Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (U.F.O.S) Vindkraft för eget bruk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (U.F.O.S) Vindkraft för eget bruk"

Transkript

1 Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (U.F.O.S) Vindkraft för eget bruk

2

3 Förord Vindkraft är vår tids vattenkraft investeringskrävande men miljöklok och långsiktigt mycket lönsam. Offentliga fastighetsägare kan kraftigt öka sitt engagemang i vindkraft för att sänka sina elkostnader och för att förbättra miljön. Syftet med denna rapport är att redovisa alternativa vindkraftstrategier med sina för- och nackdelar. Skriften har initierats och finansierats av samarbetsprojektet Utveckling av Fastighetsföretagande i Offentlig Sektor (U.F.O.S). Här ingår Sveriges Kommuner och Landsting, Akademiska Hus, Fortifikationsverket samt Samverkansforum för statliga byggherrar och förvaltare genom Statens fastighetsverk och Specialfastigheter i Sverige AB. Detta projekt har också stöttats ekonomiskt av Statens Energimyndighet. Skriften är författad av Roger Fredriksson, Apoidea AB. Till sin hjälp har han haft en styrgrupp som bidragit med material och synpunkter. Styrgruppen har bestått av Kjell Gustavsson, Statens fastighetsverk; Hans Isaksson, K-konsult (representant för Statens Energimyndighet); Stefan Magnusson, Fortifikationsverket; Johan Risholm, Falkenbergs kommun samt Peter Jansson, Regionfastigheter i Skåne. Ulf Sandgren och Jonas Hagetoft på Sveriges Kommuner och Landsting har varit projektledare. Stockholm i november 1

4 Innehåll Vindkraft för eget bruk 3 1 Vindkraft ett alternativ för offentliga fastighetsägare? 5 2 Vinden 8 3 Planerade utbyggnader 11 4 Strategialternativ 13 5 Viljeaktörerna den yttersta ringen 18 6 Tillståndsaktörer den mellersta ringen 27 7 Avtalsaktörer den innersta ringen 32 8 Vindkraftsägaren centrum 36 9 Erfarenheter Alternativa strategier Våga vind! 62 U.F.O.S Stockholm Tfn E-post: Webbplats: ISBN: Text: Roger Fredriksson, Apoidea AB Grafisk form och omslagsbild: Forum1 Distribution: Tfn , fax , eller 2 Vindkraft för eget bruk

5 Vindkraft för eget bruk Ekonomi och miljö talar för att offentliga fastighetsägare ökar sitt engagemang i vindkraft. Detta är också samhällets önskan som den är uttryckt i Vindbrukspropositionen från. Utöver den direkta vinsten för miljön och lägre elkostnader, bidrar också ett ökat ägande av vindkraft bland fastighetsägare till en lite bättre fungerande elmarknad. Det finns flera olika strategier som aktiva fastighetsägare har att ta ställning till: bygga, driva och förvalta egna kraftverk i egenregi eller genom att upphandla entreprenader köpa projekt med alla tillstånd av projekteringsföretag för att realisera projektet med konsulter och entreprenörer köpa befintliga vindkraftverk köpa andelar i vindkraftverk av energibolag eller privata andelsföreningar köpa ursprungsmärkt el från vindkraft arrendera ut mark till ägare av vindkraftverk. Rapporten redovisar förutsättningarna för val av strategi som alla har sina för- och nackdelar. Men genomgången utmynnar i tre tydliga slutsatser: Vindkraft är vår tids vattenkraft investeringskrävande men miljöklok och långsiktigt mycket lönsam. Offentliga fastighetsägare kan kraftigt öka sitt engagemang i vindkraft för att sänka sina elkostnader och för att förbättra miljön. Det är inte längre bara förbehållet stora kraftbolag att satsa på kapitalintensiv teknik med långsiktigt mycket stor potential. Fastighetsägare som äger vindkraftverk för eget bruk är sannolikt befriad från energiskatt. Om den tolkningen står sig blir investering i vindkraft ännu mera lönsam än om el från vindkraftverket säljs till externa kunder. Vindkraft för eget bruk 3

6 Ett passivt förhållningssätt kommer att leda till att andra aktörer tar hem vinsterna med vindkraft, på samma sätt som dagens kraftbolag kan göra, eftersom de i kraft av förra seklets monopol blåste ursprungliga ägarna kommuner, företag och privatpersoner på fallrättigheterna i landets älvar. Vindkraft är i samklang med vår tids visioner; tekniskt, miljömässigt och socialt. Den är en del av det framtida energisystemet och även offentliga fastighetsägare får en bättre framtid med vindkraft för eget bruk. 4 Vindkraft för eget bruk

7 1 Vindkraft ett alternativ för offentliga fastighetsägare? Vindkraft är sannolikt framtidens motsvarighet till förra århundradets vatten kraft mycket kapitalkrävande men också mycket lönsam för ägarna på lång sikt. Ett hundra år senare har vi dessutom blivit varse behovet av en radikalt mindre miljöpåverkande kraftproduktion än fossileldade kraftverk, som på global nivå svarar för hela två tredjedelar av all elproduktion. Mot den bakgrunden är det angeläget att offentliga fastighetsägare tar ställning till hur vindkraft kan bidra till deras arbete med att begränsa energikostnaderna och samtidigt bidra till en bättre global miljö. Dessutom måste alla offentliga ägare av mark bestämma sig för hur vindbruk ökar markens avkastning. Den första frågan att besvara är om man alls ska engagera sig i vindkraft. En helt passiv hållning kan motiveras med att det är andra företag som är mera kompetenta att öka användningen av vindkraft, och nyttan lägre elpris och bättre miljö kommer den vägen offentliga fastighetsförvaltare tillgodo. Förhållningssättet är en förlängning av den specialisering som formuleras som att alla ska göra det vi är bäst på. Dock är det en tydlig uppfattning från riksdagen att myndigheter och andra offentliga aktörer har ett ansvar för mer vindkraft och därför kan ett passivt förhållningssätt komma att ifrågasättas av samhället. Men vad gör fastighetsförvaltare som ser möjligheter att bygga vindkraft som andra inte vill eller hinner exploatera? Även för fastighetsförvaltare som tvivlar på att kraftbolagen och andra aktörer delar med sig rättvist av vindkraftens fördelar blir frågan: hur ska vi engagera oss i utvecklingen av vindkraft? Syftet med den här rapporten är att ge en vägledning till offentliga fastighetsförvaltare (OFF) inför strategibeslut om engagemang i vindkraft. Tyngdpunkten ligger på att reda ut för- och nackdelar med olika aktiva alternativa strategier. Det passiva vägvalet kommenteras inte ytterligare 1 Vindkraft ett alternativ för offentliga fastighetsägare? 5

8 Vindkraftverk under resning i Hulta, Närke. Foto: Leif O. Pehrsson.

9 i rapporten. Det innebär inte att vi tar ställning för eller emot ett aktivt eller passivt val. Skälet är helt enkelt att det aktiva valet kräver att flera alternativ analyseras och värderas. Analysen av handlingsalternativ bygger på en modell som inordnar alla viktiga aktörer i tre ringar och med ägaren av vindkraftverket i centrum. Den yttersta ringen beskriver aktörer som påverkar utbyggnaden av vindkraften i termer av vilja eller inte vilja! I mellersta ringen finns direkt eller indirekt tillståndsgivande aktörer. Ringen närmast vindkraftverket består av aktörer som kraftverksägaren måste teckna civilrättsliga avtal med, se figur. Målet med analysen är att stegvis identifiera aktörer, möjligheter och hinder genom att börja med yttersta ringen och vandra in mot centrum. Resultatet av Figur 1. En aktörsmodell för analysen blir både en vägledning inför värdering av handlingsalternativ för vindkraft. beslutet om OFF ska engagera sig eller inte, och vilket alternativ som passar respektive OFF som väljer att aktivt bidra till utvecklingen av vindkraft. Rapporten kommer inte att beskriva teknik, projektplanering och projektering mer än i summariska termer. Det finns idag flera utförliga och pedagogiskt utformade rapporter från Boverket, Energimyndigheten och branschorganisationer som beskriver den praktiska delen med att bygga vindkraftverk. Vindkraftshandboken från Boverket innehåller den mest uppdaterade och heltäckande informationen för en fastighetsägare som vill veta mera om hela processen med att bygga vindkraftverk. Handboken innehåller också en omfattande förteckning över annan litteratur och andra informationskanaler. Vi koncentrerar oss här på att ta fram underlaget för strategiska vägval. När väl beslutet är fattat kommer vald aktiv strategi att kräva inhyrd kompetens och speciella projektorganisationer, beroende på fastighetsägarens organisation, resurser och kompetens. Rapporten inleds med en listning av strategiska alternativ som därefter följs av analysen enligt aktörsmodellen. För varje aktör identifieras de mest centrala faktorerna som kan påverka vägvalet. Resultatet av analysen utmynnar i en sammanställning av för- och nackdelar med olika strategiska vägval för OFF. Vilja Vilja Kund Tillstånd 1 Vindkraft ett alternativ för offentliga fastighetsägare? 7

