VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELDSVÅDA OCH ELEKTRISKA STÖTAR FÅR DEN HÄR AP- PARATEN INTE UTSÄTTAS FÖR REGN ELLER FUKT.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELDSVÅDA OCH ELEKTRISKA STÖTAR FÅR DEN HÄR AP- PARATEN INTE UTSÄTTAS FÖR REGN ELLER FUKT."

Transkript

1 VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELDSVÅDA OCH ELEKTRISKA STÖTAR FÅR DEN HÄR AP- PARATEN INTE UTSÄTTAS FÖR REGN ELLER FUKT. OBSERVERA: PÅ GRUND AV RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR FÅR HÖLJET (ELLER BAKPANELEN) INTE AVLÄGSNAS. DET FINNS INGA DELAR INUTI AP- PARATEN SOM KAN REPARERAS AV KONSUMEN- TEN. ÖVERLÅT ALLT REPARATIONSARBETE TILL KVALIFICERAD PERSONAL. WARNING RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN AVIS RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE NE PAS OUVRIR Blixtpilen inom en liksidig triangel är avsedd att varna användaren om att det finns oisolerad "farlig spänning" inuti apparaten som kan vara tillräckligt stark för att ge elektriska stötar med personskador som följd. Utropstecknet inom en liksidig triangel är avsedd att påminna användaren om att det finns viktiga användnings- och underhållsanvisningar i litteraturen som medföljer apparaten. Viktiga säkerhetsföreskrifter Sv-. Läs dessa anvisningar.. Spara dessa anvisningar. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4. Följ alla anvisningar. 5. Använd inte apparaten i närheten av vatten. 6. Rengör endast med en torr trasa. 7. Blockera inga ventilationsöppningar. Installera apparaten i enlighet med tillverkarens anvisningar. 8. Placera inte apparaten i närheten av någon värmekälla, såsom ett element, ett värmeregister, en spis eller någon annan värmealstrande apparat (t.ex. en förstärkare). 9. Upphäv inga säkerhetssyften med en polariserad eller jordningsanpassad stickkontakt. En polariserad stickkontakt har två blad, varav det ena är bredare än det andra. En jordningsanpassad stickkontakt har två blad och ett tredje jordningsstift. Det bredare bladet eller jordningsstiftet utgör säkerhetsdetaljer. Om den medföljande stickkontakten inte passar i ett nätuttag, så kontakta en elektriker för byte av det fasta nätuttaget. 0. Se till att skydda nätkabeln från att bli trampad på eller klämd, särskilt vid kontakterna, vid nätuttaget och vid nätintaget på apparaten.. Använd endast monteringsdelar/tillbehör i enlighet med tillverkarens specifikationer. TRANSPORTVAGNSVARNING. Använd endast en vagn, ett ställ, ett stativ, ett fäste eller ett bord till apparaten i enlighet med tillverkarens specifikationer eller som säljs tillsammans med S35A apparaten. Var försiktig vid förflyttning av apparaten på en vagn för att undvika personskada på grund av att vagnen tippar. 3. Koppla loss nätkabeln vid åskväder eller när apparaten inte ska användas under en längre tidsperiod. 4. Överlåt all service till en kvalificerad reparatör. Service krävs efter att apparaten har skadats på något sätt, t.ex. genom att nätkabeln eller någon kontakt har skadats, vätska eller något fast föremål har trängt in i apparaten, apparaten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar normalt eller har tappats i golvet. 5. Skador som kräver reparation Koppla loss apparaten från nätuttaget och överlåt reparation till en kvalificerad reparatör vid följande omständigheter: A. När nätkabeln eller stickkontakten skadats. B. Om vätska spillts eller föremål fallit in i apparaten. C. Om apparaten utsatts för regn eller vatten. D. Om apparaten inte fungerar som den ska, trots att anvisningarna i bruksanvisningen följs. Andra endast inställningen av de reglage som beskrivs i bruksanvisningen. Felaktig inställning av andra reglage kan resultera i skador som ofta kräver ett omfattande arbete av en kvalificerad tekniker för återställning av apparaten till normal driftstillstånd. E. Om apparaten tappats eller på annat sätt skadats. F. När apparaten uppvisar en tydlig förändring av prestanda - detta tyder på ett behov av reparation. 6. Intrång av föremål och vätska Tryck aldrig in några föremål av något slag genom öppningarna i apparaten, eftersom de kan komma i kontakt med delar som avger farlig spänning eller kortsluta delar och på så sätt orsaka eldsvåda eller elektriska stötar. Se till att apparaten inte utsätts för droppande eller stänkande vätskor. Placera ingen blomvas eller något annat vätskefyllt föremål ovanpå apparaten. Placera inte levande ljus eller något annat brinnande föremål ovanpå apparaten. 7. Batterier Tänk alltid på miljön och följ gällande lokala föreskrifter vid kassering av batterier. 8. Om apparaten placeras i en möbel, till exempel i en bokhylla eller i en stereobänk, så se till att tillräcklig ventilation tillgodoses. Se till att lämna ett utrymme på minst 0 cm ovanför och på sidorna av apparaten och på minst 0 cm bakom apparaten. Den bakre kanten på hyllan eller skivan ovanför apparaten bör vara placerad minst 0 cm från apparatens baksida eller väggen för att skapa ett mellanrum genom vilket varmluft kan strömma ut.

2 Försiktighetsåtgärder. Angående upphovsrätt Så länge det inte endast är för privat bruk är det förbjudet att kopiera upphovsrättsskyddat material utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd.. Nätströmssäkring Nätströmssäkringen i apparaten ska inte bytas ut av användaren. Kontakta en Onkyohandlare, om strömmen till apparaten inte kan slås på. 3. Vård Torka då och då av utsidan på apparaten med en mjuk trasa. Använd en mjuk trasa fuktad i en svag blandning av ett milt rengöringsmedel och vatten till att torka bort svårborttagna fläckar med. Torka därefter genast av apparaten med en ren och torr trasa. Använd inte slipande trasor, förtunningsmedel, alkohol eller andra kemiska lösningar som kan skada ytbehandlingen eller skrapa bort text från höljet. 4. Ström VARNING! LÄS NOGA IGENOM FÖLJANDE INFORMATION INNAN APPARATEN ANSLUTS TILL ETT NÄTUTTAG FÖRSTA GÅNGEN. Lokal nätspänning varierar i olika länder. Kontrollera noga att den lokala nätspänningen där apparaten ska användas överensstämmer med den spänning som står tryckt på apparaten baksida (t.ex. AC 30 V, 50 Hz eller AC 0 V, 60 Hz). Nätkabelns stickkontakt är till för att koppla loss apparaten från nätuttaget (strömkällan). Se till att stickkontakten alltid är lättillgänglig (snabbt kan kommas åt). För modeller med [POWER]-knapp eller med både [POWER]- och [ON/STANDBY]-knappar: Genom att trycka på knappen [POWER] för att välja OFF-läge kopplar inte bort huvudenheten helt. Om du inte avser att använda enheten under en längre tid, koppla bort nätkabeln från nätuttaget. För modeller med endast [ON/STANDBY]-knapp: Genom att trycka på knappen [ON/STANDBY] för att välja standby-läge kopplar inte bort huvudenheten helt. Om du inte avser att använda enheten under en längre tid, koppla bort nätkabeln från nätuttaget. BEMÆRK: Med [STANDBY/ON]-knappen i stilling STANDBY er DVD-spelaren stadig forbundet med lysnettet. Hvis du ikke vil anvende DVDspelaren i længere tid, skal du tage netledningen ud af stikkontakten. NB: Med [STANDBY/ON]-knappen i stilling STANDBY er DVD-spelaren stadig tilsluttet lysnettet. Hvis du ikke vil bruke DVD-spelaren i lengere tid, skal ledningen dras ut av stikkontakten. HUOM! Kytkimen STANDBY/ON asettaminen asentoon STANDBY ei katkaise kokonaan virtaa DVDspelaren:stä. Jos DVD-spelaren ei aiota käyttää pitkähköön aikaan, irrota verkkojohto pistorasiasta. 5. Förebyggande av hörselskador Observera För högt ljudtryck från öronsnäckor eller hörlurar kan orsaka hörselförlust. 6. Batterier och värmeexponering Warning! Batterier (batteripaket eller isatta batterier) får inte utsättas för hög värme från sol, eld eller liknande. 7. Vidrör aldrig apparaten med våta händer Hantera aldrig apparaten eller dess nätkabel med våta eller fuktiga händer. Låt en Onkyohandlare kontrollera apparaten innan den används igen, om vatten eller någon annan vätska har trängt in i apparaten. 8. Angående hantering Om apparaten behöver transporteras, så packa in den i den ursprungliga förpackningen, på samma sätt som den var förpackad när den först köptes. Lämna inte gummi- eller plastföremål ovanpå apparaten under lång tid, eftersom det kan resultera i att märken uppstår på höljet. apparaten ovansida och baksida kan bli varma under långvarig användning. Detta är helt normalt. Om apparaten lämnas oanvänd under alltför lång tid kan det hända att den inte fungerar ordentligt nästa gång den ska användas. Se därför till att använda apparaten då och då. Töm skivfacket och stäng av apparaten efter avslutad användning. 9. Installation av apparaten Installera apparaten på en välventilerad plats. Se till att tillförsäkra god ventilation runt om hela apparaten, särskilt om den placeras i en stereomöbel. Otillräcklig ventilation kan leda till att apparaten överhettas och orsaka funktionsfel. Utsätt inte apparaten för direkt solljus eller hög värme från en värmekälla, eftersom det kan leda till att temperaturen inuti apparaten blir så hög att den optiska pickupens livslängd förkortas. Undvik fuktiga eller dammiga platser och platser som utsätts för vibrationer från högtalarna. Placera aldrig apparaten på eller direkt ovanför en högtalare. Placera apparaten i horisontellt läge. Använd den aldrig stående på högkant eller på ett lutande underlag, eftersom det kan orsaka funktionsfel. Om apparaten placeras för nära en teve, en radio eller en videobandspelare, så kan det påverka ljudkvaliteten. Flytta i så fall apparaten bort från den aktuella störkällan. 0. För att uppnå tydliga bilder Apparaten är en högteknologisk precisionsapparat. Om linsen på den optiska pickupen eller mekanismen för skivdrift drabbas av nersmutsning eller förslitning kan det påverka bildkvaliteten. För att upprätthålla god bildkvalitet rekommenderar vi att inspektion och underhåll (rengöring eller utbyte av utslitna delar) utförs regelbundet efter cirka 000 timmars användning, beroende på driftsmiljö. Kontakta en Onkyohandlare angående detaljer. Sv-3

3 Försiktighetsåtgärder Fortsättning. Fuktbildning Fuktbildning kan skada apparaten. Läs noga följande information: På samma sätt kan fukt bildas på den optiska pickuplinsen, en av de viktigaste delarna inuti apparaten. Fuktbildning kan uppstå i följande situationer: när apparaten flyttas från en kall till en varm plats, när ett värmeaggregat slås på eller när kall luft från en luftkonditionerare blåser på apparaten, på sommaren, när apparaten flyttas från ett luftkonditionerat rum till en varm och fuktig plats, när apparaten används på en fuktig plats. Använd inte apparaten, när det finns risk för att fuktbildning uppstår. Fuktbildning kan orsaka skador på skivor och vissa delar inuti apparaten. Om kondens uppstår, koppla ur nätkabeln och lämna enheten i rumstemperatur under två till tre timmar. Gäller modeller till Europa Försäkran om konformitet Vi, ONKYO EUROPE ELECTRONICS GmbH LIEGNITZERSTRASSE 6, 894 GROEBENZELL, TYSKLAND betyger på eget ansvar att den ONKYO-produkt som beskrivs i denna bruksanvisning uppfyller föreskrifterna för följande tekniska standards: EN60065, EN5503, EN5500 och EN , GROEBENZELL, TYSKLAND K. MIYAGI ONKYO EUROPE ELECTRONICS GmbH Apparaten innehåller ett halvledarlasersystem och är klassificerad som en laserprudukt av klass. Följ därför noga anvisningarna i denna bruksanvisning för att garantera korrekt användning. Kontakta återförsäljaren av apparaten i händelse av att något problem uppstår. Försök aldrig öppna höljet, eftersom det medför risk för farlig strålning från laserstrålen. FÖRSIKTIGT! SYNLIG OCH OSYNLIG LASERSTRÅLNING AV KLASS M NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPEN. TITTA INTE DIREKT MOT STRÅLEN MED OPTISKA INSTRUMENT. DENNA PRODUKT ANVÄNDER EN LASER. ANVÄNDNING AV REGLAGE, JUSTERINGAR ELLER UTFÖRANDE AV ÅTGÄRDER UTÖVER VAD SOM ANGES I DENNA BRUKSANVISNING KAN RESULTERA I FARLIG BESTRÅLNING. Etiketten till höger sitter på apparatens baksida.. Denna apparat är en LASERPRODUKT KLASS och har således en laser innanför höljet.. Förhindra att lasern blottas genom att aldrig öppna höljet. Överlåt reparationer och underhåll åt en fackman. Dette mærke på bagpladen angiver, at:. Denne enhed er et KLASSE LASERPRODUKT, hvor der anvendes en laser, der er placeret inde i kabinette.. For at undgå at laseren afdækkes må afskærmningen aldrig fjernes. Overlad al servicering til kvalificeret personale. FARE: KLASSE M SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR ÅBEN. SE IKKE DIREKTE MED OPTISKE INSTRUMENTER. Denne etiketten som er å finne på baksidepanelet erklærer at:. Denne enheten er et KLASSE LASER PRODUKT og benytter laser inni kabinettet.. For å forhindre eksponering av laser, må dekslet ikke fjernes. Overlat alt servicearbeid til kvalifisert fagpersonell. FARE: KLASSE M SYNLIG OG USYNLIG LASERBESTRÅLING NÅR ÅPEN. SE IKKE DIREKTE MED OPTISKE INSTRUMENTER. Takaseinässä oleva tarra limoittaa, että:. Tämä laite on LUOKAN LASERLAITE ja sen sisällä on laser.. Jotta et joudu alttiiksi säteele, älä irrota laitteen kantta. Huoltotoimet on jätettävä ammattihenkilön suoritettavaksi. VAARA: SÄTEILEE LUOKAN M NÄKYVÄÄ JA NÄKYMÄTÖNTÄ LASERSÄTEILYÄ AVATTUNA. ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN OPTISILLA LAITTEILLA. Sv-4

4 Funktioner Förstärkare WRAT (förstärkarteknik för brett omfång) Symmetrisk effektförstärkarkrets digitala ingångar ( optiska/ koaxiala) 3 Ljudingångar och utgång Volymkretsar med optimal förstärkning 3 stegsinverterad Darlington förstärkardesign Subwoofer Pre-utgång CD-spelare Spelar CD, MP3/WMA CD, CD-R och CD-RW Programmering av 5 låtar repeat-lägen (spår/full) 3 spellägen (normal/slumpmässig/minne) VLSC (Vector Linear Shaping Circuitry) 9 khz/4-bitars D/A-konvertering ipod / iphone ipod /iphone Digital Direct-anslutning via USB USB MP3/WMA-kompatibel 3 repeat-lägen (spår/full/ mapp) 3 spellägen (normal/slumpmässig/ mapp) VLSC är ett varumärke som tillhör Onkyo Corporation. Windows Media och Windows-logon är antingen registrerade varumärken eller ett varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. iphone, ipod, ipod Classic, ipod nano, ipod shuffle, och ipod touch är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och andra länder. Made for ipod och Made for iphone innebär att ett tillbehör har utformats särskilt för anslutning till respektive ipod eller iphone, och att tillverkaren intygar att tillbehöret uppfyller Apples prestandastandarder. Apple är inte ansvarig för funktionen av denna enhet eller dess enlighet med säkerhet och lagstiftningsstandard. Observera att användningen av detta tillbehör med ipod eller iphone kan påverka den trådlösa prestandan. Tuner & övrigt 40 förinställda AM-/FM-kanaler Insomningstimer Sov-&laddningsfunktion Fasmatchande basförstärkningssystem Auto standby-funktion (automatisk vänteläge) Uttag för hörlurar Frontpanel av aluminium Fjärrkontroll kompatibel med RI-dockningsstation (kan styra ipod/iphone) Volymratt av aluminium Sv-5

5 Medföljande tillbehör Kontrollera att du har följande tillbehör: Fjärrkontroll (RC-849S) och två batterier (AAA/R03) (Observera för Kina: Batteriet till fjärrkontrollen medföljer inte för den här enheten.) FM-antenn för inomhusbruk AM-ramantenn Nätkabel * Bokstaven vid slutet av produktnamnet i kataloger och på förpackningar indikerar färgen. Specifikationer och användning är likadana oberoende av färg. Innan du använder CD-receiver Installera batterier Använda fjärrkontrollen När du använder fjärrkontrollen pekar du den mot CDreceiverns fjärrkontrollsensor, enligt bilden nedan. CD-receiver Batterier (AAA/R03) Om fjärrkontrollen inte fungerar på ett tillförlitligt sätt kan du försöka byta ut batterierna. Blanda inte nya och gamla batterier, eller olika typer av batterier. Om du inte ska använda fjärrkontrollen under en längre tid ska batterierna tas ut för att förhindra läckage eller korrosion. Urladdade batterier bör tas ut så fort som möjligt för att förhindra skador från läckage eller korrosion. Cirka 5 m Fjärrkontrollsensor Fjärrkontrollen kanske inte fungerar ordentligt om CDreceiver är utsatt för starkt ljus, t.ex. direkt solljus eller fluorescerande lampor av inverter-typ. Tänk på detta under installationen. Fjärrkontrollen kanske inte fungerar ordentligt om en annan fjärrkontroll av samma typ används i samma rum, eller om CD-receivern är installerad i närheten av utrustning som använder infraröda strålar. Ställ inga föremål, t.ex. en bok, på fjärrkontrollen eftersom knapparna kan tryckas in oavsiktligt vilket tömmer batterierna. Fjärrkontrollen kanske inte fungerar ordentligt om CDreceivern är installerad i ett ställ bakom färgade glasdörrar. Tänk på detta under installationen. Fjärrkontrollen fungerar inte om det finns något hinder mellan den och CD-receiverns fjärrkontrollsensor. Sv-6

