KVALITET- OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KVALITET- OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014"

Transkript

1 KVALITET- OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE

2 Innehåll RESURSTEAMETS VISION 3 KVALITET- OCH VERKSAMHETSÅRET KÄRNVERKSAMHETEN RESURSTEAMETS ORGANISATION 3 VÅR VÄRDEGRUND 4 KVALITETSPOLICY 5 KVALITETSMÅL 5 MILJÖARBETET 5 MILJÖPOLICY 6 MILJÖMÅL 6 FÖRBÄTTRINGSARBETE 6 KLIENTER 7 PERSONAL 7 EKONOMI 7 KÄRNVERKSAMHETERNAS GEOGRAFISKA PLACERING 7 INTRODUKTIONSUTBILDNING OCH KOMPETENSUTVECKLING 8 LEDNINGSSYTEM FÖR KVALITET OCH MILJÖ 9 MEDARBETARUNDERSÖKNING 9 EGENKONTROLLER KLIENT 10 ANALYS AV RESULTAT 11 VERKSAMHETSSTÖD 12 EXTERN AVTALSUPPFÖLJNING 13 AVVIKELSER, SYNPUNKTER OCH KLAGOMÅL 13 2

3 RESURSTEAMETS VISION Med respekt, kunskap och fantasi skapar vi möjlighet för varje individ att utvecklas bortom dagens gränser. KVALITET - OCH VERKSAMHETSÅRET 2014 Resursteamet har under året fortsatt arbetet mot en ISO-certifiering och arbetet med det smarta året. Resursteamet fortsätter att leverera tjänster av hög kvalitet där arbetstagare, klienter, elever och patienter upplever att de har en individuellt utformad verksamhet utifrån deras behov, förutsättningar och önskemål. Vi kommer fortsätta att ha behov av att hitta nya arbetssätt och jobba smartare med de resurser vi har. Det är det ständiga förbättringsarbetet. Det ska inte bli som det blir Det ska bli som vi vill att det ska bli. KÄRNVERKSAMHETEN 2014 Resursteamet har fyra kärnverksamheter: Daglig verksamhet för personkrets 1 och 2 enligt 1 1p och 1 2p enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Boendestöd enligt socialtjänstlagen, SoL. Rehabilitering för barn i förskola och skola på uppdrag av Astrid Lindgrens barnsjukhus. Tre logopedimottagningar med avtal inom Stockholms läns landstings vårdval Stockholm. Resursteamet har sedan tidigare dotterföretaget Resurser i Arbete, RIA, som är ett bemanningsföretag och vid årsskiftet startade även dotterbolaget RT assistans som anordnar personlig assistans åt enskilda personer som har ett beslut enligt 9 2 p LSS om personlig assistans eller ett beslut om ersättning för personlig assistans från försäkringskassan. RESURSTEAMETS ORGANISATION Organisationen har under 2014 förändrats utifrån att företaget vuxit och som en följd har beslut tagits om nya befattningar inom organisationen. 3

4 VÅR VÄRDEGRUND- ALLA MÄNNISKOR HAR SAMMA VÄRDE Resursteamets verksamhet vilar på en tydlig värdegrund som tillsammans med andra grundvärderingar styr vårt dagliga arbete och utgör vår företagskultur. Vi heter Resursteamet av en anledning vi är ett stort team med många resurser. Såväl klienter som medarbetare har mängder av resurser som gör att vi tillsammans kan nå bortom dagens gränser. Vi vet att alla människor har inneboende resurser. Vår uppgift är att ta reda på vilka dessa resurser är och att bygga vidare på dem. På så sätt skapar vi en utveckling och nya resurser föds. Vi alla medarbetare är här för våra klienters skull och inte tvärtom. Klienten är alltid i centrum! Vår människosyn är enkel och självklar alla människor har samma värde, "värde 1". Det gäller alla, klienter som medarbetare, och egentligen är det endast i rollerna vi skiljer oss åt. I det dagliga arbetet säkerställs värdegrunden bland annat genom kvalitetsbegreppen individualitet, självständighet och delaktighet: Det innebär att den enskilde har: en individuellt utformad verksamhet ett aktivt deltagande i den egna processen och eget ansvar för den möjlighet till ett aktivt deltagande i samhälls- och arbetslivet möjlighet att arbeta mot en högre grad av självständighet i arbetslivet men också i livet som helhet möjlighet att utveckla, återfå och/eller att bibehålla funktioner en verksamhet där inneboende resusrser tas tillvara och nya resusrser utvecklas Begreppen självständighet, delaktighet och individualitet är viktiga i det dagliga arbetet för att skapa en meningsfullhet i vardagen. Resursteamet arbetar utifrån att varje enskild klient ska ha en känsla av: Meningsfullhet - mina utmaningar i min vardag engagerar mig, de är viktiga för just mig Begriplighet- det som händer i min vardag förstår jag och jag kan förutse vad som kommer att hända Hanterbarhet de resurser som behövs för att min vardag ska fungera och bli bra finns tillgängliga för mig Värdegrunden genomsyrar verksamheten i vårt bemötande och i vår respekt för de människor som vi möter i vår vardag- utifrån deras unika historia och situation. De klienter som vistas i verksamheten har individuella mål men har också en del i, och kan ta del av, Resursteamets utveckling i stort. 4

5 KVALITETSPOLICY Resursteamet skapar möjlighet för varje individ att utvecklas bortom dagens gränser genom att: ha ett respektfullt bemötande baserat på alla människors lika värde arbeta målinriktat och fantasifullt med stöd av ett kunskaps- och erfarenhetsbaserat arbetssätt säkerställa en meningsfull verksamhet genom att varje individ är delaktig i och kan påverka utformningen säkerställa att verksamheten sätter individens behov och resurser i centrum och har en inriktning mot ökad självständighet erbjuda verksamhet på tider där behoven finns och i lokaler som är anpassade för våra målgrupper kontinuerligt arbeta med att förbättra kvaliteten och effektiviteten i verksamheten tillämpa ett nära ledarskap för att skapa rätt förutsättningar för kärnverksamheten samverka och skapa nätverk med de parter som är viktiga för våra klienter ge varje medarbetare möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll i en inspirerande och lärande organisation KVALITETSMÅL De övergripande kvalitetsmålen är: Klienten är delaktig i utfomningen av sin verksamhet Klienten upplever att verksamheten är meningsfull och utvecklande Medarbetarna förstår och kan tillämpa resursteamets arbetssätt och arbetar i riktning mot uppsatta mål Resursteamet använder sina resurser på ett smart sätt De övergripande kvalitetsmålen löper under 1-3 år och berör i första hand kärnverksamhetens processer. Till de övergripande målen hör ett antal delmål som är ettåriga. För att nå delmålen arbetar varje enhet med enhetsspecifika aktiviteter under året. Resursteamet har även verksamhetsmål som i första hand berör stöd- och ledningsprocesserna. Verksamhetsmålen är direkt knutna till stöd- och ledningsprocessernas områden och till verksamhetsmålen hör ett antal aktiviteter som ska genomföras under året. MILJÖARBETET Resursteamets miljöutredning identifierar och kartlägger de betydande miljöaspekter som verksamheten ger upphov till och som är möjliga att styra och påverka. Identifierade miljöaspekter värderas och rangordnas. Miljöutredningen uppdateras en gång per år som bas för planering av vårt långsiktiga och kortsiktiga miljöarbete. Verksamhetens miljöpåverkan Resursteamets miljöpåverkan har tydliggjorts i miljöutredningens riskvärdering av de miljöaspekter som finns i verksamheten. Identifierade miljöaspekter har bedöms vad gäller allvarlighetsgrad/konsekvens, omfattning och egen förmåga att påverka detta. Resultatet av riskbedömningen visar vad vi i första hand bör fokusera på i det egna miljöarbetet. För att fastställa de miljöaspekter som kan påverka miljön negativt har transporter, energiförbrukning/källa samt inköp av mat och förbrukningsvaror värderats som de mest betydelsefulla miljöaspekterna. Vid värdering av miljöaspekter har hänsyn tagits till följande parametrar; utsläpp till luft, vatten, mark användning av råvaror och naturresurser energiförbrukning 5

6 avfall MILJÖPOLICY Miljöutredningen ligger till grund för fastställande av miljöpolicyn. Resursteamet arbetar för en långsiktig hållbar miljö som främjar människors hälsa genom att: Prioritera användning av förnybara resurser Förebygga och minska utsläpp av föroreningar Upphandla, leasa och köpa in varor och tjänster som medför minsta möjliga miljöbelastning Öka miljömedvetandet hos våra medarbetare och klienter Ta miljöhänsyn vid verksamhetsförändringar, investeringar och framtidsbeslut Uppfylla lag- ochmyndighetskrav samt sträva efter att verksamheternas miljöresultat förbättras Verka för ständiga förbättringar och kontinuerligt revidera eller sätta nya mål utifrån årlig miljöutredning i syfte att begränsa miljöpåverkan från vår verksamhet MILJÖMÅL De övergripande miljömålen fastställs inom ramen för miljöpolicyn och löper under 1-3 år. Målen följs upp och utvärderas och analyseras en gång per år. Vid behov av särskilda åtgärder för att komma tillrätta med fel och brister upprättas en åtgärdsplan. Resursteamets miljömål är: Resursteamet ska minska koldioidutsläppen Resursteamet ska öka användningen av grön el Inköp av ekologiskt kaffe, mjölk, frukt och andra matvaror samt miljövänliga förbrukningsvaror ska öka FÖRBÄTTRINGSARBETE Resursteamet är en lärande organisation där vi kontinuerligt följer upp och utvärderar resultatet av vårt arbete. En fortsatt utveckling har skett inom följande områden: enhetsplanerna utvecklades till att bli ett tydligt måldokument revidering av metodhandbok för daglig verksamhet och genomförandeplan våra internutbildningar rekryteringsprocessen medarbetarenkäten frågor till årsintervju/enkät dokumentationssystemet smart avvikelsehanteringen Förutom det fortsatta utvecklingsarbetet har: en ny enhet med inriktning yngre personer med diagnos demens, startat 6

7 dotterbolaget RT Assistans, anordnare av personlig assistans, startat vid årsskiftet en ny metod implementerats- supported education en ny logopedimottagning startat vår verksamhetsstödsorganisation utökats en aktivitetsfond inrättats - enheter kan ansöka om bidrag till aktiviteter utanför ordinarie schema såsom t.ex. besök på Gröna Lund två specifika jobbenheter i Liljeholmen och i Spånga startat KLIENTER I december 2014 var antalet klienter i daglig verksamhet ca 450 vilket är en ökning med ca 75 klienter från Antalet klienter i boendestöd var 65 vilket är en marginell minskning med 4 personer. Antalet besök på logopedimottagningarna var i genomsnitt 5,5 enkla besök per dag vilket är detsamma som föregående år. PERSONAL Resursteamet hade 158 medarbetare anställda i december varav 113 kvinnor och 45 män.det är en ökning med 23 medarbetare vilket beror på en utökning av verksamheten. Antalet kvinnor står för den största ökningen vilket beror på att det är färre män som söker lediga tjänster. RIA har under perioden 1 januari till 31 december haft i genomsnitt 13 anställda varav 5 kvinnor och 8 män. Såväl Resursteamet som RIA har kollektivavtal som omfattar samtliga medarbetare. EKONOMI I enlighet med Vårdföretagarnas policy för öppenhet och transparens för privata vård- och omsorgsgivare har Resursteamet publicerat en utförligt beskrivning av ekonomisk information, ägarförhållanden, kvalitetsarbete mm på hemsidan. Sidan innehåller vidare länkar till Alla Bolag för enkel tillgång till bolagets årsredovisning. Läs mer på KÄRNVERKSAMHETERNAS GEOGRAFISKA PLACERING Resursteamet har dagliga verksamheter i Danderyd, Spånga, Alvik, Norrtull, Liljeholmen, Sickla och Farsta och har i slutet av året lämnat in ansökan om att få starta i Kista och i Skärholmen. Resursteamet driver också stall Arista i Haninge som är en daglig verksamhet med inriktning stallskötsel och hästar. Resursteamet har avtal om daglig verksamhet med Stockholm, Nacka, Huddinge, Haninge och Täby kommun. Boendestödet utgår från dagliga verksamheternas lokal i Danderyd, Liljeholmen och Sickla. Boendestödet ges i den enskildes hem eller i anslutning till hemmet. Insatsen ges på uppdrag av kommun enligt individavtal. Förskole- och skolrehabilitering i Alviksstrandsskolan i Alvik, på uppdrag av Astrid Lindgrens barnsjukhus. Rehabiliteringen ges enligt hälso- och sjukvårdslagen, HSL. Primärvårdslogopedi i Norrtull, Alvik och i Liljeholmen, behandlingen ges enligt hälso- och sjukvårdslagen, HSL, på uppdrag av Stockholms läns landsting, vårdval inom primärvården. Genom att geografiskt finnas i hela Stockholm och närliggande kommuner tillgodoses närhetsprincipen för deltagare i verksamheterna. För att tillgodose behovet av en arbetsinriktad verksamhet har Resursteamet startat en verksamhet med enbart jobbinriktning i Liljeholmen och har ansökt om att få starta ytterligare två jobbenheter, i Kista och i Sickla. Kärnverksamheterna Daglig verksamhet För att möta individuella intressen och utforma en daglig verksamhet efter önskemål och behov har klienterna ett antal inriktningar att välja på. Huvudinriktningen är jobb och praktik där cirka 75 % av 7

8 arbetstagarna utför någon form av arbete. Vi skapar en möjlighet till praktik och arbete i någon form, för alla som önskar genom våra goda kontakter med arbetsmarknaden. Vår huvudsakliga metod är supported employment vilket innebär att vi ger den enskilde klienten stöd med att söka en praktikplats/ett arbete och stöd när den enskilde klienten har fått och ska behålla praktikplatsen/arbetet. Det finns även aktivitetsinriktningar utifrån den enskildes intresse såsom utbildning, personlig utveckling, träning och hälsa, It och media, musik, äventyr, skapande samt djur och natur. Inriktningsaktiviteterna utifrån intresse fungerar som komplement till den ordinarie verksamheten och dessa inriktningar erbjuds under delar av dag eller under delar av veckan. En vecka per år är det aktivitetsvecka vilket innebär att alla arbetstagare ges möjlighet att prova på olika aktiviteter inom alla åtta verksamhetsinriktningar. Boendestöd Boendestödet är en individuellt utformad insats där klient och boendestödjare utför en aktivitet sida vid sida. Syftet med insatsen är att klienten ska bli så självständig som det är möjligt. Till största del är aktiviteterna sådana som utförs i hemmet men det finns även aktiviteter som utförs utanför hemmet exempelvis att träna att resa själv med kommunala färdmedel. Ibland kan det vara aktuellt att samverka med nätverket i syfte att nå så goda resultat som möjligt för klienten. Alviksstrandsskolan Alviksstrandsskolan bedriver förskole- och skolinriktad rehabilitering för barn och ungdomar med förvärvad hjärnskada i åldrarna 2 till 18 år. Rehabiliteringen innebär ett individanpassat lärande i kombination med sedvanlig fysisk och kognitiv rehabilitering efter förvärvad hjärnskada. Rehabiliteringens övergripande mål är att optimera återgång till vardag, förskola och skola. Verksamheten drivs på uppdrag av Astrid Lindgrens Barnsjukhus och enligt uppdraget ska Alviksstrandsskolan kunna ta emot 7-9 skolbarn och 4-6 förskolebarn. Alviksstrandsskolan erbjuder skolstödstjänster till landsting, kommun och privata verksamheter. Det kan till exempel handla om rehabilitering, bedömning, handledning/konsultation, utbildning och föreläsningar utifrån de professioner som finns på Alviksstrandsskolan. Alviksstrandsskolan kan hjälpa till med utformning av specialpedagogiskt planering för barn med behov av särskilt stöd. Logopedverksamhet Resursteamets logopedmottagningar är auktoriserade genom Vårdval Stockholm vilket innebär patienter kan välja Resursteamet som utförare av logopedisk behandling. Mottagningarna är speciellt inriktade på talsvårigheter som kan ha uppstått till följd av en hjärnskada orsakad av trauma eller sjukdom men arbetar även med sväljfunktion samt läs- och skrivsvårigheter. Övrig verksamhet Dotterbolaget Resurser i Arbete, RIA, är Resursteamets spjutspetsinriktning när det gäller jobbfokus. Sedan starten 2009 har RIA skapat möjligheter för närmare 20 personer med funktionsnedsättning att få ett lönearbete. Några av dessa har fått en tillsvidareanställning. Genom att lyckats teckna ett helt nytt kollektivavtals-område med några av Landsorganisationernas fackförbund, LO, har RIA blivit pionjärer. RIAs vision är att alla som kan och vill ska få ett arbete. Genom att tillhandahålla ett individuellt utformat stöd skapar RIA möjligheter för personer med en lindrigare funktionsnedsättning att komma ut i lönearbete. Vid årsskiftet startade RT Assistans, ett dotterbolag till Resursteamet, som anordnar assistans till personer som har ett beslut om insatsen från kommun eller beslut om bidrag till assistans från försäkringskassan. INTRODUKTIONSUTBILDNING OCH KOMPTENSUTVECKLING Alla nyanställda under året har tagit del av en obligatorisk tvådagarsutbildning under provanställningsperioden som är 6 månader. Introduktionsprogrammet är utformat för medarbetare inom daglig verksamhet och boendestöd med tonvikt på: organisation, vision, värdegrund och kultur bemötande och förhållningssätt 8

9 metod samt diagnoskunskap Resursteamets kompetensutveckling syftar till att svara mot medarbetares individuella behov utifrån den individuella utvecklingsplanen och företagets övergripande behov av kompetensutveckling inom ett eller flera områden. Följande internutbildningar i form av workshops har getts under 2014: Metod boendestöd hjärt och lungräddning jobb och praktik att coacha- utmaningar och redskap i coachrollen studera med stöd människorna vi möter- kognition och strategier i vardagen För övriga roller inom företaget ansvarar närmaste chef för introduktionsutbildningen. Resursteamet har även anlitat externa föreläsare utifrån ett uttalat kompetensutvecklingsbehov: Psykisk ohälsa personlighetsstörning, neuropsykiatri, nedstämdhet och kris Hot och våld att förebygga och bemöta hot och våld Utvecklingsstörning intellektuell nivå, bemötande förhållningssätt EP- kognition & psykologi- hur påverkas hjärnans funktioner vid epilepsi? Utöver internutbildningar har även medarbertare gått på externa utbildningar utifrån behov i yrkesrollen och beslut enligt individuella utvecklingsplanen. LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET OCH MILJÖ Under året har arbetet med att utveckla ledningssytemet för kvalitet och miljö fortsatt i riktning mot en ISO certifiering. Ledningssystemets består i stort av: Kvalitetsarbetes förutsättning såsom lagar, krav, ledningens arbetssätt, avtalsprocesser Kvalitetspolicy, miljöpolicy, rutin för målarbete, ansvar och befogenheter, befattningsbeskrivningar Riskhantering med rutin och mallar Kompetensinventering, kopetensförsörjning och kompetensutvecklingsplan Rutiner för dokumenthantering Hantering av personuppgifter, informationssäkerhetspolicy och rutin Rutin för processarbetet Fastställda kärnverksamhetsprocesser med tillhörande rutiner Ett avvikelsehanteringssystem där fel och brister inom verksamhetens ram hanteras samt klagomål och synpunkter Uppföljning/utvärdering genom internrevision, egenkontrollprogram och ledningensgenomgång samt externa resultat från uppföljningar/tillsyner Ett förbättringsarbete pågår ständigt där resultatet från interna och externa uppföljningar är grunden för årets mål. Ledningen hanterar det systematiska kvalitetsarbetets alla delar, bevakar omvärldsfaktorer som påverkar verksamheten, externa uppföljningar mm på ledningens genomgång. MEDARBETARUNDERSÖKNING I början av 2014 genomfördes en medarbetarundersökning med samma frågor som 2012 och med en svarsfrekvens på 73 %. Ett antal av de frågor som redovisades för 2012 redovisas även för 2014 med i stort sett oförändrat resultat. Genomgående ligger resultatet på svarsalternativet instämmer helt och instämmer helt och hållet på cirka %. Nedan visar andel i %. 9

10 Jag och min boendestödjare planerar tillsammans Min boendestödjare ser mina resurser Det är viktigt att ha fasta tider Jag får stöd att öka min självständighet Jag känner förtroende för boendestödjarna Jag blir bemött på ett sätt som jag uppskattar Jag trivs bra på jobbet Jag bidrar till andras utveckling Jag vet varför jag gör det jag gör Jag förstår värdegrunden Jag inspireras av visionen Jag förstår RT:s metod Jag har förtroende för chef och ledning Jag får kompetensutvecklas som jag vill och behöver Medarbetarundersökning Alla medarbetare har även fått skatta vad deras behov är i den individuella utvecklingsplanen för att de ska nå stadiet: jag vet min roll och mitt ansvar jag vet hur jag gör jag vet varför jag gör det jag gör jag vet vilket stöd som finns att få I den individuella kompetensutvecklingsplanen framgår behov av intern och extern utbildning utifrån det uppdrag som medarbetaren har. EGENKONTROLLER KLIENT Boendestöd Under 2014 gjordes en enkätundersökning riktat till boendestödets klienter. 26 klienter svarade på enkäten vilket gav en svarsfrekvens på 40 %. Svarsalternativen var instämmer helt, instämmer delvis, instämmer inte alls och vet ej. Nedan redovisas andelen personer som svarat - instämmer helt på enkätfrågorna Boendestöd Daglig verksamhet Under 2014 genomfördes även en årsintervju riktad till klienter på daglig verksamhet. Antal som intervjuades var 265 personer vilket är 60 % av totala antalet klienter inom daglig verksamhet. Nedan 10

11 Personalen lyssnar på mig Jag får det stöd jag behöver Jag kan prova nya aktiviteter och arbetsuppgifter om jag vill Jag vet vem min stödperson är Jag trivs med personalen Jag känner mig trygg Jag är nöjd med min dagliga verksamhet Personalen lyssnar på mig Jag får det stöd jag behöver Jag kan prova nya aktiviteter och arbetsuppgifter Jag vet vem min stödperson är Jag trivs med personalen Jag känner mig trygg i min DV Jag är nöjd med min DV redovisas ett urval av frågorna och andel som svarat instämmer helt. Målet är att skillnaden mellan män och kvinnors svar ska minska och andelen som instämmer helt på alla frågor ska öka. Arbetet fortsätter under Män Kvinnor Andel i procent Övriga svarsalternativ var instämmer delvis, instämmer inte alls och vet ej. Andel som svarade instämmer inte alls var i genomsnitt 1-3 %. Stockholm stads brukarundersökning gällande daglig verksamhet Sammanlagt skickades Stockholms stads enkät till 285 klienter inom dagliga verksamheten. Av dessa svarade 156 personer, både kvinnor och män, vilket ger en andel svarande på 56 %. Nedan anges andel som svarat- stämmer helt och stämmer ganska bra på frågorna Alviksstrandsskolan Alviksstrandsskolan redovisar sina resultat från intervjuer med förskole- och skolbarn samt med föräldrar i sin egen verksamhetsberättelse för året. RT-Logopedi Under 2014 gjordes ingen enkätundersökning inom logopedin utan den kommer att göras första kvartalet ANALYS AV RESULTAT Klienter Överlag visar resultaten på att en hög andel klienter anser att bemötandet är bra och att de kan vara delaktiga vid planering. Klienten känner sig trygg, är nöjd och trivs med personalen. Det finns en liten 11

12 skillnad mellan män och kvinnors svar. Detta kommer vi arbeta vidare med under året och har tagit fram ett mål för året vad gäller kvinnor och mäns lika förutsättningar och möjligheter att få sina behov tillgodosedda. Inom boendestöd får påståendet Jag får stöd i att öka min självständighet ett lägre resultat än övriga påståenden vilket lett till att delaktigheten i utformningen av det personliga stödet samt konkreta och tydliga mål i genomförandeplan har lyfts fram i årets delmål. Varje enhet kommer att arbeta med årets delmål utifrån enhetsspecifika aktiviteter. De enhetsspecifika aktiviteterna kan skilja sig åt mellan enheter beroende på enhetens resultat i klientundersökningarna. Stockholms stads brukarundersökning visar i stort samma resultat som de interna klientundersökningarna. Medarbetare Kompetensutveckling är ett område som ligger något lägre med en andel på 83 % som instämmer helt eller helt och hållet, vilket troligen kan förklaras med att den kompetensutveckling som en enskild medarbetare vill ha kanske inte alltid stämmer överens med vad som behövs i verksamheten. Mål för året handlar om att öka förståelsen för uppdraget och den metod Resursteamet tillämpar. VERKSAMHETSSTÖD Verksamhetsstöden är den del av Resursteamets organisation som verkar för att öka den kvalitativa nivå i alla delar av Resursteamet. Detta görs genom att stötta de enskilda klienterna men även personalen med fokus på högsta möjliga medvetenhet gällande varje klients behov. Under 2014 har verksamhetsstödsorganisationen utvecklats genom att: Enhetsstöd skall i största möjliga utsträckning finnas på alla enheter inom Resursteamets dagliga verksamheterer med syfte att avlasta och stötta enhetschefer. Planer finns att etablera verksamhetsstöd inom alla verksamhetsområden på Resursteamet. Resursteamets metodchef och utvecklingsansvarige har kopplats tydligare kopplats ihop med övriga verksamhetsstöd. Enhetsstöd etableras som en ledarroll i organisationen och skall vara en del i verksamheternas ledarteam, som består av enhetschef och enhetsstöd. Coachstöd infördes som ny roll/ befattning inom den dagliga verksamheten för att stötta enhetschefen och enhetsstödet i arbetet med att kvalitetssäkra klientprocesserna på respektive enhet. Under 2014 har varje verksamhetsinriktning fått ett inriktningsstöd som arbetar företagsövergripande med syftet att bidra till att det finns, på varje enhet, relevanta aktiviteter och utrustning inom varje verksamhetsinriktninge som matchar klienternas behov. Resultatet av detta arbete har varit en del av det beslutsunderlag som sedan legat till grund för de förbättringsförslag som sedan lett till att nya mål har formulerats för året Klientrelaterade exempel är : Klienten är delaktig i utformningen av sin verksamhet Klienten upplever att verksamheten är meningsfull och utvecklande Verksamhetsstödsorganisationen Inom Verksamhetsstödet finns personer med specialistkompetens och/eller coacher med lång erfarenhet. 12

13 Resursteamet växer och behov av ytterligare former av verksamhetsstöd har identifierats och utvecklats. Rollerna som enhetsstöd och verksamhetsstöd med ansvar för verksamhetsinriktningar, kommer att utvecklas vidare under EXTERN AVTALSUPPFÖLJNING Stockholms stad har 2014 gjort avtalsuppföljning av dagliga verksamheter i Danderyd, Spånga, Alvik, Liljeholmen, Sickla och Farsta vilka alla var godkända utan vidare åtgärder. Täby kommun genomförde en avtalsuppföljning av daglig verksamhet och en avtalsuppföljning för boendestöd som båda var godkända utan vidare åtgärd. Nacka kommun har genomfört en kvalitetsuppföljning med en åtgärd, att verksamheten måste skicka in information om föreståndarbyte till kommunen. AVVIKELSER, SYNPUNKTER OCH KLAGOMÅL Avvikelser Under 2014 har ett avvikelsehanteringssystem implementerats. Avvikelser definieras som negativa händelser som sker inom ramen för verksamheten. Följande avvikelser har rapporterats: Två personskador där klienten har haft assistans med i verksamheten 12 olyckshändelser där klient har ramlat eller skadat sig på något sätt och där coach inte hade kunnat förutse att det skulle hända Tre avvikelser har bedömts som allvarligt missförhållande eller risk för allvarligt missförhållande och har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg, IVO 21 avvikelser som gäller utagerande från klient mot medarbetare både psykiskt och fysiskt. Två avvikelser där behov av att utarbeta en ny rutin har uppmärksammats Två avvikelser beroende på våld mellan två klienter Analys av avvikelser Resursteamet har identifierat att fler klienter har en komplex problematik med dubbeldiagnos vilket ställer högre krav på verksamhetens planering. Målet är att så långt som möjligt eliminera de situationer där risk för hot och våld kan uppstå. Detta kan till exempel vara en mer omsorgsfull matchning mellan kontaktperson och klient, anpassningar i verksamhetens innehåll och anpassningar i verksamhetens förläggande avseende såväl tidpunkter som fysiska platser. Under 2014 har personal från varje enhet haft möjlighet att gå utbildning i hot och våld samt psykisk ohälsa. Den som tar del av en utbildning har sedan som uppgift att informera och föra diskussionen vidare på personalmöten. Verksamheten erbjuder klienterna en stimulerande och utvecklande verksamhet utifrån önskemål och ett behov av att kunna delta i samhällslivet som alla andra. Aktiviteter sker därför utanför lokalerna såsom träning och ridning vilket kan leda till att mindre allvarliga olyckshändelser kan ske. 13

14 Resursteamet behöver fortsätta att säkerställa att verksamheten utformas utifrån varje enskild klients behov och förutsättningar och ett arbetet har gjorts under året med att ytterligare utvecklat mallen för den individuella för genomförandeplanen. Synpunkter och klagomål Ett forum för att framföra synpunkter och klagomål för klienter är de veckovisa möten som hålls på varje enhet. Frågor som framkommer vid dessa tillfällen lyfts upp till i första hand upp till enhetens personalmöten men kan också skickas vidare till Resursteamets ledningsgrupp. Information om hur ett klagomål/synpunkt kan lämnas ges i samband med att en klient börjar inom verksamheten. Klagomål och synpunkter kan lämnas till vem som helst på företaget, som sedan ska rapportera in klagomålet i avvikelsehanteringssystemet. Nedan ges förslag på hur klagomål kan lämnas: via en länk till ett klagomåls- och synpunktsformulär som finns på hemsidan under rubrik Kvalitet. via klagomålsformulär som även finns på lätt svenska muntligt till personal eller till kvalitetsansvarig via telefon Synpunkter och klagomål hanteras enligt gällande rutin vid klagomål och synpunkter. Fem klagomål har inkommit under året vilka handlade om följande: en anhörig som ansåg att personal skulle ha frågat om klienten har allergi en klagomål som handlade om att en klient upplevde sig illa behandlad av annan klient och att personal borde ha tagit detta på större allvar ett klagomål från en assistanssamordnare gällande en taxiresa till en aktivitet ett klagomål från en klient om dålig arbetsmiljö, konflikt med en annan klient ett klagomål från boendestödsklient som endast ville ha en specifik boendestödjare som avslutat sin tjänst Alla klagomål har hanterats enligt rutin för klagomål och synpunkter och återkoppling har skett till berörda personer. Den klient som inte ville ha en ny boendestödjare genom Resursteamet fick stöd i att välja annan utförare. De klagomål som gällde andra klienter har åtgärdats genom att organisera om den aktivitet där situationen uppstod. 14

KVALITET- OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

KVALITET- OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 KVALITET- OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 KVALITET - OCH VERKSAMHETSÅRET 2015 Resursteamet har under året fortsatt arbetet med att utveckla verksamhetens kvalitet och ledningssystem. Det systematiska förbättringsarbetet

Läs mer

KVALITET- OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

KVALITET- OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 KVALITET- OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 KVALITET - OCH VERKSAMHETSÅRET 2016 Resursteamet har under året fortsatt arbetet med att utveckla verksamhetens kvalitet och ledningssystem. Det systematiska förbättringsarbetet

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - daglig verksamhet är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till

Läs mer

Enkätundersökning. riktad till enskilda inom handikapp- och psykiatriomsorgen 2014

Enkätundersökning. riktad till enskilda inom handikapp- och psykiatriomsorgen 2014 Enkätundersökning riktad till enskilda inom handikapp- och psykiatriomsorgen 2014 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 SYFTE... 3 UTFORMNING AV ENKÄTEN... 3 ÅRETS UNDERLAG... 4 MÅLVÄRDET... 4 RESULTAT

Läs mer

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF:

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: Formulär för kvalitetsuppföljning av verksamheten Fyll i formuläret så korrekt och sanningsenligt som möjligt. Syftet är inte bara att kvalitetssäkra verksamheten utan

Läs mer

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Enhetens namn: Veroma Omsorg VD: Veronica Forsberg-Meurling Enhetschefens namn: Eva Torgestad/ Veronica Forsberg-Meurling Telefonnummer till enheten: 0705850067 E-post

Läs mer

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 Verksamheten leds av verksamhetsansvarig, fyra enhetschefer, fyra arbetsledare och två samordnare. Kompetenserna inom företagets ledning är socionom, jurist, ekonom och IT.

