Kvalitetsberättelse 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsberättelse 2014"

Transkript

1 Kvalitetsberättelse 2014 AB OmsorgsCompagniet i Norden Hemtjänst/avlösning/ledsagning/boendestöd/personlig assistans/ stödboende Kvalitetsavdelningen

2 Innehållsförteckning Kvalitetsberättelse Vision 3 Affärsidé 3 OmsorgsCompagniets värdegrund 3 Bakgrund till kvalitetsberättelsen 4 Om verksamheten 4 Uppföljning och utvärdering 5 Riskanalys 6 Uppföljning genom egenkontroll 6 Samverkan 7 Utredning avvikelser 8 Rapporteringsskyldighet 8 Personalens medverkan i kvalitetsarbetet 9 Sammanfattning 10 Sida 2 av 11

3 Kvalitetsberättelse 2014 Kvalitetsberättelse för AB OmsorgsCompagniet i Norden hemtjänst, avlösning, ledsagning, boendestöd, personlig assistans och stödboende. Vision OmsorgsCompagniets vision är att vara vida känt för nytänkande, engagemang och kvalitet. Affärsidé OmsorgsCompagniet startades 2003 och är ett privat ägt företag. OC vänder sig till den som är äldre, har funktionshinder, behov av assistans, boendestöd eller service i hemmet. Med mångsidigt stöd och service vill vi ge våra kunder en känsla av trygghet, inflytande och självbestämmande. Våra verksamhetsområden var följande under år 2014: Hemtjänst. Ledsagning och avlösning. Personlig assistans. Boendestöd. Boenden. Vår verksamhet kännetecknas av snabb service med hög kvalitet med tillgänglighet dygnet runt. Vår utgångspunkt för all service är utifrån de ledord vi har: Bemötande, tillgänglighet, trygghet, kontinuitet, personlig integritet och medbestämmande. Vår målsättning är att våra kunder är så nöjda att de vill rekommendera andra att komma till oss. Vårt motto är omsorg med omtanke. OmsorgsCompagniets värdegrund Vårt arbetssätt utgår från vår värdegrund vilket innebär: För oss har alla människor ett lika värde och rätt att vara olik andra. Våra kunder ska bemötas med värdighet och respekt för sin personliga integritet. Våra tjänster utformas efter kundernas individuella behov, önskemål och resurser. Sida 3 av 11

4 Alltid kunna besvara frågan För vems skull? med svaret: För kundens skull. Bakgrund till kvalitetsberättelsen I SOSFS 2011:9 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete stadgas det i 3 kap. 1 och 2 att den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ska ansvara för att det finns ett ledningssystem för verksamheten. Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Med stöd av ledningssystemet planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. Vidare stadgas det i 7 kap. 1 att arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet ska dokumenteras. Det innebär att fastställda processer och rutiner skall vara dokumenterade. Likaså ska verksamheten dokumentera arbetet med att planera och utföra riskanalyser, egenkontroller och hantera klagomål, synpunkter och rapporter. Verksamheten skall också dokumentera vilka förbättrade åtgärder som framkomna avvikelser har gett upphov till. Av det allmänna rådet i 7 kap. 1 framgår att arbetet med att systematiskt utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten bör dokumenteras i en årlig kvalitetsberättelse. Av kvalitetsberättelsen bör det framgå: Hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet har bedrivits under föregående kalenderår. Vilka åtgärder som har vidtagits för att säkra verksamhetens kvalitet. Vilka resultat som har uppnåtts. Kvalitetsberättelsen bör hållas tillgänglig för den som önskar ta del av den. Om verksamheten OmsorgsCompagniet driver sedan 2003 verksamhet på uppdrag av olika kommuner, stadsdelsförvaltningar och Försäkringskassan. Huvudkontoret med ekonomi-, löne- och administrationsavdelning finns beläget på Edövägen 2 i Saltsjö-Boo. Verksamhet bedrivs även från lokala kontor på ett flertal platser inom Sverige. Uppdragsgivare: Stockholms stad, Solna stad, Nacka kommun, Järfälla kommun, Huddinge kommun, Västerås stad, Leksands kommun, Rättviks kommun, Falu kommun, Jönköping kommun, Huskvarna kommun, Vaggeryd kommun och Försäkringskassan. Uppdrag mottages även från privata företag och personer. Sida 4 av 11

