Information till aktieägarna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information till aktieägarna"

Transkript

1 Årsredovisning 2000

2 Information till aktieägarna BOLAGSSTÄMMA :s ordinarie bolagsstämma hålls tisdagen den 20 mars 2001 kl. 16 i Helsingfors i Finlandia-husets kongressflygel. Aktieägare som senast den 9 mars 2001 är antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som förs av Finlands Värdepapperscentral Ab har rätt att delta i bolagsstämman. Även aktieägare vars aktier inte har överförts till värdeandelssystemet har rätt att delta i bolagsstämman, förutsatt att aktieägaren var antecknad i bolagets aktieägarförteckning före den 26 februari I detta fall skall aktieägaren på bolagsstämman förete aktiebrev eller annan utredning över att äganderätten till aktierna inte registrerats på ett värdeandelskonto. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman bör anmäla sig senast den 16 mars 2001 före kl. 16. Anmälan sker antingen per post till Aktieregistret PB Helsingfors eller per telefon /Aila Aho. Den som med stöd av fullmakt önskar utöva aktieägares rösträtt vid bolagsstämman ombeds inlämna fullmakten till bolaget före anmälningstidens utgång. DIVIDEND Styrelsen föreslår för bolagsstämman att den normala dividenden för räkenskapsåret 2000 blir 0,65 euro per aktie. Därutöver föreslås en extradividend på 2,00 euro per aktie. Tillsammans blir dividenden 2,65 euro per aktie. Avstämningsdagen är den 23 mars 2001 och betalningen sker den 30 mars 2001, om styrelsens förslag blir godkänt. Till aktieägare som inte överfört sina aktier till värdeandelssystemet betalas utdelningen när aktierna är registrerade i systemet. ÅRSREDOVISNING FÖR 2000 Denna årsredovisning kan erhållas även på finska och engelska. Årsredovisningen publiceras också på Wärtsiläs hemsida på Internet, Wärtsiläs dotterbolag Imatra Steel ger ut sin årsredovisning på finska och engelska. DELÅRSRAPPORTER UNDER 2001 Wärtsilä offentliggör tre delårsrapporter under 2001: januari-mars januari-juni januari-september Delårsrapporterna publiceras på svenska, finska och engelska på Wärtsiläs hemsida på Internet. På begäran sänds delårsrapporten per post. Beställning av delårsrapporten: tel eller genom Internet, BÖRSMEDDELANDEN Börsmeddelanden finns omedelbart efter publiceringen tillgängliga på Internet på svenska, finska och engelska.

3 Innehåll Wärtsilä i korthet Strategi och mål Koncernchefens översikt Styrelse Direktion Corporate Governance Wärtsiläs värden Power-divisionerna Kostnadseffektivitet genom flexibel produktion Marinmotorer & Licensverksamhet Nya trender inom varvsindustrin Wärtsiläs totallösningar för varv och rederier Kraftverk Energiproduktionen närmare konsumenten Kombinerad el- och värmeproduktion Service Förebyggande underhåll allt viktigare Effektivare kundservice med Internet Teknologi & miljö Nya teknologier minskar miljöbelastning Imatra Steel Innehav Aktier och aktieägare Styrelsens verksamhetsberättelse Koncernens bokslut Moderbolagets bokslut Redovisningsprinciper Noter till bokslutet Styrelsens förslag Revisionsberättelse Femårsöversikt Formler för nyckeltal Finansiell riskhantering Koncernledningen och divisionernas ledningsgrupper Viktigaste meddelanden 2000 i korthet Ordlista Finansanalytiker Adresser 1

4 Wärtsilä i korthet Wärtsilä Beskrivning Wärtsilä är världens ledande leverantör av propulsionssystem för fartyg och en betydande leverantör av kraftverk för decentraliserad energiproduktion samt av tillhörande service. Till koncernen hör dessutom en nordisk tillverkare av specialstål samt betydande aktieinnehav som stöder utvecklingen av kärnverksamheten. Strategi Power for land and sea Marinmotorer & Licensverksamhet Wärtsilä levererar maskinrum, integrerade propulsionssystem samt huvud- och hjälpmotorer med tillhörande service- och drifttjänster för alla typer av fartyg och offshoretillämpningar. The Ship Power Supplier Världens ledande tillverkare av kraft- och propulsionssystem för fartyg, samt ledare inom miljöanpassad teknik Kraftverk Wärtsilä levererar gas- och oljedrivna kraftverk inom effektområdet MW. Kraftverken lämpar sig för produktion av basenergi, utjämning av belastningstoppar, kombinerad el- och värmeproduktion samt gaskompression. Kraftverken levereras som nyckelfärdiga lösningar och kunden erbjuds även långsiktiga service- och driftavtal för dessa. Power for a changing world Kraftverkslösningar för decentraliserad energiproduktion snabbt, smidigt och skonsamt mot miljön Service Wärtsiläs serviceverksamhet är uppbyggd kring de motorer och kraftverk som koncernen levererat världen över. Serviceverksamheten är ett sätt att stödja kunderna under produkternas hela livscykel. Genom sina dotterbolag har Wärtsilä lokal närvaro i omkring 50 länder. Simply better performance Säkerställning av livslång effektivitet hos kundens system Imatra Steel Imatra Steel är ett specialstålbolag inom Wärtsilä som tillverkar bl.a. rund-, fyrkantsoch plattstänger, smidda motor- och framaxelkomponenter, bladfjädrar och rörkrängningshämmare. Företagets kunder består av den europeiska bil- och verkstadsindustrin. Specialstål för bil- och verkstadsindustrin Innehav Wärtsilä innehar andelar i Sanitec, Assa Abloy och Wärtsilä Fastigheter. Wärtsiläs ägarandelar: Assa Abloy 16,4% Sanitec 46,7% Wärtsilä Fastigheter 100% Aktieinnehaven skapar ekonomiska resurser för att utveckla kärnverksamheten, Power-divisionerna. 2

5 Nyckeltal 2000 Wärtsilä ute i världen Omsättning 2.706,8 milj. euro Rörelsevinst 367,1 milj. euro Resultat före extraordinära poster 336,1 milj. euro Balansomslutning 2.465,3 milj. euro Nettoskuldsättningsgrad 0,60 Antal anställda vid utgången av året Omsättning per affärsområde 2000 Kraftverksdivision 34% (32%) Marinmotorer & Licensverksamhetsdivision 29% (31%) Servicedivision 28% (28%) Imatra Steel 8% (8%) Övriga 1% (1%) Omsättning 719,7 milj. euro Orderingång 878,9 milj. euro Orderstock vid utgången av året 888,1 milj. euro Wärtsiläs marknadsandel inom marinmotorer Wärtsilä 28% (29%) Övriga motortillverkare 72% (71%) Inkl. fartygens huvud- och hjälpmotorer Motororders 6/1999-5/2000 Totalmarknaden MW (+38%) Omsättning 834,6 milj. euro Orderingång 851,0 milj. euro Orderstock vid utgången av året 518,5 milj. euro Wärtsiläs marknadsandel inom kraftverk Wärtsilä 7% (10%) Gasturbiner 52% (40%) Övriga motortillverkare 41% (50%) Motor- och gasturbinorders (1-60 MW) för kraftverk (från juni 1999 till maj 2000) Totalt MW (+51 %) Omsättning 702,0 milj. euro Antal anställda vid utgången av året Drifttjänstkontrakt MW Wärtsiläs motorbestånd MW Kraftverk Marinmotorer Högvarviga Medelvarviga Lågvarviga Omsättning 194,1 milj. euro Rörelsevinst 17,4 milj. euro Resultat före extraordinära poster 14,5 milj. euro Antal anställda vid utgången av året Geografisk fördelning av Imatra Steels omsättning 2000 Finland 16% (16%) Övriga Norden 37% (38%) Övriga EU-länder 44% (44%) Resten av världen 2% (2%) Marknadsvärdet av Wärtsiläs innehav : Assa Abloy 1.207,9 milj. euro Sanitec 247,2 milj. euro Wärtsilä Fastigheter, bokvärde 27,5 milj. euro. Den relativa kursutvecklingen av Assa Abloy och Sanitec Assa Abloy Sanitec 3

6 STRATEGI MISSION VISION Wärtsiläs strategi MISSION Vi vill främja globala sjötransporter och energiproduktion genom att utveckla utrustning och tjänster som gör det möjligt att effektivt och med minimal miljöpåverkan utvinna energi ur fossila bränslen. VISION Wärtsilä är världens ledande leverantör av propulsionssystem för fartyg och en betydande leverantör av kraftverk för decentraliserad energiproduktion samt av tillhörande service. Vår mission och vår vision innebär att vi tar ansvar för totala funktionen av de system vi levererat, har ett vidsträckt servicenät som vi ständigt utvecklar för att skapa mervärde för våra kunder, baserar vår verksamhet på ett nätverk av seriösa samarbetspartners och på långfristiga kontrakt, utvecklar produkter som lever upp till de strängaste miljönormerna, skapar värde för våra aktieägare. Wärtsiläs koncernstruktur Innehav Power-divisionerna Marinmotorer & Licensverksamhet Kraftverk Service Teknologi Imatra Steel Sanitec Assa Abloy Tillverkning 4

7 MÅL Mål OPERATIVA MÅL Wärtsiläs mål är att vara globalt ledande leverantör av kraft- och propulsionssystem för fartyg. På engelska beskrivs detta mål med orden: The Ship Power Supplier. I krafverksleveranser strävar Wärtsilä efter att öka andelen levererade gaskraftverk så att de utgör hälften av alla kraftverksleveranser. Servicedivisionens årliga tillväxtmål är 10-15% så att den utgör över 1/3 av Power-divisionernas omsättning. I Marinmotorer & Licensverksamhet och Kraftverk är Wärtsiläs årliga tillväxtmål 4%. EKONOMISKA MÅL Wärtsiläs mål är att växa. Den organiska tillväxten skall vara i genomsnitt 7%. Ytterligare tillväxt eftersträvas genom förvärv. Wärtsiläs mål är att förbättra resultatet så att rörelsevinsten utgör 7-8% av omsättningen. Soliditetsmålet är 40%. DIVIDENDPOLITIK Enligt målsättningen ska dividenden utgöra 50% av det operativa resultatet per aktie. Resultat OMSÄTTNING 2000, FORTLÖPANDE VERKSAMHET Kraftverksdivision 33,6% Marinmotorer & Licensverksamhetsdivision 29,0% Servicedivision 28,3% Imatra Steel 7,8% Övriga 1,3% NYCKELTAL År De senaste kvartalen Milj. euro /00 4-6/00 7-9/ /00 Omsättning 2.602, , ,8 756,0 596,1 597,9 756,8 Rörelsevinst 87,6 272,7 367,1 136,9 28,4 153,3 48,5 Resultat före extraordinära poster 44,9 237,0 336,1 133,9 16,5 134,8 50,9 Resultat per aktie, euro 0,45 2,43 4,20 1,54 0,16 1,83 0,67 Balansomslutning 2.581, , , , , , ,3 Räntebärande främmande kapital (brutto) 686,8 794,3 485,0 726,2 622,2 555,9 485,0 Konvertibelt kapitallån 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 Kassa och bank 83,9 110,3 118,9 83,2 70,7 155,1 118,9 Anställda i slutet av perioden

8 KONCERNCHEFENS ÖVERSIKT Koncernchefens översikt Ärade aktieägare Verksamhetsåret 2000 var i många avseenden framgångsrikt för Wärtsiläkoncernen. Inom kärnan av vår verksamhet, Power-divisionerna, lyckades vi nå vårt främsta mål då lönsamheten märkbart förbättrades. Samtidigt förstärktes koncernens ställning som leverantör av kraftsystem för fartyg och serviceverksamhetens betydelse ökade. Det målmedvetna arbetet för att öka kraftverksförsäljningen och förbättra dess lönsamhet bar också frukt: leveranserna steg till 835 milj. euro dvs. över MW, vilket är 31% mer än året innan. Koncernens specialståldivision, Imatra Steel, uppnådde en god lönsamhet trots den svaga prisutvecklingen på specialstål. Power-divisionerna (tidigare Wärtsilä NSD) uppnådde ett positivt resultat efter tre förlustår. Koncernens operativa resultat steg som en följd av detta till 1,25 euro per aktie (0,05 år 1999). Därutöver realiserades ett resultat av engångsnatur på 2,95 euro per aktie (2,38) närmast som en följd av försäljning av aktier i Assa Abloy. Koncernresultatet blev därmed totalt 4,20 euro per aktie (2,43). Koncernens kassaflöde under perioden var starkt. Rörelseverksamheten genererade 140,3 milj. euro medan investeringarna i produktionen var 56,0 milj. euro. Då man ytterligare beaktar det kassaflöde, som försäljningen av aktier inbringade, förbättrades nettoskuldsättningsgraden klart. Arbetet med att göra koncernens struktur klarare och mer fokuserad har fortsatt. Wärtsiläs andel av Sanitec sjönk till 46,7% i och med att 10,9 miljoner Sanitecaktier utdelades som dividend till Wärtsiläs aktieägare enligt den ordinarie bolagsstämmans beslut. Antalet motsvarar 17,5% av Sanitecs aktiekapital. Sanitec är därmed inte längre ett dotterbolag. 6

9 Även andelen i Assa Abloy sjönk när vi i två repriser sålde sammanlagt 1/6 av vårt innehav eller 12 miljoner aktier. Med sina närmare 58 miljoner aktier är Wärtsilä dock fortfarande Assa Abloys största ägare. Vårt innehav motsvarar 16,4% av aktiekapitalet och 29,1% av antalet röster i bolaget. Börsvärdet av detta innehav var den sammanlagt milj. euro (943). Den extradividend som våren 2000 utdelades i form av Sanitecaktier samt försäljningen av Assa Abloy-aktier är ett led i den strategi enligt vilken Wärtsilä koncentrerar sina resurser till verkstadsindustri. Till den del de finansiella resurserna överstiger de behov vi har för att utveckla och skapa tillväxt inom kärnverksamheten delas de ut till aktieägarna. Under året antog moderbolaget och samtidigt hela koncernen namnet Wärtsilä. Metra, som i tio års tid tjänat som namnet för ett konglomerat fick vika för Wärtsilä, ett produktnamn som är välkänt över hela världen. Även koncernens Power-divisioner, vilka tidigare gick under namnet Wärtsilä NSD återkänns nu under namnet Wärtsilä. Förkortningen NSD, vars ursprung ligger i bolaget New Sulzer Diesel vilket införlivades i koncernen år 1997, används inte längre även om vi också i fortsättningen starkt satsar på utveckling och försäljning också av Sulzer-motorer. Genom att förenhetliga koncernens och dess dotterbolags namn med namnet på de produkter och den service vi tillhandahåller uppnås betydande kostnadsinbesparingar samtidigt som namnets genomslagskraft förbättras. Ledningsstrukturen inom Power-divisionerna utvecklades och ledningen förstärktes så att divisionerna allt mer självständigt riktar sin verksamhet mot det egna, globala kundsegmentet. Vi anser det viktigt att våra kunder får en enhetlig service oberoende av sitt geografiska läge. Det strategiska linjevalet är klart. Vårt mål är att utvecklas till den ledande leverantören av propulsionssystem för fartyg och en betydande leverantör av kraftverk som lämpar sig för decentraliserad produktion av el och värme. Service och reservdelar borde alltid överstiga 1/3 av vår försäljningsvolym. Vi strävar efter en genomsnittlig volymökning på sju procent årligen och räknar med att uppnå ett rörelseresultat som motsvarar 7-8% av omsättningen under år Ärade aktieägare, vi är övertygade om att utvecklingen under år 2001 skall föra oss i riktning mot dessa långsiktiga mål. Jag vill tacka våra kunder för det förtroende och den lojalitet Ni visat våra produkter och vår service. Jag tackar också våra aktieägare för Ert förtroende för bolaget samt hela koncernens personal för Er betydande arbetsinsats till förmån för bolaget. Februari 2001 Ole Johansson 7

10 STYRELSE Från vänster: Robert G. Ehrnrooth, Georg Ehrnrooth, Göran J. Ehrnrooth, Jaakko Iloniemi, Paavo Pitkänen, Christoffer Taxell, Vesa Vainio. Styrelse Robert G. Ehrnrooth, ordförande, f Ekon.lic. Styrelseordförande i Oy Lohja Ab Styrelseordförande i från I tur att avgå Styrelseledamot i Finnair Abp och Fiskars Oyj Abp. Innehar aktier i Wärtsilä. Georg Ehrnrooth, f Dipl.ing., bergsråd. Tidigare koncernchef för. Styrelseledamot i från I tur att avgå Styrelseordförande i Assa Abloy AB och Sanitec Oyj Abp, styrelseledamot i Nokia Abp, Försäkringsbolaget Sampo-Leonia Abp och Sandvik AB samt ledamot i Rautaruukki Oyj:s förvaltningsråd. Innehar aktier i Wärtsilä samt optionsbevis som berättigar till teckning av aktier. Göran J. Ehrnrooth, f Dipl.ekon., bergsråd. Styrelseordförande i Fiskars Oyj Abp. Styrelseledamot i från I tur att avgå Styrelseledamot i Assa Abloy AB och ledamot i Rautaruukki Oyj:s förvaltningsråd. Innehar aktier i Wärtsilä. Jaakko Iloniemi, f Pol.mag., minister. Styrelseledamot i Wärtsilä Oyj Abp från I tur att avgå Innehar inte aktier i Wärtsilä. Paavo Pitkänen, f Fil.mag. Verkställande direktör för Ömsesidiga pensionsförsäkringsbolaget Varma- Sampo. Styrelseledamot i Wärtsilä Oyj Abp från I tur att avgå Styrelseledamot i Stora Enso Oyj, Försäkringsbolaget Sampo-Leonia Abp och Partek Oyj Abp, ledamot i Alma Media Abp:s förvaltningsråd. Innehar inte aktier i Wärtsilä. Christoffer Taxell, f Jur.kand., minister. Koncernchef för och styrelseledamot i Partek Oyj Abp. Styrelseledamot i från I tur att avgå Styrelseledamot i Stockmann Oyj Abp och Försäkringsbolaget Sampo-Leonia Abp. Innehar 700 aktier i Wärtsilä. Vesa Vainio, viceordförande, f Vicehäradshövding. Ordförande i Nordea AB:s styrelse. Styrelseledamot i från I tur att avgå Styrelseledamot i Nokia Abp och UPM-Kymmene Abp. Innehar inte aktier i Wärtsilä. 8