Läs mer

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Bilaga 9, SN 84, 2016-09-07 Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Dokumenttyp: Reviderad riktlinje Diarienummer: 119/2016 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2016-09-07 Gäller fr.o.m.: 2016-10-05 Reviderad:

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans

KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans Sociala stödresurser Verksamhetsåret 2012 Kvalitetsarbete inom Sociala stödresurser Innehållsförteckning Inledning. 3 Gemensamt kvalitetsarbete.. SCB:s medborgarundersökning

Läs mer

Brukarundersökning Bostad med särskild service LSS

Brukarundersökning Bostad med särskild service LSS Brukarundersökning Bostad med särskild service LSS 2017-02-09 KS2017.0497 U N D E R R U B R I K Brukarundersökning Finspångs 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: @finspang.se Webbplats:

Läs mer

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och för

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Daglig Verksamhet, Nytida AB. År 2014. 2015-01-08 Ewa Sjögren

Patientsäkerhetsberättelse för. Daglig Verksamhet, Nytida AB. År 2014. 2015-01-08 Ewa Sjögren Patientsäkerhetsberättelse för Daglig Verksamhet, Nytida AB År 2014 2015-01-08 Ewa Sjögren Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet...

Läs mer

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering Samverkan och samarbete det finns rutiner som tydliggör ansvaret för samarbete internt och externt, som gäller den enskildes behov av insatser vad avser t ex överföring av information hur samverkan ska

Läs mer

Granskning av Curanda Vård Assistans AB - boendestöd

Granskning av Curanda Vård Assistans AB - boendestöd 2015-05-17 1 (6) PM Anna Spångmark och Susanna Dennerlöv Sociala kvalitetsenheten Granskning av Curanda Vård Assistans AB - boendestöd Uppföljning genomförd genom: Besök 2015-03-23 Intervju med arbetsledare

Läs mer

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse.

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS1, Nytida AB År 2013 2013-12-30 Catharina Johansson Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Mallen är

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS 2, Nytida AB År 2014 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Detta underlag till patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens patientsäkerhetsberättelse.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse för Långskeppets socialpsykiatriska boende, särskild boende År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-04-13 Jaana Wollsten 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

KVALITETSDOKUMENT OCH KVALITETSKRITERIER

KVALITETSDOKUMENT OCH KVALITETSKRITERIER SOCIALFÖRVALTNINGEN Pm och riktlinjer Dokumentnamn Kvalitetsdokument och kvalitetsrutiner Utarbetad av Pia Berg med PLU som arbetsgrupp Fastställd av Socialnämnden 2011-02-23 Godkänd Gäller från 2011-03-01

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-03-19 Fredric Tesell Sammanfattning Norrköping Psykiatri bedriver omsorg för personer med bl.a.

Läs mer

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy för Köpings kommun Kvalitetspolicyn ingår i kommunens styrmodell inom ramen för kommunfullmäktiges policy för verksamhets- och ekonomistyrning.

Läs mer

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 www.ljungby.se Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012...3

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL TRIFFIQS VERKSAMHETSSYSTEM - TVS!

VÄLKOMMEN TILL TRIFFIQS VERKSAMHETSSYSTEM - TVS! VÄLKOMMEN TILL TRIFFIQS VERKSAMHETSSYSTEM - TVS! Denna presentationsslinga fungerar som en introduktion till miljö & kvalitetsledningssystemet och beskriver dess uppbyggnad. INTRODUKTION TVS står för TriffiQs

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Enkät brukare oktober/november 2013

Enkät brukare oktober/november 2013 1 Socialförvaltningen 2013-12-03 Anette Österberg/Utvecklingsledare/TÖS Enkät brukare oktober/november 2013 Bakgrund 2011 genomfördes den första gemensamma brukarundersökningen inom äldreomsorg, socialpsykiatri,

Läs mer

Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar

Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar 1(8) LSS Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar i Hylte kommun Verksamhetstillsyn genomförd av Arbetsmiljöverket, Länsstyrelsen i Hallands län och Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet

Läs mer

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 Dnr 2009-KS0423/739 Antagen av kommunfullmäktige 25010-05-26, KF 49 VARJE MÄNNISKA ÄR UNIK Alla människor är lika i värde och rättigheter. Varje individ

Läs mer

Kvalitetsdeklaration Individ- och familjeomsorg

Kvalitetsdeklaration Individ- och familjeomsorg 1 Kvalitetsdeklaration Individ- och familjeomsorg En översikt för att underlätta ditt val av vård och omsorg Resursteamet i Stockholm AB (556827-2693) Daglig verksamhet Kvalitetsdeklaration gäller för

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-03-10, 51 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

Omsorgsförvaltningens övergripande verksamhetsplan 2014-2017. Furuliden

Omsorgsförvaltningens övergripande verksamhetsplan 2014-2017. Furuliden Omsorgsförvaltningens övergripande verksamhetsplan 2014-2017 Furuliden Omsorgsnämndens verksamhetspolicy Livskvalitet Hela livet Vision Livskvalitet Hela livet Värdegrund Människan bär med sig en önskan

Läs mer

OMSORG FÖR HÖGSTA LIVSKVALITET. OAVSETT

OMSORG FÖR HÖGSTA LIVSKVALITET. OAVSETT OMSORG FÖR HÖGSTA LIVSKVALITET. OAVSETT DET HÄR ÄR FRÖSUNDA Omsorg om varje individ: Vi arbetar för att ge omsorg för ett bättre liv högsta möjliga livskvalitet. Vi får förtroende för att vi tar ansvar.

Läs mer

Strategisk plan 2013-2016

Strategisk plan 2013-2016 Strategisk plan 2013-2016 1 Förord Detta är IKSU:s strategiska plan för perioden 2013-2016. Planen är IKSU:s överordnade och styrande dokument. Den är antagen av IKSU:s styrelse. Alla i beslutande och

Läs mer

Uppföljning Bromma Personlig assistans

Uppföljning Bromma Personlig assistans Bromma stadsdelsförvaltning Rapport Sida 1 (6) 2014-09-18 Uppföljningen gäller insatsen personlig, enheten arbetar även med avlösar- och ledsagarservice. Adress: Tunnlandsvägen 91 B 168 36 Bromma Enhetschef:

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen Medarbetarpolicy för Samhall AB Beslutad av styrelsen 2016-12-15 Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Kvalitets och värdegrundsdeklaration

Kvalitets och värdegrundsdeklaration s och värdegrundsdeklaration på Fogdaröd: I vårt dagliga arbete på Fogdaröd strävar vi alltid efter att brukare, boende och elever med sina företrädare och anhöriga ska uppleva att vi med överlägsen yrkeskompetens

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Uppföljning boendestöd

Uppföljning boendestöd Sida 1 (10) Enhetens namn: Omsorgshusets Boendestöd Enhetens adress: Kärrtorpsvägen 9, 121 55 Johanneshov Företag: Omsorgshuset Stockholm AB Hemsida: www.omsorgshuset.se Enhetschef: Ann Wickström Telefon:

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB

Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs genom riktlinjer, förhållningssätt,

Läs mer

Förteckning över fördjupningsområden vid utbildnings- och introduktionsanställning

Förteckning över fördjupningsområden vid utbildnings- och introduktionsanställning Förteckning över fördjupningsområden vid utbildnings- och introduktionsanställning Denna vägledning kan ses som ett stöd vid framtagandet av medarbetarens utbildnings- och introduktionsplan. Förslag på

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Personligt ombud Sid 1 av 11 1 Information om ledningssystemet sid 3 Omfattning, uppdrag, processer, intressenter 2 Dokumentstyrning... sid 6 Styrande dokument

Läs mer

Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsplan 2017 Verksamhetsplan 2017 1(6) Innehåll Inledning... 3 Ledning... 3 Firmatecknare... 3 Revisorer... 3 Verksamheten under 2016... 4 IT... 4 Samverkan... 4 Utbildning... 5 Utvecklingsplan 2016... 6 2(6) Inledning

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

Socialnämndens Verksamhetsplan 2014

Socialnämndens Verksamhetsplan 2014 Socialnämndens Verksamhetsplan 2014 SOCIALNÄMND Kommunfullmäktige 18 juni 2013 2014 2015 2016 Kommunbidrag, tkr 453 592 444 300 444 371 varav: serviceutökning, tkr 2 000 priskompensation, tkr 1 910 engångsanslag,

Läs mer

Samma krav gäller som för ISO 14001

Samma krav gäller som för ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS är samma som ingår i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 1 Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 SAMORDNAD INDIVIDUELL PLANERING MELLAN LANDSTINGETS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST SAMT SAMORDNING AV INSATSER

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tornet 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tornet 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Tornet 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Miljö www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se

Miljö www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se Miljö Vi verkar för att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt i våra kunduppdrag. Miljöledningssystem Miljöutredning MiljöPolicy Övergripande Miljömål detaljerade Miljömål Handlingsprogram

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten

Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten AB Familjebostäder Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du förvaltningens/bolagets resultat från medarbetarenkäten 2012. I stadens arbete med att vara en

Läs mer

Kvalitetsberättelse 2014

Kvalitetsberättelse 2014 Kvalitetsberättelse 2014 AB OmsorgsCompagniet i Norden Hemtjänst/avlösning/ledsagning/boendestöd/personlig assistans/ stödboende Kvalitetsavdelningen 2015-01-10 Innehållsförteckning Kvalitetsberättelse

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Nationellt system för uppföljning som kommunerna nu implementerar. Omfattning, förutsättningar och framtidsutsikter för privat utförd vård och omsorg

Nationellt system för uppföljning som kommunerna nu implementerar. Omfattning, förutsättningar och framtidsutsikter för privat utförd vård och omsorg Nationellt system för uppföljning som kommunerna nu implementerar Bakgrund *Socialtjänstlagen och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade har bestämmelser om att kvaliteten i verksamheten

Läs mer

Jämtlands läns landsting. Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen. Jonas Pettersson Miljökoordinator

Jämtlands läns landsting. Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen. Jonas Pettersson Miljökoordinator Jämtlands läns landsting Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen Jonas Pettersson Miljökoordinator Certifiering Första landstinget i Europa att certifieras enligt ISO 14

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 20130301 och ansvarig för innehållet ---------------------------------- Robin Wakeham Leg. Sjukgymnast Verksamhetschef Fysiocenter

Läs mer

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) Inspektionen för vård och omsorg (IVO) En regionaliserad verksamhet Insynsråd Generaldirektören Internrevision Avdelningen för verksamhetsstöd och styrning Generaldirektörens stab Avdelningen för analys

Läs mer

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska Miljöpolicy För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vår produktion och administration

Läs mer

Uppföljning avlösar- och ledsagarservice

Uppföljning avlösar- och ledsagarservice Sida 1 (11) Enhetens namn: Zakett assistans & ledsagning Enhetens adress: Grönviksvägen 121, Bromma Företag: Zakett assistans & ledsagning HB Hemsida: www.zakett.se Enhetschef: Jan Uvebrandt Telefon: 08-400

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Runby gruppbostad

Patientsäkerhetsberättelse för Runby gruppbostad Patientsäkerhetsberättelse för Runby gruppbostad År 2013 2014-01-30 Marianne Arnetz, verksamhetschef Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad.

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad. 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad. Datum och ansvarig för innehållet 29/2-2016 Susanna Årman Kvalitetsavdelningen 2015-12-01 Mallen är anpassad

Läs mer

Lönebildnings processen

Lönebildnings processen Lönebildnings processen Utbildnings förvaltningen Från och med hösten 2014 Namn: Lotta Gylling Datum: 2014-05-15 Utbildningsförvaltningen Styrcykel/Årscykel dec jan Vårterminen börjar Medarbetarsamtal

Läs mer

Uppföljning av korttidsvistelse - Unika Sverige AB.

Uppföljning av korttidsvistelse - Unika Sverige AB. SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-10 SN-2014/2957.729 1 (3) HANDLÄGGARE Maria Jonsson 08-535 378 47 Maria.Jonsson@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsbeskrivning Fyrislundsgatan 62 plan 1, 4 och 5 Kontaktuppgifter Besöksadress: Fyrislundsgatan 62 Telefon: 018-727 69 45 vardochomsorg.uppsala.se www.sober.uppsala.se www.uppsala.se Sida 2 av

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012.

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012. Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012. Oktober 2012 Sammanfattning Brukarundersökningen som genomfördes under

Läs mer

Värdegrund, lokala värdighetsgarantier och bemötande

Värdegrund, lokala värdighetsgarantier och bemötande Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje Gäller för Vård- och omsorgsförvaltningen Dokumentansvarig Emelie Sundberg, SAS Godkänd av Monica Holmgren, chef vård- och omsorgsförvaltningen Diarienr VON 198/15

Läs mer

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Spira Assistans AB Org.nr 556815 4305 info@spiraassistans.se 040-15 66 85 2 Innehåll Presentation 5 Dina kontaktpersoner 10 Arbetsmiljö

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Västanvinden 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Västanvinden 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Västanvinden 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

VÄRDEGRUND OCH VÄRDIGHETSGARANTIER

VÄRDEGRUND OCH VÄRDIGHETSGARANTIER VÄRDEGRUND OCH VÄRDIGHETSGARANTIER för äldre- och omsorgsverksamheten i Sigtuna kommun DETTA ÄR VÅR VÄRDEGRUND SJÄLVBESTÄMMANDE Att själv få bestämma över sitt liv är en rättighet. För oss innebär det

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Birgitta Boqvist Patientsäkerhetssamordnare Norrbottens läns landsting Norrbotten Kiruna Gällivare Pajala Landstinget är länets största

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Systematiskt Kvalitetsarbete

Systematiskt Kvalitetsarbete 1. Kvalitetsledning Mediagården Grafisk Produktion AB arbetar med ett Systematiskt Kvalitetsarbete för att styra, leda och utveckla den genomgripande kvaliteten på sina produkter och tjänster. Ledningssystemet

Läs mer

Boendestöd VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Boendestöd VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Boendestöd VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är boendestöd? Här får du information om vad boendestöd är och hur det kan fungera att få stöd av boendestödet. Det är svårt att beskriva exakt hur

Läs mer

Uppföljning 2013-11-14 Bäst Omsorg i Stockholm AB

Uppföljning 2013-11-14 Bäst Omsorg i Stockholm AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20131114 AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner och social dokumentation Företagets representanter: Carina Andersson, Bito Tengroth

Läs mer

TILLSYN ENLIGT LSS 23, RESURSTEAMET SPÅNGA

TILLSYN ENLIGT LSS 23, RESURSTEAMET SPÅNGA SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDR E OCH FUNKTIONSHINDER SID 1 (7) 2009-11-13 TILLSYN ENLIGT LSS 23, RESURSTEAMET SPÅNGA Företagets namn: Resursteamet i Stockholm HB Adress: Stormbyvägen

Läs mer

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete BESLUT Datum 2017-02-20 Sida 1 (2) Diarienummer 2016/SON0118 700 Anna Thuresson, 033-357301 Kommunstyrelsen Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden,

Läs mer

2015-01-16 Anna Spångmark

2015-01-16 Anna Spångmark UPPFÖLJNING AV BESLUT enligt Lagen och om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)och Socialtjänstlagen för personer under 65 år. Enheten för funktionsnedsättning 2015-01-16 Anna Spångmark Innehållsförteckning

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lillälvsgården.

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lillälvsgården. 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lillälvsgården. Datum och ansvarig för innehållet 2015-03-01 Peter Boänges Reviderad Kvalitetsavdelningen/LF 2014-09-29 Verksamhetens namn Lillälvsgården Verksamhetens

Läs mer

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001 Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001 Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska

Läs mer

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013)

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Utfärdare Revisorer Verksamheter Antagen den 22 november 2013 Innehåll Inledning... 4 Utfärdare... 4 Revisorer... 4 Verksamheter... 4 Definitioner och begrepp i standarden...

Läs mer

Medarbetarenkät 2013 Vårgårda

Medarbetarenkät 2013 Vårgårda Medarbetarenkät 2013 Vårgårda Instämmer inte Instämmer helt 1 2 3 4 Medel Svarande Inget svar Jag är insatt i min arbetsplats mål 1,5% 7,2% 37,8% 53,6% 3,4 685 0 Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas

Läs mer

Arvika kommun medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2012

Arvika kommun medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2012 1 Arvika kommun medarbetarundersökning rapport - 2012 Antal svar på Kommunen (kommunförvaltning o bolag) 2012: 1739 av 2385 (73%) Skala 1-5: (1=instämmer inte alls... 5=instämmer helt) 4-5 grön stapel

Läs mer

Personlig assistans Umeå kommun. Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans.

Personlig assistans Umeå kommun. Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans. Personlig assistans Umeå kommun Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans. Personlig assistans för vuxna Vår vision är att gemensamt skapa det bästa och självklara

Läs mer

Uppföljning 2013-11-19 Care Rent International AB

Uppföljning 2013-11-19 Care Rent International AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20131119 International AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner och dokumentation. Företagets representanter: Simin Torkzadeh Sammanfattande

Läs mer

Riktlinje för boendestöd

Riktlinje för boendestöd Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler >> Styrdokument Riktlinje för boendestöd ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2016-05-04, 143 ANSVAR UPPFÖLJNING: Socialchef GÄLLER TILL OCH MED: 2019 Våra

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Plan för Rehabiliteringspolicy miljöarbetet med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-09-13 1 2 OMSLAGSFOTO: PAUL SUNDELIN. INFORMATIONSAVDELNINGEN NOVEMBER 2010. Plan för miljöarbetet

Läs mer

AB Familjebostäder Övergripande rapport

AB Familjebostäder Övergripande rapport AB Familjebostäder Övergripande rapport Medarbetarenkät AB Familjebostäder Medarbetarenkät Medarbetarenkät ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du förvaltningens/bolagets resultat

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Vår vision är att vara ledande och lärande inom behandling och skola.

Vår vision är att vara ledande och lärande inom behandling och skola. Vår vision är att vara ledande och lärande inom behandling och skola. Ledande innebär att vi är kunskapsburet företag som vill vara ett föredöme och en drivkraft för utveckling in om vårt kompetensområde

Läs mer

ID-begrepp L17_8. Dokumentnamn Dokumenttyp Giltig från Kvalitetspolicy Policy 2014-01-31. Verkställande direktör 2015-02-28.

ID-begrepp L17_8. Dokumentnamn Dokumenttyp Giltig från Kvalitetspolicy Policy 2014-01-31. Verkställande direktör 2015-02-28. 1 (5) Kvalitetspolicy Inom Praktikertjänstkoncernen Antagen vid styrelsemöte den 31 januari 2014 2 (5) Innehåll 1 Kvalitet 3 2 En god och säker vård 3 2.1 Ledstjärnor för kvalitet och utveckling... 3 3

Läs mer