INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. DIREKTLINJE TILL FIAT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. DIREKTLINJE TILL FIAT... 183"

Transkript

1

2 Bäste kund Tack för att ha valt att, precis som två av tre kunder i Europa, köpa en campingbil konstruerad utifrån basmodellen Fiat Ducato (härefter benämnd campingbil eller fordon ). Faktum är att Fiat är en privilegierad partner till tillrustningsföretag för campingbilar sedan mer än 20 år. Fordonet som ni precis har köpt har utformats och konstruerats med avancerad teknologi för att garantera bättre kvalitet och tillförlitlighet i tiden och i syfte att uppfylla era behov av komfort och prestanda. Förutom att tillhandahålla all information om den garanti (härefter benämnt garanti ) som åtföljer den basmodell från Fiat som ert fordon består av, informerar denna handbok dessutom om de tjänster som erbjuds av Fiat och ger dig råd om hur du på längre sikt kan underhålla campingbilens originalförhållanden. Förutom säkerheten bakom ett fordon av kvalitet, kommer du att upptäcka att du kan lita på en av de mest effektiva och framstående företagsorganisationerna, som är redo att snabbt ingripa och följa dig var du än befinner dig. Med detta servicenät, har vi velat framhäva ett urval av mer än servicecenter som är särskilt lämpliga för din campingbil. Först och främst för att ta emot er på lämpligt sätt och förbereda strukturer, dimensioner och redskap som är lämpliga för din campingbil. På så sätt tillkom servicenätet FIAT CAMPER ASSISTANCE för vilket ni kan hitta en lista på vår hemsida som tillägnats våra campingbilkunder: God läsning! Och trevlig resa med din nya campingbil. SVENSKA 181

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. DIREKTLINJE TILL FIAT GARANTI Aktivering av garantin Garanti utomlands månadersgaranti Lackgaranti Rostskyddsgaranti Lånebil KOMPLETTERANDE GRATISTJÄNSTER Vägräddningstjänst Operativa varningar Villkor för vägräddningstjänst Beskrivning av hjälpinsatserna Uteslutanden av servicen REGELBUNDEN SERVICE Plats för intygande av servicekupongerna för regelbunden service Underhållskuponger för karosserikontroll SERVICETJÄNSTER SOM INTE INGÅR I GARANTIN Reparation med användning av originalreservdelar från Fiat och reparerade reservdelar från Fiat Reparationsgaranti Originalreservdelar från Fiat och reparerade reservdelar från Fiat FIATS TILLBEHÖRSSORTIMENT Registrering av montering av originala tillbehör FRANKRIKE: REFERENS TILL BESTÄMMELSE

4 DIREKTLINJE TILL FIAT Telefonnumret till kundrelationsavdelningen är ett värdefullt nummer. Det är ett nummer som öppnar upp en dialog med tillverkaren avseende alla möjliga frågor eller för att begära all slags information. Vänlighet, tillgänglighet och kompetens kommer att vara dina interlokutörer: allt det du behöver eller vill veta ligger inom räckhåll. SVENSKA Ring alternativt numret och följ röstindikationerna. Universellt gratisnummer: gratis samtal från fast telefon. Den eventuella kostnaden för samtal från mobiltelefon motsvarar de tariffer som tillämpas av telefonoperatören. 183

5 GARANTI AKTIVERING AV GARANTIN Bästa Kund, Din campingbil efter basmodellen från Fiat är sammansatt av: En bas som utgörs av: upphängning, motor, bromssystem, chassi (när den inte är levererad från Al-Ko) och olika delar som är kopplade till fordonets funktion. Ett boendeutrymme som utgörs av de anläggningar som är nödvändiga för din komfort: sängar, dusch, kök, gasbehållare, fristående värmesystem osv... Fiats garanti täcker endast hela basen under en period av två år från och med det datum då din generalagent för campingbilar ( försäljaren ) levererar fordonet. n kontraktsenliga garantin från FIAT täcker endast helheten av alla de element som fanns på basen då den levererades till tillrustningsföretaget för campingbilar, men FIAT ansvarar inte för tillrustningen (boendeutrymmet) eller dess effekter på basen. Denna garanti träder ikraft från och med den dag då campingbilen levereras till slutkunden eller, om detta inte är relevant, från och med datumet för bilens första registreringsnummer. Om det under denna garantins giltighetsperiod skulle uppstå ett problem som beror på ett material- eller tillverkningsfel: ska du ta kontakt med den operativa centralen, om nödhjälp på vägen skulle behövas, enligt de riktlinjer som visas på sidan 190 i denna handbok. Den operativa centralen kommer att ge dig alla indikationer och all den hjälp du behöver, dygnet runt. fordonet ska köras till den av Fiat auktoriserade verkstad som du i vanliga fall kontaktar eller till vilken som helst återförsäljare eller auktoriserade verkstad inom Fiats servicenät i Europa. fordonet kommer att återlämnas när reparationen genomförts utan att du måste betala några som helst utgifter för åtgärden som ingår i garantin. garanticertifikatet som ni fått tillsammans med detta dokument (garanticertifikatet finns i fickan på omslagets andra sida) ska medtagas till auktoriserad Fiatverkstad och uppvisas vid åberopande av rätt till gratis service enligt gällande föreskrifter. 184

6 GARANTI GARANTI UTOMLANDS Alla prestationer inom garantin erbjuds med samma modalitet på samtliga verkstäder inom Fiats servicenät. I de länder där Fiats servicenät inte finns, ska kunden erhålla den dokumentation som förklarar och bestyrker reparationen ifråga från verkstaden som ska utföra reparationen. Denna dokumentation ska sedan överlämnas för att erhålla en ersättning för utgifterna som ingår i generalagentens garanti. YOUR WARRANTY ABROAD All the operations covered by the warranty are available under the same terms from all Fiat Service Centres. In countries where there is no Fiat Service Network, the Customer should obtain the documentation attesting the work carried out, and upon his return to his own country, submit it to the closest Fiat Dealership, which will subsequently deal with the matter. GARANTÍA EN EL EXTRANJERO Todas las intervenciones cubiertas por la garantía se ofrecen con las mismas modalidades en todos los talleres de la Red de Asistencia Fiat. En los Países donde no existe una Red de Asistencia Fiat, el Cliente deberá solicitar la documentación explicativa de la intervención realizada y, cuando vuelva a su País, deberá dirigirse al Concesionario Fiat cercano, que se hará cargo de resolver el caso. SVENSKA GARANTIE A L ETRANGER Toutes les prestations prévues par la garantie sont assurées, selon les mêmes modalités, par l ensemble du Réseau Après-vente Fiat. Dans les Pays où le Réseau Après-vente Fiat n est pas présent, le Client devrà se procurer la documentation concernant l intervention effectuée et s adresser des son retour dans son pays au Concessionaire Fiat le plus proche, qui s occupera de toutes les démarches nécessaires. AUSLANDSGARANTIE Alle Garantieleistungen werden vom Fiat Service-Netz zu den gleichen Bedingungen erfüllt. In Ländern, in denen kein Fiat Kundendienstnetz besteht, muß sich der Kunde eine genaue Dokumentation (ggfls. Schadteil für Prüfung zur Verfügung stellen) über die durchgeführten Arbeiten besorgen und sich dann nach seiner Rückkehr an den Fiat-Vertragshändler in seinem Land wenden, bei dem er das Fahrzeug gekauft hat, der dann die Lösung des Falles übernimmt. GARANTIA NO ESTRANGEIRO Todas as prestações de garantia de produto são oferecidas com a mesma modalidade em toda a Rede Assistencial Fiat. Nos Países em que não existe uma Rede Assistencial Fiat, o Cliente deverá solicitar a documentação explicativa da intervenção efectuada e, de regresso ao País, deverá diriger-se ao Concessionário Fiat mais pròximo, que tomará a seu cargo a resolução do caso. 185

7 GARANTI Den garanti som åtföljer din campingbil på basmodell av Fiat Ducato erbjuder: Garanti för originalbasen från Fiat (24-månadersgaranti). Lackgaranti (36 månader) för basen. Rostskyddsgaranti för basen (8 år). Lånebil. Kompletterande gratistjänster: Vägräddningstjänst. 24-MÅNADERSGARANTI Försäljaren förser basen med en garanti mot tillverkningsfel under en 24-månadersperiod med start från det datum den levereras till slutkunden eller, om detta inte är tillämpligt, från första registreringsdatum utan miltalsbegränsning. Denna garanti består i att återförsäljaren ska återställa effektiviteten på de delar som inte kan användas eller som är ineffektiva på grund av tillverkningsfel genom att de byts ut mot originalreservdelar från Fiat eller genom en kostnadsfri reparation. Åtgärderna som täcks av garantin utförs av Fiats servicenät och omfattar: 186 reparation eller byte av den defekta delen, arbetet för utförandet av reparationen eller bytet, tillhandahållande av förbrukningsmaterial som är nödvändiga för de reparationer som täcks av garantin. Garantin täcker inte fel eller funktionsfel som orsakats, till sin helhet eller till en del, eller förvärrats av reparation av basen som inte utförts av verkstäder som tillhör bastillverkarens produkt- eller serviceorganisation, icke utförda underhållsarbeten som föreskrivs av tillverkaren och som beskrivs i handboken Drift och underhåll som erhålls med fordonet (kunden ska även uppmärksamma det som specificeras på sidan 198), ändring av fordonet utan en föregående tillåtelse av bastillverkaren, vårdslöshet, olyckor, för sen anmälan av felet, missbruk, deltagande i tävlingar, reparation av bilen med icke originalreservdelar (det vill säga med reservdelar som inte kommer från tillverkaren). Garantin täcker inte fel som orsakats av normalt slitage; särskilt, som exempel men inte begränsat till, täcker den inte byte eller påfyllning av olja och vätskor samt byte av följande delar: tändstift, föruppvärmningsstift, filter, insprutare, driv-/transmissionsremmar, koppling, bromsskivor och belägg, block och trummor på bakbromsarna, stötdämpare, säkringar, lampor, torkarblad för vindruta och bakruta, avgasrör, osv. Garantin förfaller om felet inte anmälts inom sextio dagar från och med att felet uppstod. Garantin som förutses i detta garantihäfte ska inte förhindra konsumentens rättigheter enligt genomförandebestämmelsen i direktivet 1999/44/EG som disciplinerar vissa aspekter av försäljningen och garantin av konsumtionsvaror, som gäller i det land där campingbilen köps.

8 GARANTI LACKGARANTI (36 månader) Basen garanteras mot tillverkningsfel på lacken under en period av 36 månader från och med leveransdatumet. Garantin täcker en total eller delvis omlackering av fordonet för att avlägsna det fel som bekräftats enligt tillverkarens standardvillkor. Garantin täcker inte följder efter skador på skyddsbeläggningen, som repor, skåror, nötningar, olyckor, kemiska angrepp, följder vid fall som inte ingår i tillverkningsprocessen eller vid ett dåligt underhållsarbete, följder vid reparationer på basens karosseri som utförs av en verkstad som inte tillhör Fiats servicenät. Garantin förfaller om felet inte anmälts inom sextio dagar från och med att felet uppstod. Föreskrifter och instruktioner ifråga om bevarandet och rätt underhåll av karosseriet finns i handboken för drift och underhåll som vi ber dig läsa igenom. SVENSKA 187

9 GARANTI ROSTSKYDDSGARANTI (8 år) De strukturella delarna på basens karosseri garanteras mot perforeringar som beror på korrosion, när denna skapas inifrån och utåt. Garantin omfattar reparation och/eller byte av alla strukturella delar på den ursprungliga karossen som perforerats av korrosion och den gäller under 8 år från och med leverans av campingbilen till slutkunden eller om detta inte är tillämpligt från och med första registreringsdatum. Garantin täcker inte fel som orsakats, helt eller delvis, eller förvärrats av att planerade underhållsarbeten som förutses av tillverkaren inte utförts vid de förfallodatum som anges i handboken för drift och underhåll. Vid utförandet av regelbundet underhåll kommer eventuella påträffade fel som inte täcks av garantin att anges på karosseriets kontrollintyg (se sidan 202, 203, 204 och 205). Rostskyddsgarantin täcker inte: förstörelser som beror på en dålig skötsel eller att tillverkarens föreskrifter angående underhållet av karosseriet, som finns i handboken för drift och underhåll, inte iakttagits eller externa orsaker (olyckor, stenskott eller is) eller som orsakas av en montering av tillbehör som inte motsvarar de tekniska specifikationerna eller som inte är originaldelar, icke originala karosseridelar (det vill säga som inte levereras av tillverkaren) och följande reparationer av campingbilens karosseri som inte utförs inom Fiats servicenät. Garantin förfaller om felet inte anmälts inom sextio dagar från och med att felet uppstod. LÅNEBIL Då campingbilen tas in en längre tid för utförande av garantiåtgärden, tillhandahåller generalagenten eller Fiat Center som utför reparationen användaren med en lånebil under maximalt fem dagar, under förutsättning att det fel som täcks av garantin medför att campingbilen står still mer än 24 timmar, som indikeras på sidan 194 i detta garantihäfte. 188

10 VÄGRÄDDNINGSTJÄNST KOMPLETTERANDE GRATISTJÄNSTER Bogsering Till den närmaste Fiat serviceverkstaden. Hemresa för passagerare och fortsatt resa - Utgifter för transportmedel Hämtning av reparerad campingbil SVENSKA Rörlig verkstad Utgifter för hotell Ersättningsbil Utlagda pengar Telefoninformation om organisationen för Fiats försäljning och service Utskick av reservdelar Endast giltigt utomlands För exakt tillvägagångssätt, se följande sidor. 189

11 KOMPLETTERANDE GRATISTJÄNSTER OPERATIVA VARNINGAR Vägräddningstjänsten garanteras för kunden dygnet runt, alla dagar. Om kunden har behov av vägräddningstjänst till följd av en skada eller olycka (enligt vad som fastställs på sidan 191), ska han/hon ringa det universella gratisnumret eller alternativt ringa och följa röstindikationerna. Vi ber kunden att inte vidta några åtgärder innan han/hon konsulterat en av våra operatörer Varje prestation måste godkännas av Fiat Camper Assistance. Om kunden inte lyckas få kontakt med vår kundtjänst över telefon, ska han/hon vidta nödvändiga åtgärder och därefter meddela vår operatör. I det senare fallet, kommer de utgifter som betalats av kunden att återbetalas, efter uppvisande av dokumentation som bestyrker utgifterna, enligt vad som beskrivs på sidan 196. TJÄNSTENS TERRITORIELLA UTSTRÄCKNING Utöver Italien, är tjänsten även giltig i följande länder: Albanien, Andorra, Österrike, Belgien, Bulgarien, Cypern, Vatikanstaten, Kroatien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Gibraltar, Storbritannien, Grekland, Irland, Island, Israel, Jugoslavien, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Makedonien, Malta, Marocko, Norge, Holland, Polen, Portugal, Monaco, Tjeckien, San Marino, Rumänien, europeiska delen av Ryssland (ej Uralbergen), Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Schweiz, Tunisien, europeiska delen av Turkiet, Ukraina, Ungern. TJÄNSTENS UTGÅNGPUNKT OCH VARAKTIGHET Från och med kl. 0:00 den dag campingbilen levereras som anges i garantihäftet fram till och med kl. 24:00 på den påföljande sjuhundratrettionde dagen. 190

12 KOMPLETTERANDE GRATISTJÄNSTER VILLKOR FÖR TILLHANDAHÅLLANDE AV VÄGRÄDDNINGSTJÄNST (NEDAN tjänsten ) Definitioner SERVICE Alla tjänster som tillhandahålls av Fiat Camper Assistance för campingbilar med en bas av varumärket Fiat enligt de villkor som anges nedan. CAMPINGBIL Här avses varje fordon av märket Fiat som tillrustats till en campingbil. Om campingbilen säljs vidare, under tjänstens giltighetstid, förblir den giltig fram till tjänstens förfallodatum. FIAT CAMPER ASSISTANCE Genom en specialiserad operativ central som finns tillgänglig dygnet runt, alla dagar, tillhandahåller servicepaketet telefontjänst för användaren och de hjälpinsatser som förutses enligt tjänsten, på Fiats bekostnad. ANVÄNDARE Med detta menas campingbilens förare precis alla andra personer som befinner sig i bilen. FEL MED detta menas alla typer av händelser som leder till campingbilen blir stillastående eller rättare sagt att det inte går att starta eller köra den och att det ingår i den garanti som säljaren är skyldig att tillhandahålla eller på grund av följande orsaker brist på bränsle, bränslebyte, urladdat batteri, punktering av ett eller flera däck, stöld. De perioder av stillastående som krävs för nödvändigt regelbundet underhållsarbete på campingbilen som förutsetts av tillverkaren, montering av tillbehör och lackering förblir uteslutna. OLYCKA Det är en oavsiktlig händelse, som beror på oerfarenhet, försummelse, underlåtenhet att iaktta bestämmelser och regler eller till följd av oförutsedda händelser i samband med trafik, som orsakar skador på campingbilen som gör det omöjligt att köra den under normala förhållanden, efter auktorisation av Fiats servicenät. HÄNDELSE Det är en enskild händelse som kan uppstå under tjänstens giltighetstid och som fastställer användarens behov av service. SVENSKA 191

13 KOMPLETTERANDE GRATISTJÄNSTER Grundläggande villkor Rättigheten till denna service är beroende av utförandet allt regelbundet underhållsarbete som anges i handboken för drift och underhåll och som intygats i nämnda handbok. Begränsningar Prestationerna för Återvändande av passagerare eller fortsatt resa, Hotellkostnader, Upphämtning av den reparerade bilen och Förskottering av pengar tillhandahålls till följd av den händelse som täcks av tjänsten då den uppstår mer än 25 (tjugofem) km från användarens bostad. Alla prestationer, för varje campingbil som täcks av tjänsten, ska begäras direkt från Fiat Camper Assistance som ingriper direkt och auktoriserar uttryckligen utförandet av prestationen om inget annat tidigare indikerats. BESKRIVNING AV TJÄNSTENS OLIKA PRESTATIONER RÖRLIG VERKSTAD Om campingbilen inte går att köra längre på grund av ett fel enligt definitionen på sidan 191, ska kunden ta kontakt med Fiat Camper Assistance, som via sin tillförordnade kommer att ingripa på de plats där bilen befinner sig (när så är möjligt) och utföra de reparationer som behövs för att göra bilen körbar. Om det inte går att utföra reparationerna på plats, ska operatören se till att BOGSERA bilen inom tjänsten för Fiat servicenät till närmaste servicepunkt. Det åligger kunden att stå för kostnaderna för bränsle, nödvändiga reservdelar och alla övriga utgifter om det inte ingår i garantin. BOGSERING Om campingbilen skadats till följd av en händelse så att den inte går att köra, ser Fiat Camper Assistance genast till att ankalla bärgningsbil, och står för kostnaden, för att bogsera den skadade campingbilen till närmaste Fiat servicepunkt eller den verkstad som indikeras av operatören om de officiella servicepunkterna är stängda. I det senare fallet, har användaren rättighet att därefter få campingbilen bogserad till närmaste Fiat servicepunkt. Om bogseringen utförs av ett företag som endast utför denna tjänst, kan användaren eventuellt behöva betala för tjänsten och därefter begära ersättning från den operativa centralen. Operatören ombesörjer, på användarens begäran och bekostnad, transport av eventuella passagerare till den servicepunkt dit campingbilen bogserats. 192

14 KOMPLETTERANDE GRATISTJÄNSTER ÅTERVÄNDANDE AV PASSAGERARE ELLER FORTSATT RESA Om bilen stannar mer än 25 km från användarens bostad på grund av en händelse och bilen måste tas in till verkstaden för reparation under en period som överstiger 24 timmar efter auktorisation av Fiats servicenät eller om servicepunkten är stängd i mer än 24 timmar, organiserar Fiat Camper Assistance och står för kostnaden för att användaren och passagerarna ska kunna återvända hem eller fortsätta sin resa enligt följande förstaklassbiljett med tåg, flygbiljett (ekonomiklass) om avståndet överstiger 500 km. Alternativt, och enligt tillgång, tillhandahåller Fiat Camper Assistance en hyrbil för en maximal period på 5 dagar i enlighet med de villkor som anges på sidan 194 Lånebil. Denna tjänst tillhandahålls till ett maximalt värde av 775 euro per händelse. HOTELLKOSTNADER Om bilen stannar mer än 25 km från användarens bostad på grund av en händelse och användaren måste göra ett uppehåll under en eller flera nätter, ser Fiat Camper Assistance till att inackordera användaren på ett hotell på platsen och står för kostnaden för övernattning och frukost till en maximal kostnad av 80 euro per persona och natt, under maximalt 5 nätter, och för ett maximalt antal personer som överensstämmer med det antal platser som fordonet är typgodkänt för och som anges på campingbilens registreringsbevis. SVENSKA 193

15 KOMPLETTERANDE GRATISTJÄNSTER UPPHÄMTNING AV DEN REPARERADE BILEN Om bilen stannar mer än 25 km från användarens bostad på grund av en händelse och bilen måste tas in till verkstaden för reparation under en period som överstiger 24 timmar efter auktorisation av Fiats servicenät eller om servicepunkten är stängd i mer än 24 timmar, ser Fiat Camper Assistance till att användaren beviljas en enkelbiljett för att kunna hämta upp bilen, enligt följande förstaklassbiljett med tåg, flygbiljett (ekonomiklass) om avståndet överstiger 500 km. Alternativt, och enligt tillgång, tillhandahåller Fiat Camper Assistance en hyrbil för en maximal period på 5 dagar i enlighet med de villkor som anges på sidan 194 Lånebil. Denna tjänst tillhandahålls till ett maximalt värde av 775 euro per händelse. LÅNEBIL Vid skada som medför att bilen inte går att köra, förser generalagenten eller Fiat Center som utför reparationen användaren med en lånebil (av typen Fiat Ulysse) som han/hon får utnyttja gratis under maximalt 5 dagar. Om det inte finns några lånebilar tillgängliga eller om campingbilen förblir stående längre än 24 timmar till följd av olycka eller stöd, ser Fiat Camper Assistance till att hyra en bil för privatbruk, utan förare, av typen Fiat Ulysse åt användaren hos ett hyrbilsföretag, enligt de modaliteter som tillämpas av hyrbilsföretaget och under dess öppettider, under maximalt 5 dagar (kunden måste i detta fall ha tillgång till kreditkort). 194

16 KOMPLETTERANDE GRATISTJÄNSTER I sådant fall är utnyttjandet bundet av de villkor som föreskrivs av hyrbilsföretaget och som användaren måste godkänna och skriva under. Det åligger användaren att stå för försäkringar som inte är obligatoriska enligt lagen, befrielse från betalning vid olycka och bränslekostnader. För avhämtning av hyrbil hos ett hyrbilsföretag som indikerats av Fiat Camper Assistance, kan kunden utnyttja Anslutningskostnader som anges på sidan 195. Om användaren beslutar att utföra regelbundet underhållsarbete och/eller normalt underhåll under den period då de nödvändiga reparationerna görs på campingbilen, kommer tiderna för utförande av sådant underhållsarbete inte att kunna slås samman med tiderna för reparation av skadan. FÖRSKOTTERING AV PENGAR Om användaren låter reparera campingbilen på plats efter en olycka eller skada som skett mer än 25 km från bostaden och användaren inte har möjlighet att betala direkt på plats för reparationen, kommer Fiat Camper Assistance att betala verkstaden för användarens räkning, såsom ett lån utan ränta upp till ett värde av maximalt 500 euro. Fiat Camper Assistance har rätt att kräva lämplig garanti om återbetalning och den förskotterade summan ska återbetalas när användaren kan återvända hem och hur som helst senast en månad efter datumet för förskotteringen. När denna tidsfrist löpt ut måste användaren återbetala summan av bankens gällande utlåningsränta utöver det förskotterade beloppet. ANSLUTNINGSKOSTNADER Fiat Camper Assistance bidrar med 50 euro inklusive moms för taxikostnader för transport av användare till järnvägsstation, hotell eller hyrbilsföretag. SVENSKA 195

17 KOMPLETTERANDE GRATISTJÄNSTER FÖRSÄNDELSE AV RESERVDEL Om de reservdelar som är oundgängliga för fordonets funktion och nödvändiga, till följd av skada, för att kunna reparera fordonet, inte går att uppbringa på plats, ser Fiat Camper Assistance till att skicka dem på snabbast möjliga sätt med hänsyn till lokal lagstiftning som reglerar transport av varor. Om användaren inte har någon garanti vid olycka eller skada måste han/hon ersätta kostnaden för delarna och eventuella tullavgifter, medan Fiat Camper Assistance står för kostnaden för felsökning och spedition. INFORMATIONS- SERVICE Alla användare erbjuds på begäran information om skift och öppettider på Fiats serviceställen. Servicen finns tillgänglig alla dagar, dygnet runt. Ersättning för utgifter som eventuellt har förskotterats av kunden För att få ersättning för utgifter som betalats, ska kunden skicka originalkvittona (inte kopiorna) eller likvärdigt med kortfattad beskrivning av vad som skett och indikera om utgiften godkänts, genom att ange referensnumret som erhållits av Fiat Camper Assistance, uppgifterna om fordonet som anges i garanticertifikatet (som finns i handboken) och personuppgifterna för den person som ersättnings ska betalas till samt eventuella bankuppgifter för att påskynda betalningsöverföringen. Allt ska skickas till de adresser som indikeras direkt av kundtjänst på Fiat Camper Assistance. 196

18 KOMPLETTERANDE GRATISTJÄNSTER UTESLUTANDEN FRÅN TILLHANDAHÅLLANDEN AV SERVICE Utan förfång för de särskilda villkor och uteslutanden som föreskrivs för enskilda hjälpinsatser gäller dessutom följande: 1. hjälpinsatserna är inte gratis vid följande: deltagande i tävlingar och tillhörande testkörningar och träningar, krig, revolutioner, uppror eller folkupplopp, plundringar, strejker, vandaliska handlingar, jordskalv, atmosfäriska störningar liksom fenomen med atomiska omvandlingar eller strålningar som framkallats av en artificiell acceleration av atompartiklar, terrordåd. 2. alla hjälpinsatserna tillhandahålls under de 24 månader då tjänsten är giltig och de ska begäras direkt från Fiat Camper Assistance som kommer att ingripa direkt eller uttryckligen godkänna att tjänsten utförs, om inget annat redan preciserats. 3. om användaren utav eget val inte utnyttjar en eller flera tjänster, har kunden inte rätt till alternativa fordringar eller prestationer utav någon sort som kompensation. 4. vem som helst som tillhandahåller tjänsten ansvarar inte för skador som orsakats av ingrepp av myndigheterna i det land där servicen ges eller till följd av andra tillfälliga eller oförutsedda omständigheter. 5. alla rättigheter gentemot serviceföretaget eller försäkringsbolaget som tillhandahåller tjänsterna förfaller inom loppet av ett år från och med det datum för händelsen som gav upphov till rätten till en sådan tjänst. SVENSKA 197

19 PLANERAT UNDERHÅLL REGELBUNDEN SERVICE Varje bil kräver att service utförts regelbundet. Fiat har därför förutsett en plan för regelbunden service för varje bilmodell/version av egen produktion, som krävs för att värna om dess funktionsvillkor och effektivitet. Iakttagelsen av föreskrifterna i planen för regelbunden service gör även att du kan optimera fordonets prestationer och förbrukningar och respektera föreskrifterna ifråga om utsläpp och miljö i allmänhet under dess livslängd, samt bibehålla bilen i lämpligt skick för att gå igenom de regelbundna besiktningarna som förutses av lagen. Iakttagelsen av föreskrifterna i planen för regelbunden service gör att kunden framförallt undviker att förlora rätten till garantin på grund av försummelse att utföra åtgärderna som föreskrivs av tillverkaren och som anges i detalj i handboken för drift och underhåll. De ovanstående ingreppen ska utföras av kunden som ska se till att verkstaden inom Fiats servicenät (Fiats generalagenter, Fiat Center, Fiat-organisation eller verkstad som auktoriserats för att utföra service åt Fiat) eller verkstaden som utför arbetet, fyller i och skriver under servicekupongerna för den regelbundna servicen som finns i garantihäftet på sidorna 199, 200 och 201. Kunden ska även ta vara på kvittot som bevisar betalningen till verkstaden som utfört de motsvarande underhållen. Kom ihåg att garantin för fordonet inte täcker fel eller funktionsfel som orsakats, till sin helhet eller till en del, eller som förvärrats på grund av att underhållsarbetena som föreskrivs av tillverkaren inte utförts. PLATS FÖR INTYGANDE AV SERVICEKUPONGERNA FÖR REGELBUNDET UNDERHÅLL Intervallerna och arbetena som ska utföras står i handboken för drift och underhåll. Skriv ner typen av åtgärd som ska utföras (service eller byte av motorolja om det förutses separat) och fyll i alla förutsedda fält. 198

20 PLANERAT UNDERHÅLL SVENSKA 199

21 PLANERAT UNDERHÅLL 200

22 PLANERAT UNDERHÅLL SVENSKA 201

23 PLANERAT UNDERHÅLL UNDERHÅLLSKUPONGER FÖR KAROSSERIKONTROLL DETALJKOD Kontrollsätt Om fel, som inte täcks av garantin, upptäcks på karosseriet eller underredet vid regelbundet underhåll, ska Fiat, på motsvarande platser på följande sida, skriva ner fordonsuppgifterna (modell, version, serie, chassinr.) datumet, miltal, servicekupongens referens, stämpel och underskrift samt delens nummer och symbol för felet som motsvarar retuscheringarna/reparationerna som måste betalas. Även reparationerna som utförs skall anges och intygas på samma servicekupong för kontrollen av karosseriet. vy över vagnskorgen 202 FELSYMBOL X = Flagning av lack och/eller skyddsbeläggning. Δ = Bucklor/repor med borttagning av lack och/eller skyddshinna.

24 PLANERAT UNDERHÅLL Bilmodell... Chassi... KONTROLL AV KAROSSERI UTFÖRT ENLIGT REGELBUNDET UNDERHÅLL Utförd den... vid km... Fordonet har behov av retuscheringar/reparationer Stämpel och underskrift som ej täcks av garantin Plats för etikett PÅBÄTTRINGAR/REPARATIONER SOM HAR UTFÖRTS den... Stämpel och underskrift SVENSKA (indikera delens nummer och symbolen för felet)... Bilmodell... Chassi... KONTROLL AV KAROSSERI UTFÖRT ENLIGT REGELBUNDET UNDERHÅLL Utförd den... vid km... Fordonet har behov av retuscheringar/reparationer Stämpel och underskrift som ej täcks av garantin (indikera delens nummer och symbolen för felet)... Plats för etikett PÅBÄTTRINGAR/REPARATIONER SOM HAR UTFÖRTS den... Stämpel och underskrift 203

25 PLANERAT UNDERHÅLL Bilmodell... Chassi... KONTROLL AV KAROSSERI UTFÖRT ENLIGT REGELBUNDET UNDERHÅLL Utförd den... vid km... Fordonet har behov av retuscheringar/reparationer Stämpel och underskrift som ej täcks av garantin Plats för etikett PÅBÄTTRINGAR/REPARATIONER SOM HAR UTFÖRTS den... Stämpel och underskrift (indikera delens nummer och symbolen för felet)... Bilmodell... Chassi... KONTROLL AV KAROSSERI UTFÖRT ENLIGT REGELBUNDET UNDERHÅLL Utförd den... vid km... Fordonet har behov av retuscheringar/reparationer Stämpel och underskrift som ej täcks av garantin Plats för etikett PÅBÄTTRINGAR/REPARATIONER SOM HAR UTFÖRTS den... Stämpel och underskrift 204 (indikera delens nummer och symbolen för felet)...

SEAT Service Mobility

SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility Var som helst. När som helst. SEAT SERVICE enjoyneering var som helst, när som helst. SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility garanterar dig en fullständig och pålitlig servicehjälp

Läs mer

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Att köra buss och lastbil i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. För att säkerställa att alla förare har den

Läs mer

uppdaterings - guide för

uppdaterings - guide för uppdaterings - guide för Media Nav navigationssystemet i din Renault Uppdatera GRATIS! * www.renault.naviextras.com *Inom 90 dagar efter leverans av din bil. Välkommen in i media navs värld! Du har precis

Läs mer

Godkänd av Porsche. För säkerhets skull. Stolthet och ansvar. Checklistan.

Godkänd av Porsche. För säkerhets skull. Stolthet och ansvar. Checklistan. Porsche Approved Godkänd av Porsche. För säkerhets skull. Att äga en Porsche ska vara en upplevelse. Något som skänker glädje, förgyller vardagen men som också känns tryggt. Det är därför vi skapat Porsche

Läs mer

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Den begränsade tillverkargarantin (nedan kallad garantin) gäller endast för äkta Nokia-produkter med Windows-telefoner som säljs via

Läs mer

Dokument GARANTI 25 ÅR

Dokument GARANTI 25 ÅR Dokument GARANTI 25 ÅR Garantidokument COSENTINO, S.A.U. garanti gäller registrerad ägare till monterad SILESTONE by Cosentino - produkt och omfattar eventuella tillverkningsfel under en period av TJUGOFEM

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Volkswagen Serviceavtal

Volkswagen Serviceavtal Volkswagen Serviceavtal Bekymmersfritt bilägande och du vet vad det kostar Företag Konsument Med Volkswagen Serviceavtal betalar du en fast månadskostnad för kommande service och reparationer. Då vet du

Läs mer

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle EMPOWERING YOUR BUSINESS Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle www.toyota-forklifts.se HYRESLÖSNINGAR Rätt truck för rätt tillfälle Olika situationer kräver olika lösningar. Vilken truck passar

Läs mer

Volkswagen Serviceavtal

Volkswagen Serviceavtal Volkswagen Serviceavtal Bekymmersfritt bilägande och du vet vad det kostar Alla bilar behöver service och med serviceavtal undviker du överraskningar. Du betalar en fast månadskostnad och vet exakt vad

Läs mer

Vagnskadegaranti. mässig trafik (t.ex. taxi och budbilar).

Vagnskadegaranti. mässig trafik (t.ex. taxi och budbilar). Vagnskadegaranti Vagnskadegaranti Vagnskadegarantivillkor Vagnskadegarantin gäller i tre år, för denna fabriksnya Porsche, från och med första registreringsdatum enligt registreringsbeviset. Om bilen skadas

Läs mer

PSE_Garanti_Vagnskada_1010.qxp:Vagnskadegaranti 10-10-07 09.21 Sida 1. Vagnskadegaranti

PSE_Garanti_Vagnskada_1010.qxp:Vagnskadegaranti 10-10-07 09.21 Sida 1. Vagnskadegaranti PSE_Garanti_Vagnskada_1010.qxp:Vagnskadegaranti 10-10-07 09.21 Sida 1 Vagnskadegaranti PSE_Garanti_Vagnskada_1010.qxp:Vagnskadegaranti 10-10-07 09.21 Sida 2 Vagnskadegaranti Vagnskadegarantivillkor reparationskostnaden,

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Volkswagen Serviceavtal

Volkswagen Serviceavtal Volkswagen Serviceavtal Bekymmersfritt bilägande och du vet vad det kostar Alla bilar behöver service och med serviceavtal undviker du överraskningar. Du betalar en fast månadskostnad och vet vad din service

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management EMPOWERING YOUR BUSINESS TOYOTA I_SITE Mer än fleet management www.toyota-forklifts.se TOYOTA I_SITE Mer än fleet management Toyota I_Site är ett kontinuerligt partnerskap för effektiv materialhantering.

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

Ytterligare service ett axplock

Ytterligare service ett axplock Porsche Assistance Ytterligare service ett axplock - Ersättning för reskostnader för att följa med vid hämtning utomlands av minderåriga. - Ersättning för kostnader av - seende resa och inkvartering vid

Läs mer

Porsche Assistance När som helst, var som helst!

Porsche Assistance När som helst, var som helst! Porsche Assistance Porsche Assistance När som helst, var som helst! Porsche Assistance innebär att du får snabb hjälp 24 timmar om dygnet, om du har någon av Porsches garantier. Vare sig det är en garanti

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING

REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING GJAF 51:4 REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2011-05-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring.

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2013

Internationell prisjämförelse 2013 Priser kostnader 2014 Internationell prisjämförelse 2013 Stora skillnader mellan priser som europeiska konsumenter betalade år 2013 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika

Läs mer

Nybilsgaranti I enlighet med Nybilsgaranti 05

Nybilsgaranti I enlighet med Nybilsgaranti 05 Nybilsgaranti Nybilsgaranti I enlighet med Nybilsgaranti 05 1. Tillämplighet och giltighetstid I samband med köpet lämnas Nybilsgarantin av det företag som sålt bilen (säljaren) till köparen. Garantin

Läs mer

EUROPA PÅ KARTAN. Till läraren. Landområdeskartorna

EUROPA PÅ KARTAN. Till läraren. Landområdeskartorna EUROPA PÅ KARTAN Till läraren Europa på kartan riktar sig mot det centrala innehållet Geografins metoder, begrepp och arbetssätt i ämnet geografi i Lgr11. Framförallt passar materialet för åk 4-6 då Europas

Läs mer

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA RESA INOM NORDEN OCH EUROPA - Pass eller id-kort? Här får du svaren! Inom Sverige kräver vi ingen legitimation. (Men inom Sverige ses körkort, pass eller nationellt id-kort som godkänd legitimation) Medborgare

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

Många bekymmersfria mil och du vet vad det kostar

Många bekymmersfria mil och du vet vad det kostar SIMPLY CLEVER Många bekymmersfria mil och du vet vad det kostar SKODA Serviceavtal finns i två nivåer med olika omfattning och innehåll Alla bilar behöver service och med serviceavtal undviker du överraskningar.

Läs mer

Regelverk för registrering av utländska patienter

Regelverk för registrering av utländska patienter Versionsdatum: 2013-10-18 Regelverk för registrering av utländska patienter Landstingets resurscentrum Patientadministrationen Virdings Allé 26 Landstingets resurscentrum 751 85 Uppsala tfn vx 018-611

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt 15.02.2006-15.03.2006 589 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 141 23,9% G - Partihandel

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2010

Internationell prisjämförelse 2010 Priser kostnader 2011 Internationell prisjämförelse 2010 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2010 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Betala per månad. Audi Serviceavtal

Betala per månad. Audi Serviceavtal Betala per månad. Audi Serviceavtal Inga obehagliga överraskningar. Du betalar en fast månadskostnad för kommande service och reparationer, vilket underlättar budgetering och uppföljning för din privatekonomi,

Läs mer

Utdrag ur garanti- och servicehäftet. Viktig information om garantiärenden

Utdrag ur garanti- och servicehäftet. Viktig information om garantiärenden Garantiföreskrifter Utdrag ur garanti- och servicehäftet Garanti- och servicehäftet gäller för följande byggserie: BINZ VF212 Typ 3400, 3700, 4000 Viktig information om garantiärenden Vår ambition är att

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2011

Internationell prisjämförelse 2011 Priser kostnader 2012 Internationell prisjämförelse 2011 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2011 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS för förare av buss och tung lastbil Att köra buss och lastbil i yrkestrafik är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför införs en

Läs mer

Bearbetning av garantireklamationer Exempel på garantireklamationsprocess

Bearbetning av garantireklamationer Exempel på garantireklamationsprocess Exempel på garantireklamationsprocess TruckStore Garanti En kund får fel på sin bil Kostnadskalkyl med angivelse av material- och arbetstidskostnader är absolut nödvändig innan reparation kan beviljas

Läs mer

Fusioner och delningar över gränserna

Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster INLEDNING Bakgrund Med det här samrådet vill vi

Läs mer

Bosch Kundtjänst, telefon: 0140-38 45 66 eller e-post: forsakringar_varme@se.bosch.com

Bosch Kundtjänst, telefon: 0140-38 45 66 eller e-post: forsakringar_varme@se.bosch.com 6 års fabriksgaranti med Bosch VärmePartner Vår garanti utökas från 3 till 6 år om anläggningen sålts och installerats av en godkänd installatör t.ex. certifierad Bosch VärmePartner. Förutsättningarna

Läs mer

Du är medborgare i Europeisk a unionen. Information från ASTI (Organisationen för solidaritet med invandrararbetare) och samarbetspartners

Du är medborgare i Europeisk a unionen. Information från ASTI (Organisationen för solidaritet med invandrararbetare) och samarbetspartners Du är medborgare i Europeisk a unionen V Ä L K O M M E N t i l l L u x e m b u r g Information från ASTI (Organisationen för solidaritet med invandrararbetare) och samarbetspartners S A M M A N F A T T

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

Aktuella risker och utmaningar varuhandel

Aktuella risker och utmaningar varuhandel Aktuella risker och utmaningar varuhandel På vad ska moms redovisas? Huvudregel Omsättning inom landet av skattepliktiga varor och tjänster av en beskattningsbar person Definitioner materiella ting, bland

Läs mer

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från:

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från: Villkor Gäller: KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR Giltig från: 2013-04-01 Sida 1 av 5 1. Allmänt 1.1 Kroppslyftet i Stockholm är en registrerad bifirma till Carnebro Invest AB, 556853-7368, nedan kallad Kroppslyftet.

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2013:20 Nr 20 Protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget Bryssel den 13 juni 2012 Regeringen

Läs mer

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR LeS; 2010-12-21; 14:03 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR... 1 4.1 Patienter som är utlandssvenskar... 1 4.2 Utlandssvenskar från EU/EES/Schweiz... 1 4.2.1 EU/EES-området

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Student-UT försäkring

Student-UT försäkring Student-UT försäkring All information om Student-UT försäkringen hittar du på www.liu.se/ut eller på din fakultets hemsida/virtuella mapp. Länkar till hemsidorna: LiU LiU student utlandsstudier 1 Student-UT

Läs mer

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend!

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Regeringens höjning av arbetsgivaravgifterna för unga, den 1 augusti i ett första steg följt av helt avskaffad nedsättning

Läs mer

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA?

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? 2/09/2008-22/10/2008 Det finns 329 svar, av totalt 329, som motsvarar dina sökvillkor DELTAGANDE Land DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Läs mer

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Svenska Innehåll Inledning 3 Ansluta den flyttbara hårddisken 3 Lagra och överföra data 4 Koppla från den flyttbara hårddisken 5 Teknisk support 6 Garantivillkor

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU-land. Uppdaterad augusti 2010

För dig som söker arbete i annat EU-land. Uppdaterad augusti 2010 För dig som söker arbete i annat EU-land Uppdaterad augusti 2010 För dig som söker arbete i annat EU-land INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller... 3 Arbetslöshetsförsäkringen i Sverige... 3 Ersättning

Läs mer

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Polen 1 till 5 1 till 5 Storbritanien, Irland 1 till 5 1 till 5 Tyskland, Österrike

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Familjeförmåner inom EU

Familjeförmåner inom EU Familjeförmåner inom EU Dessa regler gäller även EES-länder och Schweiz Föräldrar som arbetar eller bor och arbetar i olika länder inom EU kan ha rätt till förmåner från båda länderna. Det betyder att

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz. Uppdaterad januari 2012

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz. Uppdaterad januari 2012 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz Uppdaterad januari 2012 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller 3 Arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Vinterdäck inom Europa, på Island och i Norge

Vinterdäck inom Europa, på Island och i Norge Vinterdäck inom Europa, på Island och i Norge 11 november 2013 I de flesta EU-länderna är det inte obligatoriskt att ha vinterdäck på bilen, men det finns undantag... Innan semestern kan det löna sig att

Läs mer

Exportrestitution av bilskatt

Exportrestitution av bilskatt Kundanvisning om bilbeskattning nr 13 Exportrestitution av bilskatt 1.1.2015 www.tulli.fi Ersätter anvisningen som publicerades i augusti 2014 Exportrestitution av bilskatt Denna anvisning gäller ansökan

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

Bosch Service Assistance. Bosch Car Service...världskänd kvalité, till alla bilar

Bosch Service Assistance. Bosch Car Service...världskänd kvalité, till alla bilar Bosch Service Assistance Bosch Car Service...världskänd kvalité, till alla bilar Extra trygghet på vägen med Bosch Service assistance! När bilen plötsligt går sönder så sker det sällan vid en bra tidpunkt.

Läs mer

VOLKSWAGEN GROUP ENJOYNEERING

VOLKSWAGEN GROUP ENJOYNEERING VOLKSWAGEN GROUP SEAT Serviceavtal ENJOYNEERING EN VÄLMÅENDE BIL KOSTAR MINDRE. INGA FLER ÖVERRASKNINGAR. Alla bilar behöver service och med serviceavtal undviker du överraskningar. Du betalar en fast

Läs mer

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English Instruktioner för matberedaren Innehållsförteckning Säker användning av matberedaren Viktiga säkerhetsföreskrifter 6 Krav på elektrisk utrustning 8 Avfallshantering av elektrisk utrustning 8 DELAR OCH

Läs mer

4. Priser 4.1 Produktpriset avser det pris som anges på FileMaker AB-webbplatsen vid beställningstillfället.

4. Priser 4.1 Produktpriset avser det pris som anges på FileMaker AB-webbplatsen vid beställningstillfället. Villkor och Termer 1.1 Om villkoren I dessa villkor används orden "vi" och "oss" för att beteckna FileMaker AB och "du" och "dig" för att beteckna dig som kund. Ord med stor begynnelsebokstav avser i villkorstexten

Läs mer

Canon Svenskas DOA och Servicerutiner för konsumentprodukter.

Canon Svenskas DOA och Servicerutiner för konsumentprodukter. Canon Svenskas DOA och Servicerutiner för konsumentprodukter. Konsumentprodukter (Consumer Imaging Group, CIG): Digitala kompaktkameror Digitala Systemkameror Videokameror Scanners low-volume (CanoScan

Läs mer

Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad.

Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad. Intrastat Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad. I DSM benämns detta som Intrastat rapportering. Vid Intrastat rapportering

Läs mer

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg 2 Slå på och av scannern Mekaniskt uttag Standby-strömbrytare Array-uttag Anslut transducers Använd den gröna standby-strömbrytaren. För att slå på scannern: Tryck

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Regler vid Bokning och uthyrning av Husbil Stall Uppegården.

Regler vid Bokning och uthyrning av Husbil Stall Uppegården. Regler vid Bokning och uthyrning av Husbil Stall Uppegården. Bokningsavgift. Depositionen / bokningsavgift på 3.000,- betalas senast 3 dagar efter bokning av husbilen. Betalning av hyresbeloppet. Hyresbelopp

Läs mer

Återlämning av leasingbil

Återlämning av leasingbil Bilaga 6 Återlämning av leasingbil Guide och riktlinjer Sign:... 2 Innehåll Läs igenom denna Återlämningsguide för att veta hur slitage på din bil bedöms under tiden du använder bilen. När det är dags

Läs mer

InterRail Res fritt och bekvämt i hela Europa.

InterRail Res fritt och bekvämt i hela Europa. 2264 InterRail Res fritt och bekvämt i hela Europa. Äventyr, valfrihet, bekvämlighet. Europa har så mycket att erbjuda: storstäder, pittoreska byar, vacker natur och spännande evenemang. Med InterRail

Läs mer

GMP Regelverk inom radioaktiva läkemedel

GMP Regelverk inom radioaktiva läkemedel GMP Regelverk inom radioaktiva läkemedel Maria Ingevaldsson Läkemedelsinspektör Utbildningsdag vårmöte 2013 Innehåll GMP PIC/S och EU Svensk lagstiftning LVFS 1999:4 Läkemedelsverkets föreskrifter och

Läs mer

Resultattavla för innovationsunionen 2014

Resultattavla för innovationsunionen 2014 Resultattavla för innovationsunionen 2014 Innovationsunionens resultattavla för forskning och innovation Sammanfattning SV version Enterprise and Industry Sammanfattning Resultattavlan för innovationsunionen

Läs mer

Information om in- och utförsel av hästdjur 1

Information om in- och utförsel av hästdjur 1 Enheten för häst, fjäderfä och vilt Information om in- och utförsel av hästdjur 1 Nedan hittar du all information som behövs när du vill importera en häst från ett annat EU- land eller från land utanför

Läs mer

Xerox Remote Services. Automatisk påfyllnad av förbrukningsmaterial Kundfördelar

Xerox Remote Services. Automatisk påfyllnad av förbrukningsmaterial Kundfördelar Xerox Remote Services Automatisk påfyllnad av förbrukningsmaterial Kundfördelar Bekräftelse av registreringen för automatisk påfyllnad av förbrukningsmaterial Uppfyller kundens behov av större effektivitet

Läs mer

Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor

Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor DACAPO STAINLESS AB Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor 1. INLEDNING Dessa Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor gäller för samtliga leveranser av produkter och/eller tjänster från Dacapo Stainless

Läs mer

Försäkringskassan informerar. Pension utomlands

Försäkringskassan informerar. Pension utomlands GÄLLER FRÅN Försäkringskassan informerar Pension utomlands 01.10.01 Här får du en översiktlig beskrivning av de regler som gäller för pension från Sverige när du är bosatt utomlands. Du får också en kortfattad

Läs mer

Quality 2 035:- 895:- BEHOV FÖR NYA DÄCK FÅ SAKER SLÅR DOFTEN AV EN NY BIL... ELLER AV NYTT SÄTESÖVERDRAG PLUS 5 TILL DIN DAILY

Quality 2 035:- 895:- BEHOV FÖR NYA DÄCK FÅ SAKER SLÅR DOFTEN AV EN NY BIL... ELLER AV NYTT SÄTESÖVERDRAG PLUS 5 TILL DIN DAILY FRÅN 1. FEBRUARI TILL 30 APRIL 2015 BEHOV FÖR NYA DÄCK FRÅN PRIS KR: PÅ KOMPLETT HJUL 2 035:- FÅ SAKER SLÅR DOFTEN AV EN NY BIL... ELLER AV NYTT SÄTESÖVERDRAG PRISEXEMPEL KR: 895:- PLUS 5 TILL DIN DAILY

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land. Uppdaterad juli 2008

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land. Uppdaterad juli 2008 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land Uppdaterad juli 2008 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller... 3 Arbetslöshetsförsäkringen i Sverige... 4 Ersättning

Läs mer

Tävlingsvillkor för "Tetris nya 20 "

Tävlingsvillkor för Tetris nya 20 Tävlingsvillkor för "Tetris nya 20 " ARTIKEL 1 - ORGANISATION Europeiska centralbanken (ECB) organiserar mellan kl. 11.00 den 5 februari 2015 och kl. 23.59 den 31 mars 2015 en tävling kallad "Tetris nya

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008 SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.1.2010 KOM(2009)713 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter

Läs mer

Affärsvillkor för LanguageWire

Affärsvillkor för LanguageWire Affärsvillkor för LanguageWire 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1.1 Följande affärsvillkor ska gälla för alla avtal om översättningsuppdrag mellan LanguageWire (hädanefter LW) och kunden, inklusive alla övriga tjänster

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 * Skatteverkets allmänna råd om reservering för förlustrisker vid export Skatteverket lämnar med stöd av 2 förordningen (2007:780) med instruktion för Skatteverket

Läs mer

Regelverk gällande anmälnings- och studieavgifter vid KMH

Regelverk gällande anmälnings- och studieavgifter vid KMH 11-05-25, reviderad 13-12-16 Regelverk gällande anmälnings- och studieavgifter vid KMH 1. Avgiftsskyldighet 1.1 Utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm

Läs mer

Babyproffsens Barnvagnsförsäkring. Villkor 2010-03-01

Babyproffsens Barnvagnsförsäkring. Villkor 2010-03-01 Babyproffsens Barnvagnsförsäkring Villkor 2010-03-01 Barnvagnsförsäkring 2 Barnvagnsförsäkring 1. Vem försäkringen gäller för...3 2. Försäkringens omfattning...3 3. Säkerhetsföreskrift/ aktsamhetskrav...3

Läs mer

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare När du som konsument köper en bil från en bilhandlare Denna information innehåller de viktigaste regler som gäller för dig som konsument när du köper en bil från en bilhandlare. Den lag som reglerar köpet

Läs mer

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands Lättläst Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

744:- 370:- spara. Sommardäcks-dax för din Saab! Kom in till Svenska Bil. Märkesdäck från GoodYear, Sava och Pirelli från

744:- 370:- spara. Sommardäcks-dax för din Saab! Kom in till Svenska Bil. Märkesdäck från GoodYear, Sava och Pirelli från Sommardäcks-dax för din Saab! Kom in till Svenska Bil. Märkesdäck från GoodYear, Sava och Pirelli från spara Utnyttja kupongen på sidan 7 och 370:- 744:- Vi har extraöppet när du behöver oss som bäst den

Läs mer

Alla bilkostnader på en faktura.

Alla bilkostnader på en faktura. Alla bilkostnader på en faktura. Audi Business Inclusive är ett erbjudande till näringsidkare (ej taxi, hyrbil, budbil eller annan yrkesmässig trafik) och gäller alla Audimodeller. Erbjudandet gäller 1

Läs mer

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna IP/08/836 Bryssel den 3 juni 2008 EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna Europeiska kommissionen intensifierar i dag sina ansträngningar för att främja användningen av det kostnadsfria

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION. MediaMarkt konto. Allriskförsäkring för hemelektronik och hushållsmaskiner (5 år) Gällande från 2015-04-01

FÖRKÖPSINFORMATION. MediaMarkt konto. Allriskförsäkring för hemelektronik och hushållsmaskiner (5 år) Gällande från 2015-04-01 FÖRKÖPSINFORMATION MediaMarkt konto Allriskförsäkring för hemelektronik och hushållsmaskiner (5 år) FÖRKÖPSINFORMATION Media Markt konto Allriskförsäkring för hemelektronik och hushållsmaskiner (5 år)

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

Ersättning för reportageresa

Ersättning för reportageresa Ersättning för reportageresa Som medlem i SRS har er station möjlighet att ge resebidrag för att kunna göra roliga reportage utanför er egen stad. Nedan finner ni ett exempel på en blankett att fylla i

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER GfNA-II-B-Erasmus+_Annex III_mnbeneficiary_Versin 30-07-2014_sv.dc BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Prgrammråde 1 allmänbildande utbildning I. INLEDNING Denna bilaga kmpletterar reglerna

Läs mer

Utsläppsrättspris på Nord Pool

Utsläppsrättspris på Nord Pool Kyotoprotokollet I enlighet med Kyotoprotokollet ska EU minska sina utsläpp med 8% från 1990 till perioden 2008-2012. I enlighet med EU:s sk bördefördelning har Sverige fått möjlighet att öka sina utsläpp

Läs mer

GARANTIVILLKOR OCH UNDERHÅLLSBILAGA

GARANTIVILLKOR OCH UNDERHÅLLSBILAGA GARANTIVILLKOR OCH UNDERHÅLLSBILAGA DACIA UNDERHÅLLSBILAGA INFORMATION OM UNDERHÅLLSPROGRAMMET I underhållsprogrammet ingår DACIA-service och tilläggsåtgärder. För att bibehålla din DACIAS originalkvalitet

Läs mer

Söka arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz med svensk arbetslöshetsersättning

Söka arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz med svensk arbetslöshetsersättning Ansökan om intyg U2 1 (6) Viktig information till dig som planerar att söka arbete med bibehållen svensk arbetslöshetsersättning i annat EU/EES-land eller i Schweiz. Läs noga igenom informationen innan

Läs mer