Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3"

Transkript

1 Innehållsförteckning Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3 Identifiering av delarna...3 Anslutningar...4 Anslut en extern ljudenhet... 4 Sätt på strömmen... 4 Sätt i batterier i fjärrkontrollen...4 Försiktighetsåtgärder gällande batterier... 4 Grundfunktioner...5 Sätt på strömmen... 5 Justera volymen... 5 Stäng av ljudet helt (mute)... 5 Uppspelning...5 Uppspelning från ipod/iphone/ipad... 5 Uppspelning med Bluetooth-enhet... 5 Uppspelning med en extern ljudenhet... 6 Felsökning...6 Specifikationer...7 Standardtillbehör...7 1

2 Viktiga säkerhetsinstruktioner VARNING RISK FÖR ELSTÖTAR ÖPPNA EJ VAR FÖRSIKTIG: FÖR ATT BEGRÄNSA RISKEN FÖR ELSTÖTAR, AVLÄGSNA INTE DEN FRÄMRE (ELLER BAKRE) PANELEN/HÖLJET. DET FINNS INGA DELAR INUTI SOM ANVÄN- DAREN SJÄLV KAN REPARERA. SERVICE MÅSTE UTFÖRAS AV KVALIFICERAD FACKMAN. Blixtpilsymbolen, i en liksidig triangel, har funktionen att varna användaren för oisolerad ''farlig spänning'' inuti apparatens hölje, som kan vara så pass hög att den utgör en risk för elstötar. Utropstecknet i en liksidig triangel har funktionen att uppmärksamma användaren på befintliga viktiga instruktioner för drift och underhåll (service) som finns bland apparatens medföljande dokumentation. Säkerhet 1 Läs dessa instruktioner. 2 Förvara dessa instruktioner. 3 Läs alla varningar. 4 Följ alla instruktioner. 5 Använd inte denna apparat i närheten av vatten. 6 Rengör den endast med en torr trasa. 7 Blockera inte några ventilationsöppningar. Installera enheten i enlighet med tillverkarens instruktioner. 8 Installera inte i närheten av värmekällor, som element, värmepumpar, ugnar eller andra apparater (inklusive förstärkare) som genererar värme. 9 Beakta att det i säkerhetssyfte är viktigt att använda en polariserad eller jordad kontakt. En polariserad kontakt har två blad, ett som är bredare än det andra. En jordad kontakt har två blad och ett tredje jordat stift. Det bredare bladet eller det tredje stiftet är till för din säkerhet. Om den medföljande kontakten inte passar ditt uttag, kontakta en elektriker för att byta ut ditt gamla uttag. 10 Undvik att strömkabeln trampas på eller kläms, speciellt vid kontakterna, vid eluttaget, eller där den sitter fast i apparaten. 11 Använd endast de anslutningar/tillbehör som anges av tillverkaren. 12 Använd endast med vagn, ställning, trebensstativ, tripod, hållare eller bord som godkänns av tillverkaren eller som säljs tillsammans med enheten. När en vagn används, var försiktig med förflyttningen av vagnen eller enheten, för att undvika att den tippar och skadas. 13 Koppla ur apparaten vid åskväder, eller då den inte används under en längre tid. 14 Låt kvalificerad servicepersonal ta hand om all service. Det är nödvändigt att utföra service när enheten har blivit skadad på något sätt, t.ex. när en strömkabel eller kontakt gått sönder, om vätska har spillts ut, om några föremål har fallit mot den, om enheten har blivit utsatt för regn eller fukt, om den inte fungerar normalt eller har tappats i marken. 15 Utsätt inte utrustningen för droppar eller skvättar och se till att inga vattenfyllda föremål, som t.ex. blomvaser, placeras ovanpå utrustningen. 16 Detta är en Klass II apparat med dubbel isolering, utan skyddsjordning. 17 Varning: för att begränsa risken för elstötar, utsätt inte enheten för fukt. 18 Varning: batteriet (enskilt eller batterigrupp) får inte utsättas för extrem värme, som direkt starkt solljus, eld eller liknande. 19 Huvudkontakten används för att koppla ur enheten, den måste alltid vara tillgänglig och i funktion. 2

3 AUX AUX AUX AC ~ Identifiering av delarna Huvuddel: Fjärrkontroll 1 Tr yck p å d e n n a k n a p p fö r a t t s ä t t a p å eller gå över till Eco Power standby-läge (energisparläge). 2 DOCK (DOCKNING) - Välj dockningsfunktion. - I D O C K - l ä g e, s t a r t a e l l e r p a u s a uppspelningen. 3 BLUETOOTH - Välj Bluetooth-funktion. - I B l u e t o o t h - l ä g e, s t a r t a e l l e r p a u s a uppspelningen (tryck på knappen en gång). - I Bluetooth-läge, para ihop den Bluetoothaktiverade enheten (tryck och håll ner knappen). 4 AUX Välj AUX IN-funktion. 5 MUTE (INGET LJUD) Tar bort eller återställer ljudet från enheten. 6 VOL+/VOL - Höjer eller sänker ljudvolymen. 7 AUX-uttag Anslut en extern ljudenhet. 8 AC~ Anslut strömkabeln. 1 Sätt på produkten eller gå över till Eco Power standby-läge (energisparläge). 2 Välj funktion. 3 VOL+/VOL- Höjer eller sänker ljudvolymen. 4 H, G Gå till tidigare/nästa spår. 5 BF Starta eller pausa uppspelning. 6 MENY Växla mellan mapplistan och fillistan för ipod/ iphone. 7 MUTE (INGET LJUD) Ta bort eller sätt tillbaka ljudet. 8 ENTER (BEKRÄFTA) Bekräfta valen. 9 PAIRING (IHOPPARNING) Aktiverar ihopparningsläge för Bluetooth. 10, Navigera i ipod/iphone/ipad-menyn. 3

4 AUX AC ~ Anslutningar Anslut en extern ljudenhet Du kan även lyssna på en extern ljudenhet genom denna enhet. Med AUX-uttaget Anslut ljudkabeln till: - AUX-uttaget på denna enhet. - Ljudutgång-uttaget på den externa ljudenheten (t.ex. TV, iphone...). Tryck på AUX-knappen på huvudenheten eller FUNCTION på fjärrkontrollen för att välja AUXfunktionen för din anslutning. Sätt på strömmen Var försiktig: - Risk för att produkten skadas! Se till att matarströmspänningen stämmer med vad som står på enhetens bak- eller undersida. - Innan du kopplar i strömkabeln, se till att du redan har utfört alla andra anslutningar. Koppla i strömadaptern till AC-uttaget på enheten och till vägguttaget. Sätt i batterier i fjärrkontrollen Förbered fjärrkontrollen Den medföljande fjärrkontrollen gör det möjligt att styra enheten på avstånd. Även om fjärrkontrollen används inom funktionsintervallet (6m), är det möjligt att den inte fungerar om det finns några hinder mellan enheten och fjärrkontrollen. Om fjärrkontrollen används nära andra apparater som sänder ut infraröda signaler, eller om andra infraröda fjärrkontroller finns i närheten, så kan den hända att den inte fungerar som den ska. Eller så kan de andra apparaterna eller fjärrkontrollerna fungera inkorrekt. Användning för första gången: Fjärrkontrollen har ett redan isatt CR2025 litiumbatteri. Ta bort skyddsremsan för att aktivera fjärrkontrollens batteri. Sätt tillbaka batteriet i fjärrkontrollen (A) : Tryck in spärren på vänster sida. (B) : Dra ur batterihållaren och avlägsna det gamla batteriet. (C) : Sätt i ett nytt CR2025-batteri i batterihållaren, med rätt angiven polaritet (+/-). (D) : Skjut tillbaka hållaren i fjärrkontrollen. Försiktighetsåtgärder gällande batterier När fjärrkontrollen inte används under en längre tid (mer än en månad), ta bort batterierna ur fjärrkontrollen för att undvika att de börjar läcka. Om batteriet läcker, torka bort vätskan i batterihållaren och byt ut batterierna med nya. Använd inga andra batterier än de som anges. Utsätt inte batterierna för värme och ta inte isär dem. Kasta dem aldrig i eld eller vatten. Frakta eller förvara inte batterier tillsammans med andra metallföremål. Det kan leda till att batterierna kortsluts, att de läcker eller exploderar. Återladda aldrig ett batteri om du inte är helt säker på att det är laddningsbart 4

5 Grundfunktioner Sätt på strömmen Du kan använda alla huvudenhetens funktioner eller fjärrkontrollen, efter att ha anslutit till strömmen (i så kallat Standby-läge). Sätt på systemet Tryck på knappen för att aktivera systemet från standby-läget. Den sist valda källan kommer väljas. Stäng av systemet Tryck på knappen på huvudenheten eller fjärrkontrollen för att stänga av systemet och gå över i Eco-läge. Se till att dra ur strömkabeln från kontakten när enheten inte används under längre tid. Justera volymen Under uppspelningen, tryck på knapparna +/- för att öka/minska ljudvolymen. Stäng av ljudet helt (mute) Under uppspelningen, tryck på knappen MUTE för att ta bort eller sätta tillbaka ljudet. Tryck på den knappen igen eller -/+ knapparna för att ta bort effekten. Uppspelning Uppspelning från ipod/iphone/ipad Du har möjligheten att njuta av ljudet från din ipod/iphone/ipad genom denna enhet. Denna enhet stödjer följande ipod/iphone/ipadmodeller: ipod nano 7, ipod touch 5, iphone 5, ipad mini, ipad 4 1 Tryck på knappen DOCK på enhetens famsida eller knappen FUNCTION på fjärrkontrollenl för att välja ipod/iphone/ipad-källa. 2 Sätt en ipod/iphone/ipad i dockningen. 3 Börja uppspelningen från ansluten ipod/ iphone/ipad. - För att pausa/fortsätta spela, tryck på knappen BF på fjärrkontrollen eller knappen DOCK på enhetens framsida. - För att gå framåt ett spår, tryck på knapparna H/G. - För att navigera i menyn: tryck på knappen M, därefter tryck, för att välja och tryck BF för att bekräfta. När du använder, för att navigera i menyn, så bör intervallet mellan varje moment vara endast några sekunder, annars går den tillbaka till normal funktion. Laddning av ipod/iphone/ipad ipod/iphone/ipad i dockning börjar ladda medan enheten är ansluten till AC-strömmen. Uppspelning med Bluetooth-enhet Du kan lyssna på musik från en annan enhet med Bluetooth-aktivering. Para ihop den Bluetooth-aktiverade enheten. Den första gången du gör en Bluetoothanslutning, behöver du para ihop de två enheterna. - Funktionsintervallet mellan de två Bluetooth-enheterna är ca 8 meter. - Innan du gör en Bluetooth-anslutning till enheten, bör du bekanta dig med alla Bluetooth-funktioner och möjligheter. - Kompatibilitet med alla Bluetooth-enheter kan inte garanteras. - Något fysiskt hinder mellan denna enhet och den som ansluts med Bluetooth kan minska funktionsavståndet. - Håll enheten på avstånd från andra elektriska apparater som kan orsaka störningar. 5

6 1 Sätt på den externa enhetens Bluetooth-funktion. 2 Ställ in enhetens källa på Bluetooth. 3 Tryck och håll in knappen BF/ Pair på fjärrkontrollen eller knappen BLUETOOTH på enhetens framsida för att aktivera ihopparningsläget för Bluetooth, led-signalen blinkar varannan sekund. 4 Sök efter en Bluetooth-aktiverad enhet med din enhet. 5 Välj MXSP-BT3100 i listan för ihopparning. 6 Skriv in standardlösenordet "0000" om nödvändigt. Om ihopparningen lyckas,blinkar led-signalen varannan sekund. 7 För att avbryta anslutningen, stäng av Bluetooth-funktionen på den externa enheten eller ställ in en annan ljudkälla än Bluetooth på huvudenheten. Tips - Om en existerande anslutning finns, tryck och håll in knappen BF/ Pair på fjärrkontrollen eller knappen BLUETOOTH på enhetens framsida i några sekunder, detta aktiverar ihopparningsläget och anslutningen avbryts. - Om ingen annan ny Bluetooth-enhet paras ihop med huvudenheten inom två minuter, så kommer den föregående anslutningen att återupptas. - Anslutningen till huvudenheten kommer även brytas när enheterna överskridit funktionsavståndet. - Om du vill återansluta enheterna, placera dem inom funktionsavståndet. - Om funktionsavståndet överskridits och de två enheterna sedan flyttats närmare varandra, kontrollera om anslutningen fortfarande är aktiv. - Om enheten fortfarande är ansluten så kommer led-signalen blinka varannan sekund. - Om anslutningen avbryts, och led-signalen lyser, följ instruktionerna ovan för att para ihop din enhet till spelaren igen. Lyssna på musik från en Bluetooth-enhet. Om den anslutna Bluetooth-enheten är kompatibel med Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), så kan du lyssna på musik genom huvudenheten. Om enheten även är kompatibel med Audio Video Remote Control Profile (AVRCP), så kan du även använda spelarens fjärrkontroll för uppspelning av musik från den extena enheten. 1. Para ihop din externa enhet med huvudenheten. 2. Börja uppspelning av musik från den externa enheten (om den är kompatibel med A2DP). 3. Använd den medföljande fjärrkontrollen för att styra uppspelningen (om den anslutna enheten är kompatibel med AVRCP). - För att pausa/fortsätta spela, tryck på knappen BF/Pair på fjärrkontrollen eller knappen BLUETOOTH på enhetens framsida. - För att gå framåt ett spår, tryck på knapparna H/G. Uppspelning med en extern ljudenhet. Det finns ett AUX-uttag på enhetens baksida. Analoga ljudsignaler från andra källor kan anslutas till enheten genom detta uttag. 1 I ON-läge, tryck på knappen AUX på huvudenheten eller FUNCTION på fjärrkontrollen för att välja AUX IN-funktionen. 2 Tryck på knapparna +/- för att justera ljudvolymen till önskad nivå. 3 I AUX IN-läge, använd din ljudenhet direkt för uppspelningsegenskaper. Felsökning För att garantin ska förbli giltig, försök aldrig att reparera enheten själv. Om något problem uppstår när enheten används, kontrollera följande punkter innan service begärs. Ingen ström - Se till att apparatens AC-kabelär korrekt ansluten. - Se till att AC-uttaget är strömsatt. - Tryck på stand-by knappen för att sätta på enheten. Fjärrkontrollen fungerar inte - Innan du trycker på någon funktionsknapp, välj först korrekt källa. - Minska avståndet mellan fjärrkontrollen och enheten. - Sätt i batteriet med polerna åt rätt håll (+/-) som visas. - Byt ut batteriet. - Rikta fjärrkontrollen direkt mot sensorn på enhetens framsida. Spela musik med iphone - När du spelar musik med iphone i dockning kan det hända att din iphone inte har tillräcklig mottagning för att ta emot ett samtal. Enheten svarar inte - Koppla ur och koppla in AC-kontakten igen, sätt sedan på enheten igen. 6

7 Specifikationer Allmänt Strömkrav...AC V ~ 50/60Hz Strömförbrukning... 15W Utgångsström...25W x 2 Total Harmonisk Distorsion... 1%(1kHz, 1W) Ljudingångskänslighet/Impedans...500mV/47kΩ Frekvensrespons... 20Hz - 20kHz Enhetens dimension (BxHxD) x 169x107 mm Högtalare Impedans...8Ω Mätström... 25W Fjärrkontroll Avstånd...6m Vinkel O Standardtillbehör Fjärrkontroll... 1st Användarmanual... 1st Design och egenskaper kan ändras utan någon föregående notis. 7

BÄRBAR CD/MP3 BOOMBOX MED ANALOG RADIO OCH KASSETTBANDSPELARE

BÄRBAR CD/MP3 BOOMBOX MED ANALOG RADIO OCH KASSETTBANDSPELARE BÄRBAR CD/MP3 BOOMBOX MED ANALOG RADIO OCH KASSETTBANDSPELARE CKR01 SVENSK MANUAL SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs igenom hela denna manual innan användning. Spara manualen för framtida bruk. VARNINGAR För att

Läs mer

Hög definition digital mottagare DMB-112HD

Hög definition digital mottagare DMB-112HD Hög definition digital mottagare DMB-112HD Problem och hur man löser dem: Om det inte går att spela in på en enhet, kontrollera filsystemet på usb-minnet/hårddisken. Vanligtvis beror felet på att fel filsystem

Läs mer

C 325BEE. Stereo Integrated Amplifier

C 325BEE. Stereo Integrated Amplifier C 325BEE Stereo Integrated Amplifier ENGLISH ITALIANO PORTUGUÊS SVENSKA ESPAÑOL NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS Owner s Manual Manuel d Installation Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Manual del Usuario

Läs mer

Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770

Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770 Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770 VARNING Placera inte apparaten där det är ont om utrymme, t.ex. i en bokhylla eller i en stängt skåp. Täck inte över ventilationsöppningarna på enheten med

Läs mer

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR SVE Version 1 VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla varningar. 4. Följ alla instruktioner. 5. Använd ej denna apparat nära vatten. 6. Rengör

Läs mer

Basstation med icom. Bruksanvisning

Basstation med icom. Bruksanvisning Basstation med icom Bruksanvisning Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz EG-representant: Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen Tyskland www.phonak.se 0678! 029-1013-09/V2.01/2011-01/A+W/FO

Läs mer

HKTS 9/16. Hemmabiosystem. Bruksanvisning Svenska

HKTS 9/16. Hemmabiosystem. Bruksanvisning Svenska HKTS 9/16 Hemmabiosystem Bruksanvisning Svenska HKTS 9/16 Hemmabiosystem Bruksanvisning Innehållsförteckning Inledning...3 Beskrivning och funktioner...3 HKTS200SUB anslutningar på Subbasens baksida...4

Läs mer

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska HKTS 20/HKTS 30 hemmabiosystem Bruksanvisning Svenska Designed to Entertain. Viktiga säkerhets Instruktioner 1. Läs igenom instruktionerna. 2. Behåll instruktionerna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4.

Läs mer

VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELDSVÅDA OCH ELEKTRISKA STÖTAR FÅR DEN HÄR AP- PARATEN INTE UTSÄTTAS FÖR REGN ELLER FUKT.

VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELDSVÅDA OCH ELEKTRISKA STÖTAR FÅR DEN HÄR AP- PARATEN INTE UTSÄTTAS FÖR REGN ELLER FUKT. VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELDSVÅDA OCH ELEKTRISKA STÖTAR FÅR DEN HÄR AP- PARATEN INTE UTSÄTTAS FÖR REGN ELLER FUKT. OBSERVERA: PÅ GRUND AV RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR FÅR HÖLJET (ELLER BAKPANELEN)

Läs mer

PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO

PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO Svensk Instruktionsmanual 1. Läs noggrant igenom dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner för framtida bruk. 3. Följ alla instruktioner och installera

Läs mer

BDS 280/580. 3D Blu-ray TM Disc-system. Gäller för alla BDS x80-modeller

BDS 280/580. 3D Blu-ray TM Disc-system. Gäller för alla BDS x80-modeller 3D Blu-ray TM Disc-system Gäller för alla BDS x80-modeller Bruksanvisning Innehållsförteckning Introduktion 3 Beskrivning och funktioner 3 Uppackning 3 Inkluderat 3 Installationsplats 4 BDS anslutningar

Läs mer

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Innehåll Säkerhet 3 Komma i gång 4 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 4 Ladda din högtalare

Läs mer

LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING

LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL FARGE TV MED FJERNKONTROLL Innehåll Funktioner... 2 Inledning... 2 Förberedelse...

Läs mer

SVENSKA. XL-LS703BH mikro komponent system bestående av XL-LS703BH (huvudenhet) och CP-LS703H (högtalarsystem).

SVENSKA. XL-LS703BH mikro komponent system bestående av XL-LS703BH (huvudenhet) och CP-LS703H (högtalarsystem). SVENSKA XL-LS703BH mikro komponent system bestående av XL-LS703BH (huvudenhet) och CP-LS703H (högtalarsystem). Inledning Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant för

Läs mer

Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J

Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J Användarmanual Innehåll Introduktion... 1 Föreskrivande information: FCC Part 15... 2 Viktiga säkerhetsinstruktioner... 3 Huvudfunktioner... 4 Kontroller och anslutningar...

Läs mer

A K S N E V S K S R O N I M O U S

A K S N E V S K S R O N I M O U S LC-22LE250E SUOMI NORSK SVENSKA LCD FÄRG-TV LCD FARGE TV LCDVÄRI-TV BRUKSANVISNING BRUKERVEILEDNING KÄYTTÖOHJE Innehåll Funktioner... 3 Kära SHARP-kund... 3 Inledning... 3 Viktiga säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7 Innehåll TV - funktioner... 2 Konfigurering av nätverksinställningar... 19 Kära SHARP-kund... 3 Ansluta till din mobiltelefon via Wifi... 19 Viktiga säkerhetsföreskrifter... 3 Använda MIRACAST... 20 Miljöinformation...

Läs mer

Jabra SPORT. Bruksanvisning. www.jabra.com

Jabra SPORT. Bruksanvisning. www.jabra.com Jabra SPORT Wireless+ Bruksanvisning www.jabra.com Innehåll Tack!...2 Om Jabra SPORT...3 Headsetets funktioner...3 KOMMA IGÅNG...4 LADDA JABRA SPORT...4 SLÅ PÅ OCH STÄNGA AV JABRA SPORT....5 PARA IHOP

Läs mer

9 Duo Professional Bruksanvisning

9 Duo Professional Bruksanvisning 9 Duo Professional Bruksanvisning Svenska Dolby och den dubbla D-symbolen är registrerade varumärken som tillhör Dolby Laboratories. DivX, DivX Certified och tillhörande logotyper är varumärken som tillhör

Läs mer

Innehåll SVENSKA. 4. Felsökning...16 5. Supporttiming...17 6. Specifikationer...17. 2. Inställning av din TV...11

Innehåll SVENSKA. 4. Felsökning...16 5. Supporttiming...17 6. Specifikationer...17. 2. Inställning av din TV...11 Innehåll Reglerande information... Beskrivning av varningssymbolerna... Säkerhetsnoteringar... Förord...4 Garanti och service / Reparation...4 Rengöring...4 1. Komma igång...5 Förpackningens innehåll...5

Läs mer

Personlig digital videospelare. Inbyggd CONAX CXC-2000PVR. Användarhandbok

Personlig digital videospelare. Inbyggd CONAX CXC-2000PVR. Användarhandbok Personlig digital videospelare Inbyggd CONAX CXC-2000PVR Användarhandbok Viktig information Copyright (Copyright 2001 HUMAX Corporation) Får inte kopieras, användas eller översättas delvis eller i sin