6 Innehåll Att komma igång Viktiga säkerhetsföreskrifter... Försiktighetsåtgärder... 3 Funktioner... 5 Medföljande tillbehör... 6 Innan du använder CD-receiver... 6 Installera batterier... 6 Använda fjärrkontrollen... 6 Lär känna CD-receiver... 8 Frontpanelen... 8 Display... 8 Bakre panel... 9 Fjärrkontroll... 0 Skivanteckningar... Anslutningar Ansluta antenner... 3 Ansluta högtalare... 4 Ansluta andra komponenter... 4 Om anslutningar... 4 Ansluta en Onkyo RI-dockningsstation (fjärrinteraktiv dockningsstation)... 5 Ansluta nätkabeln... 5 Lyssna på radio Lyssna på radio... 5 Ställa in radiokanaler... 5 Automatisk förinställning av FM-kanaler (Auto Preset)... 5 Manuell förinställning av AM-/FM-kanaler... 6 Välja förinställda kanaler... 6 Ta emot RDS... 6 Kopiera förinställningar... 7 Radera förinställningar... 7 Namnge förinställningar... 8 Steg för att ändra AM-frekvens... 8 Avancerad användning Anpassad inställning... 9 Vanliga inställningar... 9 Diverse Felsökning Specifikationer Grundläggande användning Grundläggande funktioner... 6 Slå på CD-receiver... 6 Justering av volymen... 6 Välja ingångskälla... 6 Justera ton... 6 Ställa in displayens ljusstyrka... 7 Använda hörlurar... 7 Använda vilolägestimern... 7 Tysta ljudet... 7 Uppspelning av CD Uppspelning av CD... 8 Visa CD-information... 8 Att välja filer (MP3/WMA)... 8 Visa MP3/WMA-information... 9 Uppspelning från minne... 0 Slumpmässig uppspelning... 0 Upprepad uppspelning... 0 Inställningar för MP3/WMA... Uppspelning av ipod/iphone Uppspelning av ipod/iphone... Uppspelning av en ipod/iphone via USB... ipod/iphone uppspelning via Onkyo dockningsstation... Visa information om musikfilen... Använda USB-gränssnitt Använda USB-gränssnitt... 3 Spela upp musikfiler från ett USB-minne... 3 Sv-7

7 Lär känna CD-receiver Frontpanelen Sidnumret inom parentes visar var du hittar huvudförklaringen för varje alternativ. Display (8) VOLUME-kontroll Denna kontroll används för att justera volymen på CD-receiver till Min, via 4, Max. Knappen ON/STANDBY (6) USB-port Anslut en ipod/iphone eller ett USB-minne till denna port. Uttag för hörlurar (7) Skivfack (8) Knappen INPUT Används för att välja ingångskälla. Knappen TONE Används för att justera ton. Öppna/stäng []-knapp (8) Knappen RETURN () Stopp []-knapp (8) MENU/ENTER manöverhjul Används som knappen tidigare/nästa och MENU/ENTER-knappen. Den används även för olika saker. Fjärrkontrollsensor (6) Uppspelnings/paus [/]-knapp (8) Display Sidnumret inom parentes visar var du hittar huvudförklaringen för varje alternativ. Indikatorer för avspelning och paus / (8) Inställningsindikatorer (5) AUTO-indikator TUNED-indikator AM-indikator FM STEREO-indikator RDS-indikator Sv-8 DIGITAL, ANALOG-indikator Indikatorer för uppspelningsläge (0, 4) FOLDER-indikator MEMORY-indikator RANDOM-indikator -indikator -indikator

8 Lär känna CD-receiver Fortsättning SLEEP-indikator (7) Meddelandeområde USB-indikator (3) FOLDER-indikator (8) FILE-indikator (8) TRACK-indikator (8) DIRECT-indikator (6) S.BASS-indikator (6) MUTING-indikator (7) DISC, TOTAL-indikatorer (8) REMAIN-indikator (8) Indikator för Autio-standby (ASb) (9) Bakre panel SPEAKERS REMOTE CONTROL Detta (fjärrinteraktiva) jack kan anslutas till ett -jack på en Onkyo RI-dockningsstation. AUX IN Detta stereo-minijack (ø3,5 mm) är till för att ansluta en ljudkälla. LINE IN Dessa analoga ljudingångar är till för att ansluta Onkyo RI-dockningsstation och kassettdäck, etc. FM ANTENNA AM ANTENNA AC INLET SUBWOOFER PRE OUT Detta jack är till för att ansluta en strömförsörjd subwoofer. LINE OUT Denna analoga ljudutgång är till för att ansluta en inspelningsapparat, som t.ex. ett kassettdäck. DIGITAL IN COAXIAL och OPTICAL Se sidorna 3 5 för information om anslutningar. Sv-9

9 Lär känna CD-receiver Fortsättning Fjärrkontroll Sidnumret inom parentes visar var du hittar huvudförklaringen för varje alternativ. Knappen På/Standby [] (6) Knappen DISPLAY Används för att ändra den information som visas på displayen. Knappen DIMMER (7) INPUT SELECTOR-knappar (6) Paus []-knapp (8) Föregående/nästa []/[] och [ PRESET]/[PRESET ]-knappar (8, 6) Spola bakåt/framåt []/[] och [ TUN]/[TUN ]-knappar (8, 5) Pilknapparna []/[]/[]/[] och ENTERknapparna Knappen MENU Används för att välja flera funktioner och inställningar. Knappen TONE/BAL Används för att justera ton. Knappen MEMORY (0) Knappen RANDOM (0) Sifferknappar Används för att välja spår och förvalda radiokanaler. Öppna/stäng []-knapp (8) Knappen SLEEP (7) Avspelnings []-knapp (8) Stopp []-knapp (8) RETURN-knapp (, ) VOLUME [/]-knapparna (6) Knappen MUTING (7) Knappen REPEAT (0) D.TUN/CLEAR-knapp (5, 8) Sv-0

10 Skivanteckningar Försiktighetsåtgärder för avspelning CD-skivor med följande logo på etiketten kan användas. Använd inte skivor utformade för andra syften än ljud, så som CD-ROM för datoranvändning. Onormalt ljud kan skada högtalarna eller förstärkaren * Denna CD-receiver stöder CD-R och CD-RW skivor. Observera att vissa skivor inte kan spelas på grund av dess karaktär, repor, förorenad eller inspelningsförhållande. En skiva inspelad med en ljud-cd kan inte spelas upp om den inte har stängts. Använd aldrig skivor som har en speciell form (så som hjärtform eller åttkantig). Dessa typer av skivor kan fastna och skada CD-receivern. CD-uppspelning med kopieringsskyddsfunktion Vissa ljud-cd med kopieringsskyddsfunktion följer inte officiella CD-standarder. Dessa är speciella skivor som inte kan spelas med denna CD-receiver. Uppspelning av MP3- och WMA-skivor MP3- och WMA-filer inspelade på en CD-R/CD-RW kan spelas med denna CD-receiver. Använd skivor som har spelats in med ISO9660 Level filsystem. (Katalogdjupet som stöds är åtta nivåer, samma som ISO9660 Level ) Skivor inspelade med HFS (Hierarchical File System) kan inte spelas. Upp till 99 mappar (inklusive rotmappen) och upp till 499 filer (inklusive rot) och filer kan upptäckas och spelas. Stäng alltid skivfacket. En skiva inspelad med en brännare eller dator kan i vissa fall inte spelas. (Orsak: Skivkaraktär, skadade eller smutsiga skivor, smuts på spelarens lins, kondens, etc.) Det kan hända att en skiva som är inspelad på en dator inte kan spelas på grund av programinställningar eller miljö. Spela in skivan med rätt format. (Kontakta programtillverkaren för mer information.) En skiva med otillräcklig minneskapacitet kan inte spelas upp ordentligt. Uppspelning av MP3-skivor Endast MP3-filer med filändelse.mp3 eller.mp3 stöds. Denna CD-receiver stöder filer inspelade i MPEG Audio Layer 3 (3-30 kbps) med en samplingsfrekvens på 3/44,/48 khz. Variabla bithastigheter (VBR) mellan 3 kbps och 30 kbps stöds. Tidsinformationen under uppspelning av VBR kanske inte visas korrekt. Uppspelning av WMA-skivor WMA står för Windows Media Audio, en ljudkompressionsteknologi som utvecklats av Microsoft Corporation USA. Endast WMA-filer med filändelse.wma eller.wma stöds. Koda WMA-filen med ett program godkänt av Microsoft Corporation USA. Filen kan inte spelas upp ordentligt om den kodas med ett program som inte stöds. Variabla bithastigheter (VBR) mellan 3 kbps och 9 kbps (3/44,/48 khz) stöds. Kopieringsskyddade WMA-filer kan inte spelas upp. WMA Pro, Lossless och Voice stöds inte. Sv-

11 Skivanteckningar Fortsättning Hantering av skivor Håll skivan i kanten eller i mitten. Undvik att vidröra uppspelningsytan (ytan utan tryck). Yta med etikett (tryckt yta) Uppspelningsyta Fäst inte papper eller klistermärken eller skriv på uppspelnings- eller etikettytan på skivan. Se till att inte repa eller skada skivan. Försiktighetsåtgärder för hyrda skivor Använd inte skivor med rester från tejp, hyrskivor med etiketter som kan tas bort eller skivor med utsmyckningsetiketter. Denna typ av skivor kan komma att fastna i CD-receivern eller skada CD-receivern. Vård av skivor Om skivan är smutsig, kommer CD-receivern att ha svårt att läsa signaler och ljudkvalitén kan minska. Om skivan är smutsig, torka av fingeravtryck och smuts försiktigt med en mjuk trasa. Torka lätt inifrån och ut. För att avlägsna svår damm eller smuts, torka skivan med en mjuk i vatten fuktad trasa och torka den sedan med en torr trasa. Använd inte rengöringsspray för analoga skivor eller antistatiska medel, etc. Använd aldrig flyktiga kemikalier som t.ex. bensen eller förtunningsmedel då de kan tränga in i skivans yta. Försiktighetsåtgärder för skivor som kan användas med bläckstråleskrivare Lämna inte en CD-R/CD-RW med en etikett utskriven med en bläckstråleskrivare i CD-receiver under en längre tid. Denna skiva kan komma att fastna i CD-receivern eller skada CD-receivern. Ta bort skivan från CD-receiver när den inte spelas och förvara den i ett fodral. En nytryckt skiva kan fastna enkelt och bör inte spelas omedelbart. Sv-