5 Uppföljning och utvärdering OmsorgsCompagniet har under året arbetat med förbättringsområden som framkommit vid såväl externa som interna uppföljningar. OmsorgsCompagniet har under kalenderåret 2014 inte utfört några egna kundundersökningar. Brukarundersökningar är genomförda och finns dokumenterade från Stockholms Stad och Västerås Stad betr. hemtjänst. Resultat för Stockholm Stad: Fråga Innerstaden Söderort Västerort Svarsfrekvens 60 % 59 % 67 % Antal svaranden Jag är nöjd med min hemtjänst 83 % 87 % 81 % Jag är nöjd med det arbete som personalen utför 89 % 83 % 80 % Jag kan påverka hur hjälpen ska utföras 75 % 77 % 70 % Personalen bemöter mig på ett bra sätt 91 % 92 % 89 % Jag känner mig trygg med hemtjänstpersonalen 83 % 94 % 83 % Det är lätt att vid behov nå personalen 52 % 78 % 69 % Personalen passar tiderna bra 67 % 76 % 67 % Resultat för Västerås Stad: Fråga Omsorgs Compagniet Svarsfrekvens 100 % Mycket nöjda med personalens bemötande 83 % Mycket nöjda med delaktigheten 68 % Nöjda med antalet personer de får stöd av 95 % Nöjda med möjligheten till utevistelse 76 % Nöjda med hjälpen från hemtjänsten i sin helhet 89 % Andel som vet att de har en kontaktman 74 % Andel som vet att de har en genomförandeplan 74 % Mycket trygga med insatsen 79 % Kvalitetsuppföljningar har gjorts av de olika beställarna inom hemtjänst-, avlösning, ledsagning och boendestöd. Vi har blivit godkända av samtliga beställare. Sida 5 av 11

6 Riskanalys Enligt SOSFS 2011:9 1 5 kap. skall den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS fortlöpande bedöma om det finns risk för att händelser skulle kunna inträffa som kan medföra brister i verksamhetens kvalitet. Det är viktigt för oss att ha ett förebyggande förhållningssätt och förebygga fel och brister genom att vara förutseende och ha en god planering. Vi arbetar med checklistor och framtagna processer för att identifiera eventuella risker och vidta nödvändiga åtgärder. Område där det varit aktuellt under 2014 är: Under 2014 har verksamheten arbetat med förebyggande åtgärder utifrån bl.a. inkomna klagomål och synpunkter, externa såväl som interna uppföljningar. Checklistor och rutiner finns dokumenterade i vårt kvalitetssystem. Medarbetarna har fört samtal om vårt förebyggande arbete på arbetsplatsträffar, chefsmöten och interna kvalitetsdagar. Uppföljning genom egenkontroll SOSFS 2011:9, 5 kap. 2, 7 kap. 1. En del i vårt systematiska förbättringsarbete är att genomföra egenkontroll för att följa upp och utvärdera kvaliteten i verksamheten. Nedan följer en kortfattad beskrivning av den egenkontroll som har genomförts under 2014 och med vilken omfattning och frekvens detta har skett. Kundundersökning Kompetensinventering Brukarundersökning utförd av Stockholms stad och Västerås Stad. Ingen undersökning har gjorts av OC. HLR utbildning har genomförts under året för medarbetare inom hemtjänst och personlig assistans. Utbildning för medarbetare inom hemtjänst har genomförts inom demens, psykisk ohälsa bland äldre, förflyttningsteknik, basala hygienrutiner, HLR, kost och nutrition, brandprevention, BAM och utbildning i Lex Sarah. Validering till undersköterska har genomförts av fem medarbetare Inom hemtjänst. Kurser för medarbetare personlig assistans har genomförts i lyft/förflyttningsteknik, als och epilepsi, förvärvade hjärnskador och afasi. Sida 6 av 11

7 Handledning för medarbetare för att diskutera och lösa problem och grundutbildning inom neuropsykiatri har genomförts för medarbetare boendestöd. Utbildning i socialdokumentation har utförts av kvalitetsavdelningen för. medarbetare i boendestöd och hemtjänst. Utbildning för samordnare inom boendestöd - Missbruk och beroende hos Äldre, 7,5 högskolepoäng. Specialutbildning och kompetensutveckling av grupperna inom personlig assistans för att passa respektive kunds behov. Utbildningar på högskolenivå för administrativ personal inom personlig assistans rörande LSS/LASS. Utbildningar på högskolenivå för administrativ personal i Nationell ledarskap rörande hemtjänst. Utbildningar inom arbetsmiljö: AFAS-utbildning om vård i annans hem samt från IFA klargör (utbildningar inom assistans och lagstiftning). Introduktion av nyanställda Checklista finns för introduktion av nyanställd personal. Bemanning Säkerställande av bemanning utifrån avtal. Kvalitetsdagar Kvalitetsavdelningen har anordnat dagar med fokus på kvalitetsarbetet för personlig assistans, hemtjänst, avlösning, ledsagning och boendestöd. Värdegrund Värdegrund och etiska frågor har det fokuserats mycket på under året. Kurs i Att förstå och leda utifrån den nationella värdegrunden 7,5 poäng anordnare Uppsala universitet har genomförts av samordnare Västerås. Dokumentation Intern kvalitetskontroll har gjorts av kvalitetsavdelningen men inte på alla enheter. På de enheter som kontroll är utförd granskades bl.a. följande: Dokumentation, genomförandeplaner, signeringslistor, beställnings-, förändrings- och avslutningskedjan, klagomål och synpunkter, rapporteringar och introduktion medarbetare. Sida 7 av 11

8 Under 2014 har det satsats extra mycket på dokumentation, journalskrivning och arbetsmetoder. Bilar Information om allt som rör verksamhetens bilar och policys har utförts av kvalitetsavdelningen. Samverkan SOSFS 2011:9, 4 kap. 5, 7 kap. 1. En viktig del i vårt systematiska kvalitetsarbete handlar om att samverka och lära av varandra. Det är väsentligt att genom samverkan på flera plan och i olika avseenden ta tillvara kompetenser och erfarenheter hos såväl medarbetare som kunder, samarbetspartners och andra externa kontakter. För att vidareutvecklas är det betydelsefullt att vi inom verksamheten skaffar oss ny kunskap och ta lärdom av det som händer. Det handlar även om att chefer delar med sig om sina kunskaper och informera medarbetarna då det gör att medarbetarna växer och blir stärkta i sina yrkesroller. Genom att uppmärksamma och värna om ständiga förbättringar och förnyelse skapas en kultur som stimulerar till ständigt lärande, kreativitet och nya idéer. Samverkan med beställare Kontinuerlig kontakt sker med beställare enligt kvalitetssystem. Samverkan med kunder och närstående Kundbesök och kundmöten sker både planerat och vid behov då även närstående är välkomna om kunden så önskar. Förekommande kundaktiviteter under året har varit inbjudan till en fika. Samverkan med externa Samverkan sker med de instanser som behövs för att kunden ska få bästa möjliga service och omvårdnad. Utredning avvikelser Klagomål och synpunkter (SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 ). Sida 8 av 11

9 Vårt största mål är att våra kunder ska ha det så bra som möjligt och att vi är till för dem. Kundernas behov, önskemål och förväntningar är vägledande för vår verksamhet och ligger till grund för vårt utvecklingsarbete. Vi har som mål att ständigt förbättra kvaliteten och är därför mycket tacksamma för de synpunkter och klagomål som kunder, närstående eller andra lämnar till oss. Nedan följer en redogörelse för inkomna synpunkter och klagomål under Inkomna klagomål berör till stor del medarbetare inom hemtjänst i samband med införandet av tidsredovisningssystemet Paragå i Stockholm Stad. Avvikelser, klagomål och synpunkter har hanterats enligt instruktioner i vårt ledningssystem och har återkopplats på kvalitetsdagar, egenkontroller, APT och planeringsmöten. Rapporteringsskyldighet SOSFS 2011:9 5 kap. 4,5 och 6. Enligt lag ska alla som arbetar i verksamheten informeras om deras skyldighet att rapportera missförhållanden eller risker för missförhållanden till den som bedriver verksamheten. Det är alltid närmaste arbetsledare, chef eller verksamhetschef som ansvarar för att anställda m.fl. får information om rapporteringsskyldigheten. Varje person ansvarar sedan för att förstå vad skyldigheten betyder i det dagliga arbetet. Alla anställda m.fl. ska känna till våra rutiner för rapportering av missförhållanden och risker för missförhållanden. Med alla menas såväl medarbetare, vikarier, uppdragstagare, praktikant eller motsvarande under utbildning och deltagare i arbetsmarknadspolitiskt program. Information om rapporteringsskyldigheten och rutin för detta ges såväl muntligt som skriftligt i samband med att en medarbetare påbörjar sin anställning. Information ska därefter ges fortlöpande dock minst en gång per år. Detta görs lämpligen på personalmöten och medarbetarsamtal. Under 2014 har det varit 2 Lex Sarah anmälningar som gått vidare till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och som avsåg ekonomiska övergrepp. Samtliga situationer har tagits upp samt åtgärder har vidtagits med berörd personal för att undvika att detta upprepas. Personalens medverkan i kvalitetsarbetet SOSFS 2011:9, 6 kap. 3. En viktig förutsättning för oss är att varje medarbetare känner och har förtroende att utföra och utveckla sina arbetsuppgifter. Det handlar om att var och en ser sin roll i helheten, har klara och tydliga mål och kunskap om de resultat som uppnås. Den samlade kompetensen hos våra Sida 9 av 11

10 medarbetare är avgörande för att våra kunder ska uppleva god kvalitet i de insatser som kunden är beviljad. Omsorg med omtanke. Forum där personalen medverkar i kvalitetsarbetet Arbetsplatsträffar På arbetsplatsträffar tas avvikelser, synpunkter, klagomål och missförhållanden upp utifrån ett helhetsperspektiv. Värdegrunden är ytterligare ett ämne som står på agendan. Medarbetarsamtal Medarbetarsamtal görs årligen där den individuella kompetensutvecklingsplanen följs upp och uppdateras. Kvalitetsforum OmsorgsCompagniets kvalitetsavdelning ordnar varje år gemensamma dagar för chefer och arbetsledare med information och tillfälle för diskussion och utbyte av kunskaper och erfarenheter. Under 2014 har dagar ordnats enligt nedan: Hemtjänst, avlösning, ledsagning och boendestöd den 27/3-2014, plats HK Saltsjö-Boo. Personlig assistans den 12/9-2014, plats HK Saltsjö-Boo. Planeringsdagar har genomförts inom boendestöd där medarbetarna har fått vara med och planera. Ledningsmöten Ledningsmöten hålls regelbundet och i ledningsgruppen ingår VD och chefer från de olika verksamheterna. Sammanfattning SOSFS 2011:9, 5 kap. 6. OmsorgsCompagniet har under 2014 arbetat med förbättringsområden som har framkommit vid verksamhetsuppföljning med beställare samt intern kvalitetskontroll. Rutiner för att behandla avvikelser, synpunkter, klagomål och brister, missförhållanden och risk för missförhållanden finns: Ledningsmöten, kvalitetsavdelningens möten, arbetsplatsträffar och kvalitetsforum. Rutiner för hantering av kunders och närståendes klagomål och synpunkter finns. Upplysning om detta sker regelbundet till medarbetare, kunder och närstående. Sammanfattningsvis vill vi lyfta fram 2014 som ett positivt år där OmsorgsCompagniet strävat efter att få medarbetarna ännu mer delaktiga i kvalitetsarbetet och att höja kompetensnivån inom alla områden. Vi ser fram emot ett 2015 där utvecklingen av kvalitetsarbetet kommer att vara i fortsatt fokus. Sida 10 av 11

11 Saltsjö-Boo Camilla Williamsson kvalitets - och uppföljningschef Sida 11 av 11

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete m Södertalie kommun 2012-1 1-21 Tjänsteskrivelse Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Lisa Mattsson 08-5230 3422 Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem

Läs mer

KVALITET- OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

KVALITET- OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 KVALITET- OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 1 Innehåll RESURSTEAMETS VISION 3 KVALITET- OCH VERKSAMHETSÅRET 2014 3 KÄRNVERKSAMHETEN 2014 3 RESURSTEAMETS ORGANISATION 3 VÅR VÄRDEGRUND 4 KVALITETSPOLICY 5 KVALITETSMÅL

Läs mer

Personlig assistans för barn. Tillsyn av enskilda assistansanordnare

Personlig assistans för barn. Tillsyn av enskilda assistansanordnare Personlig assistans för barn Tillsyn av enskilda assistansanordnare Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013

Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013 Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013 Dokumentnamn Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE. för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE. för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD Upprättat/fastställt 2013-11-13 av Socialnämnden Senast reviderat Revideringsintervall

Läs mer

Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING. Vård- och omsorgsboende

Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING. Vård- och omsorgsboende Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING Vård- och omsorgsboende Innehållsförteckning 1. Uppdragsbeskrivning... 5 1.1 Parter... 5 1.2 Giltighetstid... 5 1.3 Uppdragsbeskrivningar...

Läs mer

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR EGEN REGI/ ÄLDREOMSORG SID 1 (41) 2012-04-17 Verksamhetsbeskrivning till stadens Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2012 Anders Broberg Verksamhetschef

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-14 Dnr: 2014/82-ÄN-702 Sibylla Törnkvist - ay947 E-post: sibylla.tornkvist@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-14 Dnr: 2014/82-ÄN-702 Sibylla Törnkvist - ay947 E-post: sibylla.tornkvist@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-14 Dnr: 2014/82-ÄN-702 Sibylla Törnkvist - ay947 E-post: sibylla.tornkvist@vasteras.se Kopia till Leverantörer av hemtjänst i Västerås Uppföljning

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING. Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen. Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31

UPPDRAGSBESKRIVNING. Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen. Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 UPPDRAGSBESKRIVNING Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll 1. Uppdragsbeskrivning- en överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

Riktlinje för hantering av Lex Sarah rapporter och anmälan samt andra avvikelser inom socialtjänsten

Riktlinje för hantering av Lex Sarah rapporter och anmälan samt andra avvikelser inom socialtjänsten Dnr: VON 2013/02706 003 Riktlinje för hantering av Lex Sarah rapporter och anmälan samt andra avvikelser inom socialtjänsten Riktlinjen är fastställd av vård- och omsorgskontorets ledningsgrupp, 2013-09-30

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Åsö Vårdcentral 2013

Patientsäkerhetsberättelse för Åsö Vårdcentral 2013 Patientsäkerhetsberättelse för Åsö Vårdcentral 2013 Stockholm den 1 mars 2014 Lisa Barnekow Verksamhetschef INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING 1 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGIER 1 ORGANISATORISKT ANSVAR

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund 3 Vårdplanering och informationsöverföring

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Personlig assistans en insats med kvalitet?

Personlig assistans en insats med kvalitet? Personlig assistans en insats med kvalitet? Resultatsammanställning Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Kvalitetsbokslut Carema Q2 2013

Kvalitetsbokslut Carema Q2 2013 Kvalitetsbokslut Carema Q2 2013 k valitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning www.carema.se Kvalitetsbokslut Carema Q2 2013 1. Inledning I förordet till kvalitetsbokslutet för kvartal 1 så beskrevs

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Personliga assistenters arbetsmiljö. Ett riksövergripande projekt. Rapport 2002:5

Personliga assistenters arbetsmiljö. Ett riksövergripande projekt. Rapport 2002:5 Personliga assistenters arbetsmiljö Ett riksövergripande projekt Rapport 2002:5 Personliga assistenters arbetsmiljö Ett riksövergripande projekt 28 juni 2002 Barbro Köhler Krantz, projektbeställare Anita

Läs mer

Kvalitetsuppföljning. Hemvården i Svalövs kommun

Kvalitetsuppföljning. Hemvården i Svalövs kommun Kvalitetsuppföljning - Hemvården i Svalövs kommun Lagen om valfrihetssystem 2013-01-14 1 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND 2 2 SYFTE 2 3 METOD 2 4 MÅLGRUPP 3 5 RESULTAT 3 5.1 Styrkor 3 5.1.1 Systematiskt

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder Vård- och omsorgsnämndens handling nr 27/2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Vår handläggare Johanna Wennerth, utvecklingsledare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion

Läs mer

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Social årsberättelse 2013. Kvalitetsberättelse för vård, omsorg och stöd.

Social årsberättelse 2013. Kvalitetsberättelse för vård, omsorg och stöd. Social årsberättelse 2013. Kvalitetsberättelse för vård, omsorg och stöd. Antagen av socialnämnden 2014-06-10, 85 Social årsberättelse 2013. Kvalitetsberättelse för vård, omsorg och stöd. Inledning Sociala

Läs mer

KVALITETSBERÄTTELSE Nacka seniorcenter

KVALITETSBERÄTTELSE Nacka seniorcenter KVALITETSBERÄTTELSE Nacka seniorcenter Sociala stödresurser Verksamhetsåret 2012 Kvalitetsarbete inom Sociala stödresurser Innehållsförteckning Inledning. 3 Gemensamt kvalitetsarbete.. SCB:s medborgarundersökning

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Kvalitetsberättelse för individ- och familjeomsorgen 2013

Tjänsteskrivelse. Kvalitetsberättelse för individ- och familjeomsorgen 2013 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2014-04-03 Vår referens Sofi Kimfors Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse sofi.kimfors@malmo.se Kvalitetsberättelse för individ- och familjeomsorgen

Läs mer