Läs mer

ENGLISH NORSK SVENSKA DANSK SUOMI NB7-CAR / NB7T-CAR / NB7D-CAR NB9-CAR / NB9T-CAR / NB9D-CAR

ENGLISH NORSK SVENSKA DANSK SUOMI NB7-CAR / NB7T-CAR / NB7D-CAR NB9-CAR / NB9T-CAR / NB9D-CAR Bruksanvisning ENGLISH NORSK DANSK SUOMI NB7-CAR / NB7T-CAR / NB7D-CAR NB9-CAR / NB9T-CAR / NB9D-CAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Denna bruksanvisning omfattar följande NEXTBASE-modeller: 1)NB7-CAR: CAR 7" DVD-Spelare

Läs mer

1, FUNKTIONER. Svenska. Innehåll. Utökade system

1, FUNKTIONER. Svenska. Innehåll. Utökade system Innehåll Tack för att du har köpt denna Clarion-apparat. Läs igenom bruksanvisningen innan du börjar använda denna utrustning. Kontrollera innehållet på det medföljande garantikortet och förvara det på

Läs mer

SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE

SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE Istruzioni per l utilizzo Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Manual de instrucciones

Läs mer

BDS 275/BDS 575/ BDS 277/BDS 577 Blu-ray Disc -receiver. Bruksanvisning

BDS 275/BDS 575/ BDS 277/BDS 577 Blu-ray Disc -receiver. Bruksanvisning 275/BDS 575/ BDS 277/BDS 577 Blu-ray Disc -receiver Bruksanvisning BD/DVD regionkoder och innehållsförteckning Din BDS-mottagare har utformats för att vara kompatibel med regionshanteringsinformation som

Läs mer

D 1050 USB DAC. Bruksanvisning ENGLISH PORTUGUÊS ESPAÑOL FRANÇAIS ITALIANO DEUTSCH NEDERLANDS SVENSKA РУССКИЙ

D 1050 USB DAC. Bruksanvisning ENGLISH PORTUGUÊS ESPAÑOL FRANÇAIS ITALIANO DEUTSCH NEDERLANDS SVENSKA РУССКИЙ D 1050 USB DAC ENGLISH РУССКИЙ SVENSKA ITALIANO DEUTSCH NEDERLANDS PORTUGUÊS ESPAÑOL FRANÇAIS Bruksanvisning VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER ENGLISH PORTUGUÊS FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO DEUTSCH NEDERLANDS

Läs mer

Viktig information SV 1

Viktig information SV 1 Viktig information Tack för att du valde en HUMAX-produkt Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och användning ska kunna göras på ett säkert och optimalt sätt Förvara manualen på

Läs mer

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning Blu-ray Disc -spelare Bruksanvisning Innehåll VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 3 UPPACKNING 5 INSTALLATIONSPLATS 5 RENGÖRING 5 TACK FÖR ATT DU VALDE HARMAN KARDON 5 BDT 3-/BDT 30-SPELARENS FUNKTIONER 6 MEDFÖLJANDE

Läs mer

NP215/NP210/NP115/NP110

NP215/NP210/NP115/NP110 Bärbar projektor NP215/NP210/NP115/NP110 Bruksanvisning NP210 och NP115 distribueras inte i Nordamerika. 1:a utgåvan, augusti 2009 DLP och Brilliant Color är varumärken som tillhör Texas Instruments. IBM

Läs mer

CX U UNIVERSALSPELARE

CX U UNIVERSALSPELARE CXU UNIVERSALSPELARE nehåll Viktiga säkerhetsinstruktioner... 77 Begränsad garanti... 79 Skivtyper som stöds... 80 Skivor som inte kan spelas... 80 Anslutningar på bakpanelen... 8 Kontroller på frontpanelen...

Läs mer