12 Ansluta antenner I detta avsnitt ges en förklaring av hur man ansluter den medföljande FM-antennen och AM-ramantennen. CD-receiver mottar inga radiosignaler om en antenn inte anslutits och därför måste antennen anslutas innan du använder frekvensväljaren. För in kontakten ordentligt i jacket. Tryck. För in sladd. Släpp. Montera AM-ramantenn Viktigt: Var försiktig så att du inte skadar dig när du använder häftstift. Häftstift, osv. AM-ramantenn (medföljer) FM-antenn för inomhusbruk (medföljer) Om du inte får bra mottagning med den medföljande FM-antennen för inomhusbruk ska du prova en kommersiellt tillgänglig FM-antenn för utomhusbruk istället. Om du inte får bra mottagning med den medföljande AM-ramantenn för inomhusbruk ska du prova en kommersiellt tillgänglig AM-antenn för utomhusbruk istället. När CD-receivern är klar för användning måste du ställa in en AM-radiostation och justera AM-antennens position för att få bästa möjliga mottagning. Håll antennen så långt bort som möjligt från CD-receiver, TV:n, högtalarkablar och strömkablar. Sv-3

13 LINE INPUT Ansluta högtalare Ansluta högtalarna Anslut den högra högtalaren till CD-receiverns högra (R) SPEAKERS terminaler. Anslut den vänstra högtalaren de vänstra (L) SPEAKERS terminalerna. Anslut den positiva (+) terminalen på varje högtalare till den motsvarande positiva (+) terminalen på CDreceivern. Anslut den negativa (-) terminalen på varje högtalare till den motsvarande negativa (-) terminalen på CD-receivern. Använd de röda kablarna för att ansluta de positiva (+) terminalerna. Höger högtalare Vänster högtalare Högtalarterminaler av skruvtyp Skala bort -5 mm isolering från högtalarkablarnas ändar och tvinna de nakna ledarna ordentligt, så som visas. till 5 mm Anslut endast högtalare med en impedans på mellan 4 och 6 ohm. Om man ansluter en högtalare med lägre impedans så kan högtalaren skadas. Var noga med att inte kortsluta de positiva och negativa kablarna. Detta kan skada CD-receivern. Högtalarkabel Röda kablar Anslut inte båda högtalarkablarna till samma L- och R-terminaler (fig.). Anslut inte mer än två högtalarterminaler till varje högtalare (fig.). Fig. Fig. LINE INPUT Strömförsörjd subwoofer Ansluta andra komponenter Om anslutningar Innan du utför någon typ av anslutningar ska du läsa handböckerna som medföljer dina komponenter. Anslut inte nätkabeln innan du har slutfört och kontrollerat alla anslutningar. Tryck in kontakterna hela vägen Rätt! för att få en ordentlig anslutning (lösa anslutningar kan orsaka störningar eller fel). Förhindra störningar genom att Fel! hålla ljudkablar på avstånd från nätkablar och högtalarkablar. Placera inte saker ovanpå CD-receivern, då detta kan påverka ventilationen. Viktigt: Förhindra skador på locken genom att hålla kontakten rak när den förs in eller tas ut. Sv-4

14 ON/STANDBY STANDBY Ansluta andra komponenter Fortsättning Ansluta en Onkyo RI-dockningsstation (fjärrinteraktiv dockningsstation) Följande diagram visar hur man ansluter en Onkyo RI-dockningsstation (fjärraktiv dockningsstation)(tillval). Anslut någon av dem. RI-dockningsstation R L ANALOG AUDIO OUT SYNC/ ipod P C UNSYNC Digital mediaöverföring Vad kan man göra med? Anslutning av en Onkyo RI-dockningsstation till CD-receivern med en -kabel låter dig kontrollera RIdockningsstationen med CD-receiverns fjärrkontroll. Dessutom så kommer CD-receivern att automatiskt välja RIdockningsstationen som ingångskälla om man startar avspelningen på den. För att använda, så måste man ansluta Onkyo RI-dockningsstationen till CD-receivern med en -kabel (om du ansluter Onkyo RI-dockningsstationen till LINE IN så måste du även ansluta den med en analog ljudkabel.). Ställ RI MODE reglaget på RI-dockningsstationen på HDD eller HDD/DOCK. Se RI-dockningsstationens bruksanvisningen för mer information. Ställ in ingångsdisplayen på CD-receiver på DOCK (se sidan 9). Ansluta nätkabeln Innan du ansluter nätkabeln ska du ansluta alla högtalare och komponenter. Påslagning av CD-receivern kan orsaka en tillfällig strömtopp som kan störa annan utrustning som är ansluten till samma elkrets. Om detta är ett problem ska CD-receivern kopplas in till en annan elkrets. Koppla aldrig ur nätkabeln från CD-receivern när den andra änden är inkopplad i vägguttaget. Detta kan göra att du utsätts för elektriska stötar. Koppla alltid ur nätkabeln från vägguttaget först och koppla sedan ur CD-receivern. Använd inte någon annan nätkabel än den som medföljer CD-receivern. Den medföljande nätkabeln är exklusivt utformad för användning med CD-receivern och får inte användas med annan utrustning. Anslut den medföljande nätkabeln till CD-receiverns AC INLET. Till vägguttaget Sätt i nätkabeln i ett vägguttag. Sv-5

15 Grundläggande funktioner Denna instruktionsbok beskriver hur man använder fjärrkontrollen, om inget annat anges. Slå på CD-receiver För att slå på CD-receiver, tryck på På/Standby [] på fjärrkontrollen. Tryck på knappen På/Standby [] igen för att ställa CDreceivern till Standby. Man kan även använda [ON/STANDBY]-knappen på CD-receivern. För mer information om inställningar för energiförbrukning, se ASb (Auto standby) (se sidan 9), SleepCharge (se sidan 9). Justering av volymen Justera volymen med VOLUME [/]-knappen. Man kan även använda [VOLUME]-kontrollen på CDreceivern. Välja ingångskälla Välj ingångskälla med fjärrkontrollen genom att använda knapparna [INPUT SELECTOR]. På CDreceivern trycker du upprepade gånger på [INPUT] knappen. Ingångskällorna väljs i följande ordning. (CD-receiver) CD LINE LINE AUX IN AM FM USB COAXIAL OPTICAL (Fjärrkontroll) [LINE]: [DIGITAL]: [TUNER]: LINE LINE AUX IN OPTICAL COAXIAL FM AM Justera ton Tryck upprepade gånger på [TONE]- knappen. Inställningen kommer att ändras i följande ordning: Bass, Treble, Balance, PM.Bass, Direct Använd pilarna []/[] för att justera tonen. Bass, Treble. 3 till 0 till +3 i steg om. (Standardvärdet är 0.) Balance L7 till 0 till R7 i steg om. (Standardvärdet är 0.) PM.Bass(Fasmatchande bas) Från de varma låga noterna från en cello till de djupa frekvenserna i elektronisk musik, ett bra, kompakt ljudsystem ska erbjuda massor med basresonans. Samtidigt som traditionella förstärkarsystem effektivt förstärker lågfrekventa ljud så påverkas de ofta av fasskiftningseffekter, vilket kan överväldiga frekvenser i mellanregistret och göra ljudet grumligt. Vår fasmatchande basförstärkningsteknologi bevarar effektivt skärpan i mellanregistret-vilket tillåter sång och stråkar att glänsa-samtidigt som man bibehåller en mjuk, kraftfull basrespons vid alla volymnivåer. När de fasmatchande basfunktionen är aktiv så syns indikatorn S.Bass på displayen. On Off (standard) Om PM.Bass-funktionen ställs in på On, så kan Direct -funktionen inte väljas. Man måste ställa PM.Bass-funktionen till Off för att aktivera Direct -funktionen. Direct När Direct-funktionen är aktiv så kopplas ljudet förbi tonkontrollerna, så att du kan avnjuta av ett rent ljud. DIRECT-indikatorn visas på displayen. On Off (standard) Om Direct-funktionen ställs in på On, så kan Bass, Treble och PM.Bass -funktionerna inte väljas. Man måste ställa Direct-funktionen till Off för att aktivera dessa inställningar. Sv-6

16 Grundläggande funktioner Fortsättning Ställa in displayens ljusstyrka Du kan justera ljusstyrkan för CD-receiverns display. Tryck ner [DIMMER]-knappen upprepade gånger för att gå igenom följande mönster: Normal ljusstyrka. Mörk ljusstyrka. Mörkare ljusstyrka. Använda hörlurar Vrid ner volymen och anslut sedan dina stereohörlurar till minijacket för hörlurar. Högtalarna matar inte ut något ljud medan hörlurar är anslutna. Tysta ljudet För att tysta utmatningen av CD-receiver så trycker man på [MUTING]-knappen på fjärrkontrollen. MUTINGindikatorn visas på displayen. För att slå på ljudet igen för CD-receiver, trycker man på [MUTING]-knappen igen. Medan CD-receivern är tystad: Om man vrider på [VOLUME]-kontrollen på CDreceivern eller om man trycker på VOLUME [/]- knapparna på fjärrkontrollen så aktiveras ljudet på CDreceivern igen. Om du slår av CD-receiver, nästa gång du slår på den, kommer CD-receiver inte att vara tyst. Använda vilolägestimern Med vilolägestimern kan du ställa in CD-receivern så att den stängs av automatiskt efter en angiven tid. Tryck på [SLEEP]-knappen upprepade gånger för att välja önskad vilotimer. Med [SLEEP]-knappen så kan man ställa in vilolägestiden från 90 till 0 minuter i steg om 0 minuter. När vilolägestimern har ställts in visas indikatorn SLEEP på displayen. Vilotiden visas på displayen i cirka 5 sekunder, sedan visas föregående display igen. Kontrollera återstående vilotid För att kontrollera återstående vilotid trycker man på [SLEEP]-knappen. Observera att vilotiden minskas med 0 minuter om du trycker på knappen [SLEEP] när vilotiden visas på displayen. Avbryta vilolägestimern För att avbryta vilotimern trycker man upprepade gånger på knappen [SLEEP] tills det att indikatorn SLEEP försvinner. Sv-7

17 Uppspelning av CD 3 Tryck på knappen öppna/stäng [] för att öppna skivfacket. Placera CD:n i facket med etiketten vänd uppåt. Placera en 8 cm CD i fackets mitt. Tryck på []-knappen för att starta uppspelningen. Skivfacket stängs och uppspelning startar. Play -indikatorn visas. Att stoppa uppspelning: Tryck på stopp []-knappen. Att pausa uppspelningen: Tryck på paus []-knappen. Paus -indikatorn visas. För att återuppta uppspelningen trycker man på Pause [] eller Play []-knappen igen. För att snabbspola framåt eller bakåt Under uppspelning eller när uppspelningen är pausad så håller man in Fast Forward []- knappen för att snabbspola framåt eller Reverse []-knappen för att snabbspola bakåt. Ta ur CD:n: Tryck på knappen öppna/stäng [] för att öppna skivfacket. Audio-CD-display MP3/WMA CD-display Välja spår Totalt antal mappar Totalt antal spår DISC TOTAL tänds. Skivnamn eller format Totalt antal filer Total speltid Tryck på knappen Previous [] för att gå tillbaka till början av den aktuella låten. Tryck upprepade gånger på knappen [] för att välja tidigare spår. Om man trycker på knappen Previous [] när uppspelningen är pausad så väljs det tidigare spåret. Tryck knappen Next [] för att välja nästa spår. Visa CD-information Under uppspelning trycker man upprepade gånger på [DISPLAY]-knappen på fjärrkontrollen för att visa följande CD-information. Förfluten tid REMAIN Tänds när spårets kvarvarande tid visas. TOTAL REMAIN Tänds när skivans kvarvarande tid visas. : visas om den totala tiden överstiger 99 minuter och 59 sekunder. Att välja filer (MP3/WMA) Det finns två lägen för att välja filer (MP3/WMA-filer): Navigeringsläge och läge Alla mappar. I navigeringsläge kan du välja filer (MP3/WMA-filer) genom att navigera genom mappstrukturen, flytta in och ur mappar och undermappar. I läget Alla mappar, visas alla mappar på samma nivå, vilket gör det enkelt att välja mappar oavsett struktur. I denna bruksanvisning, kallas MP3/WMA-filer för filer. Och mappar (kataloger) kallas mappar. Om du inte väljer en speciell MP3/WMA-fil eller mapp för uppspelning, kommer alla MP3/WMA-filer på skivorna att spelas upp i numerisk ordning med början med fil #. Att välja filer i navigeringsläge Detta läge kan endast användas när uppspelning är stoppad. 3 Tryck på Stop []-knappen när uppspelningen är stoppad. CD-receiver övergår i navigeringsläge och [Root] visas på displayen. Tryck på Play []-knappen. Namnet på den första mappen en nivå under rotmappen visas på displayen. Om skivan inte innehåller några mappar, kommer det första filnamnet att visas. Använd Previous- och Next []/[]- knapparna för att välja andra mappar och filer som är på samma nivå. Sv-8

18 Uppspelning av CD Fortsättning 4 5 Att välja filer i läget Alla mappar Detta läge kan endast användas när uppspelning är stoppad. 3 4 För att komma åt filer eller undermappar inuti en annan mapp, så väljer man mappen och trycker sedan på Play []-knappen. Använd Previous- och Next []/[]- knapparna för att välja filer och undermappar inuti denna mapp. Tryck på Pause []-knappen för att flytta upp en nivå. Tryck på [ENTER] eller Play []-knappen för att starta uppspelningen. Du kan även använda Stop []-knappen och [MENU/ENTER] manöverhjulet på CD-receivern. Funktionen för Stop [] på CD-receivern kan ställas in från STOP KEY (se sidan ). Tryck på Pause [] -knappen när uppspelningen är stoppad. CD-receiver övergår i läget Alla mappar och visas på displayen. Använd knapparna Föregående och Nästa []/[] för att välja övriga mappar. För att spela upp den första filen i den valda mappen, gå till steg 4. För att gå till filerna inuti mappen trycker man på Play []-knappen. För att välja filerna i denna mapp repeterar man steg. För att välja en annan mapp så trycker man på Paus []-knappen igen och använder knapparna Föregående och Nästa []/[] för att välja den. Tryck på [ENTER] eller Play []-knappen för att starta uppspelningen. Du kan även använda Stop []-knappen (tryck in och håll) och [MENU/ENTER] manöverhjulet på CDreceivern. Funktionen för Stop [] på CD-receivern kan ställas in från STOP KEY (se sidan ). Avbryta Navigerings- eller Alla mappar-läget För att avbryta Navigerings- eller Alla mappar-läget när man väljer MP3/WMA-filer, sås går man tillbaka till den ovanliggande nivån och trycker på Stop []-knappen. Att välja mappar och filer via nummer Använd nummerknapparna som visas i nedan exempel för att mata in mappnummer. (Audio-CD) Till exempel, för att ange fil#8, tryck på [8]. För att ange fil #34, tryck på [>0], [3], och [4]. För att ange fil #34, tryck på [>0], [], [3], och [4]. Om en mapp innehåller mer än 99 filer, måste enkeloch dubbelsiffriga tal föregås av nollor. (MP3/WMA CD) Tryck på [>0] en gång för att välja filerna, två gånger för att välja mapparna och ange numren. Visa MP3/WMA-information Du kan visa olika information för MP3/WMA-filer som spelas, inklusive ID3-taggar så som titel, artistnamn och albumnamn. Under uppspelning trycker man upprepade gånger på [DISPLAY]-knappen för att visa följande MP3/WMA-information. Förfluten tid : visas om den förflutna tiden överstiger 99 minuter och 59 sekunder. Filnamn Mappnamn Titelnamn (om ID3-tagg finns) Artistnamn (om ID3-tagg finns) Albumets namn (om ID3-tagg finns) Samplingsfrekvens och bithastighet Om ett fil- eller mappnamn innehåller tecken som inte kan visas kommer ett understreck att visas istället för dessa tecken. Alternativt kan du ange CD-receiver så att namnen som innehåller sådana tecken visas som File_n eller Folder_n, där n är fil- eller mappnummer (se sidan ). Sv-9

19 Uppspelning av CD Fortsättning Uppspelning från minne Vid uppspelning från minne kan man skapa en spellista på upp till 5 spår. Detta läge kan endast användas när uppspelning är stoppad. 3 Tryck på knappen [MEMORY]. MEMORYindikatorn visas. Använd knapparna Föregående och Nästa []/[] för att välja det första spåret du vill lägga till i spellistan och tryck sedan på Play []-knappen. Upprepa detta steg för att lägga till ytterligare spår till spellistan. Du kan även använda siffertangenterna på fjärrkontrollen för att välja spår. Att välja MP3/WMA-filer för uppspelning från minne: I Navigerings-läge, använd steg -4 på sidorna 8, 9. I Alla mappar-läge, använd steg -3 på sidan 9. Du kan lägga till upp till 5 spår till spellistan. Om du försöker att lägga till fler kommer meddelandet Memory Full att visas. Tryck på []-knappen för att starta uppspelningen från minne. Att välja andra spår under uppspelning av minne För att välja andra spellistor under uppspelning från minne så använder man knapparna Föregående och Nästa []/[] på fjärrkontrollen. Se vad som finns i spellistan För att se vilka spår som finns i spellistan, med uppspelning stoppad, använder man knapparna Fast Reverse och Fast Forward []/[] för att bläddra igenom spellistan. Avlägsna spår från spellistan Tryck på Stop [CLEAR]-knappen när uppspelningen av minne är stoppad. Varje tryck kommer att avlägsna senaste spåret från spellistan. Avbryta uppspelning från minne Tryck på [MEMORY]-knappen för att avbryta uppspelningen från minne. Spellistan kommer att raderas när du avbryter uppspelning från minne, välj slumpvis uppspelning, tryck på knappen Öppna/Stäng [] för att öppna skivfacket, eller stäng av CD-receiver. Slumpmässig uppspelning I slumpmässig uppspelning kommer alla spår på en skiva att spelas upp i slumpmässig ordning. Detta läge kan endast användas när uppspelning är stoppad. Tryck på knappen [RANDOM]. RANDOMindikatorn visas. Avbryta slumpmässig uppspelning Tryck på [RANDOM]-knappen för att avbryta slumpmässig uppspelningen. Slumpmässig uppspelning avbryts när man trycker på knappen Öppna/Stäng [] för att öppna skivfacket, eller när man stänger av CD-receivern. Upprepad uppspelning I upprepad spelning kan du spela upp en hel CD eller ett spår upprepade gånger, eller kombinera det med minnesuppspelning för att spela upp en spellista upprepade gånger, eller slumpmässig uppspelning för att spela upp alla spår på en skiva i slumpmässig ordning upprepade gånger. Tryck på [REPEAT]-knappen upprepade gånger tills det att eller -indikatorns visas. Upprepad- uppspelning kan inte kombineras med uppspelning av minne, slumpmässig uppspelning. Avbryta upprepad uppspelning För att avbryta upprepad uppspelning så trycker man upprepade gånger på [REPEAT]-knappen tills det att både och -indikatorn försvinner. Upprepad uppspelning avbryts när man trycker på knappen Öppna/Stäng [] för att öppna skivfacket, eller när man stänger av CD-receivern. Sv-0

20 Uppspelning av CD Fortsättning Inställningar för MP3/WMA Med inställningarna för MP3/WMA kan man ändra hur informationen för dessa visas och hur MP3/WMA-CD spelas upp. Detta läge kan endast användas när uppspelning är stoppad Tryck på [MENU]-knappen och använd sedan Pil []/[]-tangenterna för att välja MP3 Setting. Använd Pil []/[]-tangenterna för att välja de inställningar du vill ändra. Inställningarna förklaras i nästa kolumn. Använd Pil []/[]-tangenterna för att välja preferensalternativen. När inställningarna har ställts in, visas Complete på displayen. För att avbryta förfarandet vid någon tillfälle, tryck på [MENU]. Tryck på knappen [RETURN] för att återgå till den föregående menyn. Man kan även använda [MENU/ENTER] manöverhjulet på CD-receivern. Inställningar BAD NAME Denna inställning bestämmer om fil- eller mappnamn som innehåller tecken som inte kan visas ska ersättas med File_n or Folder_n, där n är början på fileller mappnamnet. När den är satt till Not kommer tecken som kan visas att visas och understreck används istället för eventuella tecken som inte kan visas. För ID3-taggar kommer understreck istället för tecken som inte kan visas oavsett denna inställning. Replace Not (standard) ID3 VER. Denna inställning bestämmer om version.0/. taggarna läses och visas eller inte. När den är satt till Not Read kommer version.0/. ID3-taggar inte att visas. Read (standard) Not Read ID3 VER. Denna inställning bestämmer om version./.3/.4- taggarna läses och visas eller inte. När den är satt till Not Read kommer version./.3/.4 ID3-taggar inte att visas. Read (standard) Not Read CD EXTRA Denna inställning gäller för CD Extra-skivor och bestämmer om musik i ljudsessionen eller MP3/WMAfiler i datasessionen spelas. Audio (standard) MP3 JOLIET Denna inställning gäller för MP3/WMA-CD-skivor i Joliet-format och bestämmer om CD-receiver läser SVD-data eller behandlar skivan som en ISO skiva. Normalt så behöver denna inställning inte ändras. SVD (Supplementary Volume Descriptor) stöder långa fil- och mappnamn och tecken förutom bokstäver och siffror. Use SVD (standard) ISO9660 HIDE NUMBER Denna inställning bestämmer om siffror i början på ett fil- eller mappnamn göms eller inte. När du skapar en MP3/WMA CD på en dator kan du normalt sett inte bestämma uppspelningsordningen på filerna. Men om du numrerar MP3/WMA-filer i ordning med början på 0, 0, 03 osv. så kommer de att spelas upp i den ordningen. Om du inte vill att dessa nummer ska visas på displayen så väljer du Enable. Disable: (standard) Enable: Filens och mappens fulla namn, inklusive nummer, kommer att visas. Filens och mappens namn kommer att visas, men nummer är dolda. STOP KEY Denna inställning bestämmer hur Stop []-knappen på CD-receiver fungerar. När alternativet Navigation är valt, så kommer läget navigering att välja genom ett tryck på Stop []- knappen. När alternativet All Folder är valt, så kommer läget Alla mappar att välja genom ett tryck på Stop []- knappen. När alternativet Disable är valt kommer inte CDreceiver att övergå till läget navigering eller alla mappar vid tryck på Stop []-knappen. Navigation (standard) All Folder Disable Sv-

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning)

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) KENWOOD DP-K1000 Kompakt CD-spelare Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) SID. 6 På den här CD-spelaren kan du spela såväl musik-cd som ljudfiler typ MP3, WMA

Läs mer

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Varning Risk för elektrisk chock. Öppna ej skivspelaren! För att minska risken för elektrisk chock bör du aldrig öppna enheten. Ta ej bort det främre

Läs mer

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550 Svensk Manual www.roadstar.com Roadstar Management SA, via Passeggiata 7 CH 6883 NOVAZZANO (SWITZERLAND) www.roadstar.com

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL REFLEXION Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL VARNINGAR Utropstecknet med en triangel är en varningssymbol som gör användaren uppmärksam på viktiga instruktioner.

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Kontroller & Uttag Framsidan 1. FOLDER: Uppspelning mapp. 2. NEXT: byt till nästa spår. Tryck och håll ned för att snabbspola framåt. 3. PREV: byt till föregående spår. Tryck och

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Bruksanvisning. CD spelare CD.7. audio pro

Bruksanvisning. CD spelare CD.7. audio pro Bruksanvisning CD spelare CD.7 1 Introduktion Vi gratulerar till Ditt val av denna Audio Pro produkt. CD spelaren är tillverkad för att tillgodose högt ställda krav på ljudåtergivning, kvalité, design

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3 Innehållsförteckning Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3 Identifiering av delarna...3 Anslutningar...4 Anslut en extern ljudenhet... 4 Sätt på strömmen...

Läs mer

PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO

PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO Svensk Instruktionsmanual 1. Läs noggrant igenom dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner för framtida bruk. 3. Följ alla instruktioner och installera

Läs mer

Easi-Listener. Garanti & Support. Teknisk Support

Easi-Listener. Garanti & Support. Teknisk Support Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Easi-Listener eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics. DM-18 Bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras

Läs mer

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Swedish DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras på ställen som är extremt

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar.

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. A. Varning 1) Stäng av strömmen när du inte använder

Läs mer

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL R2 USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL USUARIO MANUAL DO UTILIZADOR Innehåll 02INNEHÅLL 03INFORMATION

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning hipbox GTX-14 Owner s Manual GTX-14 Svensk Bruksanvisning The Pure Sound of Life Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Inledning

Läs mer

The Bridge III. DOCKNINGSSTATION FÖR ipod OCH iphone

The Bridge III. DOCKNINGSSTATION FÖR ipod OCH iphone The Bridge III DOCKNINGSSTATION FÖR ipod OCH iphone Bruksanvisning 1 INLEDNING Grattis! Tack vare The Bridge III, öppnas en helt ny värld av underhållning, genom en kombination av en ipod eller iphones

Läs mer

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth Rev.nr 140120 Bruksanvisning Radio med Bluetooth Stereons funktioner Stereons funktioner Ström På/Av Starta stereon genom att trycka på någon av stereons knappar. Stäng av genom att trycka på POWER (1).

Läs mer

PORTABEL STEREO MW/FM/FM-STEREO RADIO-RECORDER MED CD/CD-R/CD- RW/MP3 SPELARE, USB PORT OCH MMC/SD KORTLÄSARE, MED ANTI- SHOCK FUNKTION.

PORTABEL STEREO MW/FM/FM-STEREO RADIO-RECORDER MED CD/CD-R/CD- RW/MP3 SPELARE, USB PORT OCH MMC/SD KORTLÄSARE, MED ANTI- SHOCK FUNKTION. PORTABEL STEREO MW/FM/FM-STEREO RADIO-RECORDER MED CD/CD-R/CD- RW/MP3 SPELARE, USB PORT OCH MMC/SD KORTLÄSARE, MED ANTI- SHOCK FUNKTION. RCR-4650USMP Svensk Manual www.roadstar.com Roadstar Management

Läs mer

KENWOOD K-501USB. Kompakt hifi-system. Tillbehör. Installation. Anslutningar

KENWOOD K-501USB. Kompakt hifi-system. Tillbehör. Installation. Anslutningar 1 KENWOOD K-501USB Kompakt hifi-system SNABBRUKSANVISNING Sid-hänvisningar till den medföljande engelska bruksanvisningen. Innehåll Tillbehör.. 6 Installation 7 Anslutningar. 8 Kontroller, indikatorer

Läs mer

BeoSound 9000. Handbok

BeoSound 9000. Handbok BeoSound 9000 Handbok BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Handbokens innehåll 3 Du har två guider till din hjälp när du ska lära dig om Bang & Olufsen-produkten. Handboken Referensboken

Läs mer

Hur man använder CD-spelaren

Hur man använder CD-spelaren Hur man använder CD-spelaren Om CD-skivor Signalen som är inspelad på en CD-skiva läses av en laserstråle, så det förekommer ingen beröring med ytan. En repa på den inspelade ytan eller en kraftigt repad

Läs mer

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. L82 Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Hej och tack för att du köpt en produkt! Vi hoppas

Läs mer

SUB10 02 ANVÄNDARMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 FELSÖKNING. www.argonaudio.com 1

SUB10 02 ANVÄNDARMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 FELSÖKNING. www.argonaudio.com 1 02 ANVÄNDARMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 FELSÖKNING www.argonaudio.com 1 Användarmanual Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft och grundandet av Argon Audio är en naturlig

Läs mer

CD/MP3 SPELARE MED SKIVSPELARE, STEREO RADIO, KASSETTBANDSSPELARE, BLUETOOTH OCH USB ENCODING HIF-1899TUMPK

CD/MP3 SPELARE MED SKIVSPELARE, STEREO RADIO, KASSETTBANDSSPELARE, BLUETOOTH OCH USB ENCODING HIF-1899TUMPK CD/MP3 SPELARE MED SKIVSPELARE, STEREO RADIO, KASSETTBANDSSPELARE, BLUETOOTH OCH USB ENCODING HIF-1899TUMPK Svensk Instruktions Manual SVENSKA 1 Utropstecknet inom en triangel är en varningssymbol för

Läs mer

Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC

Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC WR-1 Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC! SHOCK DO NOT OPEN DENNA BLIXTSYMBOL Ä R EN VARNINGS- SYMBOL

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare Video MP4-spelaren är en full multimediespelare. Detta innebär att den visar bilder och e-böcker med text, registrerar och spelar upp live-ljud och att den spelar upp musik- och videofiler. De här filerna

Läs mer

Roadstar - STEREOKLOCKRADIO FÖR KÖKET MED CD-SPELARE, DUBBELLARM OCH FJÄRRKONTROLL Bruksanvisning Artikelnummer 341813

Roadstar - STEREOKLOCKRADIO FÖR KÖKET MED CD-SPELARE, DUBBELLARM OCH FJÄRRKONTROLL Bruksanvisning Artikelnummer 341813 Roadstar - STEREOKLOCKRADIO FÖR KÖKET MED CD-SPELARE, DUBBELLARM OCH FJÄRRKONTROLL Bruksanvisning Artikelnummer 341813 CLR-2970KCDRC Din nya radio/cd-spelare tillverkades och sattes ihop under Roadstars

Läs mer

Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode

Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode Uppdateringsinstruktioner för navigeringsmodeller: AVIC-F40BT, AVIC-F940BT, AVIC-F840BT och AVIC-F8430BT som har uppgraderats

Läs mer

i-sx60 CD Boombox Med ipod Dockning

i-sx60 CD Boombox Med ipod Dockning i-sx60 CD Boombox Med ipod Dockning 2009 12 03 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER Följ råden nedan för säker och lämplig användning. PLACERING. Använd inte enheten på ställen som är extremt varma, kalla, dammiga eller

Läs mer

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Portable Media Center. Ett enkelt sätt att njuta av musik och bilder

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas Easi-Speak eller öppnas enheten upphör denna garanti. Data som lagras på enheten och

Läs mer

BT2. www.argonaudio.com

BT2. www.argonaudio.com Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av den här filosofin. Vi har 20 års erfarenhet av att göra, specificera och tillverka

Läs mer

VIKTIGT. VARNING För att minska risken för eldsvåda bör ingen öppen låga (exempelvis ett tänt stearinljus) placeras ovanpå apparaten.

VIKTIGT. VARNING För att minska risken för eldsvåda bör ingen öppen låga (exempelvis ett tänt stearinljus) placeras ovanpå apparaten. Tack för ditt val av denna Pioneer-produkt. Läs noggrant igenom denna bruksanvisning, så att du lär dig att använda apparaten på rätt sätt. Förvara därefter bruksanvisningen på lämplig plats. Blixtsymbolen

Läs mer

TX-NR414. Innehåll. Bruksanvisning AV-RECEIVER. Säkerhetsinformation och inledning...2. Innehåll...5. Anslutningar...11

TX-NR414. Innehåll. Bruksanvisning AV-RECEIVER. Säkerhetsinformation och inledning...2. Innehåll...5. Anslutningar...11 AV-RECEIVER TX-NR44 Innehåll Säkerhetsinformation och inledning... Innehåll...5 Anslutningar... Påslagning & grundläggande funktioner...8 Bruksanvisning Avancerad användning...37 Styra andra komponenter...5

Läs mer

PLEXTALK POCKET: Översikt

PLEXTALK POCKET: Översikt PLEXTALK POCKET: Översikt 1.Knappar Inspelningsknapp Gå till knapp Av/på knapp Meny knapp Pilknappar Bokmärkesknapp Hastighet eller Tonlägesinställning Start/Stopp knapp Titel knapp Information Säkerhetskopia

Läs mer

Marantz PMD620 snabbmanual

Marantz PMD620 snabbmanual 2008-10-22 Marantz PMD620 snabbmanual Översikt Marantz PMD620 är en inspelningsmaskin som spelar in ljud på ett SD minneskort (medföljer ej vid lån i SC). Den kan spela in mp3-filer eller wav-filer (full

Läs mer

KENWOOD HM-537WM KOMPAKT HIFI-SYSTEM

KENWOOD HM-537WM KOMPAKT HIFI-SYSTEM KENWOOD HM-537WM KOMPAKT HIFI-SYSTEM Svensk bruksanvisning Sid-hänvisningarna avser medföljande originalbruksanvisning Med denna anläggning kan du spela CD och CD-R/RW. Det betyder att du också kan lyssna

Läs mer

BDS. Integrerat hemmabiosystem. Snabb-Start guide

BDS. Integrerat hemmabiosystem. Snabb-Start guide Integrerat hemmabiosystem Snabb-Start guide Introduktion, högtalarplacering och anslutning Tack för att du har valt en Harman Kardon produkt! Denna snabb-starts guide innehåller all nödvändig information

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

MAS 100/ MAS 110 MUSIKSYSTEM ANVÄNDARHANDBOK

MAS 100/ MAS 110 MUSIKSYSTEM ANVÄNDARHANDBOK MAS 100/ MAS 110 MUSIKSYSTEM ANVÄNDARHANDBOK SÄKERHETSINFORMATION Viktiga säkerhets Instruktioner 1. Läs igenom instruktionerna. 2. Behåll instruktionerna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4. Följ instruktionerna.

Läs mer

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången -

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - A WORLD OF LISTENING DPR-2 FM RDS/DAB Digital Radio - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - Innehåll Knappar & exteriör 1 Återställa radion 8 Batteridrift 2 Hörlursuttag 8

Läs mer

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2 POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM Svensk Instruktions Manual AVIN R2 Läs igenom hela denna manual innan du påbörjar användning. Spara manualen för framtida bruk. När du läst igenom detta material, önskar

Läs mer

Svensk version. Introduktion. Paketinnehåll. Anslutningar. SC016 Sweex 7.1 external USB sound card

Svensk version. Introduktion. Paketinnehåll. Anslutningar. SC016 Sweex 7.1 external USB sound card SC016 Sweex 7.1 external USB sound card Introduktion Utsätt inte Sweex 7.1 externa USB ljudkort för extrema temperaturer. Placera inte produkten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd

Läs mer

Sound Bar HT-ST3. Användarinstruktioner

Sound Bar HT-ST3. Användarinstruktioner Sound Bar HT-ST3 Användarinstruktioner SE Innehållsförteckning Installation Innehållet i förpackningen 3 Installation 4 Ansluta högtalaren och subwoofern 5 Anslutning 6 Starta systemet 8 Grundläggande

Läs mer

HP:s dockningsstation Referenshandbok

HP:s dockningsstation Referenshandbok HP:s dockningsstation Referenshandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft är ett registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

S-100. Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner. Bruksanvisning. Art nr 110103

S-100. Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner. Bruksanvisning. Art nr 110103 S-100 Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner Bruksanvisning Art nr 110103 1 Innehåll Introduktion...3 Översikt...3 Knappar och funktioner...3 Strömkälla...4 Från vägguttaget...5 Användning...6 Vitt

Läs mer

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Denna bruksanvisning måste genomläsas innan du använder spelaren för första gången. stöder MP3, CD-DA och Video-CD (VCD 2,0) spelar också kopierade

Läs mer

För att helt koppla bort enheten från elnätet måste strömsladdens stickpropp dras ut ur vägguttaget. Frånkopplingsanordningen måste vara lätt att nå.

För att helt koppla bort enheten från elnätet måste strömsladdens stickpropp dras ut ur vägguttaget. Frånkopplingsanordningen måste vara lätt att nå. BeoLab 11 Handbok VARNING: Utsätt inte enheten för regn eller fukt det kan ge upphov till brand eller elektriska stötar. Utsätt inte enheten för droppar eller stänk av vatten och se till att inga föremål

Läs mer

VARNING! RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR, ÖPPNA EJ! FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR, TA EJ BORT HÖLJET. : Högtalar anslutnings Kabel

VARNING! RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR, ÖPPNA EJ! FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR, TA EJ BORT HÖLJET. : Högtalar anslutnings Kabel VARNING: FÖR ATT UNDIKA BRAND ELLER ELEKTRISKA STÖTAR, UTSÄTT INTE DENNA ENHET FÖR REGN ELLER FUKT. TA EJ BORT HÖLJET. SERVICELAMPOR LÖDS PÅ PLATS. INGA DELAR KAN SERVEAS ELLER BYTAS AV ANVÄNDAREN. ENDAST

Läs mer

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Specifikation: Stöder dessa format: JPEG (Baseline, upp till

Läs mer

BST-100. Bluetooth-högtalare med ljudterapi. Bruksanvisning. Art nr: 110105

BST-100. Bluetooth-högtalare med ljudterapi. Bruksanvisning. Art nr: 110105 BST-100 Bluetooth-högtalare med ljudterapi Bruksanvisning Art nr: 110105 Innehåll I förpackningen: 3 Strömförsörjning 7 Spela upp musik via Bluetooth 8 Lyssna på ljud/musik från micro-sd-kortet 8 Använd

Läs mer

Anslutnings- och snabbstartguide

Anslutnings- och snabbstartguide 3-300-262-73(1) Läs det här först Anslutnings- och snabbstartguide Snabbstartguide för huvudfunktionerna SE HDD Network Audio System NAS-SC55PKE 2008 Sony Corporation Printed in Malaysia Innehållsförteckning

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

Owner s Manual Svenska. Walkman not included / Walkman non inclus. jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman

Owner s Manual Svenska. Walkman not included / Walkman non inclus. jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman Owner s Manual Svenska Walkman not included / Walkman non inclus jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman jbl on stage * III WM viktiga säkerhetsföreskrifter Vänligen läs följande försiktighetsanvisningar

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Inuti produkten finns elektricitet. Därför är det viktigt att aldrig öppna upp produkten då kroppsskada kan uppstå! CD: Har enheten CD spelare finns även laserstrålar inuti, dessa

Läs mer

DT-F1. Svensk bruksanvisning

DT-F1. Svensk bruksanvisning DT-F1 Svensk bruksanvisning 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kontroller Av och på knappen (Strömbrytare) Minnesknapp samt val av frekvensområde till Snabbvalsknapparna Snabbvalsknapp stegvis byte av

Läs mer

Din manual BOSE AL8 TRADLOS LJUDLANK TILL HELA HEMMET http://sv.yourpdfguides.com/dref/1315544

Din manual BOSE AL8 TRADLOS LJUDLANK TILL HELA HEMMET http://sv.yourpdfguides.com/dref/1315544 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för BOSE AL8 TRADLOS LJUDLANK TILL HELA HEMMET. Du hittar svar på alla dina frågor i BOSE

Läs mer

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor.

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Innehåll och funktioner Funktioner KAMERA: 1. Antenn 2.

Läs mer

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok Zodiac Me2You Privat Mobil Radio Användarhandbok Introduktion Privat mobil radio(pmr) låter dig prata med så många människor du vill, så ofta du vill, utan licens eller samtalsavgifter. Den är väldigt

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide Laser Avståndsmätare Användarhandbok och användningsguide Inledning: Length Master LM 1000 cx mäter avståndet genom att sända ut infraröda strålar mot målet, som omedelbart beräknar avståndet genom att

Läs mer

1. Introduktion. 2. Beskrivning. 3. Säkerhet och miljö. 4. Förpackningen. AKG K912 hörlurssystem: 3.1 Säkerhet. 3.2 Miljö

1. Introduktion. 2. Beskrivning. 3. Säkerhet och miljö. 4. Förpackningen. AKG K912 hörlurssystem: 3.1 Säkerhet. 3.2 Miljö BRUKSANVISNING 1. Introduktion Bäste kund, vi tackar dig för att valt en AKG produkt. För att få ut det mesta ur ditt nya trådlösa hörlurssystem ber vi dig att noggrant läsa igenom denna bruksanvisning

Läs mer

OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC

OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC SV INNEHÅLL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 INSTALLATION OCH

Läs mer

BÄRBAR CD/MP3 BOOMBOX MED ANALOG RADIO OCH KASSETTBANDSPELARE

BÄRBAR CD/MP3 BOOMBOX MED ANALOG RADIO OCH KASSETTBANDSPELARE BÄRBAR CD/MP3 BOOMBOX MED ANALOG RADIO OCH KASSETTBANDSPELARE CKR01 SVENSK MANUAL SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs igenom hela denna manual innan användning. Spara manualen för framtida bruk. VARNINGAR För att

Läs mer

Bruksanvisning MODELL NR: 7340A 7350A

Bruksanvisning MODELL NR: 7340A 7350A Bruksanvisning MODELL NR: 7340A 7350A Innehåll Innehåll/tillbehör s. 2 Viktiga säkerhetsinstruktioner s. 3 Inledning/uppackning etc. s. 4 Introduktion av funktioner hos aktiv (vänster) högtalare s. 5 Koppla

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. Modell: TK-004 37 TANGENTER MULTI-FUNKTIONS ELEKTRONISKT KEYBOARD

ANVÄNDARMANUAL. Modell: TK-004 37 TANGENTER MULTI-FUNKTIONS ELEKTRONISKT KEYBOARD Modell: TK-004 37 TANGENTER MULTI-FUNKTIONS ELEKTRONISKT KEYBOARD ANVÄNDARMANUAL 37 tangenter 8 timbre/ 8 rytmer / 4 percussion 8 volyminställningar 32-level tempo kontroll Spela in / spela

Läs mer

TX-NR717. Innehåll. Bruksanvisning AV-RECEIVER. Säkerhetsinformation och inledning...2. Innehållsförteckning...5. Anslutningar...

TX-NR717. Innehåll. Bruksanvisning AV-RECEIVER. Säkerhetsinformation och inledning...2. Innehållsförteckning...5. Anslutningar... AV-RECEIVER TX-NR77 Innehåll Säkerhetsinformation och inledning... Innehållsförteckning...5 Anslutningar... Påslagning & grundläggande funktioner...9 Bruksanvisning Avancerad användning...47 Styra andra

Läs mer

TX-NR616. Innehåll. Bruksanvisning AV-RECEIVER. Säkerhetsinformation och inledning...2. Innehållsförteckning...5. Anslutningar...

TX-NR616. Innehåll. Bruksanvisning AV-RECEIVER. Säkerhetsinformation och inledning...2. Innehållsförteckning...5. Anslutningar... AV-RECEIVER TX-NR66 Innehåll Säkerhetsinformation och inledning... Innehållsförteckning...5 Anslutningar... Påslagning & grundläggande funktioner...9 Bruksanvisning Avancerad användning...46 Styra andra

Läs mer

CD-100/11 CD-SPELARE Bruksanvisning

CD-100/11 CD-SPELARE Bruksanvisning CD-100/11 CD-SPELARE Bruksanvisning 2011 XTZ AB, www.xtz.se Innehållsförteckning Sida: Inledning 3 Om XTZ 4 Teknisk presentation 5 Förberedelser 6 Ljudpraktik/Tips för installation och placering 7 Funktionsreferens

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet.

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet. Funktioner - Automatisk inspelning av telefonsamtal Med inspelningsfunktionen ställd på Auto, kommer samtalen att spelas in automatiskt när luren lyfts och avslutas när telefonluren läggs på. - Anslutning

Läs mer

ANVÄNDARINSTRUKTIONER

ANVÄNDARINSTRUKTIONER ANVÄNDARINSTRUKTIONER Bluetooth-klockradio MODELL: DENVER CRB-818 Den blinkande blixten och pilhuvudet inom triangeln är ett varningstecken för "farlig spänning" inuti produkten. VARNING: För att minska

Läs mer

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning Tack för köpet av din fönsterputsrobot. Vi hoppas du ska bli riktigt nöjd med produkten. Läs mer om roboten på www.indream.dk Copyright Copyright 2012

Läs mer

MP3-CD Soundmachine. Meet Philips at the Internet http://www.philips.com. Användarhandböckerna Käyttöoppaita ÂÁ ÂÈÚ ÈÔ Ú ÛË Instrukcje Obsługi

MP3-CD Soundmachine. Meet Philips at the Internet http://www.philips.com. Användarhandböckerna Käyttöoppaita ÂÁ ÂÈÚ ÈÔ Ú ÛË Instrukcje Obsługi MP-CD Soundmachine Användarhandböckerna Käyttöoppaita ÂÁ ÂÈÚ ÈÔ Ú ÛË Instrukcje Obsługi AZ80 Meet Philips at the Internet http://www.philips.com W CLASS LASER PRODUCT AZ80 Printed in China JH-0552 LIT

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA INNEHÅLL Generellt... 2 BRUKSANVISNING SVENSKA I kartongen skall det finnas 3 Batterivård. 3 Installation. 4 Översikt. 5 Funktioner. 6 Övriga funktioner.. 8 Snabbguide för att komma igång.. 9 Skötsel och

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

Lenco WPR-060. (USB/SD spelare med RADIO & KLOCKA) Svensk Bruksanvisning

Lenco WPR-060. (USB/SD spelare med RADIO & KLOCKA) Svensk Bruksanvisning Lenco WPR-060 Vattentät Musikspelare (USB/SD spelare med RADIO & KLOCKA) Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

Läs mer

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU MANUAL TM OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU ANVÄNDER ENHETEN. 1. AQUAJAM är en vädertålig,

Läs mer

MP3-spelare M-Any DAH1000 Nr 100053

MP3-spelare M-Any DAH1000 Nr 100053 MP3-spelare M-Any DAH1000 Nr 100053 M-Any DAH1000 Gratulerar till ditt köp av M-Any DAH1000! I din ägo har du en MP3-spelare med flera avancerade funktioner och användningsområden. Utöver att spela dina

Läs mer

Användarhandbok för Medallion I. 9362377 Utgåva 1

Användarhandbok för Medallion I. 9362377 Utgåva 1 Användarhandbok för Medallion I 9362377 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RX-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC.Det

Läs mer

Sensorstyrd klockradio med CD. Svensk bruksanvisning

Sensorstyrd klockradio med CD. Svensk bruksanvisning Sensorstyrd klockradio med CD Svensk bruksanvisning 1. Passiv infraröd sensor 2. Driftindikator 3. CD/Radio- indikator 4. Specialfunktionsreglage 5. Klockinställningsknapp 6. Förlyssningsknapp 7. Alarm

Läs mer

Instruktion Diasonic LED D60BS. Tack för att du valt en Diasonic modell D60BS.

Instruktion Diasonic LED D60BS. Tack för att du valt en Diasonic modell D60BS. CRI Över 90 Tack för att du valt en Diasonic modell D60BS. Energibesparande 10W LED Bländfri design Livslängd 40.000 timmar Paketet innehåller följande: A. Lampa inkl. LED B. Vokymkontroll knapp C. Lampfot

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe BT Edition Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe BT Edition är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den

Läs mer

AVR 3650, AVR 365, AVR 2650, AVR 265

AVR 3650, AVR 365, AVR 2650, AVR 265 3650, AVR 365, AVR 2650, AVR 265 Audio/video receiver Snabbstarts Guide SVENSKA Introduktion, Placering av högtalarna och Inledning Tack för att du valt en Harman Kardon produkt! Denna Snabbstartguide

Läs mer

ALC ( Automatisk Ljudnivåkontroll ). Sändaren justerar automatiskt volymen till ljudsignalen. Detta ger en jämn signal och därmed pålitlig sändning.

ALC ( Automatisk Ljudnivåkontroll ). Sändaren justerar automatiskt volymen till ljudsignalen. Detta ger en jämn signal och därmed pålitlig sändning. ANVÄNDARMANUAL Användarinstruktioner TACK FÖR ATT DU VALT SENNHEISER! EGENSKAPER IS 380 infrarött stereosystem, bestående av TI 380 infraröd sändare och HDI 380 infraröd hörlursmottagare är utvecklad för

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-8 uppfyller kraven

Läs mer

7460/50A 02 ANVÄNDARMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 10 SPECIFIKATIONER 10 FELSÖKNING. www.argonaudio.com 1

7460/50A 02 ANVÄNDARMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 10 SPECIFIKATIONER 10 FELSÖKNING. www.argonaudio.com 1 02 ANVÄNDARMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 10 SPECIFIKATIONER 10 FELSÖKNING www.argonaudio.com 1 Användarmanual Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft och grundandet av Argon Audio är en naturlig

Läs mer