Medborgardialog: målbilder för översiktsplan Sammanställning av medborgardialog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medborgardialog: målbilder för översiktsplan Sammanställning av medborgardialog"

Transkript

1 Sammanställning av medborgardialog Jörgen Ölund

2

3 Innehåll 1 Inledning 5 2 Frågorna Bygg på höjden Utpendlingen Utveckling främst i tätorterna Fler arbetsplatsområden Hållbar utveckling Sjönära boende Befolkningsökning Lerum idag och i framtiden - ordfrågor Ordmoln Lerum idag Ordmoln om 30 år Ordmoln av fritextsvar Ordmoln smultronställen Ordmoln vad saknas? Resonera fritt Var kan mark anvisas för etablering av företag? Varför där? Var kan mark anvisas för bygge av nya bostäder? Varför där?

4 4

5 1 Inledning Detta är en sammanfattning av resultatet från medborgardialoger som Beredningen för infrastruktur och boende med förstärkning från övriga beredningar gjort i samband med uppdraget att ta fram målbilder till kommande översiktsplan. Beredningen har varit på plats i Floda, Sjövik, samt Lerum. 300 personer har vid dags datum ( ) svarat på en enkät; antingen via webben eller i pappersformat. Enkäten via webben innehöll fler frågor än den fysiska enkäten. Denna sammanställning är i första hand gjord för Beredningen för infrastruktur och boende i uppdraget med att ta fram målbilder för översiktsplan. Sammanställningen är ingen statistisk sanning utan har till syfte att ge beredningen en anvisning över medborgarnas likheter och olikheter i de idéer, synpunkter och tankar de har om utformandet av ett framtida Lerums kommun. Övriga synpunkter som inkommit under medborgardialogen redovisas ej i detta dokument utan hanteras separat. Av de svarande var det 254 personer som uppgav vilket kön de tillhör, varav hela 58,5 av dessa uppgav att de är män och bara 39,9 procent kvinnor. Övriga procent har valt att inte uppge kön. Åldersfördelningen på svaren visar att det övervägande är äldre personer som svarat på enkäten där 77,1 procent är 30 år eller äldre. I och med att gymnasieelever svarat på enkäten har andelen unga svaranden (0-18 år) blivit över 13 %. 5

6 6

7 2 Frågorna Nedan finner ni resultatet utefter den ordning de ställdes i enkäterna. Resultaten innehåller endast enklare analys av skillnaderna mellan kön, ålder samt bostadsort där större avvikelser förekommer Bygg på höjden. För att bevara Lerums kommuns gröna områden tycker vissa att man istället bör bygga på höjden och "förtäta" samhällskärnorna/centrumen.! "# Kommentarer: Observera att frågan kan anses dubbel eftersom förtätning och hög byggnation inte nödvändigtvis behöver sammanfalla. Skillnaden på inställning till förtätning och/eller höghus skiljer sig mellan kvinnor och män. Män är mer positiva där 44,7% har svarat på alternativet A. 1 i jämförelse med kvinnornas 21,4%. De yngre åldersgrupperna, år samt år, är positiva där grupperna svarat 47% respektive 43% på svarsalternativ A. 1 i jämförelse med åldersgruppen 66+ där siffran bara är 27%. De som är mest positiva till att bygga på höjden eller förtäta är de som uppger att de bor i Lerum där 42,7% har valt svarsalternativ A. 1. Motsvarande svar på samma alternativ är bara 20,4% i Floda Utpendlingen. Vissa benämner Lerums kommun som en "sovstad" eftersom många pendlar ut från kommunen på grund av arbete och studier. Tycker du att det bör fortsätta vara så även i framtiden?! $ % $ "# Kommentar: De som uppgett att de är kvinna vill i mindre utsträckning än de som uppgett de är man att kommunen ska fortsätta benämnas som sovstad, där 13% av kvinnorna har valt alternativ A. 1 i jämförelse med männens 17%. 7

8 2.1.3 Utveckling främst i tätorterna. Det är viktigt att den framtida bebyggelsen främst sker i redan kollektivtrafiknära stråk.! "# % Kommentar: Det skiljer 10 % mellan könen vid svarsalternativ A. 1, där männen är mer positiva till bebyggelse vid kollektivtrafikstråken än de kvinnliga svaranden Fler arbetsplatsområden. Det är bra att det planeras för markområden nära E20 och järnvägen för utveckling av näringsverksamheter.! $$ $ % % $ "# Kommentar: Männen är mer positiva där 67,3 procent har svarat A. 1 i jämförelse med kvinnornas 48,5% på samma alternativ Hållbar utveckling. Det är viktigt att miljö och hållbar utveckling prioriteras i nya översiktsplanen/stadsplaneringen. &! % $ "# % 8

9 2.1.6 Sjönära boende. Sjöarna i Lerums kommun upplevs av många som vackra. I framtiden borde det byggas fler bostäder nära dem.! $ $ $ "# Kommentar: Likt diagrammet visar är det här frågan med mest splittrat svar. En del medborgare har uppgett att de tolkat svar A. 1 som ett hot mot strandskyddet. En omformulerad fråga hade därmed kunnat ge ett annat utfall Befolkningsökning. Hela Göteborgregionen genomgår en befolkningsökning. Detta innebär att Lerums kommuns innevånare kanske ökar med cirka 10 tusen till år Befolkningsökningen är positiv för Lerums kommuns utveckling. $ %$ $ &! $$ "# $ 9

10 2.2 Lerum idag och i framtiden - ordfrågor För att skapa en bild av hur medborgarna i kommunen ser på Lerums kommun idag, och hur de skulle vilja att kommunen ser ut i framtiden fick medborgarna svara på två frågor, nedan redovisade i så kallade ordmoln. Ordmolnen visar den frekvens ett ord eller fras nämns. Ju större ord desto fler kryss har ordet fått. Medborgarna fick kryssa i tre alternativ vardera på en lista med 40 ord, där ord som fått 10 kryss eller fler finns med i ordmolnen Ordmoln Lerum idag. Välj tre ord som du tycker beskriver Lerums kommun idag. Sammanlagt blev orden kryssade 894 gånger. 10

11 2.2.2 Ordmoln om 30 år. Välj nu tre ord som du skulle vilja beskriver Lerums kommun om 30 år Precis som föregående fråga fick medborgarna välja tre av 40 ord, men den här gången hur de vill att kommunen ska beskrivas i framtiden. Sammanlagt blev orden kryssade 856 gånger. 11

12 2.3 Ordmoln av fritextsvar Fritextsvaren är sammanställda så att de bildat ord eller korta meningar. Ordmolnet är skapat för att få en enkel överblick över de vanligaste kommentarerna. På de två följande frågorna har medborgarna svarat genom fritextsvar Ordmoln smultronställen. Vad anser du vara kommunens smultronställen? Vissa ord/fraser påminner om varandra men är inte nog lika för att sammanföras till samma betydelse. Exempel på detta är "Sjöarna", och namnet på specifika sjöar. Vissa ord har dock väldigt liknande betydelse Ordmoln vad saknas? Finns det något du saknar i Lerums kommuns byggda miljö som du skulle vilja att kommunen planerar för i framtiden? Vissa ord/fraser påminner om varandra men är inte nog lika för att sammanföras till samma betydelse. Exempel på detta är "billiga hyresrätter", och "hyresrätter", då de kan tolkas olika. Vissa ord har dock väldigt liknande betydelse. 12

13 2.4 Resonera fritt. Hur vill du att Lerums kommun ska se ut om 30 år för de som är nyfödda idag? För att göra medborgarna rättvisa har de svar som hör till uppdraget med målbilderna behållits i sin helhet. Detta eftersom det är svårt att kategorisera och finna stringens i den mångfald av idéer, tankar och synpunkter medborgarna bidragit med. De kommentarer som däremot inte svarar på frågeställningen eller som innehåller irrelevanta kommentarer för uppdraget har sorterats bort från denna i övrigt oredigerade redovisning. '&!()&! *#!!+,--*!!#,.!#.!/*/!#! *#*,*-#.!/!0,,#0 #,!! +!! '*#! &)#,*,,,1#.02##,!#! 00)!##!! "-!#!/#-#,!!*.#.0!,!#!!*!*##.*)!#. #,!!3!&)#,! 0) '.!#!)& 4*!*#,*,/*##.,45,#,! #,!# ##!/*/!#!#0*- 6!#.7#)7!, 8 /!0),!#!#,!!',*/#0 #,!! #-- #0))& 0/0!* /5, #,!#--!&#**###. 5,0!! &)#,!!* /.)!#!*0)!.!,#.##,!,&)*#) &)!!, 4!#,!! *#. #!&)*#2##0/. 0! -!!!#!!*)&)- 0!#--! #.#!,#!#!#**/4!!#! #.!,,#. #!!#! #-##.,--,!- -! *#0),!0&8*#!*,-#.! 9!0) 2)! *#.,*/#000)*! 4!#,!#&- *,.!,*,! -!!*#4##*#*/!#!,!!! 0*,#.,--!/.-!!7&7#.!5,#,!#.!0)) #-).!,#-*#!#.), 3 0)!-!**#,!#!2)*# 8*0!#,!! 2)!#.0!7!!!7 6#0!)!#.0!75!!!7 3!#,.! 4,!#.)! 6*0!!!*##,!!#.---!,!,!!##! -!#!#,! 8!0:-0)!!, ),!;#!!!<#&, 0 8)&0)!, - #. "/,,!0#./.0# #) 8/.-#.!!!*#0 "/'*#!1!!#!3/,!# 6/*#,!#! "/*!!-!!!*!#.*! "/1!01!!-,!#!#.,.!!,!#! 8!/!0)#! )--!,,!!#),#./.!,&#,! 4,!#!-!,! 4!/#.&)!,,#,!6#!!,!0#&)##!- 13

14 !1#../ =#-!-!;0,,!< ##.*!##;0)!/0)<)& 0,--!,!#.##!>! -,!!) #.*0!!!#*#!; *!)&!!0/)*#<? -!!)&*!##,!! *!####0),!;0 <*#!)&0)#,--!/!#. &)"- &)! #*0/.,,## #00!,!!*,6#, - *#,!,*/! 3!#,,, 1!!))&0)# *#.!8!0/#))&0)* /!#. *##,!!:&!-#!)&!!-#!!!!!!!, 0)!!#1-!#!,!#.0A#.!/)!*,#.& *##!- #.!&-#!0!B*##!#!/! ' * )!#!#!**/#!6)&,#!!!(.!,-.!#5,! #,! *#/.)! #!C#,!!!0)!!!-!,!0,0#.#.0)!! # #.0# *#!!,! 8)&,!!*#!#!*0&#.)0!!!0)!!70/*7?,D,!7,!*#!7# 0),,!!!#.7!78+!!-!!!! **/0)! )-!!,#!!# )-.!,*#0 ##.*!##"/#!0)##,*!-#!*&)0) -#!!!!!!!*.!,!!- '#)5,!E#!*&).,#. 0)*#!!,!*/,&)#./! 0)!!,,!!!#!!#.!!!!*#'0)0/5,# E 9!0#,!!!9!0)0,!&))!!09!!,6#! #.0!#-+!#/!! )!. *,/-0+!&!#!!!#.*!!*)',+! #.*!,.!,#.0,26!-,*#..0A?!,* 8#!#.)!,5,#!,!0)!,#*,,!! 4,!!2)*##-0) *!0& >!!#!!#.&)!&*!#.0&!!#!!#!#.&)!5,!,!!0#,- &)!#.!!!' *!0 +,--/!)&0),.!##! #-0#!)!#!#.)&#,0/ *&)! # 4!#,!#*/#*! 2)!#!/*. 4!/&)#)&0)0,04!*/#0! *,.!#.!0))0!!,,#0!! C#-.!*,0)!*!4.!, 4!,!-#0# )!!0!1,--!!-!1!75,EE10!!!E7 #,!#!# )5,06#.*-!!)&0)*! 5!,--,!!?#!5!-!!-!/*/!#!= *#!/*#!!0!!!0,,?#-- 5,!)! #!09 0*?/=C,!*. 6)# /#-#0)!/1#.*#,F!#!!#.#*#!0#;0)<C,,!# #!#!!#!,.,0!&GG,#!0)!!/!F#."#!5, 8)-!#1#.,#,))!#! 6)-0),!# 8!,,*!**/!#! *#.###..! #,!!3&).!+-#8!0 14

15 *# "/ 6-0)#H,,,0#!!6#*,!!/&)#.-#,/0)##.-#- -#-,,,1--#.!!#!&)!, -#.- -! "/##5# 05/)-#3,,- #,!!#!,5 0)!!!#*##./!#!, 3 **/!),! 4! )!#,!#0,!#!###!!-#0 0)!,*!!-#0#.!)#!0)! )!!!!,!#,!! 0!!0,!!.!,.,*/#0 0)./#0##*-#.0,0I,,/.& #,!! /.- #0)#0###!0,*/##!-!)!!/!.!,!C!!**!0) #,!!9,.!, 0!!.0!15,#,!!#.!0)!0)-!#!## 0)!! 4!0)/&), )*/!)4(&!.!, 9!# 1#*, 4#!#!#3#) *-#. 3# #)!3#0!!!! 2#)& &*#2##,!#!3#, 04!#!#,!#! 0)*7,,7-!*!!!0!)!!/A )& *##,!!3 *!0& 0 )&*#!* *# #./!9!*# *#!!,!0) #.#5!!#&)* =!!!3&)12*,)!** ###0 "/ 6*,( #0)-!#! 6 &)-!C!!#,!!!! #,!#! &)!#!)!#0#!!!!, 6 #,!#!* 3&)15,3&)12)*#-!!!! 1013!!#!&#**0!,!!-!*,EE?/!(/!! *5, 8)&0) *#!!#!!#*) #.##F#0)*!! 0!!;-,!*/*#-.,!##,!!<F/05,.!,0/0! 5,#.2 *##.!2 *##.2)*#2-!#.##-!-6 *-#0-!!2!0#!2##/!-!! #!0)!*/!0)# #!/!*# #. *)&!#!!!#!,!,---#!' *#!!*#!/8!!/*/!*/,*/!/*/*/*/! 00!!!& 0/*!!0 *!!+,--!,!#0!&)!##.!'!*#*!),!!!*# 2)*#?#--- *! /,#. 0AA!/. #.#! 4!#,!#,-#)!#!**/#0)0,5,#- +1 %11!!.**/#0,! #.!5,#! ),#./.0!0!0111"!#) 5,!?45#5 #.!5,#!#,!!3!,!/.)*#? 0!!- 1%#.11!!!*/!*#**/,!#8/.,!#*#0 #*',0!!#.!#!,1*8!3!,!! */!.!! 15

16 4!#,! 9!),.!,)& -!3!,(!!12##!)& 8,,,)-!!80) 6)!#*/- 7 7##&?),#! 4/5,0# *#,!#!2)*#!!!#4!*)! #,!*###.#,,,*, 5)*,-#*! *--!!*#!##4!0,!!#0'*#!&) 8/.,,##.--!!3&0))&!#,!! 6# 8)&!,*!!1!-!1,!!1)&- 0!3-1 )-!,)!#!!!5 #,!,*,0)!!5 7!#!!7-!!/-3!,! F/#8 3-!!!1, #.!4##!!1)--0) 4!-.!,!,&) 5 4,..!,!/##0#.!/!#0!/*#)!*#*.! 3-- ),.!5,!*/ **/9!!!/*#!-! '0)!!5,)#! #.C,!*0!0)#0!!#.!-!/ **/!#!0!! )& *#5,##K1#-!0)!# 0/0! 77, 6#*0!C##+!, #!#.!#.) -.## 4.!,6#5,#.2 *#8*#!- )&!)!##. #!/!#*!&)!5,!)!!,#,!# *#C#!,!!)!!2)*# #.0!!.,!#!-# /.# / * )!,!# *//.#.##!**!!!-!*).!!0)##0!0!!&!!7#7*! # /&)!0)/.7#7,! /. *#0!!0-#.)!#! 0!!/.)&*&#**,*!!#.*#! #.*#0/.)&,!,!5,!#.!-! /*!*#!##.*5,!#.00,.!, / *#5,#,!1 0!!0)##*#1#!*) )!0!*)0) *#.*# 0!!!##,!!! 4!.!, 8)&!#,!#,!#!#.-!!!*#!C#.,,,*, >)!,/&)!!#!*#-!!!.!,#!!!!!# 6)**/!5,6##. 2 *#8!.!,!--!0)!!)-#/, #/!##!/*,/,4#.'*!!0)/*#! 8!/!!,#.&))1#.&-!!*0!# 16

17 !**#.!,0!!.0 0!0!!!#-# 0!!,/ 0!#.!,+!#.*! ),--!!.!,8-!,,#!#. /!) */!*#!F/*#-! 0#- *#,0*#3!/!!)! #,!! 0!!./*!#) 3#! -!&)-#& 3&)! &,- 4!*-# #.)-0),!##.**#!0),!#!!! 5,#.-!!,,? *!! **#0/0*!5,0)!-!!!! 0)!#!,,,*,,*/.#!-!.!,#0!!#,!!1!!/&- *+?#!#,# #,!!0!0!*L!!!#0*#!0)*,( )!!--,--&,--/.!!##.*/!#!!!? *F3,)! #!/0),)& *#*,!!,!##.,+!# )!#.!#,! 0/-*#*,!#!)& )-!*#,!!/!0/0!,#. #0!!*0!!##,!!)& #* 0)#.,!1#.! * 0!!,0)#! *!#!! 1#) #,!#!22! 8)& 0 **#! #!)&F!,6,!!!! 17

18 2.5 Var kan mark anvisas för etablering av företag? Varför där? Denna fråga besvarades i fritextform och fanns bara på webbenkäten. Resultatet är sammanställt i olika kategorier eftersom vissa tydliga beröringspunkter framkommit i svaren. För att kvantifiera svaren framkommer det i varje kategori hur vanlig en synpunkt är. Stenkullen Den övervägande vanligaste synpunkten är att fortsätta etableringen av verksamheter vid Stenkullen. Argumenten är många. Bland annat anser vissa att där finns redan många företag och att det finns utrymme för ännu fler företag. Vissa menar att det är bra om företagen hålls samlade, bland annat för kommunikationsmöjligheterna med bra infrastruktur till området. Vissa anser även att det ligger bra till eftersom det är centralt i kommunen. Någon menar att området redan är "förstört" och att det därför är en bra plats för ytterligare etableringar av verksamheter. Fortsatt etablering Mellan Stenkullen - Gråbo, Stenkullen - Lerum är förslag från medborgarna. Järnväg och E20 Den näst vanligaste synpunkten från medborgarna är att verksamheter ligger vid järnvägen och E20. Även här är argumenten många. Vissa menar att verksamheterna då blir som bullerskydd, det är "attraktiva skyltlägen och nära till kommunikationer", bra för miljön med korta transportvägar samt bra för pendlingsmöjligheterna. Någon föreslår arbetsplatser runt motorvägarna och handel och restauranger vid järnvägens hållplatser. Jeriko En relativt stor andel medborgare föreslår Jeriko/Jerikotunneln som ett bra område för företagsetableringar. Argumenten som anges är att det är nära motorvägen, närmare Göteborg, bra kommunikationsmöjligheter och att företagen kan agera bullerplank. En medborgare motsätter sig uttryckligen tanken på företagsetablering i området. Redan befintliga industriområden En del medborgare föreslår att etablering av verksamheter ska ske på redan befintliga industriområden. Argumenten är att det är bättre för företagen med koncentration, samt att där finns närhet till kommunikationer och infrastruktur. Bevara naturområden En del medborgare uttrycker att de inte vill se verksamheter vid natursköna områden, naturreservat eller där de stör naturen. Centralt Beroende på vilken verksamhet som avses önskar en del medborgare att etableringarna sker centralt, så som kontorslokaler och tjänsteföretag. Detta bland annat för att förbättra tillgängligheten och generera ökad service. Någon menar att det kan ge 18

19 känslan av Lerum som en större stad, samt att möjligheter till handel ökar möjligheterna till ytterligare handel. 2.6 Var kan mark anvisas för bygge av nya bostäder? Varför där? Denna fråga besvarades i fritextform och fanns bara på webbenkäten. Resultatet är sammanställt i olika kategorier eftersom vissa tydliga beröringspunkter framkommit i svaren. För att kvantifiera svaren framkommer det i varje kategori hur vanlig en synpunkt är. Förtäta Relativt många medborgare anser att man bör förtäta i centrumen. Argumenten är att det sparar gröna oaser i andra delar "annars har vi snart ingen natur kvar att vara stolta över", men även att man rymmer fler på mindre yta och att det minskar resandet. Några uttrycker "bygg på höjden". En medborgare föreslår till och med att man bör riva redan befintlig bebyggelse för att kunna öka koncentrationen av bostäder. Centralt Relativt många medborgare anser att man bör bygga i, eller nära, redan befintliga centrum. I svaren har de inte uttryckligen använt ord som "förtätning", varav de behandlas i en enskild kategori. Många ger uttryck för att bebyggelsen ska vara nära Lerums centrum, men även Gråbo centrum nämns som förslag. Nära kommunikationer Det är relativt många medborgare som anser att bebyggelse av bostäder bör byggas där det finns bra kommunikationer och kollektivtrafik. Exempelvis utefter huvudstråken, järnvägen, där det finns bra vägar, fjärrvärmenät och VA-system. Platser som föreslås är västra Lerum, Gråbo (närheten till Göteborg), mellan Lerum och Floda. Sjönära boende? En del av medborgarna menar att det borde byggas mer bostäder nära sjöarna, medan andra menar att dessa områden måste bevaras och vara tillgängliga för alla. "Alla vill helst bo strandnära. Kolla tex Orust och Tjörn", menar någon, medan en annan menar "bygg ej på mark som är attraktiv för medborgarnas välbefinnande". Platser som föreslås för sjönära boende är vid Aspen (exempelvis före detta reningsverket, fotbollsplanen), men även vid Mjörn. Bevara naturen Några påpekar uttryckligen att man bör bevara naturen, "människor behöver livskvalitet i form av den natur som finns i Lerums kommun", tycker en medborgare. 19

20 Bygg inte mer Några få menar att det inte bör byggas mer i Lerums kommun, "det räcker med bostäder" tycker en medborgare. Blandade svar om var man bör bygga De platser som oftast föreslås för nya bostäder är Gråbo och Hallsås (Norra Hallsås), tätt följt av Lerum. Några tycker det bör byggas mer i Floda, Sjövik, Stenkullen och några få tycker Tollered. Några medborgare menar att utbyggnad av till exempel Hallsås kan göra att det blir bättre kollektivtrafik dit. Vissa poängterar att de vill ha jämn fördelning av byggande mellan kommundelarna, "Hela kommunen ska leva". En del föreslår att man ska bygga ihop Stenkullen och Gråbo. "Överallt, bygg bygg bygg. Utan befolkningsunderlag går kommunen under. Mer invånare är mer skatt och där med fler investeringar i saknad infrastruktur. Kommunen är stor till ytan, småskalighet, låg bebyggelse och naturupplevelser får plats i utkanterna, storskalighet i centrala delarna (längs med motorvägen, från Lerum till Floda) Bygg ihop Lerum-Stenkullen-Floda till ett sammanhängade kluster av bebyggelse" 20

21 21

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön juni 2011 Beredningen för infrastruktur och boende Innehåll 1 Uppdrag 5 1.1 Bakgrund, syfte...5 1.2 Metod och genomförande...5 1.3 Resultat...5

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram

Bostadsförsörjningsprogram Dnr KS14.339 Bostadsförsörjningsprogram 2016-2025 Förslag 2016-07-08 Sektor samhällsbyggnad Innehåll 1 Bostadsförsörjningsprogrammets syfte och roll 3 2 Mål och inriktningar för bostadsbyggandet 4 3 Dagens

Läs mer

Slutrapport Målbilder för översiktsplan 2013

Slutrapport Målbilder för översiktsplan 2013 Målbilder för översiktsplan 2013 2012-12-10 Beredningen för infrastruktur och boende förstärkt med ledamöter från övriga beredningar Innehåll 1 Inledning 5 2 Framtidsberättelsen målbilder för kommande

Läs mer

Lerums Handelsstrategi. för levande centrum

Lerums Handelsstrategi. för levande centrum råbo loda rum Lerums Handelsstrategi för levande centrum Levande centrum i Floda, Gråbo och Lerum! Sedan flera år arbetar kommunen för att utveckla och stärka Lerums, Gråbo och Floda centrum så att de

Läs mer

En Workshop om Framtiden i Gråbo

En Workshop om Framtiden i Gråbo En Workshop om Framtiden i Gråbo Onsdag 26 april kl 13.30 Bygdegården Gråbo Program En Workshop? Framtiden i Gråbo? Staden före 1900 - talet Skolan Kyrkan Västgötabanan 1915-1965? efter 1970 Skogsmark

Läs mer

Framtidens Österåker. Sammanställning av tidig dialog underlag till översiktsplan Hösten 2015

Framtidens Österåker. Sammanställning av tidig dialog underlag till översiktsplan Hösten 2015 Framtidens Österåker Sammanställning av tidig dialog underlag till översiktsplan Hösten 2015 Österåker 2040 Österåkers kommun tar fram en ny översiktsplan som är en långsiktig plan för mark- och vattenanvändning

Läs mer

Cultural Planning på Tjörn. Möjligheternas ö

Cultural Planning på Tjörn. Möjligheternas ö Cultural Planning på Tjörn Tjörns Kommun Ligger på en ö ca en timme norr om Göteborg 15 000 invånare vintertid, 40 000 invånare sommartid Åldrande befolkning Många företagare (1800 företag) Ca hälften

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram

Bostadsförsörjningsprogram Dnr KS14.339 Bostadsförsörjningsprogram 2016-2025 Förslag 2016-07-08 Sektor samhällsbyggnad Innehåll 1 Bostadsförsörjningsprogrammets syfte och roll 3 2 Mål och inriktningar för bostadsbyggandet 4 3 Dagens

Läs mer

Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde 2-2005

Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde 2-2005 Rikspolisstyrelsen, Ekonomibyrån augusti 2005 Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde 2-2005 OM UNDERSÖKNINGEN I Polisens trygghetsmätning undersöks medborgarnas uppfattning om ordningsstörningar,

Läs mer

5. Befolkning, bostäder och näringsliv

5. Befolkning, bostäder och näringsliv 5. Nationella mål Det här kapitlet berör det andra folkhälsomålet Ekonomiska och sociala förutsättningar. Ekonomisk och social trygghet är en av de mest grundläggande förutsättningarna för folkhälsan.

Läs mer

Inflyttningsstudie och Utflyttningsorsaker för Norrköpings kommun 2012

Inflyttningsstudie och Utflyttningsorsaker för Norrköpings kommun 2012 FS 2013:4 2013-07-25 FOKUS: STATISTIK Inflyttningsstudie och Utflyttningsorsaker för Norrköpings kommun 2012 Tillgång till önskad typ av boende är en av de viktigaste faktorerna för personer som flyttar

Läs mer

Expansiv kranskommun Kan vi bygga nytt utan att skapa barriärer?

Expansiv kranskommun Kan vi bygga nytt utan att skapa barriärer? Expansiv kranskommun Kan vi bygga nytt utan att skapa barriärer? Och hur kan det gröna förstärka lokala karaktärer? 1 2012-09-21 Sektorn för samhällsbyggnad, Karin Meyer, miljösamordnare GR seminarium

Läs mer

Förslag till utveckling 2030 Nynäshamns stad. Frukostmöte 23/ Heli Rosendahl, översiktsplanerare, Nynäshamns kommun

Förslag till utveckling 2030 Nynäshamns stad. Frukostmöte 23/ Heli Rosendahl, översiktsplanerare, Nynäshamns kommun Förslag till utveckling 2030 Nynäshamns stad Frukostmöte 23/9-2014 Heli Rosendahl, översiktsplanerare, Nynäshamns kommun Upplägg Uppdraget och processen Sammanfattning av planförslaget Större ställningstaganden

Läs mer

Tjänsteskrivelse om beslut om förvaltningens fortsatta arbete med lokalisering av bostäder för nyanlända

Tjänsteskrivelse om beslut om förvaltningens fortsatta arbete med lokalisering av bostäder för nyanlända LERUM1001, vp2.3, 2014-04-22 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (10) Samhällsbyggnad Margareta Hallander Verksamhetschef samhällsplanering 0302-52 12 22 072-235 03 00 margareta.hallander@lerum.se Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse

Läs mer

Inriktning i det fortsatta översiktsplanearbetet

Inriktning i det fortsatta översiktsplanearbetet KS 2010-313 212 KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2011-09-06 REV. 2011-10-03 ENLIGT KF BESLUT 119/2011 Inriktning i det fortsatta översiktsplanearbetet ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2011-09-22 Marks kommun Postadress:

Läs mer

Påverka Mariefreds framtid

Påverka Mariefreds framtid Rapport om 500 invånares syn på kommunens verksamhet och service 1 Inledning 2 Invånarnas syn på att påverka Mariefreds framtid I Strängnäs kommun, som har drygt 33 000 invånare, finns Mariefred, med drygt

Läs mer

Mark för Näringslivet

Mark för Näringslivet Mark för Näringslivet Beskrivning av uppdraget och nuläge Arbetsgruppen föreslår pilotstudie Metodik, datainsamling, förväntade resultat Fortsatt arbete Utgångspunkter Bakgrundsmaterial Vi vill tillsammans

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn Yttrande till Socialdepartementet

Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn Yttrande till Socialdepartementet TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2014-04-30 UTBILDNINGSKONTORET Dnr BOU 2014-171 Klas Lind Dnr KS 2014-345 Barn- och ungdomsnämnden Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet

Läs mer

Tillväxt Lerums kommun leva och bo Slutrapport

Tillväxt Lerums kommun leva och bo Slutrapport Slutrapport 2013-12-11 Beredningen för infrastruktur och boende KS13.937 Innehåll 1 Sammanfattning 5 2 Tillväxt Lerums kommun - leva och bo 6 2.1 Uppdraget... 6 2.2 Bakgrund... 6 2.3 Syfte... 6 2.4 Medborgardialog...

Läs mer

mer än du tror (historien om en väv)

mer än du tror (historien om en väv) mer än du tror (historien om en väv) det här är berättelsen om det misslyckade sökandet efter en röd tråd. och om den lyckade upptäckten av något helt annat. Inom buddhismen är den röda tråden en symbol

Läs mer

PiteåPanelen. Samhällsbyggande. Rapport 22. Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Samhällsbyggande. Rapport 22. Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 22 Samhällsbyggande Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret Samhällsbyggnad Piteå kommun har påbörjat arbetet med en ny Översiktsplan. En översiktsplans syfte är att ge vägledning

Läs mer

Hälsa och kränkningar

Hälsa och kränkningar Hälsa och kränkningar sammanställning av enkätundersökning från Barnavårdscentralen och Vårdcentralen Camilla Forsberg Åtvidabergs kommun Besöksadress: Adelswärdsgatan 7 Postadress: Box 26, 97 2 Åtvidaberg

Läs mer

Ny översiktsplan. Om Borås framtid i korthet. Vi vill höra din åsikt!

Ny översiktsplan. Om Borås framtid i korthet. Vi vill höra din åsikt! Ny översiktsplan Om Borås framtid i korthet Vi vill höra din åsikt! www.boras.se/oversiktsplan Övergripande strategier Översiktsplanen föreslår ett antal vägledande strategier. Här kan du läsa i korthet

Läs mer

Kvinnor och män med barn

Kvinnor och män med barn 11 och män med barn Det kan ta tid att få barn De som hade barn eller väntade barn blev tillfrågade om de hade fått vänta länge på den första graviditeten. Inte överraskande varierar tiden man försökt

Läs mer

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halland g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halland Workshops i Halland Under september och oktober 2013 genomfördes 6 workshops i Halland, en i

Läs mer

Konsekvenser för näringslivet när det byggs mycket i städerna

Konsekvenser för näringslivet när det byggs mycket i städerna Konsekvenser för näringslivet när det byggs mycket i städerna PULS-RAPPORT #1-2017 SAMMANFATTNING Förutsebarhet, tydlighet och undanröjande av hinder när det byggs i städerna När det byggs mycket i städerna

Läs mer

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil?

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil? SAMMANSTÄLLNING ENKÄT OM GRÖNA FRÅGOR INFÖR VALET 2014 Nätverket Ny Grön Våg består av ett 30-tal natur-, miljö-, och friluftsorganisationer i sområdet. Bland dessa ingår Naturskyddsföreningen i s län,

Läs mer

Det goda lokalsamhället

Det goda lokalsamhället Det goda lokalsamhället I alternativet Det goda lokalsamhället har följande mål fått högst prioritering (målen angivna i prioriteringsordning): 1. Det ska finnas en bra närservice och bra centrumstruktur.

Läs mer

Regional planering. - Hur arbetar vi och hur fungerar det? -Hur utvecklar vi vårt arbete? Christine Flood Göteborgsregionens kommunalförbund

Regional planering. - Hur arbetar vi och hur fungerar det? -Hur utvecklar vi vårt arbete? Christine Flood Göteborgsregionens kommunalförbund Regional planering - Hur arbetar vi och hur fungerar det? -Hur utvecklar vi vårt arbete? Christine Flood Göteborgsregionens kommunalförbund En regionplan var nittonde år! 6 3 Från regionplan till rådslag

Läs mer

Kommentarer till Nyköpings parkenkät 2012

Kommentarer till Nyköpings parkenkät 2012 Kommentarer till Nyköpings parkenkät 2012 Under sommaren 2012 gjordes en enkätundersökning bland Nyköpings befolkning angående stadens parker. Totalt fick man in 188 svar. Detta dokument är ett tillägg

Läs mer

botkyrkas översiktsplan

botkyrkas översiktsplan botkyrkas översiktsplan Foto: Callius/One eyed Inc Kortversion Samrådsförslag mars Foto: johan nes liljeson Här är en kortversion av Botkyrkas nya översiktsplan! Det är ett förslag på hur vi kan utveckla

Läs mer

Hallunda-Norsborg Dialogforum Botkyrkas nya översiktsplan (ÖP)

Hallunda-Norsborg Dialogforum Botkyrkas nya översiktsplan (ÖP) MINNESANTECKNINGAR 1 [2] Referens: Alexander Szögi Hallunda-Norsborg Dialogforum Botkyrkas nya översiktsplan (ÖP) Dag och tid 11 April, kl. 18.30-20.30 Plats Hallunda Folkets hus Närvarande Ledamöter i

Läs mer

Haningeborna tycker om stadskärnan 2014

Haningeborna tycker om stadskärnan 2014 Haningeborna tycker om stadskärnan 204 Förord Innehåll En attraktiv stadskärna växer fram Den här rapporten är en redovisning och en analys av hur Haningeborna ser på stadskärnan. Haningebornas tankar

Läs mer

Regional, översiktlig och strategisk planering

Regional, översiktlig och strategisk planering Regional, översiktlig och strategisk planering Fokus på social och ekologisk hållbarhet. Frågeställningen syftar till att på en övergripande strategisk nivå besvara frågor som berör markanvändningen och

Läs mer

KÄVLINGE KOMMUN. VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge

KÄVLINGE KOMMUN. VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge KÄVLINGE KOMMUN Grupp 5 Elin Djus Sema Kadir Andreas Kirkby Peter Johansson Jacob Thörnblad Sammanfattning Befolkningen i Kävlinge

Läs mer

F Ö R S L A G 11 V I S I O N O C H Ö V E R G R I P A N D E S T R A T E G I E R Järna 2025 - En kreativ småstad i en ekologisk landsbygd År 2025 är Järna en ort med karaktär av småstad där närheten till

Läs mer

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort.

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. En väl utbyggd service skapar trygghet och trivsel som i kombination

Läs mer

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer

Stora Höga med Spekeröd

Stora Höga med Spekeröd Stora Höga med Spekeröd Bakgrund Stora Höga är ett samhälle som byggts ut kraftigt under senare tid. Läget nära järnväg och motorväg med goda kommunikationer åt både norr och söder samt närheten till bad,

Läs mer

Dokumentation av Dialog om Framtidens Näringslivsklimat i Lerums kommun, den 19 maj 2011 i Tingshuset

Dokumentation av Dialog om Framtidens Näringslivsklimat i Lerums kommun, den 19 maj 2011 i Tingshuset 1 (7) Infrasupport Juridiska enheten Andreas Benkel Utvecklingssekreterare 0302-52 10 08, 070-561 92 72 andreas.benkel@lerum.se Dokumentation av Dialog om Framtidens Näringslivsklimat i Lerums kommun,

Läs mer

Vårt framtida Gnosjö

Vårt framtida Gnosjö Vårt framtida Gnosjö Översiktsplan 2001 Tidsplan Samråd 19 mars-31 maj 2014 Granskning Preliminärt september-oktober 2014 Antagande i kommunfullmäktige januari-februari 2015 Dialogen hösten 2012 339 förslag

Läs mer

Sammanställning från workshop 2013-10-05

Sammanställning från workshop 2013-10-05 2013-11-08 1 (5) Sammanställning från workshop 2013-10-05 Sammanfattning Inom ramen för arbetet med att ta fram ett planprogram för området kring Älta centrum genomfördes en tretimmars workshop den 5 oktober

Läs mer

Anmäl dig till flexlinjen Du kan anmäla dig via Lerums kommun på 0302-52 20 00 eller via hemsidan www.lerum.se/kollektivtrafik

Anmäl dig till flexlinjen Du kan anmäla dig via Lerums kommun på 0302-52 20 00 eller via hemsidan www.lerum.se/kollektivtrafik FLEXLINJERNA Lerum Välkommen till Flexlinjen Lerum I Lerum finns tre flexlinjer som alla får åka med. Flexlinjerna kör i begränsade områden och kan komma närmare än annan kollektivtrafik. Alla bussarna

Läs mer

Stationens roll för lokal och regional utveckling. Christer Ljungberg, Trivector AB

Stationens roll för lokal och regional utveckling. Christer Ljungberg, Trivector AB Stationens roll för lokal och regional utveckling Christer Ljungberg, Trivector AB Station centralt eller externt? Uppdrag till Trivector att studera: Vad betyder det för: Resandet Staden Regionen? Jämförelse

Läs mer

Hållbar jämställdhet (HÅJ)

Hållbar jämställdhet (HÅJ) PiteåPanelen Rapport 21 Hållbar jämställdhet (HÅJ) April 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret Hållbar jämställdhet Piteå kommun har arbetat aktivt med jämställdhet i verksamheterna sedan 2009. Jämställdhet

Läs mer

Dialogmöte 1 - Ladan, Lennartsnäs

Dialogmöte 1 - Ladan, Lennartsnäs Dialogmöte 1 - Ladan, Lennartsnäs Plats Dialogmöte 1 hölls i Ladan, som ligger på Lennartsnäs, Öråkers gård. I byggnaden finns olika butiker, verksamheter och det anordnas även en del aktiviteter. Beskrivning

Läs mer

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor.

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Bakgrund elib, producent och distributör av e-böcker och leverantör av system för e-boksutlåning,

Läs mer

Beviset! Undersökningen från IVL Svenska Miljöinstitutet som visar att det är miljösmart att bygga nära stationer

Beviset! Undersökningen från IVL Svenska Miljöinstitutet som visar att det är miljösmart att bygga nära stationer Beviset! Undersökningen från IVL Svenska Miljöinstitutet som visar att det är miljösmart att bygga nära stationer Är det verkligen smartare att förtäta storstäder nära kollektivtrafiken? Ja! Vi på Jernhusen

Läs mer

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Energi- och klimatstrategi. Energi- och klimatstrategi 1

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Energi- och klimatstrategi. Energi- och klimatstrategi 1 » Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Energi- och klimatstrategi Energi- och klimatstrategi 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 15 oktober 2015 För revidering ansvarar: Miljö-

Läs mer

Tryggheten i Västra Götalands län, Polisområde 2, år 2006

Tryggheten i Västra Götalands län, Polisområde 2, år 2006 Rikspolisstyrelsen, Controlleravdelningen Juni 2006 Tryggheten i Västra Götalands län, Polisområde 2, år 2006 OM TRYGGHETSUNDERSÖKNINGEN... 3 ATT TOLKA RESULTATEN... 3 FAKTA OM TRYGGHETSUNDERSÖKNINGEN...

Läs mer

Eriksberg och Ekebydalen Planprogram

Eriksberg och Ekebydalen Planprogram Kortversion av förslag till Eriksberg och Ekebydalen Planprogram 2016 amrådshandling 15 december 2016 till 10 februari 2017 Visionsbild som inspiration för hur centrala Eriksberg skulle kunna gestaltas.

Läs mer

Next Stop 2035 RESULTAT FRÅN WEBBDIALOG 1 (27) GULLERS GRUPP

Next Stop 2035 RESULTAT FRÅN WEBBDIALOG 1 (27) GULLERS GRUPP Next Stop 2035 RESULTAT FRÅN WEBBDIALOG 1 (27) GULLERS GRUPP WEBBDIALOG Webbdialogen genomfördes under oktober och november genom att människor uppmanades att gå in på webbplatsen nextstop2035.se och påverka

Läs mer

Gruppdiskussioner vägledningsdebatt

Gruppdiskussioner vägledningsdebatt Gruppdiskussioner vägledningsdebatt Övning 1 - Oxelösund 2030 Oxelösund 2030 är en attraktivt hållbar bostadsort med 13 200 invånare. De senaste 15 åren har befolkningen ökat med 1% / år och det har byggts

Läs mer

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet Projektet Varumärket Grästorp Bakgrund s verksamhetsmål för 2013 är att förbättra profileringen av Grästorp. För att skapa förutsättningar för en framgångsrik marknadsföring krävs att alla som finns och

Läs mer

Fler medborgare och mer demokrati!

Fler medborgare och mer demokrati! Fler medborgare och mer demokrati! Cultural Planning som metod för samhällsutveckling på Tjörn Tjörns Kommun Ligger på en ö ca en timme norr om Göteborg 15 000 invånare vintertid, 40 000 invånare sommartid

Läs mer

VÄRDESKAPANDE STADSUTVECKLING

VÄRDESKAPANDE STADSUTVECKLING VÄRDESKAPANDE STADSUTVECKLING Värdering av stadskvaliteter för bostäder, Undertitel kontor och handel i Göteborgsregionen 161206 Datum METOD METOD Spatiala analyser Statistiska analyser Förklaringsmodell

Läs mer

Bjuvs kommun. Grupp 10. Anna Andersson. Jenny Ekberg. Anders Fex. Marianne Lindkvist

Bjuvs kommun. Grupp 10. Anna Andersson. Jenny Ekberg. Anders Fex. Marianne Lindkvist Bjuvs kommun Grupp 10. Anna Andersson Jenny Ekberg Anders Fex Marianne Lindkvist Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Demografi... 4 Fördelning av yrken inom kommunen... 4 Inkomst...

Läs mer

PiteåPanelen. Demokrati och öppenhet. Rapport 17. Februari 2012 Anett Karlström Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Demokrati och öppenhet. Rapport 17. Februari 2012 Anett Karlström Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 17 Demokrati och öppenhet Februari 2012 Anett Karlström Kommunledningskontoret Demokrati och öppenhet Piteå präglas av öppenhet, engagemang och delaktighet. Piteå kommun arbetar aktivt

Läs mer

20/01/2015. Alla vill ha en central station men utan nackdelarna. Station centralt eller externt? MINUTER RESTID TILL OCH FRÅN ARBETET

20/01/2015. Alla vill ha en central station men utan nackdelarna. Station centralt eller externt? MINUTER RESTID TILL OCH FRÅN ARBETET Station centralt eller externt? Alla vill ha en central station men utan nackdelarna Christer Ljungberg, Trivector AB Uppdrag till Trivector att studera: Vad betyder det för: Resandet Staden Regionen?

Läs mer

Användning av mark- och vattenområden

Användning av mark- och vattenområden ANVÄNDNINGSKARTA Användning av mark- och vattenområden Här redovisas hur kommunen i stora drag anser att Åryds mark- och vattenområde ska användas samt riktlinjer för fortsatt planering, byggande och andra

Läs mer

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal Forsåker En ny central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Mölndals stad köpte 2009 området där det gamla pappersbruket Papyrus låg. Idag benämns området Forsåkersområdet.

Läs mer

Medborgardialog ÖP-boden

Medborgardialog ÖP-boden Medborgardialog ÖP-boden Sammanfattning av svar från alla orter 2016-07-26 Nordanstig Naturligtvis Här förverkligar du dina livsdrömmar Den viktigaste frågan när det gäller kommunikationer är att Satsa

Läs mer

Reflektion från seminarium 5

Reflektion från seminarium 5 Reflektion från seminarium 5 Jonas Borglund Projektledare för GOS-projektet Erfarenheter från forskningsprojekten Klimatsmarta och attraktiva transportnoder och Urbana stationssamhällen - Ulf Ranhagen,

Läs mer

KRAFTKARTAN/DEMORAPPORTER/Demoföretaget AB v22

KRAFTKARTAN/DEMORAPPORTER/Demoföretaget AB v22 Rapporten Denna rapport är resultatet av Kraftkartans webbenkät som ni nu har genomfört. Syftet har varit ge er grupp en gemensam bild av hur ni upplever er arbetssituation just nu. Rapporten ger er ett

Läs mer

Befolkningsprognos 2014

Befolkningsprognos 2014 KS14.707 2014-12-12 Anders Lindgren Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Befolkningsprognoser och kommunal planering... 5 1.2 Osäkerhet i prognosen... 5 2 Året som gått 7 2.1 Befolkningsförändring under 2013...

Läs mer

Del 3. METOD FÖR PLANERING FÖR FÖRTÄTNING MED BOSTÄDER GENOM PÅBYGGNAD

Del 3. METOD FÖR PLANERING FÖR FÖRTÄTNING MED BOSTÄDER GENOM PÅBYGGNAD Del 3. METOD FÖR PLANERING FÖR FÖRTÄTNING MED BOSTÄDER GENOM PÅBYGGNAD 48 METOD FÖR PLANERING FÖR FÖRTÄTNING MED BOSTÄDER GENOM PÅ- BYGGNAD Nedan presensenteras en metod för att identifiera lämpliga byggnader

Läs mer

Rapport: Bostadsundersökning 2014

Rapport: Bostadsundersökning 2014 Rapport: Bostadsundersökning 2014 Vilka har svarat på enkäten? Svar & bortfall 301 enkäter skickades ut varav 135 besvarades. Svarsfrekvens: 45 %. En enkät var ogiltig. Svar & bortfall 400 enkäter skickades

Läs mer

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år.

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år. Medborgardialog 2013 Putte i Parken Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 3 2.1 Principer för medborgardialog... 4 2.2 Medborgardialogens aktiviteter under 2013... 4 3. Genomförande... 5 3.1 Medborgardialog

Läs mer

Fredrik Johansson, Henrik Jörgensen, Martina Larsson, Erik Löfgren och Emma Ramde 10/6/2008

Fredrik Johansson, Henrik Jörgensen, Martina Larsson, Erik Löfgren och Emma Ramde 10/6/2008 VFT 045 FASTIGHETSEKONOMI Klippans kommun Grupp 4 Fredrik Johansson, Henrik Jörgensen, Martina Larsson, Erik Löfgren och Emma Ramde 10/6/2008 Allmänt om Klippan Klippan är en naturskön kommun som består

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV ENKÄTER, MEDBORGARDIALOGER SAMT ÖVRIGA SYNPUNKTER OCH KOMMENTARER

SAMMANSTÄLLNING AV ENKÄTER, MEDBORGARDIALOGER SAMT ÖVRIGA SYNPUNKTER OCH KOMMENTARER STADSLEDNINGSKONTORET STABEN SID 1 (5) 2010-01-18 SAMMANSTÄLLNING AV ENKÄTER, MEDBORGARDIALOGER SAMT ÖVRIGA SYNPUNKTER OCH KOMMENTARER Kollektivtrafik Under medborgardialogerna har frågan vad är bra med

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

Stockholms översiktsplan En kort presentation inför samråd

Stockholms översiktsplan En kort presentation inför samråd Stockholms översiktsplan En kort presentation inför samråd Staden har en plan nu ska den uppdateras! Stockholm växer snabbt. De senaste tio åren har befolkningstillväxten varit i snitt 15 000 per år, och

Läs mer

Var ska det nya reningsverket byggas?

Var ska det nya reningsverket byggas? Var ska det nya reningsverket byggas? PRESENTATION AV LOKALISERINGSUTREDNING APRIL 2016 Resultat av lokaliseringsutredning för nytt reningsverk i Lidköping Här följer en sammanfattning av lokaliseringsutredningen.

Läs mer

Kungsbacka LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Kungsbacka LEADER LEADER HALLAND HALLAND Kungsbacka g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Kungsbacka Workshop i Kungsbacka kommun Den 7 oktober 2013 samlades 25 personer Fjärås bygdegård

Läs mer

Boendeplanering med perspektivet på Göteborgsregionen

Boendeplanering med perspektivet på Göteborgsregionen Boendeplanering med perspektivet på Göteborgsregionen Strukturbilden för Göteborgsregionen mål att styra mot uthållig tillväxt och hållbara strukturer Per Kristersson, Göteborgsregionens kommunalförbund

Läs mer

RAPPORT OM OMGIVNINGS-

RAPPORT OM OMGIVNINGS- 2015/2016 RAPPORT OM OMGIVNINGS- PÅVERKAN. ATTITYDER OCH INSTÄLLNINGAR TILL FÖRTÄTNING OCH BYGGANDE I STOCKHOLM, GÖTEBORG OCH MALMÖ INLEDNING Sverige växer så det knakar. I synnerhet i storstäderna där

Läs mer

Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle. Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark

Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle. Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark Hur ser det hållbara samhället ut år 2025 om vi ska nå de nationella målen till år 2050? Omvärldsanalyser Dialog med

Läs mer

Sammanställning av kommentarer i vissa områden på synpunktskartan

Sammanställning av kommentarer i vissa områden på synpunktskartan Bilaga 5 Sammanställning av kommentarer i vissa områden på synpunktskartan I synpunktskartan finns det flera områden som har en hög koncentration av prickar. För att få en mer samlad bedömning över vad

Läs mer

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Inledning Dals härad är en gammal kulturbygd i Vadstena kommun i västra Östergötland. Den består

Läs mer

Kan mindre kommuner förtäta? Anders Larsson, SLU Alnarp

Kan mindre kommuner förtäta? Anders Larsson, SLU Alnarp Kan mindre kommuner förtäta? Anders Larsson, SLU Alnarp Rurban planning talks, Mariestad, 16-17/3 2017 Shopping center GLA per 1000 capita http://eeg.tuwien.ac.at/commonenergy/gla-per-capita-shopping-center

Läs mer

Svar på motion 2012:08 om fler företag och arbetstillfällen i Knivsta

Svar på motion 2012:08 om fler företag och arbetstillfällen i Knivsta Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/777 2013-08-13 Kommunstyrelsen Svar på motion 2012:08 om fler företag och arbetstillfällen i Knivsta Förslag till

Läs mer

Samråd för älvslandskapet. Strömbäck

Samråd för älvslandskapet. Strömbäck Samråd för älvslandskapet. Strömbäck I Strömbäck hölls torsdagen den 19 november 2009 det tredje samrådet för den fördjupade översiktsplanen för älvslandskapet och ett 50-tal personer hade vid tillfället

Läs mer

Sammanställning av Medborgardialog Samverkan mellan kommun och föreningar utifrån det föreningspolitiska programmet.

Sammanställning av Medborgardialog Samverkan mellan kommun och föreningar utifrån det föreningspolitiska programmet. 1 (5) Visions- och utvecklingsnämnden för kultur och fritid Anna Jandersson Utvecklingssekreterare 0302-52 12 20 Sammanställning av Medborgardialog Samverkan mellan kommun och föreningar utifrån det föreningspolitiska

Läs mer

Hela Lerum Vår kommun med nya ögon Nytt sätt att betrakta kommunen. Lerums Gästabud Angelägna evenemang för hela kommunen Med engagemang underifrån

Hela Lerum Vår kommun med nya ögon Nytt sätt att betrakta kommunen. Lerums Gästabud Angelägna evenemang för hela kommunen Med engagemang underifrån Presentation av: Hela Lerum Vår kommun med nya ögon Nytt sätt att betrakta kommunen Lerums Gästabud Angelägna evenemang för hela kommunen Med engagemang underifrån Hela Lerum - ett nytt synsätt. Bakgrunden.

Läs mer

Att bygga socialt hållbart. Och lönsamt. ÅF Samhällsplanering Mia Söderberg Ansvarsstafetten 2013-05-20

Att bygga socialt hållbart. Och lönsamt. ÅF Samhällsplanering Mia Söderberg Ansvarsstafetten 2013-05-20 Att bygga socialt hållbart. Och lönsamt. Mia Söderberg Arkitekt SAR/MSA och Civilekonom Arbetar med samhällsplanering: Social och ekonomisk hållbarhet i stadsutveckling Hållbar och värdebaserad stadsplanering

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport 9. Kollektivtrafik. April 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Rapport 9. Kollektivtrafik. April 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 9 Kollektivtrafik April Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret 1. Svarsfrekvens Det är 85 personer 57 % av panelen som svarat deltagit i frågor kring vinterväghållning. Av dem som

Läs mer

Projektet Varumärket Grästorp. Grästorps kommun

Projektet Varumärket Grästorp. Grästorps kommun Projektet Varumärket Grästorp Målet är att öka profileringen av Grästorp. Det första steget är att ta fram Grästorps varumärke. Den första etappen efter projektstart är en nulägesanalys Den andra etappen

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport nr 13. Europaförslag. November 2010. Kommunledningskontoret. Eva Andersson

PiteåPanelen. Rapport nr 13. Europaförslag. November 2010. Kommunledningskontoret. Eva Andersson PiteåPanelen Rapport nr 13 Europaförslag November 2010 Eva Andersson Kommunledningskontoret Europaförslag Europaparlamentet vill utöka möjligheten för Europas medborgare att påverka Europeiska unionen.

Läs mer

Vision centrumutveckling

Vision centrumutveckling Vision centrumutveckling Habo kommun Antagandehandling 2013-11-28 1. Bakgrund Bostadsförsörjningsplan blir en centrumutvecklingsplan År 2010 beslutade kommunstyrelsen i Habo att kommunen skulle ta fram

Läs mer

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(4)

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(4) Tillväxt- och regionplaneförvaltningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(4) TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Matilda Rehn Tillväxt- och regionplanenämnden Yttrande över förslag till fördjupning av översiktsplanen

Läs mer

GothCon. marknadsundersökning. Sara Kalucza, Johan Süld. Undersökningsmetodik 15 hp, ht09 Statistiska Institutionen Handelshögskolan Göteborg

GothCon. marknadsundersökning. Sara Kalucza, Johan Süld. Undersökningsmetodik 15 hp, ht09 Statistiska Institutionen Handelshögskolan Göteborg GothCon marknadsundersökning Sara Kalucza, Johan Süld Undersökningsmetodik 15 hp, ht09 Statistiska Institutionen Handelshögskolan Göteborg Innehållsförteckning 1. Inledning. 3 2. Bakgrundsvariabler 3 2.1.

Läs mer

Tumba dialogforum Om förslaget till ny översiktsplan för Botkyrka kommun

Tumba dialogforum Om förslaget till ny översiktsplan för Botkyrka kommun MINNESANTECKNINGAR 1 [2] Referens: Alexander Szögi Tumba dialogforum Om förslaget till ny översiktsplan för Botkyrka kommun Dag och tid Plats Närvarande 16 maj kl.18.30 Tumbascenen Ledamöter i dialogforum

Läs mer

Yttrande över ny översiktsplan

Yttrande över ny översiktsplan Sid 1 Till Halmstad kommun, kommunstyrelsen Yttrande över ny översiktsplan Vid frågor kontakta: Henrik Johansson, henrik@urvalet.com eller Michael Persson, michael@vinnalt.se Allmänt Samhällsföreningen

Läs mer

Nybyggarland i Kungens Kurva

Nybyggarland i Kungens Kurva Frågor och svar Uppdaterad i april 2013 Nybyggarland i Kungens Kurva Förslag till ny stadsdel för trähusbyggande Huddinge kommun Vi vill gärna ha en dialog om vårt förslag till ny stadsdel. För synpunkter

Läs mer

Tema. analys. Utpendlare: En person som är bosatt i Eskilstuna kommun, men förvärvs arbetar i en annan kommun.

Tema. analys. Utpendlare: En person som är bosatt i Eskilstuna kommun, men förvärvs arbetar i en annan kommun. Nyhetsbrev 2-216 Tema Arbetspendling över kommungränsen Ur ett kommunekonomiskt perspektiv är pendling något positivt. Tillgängligheten till fler arbetsmarknader leder till att fler kan få ett jobb. Att

Läs mer

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft Mål 2006-2012 Fem mål för framtiden I det här dokumentet anges de mål som ska vara vägledande för den kommande utvecklingen av Köpings kommun. För att vi ska stå starkare i framtiden behöver vi tydliga

Läs mer

Tullinge dialogforum- om Botkyrka kommuns nya översiktsplan

Tullinge dialogforum- om Botkyrka kommuns nya översiktsplan MINNESANTECKNINGAR 1 [6] 2011-12-02 Referens: Josefin Adolfsson och Sofia Wiberg Tullinge dialogforum- om Botkyrka kommuns nya översiktsplan Dag och tid Torsdag 17 november 2011 kl. 18.30 Plats Närvarande

Läs mer

Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 215 Projektnummer: TRV 213/4576 Markör Innehåll Bakgrund Syfte, metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information

Läs mer