11 DIREKTION Från vänster: Ole Johansson, Sven Bertlin, Pekka Ahlqvist, Christian Andersson, Tage Blomberg, Matti Kleimola, Raimo Lind, Mikael Mäkinen Wärtsiläs direktion Ole Johansson, f Dipl.ekon. Koncernchef. Anställd i företaget sedan 1981, samt under åren Innehar Wärtsiläaktier. Sven Bertlin, f Dipl.ekon. Vice verkställande direktör. Direktör, tillverkning, kvalitet och inköp. Anställd i företaget sedan Innehar Wärtsiläaktier. Optionsbevis som berättigar till teckning av aktier. Christian Andersson, f Jur.kand. Direktör, personal, administration och externa relationer, direktionens sekreterare. Anställd i företaget sedan Innehar 120 Wärtsiläaktier. Optionsbevis som berättigar till teckning av aktier. Tage Blomberg, f Ingenjör. Direktör, service och drifttjänster. Anställd i företaget sedan Innehar Wärtsiläaktier. Raimo Lind, f Ekon.mag. Ekonomi- och finansdirektör. Anställd i företaget sedan 1998 samt under Innehar Wärtsiläaktier. Mikael Mäkinen, f Dipl.ing. Direktör, marinmotorer och licensverksamhet. Anställd i företaget sedan Innehar inte aktier i Wärtsilä. Pekka Ahlqvist, f Dipl.ing., Direktör, kraftverk. Anställd i företaget sedan Innehar inte aktier i Wärtsilä. Matti Kleimola, f Tekn. lic. Professor, direktör, teknologi och miljö. Anställd i företaget sedan Innehar Wärtsiläaktier. 9

12 CORPORATE GOVERNANCE Corporate Governance I enlighet med Helsingfors börs rekommendation av den 2 oktober 1997 följer finska Centralhandelshammarens och Industrins och Arbetsgivarnas Centralförbunds förvaltningsinstruktion för publika aktiebolag. STYRELSEN Styrelsen, som består av 5-8 ordinarie ledamöter, ansvarar för att bolagets förvaltning och verksamhet är ändamålsenligt organiserad. Styrelseledamöterna utses av ordinarie bolagsstämman. Styrelseledamöternas mandatperiod utgår vid slutet av tredje ordinarie bolagsstämman efter den bolagsstämma där de blivit invalda. Styrelsen utser inom sig en ordförande och en vice ordförande för en period som varar till slutet av nästa ordinarie bolagsstämma. Uppgifter om styrelseledamöterna, deras person- och andra uppgifter samt aktieinnehav lämnas på sida 8. Principerna för styrelsearbetet har fastställts i en arbetsordning som godkänts av styrelsen. I den definieras också de viktigaste uppgifterna och arbetsprinciperna för de av styrelsen tillsatta utskotten. Utskotten har inga egna beslutsbefogenheter utan har till uppgift att bereda ärenden för handläggning och beslut av styrelsen. År 2000 sammanträdde styrelsen 11 gånger. Ordförande var Robert G. Ehrnrooth och vice ordförande Vesa Vainio. I likhet med de senaste åren tillsatte styrelsen tre utskott: ett planeringsutskott för koncernens strategiska planering, ett revisionsutskott för bokslut och ekonomisk kontroll samt ett personaladministrativt utskott för löner och andra personalfrågor. Planeringsutskottet: Robert G. Ehrnrooth, Vesa Vainio, Georg Ehrnrooth, Göran J. Ehrnrooth och Jaakko Iloniemi Revisionsutskottet: Robert G. Ehrnrooth, Georg Ehrnrooth, Göran J. Ehrnrooth och Paavo Pitkänen Personaladministrativa utskottet: Robert G. Ehrnrooth, Georg Ehrnrooth och Christoffer Taxell VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN Styrelsen utser verkställande direktören och vid behov en eller flera vice verkställande direktörer. Verkställande direktören är samtidigt koncernchef. Bolaget har för närvarande en vice verkställande direktör, som också har utsetts till verkställande direktörens ställföreträdare. DIREKTIONEN Verkställande direktören, vice verkställande direktören, divisionscheferna, ekonomi- och finansdirektören samt administrative direktören utgör tillsammans bolagets direktion. Direktionen utses av styrelsen som också fastställer direktionens löne- och andra anställningsvillkor. Direktionen sammanträder under ledning av verkställande direktören för att behandla företagets strategiska frågor, investeringar, produktpolicy, koncernens struktur och styrsystem samt övervaka verksamheten. De divisionschefer som hör till direktionen svarar för lönsamheten och försäljningsvolymen inom var sin globala division med hjälp av koncernens dotterbolag i olika länder. Uppgifter om direktionsledamöterna lämnas på sida 9. KONCERNLEDNINGEN Till koncernledningen hör förutom direktionsmedlemmarna även de ansvariga direktörerna för koncernfunktionerna samt verkställande direktören för Imatra Steel. 10

13 Koncernledningen sammanträder under ledning av verkställande direktören, i olika sammansättningar beroende på vilket ärende som behandlas, för att förbereda förslag till styrelsen samt för att behandla frågor som gäller information, kompetensutveckling, kvalitet, datasystem och andra förekommande utvecklingsfrågor, relationer till licenstagare och andra intressenter samt frågor som gäller Imatra Steel. Uppgifter om dessa medlemmar av koncernledningen lämnas på sid. 78. ADVISORY BOARD Vid Power-divisionernas strategiska frågor fungerar den rådgivande Advisory Board som stöd åt ledningen. Medlemmarna i Advisory Board är Georg Ehrnrooth, ordförande, Corrado Antonini, Jannik Lindbaek och Peter Sulzer. DIVISIONERNAS LEDNINGSGRUPPER Till stöd för sin verksamhet har varje divisionschef en ledningsgrupp. Uppgifter om medlemmarna i divisionernas ledningsgrupper lämnas på sid Imatra Steels verksamhet övervakas av en egen styrelse. DOTTERBOLAGENS VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRER Dotterbolagens verkställande direktörer ansvarar för att de lokala service-, försäljnings- och produktionsresurserna är rätt dimensionerade i förhållande till divisionernas behov och att verksamheten uppfyller normerna i koncernens kvalitetssystem samt att verksamheten följer gällande lag och affärspraxis i respektive land. PERSONER I INSYNSSTÄLLNING Wärtsilä följer den insiderinstruktion för börsnoterade företag som godkänts av Helsingfors börs den 28 oktober Den 15 februari 2000 fattade styrelsen beslut om att införa insiderinstruktionen den 1 mars Insynsställning inom Wärtsilä har förutom sådana som i lag definieras såsom personer i insynsställning även direktionsledamöterna och en del av den övriga koncernledningen. Uppgifter om dessa personers aktieinnehav fås genom Finlands Värdepapperscentrals SIRE-system, adress Finlands Värdepapperscentral Ab, Södra esplanaden 20, Helsingfors, tfn INCENTIVESYSTEM FÖR LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE Med fullmakt av bolagsstämman 1996 emitterade bolaget ett optionslån med ett nominellt värde av mark ( euro) till ledande befattningshavare. Rätten att teckna aktier började och upphör , då lånet återbetalas. Teckningskursen är 13,49 euro. Lånet tecknades av 34 ledande befattningshavare inom koncernen och divisionerna. Dessutom har koncernen ett bonussystem för ledande befattningshavare, som tillämpas i moderbolaget, i divisionerna och dotterbolagen. Bonusen baserar sig antingen på bolagets resultat per aktie eller divisionens resultat samt på överenskomna individuella mål. Bonussystemet gäller ca 500 direktörer och chefer. Styrelsen föreslår för bolagsstämman den emission av optionsrätter till Wärtsiläkoncernens nyckelpersoner. Antalet optionsrätter föreslår vara och de berättigar till teckning av samma antal B-aktier i Wärtsilä Oyj Abp. Aktierna som kan tecknas på basen av optionsrätterna utgör 2,7% av aktiekapitalet och 0,8% av röstetalet. Avsikten med optionsprogrammet är att motivera nyckelpersonerna till ett långsiktigt arbete för att öka ägarvärdet samt knyta nyckelpersonerna till bolaget. 11

14 WÄRTSILÄS VÄRDEN Wärtsiläs värden Förtroende sträva efter ömsesidigt förtroende, smidigt teamarbete och harmonisk atmosfär för att frigöra energi inom organisationen Kreativitet var fördomsfri mot förändringar och nya idéer Respekt respektera alla dina medarbetare oavsett befattning eller bakgrund Toppkompetens och bästa praxis sträva efter kvalitet och förstklassiga prestationer i ditt dagliga arbete och var inställd på att lära dig av andra Öppenhet bidra till en öppen organisation, där informationen löper fritt och där det finns rum för nya idéer och konstruktiv kritik Beslutsamhet och Sisu ge aldrig upp och lämna aldrig någonting halvfärdigt KONCERNENS GEMENSAMMA VÄRDEN År 2000 fortsatte det personaladministrativa arbetet på att integrera koncernen enligt divisionsindelningen. Koncernens så kallade Road Map från 1999 förankrar Powerdivisionernas strategi i koncernens gemensamma värden och sammanlänkar varje medarbetares arbetsprestation med koncernens mål. Road Map används inom hela personalfunktionen och är nyttig såväl för strategisk planering och för nyrekrytering som för styrning, utvärdering och belöning av prestationer. Användningen av Road Map ger också värdefull information om medarbetarnas förväntningar och tillfredsställelse i arbetet. Koncernens sex centrala värderingar förtroende, kreativitet, respekt, toppkompetens och bästa praxis, öppenhet samt beslutsamhet och sisu - är ett resultat av flera års utvecklingsarbete som utförts på alla plan i organisationen. Värderingarna återspeglar koncernens ursprung, affärsområden och arbetssätt. De är en viktig samordnande faktor som gör det möjligt för organisationen att verka decentraliserat nära kunderna. PERSONALUTVECKLING Koncernens interna kompetensutveckling baseras i allt högre grad på utvärdering av tolv kompetensdimensioner som utgör en del av Road Map. Hittills har över 400 chefer utvärderats och resultaten har gjort det möjligt för koncernledningen att anpassa den interna utbildningen på alla plan till koncernens och enskilda chefers behov. Kärnan i Wärtsiläs kompetensutveckling är det internt utvecklade Reach-programmet, som genomförts i tre omgångar under verksamhetsåret. Varje omgång har bestått av två perioder på en vecka var, med sammanlagt ca 80 deltagare. 12

15 MÄNNISKOR I det för högsta ledningen avsedda ledarskapsprogrammet Lausanne Leadership Process som arrangerades för tredje gången i samarbete med IMD deltog 18 personer i chefsposition från Wärtsilä Power-divisionerna och Imatra Steel. Wärtsilä har gått med som företagsmedlem i IMD:s inlärningsnätverk för att få tillgång till senaste ledarskapsnytt och aktuella forskningsresultat. I slutet av året fattade bolaget beslut om att inrätta Wärtsilä Academy. Wärtsilä Academy är ett inlärningsforum med flera interna utbildningsprogram, alternativa kurser och projekt. Ett annat ändamål är att stimulera spridningen av idéer och förankra koncernens värderingar i hela organisationen. Utbildningsintensiteten inom divisionerna och dotterbolagen följs upp som ett viktigt nyckeltal och jämförs med motsvarande tal både internt och externt. Utbildningsprogrammen godkänns av koncernens direktion. Företagsledningen medverkar aktivt i att genomföra utbildningsprogrammen. ORGANISATION Personalfunktionen omorganiseras som bäst för att bättre matcha den divisionsbaserade organisationen och utgöra ett stöd för divisionsledningen. En viktig uppgift är att formulera koncernens och divisionens övergripande mål till konkreta ansvarsområden och resultatansvar för varje enskild medarbetare samt att genomföra ett system med årliga utvecklingssamtal för samtliga medarbetare och chefer. För att underlätta den interna rörligheten har koncernen beslutit om nya direktiv för internationell arbetsrotation. Med samma avsikt har koncernen utvecklat ett internationellt pensionssystem. Wärtsilä har utfört en omfattande undersökning om koncernens interna kommunikation där personalen har kommenterat koncernens sätt att arbeta. De förbättringsbehov som kommit fram har redan delvis lett till åtgärder eller planering av åtgärder. Under andra halvåret genomfördes en uppföljning av verksamheten med 750 anställda som deltagare. En liknande undersökning gjordes i mitten av Undersökningen utvisade en större arbetstillfredsställelse och ett mer kundorienterat arbetssätt men utpekade samtidigt områden som behöver utvecklas ytterligare. SYSSELSÄTTNING Vid utgången av 2000 hade koncernen anställda, inberäknat de anställda som övergick i Wärtsiläs tjänst, då Cummins och Wärtsiläs samägda företag i Frankrike upplöstes i januari Vidare ingår drifttjänstpersonalen i Service divisionen. Inom serviceverksamheten finns det numera betydligt fler anställda än inom tillverkningen, sedan koncernen har gått in för att satsa på totalleveranser av kompletta system med tillhörande underhållstjänster. Dialogen mellan ledningen och personalen har fortsatt inom ramen för de nationella företagsråden och koncernens europeiska företagsråd. Vid Wärtsiläs anläggningar i Mantes i Frankrike genomfördes ett program för att minska personalen. Avtal har träffats om en motsvarande omstrukturering vid Wärtsilä Italien där antalet anställda kommer att reduceras med 170 fram till medlet av I Finland har Wärtsiläs produktion av stålskivor och rör utlokaliserats. År 2000 inledde det europeiska företagsrådet sitt arbete på att bygga ett koncernövergripande system för arbetshygien och arbetarskydd som ett led i koncernens Operative Excellence-system. 13

16 Power-divisionerna Kraft på land och till havs Wärtsilä är världens ledande leverantör av propulsionssystem för fartyg och en betydande leverantör av kraftverk för decentraliserad energiproduktion samt av tillhörande service. Wärtsiläs Power-divisioner består av: Marinmotorer & Licensverksamhet, Kraftverk, Service, Teknologi och Tillverkning. De tre första har extern omsättning, de två sistnämnda är koncerninterna funktioner. år 2000 hade Power-divisionerna en rekordstor orderstock på 1.624,2 milj. euro. Power-divisionernas rörelseresultat var 86,2 milj. euro (-28,5). Den tydliga förbättringen är ett resultat av saneringsåtgärder, volymökningar och utveckling av processer. I jämförelseårets rörelseresultat ingick kostnadsposter av engångskaraktär till ett belopp av 20 milj. euro för upplösningen av Cummins Wärtsilä. VIKTIGA HÄNDELSER UNDER 2000 Power-divisionernas omsättning steg till 2.287,8 milj. euro (1.896,6) och resultatet blev betydligt bättre. Till förbättringen bidrog framför allt tillväxten inom Kraftverks- och Servicedivisionerna. I fråga om marinmotorer har utvecklingen varit mer stabil, men orderingången har ökat kraftigt. I slutet av UTSIKTER I och med Power-divisionernas välfyllda orderböcker och nu rådande gynnsamma utsikter kommer omsättningen att öka och resultatet att förbättras. Det systematiska arbetet för att höja produktiviteten och kvaliteten fortsätter med sikte på att nå det långsiktiga resultatmålet. 14

17 FEMÅRSÖVERSIKT, POWER-DIVISIONERNA Meuro Orderstock i slutet av perioden 1.624, , , ,0 791,7 Orderingång 2.460, , , , ,3 Omsättning 2.287, , , , ,2 utanför Finland 97,7% 96,4% 97,2% 96,3% 98,1% Avskrivningar och nedskrivningar -73,1-6,6-64,2-54,4-36,3 Rörelsevinst/-förlust 86,2-28,5-108,3-16,9 53,8 Sysselsatt kapital 865,4 825,9 833,5 759,0 550,9 ROI 12% 0% -12% -1% -11% Personal i slutet av perioden utanför Finland Inkl. driftpersonalen. 15

18 TILLVERKNING Kostnadseffektivitet genom flexibel produktion Under de senaste åren har Wärtsilä satsat på att modernisera och rationalisera sin produktion. Målet är att med en mer balanserad kapacitet och maximal kostnadseffektivitet matcha utbud och efterfrågan. Omorganisering av koncernens totala resurser och utökande av flexibilitet är nyckelfrågor i denna process. Samtidigt har en ökad andel av produktionen lagts ut på underleverantörer. WÄRTSILÄS FLEXIBLA PRODUKTIONSSYSTEM MED KOLVMOTORN SOM KÄRNA Grundvalen för flexibel produktion är att varje fabrik specialiserar sig på en bestämd motortyp. Förutom fem produktfabriker har Wärtsilä i Norge en enhet som tillverkar växellådor för fartygens drivsystem. De specialiserade fabrikerna bär det övergripande ansvaret för processen med tillhörande kompetensförsörjning, kostnadseffektivitet och kvalitet. Var och en av de fem huvudanläggningarna fungerar samtidigt som stöd för tillverkningen av de andra motortyperna. Om efterfrågesituationen så kräver kan fabrikerna erbjuda varandra extra kapacitet för montering av andra motortyper och komponenttillverkning. Förutom huvudanläggningarna i Europa finns lokala monteringsenheter som uppfyller Wärtsiläs strategiska behov på olika marknadsområden. Flexibiliteten inom produktionen har ökat även genom intensivare samarbete med utomstående leverantörer. Materialkostnaderna utgör över 60% av de totala kostnaderna för en motor. Leverantörerna har specialiserat sig på sina respektive produkter och betjänar flera kunder. Därigenom kan de operera effektivare och uppnå stordriftsfördelar. Samtidigt minskar risken för över- eller underkapacitet, som förorsakas av mindre efterfrågan på Wärtsiläs produkter, när leverantörerna tar del av riskerna för volymändringar. Wärtsiläs roll som montageföretag och totalleverantör blir mer framträdande. Det är viktigt att det finns en heltäckande kvalitetskontroll genom hela produktionsprocessen. Wärtsiläs system uppfyller normerna i standarden ISO Effektiv kvalitetskontroll förutsätter långvarigt och nära samarbete med leverantörerna. EFFEKTIVARE ANVÄNDNING AV RESURSERNA NÖJDARE KUNDER Tack vare fabrikernas inbördes backupsystem kan de olika anläggningarna hjälpas åt att jämna ut efterfrågetoppar. Med sitt samordnade gedigna processkunnande kan anläggningarna med hjälp av backupsystemet producera långa serier och utföra flera delmontageprocesser parallellt. Den genomsnittliga genomloppstiden har ständigt blivit kortare. Tillverkningen av Wärtsilä 46-motorn är ett bra exempel på POWER-DIVISIONERNA Meuro Förändring, % Omsättning 2.287, ,6 20,6 Rörelseresultat 86,2-28,5 % av omsättningen 3,8-1,5 Orderingång 2.460, ,7 32,7 Orderstock 1.624, ,9 23,5 Levererade MW ,0 16 mrd. euro 2,5 2,0 1,5 1,0 0, Omsättning per marknadsområde Övriga länder Asien Amerika Övriga europeiska länder Europeiska unionen

19 Wärtsiläs produktfabriker vad gäller produktivitetsökning. Produktionskapaciteten har höjts med ca 50% vid fabrikerna Åbo och Trieste utan nämnvärda tilläggsinvesteringar. Arrangemanget bidrar också till större kundtillfredsställelse. Den samordnade kompetensen säkerställer högre kvalitet på slutprodukten samtidigt som leveranstiderna blir betydligt kortare. Genom att de globala resurserna kan utnyttjas centralt har behovet av investeringar minskat. När dessutom inköpsfunktionen är samordnad kan betydande kostnader gallras ut. LICENSTILLVERKNING Wärtsiläs licenstillverkare producerar största delen av de lågvarviga Sulzer-motorerna. Licenssamarbetet bygger på principen att Wärtsilä svarar för teknologin medan licenstillverkarna svarar för försäljningen och produktionen. Kvaliteten säkras genom kontinuerlig information och intensivt samarbete. Genom licenstillverkningen är Wärtsilä representerat i alla betydande skeppsbyggnadsländer. EN BLICK FRAMÅT Flexibilitetskonceptet och den globala verksamhetsmodellen kan vidareutvecklas t.ex. genom ömsesidigt kunskapsutbyte mellan fabrikerna. Detta sker effektivast i form av arbetsrotation. Under de närmaste åren är målet att ytterligare förkorta genomloppstiderna avsevärt. Wärtsilä har redan nu förkortat sina tillverkningsprocesser, men samarbetet med leverantörer kan ännu effektiveras genom utveckling av en effektivt samordnad leveransprocess över Internet. Under 1990-talet har största delen av Wärtsiläs produktionsapparat och produkturval moderniserats. Genom ökad flexibilitet i produktionen och finslipning av processerna får företaget en tillräcklig och effektiv produktionskapacitet utan att behöva göra nämnvärda investeringar. WÄRTSILÄS MOTORPORTFÖLJ MW Medel- och högvarviga gas- och flerbränslemotorer Wärtsilä 220SG Wärtsilä 28SG Wärtsilä 32DF Wärtsilä 32LNGD Wärtsilä 34SG Wärtsilä 46GD Wärtsilä 50DF Medel- och högvarviga dieselmotorer Wärtsilä 20 Wärtsilä 200 Wärtsilä 26 Wärtsilä 26X Wärtsilä Vaasa 32 Wärtsilä 32 Wärtsilä 38 Sulzer ZA40S Wärtsilä 46 Wärtsilä 64 Lågvarviga dieselmotorer Sulzer RTA48T-B Sulzer RTA52U-B SulzerRTA58T-B Sulzer RTA60C Sulzer RTA62U-B Sulzer RTA68T-B Sulzer RTA72U-B Sulzer RTA84T-D Sulzer RTA84C Sulzer RTA96C Wärtsilä tillverkar högklassiga och konkurrenskraftiga diesel- och gasmotorer samt relaterade produkter för marin- och kraftverksbruk. Wärtsilä utnyttjar snabbt och smidigt tillverkningens förstaklassiga resurser och kunskaper med best practice -principen. Omsättning per division 2000 Wärtsiläs bränslefördelning 2000 Kraftverk 36% (35%) Marinmotorer & Licensverksamhet 32% (34%) Service 31% (31%) Övriga 1% (1%) Olja, medelvarviga marinmotorer 61% (64%) Olja, kraftverk 35% (28%) Gas + flerbränsle, kraftverk 4% (8%) Baserad på leveranser (MW) 17

20 Marinmotorer & Licensverksamhet The Ship Power supplier Wärtsilä är världens ledande leverantör av propulsionssystem för fartyg. Wärtsilä levererar maskinrum, integrerade propulsionssystem samt huvud- och hjälpmotorer med tillhörande service för alla typer av fartyg och offshoretillämpningar. VIKTIGA HÄNDELSER UNDER 2000 Strategisk allians med John Crane-Lips i september De första beställningarna på Wärtsilä- och Sulzer-motorer med Common Rail-insprutning. Medelvarviga Wärtsilä-motorer innehar fortfarande en ledande position i fråga om passagerarlastfartyg, rorofartyg och kryssningsfartyg. Fabriken i Italien fick 19 beställningar på motorer av typ Sulzer RTA med en sammanlagd effekt på 413 MW. Gdyniavarvet i Polen lämnade order på tio motorer av typ Sulzer 8RTA96C. Motorerna byggs av koreanska Hyundai Heavy Industries Co Ltd.

OYJ ABP 2010 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

OYJ ABP 2010 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP 21 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 28.1.211 1 Wärtsilä 21 stabil utveckling på alla nivåer Orderingång 4.5 milj. euro, +22% Omsättning 4.553 milj. euro, -13% Rörelseresultat

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP 2006 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP 2006 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP 26 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 6.2.27 1 Wärtsilä Centralt 26 Orderingång +32,4% Orderstock +52,8% Omsättning +26,6% Rörelseresultat +29,2% Lönsamhet 8,2% (8,) Resultat/aktie

Läs mer

Wärtsilä Oyj Abp. Delårsrapport januari-mars 2006 Koncernchef Ole Johansson 4.5.2006. Wärtsilä

Wärtsilä Oyj Abp. Delårsrapport januari-mars 2006 Koncernchef Ole Johansson 4.5.2006. Wärtsilä Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport januari-mars 26 Koncernchef Ole Johansson 4.5.26 Centralt under det första kvartalet 26 Den jämförbara omsättningen för affärsområdena ökade till 591,9 miljoner euro (483,8)

Läs mer

Wärtsilä Koncernchef Ole Johansson. Den 5 februari Wärtsilä

Wärtsilä Koncernchef Ole Johansson. Den 5 februari Wärtsilä Wärtsilä 2003 Koncernchef Ole Johansson Den 5 februari 2004 Wärtsilä opererar på två marknader Ship Power Service Kraftverk Wärtsilä är en ledande leverantör av kompletta drivsystem för fartyg och offshore-installationer.

Läs mer

Information till aktieägarna

Information till aktieägarna Årsredovisning 2001 Information till aktieägarna BOLAGSSTÄMMA :s ordinarie bolagsstämma hålls tisdagen den 12 mars 2002 kl. 16 i Helsingfors i Mässcentrum. Aktieägare som senast den 1 mars 2002 är antecknad

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 27 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 4.5.27 1 Wärtsilä Centralt under det första kvartalet MEUR Q1/7 Q1/6 Förändr. 26 Omsättning 761 592 29 % 3 19 Rörelseresultat 63

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2011 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2011 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 211 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 2.4.211 1 Wärtsilä Centralt Q1/11 Omsättning 1.83 milj. euro, +18% Orderingång 979 milj. euro, +11% Rörelseresultat 113 milj.

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP 2009 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP 2009 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP 29 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 28.1.21 1 Wärtsilä 29 rekordhög omsättning och rörelsevinst, starkt kassaflöde Omsättningen +14%, 5.26 milj. euro Rörelseresultatet (exklusive

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2011 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2011 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 211 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 2.7.211 1 Wärtsilä Centralt Q2/11 Omsättning 1.36 milj. euro, -8% Orderingång 1.17 milj. euro, +5% Orderingång jämfört med fakturering

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2009 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2009 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 29 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 22.7.29 1 Wärtsilä Centralt Q2/9 Omsättning ökade till 1 333 milj. euro (+22%) Rörelseresultat före omstruktureringskostnader av

Läs mer

Rapport om löner och belöningar 2012

Rapport om löner och belöningar 2012 WÄRTSILÄ OYJ ABP / ÅRSREDOVISNING 2012 / Bolagsstyrning 28 Rapport om löner och belöningar 2012 Styrelsens arvoden Ordinarie bolagsstämman ska årligen besluta om styrelseledamöternas arvoden för en verksamhetsperiod

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2009 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2009 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 29 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 22.1.29 1 Wärtsilä Centralt Q3/9 Omsättning ökade till 1.167 milj. euro (+2%) Rörelseresultat 133 milj. euro (+9%), 11,4%

Läs mer

Wärtsilä Oyj Abp BOKSLUTSKOMMUNIKÈ 6.2.2003 kl. 8.30 1(13)

Wärtsilä Oyj Abp BOKSLUTSKOMMUNIKÈ 6.2.2003 kl. 8.30 1(13) Wärtsilä Oyj Abp BOKSLUTSKOMMUNIKÈ 6.2.2003 kl. 8.30 1(13) WÄRTSILÄS OMSÄTTNING ÖKADE TILL 2.519 MILJONER EURO. STYRELSEN FÖRESLÅR FÖR BOLAGSSTÄMMAN EN DIVIDEND PÅ SAMMANLAGT 1,75 EURO. - Omsättningen

Läs mer

Ordinarie bolagsstämma tisdagen den 31.3.2015 kl. 12.00 Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors

Ordinarie bolagsstämma tisdagen den 31.3.2015 kl. 12.00 Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors Ordinarie bolagsstämma tisdagen den kl. 12.00 Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors Föredragningslista 1. Öppnande av stämman 2. Konstituering av stämman 3. Val av protokolljusterare och övervakare

Läs mer

Årsredovisning 2002 V E R K S A M H E T S Ö V E R S I K T 2 0 0 2

Årsredovisning 2002 V E R K S A M H E T S Ö V E R S I K T 2 0 0 2 Årsredovisning 2002 VERKSAMHETSÖVERSIKT 2002 Information till aktieägarna Bolagsstämma :s ordinarie bolagsstämma hålls onsdagen den 12 mars 2003 kl. 16.00 i Helsingfors i Mässcentrums kongressflygel, Mässplatsen

Läs mer

Ordinarie bolagsstämma fredagen den 16 mars 2012 kl. 13.00 Börssalen, Fabiansgatan 14, Helsingfors. Föredragningslista

Ordinarie bolagsstämma fredagen den 16 mars 2012 kl. 13.00 Börssalen, Fabiansgatan 14, Helsingfors. Föredragningslista Ordinarie bolagsstämma fredagen den 16 mars 2012 kl. 13.00 Börssalen, Fabiansgatan 14, Helsingfors Föredragningslista 1. Öppnande av stämman 2. Konstituering av stämman 3. Val av protokolljusterare och

Läs mer

Rapport om löner och belöningar 2011

Rapport om löner och belöningar 2011 WÄRTSILÄ OYJ ABP CORPORATE GOVERNANCE Rapport om löner och belöningar 2011 49 Rapport om löner och belöningar 2011 Styrelsens arvoden Ordinarie bolagsstämman ska årligen besluta om styrelseledamöternas

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS Jaakko Eskola, koncernchef. Wärtsilä PUBLIC Q1 resultatpresentation

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS Jaakko Eskola, koncernchef. Wärtsilä PUBLIC Q1 resultatpresentation WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 217 26.4.217 Jaakko Eskola, koncernchef 1 Wärtsilä PUBLIC 26.4.217 Q1 resultatpresentation Centralt Q1/217 Orderingång 1.413 milj. euro, +11% Omsättning 1.7

Läs mer

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden KALLELSE TILL AHLSTROM ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Ahlstrom Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls torsdagen den 26 mars 2015 kl. 13.00 i Finlandiahuset, Mannerheimvägen 13 e,

Läs mer

Wärtsilä Oyj Abp Årsredovisning 2014

Wärtsilä Oyj Abp Årsredovisning 2014 Wärtsilä Oyj Abp Årsredovisning 2014 En stark gemensam målsättning styr Wärtsiläs verksamhet år 2014. Läs hela rapporten på www.wartsilareports.com/sv-se/2014/ar/ Wärtsilä Oyj Abp Årsredovisning 2014 INNEHÅLL

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER Jaakko Eskola, koncernchef. Wärtsilä PUBLIC Q3 resultatpresentation 2017

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER Jaakko Eskola, koncernchef. Wärtsilä PUBLIC Q3 resultatpresentation 2017 WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 217 25.1.217 Jaakko Eskola, koncernchef 1 Wärtsilä PUBLIC 25.1.217 Q3 resultatpresentation 217 Centralt Q3/217 Orderingång 1.354 milj. euro, +19% Omsättning

Läs mer

WÄRTSILÄ CORPORATION

WÄRTSILÄ CORPORATION WÄRTSILÄ CORPORATION DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 21 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 21.7.21 1 Wärtsilä Centralt Q2/1 Orderingång 1.117 milj. euro (42%) Omsättning 1.131 milj. euro (-15%) Rörelseresultat* 117

Läs mer

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i UPM-Kymmene Oyj kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls onsdagen den 25 mars 2009 kl. 14.30 i Helsingfors Mässcentrum, kongressflygelns ingång, Mässplatsen

Läs mer

Lifetime Performance DELÅRSRAPPORT Januari - Mars 2005

Lifetime Performance DELÅRSRAPPORT Januari - Mars 2005 Lifetime Performance DELÅRSRAPPORT Januari - Mars 2005 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2005 WÄRTSILÄ OYJ ABP CENTRALT UNDER RAPPORTPERIODEN: Omsättningen steg till 570,7 milj. euro (52,7) Rörelseresultatet

Läs mer

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden KALLELSE TILL AHLSTROM ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Ahlstrom Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls onsdagen den 30 mars 2011 kl. 13.00 i Finlandiahuset, Mannerheimvägen 13 e, Helsingfors

Läs mer

Ersättningsförklaring 2011

Ersättningsförklaring 2011 Ersättningsförklaring 2011 Principer för kompensationsarrangemang Idén med kompensationsarrangemangen är att motivera Konecranes anställda till goda prestationer och att öka deras engagemang att uppnå

Läs mer

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade.

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. :S Tid: Plats: Närvarande: [dag] kl. [tid] [plats] Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. 1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN [Närvarande

Läs mer

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden BOLAGSSTÄMMOKALLELSE Aktieägarna i Tecnotree Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls onsdagen den 28 mars 2012 kl. 16.00 på Marina Congress Center, Fennia 1, Skatuddskajen 6, Helsingfors. Emottagandet

Läs mer

Kansi pitää vielä tehdä nätiksi. Wärtsilä Oyj Abp. Resultatpresentation 2015, Jaakko Eskola, koncernchef

Kansi pitää vielä tehdä nätiksi. Wärtsilä Oyj Abp. Resultatpresentation 2015, Jaakko Eskola, koncernchef Kansi pitää vielä tehdä nätiksi Wärtsilä Oyj Abp Resultatpresentation 2015, Jaakko Eskola, koncernchef Centralt 2015 Orderingång 4.932 milj. euro, -3% Omsättning 5.029 milj. euro, +5% Orderingång jmf.

Läs mer

Atria Abp Pressmeddelande 19.3.2010 kl. 9.00

Atria Abp Pressmeddelande 19.3.2010 kl. 9.00 Atria Abp Pressmeddelande 19.3.2010 kl. 9.00 KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Atria Abp kallas till den ordinarie bolagsstämman torsdag 29.4.2010 kl. 13.00 i Finlandiahuset, adress Mannerheimvägen

Läs mer

Av optionsrätterna betecknas 375.000 med signum 2006A, 375.000 med signum 2006B, 375.000 med signum 2006C och 375.000 med signum 2006D.

Av optionsrätterna betecknas 375.000 med signum 2006A, 375.000 med signum 2006B, 375.000 med signum 2006C och 375.000 med signum 2006D. 1 (5) STOCKMANN OYJ ABP:S OPTIONSRÄTTER 2006 Stockmann Oyj Abp:s styrelse (styrelse) har vid sitt möte den 8.2.2006 beslutat att för Stockmann Oyj Abp:s (bolag) ordinarie bolagsstämma den 21.3.2006 föreslå

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2013

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2013 DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 213 BJÖRN ROSENGREN, KONCERNCHEF 24.1.213 Wärtsilä Centralt Q3/213 Orderingång 1.97 milj. euro, -14% Omsättning 1.29 milj. euro, +11% Orderingång jmf. med fakturering,91

Läs mer

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden Helsingfors, Finland, 2014-02-13 14.30 CET -- MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE, 13 februari 2014 kl. 14.30 CET KALLELSE TILL MUNKSJÖ OYJ:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Munksjö Oyj kallas till ordinarie

Läs mer

Resultat före skatter 42,2 40,1 217,3 97,4 1)

Resultat före skatter 42,2 40,1 217,3 97,4 1) Wärtsilä Oyj Apb BÖRSMEDDELANDE 4.5.2005 kl. 8.30 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2005 CENTRALT UNDER RAPPORTPERIODEN: - Omsättningen steg till 570,7 milj. euro (521,7) - Rörelseresultatet förbättrades och

Läs mer

Ägarpolicy för de kommunala bolagen

Ägarpolicy för de kommunala bolagen Ägarpolicy för de kommunala bolagen 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform. De kommunalt ägda

Läs mer

ÅLANDSBANKEN ABP:s OPTIONSRÄTTER 1998

ÅLANDSBANKEN ABP:s OPTIONSRÄTTER 1998 ÅLANDSBANKEN ABP:s OPTIONSRÄTTER 1998 Ålandsbanken Abp:s ordinarie bolagsstämma har 20.03.1998 (vissa villkor ändrade 18.03.1999 och 16.03.2000) beslutat om en emission av optionsrätter enligt följande

Läs mer

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden. 6. Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden. 6. Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse BOLAGSSTÄMMOKALLELSE Aktieägarna i Tecnomen Abp kallas till ordinarie bolagsstämma, som hålls torsdagen den 19 mars 2009 kl. 16.00 i Palace Gourmet, Konferenssalen, Södra kajen 10, 10. vån., Helsingfors.

Läs mer

8. NORVESTIA ABP:S STYRELSENS FÖRSLAG OM BESLUT OM DISPOSITION AV DEN VINST SOM BALANSRÄKNINGEN UTVISAR OCH DIVIDEND- UTDELNING

8. NORVESTIA ABP:S STYRELSENS FÖRSLAG OM BESLUT OM DISPOSITION AV DEN VINST SOM BALANSRÄKNINGEN UTVISAR OCH DIVIDEND- UTDELNING 8. NORVESTIA ABP:S STYRELSENS FÖRSLAG OM BESLUT OM DISPOSITION AV DEN VINST SOM BALANSRÄKNINGEN UTVISAR OCH DIVIDEND- UTDELNING Styrelsen föreslår för bolagsstämman att av moderbolagets utdelningsbara

Läs mer

Inofficiell översättning från finska ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 12.3.2015. Helsingfors Mässcenter, Konferenscentrum, Mässplatsen 1, Helsingfors

Inofficiell översättning från finska ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 12.3.2015. Helsingfors Mässcenter, Konferenscentrum, Mässplatsen 1, Helsingfors :S Tid: kl. 15.00 Plats: Närvarande: Helsingfors Mässcenter, Konferenscentrum, Mässplatsen 1, Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden (Bilaga 1)

Läs mer

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden Bolagsstämmokallelse Aktieägarna i Konecranes Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls torsdagen 31.3.2011 kl. 10.00 i Hyvingesalen (adress: Jussinkuja 1, 05800 Hyvinge, Finland). Dörrarna öppnas

Läs mer

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist. :S Tid: kl. 12.00 Plats: Närvarande: Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden (Bilaga 1) närvarande eller representerade.

Läs mer

Wärtsilä Oyj Abp Årsredovisning 2013

Wärtsilä Oyj Abp Årsredovisning 2013 Wärtsilä Oyj Abp Årsredovisning 2013 Innehåll 03 RAPPORT OM LÖNER OCH BELÖNINGAR 2013 2 Rapport om löner och belöningar 2013 Styrelsens arvoden Ordinarie bolagsstämman ska årligen besluta om styrelsemedlemmarnas

Läs mer

Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2013

Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2013 1 (5) Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2013 Denna utredning över Saga Furs Oyj:s förvaltnings- och styrningssystem har avgivits som en skild berättelse

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP RESULTATPRESENTATION Jaakko Eskola, koncernchef. Wärtsilä PUBLIC Resultatpresentation 2016

WÄRTSILÄ OYJ ABP RESULTATPRESENTATION Jaakko Eskola, koncernchef. Wärtsilä PUBLIC Resultatpresentation 2016 WÄRTSILÄ OYJ ABP RESULTATPRESENTATION 216 27.1.217 Jaakko Eskola, koncernchef 1 Wärtsilä PUBLIC 27.1.217 Resultatpresentation 216 Centralt 216 Stabil orderingång, 4.927 milj. euro Omsättning 4.81 milj.

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 3,0 miljoner passagerare (2,8 milj.) reste med Eckerökoncernens tre passagerarfartyg vilket är fler än någonsin tidigare Ro-ro-verksamheten lider av en svag marknad

Läs mer

3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen. 5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen. 5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Fortum Abp kallas till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 9 april 2013 klockan 14.00 i Finlandiasalen i Finlandiahuset, Mannerheimvägen 13 e, Helsingfors. Ingång

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Fastighets AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att i allmännyttigt syfte

Läs mer

Norvestia Abp BÖRSMEDDELANDE kl (6)

Norvestia Abp BÖRSMEDDELANDE kl (6) Norvestia Abp BÖRSMEDDELANDE 20.12.2004 kl. 12.00 1(6) NORVESTIA HAR BESLUTAT ATT GENOMFÖRA AKTIEEMISSION Norvestia Abp:s styrelse har fattat beslut om genomförande av aktieemission med stöd av den extra

Läs mer

4.2.2015. 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar samt verkställande direktören och dennes ställföreträdare

4.2.2015. 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar samt verkställande direktören och dennes ställföreträdare 1 (5) Kallelse till Fortum Abp:s ordinarie bolagsstämma 2015 Aktieägarna i Fortum Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls tisdagen den 31 mars 2015 klockan 14.00 i Finlandiasalen i Finlandiahuset,

Läs mer

Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag)

Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag) Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag) Ahlstrom Abp, sammanfattning av BÖRSMEDDELANDE, 3.2.2010 kl. 12.10 Detta är en sammanfattning av bokslutsmeddelandet. Det fullständiga meddelandet för 2009 finns på

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB Organisationsnummer 556528-3248 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Energi och Miljö AB:s verksamhet är, enligt bolagsordningen att - bedriva

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Stadsnät AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari - december 1998

Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Sidan 1 av 4 Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Framgångsrik omstrukturering har gett önskad effekt Fördubblade intäkter och kraftigt förbättrat resultat Rörelseintäkterna ökade med 100 procent

Läs mer

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 1 Sammanfattning av delårsrapport (koncernen) Andra kvartalet 2014-10-01 till 2014-12-31 (tkr) Nettoomsättningen uppgick till 6 712 Rörelseresultatet

Läs mer

Styrning. Rapport om löner och belöningar Wärtsilä Oyj Abp Årsredovisning 2016 Styrning 2

Styrning. Rapport om löner och belöningar Wärtsilä Oyj Abp Årsredovisning 2016 Styrning 2 Wärtsilä Oyj Abp Årsredovisning 2016 Styrning 2 Styrning Rapport om löner och belöningar 2016 03 Wärtsilä Oyj Abp Årsredovisning 2016 Styrning 3 Rapport om löner och belöningar 2016 Styrelsens arvoden

Läs mer

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist. :S Tid: kl. 14.00 Plats: Närvarande: Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden (Bilaga 3) närvarande eller representerade.

Läs mer

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016 STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT Finansiell utveckling januari mars 2016 Orderingången ökade med 7 % till 45,7 mkr (42,9 mkr) Orderstocken

Läs mer

WÄRTSILÄ UNDER 2010: Omsättning 4,6 miljarder euro Ca 17.500 anställda 160 enheter i 70 länder Aktier noterade på NASDAQ OMX i Helsingfors, Finland

WÄRTSILÄ UNDER 2010: Omsättning 4,6 miljarder euro Ca 17.500 anställda 160 enheter i 70 länder Aktier noterade på NASDAQ OMX i Helsingfors, Finland DETTA ÄR WÄRTSILÄ ÄR EN VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV KOMPLETTA KRAFTLÖSNINGAR FÖR MARIN- OCH ENERGIMARKNADERNA. LÖSNINGARNA STÖDER KUNDEN UNDER PRODUKTENS HELA LIVSCYKEL. MED BETONING PÅ TEKNISK INNOVATION

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

TILLÄGGSINFORMATION I SAMBAND MED FÖRSLAGET AV NOMINERINGS- OCH KOMPENSATIONSKOMMITTÉN TILL STYRELSENS SAMMANSÄTTNING

TILLÄGGSINFORMATION I SAMBAND MED FÖRSLAGET AV NOMINERINGS- OCH KOMPENSATIONSKOMMITTÉN TILL STYRELSENS SAMMANSÄTTNING TILLÄGGSINFORMATION I SAMBAND MED FÖRSLAGET AV NOMINERINGS- OCH KOMPENSATIONSKOMMITTÉN TILL STYRELSENS SAMMANSÄTTNING Stig Gustavson f. 1945 Styrelseordförande sedan 2005. Styrelsemedlem sedan 1994 och

Läs mer

Tredje kvartalet 2016

Tredje kvartalet 2016 Tredje kvartalet 2016 Periodens omsättning uppgick till 23 010 T (23 464 T ) Periodens rörelseresultat uppgick till 309 T (488 T ) Periodens resultat uppgick till 183 T ( 336T ) Resultat per aktie 0,012

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut under punkt 13 på dagordningen vid årsstämma i Swedish Match AB den 28 april 2009

Styrelsens förslag till beslut under punkt 13 på dagordningen vid årsstämma i Swedish Match AB den 28 april 2009 BILAGA 5 Styrelsens förslag till beslut under punkt 13 på dagordningen vid årsstämma i Swedish Match AB den 28 april 2009 Bakgrund 1999 beslutade styrelsen att införa ett köpoptionsprogram i Swedish Match.

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ett långsiktigt incitamentsprogram 2015 (LTIP 2015)

Styrelsens förslag till beslut om ett långsiktigt incitamentsprogram 2015 (LTIP 2015) Styrelsens förslag till beslut om ett långsiktigt incitamentsprogram 2015 (LTIP 2015) Bakgrund och sammanfattning Löner och andra anställningsvillkor i Scandi Standard AB (publ) ("Bolaget") och Bolagets

Läs mer

Tabellen nedan visar antalet aktier som utestående optioner per den 28 januari 2015 berättigar till och det vägda genomsnittliga lösenpriset 1 :

Tabellen nedan visar antalet aktier som utestående optioner per den 28 januari 2015 berättigar till och det vägda genomsnittliga lösenpriset 1 : Information om incitamentsprogram i Orexo AB Aktiebaserade incitamentsprogram Orexo AB ( Orexo ) har infört aktiebaserade incitamentsprogram som består av teckningsoptioner och personaloptioner avsedda

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Halmstads Stadsnät AB skall enligt bolagsordningen ha till föremål för sin verksamhet att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014

Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014 Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014 Bakgrund och skälen för förslaget Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att nyckelpersoner

Läs mer

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsen för Dedicare AB (publ) ( Bolaget ) föreslår att årsstämman den 24 april 2012 fattar beslut om att anta ett incitamentsprogram 2012/2015 i

Läs mer

Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet.

Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet. MIRIS HOLDING AB (publ) - Delårsrapport per 2008-03-31 Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet.

Läs mer

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget:

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget: Punkt 8(c) s i, org. nr. 556313-4583, fullständiga förslag till beslut om utdelning för år 2010, inklusive motiverat yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen (2005:551) föreslår att utdelning för 2010

Läs mer

Antalet aktier och röster Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 16 724 600.

Antalet aktier och röster Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 16 724 600. Aktieägarna i ework Scandinavia AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 26 april 2010 klockan 14.00 på Rica Hotel Stockholm, Slöjdgatan 7 i Stockholm. Rätt att delta i stämman och instruktioner

Läs mer

Inofficiell översättning från finska ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA Helsingfors Mässcenter, Konferenscentrum, Mässplatsen 1, Helsingfors

Inofficiell översättning från finska ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA Helsingfors Mässcenter, Konferenscentrum, Mässplatsen 1, Helsingfors :S Tid: kl. 15.00 Plats: Närvarande: Helsingfors Mässcenter, Konferenscentrum, Mässplatsen 1, Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden (Bilaga 1)

Läs mer

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden Bolagsstämmokallelse Aktieägarna i Konecranes Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls torsdagen den 21.3.2013 kl. 10.00 i Hyvingesalen (adress: Jussinkuja 1, 05800 Hyvinge). Dörrarna öppnas för

Läs mer

Caverion Lönsam tillväxt från livscykellösningar

Caverion Lönsam tillväxt från livscykellösningar Lönsam tillväxt från livscykellösningar Fredrik Strand, Koncernchef Börskväll i Helsingfors 16.11.2015 Megatrender stödjer vår tillväxt Mer teknik i byggnader I dagsläget är ca 40 60 % av fastigheternas

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Händelser som präglade året

Händelser som präglade året Årsstämma 2014 Färs & Frosta Sparbank Arena i Lund den 28 april Lars Renström VD och koncernchef Händelser som präglade året Fortsatt osäkerhet i världsekonomin Ökande efterfrågan inom varvsindustrin Fortsatt

Läs mer

Inofficiell översättning från finska

Inofficiell översättning från finska :S Tid: kl. 15.00 Plats: Närvarande: Kongressflygeln, Helsingfors Mässcenter, Mässplatsen 1, Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Bästa Q1 i företagets historia

Bästa Q1 i företagets historia Delårsrapport 2013-07-01 till 2013-09-30 TiksPac AB (publ) 556856-0063 Bästa Q1 i företagets historia TiksPac-konceptet gör skillnad och skapar attityder som säger att det inte är okej att skräpa ner!

Läs mer

1. De i bolagsordningens 10 och aktiebolagslagens 5 kap. 3 nämnda ärenden som ankommer på den ordinarie bolagsstämman

1. De i bolagsordningens 10 och aktiebolagslagens 5 kap. 3 nämnda ärenden som ankommer på den ordinarie bolagsstämman Kallelse till bolagsstämma Aktieägarna i Konecranes Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls torsdagen den 13.3.2008 kl. 11.00 i bolagets auditorium på adressen Koneenkatu 8, 05830 Hyvinge. PÅ

Läs mer

Tabellen nedan visar antalet aktier som utestående optioner per den 30 juni 2015 berättigar till och det vägda genomsnittliga lösenpriset 1 :

Tabellen nedan visar antalet aktier som utestående optioner per den 30 juni 2015 berättigar till och det vägda genomsnittliga lösenpriset 1 : Information om incitamentsprogram i Orexo AB Aktiebaserade incitamentsprogram Orexo AB ( Orexo ) har infört aktiebaserade incitamentsprogram som består av teckningsoptioner och personaloptioner avsedda

Läs mer

Alfa Laval Slide 0.

Alfa Laval Slide 0. Alfa Laval Slide 0 Årsstämma 2013 Färs & Frosta Sparbank Arena i Lund den 23 april Lars Renström VD och koncernchef 1 Nya rekordnivåer under 2012 Första halvåret Andra halvåret Helåret 2012 Orderingången

Läs mer

Verkställande direktören, Laurent Leksell redogjorde för utvecklingen av företaget under verksamhetsåret 2001/02, som var mycket händelserikt.

Verkställande direktören, Laurent Leksell redogjorde för utvecklingen av företaget under verksamhetsåret 2001/02, som var mycket händelserikt. PRESSMEDDELANDE Stockholm den 30 september 2002 ELEKTAS ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2002 Verkställande direktören, Laurent Leksell redogjorde för utvecklingen av företaget under verksamhetsåret 2001/02, som

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

15. STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN. Styrelsen föreslår för bolagsstämman att bolagsordningen ändras enligt följande: ---

15. STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN. Styrelsen föreslår för bolagsstämman att bolagsordningen ändras enligt följande: --- 15. STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN Styrelsen föreslår för bolagsstämman att bolagsordningen ändras enligt följande: - 4 i bolagets bolagsordning gällande avstämningsdag tas bort, och

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALLANDS HAMNAR HALMSTAD AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALLANDS HAMNAR HALMSTAD AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALLANDS HAMNAR HALMSTAD AB Org nr 556008-5374 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Hallands Hamnar Halmstad AB:s verksamhet är, enligt bolagsordningen, att tillhandahålla hamnanläggningar

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 25.3.2010 Pekka Lundmark Verkställande direktör Beläggningsgraden: EU27 och USA 86 84 82 80 78 Capacity utilisation of manufacturing in EU EU27: Beläggningsgraden inom tillverkningsindustrin

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner.

Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner. Styrelsens för Mr Green & Co AB:s förslag till beslut om emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare med mera Styrelsen för Mr Green

Läs mer

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef Årsstämma 2 maj 2006 Lars Pettersson VD och Koncernchef Mina damer och herrar! Ärade aktieägare! Den film som vi precis såg var en kort inblick i hur vi arbetar i östra Europa, där vi under många år har

Läs mer