Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist."

Transkript

1 :S Tid: kl Plats: Närvarande: Börssalen, Fabiansgatan 14, Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden (Bilaga 1) närvarande eller representerade. Därtill var en del av styrelsemedlemmarna, verkställande direktören, bolagets revisor, en del av bolagets högsta ledning samt tekniska personal närvarande. 1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist. 2 KONSTITUERING AV STÄMMAN Till ordförande för bolagsstämman valdes advokat Stefan Wikman, som kallade jur. mag. Mika Puurunen till sekreterare. Konstaterades, att stämman hölls på finska med simultantolkning till engelska. Därtill inspelades mötet på ljud- och videoband. Ordföranden redogjorde för de förfaringssätt som gäller vid behandlingen av ärendena på stämmans föredragningslista. Representanten för Nordea Bank Finland Abp, Laura Kujala anmälde att hon representerar en förvaltarregistrerade aktieägare och att hon hade tillställt stämmans ordförande information gällande den aktieägarens aktieinnehav och röstningsanvisning. Laura Kujala anmälde att hennes huvudman inte kräver omröstning under de punkter på föredragningslistan gällande vilka aktieägaren enligt röstningsanvisningarna motsatt sig beslutsförslaget, utan att behörig anteckning i protokollet i sådana fall är tillräcklig. Ordföranden konstaterade att bolagsstämman iakttar det föreslagna förfarandet och att avslagsröster antecknas i protokollet under ifrågavarande punkt. Konstaterades, att sammandragsförtecknen över den av Nordea Bank Finland Abp representerade aktieägarens röstningsanvisning bifogades till protokollet (Bilaga 2). 1

2 3 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE OCH ÖVERVAKARE AV RÖSTRÄKNINGEN Vesa Nurminen och Dag Nykvist valdes till protokolljusterare. Ville Kettunen och Saara Kauppila valdes till övervakare av rösträkningen. 4 KONSTATERANDE AV STÄMMANS LAGLIGHET Antecknades, att stämmokallelsen hade publicerats den på bolagets hemsidor. Ett meddelande om stämmokallelsen hade också publicerats den i Helsingin Sanomat. Konstaterades, att bolagsstämman hade sammankallats i enlighet med bolagsordningen och aktiebolagslagen och att den sålunda var beslutför. Stämmokallelsen bifogades protokollet (Bilaga 3). 5 KONSTATERANDE AV NÄRVARO VID STÄMMAN OCH FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGDEN Förteckningen utvisande närvaro vid stämmans öppnande samt röstlängden framlades, enligt vilka 64 aktieägare var närvarande personligen eller genom legal ställföreträdare eller befullmäktigat ombud. Antecknades, att aktier och röster var representerade vid stämmans öppnande. Röstlängden bifogades protokollet (Bilaga 1). Konstaterades, att röstlängden fastställs separat inför en eventuell omröstning för att motsvara deltagandet vid ifrågavarande tidpunkt. 6 FRAMLÄGGANDE AV BOKSLUT, VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 Verkställande direktören Juha Kasanen framlade en översikt i vilken han behandlade bolagets verksamhet år 2014 och ledaren för industriplaceringsverksamheten Juha Mikkola framlade en översikt av industriplaceringsverksamheten. Verkställande direktören Juha Kasanen framlade bokslutet för räkenskapsperioden , vilket omfattar resultaträkningen, balansräkningen och finansieringsanalysen och noterna till bokslutet, samt koncernbokslutet och styrelsens verksamhetsberättelse. 2

3 Antecknades, att bokslutshandlingarna hade funnits tillgängliga på bolagets hemsidor från och med den och att de därtill var tillgängliga på bolagsstämman. Bokslutshandlingarna bifogades protokollet (Bilaga 4). Revisionsberättelsen framlades och bifogades protokollet (Bilaga 5). 7 FASTSTÄLLANDE AV BOKSLUTET Bolagsstämman fastställde bokslutet för räkenskapsperioden BESLUT OM DISPOSITION AV DEN VINST SOM BALANSRÄKNINGEN UTVISAR OCH DIVIDENDUTDELNING Konstaterades, att moderbolagets utdelningsbara medel enligt balansräkningen per den uppgick till euro. Konstaterades, att styrelsen, i enlighet med det förslag som bifogats protokollet (Bilaga 6), hade föreslagit för bolagsstämman att av moderbolagets utdelningsbara medel utdelas i dividend för A- och B-aktier 0,30 euro per aktie. Enligt förslaget betalas dividend till aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutdelningen den är antecknade i den aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Enligt förslaget utbetalas dividenden den Bolagsstämman beslöt om utdelningen av den vinst som balansräkningen utvisar i enlighet med styrelsens förslag. 9 BESLUT OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSELEDAMÖTERNA OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN Konstaterades, att beviljandet av ansvarsfrihet för räkenskapsperioden gäller följande personer: de som fungerat som styrelseledamöter under 2014: J.T. Bergqvist, ordförande Hilmar Thór Kristinsson, viceordförande Brjánn Bjarnason, ledamot Georg Ehrnrooth, ledamot Robin Lindahl, ledamot Freyr Thordarson, ledamot samt 3

4 Juha Kasanen, verkställande direktör under hela Bolagsstämman beslöt bevilja ovan nämnda styrelseledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet. 10 BESLUT OM STYRELSELEDAMÖTERNAS ARVODEN Konstaterades, att aktieägare som representerar mer än 50 % av rösterna i bolaget hade, i enlighet med det förslag som bifogats protokollet (Bilaga 7), föreslagit för bolagsstämman att till de styrelseledamöter som väljs för den mandatperiod som utgår vid utgången av den ordinarie bolagsstämman år 2016 betalas lika stora årsarvoden som för år 2014 enligt följande: till styrelsens ordförande euro till styrelsens viceordförande euro till övriga styrelseledamöter envar euro. Konstaterades, att ovan nämnda aktieägare hade föreslagit att för deltagande i styrelsens utskotts möten betalas till varje styrelseledamot utöver årsarvodena 350 euro i mötesarvode för varje bevistat möte och att styrelseledamöternas inkvarterings- och resekostnader ersätts mot faktura. Bolagsstämman beslöt att till styrelseledamöterna betalas arvoden samt ersätts inkvarterings- och resekostnader för mandatperioden som utgår vid utgången av 2016 års ordinarie bolagsstämman enligt förslaget från nämnda styrelseledamöter. 11 BESLUT OM ANTALET STYRELSELEDAMÖTER Konstaterades, att styrelsen enligt bolagsordningen består av minst tre (3) och högst åtta (8) ordinarie ledamöter samt högst fyra (4) suppleanter. Det nuvarande antalet styrelseledamöter är fem (5). Bolagets styrelseledamöter har inga suppleanter. Konstaterades, att aktieägare som representerar mera än 50 % av rösterna i bolaget hade, i enlighet med det förslag som bifogats protokollet (Bilaga 7), föreslagit för bolagsstämman att antalet styrelseledamöter i bolaget fastställs till fem (5). Enligt förslaget väljs inga suppleanter. Bolagsstämman beslöt i enlighet med ovan nämnda aktieägares förslag att antalet styrelseledamöter i bolaget fastställs till fem (5). Inga suppleanter väljs. 12 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER 4

5 Konstaterades, att aktieägare som representerar mer än 50 % av rösterna i bolaget hade, i enlighet med det förslag som bifogats protokollet (Bilaga 7), föreslagit för bolagsstämman att till styrelseledamöter återvälja följande personer för den mandatperiod som utgår vid utgången av 2016 års ordinarie bolagsstämma: J.T. Bergqvist Hilmar Thór Kristinsson Brjánn Bjarnason Georg Ehrnrooth Robin Lindahl. Konstaterades att samma aktieägare hade vidare föreslagit att J.T. Berqvist skulle väljas till styrelsens ordförande och Hilmar Thór Kristinsson till styrelsens vice ordförande. Antecknades, att alla styrelseledamöter har avgivit samtycke till uppgiften. Bolagsstämman beslöt att styrelseledamöterna, styrelsens ordförande och vice ordförande väljs enligt nämnda aktieägarnas förslag för den mandatperiod som utgår vid utgången av 2016 års ordinarie bolagsstämma. 13 BESLUT OM REVISORNS ARVODE Konstaterades, att styrelsens revisionsutskott hade, i enlighet med det förslag som bifogats protokollet (Bilaga 8), föreslagit för bolagsstämman att till den revisor som väljs betalas arvode enligt faktura som godkänts av bolaget. Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens revisionsutskotts förslag att till revisorn betalas arvode enligt faktura som godkänts av bolaget. 14 VAL AV REVISOR Konstaterades, att bolaget enligt bolagsordningen har minst en (1) och högst tre (3) revisorer, av vilka minst en skall vara av Centralhandelskammaren godkänd revisor samt minst en (1) och högst tre (3) revisorssuppleanter, av vilka minst en skall vara av Centralhandelskammaren godkänd revisor. Revisorns mandatperiod utgår vid utgången av den på valet följande ordinarie bolagsstämman. Konstaterades, att styrelsens revisionsutskott hade, i enlighet med det förslag som bifogats protokollet (Bilaga 8), föreslagit bolagsstämman att för den mandatperiod som utgår vid utgången av den ordinarie bolagsstämman år 2016 till revisor välja CGR-samfundet PricewaterhouseCoopers Ab och till revisorssuppleant CGR Lauri Kallaskari. Konstaterades, att CGR Jan Holmberg kommer att fungera som huvudansvarig revisor enligt anmälan från PricewaterhouseCoopers Oy. 5

6 Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens revisionsutskotts förslag att för den mandatperiod som utgår vid utgången av den ordinarie bolagsstämman år 2016 till revisor välja CGR-samfundet PricewaterhouseCoopers Ab och till revisorssuppleant CGR Lauri Kallaskari. 15 BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM FÖRVÄRV AV EGNA B-AKTIER Konstaterades, att styrelsen hade föreslagit för bolagsstämman att styrelsen, i enlighet med det förslag som bifogats protokollet (Bilaga 6), bemyndigas att besluta om förvärv av bolagets egna B-aktier. Bolagsstämman beslöt enligt styrelsens förslag att styrelsen bemyndigas att besluta om förvärv av bolagets egna B-aktier enligt följande: Antalet egna aktier som kan förvärvas kan uppgå till högst B-aktier, vilket motsvarar 10 % av samtliga aktier i bolaget. Egna aktier kan med stöd av bemyndigandet förvärvas endast med fritt eget kapital. Egna aktier kan förvärvas till det pris som fastställs i offentlig handel på dagen för förvärvet eller i övrigt till ett pris som fastställts på marknaden. Styrelsen beslutar om hur egna aktier förvärvas. Vid förvärv kan användas bland annat derivatinstrument. Egna aktier kan förvärvas i annat förhållande än aktieägarnas aktieinnehav (riktat förvärv). Bemyndigandet upphäver det av bolagsstämman den givna bemyndigandet att besluta om förvärv av egna B-aktier. Bemyndigandet är i kraft högst till och med den Antecknades, att aktieägaren, som hade 300 aktier och röster anmält att han motsätter sig beslutsförslaget utan att kräva omröstning. 16 BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM AKTIEEMISSION SAMT OM EMISSION AV OPTIONSRÄTTER OCH ANDRA SÄRSKILDA RÄTTIGHETER SOM BERÄTTIGAR TILL AKTIER Konstaterades, att styrelsen hade, i enlighet med det förslag som bifogats protokollet (Bilaga 6), föreslagit för bolagsstämman att styrelsen bemyndigas att besluta om aktieemission samt om emission av optionsrätter och andra i 10 kap. 1 aktiebolagslagen avsedda särskilda rättigheter som berättigar till aktier. 6

7 Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att styrelsen bemyndigas att besluta om aktieemission samt om emission av i 10 kap. 1 aktiebolagslagen avsedda särskilda rättigheter som berättigar till aktier enligt följande: Med stöd av bemyndigandet är det möjligt att emittera sammanlagt högst B-aktier, vilket motsvarar 10,0 % av samtliga aktier i bolaget. Styrelsen beslutar om alla villkor för aktieemission och emission av särskilda rättigheter som berättigar till aktier. Bemyndigandet gäller såväl emission av nya aktier som överlåtelse av bolagets egna aktier. Aktieemission och emission av särskilda rättigheter som berättigar till aktier kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till aktier (riktad emission). Bemyndigandet upphäver det av bolagsstämman den givna bemyndigandet att besluta om aktieemission samt om emission av optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier. Bemyndigandet är i kraft högst till och med den Antecknades, att av de förvaltarregistrerade aktieägarnas röster hade avgivits mot förslaget under denna punkt. 17 AVSLUTANDE AV STÄMMAN Antecknades, att samtliga bolagsstämmans beslut fattats enhälligt om inte annat angivits i protokollet. Ordföranden konstaterade att samtliga ärenden på föredragningslistan behandlats och att protokollet finns till påseende på bolagets Internetsidor från och med den Ordföranden förklarade stämman avslutad kl. 13:07. Bolagsstämmans ordförande: In fidem: Protokollet justerat och godkänt: Stefan Wikman Mika Puurunen Vesa Nurminen Dag Nykvist 7

8 BILAGOR Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Bilaga 6 Bilaga 7 Bilaga 8 Röstlängd Sammandragsförteckning över den förvaltningsregistrerade aktieägarens röstningsanvisningar Kallelse till bolagsstämma Bokslutshandlingar Revisionsberättelse Styrelsens förslag till bolagsstämman Aktieägarnas förslag till bolagsstämman Styrelsens revisionsutskotts förslag till bolagsstämman 8

1 OPPNANDE AV STAMMAN

1 OPPNANDE AV STAMMAN Nr.1/2013 KONECRANESABP :S Tid: Plats: Narvarande: 21.3.2013 kl. 10.00 Hyvingesalen, Jussinkuja 1, 05800 Hyvinge Vid stamman var de aktieagare sm framgax av bifgade rsdangd (Bilaga 1) narvarande eller

Läs mer

övrigt var närvarande skulle äga rätt

övrigt var närvarande skulle äga rätt Protokoll från årsstämma i Fastighets AB Balder (pubi), 556525-6905, tisdagen den 7 maj 2013, kl 16.00, på Restaurang Palace, Södra Hamngatan 2, Brunnsparken i Göteborg 1 Mötets öppnande Stämman öppnades

Läs mer

STÄMMANS ÖPPNANDE. Styrelseordföranden Patrik Essehorn hälsade stämmodeltagarna välkomna och öppnade årsstämman. 2 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

STÄMMANS ÖPPNANDE. Styrelseordföranden Patrik Essehorn hälsade stämmodeltagarna välkomna och öppnade årsstämman. 2 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN Protokoll fört vid årsstamma i Corem Property Group AB (publ), org.nr 556463-9440, den 29 april 2014, kl. 14.00 i MAQS Advokatbyrås lokaler, Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm. STÄMMANS ÖPPNANDE Styrelseordföranden

Läs mer

KLÖVERN. Protokoll fört vid årsstämma i Klövern AB (publ), org.nr 556482-5833, den 23 april 2015, kl. 16.00 på Kistamässan, Kista, Stockholm.

KLÖVERN. Protokoll fört vid årsstämma i Klövern AB (publ), org.nr 556482-5833, den 23 april 2015, kl. 16.00 på Kistamässan, Kista, Stockholm. KLÖVERN Protokoll fört vid årsstämma i Klövern AB (publ), org.nr 556482-5833, den 23 april 2015, kl. 16.00 på Kistamässan, Kista, Stockholm. 1 STÄMMANS ÖPPNANDE Styrelseordföranden Fredrik Svensson hälsade

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i BE Group AB (publ), org. nr. 556578-4724, torsdagen den 7 maj 2015 i Malmö

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i BE Group AB (publ), org. nr. 556578-4724, torsdagen den 7 maj 2015 i Malmö Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i BE Group AB (publ), org. nr. 556578-4724, torsdagen den 7 maj 2015 i Malmö 1 Stämmans öppnande Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Anders Ullberg,

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I WALLENSTAM AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I WALLENSTAM AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I WALLENSTAM AB (PUBL) Aktieägarna i Wallenstam AB (publ), org nr 556072-1523, kallas till årsstämma tisdagen den 28 april 2015 kl. 16.00 på Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn

Läs mer

Protokoll B1/2014 fört vid årsstämma med aktieägaren i Apoteket AB (publ) (org. nr 556138-6532) torsdagen den 10 april 2014 kl. 10.

Protokoll B1/2014 fört vid årsstämma med aktieägaren i Apoteket AB (publ) (org. nr 556138-6532) torsdagen den 10 april 2014 kl. 10. fört vid årsstämma med aktieägaren i Apoteket AB (publ) (org. nr 556138-6532) torsdagen den 10 april 2014 kl. 10.00 i Solna Närvarande aktieägare Antal aktier Antal röster Staten genom Elin Lewold 175

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRLIG BOLAGSSTÄMMA I Reinhold Europe AB (publ), 556706-3713

KALLELSE TILL ÅRLIG BOLAGSSTÄMMA I Reinhold Europe AB (publ), 556706-3713 KALLELSE TILL ÅRLIG BOLAGSSTÄMMA I Reinhold Europe AB (publ), 556706-3713 Aktieägarna i Reinhold Europe AB (publ), 556706-3713, kallas härmed till årlig bolagsstämma, tillika första kontrollstämma, den

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL) Aktieägarna i Amasten Holding AB (publ), org. nr. 556580-2526, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 26 mars 2014 klockan 14:00 i G Grönberg Advokatbyrå

Läs mer

Andelslagets firma är Taltioni andelslag, på finska Taltioni osuuskunta och på engelska Taltioni cooperative. Andelslagets hemort är Helsingfors.

Andelslagets firma är Taltioni andelslag, på finska Taltioni osuuskunta och på engelska Taltioni cooperative. Andelslagets hemort är Helsingfors. STADGAR FÖR TALTIONI ANDELSLAG 1 FIRMA OCH HEMORT Andelslagets firma är Taltioni andelslag, på finska Taltioni osuuskunta och på engelska Taltioni cooperative. Andelslagets hemort är Helsingfors. 2 BRANSCH

Läs mer

Styrelsen för Lagercrantz Group AB:s förslag till beslut på ordinarie bolagsstämma den 24 augusti 2005

Styrelsen för Lagercrantz Group AB:s förslag till beslut på ordinarie bolagsstämma den 24 augusti 2005 Styrelsen för Lagercrantz Group AB:s förslag till beslut på ordinarie bolagsstämma den 24 augusti 2005 Punkt 9 Kontant utdelning och avstämningsdag Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om 0,75

Läs mer

Upplyste ordföranden vid stämman att bolagsjuristen Thony Lindström anmodats att såsom sekreterare föra protokollet vid stämman.

Upplyste ordföranden vid stämman att bolagsjuristen Thony Lindström anmodats att såsom sekreterare föra protokollet vid stämman. PROTOKOLL Fört vid årsstämma i Rederi AB TransAtlantie (under namnändring till Viking Supply Ships AB (publ)), org. nr 0113, den 9 april 2015 i Göteborg Närvarande: Enligt bifogad Bilaga 1 Stämmans öppnande

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CTT SYSTEMS AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CTT SYSTEMS AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CTT SYSTEMS AB (PUBL) Aktieägarna i CTT Systems AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 13 maj 2015 kl. 17.00 i bolagets lokaler, Brukslagarevägen 5 i Nyköping. ANMÄLAN

Läs mer

Välkommen till årsstämma i Systemair AB (publ)

Välkommen till årsstämma i Systemair AB (publ) Välkommen till årsstämma i Systemair AB (publ) Aktieägarna i Systemair AB (publ), org.nr. 556160-4108, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 augusti 2014 kl. 15.00 i Aulan, Systemair Expo, i Skinnskatteberg.

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL) Pressrelease 2014-04-09 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL) Aktieägarna i, org. nr 556556-8325, ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma. Tidpunkt: Torsdagen den 8 maj 2014, klockan 13:00 Plats:

Läs mer

Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna

Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna Styrelsens fullständiga förslag till beslut till Sportjohan AB:s (publ) årsstämma torsdagen den 28 juni 2012 kl. 12.00 hos Gärde Wesslau Advokatbyrå, Hamngatan 2 i Jönköping. Resultatdisposition (punkt

Läs mer

Pressmeddelande - 21 april 2015

Pressmeddelande - 21 april 2015 Pressmeddelande - 21 april 2015 Välkommen till årsstämma i Opus Group AB (publ) Aktieägarna i Opus Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 21 maj 2015 kl. 18.00 på Elite Park Avenue

Läs mer

Kallelse till årsstämma 2015 i Precise Biometrics AB (publ)

Kallelse till årsstämma 2015 i Precise Biometrics AB (publ) Sida 1 av 6 Kallelse till årsstämma 2015 i Precise Biometrics AB (publ) Välkommen till Precise Biometrics AB:s årsstämma tisdagen den 27 april 2015, kl. 16.00 på Precise Biometrics huvudkontor, Scheelevägen

Läs mer

Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer och registrerat aktieinnehav.

Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer och registrerat aktieinnehav. INTELLECTA Kallelse till årsstämma i Intellecta AB (publ) Aktieägarna i Intellecta AB (publ), org. nr. 556056-5151, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 7 maj 2015 kl. 16.00 i Spårvagnen, Spårvagnshallarna,

Läs mer

Pågående anslutning till värdeandelssystem

Pågående anslutning till värdeandelssystem 09.06.2015 TILLÄGG TILL PROSPEKT DATERAT 6.5.2015 Ahola Transport: Förändringar av erbjudandet Erbjudet värdepapper i Ahola Transports pågående nyemission ändras från svenska depåbevis till A-aktier. Teckningskursen,

Läs mer

Beslut i Juristkommittén 2006-01-27. Uppdaterad av Bolagsrättsgruppen och godkänd av Juristkommittén 2012-03-06.

Beslut i Juristkommittén 2006-01-27. Uppdaterad av Bolagsrättsgruppen och godkänd av Juristkommittén 2012-03-06. REKOMMENDATION Mall för bolagsordningar Beslut i Juristkommittén 2006-01-27. Uppdaterad av Bolagsrättsgruppen och godkänd av Juristkommittén 2012-03-06. Utgångspunkten för dokumentet är lydelsen av aktiebolagslagen,

Läs mer

Kallelse till årsstämma i BE Group

Kallelse till årsstämma i BE Group Kallelse till årsstämma i BE Group Aktieägarna i BE Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 7 maj 2015 kl. 15.00 på bolagets huvudkontor, Spadegatan 1 i Malmö. Rätt till deltagande Rätt

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) Aktieägarna i Dagon AB (publ), org.nr. 556431-0067, kallas härmed till extra bolagsstämma den 14 juni 2012 i bolagets fastighet på Hanögatan 11 i Malmö,

Läs mer

Svenska staten är ensam aktieägare representerande samtliga aktier och röster i bolaget, vilket godkändes att gälla som röstlängd.

Svenska staten är ensam aktieägare representerande samtliga aktier och röster i bolaget, vilket godkändes att gälla som röstlängd. Protokoll fört vid ordinarie Årsstämma med aktieägaren i AB Göta kanalbolag den 23 april 2010 i Motala Närvarande Aktieägare Svenska staten (näringsdepartementet) genom Jenny Lahrin för 29 272 st aktier.

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA DEN 28 MAJ 2015

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA DEN 28 MAJ 2015 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA DEN 28 MAJ 2015 AKTIEÄGARNA I OBOYA HORTICULTURE INDUSTRIES AB, 556362-3197 kallas härmed till årsstämma, torsdagen den 28 maj 2015 kl. 10.00 i Aludden Providor, Aspenäsvägen 12,

Läs mer

Välkommen till årsstämma!

Välkommen till årsstämma! Välkommen till årsstämma! Aktieägarna i Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) kallas härmed till årsstämma (ordinarie bolagsstämma) tisdagen den 4 april 2006 kl 14.00 på Cirkus, Djurgårdsslätten, Stockholm.

Läs mer

Kallelse till ordinarie bolagsstämma den 23 april 2003

Kallelse till ordinarie bolagsstämma den 23 april 2003 Pressmeddelande Stockholm den 24 mars 2003 Kallelse till ordinarie bolagsstämma den 23 april 2003 I enlighet med noteringsavtalet för Stockholmsbörsen AB meddelar Investor AB även genom pressmeddelande

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Consilium Aktiebolag (publ)

Kallelse till årsstämma i Consilium Aktiebolag (publ) Kallelse till årsstämma i Consilium Aktiebolag (publ) Aktieägare i Consilium AB (publ), 556480-3327 ( Bolaget ), kallas härmed till årsstämma tisdag 19 maj 2015 klockan 15.00, NackaStrandsMässan, Augustendalstorget

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PARTNERTECH AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PARTNERTECH AB (PUBL) ANMÄLAN KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PARTNERTECH AB (PUBL) Aktieägarna i PartnerTech AB (publ) ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 27 april 2015 kl. 15.00 i Malmö Börshus, Skeppsbron 2,

Läs mer