SBA Faktablad 2014 SVERIGE. Faktablad för Sverige i korthet. Om SBA Faktabladet 1. GD Näringsliv

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SBA Faktablad 2014 SVERIGE. Faktablad för Sverige i korthet. Om SBA Faktabladet 1. GD Näringsliv"

Transkript

1 SV GD Näringsliv SBA Faktablad 2014 SVERIGE Faktablad för Sverige i korthet Den svenska företagssektorn omfattar, liksom i andra EU-länder, ett betydande antal små och medelstora företag som tillsammans svarar för 59 % av förädlingsvärdet och 66 % av sysselsättningen. Mikroföretagen är förhållandevis fler än i EU och utgör 94,6 % av alla företag. I likhet med flertalet andra EU-länder drabbades den svenska ekonomin hårt av krisen och den reala BNP:n sjönk med 5 % mellan 2008 och År 2010 skedde en snabb återhämtning, men under de följande två åren saktade tillväxten ner till omkring 1 %. Under andra halvan av 2013 vände utvecklingen och den ekonomiska tilltron förbättrades för första gången sedan 2011, mycket tack vare inhemsk stimulans i form av skattesänkningar som var till fördel för hushållen och ledde till ökad konsumtion. Sverige har ett av de gynnsammaste företagsklimaten för små och medelstora företag, särskilt vad gäller tillgång till finansiering, kompetens och innovation samt internationalisering. Under 2013 godkände eller genomförde Sverige 17 politiska åtgärder som var inriktade på åtta av tio politiska områden i Small Business Act (SBA). De samlade framstegen med att genomföra SBA under referensperioden har varit måttliga, delvis eftersom Sverige redan uppvisar goda resultat på de flesta SBA-områden. Beträffande sju av tio principer överträffade Sverige EU-genomsnittet under Om SBA Faktabladet 1 Small Business Act for Europe (SBA) är EU:s viktigaste policyinitiativ till stöd för små och medelstora företag. Akten omfattar en uppsättning politiska åtgärder som är organiserade kring tio principer, från Entreprenörskap och Lyhörda förvaltningar till Internationalisering. I samband med 2011 års granskning av akten efterlystes en bättre uppföljning för att förbättra förvaltningen av SBA. Faktabladen offentliggörs årligen och ska förbättra förståelsen för aktuella tendenser och nationell politik som påverkar små och medelstora företag. GD Näringsliv

2 1. Små och medelstora företag i Sverige allmänna siffror Antal företag Antal anställda Förädlingsvärde Sverige EU-28 Sverige EU-28 Sverige EU-28 Antal Andel Andel Antal Andel Andel Miljard Andel Andel Mikro % 92.4% % 29.1% % 21.6% Små % 6.4% % 20.6% % 18.2% Medelstora % 1.0% % 17.2% % 18.3% SMF % 99.8% % 66.9% % 58.1% Stora % 0.2% % 33.1% % 41.9% Totalt % 100.0% % 100.0% % 100.0% Detta är uppskattningar för 2013 som producerats av DIW Econ, baserat på siffrorna från från Eurostats databas för strukturell företagsstatistik. Uppgifterna gäller företagssektorn, som innefattar industri, byggnation, handel och tjänster (NACE ev. 2 avsnitt B-J, L, M samt N), men inte företag inom jordbruk, skogsbruk, fiske och tjänster inom icke-marknadsproduktion, t.ex. utbildning och vård. Fördelen med att använda uppgifter från Eurostat är att statistiken är enhetlig och jämförbar mellan länder. Nackdelen är att uppgifterna för vissa länder kan skilja sig från de uppgifter som offentliggjorts av nationella myndigheter. Den svenska företagssektorn omfattar, liksom i andra EU-länder, ett betydande antal små och medelstora företag som tillsammans svarar för 59 % av förädlingsvärdet och 66 % av sysselsättningen. Mikroföretagen är förhållandevis fler än i EU och utgör 94,6 % av alla företag. De flesta små och medelstora företag är verksamma inom tjänster, grosshandel och detaljhandel samt byggnation. Samtidigt är svenska små och medelstora företag jämförelsevis få inom tillverkningssektorn. Denna sektor tillhandahåller 17 % av arbetskraften och förädlingsvärdet inom små och medelstora företag. EU-genomsnittet är 4 procentenheter högre. I likhet med de flesta andra medlemsstaters ekonomi drabbades den svenska hårt av krisen och den reala BNP:n sjönk med 5 % mellan 2008 och År 2010 skedde en snabb återhämtning, och tidigare års BNPförlust togs igen, men under de följande två åren saktade tillväxten ner till omkring 1 % 2. År 2013 stannade BNP-tillväxten på 1,6 %, inflationen var väldigt låg (0,8 %) och arbetslösheten ökade något till omkring 8 % 3. Men under andra halvan av 2013 förbättrades resultatet i undersökningen om ekonomisk tillförsikt för första gången sedan Färska resultat visar att små företag har större nytta av den uppåtgående trenden än företagssektorn som helhet. Exportföretag har det dock fortfarande svårt p.g.a. sämre ekonomisk utveckling utomlands. En förklaring till den svenska ekonomins återhämtning är den inhemska stimulansen i form av skattesänkningar som huvudsakligen gynnar hushållen och leder till ökad konsumtion. 5 Den snabba återhämtningen efter 2009 återspeglas även i utvecklingen för stora företag och små och medelstora företag i det svenska näringslivet. Mellan 2009 och 2013 växte små och medelstora företag och stora företag med samma hastighet. Förädlingsvärdet för båda dessa kategorier ökade med ungefär 37 % och översteg nivåerna före krisen med 18 % respektive 16 %. Bilden ser likadan ut på sektornivå som för hela näringslivet, med ett viktigt undantag: små och medelstora företag i tillverkningsindustrin. Enligt prognoser återuppnådde små och medelstora företag inom tillverkningssektorn under 2013 nivåerna före krisen enbart vad gäller förädlingsvärde, medan sysselsättningen fortfarande låg kvar 15 % under 2008 års nivå. Samtidigt har sysselsättningen inom tjänstesektorn ökat. Stora företag presterade något bättre vad gäller förädlingsvärde men även sysselsättningen i stora företag är 14 % lägre än Det blygsamma resultatet för små och medelstora företag inom tillverkningssektorn jämfört med andra sektorer kan vara ett resultat av deras beroende av stora exportorienterade företag, vilka drabbats hårt av vikande export till följd av krisen.:. 6 Utvecklingstendenserna för företag återspeglar endast delvis denna ekonomiska utveckling. Ungefär nya företag startades under 2012, en minskning med 6 % sedan Nivån för 2012 var bara något högre än 2010 års nivå, men betydligt högre än under krisåren 2008 och 2009 (16 20 % högre). Antalet nya företag (födelsetakten) under 2012 var 7,5 % av det SBA Faktablad 2014 Sverige 2

3 Tendenser avseende små och medelstora företag i Sverige 13 totala antalet företag detta år, med betydande skillnader mellan olika sektorer. 7 Grosshandels- och detaljhandelssektorn hade störst andel nya företag. Detta beror främst på det faktum att 15 % av alla nya företag startades inom handel med och tjänster för motorfordon. Förutom inom handeln startades de flesta nya företagen inom byggsektorn och yrkesverksamhetssektorn, var och en med en andel på ungefär 10 %. Det bör framhållas att antalet nya företag har ökat med 20 % sedan 2010, då aktiekapitalkravet halverades till SEK. Dessa företag uppgår till 35 % av alla nya företag. År 2012 gick företag i konkurs (inklusive egenföretagare och enmansföretagare), en ökning med nästan 9 % sedan De flesta konkurserna skedde i byggsektorn och gross- och detaljhandeln (45 % av alla konkurser) 9, men den aktuella nivån ligger långt under dem som noterades under den ekonomiska krisen. Ekonomin tog fart under 2013 och antalet konkurser minskade under årets första tre kvartal. Under 2014 förväntas BNP öka med 2,2 %, med ett uppsving för investeringar och export som främsta drivkrafter 10. Denna prognos hämtar stöd från indikatorer avseende ekonomisk tillförsikt som visar på en liten förbättring under 2014 jämfört med Tillväxttrenden förväntas bli tydligare för små företag och 65 % förväntas expandera under % av företagen planerar att rekrytera ny personal, särskilt inom tjänstesektorn där avregleringen har lett till ökad efterfrågan på hälsovårdstjänster. Huvudandelen av Sveriges nya jobb förväntas alltså skapas inom småföretagen 12. SBA Faktablad 2014 Sverige 3

4 2. Sveriges SBA-profil 14 Sveriges SBA-profil var fortsatt stark under Sverige ligger över EU-genomsnittet vad gäller de flesta av SBA-principerna. De samlade framstegen med att genomföra SBA under 2013 var dock måttliga, delvis eftersom Sverige redan uppvisar goda resultat på de flesta områden. Under 2013 vidtogs totalt 17 politiska åtgärder som var inriktade på åtta av de tio SBA-principerna, med målet att stärka Sveriges resultat inom de aktuella politikområdena. Ett förslag lades fram om att sänka de sociala avgifterna för personer under 23 år ytterligare för att främja deras inträde på arbetsmarknaden. Dessutom har regeringen anslagit en budget för ett tvåårigt mentorprogram för unga tillväxtorienterade entreprenörer. En kostnadsfri konsultrådgivningsplan lanserades också som stöd till små och medelstora företag. Momsinbetalningen förenklades för företag och nya regler infördes för effektivisering av företagens rapporteringsregler. Tillväxtverket har ansvarat för att utarbeta dessa SBAåtgärder, särskilt vad gäller effektivisering av verksamheter och överensstämmelse med interna mål för handläggningstider och servicenivåer. De offentliga organen Almi och Innovationsbron AB slogs ihop i början av 2013 för att omorganisera sina verksamheter och förbättra tillgängligheten till tjänster och finansiering till små och medelstora företag i ett tidigt skede. Inom områdena statligt stöd och offentlig upphandling ska offentligt upphandlingsstöd under 2014 ges av bara ett organ, Konkurrensverket, i stället för som tidigare, av fyra statliga myndigheter. Inom området tillgång till finansiering införde regeringen bestämmelser för att utöka två statsägda riskkapitalbolags investeringsmandat. En skattelättnad på 15 % för fysiska personer som investerar i små och medelstora företag (upp till en viss gräns) infördes också. Dessutom startades en fondandelsfond för riskkapital för entreprenörskap i ett tidigt skede. En ny grön fond godkändes, baserad på EU-finansiering och nationell medfinansiering. Den möjliggör direkt investering i affärsprojekt som bidrar till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp. För att utveckla kompetens och stärka företags innovationer ytterligare har arbetsgivaravgiften sänkts med 10 % för personal som arbetar inom forskning och utveckling i syfte att uppmuntra företag att investera i FoU. Slutligen har, vad gäller internationalisering, ett nytt stöd för små och medelstora företag införts för att stödja utvecklingen av produkter och tjänster för internationalisering. Finans- och näringsdepartementen är samordnande organ för SBA:s genomförande i Sverige. En statssekreterarepå näringsdepartementet är SBA:s representant. Dessutom arbetar ett antal oberoende ämbetsverk med att genomföra SBA, särskilt Tillväxtverket. SBA Faktablad 2014 Sverige 4

5 Sveriges SBA-resultat: nuvarande situation och utveckling mellan 2008 och Principen Tänk småskaligt först Sverige har under 2013 gjort framsteg vad gäller att göra det enklare för små företag med hjälp av en strategi som fokuserar på fem områden: att sänka administrationskostnaderna, att förenkla företagens rapportering, att förenkla kontakterna med regionala och kommunala myndigheter, att följa upp förenklingsförslag från näringslivet och att förbättra konsekvensutredningarna. Det finns intressenter som anser att trots detta måste man fortsätta sträva efter att minska den administrativa bördan ytterligare, särskilt för små företag, samt genomföra åtgärder som är specifikt inriktade på små och medelstora företag. Ett prioriterat område borde vara att undersöka alternativ som kan göra det enklare för små och medelstora företag att delta i offentliga upphandlingar, inklusive åtgärder som underlättar uppdelning av avtal i delar och som begränsar kraven gällande finansiell styrka. Regelrådet har nu etablerats som ett permanent rågivande organ. Detta är ett viktigt steg framåt eftersom Regelrådet har en viktig roll i framtagandet av ändamålsenliga och kostnadseffektiva regler för företag. I arbetet med konsekvensutredningar ska fortsatt särskild hänsyn tas till effekterna för små företag. SBA Faktablad 2014 Sverige 5

6 Entreprenörskap Entreprenörverksamhet i ett tidigt skede (procent); 2013; Sverige: 8.2; EU-gen.: 8 Entreprenörverksamhet i ett tidigt skede bland kvinnor (procent); 2013; Sverige: 6; EU-gen.: 6 Etablerad egenföretagarnivå (procent); 2013; Sverige: 6; EU-gen.: 6.4 Möjlighetsbaserad entreprenörverksamhet (procent); 2013; Sverige: 58.4; EU-gen.: 47 Entreprenöravsikter (procentandel av de vuxna som planerar att starta ett företag inom tre år); 2013; Sverige: 9.5; EU-gen.: 13.5 Till vilken grad skolutbildning bidrog till att utveckla en entreprenörinställning; 2012; Sverige: 54; EU-gen.: 50 Entreprenörskap som ett attraktivt karriärval (procent); 2013; Sverige: 52; EU-gen.: 56.9 Hög status för ett framgångsrikt entreprenörskap (procent); 2013; Sverige: 71.5; EUgen.: 65.5 Mediebevakning av entreprenörskap (procent); 2013; Sverige: 58.5; EU-gen.: 49 Sverige är bättre än EU-genomsnittet vad gäller entreprenörskap, med vissa skillnader mellan olika indikatorer. De indikatorer där Sveriges resultat är starkast omfattar möjlighetsbaserat entreprenörskap (hela 58 %), vikten av skolutbildning för utveckling av entreprenörsandan (54 %), hög social status för framgångsrika entreprenörer och mediers främjande av en entreprenörskapskultur (58 % i Sverige jämfört med 49 % i EU). Framstegen inom politiken var måttliga under 2013 och det första kvartalet Ett flertal åtgärder lanserades för att främja entreprenörskap. Regeringen lade i 2013 års höstbudget fram ett förslag om att sänka de sociala avgifterna för personer under 23 år ytterligare för att integrera dem bättre på arbetsmarknaden (både som arbetstagare och egenföretagare). Regeringen har anslagit sju miljoner SEK (till Almi) för ett tvåårigt mentorprogram för unga, tillväxtorienterade entreprenörer. Ett bidragssystem har införts för att hjälpa små och medelstora företag med finansiella problem och ge dem kostnadsfritt rådgivningsstöd. Fem konsultföretag valdes hösten 2013 ut för att erbjuda små och medelstora företag två dagars kostnadsfri rådgivning om förvaltning och marknadsföring. Programmet kommer att fortsätta under minst tre år. SBA Faktablad 2014 Sverige 6

7 En andra chans Tid för att lösa insolvens (i år); 2014; Sverige: 2; EU-gen.: 2 Kostnad för att lösa insolvens (kostnad för indrivning av fordringar i procent av gäldenärens tillgångar); 2014; Sverige: 9; EU-gen.: Stödnivå avseende en andra chans (procent); 2012; Sverige: 88; EU-gen.: 82 Rädsla för att misslyckas (procent); 2013; Sverige: 36.6; EU-gen.: 39.8 På området En andra chans fortsätter Sveriges resultat att ligga över EU-genomsnittet. Bilden är fortsatt positiv och balanserad för enskilda indikatorer. Sveriges resultat är bra vad gäller kostnader för att lösa insolvens (1,3 % under EU-genomsnittet), stöd för en andra chans (6 procentenheter över genomsnittet) och rädslan för att misslyckas (ungefär 3,2 % under EU-genomsnittet). Sverige ligger i linje med EU-genomsnittet vad gäller den tid det tar att lösa insolvens (två år). Resultatet har försämrats jämfört med förra året tiden har ökat från 1,1 år 2013 till 2 år 2014, medan EU-genomsnittet legat kvar på 2 år. Det tycks därmed finnas utrymme för förbättring genom att man bygger på tidigare framsteg och ökar utvecklingsmöjligheterna på området. Inom det politiska området tillkännagavs eller genomfördes inga nya åtgärder under denna period. Framstegen inom området har varit begränsade, men effekten av de konkursåtgärder som genomfördes 2012 har varit verkningsfulla. Det krävs fler åtgärder på området för att man ska uppnå SBA-målet om att slutföra hela ramen avseende konkursförfaranden inom ett år. SBA Faktablad 2014 Sverige 7

8 Lyhörda förvaltningar Den tid det tar att starta ett företag (i kalenderdagar); 2013; Sverige: 16; EU-gen.: 4.2 Kostnad för att starta ett företag (i euro); 2013; Sverige: 215; EU-gen.: 318 Inbetalt minimikapital (procentandel av inkomst per capita); 2014; Sverige: 13.1; EUgen.: Den tid det tar att överlåta egendom (i kalenderdagar); 2014; Sverige: 28; EU-gen.: 27.7 Kostnad för att överlåta egendom (procentandel av egendomens värde); 2014; Sverige: 4.3; EU-gen.: 4.7 Antal skatteinbetalningar per år; 2014; Sverige: 4; EU-gen.: Den tid det tar att betala in skatter (timmar per år); 2014; Sverige: 122; EU-gen.: Kostnad för att se till att avtal efterlevs (procentandel av kravet); 2014; Sverige: 31.2; EU-gen.: Lagstiftning och politik som ändras snabbt utgör ett problem för att göra affärer (procentandel av de svarande som håller med); 2013; Sverige: 23; EU-gen.: 70 De administrativa förfarandenas komplexitet utgör ett problem för att göra affärer (procentandel av de svarande som håller med); 2013; Sverige: 32; EU-gen.: 63 SMF som interagerar online med offentliga myndigheter (procent); 2013; Sverige: 94.91; EU-gen.: Licens- och tillståndssystem (1 = lägst komplexitetsnivå, 26 = högst komplexitetsnivå; 2011; Sverige: 17.2; EU-gen.: Statlig regleringsbörda (1 = betungande, 7 = inte betungande); 2013; Sverige: 4.1; EU-gen.: 3.2 Sverige har ett företagsvänligt klimat och en förvaltning som är lyhörd för små företags behov. Detta bekräftas av en företagsundersökning från 2013 där bara 32 % av entreprenörerna (jämfört med 63 % inom hela EU) kände att de administrativa förfarandenas komplexitet var ett problem för affärerna och ännu färre (23 %) angav att den rättsliga ramens förutsägbarhet och stabilitet var ett hinder för att göra affärer i Sverige. Det föreligger dock fortfarande viktiga skillnader mellan olika indikatorer. Å ena sidan har Sverige bättre resultat än genomsnittet i fråga om kostnaden för att starta ett företag, kostnaden för att överlåta egendom, antalet inbetalningar och den tid som krävs för att uppfylla skattekraven. Sverige har även bra resultat i fråga om att underlätta elektronisk interaktion (e-förvaltning) mellan företag och offentlig förvaltning och i fråga om att hålla nere den administrativa bördan. Å andra sidan har det totala resultatet försämrats av de långdragna förfarandena för att starta ett företag. För närvarande går det att starta ett företag i Sverige för 215 (jämfört med ett EU-genomsnitt på 318 ) men att göra detta tar ungefär 16 dagar 16, vilket är lång tid jämfört med EU-genomsnittet på 4,2 dagar eller SBA-målet om 3 dagar. Men elektronisk registrering och ett nytt IT-verktyg för att kontrollera företagsnamn innan en begäran lämnas in bör minska uppstartstiden i framtiden. Det finns även utrymme för förbättring vad gäller kostnaden för att se till att ett avtal efterlevs (domstolsväsendets effektivitet för att lösa affärstvister) och vad gäller licens- och tillståndsystemen. På det politiska området har viktiga framsteg gjorts vad gäller att göra offentliga förvaltningar mer lyhörda, genom införandet av nya åtgärder för att förenkla företagens (inklusive små och medelstora företag) rapportering av affärsinformation till statliga SBA Faktablad 2014 Sverige 8

9 myndigheter. Information som företag lämnar in till statliga myndigheter ska som regel bara behöva lämnas in en enda gång till ett enda ställe. Systemet ska vara på plats Detta kan utgöra ett stöd för de aktuella satsningarna på att förenkla momsinbetalningarna för små och medelstora företag och (med tiden) underlätta samordningen med inkomstskatteinbetalningarna. Tillväxtverket måste årligen rapportera resultatmätningar till regeringen, inklusive avseende SBA-relaterade verksamheter, och publicera ett nöjdhetsindex. Dessutom har ett regeringsförslag med målet att minska företagens sjuklönekostnader överlämnats för samråd. Förslaget innebär minskad administration samt sänkta kostnader för små och medelstora företag från dag ett av en arbetstagares sjukledighet. Slutligen slogs de offentliga byråerna Almi och Innovationsbron AB ihop i januari 2013 för att förbättra tillhandahållandet av tjänster till små och medelstora företag. Sammanslagningen följdes av omorganisering till fyra politiska områden: rådgivning, lån, riskkapital och inkubatorer. Statligt stöd och offentlig upphandling SMF:s procentandel av det totala värdet av tilldelade offentliga kontrakt (procent); 2013; Sverige: 19; EU-gen.: 29 Procentandel av företagen som deltar i offentliga upphandlingar (procent); 2013; Sverige: 38; EU-gen.: 37 Genomsnittlig betalningsförsening från offentliga myndigheter (i dagar); 2013; Sverige: 6; EU-gen.: Procentandel av företagen som lämnar in anbud i ett offentligt, elektroniskt upphandlingssystem (e-upphandling) (procent); 2013; Sverige: 18.79; EU-gen.: Sverige ligger i linje med EU-genomsnittet på detta SBA-område. Landet har särskilt bra resultat i fråga om den tid det tar att ta emot betalningar från offentliga myndigheter (6 dagar i Sverige mot 28 dagar i EU i genomsnitt). Sverige har en något högre andel företag som deltar i offentliga upphandlingsförfaranden (38 %) än EUgenomsnittet, men ligger under genomsnittet när man ser till små och medelstora företags andel av värdet av offentliga upphandlingsavtal. Detta tyder på att mindre företag inte är så framgångsrika vad gäller att erhålla offentliga kontrakt, trots att många av dem deltar i upphandlingsförfaranden. Men samtidigt är mängden offentliga tjänster och arbeten som små och medelstora företag levererar antagligen många fler än vad dessa siffror antyder eftersom små och medelstora företag ofta verkar som underleverantörer till större företag som erhåller de offentliga kontrakten. Svenska SMF är väldigt framgångsrika i fråga om att vinna offentliga upphandlingar på EU-nivå. E- upphandling är också relativt välutvecklat. På det politiska området lämnade regeringen våren 2014 en proposition om nya, högre nationella tröskelvärden för att förenkla reglerna och göra dem effektivare (som riksdagen godkände i maj). Regeringen har tillsatt en utredning för att se över rättsmedlen i upphandlingslagstiftningen i syfte att öka effektiviteten i upphandlingar i samband med överprövningar Svenska SMF borde gynnas av en ny åtgärd som är inriktad på att samla stödet till offentlig upphandling till ett enda organ Konkurrensverket. Dessutom har regeringen avsatt ökade resurser till att utveckla stödet till offentlig upphandling. SBA Faktablad 2014 Sverige 9

10 Tillgång till finansiering Avslagna låneansökningar och oacceptabla låneerbjudanden (procentandel av låneansökningarna från SMF); 2013; Sverige: 12; EU-gen.: 14.4 Tillgång till offentligt finansieringsstöd inklusive garantier (procentandel av de svarande som uppger en försämring); 2013; Sverige: 4.8; EU-gen.: 17.3 Bankers utlåningsvilja (procentandel av de svarande som uppger en försämring); 2013; Sverige: 10.2; EU-gen.: 24.6 Lånekostnad för små lån jämfört med stora lån (procent); 2013; Sverige: 19.88; EUgen.: Den sammanlagda tid det tar att få betalt (antal dagar); 2013; Sverige: 31.67; EUgen.: Förlust avseende osäkra fordringar (procentandel av total omsättning); 2013; Sverige: 2; EU-gen.: 3.83 Riskkapitalinvesteringar (procentandel av BNP); 2012; Sverige: 0.053; EU-gen.: 0.04 Index för juridiska rättigheters styrka (0 10); 2014; Sverige: 8; EU-gen.: 6.82 Sverige har helt klart presterat bättre än EUgenomsnittet vad gäller Tillgång till finansiering två år i rad. Generellt har Sverige stärkt sin ställning beträffande de flesta indikatorer och förbättrat de områden där man tidigare låg efter. Samtidigt som vissa länder fortsätter att brottas med kreditrestriktioner är avslagen av låneansökningar i Sverige lägre än genomsnittet (12 % av ansökningarna från små och medelstora företag jämfört med EU-genomsnittet på 14,5 %), den relativa skillnaden i räntesatser för små lån i jämförelse med stora lån är lägre och banker är mer villiga att ge lån (bara 10 % av svarandena uppgav en försämring medan EU-genomsnittet ligger på ungefär 25 %). Detta återspeglar det positiva ekonomiska klimatet i Sverige och de möjligheter som små och medelstora företag har till att utveckla sina verksamheter. Sverige ligger också över EU-genomsnittet på andra finansiella områden, som t.ex. tillgång till offentligt finansiellt stöd inklusive garantier, total tid för att få betalt, förluster avseende osäkra fodringar (bara 2 % av total omsättning medan EU-genomsnittet är ungefär det dubbla) och förstärkning av det övergripande regelverket, inklusive lagstadgade rättigheter. I detta sammanhang är det viktigt att hålla fokus på att utveckla tillväxtmöjligheterna under kommande månader. På det politiska området har det gjorts viktiga framsteg avseende denna princip. Det har tagits en rad initiativ för att främja små och medelstora företags tillgång till finansiering och för att utveckla affärsklimatet. För det första har det införts ett investeraravdrag som ger skattelättnader för personer som investerar i små och medelstora företag med kontantbetalning på upp till SEK. För det andra har etablering av en ny riskkapitalfond aviserats i budgetpropositionen för Det handlar om en s.k. fond-i-fond där investeringarna kanaliseras via befintliga privata managementteam. Fonden medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Syftet är att stärka utbudet av finansiering till innovativa små bolag i tidiga utvecklingsskeden. Slutligen har två offentliga företag, Almi Företagspartner AB och Innovationsbron AB, slagits ihop för att utvidga tillhandahållandet av tjänster till små och medelstora företag och för att tillhandahålla ny finansiering till lån och investeringar i tidiga utvecklingsskeden. De vidtagna åtgärderna bör göra riskkapital och investeringskapital mer lättillgängligt. SBA Faktablad 2014 Sverige 10

11 Detta skulle göra det möjligt för företag att få tillgång till ytterligare lån och investeringskapital och kan även öka företagens tillväxt och konkurrenskraft. Inre marknaden SMF som exporterar varor inom EU (procentandel av SMF inom industrin); 2011; Sverige: 14.67; EU-gen.: SMF som importerar varor inom EU (procentandel av SMF inom industrin); 2011; Sverige: 19.94; EU-gen.: Offentliga kontrakt som SMF skaffat utomlands (procentandel av det totala värdet på offentliga kontrakt); 2013; Sverige: 2.6; EU-gen.: 2.6 Antal inremarknadsdirektiv som ännu inte införlivats; 2013; Sverige: 1; EU-gen.: 8.69 Genomsnittlig försening avseende införlivandet av direktiv (i månader); 2013; Sverige: 14.5; EU-gen.: 8 Antal väntande överträdelsehandlingar; 2013; Sverige: 28; EU-gen.: 30 Sverige ligger något under EU-genomsnittet på SBAområdet Inre marknaden. Liksom vad gäller de tidigare principerna finns skillnader mellan enskilda indikatorer. Sverige ligger lite bättre till än genomsnittet i fråga om andelen små och medelstora företag inom tillverkningssektorn som ägnar sig åt export och import av varor inom EU. Sverige uppvisar goda resultat vad gäller att införliva direktiv om den inre marknaden i nationell lagstiftning med mycket färre utestående direktiv och färre överträdelseförfaranden, men den genomsnittliga fördröjningen för införlivande av försenade direktiv är ganska lång. Sverige låg efter med att införliva ett försenat direktiv (direktiv 2009/31/EG om geologisk lagring av koldioxid). På det politiska området kartlades inga nya initiativ under referensperioden. SBA Faktablad 2014 Sverige 11

12 Kompetens och innovation Procentandel av SMF som lanserar produkt- eller processinnovationer; 2010; Sverige: 47.38; EU-gen.: Procentandel av SMF som lanserar innovationer inom marknadsföring eller organisation; 2010; Sverige: 42.15; EU-gen.: 40.3 Procentandel av SMF som har intern innovation; 2010; Sverige: 37.68; EU-gen.: Procentandel av innovativa SMF som samarbetar med andra; 2010; Sverige: 17.47; EU-gen.: Försäljning av innovationer som är nya på marknaden och för företaget (procentandel av omsättningen); 2010; Sverige: 8.37; EU-gen.: Procentandel av SMF som säljer online; 2013; Sverige: 23.42; EU-gen.: Procentandel av SMF som handlar online; 2011; Sverige: 37.85; EU-gen.: Omsättning från e-handel; 2013; Sverige: 13.56; EU-gen.: Procentandel av alla företag som erbjuder sina anställda utbildning; 2010; Sverige: 87; EU-gen.: 66 Sveriges resultat på området Kompetens och innovation ligger fortsatt kvar en bra bit över EUgenomsnittet. Under de senaste två åren har Sveriges totala resultat överträffat EU-genomsnittet med råge, och alla indikatorer utom två är positiva. Å ena sidan har svenska små och medelstora företag varit väldigt duktiga på att introducera produkt- eller processinnovationer (47 % av små och medelstora företag jämfört med EU-genomsnittet på 38 %), intern innovation (ungefär 38 % av svenska små och medelstora företag) och på att använda e-handel (försäljning och inköp på nätet). Fortbildningsmöjligheterna för arbetstagare är mycket goda (87 % av alla företag medan EU-genomsnittet bara uppgår till 66 %). Å andra sidan tycks Sverige ligga efter i fråga om att omvandla innovationer till ett konstant inkomstflöde: försäljning av innovationer som är nya på marknaden eller för företaget uppgår bara hälften av EUgenomsnittet (8 % jämfört med 14 %). Vad gäller politiska åtgärder har Sverige infört en ny, relativt viktig åtgärd som främjar innovation och utveckling av kompetens hos små och medelstora företag. Åtgärden innebär en skattelättnad med 10 procentenheter för FoU-anställda, inklusive anställda hos små och medelstora företag, upp till SEK per månad och koncern. Avdraget är en viktig åtgärd för att öka sysselsättningen inom FoU-sektorn och stärka företags konkurrenskraft i allmänhet. Företagen uppskattar att åtgärden sker automatiskt och den kan få en väsentlig inverkan på att påskynda tillväxten och sysselsättningen inom FoU-sektorn, även för små företag. Regeringen har dessutom tillsatt en utredning som ska se över skattereglerna för incitamentsprogram såsom personaloptioner, för att underlätta för företag att attrahera och behålla nyckelpersonal i ett tidigt skede när intäkterna (och lönerna) är låga. SBA Faktablad 2014 Sverige 12

13 Miljö Procent av SMF som vidtagit resurseffektiviseringsåtgärder; 2013; Sverige: 94; EUgen.: 95 Procentandel av SMF som åtnjutit statligt stöd för resurseffektiviseringsåtgärder; 2013; Sverige: 35; EU-gen.: 35 Procentandel av SMF som erbjuder gröna produkter eller tjänster; 2013; Sverige: 37; EU-gen.: 26 Procentandel av SMF vilkas omsättning till mer än 50 % kommer från gröna produkter eller tjänster; 2013; Sverige: 22; EU-gen.: 22 Procentandel av SMF som åtnjutit statligt stöd för sin produktion av gröna produkter; 2013; Sverige: 15; EU-gen.: 26 Sveriges resultat överträffar EU-genomsnittet, men det finns skillnader mellan olika indikatorer. Å ena sidan ligger Sverige väldigt bra till om man ser till andelen små och medelstora företag som erbjuder gröna produkter eller tjänster, en god återspegling av den miljövänliga karaktären hos Sveriges ekonomi. Sveriges resultat är i linje med EU-genomsnittet vad gäller andelen små och medelstora företag som åtnjuter offentligt stöd för sina resurseffektiviseringsåtgärder (35 % av små och medelstora företag) och som har en omsättning på mer än 50 % från gröna produkter eller tjänster (35 % av små och medelstora företag). Å andra sidan ligger Sverige under genomsnittet vad gäller andelen små och medelstora företag som vidtagit resurseffektiviseringsåtgärder och som åtnjutit offentligt stöd för sin produktion av gröna produkter, vilket lämnar utrymme för förbättring. Enligt regeringens strategi för utveckling och export av miljöteknik har omkring 20 statligt finansierade uppdrag tilldelats tio organ under , med fokus på innovationsupphandling och användning av avancerade tekniker för att skynda på arbetet med att uppfylla Sveriges miljömål. Inom ramen för innovationsstrategin har tematiska innovationsdialoger ägt rum både på nationell och på regional nivå, närmare bestämt med SMHI om klimatanpassning. En tioårig ram avseende program för hållbara konsumtions- och produktionsmönster har lanserats nationellt och ett antal regeringsdialoger har anordnats med företagssektorn för att stärka arbetet avseende ökad resurseffektivitet, samtidigt som nya dialoger planeras. Den svenska regeringen lanserade en nationell miljöteknikstrategi i september Den syftar till att främja utvecklingen av nya, hållbara svenska lösningar för att möta de utmaningar som klimatförändring och miljöförstöring innebär, samtidigt som nyföretagande och sysselsättning främjas. Kortoch långsiktiga initiativ med inriktning på allt från forskning och innovation till export ska göra Sverige till en ledare inom grön teknik. Regeringen har beslutat att investera 400 miljoner SEK i miljöteknik under perioden Ett annat förslag utgörs av en grön fond som finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden med nationell samfinansiering för att möjliggöra för ägare av statskontrollerade projekt att investera direkt i företag med affärsidéer som drar fördel av en ekonomi med låga koldioxidutsläpp. SBA Faktablad 2014 Sverige 13

14 Internationalisering SMF som exporterar varor till länder utanför EU (procentandel av SMF inom industrin); 2011; Sverige: 13.66; EU-gen.: 9.68 SMF som importerar varor från länder utanför EU (procentandel av SMF inom industrin); 2011; Sverige: 13.55; EU-gen.: 8.18 Kostnad för att importera (i USD); 2014; Sverige: 735; EU-gen.: Tidsåtgång för att importera (i dagar); 2014; Sverige: 6; EU-gen.: Antal dokument som krävs vid import; 2014; Sverige: 3; EU-gen.: 4.68 Kostnad för att exportera (i USD); 2014; Sverige: 725; EU-gen.: Tidsåtgång för att exportera (i dagar); 2014; Sverige: 9; EU-gen.: Antal dokument som krävs vid export; 2014; Sverige: 3; EU-gen.: 4.25 Sverige ligger högst avseende denna SBA-princip, med ett gott företagsklimat för både exportörer och importörer, en egenskap som är gemensam för de nordiska länderna. Svenska små och medelstora företags export- och importresultat i förhållande till marknaden utanför EU är väldigt positiva, då omkring 14 % av dem ägnar sig åt export och/eller import. Detta underlättas av det faktum att tullförfarandet i Sverige är mindre byråkratiskt, långdraget och kostsamt än i andra EU-länder. På det politiska området infördes under 2013 en ny åtgärd för att uppmuntra och stödja små och medelstora företag, i form av ett stöd för utveckling av produkter och tjänster för internationella marknader. Små och medelstora företag kan ansöka om SEK för att utveckla produkter eller tjänster och om SEK för internationalisering. Det krävs samfinansiering av samma belopp. Generellt sett utgör åtgärden ett incitament för internationaliseringsverksamhet och eftersom det är ett samfinansierat system uppmuntras företag att ansöka om den när de utarbetat tydliga investeringsplaner och fördelarna värderats i förväg. Detta initiativ kan utgöra ännu ett steg för att stärka företagens vilja att exportera och växa på marknaden. SBA Faktablad 2014 Sverige 14

15 3. God praxis Nedan följer ett exempel på god praxis från Sverige som visar vad regeringar kan göra för att stödja små och medelstora företag: Projektmedel för rådgivning till företag med finansiella svårigheter. Denna nya åtgärd som genomfördes 2013 adresserar de finansiella problem som små och medelstora företag ofta står inför och som kan leda till konkurs trots en bra affärsplan. Åtgärden kan enkelt överföras till andra länder. Målet är att små och medelstora företag med tillfälliga finansiella problem ska klara av att undvika konkurs. I praktiken uppnås detta genom att man upprättar en regional, långsiktig rådgivningsresurs som finansieras av Tillväxtverket. I de fall då konkurs är oundvikligt kan entreprenörer få rådgivning om hur de kan undvika onödiga personliga åtaganden och skador för företaget. Små och medelstora företag med finansiella problem erbjuds kostnadsfri rådgivning och kommunikationsoch metodstöd från konsulter/aktörer med väldokumenterad erfarenhet inom förvaltning av affärsutvecklingsprojekt. Målgruppen kan även inkludera intressenter med anknytning till berörda små och medelstora företag. Vanligtvis begränsas den rådgivning som finansieras av systemet till två arbetsdagar. Rådgivningen omfattar huvudsakligen förvaltnings- och marknadsföringsfrågor. Projektet kommer att pågå i minst tre år. Man räknar med en total budget på 3 miljoner SEK för det första året, År 2014 ökar budgeten till 5 miljoner SEK. Rådgivningen kommer att ges av konsulter som ansöker om ett bidrag från Tillväxtverket. Viktiga anmärkningar Faktabladen för Small Business Act (SBA) framställs av GD Näringsliv inom SME Performance Review (SPR), som är dess främsta redskap för ekonomisk analys av frågor som rör små och medelstora företag. I faktabladen sammanställs de senaste tillgängliga uppgifterna om statistik och politik i EU:s 28 medlemsstater och ytterligare nio länder som också bidrar till EU:s Ramprogram för konkurrenskraft och innovation (CIP). Faktabladen framställs varje år och bidrar till att sammanställa den tillgängliga informationen för att underlätta politiska bedömningar i små och medelstora företag-frågor och övervaka hur Small Business Act genomförs. De dokumenterar läge och utveckling. De utgör inte en utvärdering av medlemsstaternas politik, utan bör betraktas som en kompletterande informationskälla som syftar till att underlätta det evidensbaserade beslutsfattandet. Faktabladen tar till exempel bara upp de politiska åtgärder som de lokala experterna på små och medelstora företag-frågor ansett vara relevanta. De är alltså inte, och kan inte heller ses som, en komplett förteckning över alla åtgärder som regeringen vidtagit under referensperioden. Mer information om politiska åtgärder finns i en databas som är tillgänglig via SPR:s webbplats. Se även slutnoterna på nästa sida. Läs mer SME Performance Review: Small Business Act: Europeisk webbplats för små och medelstora företag: SBA Faktablad 2014 Sverige 15

16 1 Europeiska kommissionens gemensamma forskningscentrum (GFC) i Ispra i Italien har i hög grad bidragit till SBA:s faktablad GFC har gjort stora förbättringar av metoden, det statistiska arbetet med datasetet och den visuella presentationen av uppgifterna. 2 Beräkning baserad på real-bnp-uppgifter från AMECO. besökt: Konjunkturinstitutet (2013): The Swedish Economy December besökt: Småföretagarbarometern, hösten 2013, %b6sten% pdf; besökt: Anmärkning från landsexpert baserat på Småföretagarbarometern, hösten 2013, %b6sten% pdf; besökt: Anmärkning från landsexpert. 7 Nyföretagandet i Sverige 2012, , besökt: besökt: Se även Skatter i Sverige Skattestatistik Årsbok 2013, %85rsboken +inl_2013_web.pdf, s ; besökt: besökt: Konjunkturbarometern juni 2014; besökt: Småföretagarbarometern, hösten 2013, %b6sten% pdf.; besökt: De tre diagrammen nedan beskriver tendensen över tid för de olika variablerna. De visar indexvärden för 2008 till 2014, med basåret 2008 som index 100. Från och med 2012 visar figurerna uppskattningar av utvecklingen över tid, producerade av DIW Econ och baserade på siffrorna från från Eurostats databas för strukturell företagsstatistik. Siffrorna gäller företagssektorn, som innefattar industri, byggnation, handel och tjänster (NACE Rev. 2 avsnitt B J, L, M samt N). De omfattar inte företag inom den finansiella sektorn, jordbruk, skogsbruk, fiske eller tjänster inom icke-marknadsproduktion, t.ex. utbildning och vård. En detaljerad metodbeskrivning återfinns på: 14 De politiska åtgärder som beskrivs i detta faktablad utgör bara ett urval av regeringens åtgärder under 2013 och det första kvartalet Urvalet har gjorts av den nationella expert på politik för små och medelstora företag som anlitats av CARSA Spain (GD Näringslivs huvudsakliga uppdragstagare för faktabladen 2014). Experterna ombads att bara välja ut de åtgärder som enligt deras mening var viktigast, dvs. förväntades få störst effekt på SBA-området i fråga. Samtliga åtgärder som experterna sammanställt SBA Faktablad 2014 Sverige 16

17 under arbetet med årets faktablad kommer att offentliggöras samtidigt med faktabladen i form av en databas på GD Näringslivs webbplats. 15 I kvadrantdiagrammet kombineras två olika uppsättningar av information. För det första visas läget baserat på uppgifter för de senaste tillgängliga åren. Dessa uppgifter prickas in längs X-axeln mätt som standardavvikelser från det enkla, ovägda aritmetiska genomsnittet för EU-27. För det andra visas framstegen över tid, dvs. den genomsnittliga årliga tillväxttakten för perioden Tillväxttakten avser de enskilda indikatorer som ligger till grund för genomsnittet i SBA-områdena. Placeringen av genomsnittet för ett visst SBA-område i någon av de fyra kvadranterna ger alltså inte bara information om hur landet ligger till på detta område jämfört med resten av EU vid en viss tidpunkt (lägesbild). Där kan också utläsas vilka framsteg som gjorts under perioden Förbättringar har gjorts sedan dess så att i mars 2014 var motsvarande antal dagar för att starta ett företag 15 och i juni 2014 var det 9 dagar. SBA Faktablad 2014 Sverige 17

SBA faktablad 2013 SVERIGE. GD Näringsliv. Faktabladet för Sverige i korthet. Om SBA faktablad 2

SBA faktablad 2013 SVERIGE. GD Näringsliv. Faktabladet för Sverige i korthet. Om SBA faktablad 2 SV GD Näringsliv SBA faktablad 2013 SVERIGE Faktabladet för Sverige i korthet Små och medelstora företag har spelat en allt viktigare roll i Sverige under de senaste två årtiondena. De står nu för 65 %

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Ert dnr UF/2010/69908/FIM Remiss avseende Europeiska kommissionens förslag till en inre marknadsakt

Ert dnr UF/2010/69908/FIM Remiss avseende Europeiska kommissionens förslag till en inre marknadsakt 1(5) Datum Diarienummer 2011-01-25 013-2010-4840 Dokumenttyp REMISSVAR Enheten för främjande och EU:s inre marknad Utrikesdepartementet Fredsgatan 6 103 39 STOCKHOLM Ert dnr UF/2010/69908/FIM Remiss avseende

Läs mer

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar fler gör sverige grönare Jobb åt unga ge småföretagen möjligheter utveckla hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar BP14 en framgång för Centerpartiet Budgeten för 2014 är en arbetsseger för

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition Sid 1 (5) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition Regeringens främsta mål för den ekonomiska politiken är tillväxt och full sysselsättning. Av de 24 miljarder som

Läs mer

En investeringsplan för Europa

En investeringsplan för Europa En investeringsplan för Europa Den goda triangeln INVESTERINGAR STRUKTUR- REFORMER BUDGETANSVAR 1 En investeringsplan för Europa MOBILISERA FINANSIERING FÖR INVESTERINGAR Kraftigt stöd till strategiska

Läs mer

Konjunkturutsikterna 2011

Konjunkturutsikterna 2011 1 Konjunkturutsikterna 2011 Det går bra i vår omgivning. Hänger Åland med? Richard Palmer, ÅSUB Fortsatt återhämtning i världsekonomin men med inslag av starka orosmoment Världsekonomin växer men lider

Läs mer

Stockholmskonjunkturen hösten 2004

Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Förord Syftet med följande sidor är att ge en beskrivning av konjunkturläget i Stockholms län hösten 2004. Läget i Stockholmsregionen jämförs med situationen i riket.

Läs mer

Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen

Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen Rapport 2014:10 Regionutvecklingssekretariatet Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen ingår i en serie rapporter som beskriver förutsättningar för tillväxt

Läs mer

GASELLVALET 2013-09-24

GASELLVALET 2013-09-24 GASELLVALET 2013-09-24 Varför behöver Sverige fler Gaseller? Nu börjar årets Gasellsäsong där Dagens Industri sammanställer och delar ut priser till några av Sveriges snabbast växande företag. Sedan förra

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

Det ekonomiska läget och inriktningen för budgetpropositionen

Det ekonomiska läget och inriktningen för budgetpropositionen Det ekonomiska läget och inriktningen för budgetpropositionen Finansminister Magdalena Andersson Harpsund 21 augusti 2015 AGENDA Det ekonomiska läget Världen Sverige Inriktningen för politiken Sammanfattning

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Sveriges innovationskraft 22 maj 2013 Håkan Ekengren Statssekreterare Global Competitiveness Report 2012-2013 Sverige i världen Global Global Entrepreneurship and Development

Läs mer

SVEKET. - så slår höjda arbetsgivaravgifter mot unga

SVEKET. - så slår höjda arbetsgivaravgifter mot unga SVEKET - så slår höjda arbetsgivaravgifter mot unga Inledning Samtliga oppositionspartier i Sveriges riksdag vill höja arbetsgivaravgifterna för unga. Givet dagens opinionsläge finns det därför en uppenbar

Läs mer

Statligt stöd till näringslivet

Statligt stöd till näringslivet Statligt stöd till näringslivet 1 Statligt stöd projektet omfattar: -Att bygga upp en databas (med makro och mikro data). -En statsstödrapportering som Sverige lämnar till WTO respektive EUkommissionen.

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Uppsala läns näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Uppsala län... 4 Småföretagsbarometern Uppsala län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Almega AB vill med anledning av SOU 2015:64 yttra sig om betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt.

Almega AB vill med anledning av SOU 2015:64 yttra sig om betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt. Datum vår referens 2015-09-07 Håkan Eriksson Näringsdepartementet Enheten för kapitalförsörjning Att: Henrik Levin 103 33 Stockholm Remissvar Almega AB vill med anledning av SOU 2015:64 yttra sig om betänkandet

Läs mer

SENA BETALNINGAR TVINGAR EUROPEISKA FÖRETAG I KONKURS

SENA BETALNINGAR TVINGAR EUROPEISKA FÖRETAG I KONKURS SENA BETALNINGAR TVINGAR EUROPEISKA FÖRETAG I KONKURS 03 Varken den Europeiska kommissionen eller personer som representerar kommissionen ansvarar för användning av informationen i denna broschyr. Ring

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar KOM(2010) 368

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar KOM(2010) 368 SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.7.2010 KOM(2010)369 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Jämtlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Jämtlands län... 4 Småföretagsbarometern Jämtlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2010/2027(INI) 9.6.2010 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30 Ashley Fox (PE441.298v02-00) Den demografiska utmaningen och solidariteten mellan generationerna

Läs mer

Utvecklingen fram till 2020

Utvecklingen fram till 2020 Fördjupning i Konjunkturläget mars 1 (Konjunkturinstitutet) Sammanfattning FÖRDJUPNING Utvecklingen fram till Lågkonjunkturens djup medför att svensk ekonomi är långt ifrån konjunkturell balans vid utgången

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Resultattavla för innovationsunionen 2014

Resultattavla för innovationsunionen 2014 Resultattavla för innovationsunionen 2014 Innovationsunionens resultattavla för forskning och innovation Sammanfattning SV version Enterprise and Industry Sammanfattning Resultattavlan för innovationsunionen

Läs mer

Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 27 maj 2015 Tórshavn

Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 27 maj 2015 Tórshavn Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 27 maj 2015 Tórshavn Nyckeltal för Finland Folkmängd 5.479.000 Förväntad BNP-utveckling + 0,9 % Inflation 2014 + 1,0 % Arbetslöshet (mars 2015) 10,3 % Bostadsbyggande

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Lansering av COSME 4 april 2014 Twitter #COSMEse

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Lansering av COSME 4 april 2014 Twitter #COSMEse SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Lansering av COSME 4 april 2014 Twitter #COSMEse 1 Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft 2 BUDGETPROFIL 3 SÄRSKILDA MÅL 4 Entreprenörskap

Läs mer

Är finanspolitiken expansiv?

Är finanspolitiken expansiv? 9 Offentliga finanser FÖRDJUPNING Är finanspolitiken expansiv? Budgetpropositionen för 27 innehöll flera åtgärder som påverkar den ekonomiska utvecklingen i Sverige på kort och på lång sikt. Åtgärderna

Läs mer

Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan.

Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan. Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan. En kartläggning av svenska it-projekt April 2007 Projectplace International AB www.projektplatsen.se Innehållsförteckning FÖRORD...3 SAMMANFATTNING...

Läs mer

Handelns utsikter 2013 2014 Försäljnings- och sysselsättningsutsikterna

Handelns utsikter 2013 2014 Försäljnings- och sysselsättningsutsikterna Handelns utsikter 2013 2014 Försäljnings- och sysselsättningsutsikterna Handelns försäljning 2012 Tot. 129 md euro (exkl. moms) i omsättning 13% 12% 30 % Bilhandel Partihandel Detaljhandel Dagligvaruhandel

Läs mer

I.4 Faktorer som är avgörande för utjämningen

I.4 Faktorer som är avgörande för utjämningen Produktivitet, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling Konkurrenskraftens utveckling ses ofta som ett av de viktigaste bevisen för politikens framgång eller misslyckande. I litteraturen kopplas begreppet

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie 2009 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie Byggindustrin är en konjunkturkänslig bransch som i högkonjunktur ofta drabbas av kapacitetsbegränsningar

Läs mer

Så påverkas leverantörerna av

Så påverkas leverantörerna av Så påverkas leverantörerna av elektronisk upphandling Presentation på e-inköpsdagen Stefan Jönsson 2009-05-12 Vad är tillväxtverket? Nutek (Verket för näringslivsutveckling) lades ned den 31 mars Den 1

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Företagarnas panel Rapport från Företagarna

Företagarnas panel Rapport från Företagarna Företagarnas panel Rapport från Företagarna oktober 2011 Inledning... 2 Vart fjärde småföretag anser att det är svårare än normalt att finansiera verksamheten... 2 Finansieringsmöjligheterna har försämrats

Läs mer

Rådgivning som tar världen till företagen

Rådgivning som tar världen till företagen Rådgivning som tar världen till företagen Vad är Enterprise Europe Network? Nätverk av regionala företagarorganisationer i EU:s alla medlemsländer, USA, Kina m.fl. Lanserades 2008 av EU-kommissionen Sammanslagning

Läs mer

Cirkulärnr: 1998:167 Diarienr: 1998/2622 Handläggare: Bodil Almgren Sektion/Enhet: Arbetsmarknads- och Näringslivsutveckling Datum: 1998-10-27

Cirkulärnr: 1998:167 Diarienr: 1998/2622 Handläggare: Bodil Almgren Sektion/Enhet: Arbetsmarknads- och Näringslivsutveckling Datum: 1998-10-27 Cirkulärnr: 1998:167 Diarienr: 1998/2622 Handläggare: Bodil Almgren Sektion/Enhet: Arbetsmarknads- och Näringslivsutveckling Datum: 1998-10-27 Mottagare: Kommunstyrelsen Näringslivsenheten Rubrik: Budgetproposition

Läs mer

Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006

Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006 Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006 Branschekonomi och skatter Björn Arnek Januari 2008 Sammanfattning Syftet med följande rapport är att ge en bild av lönsamheten i hotell- respektive

Läs mer

Regel rådet 2013-11-13 N 2008:05/2013/385

Regel rådet 2013-11-13 N 2008:05/2013/385 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm över EU-kommissionens konsekvensanalys avseende förslag [COM (2013) 627 final] om åtgärder för att fullborda den europeiska inre marknaden för elektronisk kommunikation

Läs mer

Rapport från Företagarna februari 2012

Rapport från Företagarna februari 2012 Rapport från Företagarna februari 2012 februari 2012 Inledning... 2 Allt fler småföretag, allt fler sysselsatta... 2 Tjänstesektorn allt viktigare... 4 Nya företag och nya företagare... 5 Möjligheter och

Läs mer

Europa 2020 och dess kopplingar till Värmlands tillväxt och utveckling

Europa 2020 och dess kopplingar till Värmlands tillväxt och utveckling Fakta i korthet Nr. 3 2012 Europa 2020 och dess kopplingar till Värmlands tillväxt och utveckling EU-kommissionen presenterade 2010 EU:s gemensamma tillväxt och sysselsättningsstrategi, Europa 2020 som

Läs mer

Förslag till tematisk inriktning i Sammanhållningspolitiken 2014-2020

Förslag till tematisk inriktning i Sammanhållningspolitiken 2014-2020 Promemoria 2013-03-11 Näringsdepartementet Regional tillväxt Förslag till tematisk inriktning i Sammanhållningspolitiken 2014-2020 I förslaget till nytt regelverk på EU-nivå för sammanhållningspolitiken

Läs mer

Hur går det för näringslivet i Uppsala län? Kartläggning av aktiebolagens utveckling 2007-2012

Hur går det för näringslivet i Uppsala län? Kartläggning av aktiebolagens utveckling 2007-2012 Hur går det för näringslivet i Uppsala län? Kartläggning av aktiebolagens utveckling Introduktion och slutsatser Bakgrund Detta är en kartläggning av hur aktiebolagen i Uppsala län har utvecklats mellan

Läs mer

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 18/11/2013

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 18/11/2013 EUROPEISKA KOMMISSIONEN ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2013 AVSNITT III KOMMISSIONEN AVDELNING 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29,

Läs mer

Yttrande över promemorian Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016

Yttrande över promemorian Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016 Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi Handelns betydelse för Sveriges ekonomi 2014 7% 6% 5% En halv miljon människor jobbar inom handeln 11 procent av alla sysselsatta i hela Sveriges ekonomi (privat och offentlig sektor) arbetar inom handeln

Läs mer

BAROMETERN STOCKHOLMS

BAROMETERN STOCKHOLMS STOCKHOLMS BAROMETERN FJÄRDE KVARTALET 14, 15-2-1. En rapport från Stockholms Handelskammare Byggindustrin väntas nyanställa kraftfullt under första kvartalet 15. Jobbtillväxten har varit god även fjärde

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 18.3.2015 2014/2210(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om Familjeföretag i Europa (2014/2210(INI)) Utskottet för industrifrågor,

Läs mer

Internationaliseringsguiden

Internationaliseringsguiden Utveckla ditt företag internationellt Internationaliseringsguiden Innehållsförteckning Internationell rådgivning och tjänster Business Sweden Business Region Göteborg/Enterprise Europe Network Connect

Läs mer

VINNOVAs Årskonferens 2005

VINNOVAs Årskonferens 2005 VINNOVAs Årskonferens 2005 Deltagarfrågor och kommentarer 1 Hur kan sverige dra nytta av globaliseringen? Exportera miljöadministration Bygg vidare på traditionen av starka exportörer Proaktiva Kombinera

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens.

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens. Förslag till inledande tal med rubriken Regeringens plan för klimatanpassning vid konferensen Klimatanpassning Sverige 2015 den 23 september 2015. Temat för konferensen är Vem betalar, vem genomför och

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Örebros näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Örebro län... 4 Småföretagsbarometern Örebro län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

BILAGA A till. förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

BILAGA A till. förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.12.2010 KOM(2010) 774 slutlig Bilaga A/kapitel 14 BILAGA A till förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet

Läs mer

Yttrande över promemorian Förändringar av husavdraget

Yttrande över promemorian Förändringar av husavdraget Regelrådet är ett oberoende särskilt beslutsorgan utsett av regeringen. Rådets uppgift består av att bedöma konsekvensutredningars kvalitet med hänsyn till de effekter författningsförslaget kan få för

Läs mer

EU-stöd, Program & fonder

EU-stöd, Program & fonder EU-stöd, Program & fonder Europa Direkt Mälardalen Europa Direkt Mälardalen Europa Direkt Mälardalen är ett informationskontor som ingår i nätverket Europe Direkt och vår uppgift är att sprida information

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

Konsekvensutredning av Jordbruksverkets förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:13) om växtskyddsavgifter m.m.

Konsekvensutredning av Jordbruksverkets förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:13) om växtskyddsavgifter m.m. Diarienummer 6.4.16 5851/13 Konsekvensutredning av Jordbruksverkets förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:13) om växtskyddsavgifter m.m. A Allmänt Beskrivning av problemet

Läs mer

Kommissionen främjar europeiska riskkapitalmarknader

Kommissionen främjar europeiska riskkapitalmarknader IP/98/305 Bryssel den 31 mars 1998 Kommissionen främjar europeiska riskkapitalmarknader Europeiska kommissionen har nu inlett ett omfattande initiativ för att främja utvecklingen av en stor alleuropeisk

Läs mer

Sveriges handel med Norge

Sveriges handel med Norge Kortversion Sveriges handel med Norge grannhandel med förhinder? Sveriges handel med Norge kortversion Sverige och Norge har ett intensivt utbyte av både varor och tjänster, och även av arbetskraft som

Läs mer

Väktare av EU:s finanser

Väktare av EU:s finanser SV Väktare av EU:s finanser EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN Granskning av EU-medel i hela världen Europeiska revisionsrätten är en EU institution som grundades 1977 och ligger i Luxemburg. Revisionsrätten har

Läs mer

Småföretagande i världsklass!

Småföretagande i världsklass! Småföretagande i världsklass! Vi vill att det är: lätt att starta företag kul att driva företag enkelt att driva företag tryggt att driva företag lönsamt att driva företag Vi är den växande organisationen

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

Från varor till tjänster

Från varor till tjänster Från varor till tjänster - Hur mäter vi det? Daniel Lennartsson, Birgitta Magnusson Wärmark, Malin Remes, SCB Almedalen 3 juli Statistikens betydelse och nytta för samhället SCB i Almedalen 2013 Andel

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash? Hur går det för Sveriges småföretag? Vi har hört mycket om krisens effekter i storbolagen, inledningsvis de finansiella företagen och de större

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 27 februari 2012 Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Makrofokus Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - Det tyska IFO-indexet

Läs mer

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1/2 Kompetensförsörjning och företagande Malin Thunborg 2015-07-06 Dnr: RUN 2015-257 Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB Region Östergötland och den nationella

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG

Läs mer

Halland och målen i Europas 2020-strategi

Halland och målen i Europas 2020-strategi 01054 Halland och målen i Europas 2020-strategi En rapport från Region Halland Halland och Europa 2020 strategin är en rapport från Region Halland framtagen av Regionkontoret oktober 2014. Halland och

Läs mer

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén 11 tematiska mål 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. 2. Öka

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Omställningskontoret+

Omställningskontoret+ Omställningskontoret+ Aktiva insatser för tillväxt och sysselsättning 2012 2014 FINANSIÄRER: Omställningskontoret+ BEFINTLIGT NÄRINGSLIV NYSTARTER & NYETABLERINGAR Almi Almi OK+ OK+ NFC Högskolan Väst

Läs mer

Svensk finanspolitik 2013

Svensk finanspolitik 2013 Svensk finanspolitik 2013 Finanspolitiska rådets rapport Pressträff 15 maj, 2013 Rådets uppgift Rådets uppgift är att följa upp och bedöma måluppfyllelsen i finanspolitiken och i den ekonomiska politik

Läs mer

Så kan små och medelstora företag bli mer delaktiga i standardisering

Så kan små och medelstora företag bli mer delaktiga i standardisering Så kan små och medelstora företag bli mer delaktiga i standardisering Näringslivsorganisationer och standardiseringsorgan kan bidra till att öka medvetenheten bland små och medelstora företag om nyttan

Läs mer

Riksbankens finansieringsenkät mars 2009

Riksbankens finansieringsenkät mars 2009 1 Riksbankens finansieringsenkät mars 2009 De allra flesta företag som ingått i Riksbankens enkät uppger att de fått den finansiering de behöver, men samtidigt är företagens finansieringssituation ansträngd.

Läs mer

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014-2020

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014-2020 FINANSIELLA INSTRUMENT I SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014-2020 SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014-2020 Europeiska kommissionen antog lagstiftningsförslag för sammanhållningspolitiken 2014-2020 i oktober 2011 Det

Läs mer

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel En ny vara eller tjänst En ny process för att producera en vara eller tjänst En ny form för industriell organisering En ny marknad eller sätt att nå

Läs mer

Möjligheter och framtidsutmaningar

Möjligheter och framtidsutmaningar Möjligheter och framtidsutmaningar Peter Norman, finansmarknadsminister Terminsstart pension, 8 februari 101 100 Djupare fall och starkare återhämtning av BNP jämfört med omvärlden BNP 101 100 101 100

Läs mer

Handelsstudie Island

Handelsstudie Island Handelsstudie Island Juni 2013 Andreas Thörnroos 2013-06-05 Sammanfattning Handelns utveckling totalt Sverige är ett av världens mest globaliserade länder och handeln har en avgörande betydelse för svensk

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE. Offentlig upphandling quo vadis? Rättsområde: Författare: Offentlig upphandling Emma Johannesson & Sara Karlsson Datum: 2012-08-28

GWA ARTIKELSERIE. Offentlig upphandling quo vadis? Rättsområde: Författare: Offentlig upphandling Emma Johannesson & Sara Karlsson Datum: 2012-08-28 GWA ARTIKELSERIE Titel: Offentlig upphandling quo vadis? Rättsområde: Författare: Offentlig upphandling Emma Johannesson & Sara Karlsson Datum: 2012-08-28 Dåliga upphandlingar, brister i äldreomsorgen,

Läs mer

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet Det ekonomiska läget 4 juli Finansminister Anders Borg Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

Fler växande företag fler jobb 2015-07-01

Fler växande företag fler jobb 2015-07-01 Fler växande företag fler jobb 2015-07-01 FÄRDPLAN MED SIKTE PÅ 2018 Alliansen presenterar fyra olika budgetar i höst Vi genomför en gemensam alliansutvärdering Vi formar ett äntringskansli inför regeringsskifte

Läs mer

Remissvar. Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför. budgetpropositionen för 2016 SVENSKT NÄRINGSLIV. Finansdepartementet Vår referens/dnr:

Remissvar. Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför. budgetpropositionen för 2016 SVENSKT NÄRINGSLIV. Finansdepartementet Vår referens/dnr: Skatte- och tuhavdel- Dnr 56/2015 2015-05-04 103 33 Stockholm Fi201 5/1734 Er referens/dnr: ningen Finansdepartementet Vår referens/dnr: www.svensktnaringsliv.se Org. Nr: 802000-1858 Postadress/Address:

Läs mer

Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel

Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel 543 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 133 24,50% G - Partihandel och

Läs mer

Planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020

Planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020 UTLYSNING 1 (5) Datum Diarienummer 2014-01-01 2013-05607 Reviderad 2014-06-16 Planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020 1 Utlysningens omfattning VINNOVA är Sveriges

Läs mer

Kunskap för stärkt arbetskraft 2014 års ekonomiska vårproposition

Kunskap för stärkt arbetskraft 2014 års ekonomiska vårproposition Kunskap för stärkt arbetskraft 2014 års ekonomiska vårproposition Finansmarknadsminister Peter Norman Statskontorets förvaltningspolitiska dag 9 april 2014 Internationell återhämtning - men nedåtrisker

Läs mer

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter e-survey Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter FÖRORD OCH KOMMENTAR Socala medier har nu på bred front slagit igenom som en naturlig del i kommunikation och

Läs mer

Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 11 november 2015 Stockholm

Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 11 november 2015 Stockholm Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 11 november 2015 Stockholm Nyckeltal för Finland Folkmängd 5.474.289 Förväntad BNP-utveckling +/- 0 % Inflation 2014 + 1,0 % Arbetslöshet 8,8 % Bostadsbyggande

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till. förslaget till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till. förslaget till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.4.2014 SWD(2014) 123 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN Följedokument till förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

RÄTTSLIGA FRÅGOR EUROPA EU:S PROGRAM FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR 2014-2020 I HELA. Rättsliga frågor

RÄTTSLIGA FRÅGOR EUROPA EU:S PROGRAM FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR 2014-2020 I HELA. Rättsliga frågor RÄTTSLIGA I HELA EUROPA EU:S PROGRAM FÖR RÄTTSLIGA 2014-2020 Rättsliga frågor EU-STÖD TILL ETT EUROPEISKT OMRÅDE FÖR RÄTTSLIGA Samarbete kring civil- och straffrättsliga frågor är nödvändigt för att kunna

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 10 Mars 2009 Kostnadsfria seminarier Minikurser ALMI Företagspartner: Aktuell information Företagarna: Tisdagsträff den 3 mars Kostnadsfria

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 2013 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG

Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 2013 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 213 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG Riksbankens företagsundersökning i september 213 Riksbankens företagsundersökning i september 213 tyder på en fortsatt,

Läs mer

Buy Smart+ Nationella erfarenheter: Sverige. Zagreb, 11 mars 2013. Christel Liljegren, Energikontor Sydost

Buy Smart+ Nationella erfarenheter: Sverige. Zagreb, 11 mars 2013. Christel Liljegren, Energikontor Sydost Buy Smart+ Nationella erfarenheter: Sverige Zagreb, 11 mars 2013 Christel Liljegren, Energikontor Sydost Upphandlingslagstiftning Svensk upphandlingslagstiftning omfattar huvudsakligen tre lagar. Lag (2007:1091)

Läs mer

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag Till: Energimyndigheten Box 310 631 04 Eskilstuna REMISSYTTRANDE Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag SABOs synpunkter Allmänt SABOs medlemsföretag de allmännyttiga kommunala

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer