Wärtsiläs informationsgivningspolicy

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Wärtsiläs informationsgivningspolicy"

Transkript

1 Wärtsiläs informationsgivningspolicy 1. Introduktion Denna policy beskriver Wärtsiläs operativa principer och procedurer för kommunikationen med kapitalmarknadsrepresentanter. Wärtsilä strävar efter att ge alla aktörer på marknaden tillgång till information samtidigt och vid rätt tidpunkt så att de kan bestämma värdet av Wärtsiläs aktier på ett upplyst sätt. Wärtsiläs aktier är noterade på NASDAQ OMX Helsingfors börs. Wärtsilä följer börsens regler och rekommendationer, den finska aktiebolagslagen och den finska värdepappersmarknadslagen samt andra relevanta lagar och Finansinspektionens standarder. Informationspolicyn har godkänts av koncernledningen och den har distribuerats till Wärtsiläs alla enheter globalt. Syftet med policyn är att säkerställa en omfattande förståelse av Wärtsiläs informationsskyldigheter och -begränsningar. Denna policy granskas regelbundet och revideras vid behov. Godkännare av policyn: koncernledningen Policyägare: direktören för investerarrelationer Policyhistoria: Först godkänd: den 23 september 2010 Reviderad: den 15 maj Informationsskyldigheter och principer Wärtsilä offentliggör information vid rätt tidpunkt i enlighet med finska värdepappersmarknadslagen samt Finansinspektionens och NASDAQ OMX Helsingfors regler. Bolaget har förbundit sig att ge finansmarknaden lika tillgång till viktig information som kan påverka investeringsbeslut och/eller inverka på värdet av bolagets värdepapper. Enligt finska värdepappersmarknadslagen och Finansinspektionens standarder är informationsskyldigheterna indelade i regelbunden och fortlöpande rapporteringsskyldighet. Med regelbunden informationsskyldighet avses regelbunden rapportering om bolagets ekonomiska ställning och resultat. Detta inbegriper offentliggörande av delårsrapporter, årsredovisningar och bokslutskommunikéer. Den fortlöpande rapporteringsskyldigheten i värdepappersmarknadslagen avser fortlöpande utgivande av information när detta krävs om ämnen som enligt bolagets egen bedömning kan ha en väsentlig inverkan på värdet av bolagets värdepapper. Informationen offentliggörs på marknaden enligt följande principer: (i) offentliggörandet sker utan onödigt dröjsmål; (ii) kommunikationen är konsekvent och exakt och gör det möjligt för mottagaren att bedöma dess inverkan på bolagets finansiella ställning och framtid; (iii) alla intressenter får informationen samtidigt och informationen offentliggörs på ett strikt kontrollerat sätt; först för Nasdaq OMX Helsingfors (börsen) och ledande medier, och först därefter för andra parter (iv) alla meddelanden publiceras på bolagets webbplats; (v) all information publiceras på finska, svenska och engelska 2.1. Informationskanaler Wärtsiläs webbplats är den viktigaste kanalen för aktuell information och den är tillgänglig för alla investerare. Därför erbjuder Wärtsilä på sin webbplats heltäckande och rättvisande information för att öka investerarnas förståelse av bolaget.

2 2 (5) 3. Kommunikation med investerare Målet för kommunikationen med kapitalmarknadsrepresentanter är att säkerställa att kapitalmarknaden har relevant information om bolaget och dess aktier för att fastställa det verkliga värdet av Wärtsiläs aktier. Inom Wärtsilä definieras investerarrelationer som ett strategiskt ansvarsområde för ledningen som omfattar finansiering, finansiell redovisning, företagskommunikation och finansiell kommunikation samt iakttagande av värdepapperslagen. Målet är att möjliggöra en så effektiv dubbelriktad kommunikation mellan Wärtsilä och dess intressenter som möjligt. Wärtsilä eftersträvar fortlöpande att erbjuda en rättvis och jämlik tillgång till bolagsinformation och till talesmännen med beaktande av deras tid och resurser. Wärtsilä inleder även proaktivt dialog med de analytiker som analyserar bolaget. Wärtsilä svarar fortlöpande och utan onödiga dröjsmål, förutom under den tysta perioden, på rutinfrågor från aktieägare, investerare, analytiker och medier. Endast Wärtsiläs talesmän har rätt att ge offentliga utlåtanden i anslutning till väsentlig information om Wärtsilä. Wärtsilä håller regelbunden kontakt med investerare och företagsanalytiker på roadshowevenemang och möten i Finland och utomlands för att presentera bolaget, dess affärsmodell, strategi och finansiella resultat. Informationen som ges av Wärtsiläs ledning vid individuella möten och presentationer av bolaget för investerare och analytiker är begränsad till de fakta som redan offentliggjorts eller är allmänt kända på marknaden. Wärtsiläs IR-funktion förebereder och koordinerar alla evenemang och presentationer för aktieägare, investerare och analytiker samt stödmaterialet till dessa. Medieförfrågningar koordineras och hanteras av bolagets kommunikationsavdelning och de respektive affärsområden Roller och ansvarsområden Wärtsiläs verkställande direktör, ekonomi- och finansdirektör och IR-direktör har det främsta ansvaret för kontakterna med investerare, aktieägare och analytiker. Dessa personer samt koncernens kommunikationsdirektör är Wärtsiläs talesmän. Övriga Wärtsilä-representanter kan delta i IR-aktiviteter på begäran av IR-avdelningen Guidance Wärtsilä ger marknaden guidance om bolagets utsikter på årsnivå. Guidancen omfattar omsättning och lönsamhet (rörelsevinst som procent av omsättningen, EBIT%) på koncernnivå. Utsikterna för följande år publiceras senast i anslutning till Q4-rapporten. Wärtsilä strävar även efter att ge marknaden guidance årsvis om andra kassaflödesrelaterade poster såsom investeringar. De presenterade utlåtandena och estimaten bygger på ledningens gällande syn på utvecklingen av koncernen och dess verksamhet. Utfallet kan avvika betydligt från utlåtandena och estimaten. Wärtsiläs guidance finns på webbplatsen, i delårsrapporterna och årsredovisningarna samt i presentationerna för investerare.

3 3 (5) 3.3. Resultatvarningar Enligt reglerna för informationsgivning skall en resultatvarning ges om bolagets resultat, balansräkning eller finansiella ställning utvecklats antingen sämre eller bättre än väntat. Resultatvarningen är en justering av tidigare utsikter och guidance givna av bolaget. Resultatvarningar publiceras utan onödigt dröjsmål om Wärtsilä bedömer att dess resultat sannolikt kommer att avvika väsentligt från bolagets guidance. Resultatvarningar publiceras som börsmeddelanden Marknadsestimat Wärtsilä följer med marknadens förväntningar. Om marknadens förväntningar och logiken bakom marknadsestimaten väsentligt avviker från bolagets guidance vidtas vid behov nödvändiga åtgärder för att förbättra guidancen som ges till marknaden. Endast offentliggjort material delges analytiker och investerare. Då en analytiker så begär kan dennes analys eller rapport granskas i fråga om sakfrågor som baserar sig på tidigare publicerad information. Wärtsilä kommenterar inte och tar inte heller ansvar för estimat och prognoser publicerade av kapitalmarknadsrepresentanter. Wärtsilä kommenterar under inga omständigheter värderingen av bolaget eller utvecklingen av aktiekursen, och ger inte företräde till en viss analytiker eller distribuerar analytikerrapporter till investerarna Tyst period Wärtsilä tillämpar en tre veckor lång så kallad tyst period innan resultatrapporter publiceras för att förhindra att opublicerad finansiell information avslöjas. Under denna period avhåller sig Wärtsiläs ledning och personal från att ta kontakt med eller ge kommentarer till investerare, analytiker och medier om bolagets affärsutsikter, finansiella resultat eller prognoser. Om en händelse som inträffar under en tyst period måste offentliggöras omedelbart, publicerar Wärtsilä informationen utan onödigt dröjsmål enligt reglerna för informationsgivningen och kan kommentera det specifika ärendet. 4 Finansiella rapporter Wärtsilä delger sin strategi, sina finansiella mål och bokslut i årsredovisningen och delårsrapporterna. Wärtsilä publicerar årligen tre delårsrapporter och en bokslutskommuniké. Wärtsiläs bokslut kan offentliggöras internt och externt först efter att bolaget har publicerat ett börsmeddelande med motsvarande information. Alla rapporter, bokslut och tidtabeller för den årliga finansiella rapporteringen är tillgängliga för allmänheten på Wärtsiläs webbplats efter publiceringen av börsmeddelandet. Alla meddelanden publiceras och arkiveras på bolagets webbplats i 10 år Rapporteringsnivåer Wärtsiläs offentliga rapportering sker endast på koncernnivå. Informationen på affärsområdesnivån omfattar endast omsättning, orderingång och orderstock samt antal anställda. Inga andra finansiella uppgifter, kalkyler eller siffror offentliggörs om affärsenheterna, lokala företag eller andra juridiska enheter än Wärtsilä Oyj Abp. Den relativa andelen av omsättningen per land kan vid behov tillkännages på årsnivå Rapporteringsspråk Wärtsiläs officiella rapporteringsspråk är finska. Allt officiellt material publiceras på finska, svenska och engelska (UK). Eftersom bolaget verkar globalt är dess affärsspråk engelska Årsredovisning Wärtsiläs årsredovisning publiceras årligen på bolagets webbplats senast tre veckor före bolagsstämman. Årsredovisningen publiceras på engelska, finska och svenska.

4 4 (5) 5. Förändringar i aktieinnehav och flaggningar Wärtsilä offentliggör offentliggöra aktieägarnas meddelanden om förändringar i aktieinnehav i enlighet med värdepappersmarknadslagen. Förändringar i innehavet offentliggörs när innehavet uppnår, överstiger eller understiger 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 eller 90 procent eller två tredjedelar av antalet röster eller aktier i bolaget. Meddelandena om förändringar i innehavet görs utan onödigt dröjsmål. 6. Offentliga meddelanden Alla offentliga meddelanden koordineras, publiceras och distribueras av kommunikationsenheten för att säkerställa att meddelandena publiceras vid rätt tidpunkt, samordnat med den internationella marknaden och att de distribueras heltäckande och snabbt till alla intressenter. Detta förfarande minskar även möjligheten att skapa eller ge intrycket av en falsk marknad för Wärtsiläs aktier och möjligheterna till insideraffärer eller -handel. Samtidigt säkerställer detta att den högsta ledningen, inklusive koncernens talesmän, är helt medvetna om de aktuella frågorna i den händelse att medier, analytiker eller andra parter ber dem kommentera dem Börsmeddelanden Omständigheter som enligt Finansinspektionen och Wärtsiläs egen bedömning kan ha en väsentlig inverkan på bolagets värdepapper och är potentiellt priskänsliga till sin natur ska publiceras som börsmeddelande till NASDAQ OMX Helsingfors och de viktigaste medierna utan onödigt dröjsmål. Riktlinjer som tillämpas vid publicering av börsmeddelanden om inga andra särskilda orsaker föreligger: - Affärstransaktioner, såsom företagsförvärv, divesteringar, samföretag eller partnerskap, med ett värde på minst 100 miljoner euro och/eller med betydande strategisk relevans - Order och försäljningskontrakt med ett värde på minst 10 procent av omsättningen eller orderstocken för föreliggande affärsområde som rapporterats för det föregående året - Andra strategiskt viktiga transaktioner som omfattar koncernen - Utnämningar i Wärtsiläs direktion 6.2. Pressmeddelanden, fackpressmeddelanden och lokala meddelanden Pressmeddelanden produceras av respektive affärsområde och de publiceras och distribueras av kommunikationsenheten. Pressmeddelanden på koncernnivå produceras, publiceras och distribueras av kommunikationsenheten. Sådana nyheter är t.ex.: - Mindre fusioner och företagsförvärv eller partnerskap - Order och kontrakt som inte kräver ett börsmeddelande - Framgångsrika koncept för genomförande av projekt eller kundexempel - Lansering av nya produkter, utveckling av ny teknologi - Samarbetsavtal med kunder och partner - Utnämningar till ledningen på affärsenhetsnivå och lokal nivå Fackpressmeddelandena ger mer detaljerad information om Wärtsiläs produkter och vår teknologi. Lokala meddelanden innehåller information som har lokal relevans. Pressmeddelanden, fackpressmeddelanden och lokala meddelanden innehåller inte priskänslig information. Dessa meddelanden kan publiceras enligt Wärtsiläs omdöme och med godkännande från de relevanta parterna, som t.ex. kunder och partners. Wärtsiläs målsättning är att publicera alla meddelanden utan onödigt dröjsmål. Meddelanden publiceras främst på engelska, men de kan även publiceras på andra språk beroende på relevansen till de lokala marknaderna. Lokala meddelanden publiceras endast på det lokala språket.

5 5 (5) 7. Intern information och inre krets Förutom insiderbestämmelserna på lagstiftningsnivå följer Wärtsilä de insiderregler för börsnoterade bolag som godkänts av NASDAQ OMX Helsingfors Börs samt Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar. Till Wärtsiläs permanenta insiderkrets hör de personer som i lag definieras såsom personer i insynsställning, dvs. styrelsen, verkställande direktören, vice verkställande direktören och den huvudansvariga revisorn samt direktionen. Till det företagsspecifika, icke-offentliga insiderregistret hör en del av den övriga ledningen och andra arbetstagare i enlighet med befattningsbeskrivningen. Vid beredningen av betydande projekt upprättas ett projektspecifikt insiderregister. Vederbörande personer får ett skriftligt meddelande om att de ingår i den inre kretsen samt anvisningar om skyldigheter för personer med insynsställning. De som hör till bolagets inre krets får inte bedriva handel med bolagets aktier under 14 dagar (Wärtsilä rekommenderar 30 dagar) innan delårsrapporter och bokslutskommunikén publiceras. Lagstadgade och permanenta insiders ska så långt som möjligt förlägga handeln med Wärtsiläs värdepapper till tidpunkter då fullständig information om fakta och siffror som inverkar på värdet av dessa värdepapper är tillgänglig på marknaden. Tiden efter publiceringen av bokslutskommunikén eller delårsrapporten är i allmänhet lämplig med undantag för projektspecifika insiders. Uppgifter om intresseförhållanden och aktieinnehav hos personer i permanent insynsställning samt deras närmaste krets fås ur Euroclear Finland Oy:s SIRE-system. Uppgifterna finns även på Wärtsiläs webbplats. 8. Krissituationer Wärtsilä har en separat kriskommunikationsplan som uppdateras vid behov, t.ex. efter stora omstruktureringar i bolaget. Om en kris inträffar ska bolagsledningen underrättas omedelbart. Beroende på krisens omfattning och karaktär utser styrelsen eller verkställande direktören ett krishanteringsteam som tar hand om situationen och kommunikationen. 9. Hantering av läckor och rykten Wärtsilä kommenterar inte rykten. Wärtsilä svarar emellertid på marknadsrykten offentligt och i god tid om de har eller kan ha en väsentlig inverkan på Wärtsiläs aktiekurs. Om väsentlig information av misstag offentliggörs selektivt publicerar bolaget informationen utan onödigt dröjsmål för allmänheten på samma sätt som bolaget normalt delger väsentlig information. Om en potentiell läcka med väsentlig inverkan på Wärtsiläs värdepapper upptäcks ska personerna som ansvarar för affärsområdenas kommunikation, koncernkommunikationen och investerarrelationer underrättas omedelbart.

Bolagsstyrningsrapport 2010

Bolagsstyrningsrapport 2010 Bolagsstyrningsrapport 2010 (Corporate Governance Statement) TILLÄMPANDE AV BOLAGSSTYRNINGSKODEN HKScan Abp:s organisation och förvaltning baserar sig på nationell lagstiftning, HKScans bolagsordning och

Läs mer

Wärtsilä Oyj Abp Årsredovisning 2014

Wärtsilä Oyj Abp Årsredovisning 2014 Wärtsilä Oyj Abp Årsredovisning 2014 Styrning En stark gemensam målsättning styr Wärtsiläs verksamhet år 2014. Wärtsilä Oyj Abp Årsredovisning 2014 Styrning 2 STYRNING Bolagsstyrningsrapport 03 Bolagsstämman

Läs mer

Börsregler REGLER FÖR BOLAG VARS AKTIER ÄR UPPTAGNA TILL HANDEL PÅ NGM EQUITY GÄLLANDE FRÅN OCH MED DEN 1 JULI 2014

Börsregler REGLER FÖR BOLAG VARS AKTIER ÄR UPPTAGNA TILL HANDEL PÅ NGM EQUITY GÄLLANDE FRÅN OCH MED DEN 1 JULI 2014 Börsregler REGLER FÖR BOLAG VARS AKTIER ÄR UPPTAGNA TI HANDEL PÅ NGM EQUITY GÄANDE FRÅN OCH MED DEN 1 JULI 2014 Nordic Growth Market REGLER FÖR BOLAG VARS AKTIER ÄR UPPTAGNA TI HANDEL PÅ NGM EQUITY Regler

Läs mer

Initiativ från aktieägare. Större aktieägare. Årsstämma 2013

Initiativ från aktieägare. Större aktieägare. Årsstämma 2013 Bolagsstyrningsrapport FinnvedenBulten AB (publ) är ett svenskt publikt aktie bolag med säte i Göteborg, Sverige. FinnvedenBulten är noterat på NASDAQ OMX Stockholm sedan 20 maj 2011. Bolaget följer NASDAQ

Läs mer

Bolagsstyrning. Bolagsstyrningsmodell. Bolagsstämma. Vd/koncernchef

Bolagsstyrning. Bolagsstyrningsmodell. Bolagsstämma. Vd/koncernchef Bolagsstyrning Consiliums aktie är noterad vid NASDAQ OMX Stockholm. Consilium tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning (koden) sedan 1/7 2008 i enlighet med börsens regelverk. Denna bolagsstyrningsrapport

Läs mer

VÄGLEDNING. Börsbolag. borsbolag@fi.se 2013-10-16

VÄGLEDNING. Börsbolag. borsbolag@fi.se 2013-10-16 VÄGLEDNING Börsbolag borsbolag@fi.se 2013-10-16 16 oktober 2013 Dnr 11-1971 INNEHÅLL Förkortningar och begrepp 4 Börsinformation 7 Reglerad marknad 7 Hemmedlemsstat 7 Börsinfodatabasen 8 Sanktioner 9 Flaggning

Läs mer

Regelverk för emittenter. NASDAQ OMX Stockholm. 1 juli 2013

Regelverk för emittenter. NASDAQ OMX Stockholm. 1 juli 2013 Regelverk för emittenter NASDAQ OMX Stockholm 1 juli 2013 Inledning Enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska en börs ha tydliga och öppet redovisade regler för notering av finansiella instrument.

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2014

Bolagsstyrningsrapport 2014 Bolagsstyrningsrapport 2013 Bolagsstyrningsrapport 2014 Denna bolagsstyrningsrapport utgör den rapport som avses i avsnitt 7 kapitel 7 i den finska värdepappersmarknadslagen (2012/746) samt bolagsstyrningsrapporten

Läs mer

Nr 2 i Stockholmsbörsens skriftserie. Börsregler 2003/2004. Handledning till noteringsavtal och noteringskrav

Nr 2 i Stockholmsbörsens skriftserie. Börsregler 2003/2004. Handledning till noteringsavtal och noteringskrav Nr 2 i Stockholmsbörsens skriftserie Börsregler 2003/2004 Handledning till noteringsavtal och noteringskrav Börsregler 2003/2004 Handledning till noteringsavtal och noteringskrav BÖRSREGLER 2003/2004 1

Läs mer

Regelverk för emittenter. Nasdaq Stockholm

Regelverk för emittenter. Nasdaq Stockholm Regelverk för emittenter Nasdaq Stockholm 1 januari 2015 Inledning Enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska en börs ha tydliga och öppet redovisade regler för notering av finansiella instrument.

Läs mer

Detta råd är inte en del av börsens regler utan skall uppfattas som allmän rådgivning grundad på börsens erfarenheter (reviderad 2012).

Detta råd är inte en del av börsens regler utan skall uppfattas som allmän rådgivning grundad på börsens erfarenheter (reviderad 2012). Kontakter med analytiker och media Detta råd är inte en del av börsens regler utan skall uppfattas som allmän rådgivning grundad på börsens erfarenheter (reviderad 2012). 1 Inledning Analytiker och media

Läs mer

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning Gällande från 1 februari 2010 Denna skrift kan laddas ner eller beställas kostnadsfritt på Kollegiets webbplats, www.bolagsstyrningskollegiet.se Producerad av Hallvarsson

Läs mer

1 611 977 Erbjudna aktier i A-serien och 2 129 810 Erbjudna aktier i B-serien Teckningspris 12,00 euro per Erbjuden aktie i A-serien och B-serien

1 611 977 Erbjudna aktier i A-serien och 2 129 810 Erbjudna aktier i B-serien Teckningspris 12,00 euro per Erbjuden aktie i A-serien och B-serien PROSPEKT 25.8.2009 1 611 977 Erbjudna aktier i A-serien och 2 129 810 Erbjudna aktier i B-serien Teckningspris 12,00 euro per Erbjuden aktie i A-serien och B-serien Detta Prospekt hör till en aktieemission

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport 28 CDON Group AB CDON Group AB Årsredovisning 201 Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport Denna rapport beskriver CDON Group ABs principer för bolagsstyrning. CDON Group är ett svenskt publikt aktiebolag.

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Hoist Kredit AB Hoist Kredit AB (publ) Bolagsstyrningsrapport 014 Bolagsstyrningsrapport God bolagsstyrning syftar till att skapa förutsättningar för ett aktivt engagemang från ägarna med en tydlig och

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 INNEHÅLL FFFS 2007:17 1 kap. Tillämpningsområde 1 2 kap. Ägar- och ledningsprövning 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Information till aktieägarna i Investmentaktiebolaget Latour (publ) och SäkI AB (publ) avseende fusion mellan bolagen

Information till aktieägarna i Investmentaktiebolaget Latour (publ) och SäkI AB (publ) avseende fusion mellan bolagen Information till aktieägarna i Investmentaktiebolaget Latour (publ) och SäkI AB (publ) avseende fusion mellan bolagen Detta dokument beskriver fusionen mellan Investmentaktiebolaget Latour (publ) ( Latour,

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2014

Bolagsstyrningsrapport 2014 Bolagsstyrningsrapport 2014 Bolagsstyrningsrapport 2014 BTS Group AB är ett publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm. BTS Groups bolagsstyrning baseras därför på

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT ALLMÄNT OM SWECO Sweco AB är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm, Sverige. Till grund för bolagsstyrningen i Sweco ligger den svenska aktiebolagslagen, bolagsordningen,

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport 58 Bolagsstyrning avser de beslutssystem genom vilka ägarna, direkt eller indirekt, styr bolaget. God bolagsstyrning bygger på tre grundstenar tydliga ägare, en engagerad och väl sammansatt styrelse samt

Läs mer

Bolagsstyrning. Denna rapport beskriver Modern Times Group MTG ABs principer för bolagsstyrning. Bolagsstyrning

Bolagsstyrning. Denna rapport beskriver Modern Times Group MTG ABs principer för bolagsstyrning. Bolagsstyrning Bolagsstyrning Denna rapport beskriver Modern Times Group MTG ABs principer för bolagsstyrning Modern Times Group MTG AB är ett svenskt publikt aktiebolag. Bolagets styrning baseras på bolagsordningen,

Läs mer

Vår vision. SEB:s vision är att vara högst rankad av kunderna inom våra utvalda marknader i norra Europa samt ledande när det gäller lönsamhet.

Vår vision. SEB:s vision är att vara högst rankad av kunderna inom våra utvalda marknader i norra Europa samt ledande när det gäller lönsamhet. Uppförandekod Vår vision SEB:s vision är att vara högst rankad av kunderna inom våra utvalda marknader i norra Europa samt ledande när det gäller lönsamhet. 2 Till alla medarbetare i SEB, Jag är stolt

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI Riktlinjer för hållbarhetsredovisning RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med

Läs mer

Vår vision. SEB:s vision är att vara högst rankad av kunderna inom sina utvalda marknader i norra Europa samt ledande när det gäller lönsamhet.

Vår vision. SEB:s vision är att vara högst rankad av kunderna inom sina utvalda marknader i norra Europa samt ledande när det gäller lönsamhet. UPPFÖRANDEKOD Vår vision SEB:s vision är att vara högst rankad av kunderna inom sina utvalda marknader i norra Europa samt ledande när det gäller lönsamhet. 2 Till alla medarbetare i SEB, Jag är stolt

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med hållbarhetsredovisning 3 Introduktion till GRI:s ramverk 3 Översikt över GRI:s riktlinjer

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2008 FÖR INTELLECTA AB (PUBL)

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2008 FÖR INTELLECTA AB (PUBL) BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2008 FÖR INTELLECTA AB (PUBL) SVENSK KOD FÖR BOLAGSSYRNING Intellecta tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning fr o m 1 juli 2008 och har därför upprättat sin bolagsstyrningsrapport

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGS RAPPORT

BOLAGSSTYRNINGS RAPPORT BOLAGSSTYRNINGS RAPPORT Regelverk och bolagsordning Hufvudstaden är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Till grund för styrningen av koncernen ligger bland annat bolagsordningen, den svenska

Läs mer

TILLÄGG TILL ERBJUDANDE- HANDLINGEN AVSEENDE ERBJUDANDET TILL AKTIEÄGARNA OCH KONVERTIBELINNEHAVARNA I PEAB INDUSTRI AB (PUBL).

TILLÄGG TILL ERBJUDANDE- HANDLINGEN AVSEENDE ERBJUDANDET TILL AKTIEÄGARNA OCH KONVERTIBELINNEHAVARNA I PEAB INDUSTRI AB (PUBL). TILLÄGG TILL ERBJUDANDE- HANDLINGEN AVSEENDE ERBJUDANDET TILL AKTIEÄGARNA OCH KONVERTIBELINNEHAVARNA I PEAB INDUSTRI AB (PUBL). INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tillägg till erbjudandehandlingen avseende erbjudandet

Läs mer

En unik och decentraliserad organisation

En unik och decentraliserad organisation 40 Styrning och ledning Inledning En unik och decentraliserad organisation Läs mer på www.securitas.com/governance. Securitas har publicerat sina principer för bolagsstyrning i tidigare årsredovisningar.

Läs mer