Mariehamns Stad. Verksamhetsberättelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mariehamns Stad. Verksamhetsberättelse 2004. www.mariehamn.aland.fi"

Transkript

1 Mariehamns Stad Verksamhetsberättelse 2004

2 Äldrerådet Tekniska verken inkl. elverket

3 Mariehamns Stads verksamhetsberättelse 2004 Innehåll FÖRTROENDEVALDA stadsfullmäktige och stadsstyrelse 2-3 STADSDIREKTÖREN 4 EKONOMISK ÖVERSIKT 5 Resultat 5 Balans 6 Finansieringskalkyl 7 Finansiella nyckeltal 8 Drift och investering Koncernen 12 PERSONAL 14 MILJÖ 16 STADENS ORGANISATION 18 ALLMÄNNA SEKTORN STADSLEDNING 19 BYGGNADSNÄMNDEN 21 MILJÖNÄMNDEN 23 RÄDDNINGSNÄMNDEN 25 SOCIALA SEKTORN SOCIALNÄMNDEN, ALLMÄN SOCIAL VERKSAMHET 27 BARNOMSORGEN 30 OMSORG OCH HANDIKAPPSTÖD 33 TROBERGSHEMMET 36 UTBILDNINGS- OCH FRITIDSSEKTORN SKOLNÄMNDEN 38 KULTURNÄMNDEN 40 MEDBORGARINSTITUTET 42 POMMERNNÄMNDEN 44 FRITIDSNÄMNDEN 46 MARIEBAD 48 TEKNISKA SEKTORN TEKNISKA NÄMNDEN, ALLMÄN TEKNISK VERKSAMHET 50 ELVERKET 54 VA-VERKET 57 HAMNNÄMNDEN 59 STADSPLANENÄMNDEN 61 FÖRTROENDEVALDA i nämnder REVISIONSBERÄTTELSE 64

4 Stadsfullmäktige Första raden från vänster: Peter Andersson, Anita Karlsson, Ulla Andersson, Folke Sjölund, Tage Silander, Christian Beijar, Birgitta Hermans, Henrik Boström. Andra raden: Anna Janson, Katrin Sjögren, Sune Alén, Sten-Erik Abrahamnsson, Maria Hägerstrand-Mattsson, Anne- Helena Sjöblom, Leena Raitanen, Roger Jansson, Karl-Göran Eriksson. Tredje raden: Pia Arnio, Ronald Boman, Stefan Snellman, Leif Johansson, Fredrik Lindqvist, Carl-Johan Wikström. Tage Silander, ordf. Folke Sjölund, I vice ordf., vice gruppordf. Christian Beijar, II vice ordf, gruppordf. Pia Arnio Sten-Erik Abrahamsson Sune Alén Ulla Andersson Ronald Boman, gruppordf. Henrik Boström Camilla Gunell Birgitta Hermans vice gruppordf. Anna Janson Roger Jansson Anita Karlsson Fs Lib Soc Lib Soc Lib Soc Ål fr Fs Soc Fs Lib Fs Soc Mikael Lagström Rauli Lehtinen Harriet Lindeman Fredrik Lindqvist Britt Lundberg Roger Nordlund Tom Pussinen, gruppordf. Leena Raitanen, vice gruppordf. Anne-Helena Sjöblom Katrin Sjögren, gruppordf. Stefan Snellman Kristina Sundman, gruppordf. Carl-Johan Wikström, vice gruppordf. Fs Lib Fs Fs C C Fs Soc Soc Lib Soc Ob Lib 2 Verksamhetsberättelse

5 Stadsstyrelsen Från vänster Lotta Wickström-Johansson, Lib, Johan Ehn, Fs, II vice ordf. Christian Nordas, Lib, ordförande Barbro Sundback, Soc, Erica Sjöström, C, I vice ordf. Anneli Ahlgren, Fs och Martin Nilsson, Soc. Mariehamns Stad

6 Stadsdirektörens överblick Glädjande nog har stadens befolkning börjat öka igen och har under året vuxit med 86 personer. Staden hade invånare den 31 december De bostäder som staden satsat på de senaste åren har äntligen givit resultat i ökad inflyttning. Hushållens storlek blir allt mindre och i Mariehamn är medelstorleken 2,1 personer. Det märks bl.a. av att antalet barn i förskoleåldern har minskat. Många barnfamiljer väljer att flytta till stadens randkommuner har varit de stora investeringarnas år. Mariebad och Tekniska Verkens kontorsbyggnad invigdes. Arbetet med den nya kaj 6 och det nya Lotsbroverket påbörjades. Daghemmet Wäktars renoverades och förstorades samt daghemmet Blåbärets projektering blev klar. Investeringar för 17,5 miljoner euro har förverkligats under året av budgeterade 26 miljoner. Drygt 8,1 miljoner euro har förskjutits till De stora investeringarna märks även i stadens lånebörda. Lån på 14,7 miljoner euro för investeringar upptogs under året. Detta innebär att stadens totala lånebörda nu är 24,1 miljoner euro. Balansomslutningen för år 2004 är 122,1 miljoner euro och anläggningstillgångarna har ökat med drygt 13 miljoner euro. Staden har med sina 16 procent framhärdat i att ha lägst kommunalskatt, även jämfört med riket. Budgeten för skatteintäkter har inte nåtts. Effekterna av att det allmänna avdraget slopats har inte blivit som förväntat. Kommunalskatteintäkterna blev drygt 2 miljoner euro lägre än beräknat. Verkan av det ökade förvärvsavdraget har inte kompenserats fullt ut. Landskapet ersatte staden med cirka euro mindre än den budgeterade kompensationen på 50 %. Därutöver minskade landskapet sina allmänna landskapsandelar, i samband med att det allmänna avdraget försvann, med drygt euro mer än vad kommunalskatterna ökade. Även om stadens kostnader totalt hållit sig inom budgetramen blev resultatet ett underskott på 1,44 miljoner euro. Stadens personal ökade med 31,23 årsarbetskrafter. Den största ökningen är en följd av det nyöppnade Mariebad. I övrigt är det främst äldreomsorgen som fått ytterligare resurser. Sjukfrånvaron ligger under rikets genomsnitt och minskade något jämfört med året innan. Lönerna höjdes med i medeltal 2,6 %. Ett personalstrategiskt program har antagits vilket innebär många olika satsningar på personalen som kommer att genomföras stegvis. Staden har under året haft en hel del rättsprocesser som inneburit förseningar av en del större projekt som kajbygget och Lotsbroverket. Rättsprocesserna med anledning av rederiernas besvär år 1999 över hamntaxans utformning pågår alltjämt. En ny process om skadestånd har dessutom väckts med anledning av de tidigare processerna om hamnavgifter. En generalplan för staden håller på att tas fram. Medborgarna har kontinuerligt informerats och många har haft synpunkter på planen. Planen antas av stadsfullmäktige IFK Mariehamn har lyckats med det fantastiska att kvala in i den finska fotbollsligan. Detta innebär en stor PR för staden men det innebär också att staden får en hel del åtaganden. Idrottsparken måste byggas ut för att klara en standard som krävs för ligamatcher, stor publik och TV-sändningar. Stadens kärnverksamheter har fortsättningsvis kunnat hållas på en mycket god nivå. Vi kan stoltsera med en hög nivå på barnomsorg, skola och äldreomsorg samt bra kommunalteknik. Dessutom är staden både välskött och vacker. Jag vill tacka alla anställa och förtroendevalda för ett värdefullt arbete för vår stad. Ritva Sarin Grufberg 4 Verksamhetsberättelse

7 Ekonomisk översikt Stadens samtliga externredovisade intäkter och kostnader under året Resultaträkning 1) Budget Bokslut Bokslut I euro år Verksamhetsintäkter , , ,34 Försäljningsintäkter , , ,19 Avgiftsintäkter , , ,61 Understöd och bidrag , , ,85 Övriga intäkter , , ,69 Verksamhetskostnader , , ,74 Personalkostnader: , , ,29 Löner och arvoden , , ,98 Lönebikostnader: , , ,31 - pensionskostnader , , ,48 - övriga lönebikostnader , , ,83 Köp av tjänster , , ,83 Material, förnödenheter och varor , , ,63 Understöd , , ,55 Övriga verksamhetskostnader , , ,44 Verksamhetsbidrag , , ,40 Skatteintäkter: , , ,33 Kommunalskatt 2) , , ,17 Fastighetsskatt , , ,70 Samfundsskatt , , ,46 Övriga skatteintäkter , , ,00 Landskapsandelar, kompensationer 3) , , ,23 Driftsbidrag , , ,16 Finansiella intäkter och kostnader: , , ,97 Ränteintäkter , , ,72 Övriga finansiella intäkter 0, , ,99 Räntekostnader , , ,93 Övriga finansiella kostnader 0, , ,75 Årsbidrag , , ,19 Planenliga avskrivningar , , ,70 Extraordinära kostnader 0,00 0, ,02 Årets resultat , , ,47 Ökning (-), minskning (+) av fonder , , ,98 Årets överskott (underskott) , , ,45 1) Budgetändringar i euro under året: försäljningsintäkter ,69, övriga intäkter ,63, personalkostnader ,00, köp av tjänster ,36, material, förnödenh. o varor ,33, övriga verksamhetskostnader ,21. 2) Kommunalskatteintäkter Bokslut Bokslut I euro S:a kommunalskatteintäkter totalt , ,17 S:a årets förskottsuppbörd , ,99 Slopandet av det allmänna avdraget på Åland ,23 Övrig förskottsuppbörd , ,99 S:a tidigare års kommunalskatt , ,18 Föregående års rättelser och förskottsåterbäringar , ,40 Övrig tidigare års kommunalskatt , ,58 3) Landskapsandelar och kompensationer Budget Bokslut I euro S:a landskapsandelar och kompensationer totalt , ,01 S:a landskapsandelar: , ,71 Socialvård , ,84 Grundskola , ,55 Medborgarinstitut , ,96 Bibliotek , ,16 Idrotts-, ungdoms- och kulturverksamhet , ,00 Allmänna landskapsandelar: , ,80 - därav utjämning (effekten av det allmänna avdraget) , ,52 - därav justeringsbelopp , ,28 S:a landskapskompensationer: , ,30 Kompensation för utökat förvärvsinkomstavdrag , ,48 Uteblivna intäkter från kapitalinkomstbeskattningen 0, ,17 Komp. för ny fördelningsnyckel av samfundsskatt 0, ,65 Mariehamns Stad 2004 Ekonomisk översikt 5

8 Stadens tillgångar (aktiva) med det egna kapitalet och skulderna (passiva) per Balansräkning 1) Budget Bokslut Bokslut I euro år AKTIVA , , ,20 A BESTÅENDE AKTIVA , , ,12 I Immateriella tillgångar , , ,72 1. Immateriella rättigheter ,00 0,00 0,00 2. Datorprogram 0, , ,13 3. Övriga utgifter med lång verkningstid 0, , ,59 ll Materiella tillgångar , , ,33 1. Mark- och vattenområden , , ,93 2. Byggnader , , ,58 3. Fasta konstruktioner o anordningar , , ,23 4. Maskiner och inventarier , , ,00 5. Övriga materialla tillgångar , , ,01 6. Förskottsbetalningar, pågående nyanläggningar 0, , ,58 lll Placeringar , , ,07 1. Aktier och andelar , , ,07 B FÖRVALTADE MEDEL , , ,64 1. Landskaps- o. statliga uppdrag , , ,70 2. Donationsfondernas särskilda täckning , , ,94 C RÖRLIGA AKTIVA , , ,44 I Omsättningstillgångar , , ,20 4. Övriga omsättningstillgångar , , ,20 ll Fordringar , , ,76 Långfristiga fordringar , , ,51 2. Lånefordringar , , ,71 3. Övriga fordringar 0, , ,80 Kortfristiga fordringar , , ,25 1. Kundfordringar , , ,31 2. Lånefordringar 0, , ,78 3. Övriga fordringar 0, , ,56 4. Resultatregleringar 0, , ,60 lv Kassa och bank , , ,48 PASSIVA , , ,20 A EGET KAPITAL , , ,54 l Grundkapital , , ,31 ll Anslutningsavgiftsfond ,00 0, ,36 lv Övriga egna fonder , , ,72 V Över-/underskott från tidigare år , , ,70 Vl Över-/underskott för räkenskapsåret , , ,45 C AVSÄTTNINGAR 0, , ,00 2. Övriga avsättningar 0, , ,00 D FÖRVALTAT KAPITAL , , ,42 1. Landskaps- o. statliga uppdrag , , ,70 2. Donationsfondernas kapital , , ,56 3. Övrigt förvaltat kapital 3 402, , ,16 E FRÄMMANDE KAPITAL , , ,24 l Långfristigt främmande kapital , , ,24 2. Lån från finansinstitut, försäkringsinrättningar , , ,22 3. Lån från offentliga samfund 0, , ,39 7. Övriga skulder 0, , ,63 ll Kortfristigt främmande kapital , , ,00 2. Lån från finansinstitut, försäkringsinrättningar , , ,88 3. Lån från offentliga samfund 0, , ,20 6. Skulder till leverantörer 0, , ,45 7. Övriga skulder 0, , ,33 8. Resultatregleringar 0, , ,14 1) Inga budgetändringar under året. 6 Ekonomisk översikt Verksamhetsberättelse

9 Stadens kassaflöde och förändring av kassamedel under året Finansieringskalkyl 1) Budget Bokslut Bokslut I euro år Den egentliga verksamhetens och investeringarnas kassaflöde Internt tillförda medel: , , ,77 Årsbidrag , , ,19 Extraordinära poster 0,00 0, ,02 Rättelseposter till internt tillförda medel , , ,40 Investeringar: , , ,34 Investeringar i anläggningstillgångar , , ,76 Finansieringsandelar till investeringsutgifter 0, , ,86 Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar 0, , ,56 Nettokassaflödet för den egentliga verksamheten och investeringarna , , ,57 Finansieringens kassaflöde Förändringar av lånestocken: , , ,18 Ökning av långfristiga lån , , ,00 Minskning av långfristiga lån 0, , ,57 Förändring av kortfristiga lån 0, , ,75 Förändring av eget kapital 0, , ,92 Övriga förändringar av likviditeten: 0, , ,60 Förändring av förvaltade medel och förvaltat kapital 0, , ,40 Förändring av omsättningstillgångar 0, , ,91 Förändring av långfristiga fordringar 0, , ,33 Förändring av kortfristiga fordringar 0, , ,04 Förändring av räntefria lång- och kortfristiga skulder 0, , ,60 Finansieringens nettokassaflöde , , ,50 Förändring av kassamedel 0, , ,07 Kassamedel 31 december , , ,48 Kassamedel 1 januari , , ,55 Summa förändring av kassamedel 0, , ,07 1) Inga budgetändringar under året. Av staden utgivna lån Bokslut Bokslut I euro per 31 december Egna externt utgivna lån Fastighets Ab Marstad 0, ,63 Fastighets Ab Möckelöbrinken , ,63 Lån ur bostadsproduktionsfonden , ,91 Mariehamns FBK , ,71 Summa , ,88 Förmedlade landskapslån Daghemmet Solrosen rf 9 973, ,26 Mariehamns Seglarförening r.f , ,37 FRK, Mariehamns avdelningen , ,46 Ålands Cancerförening rf , ,51 Landskapsfören. Folkhälsan på Åland r.f , ,45 Ålands Fredsförening-Emmaus 6 608, ,93 Summa , ,98 Interna lån Mariehamns stads Elverk 0, ,63 Summa av staden utgivna lån , ,49 Mariehamns Stad Ekonomisk översikt

10 Finansiella nyckeltal Budget Bokslut Bokslut år Invånarantal 31 december Drift Verksamhetsintäkter i procent av verksamhetskostnaderna: 38,2 % 39,7 % 38,8 % - nyckeltalet beskriver avgiftsfinansieringens andel av verksamhetskostnaderna. Årsbidraget i procent av avskrivningarna: 98,7 % 64,5 % 118,9 % - utgångspunkten är att kommunens egna medel är tillräckliga om årsbidraget är lika stort d.v.s 100% som de avskrivningar på anläggningstillgångar som ska avdras från det. Årsbidrag euro/invånare: årsbidrag per invånare är ett nyckeltal som används allmänt för bedömning av om den egna finansieringen är tillräcklig. Investeringar Intern finansiering av investeringar i procent: 24,1 % 16,6 % 29,9 % - nyckeltalet anger hur stor del av den egna anskaffninsutgiften för investeringar som har finansierats med internt tillförda medel. Resterande andel upp till 100% finansieras genom försäljning av anläggningstillgångar, lån eller minskning av kassamedlen. Intern finansiering av kapitalutgifter i procent: 24,1 % 15,4 % 27,8 % - detta nyckeltal utvisar årsbidragets procentuella andel av det totala beloppet av egna anskaffningsutgifter för investeringar, nettoökningen av utgivna lån och amorteringar på lån. Räntor och amorteringar på lån Låneskötselbidrag: 2,9 1,8 3,4 - låneskötselbidraget visar om kommunens interna finansiering täcker räntor och amorteringar på främmande kapital. Finansieringen täcks om nyckeltalets värde är 1 eller större. Likviditet Kassamedel 31 december i miljoner euro: 4,5 4,2 6,1 - till kassamedel räknas finansiella värdepapper samt kassa och banktillgodohavanden. Kassautbetalningar i miljoner euro: 75,2 78,1 72,8 - beloppet visar de sammanlagda utbetalningarna som skett under året. Likviditet (kassadagar): nyckeltalet anger hur många dagars kassautbetalningar som kan täckas med kommunens kassamedel. Soliditet Soliditetsgrad i procent: 73,3 % 70,5 % 80,1 % - soliditeten beskriver kommunens förmåga att bära underskott och kapacitet att klara av sina åtaganden på lång sikt. En soliditetsgrad på 70% kan inom den kommunala ekonomin anses vara ett eftersträvansvärt mål. 100% betyder att samtliga ägda tillgångar har finansierats med egna medel. Finansieringsförmögenhet Finansieringsförmögenhet euro/invånare: nyckeltalet utvisar om de likvida tillgångarna räcker till för återbetalning av det främmande kapitalet. Lån Relativ skuldsättningsgrad i procent: 51,4 % 56,8 % 33,9 % - här anges hur stor del av kommunens verksamhetsintäkter som skulle behövas för återbetalning av det främmande kapitalet. Lånestock 31 december i miljoner euro: 25,5 24,6 10,8 - till lånestocken räknas hela det främmande kapitalet minus erhållna förskott, skulder till leverantörer, resultatregleringar och övriga skulder. Stadens budgetvärde (25,5) är här beräknad från 2003 års värde (10,8) plus 2004 års budgeterade ökning av de långfristiga lånen (14,7). Lån euro/invånare: lånebeloppet per invånare får man genom att dividera lånestocken med kommunens invånarantal vid utgången av bokslutsåret. 8 Ekonomisk översikt Verksamhetsberättelse

11 Borgensförbindelser m.m Bokslut Bokslut I euro per 31 december år Fastighets- och bostadsbolag: Fastighets Ab Marstad , ,86 Fastighets Ab Dalnäs , ,09 Summa , ,95 Övriga bolag och samfund där staden innehar majoritet: Stiftelsen Sjöfartskvarteret i Mariehamn r.s ,00 0,00 Mariehamns Energi Ab , ,68 Summa , ,68 Övriga samfund: Mariehamns Bioenergi Ab , ,04 Mariehamns Seglarförening r.f , ,80 Ridklubben Sleipner r.f , ,79 Strandnäs FBK , ,00 Summa , ,63 Borgensförbindelser totalt , ,26 Oindrivet underhållsbidrag , ,60 Anslagens totala driftsresultat per kontogrupp Drift per kontogrupp Budget Bokslut Bokslut I euro år DRIFT (+) Kommunbidrag , , ,96 (+) Försäljningsintäkter , , ,19 (+) Avgiftsintäkter , , ,61 (+) Interna intäkter , , ,00 (+) Övriga intäkter , , ,82 (=) Summa intäkter , , ,58 (-) Personalkostnader , , ,29 (-) Köp av tjänster , , ,24 (-) Material , , ,52 (-) Lokalhyror (interna) , , ,78 (-) Lokalhyror (externa) , , ,37 (-) Avskrivningar , , ,24 (-) Internränta , , ,07 (-) Interna kostnader , , ,95 (-) Övriga kostnader , , ,78 (=) Summa kostnader , , ,24 (=) Summa driftsresultat , , ,34 RESULTATRÄKNINGENS VERKSAMHETSBIDRAG Verksamhetens intäkter , , ,62 Verksamhetens kostnader , , ,20 Verksamhetsbidrag anslag totalt , , ,58 Verksamhetsbidrag totalt inkl. finansiering , , ,40 Mariehamns Stad 2004 Ekonomisk översikt 9

12 Stadens kommunala driftsbidrag till verksamheterna under året Drift Budget Bokslut Bokslut I euro inkl interna transaktioner år ) S:a kommunbidrag totalt , , ,69 Allmänna sektorn , , ,78 Stadsledning , , ,00 Byggnadsnämnden , , ,01 Miljövårdsnämnden , , ,35 Räddningsnämnden , , ,42 Sociala sektorn , , ,66 Allmän social verksamhet , , ,26 Barnomsorgen , , ,82 Omsorg- och handikappstöd , , ,60 Trobergshemmet , , ,98 Utbildnings- och fritidssektorn , , ,51 Skolnämnden , , ,04 Kulturnämnden , , ,16 Medborgarinstitutet , , ,11 Pommernnämnden , , ,26 Fritidsnämnden , , ,94 Mariebad , ,01 - Tekniska sektorn , , ,13 Stadsplanenämnden , , ,09 Allmän teknisk verksamhet , , ,04 S:a skattefinansierad verksamhet , , ,08 Elverket , , ,65 VA-verket , , ,38 Hamnnämnden , , ,36 S:a avgiftsfinansierad verksamhet , , ,39 1) Budgetändringar på driften under året presenteras under respektive anslag. Andelen kommunbidrag per sektor inom skattefinansierad verksamhet år 2004 i % Resultatet per anslag inom avgiftsfinansierad verksamhet år 2004 i euro Elverket VA-verket Hamnnämden , , ,21 10 Ekonomisk översikt Verksamhetsberättelse

13 Stadens nettoinvesteringar under året Investering Budget Bokslut Bokslut I euro år S:a nettoinvestering totalt , , ,82 Allmänna sektorn , , ,56 Stadsledning , , ,89 Räddningsnämnden , , ,67 Sociala sektorn 0,00 0, ,63 Allmän social verksamhet 0,00 0, ,97 Trobergshemmet 0,00 0, ,66 Utbildnings- och fritidssektorn , , ,25 Skolnämnden , , ,57 Kulturnämnden , , ,59 Medborgarinstitutet ,00 0, ,33 Pommernnämnden , , ,74 Fritidsnämnden , , ,02 Tekniska sektorn , , ,10 Stadsplanenämnden , ,85 0,00 Allmän teknisk verksamhet , , ,10 S:a skattefinansierad verksamhet , , ,54 Elverket , , ,40 VA-verket , , ,98 Hamnnämnden , , ,90 S:a avgiftsfinansierad verksamhet , , ,28 1) Budgetändringar på driften under året presenteras under respektive anslag. Investeringsinkomster och utgifter år 2004 Stadens avskrivningstider Immateriella tillgångar; 5 år, Materiella tillgångar; Mark- och vattenområden ingen avskrivning, Förvaltnings- och institutionsbyggnader 40 år, Bostadsbyggnader 40 år, Fabriks- och produktionsbyggnader 30 år, Fritidsbyggnader 30 år, Ekonomibyggnader 20 år, Vattendistributionsnät 30 år, Avloppsnät 30 år, Fjärrvärmenät 20 år, Övriga jord- och vattenkonstruktioner 20 år, Broar, kajer och badinrättningar 20 år, Naturgasnät 20 år, Gator, vägar, torg och parker 20 år, Elledningar, transformatorer, utomhusbelysning 20 år, Övriga rör- och kabelnät 20 år, Fasta lyft- och flyttanordningar 20 år, Maskinerier och anordningar vid el-, vatten- o. dyl. verk. 10 år, Trafikregleringsanordningar 10 år, Övriga fasta maskiner, anordningar och konstruktioner 10 år, Telefonnät, central och abbonentcentraler 10 år, Fartyg av järn 15 år, Övriga tunga maskiner 10 år, Fartyg av trä och andra flytande arbetsmaskiner 10 år, Sjukhus-, hälsovårds- o. dyl. anordningar 10 år, Övriga transportmedel 10 år, Övriga rörliga arbetsmaskiner 10 år, Övriga lätta maskiner 10 år, Övriga anordningar och inventarier S år, Adb-utrustning 3 år, Övriga materiella nyttigheter; Ingen avskrivning, Pågående nyanläggningar; Ingen avskrivning, Placeringar; Ingen avskrivning. Mariehamns Stad 2004 Ekonomisk översikt 11

14 KONCERNEN Under året har Mariehamns stad utökat sitt aktieinnehav i dottersamfundet Fastighet Ab Marstad med euro samt i ägarintressesamfundet Ålands Industrihus Ab med euro för färdigställandet av teknikbyn ITiden. Koncernens balansomslutning år 2004 slutade på ,55 euro. Kommunkoncernen utgör en ekonomisk helhet med Mariehamns stad som modersamfund. Syftet med att presentera en balansräkning för koncernen är i första hand att ge en rättvisande bild av koncernens ekonomiska ställning som om koncernsamfunden utgjorde en enda bokföringsskyldig. I enlighet med anvisningar från kommunsektionens bokföringsnämnd, ingår, förutom Mariehamns stad, följande affärsverk, dottersamfund och kommunalförbund i koncernens balansräkning år 2004: Elverket som affärsverk, Fastighets Ab Marstad, Fastighets Ab Dalnäs, Mariehamns Centralantenn Ab, Stiftelsen Sjöfartskvarteret, Mariehamns Energi Ab, Ålands Omsorgsförbund kf, Ålands Kommunförbund kf, Södra Ålands Högstadiedistrikt kf (50% av träningsundervisningen) och Ålands miljöservice kf. Koncerninterna fodringar och skulder har eliminerats. Stadens ägarandel har likaså eliminerats med den s.k. parivärdemetoden. Den innebär att aktier och andelar i koncernsamfunden minskar balansräkningen under posten Bestående aktiva/placeringar med lika stor andel som koncernens aktiekapital eller grundkapital under Eget kapital minskar. Den andel i övriga koncernsamfund som staden inte äger har redovisats under minoritetsandelar. Kommunalförbundens andel i koncernens balansräkning har beräknats post för post utifrån ägarandelen. Stadens ägarandel av Södra Ålands Högstadiedistrikt har beräknats fram genom att ta stadens del i träningsundervisningen och multiplicera detta med träningsundervisningens andel av högstadiedistriktets totala grundkapital. Koncernens organisation och ägarandel i % Samägda samfund Svinryggens Deponi 50% Intressesamfund FAB Nyfahlers 42% Ålands Vatten 38% Ålands Kommunförbund 41% Ålands Problemavfall 28% Ålands Omsorgsförbund 44% Södra Ålands högstadiedistrikt, träningsundervisningen 50% Ålands Vindenergi Andelslag 21% Ålands Energi 50% Kraftnät Åland Ab 1) 19% Kraftnät Åland 6% Mariehamns Energi 20% ( 1) direkt och indirekt ägande via Ålands Energi: 22%) Ålands Miljöservice 49% Mariehamns Stad Dottersamfund Mariehamns Energi 2) 60% Mariehamns Centralantenn 100% FAB Marstad 100% Stiftelsen Sjöfartskvarteret 100% ( 2) direkt o. indirekt ägande via Ålands Energi: 70%) Mariehamns Bio Energi 3) 50% FAB Dalnäs 60% BAB Styrmansg. 7 42% BAB Köpmansg % ( 3) direkt o. indirekt ägande via Ålands Energi: 35%) 12 Ekonomisk översikt Verksamhetsberättelse

15 Koncernens tillgångar (aktiva) med det egna kapitalet och skulderna (passiva) per 31 december Koncernens balansräkning Bokslut Bokslut Förändring I euro AKTIVA , ,66 8,7% A BESTÅENDE AKTIVA , ,51 13,7% I Imateriella tillgångar , ,88 31,0% II Materiella tillgångar , ,39 12,8% Ill Placeringar , ,23 35,6% B FÖRVALTADE MEDEL , ,63-7,8% C RÖRLIGA AKTIVA , ,52-22,7% I Omsättningstillgångar , ,40-51,8% II Fordringar , ,68 9,4% Långfristiga fordringar , ,51 80,9% Kortfristiga fordringar , ,17-2,3% III Finansiella värdepapper 0, ,00 100,0% IV Kassa och bank , ,44-42,9% PASSIVA , ,66 8,7% A EGET KAPITAL , ,59-4,5% MINORITETSANDELAR , ,73-39,3% B AVSKR.DIFF. OCH RESERVER , ,07-89,1% C AVSÄTTNINGAR , ,00 100,0% D FÖRVALTAT KAPITAL , ,42-7,3% E FRÄMMANDE KAPITAL , ,85 33,2% I Långfristigt , ,13 45,3% II Kortfristigt , ,72-3,3% Koncernfinansiella nyckeltal Bokslut Bokslut Förändring Koncernens årsresultat, milj.euro -1,5 1,0-262,5% Räkenskapsperiodens resultat (ingår i det egna kapitalet) Kassamedel 31.12, milj.euro 6,4 11,3-43,5% Kassa, bank och finansiella värdepapper Kassalikviditet 46,7% 79,9% -41,5% Kassa, bank och finansiella värdepapper/ kortfristiga skulder Soliditetsgrad i procent 51,6% 58,7% -12,1% Eget kapital/balansomslutningen Lånestock 31.12, milj.euro 58,2 41,4 40,4% Främmande kapitalet minus erhållna förskott, skulder till leverantörer, resultatregleringar och övriga skulder Lån euro/invånare ,3% Lånestock per invånare i euro Mariehamns Stad 2004 Ekonomisk översikt 13

16 PERSONAL Vid årsskiftet hade staden 817 inrättade anställningsförhållanden, motsvarande 767,62 årsarbetare. Antalet ordinarie och tillfälligt anställda aktivt i arbete uppgick tillsammans till 839 st enligt följande: Antalet anställda totalt kv män därav tillfälligt anställda totalt kv män beviljade någon totalt form av ledighet kv män aktivt i arbete totalt kv män Åldersfördelningen på tillsvidare anställda: Åldersfördelning, personal med ordinarie anställning Anställningsförhållanden År 2004 inrättades nya anställningsförhållanden motsvarande 31,23 årsarbetare. Årsarbetare är sysselsättningsprocenten x 12 /anställningstid i månader. Nya anställningar under åren Diagrammet ovan visar volymökningen i fråga om tjänster och arbetsförhållanden under perioden I enlighet med fastslagna principer om tjänster och arbetsavtalsförhållanden har man fortsatt att renodla anställningsförhållandena i samband med naturlig avgång. Tjänster bör finnas endast i sådana fall då det enligt kommunallagen eller annan speciallag är obligatoriskt samt då arbetsuppgifterna innehåller myndighetsuppgifter, dvs. beslutsfattande, föredragning eller andra ansvarsfulla beredningsuppgifter. Ett tjänsteförhållande är ett offentligrättsligt anställningsförhållande. De viktigaste normerna som reglerar tjänsteförhållanden finns i kommunallagen och i lagen om kommunala tjänsteinnehavares anställningstrygghet. Den rättsliga ställningen för personal i arbetsavtalsförhållande bestäms i huvudsak på samma sätt som inom den privata sektorn. Viktiga stadganden finns i lagen om arbetsavtal. I de kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalen finns bestämmelser om anställningsvillkor för såväl tjänsteinnehavare som arbetstagare. Totalt fanns det 817 inrättade anställningsförhållanden (767,62 årsarbetare) per enligt följande: Medelåldern var 45 år 11 månader och 5 dagar. För tillsvidare anställda och visstidsanställda sammanlagt var medelåldern 40 år 11 månader och 0 dagar. arbetsavtals- tjänst totalt förhållande 2004 Heltid Deltid Personal Verksamhetsberättelse

17 Antalet årsarbetare (baserat på inrättade vakanser) fördelade sig på de olika verksamheterna enligt följande: Centralförvaltningen Byggnadsinspektionen Miljökontoret Räddningsverket Allmän social vht Barnomsorg Omsorg o. Handikapp Trobergshemmet Skolförvaltn. Kulturförvaltn. Medborgarinst. Pommern Fritidsförvaltn. Mariebad Allm.teknisk vht Elverket VA-verket Hamnen Stadsplanekontoret Löner I enlighet med kollektivavtalsuppgörelserna höjdes lönerna med i medeltal 2,6 %. Årets lönesumma uppgick till 23,8 milj.euro (2003: 22,4 milj.euro). Under året verkställdes etapp I inom arbetet att fastställa grundlönen på basen av en värdering av arbetsuppgifternas svårighetsgrad inom tillämpningsområdet för det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA). För personalutbildning användes euro, vilket utgör 1,5 % (2003: 1,8 %) av lönekostnaderna. Övrig frånvaro framgår ur följande cirkeldiagram Frånvaro Sjukfrånvaron under år 2004 utgjorde sammanlagt sjukdagar fördelade på tillfällen, i medeltal 6,9 sjukdagar/ tillfälle. Antalet sjukdagar/anställd utgjorde 10,9 dagar. Sjukfrånvaron från år 2001 framåt har utvecklats på följande sätt: År Antal sjukdagar Personer som varit sjuka Antal sjukfrånvarotillfällen Sjukdagar/tillfälle 7,2 7,2 7,4 6,9 Sjukdagar/anställd 12,0 11,6 12,1 10,9 Pensioner Under år 2004 beviljades 12 personer någon form av pension. Pensionsform År Ålderspension Förtidspension Deltidspension Rehabiliteringsstöd Invalidpension Delinvalidpension Mariehamns Stad 2004 Personal 15

18 MILJÖ Stadens övergripande miljöbeslut och miljöpolicy Stadens miljöpolicy, som fastställdes år 2002, är stadsledningens åtagande inom miljöområdet och anger därmed riktlinjer för hur staden skall styras inom miljöområdet. Ytterligare ett led är att arbeta genom olika åtgärdsprogram för att uppfylla fastställda miljömål inom alla verksamhetsområden. Miljöledningssystem Mariehamns stad arbetar i enlighet med intentionerna i miljöledningsstandarden ISO Miljöledningsarbetet syftar till att ständigt förbättra stadens miljöprestanda och därmed bidra till en hållbar utveckling i Mariehamn stad. Året som gick Miljöprövningsnämnden har gett staden miljötillstånd för byggande av Kaj 6 och tillståndsansökan för fortsatt drift av Västra hamnen lämnades in. Lotsbroverkets utbyggnad med kväverening har påbörjats. Tillstånd för befintlig reningsanläggning vid brandövningsplatsen vid Räddningsverket har också givits. Svinryggens deponi Ab har fått ett förlängt tillstånd för mottagning och deponering av sorterat avfall till Mariehamns energi har fått miljötillstånd för fortsatt drift av panncentraler. Implementeringen av stadens avfallsplan 2002 har fortsatt bl.a. genom att förberedelser för den s.k. bruna kompostlinjen har gjorts. Förberedelser har gjorts för att överföra stadens ansvar för renhållningen till kommunalförbundet Ålands miljöservice. Staden har till landskapsregeringen överlämnat en avfallsplan, som innefattar Västra hamnen, Östra hamnen samt småbåtshamnarna. En mycket lyckad komposteringskampanj i början av året resulterade i att andelen hushåll som komposterar inom fastighet i staden nu är 58 %. Mariehamns stad har som tidigare år uppmärksammat den internationella Bilfria dagen den 22 september. Ett kvarter runt Övernäs skola och Mariehamns kyrka stängdes av under dagen. Både positiva och negativa röster höjdes under evenemanget. Temat för 2004 var säkra gator för barn och flera aktiviteter i skolorna gav värdefull information med avseende på framtida trafiksäkerhet. Miljökontoret har fortsatt att renodla sin roll som stabsfunktion samt bidragit med rådgivning så att övriga förvaltningar har fått hjälp med avfallsfrågor och miljötillståndsärenden. Miljönyckeltal Nedan presenteras nyckeltalen för miljötillståndet i Mariehamns Stad. Nyckeltalen används för att mäta stadens miljöarbete. Avfall & Återvinning kg/inv, år mängd hushållsavfall per person 183,9 199,8 178,5 158,6 mängd inlämnat farligt avfall per person 9,1 9,1 11,9 11,5 mängd inlämnat till återvinning per person 114,1 112,9 117,7 148,5 Hamnavfall m 3 /år Spilloljor 142,3 Fast avfall 166,2 Toalettavfall 12 Kompostering %, år andel hushåll som komposterar i Mariehamn 47,5 47,4 48,5 58,2 Vatten m 3 /person, år vattenförbrukning per person 87,5 92,3 93,8 95,9 Utsläpp till vatten kg/inv, år Kväve 6 5 5,9 5,9 Fosfor 0,08 0,08 0,1 0,1 Utsläpp till luft, fartygstrafik kg/inv Svavel ,5 5,3 Nox ,3 Co Energiförbrukning (1 kwh/inv, år Energiförbrukning 1 481, , , ,8 El energi MWh/år inköpt el/inv 8,8 9,1 9,2 9,1 varav vindkraft/inv 0,5 0,4 0,45 0,4 1) Staden betraktad som en miljöpåverkande serviceanläggning för stadens invånare 16 Miljö Verksamhetsberättelse

19 Miljöprestanda Nedan presenteras delar av stadens miljöprestanda. En separat miljöredovisning publiceras på stadens hemsida. Fosfor Utsläppen av fosfor har minskat marginellt och kommer att minska ytterligare efter Lotsbroverkets ombyggnad. Avfall & Återvinning Diagrammen visar på en ökning av andelen återvinning och en minskning av hushållsavfallet. Även en större andel komposterare i staden har bidragit till minskningen av hushållsavfallet Fosfor Hushållsavfall Å tervinning Farligt avfall Kg/år Utsläpp till luft, fartygstrafik En betydande ökning av koldioxid är en direkt följd av ökat antal hamnanlöp och fler fartyg, dock visas en positiv trend av att allt fler fartyg använder sig av lågsvavligt bränsle. Utsläpp till luft, fartygstrafik Kg/år Kompostering Komposteringskampanjen under 2004 var lyckad, över 10 procent fler komposterare i staden än året innan. Stadens invånare som komposterar uppgår till 58 procent år 2004! Diagram kompostering Ton/år Nox Svavel T on/år CO T on/år B ränsle (ton/år ) % Utsläpp till vatten Kväve Utsläppen av kväve har ökat marginellt, men kommer att minska efter Lotsbroverkets ombyggnad. Elenergi Inköpt elenergi visar total elenergiförbrukning i staden varav vindkraft inköpt elenergi Elenergi K väve Kg/år MWh/år Mariehamns Stad 2004 Miljö 17

20 STADENS ORGANISATION Stadsfullmäktige Revisorerna Politisk nämnd Stadsstyrelsen Stadsdirektören Centralförvaltningen Stadskansli/Finanskansli Byggnadsnämnden Byggnadsinspektionen Direktionen för Medborgarinstitutet Fritidsnämnden Medborgarinstitutet Fritidsförvaltningen inkl. Mariebad Hamnnämnden Hamnnverket Kulturnämnden Kulturförvaltningen Miljönämnden Miljökontoret Pommernnämnden Pommern Räddningsnämnden Räddningsverket Skolnämnden Skolförvaltningen Socialnämnden Socialförvaltningen inkl. Trobergshemmet Stadsplanenämnden Stadsarkitektkontoret Tekniska nämnden samt direktionen för elverket Tekniska verken inkl. elverket Äldrerådet 18 Stadens organisation Verksamhetsberättelse

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009 Bokslut 2008 Resultaträkning för Vanda stad 2008 2007 2006 milj. milj. milj. Verksamhetsintäkter 196,2 177,3 172,4 Tillverkning för eget bruk 90,1 71,0 71,2 Verksamhetskostnader - 1 072,0-974,6-931,2 Verksamhetsbidrag

Läs mer

www.mariehamn.aland.fi Mariehamns Stad

www.mariehamn.aland.fi Mariehamns Stad www.mariehamn.aland.fi Mariehamns Stad Verksamhetsberättelse 2005 Mariehamns Stads verksamhetsberättelse 2005 Innehåll FÖRTROENDEVALDA stadsfullmäktige och stadsstyrelse 2-3 STADSDIREKTÖREN 4 EKONOMISK

Läs mer

www.mariehamn.aland.fi

www.mariehamn.aland.fi www.mariehamn.aland.fi Mariehamns Stad Verksamhetsberättelse 2002 Stadens organisation Stadsfullmäktige Revisorerna Politisk nämnd Förvaltning Stadsstyrelsen Centralförvaltningen Stadsdirektör Stadskansli/

Läs mer

Kommunernas bokslut 2014

Kommunernas bokslut 2014 ' Iris Åkerberg, statistiker E-post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2015:2 24.6.2015 Kommunernas bokslut 2014 Preliminära uppgifter Lägre verksamhetsintäkter och -kostnader Från 2013 till 2014

Läs mer

Kommunernas bokslut 2013

Kommunernas bokslut 2013 ' Iris Åkerberg, statistiker E-post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2014:2 30.6.2014 Kommunernas bokslut 2013 Preliminära uppgifter Räkenskapsperiodens resultat högre för 2013 Våra 16 kommuner

Läs mer

Bokslut 2009. www.mariehamn.ax

Bokslut 2009. www.mariehamn.ax Bokslut 2009 www.mariehamn.ax Stadens organisation Stadsledningen Stadsfullmäktige Revisorerna Stadsstyrelsen FÖRVALTNING Stadsdirektören POLITISK NÄMND Byggnadsnämnden Centralförvaltningen Stadskansliet

Läs mer

www.mariehamn.aland.fi

www.mariehamn.aland.fi www.mariehamn.aland.fi Mariehamns Stad Verksamhetsberättelse 2003 Äldrerådet Tekniska verken inkl. elverket Mariehamns Stads verksamhetsberättelse 2003 Innehåll FÖRTROENDEVALDA stadsfullmäktige och stadsstyrelse

Läs mer

Kommunernas bokslut 2015

Kommunernas bokslut 2015 ' Iris Åkerberg, statistiker E post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2016:2 28.6.2016 Kommunernas bokslut 2015 Preliminära uppgifter Högre verksamhetskostnader och lägre intäkter Jämfört med 2014

Läs mer

FINANSIERINGSDELEN 2013 2016

FINANSIERINGSDELEN 2013 2016 255 FINANSIERINGSDELEN 2013 2016 256 257 FINANSIERINGSDELEN Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

Helsingfors stads bokslut för 2012

Helsingfors stads bokslut för 2012 Helsingfors stads bokslut för 2012 25.3.2013 Finansieringsdirektör Tapio Korhonen 28.11.2012 Skatteintäkter och statsandelar (mn euro) BSL 2010 BSL 2011 BDG 2012 BSL 2012 Kommunalskatt 2 064,2 2 218,1

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 1999 BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels-

Läs mer

Mariehamns Stad V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E 2 0 0 6. w w w. m a r i e h a m n. a x

Mariehamns Stad V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E 2 0 0 6. w w w. m a r i e h a m n. a x Mariehamns Stad V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E 2 0 0 6 w w w. m a r i e h a m n. a x Stadens organisation Stadsledningen Stadsfullmäktige Revisorerna Stadsstyrelsen FÖRVALTNING Stadsdirektören

Läs mer

Finansieringsdel 2015-2018

Finansieringsdel 2015-2018 Finansieringsdel 2015-2018 Finansieringsdelen... 212 Finansieringsanalys... 213 Finansieringsplan... 214 Kompletterande uppgifter... 216 211 Finansieringsdelen Finansieringsanalysen består av förändringar

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2015:1 21.1.2015 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Höjda intäkter och kostnader Inför 2015 förväntar sig

Läs mer

Bokslut 2007. www.mariehamn.ax

Bokslut 2007. www.mariehamn.ax Bokslut 2007 www.mariehamn.ax Stadens organisation Stadsledningen Stadsfullmäktige Revisorerna Stadsstyrelsen FÖRVALTNING Stadsdirektören POLITISK NÄMND Byggnadsnämnden Centralförvaltningen Stadskansli/Finanskansli

Läs mer

FINANSIERINGSDEL 2012 2015

FINANSIERINGSDEL 2012 2015 279 FINANSIERINGSDEL 2012 2015 280 281 FINANSIERINGSDEL Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009 Iris Åkerberg, statistiker Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2009:1 19.1.2009 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009 Mindre andel personalkostnader Kommunernas sammanlagda verksamhetskostnader

Läs mer

Bokslut 2011. www.mariehamn.ax

Bokslut 2011. www.mariehamn.ax Bokslut 2011 www.mariehamn.ax Stadsledningen Stadsfullmäktige Revisorerna Förvaltning Stadsstyrelsen Stadsdirektören Politisk nämnd Byggnadsnämnden Vuxenutbildningsnämnden Fritidsnämnden Hamn- och säkerhetsnämnden

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2017

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2017 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2017:1 20.1.2017 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2017 Högre intäkter och kostnader Jämfört med 2015 års bokslut

Läs mer

www.mariehamn.aland.fi

www.mariehamn.aland.fi www.mariehamn.aland.fi MARIEHAMNS STADS VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2000 STADSSTYRELSEN Christian Nordas (Lib) ordförande Lars Wiklöf (Soc) 1 vice ordförande Johan Rothberg (Fs) 2 vice ordförande Yvonne Aspholm

Läs mer

FINANSIERINGSDEL 2011 2014

FINANSIERINGSDEL 2011 2014 279 FINANSIERINGSDEL 2011 2014 280 281 FINANSIERINGSDEL Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Handels- och industriministeriet BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2006 ISBN-10: 952-213-181-4 ISBN-13: 978-952-213-181-2

Läs mer

Föreningen - Asteri malliyritys (fö04)

Föreningen - Asteri malliyritys (fö04) BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgånger Materiella tillgånger Placeringar RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Kundfordringar /långfristiga Övriga fordringar /långfristiga Kundfordringar

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2016

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2016 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2016:1 8.1.2016 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2016 Lägre intäkter och högre kostnader Kommunerna förväntar

Läs mer

Ekonomi i balans. Relationstal vid bedömning av kommunal ekonomi. Ålands kommunförbund

Ekonomi i balans. Relationstal vid bedömning av kommunal ekonomi. Ålands kommunförbund Ekonomi i balans Relationstal vid bedömning av kommunal ekonomi Ålands kommunförbund FÖRORD Syftet med detta dokument är att föra fram användbara nyckeltal för att underlätta bedömningen av huruvida en

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Presskonferens 11.2.2015 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 7,0 6,0 Kommunernas

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Bokslut 2010. www.mariehamn.ax

Bokslut 2010. www.mariehamn.ax Bokslut 2010 www.mariehamn.ax Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Stadsledningen Förvaltning Revisorerna Stadsdirektören Politisk nämnd Byggnadsnämnden Vuxenutbildningsnämnden Fritidsnämnden Hamn- och säkerhetsnämnden

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 11/2015 1 (10) Stadsfullmäktige Kj/4 17.6.2015

Helsingfors stad Föredragningslista 11/2015 1 (10) Stadsfullmäktige Kj/4 17.6.2015 Helsingfors stad Föredragningslista 11/2015 1 (10) 4 Helsingfors stads bokslut för år 2014 HEL 2015-003253 T 02 06 01 00 Beslutsförslag beslutar i enlighet med stadsstyrelsens förslag: - godkänna stadens

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1

Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1 Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1 KOMMUNERNAS OCH KOMMUNALFÖRBUNDENS BUDGETER ÅR 2001 Detta meddelande innehåller uppgifter

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK

FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK 31.12.2013 FO-nummer 1785638-2 Hemort: Helsingfors FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Resultaträkning 1 Balansräkning,

Läs mer

Budget för år 2017 och ekonomiplan för åren

Budget för år 2017 och ekonomiplan för åren Budget för år 2017 och ekonomiplan för åren 2017 2019 5.10.2016 Stadsdirektör Jussi Pajunen Aktuella ärenden Vård- och landskapsreformen Helsingfors ledarskapssystem Utgångspunkter för budgetförslaget

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26 Moderbolagets NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 1.1 31.12.2012 1) Omsättning Hyror 136 700 145,50 132 775 734,25 Ersättningar för nyttjande 205 697,92 128 612,96 Övrig avkastning på fastigheten 59

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Sida 1 av 5 DELÅRSRAPPORT För perioden 2005-09-01 2006-02-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000 1 (9) 1 Bokföring av RAY-understöd Penningautomatunderstöden redovisas i bokslutet utifrån användningsändamålet enligt följande: 1. De understöd som beviljats för verksamheten i allmänhet (Ay) redovisas

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 2015 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Förhandsuppgifter 2014 Kommunerna anpassade sin ekonomi år 2014 Enligt de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen samlat in

Läs mer

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 14 Finlands Universitetsfastigheter Ab KONCERNENS NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 1) Omsättning Hyror 139 199 578,93 137 267 442,47 Ersättningar för nyttjande 416 079,10

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Kfge 23.5.2012 Bilaga A-70 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN LEMLAND. Godkänd av kommunfullmäktige 23.5.2012

Kfge 23.5.2012 Bilaga A-70 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN LEMLAND. Godkänd av kommunfullmäktige 23.5.2012 Kfge 23.5.2012 Bilaga A-70 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN I LEMLAND Godkänd av kommunfullmäktige 23.5.2012 INNEHÅLL TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1 1 ANORDNANDE AV SOCIAL SERVICE 1 2 DEFINITION AV SOCIAL SERVICE

Läs mer

kan förändra mängden uppburna samfundsskatter, då i grova drag hälften av Ålands samfundsskatter härstammar från sjötransporter.

kan förändra mängden uppburna samfundsskatter, då i grova drag hälften av Ålands samfundsskatter härstammar från sjötransporter. Högkonjunktur råder fortsättningsvis inom den åländska ekonomin, men den mattas något under det närmaste året. BNP-tillväxten på Åland var enligt våra preliminära siffror 3,6 procent i fjol och hamnar

Läs mer

Företagets långsiktiga strategiska målsättningsprogram har kommit igång. På kvartalbasis är programmets effekter inte ännu synliga.

Företagets långsiktiga strategiska målsättningsprogram har kommit igång. På kvartalbasis är programmets effekter inte ännu synliga. Första halvåret 2016 Periodens omsättning uppgick till 48 470 T (47 992 T ) Periodens rörelseresultat uppgick till 1 365 T (1 204 T ) Periodens resultat uppgick till 1 035 T (863 T ) Resultat per aktie

Läs mer

BESTÅENDE TILLGÅNGAR. MATERIELLA TILLGÅNGAR Jord- och vattenområden ingen avskrivning ingen avskrivning ingen avskrivningstid ingen avskrivningstid

BESTÅENDE TILLGÅNGAR. MATERIELLA TILLGÅNGAR Jord- och vattenområden ingen avskrivning ingen avskrivning ingen avskrivningstid ingen avskrivningstid BESTÅENDE TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar Immateriella rättigheter 5-20 5 Linjär avskrivning 5-20 5-20 " Övr. utgifter med lång verkningstid Anläggnings- och organiseringsutg. 2--5 5 Linjär avskrivning

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012 Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Begäran om utlåtande Staden A (nedan sökanden) har bett kommunsektionen ge ett utlåtande

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Södra Fräkne Fiberförening, ek. för Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om underlag för årsredovisning för staten; SFS 2011:231 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Bokslut 2014. www.mariehamn.ax

Bokslut 2014. www.mariehamn.ax Bokslut 2014 www.mariehamn.ax POLITISKA ORGAN MARIEHAMNS STAD STADSFULLMÄKTIGE STADSSTYRELSEN Stadsutvecklingsnämnden Äldrerådet Socialnämnden Infrastrukturnämnden Bildningsnämden Kultur- och fritidsnämnden

Läs mer

Landstingets finanser

Landstingets finanser 5 Landstingets finanser Landstingets finanser Avsnittet behandlar lanstingets ekonomi. I tabellerna har i vissa fall en uppdelning skett mellan landstinget och hela landstingskoncernen där samtliga landstingsägda

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Aktiebolag Ab - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Aktiebolag Ab - Asteri kirjanpidon tulostusmalli BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgånger Materiella tillgånger Placeringar RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Fordringar Långfristiga Kundfordringar Beräknade skattefordringar Övriga

Läs mer

Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2012 2012 2011 2010 1. ORDINARIE VERKSAMHET

Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2012 2012 2011 2010 1. ORDINARIE VERKSAMHET Nylands svenska ungdomsförbund r.f. Resultaträkning 01.01-31.12.2012 Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2012 2012 2011 2010 1. ORDINARIE VERKSAMHET 1.1 UTBILDNINGS- OCH STUDIEVERKSAMHET Understöd 2200,00 2500,00

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

KONCERNENS RESULTATRÄKNING Kort om Hypo År 2007 stärkte Hypo alltjämt sin profil som en innovativ aktör med särskild inriktning på bostadsfinansiering och boende. Vi anpassade oss till utvecklingen på bostadsmarknaden och såg över

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Ekonomiska rapporter

Ekonomiska rapporter Ekonomiska rapporter 1. Resultaträkning (utfall januari-april) 2. Resultaträkning (helårsprognos) 3. Kassaflödesanalys 4. Balansräkning 5. Resultat och prognos per nämnd, förvaltning och bolag 6. Investeringsuppföljning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Almi Företagspartner AB Org.nr 556481-6204. Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni

Almi Företagspartner AB Org.nr 556481-6204. Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni Intäkter Ränteintäkter & andra finansiella intäkter 238,2 240,4 Anslag 165,0 154,4 Övriga rörelseintäkter 75,5 88,2 478,7 483,0 Rörelsens kostnader

Läs mer

STIFTELSEN HELSINGFORS SVENSKA MUSIKINSTITUT

STIFTELSEN HELSINGFORS SVENSKA MUSIKINSTITUT STIFTELSEN HELSINGFORS SVENSKA MUSIKINSTITUT 1936490-4 BALANSBOK 31.12.2013 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 1 Balansräkning 2 Resultaträkning 3 Noter och underskrifter 4-8 Balansräkningsspecifikation

Läs mer

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys Statskontoret Förvaltningens styrning 25.3.2010 Statsekonomins finansieringsanalys 31.12.2009 Budgetens utfallskalkyl Skatter och inkomster av skattenatur från budgetbokföringen (specifikation) Statens

Läs mer

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Neptunigatan 23 22100 MARIEHAMN FO nummer: 0842491-6 BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Uppgjord av: Ålands Företagsbyrå Ab, auktoriserad redovisningsbyrå Nygatan 9, 22100 Mariehamn, tel 018-29044 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 1577/02.02.02/2014 Stadsstyrelsen 63 9.2.2015 32 Förhandsbesked om 2014 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Vesa Kananen, tfn 046 877

Läs mer

Räkenskapsperiodens resultat

Räkenskapsperiodens resultat Stadsstyrelsen 109 30.03.2015 GODKÄNNANDE AV BOKSLUTET FÖR ÅR 2014 STST 30.03.2015 109 Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör Raija Vaniala, tfn 520 2260, raija.vaniala@porvoo.fi Enligt 68 i kommunallagen

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING Nr 1259 3403 RESULTATRÄKNING Bilaga 1 Ränteintäkter Leasingnetto Räntekostnader FINANSNETTO Intäkter från investeringar i form av eget kapital I företag inom samma koncern I ägarintresseföretag I övriga

Läs mer

Finansministeriets föreskrift

Finansministeriets föreskrift FINANSMINISTERIET Helsingfors 19.1.2016 TM 1603 VM/23/00.00.00/2016 Finansministeriets föreskrift om scheman för bokföringsenheternas bokslut och de uppgifter som ska ingå i bilagorna till bokslutet Finansministeriet

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Gemensamma kyrkorådet 94 27.3.2014

Gemensamma kyrkorådet 94 27.3.2014 Gemensamma kyrkorådet 94 27.3.2014 239/2014 34 Helsingfors kyrkliga samfällighets verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse för år 2013 samt beviljande av ansvarsfrihet Beslutsförslag Gemensamma

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2011 2011 2010 2009 1. ORDINARIE VERKSAMHET

Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2011 2011 2010 2009 1. ORDINARIE VERKSAMHET Nylands svenska ungdomsförbund r.f. Resultaträkning 01.01-31.12.2011 Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2011 2011 2010 2009 1. ORDINARIE VERKSAMHET 1.1 UTBILDNINGS- OCH STUDIEVERKSAMHET Understöd 2000,00 0,00

Läs mer

Verkställande direktörens kommentarer till kvartalet

Verkställande direktörens kommentarer till kvartalet Första kvartalet 2017 Omsättning var 23 552 T (23 447 T ) Rörelseresultat uppgick till 447 T (299 T ) Resultat blev 540 T (212 T ) Resultat per aktie 0,036 Eget kapital per aktie 0,428 Verkställande direktörens

Läs mer

Räkenskapsåret Gävle Cancerfond

Räkenskapsåret Gävle Cancerfond Räkenskapsåret 214 Gävle Cancerfond Verksamhetsberättelse BERÄTTELSE ÖVER 214 ÅRS VERKSAMHET VID STIFTELSEN GÄVLE CANCERFOND Allmänt om verksamheten Stiftelsen Gävle Cancerfond tillkom 1969 genom en testamentsdonation

Läs mer

Årsredovisning 2014 Brf Linnégatan 41-45

Årsredovisning 2014 Brf Linnégatan 41-45 Årsredovisning 2014 Brf Linnégatan 41-45 Ekonomisk ordlista Årsredovisning Den redovisning styrelsen avger över ett avslutat räkenskapsår och som ska behandlas av ordinarie föreningsstämma. Den ska omfatta

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning från bostadsrättsföreningen Anden

Årsredovisning från bostadsrättsföreningen Anden Årsredovisning från bostadsrättsföreningen Anden för räkenskapsåret den 1 maj 2013 till och med den 30 april 2014 Ordlista Förvaltningsberättelse: Den del av årsredovisningen som

Läs mer

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE Förslag till första tilläggsbudget för år 2001 2000-2001 nr 3 FR nr 11 FM nr 30 och 31 SAMMANFATTNING Landskapsstyrelsens förslag Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar

Läs mer

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) Perioden

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) Perioden Senzime AB (publ) 1 (7) Bokslutskommuniké för Senzime AB (publ) Perioden 2007-09-01 2008-12-31 Senzime AB (publ) 2 (7) Senzime AB (publ) får härmed avge bokslutskommuniké för det förlängda verksamhetsåret

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Årsredovisning. Smedby Affärsfastighets AB

Årsredovisning. Smedby Affärsfastighets AB Årsredovisning för Smedby Affärsfastighets AB 556835-2347 Räkenskapsåret 2010 12 22 2011 12 31 1 (8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget ska bedriva förvaltning av fastigheter och värdepapper

Läs mer

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys Statskontoret Förvaltningens styrning 11.4.2005 Statsekonomins finansieringsanalys 31.12.2004 Budgetens utfallskalkyl Skatter och inkomster av skattenatur från budgetbokföringen (specifikation) Statens

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Statrådets förordning

Statrådets förordning Statrådets förordning om uppgifter som ska tas upp i små- och mikroföretags bokslut I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 kap. 6 i bokföringslagen (1336/1997), sådan den lyder i lag

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2009-01-01 - - 2009-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-7 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer