Årsredovisning 2002 V E R K S A M H E T S Ö V E R S I K T

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2002 V E R K S A M H E T S Ö V E R S I K T 2 0 0 2"

Transkript

1 Årsredovisning 2002 VERKSAMHETSÖVERSIKT 2002

2 Information till aktieägarna Bolagsstämma :s ordinarie bolagsstämma hålls onsdagen den 12 mars 2003 kl i Helsingfors i Mässcentrums kongressflygel, Mässplatsen 1, Helsingfors. Rätt att delta Rätt att delta i bolagsstämman har varje aktieägare som senast den 2 mars 2003 har upptagits som aktieägare i den aktieägarförteckning som förs av Finlands Värdepapperscentral Ab. Anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman bör anmäla sitt deltagande senast den 7 mars 2003 kl antingen skriftligt, per e-post, telefon eller telefax. Anmälningsadresser: Aktieregistret PB Helsingfors tfn , vardagar kl fax e-post: Anmälan per e-post, brev eller telefax bör vara framme före anmälningstidens utgång fredagen den 7 mars 2003 kl Fullmakter, med vars stöd den befullmäktigade önskar använda aktieägarens rösträtt på bolagsstämman, bör inlämnas före anmälningstidens utgång. Dividend Styrelsen föreslår för bolagsstämman att i normal dividend för räkenskapsåret 2002 utbetalas 0,25 euro per aktie samt i extradividend 1,50 euro per aktie, dvs. totalt 1,75 euro per aktie. Dividend utbetalas till de aktieägare som på avstämningsdagen den 17 mars 2003 är antecknade i bolagets aktieägarförteckning som upprätthålls av Finlands Värdepapperscentral Ab. Styrelsen föreslår för bolagsstämman att dividenden utbetalas den 24 mars Årsredovisning för 2002 Denna årsredovisning kan erhållas även på finska och engelska. Årsredovisningen publiceras också på Wärtsiläs hemsida på Internet, Delårsrapporter under 2003 Wärtsilä offentliggör tre delårsrapporter under 2002: januari-mars januari-juni januari-september. Delårsrapporterna publiceras på svenska, finska och engelska på Wärtsiläs hemsida på Internet. På begäran sänds delårsrapporten per post. Beställning av delårsrapporten: tel /informationsavdelning eller genom Internet, Börsmeddelanden Börsmeddelanden finns omedelbart efter publiceringen tillgängliga på Internet på svenska, finska och engelska. Beställning av informationsmaterial Wärtsiläs årsredovisningar, delårsrapporter, broschyrer och meddelanden kan beställas från Wärtsiläs informationsavdelning, tfn Beställningen kan göras också på Internet.

3 Innehåll Verksamhetsöversikt 2002 Information till aktieägarna 2 Wärtsilä i korthet 4 Viktiga händelser under Mission, vision, mål och strategi 8 Koncernchefens översikt 10 Wärtsiläs styrelse 11 Wärtsiläs direktion 12 Personal 14 Miljö 16 Power-divisionerna 18 Marin 22 Kraftverk 26 Service 30 Imatra Steel 32 Innehav 34 Viktigaste meddelanden Ordlista 38 Adresser

4 Wärtsilä i korthet Wärtsilä Marin Kraftverk Wärtsilä är världens ledande leverantör av propulsionssystem för fartyg och en betydande leverantör av kraftverk för decentraliserad energiproduktion samt av service- och driftstjänster. I koncernen ingår dessutom Imatra Steel, en nordisk tillverkare av specialstål. Ett betydande aktieinnehav stöder utvecklingen av kärnverksamheten. Wärtsilä är världens ledande leverantör av propulsionssystem för alla typer av fartyg och offshoretillämpningar. Wärtsilä är en ledande global leverantör av kraftverk för decentraliserad energiproduktion. Wärtsilä erbjuder baslastkraftverk, spetslastkraftverk samt kraftverk för kombinerad värme- och elproduktion. Dessutom levererar Wärtsilä lösningar för gaskompression samt pumpenheter till olje- och gasledningar. Produktsortimentet omfattar gasoch olje-kraftverk inom effektområdet MW samt biokraftverk inom effektområdet 3-25 MW. Strategi Power on Land and at Sea Strategi The Ship Power Supplier Genom att erbjuda tillförlitliga, kostnadseffektiva och miljövänliga propulsionslösningar för alla typer av fartyg förbättrar Wärtsilä lönsamheten för kunderna. Strategi Power for a Changing World Kraftverkslösningar för decentraliserad energiproduktion snabbt, smidigt och skonsamt mot miljön. Service- och driftsavtalen ger kunden mervärde under kraftverkets hela livscykel. Nyckeltal 2002 Nyckeltal 2002 Nyckeltal 2002 Omsättning 2.519,0 milj. euro Rörelsevinst 188,9 milj. euro Resultat före extraordinära poster 170,4 milj. euro Balansomslutning 2.685,0 milj. euro Nettoskuldsättningsgrad 0,50 Antal anställda vid utgången av året Omsättning 763,4 milj. euro Orderingång 506,7 milj. euro Orderstock vid utgången av året 617,7 milj. euro Omsättning 666,0 milj. euro Orderingång 427,9 milj. euro Orderstock vid utgången av året 255,2 milj. euro Omsättning per division 2002 Wärtsiläs marknadsandelas av medel- och lågvarviga huvudmotorer Wärtsiläs marknadsandel inom kraftverk Service 34 % (34 %) Marin 30 % (25 %) Kraftverk 26 % (32 %) Imatra Steel 8 % (8 %) Övrig verksamhet 2 % (1 %) Medelvarviga motorer Wärtsilä 34 % (37 %) Beställningar 6/01-5/02 Källa: Diesel & Gas Turbine Worldwide Lågvarviga motorer Wärtsilä 25 % (26 %) Beställningar 6/01-5/02 Wärtsilä 8 % (5 %) Gasturbiner 29 % (50 %) Övriga motortillverkare 63 % (45 %) Källa: Diesel & Gas Turbine Worldwide 2

5 Service Imatra Steel Innehav Wärtsilä stöder kunden under produktens hela livscykel genom att säkra systemens effektivitet. Wärtsiläs utbud av service- och driftstjänster är uppbyggt kring de motorer och kraftverk som koncernen levererat världen över. Genom sina dotterbolag har Wärtsilä lokal närvaro i omkring 60 länder. Imatra Steel är Wärtsiläs specialstålbolag, som tillverkar rund-, fyrkantsoch plattstänger, smidda motor- och framaxelkomponenter, bladfjädrar och rörkrängningshämmare. Företagets kunder består av den europeiska fordons- och verkstadsindustrin. Innehav omfattar Assa Abloy och Wärtsilä Fastigheter. Wärtsiläs ägarandelar: Assa Abloy 7,6% Wärtsilä Fastigheter 100% Strategi Strategi Strategi The Total Service Provider Wärtsilä tar hand om produktiviteten av kundens investering genom att optimera systemets funktion under hela dess livscykel. A Skilful Niche Player Specialstål och fordonskomponenter Ekonomiska resurser för att utveckla kärnverksamheten, Power-divisionerna Nyckeltal 2002 Nyckeltal 2002 Nyckeltal 2002 Omsättning 843,4 milj. euro Antal anställda vid utgången av året Långfristiga serviceavtal MW Drifts- och underhållsavtal MW Omsättning 200,4 milj. euro Rörelsevinst 3,2 milj. euro Resultat före extraordinära poster 0,4 milj. euro Antal anställda vid utgången av året Marknadsvärdet av Wärtsiläs innehav : Assa Abloy 302,4 milj. euro Wärtsilä Fastigheter, bokvärde 21,9 milj. euro. Wärtsiläs motorbestånd MW Geografisk fördelning av Imatra Steels omsättning 2002 Kursutveckling av Assa Abloy SEK Kraftverk Marin Lågvarviga Medelvarviga Finland 14 % (15 %) Övriga Norden 38 % (36 %) Övriga EU-länder 47 % (46 %) Övriga länder 1 % (3 %) Omsatt antal aktier 1000-tal (inkl.efteranm.) B-Aktien Afv Generalindex 33

6 WÄRTSILÄ 2002 >> Viktiga händelser under 2002 POWER-DIVISIONERNA Marin Wärtsiläs ledande position som leverantör av propulsionslösningar förstärktes tack vare förvärvet av John Crane-Lips. Bolaget, som nu heter Wärtsilä Propulsion, ökade Marindivisionens försäljning med 25,3 %. Orderingången för Marindivisionen tilltog i takt med uppgången på marknaden under hösten Under sista kvartalet var orderingången nästan dubbel jämfört med motsvarande period år I september ingick Wärtsilä och japanska Mitsubishi Heavy Industries Ltd. avtal om att tillsammans utveckla en ny lågvarvig dieselmarinmotor. Kraftverk Orderingången på kraftverk sjönk lönsamheten förbättrades. Projektvolymen god, men finansieringen besvärlig. För att öka flexibiliteten enligt marknadslägets krav har Wärtsilä förnyat organisationen för Kraftverksdivisionen. Den nya funktionella organisationen trädde i kraft i november Latinamerika var det aktivaste marknadsområdet. I september fick divisionen en betydande order på 100 MW pumpenheter till Turkiet. Intresset för biobränsledrivna anläggningar ökade klart. Service Tillväxten inom Servicedivisionen fortgick. Under 2002 förvärvades tre nya Ciserv-bolag, som alla inriktat sig på specialområden inom marinmotorservice. Wärtsiläkoncernen, omsättning per division 2002 Power-divisionerna, omsättning per affärsområde 2002 Service 33,5 % (33,5 %) Marin 30,3 % (25,2 %) Kraftverk 26,4 % (32,2 %) Imatra Steel 8,0 % (7,9 %) Övriga 1,8 % (1,1 %) Service 36,4 % (36,4 %) Marin 32,9 % (27,4 %) Kraftverk 28,7 % (35,0 %) Övriga 2,0 % (1,2 %) Nyckeltal År De senaste kvartalen MEUR /02 4-6/02 7-9/ /02 Omsättning 2.706, , ,0 580,9 701,4 510,3 726,4 Operativt rörelseresultat 111,4 95,8 77,8 4,2 33,6 16,1 23,9 Rörelseresultat 367,1 523,9 188,9 4,2 144,7 16,1 23,9 Resultat före extraordinära poster 336,1 508,7 170,4 3,6 143,7 10,6 12,5 Resultat/aktie, EUR 4,20 5,53 2,05-0,02 1,60 0,05 0,42 Balansomslutning 2.465, , , , , , ,0 Räntebärande främmande kapital, brutto 485,0 168,3 624,3 434,6 612,7 641,8 624,3 Konvertibla kapitallån 117,2 28,1 27,9 28,1 27,9 27,9 27,9 Kassa och bank 118,9 184,6 185,8 197,3 212,5 145,3 185,8 Personal i slutet av perioden

7 Wärtsilä använder den patenterade BioGrate -förbränningstekniken i sina biokraftverk. Denna lämpar sig speciellt bra för mycket våta hyggesrester, bark och sågspån. Tyngdpunkten för verksamheten år 2002 låg på att utveckla nya serviceprodukter och effektivisera leveranserna. Wärtsilä Land and Sea Academy, som erbjuder utbildning för marin- och kraftverkskunder, inledde verksamheten. Omstruktureringen fortsatte Effektiviseringen av verksamheten fortgick. Nedläggningen av fabriken i Zwolle, Holland och överföringen av teknologin till Italien fortskred enligt planerna. Power-divisionernas interna divisioner Teknologi och Motortillverkning slogs samman till Motordivisionen i april. Koncernens kostnadseffektivitet förbättrades. IMATRA STEEL Smidesverksamheten ökade omsättningen. Efterfrågan på specialstål var fortsatt svag. Imatra Steels omsättning ökade med 7,5%. Efterfrågan på stål avtog. Anställda per land Finland Holland Italien Frankrike Sverige Norge Storbritannien Schweiz Danmark Spanien Tyskland Portugal Polen Övriga Europa Europa Indien Singapore Japan Kina, Hongkong Övriga Asien Asien USA Övriga Amerika Amerika Övriga länder Totalt Förvärvet av Scottish Stampings befäste smidesverksamheten. Kursutveckling för serie B EUR B Högst Lägst Generalindex Metallindex Portföljindex HEX-generalindex, -portföljindex, och branschindex anges i vidstående diagram i förhållande till kursutvecklingen av Wärtsiläaktien. 55

8 Wärtsiläs värden Energi Se möjligheterna och grip tag i dem Överlägsenhet Gör saker bättre än någon annan på vårt område Entusiasm Stöd öppenhet, visa respekt och tillit för att skapa ett klimat av entusiasm 6

9 WÄRTSILÄS MISSION >> VISION >> STRATEGI >> Wärtsiläs personal deltar aktivt i olika intressentgruppers evenemang runtom i världen. Wärtsilä Kraft på land och till havs Mission Vi främjar globala sjötransporter och energiproduktion genom effektiva lösningar som skonar miljön. Vision Vårt mål är att vara ledande inom propulsionssystem för fartyg och decentraliserad energiproduktion. Detta baseras på marknadens konkurrenskraftigaste, tillförlitligaste och minst miljöbelastande lösningar. Med hjälp av vår kunniga personal och vårt globala nätverk säkerställer vi att våra kunder är nöjda och att våra lösningar skapar mervärde. Vår mission och vision innebär att vi tar ansvar för den kompletta funktionen av de system vi levererar upprätthåller och utvecklar vårt breda servicenätverk för att skapa mervärde för våra kunder utvecklar produkter som uppfyller de strängaste miljökraven skapar värde för våra aktieägare. Mål Operativa mål Världsledande leverantör av propulsionssystem för fartyg The Ship Power Supplier. Att globalt befästa den ledande positionen inom kraftverk som drivs med stora motorer. Målsättningen är att gaskraftverksleveranserna skall utgöra hälften av alla motorbaserade kraftverksleveranser. Tillväxt söks via teknologi som utnyttjar förnybara energikällor. För Marin- och Kraftverksdivisionerna är Wärtsiläs tillväxtmål 4%. Ytterligare tillväxt eftersträvas genom företagsförvärv. Totalleverantör av service- och drifttjänster. Servicedivisionens årliga tillväxtmål är 10-15%. Servicedivisionens andel kontinuerligt över en tredjedel av Power-divisionernas omsättning. Ekonomiska mål Wärtsilä har som mål att förbättra resultatet så att Power-divisionernas rörelsevinst utgör 7-8% av omsättningen. Soliditetsmålet är 40%. Dividendpolitik Målet är att dividenden skall utgöra 50 procent av det operativa resultatet per aktie. Koncernstrukturen Wärtsilä Power-divisionerna Koncernen består av två industriella affärsområden Power-divisionerna och Imatra Steel. Powerdivisionerna, som utgör kärnan i koncernen, indelas i Marin-, Kraftverks- och Servicedivisionen. Imatra Steel är en nordisk tillverkare av specialstål. Marin Kraftverks Service Imatra Steel 77

10 KONCERNCHEFENS ÖVERSIKT >> Koncernchefens översikt Ärade aktieägare Under det gångna året fortsatte vi att utveckla koncernens industriella verksamhet enligt tidigare utstakade riktlinjer. Detta betyder att vi allt starkare inriktar oss på totallösningar för fartygens kraftbehov, på decentraliserad energiproduktion samt på service. Samtidigt fortsatte vi avyttringen av sådan egendom som inte direkt betjänar kärnverksamheterna. Efterfrågan på Wärtsiläs huvudmarknader fartygsmotorer och kraftverk var svag under årets första hälft. För fartygsmotorernas del förbättrades situationen under sommaren. Efterfrågan på kraftverk är fortsatt svag. Marknaden för fartygsmotorer och propulsionslösningar är direkt knuten till beställningar av nya fartyg. Varvens orderböcker sjönk under första hälften av året. Under årets senare hälft tilltog aktiviteten dock och orderböckerna förstärktes. Beställningarna gällde främst tank- och bulkfartyg samt mot slutet av året även containerfartyg. Endast ett fåtal nya passagerar- och kryssningsfartyg beställdes under året medan ett stort antal fartyg fortfarande är under byggnad. Omsättningen för Wärtsiläs traditionella fartygsmotorverksamhet var i nivå med året innan. Den ökade konkurrensen inom skeppsbyggnad samt varvsverksamhetens allt större koncentration till Asien har öppnat nya möjligheter för Wärtsilä att erbjuda totala lösningar. Köpet av John Crane-Lips och dess integration i vår Marin-verksamhet har gått helt enligt planerna och marknadsreaktionerna har varit positiva. John Crane- Lips eller Wärtsilä Propulsion som bolaget i dag heter har konsoliderats sedan Verksamheten stod för hela tillväxten inom Marine-segmentet och på årsbasis ökar förvärvet vår Marine-verksamhet med över 25 procent. Vår avsikt är att fortsätta att utvidga denna verksamhet med nya, kompletterande produkter, utökad design samt genom samarbete med övriga företag inom branschen. Varvsverksamhetens tyngdpunkt flyttas allt mer till Asien. Wärtsilä har långfristiga licensavtal för Sulzermotorer med betydande varv i Korea, Japan och Kina, vilka är de största asiatiska skeppsbyggnadsnationerna. Vi kommer att fortsättningsvis fördjupa detta samarbete. Det påbörjade samarbetet med Mitsubishi Heavy Industries Ltd för att utveckla en ny lågvarvig marinmotor kompletterar vårt produktsortiment för den asiatiska marknaden. Wärtsiläs kraftverk har sina huvudsakliga marknader utanför den industrialiserade världen i Asien, Latinamerika samt Afrika. På dessa marknader är gasen som bränsle ännu inte etablerad och kol- och vattenkraftslösningar ter sig både dyra och långsamma att förverkliga. Wärtsiläs oljedrivna lösningar har därför varit den naturliga lösningen. Den senaste tidens höga oljepris, de allmänt vikande konjunkturerna samt det osäkra världspolitiska läget har kraftigt påverkat finansieringen av investeringar i dessa länder. Det underliggande behovet av ny kapacitet i dessa länder kvarstår dock och därom vittnar det stora antalet intressanta projekt. I den industrialiserade världen fortgår trenden mot decentraliserade kraftverkslösningar. Wärtsiläs gas- och biobränsledrivna lösningar är här ett beaktansvärt alternativ. Wärtsilä BioPower är idag en etablerad leverantör av standardiserade, små biokraftverk med marknader framför allt i Norden och i någon mån Nord-Amerika. Som ett resultat av den svaga orderingången under slutet av 2001 och hela året 2002 blev kraftverksdivisionens omsättning 12,4 procent lägre än året innan. Vi fortsätter att utveckla våra olje- och gasdrivna kraftverk för att nå lägre drifts- och byggnadskostnader samt för att minska de skadliga utsläppen och ser även framöver goda möjligheter på denna marknad. Samtidigt anser vi att biokraftverken har den största tillväxtpotentialen. Vår serviceverksamhet utgör det strategiska tyngdpunktsområde som har de största tillväxtmöjligheterna. Vi fortsatte under året att bygga ut vårt utbud av service- samt driftoch underhållstjänster. Vi genomförde tre företagsförvärv vilka alla bidrar till att skapa en mångsidig, global fartygsservice. Inom området drifttjänster för kraftverk har vi idag mer än hundra kraftverk som drivs av Wärtsiläs personal. 8

11 Serviceverksamhetens tillväxt var 6,7 procent. Tillväxten påverkades av det allmänna konjunkturläget, de låga fraktraterna och det höga oljepriset. Vi snabbar upp tillväxten genom köp av företag som specialiserat sig på fartygsservice. De tidigare divisionerna Teknologi och Tillverkning sammanslogs under året i syfte att förenkla rapporteringen och klarlägga ansvarsfördelningen. Den nya Motordivisionens uppgift är att konstruera och tillverka motorer för kraftverks- och marinenheternas behov. Vi säkerställer vår ledande position och Wärtsiläs långsiktiga tekniska försprång genom ett särskilt Teknologiforum vilket inleddes ifjol. Inom ramen för detta forum startas och koordineras centrala utvecklingsprogram med lång bärvidd och där helt nya teknologier appliceras. Till verksamhetens natur hör ett intimt samarbete med de olika divisionerna samt ett långsiktigare och fördjupat samarbete med olika forskningsinstitut.teknologiforum koncentrerar sig på miljö- och bränsleteknik, framtida motorteknologi, ny energiteknologi, systemautomation samt material-, propulsions- och tillverkningsteknologi. Den dagliga produktutvecklingen sker inom divisionerna. Power-divisionerna använde senaste år 85,9 miljoner euro (3,7% av omsättningen) för teknologi och produktutveckling. I enlighet med våra mål att förbättra lönsamheten så att rörelseresultatet stiger till 7-8 procent av omsättningen fortsatte rationaliseringsarbetet inom koncernen. Beslutet om att upphöra med motorproduktionen i Holland, som fattades i slutet av år 2001, är ett viktigt led i detta arbete. Efter att detta beslut är helt genomfört i början av år 2003 så motsvarar kapaciteten för vår motorproduktion den uppskattade efterfrågan för de kommande åren. Den svaga efterfrågan på kraftverk är den främsta orsaken till att motorvolymen år 2002 stannade på MW vilket är 20,5 procent lägre än år Den låga tillverkningsvolymen tillsammans med pågående restruktureringsarbete bidrog till att lönsamheten inte uppnådde fjolårets nivå. Detta har föranlett ytterligare rationaliseringsåtgärder som påverkar huvudsakligen kraftverksorganisationen inom flertalet av våra verksamhetspunkter. Som en följd av pågående struktureringsarbete minskas personalen med 800 personer, av vilka 200 från Kraftverksdivisionen. 370 anställda avgick år Powerdivisionernas totala antal anställda har trots allt vuxit med personer till personer till följd av företagsköpen. I samband med restruktureringen har man i mån av möjlighet flyttat personal till Servicedivisionen vars personalmängd fortsättningsvis växer. Koncernens ståldivision, Imatra Steel, förstärkte sin position under året som en ledande leverantör av smidda komponenter och fjädrar för den europeiska lastbilsindustrin. Köpet av Scottish Stampings smidesverksamhet i Storbritannien år 2001 breddade vårt produktutbud och förstärkte ytterligare våra kundrelationer. I Imatra fortsatte investeringarna för att utveckla stålverkets basmetallurgi. Lägre tillverkningsvolymer av valsade produkter samt behovet att utnyttja de rationaliseringsfördelar som de genomförda investeringarna möjliggjort var bakgrunden till att förhandlingar om personalnedskärningar vidtog i Imatra under hösten. Dessa ledde till att 90 personer lämnar företaget före utgången av år Som ett led i koncernens långsiktiga strategi avyttrade vi i maj 10 miljoner aktier i Assa Abloy för totalt 138 miljoner euro. Försäljningsvinsten var 111 miljoner euro. De influtna medlen har enligt plan använts för att utveckla koncernen bland annat genom de företagsköp som här tidigare nämnts. Samtidigt medger vår soliditet, i synnerhet med beaktande av det värde som kvarstår i de resterande Assa Abloy aktierna, att styrelsen också inför kommande bolagsstämma kan föreslå en extra dividend. En uppgång i efterfrågan på marinmotorer, serviceverksamhetens tillväxt jämte en ökad kostnadseffektivering ger anledning att förvänta en förbättrad lönsamhet för år Jag vill tacka våra kunder och samarbetspartners för det förtroende Ni visat våra produkter och vår service. Jag vill också tacka våra aktieägare för det intresse Ni visat vårt bolag. Och slutligen vill jag tacka hela personalen för ett välförrättat värv under det gångna året. Februari 2003 Ole Johansson 99

12 STYRELSE >> Robert G. Ehrnrooth, Georg Ehrnrooth, Göran J. Ehrnrooth, Jaakko Iloniemi, Antti Lagerroos, Bertel Langenskiöld, Paavo Pitkänen, Vesa Vainio Styrelse Robert G. Ehrnrooth, ordförande, f Ekon.lic. Styrelseordförande i från Styrelseledamot i Fiskars Oyj Abp. Innehar Wärtsiläaktier. Georg Ehrnrooth, f Dipl.ing., bergsråd. Styrelseledamot i från Styrelseordförande i Assa Abloy AB (publ), styrelsens viceordförande i Rautaruukki Oyj, styrelseledamot i Nokia Abp, Sampo Abp och Sandvik AB (publ.). Innehar Wärtsiläaktier. Göran J. Ehrnrooth, f Dipl.ekon., bergsråd. Styrelseordförande i Fiskars Oyj Abp. Styrelseledamot i från Styrelseledamot i Assa Abloy AB (publ). Innehar Wärtsiläaktier. Jaakko Iloniemi, f Pol.mag., minister. Styrelseledamot i Wärtsilä Oyj Abp från Innehar 579 Wärtsiläaktier. Antti Lagerroos, f Juris licensiat, sjöfartsråd. Verkställande direktör för och styrelseledamot i Finnlines Abp. Styrelseledamot i från Styrelseledamot i Fortum Oyj och Nordic Aluminium Oyj. Innehar Wärtsiläaktier. Bertel Langenskiöld, f Dipl. ing. Verkställande direktör för Fiskars Oyj Abp. Styrelseledamot i Wärtsilä Oyj Abp från Medlem i Rautaruukki Oyj:s förvaltningsråd. Innehar inte Wärtsiläaktier. Paavo Pitkänen, f Fil.mag. Verkställande direktör för Ömsesidiga pensionsförsäkringsbolaget Varma- Sampo. Styrelseledamot i Wärtsilä Oyj Abp från Styrelseledamot i Stora Enso Oyj och Sampo Abp. Innehar 579 Wärtsiläaktier. Vesa Vainio, viceordförande, f Vicehäradshövding, minister. Styrelseledamot i från Styrelseordförande i UPM-Kymmene Abp och styrelseledamot i Nokia Abp. Innehar 834 Wärtsiläaktier. Styrelsemedlemmarnas mandatperiod 2002 Wärtsiläs extra bolagsstämma den beslöt att styrelsemedlemmarnas mandatperiod är ett år. Följaktligen är alla medlemmar i tur att avgå

13 DIREKTION >> Ole Johansson, Pekka Ahlqvist, Sven Bertlin, Tage Blomberg, Kari Hietanen, Matti Kleimola, Raimo Lind, Mikael Mäkinen Direktion Ole Johansson, f Dipl.ekon. Koncernchef. Anställd i företaget sedan 1981, samt under åren Innehar Wärtsiläaktier. Optionsrätt för året 2001 berättigar till Wärtsiläs B-aktier och för året 2002 till Wärtsiläs B-aktier. Pekka Ahlqvist, f Dipl.ing. Direktör för Kraftverksdivisionen. Anställd i företaget sedan Innehar Wärtsiläaktier. Optionsrätt för året 2001 berättigar till Wärtsiläs B-aktier och för året 2002 till Wärtsiläs B-aktier. Sven Bertlin, f Dipl.ekon. Vice verkställande direktör. Direktör för Motordivisionen. Anställd i företaget sedan Innehar Wärtsiläaktier. Optionsbevis för året 1996 berättigar till Wärtsiläs B-aktier. Optionsrätt för året 2001 berättigar till Wärtsiläs B-aktier och för året 2002 till Wärtsiläs B-aktier. Tage Blomberg, f Ingenjör. Direktör för Servicedivisionen. Anställd i företaget sedan Innehar Wärtsiläaktier. Optionsrätt för året 2001 berättigar till Wärtsiläs B-aktier och för året 2002 till Wärtsiläs B-aktier. Kari Hietanen, f Jur. kand. Direktör, juridiska ärenden och personal. Sekreterare till styrelse och direktion. Anställd i företaget sedan Innehar 48 Wärtsiläaktier. Optionsrätt för året 2001 berättigar till Wärtsiläs B-aktier och för året 2002 till Wärtsiläs B- aktier. Matti Kleimola, f Tekn. lic., professor. Direktör, teknologi och miljö. Anställd i företaget sedan 2000 samt under Innehar Wärtsiläaktier. Optionsrätt för året 2001 berättigar till Wärtsiläs B-aktier och för året 2002 till Wärtsiläs B-aktier. Raimo Lind, f Ekon. mag. Ekonomi- och finansdirektör. Anställd i företaget sedan 1998 samt under Innehar Wärtsiläaktier. Optionsrätt för året 2001 berättigar till Wärtsiläs B-aktier och för året 2002 till Wärtsiläs B-aktier. Mikael Mäkinen, f Dipl.ing. Direktör för Marindivisionen. Anställd i företaget sedan Optionsrätt för året 2001 berättigar till Wärtsiläs B-aktier och för året 2002 till Wärtsiläs B-aktier. Koncernledning Wärtsiläs koncernledning består av direktionen och av följande direktörer som ansvarar för olika koncernledningsfunktioner, samt av verkställande direktören för Imatra Steel. Christian Andersson f Jur. kand. Direktör, samhällsrelationer Maj-Len Ek f Dipl.ekon. Ekonomidirektör Bodil Forss f Dipl.ing. Datadirektör (CIO) Per Hansson f Dipl.ing. Direktör, koncernutveckling Eeva Kainulainen, f Magister i samhällsvetenskaper. Informationsdirektör Taina Sopenlehto f Tekn dr. Personaldirektör Kari Tähtinen, f Tekn. dr. Verkställande direktör, Imatra Steel Oy Ab 11

14 PERSONAL >> Personal En viktig uppgift för personaladministrationen är att garantera att koncernen har tillgång till bra ledningsresurser inför de utmaningar framtiden ställer. Det globala HR-projektet förväntas erbjuda goda redskap för denna utveckling. Viktigt år 2002 personalstyrkan anpassades till det rådande marknads läget värden har diskuterats inom koncernen den tredje undersökningen av arbetsatmosfären genomfördes utveckling av ett nytt, globalt personaladministrations system påbörjades datateknik togs i bruk också inom personalutveckling. Utgående från arbetshälso- och arbetsskyddspolitiken i anslutning till koncernens kvalitetssystem har man inom dotterbolagen arbetat för att ta i bruk ett ledningssystem för arbetshälsa och arbetsskydd enligt standarden OHSAS Arbetsatmosfären Den tredje så kallade Performance Tracking-undersökningen av arbetsatmosfären genomfördes på våren I undersökningen deltog personer. Undersökningen ger viktig information om den rådande kompetensnivån och om vilka utvecklingsåtgärder som måste vidtas för att förbättra resultaten. Undersökningen visar att klara förbättringar har skett på viktiga delområden inom ledning och kommunikation. Flera områden för fortsatt utveckling togs fram och arbetsgrupper som representerar såväl ledning som personal har gjort upp åtgärdsplaner för att förbättra verksamheten inom dessa områden. Performance Tracking-undersökningen genomförs med jämna mellanrum för att följa upp utvecklingen. Se möjligheterna och grip tag i dem! Energi Stöd öppenhet, visa respekt och tillit för att skapa ett klimat av entusiasm! Överlägsenhet Entusiasm Gör saker bättre än någon annan på vårt område! Värden Under de senaste åren har man på olika nivåer inom koncernen diskuterat värden. Diskussionen har koncentrerats på tre centrala värden: Energi, Överlägsenhet och Entusiasm. Värden har diskuterats i enheter, i lokala och internationella samarbetsorgan för personal och ledning samt i ledarutbildningsprogram. Personalutveckling 2002 var Wärtsilä Akademis första hela verksamhetsår. Ledarutbildningsprogram avsett för personer i början av sin karriär vidareutvecklades utgående från de program som genomförts i Finland och Indien. Dessa Lead-program har genomförts i flera länder och ca 200 personer har deltagit i dem. Reach-programmets deltagare i paneldiskussion i Zürich, Schweiz. Medlemmar från olika divisioner utvecklade tillsammans CFH-metoden (Customer Feedback Handling), som kommer att användas för att mäta kundservice och kundrespons. 12

15 Tillverkning av lågvarviga motorer vid Wärtsiläs fabrik i Trieste, Italien. Tre Reach-program för personer i mitten av sin karriär genomfördes. I dessa deltog ca 80 personer. Ett sjätte Leadership-utbildningsprogram för den högsta ledningen genomfördes i samarbete med IMD, en internationell högskola som är specialiserad på ledarutbildning, och några andra företag. Från Wärtsilä deltog 12 personer i programmet. Den nya inlärningsmiljön, Wärtsilä Akademi, erbjuder en möjlighet att genom IMD:s webbplats nå ledarskapsutbildning i världsklass. Den mycket positiva feedbacken som har kommit in från mer än 100 Wärtsilä-anställda sporrar till en ännu mer omfattande webb-baserad utbildning i framtiden. De årliga samtalen mellan chefer och underordnade är hörnstenar i Wärtsiläs resultatledning. De har förnyats så att över personer inom Wärtsilä nu garanteras en möjlighet att delta i dem. Genom de årliga samtalen förs koncernens mål fram till alla personer inom organisationen samtidigt som man identifierar de kompetensområden som krävs för att målen skall kunna nås. Personaladministration År 2001 inleddes ett projekt vars syfte är att åstadkomma ett globalt funktionsdugligt och effektivt system för hela koncernens personaladministration. Systemet ger aktuell information om koncernens personal, arbetsplatser och kompetensområden samt fungerar som ett effektivt redskap för utbildning och reseadministration. Projektplanen blev klar på våren 2002 och genomfördes på hösten som pilotprojekt i Wärtsilä i Italien. De övriga dotterbolagen har börjat införa systemet, processen kommer att vara klar i mitten av år Omsättning/anställd EUR, Löner och arvoden Koncernens lönekostnader för år 2002 var 548,9 miljoner euro. Klassificeringen av de högre vakanserna börjar vara klar i de stora dotterbolagen och utvidgas nu också till nyligen köpta företag. Bonussystemen som bygger på koncernens resultat och delvis på personliga mål gäller mer än personer i chefsställning. I de stora europeiska dotterbolagen tillämpas ett vinstdelningssystem för den personal som inte omfattas av andra bonussystem. Ledningens incentivsystem beskrivs på sidan 41 i bokslutsdelen. Ett år av förändringar Antalet anställda växte genom strategiska förvärv inom Marin- och Servicedivisionen. Inom Service växte personalen också organiskt. För närvarande pågår förhandlingar i anslutning till omstruktureringar. Till följd av förhandlingarna minskar personalen i Power-divisionerna med totalt 800 personer, varav 370 personer under år Av dessa minskningar anknyter 200 till omorganiseringen av Kraftverksdivisionens organisation. Samarbetsförhandlingarna som i september 2002 inleddes på Imatra Steels stålverk i Imatra för att anpassa personalstyrkan till de minskade produktions- och leveransvolymerna, leder till att personalen minskas med 90 personer till och med utgången av Vid utgången av året uppgick koncernens personal till av vilka personer arbetade inom Powerdivisionerna och i Imatra Steel. Utmaningar inför framtiden En viktig uppgift för personaladministrationen är att garantera att koncernen har tillgång till bra ledningsresurser inför de utmaningar framtiden ställer. Det globala HR-projektet förväntas erbjuda goda redskap för denna utveckling. Under de senaste åren har mycket arbete gjorts för att förbättra den gemensamma kommunikationen mellan ledning och personal. I detta hänseende har goda resultat nåtts. Samarbetet utvecklas fortsättningsvis i samband med det dagliga arbetet, i de årliga utvecklingssamtalen samt i personalens och ledningens samarbetsorgan, såväl på det lokala planet som internationellt. Detta för att alla skall förstå och förbinda sig till målen och verksamhetsmetoderna för affärsverksamheten. 13

Vår omgivning är utmanande. WÄRTSILÄ årsredovisning 2007

Vår omgivning är utmanande. WÄRTSILÄ årsredovisning 2007 Vår omgivning är utmanande WÄRTSILÄ årsredovisning 2007 Innehåll 1 Verksamhetsöversikt 2 Detta är Wärtsilä 4 År 2007 i korthet 6 Koncernchefens hälsning 8 Strategi 12 Ship Power 18 Services 24 Power Plants

Läs mer

06 Koncernchefens hälsning 09 Detta är Wärtsilä 10 Affärsverksamheten i korthet 11 Verksamhetsomgivning 12 Koncernstrategi. Hållbar utveckling

06 Koncernchefens hälsning 09 Detta är Wärtsilä 10 Affärsverksamheten i korthet 11 Verksamhetsomgivning 12 Koncernstrategi. Hållbar utveckling WÄRTSILÄ OYJ ABP WÄRTSILÄ OYJ ABP 2 Centralt 06 Koncernchefens hälsning 09 Detta är Wärtsilä 10 Affärsverksamheten i korthet 11 Verksamhetsomgivning 12 Koncernstrategi 13 Hållbar utveckling 14 Finansiella

Läs mer

Wär W tsil ärtsilä CO O rpor YJ ABPAtiON årsredovisning 2011 styrelsens verksamhetsberättelse

Wär W tsil ärtsilä CO O rpor YJ ABPAtiON årsredovisning 2011 styrelsens verksamhetsberättelse WärtsiLÄ OYJ CORPORATION ABP årsredovisning 2011 StyrelsENs verksamhetsberättelse WÄRTSILÄ OYJ ABP 2 Styrelsens verksamhetsberättelse 03 Centralt under 2011 04 Strategi 06 Marknadsutveckling 08 Orderingång

Läs mer

KCI Konecranes Årsredovisning 2005. Årsredovisning 2005 W O R L D L E A D I N G C R A N E T E C H N O L O G Y

KCI Konecranes Årsredovisning 2005. Årsredovisning 2005 W O R L D L E A D I N G C R A N E T E C H N O L O G Y KCI Konecranes Årsredovisning 2005 2005 Årsredovisning 2005 W O R L D L E A D I N G C R A N E T E C H N O L O G Y Produkter och tjänster MODERNISERINGAR Förbättrar tillgängligheten, prestandan och säkerheten.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Rapport om hållbar utveckling

ÅRSREDOVISNING. Rapport om hållbar utveckling ÅRSREDOVISNING 5 Rapport om hållbar utveckling INNEHÅLL 2 GRI-innehållsindex 4 Översikt över hållbar utveckling 6 Wärtsiläs produkter och miljö 1 Produkter och miljöaspekter 2 Ship Power-lösningar Service

Läs mer

Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport. Ledande inom växande energi- och miljömarknader

Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport. Ledande inom växande energi- och miljömarknader Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport Ledande inom växande energi- och miljömarknader Innehåll Under fliken Alfa Laval på 2 minuter 1 Viktiga händelser 2007 2 Fjärde året i

Läs mer

Scania ska vara det ledande företaget i sin bransch genom att skapa bestående värden för sina kunder, anställda, aktieägare och övriga intressenter.

Scania ska vara det ledande företaget i sin bransch genom att skapa bestående värden för sina kunder, anställda, aktieägare och övriga intressenter. Årsredovisning 2007 stolthet KVALITET KÖRGLÄDJE PRODUKTIVITET HÅLLBAR UTVECKLING Scania ska vara det ledande företaget i sin bransch genom att skapa bestående värden för sina kunder, anställda, aktieägare

Läs mer

Information till investerare

Information till investerare Årsredovisning 2004 2004 Information till investerare V-aktien: Antal 31.12.2004 130 584 788 Börslistning på Helsingforsbörsens huvudlista Börskod RAIVV Börsparti 500 st. K-aktien: Antal 31.12.2004 34

Läs mer

Årsredovisning 2006. inkluderande Hållbarhetsredovisning

Årsredovisning 2006. inkluderande Hållbarhetsredovisning Årsredovisning 2006 inkluderande Hållbarhetsredovisning Innehåll 1 Det här är SKF 2 Vd har ordet 4 SKF the knowledge engineering company 6 SKFs marknader 8 Förvaltningsberättelse 17 Aktier och aktieägare

Läs mer

Årsredovisning 2003. inkluderande Hållbarhetsredovisning. Aktiebolaget SKF 415 50 Göteborg Telefon 031-337 10 00 Fax 031-337 28 32 www.skf.

Årsredovisning 2003. inkluderande Hållbarhetsredovisning. Aktiebolaget SKF 415 50 Göteborg Telefon 031-337 10 00 Fax 031-337 28 32 www.skf. Aktiebolaget SKF 415 50 Göteborg Telefon 031-337 10 00 Fax 031-337 28 32 www.skf.com SKF Årsredovisning 2003 inkluderande Hållbarhetsredovisning Nyckeldata 2003 2002 2001 Försäljning, Mkr 41 377 42 430

Läs mer

EKONOMISK RAPPORTERING ÅR 2006 Bokslutskommuniké för år 2005 9.2.2006 Årsredovisning för år 2005 vecka 11 Delårsrapporter 4.5, 1.8 och 31.

EKONOMISK RAPPORTERING ÅR 2006 Bokslutskommuniké för år 2005 9.2.2006 Årsredovisning för år 2005 vecka 11 Delårsrapporter 4.5, 1.8 och 31. Årsredovisning 2005 2005 Information till investerare BASUPPGIFTER OM V-AKTIEN: Antal 31.12.2005 130 585 788 varav bolaget innehar 3 738 000 Börsnotering på Helsingforsbörsens huvudlista Börskod RAIVV

Läs mer

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720).

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Året i korthet 1 april 2010 31 mars 2011 Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Rörelseresultatet uppgick till 147 MSEK (67), motsvarande en ökning med 119 procent.

Läs mer

Välkommen till Elanders årsredovisning 2008! Mölnlycke, februari 2009

Välkommen till Elanders årsredovisning 2008! Mölnlycke, februari 2009 KOMMANDE RAPPORTER FRÅN ELANDERS Delårsrapport januari-mars: 23 april 2009 Delårsrapport januari-juni: 14 juli 2009 Delårsrapport januari-september: 22 oktober 2009 Bokslutskommuniké 2009: 29 januari 2010

Läs mer

Årsredovisning 2006/2007

Årsredovisning 2006/2007 Årsredovisning 2006/2007 Innehåll Året som gått 1 Lagercrantz Group 2 Lagercrantz Group i korthet 3 VD har ordet 4 Vision, affärsidé, mål och strategier 6 Decentralisering och målstyrning 7 En stark företagskultur

Läs mer

Årsredovisning 2007/08

Årsredovisning 2007/08 Årsredovisning /8 INNEHÅLL ÅRSSTÄMMA 8 Årsstämma 8 och kalendarium Denna sida Kort om Lagercrantz Group /8 i korthet VD har ordet Affärsidé, vision, mål och strategi 8 Förvärv Marknad Divisioner Electronics

Läs mer

hållbara energilösningar i världsklass

hållbara energilösningar i världsklass hållbara energilösningar i världsklass Årsredovisning 213 Innehållsförteckning NIBE-koncernen Vår verksamhet 213 3 Det här är NIBE 4 NIBE i hemmet 6 NIBE i större fastigheter 7 NIBE i industrin 8 VD har

Läs mer

S A A B Å R S R E D O V IS N IN G 2 0 14 ÅRSREDOVISNING 2014

S A A B Å R S R E D O V IS N IN G 2 0 14 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 VISION Det är en mänsklig rättighet att känna sig säker. MISSION Skapa trygghet för människor genom att överbrygga intellektuella och tekniska barriärer. INNEHÅLL Saab i korthet Saab

Läs mer

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc.

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc. ÅRSREDOVISNING 2009 Ålös affärsidé är att utifrån kundernas behov utveckla, tillverka och globalt marknadsföra frontlastare med tillbehör för att maximera traktorns nyttovärde i jordbruk, industri och

Läs mer

Årsredovisning. Innehåll

Årsredovisning. Innehåll LAToUr Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Innehåll 3 2014 i sammandrag 4 VD-ord 6 Det här är Latour 8 Trender i omvärlden 10 Förvärvsprocessen 12 Hållbarhetsarbete 12 Medarbetare 16 Miljö- och affärsnytta

Läs mer

Visionen om en ljusare framtid. Årsredovisning 2013

Visionen om en ljusare framtid. Årsredovisning 2013 Visionen om en ljusare framtid Årsredovisning 2013 Innehåll 3 OM ALFA LAVAL Alfa Laval i korthet 3 Året i korthet 5 Koncernchefen har ordet 6 Strukturella drivkrafter 8 Vision, affärsidé, mål och strategi

Läs mer

Med fokus på POLYMERE R

Med fokus på POLYMERE R Med fokus på POLYMERE R Trelleborg AB Årsredovisning 2000 Innehåll Detta är Trelleborg Trelleborg är en fokuserad världsomspännande industrikoncern. Basen för verksamheten är spetskompetens inom polymera

Läs mer

Årsredovisning. Local Presence Global Reach

Årsredovisning. Local Presence Global Reach 2008 Årsredovisning Local Presence Global Reach Inledning Innehåll Inledning VD har ordet 1 Affärsidé, mål och strategier 3 Historik 5 Förvaltningsberättelse Viktiga händelser 2008 6 Kunder och uppdrag

Läs mer

lindab årsredovisning Lindab Årsredovisning 2010

lindab årsredovisning Lindab Årsredovisning 2010 lindab årsredovisning Lindab Årsredovisning 2010 lindab think less lindab think less På Lindab är vår ambition att förenkla byggandet åt våra kunder. Vi anser också att det är viktigt att minska vårt ekologiska

Läs mer

N O TE Å R S R E D O V ISNING

N O TE Å R S R E D O V ISNING 08 Årsredovisning Innehåll NOTE i korthet 1 Året i korthet 2 Koncernchefens kommentarer 4 Affärside, vision och mål 6 Från vision till verklighet 7 Ny strategi för tillväxt 8 Marknad 12 Tillväxtorienterade

Läs mer

hållbara energilösningar i världsklass

hållbara energilösningar i världsklass hållbara energilösningar i världsklass Årsredovisning 211 NIBE Industrier är ett internationellt värmeteknikföretag som bedriver verksamhet inom tre olika affärsområden NIBE Element, NIBE Energy Systems

Läs mer

Årsredovisning 2010. Rundsmörjning för ditt hjärta

Årsredovisning 2010. Rundsmörjning för ditt hjärta Årsredovisning 2010 Rundsmörjning för ditt hjärta Innehåll 3 OM ALFA LAVAL Alfa Laval i korthet 3 Naturlig process Separering 5 2010 i korthet 6 Koncernchefen har ordet 8 Aktien 10 Artikel Better City,

Läs mer

S Å d i i. Årsredovisning 2010

S Å d i i. Årsredovisning 2010 S Å d i i Årsredovisning 2010 Innehåll Detta är Semcon 2 VD-ord 4 Vision, affärsidé, mål och strategier 6 Effektiv projektstyrning 8 Tjänster 1 0 Historik 1 0 Marknad och trender 12 Life Science 14 Energi

Läs mer

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 0 INNEHÅLL Årsredovisningen omfattar Sida 2011 i sammandrag 2 VD har ordet 3 Affärsområden 5 Transaktionsväxeln Distribution Seamless tredje

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

personal... 32 bokslut... 34

personal... 32 bokslut... 34 ÅRSREDOVISNING 2010 Metsäliitto är en internationell skogsindustrikoncern som har verksamhet i cirka 30 länder. Dess produkter och tjänster bygger på ansvarsfullt skogsbruk och innovativ teknik. Metsäliitto

Läs mer