Information till aktieägarna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information till aktieägarna"

Transkript

1 Årsredovisning 2001

2 Information till aktieägarna BOLAGSSTÄMMA :s ordinarie bolagsstämma hålls tisdagen den 12 mars 2002 kl. 16 i Helsingfors i Mässcentrum. Aktieägare som senast den 1 mars 2002 är antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som förs av Finlands Värdepapperscentral Ab har rätt att delta i bolagsstämman. Även aktieägare vars aktier inte har överförts till värdeandelssystemet har rätt att delta i bolagsstämman, förutsatt att aktieägaren var antecknad i bolagets aktieägarförteckning före den 26 februari I detta fall skall aktieägaren på bolagsstämman förete aktiebrev eller annan utredning över att äganderätten till aktierna inte registrerats på ett värdeandelskonto. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman bör anmäla sig senast den 8 mars 2002 före kl. 16. Anmälan sker antingen per post, telefon, fax eller e-post till Aktieregistret /Aila Aho PB Helsingfors tel fax e-post: Den som med stöd av fullmakt önskar utöva aktieägares rösträtt vid bolagsstämman ombeds inlämna fullmakten till bolaget före anmälningstidens utgång. DIVIDEND Styrelsen föreslår för bolagsstämman att den normala dividenden för räkenskapsåret 2001 blir 0,50 euro per aktie. Därutöver föreslås en extradividend på 3,50 euro per aktie. Tillsammans blir dividenden 4,00 euro per aktie. Avstämningsdagen är den 15 mars 2002 och betalningen sker den 22 mars 2002, om styrelsens förslag blir godkänt.till aktieägare som inte överfört sina aktier till värdeandelssystemet betalas utdelningen när aktierna är registrerade i systemet. ÅRSREDOVISNING FÖR 2001 Denna årsredovisning kan erhållas även på finska och engelska. Årsredovisningen publiceras också på Wärtsiläs hemsida på Internet, Wärtsiläs dotterbolag Imatra Steel ger ut sin årsredovisning på finska och engelska. DELÅRSRAPPORTER UNDER 2002 Wärtsilä offentliggör tre delårsrapporter under 2002: januari-mars januari-juni januari-september Delårsrapporterna publiceras på svenska, finska och engelska på Wärtsiläs hemsida på Internet. På begäran sänds delårsrapporten per post. Beställning av delårsrapporten: tel eller genom Internet, BÖRSMEDDELANDEN Börsmeddelanden finns omedelbart efter publiceringen tillgängliga på Internet på svenska, finska och engelska.

3 Innehåll 2 Information till aktieägarna 4 Wärtsilä i korthet 6 Strategi och mål 8 Koncernchefens översikt 10 Styrelse 11 Direktion 12 Corporate Governance 14 Personal 16 Miljö 18 Power-divisionerna 20 Marin Från motorleveranser till helhetslösningar 24 Kraftverk Wärtsilä satsar på decentraliserade energisystem 28 Service Nya tjänster genererar ytterligare tillväxt 32 Teknologi Flexibiliteten en konkurrensfördel för Wärtsiläs motorteknologi 34 Imatra Steel 36 Innehav 37 Aktier och aktieägare 42 Styrelsens verksamhetsberättelse 49 Koncernens bokslut 53 Moderbolagets bokslut 55 Redovisningsprinciper 57 Noter till bokslutet 67 Styrelsens förslag och revisionsberättelse 68 Femårsöversikt 69 Formler för nyckeltal 70 Finansiell riskhantering 71 Finansanalytiker 72 Koncernledningen och divisionernas ledningsgrupper 74 Viktigaste meddelanden 2001 i korthet 76 Power-divisionernas ordlista 78 Adresser

4 Wärtsilä i korthet Wärtsilä Beskrivning Wärtsilä är världens ledande leverantör av propulsionssystem för fartyg och en betydande leverantör av kraftverk för decentraliserad energiproduktion samt av därtill hörande service. Till koncernen hör dessutom Imatra Steel, en nordisk tillverkare av specialstål samt ett betydande aktieinnehav som stöder utvecklingen av kärnverksamheten. Strategi Power on Land and at sea Marin Wärtsilä levererar maskinrum, integrerade propulsionssystem samt huvud- och hjälpmotorer med tillhörande service- och drifttjänster för alla typer av fartyg och offshoretillämpningar. The Ship Power Supplier Världens ledande tillverkare av kraft- och propulsionssystem för fartyg, samt ledande inom miljöanpassad teknik Kraftverk Wärtsilä levererar kraftverk inom effektområdet MW. Kraftverken lämpar sig för produktion av basenergi, utjämning av belastningstoppar, kombinerad el- och värmeproduktion samt gaskompression. Kraftverken levereras som nyckelfärdiga lösningar och kunden erbjuds även långsiktiga service- och driftavtal fördessa. Power for a Changing World Kraftverkslösningar för decentraliserad energiproduktion snabbt, smidigt och skonsamt mot miljön Service Wärtsiläs service- och drifttjänstverksamhet är uppbyggd kring de motorer och kraftverk som koncernen levererat världen över. Serviceverksamheten är ett sätt att stöda kunderna under produkternas hela livscykel. Genom sina dotterbolag har Wärtsilä lokal närvaro i omkring 60 länder. Total Service Provider Säkerställande av livslång effektivitet för kundernas system Imatra Steel Imatra Steel är Wärtsiläs specialstålbolag som tillverkar bl.a. rund-, fyrkants-och plattstänger, smidda motor- och framaxelkomponenter, bladfjädrar och rörkrängningshämmare. Företagets kunder består av den europeiska fordons- och verkstadsindustrin. A Skilful Niche Player Specialstål och fordonskomponenter Innehav Assa Abloy 10,7% Wärtsilä Fastigheter 100% Ekonomiska resurser för att utveckla kärnverksamheten, Power-divisionerna. 4

5 Nyckeltal 2001 Omsättning 2.358,7 milj. euro Rörelsevinst 523,9 milj. euro Resultat före extraordinära poster 508,7 milj. euro Balansomslutning 2.405,0 milj. euro Nettoskuldsättningsgrad 0,01 Antal anställda vid utgången av året Wärtsilä ute i världen Omsättningen per division 2001 Kraftverk 32% (29%) Marin 25% (34%) Service 34% (28%) Imatra Steel 8% (8%) Övriga 1% (1%) Omsättning 595,1 milj. euro Orderingång 476,8 milj. euro Orderstock vid utgången av året 769,6 milj. euro Wärtsiläs marknadsandel inom marinmotorer Wärtsilä 22% (28%) Övriga motortillverkare 78% (72%) Beställningar på huvud- och hjälpmotorer för fartyg 6/2000-5/2001 Totalmarknaden MW ( MW). Omsättning 760,6 milj. euro Orderingång 658,6 milj. euro Orderstock vid utgången av året 467,7 milj. euro Wärtsiläs marknadsandel inom kraftverk Wärtsilä 5% (7%) Gasturbiner 50% (52%) Övriga motortillverkare 45% (41%) Motor- och gasturbinorder (1-60 MW) för kraftverk 6/2000-5/2001. Totalmarknader MW (24.449). Omsättning 790,4 milj. euro Antal anställda vid utgången av året Drifttjänstkontrakt MW Wärtsiläs motorbestånd MW Kraftverk Marin Lågvarviga Medelvarviga Omsättning 186,4 milj. euro Rörelsevinst 6,4 milj. euro Resultat före extraordinära poster 3,5 milj. euro Antal anställda vid utgången av året Geografisk fördelning av Imatra Steels omsättning 2001 Finland 15% (16%) Övriga Norden 36% (38%) Övriga EU-länder 46% (44) Resten av världen 3% (2%) Marknadsvärdet av Wärtsiläs innehav Assa Abloy 614 milj. euro Wärtsilä Fastigheter, bokvärde 21,4 milj. euro Kursutveckling av Assa Abloy SEK

6 STRATEGI MISSION VISION Wärtsiläs strategi Wärtsilä Kraft på land och till havs MISSION Vi främjar globala sjötransporter och energiproduktion genom effektiva lösningar som är skonsamma mot miljön. VISION Vårt mål är att vara ledande inom områdena propulsionssystem för fartyg och decentraliserad energiproduktion genom att erbjuda marknadens mest konkurrenskraftiga, tillförlitliga och minst miljöbelastande lösningar. Vår världsomspännande nät av kompetent personal säkerställer att våra kunder är nöjda och att våra lösningar skapar mervärde. VÅR MISSION OCH VISION INNEBÄR ATT VI Tar ansvar för den kompletta funktionen av de system vi levererar Upprätthåller och utvecklar vårt servicenätverk för att skapa mervärde för våra kunder Utvecklar produkter som uppfyller de strängaste miljökraven Skapar värde för våra aktieägare Wärtsiläs koncernstruktur Power-divisionerna Marin Kraftverk Service Imatra Steel 6

7 MÅL På Service-konferensen diskuterades strategi för Service. Mål OPERATIVA MÅL Världsledande leverantör av propulsionssystem för fartyg The Ship Power Supplier. Att globalt befästa den ledande positionen inom Kraftverk som drivs med stora motorer samt att generera en betydande tillväxt med lösningar som bygger på förnybara bränslen. Målsättningen är att gaskraftverksleveranserna skall utgöra hälften av alla kraftverksleveranser. För Marin- och Kraftverksdivisionerna är Wärtsiläs tillväxtmål 4%. Ytterligare tillväxt eftersträvas genom företagsförvärv. Servicedivisionens årliga tillväxtmål är 10-15%. Serviceverksamhetens andel över en tredjedel av Power-divisionernas omsättning. EKONOMISKA MÅL Wärtsilä har som mål att förbättra resultatet så att Power-divisionernas rörelsevinst utgör 7-8% av omsättningen år Soliditetsmålet är 40%. DIVIDENDPOLITIK Målet är att dividenden skall utgöra 50% av det operativa resultatet per aktie. Resultat Wärtsiläkoncernen, omsättning per division 2001 Power-divisionerna, omsättning per affärsområde 2001 Kraftverk 32,2% Marin 25,2% Service 33,5% Imatra Steel 7,9% Övriga 1,1% Kraftverk 35,0% Marin 27,4% Service 36,4% Övriga 1,2% NYCKELTAL År De senaste kvartalen MEUR /01 4-6/01 7-9/ /01 Omsättning 2.700, , ,7 497,4 576,4 661,4 623,5 Operativt rörelseresultat 98,2 111,4 95,8 26,0 13,8 26,6 29,4 Rörelseresultat 272,7 367,1 523,9-4,0 564,1 25,5-61,7 Resultat före extraordinära poster 237,0 336,1 508,7-4,4 563,8 27,5-78,2 Resultat/aktie, EUR 2,43 4,20 5,53-0,23 6,44 0,31-0,99 Balansomslutning 2.971, , , , , , ,0 Räntebärande främmande kapital, (brutto) 794,3 485,0 168,3 634,6 223,8 172,5 168,3 Konvertibla kapitallån 117,2 117,2 28,1 117,2 117,2 29,6 28,1 Kassa och bank 110,3 118,9 184,6 85,5 421,0 329,2 184,6 Personal i slutet av perioden

8 KONCERNCHEFENS ÖVERSIKT Koncernchefens översikt Ärade aktieägare, Under 2001 fortsatte Wärtsiläkoncernen att utveckla sin struktur med målet att bli ett renodlat verkstadsföretag. I maj avyttrade vi ungefär en tredjedel av vårt innehav i Assa Abloy eller 20 miljoner aktier och i juni hela vårt återstående aktieinnehav på 46,7% i Sanitec. Tillsammans generade dessa transaktioner intäkter på 764,4 milj. euro och ett resultat på 6,32 euro per aktie. Intäkterna skall i överensstämmelse med våra långsiktiga mål användas för att utveckla koncernen. De möjliggör också en extra dividend för Under året tog Wärtsiläs Power-divisioner flera viktiga steg i riktning mot sina övergripande strategiska mål. Dessa är att vara ledande inom området kraftproduktion för fartyg och inom totallösningar för decentraliserad kraftproduktion genom att erbjuda marknadens mest konkurrenskraftiga, tillförlitliga och miljömässigt hållbara lösningar. Målet är att betjäna våra marin- och kraftverkskunder med service, underhåll och drifttjänster av hög klass under systemens hela livslängd. Varvens orderböcker nådde som väntat sin kulmen under året. Orderingången har avtagit och denna trend stärktes ytterligare i samband med nedgången i världs ekonomin under den senare hälften av året. Den lägre efterfrågan kommer att ytterligare öka konkurrensen mellan skeppsvarven. Wärtsilä har en viktig roll att uppfylla när det gäller varvens konkurrenskraft genom att via vårt Ship Power Supplier-koncept erbjuda kompletta propulsionssystem som minskar planeringskostnaderna och förkortar byggtiden. Förvärvet av John Crane-Lips som slutfördes i januari 2002 är ett led i denna strategi och ökar Marindivisionens omsättning med cirka 235 milj. euro samt förbättrar resultatet på lång sikt. Wärtsiläs kraftverksverksamhet som ursprungligen skapades kring våra tjockoljedrivna dieselmotorer har utvecklats betydligt. Wärtsilä är idag en globalt etablerad leverantör av anläggningar för decentraliserad kraftproduktion som baserar sig på olja, gas och Orimulsion samt på biobränsle, med effekter upp till 150 MW. Den på tjockolja baserade kraftverksverksamheten stagnerade under året medan affärsverksamheten inom gaskraftverk i synnerhet i USA utvecklades mycket väl 8

9 under början av året. De tragiska händelserna den 11 september ledde till att flera lovande projekt sköts framåt. Det finns dock ett behov av ny kapacitet och därför är vi fortfarande optimistiska beträffande framtida möjligheter. I överensstämmelse med andan i Kyotoavtalet, fäster en stor del av världen i dag mycken uppmärksamhet vid koldioxidutsläppen. Olika initiativ, t.ex. inom EU, att utöka de förnybara bränslenas andel av den totala energiproduktionen är bakgrunden till Wärtsiläs satsning på förbränning av biomassa genom att senaste höst förvärva Sermet Oy, som är det ledande företaget inom branschen i Finland. Vår avsikt är att dra fördel av vårt etablerade världsomfattande försäljningsnät och vår projekthanteringsförmåga för att sälja och leverera små biokraftverk runt om i världen. Vår serviceverksamhet växte år 2001 i överensstämmelse med våra långsiktiga mål med 12,6%. Vi ser utvidgade underhålls- och drifttjänster som ett strategiskt tillväxtområde. För närvarande är ca av våra anställda direkt sysselsatta inom service, drifttjänster och underhåll. Vid utgången av året drev vi mer än 80 kraftverk med en sammanlagd effekt på ca MW och hade flera stora tilläggsprojekt under förhandling. Vi tror att de utvidgade underhållstjänsterna gradvis kommer att vinna acceptans inte endast i kraftverk utan även till sjöss. Förvärvet av Ciserv i Göteborg, Sverige kompletterar Wärtsiläs nätverk genom att tillhandahålla ett brett urval av servicetjänster för marinmotorkunder. Imatra Steel, som är ett helägt bolag inom Wärtsiläkoncernen, förser den europeiska bilindustrin och verkstadsindustrin med specialstålprodukter. De negativa utsikterna i världsekonomin slog hårt mot stålindustrin under det gångna året. Imatra Steel fortsatte genom förvärvet av en smedja i Storbritannien, nu kallad Imatra Stampings, att befästa sin position som leverantör av smidda stålprodukter till bilindustrin. År 2001 tog vi igen viktiga steg inom våra Power-divisioner för att nå det mål på 7 8% i rörelsemarginal som vi har satt upp för Operativt uppnådde vi 4,0% år Eftersom vi anser att lönsamheten i våra Powerdivisioner är avgörande med tanke på ett ökat koncernvärde har vi initierat ytterligare omstruktureringar i vår produktportfölj och effektivisering av våra tillverkningsprocesser. Då vi under senaste år såg att efterfrågan på motorer kommer att förbli lägre än koncernens totala produktionskapacitet inledde vi mot slutet av året förhandlingar med målsättningen att lägga ned vår verksamhet i Zwolle och att omvandla vårt lokala bolag i Nederländerna till ett försäljnings- och servicebolag. Det slutliga resultatet av dessa förhandlingar står fortfarande öppet, men vi räknar med att de leder till en betydande förbättring av lönsamheten under år För att täcka de kostnader omstruktureringarna medför har vi gjort en reservering på 122,4 milj. euro. Å andra sidan erhöll vi signifikanta intäkter av engångskaraktär genom avyttringen av aktierna i Sanitec och Assa Abloy. Jag vill ta detta tillfälle i akt och tacka våra kunder för det förtroende och den lojalitet ni visat våra produkter och våra tjänster. Jag vill även tacka er, ärade aktieägare, för det förtroende ni visat företaget och dess ledning. Och sist men inte minst tackar jag alla våra anställda för era insatser för att betjäna våra kunder med konkurrenskraftiga produkter och tjänster. Februari 2002 Ole Johansson 9

10 STYRELSE Från vänster: Robert G. Ehrnrooth, Georg Ehrnrooth, Göran J. Ehrnrooth, Jaakko Iloniemi, Paavo Pitkänen, Christoffer Taxell, Vesa Vainio. Styrelse Robert G. Ehrnrooth, ordförande, f Ekon.lic. Styrelseordförande i Oy Lohja Ab Styrelseordförande i från I tur att avgå Styrelseledamot i Finnair Abp och Fiskars Oyj Abp. Innehar Wärtsiläaktier. Georg Ehrnrooth, f Dipl.ing., bergsråd. Tidigare koncernchef för. Styrelseledamot i från I tur att avgå Styrelseordförande i Assa Abloy AB (publ), styrelsens viceordförande i Rautaruukki Oyj, styrelseledamot i Nokia Abp, Sampo Abp och Sandvik AB (publ.). Innehar Wärtsiläaktier. Göran J. Ehrnrooth, f Dipl.ekon., bergsråd. Styrelseordförande i Fiskars Oyj Abp. Styrelseledamot i från I tur att avgå Styrelseledamot i Assa Abloy AB (publ). Innehar Wärtsiläaktier. Jaakko Iloniemi, f Pol.mag., minister. Styrelseledamot i Wärtsilä Oyj Abp från I tur att avgå Innehar inte Wärtsiläaktier. Paavo Pitkänen, f Fil.mag. Verkställande direktör för Ömsesidiga pensionsförsäkringsbolaget Varma-Sampo. Styrelseledamot i från I tur att avgå Styrelseledamot i Stora Enso Oyj, Sampo Abp och Partek Oyj Abp, ledamot i Alma Media Abp:s förvaltningsråd. Innehar inte Wärtsiläaktier. Christoffer Taxell, f Jur.kand., minister. Koncernchef för och styrelseledamot i Partek Oyj Abp. Styrelseledamot i Wärtsilä Oyj Abp från I tur att avgå Styrelseledamot i Stockmann Oyj Abp och Sampo Abp. Innehar 700 Wärtsiläaktier. Vesa Vainio, viceordförande, f Vicehäradshövding, minister. Ordförande i Nordea AB (publ) styrelse. Styrelseledamot i från I tur att avgå Styrelseordförande i UPM-Kymmene Abp och styrelseledamot i Nokia Abp. Innehar inte Wärtsiläaktier. 10

11 DIREKTION Från vänster: Ole Johansson, Sven Bertlin, Pekka Ahlqvist, Christian Andersson, Tage Blomberg, Matti Kleimola, Raimo Lind, Mikael Mäkinen. Wärtsiläs direktion Ole Johansson, f Dipl.ekon. Koncernchef. Anställd i företaget sedan 1981, samt under åren Innehar Wärtsiläaktier. Optionsrätt för året 2001 berättigar till Wärtsiläs B-aktier. Sven Bertlin, f Dipl.ekon. Vice verkställande direktör. Direktör, motortillverkning. Anställd i företaget sedan Innehar Wärtsiläaktier. Optionsbevis för året 1996 berättigar till Wärtsiläs B-aktier. Optionsrätt för året 2001 berättigar till Wärtsiläs B-aktier. Pekka Ahlqvist, f Dipl.ing., Direktör, kraftverk. Anställd i företaget sedan Innehar Wärtsiläaktier. Optionsrätt för året 2001 berättigar till Wärtsiläs B-aktier. Christian Andersson, f Jur.kand. Direktör, personal, administration och externa relationer, direktionens sekreterare. Anställd i företaget sedan Innehar 120 Wärtsiläaktier. Optionsbevis för året 1996 berättigar till Wärtsiläs B-aktier. Optionsrätt för året 2001 berättigar till Wärtsiläs B-aktier. Tage Blomberg, f Ingenjör. Direktör, service. Anställd i företaget sedan Innehar Wärtsiläaktier. Optionsrätt för året 2001 berättigar till Wärtsiläs B-aktier. Matti Kleimola, f Tekn. lic., professor. Direktör, teknologi och miljö. Anställd i företaget sedan Innehar Wärtsiläaktier. Optionsrätt för året 2001 berättigar till Wärtsiläs B-aktier. Raimo Lind, f Ekon.mag. Ekonomi- och finansdirektör. Anställd i företaget sedan 1998 samt under Innehar Wärtsiläaktier. Optionsrätt för året 2001 berättigar till Wärtsiläs B-aktier. Mikael Mäkinen, f Dipl.ing. Direktör, marin. Anställd i företaget sedan Optionsrätt för året 2001 berättigar till Wärtsiläs B-aktier. 11

12 CORPORATE GOVERNANCE Corporate Governance I enlighet med Helsingfors börs rekommendation av den 2 oktober 1997 följer Centralhandelskammarens och Industrins och Arbetsgivarnas Centralförbunds förvaltningsinstruktion för publika aktiebolag. STYRELSEN Styrelsen, som består av 5-8 ordinarie ledamöter, ansvarar för att bolagets förvaltning och verksamhet är ändamålsenligt organiserad. Styrelseledamöterna utses av ordinarie bolagsstämman. Styrelseledamöternas mandatperiod utgår vid slutet av tredje ordinarie bolagsstämman efter den bolagsstämma där de blivit invalda. Styrelsen utser inom sig en ordförande och en vice ordförande för en period som varar till slutet av nästa ordinarie bolagsstämma. Uppgifter om styrelseledamöterna, deras personoch andra uppgifter samt aktieinnehav lämnas på sida 10. Principerna för styrelsearbetet har fastställts i en arbetsordning som godkänts av styrelsen. I den definieras också de viktigaste uppgifterna och arbetsprinciperna för de av styrelsen tillsatta utskotten. Utskotten har inga egna beslutsbefogenheter utan har till uppgift att bereda ärenden för handläggning och beslut av styrelsen. År 2001 sammanträdde styrelsen 12 gånger. Ordförande var Robert G. Ehrnrooth och vice ordförande Vesa Vainio. Styrelsen tillsatte två utskott: ett revisionsutskott för bokslut och ekonomisk kontroll samt ett personaladministrativt utskott för löner och andra personalfrågor. Revisionsutskottet: Robert G. Ehrnrooth, Georg Ehrnrooth, Göran J. Ehrnrooth och Paavo Pitkänen Personaladministrativa utskottet: Robert G. Ehrnrooth, Georg Ehrnrooth, Christoffer Taxell och Jaakko Iloniemi VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN Styrelsen utser verkställande direktören och vid behov en eller flera vice verkställande direktörer. Verkställande direktören är samtidigt koncernchef. Bolaget har för närvarande en vice verkställande direktör, som också har utsetts till verkställande direktörens ställföreträdare. DIREKTIONEN Verkställande direktören, vice verkställande direktören, divisionscheferna, ekonomi- och finansdirektören samt administrative direktören utgör tillsammans bolagets direktion. Direktionen utses av styrelsen som också fastställer direktionens löne- och andra anställningsvillkor. Direktionen sammanträder under ledning av verkställande direktören för att behandla företagets strategiska frågor, investeringar, produktpolicy, koncernens struktur och styrsystem samt övervaka verksamheten. De divisionschefer som hör till direktionen svarar för lönsamheten och försäljningsvolymen inom var sin globala division med hjälp av koncernens dotterbolag i olika länder. Uppgifter om direktionsledamöterna lämnas på sida 11. KONCERNLEDNINGEN Till koncernledningen hör förutom direktionsmedlemmarna även de ansvariga direktörerna för koncernfunktionerna samt verkställande direktören för Imatra Steel. Koncernledningen sammanträder under ledning av verkställande direktören i olika sammansättningar beroende på vilket ärende som behandlas, för att förbereda förslag till styrelsen samt för att behandla frågor som gäller information, kompetensutveckling, kvalitet, datasystem och andra förekommande utvecklingsfrågor, relationer till licenstagare och andra intressenter samt frågor som gäller Imatra Steel. Uppgifter om dessa medlemmar av koncernledningen lämnas på sid

13 ADVISORY BOARD Vid Power-divisionernas strategiska frågor fungerar den rådgivande Advisory Board som stöd åt ledningen. Medlemmarna i Advisory Board är Georg Ehrnrooth, ordförande, Corrado Antonini och Jannik Lindbaek. DIVISIONERNAS LEDNINGSGRUPPER Till stöd för sin verksamhet har varje divisionschef en ledningsgrupp. Uppgifter om medlemmarna i divisionernas ledningsgrupper lämnas på sidorna Imatra Steels verksamhet övervakas av en egen styrelse. DOTTERBOLAGENS VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRER Dotterbolagens verkställande direktörer ansvarar för att de lokala service-, försäljnings- och produktionsresurserna är rätt dimensionerade i förhållande till divisionernas behov och att verksamheten uppfyller normerna i koncernens kvalitetssystem samt att verksamheten följer gällande lag och affärspraxis i respektive land. PERSONER I INSYNSSTÄLLNING Wärtsilä följer den insiderinstruktion för börsnoterade företag som godkänts av Helsingfors börs den 28 oktober Insynsställning inom Wärtsilä har förutom sådana som i lag definieras såsom personer i insynsställning även direktionsledamöterna och en del av den övriga koncernledningen. Uppgifter om dessa personers aktieinnehav fås genom Finlands Värdepapperscentrals SIRE-system, adress Finlands Värdepapperscentral Ab, Södra esplanaden 20, Helsingfors, tfn INCENTIVSYSTEM FÖR LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE Enligt bolagsstämmans beslut emitterade bolaget ett optionslån med ett nominellt värde av mark ( euro) till ledande befattningshavare. Optionsrätterna berättigar till att teckna B-aktier i. Rätten att teckna aktier började och upphör , då lånet återbetalas. Teckningskursen är 11,49 euro. Lånet tecknades av 34 ledande befattningshavare inom koncernen och divisionerna. Enligt bolagsstämmans beslut emitterade bolaget optionsrätter till Wärtsiläkoncernens nyckelpersoner. Optionsrätterna berättigar till teckning av samma antal B-aktier i. Rätten att teckna aktier börjar och upphör Aktiens teckningskurs är 31,72 euro och kursen sänks med de extradividender som eventuellt utdelas. Optionsprogrammet omfattar 80 personer. Dessutom har koncernen ett bonussystem för ledande befattningshavare, som tillämpas i moderbolaget, i divisionerna och dotterbolagen. Bonusen baserar sig antingen på bolagets resultat per aktie eller divisionens resultat samt på överenskomna individuella mål. Bonussystemet gäller ca 900 direktörer och chefer. 13

14 MÄNNISKOR Från vänster Kauko Lämsä, Seppo Leino, Heikki Miilumäki och Sauli Mielty på W20-produktfabriken i Vasa. Personaldirektörerna sammanträder i Helsingfors. Från vänster Kausnal R. Sachar, Aspi Pajnigara och Ralf Ståhle. Personal Wärtsiläs personaladministration har som uppgift att hjälpa linjeledningen nå de uppställda målen för affärsverksamheten. Med fokus på effektivitet och kvalitet ser personaladministrationen till att koncernen anställer den bästa tillgängliga arbetskraften och att denna stannar i koncernens tjänst, kunnandet hos Wärtsiläs personal kontinuerligt utvecklas så att det motsvarar målen för affärsverksamheten, koncernens värderingar upprätthålls en positiv anda råder på arbetsplatserna inom koncernens olika delar. CENTRALA TEMAN 2001 Personaladministrationens verksamhet fokuserades på att utveckla de kunskaper och kompetensområden som är nödvändiga för att Wärtsilä skall nå sina strategiska mål. Ur detta perspektiv är de viktigaste utvecklingslinjerna en fortsatt globalisering av verksamheten samt en förskjutning av tyngdpunkten i koncernens verksamhet, från att vara en motortillverkare till att erbjuda helhetslösningar och service. För närvarande arbetar över hälften av all personal i uppgifter som ansluter till service, och endast en fjärdedel arbetar inom tillverkningen. Denna utveckling förutsätter att kunnandet och kompetensen inom hela organisationen ingående granskas. Två av personaladministrationens stora projekt stöder denna strategiska förändring. Som koncernens interna inlärningsmiljö för ledarskap skapades Wärtsilä Akademi. Inom koncernen inleddes ett globalt projekt vars syfte är att skapa ett gemensamt nätverksbaserat system för personaladministration. Systemet innehåller information om arbetsuppgifter, personalen och kunnandet samtidigt som det utgör en verksamhetsmiljö för nätverksbaserad inlärning och för administration av resor. En ny arbetshälso- och säkerhetspolicy och anvisningar för denna publicerades som en del av koncernens kvalitetssystem. Medan omstruktureringen fortsätter särskilt i Frankrike och Nederländerna satsade man inom koncernen kraftigt på att utveckla sådana sociala program som underlättar situationen för arbetstagare som blir arbetslösa. ATMOSFÄR ATT STÄRKA FÖRETAGSKULTUREN Inom koncernen läggs mycket arbete ner på att stärka en företagskultur som stöder affärsverksamhetens mål. Det så kallade Road Map-konceptet som knyter samman koncernens vision, strategiska mål och värden har använts som ett redskap för värdediskussioner i utbildningsprogram, i samarbetsdiskussioner och i årliga utvecklingssamtal inom hela organisationen. Wärtsiläs värden har också tagits upp i ledningens översikter och självutvärderingar i enlighet med modellen för European Foundation for Quality Management Excellence. Undersökningen Performance Tracking som genomfördes i november 2000 och som täckte hela koncernen ledde i mer än 100 arbetsgrupper till diskussioner för att utveckla företagsandan. Flera nationella undersökningar över personalens tillfredsställelse genomfördes också. Även i dessa fall planerades förbättringsåtgärderna i samarbete mellan ledningen och personalen. Diskussionsförbindelserna mellan ledningen och personalen intensifierades på såväl europeisk nivå som inom nationella företagsråd. REKRYTERING Intern rekrytering har utgjort koncernens huvudprincip. Extern rekrytering har använts främst för att utvidga kompetensbasen i enlighet med de strategiska målen. Till universitet och andra läroanstalter har kontakter upprätthållits också mer systematiskt, för att göra Wärtsilä mer känt bland en potentiell framtida personal. RESULTATUTVÄRDERING OCH MÅLSÄTTNING Årliga diskussioner om uppnådda resultat och framtida mål är ett av de viktigaste ledarskapsredskapen. Varje anställd har möjlighet att åtminstone en gång per år diskutera med sin överordnade sitt arbete, resultat och mål. En särskild process har skapats för att genom divisionernas linjeorganisationer föra ut koncernens strategiska mål i hela organisationen. Den grundläggande målsättningen är att garantera att varje anställd har klart definierade plikter och ansvarsområden. 14

15 Företagshälsovårdare Tina Rodén. LEADERSHIP DEVELOPMENT lead reach llp Higher Education TIME Wärtsiläs trestegs ledarutbildningsprogram. ATT UTVECKLA PRESTANDAN Programmen för ledarskapsutbildning har utvecklats vidare inom ramen för Wärtsilä Akademi. Det viktigaste utbildningsprogrammet för ledarskap är Reach som har cirka 80 deltagare varje år och som har fått utmärkt feedback av deltagarna. Utbildningsprogrammet Lausanne Leadership som är avsett för den högsta ledningen fortsatte i samarbete med IMD. Sammanlagt 15 representanter för den högsta ledningen deltog i detta program. Av de yrkesinriktade utbildningsprogrammen inom divisionerna har försäljningsutbildningen Vision to Reality för Servicedivisionen varit det viktigaste. Programmet har haft närmare 200 deltagare. Också kunder har deltagit i alla dessa program. Internationella uppdrag har i stor utsträckning använts för att sprida kompetens inom organisationens olika delar, för att skapa mångkunnighet och för att fördjupa förståelsen för andra kulturer bland cheferna. Arbetserfarenhet i utlandet har en stor betydelse för karriärutvecklingen för unga personer i förmansposition. LÖNER OCH ARVODEN Koncernen strävar efter att genomföra en rättvis lönepolitik som bygger på ett internationellt system för bedömning av arbetsuppgifterna och lokala lönejämförelser. Under året omvärderades ungefär 200 förmäns uppgifter utgående från koncernens nuvarande verksamhetssätt. Incentivprogrammen som gäller hela koncernen och som täcker ungefär 900 chefer förnyades för att motsvara målen för affärsverksamheten. Systemet bygger allmänt taget på tre kriterier: koncernens resultat, det egna divisionens resultat och personliga mål. Utöver detta har bonus från fall till fall använts för att belöna särskilda prestationer. De stora dotterbolagen i Europa tillämpar vinstdelningssystem för den del av personalen som inte täcks av andra incentivprogram. Optionsprogram för ledningen beskrivs på sida 13. ÅR 2001 I SIFFROR Koncernen hade anställda vid utgången av år Av dessa var anställda inom Power-divisionerna och inom Imatra Steel. Antalet anställda ökade inom Servicedivisionen. Tillväxten var huvudsakligen en följd av det ökade antalet drifttjänstkontrakt för kraftverk. Företagsköpen av svenska Ciserv och finska Sermet ökade personalen med 160 personer. Produktionskapaciteten minskades ytterligare för att motsvara marknadens behov. För detta ändamål upprättades för Wärtsilä Frances enhet i Mantes ett personalprogram enligt vilket personalen minskats med 168 personer under åren 2001 och 2002 samtidigt som serviceverksamheten överförts till Wärtsilä Italy i Trieste. I slutet av året inleddes förhandlingar med personalen för att ändra bolaget Wärtsilä Nederland till ett servicebolag och för att flytta motortillverkningen till fabriken i Trieste. FRAMTIDA UTMANINGAR För att erbjuda affärsfunktionerna ett fullständigt och smidigt stöd bör personaladministrationen fortsättningsvis fokusera på de kunskaper och kompetensområden som behövs för att bolaget skall kunna utvecklas till leverantör av system och heltäckande servicetjänster. Ett annat nyckelområde är att säkra bolagets attraktion på arbetsmarknaden, så att bolaget kan konkurrera om den bästa arbetskraften. En viktig uppgift under 2002 är att förverkliga Global HR System, ett modernt redskap som fungerar i personaladministrationens nätverk. Systemet togs i testbruk i Italien i början av innevarande år. Den nya arbetshälso- och säkerhetspolicyn tas i bruk inom Wärtsiläs alla enheter under 2002 för att garantera hela personalen en trygg och riskfri arbetsmiljö. NYCKELTAL Utbildningsdagar/person 2,4 2 Frånvaroprocent 3,9 4,0 Personalomsättning, % 6,6 9,6 (inkl. omstrukturering) Förlorade arbetsdagar till följd av strejk Siffrorna täcker ca 75% av koncernen. 15

16 MILJÖ Från vänster: Erik Pettersson, Sven Bertlin, Kim Backman och Hans Wästö. Från vänster: Kent Åstrand, Ingmar Nylund, Carl-Erik Rösgren, Rolf Vestergren och Matti Kleimola. Miljö avgörande för framgång Miljön och en hållbar utveckling är viktiga faktorer som styr efterfrågan i Wärtsiläs verksamhetsmiljö. Principerna för en hållbar utveckling har central betydelse för Wärtsiläs produkter och verksamhet som världens ledande leverantör av kraft- och propulsionssystem för fartyg och som betydande leverantör av decentraliserade kraftverkssystem. ANSVAR Verksamhetsansvaret i såväl kvalitets- och miljöfrågor som frågor gällande arbetshygien och -säkerhet fördelas i enlighet med linjeansvaret. Alla inom Wärtsilä är dock ansvariga för sin egen verksamhet, så att dessa frågor sköts på ett ändamålsenligt sätt. OpExS ansvarsfördelning Divisionsnivå x) Bolagsnivå x) Koncernnivå x) Tillverkning Tillverkning Service Service Wärtsilä F S M T P Wärtsiläs bolag Direktion Affärsenhetsnivå x) Divisionledning Affärsenhets- och bolagsledning x) inklusive Personaladministration, Ekonomiavdelning, Dataadministration, Information WÄRTSILÄS MANAGEMENT SYSTEM Wärtsiläs mål är att kontinuerligt förbättra bolagets produkter och verksamhet. Denna strävan styrs genom Wärtsiläs ledningssystem som bygger på principer och förfaranden som den högsta ledningen har godkännt. Systemet omfattar olika redskap, bland annat ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetshygien och -säkerhet, som Wärtsiläs dotterbolag använder eller kommer att ta i bruk. Andelen certifierade ledningssystem i Wärtsiläs dotterbolag framgår av tabellen nedan. Marin Marin Kraftverk Management system Miljö Kvalitet ISO14001 ISO9000-serien Andel certifierade bolag inom 55% 88% Wärtsiläkoncernen Teknologi Teknologi Kraftverk HANTERING AV MILJÖRISKER Miljöriskerna övervakas på samma sätt som övriga risker i affärsverksamheten. Grunden för hanteringen av miljörisker utgörs av en systematisk och kontinuerlig riskutvärdering och förebyggande av skador, lika väl som av en hög kvalitetsnivå på både produkter och verksamhet. Wärtsiläs styrelse granskar regelbundet riskprofilen, riskhanteringspolitiken och försäkringarnas täckning. Varje Wärtsilä-bolag ansvarar för riskhanteringen i sin egen verksamhet i enlighet med koncernens direktiv. MILJÖANSVAR Miljöansvaren gäller i regel fastigheter. Wärtsilä känner till några fall som har varit förbundna med miljöansvar. De ifrågavarande miljöansvaren har inte varit ekonomiskt betydelsefulla men de har beaktats i Wärtsiläs affärsverksamhet. MILJÖVÅRD INOM VERKSAMHETEN Allmänt taget innebär en bra nivå på miljöskyddet en förnuftig användning av naturresurser och miljö. Luft-, mark- och vattenskydd liksom kampen mot klimatförändringar och en användning av naturresurser på ett hållbart sätt är alla viktiga mål. Wärtsilä-bolagens miljösystem beaktar alla de relevanta miljöaspekterna, såsom användning av energi och naturresurser, utsläpp i luft, vatten och mark, avfall samt buller. Målet för miljösystemen är, utöver att uppfylla de lagstadgade kraven, även att förebygga nedsmutsning, förbereda sig för miljörisker, kontrollera utsläppen samt uppnå kostnadsinbesparingar. För att få ett miljöcertfikat måste ett bolag förbättra nivån på sitt miljöskydd i enlighet med principerna för en kontinuerlig förbättring. Förbättringen av miljöskyddets nivå följs upp genom årliga granskningar som utomstående certifieringsinstitut utför. 16

17 År 2001 fick 21 Wärtsilä-bolag det internationella miljöcertifikatet ISO Certifikatet innebär ett erkännande för det systematiska arbete för miljön som har gjorts inom Wärtsilä-bolagen. Hela personalen i de certifierade bolagen har deltagit i arbetet. WÄRTSILÄS PRODUKTER Tyngdpunkten i Wärtsiläs produktutveckling ligger i att minska produkternas miljöbelastning. Många av Wärtsiläs kunder är föregångare också i miljöfrågor och Wärtsilä stöder utan reservationer sina kunders målsättningar. Produkternas miljöegenskaper kommer i framtiden att framhävas allt mera. På denna utmaning är Wärtsilä redo att svara med produktportföljer som utnyttjar den nyaste teknologin. De tekniska egenskaper som anknyter till miljön i Wärtsiläs produkter beskrivs i samband med presentationen av divisionerna i denna årsredovisning. MILJÖRAPPORTERING Wärtsilä publicerade sin första miljörapport i juni Miljörapporten gjordes i enlighet med de internationella anvisningarna givna av Global Reporting Initiative (GRI). Wärtsilä fortsätter att utveckla sina rapporteringssystem och rapporter och publicerar sin följande miljörapport år WÄRTSILÄS MOTORPORTFÖLJ Medelvarviga gas- och flerbränslemotorer Wärtsilä 220SG Wärtsilä 32DF Wärtsilä 32LNGD Wärtsilä 34SG Wärtsilä 46GD Wärtsilä 50DF Medel- och högvarviga dieselmotorer Wärtsilä 20 Wärtsilä 200 Wärtsilä 26 Wärtsilä 32/32LNGD Wärtsilä 32 Wärtsilä 38 Sulzer ZA40S Wärtsilä 46/46GD Wärtsilä 64 Lågvarviga dieselmotorer Sulzer RTA48T-B Sulzer RTA52U-B SulzerRTA58T/RT-flex58 Sulzer RTA60C Sulzer RTA62U-B Sulzer RTA68T-B Sulzer RTA72U-B Sulzer RTA84T-D Sulzer RTA84C Sulzer RTA96C Wärtsilä tillverkar högklassiga och konkurrenskraftiga dieseloch gasmotorer samt därtill relaterade produkter för marin och kraftverk. Wärtsilä utnyttjar snabbt och smidigt tillverkningens förstklassiga resurser och kunskaper enligt best practice -principen. 17

18 Power-divisionerna Power on Land and at Sea UTSIKTER Orderstocken för Wärtsiläs Power-divisioner är i sin helhet på tillfredsställande nivå. Orderstocken för Marindivisionen är god, medan orderstocken för Kraftverk endast är tillfredsställande. Organiskt förväntas omsättningen öka under innevarande år. Operativt väntas lönsamheten förbli på samma nivå som under Nyttan av de omstruktureringar som det fattades beslut om under 2001 och som förverkligas under innevarande år väntas bli märkbara under år John Crane-Lips ökar omsättningen för Marindivisionen med ca 235 milj. euro på årsnivå. Detta ökar koncernens rörelsevinst, medan dess inverkan på koncernens resultat per aktie väntas vara neutral. Power-divisionerna, omsättning per marknadsområde BEUR Övriga länder Asien Amerika Övriga europeiska länder Europeiska unionen

19 FEMÅRSÖVERSIKT, POWER-DIVISIONERNA MEUR Omsättning 2.174, , , , ,5 utanför Finland 97,5 97,7% 96,4% 97,2% 96,3% Avskrivningar och nedskrivningar 1 69,8 73,1 64,6 64,2 54,4 Rörelsevinst/-förlust 87,8 86,2 28,5 108,3 16,9 Sysselsatt kapital ,7 865,4 825,9 833,5 759,0 Rörelsevinstmarginal 4% 4% 2% 6% 1% ROI 11% 12% 0% 12% 1% Levererade MW Orderstock i slutet av perioden 1.516, , , , ,0 Orderingång 2.040, , , , ,6 Antal anställda i slutet av perioden utanför Finland exkl. nedskrivning 37,5 miljoner euro, som hänförs till omstruktureringsreservering inkl. hela koncernen förutom Imatra Steel. Wärtsilä Wärtsilä Oyj Oyj Abp Abp 19

20 Marin The Ship Power Supplier VIKTIGA HÄNDELSER UNDER 2001 Den dämpade tillväxten inom världsekonomin återspeglas i skeppsbyggnaden. Varvens kapacitet är dock fortfarande fullt utnyttjad under år 2002, och Wärtsiläs orderstock är på god nivå. Utvecklingen av konceptet Ship Power Supplier fortgick. Wärtsiläs och John Crane-Lips allians fungerade väl inom marknadsföringen av propulsionssystem under hela året. I januari 2002 tillkännagav Wärtsilä sin avsikt att köpa John Crane-Lips. Förvärvet förstärker Wärtsiläs position som världsledande leverantör av kraft- och propulsionssystem för fartyg. UTSIKTER En stark orderstock utgör grunden för Marindivisionen. Förvärvet av John Crane-Lips ger goda möjligheter att utveckla och bredda konceptet The Ship Power Supplier till sjöstridskrafterna och inom offshore-sektorn. Efterfrågan på miljöskonsamma lösningar väntas vara fortsatt livlig. Den allmänna osäkerheten på marknaden gör det svårt att uppskatta den kommande orderingången. Omsättningen i procent av Power-divisionerna 2001 Marin 27% Övriga 73% 20

21 WÄRTSILÄS LÖSNINGAR FÖR MILJÖNS BÄSTA Marin Täckande produktsortiment total verkningsgrad optimerad enligt fartygets användningsändamål Alla nya motorer underskrider de utsläppskrav som IMO ställt EnviroEngine (rökfritt motorkoncept) Lösningar för begränsning av buller och vibrationer Teknik för minskning av kväveoxider för särskilt låga utsläppsgränser. MARIN MEUR Förändring, % Omsättning 595,1 719,7-17,3 Orderingång 476,8 878,9-45,8 Orderstock i slutet av perioden 769,6 888,1-13,3 Levererade MW Wärtsilä ,3 Licensversamhet ,5 Tankfartyget Kestrel är utrustad med Sulzer 7RTA84T-B motorn. Wärtsilä Wärtsilä Oyj Oyj Abp Abp 21

22 MARIN Gypsum Centennial-bulkfartyg är utrustad med den första lågvarviga motorn med Common Rail-teknologin. Wärtsilä levererar fyra EnviroEngine-motorer till världens största passagerarfartyg Queen Mary II. Från motorleveranser till helhetslösningar Wärtsiläs koncept The Ship Power Supplier baserar sig på kundernas behov att så effektivt som möjligt få marknadens mest konkurrenskraftiga motorlösningar till sina fartyg. Konceptet ger skeppsbyggarna möjlighet att för alla marknader leverera fartyg med motorer och övriga anläggningar enligt de striktaste normer, oberoende av varvets kapacitet eller planeringsresurser. Dessutom ökar den service och de drifttjänster som ingår i konceptet både driftssäkerheten och produktiviteten under fartygets hela livscykel. MOTORERNA ÄR FARTYGETS HJÄRTA För de flesta större fartygstyper utgör fartygsmotorn mindre än en tiondel av helhetskostnaderna i byggnadsskedet. Motorerna med tilläggsutrustning och propellrarna är ändå ett av fartygets viktigaste delsystem. Att detta system är effektivt och pålitligt är avgörande för fartygets produktivitet under hela dess livsstid. I hela världen byggs varje år omkring fartyg. Wärtsiläs marknadsandel är en fjärdedel av huvud- eller hjälpmotorleveranserna. Wärtsiläs starka position på marknaden baserar sig på det fullständiga utbudet av motorer och propellrar och på det täckande urvalet reduktionsväxlar som stöder dessa. De lösningar Wärtsilä erbjuder står för den mest avancerade tekniken på flera olika delområden inom skeppsbyggnadsteknik. MÅNGSIDIG NYTTA MED HELHETSLEVERANSER Helhetsleveranserna förutsätter att Wärtsilä har ett nära samarbete med kunden. Olika fartyg behöver olika system och varje system är skräddarsytt för en specifik kund. Speciellt i fråga om helhetsleveranser är det viktigt att fylla den enskilda kundens specifika krav. Dessutom bör Wärtsilä känna till skeppsbyggarnas och rederiernas varierande behov inom både teknologi och service. För framgång som helhetsleverantör behövs särskilda insatser inom utvecklingen av globala informationssystem. Det är också viktigt att genom ett eget nätverk säkra tillgången till service och drifttjänster överallt i världen. Målet är att Wärtsilä samordnar funktionaliteten hos de system som levererats för kundens räkning under fartygets hela livscykel. För kunden innebär helhetsleveransen tillgång till de mest konkurrenskraftiga alternativen på marknaden. Wärtsilä anpassar olika system till en enhetlig och fungerande helhet där både effektivitet och utsläpp är optimerade. Genom att anlita helhetsleverantörer kan skeppsbyggaren öka sin egen flexibilitet och minska känsligheten för växlingar i efterfrågan. Ett enskilt varv levererar t.ex. 2 4 fartyg om året medan Wärtsilä levererar motorer till 400 fartyg. Den effektivitetsfördel som härrör från produktionsvolymen för motorer är betydande. FÖRVÄRVET AV JOHN CRANE-LIPS Förvärvet av John Crane-Lips förstärker avsevärt Wärtsiläs position som leverantör av propulsionssystem för fartyg (konceptet The Ship Power Supplier). Integrationen av Wärtsiläs och John Crane-Lips produktsortiment till helhetssystem fördjupas. Wärtsilä har ett komplett motorsortiment, reduktionsväxlar och propulsionssystem, vilka på bästa möjliga sätt motsvarar redarnas och varvens behov runt om i världen. Wärtsilä blir samtidigt en ledande leverantör av tätningar och lager till fartyg. Wärtsiläs ställning som leverantör för sjöstridskrafterna förbättras avsevärt tack vare förvärvet. Genom ett globalt nätverk av bolag erbjuder Wärtsilä sina kunder underhåll under produktens hela livscykel. 22

23 Wärtsiläs licenstillverkare SAMARBETSNÄTVERK AV SAKKUNNIGA Det är möjligt att bygga helhetskoncept med hjälp av kunniga samarbetspartners. I enlighet med konceptet The Ship Power Supplier svarar Wärtsilä också för sådana komponenter och delsystem från tredje part som företaget levererar. Det betyder att ett nära samarbete med partners är viktigt då verksamheten utvecklas. Wärtsilä bygger ut sitt nätverk på lång sikt och med sådana företag som besitter största möjliga kunnande i sin bransch. Wärtsilä tillverkar lågvarviga tvåtaktsmotorer tillsammans med 12 licenstillverkare i Europa och Asien samt i sin egen fabrik i Italien. Det är i praktiken nödvändigt att sprida ut tillverkningen av motorerna så att den sker nära kunderna, eftersom motorerna på grund av sin storlek är svåra att transportera. Tack vare licensverksamheten har det lyckats väl att decentralisera verksamheten i takt med förändringarna på marknaden. En klar trend som präglat skeppsbyggnadsbranschen de senaste åren har varit att flytta produktionen till Asien. En stor del av alla europeiska skeppsbyggare har antingen upphört med sin verksamhet eller specialiserat sig på ett specifikt delområde inom skeppsbyggnation. År 2000 byggdes över 70% av alla fartyg räknat i BRT i Kina, Korea eller Japan. Av de licenstillverkare Wärtsilä anlitar, finns nio i Asien. PÅ FLERA MARKNADER Tack vare ett brett utbud av motorer är Wärtsilä med på många av delmarknaderna inom skeppsbyggnadsbranschen. Sin starkaste position har företaget inom Kväveoxidutsläpp av Wärtsiläs produkter i relation till IMO:s regler Specifika NO x utsläpp (g/kwh) IMO:s gränsvärde Low NO x förbränningsteknik SCR Direkt vatteninsprutning Lågvarviga Medelvarviga Högvarviga RPM passagerarfartygsområdet. Idag installeras Wärtsiläs motorer i ca tre fjärdedelar av alla nya passagerarfartyg. Till exempel det första stora klassiska oceangående passagerarfartyget på en lång tid, Queen Mary II som byggs för Cunard rederi, får fyra EnviroEngine-dieselmotorer från Wärtsilä och dessutom en gasturbin. Motorerna levereras i juni Marknaden för passagerarfartyg har under det senaste året varit osäker. Till följd av händelserna hösten 2001 ökade osäkerheten ytterligare och detta förväntas också återspegla sig i produktionen av kryssningsfartyg. Tankermarknaden har länge stått stilla. Det har lett till att tankerflottan föråldrats och följaktligen finns ett klart behov för förnyelse. Särskilt intressant är marknaden för gastankrar, eftersom det ständigt söks efter och produceras mer gas. Traditionellt har största delen av tankrarna byggts i Asien. När marknaden återhämtar sig är Wärtsilä tack vare konceptet The Ship Power Supplier i en fördelaktig konkurrensposition i fråga om systemleveranser till tankrarna. Byggnationen av offshoreanläggningar väntas stå inför en tillväxtperiod. De intressantaste områdena i detta hänseende är bland annat Mexikanska golfen, Brasilien och Västafrika. Speciellt inom gasproduktionen räknar man med ökad efterfrågan. På det här området har Wärtsilä möjligheter att markant öka sin marknadsandel. Antalet nybyggda containerfartyg har ökat redan under flera år snabbare än skeppsbyggnadsbranschen över lag. Samtidigt har de byggda containerfartygen ökat i storlek och ersatt andra former för bulktransport inom flera olika områden. I fråga om dessa fartyg har Wärtsilä en stark position tack vare sina Sulzer-tvåtaktsdieselmotorer. Den nya Common Rail RT-flex ger Sulzer-motorerna ett tekniskt försprång och förbättrar ytterligare marknadspositionen för Wärtsiläs lösningar. Wärtsilä har som mål är att bli ledande på helhetssystem för propulsionen ombord. Alla delområden inom konceptet The Ship Power Supplier är ytterst konkurrenskraftiga. I framtiden kompletteras konceptet med ytterligare lösningar från de mest konkurrenskraftiga aktörerna inom branschen. För kunderna utgör The Ship Power Supplier en garanti för överlägsen kvalitet och funktionalitet för propulsionssystemen ombord. 23

24 Kraftverk Power for a Changing World VIKTIGA HÄNDELSER UNDER 2001 År 2001 präglades kraftverksmarknaden av stora prisfluktuationer för alla energiformer. I enlighet med Kraftverksdivisionens mål ökade gaskraftverkens andel av orderingången. Andelen var 29% (12), mätt i megawatt var ökningen över 80%. Under året fick divisionen två rekordstora order: ett gaskraftverk på 110 MW till USA och ett tjockoljedrivet kraftverk på 160 MW till Guatemala. UTSIKTER Kraftverksdivisionen räknar med en fortsatt gynnsam efterfrågan i Latinamerika under innevarande år. På den europeiska marknaden finns tillväxtpotential för gasdrivna och biobränsledrivna kraftverk. I Asien, Afrika och Mellanöstern är investeringsaktiviteten låg. Efterfrågan på enskilda marknadsområden kan avsevärt inverka på utvecklingen under innevarande år. Energi- lösningar i anslutning till Wärtsiläs biobränslen utvecklas kraftigt, och tillväxt söks bland annat genom synergier med den konventionella kraftverksverksamheten. WÄRTSILÄS LÖSNINGAR FÖR MILJÖNS BÄSTA Kraftverk Kraftverkskoncept som uppfyller Världsbankens direktiv och för gaskraftverkens del kraven i TA-Luft Kombinerat el- och värmeproduktionskoncept med en total verkningsgrad på upp till 75-90% Utsläppsbegränsande teknik för särskilt låga utsläppsgränser (SOx, NOx, partiklar). Lösningar för begränsning av bullerutsläpp Kraftverkskoncept där råvattenförbrukningen är ytterst låg Biokraftverk. 24

Wärtsilä Oyj Abp. Delårsrapport januari-mars 2006 Koncernchef Ole Johansson 4.5.2006. Wärtsilä

Wärtsilä Oyj Abp. Delårsrapport januari-mars 2006 Koncernchef Ole Johansson 4.5.2006. Wärtsilä Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport januari-mars 26 Koncernchef Ole Johansson 4.5.26 Centralt under det första kvartalet 26 Den jämförbara omsättningen för affärsområdena ökade till 591,9 miljoner euro (483,8)

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP 2006 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP 2006 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP 26 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 6.2.27 1 Wärtsilä Centralt 26 Orderingång +32,4% Orderstock +52,8% Omsättning +26,6% Rörelseresultat +29,2% Lönsamhet 8,2% (8,) Resultat/aktie

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 27 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 4.5.27 1 Wärtsilä Centralt under det första kvartalet MEUR Q1/7 Q1/6 Förändr. 26 Omsättning 761 592 29 % 3 19 Rörelseresultat 63

Läs mer

Wärtsilä Koncernchef Ole Johansson. Den 5 februari Wärtsilä

Wärtsilä Koncernchef Ole Johansson. Den 5 februari Wärtsilä Wärtsilä 2003 Koncernchef Ole Johansson Den 5 februari 2004 Wärtsilä opererar på två marknader Ship Power Service Kraftverk Wärtsilä är en ledande leverantör av kompletta drivsystem för fartyg och offshore-installationer.

Läs mer

Information till aktieägarna

Information till aktieägarna Årsredovisning 2000 Information till aktieägarna BOLAGSSTÄMMA :s ordinarie bolagsstämma hålls tisdagen den 20 mars 2001 kl. 16 i Helsingfors i Finlandia-husets kongressflygel. Aktieägare som senast den

Läs mer

OYJ ABP 2010 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

OYJ ABP 2010 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP 21 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 28.1.211 1 Wärtsilä 21 stabil utveckling på alla nivåer Orderingång 4.5 milj. euro, +22% Omsättning 4.553 milj. euro, -13% Rörelseresultat

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2011 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2011 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 211 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 2.4.211 1 Wärtsilä Centralt Q1/11 Omsättning 1.83 milj. euro, +18% Orderingång 979 milj. euro, +11% Rörelseresultat 113 milj.

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP 2009 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP 2009 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP 29 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 28.1.21 1 Wärtsilä 29 rekordhög omsättning och rörelsevinst, starkt kassaflöde Omsättningen +14%, 5.26 milj. euro Rörelseresultatet (exklusive

Läs mer

Årsredovisning 2002 V E R K S A M H E T S Ö V E R S I K T 2 0 0 2

Årsredovisning 2002 V E R K S A M H E T S Ö V E R S I K T 2 0 0 2 Årsredovisning 2002 VERKSAMHETSÖVERSIKT 2002 Information till aktieägarna Bolagsstämma :s ordinarie bolagsstämma hålls onsdagen den 12 mars 2003 kl. 16.00 i Helsingfors i Mässcentrums kongressflygel, Mässplatsen

Läs mer

Rapport om löner och belöningar 2012

Rapport om löner och belöningar 2012 WÄRTSILÄ OYJ ABP / ÅRSREDOVISNING 2012 / Bolagsstyrning 28 Rapport om löner och belöningar 2012 Styrelsens arvoden Ordinarie bolagsstämman ska årligen besluta om styrelseledamöternas arvoden för en verksamhetsperiod

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2009 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2009 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 29 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 22.1.29 1 Wärtsilä Centralt Q3/9 Omsättning ökade till 1.167 milj. euro (+2%) Rörelseresultat 133 milj. euro (+9%), 11,4%

Läs mer

Wärtsilä Oyj Abp BOKSLUTSKOMMUNIKÈ 6.2.2003 kl. 8.30 1(13)

Wärtsilä Oyj Abp BOKSLUTSKOMMUNIKÈ 6.2.2003 kl. 8.30 1(13) Wärtsilä Oyj Abp BOKSLUTSKOMMUNIKÈ 6.2.2003 kl. 8.30 1(13) WÄRTSILÄS OMSÄTTNING ÖKADE TILL 2.519 MILJONER EURO. STYRELSEN FÖRESLÅR FÖR BOLAGSSTÄMMAN EN DIVIDEND PÅ SAMMANLAGT 1,75 EURO. - Omsättningen

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2009 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2009 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 29 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 22.7.29 1 Wärtsilä Centralt Q2/9 Omsättning ökade till 1 333 milj. euro (+22%) Rörelseresultat före omstruktureringskostnader av

Läs mer

Ordinarie bolagsstämma tisdagen den 31.3.2015 kl. 12.00 Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors

Ordinarie bolagsstämma tisdagen den 31.3.2015 kl. 12.00 Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors Ordinarie bolagsstämma tisdagen den kl. 12.00 Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors Föredragningslista 1. Öppnande av stämman 2. Konstituering av stämman 3. Val av protokolljusterare och övervakare

Läs mer

Ordinarie bolagsstämma fredagen den 16 mars 2012 kl. 13.00 Börssalen, Fabiansgatan 14, Helsingfors. Föredragningslista

Ordinarie bolagsstämma fredagen den 16 mars 2012 kl. 13.00 Börssalen, Fabiansgatan 14, Helsingfors. Föredragningslista Ordinarie bolagsstämma fredagen den 16 mars 2012 kl. 13.00 Börssalen, Fabiansgatan 14, Helsingfors Föredragningslista 1. Öppnande av stämman 2. Konstituering av stämman 3. Val av protokolljusterare och

Läs mer

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i UPM-Kymmene Oyj kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls onsdagen den 25 mars 2009 kl. 14.30 i Helsingfors Mässcentrum, kongressflygelns ingång, Mässplatsen

Läs mer

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden BOLAGSSTÄMMOKALLELSE Aktieägarna i Tecnotree Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls onsdagen den 28 mars 2012 kl. 16.00 på Marina Congress Center, Fennia 1, Skatuddskajen 6, Helsingfors. Emottagandet

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2011 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2011 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 211 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 2.7.211 1 Wärtsilä Centralt Q2/11 Omsättning 1.36 milj. euro, -8% Orderingång 1.17 milj. euro, +5% Orderingång jämfört med fakturering

Läs mer

Rapport om löner och belöningar 2011

Rapport om löner och belöningar 2011 WÄRTSILÄ OYJ ABP CORPORATE GOVERNANCE Rapport om löner och belöningar 2011 49 Rapport om löner och belöningar 2011 Styrelsens arvoden Ordinarie bolagsstämman ska årligen besluta om styrelseledamöternas

Läs mer

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden KALLELSE TILL AHLSTROM ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Ahlstrom Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls torsdagen den 26 mars 2015 kl. 13.00 i Finlandiahuset, Mannerheimvägen 13 e,

Läs mer

Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2013

Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2013 1 (5) Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2013 Denna utredning över Saga Furs Oyj:s förvaltnings- och styrningssystem har avgivits som en skild berättelse

Läs mer

Av optionsrätterna betecknas 375.000 med signum 2006A, 375.000 med signum 2006B, 375.000 med signum 2006C och 375.000 med signum 2006D.

Av optionsrätterna betecknas 375.000 med signum 2006A, 375.000 med signum 2006B, 375.000 med signum 2006C och 375.000 med signum 2006D. 1 (5) STOCKMANN OYJ ABP:S OPTIONSRÄTTER 2006 Stockmann Oyj Abp:s styrelse (styrelse) har vid sitt möte den 8.2.2006 beslutat att för Stockmann Oyj Abp:s (bolag) ordinarie bolagsstämma den 21.3.2006 föreslå

Läs mer

Wärtsilä Oyj Abp Årsredovisning 2014

Wärtsilä Oyj Abp Årsredovisning 2014 Wärtsilä Oyj Abp Årsredovisning 2014 En stark gemensam målsättning styr Wärtsiläs verksamhet år 2014. Läs hela rapporten på www.wartsilareports.com/sv-se/2014/ar/ Wärtsilä Oyj Abp Årsredovisning 2014 INNEHÅLL

Läs mer

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 3.3. Pekka Lundmark Verkställande direktör BELÄGGNINGSGRADEN: EU7 OCH USA 86 84 8 8 78 76 74 7 7 68 66 64 EU7: Capacity Beläggningsgraden utilisation of inom tillverkningsindustrin

Läs mer

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden KALLELSE TILL AHLSTROM ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Ahlstrom Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls onsdagen den 30 mars 2011 kl. 13.00 i Finlandiahuset, Mannerheimvägen 13 e, Helsingfors

Läs mer

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden Bolagsstämmokallelse Aktieägarna i Konecranes Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls torsdagen den 21.3.2013 kl. 10.00 i Hyvingesalen (adress: Jussinkuja 1, 05800 Hyvinge). Dörrarna öppnas för

Läs mer

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden Bolagsstämmokallelse Aktieägarna i Konecranes Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls torsdagen 31.3.2011 kl. 10.00 i Hyvingesalen (adress: Jussinkuja 1, 05800 Hyvinge, Finland). Dörrarna öppnas

Läs mer

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden Helsingfors, Finland, 2014-02-13 14.30 CET -- MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE, 13 februari 2014 kl. 14.30 CET KALLELSE TILL MUNKSJÖ OYJ:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Munksjö Oyj kallas till ordinarie

Läs mer

1. De i bolagsordningens 10 och aktiebolagslagens 5 kap. 3 nämnda ärenden som ankommer på den ordinarie bolagsstämman

1. De i bolagsordningens 10 och aktiebolagslagens 5 kap. 3 nämnda ärenden som ankommer på den ordinarie bolagsstämman Kallelse till bolagsstämma Aktieägarna i Konecranes Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls torsdagen den 13.3.2008 kl. 11.00 i bolagets auditorium på adressen Koneenkatu 8, 05830 Hyvinge. PÅ

Läs mer

WÄRTSILÄ CORPORATION

WÄRTSILÄ CORPORATION WÄRTSILÄ CORPORATION DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 21 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 21.7.21 1 Wärtsilä Centralt Q2/1 Orderingång 1.117 milj. euro (42%) Omsättning 1.131 milj. euro (-15%) Rörelseresultat* 117

Läs mer

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade.

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. :S Tid: Plats: Närvarande: [dag] kl. [tid] [plats] Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. 1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN [Närvarande

Läs mer

Inofficiell översättning från finska ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 12.3.2015. Helsingfors Mässcenter, Konferenscentrum, Mässplatsen 1, Helsingfors

Inofficiell översättning från finska ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 12.3.2015. Helsingfors Mässcenter, Konferenscentrum, Mässplatsen 1, Helsingfors :S Tid: kl. 15.00 Plats: Närvarande: Helsingfors Mässcenter, Konferenscentrum, Mässplatsen 1, Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden (Bilaga 1)

Läs mer

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 25.3.2010 Pekka Lundmark Verkställande direktör Beläggningsgraden: EU27 och USA 86 84 82 80 78 Capacity utilisation of manufacturing in EU EU27: Beläggningsgraden inom tillverkningsindustrin

Läs mer

Atria Abp Pressmeddelande 19.3.2010 kl. 9.00

Atria Abp Pressmeddelande 19.3.2010 kl. 9.00 Atria Abp Pressmeddelande 19.3.2010 kl. 9.00 KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Atria Abp kallas till den ordinarie bolagsstämman torsdag 29.4.2010 kl. 13.00 i Finlandiahuset, adress Mannerheimvägen

Läs mer

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden. 6. Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden. 6. Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse BOLAGSSTÄMMOKALLELSE Aktieägarna i Tecnomen Abp kallas till ordinarie bolagsstämma, som hålls torsdagen den 19 mars 2009 kl. 16.00 i Palace Gourmet, Konferenssalen, Södra kajen 10, 10. vån., Helsingfors.

Läs mer

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist. :S Tid: kl. 12.00 Plats: Närvarande: Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden (Bilaga 1) närvarande eller representerade.

Läs mer

Ersättningsförklaring 2011

Ersättningsförklaring 2011 Ersättningsförklaring 2011 Principer för kompensationsarrangemang Idén med kompensationsarrangemangen är att motivera Konecranes anställda till goda prestationer och att öka deras engagemang att uppnå

Läs mer

ÅLANDSBANKEN ABP:s OPTIONSRÄTTER 1998

ÅLANDSBANKEN ABP:s OPTIONSRÄTTER 1998 ÅLANDSBANKEN ABP:s OPTIONSRÄTTER 1998 Ålandsbanken Abp:s ordinarie bolagsstämma har 20.03.1998 (vissa villkor ändrade 18.03.1999 och 16.03.2000) beslutat om en emission av optionsrätter enligt följande

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS Jaakko Eskola, koncernchef. Wärtsilä PUBLIC Q1 resultatpresentation

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS Jaakko Eskola, koncernchef. Wärtsilä PUBLIC Q1 resultatpresentation WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 217 26.4.217 Jaakko Eskola, koncernchef 1 Wärtsilä PUBLIC 26.4.217 Q1 resultatpresentation Centralt Q1/217 Orderingång 1.413 milj. euro, +11% Omsättning 1.7

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 16.12.2009 (Corporate Governance Statement)

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 16.12.2009 (Corporate Governance Statement) BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 16.12.2009 (Corporate Governance Statement) Moderbolaget Viking Line Abp är noterat på NASDAQ OMX Nordic, Helsingfors sedan den 5 juli 1995. Till koncernen hör de helägda dotterbolagen

Läs mer

Lifetime Performance DELÅRSRAPPORT Januari - Mars 2005

Lifetime Performance DELÅRSRAPPORT Januari - Mars 2005 Lifetime Performance DELÅRSRAPPORT Januari - Mars 2005 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2005 WÄRTSILÄ OYJ ABP CENTRALT UNDER RAPPORTPERIODEN: Omsättningen steg till 570,7 milj. euro (52,7) Rörelseresultatet

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Wärtsilä Oyj Abp Årsredovisning 2013

Wärtsilä Oyj Abp Årsredovisning 2013 Wärtsilä Oyj Abp Årsredovisning 2013 Innehåll 03 RAPPORT OM LÖNER OCH BELÖNINGAR 2013 2 Rapport om löner och belöningar 2013 Styrelsens arvoden Ordinarie bolagsstämman ska årligen besluta om styrelsemedlemmarnas

Läs mer

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist. :S Tid: kl. 14.00 Plats: Närvarande: Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden (Bilaga 3) närvarande eller representerade.

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER Jaakko Eskola, koncernchef. Wärtsilä PUBLIC Q3 resultatpresentation 2017

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER Jaakko Eskola, koncernchef. Wärtsilä PUBLIC Q3 resultatpresentation 2017 WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 217 25.1.217 Jaakko Eskola, koncernchef 1 Wärtsilä PUBLIC 25.1.217 Q3 resultatpresentation 217 Centralt Q3/217 Orderingång 1.354 milj. euro, +19% Omsättning

Läs mer

Resultat före skatter 42,2 40,1 217,3 97,4 1)

Resultat före skatter 42,2 40,1 217,3 97,4 1) Wärtsilä Oyj Apb BÖRSMEDDELANDE 4.5.2005 kl. 8.30 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2005 CENTRALT UNDER RAPPORTPERIODEN: - Omsättningen steg till 570,7 milj. euro (521,7) - Rörelseresultatet förbättrades och

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Inofficiell översättning från finska ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA Helsingfors Mässcenter, Konferenscentrum, Mässplatsen 1, Helsingfors

Inofficiell översättning från finska ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA Helsingfors Mässcenter, Konferenscentrum, Mässplatsen 1, Helsingfors :S Tid: kl. 15.00 Plats: Närvarande: Helsingfors Mässcenter, Konferenscentrum, Mässplatsen 1, Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden (Bilaga 1)

Läs mer

8. NORVESTIA ABP:S STYRELSENS FÖRSLAG OM BESLUT OM DISPOSITION AV DEN VINST SOM BALANSRÄKNINGEN UTVISAR OCH DIVIDEND- UTDELNING

8. NORVESTIA ABP:S STYRELSENS FÖRSLAG OM BESLUT OM DISPOSITION AV DEN VINST SOM BALANSRÄKNINGEN UTVISAR OCH DIVIDEND- UTDELNING 8. NORVESTIA ABP:S STYRELSENS FÖRSLAG OM BESLUT OM DISPOSITION AV DEN VINST SOM BALANSRÄKNINGEN UTVISAR OCH DIVIDEND- UTDELNING Styrelsen föreslår för bolagsstämman att av moderbolagets utdelningsbara

Läs mer

Inofficiell översättning från finska

Inofficiell översättning från finska :S Tid: kl. 15.00 Plats: Närvarande: Kongressflygeln, Helsingfors Mässcenter, Mässplatsen 1, Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande

Läs mer

Kansi pitää vielä tehdä nätiksi. Wärtsilä Oyj Abp. Resultatpresentation 2015, Jaakko Eskola, koncernchef

Kansi pitää vielä tehdä nätiksi. Wärtsilä Oyj Abp. Resultatpresentation 2015, Jaakko Eskola, koncernchef Kansi pitää vielä tehdä nätiksi Wärtsilä Oyj Abp Resultatpresentation 2015, Jaakko Eskola, koncernchef Centralt 2015 Orderingång 4.932 milj. euro, -3% Omsättning 5.029 milj. euro, +5% Orderingång jmf.

Läs mer

1. De i bolagsordningens 12 nämnda ärenden som ankommer på den ordinarie bolagsstämman

1. De i bolagsordningens 12 nämnda ärenden som ankommer på den ordinarie bolagsstämman PRESSMEDDELANDE 1 (2) Koncernkommunikations och investerarrelationer 15.2. 2006 KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i KCI Konecranes Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls onsdagen den 8.3.2006

Läs mer

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget:

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget: Punkt 8(c) s i, org. nr. 556313-4583, fullständiga förslag till beslut om utdelning för år 2010, inklusive motiverat yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen (2005:551) föreslår att utdelning för 2010

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

Wärtsilä Oyj Abp BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 4.2.2005 kl. 8.30 WÄRTSILÄS LÖNSAMHET FÖRBÄTTRADES, ORDERSTOCKEN PÅ REKORDNIVÅ

Wärtsilä Oyj Abp BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 4.2.2005 kl. 8.30 WÄRTSILÄS LÖNSAMHET FÖRBÄTTRADES, ORDERSTOCKEN PÅ REKORDNIVÅ Wärtsilä Oyj Abp BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 4.2.2005 kl. 8.30 WÄRTSILÄS LÖNSAMHET FÖRBÄTTRADES, ORDERSTOCKEN PÅ REKORDNIVÅ -Wärtsilä-koncernens omsättning 2.478,2 milj. euro (2.357,5) -Power-affärsområdenas operativa

Läs mer

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697).

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697). Press release SKF - Halvårsrapport 1999 Förbättringen fortsätter för SKF SKFs resultatförbättring fortsätter. Rörelsemarginalen för första halvåret 1999 uppgick till 5.3%. Under andra kvartalet var den

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

4.2.2015. 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar samt verkställande direktören och dennes ställföreträdare

4.2.2015. 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar samt verkställande direktören och dennes ställföreträdare 1 (5) Kallelse till Fortum Abp:s ordinarie bolagsstämma 2015 Aktieägarna i Fortum Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls tisdagen den 31 mars 2015 klockan 14.00 i Finlandiasalen i Finlandiahuset,

Läs mer

Bokslutsmeddelande 2010 (sammandrag)

Bokslutsmeddelande 2010 (sammandrag) Bokslutsmeddelande 2010 (sammandrag) Ahlstrom Abp sammanfattning av BÖRSMEDDELANDE 1.2.2011 kl. 12.00 Ahlstrom Abp, sammanfattning av BÖRSMEDDELANDE, 1.2.2011 kl. 12.00 Detta är en sammanfattning av bokslutsmeddelandet.

Läs mer

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden Bolagsstämmokallelse Aktieägarna i Konecranes Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls onsdagen den 23.3.2016 kl. 10.00 i Hyvingesalen (adress: Jussinkuja 1, 05800 Hyvinge). Dörrarna öppnas för

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

Styrning. Rapport om löner och belöningar Wärtsilä Oyj Abp Årsredovisning 2016 Styrning 2

Styrning. Rapport om löner och belöningar Wärtsilä Oyj Abp Årsredovisning 2016 Styrning 2 Wärtsilä Oyj Abp Årsredovisning 2016 Styrning 2 Styrning Rapport om löner och belöningar 2016 03 Wärtsilä Oyj Abp Årsredovisning 2016 Styrning 3 Rapport om löner och belöningar 2016 Styrelsens arvoden

Läs mer

Wärtsiläs informationsgivningspolicy

Wärtsiläs informationsgivningspolicy Wärtsiläs informationsgivningspolicy 1. Introduktion Denna policy beskriver Wärtsiläs operativa principer och procedurer för kommunikationen med kapitalmarknadsrepresentanter. Wärtsilä strävar efter att

Läs mer

Norvestia Abp BÖRSMEDDELANDE kl (6)

Norvestia Abp BÖRSMEDDELANDE kl (6) Norvestia Abp BÖRSMEDDELANDE 20.12.2004 kl. 12.00 1(6) NORVESTIA HAR BESLUTAT ATT GENOMFÖRA AKTIEEMISSION Norvestia Abp:s styrelse har fattat beslut om genomförande av aktieemission med stöd av den extra

Läs mer

2 KONSTITUERING AV STÄMMAN

2 KONSTITUERING AV STÄMMAN :S Tid: kl. 15.13 16.26 Plats: Närvarande: Helsingfors Mässcentrum, kongresscentret Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade.

Läs mer

Ersättningsförklaring Januari 2015

Ersättningsförklaring Januari 2015 Ersättningsförklaring Januari 2015 Principer för kompensationsarrangemang Alla Konecranes kompensationsarrangemang är avsedda att främja en hög prestationsnivå och betona fokus och engagemang för att uppnå

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Händelser som präglade året

Händelser som präglade året Årsstämma 2014 Färs & Frosta Sparbank Arena i Lund den 28 april Lars Renström VD och koncernchef Händelser som präglade året Fortsatt osäkerhet i världsekonomin Ökande efterfrågan inom varvsindustrin Fortsatt

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag)

Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag) Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag) Ahlstrom Abp, sammanfattning av BÖRSMEDDELANDE, 3.2.2010 kl. 12.10 Detta är en sammanfattning av bokslutsmeddelandet. Det fullständiga meddelandet för 2009 finns på

Läs mer

Helsingfors Mässcentrum, kongresscentret

Helsingfors Mässcentrum, kongresscentret WÄRTSILÄ OYJ ABP:S Tid: kl. 15.00 16.37 Plats: Närvarande: Helsingfors Mässcentrum, kongresscentret Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller

Läs mer

3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen. 5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen. 5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Fortum Abp kallas till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 9 april 2013 klockan 14.00 i Finlandiasalen i Finlandiahuset, Mannerheimvägen 13 e, Helsingfors. Ingång

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Wärtsilä Oyj Abp. Koncernpresentation Wärtsilä

Wärtsilä Oyj Abp. Koncernpresentation Wärtsilä Wärtsilä Oyj Abp Wärtsilä opererar på två marknader Ship Power och Service tillväxt genom ökat produktsortiment samt företagsförvärv Kraftverk fokus på den växande marknaden för decentraliserad energiproduktion

Läs mer

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman; 2. Upprättande och godkännande av röstlängd; 3. Val av en eller två justeringsmän; 4. Prövning av om stämman

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG FÖR BOLAGSSTÄMMAN ANGÅENDE EMISSION AV OPTIONSRÄTTER

STYRELSENS FÖRSLAG FÖR BOLAGSSTÄMMAN ANGÅENDE EMISSION AV OPTIONSRÄTTER 1/6 STYRELSENS FÖRSLAG FÖR BOLAGSSTÄMMAN ANGÅENDE EMISSION AV OPTIONSRÄTTER Styrelsen föreslår att bolagsstämman berättigar styrelsen att emittera optionsrätter till nyckelpersoner vid Stockmann-koncernen

Läs mer

15. STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN. Styrelsen föreslår för bolagsstämman att bolagsordningen ändras enligt följande: ---

15. STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN. Styrelsen föreslår för bolagsstämman att bolagsordningen ändras enligt följande: --- 15. STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN Styrelsen föreslår för bolagsstämman att bolagsordningen ändras enligt följande: - 4 i bolagets bolagsordning gällande avstämningsdag tas bort, och

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2016

Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2016 Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2016 Härmed kallas till årsstämma i Inlandsinnovation AB, 556819-2263. Tid: Fredagen den 29 april 2016, kl. 10.00. Registrering från kl. 09.30. Plats: Styrelserummet,

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Bokslutsrapport 2002

Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 för Consilium AB (publ) Kraftig resultatförbättring Nettoomsättning för kärnverksamheten ökade med 15 procent till 555,6 MSEK Rörelseresultat för kärnverksamheten

Läs mer

Wärtsiläs delårsrapport januari-juni 2007. The engine of industry

Wärtsiläs delårsrapport januari-juni 2007. The engine of industry Wärtsiläs delårsrapport januari-juni 2007 The engine of industry 2 WÄRTSILÄ OYJ ABP - DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2007 Delårsrapport januari-juni 2007 Siffrorna i denna delårsrapport är oreviderade. ANDRA

Läs mer

Gediget kunnande i 170 år. Årsredovisning 2003 Verksamhetsöversikt

Gediget kunnande i 170 år. Årsredovisning 2003 Verksamhetsöversikt Gediget kunnande i 170 år. Årsredovisning 2003 Verksamhetsöversikt Information till aktieägarna Bolagsstämma Wärtsilä Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma hålls måndagen den 15 mars 2004 kl. 16 i Helsingfors

Läs mer

Ägarpolicy för de kommunala bolagen

Ägarpolicy för de kommunala bolagen Ägarpolicy för de kommunala bolagen 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform. De kommunalt ägda

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Konecranes Abp. Ersättningsförklaring 2012

Konecranes Abp. Ersättningsförklaring 2012 Konecranes Abp Ersättningsförklaring 2012 ERSÄTTNINGSFÖRKLARING 2012 Principer för kompensationsarrangemang Alla Konecranes kompensationsarrangemang har till syfte att främja en hög prestationsnivå och

Läs mer

WÄRTSILÄ UNDER 2010: Omsättning 4,6 miljarder euro Ca 17.500 anställda 160 enheter i 70 länder Aktier noterade på NASDAQ OMX i Helsingfors, Finland

WÄRTSILÄ UNDER 2010: Omsättning 4,6 miljarder euro Ca 17.500 anställda 160 enheter i 70 länder Aktier noterade på NASDAQ OMX i Helsingfors, Finland DETTA ÄR WÄRTSILÄ ÄR EN VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV KOMPLETTA KRAFTLÖSNINGAR FÖR MARIN- OCH ENERGIMARKNADERNA. LÖSNINGARNA STÖDER KUNDEN UNDER PRODUKTENS HELA LIVSCYKEL. MED BETONING PÅ TEKNISK INNOVATION

Läs mer

Antalet aktier och röster Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 16 724 600.

Antalet aktier och röster Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 16 724 600. Aktieägarna i ework Scandinavia AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 26 april 2010 klockan 14.00 på Rica Hotel Stockholm, Slöjdgatan 7 i Stockholm. Rätt att delta i stämman och instruktioner

Läs mer

24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.)

24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) VD-ord... 4 Finansiell översikt...

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Orderingången ökade med 11 % till 23,3 mkr (21,0 mkr) Orderstocken ökade med 23 % till 21,7 mkr (17,6 mkr) Omsättningen

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016)

Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016) riktat till ledande befattningshavare, övriga management

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2012 BJÖRN ROSENGREN, KONCERNCHEF

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2012 BJÖRN ROSENGREN, KONCERNCHEF DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 212 BJÖRN ROSENGREN, KONCERNCHEF 2.4.212 1 Centralt Q1/212 Orderingång 1.19 milj. euro, +13% Omsättning 1.5 milj. euro, -7% EBIT 12 milj. euro, 1,1% av omsättningen EBITA 19

Läs mer

PALLAS GROUP AB (publ)

PALLAS GROUP AB (publ) First North: PALS B PALLAS GROUP AB (publ) Delårsrapport juli - mars 2011/2012 Leverans av nybygget M/T Pallas M/T Pallas påbörjar timecharter för Topoil AB Beslut om avyttring av Pallas Oil AB och Pallas

Läs mer

Tabellen nedan visar antalet aktier som utestående optioner per den 28 januari 2015 berättigar till och det vägda genomsnittliga lösenpriset 1 :

Tabellen nedan visar antalet aktier som utestående optioner per den 28 januari 2015 berättigar till och det vägda genomsnittliga lösenpriset 1 : Information om incitamentsprogram i Orexo AB Aktiebaserade incitamentsprogram Orexo AB ( Orexo ) har infört aktiebaserade incitamentsprogram som består av teckningsoptioner och personaloptioner avsedda

Läs mer

Tabellen nedan visar antalet aktier som utestående optioner per den 30 juni 2015 berättigar till och det vägda genomsnittliga lösenpriset 1 :

Tabellen nedan visar antalet aktier som utestående optioner per den 30 juni 2015 berättigar till och det vägda genomsnittliga lösenpriset 1 : Information om incitamentsprogram i Orexo AB Aktiebaserade incitamentsprogram Orexo AB ( Orexo ) har infört aktiebaserade incitamentsprogram som består av teckningsoptioner och personaloptioner avsedda

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ett långsiktigt incitamentsprogram 2015 (LTIP 2015)

Styrelsens förslag till beslut om ett långsiktigt incitamentsprogram 2015 (LTIP 2015) Styrelsens förslag till beslut om ett långsiktigt incitamentsprogram 2015 (LTIP 2015) Bakgrund och sammanfattning Löner och andra anställningsvillkor i Scandi Standard AB (publ) ("Bolaget") och Bolagets

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027.

Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Jernhusen AB (publ) 2015 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer