KVALITET- OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KVALITET- OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014"

Transkript

1 KVALITET- OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE

2 Innehåll RESURSTEAMETS VISION 3 KVALITET- OCH VERKSAMHETSÅRET KÄRNVERKSAMHETEN RESURSTEAMETS ORGANISATION 3 VÅR VÄRDEGRUND 4 KVALITETSPOLICY 5 KVALITETSMÅL 5 MILJÖARBETET 5 MILJÖPOLICY 6 MILJÖMÅL 6 FÖRBÄTTRINGSARBETE 6 KLIENTER 7 PERSONAL 7 EKONOMI 7 KÄRNVERKSAMHETERNAS GEOGRAFISKA PLACERING 7 INTRODUKTIONSUTBILDNING OCH KOMPETENSUTVECKLING 8 LEDNINGSSYTEM FÖR KVALITET OCH MILJÖ 9 MEDARBETARUNDERSÖKNING 9 EGENKONTROLLER KLIENT 10 ANALYS AV RESULTAT 11 VERKSAMHETSSTÖD 12 EXTERN AVTALSUPPFÖLJNING 13 AVVIKELSER, SYNPUNKTER OCH KLAGOMÅL 13 2

3 RESURSTEAMETS VISION Med respekt, kunskap och fantasi skapar vi möjlighet för varje individ att utvecklas bortom dagens gränser. KVALITET - OCH VERKSAMHETSÅRET 2014 Resursteamet har under året fortsatt arbetet mot en ISO-certifiering och arbetet med det smarta året. Resursteamet fortsätter att leverera tjänster av hög kvalitet där arbetstagare, klienter, elever och patienter upplever att de har en individuellt utformad verksamhet utifrån deras behov, förutsättningar och önskemål. Vi kommer fortsätta att ha behov av att hitta nya arbetssätt och jobba smartare med de resurser vi har. Det är det ständiga förbättringsarbetet. Det ska inte bli som det blir Det ska bli som vi vill att det ska bli. KÄRNVERKSAMHETEN 2014 Resursteamet har fyra kärnverksamheter: Daglig verksamhet för personkrets 1 och 2 enligt 1 1p och 1 2p enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Boendestöd enligt socialtjänstlagen, SoL. Rehabilitering för barn i förskola och skola på uppdrag av Astrid Lindgrens barnsjukhus. Tre logopedimottagningar med avtal inom Stockholms läns landstings vårdval Stockholm. Resursteamet har sedan tidigare dotterföretaget Resurser i Arbete, RIA, som är ett bemanningsföretag och vid årsskiftet startade även dotterbolaget RT assistans som anordnar personlig assistans åt enskilda personer som har ett beslut enligt 9 2 p LSS om personlig assistans eller ett beslut om ersättning för personlig assistans från försäkringskassan. RESURSTEAMETS ORGANISATION Organisationen har under 2014 förändrats utifrån att företaget vuxit och som en följd har beslut tagits om nya befattningar inom organisationen. 3

4 VÅR VÄRDEGRUND- ALLA MÄNNISKOR HAR SAMMA VÄRDE Resursteamets verksamhet vilar på en tydlig värdegrund som tillsammans med andra grundvärderingar styr vårt dagliga arbete och utgör vår företagskultur. Vi heter Resursteamet av en anledning vi är ett stort team med många resurser. Såväl klienter som medarbetare har mängder av resurser som gör att vi tillsammans kan nå bortom dagens gränser. Vi vet att alla människor har inneboende resurser. Vår uppgift är att ta reda på vilka dessa resurser är och att bygga vidare på dem. På så sätt skapar vi en utveckling och nya resurser föds. Vi alla medarbetare är här för våra klienters skull och inte tvärtom. Klienten är alltid i centrum! Vår människosyn är enkel och självklar alla människor har samma värde, "värde 1". Det gäller alla, klienter som medarbetare, och egentligen är det endast i rollerna vi skiljer oss åt. I det dagliga arbetet säkerställs värdegrunden bland annat genom kvalitetsbegreppen individualitet, självständighet och delaktighet: Det innebär att den enskilde har: en individuellt utformad verksamhet ett aktivt deltagande i den egna processen och eget ansvar för den möjlighet till ett aktivt deltagande i samhälls- och arbetslivet möjlighet att arbeta mot en högre grad av självständighet i arbetslivet men också i livet som helhet möjlighet att utveckla, återfå och/eller att bibehålla funktioner en verksamhet där inneboende resusrser tas tillvara och nya resusrser utvecklas Begreppen självständighet, delaktighet och individualitet är viktiga i det dagliga arbetet för att skapa en meningsfullhet i vardagen. Resursteamet arbetar utifrån att varje enskild klient ska ha en känsla av: Meningsfullhet - mina utmaningar i min vardag engagerar mig, de är viktiga för just mig Begriplighet- det som händer i min vardag förstår jag och jag kan förutse vad som kommer att hända Hanterbarhet de resurser som behövs för att min vardag ska fungera och bli bra finns tillgängliga för mig Värdegrunden genomsyrar verksamheten i vårt bemötande och i vår respekt för de människor som vi möter i vår vardag- utifrån deras unika historia och situation. De klienter som vistas i verksamheten har individuella mål men har också en del i, och kan ta del av, Resursteamets utveckling i stort. 4

5 KVALITETSPOLICY Resursteamet skapar möjlighet för varje individ att utvecklas bortom dagens gränser genom att: ha ett respektfullt bemötande baserat på alla människors lika värde arbeta målinriktat och fantasifullt med stöd av ett kunskaps- och erfarenhetsbaserat arbetssätt säkerställa en meningsfull verksamhet genom att varje individ är delaktig i och kan påverka utformningen säkerställa att verksamheten sätter individens behov och resurser i centrum och har en inriktning mot ökad självständighet erbjuda verksamhet på tider där behoven finns och i lokaler som är anpassade för våra målgrupper kontinuerligt arbeta med att förbättra kvaliteten och effektiviteten i verksamheten tillämpa ett nära ledarskap för att skapa rätt förutsättningar för kärnverksamheten samverka och skapa nätverk med de parter som är viktiga för våra klienter ge varje medarbetare möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll i en inspirerande och lärande organisation KVALITETSMÅL De övergripande kvalitetsmålen är: Klienten är delaktig i utfomningen av sin verksamhet Klienten upplever att verksamheten är meningsfull och utvecklande Medarbetarna förstår och kan tillämpa resursteamets arbetssätt och arbetar i riktning mot uppsatta mål Resursteamet använder sina resurser på ett smart sätt De övergripande kvalitetsmålen löper under 1-3 år och berör i första hand kärnverksamhetens processer. Till de övergripande målen hör ett antal delmål som är ettåriga. För att nå delmålen arbetar varje enhet med enhetsspecifika aktiviteter under året. Resursteamet har även verksamhetsmål som i första hand berör stöd- och ledningsprocesserna. Verksamhetsmålen är direkt knutna till stöd- och ledningsprocessernas områden och till verksamhetsmålen hör ett antal aktiviteter som ska genomföras under året. MILJÖARBETET Resursteamets miljöutredning identifierar och kartlägger de betydande miljöaspekter som verksamheten ger upphov till och som är möjliga att styra och påverka. Identifierade miljöaspekter värderas och rangordnas. Miljöutredningen uppdateras en gång per år som bas för planering av vårt långsiktiga och kortsiktiga miljöarbete. Verksamhetens miljöpåverkan Resursteamets miljöpåverkan har tydliggjorts i miljöutredningens riskvärdering av de miljöaspekter som finns i verksamheten. Identifierade miljöaspekter har bedöms vad gäller allvarlighetsgrad/konsekvens, omfattning och egen förmåga att påverka detta. Resultatet av riskbedömningen visar vad vi i första hand bör fokusera på i det egna miljöarbetet. För att fastställa de miljöaspekter som kan påverka miljön negativt har transporter, energiförbrukning/källa samt inköp av mat och förbrukningsvaror värderats som de mest betydelsefulla miljöaspekterna. Vid värdering av miljöaspekter har hänsyn tagits till följande parametrar; utsläpp till luft, vatten, mark användning av råvaror och naturresurser energiförbrukning 5

6 avfall MILJÖPOLICY Miljöutredningen ligger till grund för fastställande av miljöpolicyn. Resursteamet arbetar för en långsiktig hållbar miljö som främjar människors hälsa genom att: Prioritera användning av förnybara resurser Förebygga och minska utsläpp av föroreningar Upphandla, leasa och köpa in varor och tjänster som medför minsta möjliga miljöbelastning Öka miljömedvetandet hos våra medarbetare och klienter Ta miljöhänsyn vid verksamhetsförändringar, investeringar och framtidsbeslut Uppfylla lag- ochmyndighetskrav samt sträva efter att verksamheternas miljöresultat förbättras Verka för ständiga förbättringar och kontinuerligt revidera eller sätta nya mål utifrån årlig miljöutredning i syfte att begränsa miljöpåverkan från vår verksamhet MILJÖMÅL De övergripande miljömålen fastställs inom ramen för miljöpolicyn och löper under 1-3 år. Målen följs upp och utvärderas och analyseras en gång per år. Vid behov av särskilda åtgärder för att komma tillrätta med fel och brister upprättas en åtgärdsplan. Resursteamets miljömål är: Resursteamet ska minska koldioidutsläppen Resursteamet ska öka användningen av grön el Inköp av ekologiskt kaffe, mjölk, frukt och andra matvaror samt miljövänliga förbrukningsvaror ska öka FÖRBÄTTRINGSARBETE Resursteamet är en lärande organisation där vi kontinuerligt följer upp och utvärderar resultatet av vårt arbete. En fortsatt utveckling har skett inom följande områden: enhetsplanerna utvecklades till att bli ett tydligt måldokument revidering av metodhandbok för daglig verksamhet och genomförandeplan våra internutbildningar rekryteringsprocessen medarbetarenkäten frågor till årsintervju/enkät dokumentationssystemet smart avvikelsehanteringen Förutom det fortsatta utvecklingsarbetet har: en ny enhet med inriktning yngre personer med diagnos demens, startat 6

7 dotterbolaget RT Assistans, anordnare av personlig assistans, startat vid årsskiftet en ny metod implementerats- supported education en ny logopedimottagning startat vår verksamhetsstödsorganisation utökats en aktivitetsfond inrättats - enheter kan ansöka om bidrag till aktiviteter utanför ordinarie schema såsom t.ex. besök på Gröna Lund två specifika jobbenheter i Liljeholmen och i Spånga startat KLIENTER I december 2014 var antalet klienter i daglig verksamhet ca 450 vilket är en ökning med ca 75 klienter från Antalet klienter i boendestöd var 65 vilket är en marginell minskning med 4 personer. Antalet besök på logopedimottagningarna var i genomsnitt 5,5 enkla besök per dag vilket är detsamma som föregående år. PERSONAL Resursteamet hade 158 medarbetare anställda i december varav 113 kvinnor och 45 män.det är en ökning med 23 medarbetare vilket beror på en utökning av verksamheten. Antalet kvinnor står för den största ökningen vilket beror på att det är färre män som söker lediga tjänster. RIA har under perioden 1 januari till 31 december haft i genomsnitt 13 anställda varav 5 kvinnor och 8 män. Såväl Resursteamet som RIA har kollektivavtal som omfattar samtliga medarbetare. EKONOMI I enlighet med Vårdföretagarnas policy för öppenhet och transparens för privata vård- och omsorgsgivare har Resursteamet publicerat en utförligt beskrivning av ekonomisk information, ägarförhållanden, kvalitetsarbete mm på hemsidan. Sidan innehåller vidare länkar till Alla Bolag för enkel tillgång till bolagets årsredovisning. Läs mer på KÄRNVERKSAMHETERNAS GEOGRAFISKA PLACERING Resursteamet har dagliga verksamheter i Danderyd, Spånga, Alvik, Norrtull, Liljeholmen, Sickla och Farsta och har i slutet av året lämnat in ansökan om att få starta i Kista och i Skärholmen. Resursteamet driver också stall Arista i Haninge som är en daglig verksamhet med inriktning stallskötsel och hästar. Resursteamet har avtal om daglig verksamhet med Stockholm, Nacka, Huddinge, Haninge och Täby kommun. Boendestödet utgår från dagliga verksamheternas lokal i Danderyd, Liljeholmen och Sickla. Boendestödet ges i den enskildes hem eller i anslutning till hemmet. Insatsen ges på uppdrag av kommun enligt individavtal. Förskole- och skolrehabilitering i Alviksstrandsskolan i Alvik, på uppdrag av Astrid Lindgrens barnsjukhus. Rehabiliteringen ges enligt hälso- och sjukvårdslagen, HSL. Primärvårdslogopedi i Norrtull, Alvik och i Liljeholmen, behandlingen ges enligt hälso- och sjukvårdslagen, HSL, på uppdrag av Stockholms läns landsting, vårdval inom primärvården. Genom att geografiskt finnas i hela Stockholm och närliggande kommuner tillgodoses närhetsprincipen för deltagare i verksamheterna. För att tillgodose behovet av en arbetsinriktad verksamhet har Resursteamet startat en verksamhet med enbart jobbinriktning i Liljeholmen och har ansökt om att få starta ytterligare två jobbenheter, i Kista och i Sickla. Kärnverksamheterna Daglig verksamhet För att möta individuella intressen och utforma en daglig verksamhet efter önskemål och behov har klienterna ett antal inriktningar att välja på. Huvudinriktningen är jobb och praktik där cirka 75 % av 7

8 arbetstagarna utför någon form av arbete. Vi skapar en möjlighet till praktik och arbete i någon form, för alla som önskar genom våra goda kontakter med arbetsmarknaden. Vår huvudsakliga metod är supported employment vilket innebär att vi ger den enskilde klienten stöd med att söka en praktikplats/ett arbete och stöd när den enskilde klienten har fått och ska behålla praktikplatsen/arbetet. Det finns även aktivitetsinriktningar utifrån den enskildes intresse såsom utbildning, personlig utveckling, träning och hälsa, It och media, musik, äventyr, skapande samt djur och natur. Inriktningsaktiviteterna utifrån intresse fungerar som komplement till den ordinarie verksamheten och dessa inriktningar erbjuds under delar av dag eller under delar av veckan. En vecka per år är det aktivitetsvecka vilket innebär att alla arbetstagare ges möjlighet att prova på olika aktiviteter inom alla åtta verksamhetsinriktningar. Boendestöd Boendestödet är en individuellt utformad insats där klient och boendestödjare utför en aktivitet sida vid sida. Syftet med insatsen är att klienten ska bli så självständig som det är möjligt. Till största del är aktiviteterna sådana som utförs i hemmet men det finns även aktiviteter som utförs utanför hemmet exempelvis att träna att resa själv med kommunala färdmedel. Ibland kan det vara aktuellt att samverka med nätverket i syfte att nå så goda resultat som möjligt för klienten. Alviksstrandsskolan Alviksstrandsskolan bedriver förskole- och skolinriktad rehabilitering för barn och ungdomar med förvärvad hjärnskada i åldrarna 2 till 18 år. Rehabiliteringen innebär ett individanpassat lärande i kombination med sedvanlig fysisk och kognitiv rehabilitering efter förvärvad hjärnskada. Rehabiliteringens övergripande mål är att optimera återgång till vardag, förskola och skola. Verksamheten drivs på uppdrag av Astrid Lindgrens Barnsjukhus och enligt uppdraget ska Alviksstrandsskolan kunna ta emot 7-9 skolbarn och 4-6 förskolebarn. Alviksstrandsskolan erbjuder skolstödstjänster till landsting, kommun och privata verksamheter. Det kan till exempel handla om rehabilitering, bedömning, handledning/konsultation, utbildning och föreläsningar utifrån de professioner som finns på Alviksstrandsskolan. Alviksstrandsskolan kan hjälpa till med utformning av specialpedagogiskt planering för barn med behov av särskilt stöd. Logopedverksamhet Resursteamets logopedmottagningar är auktoriserade genom Vårdval Stockholm vilket innebär patienter kan välja Resursteamet som utförare av logopedisk behandling. Mottagningarna är speciellt inriktade på talsvårigheter som kan ha uppstått till följd av en hjärnskada orsakad av trauma eller sjukdom men arbetar även med sväljfunktion samt läs- och skrivsvårigheter. Övrig verksamhet Dotterbolaget Resurser i Arbete, RIA, är Resursteamets spjutspetsinriktning när det gäller jobbfokus. Sedan starten 2009 har RIA skapat möjligheter för närmare 20 personer med funktionsnedsättning att få ett lönearbete. Några av dessa har fått en tillsvidareanställning. Genom att lyckats teckna ett helt nytt kollektivavtals-område med några av Landsorganisationernas fackförbund, LO, har RIA blivit pionjärer. RIAs vision är att alla som kan och vill ska få ett arbete. Genom att tillhandahålla ett individuellt utformat stöd skapar RIA möjligheter för personer med en lindrigare funktionsnedsättning att komma ut i lönearbete. Vid årsskiftet startade RT Assistans, ett dotterbolag till Resursteamet, som anordnar assistans till personer som har ett beslut om insatsen från kommun eller beslut om bidrag till assistans från försäkringskassan. INTRODUKTIONSUTBILDNING OCH KOMPTENSUTVECKLING Alla nyanställda under året har tagit del av en obligatorisk tvådagarsutbildning under provanställningsperioden som är 6 månader. Introduktionsprogrammet är utformat för medarbetare inom daglig verksamhet och boendestöd med tonvikt på: organisation, vision, värdegrund och kultur bemötande och förhållningssätt 8

9 metod samt diagnoskunskap Resursteamets kompetensutveckling syftar till att svara mot medarbetares individuella behov utifrån den individuella utvecklingsplanen och företagets övergripande behov av kompetensutveckling inom ett eller flera områden. Följande internutbildningar i form av workshops har getts under 2014: Metod boendestöd hjärt och lungräddning jobb och praktik att coacha- utmaningar och redskap i coachrollen studera med stöd människorna vi möter- kognition och strategier i vardagen För övriga roller inom företaget ansvarar närmaste chef för introduktionsutbildningen. Resursteamet har även anlitat externa föreläsare utifrån ett uttalat kompetensutvecklingsbehov: Psykisk ohälsa personlighetsstörning, neuropsykiatri, nedstämdhet och kris Hot och våld att förebygga och bemöta hot och våld Utvecklingsstörning intellektuell nivå, bemötande förhållningssätt EP- kognition & psykologi- hur påverkas hjärnans funktioner vid epilepsi? Utöver internutbildningar har även medarbertare gått på externa utbildningar utifrån behov i yrkesrollen och beslut enligt individuella utvecklingsplanen. LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET OCH MILJÖ Under året har arbetet med att utveckla ledningssytemet för kvalitet och miljö fortsatt i riktning mot en ISO certifiering. Ledningssystemets består i stort av: Kvalitetsarbetes förutsättning såsom lagar, krav, ledningens arbetssätt, avtalsprocesser Kvalitetspolicy, miljöpolicy, rutin för målarbete, ansvar och befogenheter, befattningsbeskrivningar Riskhantering med rutin och mallar Kompetensinventering, kopetensförsörjning och kompetensutvecklingsplan Rutiner för dokumenthantering Hantering av personuppgifter, informationssäkerhetspolicy och rutin Rutin för processarbetet Fastställda kärnverksamhetsprocesser med tillhörande rutiner Ett avvikelsehanteringssystem där fel och brister inom verksamhetens ram hanteras samt klagomål och synpunkter Uppföljning/utvärdering genom internrevision, egenkontrollprogram och ledningensgenomgång samt externa resultat från uppföljningar/tillsyner Ett förbättringsarbete pågår ständigt där resultatet från interna och externa uppföljningar är grunden för årets mål. Ledningen hanterar det systematiska kvalitetsarbetets alla delar, bevakar omvärldsfaktorer som påverkar verksamheten, externa uppföljningar mm på ledningens genomgång. MEDARBETARUNDERSÖKNING I början av 2014 genomfördes en medarbetarundersökning med samma frågor som 2012 och med en svarsfrekvens på 73 %. Ett antal av de frågor som redovisades för 2012 redovisas även för 2014 med i stort sett oförändrat resultat. Genomgående ligger resultatet på svarsalternativet instämmer helt och instämmer helt och hållet på cirka %. Nedan visar andel i %. 9

10 Jag och min boendestödjare planerar tillsammans Min boendestödjare ser mina resurser Det är viktigt att ha fasta tider Jag får stöd att öka min självständighet Jag känner förtroende för boendestödjarna Jag blir bemött på ett sätt som jag uppskattar Jag trivs bra på jobbet Jag bidrar till andras utveckling Jag vet varför jag gör det jag gör Jag förstår värdegrunden Jag inspireras av visionen Jag förstår RT:s metod Jag har förtroende för chef och ledning Jag får kompetensutvecklas som jag vill och behöver Medarbetarundersökning Alla medarbetare har även fått skatta vad deras behov är i den individuella utvecklingsplanen för att de ska nå stadiet: jag vet min roll och mitt ansvar jag vet hur jag gör jag vet varför jag gör det jag gör jag vet vilket stöd som finns att få I den individuella kompetensutvecklingsplanen framgår behov av intern och extern utbildning utifrån det uppdrag som medarbetaren har. EGENKONTROLLER KLIENT Boendestöd Under 2014 gjordes en enkätundersökning riktat till boendestödets klienter. 26 klienter svarade på enkäten vilket gav en svarsfrekvens på 40 %. Svarsalternativen var instämmer helt, instämmer delvis, instämmer inte alls och vet ej. Nedan redovisas andelen personer som svarat - instämmer helt på enkätfrågorna Boendestöd Daglig verksamhet Under 2014 genomfördes även en årsintervju riktad till klienter på daglig verksamhet. Antal som intervjuades var 265 personer vilket är 60 % av totala antalet klienter inom daglig verksamhet. Nedan 10

11 Personalen lyssnar på mig Jag får det stöd jag behöver Jag kan prova nya aktiviteter och arbetsuppgifter om jag vill Jag vet vem min stödperson är Jag trivs med personalen Jag känner mig trygg Jag är nöjd med min dagliga verksamhet Personalen lyssnar på mig Jag får det stöd jag behöver Jag kan prova nya aktiviteter och arbetsuppgifter Jag vet vem min stödperson är Jag trivs med personalen Jag känner mig trygg i min DV Jag är nöjd med min DV redovisas ett urval av frågorna och andel som svarat instämmer helt. Målet är att skillnaden mellan män och kvinnors svar ska minska och andelen som instämmer helt på alla frågor ska öka. Arbetet fortsätter under Män Kvinnor Andel i procent Övriga svarsalternativ var instämmer delvis, instämmer inte alls och vet ej. Andel som svarade instämmer inte alls var i genomsnitt 1-3 %. Stockholm stads brukarundersökning gällande daglig verksamhet Sammanlagt skickades Stockholms stads enkät till 285 klienter inom dagliga verksamheten. Av dessa svarade 156 personer, både kvinnor och män, vilket ger en andel svarande på 56 %. Nedan anges andel som svarat- stämmer helt och stämmer ganska bra på frågorna Alviksstrandsskolan Alviksstrandsskolan redovisar sina resultat från intervjuer med förskole- och skolbarn samt med föräldrar i sin egen verksamhetsberättelse för året. RT-Logopedi Under 2014 gjordes ingen enkätundersökning inom logopedin utan den kommer att göras första kvartalet ANALYS AV RESULTAT Klienter Överlag visar resultaten på att en hög andel klienter anser att bemötandet är bra och att de kan vara delaktiga vid planering. Klienten känner sig trygg, är nöjd och trivs med personalen. Det finns en liten 11

12 skillnad mellan män och kvinnors svar. Detta kommer vi arbeta vidare med under året och har tagit fram ett mål för året vad gäller kvinnor och mäns lika förutsättningar och möjligheter att få sina behov tillgodosedda. Inom boendestöd får påståendet Jag får stöd i att öka min självständighet ett lägre resultat än övriga påståenden vilket lett till att delaktigheten i utformningen av det personliga stödet samt konkreta och tydliga mål i genomförandeplan har lyfts fram i årets delmål. Varje enhet kommer att arbeta med årets delmål utifrån enhetsspecifika aktiviteter. De enhetsspecifika aktiviteterna kan skilja sig åt mellan enheter beroende på enhetens resultat i klientundersökningarna. Stockholms stads brukarundersökning visar i stort samma resultat som de interna klientundersökningarna. Medarbetare Kompetensutveckling är ett område som ligger något lägre med en andel på 83 % som instämmer helt eller helt och hållet, vilket troligen kan förklaras med att den kompetensutveckling som en enskild medarbetare vill ha kanske inte alltid stämmer överens med vad som behövs i verksamheten. Mål för året handlar om att öka förståelsen för uppdraget och den metod Resursteamet tillämpar. VERKSAMHETSSTÖD Verksamhetsstöden är den del av Resursteamets organisation som verkar för att öka den kvalitativa nivå i alla delar av Resursteamet. Detta görs genom att stötta de enskilda klienterna men även personalen med fokus på högsta möjliga medvetenhet gällande varje klients behov. Under 2014 har verksamhetsstödsorganisationen utvecklats genom att: Enhetsstöd skall i största möjliga utsträckning finnas på alla enheter inom Resursteamets dagliga verksamheterer med syfte att avlasta och stötta enhetschefer. Planer finns att etablera verksamhetsstöd inom alla verksamhetsområden på Resursteamet. Resursteamets metodchef och utvecklingsansvarige har kopplats tydligare kopplats ihop med övriga verksamhetsstöd. Enhetsstöd etableras som en ledarroll i organisationen och skall vara en del i verksamheternas ledarteam, som består av enhetschef och enhetsstöd. Coachstöd infördes som ny roll/ befattning inom den dagliga verksamheten för att stötta enhetschefen och enhetsstödet i arbetet med att kvalitetssäkra klientprocesserna på respektive enhet. Under 2014 har varje verksamhetsinriktning fått ett inriktningsstöd som arbetar företagsövergripande med syftet att bidra till att det finns, på varje enhet, relevanta aktiviteter och utrustning inom varje verksamhetsinriktninge som matchar klienternas behov. Resultatet av detta arbete har varit en del av det beslutsunderlag som sedan legat till grund för de förbättringsförslag som sedan lett till att nya mål har formulerats för året Klientrelaterade exempel är : Klienten är delaktig i utformningen av sin verksamhet Klienten upplever att verksamheten är meningsfull och utvecklande Verksamhetsstödsorganisationen Inom Verksamhetsstödet finns personer med specialistkompetens och/eller coacher med lång erfarenhet. 12

13 Resursteamet växer och behov av ytterligare former av verksamhetsstöd har identifierats och utvecklats. Rollerna som enhetsstöd och verksamhetsstöd med ansvar för verksamhetsinriktningar, kommer att utvecklas vidare under EXTERN AVTALSUPPFÖLJNING Stockholms stad har 2014 gjort avtalsuppföljning av dagliga verksamheter i Danderyd, Spånga, Alvik, Liljeholmen, Sickla och Farsta vilka alla var godkända utan vidare åtgärder. Täby kommun genomförde en avtalsuppföljning av daglig verksamhet och en avtalsuppföljning för boendestöd som båda var godkända utan vidare åtgärd. Nacka kommun har genomfört en kvalitetsuppföljning med en åtgärd, att verksamheten måste skicka in information om föreståndarbyte till kommunen. AVVIKELSER, SYNPUNKTER OCH KLAGOMÅL Avvikelser Under 2014 har ett avvikelsehanteringssystem implementerats. Avvikelser definieras som negativa händelser som sker inom ramen för verksamheten. Följande avvikelser har rapporterats: Två personskador där klienten har haft assistans med i verksamheten 12 olyckshändelser där klient har ramlat eller skadat sig på något sätt och där coach inte hade kunnat förutse att det skulle hända Tre avvikelser har bedömts som allvarligt missförhållande eller risk för allvarligt missförhållande och har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg, IVO 21 avvikelser som gäller utagerande från klient mot medarbetare både psykiskt och fysiskt. Två avvikelser där behov av att utarbeta en ny rutin har uppmärksammats Två avvikelser beroende på våld mellan två klienter Analys av avvikelser Resursteamet har identifierat att fler klienter har en komplex problematik med dubbeldiagnos vilket ställer högre krav på verksamhetens planering. Målet är att så långt som möjligt eliminera de situationer där risk för hot och våld kan uppstå. Detta kan till exempel vara en mer omsorgsfull matchning mellan kontaktperson och klient, anpassningar i verksamhetens innehåll och anpassningar i verksamhetens förläggande avseende såväl tidpunkter som fysiska platser. Under 2014 har personal från varje enhet haft möjlighet att gå utbildning i hot och våld samt psykisk ohälsa. Den som tar del av en utbildning har sedan som uppgift att informera och föra diskussionen vidare på personalmöten. Verksamheten erbjuder klienterna en stimulerande och utvecklande verksamhet utifrån önskemål och ett behov av att kunna delta i samhällslivet som alla andra. Aktiviteter sker därför utanför lokalerna såsom träning och ridning vilket kan leda till att mindre allvarliga olyckshändelser kan ske. 13

14 Resursteamet behöver fortsätta att säkerställa att verksamheten utformas utifrån varje enskild klients behov och förutsättningar och ett arbetet har gjorts under året med att ytterligare utvecklat mallen för den individuella för genomförandeplanen. Synpunkter och klagomål Ett forum för att framföra synpunkter och klagomål för klienter är de veckovisa möten som hålls på varje enhet. Frågor som framkommer vid dessa tillfällen lyfts upp till i första hand upp till enhetens personalmöten men kan också skickas vidare till Resursteamets ledningsgrupp. Information om hur ett klagomål/synpunkt kan lämnas ges i samband med att en klient börjar inom verksamheten. Klagomål och synpunkter kan lämnas till vem som helst på företaget, som sedan ska rapportera in klagomålet i avvikelsehanteringssystemet. Nedan ges förslag på hur klagomål kan lämnas: via en länk till ett klagomåls- och synpunktsformulär som finns på hemsidan under rubrik Kvalitet. via klagomålsformulär som även finns på lätt svenska muntligt till personal eller till kvalitetsansvarig via telefon Synpunkter och klagomål hanteras enligt gällande rutin vid klagomål och synpunkter. Fem klagomål har inkommit under året vilka handlade om följande: en anhörig som ansåg att personal skulle ha frågat om klienten har allergi en klagomål som handlade om att en klient upplevde sig illa behandlad av annan klient och att personal borde ha tagit detta på större allvar ett klagomål från en assistanssamordnare gällande en taxiresa till en aktivitet ett klagomål från en klient om dålig arbetsmiljö, konflikt med en annan klient ett klagomål från boendestödsklient som endast ville ha en specifik boendestödjare som avslutat sin tjänst Alla klagomål har hanterats enligt rutin för klagomål och synpunkter och återkoppling har skett till berörda personer. Den klient som inte ville ha en ny boendestödjare genom Resursteamet fick stöd i att välja annan utförare. De klagomål som gällde andra klienter har åtgärdats genom att organisera om den aktivitet där situationen uppstod. 14

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN och god Brukare och inflytan de närstående bemöts på och i planering och Ökad livskvalitet genom ett varierat och individuella insatser ett respektfullt sätt och utformning av med rätt stöd och insatser

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete m Södertalie kommun 2012-1 1-21 Tjänsteskrivelse Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Lisa Mattsson 08-5230 3422 Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem

Läs mer

Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Vägledning för arbetsgivare

Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Vägledning för arbetsgivare Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning Vägledning för arbetsgivare ISBN 978-91-87169-04-5 Artikelnr 2012-2-17 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto Scanpix/Lennart

Läs mer

Ställa krav på kvalitet och följa upp. en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre

Ställa krav på kvalitet och följa upp. en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre Ställa krav på kvalitet och följa upp en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Nyckeltal som spelar roll Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Innehållsförteckning Förord...3 1. Nyckeltal i styrprocessen en sann utmaning!...4 2. Att genomföra en väsentlighetsanalys...7 2.1

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Stöd till anhöriga vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING. Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen. Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31

UPPDRAGSBESKRIVNING. Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen. Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 UPPDRAGSBESKRIVNING Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll 1. Uppdragsbeskrivning- en överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och

Läs mer

Bättre måltider. i äldreomsorgen

Bättre måltider. i äldreomsorgen Rapport 27-2014 Bättre måltider Bättre måltider i äldreomsorgen - vad i äldreomsorgen har gjorts och vad behöver göras - vad har gjorts och vad behöver göras Slutrapport för regeringsuppdraget att inventera

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 INNEHÅLL 1 Inledning 4 2 Vad styr verksamheten? 5 2.1 Nationell lagstiftning 5 2.2 Kommunfullmäktige 5 2.3 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre 6 2.4 Avtal

Läs mer

RESURSNYTT ARBETSINRIKTNING. Tema: FÅR JAG LÖN? Vi svarar på de vanligaste frågorna

RESURSNYTT ARBETSINRIKTNING. Tema: FÅR JAG LÖN? Vi svarar på de vanligaste frågorna RESURSNYTT ser dina resurser #1 FÅR JAG LÖN? Vi svarar på de vanligaste frågorna Tema: ARBETSINRIKTNING Ludde har som mål att få ett jobb och gör idag praktik på en fritidsgård. Han spelar även innebandy

Läs mer

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat 2009 Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat

Läs mer

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN Landstingsplan 2015-2017 1 LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN ANTAGEN AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Läs mer

SpråkSam- en nyckel till utveckling

SpråkSam- en nyckel till utveckling SpråkSam- en nyckel till utveckling Utvärdering Utvärderare: Pia Juhlin Åstrand Ingrid Skeppstedt Anders Wiberg Stockholm den 7 mars år 2011 1 FÖRORD 3 INLEDNING 4 RESULTATREDOVISNING 7 Språksams utbildning

Läs mer

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Ds 2008:18 Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Utvärdering av projektet H.E.L.- hela arbetslivet. om kompetens, hälsa och ledarskap. Rapport av Ann-Sofie Bergman & Mairon Johansson

Utvärdering av projektet H.E.L.- hela arbetslivet. om kompetens, hälsa och ledarskap. Rapport av Ann-Sofie Bergman & Mairon Johansson Utvärdering av projektet H.E.L.- hela arbetslivet om kompetens, hälsa och ledarskap Rapport av Ann-Sofie Bergman & Mairon Johansson September 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning... 5 Bakgrund och

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

Undervisning vid Hem för vård eller boende, HVB

Undervisning vid Hem för vård eller boende, HVB Kvalitetsgranskning Rapport 2010:2 Undervisning vid Hem för vård eller boende, HVB Elever får inte den undervisning de har rätt till Skolinspektionens rapport 2010:2 Diarienummer 40-2009:1790 Stockholm

Läs mer

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel Systematisk uppföljning Beskrivning och exempel Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef.

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef. Vård och Omsorg ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. Vård och omsorg ur ett chefsperspektiv Ledarna Sveriges chefsorganisation bildades för över 100 år

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer