Bokslut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bokslut 2009. www.mariehamn.ax"

Transkript

1 Bokslut

2 Stadens organisation Stadsledningen Stadsfullmäktige Revisorerna Stadsstyrelsen FÖRVALTNING Stadsdirektören POLITISK NÄMND Byggnadsnämnden Centralförvaltningen Stadskansliet Miljökansliet Finanskansliet Personalkansliet Vuxenutbildningsnämnden Byggnadsinspektionen Fritidsnämnden Medborgarinstitutet Hamn- och räddningsnämnden Kulturnämnden Skolnämnden Socialnämnden Stadsplanenämnden Tekniska nämnden samt direktionen för elverket Fritidsförvaltningen inkl. Mariebad Hamnverket Räddningsverket 4mbk Pommern Kulturförvaltningen Skolförvaltningen Socialförvaltningen inkl. Trobergshemmet Stadsarkitektkontoret Äldrerådet Tekniska verken inkl. elverket Näringslivsrådet Omslagsbilder: Mariehamns stads bildarkiv. De svartvita bilderna i inlagan är fotograferade av Mariehamns stads egen personal. I övrigt bilder genom McArena.

3 Innehållsförteckning Stadens organisation...pärmsida 2 Förtroendevalda Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen...3 Stadsdirektören...4 Ekonomisk översikt Resultaträkning...5 Balansräkning...6 Finansieringsanalys... 7 Finansiella nyckeltal... 8 Drift och investering Koncernen Personal Miljö ALLMÄNNA SEKTORN Stadsledning...23 Byggnadsnämnden...26 SOCIALA SEKTORN Socialnämnden...28 Social service...28 Barnomsorgen Äldreomsorgen...34 UTBILDNINGS- OCH FRITIDSSEKTORN Skolnämnden...38 Kulturnämnden...40 Vuxenutbildningsnämnden...42 Fritidsnämnden...45 Fritidsförvaltningen...45 Mariebad...47 TEKNISKA SEKTORN Tekniska nämnden...50 Allmän teknisk verksamhet...50 VA-verket...54 Direktionen för Elverket...57 Hamn- och räddningsnämnden...60 Hamnverket...60 Räddningsverket mbk Pommern...65 Stadsplanenämnden...67 Förtroendevalda i nämnder Bokslutsnoter Redogörelse över hur kommunens interna tillsyn har ordnats...80 Behandling av årets resultat...pärmsida 3 Bokslutets undertecknande...pärmsida 3 Revisionsanteckning...pärmsida 3 M A R I E H A M N S S T A D B O K S L U T 1

4 Främre raden från vänster: Tuula Mattsson, Birgitta Hermans, Eva Ringwall, Rauli Lehtinen, Tage Silander, Gunnar Jansson, Ulla Andersson, Carl-Johan Wikström, Pia Aarnio, Siv Hallbäck. Andra raden från vänster: Tom Pussinen, K-G Eriksson, Katrin Sjögren, Harriet Lindeman, Ted Häggblom, Anthonio Salminen, Camilla Gunell, Igge Holmberg. Stadsfullmäktige Ordförande Gunnar Jansson...Lib I vice ordförande Tage Silander...FS II vice ordförande, gruppordförande Britt Lundberg...C I vice gruppordförande Pia Aarnio...Lib Sune Alén...Lib Vice gruppordförande Ulla Andersson...Soc Gruppordförande Christian Beijar...Soc Henrik Boström...FS Roger Eriksson...Lib Gruppordförande Tom Forsbom...MF Camilla Gunell...Soc Siv Hallbäck...Soc Birgitta Hermans...FS Igge Holmberg...Soc II vice gruppordförande Ted Häggblom...Obs Gruppordförande Lennart Isaksson...FS Roger Jansson...FS Rauli Lehtinen...Lib I vice gruppordförande Harriet Lindeman...FS Gruppordförande Christian Nordas...Lib Roger Nordlund...C Tom Pussinen...FS Eva Ringwall...Soc Anthonio Salminen...FS Pamela Sjödahl...Lib Katrin Sjögren...Lib I vice gruppordförande Carl-Johan Wikström...Lib 2 BOKSLUT MARIEHAMNS STAD 2009

5 Tredje raden från vänster: Birgitta Johansson, Carl-Gustaf Flink, Bjarne Blomster, Roger Nordlund, Roger Eriksson, Christian Beijar, Bror Gammals, Christian Nordas. Stadsstyrelsen Ordförande Johan Ehn... FS I vice ordförande Folke Sjölund...Lib II vice ordförande Barbro Sundback...Soc Karl-Johan Fogelström...Soc Donny Isaksson...Ob Nina Lindfors... FS Hannele Vaitilo...Lib Främre raden från vänster: Nina Lindfors, Johan Ehn och Hannele Vaitilo. Bakre raden från vänster: Folke Sjölund, Donny Isaksson och Karl-Johan Fogelström. M A R I E H A M N S S T A D B O K S L U T 3

6 MARIEHAMNS STAD Stadsdirektörens överblick År 2009 var ett utmanande år även för Mariehamns stad. Den globala krisen på finansmarknaden med efterföljande lågkonjunktur fortsatte och följdverkningarna kom till synes också i stadens ekonomi i form av lägre skatteinkomster och en förhöjd arbetslöshet. De negativa effekterna blev dock relativt små för staden och de i budgeten uppställda målsättningarna har i stort sett uppfyllts. Nämnderna och förvaltningarna har varit medvetna om att det ekonomiska läget kan försämras och verksamheterna har bedrivits kostnadseffektivt och gott och väl inom budgetramarna. Årets bokslut visar ett överskott på 3,9 milj. euro. Det goda resultatet uppnåddes tack vare att räntekostnaderna blev 0,5 milj. euro lägre än budgeterat och emedan lönebikostnaderna sjönk, även de med 0,5 milj. euro, med anledning av statliga beslut för att underlätta kommunernas ekonomiska situation. Anslagens driftsresultat blev 2,2 milj. euro bättre än budgeterat. Kommunalskatteintäkterna uppgick till 31,6 milj. euro, vilket är 0,9 milj. euro mindre än budgeterat. Samfundsskatter inflöt till ett belopp om 8,2 milj. euro vilket är 0,5 milj. mindre än förväntat. Nettoinvesteringarna uppgick till 7,7 milj. euro och innefattar satsningar bl.a. på kommunalteknik, underjordiskt garage, hyresbostäder samt Trobergshemmets om- och tillbyggnad. Under året upptogs nya lån om 7 milj. euro varvid lånebördan uppgår till 31,6 milj. euro. Balansomslutningen ökade med 8,4 milj. euro till 136,5 miljoner euro beroende på ökade investeringar och ökad upplåning. Kassamedlen steg med 5,8 milj. euro till totalt 10,7 milj. euro. Även för år 2009 uppvisar staden en ekonomi i balans enligt kriterierna för de finansiella nyckeltalen vilket är en god prestation med beaktande av den ekonomiska situationen i omvärlden. Koncernens balansomslutning slutade på 199,1 milj. euro och resultatet för koncernsamfundens del för år 2009 blev 4,1 milj. euro. Mariehamns befolkning uppgick vid årsskiftet till personer och 99 nya bostäder färdigställdes. Planeringen av nya bostadsområden ger staden en fortsatt god utvecklingspotential för flera år framåt. Byggandet har varit livligt även i privat regi och FAB Marstads senaste projekt vid Lotsgatan medförde ett tillskott på 70 hyreslägenheter. Under året genomförde stadsstyrelsen i samverkan med förvaltningarna ett benchmarkingprojekt gentemot städerna inom 5-stadssamarbetet samt Jomala kommun för att undersöka skillnader i kostnader och verksamheter. Materialet utvecklas ständigt och analyser görs beträffande orsakerna till de mest markanta skillnaderna. Förvaltningarna har uppdaterat sina riskanalyser och rangordnat riskerna. Åtgärder för att minska eller eliminera risker vidtas utgående från gjorda analyser. De personalpolitiska satsningarna har fortsatt med särskild tonvikt på kompetensutveckling och arbetshälsa. Inom miljöområdet har energianvändningen varit aktuell. Energiplaneringen går hand i hand med ekonomisk planering och insatser som sparar på miljön ger senare ekonomiska fördelar. Ansträngningar har gjorts för att minska energiförbrukningen i stadens fastigheter Samma sak gäller i fråga om stadens fastighetsbolag Marstad. Stadens miljöuppföljningssystem ger en god bild av stadens miljöanpassning och visar var särskilda åtgärder bör sättas in. Stadens engagemang på det internationella planet har möjliggjort jämförelser med andra städers miljöinsatser. Genom denna benchmarking kan staden kontinuerligt ta ställning till åtgärder som kan motiveras med avseende på miljöpåverkan och ekonomi. På det hela taget var 2009 ett gott år för Mariehamn. Jag vill tacka alla anställda och förtroendevalda för värdefulla insatser för staden samt för ett gott samarbete. Bjarne Pettersson Stadsdirektör 4 BOKSLUT MARIEHAMNS STAD 2009

7 Ekonomisk översikt R ESULTATR ÄKNING Grundbudget Budget Bokslut Bokslut I euro år Verksamhetsintäkter , , , ,70 Försäljningsintäkter , , , ,63 Avgiftsintäkter , , , ,18 Understöd och bidrag , , , ,06 Övriga intäkter , , , ,83 Verksamhetskostnader , , , ,95 Personalkostnader: , , , ,87 Löner och arvoden , , , ,18 Lönebikostnader: , , , ,69 - pensionskostnader , , , ,97 - övriga lönebikostnader , , , ,72 Köp av tjänster , , , ,48 Material, förnödenheter och varor , , , ,95 Understöd , , , ,10 Övriga verksamhetskostnader , , , ,55 Verksamhetsbidrag , , , ,25 Skatteintäkter: , , , ,76 Kommunalskatt 16,5% , , , ,28 Fastighetsskatt , , , ,62 Samfundsskatt , , , ,24 Övriga skatteintäkter , , , ,62 Landskapsandelar, kompensationer , , , ,51 Driftsbidrag , , , ,02 Finansiella intäkter och kostnader: , , , ,21 Ränteintäkter 8 423, , , ,27 Övriga finansiella intäkter , , , ,10 Räntekostnader , , , ,31 Övriga finansiella kostnader , , , ,27 Årsbidrag , , , ,81 Planenliga avskrivningar , , , ,83 Extraordinära intäkter 0,00 0,00 0,00 0,00 Årets resultat , , , ,98 Ökning (-), minskning (+) av fonder 0,00 0,00 0,00 0,00 Årets överskott (underskott) , , , ,98 1) Grundbudget år 2009 inkl. budgetändringar under året. noter till Resultaträkning 2) Kommunalskatteintäkter Bokslut Bokslut Belopp i euro S:a kommunalskatteintäkter totalt , ,28 Årets förskottsuppbörd , ,02 Tidigare års kommunalskatt , ,26 3) Landskapsandelar och kompensationer Budget Bokslut Belopp i euro S:a landskapsandelar och kompensationer totalt , ,06 S:a landskapsandelar: , ,21 Socialvård , ,40 Grundskola , ,12 Medborgarinstitut , ,92 Bibliotek , ,42 Idrotts-, ungdoms- och kulturverksamhet , ,35 Allmänna landskapsandelar 0,00 0,00 S:a landskapskompensationer , ,85 Uteblivna intäkter från kapitalinkomstbeskattningen 0,00 0,00 Komp. för allmänt avdrag i kommunalbeskattningen , ,85 MARIEHAMNS STAD 2009 BOKSLUT EKONOMISK ÖVERSIKT 5

8 BALANSR ÄKNING Budget Bokslut Bokslut Belopp i euro per år AKTIVA , , ,09 A BESTÅENDE AKTIVA , , ,23 I Immateriella tillgångar , , ,54 2. Datorprogram , , ,71 3. Övriga utgifter med lång verkningstid , , ,83 ll Materiella tillgångar , , ,94 1. Mark- och vattenområden , , ,99 2. Byggnader , , ,53 3. Fasta konstruktioner o anordningar , , ,20 4. Maskiner och inventarier , , ,67 5. Övriga materialla tillgångar , , ,67 6. Förskottsbetalningar, pågående nyanläggningar , , ,88 lll Placeringar , , ,75 1. Aktier och andelar , , ,75 B FÖRVALTADE MEDEL , , ,95 1. Landskaps- o. statliga uppdrag , , ,17 2. Donationsfondernas särskilda täckning , , ,78 C RÖRLIGA AKTIVA , , ,91 I Omsättningstillgångar , , ,93 4. Övriga omsättningstillgångar , , ,93 ll Fordringar , , ,07 Långfristiga fordringar , , ,67 2. Lånefordringar , , ,33 3. Övriga fordringar , , ,34 Kortfristiga fordringar , , ,40 1. Kundfordringar , , ,21 2. Lånefordringar , , ,98 3. Övriga fordringar , , ,39 4. Resultatregleringar , , ,82 lv Kassa och bank , , ,91 PASSIVA , , ,09 A EGET KAPITAL , , ,55 l Grundkapital , , ,96 V Över-/underskott från tidigare år , , ,61 Vl Över-/underskott för räkenskapsåret , , ,98 C AVSÄTTNINGAR 0, , ,00 2. Övriga avsättningar 0, , ,00 D FÖRVALTAT KAPITAL , , ,95 1. Landskaps- o. statliga uppdrag , , ,17 2. Donationsfondernas kapital , , ,78 3. Övrigt förvaltat kapital 4 202,76 0,00 0,00 E FRÄMMANDE KAPITAL , , ,59 l Långfristigt främmande kapital , , ,86 2. Lån från finansinstitut, försäkringsinrättningar , , ,10 3. Lån från offentliga samfund , , ,61 7. Övriga skulder , , ,15 ll Kortfristigt främmande kapital , , ,73 2. Lån från finansinstitut, försäkringsinrättningar , , ,56 3. Lån från offentliga samfund , , ,32 5. Erhållna förskott 0, , ,50 6. Skulder till leverantörer , , ,69 7. Övriga skulder , , ,76 8. Resultatregleringar , , ,90 1) Stadsfullmäktiges grundbudget. 6 EKONOMISK ÖVERSIKT BOKSLUT MARIEHAMNS STAD 2009

9 FINANSIERINGSANALYS Budget Bokslut Bokslut Belopp i euro per år ) Kassaflödet i verksamheten Internt tillförda medel: , , ,52 Årsbidrag , , ,81 Extraordinära poster 0,00 0,00 0,00 Rättelseposter till internt tillförda medel 0, , ,29 Investeringarnas kassaflöde , , ,64 Investeringar i anläggningstillgångar , , ,00 Finansieringsandelar till investeringsutgifter , , ,53 Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar , , ,83 Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde , , ,88 Finansieringens kassaflöde Utlåning: 0,00 0,00 0,00 Ökning av utgivna lån 0,00 0,00 0,00 Minskning av utgivna lån 0,00 0,00 0,00 Förändringar av lånestocken: , , ,48 Ökning av långfristiga lån , , ,00 Minskning av långfristiga lån , , ,40 Förändring av kortfristiga lån 0, , ,92 Förändring av eget kapital 0,00 0,00 0,00 Övriga förändringar av likviditeten: ,60 997, ,62 Förändring av förvaltade medel och förvaltat kapital 0, , ,24 Förändring av omsättningstillgångar 0, , ,48 Förändring av lång- och kortfristiga fordringar , , ,15 Förändring av räntefria lång- och kortfristiga skulder 0, , ,05 Finansieringens kassaflöde , , ,86 Förändring likvida medel , , ,02 Likvida medel 31 december , , ,91 Likvida medel 1 januari , , ,89 Summa förändring av likvida medel , , ,02 1) Stadsfullmäktiges grundbudget. Under året beslutades om tilläggsanslag för slutförande av pågående investeringar från år 2008 på netto ,04 euro samt övriga investeringsbeslut inkl. indragna anslag som ombudgerats till år 2010 på netto ,91 euro. AV STADEN UTGIVNA LÅN Bokslut Bokslut I euro per 31 december Egna externt utgivna lån Fastighets Ab Möckelöbrinken , ,35 Lån ur bostadsproduktionsfonden 3 578, ,73 Summa , ,08 Förmedlade landskapslån 1 Daghemmet Solrosen rf 0,00 958,66 Åländska Segelsällskapet r.f. 0, ,00 FRK, Mariehamns avdelningen 0, ,51 Ålands Cancerförening rf 0, ,21 Landskapsfören. Folkhälsan på Åland r.f. 0, ,85 Scoutkåren Ålandsflickorna r.f. 0, ,00 Summa 0, ,23 Summa av staden utgivna lån , ,31 1 Förmedlade landskapslån har flyttats till förvaltade medel. Belopp per den = ,49 euro. I detta belopp ingår ,19 euro sedan tidgare under förvaltade medel och utgör rester av dom s.k. aravalånen. MARIEHAMNS STAD 2009 BOKSLUT EKONOMISK ÖVERSIKT 7

10 FINANSIELLA NYCKELTAL Budget Bokslut Bokslut Invånarantal 31 december DRIFT Verksamhetsintäkter i procent av verksamhetskostnaderna: 39,1 % 41,2 % 39,9 % nyckeltalet beskriver avgiftsfinansieringens andel av verksamhetskostnaderna. Årsbidraget i procent av avskrivningarna: 133,5 % 171,8 % 143,7 % utgångspunkten är att kommunens egna medel är tillräckliga om årsbidraget är lika stort d.v.s 100% som de avskrivningar på anläggningstillgångar som ska avdras från det. Årsbidrag euro/invånare: årsbidrag per invånare är ett nyckeltal som används allmänt för bedömning av om den egna finansieringen är tillräcklig. Årets överskott (underskott) i tusen euro: Ekonomi i balans EIB 1, belopp > 30% av årets planenliga avskrivningar. 33,5 % 71,8 % 43,7 % INVESTERINGAR Intern finansiering av investeringar i procent: EIB 2 > 70 55,2 % 119,3 % 146,4 % nyckeltalet anger hur stor del av den egna anskaffninsutgiften för investeringar som har finansierats med internt tillförda medel. Resterande andel upp till 100% finansieras genom försäljning av anläggningstillgångar, lån eller minskning av kassamedlen. Intern finansiering av kapitalutgifter i procent: 46,9 % 90,4 % 97,5 % detta nyckeltal utvisar årsbidragets procentuella andel av det totala beloppet av egna anskaffningsutgifter för investeringar, nettoökningen av utgivna lån och amorteringar på lån. LIKVIDITET Kassamedel 31 december i miljoner euro: 2,6 10,7 4,9 till kassamedel räknas finansiella värdepapper samt kassa och banktillgodohavanden. Kassautbetalningar i miljoner euro: 89,9 84,7 76,8 beloppet visar de sammanlagda utbetalningarna som skett under året. Likviditet (kassadagar): EIB 3 > nyckeltalet anger hur många dagars kassautbetalningar som kan täckas med kommunens kassamedel. SOLIDITET Soliditetsgrad i procent: EIB 4 > 65 66,4 % 68,4 % 69,8 % soliditeten beskriver kommunens förmåga att bära underskott och kapacitet att klara av sina åtaganden på lång sikt. En soliditetsgrad på 70% kan inom den kommunala ekonomin anses vara ett eftersträvansvärt mål. 100% betyder att samtliga ägda tillgångar har finansierats med egna medel. Finansieringsförmögenhet euro/invånare: nyckeltalet utvisar om de likvida tillgångarna räcker till för återbetalning av det främmande kapitalet. LÅN Låneskötselbidrag: 2,4 3,1 2,3 låneskötselbidraget visar om kommunens interna finansiering täcker räntor och amorteringar på främmande kapital. Finansieringen täcks om nyckeltalets värde är 1 eller större. Relativ skuldsättningsgrad i procent: EIB 5 < 60 58,2 % 54,1 % 48,7 % här anges hur stor del av kommunens verksamhetsintäkter som skulle behövas för återbetalning av det främmande kapitalet. Lånestock 31 december i miljoner euro: 36,9 31,4 27,1 - till lånestocken räknas hela det främmande kapitalet minus erhållna förskott, skulder till leverantörer, resultatregleringar och övriga skulder. Lån euro/invånare: lånebeloppet per invånare får man genom att dividera lånestocken med kommunens invånarantal vid utgången av bokslutsåret. EIB 1-5 : För Mariehamns stad är en ekonomi i balans (EIB) när kriterierna för samtliga fem finansiella nyckeltal är uppfyllda vid samma tillfälle. 8 EKONOMISK ÖVERSIKT BOKSLUT MARIEHAMNS STAD 2009

11 DRIFT PER KONTOGRUPP Budget Bokslut Bokslut I euro DRIFT (+) Kommunbidrag , , ,16 (+) Försäljningsintäkter , , ,63 (+) Avgiftsintäkter , , ,18 (+) Interna intäkter , , ,59 (+) Övriga intäkter , , ,65 (=) Summa intäkter , , ,21 (-) Personalkostnader , , ,87 (-) Köp av tjänster , , ,48 (-) Material , , ,95 (-) Lokalhyror (interna) , , ,89 (-) Lokalhyror (externa) , , ,72 (-) Avskrivningar , , ,83 (-) Internränta , , ,20 (-) Interna kostnader , , ,88 (-) Övriga kostnader , , ,75 (=) Summa kostnader , , ,57 (=) Summa driftsresultat , , ,64 RESULTATRÄKNINGENS VERKSAMHETSBIDRAG Verksamhetens intäkter , , ,46 Verksamhetens kostnader , , ,77 Verksamhetsbidrag anslag totalt , , ,31 Verksamhetsbidrag totalt inkl. finansiering , , ,25 1) Under finansiering (avd.kod ) i bokslutet 2009 ingår låglönestöd ,78 euro, rättelseposter +365,58 euro samt korrigering av interna investeringsinkomster och utgifter ,81 euro. A NSVA RSFÖR BINDELSER m.m Bokslut Bokslut Belopp i euro per 31 december Borgensförbindelser Fastighets- och bostadsbolag: Fastighets Ab Marstad , ,49 Fastighets Ab Dalnäs , ,45 Summa , ,94 Övriga bolag och samfund där staden innehar majoritet: Mariehamns Centralantenn Ab , ,78 Stiftelsen Sjökvarteret i Mariehamn r.s , ,83 Mariehamns Energi Ab , ,27 Summa , ,88 Övriga samfund: Kobba Klintars vänner rf , ,85 Mariehamns Bioenergi Ab , ,98 Ridklubben Sleipner r.f , ,00 Strandnäs FBK 0,00 450,00 Scoutkåren Ålandsflickorna r.f , ,21 Summa , ,04 Borgensförbindelser totalt , ,86 Oindrivet underhållsbidrag , ,55 Övriga ansvar Staden har en rättsprocess gällande hamnavgifterna under åren anhängiggjord i Ålands Tingsrätt samt en rättsprocess gällande tecknande av aktier i Ålands Industrihus Ab år 2007 anhängiggjord i Högsta förvaltningsdomstolen. MARIEHAMNS STAD 2009 BOKSLUT EKONOMISK ÖVERSIKT 9

12 DRIFT Budget Bokslut Bokslut Belopp i euro inkl. interna transaktioner år ) S:a kommunbidrag totalt , , ,52 därav skattefinansierad verksamhet , , ,70 därav avgiftsfinansierad verksamhet , , ,18 Allmänna sektorn , , ,33 Stadsledning , , ,75 Byggnadsnämnden , , ,58 Sociala sektorn, socialnämnden: , , ,47 Social service , , ,80 Barnomsorgen , , ,69 Äldreomsorgen , , ,98 Utbildnings- och fritidssektorn , , ,46 Skolnämnden , , ,66 Kulturnämnden , , ,16 Vuxenutbildningsnämnden , , ,09 Fritidsnämnden: , , ,55 Fritidsförvaltningen , , ,76 Mariebad , , ,79 Tekniska sektorn , , ,26 Stadsplanenämnden , , ,87 Tekniska nämnden: , , ,57 Allmän teknisk verksamhet , , ,87 VA-verket , , ,70 Direktionen för elverket , , ,44 Hamn- och räddningsnämnden: , , ,38 Hamnnverket , , ,32 Räddningsverket , , ,49 4 mbk Pommern , , ,21 1) Inkl. budgetändringar under året som presenteras under respektive anslag. Stadens avskrivningstider Immateriella tillgångar... 5 år Materiella tillgångar; Mark- och vattenområden... ingen avskrivning Förvaltnings- och institutionsbyggnader år Bostadsbyggnader år Fabriks- och produktionsbyggnader år Fritidsbyggnader år Ekonomibyggnader år Vattendistributionsnät...30 år Avloppsnät år Fjärrvärmenät år Övriga jord- och vattenkonstruktioner år Broar, kajer och badinrättningar år Naturgasnät år Gator, vägar, torg och parker år Elledningar, transformatorer, utomhusbelysning år Övriga rör- och kabelnät år Fasta lyft- och flyttanordningar år Maskinerier och anordningar vid el-, vatten- o. dyl. verk år Trafikregleringsanordningar år Övriga fasta maskiner, anordningar och konstruktioner år Telefonnät, central och abbonentcentraler år Fartyg av järn år Övriga tunga maskiner år Fartyg av trä och andra flytande arbetsmaskiner år Sjukhus-, hälsovårds- o. dyl. anordningar år Övriga transportmedel år Övriga rörliga arbetsmaskiner år Övriga lätta maskiner år Övriga anordningar och inventarier... 5 år Adb-utrustning... 3 år Övriga materiella nyttigheter... Ingen avskrivning Pågående nyanläggningar... Ingen avskrivning Placeringar... Ingen avskrivning 10 EKONOMISK ÖVERSIKT BOKSLUT MARIEHAMNS STAD 2009

13 INVESTERING Budget Bokslut Bokslut Belopp i euro ) S:a nettoinvestering totalt , , ,26 därav skattefinansierad verksamhet , , ,26 därav avgiftsfinansierad verksamhet , , ,00 Allmänna sektorn , , ,62 Stadsledning , , ,62 Sociala sektorn, Socialnämnden: , , ,62 Social service , , ,66 Utbildnings- och fritidssektorn , , ,48 Skolnämnden , ,00 0,00 Kulturnämnden , , ,45 Fritidsnämnden: , , ,03 Fritidsförvaltningen , , ,38 Mariebad 0,00 0, ,65 Tekniska sektorn , , ,50 Stadsplanenämnden , , ,30 Tekniska nämnden: , , ,13 Allmän teknisk verksamhet , , ,19 VA-verket , , ,94 Direktionen för elverket , , ,33 Hamn- och räddningsnämnden: , , ,74 Hamnverket , , ,73 Räddningsverket , ,18 0,00 4mbk Pommern , , ,01 Inkomster och utgifter totalt (+) Inkomster , , ,24 (-) Utgifter , , ,50 (=) Summa investering , , ,26 Koncernen Under året har Mariehamns stad utökat Fastighet Ab Marstads egna kapital med I kommunalförbundet Ålands Miljöservice utökades andelarna med euro. Koncernens balansomslutning år 2009 slutade på euro och räkenskapsperiodens resultat blev euro. Kommunkoncernen utgör en ekonomisk helhet med Mariehamns stad som modersamfund. Syftet med att presentera en balansräkning, resultaträkning och finansieringsanalys för koncernen är i första hand att ge en rättvisande bild av koncernens ekonomiska ställning som om koncernsamfunden utgjorde en enda bokföringsskyldig. I enlighet med anvisningar från kommunsektionens bokföringsnämnd, ingår, förutom Mariehamns stad, följande affärsverk, dottersamfund och kommunalförbund i koncernens balansräkning år 2009: Elverket som affärsverk, Fastighets Ab Marstad, Fastighets Ab Dalnäs, Mariehamns Centralantenn Ab, Stiftelsen Sjökvarteret i Mariehamn r.f., Mariehamns Energi Ab, Ålands Omsorgsförbund kf, Ålands Kommunförbund kf, Södra Ålands Högstadiedistrikt kf (52 % av träningsundervisningen) och Ålands miljöservice kf. Koncerninterna fordringar och skulder har eliminerats. Stadens ägarandel har likaså eliminerats med den s.k. parivärdemetoden. Den innebär att aktier och andelar i koncernsamfunden minskar balansräkningen under posten Bestående aktiva/placeringar med lika stor andel som koncernens aktiekapital eller grundkapital under Eget kapital minskar. Den andel i övriga koncernsamfund som staden inte äger har redovisats under minoritetsandelar. Kommunalförbundens andel i koncernens balansräkning har beräknats post för post utifrån ägarandelen. Stadens ägarandel av Södra Ålands Högstadiedistrikt har beräknats fram genom att ta stadens del i träningsundervisningen och multiplicera detta med träningsundervisningens andel av högstadiedistriktets totala grundkapital. MARIEHAMNS STAD 2009 BOKSLUT EKONOMISK ÖVERSIKT 11

14 Koncernens organisation och ägarandel i % SAMÄGDA SAMFUND Svinryggens Deponi 50% Kommunalförbund Ålands Kommunförbund 41% Ålands Omsorgsförbund 44% Södra Ålands högstadiedistrikt, träningsundervisn. 52% Ålands Miljöservice 44% Intressesamfund FAB Nyfahlers 42% Ålands Vatten 38% Ålands Energi 50% Kraftnät Åland Ab 19% (direkt o. indirekt ägande via Ålands Energi: 22 %) Kraftnät Åland Ab 6 % Mariehamns Energi 20 % Ålands Problemavfall 72 % Mariehamns stad dottersamfund Mariehamns Energi 60% Mariehamns Centralantenn 100% FAB Marstad 100% Stiftelsen Sjökvarteret 100% (direkt o. indirekt ägande via Ålands Energi: 70 % Mariehamns Bio Energi 50% FAB Dalnäs 60% (direkt o. indirekt ägande såsom intressesamfund via Mariehamns Energi: 35 %) KONCERnfinansiella Bokslut Bokslut förändring nyckeltal Koncernens årsresultat, milj.euro 4,1 2,0-103,3% Räkenskapsperiodens resultat (ingår i det egna kapitalet) Kassamedel 31.12, milj.euro 12,5 10,0 25,5% Kassa, bank och finansiella värdepapper Kassalikviditet 75,8% 63,0% 20,2% Kassa, bank och finansiella värdepapper/kortfristiga skulder Soliditetsgrad i procent 48,9% 48,0% 1,9% Eget kapital/balansomslutningen Lånestock 31.12, milj.euro 81,1 77,1 5,2% Främmande kapitalet minus erhållna förskott, skulder till leverantörer, resultatregleringar och övriga skulder Lån euro/invånare ,1% Lånestock per invånare i euro 12 EKONOMISK ÖVERSIKT BOKSLUT MARIEHAMNS STAD 2009

15 KONCERNENS BALANSRÄKNING Bokslut Bokslut Belopp i euro per Korrigeringar Not AKTIVA A BESTÅENDE AKTIVA , , ,40 I Imateriella tillgångar , ,77 Utgifter med lång verkningstid , ,54 Immateriella rättigheter , ,23 II Materiella tillgångar , , ,32 Mark- och vattenområden , ,35 Byggnader och konstruktioner , , ,21 Kraftverk ,59 0,00 Fjärrvärmenät , ,37 Värmecentraler , ,44 Mätutrustning , ,79 Maskiner och inventarier , ,25 Övriga materiella tillgångar , ,88 Förskottsbet. o. nyanläggningar , ,04 III Placeringar , , ,32 Aktier , , ,82 Andelar , , ,26 Övriga aktier och andelar , , ,74 Lånefordringar , ,50 B FÖRVALTADE MEDEL , ,82 Landskapsuppdrag , ,17 Donationsfondernas särsk. täckning , ,65 C RÖRLIGA AKTIVA , , ,14 I Omsättningstillgångar , ,18 Material och förnödenheter , ,11 Bränslen och smörjmedel , ,75 Övriga omsättningstillgångar 3 893, ,32 II Långfristiga fordringar , ,03 Lånefordringar hos ägarintr. 0, ,15 Övriga långfristiga lånefordr , ,54 Landskapsandelsfordringar , ,34 II Kortfristiga fordringar , , ,28 Kundfordringar , ,81 Lånefordringar , ,87 Förskottsbetalningar 5 190, ,36 Försäljningsfordringar , ,13 Resultatregleringar , ,41 Övriga fordringar , ,34 Landskapsandelsfordringar socialv , ,14 Kortfristiga placeringar 0, ,00 III Finansiella värdepapper 0,00 0,00 IV Kassa och bank , ,65 Kassamedel , ,64 Depositioner , ,01 S : a A k t i v a , , ,36 MARIEHAMNS STAD 2009 BOKSLUT EKONOMISK ÖVERSIKT 13

16 KONCERNENS BALANSRÄKNING Bokslut Bokslut Belopp i euro per Korrigeringar Not P a s s i v a A EGET KAPITAL , , ,95 Aktiekapital , ,00 0,00 Grundkapital , ,96 Grundfond , ,00 0,00 Övriga fonder , , ,00 Övrigt eget kapital , ,09 Överskott (underskott), tidigare räkenskapsperioder , , ,58 Räkenskapsperiodens resultat , , ,51 MINORITETSANDELAR , , ,07 B AVSKR.DIFFERENS OCH RESERVER , ,78 Avskrivningsdifferens , ,78 C AVSÄTTNINGAR , ,00 Ålands miljöservice , ,00 D FÖRVALTAT KAPITAL , ,82 Lanskapsuppdrag och statliga , ,17 Donationsfondernas kapital , ,65 E FRÄMMANDE KAPITAL , , ,74 I Långfristigt , ,94 Skulder till kreditinstitut , ,85 Lån från offentliga samfund , ,00 Ålands landskapsstyrelse , ,08 Pensionslån , ,35 Checkkredit , ,75 Övriga långfristiga skulder , ,80 Förmedlade lån 0, ,11 II Kortfristigt , , ,79 Erhållna förskott , ,66 Skulder till kreditinstitut , ,41 Lån från offentliga samfund , ,20 Ålands landskapsstyrelse , ,32 Pensionslån 1 642, ,59 Bidrag , ,38 Leverantörsskulder , ,87 Nästa års amorteringar , ,04 Resultatregleringar , ,41 Övriga kortfristiga skulder , ,67 S : a P a s s i v a , , ,36 Notförklaring till koncernens balansräkning: 1. Se särskild notspecifikation av aktier och andelar. Mariehamns Energi har beaktats till 70% av aktiekapitalet och för FAB Dalnäs har 60% av aktiekapitalet beaktats. 2. För Mariehamns Energi har 30% och för FAB Dalnäs 40% (via Marstad) det egna kapitalet korrigerats till minoritetsandelar. 3. Eliminering av interna koncernfordringar och skulder, se särskild not. För kommunalförbunden har elimineringen av interna koncernfordringar och skulder minskats utifrån ägarandelen. 4. (a) Differensen mellan faktiskt genomförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan har eliminerats per för Fab Marstad med ,38 euro och för Fab Dalnäs med -624,57 euro, totalt ,81 euro. (b) Konsolidering av intressesamfundens andel av egna kapitalet: Egna kapitalet Årets vinst Aktiva Fab Nyfahlers , , ,40 Ålands Vatten Ab , , ,68 Ålands Energi Ab , , ,39 Kraftnät Åland Ab ,64 0, ,64 Mariehamns Bioenergi Ab ,02 0, ,02 14 EKONOMISK ÖVERSIKT BOKSLUT MARIEHAMNS STAD 2009

17 KONCERNENS RESULTATR ÄKNING Bokslut Bokslut Belopp i euro per Korrigeringar Not Verksamhetens intäkter , , ,45 Verksamhetens kostnader , , ,07 Verksamhetsbidrag , ,62 Skatteinkomster , ,72 Landskapsandelar , ,51 Finansiella intäkter och kostnader , ,31 Ränteintäkter , ,82 Övriga finansiella intäkter , ,52 Räntekostnader , ,47 Övriga finansiella kostnader , ,17 Årsbidrag , ,30 Avskrivningar och nedskrivningar , ,91 Andel av intressesamfundens vinst , ,91 Räkenskapsperiodens resultat , , ,39 Bokslutsdispositioner , ,85 Minoritetsandelar , , ,03 Räkenskapsperiodens överskott (underskott) , , ,51 Notförklaring till koncernens resultaträkning: 1. Eliminering av koncerninterna intäkter och kostnader, se särskild not. För kommunalförbunden har elimineringen minskats utifrån ägarandelen. 2. För Mariehamns Energi har 30% och för FAB Dalnäs 40% (via Marstad) resultat korrigerats till minoritetsandelar. 3. Se årets vinst i balansräkningens notförteckning 4 b. KONCERNENS FINANSIERINGSANALAYS Bokslut Belopp i euro per Korrigeringar Not 2009 Kassaflödet i verksamheten , ,83 Årsbidrag ,45 Extraordinära poster , ,12 Korrektivposter till internt tillförd medel ,50 Kassaflödet för investeringarnas del , ,62 Investeringsutgifter , ,32 Finansieringsandelar för investeringsutgifter ,19 Försäljningsink. av tillg. bland bestående aktiva ,51 Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde , ,79 Kassaflödet för finansieringens del Förändringar i utlåningen 9 672,14 Minskning av utlåningen 9 672,14 Förändringar i lånebeståndet ,58 Ökning av långfristiga lån ,89 Minskning av långfristiga lån ,74 Förändring av kortfristiga lån ,58 Förändringar i eget kapital , ,43 Övriga förändringar i likviditeten ,63 Förändring av förvaltade medel och förvaltat kapital ,56 Förändring av omsättningstillgångar ,11 Förändring av fordringar ,67 Förändring av räntefria skulder ,51 Kassaflödet för finansieringens del , ,35 Förändring av likvida medel ,55 Förändring av likvida medel ,55 Likvida medel ,10 Likvida medel ,54 Notförklaring till koncernens finansieringsanalys: 1. Eliminering av koncernens likviditetspåverkande förändringar av värdepapper, där staden utbetalat euro till Fab Marstad och ,90 euro till Ålands Miljöservice. MARIEHAMNS STAD 2009 BOKSLUT EKONOMISK ÖVERSIKT 15

18 MARIEHAMNS STAD Personal Årsarbete per förvaltning Stadsledning Byggnadsnämnden Allmän social verksamhet Barnomsorg Äldreomsorg Skolnämnden Kulturnämnden Vuxenutbildningsnämnden Fritidsförvaltningen Mariebad Allmän teknisk verksamhet Elverket VA-verket Hamnverket Räddningsverket Pommern Stadsplanenämnden Budget Förverkligat årsarbete Personalstyrka och struktur Antalet inrättade platser i årsarbete samt förverkligat årsarbete 1 fördelar sig på de olika förvaltningarna enligt ovanstående diagram. Där förverkligat årsarbete underskrider budgeten, beror det i regel på att vikarier inte har anställts under den ordinarie personalens lagstadgade semester. I det förverkligade årsarbetet inom Barnomsorgen inkluderas assistenter och familjedagvårdare och inom Skolnämnden inkluderas timlärare och elevassistenter, för vilka det inte finns inrättade platser. Åldersfördelning Medelåldern för personal med ordinarie anställning var 46,9 år (2008: 46,9 år). Kvinnornas medelålder var 47,3 år och männens 46,4 år. Diagrammet nedan visar åldersfördelningen. Åldersfördelning ordinarie anställda Den förverkligade årsarbetstiden under 2009 uppgick till 677,38 årsarbetare, varav 72 % kvinnor och 28 % män, enligt följande tabell: Totalt årsarbete Årsarbete totalt (ordinarie och tillfälliga)...894,08 Frånvaro (inkl. sem.)...216,70 Förverkligat årsarbete 1), 2)...677,38 Pension Under 2009 beviljades totalt 37 personer (2008: 30 personer), varav 25 kvinnor och 12 män, någon form av pension. Se tabell nedan. Pensionsform Totalt Kvinnor Män Ålderspension Invalidpension Deltidspension Rehabiliteringsstöd ) Årsarbete = + ordinarie och tillfälligt anställda totalt frånvaro. För deltidsanställda uträknas årsarbete enligt sysselsättnings%/100*12/anställningstid i månader. 2) Elverket totalt 10,73 årsarbetare (6,6 % kvinnor och 93,4 % män). Elverket såsom affärsverk behöver särredovisas. 16 BOKSLUT MARIEHAMNS STAD 2009

19 NYA PLATSER ÅR I budgeten för år 2009 godkände stadsfullmäktige en ökning av antalet platser (= tjänster och arbetsavtalsförhållanden) motsvarande 2,93 årsarbetare. Antalet platser har under de senaste åren utvecklats enligt nedanstående diagram Nya platser år Nytt 18,26 25,41 20,74 4,06 31,23 7,48-21,97-3,26 4,25 Sedan 18,26 43,67 64,41 68,47 99,7 107,18 85,21 81,95 tidigare år Frånvaro 2,93 86,2 Frånvaron från arbetet motsvarade 128,79 årsarbetare (110,53 kvinnor och 18,26 män). Nedanstående diagram visar vilken typ av frånvaro det varit fråga om. Sjukfrånvaron under 2009 motsvarade 38,87 årsarbetare (kvinnor 30,76 årsarbetare och män 8,11 årsarbetare 3 ). Den totala sjukfrånvaron innehas således till 79 % av kvinnor och 21 % av män. Sjukfrånvaron uppgick till totalt kalenderdagar (2008: ) och antalet sjukfrånvarotillfällen var totalt (2007: 1.927). Sjukfrånvaron var 4,60 % (2008: 4,80 %) av vanligen arbetad tid. Frånvaro med rehabiliteringsstöd pga sjukdom motsvarade 4,19 årsarbetare (2008: 2,80 årsarbetare). Löner De kommunala kollektivavtalen var i kraft Under avtalsperioden höjdes lönerna med mellan 10,3 och 11,9 procent beroende på avtal. Förhöjningen under år 2009 var totalt 3,2 % och verkställdes från (+ 0,8 %) och (+2,4 %). Den totala lönesumman uppgick till 29,4 milj. euro (2008: 28,1 milj. euro), därav för Elverket euro (2008: euro). För personalutbildning användes euro, vilket är 0,9 % av lönesumman (2008: 1,0 %). Därav användes euro (2008: 782 euro) för personalutbildning på Elverket, vilket är 0,7 % av lönekostnaderna (2008: 0,2 %). Personalpolitik Verktyget och standarden Investors in People (IiP) är i bruk på så gått som alla förvaltningar och där pågår förbättringsarbete för att möta standardens krav och därmed också målen i stadens personalstrategiska program. Äldreomsorgen, Strandnäs skola och Övernäs skola har under året certifierat sig som Investor in People. Jämställdhet Stadens jämställdhetspolicy och -program sträckte sig mellan åren Under 2009 genomfördes en utvärdering och en ny jämställdhetspolicy och -plan för åren arbetades fram. Aktuella jämställdhetsnyckeltal tas årligen fram för hela organisationen. Stadens ordinarie personal bestod av 69 % kvinnor och 31 % män, bland ledningen är motsvarande andelar 47 % kvinnor och 53 % män. Av dessa ordinarie anställda arbetar 78 % av kvinnorna heltid, motsvarande siffra är 94 % hos männen. Av de som arbetar deltid är 90 % kvinnor och 10 % män. Föräldraledigheten togs under 2009 ut av 32 personer (2008: 41), 56 % kvinnor och 44 % män. Kvinnorna tog i medeltal ut 136 kalenderdagar per person (2008: 120) vilket motsvaras av 22 kalenderdagar (2008: 21) hos männen. Skötsel av annan tjänst inom staden 32% Frånvaro 2009 Övrig frånvaro 4% Privat angelägenhet 9% Studieledighet 2% Vårdledighet (efter föräldraledighet) 14% Skötsel av sjukt barn 1% Sjukledighet 31% Moderskaps- faderskapsoch föräldraledighet 7% 3) Frånvaron på Elverket totalt 0,17 årsarbetare. Elverket såsom affärsverk behöver särredovisas. M A R I E H A M N S S T A D B O K S L U T 17

20 MARIEHAMNS STAD Miljöredovisning MILJÖMÅL Mariehamns stads övergripande miljö- och energipolitiska mål anger att stadens verksamhet skall vara miljömässigt hållbar. Nettoeffekten på miljön av energianvändning, kommunikationer till och från liksom också inom staden, utsläpp av vatten- och luftföroreningar, samt materialåtervinning och avfallshantering i anslutning till både stadens egna verksamheter och verksamheter, som staden kan kontrollera, får innan utgången av år 2050 inte vara negativ. Stadens energiförsörjning skall i framtiden baseras i hög utsträckning på lokal energiproduktion med minimala nettoutsläpp av växthusgaser, men med koppling till regionala och därför även globala nätverk. Stadens övergripande energi- och klimatpolitiska mål är att utsläppen av växthusgaser från verksamheter som staden kan kontrollera per invånare samt per m2 fastighetsbestånd skall år 2012 vara 25 % lägre än de uppskattade utsläppen Målet styr mot användning av energikällor som inte ger ett nettotillskott av växthusgaser, men saknar tak på energiförbrukningen. Målet har också en konserverande och/eller stimulerande inverkan för att upprätthålla, utveckla och förhoppningsvis även öka arealen av grönområden som staden har till sitt förfogande. Övriga mål är att av inköpta varor skall senast år 2012 vara minst 90 % vara miljömärkta. Av upphandlade tjänster skall år 2012 ifråga om tjänsternas ekonomiska värde minst 75 % utföras av företag, som kan redovisa att de i sin verksamhet tillämpar trovärdiga rutiner för miljöstyrning, t.ex. enligt ISO 14001, EMAS eller motsvarande. Brännbart avfall skall år 2012 vara helt fritt från bioavfall inom verksamheter som Mariehamns stad kan kontrollera. Även övrigt avfall skall i sin helhet vara rätt sorterat. Utsläppen till Svibyviken och Slemmern, som omger staden får 2012 vara högst 50 % av 2005 års utsläppsmängder. Andelen livsmedel, som produceras enligt ekologiskt hållbara metoder och som staden tillhandahåller skola och äldreomsorg m.m. skall uppgå till 75 % år UPPFÖLJNING 1) Klimatpåverkan Miljöprestanda för fastigheter och fordon tillhörande staden Avgasemissioner - Färjor och kryssningstrafik inom Västra Hamnen samt hamnverksamheten har följts upp i detalj sedan Från byggnader och gator i staden har utsläppen av växthusgaser och koldioxid av fossilt ursprung per invånare minskat med 17 % år 2009 jämfört med referensåret I statistiken saknas emellertid villor uppvärmda med olja. Den positiva effekten kan i första hand tillskrivas kraftigt ökad andel biobränsle i stadens fjärrvärmeverk. Per invånare var 2009 års totala koldioxidutsläpp 7,26 ton, d.v.s. en minskning med 9 %. Med privata resor kommer många invånare i Mariehamn ändå att fortsättningsvis bidra med betydligt större utsläpp och har därmed en relativt stor påverkan i internationell jämförelse. En svårighet vid jämförelser med omvärlden är hur man räknar med att elenergin produceras. El som säljs på Åland marknadsförs med mycket låga koldioxidutsläpp. Eftersom elmarknaden idag är gränsöverskridande kan det vara mera korrekt att använda utsläppsvärden för s.k. europa-elmix. Något, som även återspeglas i dagens energipriser, som i länder med billig vattenkraft numera inte längre skiljer sig i betydande utsträckning från omvärldens. Därtill bör man också ärligt talat skilja mellan vad som är ett marknadsmässigt val av miljöanpassade produktionsmedel och den miljöpåverkan som elanvändningen i realiteten förorsakar - åtminstone så länge miljöanpassad el är bristvara. För stadens koldioxidutsläpp används tillsvidare utsläppsvärdet för elektricitet producerad i Europa. Andra beräkningsgrunder skulle ge lägre utsläppsmängder. Hamnverksamheten bidrar med en betydande del av stadens koldioxidutsläpp. Utsläppsmängderna från fartygen räknas på avståndet mellan Kobba Klintar och hamnen samt för liggtiden i hamnen. Möjligen borde utsläppen räknas på det verkliga meravstånd, som trafiken till Mariehamn förorsakar. I så fall skulle utsläppsvolymerna bli större. I jämförelse med 2002 har hamnens utsläpp av koldioxid ökat med 16 %. I jämförelse med toppåret 2005 har utsläppen emellertid minskat med hela 13%. Avgörande är förstås trafikintensitet och rederiernas val av fartyg. Det är fullt möjligt att med relativt enkla medel uppnå de satta energipolitiska målen bl.a. genom att öka andelen lokal energiproduktion i formen av vindkraft samt genom att utnyttja avfallsbränsle, såsom skogsavfall och på sikt även annat avfall från t.ex. stadens reningsverk. Mariehamns stad har under året såsom ett första steg aktivt gått in för att spara energi med så kallade mjuka åtgärder, vilket innebär förbättrad ventilationskontroll, tätning av fönster och dörrar, lampbyte samt onödig användning av belysning och kontorsmaskiner. Nästa steg är mera omfattande tekniska åtgärder i byggnader där åtgärderna ger störst effekt. Om inte hamnverksamheten expanderar i en betydande omfattning bör målet till år 2012 kunna uppnås. För att därefter komma vidare är staden i hög utsträckning beroende av färje- och kryssningsrederiernas välvilja Svavel, kg/inv. NOx, kg/inv. CO2, kg/inv. Anlöp/år 1) Rapporteringen har genom åren successivt förbättrats samtidigt som uppföljningsprogrammet har förfinats ifråga om detaljer. Följden är att nu aktuella nyckeltal kan avvika något från tidigare års redovisningar. 18 BOKSLUT MARIEHAMNS STAD 2009

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009 Bokslut 2008 Resultaträkning för Vanda stad 2008 2007 2006 milj. milj. milj. Verksamhetsintäkter 196,2 177,3 172,4 Tillverkning för eget bruk 90,1 71,0 71,2 Verksamhetskostnader - 1 072,0-974,6-931,2 Verksamhetsbidrag

Läs mer

Kommunernas bokslut 2014

Kommunernas bokslut 2014 ' Iris Åkerberg, statistiker E-post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2015:2 24.6.2015 Kommunernas bokslut 2014 Preliminära uppgifter Lägre verksamhetsintäkter och -kostnader Från 2013 till 2014

Läs mer

Kommunernas bokslut 2013

Kommunernas bokslut 2013 ' Iris Åkerberg, statistiker E-post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2014:2 30.6.2014 Kommunernas bokslut 2013 Preliminära uppgifter Räkenskapsperiodens resultat högre för 2013 Våra 16 kommuner

Läs mer

Kommunernas bokslut 2015

Kommunernas bokslut 2015 ' Iris Åkerberg, statistiker E post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2016:2 28.6.2016 Kommunernas bokslut 2015 Preliminära uppgifter Högre verksamhetskostnader och lägre intäkter Jämfört med 2014

Läs mer

Bokslut 2011. www.mariehamn.ax

Bokslut 2011. www.mariehamn.ax Bokslut 2011 www.mariehamn.ax Stadsledningen Stadsfullmäktige Revisorerna Förvaltning Stadsstyrelsen Stadsdirektören Politisk nämnd Byggnadsnämnden Vuxenutbildningsnämnden Fritidsnämnden Hamn- och säkerhetsnämnden

Läs mer

Bokslut 2007. www.mariehamn.ax

Bokslut 2007. www.mariehamn.ax Bokslut 2007 www.mariehamn.ax Stadens organisation Stadsledningen Stadsfullmäktige Revisorerna Stadsstyrelsen FÖRVALTNING Stadsdirektören POLITISK NÄMND Byggnadsnämnden Centralförvaltningen Stadskansli/Finanskansli

Läs mer

FINANSIERINGSDELEN 2013 2016

FINANSIERINGSDELEN 2013 2016 255 FINANSIERINGSDELEN 2013 2016 256 257 FINANSIERINGSDELEN Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

FINANSIERINGSDEL 2012 2015

FINANSIERINGSDEL 2012 2015 279 FINANSIERINGSDEL 2012 2015 280 281 FINANSIERINGSDEL Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

Finansieringsdel 2015-2018

Finansieringsdel 2015-2018 Finansieringsdel 2015-2018 Finansieringsdelen... 212 Finansieringsanalys... 213 Finansieringsplan... 214 Kompletterande uppgifter... 216 211 Finansieringsdelen Finansieringsanalysen består av förändringar

Läs mer

Bokslut 2010. www.mariehamn.ax

Bokslut 2010. www.mariehamn.ax Bokslut 2010 www.mariehamn.ax Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Stadsledningen Förvaltning Revisorerna Stadsdirektören Politisk nämnd Byggnadsnämnden Vuxenutbildningsnämnden Fritidsnämnden Hamn- och säkerhetsnämnden

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2015:1 21.1.2015 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Höjda intäkter och kostnader Inför 2015 förväntar sig

Läs mer

FINANSIERINGSDEL 2011 2014

FINANSIERINGSDEL 2011 2014 279 FINANSIERINGSDEL 2011 2014 280 281 FINANSIERINGSDEL Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009 Iris Åkerberg, statistiker Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2009:1 19.1.2009 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009 Mindre andel personalkostnader Kommunernas sammanlagda verksamhetskostnader

Läs mer

www.mariehamn.aland.fi Mariehamns Stad

www.mariehamn.aland.fi Mariehamns Stad www.mariehamn.aland.fi Mariehamns Stad Verksamhetsberättelse 2005 Mariehamns Stads verksamhetsberättelse 2005 Innehåll FÖRTROENDEVALDA stadsfullmäktige och stadsstyrelse 2-3 STADSDIREKTÖREN 4 EKONOMISK

Läs mer

Helsingfors stads bokslut för 2012

Helsingfors stads bokslut för 2012 Helsingfors stads bokslut för 2012 25.3.2013 Finansieringsdirektör Tapio Korhonen 28.11.2012 Skatteintäkter och statsandelar (mn euro) BSL 2010 BSL 2011 BDG 2012 BSL 2012 Kommunalskatt 2 064,2 2 218,1

Läs mer

Bokslut

Bokslut Bokslut 2008 www.mariehamn.ax Stadens organisation Stadsledningen Stadsfullmäktige Revisorerna Stadsstyrelsen FÖRVALTNING Stadsdirektören POLITISK NÄMND Byggnadsnämnden Centralförvaltningen Stadskansliet

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 1999 BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels-

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2017

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2017 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2017:1 20.1.2017 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2017 Högre intäkter och kostnader Jämfört med 2015 års bokslut

Läs mer

Ekonomi i balans. Relationstal vid bedömning av kommunal ekonomi. Ålands kommunförbund

Ekonomi i balans. Relationstal vid bedömning av kommunal ekonomi. Ålands kommunförbund Ekonomi i balans Relationstal vid bedömning av kommunal ekonomi Ålands kommunförbund FÖRORD Syftet med detta dokument är att föra fram användbara nyckeltal för att underlätta bedömningen av huruvida en

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Handels- och industriministeriet BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2006 ISBN-10: 952-213-181-4 ISBN-13: 978-952-213-181-2

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Presskonferens 11.2.2015 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 7,0 6,0 Kommunernas

Läs mer

Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1

Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1 Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1 KOMMUNERNAS OCH KOMMUNALFÖRBUNDENS BUDGETER ÅR 2001 Detta meddelande innehåller uppgifter

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

Bokslut 2014. www.mariehamn.ax

Bokslut 2014. www.mariehamn.ax Bokslut 2014 www.mariehamn.ax POLITISKA ORGAN MARIEHAMNS STAD STADSFULLMÄKTIGE STADSSTYRELSEN Stadsutvecklingsnämnden Äldrerådet Socialnämnden Infrastrukturnämnden Bildningsnämden Kultur- och fritidsnämnden

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2016

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2016 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2016:1 8.1.2016 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2016 Lägre intäkter och högre kostnader Kommunerna förväntar

Läs mer

Mariehamns Stad V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E 2 0 0 6. w w w. m a r i e h a m n. a x

Mariehamns Stad V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E 2 0 0 6. w w w. m a r i e h a m n. a x Mariehamns Stad V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E 2 0 0 6 w w w. m a r i e h a m n. a x Stadens organisation Stadsledningen Stadsfullmäktige Revisorerna Stadsstyrelsen FÖRVALTNING Stadsdirektören

Läs mer

www.mariehamn.aland.fi

www.mariehamn.aland.fi www.mariehamn.aland.fi Mariehamns Stad Verksamhetsberättelse 2002 Stadens organisation Stadsfullmäktige Revisorerna Politisk nämnd Förvaltning Stadsstyrelsen Centralförvaltningen Stadsdirektör Stadskansli/

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 11/2015 1 (10) Stadsfullmäktige Kj/4 17.6.2015

Helsingfors stad Föredragningslista 11/2015 1 (10) Stadsfullmäktige Kj/4 17.6.2015 Helsingfors stad Föredragningslista 11/2015 1 (10) 4 Helsingfors stads bokslut för år 2014 HEL 2015-003253 T 02 06 01 00 Beslutsförslag beslutar i enlighet med stadsstyrelsens förslag: - godkänna stadens

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 2015 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Förhandsuppgifter 2014 Kommunerna anpassade sin ekonomi år 2014 Enligt de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen samlat in

Läs mer

Föreningen - Asteri malliyritys (fö04)

Föreningen - Asteri malliyritys (fö04) BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgånger Materiella tillgånger Placeringar RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Kundfordringar /långfristiga Övriga fordringar /långfristiga Kundfordringar

Läs mer

FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK

FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK 31.12.2013 FO-nummer 1785638-2 Hemort: Helsingfors FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Resultaträkning 1 Balansräkning,

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

www.mariehamn.aland.fi

www.mariehamn.aland.fi www.mariehamn.aland.fi Mariehamns Stad Verksamhetsberättelse 2003 Äldrerådet Tekniska verken inkl. elverket Mariehamns Stads verksamhetsberättelse 2003 Innehåll FÖRTROENDEVALDA stadsfullmäktige och stadsstyrelse

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Neptunigatan 23 22100 MARIEHAMN FO nummer: 0842491-6 BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Uppgjord av: Ålands Företagsbyrå Ab, auktoriserad redovisningsbyrå Nygatan 9, 22100 Mariehamn, tel 018-29044 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING Nr 1259 3403 RESULTATRÄKNING Bilaga 1 Ränteintäkter Leasingnetto Räntekostnader FINANSNETTO Intäkter från investeringar i form av eget kapital I företag inom samma koncern I ägarintresseföretag I övriga

Läs mer

BESTÅENDE TILLGÅNGAR. MATERIELLA TILLGÅNGAR Jord- och vattenområden ingen avskrivning ingen avskrivning ingen avskrivningstid ingen avskrivningstid

BESTÅENDE TILLGÅNGAR. MATERIELLA TILLGÅNGAR Jord- och vattenområden ingen avskrivning ingen avskrivning ingen avskrivningstid ingen avskrivningstid BESTÅENDE TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar Immateriella rättigheter 5-20 5 Linjär avskrivning 5-20 5-20 " Övr. utgifter med lång verkningstid Anläggnings- och organiseringsutg. 2--5 5 Linjär avskrivning

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 14 Finlands Universitetsfastigheter Ab KONCERNENS NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 1) Omsättning Hyror 139 199 578,93 137 267 442,47 Ersättningar för nyttjande 416 079,10

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Företagets långsiktiga strategiska målsättningsprogram har kommit igång. På kvartalbasis är programmets effekter inte ännu synliga.

Företagets långsiktiga strategiska målsättningsprogram har kommit igång. På kvartalbasis är programmets effekter inte ännu synliga. Första halvåret 2016 Periodens omsättning uppgick till 48 470 T (47 992 T ) Periodens rörelseresultat uppgick till 1 365 T (1 204 T ) Periodens resultat uppgick till 1 035 T (863 T ) Resultat per aktie

Läs mer

LÖSNINGSFÖRSLAG FÖRE UPPGIFTER... 8 LÖSNINGSFÖRSLAG UNDER UPPGIFTER...

LÖSNINGSFÖRSLAG FÖRE UPPGIFTER... 8 LÖSNINGSFÖRSLAG UNDER UPPGIFTER... LE4 RÄKENSKAPSANALYS FÖRE UPPGIFTER... 2 4.1 LÖNSAMHET... 2 4.2 SOLIDITET OCH LIKVIDITET... 2 4.3 LÄREKONOMI... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 4.4 PETTERSSON & BENDEL AB... 3 4.5 EKONOMISK ANALYS... 3 4.6 LEHMAN

Läs mer

Budget för år 2017 och ekonomiplan för åren

Budget för år 2017 och ekonomiplan för åren Budget för år 2017 och ekonomiplan för åren 2017 2019 5.10.2016 Stadsdirektör Jussi Pajunen Aktuella ärenden Vård- och landskapsreformen Helsingfors ledarskapssystem Utgångspunkter för budgetförslaget

Läs mer

kan förändra mängden uppburna samfundsskatter, då i grova drag hälften av Ålands samfundsskatter härstammar från sjötransporter.

kan förändra mängden uppburna samfundsskatter, då i grova drag hälften av Ålands samfundsskatter härstammar från sjötransporter. Högkonjunktur råder fortsättningsvis inom den åländska ekonomin, men den mattas något under det närmaste året. BNP-tillväxten på Åland var enligt våra preliminära siffror 3,6 procent i fjol och hamnar

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Sida 1 av 5 DELÅRSRAPPORT För perioden 2005-09-01 2006-02-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om underlag för årsredovisning för staten; SFS 2011:231 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000 1 (9) 1 Bokföring av RAY-understöd Penningautomatunderstöden redovisas i bokslutet utifrån användningsändamålet enligt följande: 1. De understöd som beviljats för verksamheten i allmänhet (Ay) redovisas

Läs mer

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26 Moderbolagets NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 1.1 31.12.2012 1) Omsättning Hyror 136 700 145,50 132 775 734,25 Ersättningar för nyttjande 205 697,92 128 612,96 Övrig avkastning på fastigheten 59

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

Verkställande direktörens kommentarer till kvartalet

Verkställande direktörens kommentarer till kvartalet Första kvartalet 2017 Omsättning var 23 552 T (23 447 T ) Rörelseresultat uppgick till 447 T (299 T ) Resultat blev 540 T (212 T ) Resultat per aktie 0,036 Eget kapital per aktie 0,428 Verkställande direktörens

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING Nr 89 257 KONCERNRESULTATRÄKNING Bilaga 1 I Kalkyl över kreditinstitutsverksamhet och investeringstjänster 1 Ränteintäkter Räntekostnader Finansnetto Intäkter från investeringar i form av eget kapital

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Almi Företagspartner AB Org.nr 556481-6204. Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni

Almi Företagspartner AB Org.nr 556481-6204. Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni Intäkter Ränteintäkter & andra finansiella intäkter 238,2 240,4 Anslag 165,0 154,4 Övriga rörelseintäkter 75,5 88,2 478,7 483,0 Rörelsens kostnader

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Mariehamns Stad. Verksamhetsberättelse 2004. www.mariehamn.aland.fi

Mariehamns Stad. Verksamhetsberättelse 2004. www.mariehamn.aland.fi Mariehamns Stad Verksamhetsberättelse 2004 www.mariehamn.aland.fi Äldrerådet Tekniska verken inkl. elverket Mariehamns Stads verksamhetsberättelse 2004 Innehåll FÖRTROENDEVALDA stadsfullmäktige och stadsstyrelse

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Kommunalekonomins utveckling till år 2019. Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar

Kommunalekonomins utveckling till år 2019. Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar Kommunalekonomins utveckling till år 2019 Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar Den totalekonomiska utvecklingen, prognoser och antaganden Källa: Åren 2013-2014

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2012

Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2012 Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2012 Presskonferens 13.2.2013 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Centrala poster i kommunernas och samkommunernas bokslut åren 2011-2012 (inkl. särredovisade

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Bokslut 2013. www.mariehamn.ax

Bokslut 2013. www.mariehamn.ax Bokslut 2013 www.mariehamn.ax Stadens organisation POLITISKA ORGAN ADMINISTRATIVA ORGAN MARIEHAMNS STAD stadsledningen STADSFULLMÄKTIGE staber STADSSTYRELSEN STADSDIREKTÖREN Stadskansliet Stadsutvecklingsnämnden

Läs mer

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys Statskontoret Förvaltningens styrning 25.3.2010 Statsekonomins finansieringsanalys 31.12.2009 Budgetens utfallskalkyl Skatter och inkomster av skattenatur från budgetbokföringen (specifikation) Statens

Läs mer

Aktiebolag Ab - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Aktiebolag Ab - Asteri kirjanpidon tulostusmalli BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgånger Materiella tillgånger Placeringar RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Fordringar Långfristiga Kundfordringar Beräknade skattefordringar Övriga

Läs mer

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5)

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5) 1 (5) NOTER TILL BOKSLUTET I noter till bokslutet skall redovisas följande: Noter angående upprättandet av bokslutet I noterna skall ingå en beskrivning av redovisningsprinciperna för upprättande av sammanslutningens

Läs mer

Tredje kvartalet 2016

Tredje kvartalet 2016 Tredje kvartalet 2016 Periodens omsättning uppgick till 23 010 T (23 464 T ) Periodens rörelseresultat uppgick till 309 T (488 T ) Periodens resultat uppgick till 183 T ( 336T ) Resultat per aktie 0,012

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

KONCERNENS RESULTATRÄKNING Kort om Hypo År 2007 stärkte Hypo alltjämt sin profil som en innovativ aktör med särskild inriktning på bostadsfinansiering och boende. Vi anpassade oss till utvecklingen på bostadsmarknaden och såg över

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser år 2014

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser år 2014 Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser år 2014 Presskonferens 12.2.2014 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Centrala poster i kommunernas och samkommunernas bokslut åren 2012-2013

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Statrådets förordning

Statrådets förordning Statrådets förordning om uppgifter som ska tas upp i små- och mikroföretags bokslut I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 kap. 6 i bokföringslagen (1336/1997), sådan den lyder i lag

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Resultaträkning Not 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning 1 8 065 055 8 077 988 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602 resultaträkning Januari december, MSEK Not 2006 2005 2004 Fakturering m2 562 1 096 2 598 Kostnader för fakturerade varor och tjänster 285 621 2 238 Bruttomarginal 277 475 360 Försäljningskostnader 1) 206

Läs mer

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys Statskontoret Förvaltningens styrning 11.4.2005 Statsekonomins finansieringsanalys 31.12.2004 Budgetens utfallskalkyl Skatter och inkomster av skattenatur från budgetbokföringen (specifikation) Statens

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Kassaflödesanalys. SSABs kassaflödesanalys. Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys. Koncernen. ME1001 Industriell ekonomi GK

Kassaflödesanalys. SSABs kassaflödesanalys. Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys. Koncernen. ME1001 Industriell ekonomi GK Kassaflödesanalys Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys ME1001 Industriell ekonomi GK 1 2011 Vt period 4 Tomas Sörensson 1 SSABs kassaflödesanalys Koncernen Koncernens kassaflödesanalys

Läs mer

** Emissionen godkändes efter 30.6.2015 och utfallet av emissionen har därmed inte tagits med i denna rapport.

** Emissionen godkändes efter 30.6.2015 och utfallet av emissionen har därmed inte tagits med i denna rapport. Första halvåret 2015 Periodens omsättning uppgick till 47 992 T (48 423 T )* Periodens rörelseresultat uppgick till 1 204 T (1 267 T )* Periodens resultat uppgick till 863 T (254 T )* Resultat per aktie

Läs mer

Årsredovisning 2014 Brf Linnégatan 41-45

Årsredovisning 2014 Brf Linnégatan 41-45 Årsredovisning 2014 Brf Linnégatan 41-45 Ekonomisk ordlista Årsredovisning Den redovisning styrelsen avger över ett avslutat räkenskapsår och som ska behandlas av ordinarie föreningsstämma. Den ska omfatta

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer