en längre tid ska batterierna tas ut för att förhindra läckage eller korrosion. Urladdade batterier bör tas ut så fort som möjligt för att förhindra skador från läckage eller korrosion. Cirka 5 m Fjärrkontrollsensor Fjärrkontrollen kanske inte fungerar ordentligt om CDreceiver är utsatt för starkt ljus, t.ex. direkt solljus eller fluorescerande lampor av inverter-typ. Tänk på detta under installationen. Fjärrkontrollen kanske inte fungerar ordentligt om en annan fjärrkontroll av samma typ används i samma rum, eller om CD-receivern är installerad i närheten av utrustning som använder infraröda strålar. Ställ inga föremål, t.ex. en bok, på fjärrkontrollen eftersom knapparna kan tryckas in oavsiktligt vilket tömmer batterierna. Fjärrkontrollen kanske inte fungerar ordentligt om CDreceivern är installerad i ett ställ bakom färgade glasdörrar. Tänk på detta under installationen. Fjärrkontrollen fungerar inte om det finns något hinder mellan den och CD-receiverns fjärrkontrollsensor. Sv-6

6 Innehåll Att komma igång Viktiga säkerhetsföreskrifter... Försiktighetsåtgärder... 3 Funktioner... 5 Medföljande tillbehör... 6 Innan du använder CD-receiver... 6 Installera batterier... 6 Använda fjärrkontrollen... 6 Lär känna CD-receiver... 8 Frontpanelen... 8 Display... 8 Bakre panel... 9 Fjärrkontroll... 0 Skivanteckningar... Anslutningar Ansluta antenner... 3 Ansluta högtalare... 4 Ansluta andra komponenter... 4 Om anslutningar... 4 Ansluta en Onkyo RI-dockningsstation (fjärrinteraktiv dockningsstation)... 5 Ansluta nätkabeln... 5 Lyssna på radio Lyssna på radio... 5 Ställa in radiokanaler... 5 Automatisk förinställning av FM-kanaler (Auto Preset)... 5 Manuell förinställning av AM-/FM-kanaler... 6 Välja förinställda kanaler... 6 Ta emot RDS... 6 Kopiera förinställningar... 7 Radera förinställningar... 7 Namnge förinställningar... 8 Steg för att ändra AM-frekvens... 8 Avancerad användning Anpassad inställning... 9 Vanliga inställningar... 9 Diverse Felsökning Specifikationer Grundläggande användning Grundläggande funktioner... 6 Slå på CD-receiver... 6 Justering av volymen... 6 Välja ingångskälla... 6 Justera ton... 6 Ställa in displayens ljusstyrka... 7 Använda hörlurar... 7 Använda vilolägestimern... 7 Tysta ljudet... 7 Uppspelning av CD Uppspelning av CD... 8 Visa CD-information... 8 Att välja filer (MP3/WMA)... 8 Visa MP3/WMA-information... 9 Uppspelning från minne... 0 Slumpmässig uppspelning... 0 Upprepad uppspelning... 0 Inställningar för MP3/WMA... Uppspelning av ipod/iphone Uppspelning av ipod/iphone... Uppspelning av en ipod/iphone via USB... ipod/iphone uppspelning via Onkyo dockningsstation... Visa information om musikfilen... Använda USB-gränssnitt Använda USB-gränssnitt... 3 Spela upp musikfiler från ett USB-minne... 3 Sv-7

7 Lär känna CD-receiver Frontpanelen Sidnumret inom parentes visar var du hittar huvudförklaringen för varje alternativ. Display (8) VOLUME-kontroll Denna kontroll används för att justera volymen på CD-receiver till Min, via 4, Max. Knappen ON/STANDBY (6) USB-port Anslut en ipod/iphone eller ett USB-minne till denna port. Uttag för hörlurar (7) Skivfack (8) Knappen INPUT Används för att välja ingångskälla. Knappen TONE Används för att justera ton. Öppna/stäng []-knapp (8) Knappen RETURN () Stopp []-knapp (8) MENU/ENTER manöverhjul Används som knappen tidigare/nästa och MENU/ENTER-knappen. Den används även för olika saker. Fjärrkontrollsensor (6) Uppspelnings/paus [/]-knapp (8) Display Sidnumret inom parentes visar var du hittar huvudförklaringen för varje alternativ. Indikatorer för avspelning och paus / (8) Inställningsindikatorer (5) AUTO-indikator TUNED-indikator AM-indikator FM STEREO-indikator RDS-indikator Sv-8 DIGITAL, ANALOG-indikator Indikatorer för uppspelningsläge (0, 4) FOLDER-indikator MEMORY-indikator RANDOM-indikator -indikator -indikator

8 Lär känna CD-receiver Fortsättning SLEEP-indikator (7) Meddelandeområde USB-indikator (3) FOLDER-indikator (8) FILE-indikator (8) TRACK-indikator (8) DIRECT-indikator (6) S.BASS-indikator (6) MUTING-indikator (7) DISC, TOTAL-indikatorer (8) REMAIN-indikator (8) Indikator för Autio-standby (ASb) (9) Bakre panel SPEAKERS REMOTE CONTROL Detta (fjärrinteraktiva) jack kan anslutas till ett -jack på en Onkyo RI-dockningsstation. AUX IN Detta stereo-minijack (ø3,5 mm) är till för att ansluta en ljudkälla. LINE IN Dessa analoga ljudingångar är till för att ansluta Onkyo RI-dockningsstation och kassettdäck, etc. FM ANTENNA AM ANTENNA AC INLET SUBWOOFER PRE OUT Detta jack är till för att ansluta en strömförsörjd subwoofer. LINE OUT Denna analoga ljudutgång är till för att ansluta en inspelningsapparat, som t.ex. ett kassettdäck. DIGITAL IN COAXIAL och OPTICAL Se sidorna 3 5 för information om anslutningar. Sv-9

9 Lär känna CD-receiver Fortsättning Fjärrkontroll Sidnumret inom parentes visar var du hittar huvudförklaringen för varje alternativ. Knappen På/Standby [] (6) Knappen DISPLAY Används för att ändra den information som visas på displayen. Knappen DIMMER (7) INPUT SELECTOR-knappar (6) Paus []-knapp (8) Föregående/nästa []/[] och [ PRESET]/[PRESET ]-knappar (8, 6) Spola bakåt/framåt []/[] och [ TUN]/[TUN ]-knappar (8, 5) Pilknapparna []/[]/[]/[] och ENTERknapparna Knappen MENU Används för att välja flera funktioner och inställningar. Knappen TONE/BAL Används för att justera ton. Knappen MEMORY (0) Knappen RANDOM (0) Sifferknappar Används för att välja spår och förvalda radiokanaler. Öppna/stäng []-knapp (8) Knappen SLEEP (7) Avspelnings []-knapp (8) Stopp []-knapp (8) RETURN-knapp (, ) VOLUME [/]-knapparna (6) Knappen MUTING (7) Knappen REPEAT (0) D.TUN/CLEAR-knapp (5, 8) Sv-0

10 Skivanteckningar Försiktighetsåtgärder för avspelning CD-skivor med följande logo på etiketten kan användas. Använd inte skivor utformade för andra syften än ljud, så som CD-ROM för datoranvändning. Onormalt ljud kan skada högtalarna eller förstärkaren * Denna CD-receiver stöder CD-R och CD-RW skivor. Observera att vissa skivor inte kan spelas på grund av dess karaktär, repor, förorenad eller inspelningsförhållande. En skiva inspelad med en ljud-cd kan inte spelas upp om den inte har stängts. Använd aldrig skivor som har en speciell form (så som hjärtform eller åttkantig). Dessa typer av skivor kan fastna och skada CD-receivern. CD-uppspelning med kopieringsskyddsfunktion Vissa ljud-cd med kopieringsskyddsfunktion följer inte officiella CD-standarder. Dessa är speciella skivor som inte kan spelas med denna CD-receiver. Uppspelning av MP3- och WMA-skivor MP3- och WMA-filer inspelade på en CD-R/CD-RW kan spelas med denna CD-receiver. Använd skivor som har spelats in med ISO9660 Level filsystem. (Katalogdjupet som stöds är åtta nivåer, samma som ISO9660 Level ) Skivor inspelade med HFS (Hierarchical File System) kan inte spelas. Upp till 99 mappar (inklusive rotmappen) och upp till 499 filer (inklusive rot) och filer kan upptäckas och spelas. Stäng alltid skivfacket. En skiva inspelad med en brännare eller dator kan i vissa fall inte spelas. (Orsak: Skivkaraktär, skadade eller smutsiga skivor, smuts på spelarens lins, kondens, etc.) Det kan hända att en skiva som är inspelad på en dator inte kan spelas på grund av programinställningar eller miljö. Spela in skivan med rätt format. (Kontakta programtillverkaren för mer information.) En skiva med otillräcklig minneskapacitet kan inte spelas upp ordentligt. Uppspelning av MP3-skivor Endast MP3-filer med filändelse.mp3 eller.mp3 stöds. Denna CD-receiver stöder filer inspelade i MPEG Audio Layer 3 (3-30 kbps) med en samplingsfrekvens på 3/44,/48 khz. Variabla bithastigheter (VBR) mellan 3 kbps och 30 kbps stöds. Tidsinformationen under uppspelning av VBR kanske inte visas korrekt. Uppspelning av WMA-skivor WMA står för Windows Media Audio, en ljudkompressionsteknologi som utvecklats av Microsoft Corporation USA. Endast WMA-filer med filändelse.wma eller.wma stöds. Koda WMA-filen med ett program godkänt av Microsoft Corporation USA. Filen kan inte spelas upp ordentligt om den kodas med ett program som inte stöds. Variabla bithastigheter (VBR) mellan 3 kbps och 9 kbps (3/44,/48 khz) stöds. Kopieringsskyddade WMA-filer kan inte spelas upp. WMA Pro, Lossless och Voice stöds inte. Sv-

11 Skivanteckningar Fortsättning Hantering av skivor Håll skivan i kanten eller i mitten. Undvik att vidröra uppspelningsytan (ytan utan tryck). Yta med etikett (tryckt yta) Uppspelningsyta Fäst inte papper eller klistermärken eller skriv på uppspelnings- eller etikettytan på skivan. Se till att inte repa eller skada skivan. Försiktighetsåtgärder för hyrda skivor Använd inte skivor med rester från tejp, hyrskivor med etiketter som kan tas bort eller skivor med utsmyckningsetiketter. Denna typ av skivor kan komma att fastna i CD-receivern eller skada CD-receivern. Vård av skivor Om skivan är smutsig, kommer CD-receivern att ha svårt att läsa signaler och ljudkvalitén kan minska. Om skivan är smutsig, torka av fingeravtryck och smuts försiktigt med en mjuk trasa. Torka lätt inifrån och ut. För att avlägsna svår damm eller smuts, torka skivan med en mjuk i vatten fuktad trasa och torka den sedan med en torr trasa. Använd inte rengöringsspray för analoga skivor eller antistatiska medel, etc. Använd aldrig flyktiga kemikalier som t.ex. bensen eller förtunningsmedel då de kan tränga in i skivans yta. Försiktighetsåtgärder för skivor som kan användas med bläckstråleskrivare Lämna inte en CD-R/CD-RW med en etikett utskriven med en bläckstråleskrivare i CD-receiver under en längre tid. Denna skiva kan komma att fastna i CD-receivern eller skada CD-receivern. Ta bort skivan från CD-receiver när den inte spelas och förvara den i ett fodral. En nytryckt skiva kan fastna enkelt och bör inte spelas omedelbart. Sv-

12 Ansluta antenner I detta avsnitt ges en förklaring av hur man ansluter den medföljande FM-antennen och AM-ramantennen. CD-receiver mottar inga radiosignaler om en antenn inte anslutits och därför måste antennen anslutas innan du använder frekvensväljaren. För in kontakten ordentligt i jacket. Tryck. För in sladd. Släpp. Montera AM-ramantenn Viktigt: Var försiktig så att du inte skadar dig när du använder häftstift. Häftstift, osv. AM-ramantenn (medföljer) FM-antenn för inomhusbruk (medföljer) Om du inte får bra mottagning med den medföljande FM-antennen för inomhusbruk ska du prova en kommersiellt tillgänglig FM-antenn för utomhusbruk istället. Om du inte får bra mottagning med den medföljande AM-ramantenn för inomhusbruk ska du prova en kommersiellt tillgänglig AM-antenn för utomhusbruk istället. När CD-receivern är klar för användning måste du ställa in en AM-radiostation och justera AM-antennens position för att få bästa möjliga mottagning. Håll antennen så långt bort som möjligt från CD-receiver, TV:n, högtalarkablar och strömkablar. Sv-3

13 LINE INPUT Ansluta högtalare Ansluta högtalarna Anslut den högra högtalaren till CD-receiverns högra (R) SPEAKERS terminaler. Anslut den vänstra högtalaren de vänstra (L) SPEAKERS terminalerna. Anslut den positiva (+) terminalen på varje högtalare till den motsvarande positiva (+) terminalen på CDreceivern. Anslut den negativa (-) terminalen på varje högtalare till den motsvarande negativa (-) terminalen på CD-receivern. Använd de röda kablarna för att ansluta de positiva (+) terminalerna. Höger högtalare Vänster högtalare Högtalarterminaler av skruvtyp Skala bort -5 mm isolering från högtalarkablarnas ändar och tvinna de nakna ledarna ordentligt, så som visas. till 5 mm Anslut endast högtalare med en impedans på mellan 4 och 6 ohm. Om man ansluter en högtalare med lägre impedans så kan högtalaren skadas. Var noga med att inte kortsluta de positiva och negativa kablarna. Detta kan skada CD-receivern. Högtalarkabel Röda kablar Anslut inte båda högtalarkablarna till samma L- och R-terminaler (fig.). Anslut inte mer än två högtalarterminaler till varje högtalare (fig.). Fig. Fig. LINE INPUT Strömförsörjd subwoofer Ansluta andra komponenter Om anslutningar Innan du utför någon typ av anslutningar ska du läsa handböckerna som medföljer dina komponenter. Anslut inte nätkabeln innan du har slutfört och kontrollerat alla anslutningar. Tryck in kontakterna hela vägen Rätt! för att få en ordentlig anslutning (lösa anslutningar kan orsaka störningar eller fel). Förhindra störningar genom att Fel! hålla ljudkablar på avstånd från nätkablar och högtalarkablar. Placera inte saker ovanpå CD-receivern, då detta kan påverka ventilationen. Viktigt: Förhindra skador på locken genom att hålla kontakten rak när den förs in eller tas ut. Sv-4

14 ON/STANDBY STANDBY Ansluta andra komponenter Fortsättning Ansluta en Onkyo RI-dockningsstation (fjärrinteraktiv dockningsstation) Följande diagram visar hur man ansluter en Onkyo RI-dockningsstation (fjärraktiv dockningsstation)(tillval). Anslut någon av dem. RI-dockningsstation R L ANALOG AUDIO OUT SYNC/ ipod P C UNSYNC Digital mediaöverföring Vad kan man göra med? Anslutning av en Onkyo RI-dockningsstation till CD-receivern med en -kabel låter dig kontrollera RIdockningsstationen med CD-receiverns fjärrkontroll. Dessutom så kommer CD-receivern att automatiskt välja RIdockningsstationen som ingångskälla om man startar avspelningen på den. För att använda, så måste man ansluta Onkyo RI-dockningsstationen till CD-receivern med en -kabel (om du ansluter Onkyo RI-dockningsstationen till LINE IN så måste du även ansluta den med en analog ljudkabel.). Ställ RI MODE reglaget på RI-dockningsstationen på HDD eller HDD/DOCK. Se RI-dockningsstationens bruksanvisningen för mer information. Ställ in ingångsdisplayen på CD-receiver på DOCK (se sidan 9). Ansluta nätkabeln Innan du ansluter nätkabeln ska du ansluta alla högtalare och komponenter. Påslagning av CD-receivern kan orsaka en tillfällig strömtopp som kan störa annan utrustning som är ansluten till samma elkrets. Om detta är ett problem ska CD-receivern kopplas in till en annan elkrets. Koppla aldrig ur nätkabeln från CD-receivern när den andra änden är inkopplad i vägguttaget. Detta kan göra att du utsätts för elektriska stötar. Koppla alltid ur nätkabeln från vägguttaget först och koppla sedan ur CD-receivern. Använd inte någon annan nätkabel än den som medföljer CD-receivern. Den medföljande nätkabeln är exklusivt utformad för användning med CD-receivern och får inte användas med annan utrustning. Anslut den medföljande nätkabeln till CD-receiverns AC INLET. Till vägguttaget Sätt i nätkabeln i ett vägguttag. Sv-5

15 Grundläggande funktioner Denna instruktionsbok beskriver hur man använder fjärrkontrollen, om inget annat anges. Slå på CD-receiver För att slå på CD-receiver, tryck på På/Standby [] på fjärrkontrollen. Tryck på knappen På/Standby [] igen för att ställa CDreceivern till Standby. Man kan även använda [ON/STANDBY]-knappen på CD-receivern. För mer information om inställningar för energiförbrukning, se ASb (Auto standby) (se sidan 9), SleepCharge (se sidan 9). Justering av volymen Justera volymen med VOLUME [/]-knappen. Man kan även använda [VOLUME]-kontrollen på CDreceivern. Välja ingångskälla Välj ingångskälla med fjärrkontrollen genom att använda knapparna [INPUT SELECTOR]. På CDreceivern trycker du upprepade gånger på [INPUT] knappen. Ingångskällorna väljs i följande ordning. (CD-receiver) CD LINE LINE AUX IN AM FM USB COAXIAL OPTICAL (Fjärrkontroll) [LINE]: [DIGITAL]: [TUNER]: LINE LINE AUX IN OPTICAL COAXIAL FM AM Justera ton Tryck upprepade gånger på [TONE]- knappen. Inställningen kommer att ändras i följande ordning: Bass, Treble, Balance, PM.Bass, Direct Använd pilarna []/[] för att justera tonen. Bass, Treble. 3 till 0 till +3 i steg om. (Standardvärdet är 0.) Balance L7 till 0 till R7 i steg om. (Standardvärdet är 0.) PM.Bass(Fasmatchande bas) Från de varma låga noterna från en cello till de djupa frekvenserna i elektronisk musik, ett bra, kompakt ljudsystem ska erbjuda massor med basresonans. Samtidigt som traditionella förstärkarsystem effektivt förstärker lågfrekventa ljud så påverkas de ofta av fasskiftningseffekter, vilket kan överväldiga frekvenser i mellanregistret och göra ljudet grumligt. Vår fasmatchande basförstärkningsteknologi bevarar effektivt skärpan i mellanregistret-vilket tillåter sång och stråkar att glänsa-samtidigt som man bibehåller en mjuk, kraftfull basrespons vid alla volymnivåer. När de fasmatchande basfunktionen är aktiv så syns indikatorn S.Bass på displayen. On Off (standard) Om PM.Bass-funktionen ställs in på On, så kan Direct -funktionen inte väljas. Man måste ställa PM.Bass-funktionen till Off för att aktivera Direct -funktionen. Direct När Direct-funktionen är aktiv så kopplas ljudet förbi tonkontrollerna, så att du kan avnjuta av ett rent ljud. DIRECT-indikatorn visas på displayen. On Off (standard) Om Direct-funktionen ställs in på On, så kan Bass, Treble och PM.Bass -funktionerna inte väljas. Man måste ställa Direct-funktionen till Off för att aktivera dessa inställningar. Sv-6

16 Grundläggande funktioner Fortsättning Ställa in displayens ljusstyrka Du kan justera ljusstyrkan för CD-receiverns display. Tryck ner [DIMMER]-knappen upprepade gånger för att gå igenom följande mönster: Normal ljusstyrka. Mörk ljusstyrka. Mörkare ljusstyrka. Använda hörlurar Vrid ner volymen och anslut sedan dina stereohörlurar till minijacket för hörlurar. Högtalarna matar inte ut något ljud medan hörlurar är anslutna. Tysta ljudet För att tysta utmatningen av CD-receiver så trycker man på [MUTING]-knappen på fjärrkontrollen. MUTINGindikatorn visas på displayen. För att slå på ljudet igen för CD-receiver, trycker man på [MUTING]-knappen igen. Medan CD-receivern är tystad: Om man vrider på [VOLUME]-kontrollen på CDreceivern eller om man trycker på VOLUME [/]- knapparna på fjärrkontrollen så aktiveras ljudet på CDreceivern igen. Om du slår av CD-receiver, nästa gång du slår på den, kommer CD-receiver inte att vara tyst. Använda vilolägestimern Med vilolägestimern kan du ställa in CD-receivern så att den stängs av automatiskt efter en angiven tid. Tryck på [SLEEP]-knappen upprepade gånger för att välja önskad vilotimer. Med [SLEEP]-knappen så kan man ställa in vilolägestiden från 90 till 0 minuter i steg om 0 minuter. När vilolägestimern har ställts in visas indikatorn SLEEP på displayen. Vilotiden visas på displayen i cirka 5 sekunder, sedan visas föregående display igen. Kontrollera återstående vilotid För att kontrollera återstående vilotid trycker man på [SLEEP]-knappen. Observera att vilotiden minskas med 0 minuter om du trycker på knappen [SLEEP] när vilotiden visas på displayen. Avbryta vilolägestimern För att avbryta vilotimern trycker man upprepade gånger på knappen [SLEEP] tills det att indikatorn SLEEP försvinner. Sv-7

17 Uppspelning av CD 3 Tryck på knappen öppna/stäng [] för att öppna skivfacket. Placera CD:n i facket med etiketten vänd uppåt. Placera en 8 cm CD i fackets mitt. Tryck på []-knappen för att starta uppspelningen. Skivfacket stängs och uppspelning startar. Play -indikatorn visas. Att stoppa uppspelning: Tryck på stopp []-knappen. Att pausa uppspelningen: Tryck på paus []-knappen. Paus -indikatorn visas. För att återuppta uppspelningen trycker man på Pause [] eller Play []-knappen igen. För att snabbspola framåt eller bakåt Under uppspelning eller när uppspelningen är pausad så håller man in Fast Forward []- knappen för att snabbspola framåt eller Reverse []-knappen för att snabbspola bakåt. Ta ur CD:n: Tryck på knappen öppna/stäng [] för att öppna skivfacket. Audio-CD-display MP3/WMA CD-display Välja spår Totalt antal mappar Totalt antal spår DISC TOTAL tänds. Skivnamn eller format Totalt antal filer Total speltid Tryck på knappen Previous [] för att gå tillbaka till början av den aktuella låten. Tryck upprepade gånger på knappen [] för att välja tidigare spår. Om man trycker på knappen Previous [] när uppspelningen är pausad så väljs det tidigare spåret. Tryck knappen Next [] för att välja nästa spår. Visa CD-information Under uppspelning trycker man upprepade gånger på [DISPLAY]-knappen på fjärrkontrollen för att visa följande CD-information. Förfluten tid REMAIN Tänds när spårets kvarvarande tid visas. TOTAL REMAIN Tänds när skivans kvarvarande tid visas. : visas om den totala tiden överstiger 99 minuter och 59 sekunder. Att välja filer (MP3/WMA) Det finns två lägen för att välja filer (MP3/WMA-filer): Navigeringsläge och läge Alla mappar. I navigeringsläge kan du välja filer (MP3/WMA-filer) genom att navigera genom mappstrukturen, flytta in och ur mappar och undermappar. I läget Alla mappar, visas alla mappar på samma nivå, vilket gör det enkelt att välja mappar oavsett struktur. I denna bruksanvisning, kallas MP3/WMA-filer för filer. Och mappar (kataloger) kallas mappar. Om du inte väljer en speciell MP3/WMA-fil eller mapp för uppspelning, kommer alla MP3/WMA-filer på skivorna att spelas upp i numerisk ordning med början med fil #. Att välja filer i navigeringsläge Detta läge kan endast användas när uppspelning är stoppad. 3 Tryck på Stop []-knappen när uppspelningen är stoppad. CD-receiver övergår i navigeringsläge och [Root] visas på displayen. Tryck på Play []-knappen. Namnet på den första mappen en nivå under rotmappen visas på displayen. Om skivan inte innehåller några mappar, kommer det första filnamnet att visas. Använd Previous- och Next []/[]- knapparna för att välja andra mappar och filer som är på samma nivå. Sv-8

18 Uppspelning av CD Fortsättning 4 5 Att välja filer i läget Alla mappar Detta läge kan endast användas när uppspelning är stoppad. 3 4 För att komma åt filer eller undermappar inuti en annan mapp, så väljer man mappen och trycker sedan på Play []-knappen. Använd Previous- och Next []/[]- knapparna för att välja filer och undermappar inuti denna mapp. Tryck på Pause []-knappen för att flytta upp en nivå. Tryck på [ENTER] eller Play []-knappen för att starta uppspelningen. Du kan även använda Stop []-knappen och [MENU/ENTER] manöverhjulet på CD-receivern. Funktionen för Stop [] på CD-receivern kan ställas in från STOP KEY (se sidan ). Tryck på Pause [] -knappen när uppspelningen är stoppad. CD-receiver övergår i läget Alla mappar och visas på displayen. Använd knapparna Föregående och Nästa []/[] för att välja övriga mappar. För att spela upp den första filen i den valda mappen, gå till steg 4. För att gå till filerna inuti mappen trycker man på Play []-knappen. För att välja filerna i denna mapp repeterar man steg. För att välja en annan mapp så trycker man på Paus []-knappen igen och använder knapparna Föregående och Nästa []/[] för att välja den. Tryck på [ENTER] eller Play []-knappen för att starta uppspelningen. Du kan även använda Stop []-knappen (tryck in och håll) och [MENU/ENTER] manöverhjulet på CDreceivern. Funktionen för Stop [] på CD-receivern kan ställas in från STOP KEY (se sidan ). Avbryta Navigerings- eller Alla mappar-läget För att avbryta Navigerings- eller Alla mappar-läget när man väljer MP3/WMA-filer, sås går man tillbaka till den ovanliggande nivån och trycker på Stop []-knappen. Att välja mappar och filer via nummer Använd nummerknapparna som visas i nedan exempel för att mata in mappnummer. (Audio-CD) Till exempel, för att ange fil#8, tryck på [8]. För att ange fil #34, tryck på [>0], [3], och [4]. För att ange fil #34, tryck på [>0], [], [3], och [4]. Om en mapp innehåller mer än 99 filer, måste enkeloch dubbelsiffriga tal föregås av nollor. (MP3/WMA CD) Tryck på [>0] en gång för att välja filerna, två gånger för att välja mapparna och ange numren. Visa MP3/WMA-information Du kan visa olika information för MP3/WMA-filer som spelas, inklusive ID3-taggar så som titel, artistnamn och albumnamn. Under uppspelning trycker man upprepade gånger på [DISPLAY]-knappen för att visa följande MP3/WMA-information. Förfluten tid : visas om den förflutna tiden överstiger 99 minuter och 59 sekunder. Filnamn Mappnamn Titelnamn (om ID3-tagg finns) Artistnamn (om ID3-tagg finns) Albumets namn (om ID3-tagg finns) Samplingsfrekvens och bithastighet Om ett fil- eller mappnamn innehåller tecken som inte kan visas kommer ett understreck att visas istället för dessa tecken. Alternativt kan du ange CD-receiver så att namnen som innehåller sådana tecken visas som File_n eller Folder_n, där n är fil- eller mappnummer (se sidan ). Sv-9

19 Uppspelning av CD Fortsättning Uppspelning från minne Vid uppspelning från minne kan man skapa en spellista på upp till 5 spår. Detta läge kan endast användas när uppspelning är stoppad. 3 Tryck på knappen [MEMORY]. MEMORYindikatorn visas. Använd knapparna Föregående och Nästa []/[] för att välja det första spåret du vill lägga till i spellistan och tryck sedan på Play []-knappen. Upprepa detta steg för att lägga till ytterligare spår till spellistan. Du kan även använda siffertangenterna på fjärrkontrollen för att välja spår. Att välja MP3/WMA-filer för uppspelning från minne: I Navigerings-läge, använd steg -4 på sidorna 8, 9. I Alla mappar-läge, använd steg -3 på sidan 9. Du kan lägga till upp till 5 spår till spellistan. Om du försöker att lägga till fler kommer meddelandet Memory Full att visas. Tryck på []-knappen för att starta uppspelningen från minne. Att välja andra spår under uppspelning av minne För att välja andra spellistor under uppspelning från minne så använder man knapparna Föregående och Nästa []/[] på fjärrkontrollen. Se vad som finns i spellistan För att se vilka spår som finns i spellistan, med uppspelning stoppad, använder man knapparna Fast Reverse och Fast Forward []/[] för att bläddra igenom spellistan. Avlägsna spår från spellistan Tryck på Stop [CLEAR]-knappen när uppspelningen av minne är stoppad. Varje tryck kommer att avlägsna senaste spåret från spellistan. Avbryta uppspelning från minne Tryck på [MEMORY]-knappen för att avbryta uppspelningen från minne. Spellistan kommer att raderas när du avbryter uppspelning från minne, välj slumpvis uppspelning, tryck på knappen Öppna/Stäng [] för att öppna skivfacket, eller stäng av CD-receiver. Slumpmässig uppspelning I slumpmässig uppspelning kommer alla spår på en skiva att spelas upp i slumpmässig ordning. Detta läge kan endast användas när uppspelning är stoppad. Tryck på knappen [RANDOM]. RANDOMindikatorn visas. Avbryta slumpmässig uppspelning Tryck på [RANDOM]-knappen för att avbryta slumpmässig uppspelningen. Slumpmässig uppspelning avbryts när man trycker på knappen Öppna/Stäng [] för att öppna skivfacket, eller när man stänger av CD-receivern. Upprepad uppspelning I upprepad spelning kan du spela upp en hel CD eller ett spår upprepade gånger, eller kombinera det med minnesuppspelning för att spela upp en spellista upprepade gånger, eller slumpmässig uppspelning för att spela upp alla spår på en skiva i slumpmässig ordning upprepade gånger. Tryck på [REPEAT]-knappen upprepade gånger tills det att eller -indikatorns visas. Upprepad- uppspelning kan inte kombineras med uppspelning av minne, slumpmässig uppspelning. Avbryta upprepad uppspelning För att avbryta upprepad uppspelning så trycker man upprepade gånger på [REPEAT]-knappen tills det att både och -indikatorn försvinner. Upprepad uppspelning avbryts när man trycker på knappen Öppna/Stäng [] för att öppna skivfacket, eller när man stänger av CD-receivern. Sv-0

20 Uppspelning av CD Fortsättning Inställningar för MP3/WMA Med inställningarna för MP3/WMA kan man ändra hur informationen för dessa visas och hur MP3/WMA-CD spelas upp. Detta läge kan endast användas när uppspelning är stoppad Tryck på [MENU]-knappen och använd sedan Pil []/[]-tangenterna för att välja MP3 Setting. Använd Pil []/[]-tangenterna för att välja de inställningar du vill ändra. Inställningarna förklaras i nästa kolumn. Använd Pil []/[]-tangenterna för att välja preferensalternativen. När inställningarna har ställts in, visas Complete på displayen. För att avbryta förfarandet vid någon tillfälle, tryck på [MENU]. Tryck på knappen [RETURN] för att återgå till den föregående menyn. Man kan även använda [MENU/ENTER] manöverhjulet på CD-receivern. Inställningar BAD NAME Denna inställning bestämmer om fil- eller mappnamn som innehåller tecken som inte kan visas ska ersättas med File_n or Folder_n, där n är början på fileller mappnamnet. När den är satt till Not kommer tecken som kan visas att visas och understreck används istället för eventuella tecken som inte kan visas. För ID3-taggar kommer understreck istället för tecken som inte kan visas oavsett denna inställning. Replace Not (standard) ID3 VER. Denna inställning bestämmer om version.0/. taggarna läses och visas eller inte. När den är satt till Not Read kommer version.0/. ID3-taggar inte att visas. Read (standard) Not Read ID3 VER. Denna inställning bestämmer om version./.3/.4- taggarna läses och visas eller inte. När den är satt till Not Read kommer version./.3/.4 ID3-taggar inte att visas. Read (standard) Not Read CD EXTRA Denna inställning gäller för CD Extra-skivor och bestämmer om musik i ljudsessionen eller MP3/WMAfiler i datasessionen spelas. Audio (standard) MP3 JOLIET Denna inställning gäller för MP3/WMA-CD-skivor i Joliet-format och bestämmer om CD-receiver läser SVD-data eller behandlar skivan som en ISO skiva. Normalt så behöver denna inställning inte ändras. SVD (Supplementary Volume Descriptor) stöder långa fil- och mappnamn och tecken förutom bokstäver och siffror. Use SVD (standard) ISO9660 HIDE NUMBER Denna inställning bestämmer om siffror i början på ett fil- eller mappnamn göms eller inte. När du skapar en MP3/WMA CD på en dator kan du normalt sett inte bestämma uppspelningsordningen på filerna. Men om du numrerar MP3/WMA-filer i ordning med början på 0, 0, 03 osv. så kommer de att spelas upp i den ordningen. Om du inte vill att dessa nummer ska visas på displayen så väljer du Enable. Disable: (standard) Enable: Filens och mappens fulla namn, inklusive nummer, kommer att visas. Filens och mappens namn kommer att visas, men nummer är dolda. STOP KEY Denna inställning bestämmer hur Stop []-knappen på CD-receiver fungerar. När alternativet Navigation är valt, så kommer läget navigering att välja genom ett tryck på Stop []- knappen. När alternativet All Folder är valt, så kommer läget Alla mappar att välja genom ett tryck på Stop []- knappen. När alternativet Disable är valt kommer inte CDreceiver att övergå till läget navigering eller alla mappar vid tryck på Stop []-knappen. Navigation (standard) All Folder Disable Sv-

TX-NR626. Innehåll. Bruksanvisning AV-RECEIVER. Säkerhetsinformation och inledning...2. Innehållsförteckning...5. Anslutningar...

TX-NR626. Innehåll. Bruksanvisning AV-RECEIVER. Säkerhetsinformation och inledning...2. Innehållsförteckning...5. Anslutningar... Innehåll AV-RECEIVER TX-NR66 Säkerhetsinformation och inledning... Innehållsförteckning...5 Anslutningar... Påslagning & grundläggande funktioner...0 Bruksanvisning Uppspelning...8 Avancerad användning...47

Läs mer

Honda SD navigationssystem. Ljud Navigation

Honda SD navigationssystem. Ljud Navigation Honda SD navigationssystem Ljud Navigation Förord Säkerhetsföreskrifter Svenska Följ säkerhetsåtgärderna nedan när systemet används. Förvara handboken på en lättillgänglig plats (t.ex. i handskfacket på

Läs mer

2DIN CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-W296BT CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-195BT

2DIN CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-W296BT CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-195BT FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ ТОЛЬКО ДЛЯ

Läs mer

CDE-178BT. ide-178bt CDE-175R

CDE-178BT. ide-178bt CDE-175R FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ ТОЛЬКО ДЛЯ

Läs mer

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning Blu-ray Disc -spelare Bruksanvisning Innehåll VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 3 UPPACKNING 5 INSTALLATIONSPLATS 5 RENGÖRING 5 TACK FÖR ATT DU VALDE HARMAN KARDON 5 BDT 3-/BDT 30-SPELARENS FUNKTIONER 6 MEDFÖLJANDE

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD FARGE TV MED FJERNKONTROLL FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 1

Läs mer

RDS DVD-Video Tuner DVA-9965R. BEDIENUNGSANLEITUNG Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte vor Gebrauch des Gerätes.

RDS DVD-Video Tuner DVA-9965R. BEDIENUNGSANLEITUNG Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte vor Gebrauch des Gerätes. FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/ PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK R RDS DVD-Video Tuner DVA-9965R EN DE TM

Läs mer

Blu-ray Disc/DVD Hemmabiosystem

Blu-ray Disc/DVD Hemmabiosystem 4-279-067-11(2) (SE) Blu-ray Disc/DVD Hemmabiosystem Bruksanvisning BDV-L800/BDV-L800M/BDV-L600 VARNING! Installera inte enheten i ett inneslutet utrymme, såsom en bokhylla eller ett skåp. Täck inte över

Läs mer

AVR 700/AVR 70/AVR 70C

AVR 700/AVR 70/AVR 70C Ljud-/videomottagare Bruksanvisning Innehåll Inledning 3 Medföljande tillbehör 3 Viktig säkerhetsinformation 3 Placera ljud-/videomottagaren 3 Reglage på den främre panelen 4 Uttag på den bakre panelen

Läs mer

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7 Innehåll TV - funktioner... 2 Konfigurering av nätverksinställningar... 19 Kära SHARP-kund... 3 Ansluta till din mobiltelefon via Wifi... 19 Viktiga säkerhetsföreskrifter... 3 Använda MIRACAST... 20 Miljöinformation...

Läs mer

Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770

Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770 Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770 VARNING Placera inte apparaten där det är ont om utrymme, t.ex. i en bokhylla eller i en stängt skåp. Täck inte över ventilationsöppningarna på enheten med

Läs mer

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska HKTS 20/HKTS 30 hemmabiosystem Bruksanvisning Svenska Designed to Entertain. Viktiga säkerhets Instruktioner 1. Läs igenom instruktionerna. 2. Behåll instruktionerna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4.

Läs mer

1. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

1. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER Tack för att du har köpt denna Clarion-apparat. Läs igenom hela bruksanvisningen innan du börjar använda bilstereon. Spara bruksanvisningen på något lättillgängligt ställe (t.ex. i handskfacket) efter

Läs mer

KIV-700 BRUKSANVISNING

KIV-700 BRUKSANVISNING DIGITAL MEDIASPELARE MED RECEIVER KIV-700 BRUKSANVISNING Innan du läser denna bruksanvisning bör du klicka på knappen nedan för att kontrollera om det finns någon uppdatering. 10ORD_IM316_Ref_sv_02_E Innehållsförteckning

Läs mer

1. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

1. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER Innehåll 1. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER...166 Hantering av CD-Skivor...167 2. KONTROLLER...5 3. TERMINOLOGI...168 Knapparnas Namn och Vad de Används till...168 Indikeringar på Displayen...170 LCD-Skärmen (Flytande

Läs mer

Bruksanvisning. Förberedelser för användning av projektorn. Projicera en bild. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera

Bruksanvisning. Förberedelser för användning av projektorn. Projicera en bild. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera Bruksanvisning Förberedelser för användning av projektorn Projicera en bild Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera Använda projektorn via ett nätverk Ändra projektorns inställningar

Läs mer

HKTS 9/16. Hemmabiosystem. Bruksanvisning Svenska

HKTS 9/16. Hemmabiosystem. Bruksanvisning Svenska HKTS 9/16 Hemmabiosystem Bruksanvisning Svenska HKTS 9/16 Hemmabiosystem Bruksanvisning Innehållsförteckning Inledning...3 Beskrivning och funktioner...3 HKTS200SUB anslutningar på Subbasens baksida...4

Läs mer

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503 IN1501, IN1503 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03 Regulatory models: P1501, P1503 Intyg om överensstämmelse Tillverkare: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Portland, Oregon 97223-8368

Läs mer

LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok

LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok TB300 TB350 LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok Tack för att du har köpt denna Samsung-produkt. Om du vill få mer heltäckande service kan du registrera din produkt på www.samsung.com/register Figurer

Läs mer

Läs denna handbok innan du installerar någon

Läs denna handbok innan du installerar någon Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Läs denna handbok innan du installerar

Läs mer

Pinell Supersound II

Pinell Supersound II Användarhandbok Pinell Supersound II DAB+-/DAB-/FM-/Internetradio www.pinell.no Innehåll Säkerhetsinformation 3 FCC-information 4 Kartongens innehåll 5 Snabbvägledning för Internetradio 6 Detta behöver

Läs mer

Innehåll. Bruksanvisning FULL HD LCD-skärm (för företag) TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER TQB0AC0100-2. Svenska. Norsk.

Innehåll. Bruksanvisning FULL HD LCD-skärm (för företag) TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER TQB0AC0100-2. Svenska. Norsk. Norsk Suomi Modellnummer TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER Bruksanvisning FULL HD LCD-skärm (för företag) Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter...2 Säkerhetsföreskrifter...3 Tillbehör...6 Anslutningar...7

Läs mer

Manual Radio medium med Bluetooth Komplett manual för Scania radio medium med BLuetooth

Manual Radio medium med Bluetooth Komplett manual för Scania radio medium med BLuetooth Manual Radio medium med Bluetooth Komplett manual för Scania radio medium med BLuetooth Manualen är nedladdad från www.scania.com/manuals 1 Översikt (1) Vänster kombinationsknapp Volymreglage, på-/av-knapp

Läs mer

CAR RADIO KÖLN 230 BT 1 011 402 212 001 DRESDEN 230 BT 1 011 402 202 001. Enjoy it. Bruks- och monteringsanvisning

CAR RADIO KÖLN 230 BT 1 011 402 212 001 DRESDEN 230 BT 1 011 402 202 001. Enjoy it. Bruks- och monteringsanvisning CAR RADIO KÖLN 230 BT 1 011 402 212 001 DRESDEN 230 BT 1 011 402 202 001 Enjoy it. Bruks- och monteringsanvisning Knappar och reglage 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 15 14 13 12 11 10 1 -knapp Att frigöra den löstagbara

Läs mer

Användarhandbok. www.mio-tech.com

Användarhandbok. www.mio-tech.com Användarhandbok www.mio-tech.com Utgåva: R02 (EU) Varumärken Ord-märket Bluetooth och dess loggor ägs av Bluetooth SIG, Inc. Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som

Läs mer

Manual. Introduktion. Om du vill läsa manualen på ett annat språk än svenska eller senare upplagor av den kan du gå in på webbplatsen www.bones.ch.

Manual. Introduktion. Om du vill läsa manualen på ett annat språk än svenska eller senare upplagor av den kan du gå in på webbplatsen www.bones.ch. Manual Introduktion Den här manualen ger en heltäckande beskrivning av Milestone 312. Om du bara vill ha en kortare introduktion för att komma igång med att använda spelaren räcker det att läsa snabbguiden

Läs mer

Bärbar projektor NP905/NP901W. Bruksanvisning

Bärbar projektor NP905/NP901W. Bruksanvisning Bärbar projektor NP905/NP901W Bruksanvisning 2:a utgåva, juli 2008 Information om USB trådlöst LAN: Projektorserierna NP905/NP901W som distribueras i vissa regioner och länder levereras inte med USB trådlös

Läs mer

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories.

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories. Copyright 2011 Anvia TV Oy Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna bruksanvisning får mångfaldigas, kopieras, spridas, distribueras, nerladdas, sparas eller förmedlas i någon form eller för något

Läs mer

Blu-ray Disc -/DVDhemmabiosystem

Blu-ray Disc -/DVDhemmabiosystem 4-456-335-11(1) (SE) Blu-ray Disc -/DVDhemmabiosystem Användarinstruktioner BDV-N9100W/BDV-N9100WL/BDV-N8100W BDV-N7100W/BDV-N7100WL VARNING Installera inte enheten i ett inneslutet utrymme som en bokhylla

Läs mer

Innehåll SVENSKA. 4. Felsökning...16 5. Supporttiming...17 6. Specifikationer...17. 2. Inställning av din TV...11

Innehåll SVENSKA. 4. Felsökning...16 5. Supporttiming...17 6. Specifikationer...17. 2. Inställning av din TV...11 Innehåll Reglerande information... Beskrivning av varningssymbolerna... Säkerhetsnoteringar... Förord...4 Garanti och service / Reparation...4 Rengöring...4 1. Komma igång...5 Förpackningens innehåll...5

Läs mer