Ägarskiften i små företag, förstudie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ägarskiften i små företag, förstudie"

Transkript

1 Ägarskiften i små företag, förstudie Sten Wedin och Lars Findahl Gävle juli 2007

2 Ägarskiften i små företag, förstudie Innehållsförteckning Sidnr Sammanfattning 2 Inledning 3 Syfte och mål 3 Organisation 3 Metod och arbetssätt 3 Aktiviteter och åtgärder som har genomförts 4 för ett ökat företagsövertagande Bakgrund 4 Svårigheter 5 Information/utbildning 6 Mötesplatser 7 Söktjänster Stora företag och Trygghetsfonder 7 8 Planerade aktiviteter 9 Slutsatser 9 Förslag 11 För nyföretagare och dess rådgivare Köparutbildningar Säljarutbildningar Invandrare SFF Mötesplatser Regionalt samarbete Finansierig Förslag på regionalt samarbete i Gästrikland/Gävleborg Källor Ägarskiften i små företag, förstudie 1

3 Ägarskiften i små företag, förstudie Sammanfattning Under de kommande 10 åren befaras mellan 40% och 60% av alla ägarledda företag i Sverige att behöva skifta huvudägare. (Nutek B2004:6) Bakgrunden till denna förstudie är att författarna genomförde ett Ägarskiftesprojekt i Östersund för uppsagd personal vid nedläggning av tre regementen och insåg att området inrymmer många möjligheter men också svårigheter och okunskaper. För att kunna genomföra effektivare arbeten med ägarskiften i framtiden är det därför viktigt att dra nytta av andra aktörers erfarenheter. Förstudiens mål är att visa på de möjligheter som finns för ett långsiktigt arbetssätt som underlättar och ökar antalet företagsövertaganden i små företag samt att ta fram arbetsmodeller som visar hur genomföranden kan ske. Förstudien har genomförts genom intervjuer med olika aktörer samt studier av rapporter och utredningar. Huvuddelen av de aktiviteter som genomförts i Sverige har vänt sig till ägare av små företag i form av seminarier och i vissa fall utbildningar i ägarskiftesfrågor. Det har även startats några mötesplatser för köpare och säljare av små företag. Några är rena söktjänster på internet och andra med manuell matchning mellan köpare och säljare. Mycket lite tycks vara gjorts mot presumtiva köpargrupper som deltagare i Starta Eget aktiviteter, invandrargrupper och i företag med personalomställning. Mot bakgrund av de erfarenheter vi har inhämtat bör framtida insatser vara långsiktiga och bygga på regional förankring. För att mötesplatser i form av söktjänster skall fungera för små företag bör de ha en regional inriktning med manuell matchning. För både köpare och säljare är det viktigt med trovärdighet och personliga kopplingar. Aktiviteter bör mer vända sig mot köpargrupper som invandrare, personer i omställning och deltagare och rådgivare i Starta Eget aktiviteter. Starta-Eget rådgivare bör utbildas om ägarskiften så att fler Starta-Eget aspiranter överväger möjligheten att ta över befintliga företag. Utbildningar/utvecklingsprogram för både köpare och säljare kommer sannolikt att öka antalet övertaganden. Projekt liknande Svenska för företagare med inriktning mot ägarskiften bör öka invandrares möjligheter till företagsövertagande. Ägarskiften i små företag, förstudie 2

4 Inledning Under och efter andra världskriget var barnkullarna i Sverige större än de varit både före och efter. Den framtidstro och den ekonomiska utveckling som skedde årtiondena efter gjorde att många födda på 40-talet blev egna företagare. Nu närmar sig denna stora företagargrupp pensionsåldern. Flera undersökningar visar att så många som företag riskerar nedläggning när 40-talisterna går i pension om inte åtgärder vidtas för att underlätta ägarskiftena. Åren genomförde författarna ett Ägarskiftesprojekt för uppsagd personal vid nedläggning av tre regementen in Östersund. Vi insåg att området inrymmer många möjligheter men också svårigheter och okunskap. För att kunna genomföra ett mer effektivt arbete med ägarskiften i framtiden är det viktigt att dra nytta av andra aktörers erfarenheter. Syfte och mål Förstudiens syfte har varit att undersöka vad som har gjorts i Sverige för att öka antalet företagsövertaganden i små företag. Förstudiens mål är att visa på de möjligheter som finns för ett långsiktigt arbetssätt som underlättar och ökar antalet företagsövertaganden i små företag samt att ta fram arbetsmodeller som visar hur genomföranden kan ske. Organisation Denna förstudie har genomförts av Sten Wedin, Jojac AB i samarbete med Lars Findahl, Findahl Affärsutveckling AB. Studien är finansierad av Verket för näringslivsutveckling NUTEK, Sandvikens Kommun och Integrationsenheten vid Länsstyrelsen i Gävleborgs län. Metod och arbetssätt Förstudien har genomförts genom intervjuer med olika aktörer som Kommuners Näringslivsenheter, Näringslivsorganisationer, Almi-bolag, revisionsbyråer, företagsförmedlare, banker, företrädare för söktjänster, samt studier av rapporter och utredningar. Studien har begränsats till en sammanställning av erfarenheter från de satsningar, för främjande av ägarskiften, som gjorts de senaste 3 åren. Förstudien har inte haft ambitionen att undersöka hela området och dess inverkan på företagsamhet, dess aktörer och samhälle. Ägarskiften i små företag, förstudie 3

5 Aktiviteter och åtgärder som har genomförts för ett ökat företagsövertagande Bakgrund Under och efter andra världskriget var barnkullarna i Sverige större än de varit både före och efter. Den framtidstro och ekonomiska utveckling som skedde årtiondena efter gjorde att många födda på 40-talet blev egna företagare. Nu närmar sig denna stora företagargrupp pensionsåldern. Flera undersökningar visar att så många som företag riskerar nedläggning när 40-talisterna går i pension om inte åtgärder vidtas för att underlätta ägarskiftena. Många företagare i mindre företag har inte sett ett ägarskifte som ett alternativ när pensionsåldern infinner sig. Det beror på att de anser att företaget är så intimt förknippat med dem som person eller att de inte övervägt möjligheten att sälja. Under de kommande 10 åren befaras mellan 40 och 60% av alla ägarledda företag i Sverige behöva skifta huvudägare. (Nutek B2004:6) I Sverige är det bara mellan 15 och 20% av alla företag som överlåts inom familjen d.v.s det sker ett generationsskifte. I övriga 80-85% av företagen måste ägaren hitta någon utomstående för att det skall bli ett ägarskifte. Problematiken kring kommande ägar/generationsskiften i framförallt små företag i Sverige har beskrivits i ett flertal rapporter från Företagarna, revisionsbyråer, Nutek m.fl. Huvudproblemet man ser är att fler än 30% av alla företagare i Sverige är födda på 40-talet eller tidigare och skall rimligen inom 10 år hitta nya ägare till sina företag. Om man inte hittar köpare/övertagare kommer många företag att läggas ner vilket drabbar både kommersiell service och samhällsservice. Även i övriga Europa har problemet uppmärksammats. En tredjedel av Europas företagare kommer att upphöra med sin verksamhet under de närmaste tio åren, även om några kommer att starta nya företag. Det uppskattas att upp till företag, de flesta små och medelstora företag (SMF), som tillhandahåller 2,8 miljoner arbetstillfällen, kommer att överlåtas till nya ägare varje år. I Europa, till skillnad från Sverige, är företagsöverlåtelser inom familjen fortfarande vanligare, men antalet överlåtelser till tredje man ökar även här. Det blir därför allt viktigare att göra det lättare för potentiella köpare och säljare av företag att mötas, för att därigenom bidra till framgångsrika företagsöverlåtelser. Nutek har på uppdrag av regeringen utformat och genomfört ett nationellt program för att underlätta ägarskiften i små företag. Programmet har bedrivits under tre år och avslutas den 30 juni Uppdraget var att utveckla arbetsmetoder och genomföra åtgärder för att underlätta ägarskiften i små företag, Ägarskiften i små företag, förstudie 4

6 I inledningen av uppdraget betonas vikten av en entreprenöriell inställning hos befolkningen, bl.a. för att säkerställa att många människor ser sig själva som företagare, oavsett om det får formen av ett nystartat företag eller övertagande av ett befintligt. Olika aktörer genomför idag aktiviteter runt om i landet för att underlätta ägarskiften i små företag. Information om problem och möjligheter vid ägarskiften samt metoder/verktyg för att underlätta de processer som sker när köpare och säljare har hittat varandra är de övervägande aktiviteterna. Aktiviteterna är huvudsakligen riktade mot berörda företag/ägare. Svårigheter I de flesta rapporter och artiklar som skrivits om ägarskiften i mindre företag poängteras dels svårigheten för ägaren att besluta om en försäljning dels de emotionella faktorer som styr vem som får ta över. Viktiga faktorer för att ägarskiftesprocessen skall fungera är sekretess så att företagare vet att information de lämnar inte kommer till ut utomstående. För att öka insikten och intresset hos de mindre företagen är långsiktig och kontinuerlig information/marknadsföring viktig. Då det inte bara är pengar som styr ett ägarskifte i denna grupp är seriositet och trovärdighet hos alla inblandade aktörer av stor betydelse. Enligt professor Leif Melin vid Handelshögskolan i Jönköping, IHH, finns det många konsekvenser av ägarskiften som företagare är oroliga inför. Konsekvenser som därmed kan utgöra hinder för ägarskiften. I undersökningen Generationsskiften - oundvikliga men oförberedda säger Melin bland annat att 28 procent av företagarna i undersökningen är rädda för att kulturen och identiteten i företaget går förlorad. Att företaget avvecklas eller flyttar från orten anges också som negativa konsekvenser vid ägarskiften. Melin påpekar också att känslomässiga aspekter spelar stor roll. En dålig relation kan innebära att ett ägarskifte inte blir av. Det gäller också att beakta de identitets- och rollförändringar som blir av om ett ägarskifte genomförs, och att företagaren säljer till rätt person. Det är inte alltid att den med mest pengar är bäst lämpad att driva företaget vidare. Vidare menar Melin att det är viktigt att värdesätta ägarskiften mer än vad man gör idag. Det pratas mycket om nystartade företag, men det är lika fint och utmanande att ta över ett befintligt företag som att starta ett eget. En av Melins viktigaste slutsatser är att det behövs mer av ett samspel mellan den gamla och den nya generationen. Det är alltså oftast en lång process från att en köpare letar företag till att säljaren accepterar köpare och villkoren. Medvetenheten om problematiken är hög hos många aktörer, men man är inte proaktiv förutom vad gäller information till företagare. Allmän information till befolkningen förekommer i huvudsak inte. Genom artiklar och inslag i media kommer viss information om området ut. Det har tydligen inte varit tillräckligt då många grupper som kunde vara aktörer inte är medvetna om situationen. Ägarskiften i små företag, förstudie 5

7 En förklaring kan vara att flera av aktörerna inte anser att det är deras roll. De har då svårt av resursskäl att anordna någon form av mer aktiv och långsiktig verksamhet som vänder sig till både presumtiva säljare och köpare. En annan förklaring kan vara att man är okunnig och känner sig osäker på vad som krävs för att bedriva en mer aktiv verksamhet. Ytterligare en förklaring tycks vara allmän okunskap om att så många ägarskiften är på gång. Det verkar också finnas en tro på att de kommersiella aktörerna hanterar både köpare och alla storlekar på företag som står inför en försäljning. Information/utbildning Utredningar om de kommande generationsskiftena har gjorts av Nutek, Företagarna, revisionsföretag och vissa länsstyrelser med flera. Alla dessa visar på det stora antal företag som kommer att byta ägare inom de närmaste 5-10 åren. De visar också på att många företag kommer att läggas ned på grund av dåliga förberedelser eller att ägarna inte har insett processens omfattning och det arbete som är förknippat med att byta ägare. Merparten av aktiviteterna har riktats mot företagare som kan stå inför ett ägarskifte. Under 2006 och början av 2007 har informationsaktiviteter ökat betydligt då möjligheterna att få stöd från Nutek, för liknande aktiviteter, upphörde vid halvårsskiftet Aktiviteter och seminarier har genomförts av Almi, Företagarna, Svenskt Näringsliv, företagarorganisationer, banker och revisionsföretag. Almi har tillsammans med flera aktörer i de flesta regioner genomfört informationsaktiviteter och seminarier som vänt sig till företagare i ägarledda företag med färre än 50 anställda. Att ämnet är känsligt för många företagare har synts tydligt vid seminarierna då många deltagare har deltagit på annan ort än där de driver sitt företag. Man vill av många skäl inte visa alltför tydligt att det kan vara ett ägarskifte på gång. Några Almi-bolag har också genomfört utbildningar för företagare inriktade på generationsskiften inom familjen eller företagets anställda men också på att göra företagen redo för försäljning. Andra organisationer som IUC i Gnosjöregionen och Träcentrum i Nässjö har arbetat med projekt och strategier för att göra organisationen i företagen förberedda för nya ägare. Företagarna har i vissa regioner bedrivit utbildning i att förbereda sitt företag för försäljning men även hur man hittar köpare. Ett av de mer omtalade projekten som mer aktivt har arbetat för ägarskiften är Ägarskiftesgruppen. Det har varit inriktat på kvinnor och kvinnors företagande. Ägarskiftesgruppen i Stockholm är ett samarbete mellan Almi, Nutek och flera andra aktörer samt Växtkraft mål 3. Utbildningsprogrammet behandlar de flesta områden som uppkommer vid ett ägarskifte inklusive coaching under processen. Projektet matchar företag i Stockholms län som står inför en generationsväxling med intresserade kvinnor. Ägarskiften i små företag, förstudie 6

8 Ägarskiftesgruppen börjar sin verksamhet med Stockholms län. Där finns små och medelstora företag, med tiotusentals anställda, som riskerar att läggas ned inom tio år, när ägaren slutar eller går i pension. Mötesplatser En viktig del i Nuteks program har varit att skapa mötesplatser för köpare och säljare. Även i övriga Europa har aktiviteter gjorts för att skapa mötesplatser. I Sverige finns det ett flertal olika söktjänster på internet. Det är både kommersiella och ickekommersiella. Flera söktjänster har också funnits under ett kort tag men i och med bristande finansiering har de upphört. Tyvärr finns sådana fortfarande ute på nätet till skada för fungerande databaser. De befintliga söktjänsterna har haft varierande framgång när det gäller att sammanföra presumtiva köpare och säljare, speciellt när det gäller mindre företag. Detta ger upphov till frågan om vilka aspekter som är viktigast för en effektiv marknadsplats för affärsöverlåtelser. För att fastställa framgångsfaktorer för organisationen av marknadsplatser för företagsöverlåtelser utsåg EU:s medlemsstater och andra länder som deltar i det fleråriga programmet för företag och företagaranda en expertgrupp för att analysera befintliga marknadsplatser (databaser) för företagsöverlåtelser och formulera slutsatser för hur sådana marknadsplatser bäst skall organiseras. Enligt Expertgruppen konstateras bl.a. Att bygga upp förtroendet mellan eventuella köpare och säljare är därför en viktig faktor för att marknadsplatser för affärsöverlåtelser skall bli framgångsrika. Därför är tillförlitliga mellanhänder och värdorganisationer för databaser viktiga. Marknadsplatserna och leverantörerna kommer att lyckas bäst med att åstadkomma allt detta om de inte begränsas till rena sök- och finntjänster. Den kommersiella delen av ägarskiften som ligger ute till försäljning hanteras i huvudsak av olika företagsförmedlare. Små företag där ägaren står inför ett skifte av åldersskäl förekommer sällan öppet som försäljningsobjekt. En naturlig förklaring är att de flesta ägare inte är klara över om och hur de skall sälja. Samtidigt som man inte vill blotta sig och sina planer. Utöver detta är köpesummorna relativt små och gör eventuella affärer mindre intressanta för företagsmäklare och andra konsulter. Huvuddelen av alla företagsaffärer syns dock aldrig i några söktjänster eller andra annonser. Affärerna sker mellan företag/personer direkt, ofta med revisor eller annan rådgivare som förmedlare. Söktjänster Ett exempel på nytänkande är Bolagsplatsen, en nätbaserad mötesplats där företagare och blivande företagare kan hitta varandra. är öppen för alla och en mötesplats för företag, entreprenörer, företagsmäklaren och Ägarskiften i små företag, förstudie 7

9 andra som söker nya kontakter, marknader och ägare. Alla kan lägga in sina uppgifter i databasen. Almi-bolagen i Örebro, Blekinge, Kalmar och Kronobergs län har en gemensam databas, som är inriktad på matchning mellan köpare och säljare. I Örebro finns ca 250 registrerade köpare och kontinuerligt finns säljare. Inriktning är mot mindre företag med köpesummor mellan något eller några hundra tusen upp till 2 miljoner kr. Databasen har full sekretess och personal på Almi matchar efter önskemål både köpare och säljare genom personliga kontakter med båda parter. Näthandelsplatsen Blocket har en stor volym av i huvudsak serviceföretag och restauranger till salu och är en ren annonstjänst. Antalet köpare är dock litet. Almi i Norrbotten har skapat en databas som är såld till MiROi i-learning. Den skall vara igång igen till hösten och skall så småningom gälla hela landet. Databasen heter Köpare kommer att kunna lägga in sig direkt på websidan medan säljare läggs in i samarbete med mäklare och revisionsföretag. Erfarenheterna från de fåtal databaser som arbetar med manuell matchning i övriga Sverige är liknande den i Örebro. Det innebär mycket marknadsföring och införsäljning för att nå säljargruppen. Kontinuitet är viktigt då det tar tid att nå acceptans och få förtroende hos säljarföretagen. Matchningen mellan köpare och säljare är ett grannlaga arbete som tar tid men som också ger resultat. Svårigheten kring att öppna marknadsplatser för mindre företag är att det tar tid att skapa medvetenhet hos presumtiva kunder. Det tar också tid att skapa förtroende och insikt om att det finns en marknad (köpare) även för mindre företag. Mycket tyder på att en regional inriktning är viktig samt att det finns en tydlig organisation och lokala/regionala personer att samarbeta med. Den kontinuerliga marknadsföringen med stora inslag av personliga kontakter kombinerat med förebilder i massmedia är också en förutsättning för att öka intresset hos både säljare och köpare. På grund av osäker finansiering och begränsade personalresurser är flera av här uppräknade aktiviteter som genomförts tidsbegränsade och tillfälliga. Man har också upptäckt att ett aktivt arbete med ägarskiften innebär mer arbete än man kanske trodde från början. Stora företag och Trygghetsfonder Omedvetenheten om de stora ägarskiften som kommer under de närmaste åren är även stor hos många andra grupper som inte är primärt berörda. Företrädare för ett antal större företag och myndigheter har uttryckt intresse för möjligheten att, i första hand vid omställningar, kunna erbjuda någon form av utvecklingsprocess för personer som har intresse och fallenhet för eget företagande. Skälen är både att de vill ge de uppsagda fler valmöjligheter i framtiden men också att de stora Ägarskiften i små företag, förstudie 8

10 företagen i första hand, ser det positiva i att befintliga småföretag finns kvar och utvecklas i närregionen. De Trygghetsfonder och deras samarbetspartners vi har varit i kontakt med har även de varit omedvetna om möjligheterna som finns i de stora ägarskiften som kommer. De är dock mycket positiva till att se detta som en möjlighet till utveckling och ett nytt arbete för uppsagd personal. Det kan ske genom en bättre information, utvecklingsprogram men framförallt genom att se företagsövertagande som ett attraktivt alternativ både till nytt jobb och nyföretagande. Planerade aktiviteter I de flesta regionala tillväxtprogram tas de kommande generationsskiftena upp som en viktig punkt, men utan specifikation i något program eller faktiska åtgärder. Nuteks program för att underlätta ägarskiften upphör den sista juni Fram till dess har det genomförts ett större antal aktiviteter. Vetskapen om upphörandet av stöd har pacificerat de flesta aktörer. Merparten av de personer och organisationer vi haft kontakt med har ändå någon form av aktiviteter planerade för hösten Osäkerheten om regeringens planer och hur stöden i det nya stödprogrammet från EU kommer att påverka finansieringen av aktiviteter har haft en dämpande verkan på organisationernas planer. Några regioner har aviserat en fortsatt hög aktivitet. Aktiviteterna är i huvudsak inriktade mot utbildningar för säljare och köpare. Några exempel: Det gotländska näringslivet står inför omfattande ägarskiften när närmare 1000 mindre företag de närmaste åren kommer att byta ägare. ALMI Gotland kommer därför att intensifiera information, rådgivning och affärsutveckling riktat mot de företag där ägarskiften blir aktuella. De fem Almi-bolag som samarbetar kring databasen Ägarbyten kommer att fortsätta sin verksamhet men är osäkra om storleken på aktiviteterna. Flera regioner har sagt sig vara intresserade av att starta projekt liknande Ägarskiftesgruppen i Stockholm. Ett problem som många ser är att det är resurskrävande att bedriva matchningsverksamhet och att organisationerna inte klarar detta med nuvarande resurser. De aktiviteter vi här tagit upp är sådana som stöds med allmänna medel. Vad och hur mycket som planeras av helt kommersiella skäl vet vi inte. Hittills tycks ingen ha hittat någon riktigt bra affärsidé i området ägarskiften i småföretag Man kan därför misstänka att inga större satsningar av kommersiella skäl är planerade. Slutsatser Vi har under förstudien konstaterat att information om ägarskiftesproblematiken har nått de flesta företagare födda på 40-talet. Det har också genomförts en del utbildningar för säljare och i viss mån även för köpare. De mötesplatser som finns är i huvudsak olika former av annonssidor på nätet. Möjligheterna till stöd och Ägarskiften i små företag, förstudie 9

11 hjälp är goda när det gäller avslutet av köpet/försäljningen. De flesta banker, jurist- och revisionsföretag kan erbjuda professionell hjälp. I några regioner har man insett de organisatoriska problem som uppstår vid en ägarförändring och startat utvecklingsprogram för anpassning av organisationen. Som i så många andra fall har information, stöd och hjälp svårt att nå de mindre företagen. Kopplingen/identifikationen mellan ägare och företag är i den typen av företag stor. Bland dessa företag kommer det att ske flest nedläggningar ofta beroende på omedvetenhet, ovilja att gå in i en säljprocess samt osäkerhet om hur företaget kan eller skall leva vidare. Vid vår genomgång av aktiviteter för generationsskiften/ägarskiften har vi hittat bara ett fåtal som fokuserar på att aktivt söka säljare och köpare samt att koppla och matcha dem mot varandra. Vi har hittat få aktiviteter som syftar till att uppmuntra och stödja presumtiva nyföretagare som söker sig till Starta Eget aktiviteter. Inte heller när det gäller invandrares möjligheter att ta över företag tycks mycket vara gjort. Matchning mellan säljare och köpare är viktigast som stöd i de små företagen. Köpesummorna är för små för att de kommersiella företagsförmedlarna skall vara intresserade samtidigt som ägarna i de små företagen är de som har svårast att både besluta sig för att sälja och genomföra affären. En annan svårighet i många små företag är att viktig kunskap inte alltid är dokumenterad eller förmedlad till andra. Den finns bara hos ägaren. Matchningen mot presumtiva köpare blir då ännu viktigare. Enda möjligheten för en ny ägare att komma in på rätt sätt i verksamheten är därför att gå parallellt med gamla ägaren en tid och på detta sätt sätta sig in i verksamheten. Vi har också konstaterat att det har gjorts mycket små insatser för att sprida kunskapen om att ägarskifte kan vara ett utmärkt alternativ till att starta eget. Detsamma gäller invandrargrupper där det finns många personer som har varit företagare och hantverkare i sina hemländer. Det scenario för ägarskifte som finns kommer att fortgå under åtminstone ca 10 år. Vi tror att det är mycket viktigt att all verksamhet som har med ägarskiften att göra bygger på sekretess, seriositet, regional förankring, personliga kontakter och kontinuitet. Det gäller att få både köpare och säljare att inse möjligheterna i ett ägarbyte. Det kan bara ske genom marknadsföring, goda exempel och personliga kontakter. Erfarenheterna från flera aktörer visar att det tar relativt lång tid att bygga upp en medvetenhet om både problem och möjligheter. Erfarenheter från bl. a. Almi i Örebro har visat på vikten av riktad marknadsföring mot presumtiva säljare och på vikten av att säljarna får garantier om att ingen information kommer ut till andra än de som har bedömts som möjliga övertagare. Säljaren är rädd för att rykten om företagets planerade försäljning kommer ut så att det påverkar företaget negativt. Köparen har oftast en anställning som gör att Ägarskiften i små företag, förstudie 10

12 det inte alltid är bra för karriären, hos den nuvarande arbetsgivaren, att det kommer ut att han/hon är presumtiv företagsövertagare. Förslag För nyföretagare och dess rådgivare Genomgående under våra samtal med personer som arbetar med ägarskiften är att de saknar ett engagemang från nyföretagarkretsar. Det satsas mycket pengar på området Starta Eget. Delar av det borde kunna satsas på att utbilda Starta Eget aspiranter i hur man söker och tar över företag. Det finns en uppfattning om att Starta Eget innebär att man startar från sin egen tanke/affärsidé. Vår uppfattning är att utvecklingen vid nystarter skulle kunna bli betydligt bättre för många om fler tog över redan existerande företag. I många fall är det betydligt lättare att utveckla en befintlig kundkrets, accepterade produkter och upparbetade rutiner. Vi har vid samtal med rådgivare och konsulter för nyföretagare fått en uppfattning om att många av dem har mycket liten kunskap om ägarskiften. Det gäller både vid kommuners/arbetsförmedlingars rådgivning och konsulter vid trygghetsfonders omställningsarbete. Rådgivarna bör utbildas i hur man söker, hittar och kontaktar företagare som står inför ägarskiften. Företagarna i sin tur skall få information om att det finns personer som kan passa som övertagare. Vi tror att man genom en ökad utbildning och information till dessa grupper kan öka medvetenheten om de möjligheter som finns. Det bör leda till att många driftiga Starta-Eget aspiranter kan få nya idéer om sitt framtida företagande. I de Starta Eget utbildningar som finns bör ett informerande avsnitt om ägarskifte ingå. Intresserade skall sedan kunna gå en påbyggnadsutbildning och lära sig mer om arbetsgången vid ett företagsövertagande. Själva sökandet efter företag är en viktig del i en sådan utbildning. Under denna del skapas nätverk, referenser och kunskap/erfarenhet. Köparutbildningar Vid det ägarskiftesprojekt vi genomförde i Jämtland noterade vi speciellt några områden som var viktiga för ett lyckat ägarskifte. Sökprocessen är viktig inte bara för att hitta företag utan också för att skapa ett nätverk, referensramar och bli bekväm i företagarkulturen. Det kan vara svårt för många att ensam sätta igång en process för att se och utforma utvecklingsmöjligheter samt göra handlingsplaner som uppfattas som realistiska av säljare och finansiärer. Möjligheten att diskutera olika handlingssätt och förberedelser inför möten med revisorer, jurister m.fl. upplevdes som mycket viktigt. Gruppen är betydelsefull för att ge deltagarna möjlighet att jämföra framgångar och motgångar men också för att få kraft att genomföra hela processen. Trygghetsfonderna och några av deras samarbetspartners kommer att genomföra informationsaktiviteter och köparutbildningar samt i några fall komplettera dessa med coaching och rådgivning. Utbildningarna är relativt korta, ca 4 dagar med Ägarskiften i små företag, förstudie 11

13 mellanperioder av eget arbete för deltagarna och syftar till att starta en process för att aktivt leta och ta över företag. Säljarutbildningar Erfarenheter från dem som arbetar inom området visar att det är betydligt lättare att hitta presumtiva köpare än säljare. Nuteks stöd inom området har till stor del använts till att informera om och väcka frågan hos berörda företagare. För att fler företagare skall komma ett par steg längre behöver många ytterligare en mer konkret påminnelse. En modell kan vara att genomföra utbildningar för säljare. I seminarieform tas ett antal områden upp. Exempelvis förberedelse/värdehöjande aktiviteter, ta fram beskrivning av säljobjektet, värdering av företaget, hur hittar jag köpare, hur hittar jag bra rådgivare mm. Seminarierna genomförs i en sluten krets där ägarna/deltagarna delger övriga sina erfarenheter. Invandrare SFF I Solna Stad har det startats ett projekt som heter Svenska För Företagare, SFF. Det borde gå att starta liknande projekt men med en tydligare inriktning mot att ta över mindre företag SFF är en riktad Svensk-utbildning som kombinerar Svenska För Invandrare (SFI) och svenska som andraspråk (SAS) med yrkesrelevanta kunskaper för företagare. Tanken är att sammanföra en grupp personer med en gemensam nämnare entreprenörskap - och skapa en studiemiljö som ger ett mervärde för denna grupp jämfört med vanlig svenskundervisning. SFF är ett regionalt projekt som drivs av Solna Stad, Länsstyrelsen och kommuner i Stockholm samt organisationer med fokus på företagande. Många som kommer till Sverige har drivit företag eller haft egen verkstad eller butik i hemlandet. Enligt undersökningar bland deltagare i SFI visar att 10 % av SFI-studerande vore lämpliga kandidater till utbildningen. För att SFF ska få både det underlag och det genomslag som krävs, behövs ett regionalt samarbete och input från många olika intressenter. De flesta kommuner saknar eget underlag för att rikta och individualisera utbildningsinsatserna. Ett större geografiskt perspektiv gör det underlagsmässigt och ekonomiskt möjligt att individualisera och driva insatser av spetskaraktär. Därför behövs ett samarbete mellan fler kommuner och andra intressenter. Mötesplatser En viktig förutsättning för fler ägarskiften är mötesplatser där säljare och köpare kan mötes. Mötesplatsen skall finnas på Internet och kan gärna vara rikstäckande men med stark regional eller lokal koppling där fysiska personer sköter koppling/matchning. All erfarenhet hitintills visar på vikten av riktad marknadsföring mot presumtiva säljare och på vikten av att säljarna får garantier om att ingen information kommer ut till andra än de som har bedömts som möjliga övertagare. Ägarskiften i små företag, förstudie 12

14 En förutsättning för att lyckas är också att alla som idag kommersiellt helt eller delvis lever på att ägarskiften sker ser fördelar med och använder den nya mötesplatsen. Den skall vara ett komplement och inte en konkurrent till dagens marknad. En annan förutsättning är att man har ett perspektiv på minst 5 år eftersom det tar tid att starta och marknadsföra tjänsten. Regionalt samarbete För att skapa bra förutsättningar för framtida ägarbyten bör regionala samarbeten utvecklas. Det gäller att få en viss volym för att kunna genomföra kostnadseffektiv verksamhet. Regionen bör inte vara större än att aktiviteterna kan samordnas under en aktör samt att köpare och säljare kan känna samhörighet och identifikation med varandra och aktören. Ett intimt samarbete måste också upparbetas med andra kommersiella aktörer. Finansierig Vid tiden för denna förstudies genomförande finns osäkerheter om hur många av aktiviteterna skall finansieras. Den sista juni 2007 upphörde Nuteks möjlighet att finansiera och det är oklart hur deras roll kommer att vara i framtiden. Det är också osäkert vad den nya stödperioden från EU kommer att innebära vilket i sin tur påverkar finansiering från kommuner, landsting m.fl. En mer direkt finansiering för förberedelser till köpare motsvarande StartaEget bidrag och någon form av konsultcheckar till säljare för förberedelsearbete skulle ge ökad aktivitet inom området. Eventuella bidrag skall kunna utgå till lämpliga personer oavsett om de har arbete eller ej. Förslag på regionalt samarbete i Gästrikland/Gävleborg I Gästrikland samarbetar fyra kommuner, Gävle, Sandviken, Hofors och Ockelbo om ett gemensamt forum för nyföretagare, Etablera. Området är relativt homogent och har en tyngdpunkt i Sandviken med en nystartad aktivitetslokal där det skall finnas utrymme för företag att pröva affärsidéer, hitta rådgivning och få information och utbildningar. Etablera har ett samarbete med en lokal bank och revisionsbyrå. Verksamheten finansieras av kommunerna och får bidrag från Sparbanksstiftelsen. Tanken med att utöka verksamheten är att med Etablera som nav skapa fler möjligheter vad gäller företagande och som en del av verksamheten även inlemma ägarskiften i mindre företag. Regionen har ca invånare och relativ närhet mellan de större orterna. De flesta aktörer är kända av befolkning och företag. Det är relativt enkelt att genomföra marknadsaktiviteter genom att det finns två dagliga tidningar som täcker hela området samt spiller över på framförallt norra Uppland. Det finns också ett antal gratistidningar som vänder sig till både företag och övrig Ägarskiften i små företag, förstudie 13

15 befolkning. Både dags- och gratistidningarna är intresserade av att ta in aktiviteter som är intressanta för områdets utveckling. Intentionerna borde vara att Etablera utbildar sina rådgivare i ägarskiftesfrågor och tillsammans med fristående konsulter genomför informationsaktiviteter och köparutbildningar för både de som tänker Starta Eget som övriga intresserade. Marknadsföringen kompletteras av ett utökat samarbete med kommunernas näringslivsorganisationer med inriktning på att hitta företag som står inför ägarskifte. I samband med det skapas en databas efter förebild från Almi i Örebro. Med den som grund startas matchning mellan köpare och säljare. Etablera skulle också kunna vara den sammanhållande länken vid en start av projektet Svenska för företagare, SFF i samarbete med Komvux i en centralt placerad kommun. Källor Främjandet av öppna marknadsplatser för företagsöverlåtelser inom Europa, Europeiska kommissionens generaldirektorat för näringsliv Expertgruppens rapport Maj 2006, Program för att underlätta ägarskiften i små företag Nutek, Ägarskiften med förnuft och känsla, Info Nutek, Kommande generationsskiften bland företagare i Västmanlands län Rapport 2005:18, Länsstyrelsen Västmanlands län, Solna Stads ansökan till ESF-rådet:SFF: Svenska För Företagare en svenskutbildning för integration & tillväxt, företag riskerar att försvinna när 40-talisterna går i pension, Företagarna Vem vill ta över? De företagsamma 40-talisterna går snart i pension. Företagarna Vem tar över 1år senare, Företagarna Rapport från revisionsföretaget Lindbergs Grant Thornton Div. information har även hämtats från sökningar via Internet och via Nutek. Intervjuer med personer vid Almi-bolag, Länsstyrelser, kommuners Starta Eget rådgivning, invandrar- och näringslivsorganisationer, företagsförmedlare, Trygghetsrådet och Trygghetsstiftelsen, några storföretags personalchefer, regionföreträdare för Företagarna, företrädare för databaser m.fl. Ägarskiften i små företag, förstudie 14

www.tillvaxtverket.se 11 kontor Ett sextiotal 2,5 miljarder kr per år Underlätta företagande Offensivt För hela landet

www.tillvaxtverket.se 11 kontor Ett sextiotal 2,5 miljarder kr per år Underlätta företagande Offensivt För hela landet Kommissionens arbete med att underlätta företagsöverlåtelser samt Resultat från Sveriges nationella program 2005-2007 med att underlätta företagsöverlåtelse i små företag. Vår bakgrund Sigbritt Larsson

Läs mer

Generationsskiften - oundvikliga men oförberedda

Generationsskiften - oundvikliga men oförberedda Estrad, 24 februari, 2005 Generationsskiften - oundvikliga men oförberedda Annika Hall och Leif Melin Internationella Handelshögskolan i Jönköping Stor forskargrupp kring familjeföretag och ägande - Ägarstruktur,

Läs mer

SKL 2018-02-08 2 https://www.youtube.com/user/almiforetagspartner1 3 Vi investerar i framtida tillväxt 4 En stark ekonomi och en positiv inställning till konjunkturutveckling Konjunkturen var fortsatt

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Promemoria 2007-01-18 Näringsdepartementet Enheten för regional utveckling och turism Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Bakgrund Den europeiska

Läs mer

Slutrapport Nytag ägarskifte genom generationsväxling

Slutrapport Nytag ägarskifte genom generationsväxling Slutrapport Nytag ägarskifte genom generationsväxling Gävle juni 2015 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Projektet... 3 Projektutvärdering... 5 Metod... 5 Resultat... 7 Måluppfyllnad... 7 Analys...

Läs mer

Göran Lundwall Vd ALMI Företagspartner AB

Göran Lundwall Vd ALMI Företagspartner AB Göran Lundwall Vd ALMI Företagspartner AB Kärnverksamhet Affärsområden Tjänster Innovation Nya företag Etablerade företag Finansiering Affärsutveckling Företag och personer som har en innovativ idé och

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris sedan 1979

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris sedan 1979 8 ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris sedan 1979 Egentligen är det helt naturligt att vi är Sveriges ledande företagsmäklare.

Läs mer

TVG Handlingsplan 2015

TVG Handlingsplan 2015 TVG Handlingsplan 2015 Handlingsplan 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning s. 3 2. Ändamål s. 3 3. Schema över Tillväxtgruppens verksamhet 2015 s. 4 4. Verksamhetsområden s. 5 4.1. Nyföretagande s. 6

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

SÄLJA FÖRETAGET. Att lyckas förena dessa olika intressen är ofta det som avgör att en företagsaffär lyckas.

SÄLJA FÖRETAGET. Att lyckas förena dessa olika intressen är ofta det som avgör att en företagsaffär lyckas. SÄLJA FÖRETAGET Att sälja sitt företag kan vara rätt komplicerat och tidskrävande. Ofta krävs att man gör saker och har kunskaper som går utöver vad som varit tillräckligt för att framgångsrikt driva företaget.

Läs mer

Vi investerar i framtida tillväxt. Med lån, riskkapital och affärsutveckling skapar vi möjlighet för företag att växa

Vi investerar i framtida tillväxt. Med lån, riskkapital och affärsutveckling skapar vi möjlighet för företag att växa Vi investerar i framtida tillväxt Med lån, riskkapital och affärsutveckling skapar vi möjlighet för företag att växa En partner för tillväxt Entreprenörskap och nytänkande har lagt grunden till många

Läs mer

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK STÄRKER DITT FÖRETAG! 2007 ombildades Linköpings kommuns näringslivskontor till aktiebolaget NuLink, som betyder

Läs mer

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 1 Vad är penningtvätt och finansiering av terrorism? Penningtvätt är när man försöker få pengar som kommer från brottslig verksamhet att omvandlas

Läs mer

Företagsamheten 2014 Hallands län

Företagsamheten 2014 Hallands län Företagsamheten 2014 s län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet 1. 3.. 1. 3. Främja kvinnors 2. företagande 2007 2009 Programmet i korthet 4. 4 Delprogram 1. Delprogram 2. Delprogram 3. Delprogram 4. vinnors företaga stärkäringsliv 2008-03-28 i Sve Kvinnors företagande

Läs mer

Effektiva ägarskiften på Gotland. Beskrivning av projektet

Effektiva ägarskiften på Gotland. Beskrivning av projektet Effektiva ägarskiften på Gotland Beskrivning av projektet Vi kan konstatera att den höga åldersstrukturen är ett hot mot landsbygdens företagande i hela Sverige, Gotland utgör inget undantag. Generellt

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Uthyrning, fastighetsservice 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom

Läs mer

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år 8 ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år Egentligen är det helt naturligt att vi är Sveriges ledande företagsmäklare.

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening 1 Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit

Läs mer

Omställningskontoret+

Omställningskontoret+ Omställningskontoret+ Aktiva insatser för tillväxt och sysselsättning 2012 2014 FINANSIÄRER: Omställningskontoret+ BEFINTLIGT NÄRINGSLIV NYSTARTER & NYETABLERINGAR Almi Almi OK+ OK+ NFC Högskolan Väst

Läs mer

Presentation ALMI Halland Fisnik Nepola, Mobiltelefon

Presentation ALMI Halland Fisnik Nepola, Mobiltelefon Presentation ALMI Halland Fisnik Nepola, Mobiltelefon 072-516 38 04 fisnik.nepola@almi.se Om Almi Uppdrag att utveckla och finansiera små och medelstora företag och därigenom bidra till hållbar tillväxt.

Läs mer

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet 1. 3.. 1. 3. Främja kvinnors 2. företagande 2007 2009 Programmet i korthet 2007-09-04 4. 4 Delprogram 1. Delprogram 2. Delprogram 3. Delprogram 4. vinnors företaga stärkäringsliv i Sve de stärk Kvinnors

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit till

Läs mer

identifiera www.iuc.se

identifiera www.iuc.se Vi delar din vardag Som företagare lever du mitt i nuet. Massor av möjligheter väntar på att förverkligas. Samtidigt skymmer dina vardagssysslor alltför ofta sikten framåt. Vi på IUC möter dig som företagare

Läs mer

Projektansökan 2011-10-20

Projektansökan 2011-10-20 Projektansökan 2011-10-20 Projektidé Vad skall ni göra för vem och varför? Beskriv i en till två meningar. Etablera IFS Rådgivning inom Almi Företagspartner Halland för företagarrådgivning till utlandsfödda

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Härjedalen

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Härjedalen Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Härjedalen 2018 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3

Läs mer

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare Rapport Författad av Lisa Alm Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Kultur, nöje & fritid 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Rapport Projekt Affärsutveckling

Rapport Projekt Affärsutveckling Rapport Projekt Affärsutveckling Qniv Våren 2009 Projektledare Marianne Örtengren Ulrika Sandström Enkät och rapport: Ulrika Sandström Nära coaching ulrika@naracoaching.se Sammanfattning Under våren 2009

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Information & kommunikation 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en

Läs mer

TVG Handlingsplan 2015

TVG Handlingsplan 2015 TVG Handlingsplan 2015 Handlingsplan 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning s. 3 2. Ändamål s. 3 3. Schema över Tillväxtgruppens verksamhet 2015 s. 4 4. Verksamhetsområden s. 5 4.1. Nyföretagande s. 6

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Välkommen! Regional casting labb

Välkommen! Regional casting labb Välkommen! Regional casting labb Helena Gidlöf, SKL Göran Hallin, Kontigo Peter Kempinsky Regionernas roll Rapport/kartläggning/analys Strategiska roller i det regionala utvecklingsarbetet Hur regionerna

Läs mer

Företagsamheten 2014 Dalarnas län

Företagsamheten 2014 Dalarnas län Företagsamheten 2014 Dalarnas län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Dalarnas län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Dalarnas län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra nordligaste länen. Syftet är att öka kunskapen och medvetenheten

Läs mer

Entreprenörskapsbarometern 2016

Entreprenörskapsbarometern 2016 Entreprenörskapsbarometern 2016 Förord Med Entreprenörskapsbarometern 2016 fördjupas kunskapen om människors syn på företagande. Undersökningen visar till exempel vilka för- och nackdelar personer ser

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Marie Sjövall Västra Götalandsregionen 1. Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser Inriktning på insatserna utifrån regionala behov

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Härjedalen

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Härjedalen Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Härjedalen 2017 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3

Läs mer

Yttrande över Energimyndighetens rapport Översyn av den kommunala energi- och klimatrådgivningen

Yttrande över Energimyndighetens rapport Översyn av den kommunala energi- och klimatrådgivningen Regeringskansliet Miljö- och energidepartementet m.registrator@regeringskansliet.se M2015/2144/Ee Yttrande över Energimyndighetens rapport Översyn av den kommunala energi- och klimatrådgivningen Bakgrund

Läs mer

Kommande generationsskiften bland företagare i Västmanlands län

Kommande generationsskiften bland företagare i Västmanlands län RAPPORT 25 : 18 Kommande generationsskiften bland företagare i Västmanlands län En kartläggning av företagare 5 år och äldre Författare: Henric Orgren NÄRINGSLIVSENHETEN Förord Generationsskiften i företag

Läs mer

KAN DIN ORGANISATION HANTERA KUNDERNAS IDÉER?

KAN DIN ORGANISATION HANTERA KUNDERNAS IDÉER? KAN DIN ORGANISATION HANTERA KUNDERNAS IDÉER? VÅRA AFFÄRSMODELLER DIGITALISERAS. PARADOXALT NOG BLIR INSIKTER SOM HÄMTAS FRÅN MÖTET MED KUNDEN VIKTIGARE IDAG ÄN NÅGONSIN TIDIGARE. DÄRFÖR BEHÖVER PRINCIPERNA

Läs mer

POPULÄRVERSION AV SLUTRAPPORT Främja kvinnors företagande 2011-2014

POPULÄRVERSION AV SLUTRAPPORT Främja kvinnors företagande 2011-2014 POPULÄRVERSION AV SLUTRAPPORT Främja kvinnors företagande 2011-2014 Målet för Region Gävleborgs näringslivsutveckling är att fler företag startas, överlever och växer. Tillväxtverket fick, på uppdrag

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Information till småföretag V A R N Ä R H U R

Information till småföretag V A R N Ä R H U R S T Y R K A E N E R G I A R B E T S L U S T Information till småföretag V A R N Ä R H U R Tre små apelsiner Det är en sen kväll i april - den 14 april - 1912. Passagerarfaryget Titanic går för långt norrut

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNOVA Information VI 2006:10 OM VINNVINN vinnvinn är ett initiativ för tillväxt i regionala innovationssystem. Nya affärsmöjligheter

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN

VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSPLAN 2017 1 Vision Åtvidaberg har ett dynamiskt näringsliv med lönsamma företag, stora som små, inom de flesta branscher. Det lokala näringslivet består av företag som vågar vilja växa och känner

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Syfte: att dela erfarenheter kring och skapa bättre förutsättningar för

Läs mer

Gemensamma målsättningar skapar förutsättningar för framgång i Gävle. Charlotte Humling Tove Elvelid

Gemensamma målsättningar skapar förutsättningar för framgång i Gävle. Charlotte Humling Tove Elvelid Gemensamma målsättningar skapar förutsättningar för framgång i Gävle Charlotte Humling Tove Elvelid Varför samarbete? Arbetskraftsförsörjning Säkra tillväxt för Gävleregionen Utmaning Inskrivna arbetslösa

Läs mer

Integration, arbetsmarknad och kompetensförsörjning, tillväxtmöjligheter för Västerbotten. Torbjörn Halvardsson

Integration, arbetsmarknad och kompetensförsörjning, tillväxtmöjligheter för Västerbotten. Torbjörn Halvardsson Integration, arbetsmarknad och kompetensförsörjning, tillväxtmöjligheter för Västerbotten Torbjörn Halvardsson Agenda Tillväxten i Västerbotten Tillväxthinder i Västerbotten Projekt JobbMatchen Diagram

Läs mer

Företagsamheten 2014 Uppsala län

Företagsamheten 2014 Uppsala län Företagsamheten 2014 län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk

Läs mer

OBJEKTINFORMATION September 2013

OBJEKTINFORMATION September 2013 OBJEKTINFORMATION September 2013 Scandinavian Crown (Objekt S-6465) CETRÉL Företagsförmedling har i uppdrag att förmedla kontakt med potentiella köpare av detta företag och att projektleda en överlåtelseprocess.

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Gävleborgs län. Fördelning av beslutade medel per insatsområde. " Företagsamhet " Attraktionskraft " Strategiska utvecklingsområden och tillväxtöar

Gävleborgs län. Fördelning av beslutade medel per insatsområde.  Företagsamhet  Attraktionskraft  Strategiska utvecklingsområden och tillväxtöar Gävleborgs län Introduktion Det övergripande målet för Gävleborgs läns tillväxtavtal är kunskapsdriven tillväxt. De parter som står bakom avtalet anser att det skall vara den gemensamma handlingsplanen

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Nyanländas företagande

Nyanländas företagande Enskild motion MP1608 Motion till riksdagen 2018/19:1398 av Maria Ferm m.fl. (MP) Nyanländas företagande Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda

Läs mer

Företagsamheten Hallands län

Företagsamheten Hallands län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 s län s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk utveckling...

Läs mer

Branschindikator för egenanställning 2017

Branschindikator för egenanställning 2017 Branschindikator för egenanställning 2017 På uppdrag av Egenanställningsföretagens branschorganisation Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 2018-04-09 1 Kort om branschindikatorn 2 Egenanställningsföretagens

Läs mer

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Örebro län Örebro län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Örebro län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk

Läs mer

Nyföretagarcentrum. Haparanda stad har sedan 2001 bedrivit ett projekt där d r nyföretagande var en del av de genomförda aktiviteterna.

Nyföretagarcentrum. Haparanda stad har sedan 2001 bedrivit ett projekt där d r nyföretagande var en del av de genomförda aktiviteterna. Nyföretagarcentrum Haparanda stad har sedan 2001 bedrivit ett projekt där d r nyföretagande var en del av de genomförda aktiviteterna. Det projektet har skapat 230 nya företag f och 300 nya arbetstillfällen

Läs mer

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1/2 Kompetensförsörjning och företagande Malin Thunborg 2015-07-06 Dnr: RUN 2015-257 Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB Region Östergötland och den nationella

Läs mer

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning Tillväxt, miljö och regionplanering TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-10-29 LS 1209-1261 Handläggare: Roland Engkvist Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ägardirektiv ALMI Företagspartner

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Tillväxtverket; SFS 2009:145 Utkom från trycket den 24 mars 2009 utfärdad den 12 mars 2009. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter 1 Tillväxtverket

Läs mer

Resultat Kungsbacka. 62 respondenter

Resultat Kungsbacka. 62 respondenter Resultat Kungsbacka 62 respondenter 1 2 Kommentarer (fritextsvar) Inte så lätt att blir invandrarinna. Frilanskollegor, länsstyrelsen Christer Andersson. Ngt liknande utvecklingsfonden. Jag skulle starta

Läs mer

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 INNEHÅLL sid 2 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Övergripande mål Sid 3 4. Arbetssätt 5. Arbetsmetod Företagslotsen 5.1 Strategi Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid

Läs mer

Tryggare omställning ökad rörlighet ETT TRS-PROJEKT

Tryggare omställning ökad rörlighet ETT TRS-PROJEKT Tryggare omställning ökad rörlighet ETT TRS-PROJEKT 2 Tryggare omställning ökad rörlighet TRYGGHETSRÅDET TRS har, med stöd från Vinnova, genomfört projektet Tryggare omställning ökad rörlighet. Projektet

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västernorrlands län

Företagsamheten 2014 Västernorrlands län Företagsamheten 2014 Västernorrlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västernorrlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västernorrlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Gällivare kommun. Kommunikationsplan Utvecklingsenheten

Gällivare kommun. Kommunikationsplan Utvecklingsenheten Gällivare kommun Kommunikationsplan 2011-2013 Utvecklingsenheten 1 Innehåll 1 Bakgrund... 2 2 Syfte och mål... 2 3 Intressenter... 3 3.1 Kommunikation med näringslivet... 3 3.2 Kommunikation med besökare...

Läs mer

Du Kvinna, köp ett företag!

Du Kvinna, köp ett företag! Du Kvinna, köp ett företag! Kvinnor, kvinnor, kvinnor Vad skulle männen vara utan kvinnor? Få min Herre, mycket få! Mark Twain Men det fanns också män i det förgångna som hade andra uppfattningar: Kvinnor

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Upplevelseentreprenören med passion som drivkraft

Upplevelseentreprenören med passion som drivkraft Upplevelseentreprenören med passion som drivkraft Robin Åkerman är en entreprenör som drivs av att syssla med det han älskar, att skapa unika evenemang och möten mellan människor. Genom sin passion har

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2013 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

PiteåPanelen. Integration. Rapport 15. Maj 2011 Anett Karlström Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Integration. Rapport 15. Maj 2011 Anett Karlström Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 15 Integration Maj 2011 Anett Karlström Kommunledningskontoret Integration Piteå står inför en generationsväxling, där antal personer i arbetsför ålder minskar samtidigt som antalet

Läs mer

Främja kvinnors företagande Värmlands län

Främja kvinnors företagande Värmlands län 1(5) Näringsliv Ingela Bönström Brusgård Främja kvinnors företagande 2007-2009 Värmlands län Förteckning över samtliga beviljade projekt under programperioden 2007-2008-2009 Beviljade projekt 2007 - Offentliga

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling p e r s o n a l p o l i c y Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling Vår personalpolicy Att bygga och utveckla ny kunskap ställer särskilda krav

Läs mer

Invandrarföretagare i Sverige och Europa. Farbod Rezania, Ahmet Önal Oktober 2009

Invandrarföretagare i Sverige och Europa. Farbod Rezania, Ahmet Önal Oktober 2009 Invandrarföretagare i Sverige och Europa Farbod Rezania, Ahmet Önal Oktober 2009 Sammanfattning 1 Sammanfattning I denna rapport har möjligheter och hinder för företagandet i Sverige jämförts med motsvarande

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Affärsplan. Produkten. Affärsidén. Marknaden. Kunder. Konkurrenter

Affärsplan. Produkten. Affärsidén. Marknaden. Kunder. Konkurrenter Affärsplan En affärsplan är en strategisk plan för hur ett företag ska förverkliga sin affärsidé. Detta är ett bra verktyg för att planera framåt. Den hjälper dig också att tänka långsiktigt när du stöter

Läs mer

Planering inför, under och efter en anställningsintervju

Planering inför, under och efter en anställningsintervju Planering inför, under och efter en anställningsintervju Verksamhetsdialog- och analys innan rekrytering Sture går snart i pension och ska sluta sin anställning. Ska Sture ersättas med Sture? Hur ser vårt

Läs mer

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget.

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget. Boksammanfattning Ditt professionella rykte - Upptäck DIN främsta tillgång. av Per Frykman & Karin Sandin Företag över hela världen lägger ner enorma summor på att vårda och stärka sitt varumärke, rykte

Läs mer

Nya företagare behöver goda råd

Nya företagare behöver goda råd Nya företagare behöver goda råd En bättre Vi start ger en bättre start Vår uppgift är att ge alla som vill starta eget bästa möjliga förutsättningar för att lyckas! NyföretagarCentrums Vi förmedlar uppgift

Läs mer

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunstyrelsen 2015-05-13, 56, dnr KS 2015/65 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Plan/ Handlingsplan Näringslivsarbetet i Trosa kommun

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag.

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Affärstillväxt Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Bakgrund Norra Sveriges näringsliv består till största delen av några stora basindustri företag och offentliga

Läs mer