10 2 Vinden Uppsala universitet har genomfört en vindkartering på uppdrag av Energimyndigheten. Resultatet av vindkarteringen ska användas som underlag i vindkraftsplaneringen vid länsstyrelser och kommuner. Det ska även ge projektörer och kraftbolag ett bra underlag för lokalisering av vindkraft. Vindlägen Energimyndigheten anser att områden med vindhastighet över, m/s och ett avstånd till befintliga bostäder över m är lämpliga att pröva som riksintresse för vindkraft. Ur markägarens perspektiv är det ibland väl värt att pröva etableringar på områden med lägre vindhastigheter än, m/s. Ett skäl är att det bland världens alla fabrikat också finns flera vindkraftverk som har en hög elproduktion för andra vindprofiler än de som finns i högvindslägen. Ett annat är att övriga förutsättningar väg, elnät, närboende, inga konkurrerande intressen etcetera kan uppväga nackdelen med inte helt perfekta vindlägen. Även om vindhastigheten kraftigt påverkar elproduktionen (se avsnitt "Tekniska principer och ramar", kapitel ) finns det ofta anledning att undersöka förutsättningarna även för områden med vindhastigheter på kanske ner till, m/s enligt Uppsala Universitets kartering som redovisas i figur på nästa sida. Nollplansförskjutning innebär att modellen har tagit hänsyn till skog och byggnader i terrängen. För skog betyder det att kartans vindhastighet gäller för meter plus procent av skogens höjd. Avgörande för lönsamheten i projektet är den faktiska vindhastigheten. I första steget är det därför viktigt att på ett billigt sätt få en bättre uppskattning än den som modellberäkningen i figur visar. Om det finns en väderstation eller ett vindkraftverk i närheten är det förstås bästa källan. Med avancerade simuleringsprogram, till exempel WindPro/WASP, är det 8 Vindkraft för eget bruk

11 Figur 2. Årsmedelvinden på 72 m höjd ovan nollplansförskjutningen beräknad med MIUUmodellen med 1 km horisontell upplösning. Karteringen är tillgänglig via Energimyndighetens hemsida, 2 Vinden 9

12 möjligt att utnyttja vinddata från längre bort liggande väderstationer för att få en preliminär uppfattning om hur stor elproduktion ett visst verk genererar på platsen. Kostnaden för en sådan undersökning kan variera kraftigt beroende på val av leverantör. En första simulering av elproduktion kan utnyttja SMHI:s väderdata från närmaste väderstation och Lantmäteriets topografiska kartor. Om simuleringen kompletteras med en översiktlig bedömning av övriga förutsättningar och en enkel investeringskalkyl bör förstudien som längst ta en vecka för en kvalificerad konsult eller projektör. Om förstudien visar tillräckligt god lönsamhet blir nästa steg att mäta vinden på plats under minst ett år. Bästa resultatet blir det med en särskild mätmast på exakt den plats som verket ska stå på. Ibland kan alternativet att placera vindmätare på närliggande telemast vara ett tillräckligt bra alternativ. Innan mätserien är analyserad finns det knappast någon leverantör av vindkraftverk som är villig att lämna offert på ett kraftverk. Detta har att göra med produktionsgarantier som leverantören ställer och att säkerställa att placeringen inte har så turbulenta vindar att verket skulle skadas. 10 Vindkraft för eget bruk

13 3 Planerade utbyggnader I februari pågår byggandet av vindkraftverk som kommer att producera cirka miljoner kwh, vilket är mer än procent av års vindkraftsproduktion. Om vi summerar pågående projekteringar får vi en tillkommande årsproduktion på miljarder kwh. Till detta kommer två gigantiska projekt Swevinds Markbygden på miljarder kwh och E.ON:s Södra Midsjöbanken på miljarder kwh. Om alla dessa projekt realiseras kommer vindkraften att producera nästan två tredjedelar av nuvarande produktion från vattenkraft eller kärnkraft, se figur. Figur 3. Planerade och pågående vindkraftsetableringar större än 25 MW i april Källa: 3 Planerade utbyggnader 11

14 Även om inte alla projekt blir av kan nya projekt komma till som ett resultat av att till exempel både privata och offentliga fastighets- och markägare blir nya aktörer. Dessutom kan en framgångsrik utveckling av översiktsplanerna och tillståndsprocesserna leda till att många nya etableringar blir intressanta. Den tekniska utvecklingen kan leda till lägre priser på vindkraftverk när väl kapaciteten för tillverkning har hunnit ifatt efterfrågan. Satsningen på vindkraft domineras idag av några få kraftbolag som synbart av imageskäl satsar på vindkraft. En annan viktig aktör på marknaden är projektörer med ambitionen att sälja stora vindkraftsprojekt med god vinst till högstbjudande. Investeringarna motiveras av en god långsiktig lönsamhet för ägarna av kraftverken. En stabilisering av stödet till utbyggnad via elcertifikat och en förväntad elprisuppgång har under senare år ökat både kraftproducenternas och nya aktörers intresse i att investera i vindkraft. Utvecklingen leder sannolikt till höjda elpriser och en ännu starkare ställning för kraftbolagen som redan idag är ett oligopol. Fastighetsägare och andra elkunder som inte själva skaffar ett eget ägande av vindkraft blir då de stora förlorarna. Utöver motivet att undvika skenande elkostnader har också många fastighets ägare en miljöambition med satsning på vindkraftverk. 12 Vindkraft för eget bruk

15 4 Strategier, skatter och aktörer Inför val av strategi är det viktigt med en heltäckande beskrivning av alternativen. Men för just vindkraft spelar också frågan om energiskatt och moms en viktig del i grunden för val av strategi. I det här kapitlet redovisar vi också en översiktlig modell som syftar till att beskriva hur olika aktörer beror av varandra i ett vindkraftsprojekt. Strategialternativ Mot den här bakgrunden finns det olika aktiva strategier för OFF. Om vi sorterar de principiella alternativen i fallande ordning med avseende på komplexiteten i förverkligandet av alternativen ser listan ut så här: bygga, driva och förvalta egna kraftverk i egenregi eller genom att upphandla entreprenader köpa projekt med alla tillstånd av projekteringsföretag för att realisera projektet med konsulter och entreprenörer köpa befintliga vindkraftverk köpa andelar i vindkraftverk av energibolag eller privata andelsföreningar köpa ursprungsmärkt el från vindkraft arrendera ut mark till ägare av vindkraftverk. Lönsamheten för framgångsrikt genomförda alternativ till är avsevärt högre än och. Till viss del beror det på att alternativ till också innebär ett större risktagande. Men även villkoren för energiskatt och moms har en mycket stor betydelse för lönsamheten. 4 Strategier, skatter och aktörer 13

16 Vindkraftresning i Hulta, ett privat verk ägt av två pensionärspar. Foto: Leif O. Pehrsson. Energiskatt och moms För en presumtiv ägare av vindkraftverk som också har en egen elförbrukning, är frågan om energiskatt och moms viktiga och påverkar förutsättningarna för att investera i vindkraft. Energiskattepliktig? Enligt lagen om skatt på energi utgår ingen energiskatt på el från vindkraftverk om producenten inte säljer den vidare: 2 Elektrisk kraft är inte skattepliktig om den 1. framställts i Sverige i ett vindkraftverk av en producent som inte yrkesmässigt levererar elektrisk kraft, 2. (Källa: 11 kap 2 i Lag [1994:1776] om skatt på energi.) 14 Vindkraft för eget bruk

