Information till aktieägarna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information till aktieägarna"

Transkript

1 Årsredovisning 2000

2 Information till aktieägarna BOLAGSSTÄMMA :s ordinarie bolagsstämma hålls tisdagen den 20 mars 2001 kl. 16 i Helsingfors i Finlandia-husets kongressflygel. Aktieägare som senast den 9 mars 2001 är antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som förs av Finlands Värdepapperscentral Ab har rätt att delta i bolagsstämman. Även aktieägare vars aktier inte har överförts till värdeandelssystemet har rätt att delta i bolagsstämman, förutsatt att aktieägaren var antecknad i bolagets aktieägarförteckning före den 26 februari I detta fall skall aktieägaren på bolagsstämman förete aktiebrev eller annan utredning över att äganderätten till aktierna inte registrerats på ett värdeandelskonto. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman bör anmäla sig senast den 16 mars 2001 före kl. 16. Anmälan sker antingen per post till Aktieregistret PB Helsingfors eller per telefon /Aila Aho. Den som med stöd av fullmakt önskar utöva aktieägares rösträtt vid bolagsstämman ombeds inlämna fullmakten till bolaget före anmälningstidens utgång. DIVIDEND Styrelsen föreslår för bolagsstämman att den normala dividenden för räkenskapsåret 2000 blir 0,65 euro per aktie. Därutöver föreslås en extradividend på 2,00 euro per aktie. Tillsammans blir dividenden 2,65 euro per aktie. Avstämningsdagen är den 23 mars 2001 och betalningen sker den 30 mars 2001, om styrelsens förslag blir godkänt. Till aktieägare som inte överfört sina aktier till värdeandelssystemet betalas utdelningen när aktierna är registrerade i systemet. ÅRSREDOVISNING FÖR 2000 Denna årsredovisning kan erhållas även på finska och engelska. Årsredovisningen publiceras också på Wärtsiläs hemsida på Internet, Wärtsiläs dotterbolag Imatra Steel ger ut sin årsredovisning på finska och engelska. DELÅRSRAPPORTER UNDER 2001 Wärtsilä offentliggör tre delårsrapporter under 2001: januari-mars januari-juni januari-september Delårsrapporterna publiceras på svenska, finska och engelska på Wärtsiläs hemsida på Internet. På begäran sänds delårsrapporten per post. Beställning av delårsrapporten: tel eller genom Internet, BÖRSMEDDELANDEN Börsmeddelanden finns omedelbart efter publiceringen tillgängliga på Internet på svenska, finska och engelska.

3 Innehåll Wärtsilä i korthet Strategi och mål Koncernchefens översikt Styrelse Direktion Corporate Governance Wärtsiläs värden Power-divisionerna Kostnadseffektivitet genom flexibel produktion Marinmotorer & Licensverksamhet Nya trender inom varvsindustrin Wärtsiläs totallösningar för varv och rederier Kraftverk Energiproduktionen närmare konsumenten Kombinerad el- och värmeproduktion Service Förebyggande underhåll allt viktigare Effektivare kundservice med Internet Teknologi & miljö Nya teknologier minskar miljöbelastning Imatra Steel Innehav Aktier och aktieägare Styrelsens verksamhetsberättelse Koncernens bokslut Moderbolagets bokslut Redovisningsprinciper Noter till bokslutet Styrelsens förslag Revisionsberättelse Femårsöversikt Formler för nyckeltal Finansiell riskhantering Koncernledningen och divisionernas ledningsgrupper Viktigaste meddelanden 2000 i korthet Ordlista Finansanalytiker Adresser 1

4 Wärtsilä i korthet Wärtsilä Beskrivning Wärtsilä är världens ledande leverantör av propulsionssystem för fartyg och en betydande leverantör av kraftverk för decentraliserad energiproduktion samt av tillhörande service. Till koncernen hör dessutom en nordisk tillverkare av specialstål samt betydande aktieinnehav som stöder utvecklingen av kärnverksamheten. Strategi Power for land and sea Marinmotorer & Licensverksamhet Wärtsilä levererar maskinrum, integrerade propulsionssystem samt huvud- och hjälpmotorer med tillhörande service- och drifttjänster för alla typer av fartyg och offshoretillämpningar. The Ship Power Supplier Världens ledande tillverkare av kraft- och propulsionssystem för fartyg, samt ledare inom miljöanpassad teknik Kraftverk Wärtsilä levererar gas- och oljedrivna kraftverk inom effektområdet MW. Kraftverken lämpar sig för produktion av basenergi, utjämning av belastningstoppar, kombinerad el- och värmeproduktion samt gaskompression. Kraftverken levereras som nyckelfärdiga lösningar och kunden erbjuds även långsiktiga service- och driftavtal för dessa. Power for a changing world Kraftverkslösningar för decentraliserad energiproduktion snabbt, smidigt och skonsamt mot miljön Service Wärtsiläs serviceverksamhet är uppbyggd kring de motorer och kraftverk som koncernen levererat världen över. Serviceverksamheten är ett sätt att stödja kunderna under produkternas hela livscykel. Genom sina dotterbolag har Wärtsilä lokal närvaro i omkring 50 länder. Simply better performance Säkerställning av livslång effektivitet hos kundens system Imatra Steel Imatra Steel är ett specialstålbolag inom Wärtsilä som tillverkar bl.a. rund-, fyrkantsoch plattstänger, smidda motor- och framaxelkomponenter, bladfjädrar och rörkrängningshämmare. Företagets kunder består av den europeiska bil- och verkstadsindustrin. Specialstål för bil- och verkstadsindustrin Innehav Wärtsilä innehar andelar i Sanitec, Assa Abloy och Wärtsilä Fastigheter. Wärtsiläs ägarandelar: Assa Abloy 16,4% Sanitec 46,7% Wärtsilä Fastigheter 100% Aktieinnehaven skapar ekonomiska resurser för att utveckla kärnverksamheten, Power-divisionerna. 2

5 Nyckeltal 2000 Wärtsilä ute i världen Omsättning 2.706,8 milj. euro Rörelsevinst 367,1 milj. euro Resultat före extraordinära poster 336,1 milj. euro Balansomslutning 2.465,3 milj. euro Nettoskuldsättningsgrad 0,60 Antal anställda vid utgången av året Omsättning per affärsområde 2000 Kraftverksdivision 34% (32%) Marinmotorer & Licensverksamhetsdivision 29% (31%) Servicedivision 28% (28%) Imatra Steel 8% (8%) Övriga 1% (1%) Omsättning 719,7 milj. euro Orderingång 878,9 milj. euro Orderstock vid utgången av året 888,1 milj. euro Wärtsiläs marknadsandel inom marinmotorer Wärtsilä 28% (29%) Övriga motortillverkare 72% (71%) Inkl. fartygens huvud- och hjälpmotorer Motororders 6/1999-5/2000 Totalmarknaden MW (+38%) Omsättning 834,6 milj. euro Orderingång 851,0 milj. euro Orderstock vid utgången av året 518,5 milj. euro Wärtsiläs marknadsandel inom kraftverk Wärtsilä 7% (10%) Gasturbiner 52% (40%) Övriga motortillverkare 41% (50%) Motor- och gasturbinorders (1-60 MW) för kraftverk (från juni 1999 till maj 2000) Totalt MW (+51 %) Omsättning 702,0 milj. euro Antal anställda vid utgången av året Drifttjänstkontrakt MW Wärtsiläs motorbestånd MW Kraftverk Marinmotorer Högvarviga Medelvarviga Lågvarviga Omsättning 194,1 milj. euro Rörelsevinst 17,4 milj. euro Resultat före extraordinära poster 14,5 milj. euro Antal anställda vid utgången av året Geografisk fördelning av Imatra Steels omsättning 2000 Finland 16% (16%) Övriga Norden 37% (38%) Övriga EU-länder 44% (44%) Resten av världen 2% (2%) Marknadsvärdet av Wärtsiläs innehav : Assa Abloy 1.207,9 milj. euro Sanitec 247,2 milj. euro Wärtsilä Fastigheter, bokvärde 27,5 milj. euro. Den relativa kursutvecklingen av Assa Abloy och Sanitec Assa Abloy Sanitec 3

6 STRATEGI MISSION VISION Wärtsiläs strategi MISSION Vi vill främja globala sjötransporter och energiproduktion genom att utveckla utrustning och tjänster som gör det möjligt att effektivt och med minimal miljöpåverkan utvinna energi ur fossila bränslen. VISION Wärtsilä är världens ledande leverantör av propulsionssystem för fartyg och en betydande leverantör av kraftverk för decentraliserad energiproduktion samt av tillhörande service. Vår mission och vår vision innebär att vi tar ansvar för totala funktionen av de system vi levererat, har ett vidsträckt servicenät som vi ständigt utvecklar för att skapa mervärde för våra kunder, baserar vår verksamhet på ett nätverk av seriösa samarbetspartners och på långfristiga kontrakt, utvecklar produkter som lever upp till de strängaste miljönormerna, skapar värde för våra aktieägare. Wärtsiläs koncernstruktur Innehav Power-divisionerna Marinmotorer & Licensverksamhet Kraftverk Service Teknologi Imatra Steel Sanitec Assa Abloy Tillverkning 4

7 MÅL Mål OPERATIVA MÅL Wärtsiläs mål är att vara globalt ledande leverantör av kraft- och propulsionssystem för fartyg. På engelska beskrivs detta mål med orden: The Ship Power Supplier. I krafverksleveranser strävar Wärtsilä efter att öka andelen levererade gaskraftverk så att de utgör hälften av alla kraftverksleveranser. Servicedivisionens årliga tillväxtmål är 10-15% så att den utgör över 1/3 av Power-divisionernas omsättning. I Marinmotorer & Licensverksamhet och Kraftverk är Wärtsiläs årliga tillväxtmål 4%. EKONOMISKA MÅL Wärtsiläs mål är att växa. Den organiska tillväxten skall vara i genomsnitt 7%. Ytterligare tillväxt eftersträvas genom förvärv. Wärtsiläs mål är att förbättra resultatet så att rörelsevinsten utgör 7-8% av omsättningen. Soliditetsmålet är 40%. DIVIDENDPOLITIK Enligt målsättningen ska dividenden utgöra 50% av det operativa resultatet per aktie. Resultat OMSÄTTNING 2000, FORTLÖPANDE VERKSAMHET Kraftverksdivision 33,6% Marinmotorer & Licensverksamhetsdivision 29,0% Servicedivision 28,3% Imatra Steel 7,8% Övriga 1,3% NYCKELTAL År De senaste kvartalen Milj. euro /00 4-6/00 7-9/ /00 Omsättning 2.602, , ,8 756,0 596,1 597,9 756,8 Rörelsevinst 87,6 272,7 367,1 136,9 28,4 153,3 48,5 Resultat före extraordinära poster 44,9 237,0 336,1 133,9 16,5 134,8 50,9 Resultat per aktie, euro 0,45 2,43 4,20 1,54 0,16 1,83 0,67 Balansomslutning 2.581, , , , , , ,3 Räntebärande främmande kapital (brutto) 686,8 794,3 485,0 726,2 622,2 555,9 485,0 Konvertibelt kapitallån 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 Kassa och bank 83,9 110,3 118,9 83,2 70,7 155,1 118,9 Anställda i slutet av perioden

8 KONCERNCHEFENS ÖVERSIKT Koncernchefens översikt Ärade aktieägare Verksamhetsåret 2000 var i många avseenden framgångsrikt för Wärtsiläkoncernen. Inom kärnan av vår verksamhet, Power-divisionerna, lyckades vi nå vårt främsta mål då lönsamheten märkbart förbättrades. Samtidigt förstärktes koncernens ställning som leverantör av kraftsystem för fartyg och serviceverksamhetens betydelse ökade. Det målmedvetna arbetet för att öka kraftverksförsäljningen och förbättra dess lönsamhet bar också frukt: leveranserna steg till 835 milj. euro dvs. över MW, vilket är 31% mer än året innan. Koncernens specialståldivision, Imatra Steel, uppnådde en god lönsamhet trots den svaga prisutvecklingen på specialstål. Power-divisionerna (tidigare Wärtsilä NSD) uppnådde ett positivt resultat efter tre förlustår. Koncernens operativa resultat steg som en följd av detta till 1,25 euro per aktie (0,05 år 1999). Därutöver realiserades ett resultat av engångsnatur på 2,95 euro per aktie (2,38) närmast som en följd av försäljning av aktier i Assa Abloy. Koncernresultatet blev därmed totalt 4,20 euro per aktie (2,43). Koncernens kassaflöde under perioden var starkt. Rörelseverksamheten genererade 140,3 milj. euro medan investeringarna i produktionen var 56,0 milj. euro. Då man ytterligare beaktar det kassaflöde, som försäljningen av aktier inbringade, förbättrades nettoskuldsättningsgraden klart. Arbetet med att göra koncernens struktur klarare och mer fokuserad har fortsatt. Wärtsiläs andel av Sanitec sjönk till 46,7% i och med att 10,9 miljoner Sanitecaktier utdelades som dividend till Wärtsiläs aktieägare enligt den ordinarie bolagsstämmans beslut. Antalet motsvarar 17,5% av Sanitecs aktiekapital. Sanitec är därmed inte längre ett dotterbolag. 6

9 Även andelen i Assa Abloy sjönk när vi i två repriser sålde sammanlagt 1/6 av vårt innehav eller 12 miljoner aktier. Med sina närmare 58 miljoner aktier är Wärtsilä dock fortfarande Assa Abloys största ägare. Vårt innehav motsvarar 16,4% av aktiekapitalet och 29,1% av antalet röster i bolaget. Börsvärdet av detta innehav var den sammanlagt milj. euro (943). Den extradividend som våren 2000 utdelades i form av Sanitecaktier samt försäljningen av Assa Abloy-aktier är ett led i den strategi enligt vilken Wärtsilä koncentrerar sina resurser till verkstadsindustri. Till den del de finansiella resurserna överstiger de behov vi har för att utveckla och skapa tillväxt inom kärnverksamheten delas de ut till aktieägarna. Under året antog moderbolaget och samtidigt hela koncernen namnet Wärtsilä. Metra, som i tio års tid tjänat som namnet för ett konglomerat fick vika för Wärtsilä, ett produktnamn som är välkänt över hela världen. Även koncernens Power-divisioner, vilka tidigare gick under namnet Wärtsilä NSD återkänns nu under namnet Wärtsilä. Förkortningen NSD, vars ursprung ligger i bolaget New Sulzer Diesel vilket införlivades i koncernen år 1997, används inte längre även om vi också i fortsättningen starkt satsar på utveckling och försäljning också av Sulzer-motorer. Genom att förenhetliga koncernens och dess dotterbolags namn med namnet på de produkter och den service vi tillhandahåller uppnås betydande kostnadsinbesparingar samtidigt som namnets genomslagskraft förbättras. Ledningsstrukturen inom Power-divisionerna utvecklades och ledningen förstärktes så att divisionerna allt mer självständigt riktar sin verksamhet mot det egna, globala kundsegmentet. Vi anser det viktigt att våra kunder får en enhetlig service oberoende av sitt geografiska läge. Det strategiska linjevalet är klart. Vårt mål är att utvecklas till den ledande leverantören av propulsionssystem för fartyg och en betydande leverantör av kraftverk som lämpar sig för decentraliserad produktion av el och värme. Service och reservdelar borde alltid överstiga 1/3 av vår försäljningsvolym. Vi strävar efter en genomsnittlig volymökning på sju procent årligen och räknar med att uppnå ett rörelseresultat som motsvarar 7-8% av omsättningen under år Ärade aktieägare, vi är övertygade om att utvecklingen under år 2001 skall föra oss i riktning mot dessa långsiktiga mål. Jag vill tacka våra kunder för det förtroende och den lojalitet Ni visat våra produkter och vår service. Jag tackar också våra aktieägare för Ert förtroende för bolaget samt hela koncernens personal för Er betydande arbetsinsats till förmån för bolaget. Februari 2001 Ole Johansson 7

10 STYRELSE Från vänster: Robert G. Ehrnrooth, Georg Ehrnrooth, Göran J. Ehrnrooth, Jaakko Iloniemi, Paavo Pitkänen, Christoffer Taxell, Vesa Vainio. Styrelse Robert G. Ehrnrooth, ordförande, f Ekon.lic. Styrelseordförande i Oy Lohja Ab Styrelseordförande i från I tur att avgå Styrelseledamot i Finnair Abp och Fiskars Oyj Abp. Innehar aktier i Wärtsilä. Georg Ehrnrooth, f Dipl.ing., bergsråd. Tidigare koncernchef för. Styrelseledamot i från I tur att avgå Styrelseordförande i Assa Abloy AB och Sanitec Oyj Abp, styrelseledamot i Nokia Abp, Försäkringsbolaget Sampo-Leonia Abp och Sandvik AB samt ledamot i Rautaruukki Oyj:s förvaltningsråd. Innehar aktier i Wärtsilä samt optionsbevis som berättigar till teckning av aktier. Göran J. Ehrnrooth, f Dipl.ekon., bergsråd. Styrelseordförande i Fiskars Oyj Abp. Styrelseledamot i från I tur att avgå Styrelseledamot i Assa Abloy AB och ledamot i Rautaruukki Oyj:s förvaltningsråd. Innehar aktier i Wärtsilä. Jaakko Iloniemi, f Pol.mag., minister. Styrelseledamot i Wärtsilä Oyj Abp från I tur att avgå Innehar inte aktier i Wärtsilä. Paavo Pitkänen, f Fil.mag. Verkställande direktör för Ömsesidiga pensionsförsäkringsbolaget Varma- Sampo. Styrelseledamot i Wärtsilä Oyj Abp från I tur att avgå Styrelseledamot i Stora Enso Oyj, Försäkringsbolaget Sampo-Leonia Abp och Partek Oyj Abp, ledamot i Alma Media Abp:s förvaltningsråd. Innehar inte aktier i Wärtsilä. Christoffer Taxell, f Jur.kand., minister. Koncernchef för och styrelseledamot i Partek Oyj Abp. Styrelseledamot i från I tur att avgå Styrelseledamot i Stockmann Oyj Abp och Försäkringsbolaget Sampo-Leonia Abp. Innehar 700 aktier i Wärtsilä. Vesa Vainio, viceordförande, f Vicehäradshövding. Ordförande i Nordea AB:s styrelse. Styrelseledamot i från I tur att avgå Styrelseledamot i Nokia Abp och UPM-Kymmene Abp. Innehar inte aktier i Wärtsilä. 8

11 DIREKTION Från vänster: Ole Johansson, Sven Bertlin, Pekka Ahlqvist, Christian Andersson, Tage Blomberg, Matti Kleimola, Raimo Lind, Mikael Mäkinen Wärtsiläs direktion Ole Johansson, f Dipl.ekon. Koncernchef. Anställd i företaget sedan 1981, samt under åren Innehar Wärtsiläaktier. Sven Bertlin, f Dipl.ekon. Vice verkställande direktör. Direktör, tillverkning, kvalitet och inköp. Anställd i företaget sedan Innehar Wärtsiläaktier. Optionsbevis som berättigar till teckning av aktier. Christian Andersson, f Jur.kand. Direktör, personal, administration och externa relationer, direktionens sekreterare. Anställd i företaget sedan Innehar 120 Wärtsiläaktier. Optionsbevis som berättigar till teckning av aktier. Tage Blomberg, f Ingenjör. Direktör, service och drifttjänster. Anställd i företaget sedan Innehar Wärtsiläaktier. Raimo Lind, f Ekon.mag. Ekonomi- och finansdirektör. Anställd i företaget sedan 1998 samt under Innehar Wärtsiläaktier. Mikael Mäkinen, f Dipl.ing. Direktör, marinmotorer och licensverksamhet. Anställd i företaget sedan Innehar inte aktier i Wärtsilä. Pekka Ahlqvist, f Dipl.ing., Direktör, kraftverk. Anställd i företaget sedan Innehar inte aktier i Wärtsilä. Matti Kleimola, f Tekn. lic. Professor, direktör, teknologi och miljö. Anställd i företaget sedan Innehar Wärtsiläaktier. 9

12 CORPORATE GOVERNANCE Corporate Governance I enlighet med Helsingfors börs rekommendation av den 2 oktober 1997 följer finska Centralhandelshammarens och Industrins och Arbetsgivarnas Centralförbunds förvaltningsinstruktion för publika aktiebolag. STYRELSEN Styrelsen, som består av 5-8 ordinarie ledamöter, ansvarar för att bolagets förvaltning och verksamhet är ändamålsenligt organiserad. Styrelseledamöterna utses av ordinarie bolagsstämman. Styrelseledamöternas mandatperiod utgår vid slutet av tredje ordinarie bolagsstämman efter den bolagsstämma där de blivit invalda. Styrelsen utser inom sig en ordförande och en vice ordförande för en period som varar till slutet av nästa ordinarie bolagsstämma. Uppgifter om styrelseledamöterna, deras person- och andra uppgifter samt aktieinnehav lämnas på sida 8. Principerna för styrelsearbetet har fastställts i en arbetsordning som godkänts av styrelsen. I den definieras också de viktigaste uppgifterna och arbetsprinciperna för de av styrelsen tillsatta utskotten. Utskotten har inga egna beslutsbefogenheter utan har till uppgift att bereda ärenden för handläggning och beslut av styrelsen. År 2000 sammanträdde styrelsen 11 gånger. Ordförande var Robert G. Ehrnrooth och vice ordförande Vesa Vainio. I likhet med de senaste åren tillsatte styrelsen tre utskott: ett planeringsutskott för koncernens strategiska planering, ett revisionsutskott för bokslut och ekonomisk kontroll samt ett personaladministrativt utskott för löner och andra personalfrågor. Planeringsutskottet: Robert G. Ehrnrooth, Vesa Vainio, Georg Ehrnrooth, Göran J. Ehrnrooth och Jaakko Iloniemi Revisionsutskottet: Robert G. Ehrnrooth, Georg Ehrnrooth, Göran J. Ehrnrooth och Paavo Pitkänen Personaladministrativa utskottet: Robert G. Ehrnrooth, Georg Ehrnrooth och Christoffer Taxell VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN Styrelsen utser verkställande direktören och vid behov en eller flera vice verkställande direktörer. Verkställande direktören är samtidigt koncernchef. Bolaget har för närvarande en vice verkställande direktör, som också har utsetts till verkställande direktörens ställföreträdare. DIREKTIONEN Verkställande direktören, vice verkställande direktören, divisionscheferna, ekonomi- och finansdirektören samt administrative direktören utgör tillsammans bolagets direktion. Direktionen utses av styrelsen som också fastställer direktionens löne- och andra anställningsvillkor. Direktionen sammanträder under ledning av verkställande direktören för att behandla företagets strategiska frågor, investeringar, produktpolicy, koncernens struktur och styrsystem samt övervaka verksamheten. De divisionschefer som hör till direktionen svarar för lönsamheten och försäljningsvolymen inom var sin globala division med hjälp av koncernens dotterbolag i olika länder. Uppgifter om direktionsledamöterna lämnas på sida 9. KONCERNLEDNINGEN Till koncernledningen hör förutom direktionsmedlemmarna även de ansvariga direktörerna för koncernfunktionerna samt verkställande direktören för Imatra Steel. 10

13 Koncernledningen sammanträder under ledning av verkställande direktören, i olika sammansättningar beroende på vilket ärende som behandlas, för att förbereda förslag till styrelsen samt för att behandla frågor som gäller information, kompetensutveckling, kvalitet, datasystem och andra förekommande utvecklingsfrågor, relationer till licenstagare och andra intressenter samt frågor som gäller Imatra Steel. Uppgifter om dessa medlemmar av koncernledningen lämnas på sid. 78. ADVISORY BOARD Vid Power-divisionernas strategiska frågor fungerar den rådgivande Advisory Board som stöd åt ledningen. Medlemmarna i Advisory Board är Georg Ehrnrooth, ordförande, Corrado Antonini, Jannik Lindbaek och Peter Sulzer. DIVISIONERNAS LEDNINGSGRUPPER Till stöd för sin verksamhet har varje divisionschef en ledningsgrupp. Uppgifter om medlemmarna i divisionernas ledningsgrupper lämnas på sid Imatra Steels verksamhet övervakas av en egen styrelse. DOTTERBOLAGENS VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRER Dotterbolagens verkställande direktörer ansvarar för att de lokala service-, försäljnings- och produktionsresurserna är rätt dimensionerade i förhållande till divisionernas behov och att verksamheten uppfyller normerna i koncernens kvalitetssystem samt att verksamheten följer gällande lag och affärspraxis i respektive land. PERSONER I INSYNSSTÄLLNING Wärtsilä följer den insiderinstruktion för börsnoterade företag som godkänts av Helsingfors börs den 28 oktober Den 15 februari 2000 fattade styrelsen beslut om att införa insiderinstruktionen den 1 mars Insynsställning inom Wärtsilä har förutom sådana som i lag definieras såsom personer i insynsställning även direktionsledamöterna och en del av den övriga koncernledningen. Uppgifter om dessa personers aktieinnehav fås genom Finlands Värdepapperscentrals SIRE-system, adress Finlands Värdepapperscentral Ab, Södra esplanaden 20, Helsingfors, tfn INCENTIVESYSTEM FÖR LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE Med fullmakt av bolagsstämman 1996 emitterade bolaget ett optionslån med ett nominellt värde av mark ( euro) till ledande befattningshavare. Rätten att teckna aktier började och upphör , då lånet återbetalas. Teckningskursen är 13,49 euro. Lånet tecknades av 34 ledande befattningshavare inom koncernen och divisionerna. Dessutom har koncernen ett bonussystem för ledande befattningshavare, som tillämpas i moderbolaget, i divisionerna och dotterbolagen. Bonusen baserar sig antingen på bolagets resultat per aktie eller divisionens resultat samt på överenskomna individuella mål. Bonussystemet gäller ca 500 direktörer och chefer. Styrelsen föreslår för bolagsstämman den emission av optionsrätter till Wärtsiläkoncernens nyckelpersoner. Antalet optionsrätter föreslår vara och de berättigar till teckning av samma antal B-aktier i Wärtsilä Oyj Abp. Aktierna som kan tecknas på basen av optionsrätterna utgör 2,7% av aktiekapitalet och 0,8% av röstetalet. Avsikten med optionsprogrammet är att motivera nyckelpersonerna till ett långsiktigt arbete för att öka ägarvärdet samt knyta nyckelpersonerna till bolaget. 11

14 WÄRTSILÄS VÄRDEN Wärtsiläs värden Förtroende sträva efter ömsesidigt förtroende, smidigt teamarbete och harmonisk atmosfär för att frigöra energi inom organisationen Kreativitet var fördomsfri mot förändringar och nya idéer Respekt respektera alla dina medarbetare oavsett befattning eller bakgrund Toppkompetens och bästa praxis sträva efter kvalitet och förstklassiga prestationer i ditt dagliga arbete och var inställd på att lära dig av andra Öppenhet bidra till en öppen organisation, där informationen löper fritt och där det finns rum för nya idéer och konstruktiv kritik Beslutsamhet och Sisu ge aldrig upp och lämna aldrig någonting halvfärdigt KONCERNENS GEMENSAMMA VÄRDEN År 2000 fortsatte det personaladministrativa arbetet på att integrera koncernen enligt divisionsindelningen. Koncernens så kallade Road Map från 1999 förankrar Powerdivisionernas strategi i koncernens gemensamma värden och sammanlänkar varje medarbetares arbetsprestation med koncernens mål. Road Map används inom hela personalfunktionen och är nyttig såväl för strategisk planering och för nyrekrytering som för styrning, utvärdering och belöning av prestationer. Användningen av Road Map ger också värdefull information om medarbetarnas förväntningar och tillfredsställelse i arbetet. Koncernens sex centrala värderingar förtroende, kreativitet, respekt, toppkompetens och bästa praxis, öppenhet samt beslutsamhet och sisu - är ett resultat av flera års utvecklingsarbete som utförts på alla plan i organisationen. Värderingarna återspeglar koncernens ursprung, affärsområden och arbetssätt. De är en viktig samordnande faktor som gör det möjligt för organisationen att verka decentraliserat nära kunderna. PERSONALUTVECKLING Koncernens interna kompetensutveckling baseras i allt högre grad på utvärdering av tolv kompetensdimensioner som utgör en del av Road Map. Hittills har över 400 chefer utvärderats och resultaten har gjort det möjligt för koncernledningen att anpassa den interna utbildningen på alla plan till koncernens och enskilda chefers behov. Kärnan i Wärtsiläs kompetensutveckling är det internt utvecklade Reach-programmet, som genomförts i tre omgångar under verksamhetsåret. Varje omgång har bestått av två perioder på en vecka var, med sammanlagt ca 80 deltagare. 12

15 MÄNNISKOR I det för högsta ledningen avsedda ledarskapsprogrammet Lausanne Leadership Process som arrangerades för tredje gången i samarbete med IMD deltog 18 personer i chefsposition från Wärtsilä Power-divisionerna och Imatra Steel. Wärtsilä har gått med som företagsmedlem i IMD:s inlärningsnätverk för att få tillgång till senaste ledarskapsnytt och aktuella forskningsresultat. I slutet av året fattade bolaget beslut om att inrätta Wärtsilä Academy. Wärtsilä Academy är ett inlärningsforum med flera interna utbildningsprogram, alternativa kurser och projekt. Ett annat ändamål är att stimulera spridningen av idéer och förankra koncernens värderingar i hela organisationen. Utbildningsintensiteten inom divisionerna och dotterbolagen följs upp som ett viktigt nyckeltal och jämförs med motsvarande tal både internt och externt. Utbildningsprogrammen godkänns av koncernens direktion. Företagsledningen medverkar aktivt i att genomföra utbildningsprogrammen. ORGANISATION Personalfunktionen omorganiseras som bäst för att bättre matcha den divisionsbaserade organisationen och utgöra ett stöd för divisionsledningen. En viktig uppgift är att formulera koncernens och divisionens övergripande mål till konkreta ansvarsområden och resultatansvar för varje enskild medarbetare samt att genomföra ett system med årliga utvecklingssamtal för samtliga medarbetare och chefer. För att underlätta den interna rörligheten har koncernen beslutit om nya direktiv för internationell arbetsrotation. Med samma avsikt har koncernen utvecklat ett internationellt pensionssystem. Wärtsilä har utfört en omfattande undersökning om koncernens interna kommunikation där personalen har kommenterat koncernens sätt att arbeta. De förbättringsbehov som kommit fram har redan delvis lett till åtgärder eller planering av åtgärder. Under andra halvåret genomfördes en uppföljning av verksamheten med 750 anställda som deltagare. En liknande undersökning gjordes i mitten av Undersökningen utvisade en större arbetstillfredsställelse och ett mer kundorienterat arbetssätt men utpekade samtidigt områden som behöver utvecklas ytterligare. SYSSELSÄTTNING Vid utgången av 2000 hade koncernen anställda, inberäknat de anställda som övergick i Wärtsiläs tjänst, då Cummins och Wärtsiläs samägda företag i Frankrike upplöstes i januari Vidare ingår drifttjänstpersonalen i Service divisionen. Inom serviceverksamheten finns det numera betydligt fler anställda än inom tillverkningen, sedan koncernen har gått in för att satsa på totalleveranser av kompletta system med tillhörande underhållstjänster. Dialogen mellan ledningen och personalen har fortsatt inom ramen för de nationella företagsråden och koncernens europeiska företagsråd. Vid Wärtsiläs anläggningar i Mantes i Frankrike genomfördes ett program för att minska personalen. Avtal har träffats om en motsvarande omstrukturering vid Wärtsilä Italien där antalet anställda kommer att reduceras med 170 fram till medlet av I Finland har Wärtsiläs produktion av stålskivor och rör utlokaliserats. År 2000 inledde det europeiska företagsrådet sitt arbete på att bygga ett koncernövergripande system för arbetshygien och arbetarskydd som ett led i koncernens Operative Excellence-system. 13

16 Power-divisionerna Kraft på land och till havs Wärtsilä är världens ledande leverantör av propulsionssystem för fartyg och en betydande leverantör av kraftverk för decentraliserad energiproduktion samt av tillhörande service. Wärtsiläs Power-divisioner består av: Marinmotorer & Licensverksamhet, Kraftverk, Service, Teknologi och Tillverkning. De tre första har extern omsättning, de två sistnämnda är koncerninterna funktioner. år 2000 hade Power-divisionerna en rekordstor orderstock på 1.624,2 milj. euro. Power-divisionernas rörelseresultat var 86,2 milj. euro (-28,5). Den tydliga förbättringen är ett resultat av saneringsåtgärder, volymökningar och utveckling av processer. I jämförelseårets rörelseresultat ingick kostnadsposter av engångskaraktär till ett belopp av 20 milj. euro för upplösningen av Cummins Wärtsilä. VIKTIGA HÄNDELSER UNDER 2000 Power-divisionernas omsättning steg till 2.287,8 milj. euro (1.896,6) och resultatet blev betydligt bättre. Till förbättringen bidrog framför allt tillväxten inom Kraftverks- och Servicedivisionerna. I fråga om marinmotorer har utvecklingen varit mer stabil, men orderingången har ökat kraftigt. I slutet av UTSIKTER I och med Power-divisionernas välfyllda orderböcker och nu rådande gynnsamma utsikter kommer omsättningen att öka och resultatet att förbättras. Det systematiska arbetet för att höja produktiviteten och kvaliteten fortsätter med sikte på att nå det långsiktiga resultatmålet. 14

17 FEMÅRSÖVERSIKT, POWER-DIVISIONERNA Meuro Orderstock i slutet av perioden 1.624, , , ,0 791,7 Orderingång 2.460, , , , ,3 Omsättning 2.287, , , , ,2 utanför Finland 97,7% 96,4% 97,2% 96,3% 98,1% Avskrivningar och nedskrivningar -73,1-6,6-64,2-54,4-36,3 Rörelsevinst/-förlust 86,2-28,5-108,3-16,9 53,8 Sysselsatt kapital 865,4 825,9 833,5 759,0 550,9 ROI 12% 0% -12% -1% -11% Personal i slutet av perioden utanför Finland Inkl. driftpersonalen. 15

18 TILLVERKNING Kostnadseffektivitet genom flexibel produktion Under de senaste åren har Wärtsilä satsat på att modernisera och rationalisera sin produktion. Målet är att med en mer balanserad kapacitet och maximal kostnadseffektivitet matcha utbud och efterfrågan. Omorganisering av koncernens totala resurser och utökande av flexibilitet är nyckelfrågor i denna process. Samtidigt har en ökad andel av produktionen lagts ut på underleverantörer. WÄRTSILÄS FLEXIBLA PRODUKTIONSSYSTEM MED KOLVMOTORN SOM KÄRNA Grundvalen för flexibel produktion är att varje fabrik specialiserar sig på en bestämd motortyp. Förutom fem produktfabriker har Wärtsilä i Norge en enhet som tillverkar växellådor för fartygens drivsystem. De specialiserade fabrikerna bär det övergripande ansvaret för processen med tillhörande kompetensförsörjning, kostnadseffektivitet och kvalitet. Var och en av de fem huvudanläggningarna fungerar samtidigt som stöd för tillverkningen av de andra motortyperna. Om efterfrågesituationen så kräver kan fabrikerna erbjuda varandra extra kapacitet för montering av andra motortyper och komponenttillverkning. Förutom huvudanläggningarna i Europa finns lokala monteringsenheter som uppfyller Wärtsiläs strategiska behov på olika marknadsområden. Flexibiliteten inom produktionen har ökat även genom intensivare samarbete med utomstående leverantörer. Materialkostnaderna utgör över 60% av de totala kostnaderna för en motor. Leverantörerna har specialiserat sig på sina respektive produkter och betjänar flera kunder. Därigenom kan de operera effektivare och uppnå stordriftsfördelar. Samtidigt minskar risken för över- eller underkapacitet, som förorsakas av mindre efterfrågan på Wärtsiläs produkter, när leverantörerna tar del av riskerna för volymändringar. Wärtsiläs roll som montageföretag och totalleverantör blir mer framträdande. Det är viktigt att det finns en heltäckande kvalitetskontroll genom hela produktionsprocessen. Wärtsiläs system uppfyller normerna i standarden ISO Effektiv kvalitetskontroll förutsätter långvarigt och nära samarbete med leverantörerna. EFFEKTIVARE ANVÄNDNING AV RESURSERNA NÖJDARE KUNDER Tack vare fabrikernas inbördes backupsystem kan de olika anläggningarna hjälpas åt att jämna ut efterfrågetoppar. Med sitt samordnade gedigna processkunnande kan anläggningarna med hjälp av backupsystemet producera långa serier och utföra flera delmontageprocesser parallellt. Den genomsnittliga genomloppstiden har ständigt blivit kortare. Tillverkningen av Wärtsilä 46-motorn är ett bra exempel på POWER-DIVISIONERNA Meuro Förändring, % Omsättning 2.287, ,6 20,6 Rörelseresultat 86,2-28,5 % av omsättningen 3,8-1,5 Orderingång 2.460, ,7 32,7 Orderstock 1.624, ,9 23,5 Levererade MW ,0 16 mrd. euro 2,5 2,0 1,5 1,0 0, Omsättning per marknadsområde Övriga länder Asien Amerika Övriga europeiska länder Europeiska unionen

19 Wärtsiläs produktfabriker vad gäller produktivitetsökning. Produktionskapaciteten har höjts med ca 50% vid fabrikerna Åbo och Trieste utan nämnvärda tilläggsinvesteringar. Arrangemanget bidrar också till större kundtillfredsställelse. Den samordnade kompetensen säkerställer högre kvalitet på slutprodukten samtidigt som leveranstiderna blir betydligt kortare. Genom att de globala resurserna kan utnyttjas centralt har behovet av investeringar minskat. När dessutom inköpsfunktionen är samordnad kan betydande kostnader gallras ut. LICENSTILLVERKNING Wärtsiläs licenstillverkare producerar största delen av de lågvarviga Sulzer-motorerna. Licenssamarbetet bygger på principen att Wärtsilä svarar för teknologin medan licenstillverkarna svarar för försäljningen och produktionen. Kvaliteten säkras genom kontinuerlig information och intensivt samarbete. Genom licenstillverkningen är Wärtsilä representerat i alla betydande skeppsbyggnadsländer. EN BLICK FRAMÅT Flexibilitetskonceptet och den globala verksamhetsmodellen kan vidareutvecklas t.ex. genom ömsesidigt kunskapsutbyte mellan fabrikerna. Detta sker effektivast i form av arbetsrotation. Under de närmaste åren är målet att ytterligare förkorta genomloppstiderna avsevärt. Wärtsilä har redan nu förkortat sina tillverkningsprocesser, men samarbetet med leverantörer kan ännu effektiveras genom utveckling av en effektivt samordnad leveransprocess över Internet. Under 1990-talet har största delen av Wärtsiläs produktionsapparat och produkturval moderniserats. Genom ökad flexibilitet i produktionen och finslipning av processerna får företaget en tillräcklig och effektiv produktionskapacitet utan att behöva göra nämnvärda investeringar. WÄRTSILÄS MOTORPORTFÖLJ MW Medel- och högvarviga gas- och flerbränslemotorer Wärtsilä 220SG Wärtsilä 28SG Wärtsilä 32DF Wärtsilä 32LNGD Wärtsilä 34SG Wärtsilä 46GD Wärtsilä 50DF Medel- och högvarviga dieselmotorer Wärtsilä 20 Wärtsilä 200 Wärtsilä 26 Wärtsilä 26X Wärtsilä Vaasa 32 Wärtsilä 32 Wärtsilä 38 Sulzer ZA40S Wärtsilä 46 Wärtsilä 64 Lågvarviga dieselmotorer Sulzer RTA48T-B Sulzer RTA52U-B SulzerRTA58T-B Sulzer RTA60C Sulzer RTA62U-B Sulzer RTA68T-B Sulzer RTA72U-B Sulzer RTA84T-D Sulzer RTA84C Sulzer RTA96C Wärtsilä tillverkar högklassiga och konkurrenskraftiga diesel- och gasmotorer samt relaterade produkter för marin- och kraftverksbruk. Wärtsilä utnyttjar snabbt och smidigt tillverkningens förstaklassiga resurser och kunskaper med best practice -principen. Omsättning per division 2000 Wärtsiläs bränslefördelning 2000 Kraftverk 36% (35%) Marinmotorer & Licensverksamhet 32% (34%) Service 31% (31%) Övriga 1% (1%) Olja, medelvarviga marinmotorer 61% (64%) Olja, kraftverk 35% (28%) Gas + flerbränsle, kraftverk 4% (8%) Baserad på leveranser (MW) 17

20 Marinmotorer & Licensverksamhet The Ship Power supplier Wärtsilä är världens ledande leverantör av propulsionssystem för fartyg. Wärtsilä levererar maskinrum, integrerade propulsionssystem samt huvud- och hjälpmotorer med tillhörande service för alla typer av fartyg och offshoretillämpningar. VIKTIGA HÄNDELSER UNDER 2000 Strategisk allians med John Crane-Lips i september De första beställningarna på Wärtsilä- och Sulzer-motorer med Common Rail-insprutning. Medelvarviga Wärtsilä-motorer innehar fortfarande en ledande position i fråga om passagerarlastfartyg, rorofartyg och kryssningsfartyg. Fabriken i Italien fick 19 beställningar på motorer av typ Sulzer RTA med en sammanlagd effekt på 413 MW. Gdyniavarvet i Polen lämnade order på tio motorer av typ Sulzer 8RTA96C. Motorerna byggs av koreanska Hyundai Heavy Industries Co Ltd.

Årsredovisning 2002 V E R K S A M H E T S Ö V E R S I K T 2 0 0 2

Årsredovisning 2002 V E R K S A M H E T S Ö V E R S I K T 2 0 0 2 Årsredovisning 2002 VERKSAMHETSÖVERSIKT 2002 Information till aktieägarna Bolagsstämma :s ordinarie bolagsstämma hålls onsdagen den 12 mars 2003 kl. 16.00 i Helsingfors i Mässcentrums kongressflygel, Mässplatsen

Läs mer

06 Koncernchefens hälsning 09 Detta är Wärtsilä 10 Affärsverksamheten i korthet 11 Verksamhetsomgivning 12 Koncernstrategi. Hållbar utveckling

06 Koncernchefens hälsning 09 Detta är Wärtsilä 10 Affärsverksamheten i korthet 11 Verksamhetsomgivning 12 Koncernstrategi. Hållbar utveckling WÄRTSILÄ OYJ ABP WÄRTSILÄ OYJ ABP 2 Centralt 06 Koncernchefens hälsning 09 Detta är Wärtsilä 10 Affärsverksamheten i korthet 11 Verksamhetsomgivning 12 Koncernstrategi 13 Hållbar utveckling 14 Finansiella

Läs mer

Koncernchefens hälsning... 1. År 2010 i korthet - stabil utveckling på alla nivåer... 4. Affärsverksamheten i korthet... 6. Verksamhetsomgivning...

Koncernchefens hälsning... 1. År 2010 i korthet - stabil utveckling på alla nivåer... 4. Affärsverksamheten i korthet... 6. Verksamhetsomgivning... WÄRTSILÄS ÅRSREDOVISNING 2010 Innehåll Koncernchefens hälsning... 1 Detta är Wärtsilä... 3 År 2010 i korthet - stabil utveckling på alla nivåer... 4 Affärsverksamheten i korthet... 6 Verksamhetsomgivning...

Läs mer

Vår omgivning är utmanande. WÄRTSILÄ årsredovisning 2007

Vår omgivning är utmanande. WÄRTSILÄ årsredovisning 2007 Vår omgivning är utmanande WÄRTSILÄ årsredovisning 2007 Innehåll 1 Verksamhetsöversikt 2 Detta är Wärtsilä 4 År 2007 i korthet 6 Koncernchefens hälsning 8 Strategi 12 Ship Power 18 Services 24 Power Plants

Läs mer

KCI Konecranes Årsredovisning 2005. Årsredovisning 2005 W O R L D L E A D I N G C R A N E T E C H N O L O G Y

KCI Konecranes Årsredovisning 2005. Årsredovisning 2005 W O R L D L E A D I N G C R A N E T E C H N O L O G Y KCI Konecranes Årsredovisning 2005 2005 Årsredovisning 2005 W O R L D L E A D I N G C R A N E T E C H N O L O G Y Produkter och tjänster MODERNISERINGAR Förbättrar tillgängligheten, prestandan och säkerheten.

Läs mer

Wär W tsil ärtsilä CO O rpor YJ ABPAtiON årsredovisning 2011 styrelsens verksamhetsberättelse

Wär W tsil ärtsilä CO O rpor YJ ABPAtiON årsredovisning 2011 styrelsens verksamhetsberättelse WärtsiLÄ OYJ CORPORATION ABP årsredovisning 2011 StyrelsENs verksamhetsberättelse WÄRTSILÄ OYJ ABP 2 Styrelsens verksamhetsberättelse 03 Centralt under 2011 04 Strategi 06 Marknadsutveckling 08 Orderingång

Läs mer

16 Kundinriktad produktutveckling. 18 Personal. 19 Värderingar. 20 Miljön. 22 Förvaltningsprinciper. 24 Styrelsen

16 Kundinriktad produktutveckling. 18 Personal. 19 Värderingar. 20 Miljön. 22 Förvaltningsprinciper. 24 Styrelsen 1 Vad är en frekvensomriktare? 3 Driven by drives - detta är Vacon 4 År 2003 6 Verkställande direktörens översikt 8 Ledningens resultatöversikt 10 Vision och strategiska val 12 Vacons kraftiga tillväxt

Läs mer

Ett verktyg som är väl planerat utökar handens möjligheter. Genom att optimera användningen av handkraften klipper man lätt även en tjock gren.

Ett verktyg som är väl planerat utökar handens möjligheter. Genom att optimera användningen av handkraften klipper man lätt även en tjock gren. Ett verktyg som är väl planerat utökar handens möjligheter. Genom att optimera användningen av handkraften klipper man lätt även en tjock gren. Å R S R E D O V I S N I N G 2001 3 Information till aktieägarna

Läs mer

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720).

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Året i korthet 1 april 2010 31 mars 2011 Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Rörelseresultatet uppgick till 147 MSEK (67), motsvarande en ökning med 119 procent.

Läs mer

Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport. Ledande inom växande energi- och miljömarknader

Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport. Ledande inom växande energi- och miljömarknader Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport Ledande inom växande energi- och miljömarknader Innehåll Under fliken Alfa Laval på 2 minuter 1 Viktiga händelser 2007 2 Fjärde året i

Läs mer

Scania ska vara det ledande företaget i sin bransch genom att skapa bestående värden för sina kunder, anställda, aktieägare och övriga intressenter.

Scania ska vara det ledande företaget i sin bransch genom att skapa bestående värden för sina kunder, anställda, aktieägare och övriga intressenter. Årsredovisning 2007 stolthet KVALITET KÖRGLÄDJE PRODUKTIVITET HÅLLBAR UTVECKLING Scania ska vara det ledande företaget i sin bransch genom att skapa bestående värden för sina kunder, anställda, aktieägare

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för Tele2 AB (publ) organisationsnummer 556410-8917 för räkenskapsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Rapport om hållbar utveckling

ÅRSREDOVISNING. Rapport om hållbar utveckling ÅRSREDOVISNING 5 Rapport om hållbar utveckling INNEHÅLL 2 GRI-innehållsindex 4 Översikt över hållbar utveckling 6 Wärtsiläs produkter och miljö 1 Produkter och miljöaspekter 2 Ship Power-lösningar Service

Läs mer

Årsredovisning. Local Presence Global Reach

Årsredovisning. Local Presence Global Reach 2008 Årsredovisning Local Presence Global Reach Inledning Innehåll Inledning VD har ordet 1 Affärsidé, mål och strategier 3 Historik 5 Förvaltningsberättelse Viktiga händelser 2008 6 Kunder och uppdrag

Läs mer

År s r e d ovi s n i n g

År s r e d ovi s n i n g Årsredovisning 2008 AffärsidÉ PartnerTech utvecklar och tillverkar avancerade produkter på kontrakt inom utvalda affärssegment och för kunder med ledande positioner i Europa. I rollen som kontraktstillverkare

Läs mer

Årsredovisning 2004. Together we can do it.

Årsredovisning 2004. Together we can do it. Årsredovisning 2004 Together we can do it. YIT-koncernens Årsredovisning bokslut 2004 2004 1 Innehåll 3 Information till aktieägarna och övriga investerare 4 YIT i korthet 5 År 2004 i korthet 6 Segmenten

Läs mer

Dahls roll som VVS-grossist. är att förenkla flödet av varor och. information mellan leverantörer och. kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp.

Dahls roll som VVS-grossist. är att förenkla flödet av varor och. information mellan leverantörer och. kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp. Dahls roll som VVS-grossist är att förenkla flödet av varor och information mellan leverantörer och kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp. Dahl är en samarbetspartner som ansvarar för kundens lager,

Läs mer

financials.tradedoubler.com Årsredovisning 2012

financials.tradedoubler.com Årsredovisning 2012 financials.tradedoubler.com Årsredovisning 2012 Bästa läsare, Tradedoublers affär finns på internet och vi tycker därför det är naturligt att tyngdpunkten för vår finansiella kommunikation också gör det.

Läs mer

Årsredovisning 2013/14

Årsredovisning 2013/14 Årsredovisning 2013/14 Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Räkenskapstabeller 10 Noter 20 Revisionsberättelse 38 Styrelse och revisorer 39 Ledning 39 Flerårsöversikt 40 Aktien 42 Adresser 44 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSRED OVISN I N G 2 0 0 6 6n2$%3+!0!.$%

ÅRSRED OVISN I N G 2 0 0 6 6n2$%3+!0!.$% ÅRSREDOVISNING 2006 Vattenfall är Europas fjärde största elproducent och den största värmeproducenten. Koncernens omsättning uppgick 2006 till 145 815 MSEK. Vattenfalls vision är att vara ett ledande europeiskt

Läs mer

Årsredovisning. Innehåll

Årsredovisning. Innehåll LAToUr Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Innehåll 3 2014 i sammandrag 4 VD-ord 6 Det här är Latour 8 Trender i omvärlden 10 Förvärvsprocessen 12 Hållbarhetsarbete 12 Medarbetare 16 Miljö- och affärsnytta

Läs mer

Årsredovisning 2007/08

Årsredovisning 2007/08 Årsredovisning /8 INNEHÅLL ÅRSSTÄMMA 8 Årsstämma 8 och kalendarium Denna sida Kort om Lagercrantz Group /8 i korthet VD har ordet Affärsidé, vision, mål och strategi 8 Förvärv Marknad Divisioner Electronics

Läs mer

Innehåll. Årsredovisning 2010

Innehåll. Årsredovisning 2010 Årsredovisning 2010 Innehåll 3 Året i korthet 4 Det här är Latour 6 Koncernchefens översikt 8 Latouraktiens substansvärde 10 Latouraktien 12 Latouraktiens totalavkastning 14 Miljö- och affärsnytta 16 Medarbetare

Läs mer

E skapar värme B NI Årsredovisning 2002

E skapar värme B NI Årsredovisning 2002 NIBE skapar värme Årsredovisning 2002 NIBE skapar värme NIBE Industrier är ett europeiskt värmeföretag som bedriver verksamhet inom tre olika affärsområden NIBE Element komponenter och system för elektrisk

Läs mer

N O TE Å R S R E D O V ISNING

N O TE Å R S R E D O V ISNING 08 Årsredovisning Innehåll NOTE i korthet 1 Året i korthet 2 Koncernchefens kommentarer 4 Affärside, vision och mål 6 Från vision till verklighet 7 Ny strategi för tillväxt 8 Marknad 12 Tillväxtorienterade

Läs mer

hållbara energilösningar i världsklass

hållbara energilösningar i världsklass hållbara energilösningar i världsklass Årsredovisning 213 Innehållsförteckning NIBE-koncernen Vår verksamhet 213 3 Det här är NIBE 4 NIBE i hemmet 6 NIBE i större fastigheter 7 NIBE i industrin 8 VD har

Läs mer

metacon METACON INVESTERARMEMORANDUM - NYEMISSION AV AKTIER APRIL 2013 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

metacon METACON INVESTERARMEMORANDUM - NYEMISSION AV AKTIER APRIL 2013 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER METACON INVESTERARMEMORANDUM - NYEMISSION AV AKTIER APRIL 2013 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER Metacon är ett publikt energiteknikföretag som utvecklat och patenterat en unik teknik och process som effektivt

Läs mer

Årsredovisning 2004 Service är vårt jobb

Årsredovisning 2004 Service är vårt jobb Årsredovisning 2004 Service är vårt jobb Bilia på en minut Bilia är Nordens ledande företag inom service och försäljning av personbilar och transportbilar samt tilläggstjänster. Bilia har 69 anläggningar

Läs mer

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc.

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc. ÅRSREDOVISNING 2009 Ålös affärsidé är att utifrån kundernas behov utveckla, tillverka och globalt marknadsföra frontlastare med tillbehör för att maximera traktorns nyttovärde i jordbruk, industri och

Läs mer

Årsredovisning 2010. Rundsmörjning för ditt hjärta

Årsredovisning 2010. Rundsmörjning för ditt hjärta Årsredovisning 2010 Rundsmörjning för ditt hjärta Innehåll 3 OM ALFA LAVAL Alfa Laval i korthet 3 Naturlig process Separering 5 2010 i korthet 6 Koncernchefen har ordet 8 Aktien 10 Artikel Better City,

Läs mer