17 I formuleringen av lagen är tolkningen av begreppet yrkesmässigt avgörande för om energiskatt ska betalas eller inte. Skatteverkets handläggare har lämnat en inte bindande tolkning av begreppet som svar på en fråga från Askersunds kommuns bostadsbolag:. Skatteverket menar att för att elkraften inte ska vara skattepliktig krävs att fastighetsbolaget inte mot ersättning levererar ut el på nätet. Bolaget får heller inte kvitta eventuell överskottsel, dvs. i de fall elproduktionen överstiger egenförbrukningen, mot elleverans när elförbrukningen överstiger egenproducerad elkraft. Elleveranser till fastigheternas hyresgäster ska ingå i den fasta hyreskostnaden, dvs. ej särfaktureras. I de fall särdebitering av elkostnaden sker liksom vid kvittning av elkraft anses leveransen utgöra yrkesmässig elleverans och blir därigenom skattepliktig.. (Källa: Skatteverket, Erik Eriksson, Angående förfrågan om elskatt på vindkraftproducerad el, brev till Askersundsbostäder.) En annan viktig implikation av formuleringen är att skatteverkets handläggare kräver att det är samma juridiska person som både äger verket och förbrukar elen. För andelsföreningar verkar det därför som att andelsägarna inte kommer att slippa energiskatt andelsföreningen är en juridisk person och förbrukarna är andra juridiska personer. Föreningen säljer el till andelsägarna och därmed levererar producenten elkraft yrkesmässigt. De flesta andelsföreningarna har också gjort den tolkningen i sina prospekt till presumtiva andelsägare. En förening Kvarkenvind har en annan uppfattning som går ut på att föreningen inte säljer någon el eftersom den tillhör andelsägarna trots att verket ägs av föreningen. Svaret till Askersundsbostäder är något otydligt och skulle kunna tolkas som att skattebefrielsen bara gäller om vindkraftverket finns i samma lokala elnät som förbrukarna. En sådan tolkning motsägs av principen för hur elmarknaden är konstruerad. Den motsägs också av en dom i Högsta Domstolen som tillåter ett värmebolag som producerar el i en central att utnyttja överskottet i en annan värmecentral utan att heller för den delen betala energiskatt. Skatteverkets rättsavdelning håller på med att tolka lagens formulering i syfte att klargöra var gränserna går. Tolkningen kommer sannolikt att publiceras under hösten. Tolkningen av lagparagrafen är av mycket stor betydelse för vindkraftens lönsamhet. Energiskatten år i norra Sverige är, öre/kwh och i 4 Strategier, skatter och aktörer 15

18 övriga landet är den öre per kwh. Värdet av en eventuell skattebefrielse kan jämföras med stödet från elcertifikatsystemet som i augusti är cirka öre/kwh. Priset på el vid samma tidpunkt är cirka öre per kwh. Om energiskattefrågan avgör investeringens lönsamhet bör investeraren begära ett bindande förhandsbesked från Skatterättsnämnden. Momsen? Kommunal och statlig verksamhet är i momshänseende specialreglerade. Har dessa offentliga myndigheter verksamheter i vilka man omsätter mervärdesskattepliktiga varor och tjänster som inte ingår i deras myndighetsutövning, så är man beskattningsbara personer som ska efterleva mervärdesskattelagens bestämmelser. I sådant fall innebär det att den ingående momsen på investeringar och driftskostnader är avdragsgill moms i skatte systemet samt att man som säljare måste ta ut utgående moms och redovisa denna. För kommuner rör sig de mervärdesskattepliktiga verksamheterna huvudsakligen om va-verksamhet, renhållning, eldistribution samt vissa serveringstjänster. Merparten av kommunal och statlig verksamhet ligger utanför mervärdesskattens beskattningsram. Socialomsorg, utbildning samt sjukvård är skattebefriade områden, liksom myndighetsfunktioner. Trots att dessa områden inte medför skattskyldighet till mervärdesskatt så har kommuner och staten i ett särskilt system rätt att återfå momsen på investeringar och driftskostnader för den del där moms inte kan återfås genom det ordinarie momssystemet. Det finns några undantag i denna rätt att återfå moms och det främsta är ett avdragsförbud för stadigvarande bostäder. Om en kommun uppför ett vindkraftverk och elen ska användas i egen kommunal verksamhet eller säljas vidare så är momsen avdragsgill fullt ut endera i kommunkontosystemet eller i momssystemet. Används vindkraftselen i både i den egna verksamhet och i en utåtriktad försäljning så ska momsen på kostnader delas upp och återsökas i respektive system. Uthyrning av bostadsfastigheter ligger utanför mervärdesskattelagens bestämmelser. Normalt så bedriver kommuner inte bostadsförvaltning i egen regi utan detta görs i fristående kommunala bostadsföretag. Skulle ändå en kommun ha egna bostäder så är momsen inte avdragsgill på investerings- och driftmomsen hos en kommun p.g.a. avdragsförbudet för stadig varande bostäder. Motsvarande avdragsförbud gäller också för ett kommunalt bostadsföretag om detta väljer att tillhandahålla vindkraftsel som en integrerad del i sin hyresupplåtelse. Skulle däremot ett bostadsföretag istället tillhandahålla el separat så blir denna försäljning en i 16 Vindkraft för eget bruk

19 momshänseende fristående verksamhet som ska momsbeskattas. I sådant fall har företaget rätt att återfå momsen på investeringar och driftskostnader samt ta ut utgående skatt på försäljningen. En aktörsmodell För att inför beslut om vindkraftsstrategi kunna värdera för- och nackdelar med olika alternativ, gör vi nu en genomgång av förutsättningar som är relevanta inför strategibeslut. När vi identifierar aktörerna i modellen i figur får vi den här bilden av vilje-, tillstånds- och avtalsringen, se figur. I följande kapitel går vi igenom relationerna mellan ägaren av det framtida vindkraftverket och aktörerna i figur i syfte att underlätta beslutet för OFF. Det allmänna L u ftf a rt Finansiär Lantmäteri Länsrätt Leverantör Balansansvarig Kraftnät Kunder Kommun Markägare STEM Länsstyrelse Nätägare Närboende Regering/MD Figur 4. Aktörerna som vindkraftverkets ägare är beroende av. 4 Strategier, skatter och aktörer 17

20 Det allmänna L u ftf a rt Finansiär Lantmäteri Länsrätt Leverantör Balansansvarig Kraftnät Kunder Kommun Markägare STEM Länsstyrelse Nätägare Närboende Regering/MD 5 Viljeaktörerna den yttersta ringen Behovet av omställningen av energisystemet har en bred förankring i dagens samhälle. I vår modell får den förankringen representeras av tre aktörskategorier; närboende, kunder och det allmänna. Närboende Ett tidigt samråd med närboende är en viktig framgångsfaktor för vindkraftsprojekt. Utan en rimligt hög nivå av acceptans bland närboende kommer många vindkraftsägare att binda ris på egen rygg med oförutsedda kostnader som följd. Både bo- och fritidsmiljön påverkas. Genom att satsa på en tidig och fortlöpande information till närboende kan risken för tidsödande och kostsamma överklaganden minska. Men det är samtidigt ett problem för initiativtagare som inte äger marken utan som först måste försäkra sig om tillgång till den. Information till närboende innan markavtalet är säkrat kan äventyra förhandlingarna med markägare. I norra Sverige är det också viktigt att på ett tidigt stadium informera berörd sameby, se figur. Det råder i stort sätt konsensus om att vindkraftverken i sig inte påverkar renarnas beteende om de placeras utanför kalvningsområden och andra kritiska markområden. Många samebyar är också på väg att lämna en tidigare mycket skeptisk hållning till vindkraft. Förändringen beror både på ökad kunskap om att renarna inte störs och att miljöförstöringen p.g.a. klimatförändringar orsakat av fossilproducerad el blir allt kännbarare för varje år. Men samebyarna ser också uppförandet av vindkraftverk både som 18 Vindkraft för eget bruk

21 en möjlighet att själva ta del av både ägandet av verken och att få en ekonomisk ersättning för intrång i deras rätt att bedriva renskötsel. Det senare är definitivt en grannlaga uppgift för exploatören att hantera, eftersom ersättning till samebyarna mycket väl kan tolkas av markägaren som att det sker på hennes/hans bekostnad. Figur 5. Karta över samebyar i Sverige. 5 Viljeaktörerna den yttersta ringen 19

22 Många projektägare har avtalat med olika grupper och samfälligheter om en ersättning för att kompensera olägenheter som dessa grupper upplever med en lokalisering av vindkraftverk i deras närområde. Ersättningen kan lika gärna vara en engångssumma för upprustning av bygdegård eller liknande, som en årlig utbetalning under kraftverkets livslängd. Det finns också varianter där närboende erbjuds att före andra köpa andelar i vindkraftverket eller att köpa andelar till rabatterat pris. Det är rimligt att närboende som de facto får olägenheter av etablering också får ekonomisk kompensation. Men det finns en risk att dessa ekonomiska krav äventyrar projektets lönsamhet. Därför måste exploatören tydligt redovisa fördelarna för närboende med vindkraftverken, till exempel fler arbetstillfällen under uppförandet, kanske förstärkta vägar, bättre tillgång till skogsområden med mera. Många upplever också satsningen i närområdet som positivt för utvecklingen i bygden och dessutom som ett strå till den stack som till slut blir en bättre miljö. Kunder Vindkraftens utveckling har präglats av en klassisk produktionsteknisk fokusering. Lika viktigt som att ett enskilt vindkraftverk vinner acceptans bland närboende är att vindkraften också marknadsförs mot slutkunder som inte bryr sig om tekniken men av andra skäl kan vara intresserade av delägande i anläggningen. Många kunder vill nå tillfredsställelse med sitt köpval utan ett djupare engagemang i produktionen av tjänsten. Flera vindkraftparker i samma vy. Tanums kommun. Foto: Forum1.

23 För OFF är just kundbegreppet inte uppenbart relevant, men resonemanget ovan kan översättas till att det är viktigt med en intern marknadsföring av varför man satsar på vindkraft. Utan den insatsen i ett tidigt skede kan ett engagemang ifrågasättas på felaktiga grunder av personal och andra brukare av lokalerna. Det allmänna Sektorn får representeras av de aktörer som tolkar det som samhällets medborgare kommer överens om i demokratiska församlingar. Riksdagens beslut om en nationell energipolitik är därför en central faktor vid val av vindkraftsstrategi. En annan viktig del är centrala myndigheter och hur de styr mot de nationella energimålen. En tredje aktör är den allmänna opinionen som både styr och påverkas av den nationella energipolitiken. Nationell politik för vindkraft Riksdagen antog i juni propositionen: Miljövänlig el med vindkraft åtgärder för ett livskraftigt vindbruk (prop. / : ). I propositionen betonas vikten av att kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter aktivt bidrar till förbättrade förutsättningar för planering av en lokalt förankrad, förnybar och långsiktigt hållbar elproduktion från vindkraften. Etableringen av begreppet vindbruk syftade till att jämställa produktion av el från vindkraft med andra näringar som utnyttjar förnybara naturresurser; fiske, rennäring samt jord- och skogsbruk. Propositionen innehöll flera konkreta förändringar som underlättar utbyggnad av vindkraft, som lägre fastighetsskatt för vindkraftverk och enklare tillståndsgivning för vind-parker med mindre effekt än MW. Men det viktigaste med riksdagens beslut var att det undanröjde mycket av den skepsis och överdrivna försiktighet som fanns hos både centrala och lokala myndigheter. Ungefär samtidigt antog också riksdagen propositionen Förnybar el med gröna certifikat (prop. / : ) som säkerställde ett långsiktigt ekonomiskt stöd till vindkraft. Stödet fungerar så att ägare till förnybar elproduktion, till exempel vindkraft, får ett elcertifikat för varje producerat tusental kwh. Elcertifikaten köps av elsäljarna, som enligt lag är skyldiga att äga ett visst antal elcertifikat i förhållande till sin totala elförsäljning, så kallad kvotplikt. Kvotplikten beslutas av riksdagen och avvägs mot målet med utbyggnad av förnybar elproduktion. I slutänden är det elkunderna som betalar dessa certifikat eftersom säljarna gör ett motsvarande påslag på marknadspriset. Systemet med elcertifikat gäller t.o.m. år och garanterar att alla vindkraftverk som tagits i drift efter år men före får stödet under år. 5 Viljeaktörerna den yttersta ringen 21

24 Regeringen fortsätter nu att arbeta för mer vindkraft i Sverige. Idag kommer cirka en procent av Sveriges elproduktion från vindkraftverk, en andel som också gäller globalt men som bara är en tredjedel av Europanivån. Målet var tidigare att nå miljarder kwh till år. På uppdrag av regeringen har Energimyndigheten analyserat planeringsmålet och föreslår nu att ribban sätts så högt som miljarder kwh år varav en tredjedel till havs. Förslaget väntas leda till beslut under hösten eller våren. Regeringen lyfter fram olika aktörer och processer som ett led i samhällets arbete med utvecklingen av vindkraft; vindkraftssamordnare, nationellt nätverk för vindbruk, planeringsstöd till kommuner, pilotprojektstöd samt regelförenklingar. Vindkraftssamordnarna har till uppgift att: underlätta samspelet mellan vindkraftsprojektörer, myndigheter och andra aktörer på central, regional och lokal nivå. Utgångspunkten är att skapa förutsättningar för en storskalig expansion av vindkraften så att uppställda energipolitiska målsättningar kan uppnås. Samordnaren bör kunna agera pådrivare i pågående processer och lyfta fram vindkraften i olika samman hang. Vindkraftssamordnarna ska ses som ett erbjudande från staten till projektörerna om de anser att de har ett behov av hjälp. (Källa: Näringsdepartementets webbplats) Även om samordnarnas roll främst handlar om större projekt kan deras erfarenheter och stöd vara till nytta även för mindre projekt. Aktuell information om vilka som är vindkraftssamordnare finns på Energimyndighetens hemsida. Nationellt nätverk för vindbruk är en idé som lanserades i budgetpropositionen och handlar om att öka erfarenhets- och kunskapsutbytet mellan vindkraftsaktörerna. Energimyndigheten samordnar nätverket som är organiserat som ett antal olika noder med olika ansvarsområden, se tabell. Tabell 1. Noder i det nationella nätverket för vindbruk Ansvarsområde Näringslivs- och affärsutveckling Planerings- och tillståndsfrågor Utbildnings- och kompetensfrågor Arbetskraftsförsörjning samt drift- och underhållsfrågor Nod Regionförbundet i Kalmar län Länsstyrelsen i Halland Högskolan på Gotland Strömsunds kommun 22 Vindkraft för eget bruk

Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens

Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens vindenhet Ingen träff på vind Regeringens proposition 1996/97:84

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning del 2 inledning 11 2. INLEDNING 2.1 Bakgrund Vind är en förnybar energikälla som inte bidrar till växthuseffekten. Däremot kan vindkraftverken påverka exempelvis landskapsbilden på ett negativt sätt, eftersom

Läs mer

Sammanfattning. Bilaga

Sammanfattning. Bilaga Bilaga Miljöprocessutredningen har genom tilläggsdirektiv fått i uppdrag att se över de rättsregler som gäller för utbyggnad av vindkraft. Bakgrunden är krav på en snabbare och enklare process från projektering

Läs mer

Vindbruk Skåne ett samarbete mellan Stiftelserna Skånska Landskap m.fl. och Regionservice

Vindbruk Skåne ett samarbete mellan Stiftelserna Skånska Landskap m.fl. och Regionservice Fastighets- och servicenämnden BESLUTSFÖRSLAG Datum 2009-10-30 1 (7) Vindbruk Skåne ett samarbete mellan Stiftelserna Skånska Landskap m.fl. och Regionservice Ordförandens förslag 1. Fastighets- och servicenämnden

Läs mer

Vindkraftens affärshemligheter

Vindkraftens affärshemligheter Vindkraftens affärshemligheter Omställningen till ett förnybart energisystem och fokus på klimatsituationen har bidragit till en snabb utveckling av vindkraft i landet. Efterfrågan på förnybar energi ökar

Läs mer

Nyheter inom planering för vindkraft

Nyheter inom planering för vindkraft Nyheter inom planering för vindkraft Planering Vindkraftverkens storlekar, behov av större markområden Stora investeringar Vilka behöver aktuell kompetens om vindkraft? Presentation av Nätverket för vindbruk

Läs mer

Remissvar PM om vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016

Remissvar PM om vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016 2015-05- 04 Dnr Fi2015/1733 Finansdepartementet Skatte- och Tullavdelningen 103 33 Stockholm fi.registrator@regeringskansliet.se Remissvar PM om vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016

Läs mer

Vindkraften og befolkningen hvordan sikres lokal opbakning til projekter? Johan Risholm, Stadsbyggnadskontoret Falkenberg

Vindkraften og befolkningen hvordan sikres lokal opbakning til projekter? Johan Risholm, Stadsbyggnadskontoret Falkenberg Vindkraften og befolkningen hvordan sikres lokal opbakning til projekter? Johan Risholm, Stadsbyggnadskontoret Falkenberg Vindkraften og befolkningen hvordan sikres lokal opbakning til projekter? jan-ake.jacobson@telia.com

Läs mer

Det här är elcertifikatsystemet

Det här är elcertifikatsystemet MEDDELANDE 1 (7) Datum 2003-04-23 Dnr Det här är elcertifikatsystemet Den 1 maj år 2003 införs elcertifikatsystemet som ska ge en ökad elproduktion från sol, vind, vattenkraft och biobränslen. Systemet

Läs mer

Sverigedemokraterna 2011

Sverigedemokraterna 2011 Energipolitiskt program S 2011 Vision För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och levnadsstandard vill S föra en energipolitik som säkerställer en prisvärd och tillförlitligenergiförsörjning,

Läs mer

Kvittning av egenproducerad el

Kvittning av egenproducerad el Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Kvittning av egenproducerad el Sollentuna kommun föreslår att Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) driver frågan om kvittning av egenproducerad el och

Läs mer

Medeltemperaturen på jorden blir varmare och varmare. Orsaken är främst utsläpp av koldioxid från förbränning av fossila bränslen. Trafiken på våra vägar och energianvändningen står för största delen av

Läs mer

Introduktion LOKALT ÄGD VINDKRAFT 2010-10-22. Tore Wizelius www.vindform.se tore@vindbruk.org Oktober 2010. Presentation. Nätverket för Vindbruk

Introduktion LOKALT ÄGD VINDKRAFT 2010-10-22. Tore Wizelius www.vindform.se tore@vindbruk.org Oktober 2010. Presentation. Nätverket för Vindbruk 2010-10-22 LOKALT ÄGD VINDKRAFT Tore Wizelius www.vindform.se tore@vindbruk.org Oktober 2010 Introduktion Presentation Nätverket för Vindbruk Vindkraftens utveckling globalt och i Sverige Vem äger vindkraft?

Läs mer

LOKALT ÄGD VINDKRAFT. Tore Wizelius www.vindform.se tore@vindbruk.org Mars 2011

LOKALT ÄGD VINDKRAFT. Tore Wizelius www.vindform.se tore@vindbruk.org Mars 2011 LOKALT ÄGD VINDKRAFT Tore Wizelius www.vindform.se tore@vindbruk.org Mars 2011 Introduktion Presentation Nätverket för Vindbruk Vindkraftens utveckling globalt och i Sverige Vem äger vindkraft? Vindkraft

Läs mer

Framgångsrik projektering när fler blir vinnare

Framgångsrik projektering när fler blir vinnare Framgångsrik projektering när fler blir vinnare Presentation av en modell för samverkan mellan stor o liten Ett föredrag av Andreas Wickman, Wickman Wind AB VIND 2014, Stockholm Waterfront Gotland det

Läs mer

Förutsättningar för vindkraft

Förutsättningar för vindkraft Mats Håkansson affärsutveckling AB Förutsättningar för vindkraft Rapport utförd på uppdrag av Sundbybergs stad Mats Håkansson Tel +46 40 49 65 00 Mobil +46 705 65 31 00 mh@affu.se www.affu.se 1. Bakgrund...

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

Vindbruk - en möjlighet för landsbygden

Vindbruk - en möjlighet för landsbygden Vindbruk - en möjlighet för landsbygden Global vindkraft Installerad effekt i MW 2010 Land Installerad effekt totalt, MW Utbyggnad 2010, MW Tyskland 27 214 1.493 Spanien 20 676 1.516 Italien 5 797 948

Läs mer

Header. Body Text. Svensk vindkraftförening. Ideell förening med ca 2000 medlemmar. Verkar för en långsiktigt hållbar vindkraftanvändning

Header. Body Text. Svensk vindkraftförening. Ideell förening med ca 2000 medlemmar. Verkar för en långsiktigt hållbar vindkraftanvändning Innehåll: Vad är en andel vindkraft? Olika sätt att bli andelsägare Starta ett vindkraftskooperativ Olika modeller för vindkooperativ Köpa vindkraftverk Uttagsskatten, vad hände? Om du vill veta mer...

Läs mer

Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag

Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag 2013-09- 02 Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag Övergripande OE är positiva till förslaget om en skattereduktion istället för årsvis nettodebitering. Det är mycket

Läs mer

Välkomna till informationsmöte Norra Gotland 2017

Välkomna till informationsmöte Norra Gotland 2017 Välkomna till informationsmöte Norra Gotland 2017 18.00 Dörrarna öppnar 18.30 Välkommen önskar Siral med bakgrund till satsningen och visionen med projektet. Triventus Consulting beskriver sedan processen

Läs mer

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen Januari 2010 Siffror 1 TWh = 1 000 GWh = 1 000 000 MWh = 1 000 000 000 kwh Sveriges totala elproduktionseffekt år 2009 = cirka 34 000 MW Sveriges sammanlagda

Läs mer

Att ansluta en produktionsanläggning till elnätet

Att ansluta en produktionsanläggning till elnätet Envikens Elkraft ek för Envikens Elnät AB Elmarknadens aktörer och Att ansluta en produktionsanläggning till elnätet Jan-Erik Bergkvist Elverkschef / VD jan-erik.bergkvist@envikenselkraft.se Envikens Elkraft

Läs mer

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK Antogs av Landsdagarna 2011. Tryckversion 2.0-2014-03-04 VISION För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och

Läs mer

Legal#3856584_1.PPT. Tillståndsprocessen en översikt

Legal#3856584_1.PPT. Tillståndsprocessen en översikt Tillståndsprocessen en översikt Vad är en tillståndsprocess? Vindkraft miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken För att bedriva miljöfarlig verksamhet krävs tillstånd enligt miljöbalken /anmälan A/B/C-verksamhet

Läs mer

Beskattningsregler för solenergi och vindkraft 18 mars 2015

Beskattningsregler för solenergi och vindkraft 18 mars 2015 Beskattningsregler för solenergi och vindkraft 18 mars 2015 Kort om Lindahl En av Sveriges största advokatbyråer med ca 400 medarbetare varav två tredjedelar är jurister Bred kapacitet samt lång och gedigen

Läs mer

LOKALT ÄGD VINDKRAFT. Tore Wizelius www.vindform.se tore@vindbruk.org November 2011

LOKALT ÄGD VINDKRAFT. Tore Wizelius www.vindform.se tore@vindbruk.org November 2011 LOKALT ÄGD VINDKRAFT Tore Wizelius www.vindform.se tore@vindbruk.org November 2011 Introduktion Presentation Nätverket för Vindbruk Vindkraftens utveckling globalt och i Sverige Vem äger vindkraft? Vindkraft

Läs mer

Vindkraft. Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång!

Vindkraft. Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång! Vindkraft Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång! Klimatförändring är ett faktum V i t ä n k e r p å m o r g o n d a g e n s e n e r g i b e h o v -

Läs mer

Stockholm 2015-04-30. Finansdepartementet 103 33 Stockholm

Stockholm 2015-04-30. Finansdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm 2015-04-30 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över regeringskansliets promemoria Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016 (Diarienummer Fi2015/1733) Branschorganisationen

Läs mer

Synpunkter inför utredningen om Solelstrategi

Synpunkter inför utredningen om Solelstrategi Energimyndigheten Uppdrag Solelstrategi Synpunkter inför utredningen om Solelstrategi Bakgrund Solelkommissionen är mycket positiv till regeringens uppdrag till Energimyndigheten om att ta fram en solelstrategi

Läs mer

Hur utvecklas vindbranschen i Sverige? Eric Birksten

Hur utvecklas vindbranschen i Sverige? Eric Birksten Hur utvecklas vindbranschen i Sverige? Eric Birksten Varför vindkraft? Möjligheter Utbyggnaden Ekonomi Våra frågor 2 Våra budskap Billigaste förnybara energikällan som finns att tillgå Bidrar till försörjningstrygghet

Läs mer

Sammanfattning av Solelkommissionens förslag

Sammanfattning av Solelkommissionens förslag Sammanfattning av Solelkommissionens förslag De reformer av lagstiftningen som föreslås är förändringar som Solelkommissionen anser som absolut nödvändiga för att skapa tydliga förutsättningar och incitament

Läs mer

framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft.

framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft. framtidens energikälla framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft.se Historik Vindpark Kil (8 MW) i Tanums

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) J. 3 VINDKRAFTSPOLICY FÖR LOMMA KOMMUN Introduktion Denna policy bygger på kommunens utredning Vindkraft i Lomma kommun 2004. För att ta del av bakgrunden till och fördjupade

Läs mer

Hornamossens vindpark. Projektbeskrivning

Hornamossens vindpark. Projektbeskrivning s vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING HORNAMOSSEN 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen mot

Läs mer

Sverige kan drabbas av elbrist i vinter. En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist

Sverige kan drabbas av elbrist i vinter. En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist Elbrist i vinter? Foto: Bo Nystrand Sverige kan drabbas av elbrist i vinter En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist Foto: Bo Nystrand När det blir riktigt

Läs mer

Vindkraft i Falköpings kommun - andelsägande

Vindkraft i Falköpings kommun - andelsägande Vindkraft - andelsägande Falköpings kommun kan genom att engagera sig påverka utvecklingen mot lokalt ägande och ställa krav på de som projekterar vindkraftverk. Kommunen erbjuder sig att bli delägare

Läs mer

Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider. Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda

Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider. Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda Göteborg Energi 2007 Ägare Antal kunder Antal anställda Rörelsens intäkter Investeringar Göteborg Stad Ca 300 000

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 11 lov- och tillståndsprövning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 11 lov- och tillståndsprövning del 11 lov- och tillståndsprövning 93 11 LOV- OCH TILLSTÅNDSPRÖVNING 11.1 Lagstiftning För att förenkla prövningen av vindkraftverk har ändringar gjorts den första augusti 2009 i Plan- och bygglagen, Miljöbalken

Läs mer

Vindkraft i Halland - möjligheter och problem

Vindkraft i Halland - möjligheter och problem Halmstad 2011-02-17 Vindkraft i Halland - möjligheter och problem Göran Sidén Lektor i elkraftteknik Högskolan i Halmstad Bild: www.svif25ar.se Halländsk pionjär Roland Bengtsson i Tågarp, Falkenberg,

Läs mer

Erbjudande om delägande i Nordanstig Vind AB

Erbjudande om delägande i Nordanstig Vind AB Erbjudande om delägande i Nordanstig Vind AB Eolus Vind AB (publ) Eolus Vind AB är Sveriges ledande vindkraftprojektör med branschens längsta erfarenhet. Vi projekterar, uppför, säljer och förvaltar vindkraftanläggningar

Läs mer

Vindkraft. Stockholms miljörättscentrum, seminarium den 26 november 2008. Per Molander. Per Molander. Legal#SMC Vindkraft.PPT

Vindkraft. Stockholms miljörättscentrum, seminarium den 26 november 2008. Per Molander. Per Molander. Legal#SMC Vindkraft.PPT Vindkraft Stockholms miljörättscentrum, seminarium den 26 november 2008 Per Molander Per Molander Vindkraft Är vindkraften effektiv som investeringsobjekt? Särskilda rättsprinciper för att gynna vindkraft?

Läs mer

Rapport från partienkät

Rapport från partienkät Rapport från partienkät Sammanfattning Svensk Vindenergi har genomfört en enkät till riksdagspartierna om deras syn på förnybar elproduktion och vindkraft. Här följer en sammanfattning av svaren: Socialdemokrafterna,

Läs mer

Skatteverkets ställningstaganden

Skatteverkets ställningstaganden Skatteverkets ställningstaganden Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt Datum: 2012-05-23 Dnr/målnr/löpnr: 131 367424-12/111 1 Sammanfattning En förening som verkar för att dess medlemmar

Läs mer

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15 Swansons vindmölleatrapp i centrala Osby. Foto Knud Nielsen VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter...3 Revidering

Läs mer

Skatteverkets ställningstaganden

Skatteverkets ställningstaganden Page 1 of 17 Skatteverkets ställningstaganden Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt Datum: 2012-05-23 Område: Mervärdesskatt Dnr/målnr/löpnr: 131 367424-12/111 1 Sammanfattning En förening

Läs mer

Vad driver vindkraftsutbyggnaden i Sverige?

Vad driver vindkraftsutbyggnaden i Sverige? Vad driver vindkraftsutbyggnaden i Sverige? Lars Thomsson, Vindkraftssamordnare Region Mitt Lars Thomsson - Mitt Vindkraftsamordnare region mitt sen 1 maj 2011 Kommunalråd samhällsbyggnad och byggnadsnämndens

Läs mer

Energimarknaderna behöver spelregler. Vi ser till att de följs.

Energimarknaderna behöver spelregler. Vi ser till att de följs. Energimarknaderna behöver spelregler. Vi ser till att de följs. 210x250_omslag_2.indd 1 2013-01-25 08.20 Sverige behöver energi för att fungera Energimarknadsinspektionen arbetar för att Sverige långsiktigt

Läs mer

Rättsliga förutsättningar för etablering av vindkraft. Gabriel Michanek Professor i miljö- och naturresursrätt

Rättsliga förutsättningar för etablering av vindkraft. Gabriel Michanek Professor i miljö- och naturresursrätt Rättsliga förutsättningar för etablering av vindkraft Gabriel Michanek Professor i miljö- och naturresursrätt Rättsliga förutsättningar för etablering av vindkraft Maria Pettersson; Renewable Energy Development

Läs mer

Vindkraft inom E.ON Elnät. Jan-Erik Olsson - Strategichef

Vindkraft inom E.ON Elnät. Jan-Erik Olsson - Strategichef Vindkraft inom E.ON Elnät Jan-Erik Olsson - Strategichef DN Debatt Vindkraftens aktuella läge EUs klimatmål med 20 procent förnybar energi till 2020 är en kraftfull satsning med tanke på övriga medlemsländers

Läs mer

Lokal vindkraftsatsning i Uppvidinge.

Lokal vindkraftsatsning i Uppvidinge. Lokal vindkraftsatsning i Uppvidinge. Fyra markägare från bygden har tillsammans med prästlönetillgångar i Växjö stift bildat UppVind ekonomisk förening som avser att uppföra nio vindkraftverk norr och

Läs mer

Försäljning av vindenergi från Vindpark Stamåsen

Försäljning av vindenergi från Vindpark Stamåsen Erbjudandet gäller till och med 1 december 2013. Försäljning av vindenergi från Vindpark Stamåsen Statkraft SCA Vind AB Investera i förnybar energi och påverka dina elkostnader Nu kan du som har elabonnemang

Läs mer

Au 455 Dnr Byggnadsnämnden överlämnar nedan lämnade synpunkter till kommunstyrelsen.

Au 455 Dnr Byggnadsnämnden överlämnar nedan lämnade synpunkter till kommunstyrelsen. PROTOKOLL 1(5) Byggnadsnämnden 2008-11-19 Byggnadsnämndens arbetsutskott Au 455 Dnr 85233 Delbetänkande PRÖVNING AV VINDKRAFT (20U 2008:86) Remiss från KS2008/461-40 BESLUT Byggnadsnämnden överlämnar nedan

Läs mer

Prövning av vindkraft

Prövning av vindkraft Prövning av vindkraft Peter Ardö, Länsstyrelsen i Halland Skövde 2009-09-30 Göteborg 2009-10-01 1 Nya regler om prövning av vindkraft Slopad dubbelprövning (PBL/MB) i de flesta situationer Bygglovsregler

Läs mer

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16 Bröcklingbergets Vindkraftpark Samråd med myndigheter 2009-12-16 Ownpower Projects Projekteringsbolag för vindkraft Utvecklar projekt för egen portfölj, för andra och tillsammans med partner Konsultuppdrag

Läs mer

Vindkraft i Örebro län

Vindkraft i Örebro län Vindkraft i Örebro län 2011-11-10 Lars Thomsson Vindkraftssamordnare Region Mitt Gotlands kommun, kommunalråd samhällsbyggnad 2006-2010 Gotlands kommun, byggnadsnämndens ordförande 2006-2010 Partistyrelsen

Läs mer

Ger vindkraften någon nytta?

Ger vindkraften någon nytta? Ger vindkraften någon nytta? Fredrik Dolff och Henrik Aleryd Noden för Näringslivs- och affärsutveckling, Nätverket för vindbruk Nätverket för vindbruk Nätverket för vindbruk sprider kunskap och information

Läs mer

Regional satsning på småskalig vindkraft i sydöstra Sverige inom Nätverk för vindbruk

Regional satsning på småskalig vindkraft i sydöstra Sverige inom Nätverk för vindbruk Regional satsning på småskalig vindkraft i sydöstra Sverige inom Nätverk för vindbruk Energimyndigheten Intelligent Energy Europe start 2008-12, avslut 2011-03 Småskalig vindkraft Genomförande - Kalmar

Läs mer

Sveriges målsättning. Elcertifikatsystemet. Miljönytta

Sveriges målsättning. Elcertifikatsystemet. Miljönytta Sveriges målsättning 50 % av Sveriges totala energianvändning ska komma från förnybara energikällor till år 2020. Produktionen från förnyelsebara energikällor ska år 2020 vara 25 TWh. Det ska finnas planeringsförutsättningar

Läs mer

Stockholm Vattens deltagande i central upphandling av el

Stockholm Vattens deltagande i central upphandling av el PM Stockholm Vattens deltagande i central upphandling av el 2015-03-23 1. Sammanfattning Mot bakgrund av resonemanget i detta PM bör Stockholm Vatten ingå i den centrala upphandlingen. Vår rekommendation

Läs mer

FÖRLÄNGNING AV KONCESSION FÖR 400 kv-ledningarna MELLAN RINGHALS OCH HORRED SAMT MELLAN RINGHALS OCH STRÖMMA

FÖRLÄNGNING AV KONCESSION FÖR 400 kv-ledningarna MELLAN RINGHALS OCH HORRED SAMT MELLAN RINGHALS OCH STRÖMMA FÖRLÄNGNING AV KONCESSION FÖR 400 kv-ledningarna MELLAN RINGHALS OCH HORRED SAMT MELLAN RINGHALS OCH STRÖMMA SAMMANFATTNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING SEPTEMBER 2010 Förlängning av koncession för 400

Läs mer

Tröskeleffekter och förnybar energi. Presentation av Elisabet Norgren, Svenska Kraftnät 100304

Tröskeleffekter och förnybar energi. Presentation av Elisabet Norgren, Svenska Kraftnät 100304 Tröskeleffekter och förnybar energi Presentation av Elisabet Norgren, Svenska Kraftnät 100304 Uppdrag > Den 20 april 2009 lämnade Affärsverket svenska kraftnät (Svenska Kraftnät) rapporten Tröskeleffekter

Läs mer

Boverket. vindkraft - M2015/2349/Ee. Yttrande. Miljö- och energidepartementet m.registrator(o regeringskansliet.se

Boverket. vindkraft - M2015/2349/Ee. Yttrande. Miljö- och energidepartementet m.registrator(o regeringskansliet.se Boverket Yttrande Datum 2015-07-07 Diarienummer 1793/2015 1(5) Myndigheten för semhattsptanermq, byggande oct, boende Miljö- och energidepartementet m.registrator(o regeringskansliet.se Remiss av Energimyndighetens

Läs mer

Säliträdbergets vindpark. Projektbeskrivning

Säliträdbergets vindpark. Projektbeskrivning Säliträdbergets vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING SÄLITRÄDBERGET 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver

Läs mer

Förstudie till solcellsanläggning vid Prästbolet 1:4, Hjo kommun för Knäpplan vind II ekonomisk förening

Förstudie till solcellsanläggning vid Prästbolet 1:4, Hjo kommun för Knäpplan vind II ekonomisk förening Förstudie till solcellsanläggning vid Prästbolet 1:4, Hjo kommun för Knäpplan vind II ekonomisk förening Innehållsförteckning: sida 1. Inledning och idé 2 2. Val av plats 2 3. Anläggningens storlek 3 4.

Läs mer

Röbergsfjällets vindpark. Projektbeskrivning

Röbergsfjällets vindpark. Projektbeskrivning Röbergsfjällets vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING RÖBERGSFJÄLLET 2/6 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver

Läs mer

Planering av markanvändning

Planering av markanvändning Planering av markanvändning Föreläsare: Signe Lagerkvist, signe.lagerkvist@jus.umu.se År 1100-1300? Bjärköarätten 1874 års Byggnadsstadga 1907 års Stadsplanelag 1947 års Byggnadslag 2 1987 års Lag om hushållning

Läs mer

Kort om oss. en ny myndighet sedan 1/1 2008. för el, naturgas och fjärrvärme. och lokalkontor i Stockholm. leveranssäkra nät samt aktiva kunder

Kort om oss. en ny myndighet sedan 1/1 2008. för el, naturgas och fjärrvärme. och lokalkontor i Stockholm. leveranssäkra nät samt aktiva kunder Nettodebitering Energiutblick den 16 mars 2011 Tommy Johansson Kort om oss Energimarknadsinspektionen (EI) är en ny myndighet sedan 1/1 2008 Tillsynsmyndighet över marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme

Läs mer

Vind. Från projektering till elproduktion vindkraft med wpd.

Vind. Från projektering till elproduktion vindkraft med wpd. Vind Från projektering till elproduktion vindkraft med wpd. Vi ser till att tankarna byter riktning Världens energibehov bara ökar. Samtidigt har miljön sagt ifrån på allvar. Vi står inför en av vår tids

Läs mer

EIE/04/234/SO7.38605,

EIE/04/234/SO7.38605, Sonja Ewerstein Juni 2005 Regional rapportering om införlivande av EU:s RES-e-direktiv utförd av Sonja Ewerstein, Energimyndigheten inom ramen för EU-projektet RES-e regions nr EIE/04/234/SO7.38605, work

Läs mer

Plan och marklagstiftning

Plan och marklagstiftning Plan och marklagstiftning Miljöbalken och plan- och bygglagen Föreläsare: Signe Lagerkvist, signe.lagerkvist@jus.umu.se År 1100-1300? Bjärköarätten 1874 års Byggnadsstadga 1907 års Stadsplanelag 1947 års

Läs mer

KopparStadens satsning på vindkraft. Anders Nordlund, Fastighetschef

KopparStadens satsning på vindkraft. Anders Nordlund, Fastighetschef KopparStadens satsning på vindkraft Anders Nordlund, Fastighetschef En lönsam miljöinvestering som ger oss trygghet i elpriset Del i miljöengagemang KopparStaden har öppnat dörren till egen förnyelsebar

Läs mer

Solcellers lönsamhet: Skatter, lagar och förordningar

Solcellers lönsamhet: Skatter, lagar och förordningar Solcellers lönsamhet: Skatter, lagar och förordningar 2015 11 11 Olleper Hemlin olleper.hemlin@sp.se 010 516 5553 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Solcellers lönsamhet: Skatter, lagar och förordningar

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2013-04-10 Diarienummer: N137-0148/12

Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2013-04-10 Diarienummer: N137-0148/12 Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2013-04-10 Diarienummer: N137-0148/12 Utvecklingsavdelningen Björn Wadefalk Telefon: 366 40 19 E-post: bjorn.wadefalk@vastra.goteborg.se Remiss Vindplats Göteborg Vinga Vind

Läs mer

Ägarmodeller för vindkraft - så blir nya aktörer energiproducenter. så har nya aktörer blivit energiproducenter

Ägarmodeller för vindkraft - så blir nya aktörer energiproducenter. så har nya aktörer blivit energiproducenter Ägarmodeller för vindkraft - så blir nya aktörer energiproducenter så har nya aktörer blivit energiproducenter Presentation Författare Vindkraft i teori och praktik, m.fl. Lärare Högskolan på Gotland SLU

Läs mer

byter Vi ser till riktning att tankarna

byter Vi ser till riktning att tankarna Sverige Vi ser till att tankarna byter riktning Världens energibehov bara ökar. Samtidigt har miljön sagt ifrån på allvar. Vi står inför en av vår tids största globala utmaningar. Sida 2 Till stor del

Läs mer

alltifrån det komplexa arbetet med arbetsmiljö - och säkerhetsfrågor i en vindkraftspark, till

alltifrån det komplexa arbetet med arbetsmiljö - och säkerhetsfrågor i en vindkraftspark, till Power for good Nordisk Vindkraft är ett privatägt och finansiellt starkt företag som står för en solid och lönsam vindkraft med utgångspunkten att påverka naturen så lite som möjligt och samtidigt tillföra

Läs mer

Sundbybergs stad överväger att investera i ett eller flera befintliga eller

Sundbybergs stad överväger att investera i ett eller flera befintliga eller PM Angående: Köp av andel i vindkraftverk Klient: Sundbybergs stad Datum: 2012-07-13 1 BAKGRUND Sundbybergs stad överväger att investera i ett eller flera befintliga eller projekterade kommunalt ägda vindkraftverk.

Läs mer

Vindbruk i samspel. Har Lantmäteriet nyckeln till framgång och rättvisa? Svar: Kanske

Vindbruk i samspel. Har Lantmäteriet nyckeln till framgång och rättvisa? Svar: Kanske Vindbruk i samspel. Har Lantmäteriet nyckeln till framgång och rättvisa? Svar: Nej Svar: Ja Svar: Kanske Vad kan lantmäteriet bidra med vid vindkraftsutbyggnaden? Vindkraftverk med tillhörande anläggningar

Läs mer

Miljöprocessutredningen (M 2007:04)

Miljöprocessutredningen (M 2007:04) (M 2007:04) Prövning av vindkraft Delbetänkande SOU 2008:86 Överlämnades den 6 oktober 2008 Utredningsuppdraget vindkraft Del av tilläggsdirektivet 2007:184 Särskild utredare - Ulf Anderson Utredningssekreterare

Läs mer

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar Storflohöjden Bräcke kommun Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk Bygglovshandlingar Mars 2011 www.jamtvind.se 1 Innehållsförteckning Innehåll Inledning 3 Lokalisering 3 Vägar 4 Vindförutsättningar

Läs mer

Kommittédirektiv. Bostadsbyggande på statens fastigheter. Dir. 2017:7. Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2017

Kommittédirektiv. Bostadsbyggande på statens fastigheter. Dir. 2017:7. Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2017 Kommittédirektiv Bostadsbyggande på statens fastigheter Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2017 Dir. 2017:7 Sammanfattning En särskild utredare en samordnare som ska fungera som en förhandlingsperson,

Läs mer

Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE

Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Agenda 18:00-21:00 Syfte med samrådet Om Kraftö AB Allmänt om vindkraft Val av lokalisering Presentation

Läs mer

Vägledning Antikvarisk medverkan

Vägledning Antikvarisk medverkan Vägledning Antikvarisk medverkan Vägledning avseende antikvarisk medverkan vid tillämpningen av 3 kap. 14 och 4 kap. 3, 9 och 13 lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. samt 5 och 17 förordningen (1993:379)

Läs mer

Remiss av förslag till strategi för ökad användning av solel [ER 2016:16], samt Förslag till heltäckande solelstatistik

Remiss av förslag till strategi för ökad användning av solel [ER 2016:16], samt Förslag till heltäckande solelstatistik TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Kommunledningskontoret 2016-12-15 Avdelningen för biosfär och hållbar utveckling Lennart Erfors 044-136160 lennart.erfors@kristianstad.se Kommunstyrelsens arbetsutskott Remiss av

Läs mer

Boverket och vindkraften

Boverket och vindkraften Boverket och vindkraften Stads- och regionenheten Bengt Larsén Anette Löfgren Mer information på Boverkets hemsida www.boverket.se/samhällsplanering Boverket och vindkraften uppdrag och aktiviteter Att

Läs mer

Till DIG. Projekt MedVind Västra - en bra bit av Sollefteå kommun. Från Sollefteå kommun och. som är boende i västra.

Till DIG. Projekt MedVind Västra - en bra bit av Sollefteå kommun. Från Sollefteå kommun och. som är boende i västra. Till DIG som är boende i västra Edseleområdet Karta från www.vindkraftnorr.se Från Sollefteå kommun och Projekt MedVind Västra - en bra bit av Sollefteå kommun 1 Den här informationen vänder sig till DIG

Läs mer

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar Länsstyrelsernas handläggningstider skl granskar Förord Den 2 maj 2011 fick Sverige en ny plan- och bygglag. Målet var att reglerna för bygglov och planering skulle förenklas. Man ville snabba upp bygglovsprocessen

Läs mer

Vindkraft i Sverige. - Möjligheter och hinder för vindkraftutbyggnad i Sverige. Eric Birksten Svensk Vindenergi

Vindkraft i Sverige. - Möjligheter och hinder för vindkraftutbyggnad i Sverige. Eric Birksten Svensk Vindenergi Vindkraft i Sverige - Möjligheter och hinder för vindkraftutbyggnad i Sverige. Eric Birksten Svensk Vindenergi Svensk Vindenergi 125 medlemsföretag Internationella kraftbolag Kommunala kraftbolag Projekteringsföretag

Läs mer

André Höglund Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel andre.hoglund@energimyndigheten.se

André Höglund Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel andre.hoglund@energimyndigheten.se Förnybar el med Gröna certifikat André Höglund Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel andre.hoglund@energimyndigheten.se Agenda Allmänt om elcertifikatsystemet - hur det fungerar Statistik,

Läs mer

Fråga: Vilken typ av anläggning för elproduktion ska man välja?

Fråga: Vilken typ av anläggning för elproduktion ska man välja? FAQ Mikroproduktion FAQ som Svensk Energi har tagit fram. Teknik Fråga: Vilken typ av anläggning för elproduktion ska man välja? Svar: Det beror på vilka förutsättningar man har där man bor samt vilket

Läs mer

Hjuleberg Vindkraftpark

Hjuleberg Vindkraftpark Hjuleberg Vindkraftpark Hjuleberg vindkraftpark Hjuleberg vindkraftpark byggdes under 2013-2014 och ligger i Falkenbergs kommun i Hallands län. Vindkraftparken består av tolv Siemens turbiner med en effekt

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

Energi och förnybart. Maria Danestig Energisamordnare Stadsbyggnadskontoret

Energi och förnybart. Maria Danestig Energisamordnare Stadsbyggnadskontoret Energi och förnybart Maria Danestig Energisamordnare Stadsbyggnadskontoret Mål i Norrköpings kommuns Energiplan Energieffektivisering, 30% år 2005-2030 (50% egna verksamheten) Förnybart, 100% år 2030 Robust,

Läs mer

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796 Vindpark Boge Fotomontage. Utsikt från Kalbrottet i Slite. Vindkraftverket i förgrund är det befintliga verket Tornsvalan. De sju verken i Vindpark Boge syns i bakgrunden. Sammanfattning av ansökan 2012-07-19

Läs mer

VindRen Vindenergi och Rennäring i samverkan

VindRen Vindenergi och Rennäring i samverkan Vindenergi och Rennäring i samverkan Arbete med vindkraft Det här kapitlet beskriver samebyns möjligheter till alternativ sysselsättning i samband med vindkraftsetableringar. Projektstart Samråd Överenskommelse

Läs mer

KRAFTPRODUKTION SAMT ÖVERFÖRING AV EL. 2013-08-27 Guy-Raymond Mondzo, ÅF

KRAFTPRODUKTION SAMT ÖVERFÖRING AV EL. 2013-08-27 Guy-Raymond Mondzo, ÅF KRAFTPRODUKTION SAMT ÖVERFÖRING AV EL 2013-08-27 Guy-Raymond Mondzo, ÅF Olika byggstenar i elproduktion Den svenska elproduktionen utgörs av fyra byggstenar vilka nära hänger ihop och som alla behövs.

Läs mer

Vindkraft i Ånge kommun

Vindkraft i Ånge kommun Vindkraft i Ånge kommun Tillägg till översiktsplan Planförslag Vindkraft i Ånge kommun består av följande dokument Planförslag Bilaga 1: Planeringsförutsättningar och analys Bilaga 2: Områdesbeskrivningar

Läs mer

Förvärv av vindkraftverk

Förvärv av vindkraftverk KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE Handläggare Datum 2015-04-28 Diarienummer KSN-2014-1682 Kommunstyrelsen Förvärv av vindkraftverk Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastlägga

Läs mer

Alternativa affärsmodeller. ägandeformer för solenergi

Alternativa affärsmodeller. ägandeformer för solenergi Alternativa affärsmodeller och ägandeformer för solenergi Johan Nyqvist, Solar Region Skåne Energikontoret Skåne, September 2014, Malmö Innehåll Syfte och bakgrund... 3 Varför är solenergi intressant?...

Läs mer