INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. DIREKTLINJE TILL FIAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. DIREKTLINJE TILL FIAT... 183"

Transkript

1

2 Bäste kund Tack för att ha valt att, precis som två av tre kunder i Europa, köpa en campingbil konstruerad utifrån basmodellen Fiat Ducato (härefter benämnd campingbil eller fordon ). Faktum är att Fiat är en privilegierad partner till tillrustningsföretag för campingbilar sedan mer än 20 år. Fordonet som ni precis har köpt har utformats och konstruerats med avancerad teknologi för att garantera bättre kvalitet och tillförlitlighet i tiden och i syfte att uppfylla era behov av komfort och prestanda. Förutom att tillhandahålla all information om den garanti (härefter benämnt garanti ) som åtföljer den basmodell från Fiat som ert fordon består av, informerar denna handbok dessutom om de tjänster som erbjuds av Fiat och ger dig råd om hur du på längre sikt kan underhålla campingbilens originalförhållanden. Förutom säkerheten bakom ett fordon av kvalitet, kommer du att upptäcka att du kan lita på en av de mest effektiva och framstående företagsorganisationerna, som är redo att snabbt ingripa och följa dig var du än befinner dig. Med detta servicenät, har vi velat framhäva ett urval av mer än servicecenter som är särskilt lämpliga för din campingbil. Först och främst för att ta emot er på lämpligt sätt och förbereda strukturer, dimensioner och redskap som är lämpliga för din campingbil. På så sätt tillkom servicenätet FIAT CAMPER ASSISTANCE för vilket ni kan hitta en lista på vår hemsida som tillägnats våra campingbilkunder: God läsning! Och trevlig resa med din nya campingbil. SVENSKA 181

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. DIREKTLINJE TILL FIAT GARANTI Aktivering av garantin Garanti utomlands månadersgaranti Lackgaranti Rostskyddsgaranti Lånebil KOMPLETTERANDE GRATISTJÄNSTER Vägräddningstjänst Operativa varningar Villkor för vägräddningstjänst Beskrivning av hjälpinsatserna Uteslutanden av servicen REGELBUNDEN SERVICE Plats för intygande av servicekupongerna för regelbunden service Underhållskuponger för karosserikontroll SERVICETJÄNSTER SOM INTE INGÅR I GARANTIN Reparation med användning av originalreservdelar från Fiat och reparerade reservdelar från Fiat Reparationsgaranti Originalreservdelar från Fiat och reparerade reservdelar från Fiat FIATS TILLBEHÖRSSORTIMENT Registrering av montering av originala tillbehör FRANKRIKE: REFERENS TILL BESTÄMMELSE

4 DIREKTLINJE TILL FIAT Telefonnumret till kundrelationsavdelningen är ett värdefullt nummer. Det är ett nummer som öppnar upp en dialog med tillverkaren avseende alla möjliga frågor eller för att begära all slags information. Vänlighet, tillgänglighet och kompetens kommer att vara dina interlokutörer: allt det du behöver eller vill veta ligger inom räckhåll. SVENSKA Ring alternativt numret och följ röstindikationerna. Universellt gratisnummer: gratis samtal från fast telefon. Den eventuella kostnaden för samtal från mobiltelefon motsvarar de tariffer som tillämpas av telefonoperatören. 183

5 GARANTI AKTIVERING AV GARANTIN Bästa Kund, Din campingbil efter basmodellen från Fiat är sammansatt av: En bas som utgörs av: upphängning, motor, bromssystem, chassi (när den inte är levererad från Al-Ko) och olika delar som är kopplade till fordonets funktion. Ett boendeutrymme som utgörs av de anläggningar som är nödvändiga för din komfort: sängar, dusch, kök, gasbehållare, fristående värmesystem osv... Fiats garanti täcker endast hela basen under en period av två år från och med det datum då din generalagent för campingbilar ( försäljaren ) levererar fordonet. n kontraktsenliga garantin från FIAT täcker endast helheten av alla de element som fanns på basen då den levererades till tillrustningsföretaget för campingbilar, men FIAT ansvarar inte för tillrustningen (boendeutrymmet) eller dess effekter på basen. Denna garanti träder ikraft från och med den dag då campingbilen levereras till slutkunden eller, om detta inte är relevant, från och med datumet för bilens första registreringsnummer. Om det under denna garantins giltighetsperiod skulle uppstå ett problem som beror på ett material- eller tillverkningsfel: ska du ta kontakt med den operativa centralen, om nödhjälp på vägen skulle behövas, enligt de riktlinjer som visas på sidan 190 i denna handbok. Den operativa centralen kommer att ge dig alla indikationer och all den hjälp du behöver, dygnet runt. fordonet ska köras till den av Fiat auktoriserade verkstad som du i vanliga fall kontaktar eller till vilken som helst återförsäljare eller auktoriserade verkstad inom Fiats servicenät i Europa. fordonet kommer att återlämnas när reparationen genomförts utan att du måste betala några som helst utgifter för åtgärden som ingår i garantin. garanticertifikatet som ni fått tillsammans med detta dokument (garanticertifikatet finns i fickan på omslagets andra sida) ska medtagas till auktoriserad Fiatverkstad och uppvisas vid åberopande av rätt till gratis service enligt gällande föreskrifter. 184

6 GARANTI GARANTI UTOMLANDS Alla prestationer inom garantin erbjuds med samma modalitet på samtliga verkstäder inom Fiats servicenät. I de länder där Fiats servicenät inte finns, ska kunden erhålla den dokumentation som förklarar och bestyrker reparationen ifråga från verkstaden som ska utföra reparationen. Denna dokumentation ska sedan överlämnas för att erhålla en ersättning för utgifterna som ingår i generalagentens garanti. YOUR WARRANTY ABROAD All the operations covered by the warranty are available under the same terms from all Fiat Service Centres. In countries where there is no Fiat Service Network, the Customer should obtain the documentation attesting the work carried out, and upon his return to his own country, submit it to the closest Fiat Dealership, which will subsequently deal with the matter. GARANTÍA EN EL EXTRANJERO Todas las intervenciones cubiertas por la garantía se ofrecen con las mismas modalidades en todos los talleres de la Red de Asistencia Fiat. En los Países donde no existe una Red de Asistencia Fiat, el Cliente deberá solicitar la documentación explicativa de la intervención realizada y, cuando vuelva a su País, deberá dirigirse al Concesionario Fiat cercano, que se hará cargo de resolver el caso. SVENSKA GARANTIE A L ETRANGER Toutes les prestations prévues par la garantie sont assurées, selon les mêmes modalités, par l ensemble du Réseau Après-vente Fiat. Dans les Pays où le Réseau Après-vente Fiat n est pas présent, le Client devrà se procurer la documentation concernant l intervention effectuée et s adresser des son retour dans son pays au Concessionaire Fiat le plus proche, qui s occupera de toutes les démarches nécessaires. AUSLANDSGARANTIE Alle Garantieleistungen werden vom Fiat Service-Netz zu den gleichen Bedingungen erfüllt. In Ländern, in denen kein Fiat Kundendienstnetz besteht, muß sich der Kunde eine genaue Dokumentation (ggfls. Schadteil für Prüfung zur Verfügung stellen) über die durchgeführten Arbeiten besorgen und sich dann nach seiner Rückkehr an den Fiat-Vertragshändler in seinem Land wenden, bei dem er das Fahrzeug gekauft hat, der dann die Lösung des Falles übernimmt. GARANTIA NO ESTRANGEIRO Todas as prestações de garantia de produto são oferecidas com a mesma modalidade em toda a Rede Assistencial Fiat. Nos Países em que não existe uma Rede Assistencial Fiat, o Cliente deverá solicitar a documentação explicativa da intervenção efectuada e, de regresso ao País, deverá diriger-se ao Concessionário Fiat mais pròximo, que tomará a seu cargo a resolução do caso. 185

7 GARANTI Den garanti som åtföljer din campingbil på basmodell av Fiat Ducato erbjuder: Garanti för originalbasen från Fiat (24-månadersgaranti). Lackgaranti (36 månader) för basen. Rostskyddsgaranti för basen (8 år). Lånebil. Kompletterande gratistjänster: Vägräddningstjänst. 24-MÅNADERSGARANTI Försäljaren förser basen med en garanti mot tillverkningsfel under en 24-månadersperiod med start från det datum den levereras till slutkunden eller, om detta inte är tillämpligt, från första registreringsdatum utan miltalsbegränsning. Denna garanti består i att återförsäljaren ska återställa effektiviteten på de delar som inte kan användas eller som är ineffektiva på grund av tillverkningsfel genom att de byts ut mot originalreservdelar från Fiat eller genom en kostnadsfri reparation. Åtgärderna som täcks av garantin utförs av Fiats servicenät och omfattar: 186 reparation eller byte av den defekta delen, arbetet för utförandet av reparationen eller bytet, tillhandahållande av förbrukningsmaterial som är nödvändiga för de reparationer som täcks av garantin. Garantin täcker inte fel eller funktionsfel som orsakats, till sin helhet eller till en del, eller förvärrats av reparation av basen som inte utförts av verkstäder som tillhör bastillverkarens produkt- eller serviceorganisation, icke utförda underhållsarbeten som föreskrivs av tillverkaren och som beskrivs i handboken Drift och underhåll som erhålls med fordonet (kunden ska även uppmärksamma det som specificeras på sidan 198), ändring av fordonet utan en föregående tillåtelse av bastillverkaren, vårdslöshet, olyckor, för sen anmälan av felet, missbruk, deltagande i tävlingar, reparation av bilen med icke originalreservdelar (det vill säga med reservdelar som inte kommer från tillverkaren). Garantin täcker inte fel som orsakats av normalt slitage; särskilt, som exempel men inte begränsat till, täcker den inte byte eller påfyllning av olja och vätskor samt byte av följande delar: tändstift, föruppvärmningsstift, filter, insprutare, driv-/transmissionsremmar, koppling, bromsskivor och belägg, block och trummor på bakbromsarna, stötdämpare, säkringar, lampor, torkarblad för vindruta och bakruta, avgasrör, osv. Garantin förfaller om felet inte anmälts inom sextio dagar från och med att felet uppstod. Garantin som förutses i detta garantihäfte ska inte förhindra konsumentens rättigheter enligt genomförandebestämmelsen i direktivet 1999/44/EG som disciplinerar vissa aspekter av försäljningen och garantin av konsumtionsvaror, som gäller i det land där campingbilen köps.

8 GARANTI LACKGARANTI (36 månader) Basen garanteras mot tillverkningsfel på lacken under en period av 36 månader från och med leveransdatumet. Garantin täcker en total eller delvis omlackering av fordonet för att avlägsna det fel som bekräftats enligt tillverkarens standardvillkor. Garantin täcker inte följder efter skador på skyddsbeläggningen, som repor, skåror, nötningar, olyckor, kemiska angrepp, följder vid fall som inte ingår i tillverkningsprocessen eller vid ett dåligt underhållsarbete, följder vid reparationer på basens karosseri som utförs av en verkstad som inte tillhör Fiats servicenät. Garantin förfaller om felet inte anmälts inom sextio dagar från och med att felet uppstod. Föreskrifter och instruktioner ifråga om bevarandet och rätt underhåll av karosseriet finns i handboken för drift och underhåll som vi ber dig läsa igenom. SVENSKA 187

9 GARANTI ROSTSKYDDSGARANTI (8 år) De strukturella delarna på basens karosseri garanteras mot perforeringar som beror på korrosion, när denna skapas inifrån och utåt. Garantin omfattar reparation och/eller byte av alla strukturella delar på den ursprungliga karossen som perforerats av korrosion och den gäller under 8 år från och med leverans av campingbilen till slutkunden eller om detta inte är tillämpligt från och med första registreringsdatum. Garantin täcker inte fel som orsakats, helt eller delvis, eller förvärrats av att planerade underhållsarbeten som förutses av tillverkaren inte utförts vid de förfallodatum som anges i handboken för drift och underhåll. Vid utförandet av regelbundet underhåll kommer eventuella påträffade fel som inte täcks av garantin att anges på karosseriets kontrollintyg (se sidan 202, 203, 204 och 205). Rostskyddsgarantin täcker inte: förstörelser som beror på en dålig skötsel eller att tillverkarens föreskrifter angående underhållet av karosseriet, som finns i handboken för drift och underhåll, inte iakttagits eller externa orsaker (olyckor, stenskott eller is) eller som orsakas av en montering av tillbehör som inte motsvarar de tekniska specifikationerna eller som inte är originaldelar, icke originala karosseridelar (det vill säga som inte levereras av tillverkaren) och följande reparationer av campingbilens karosseri som inte utförs inom Fiats servicenät. Garantin förfaller om felet inte anmälts inom sextio dagar från och med att felet uppstod. LÅNEBIL Då campingbilen tas in en längre tid för utförande av garantiåtgärden, tillhandahåller generalagenten eller Fiat Center som utför reparationen användaren med en lånebil under maximalt fem dagar, under förutsättning att det fel som täcks av garantin medför att campingbilen står still mer än 24 timmar, som indikeras på sidan 194 i detta garantihäfte. 188

10 VÄGRÄDDNINGSTJÄNST KOMPLETTERANDE GRATISTJÄNSTER Bogsering Till den närmaste Fiat serviceverkstaden. Hemresa för passagerare och fortsatt resa - Utgifter för transportmedel Hämtning av reparerad campingbil SVENSKA Rörlig verkstad Utgifter för hotell Ersättningsbil Utlagda pengar Telefoninformation om organisationen för Fiats försäljning och service Utskick av reservdelar Endast giltigt utomlands För exakt tillvägagångssätt, se följande sidor. 189

11 KOMPLETTERANDE GRATISTJÄNSTER OPERATIVA VARNINGAR Vägräddningstjänsten garanteras för kunden dygnet runt, alla dagar. Om kunden har behov av vägräddningstjänst till följd av en skada eller olycka (enligt vad som fastställs på sidan 191), ska han/hon ringa det universella gratisnumret eller alternativt ringa och följa röstindikationerna. Vi ber kunden att inte vidta några åtgärder innan han/hon konsulterat en av våra operatörer Varje prestation måste godkännas av Fiat Camper Assistance. Om kunden inte lyckas få kontakt med vår kundtjänst över telefon, ska han/hon vidta nödvändiga åtgärder och därefter meddela vår operatör. I det senare fallet, kommer de utgifter som betalats av kunden att återbetalas, efter uppvisande av dokumentation som bestyrker utgifterna, enligt vad som beskrivs på sidan 196. TJÄNSTENS TERRITORIELLA UTSTRÄCKNING Utöver Italien, är tjänsten även giltig i följande länder: Albanien, Andorra, Österrike, Belgien, Bulgarien, Cypern, Vatikanstaten, Kroatien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Gibraltar, Storbritannien, Grekland, Irland, Island, Israel, Jugoslavien, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Makedonien, Malta, Marocko, Norge, Holland, Polen, Portugal, Monaco, Tjeckien, San Marino, Rumänien, europeiska delen av Ryssland (ej Uralbergen), Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Schweiz, Tunisien, europeiska delen av Turkiet, Ukraina, Ungern. TJÄNSTENS UTGÅNGPUNKT OCH VARAKTIGHET Från och med kl. 0:00 den dag campingbilen levereras som anges i garantihäftet fram till och med kl. 24:00 på den påföljande sjuhundratrettionde dagen. 190

12 KOMPLETTERANDE GRATISTJÄNSTER VILLKOR FÖR TILLHANDAHÅLLANDE AV VÄGRÄDDNINGSTJÄNST (NEDAN tjänsten ) Definitioner SERVICE Alla tjänster som tillhandahålls av Fiat Camper Assistance för campingbilar med en bas av varumärket Fiat enligt de villkor som anges nedan. CAMPINGBIL Här avses varje fordon av märket Fiat som tillrustats till en campingbil. Om campingbilen säljs vidare, under tjänstens giltighetstid, förblir den giltig fram till tjänstens förfallodatum. FIAT CAMPER ASSISTANCE Genom en specialiserad operativ central som finns tillgänglig dygnet runt, alla dagar, tillhandahåller servicepaketet telefontjänst för användaren och de hjälpinsatser som förutses enligt tjänsten, på Fiats bekostnad. ANVÄNDARE Med detta menas campingbilens förare precis alla andra personer som befinner sig i bilen. FEL MED detta menas alla typer av händelser som leder till campingbilen blir stillastående eller rättare sagt att det inte går att starta eller köra den och att det ingår i den garanti som säljaren är skyldig att tillhandahålla eller på grund av följande orsaker brist på bränsle, bränslebyte, urladdat batteri, punktering av ett eller flera däck, stöld. De perioder av stillastående som krävs för nödvändigt regelbundet underhållsarbete på campingbilen som förutsetts av tillverkaren, montering av tillbehör och lackering förblir uteslutna. OLYCKA Det är en oavsiktlig händelse, som beror på oerfarenhet, försummelse, underlåtenhet att iaktta bestämmelser och regler eller till följd av oförutsedda händelser i samband med trafik, som orsakar skador på campingbilen som gör det omöjligt att köra den under normala förhållanden, efter auktorisation av Fiats servicenät. HÄNDELSE Det är en enskild händelse som kan uppstå under tjänstens giltighetstid och som fastställer användarens behov av service. SVENSKA 191

13 KOMPLETTERANDE GRATISTJÄNSTER Grundläggande villkor Rättigheten till denna service är beroende av utförandet allt regelbundet underhållsarbete som anges i handboken för drift och underhåll och som intygats i nämnda handbok. Begränsningar Prestationerna för Återvändande av passagerare eller fortsatt resa, Hotellkostnader, Upphämtning av den reparerade bilen och Förskottering av pengar tillhandahålls till följd av den händelse som täcks av tjänsten då den uppstår mer än 25 (tjugofem) km från användarens bostad. Alla prestationer, för varje campingbil som täcks av tjänsten, ska begäras direkt från Fiat Camper Assistance som ingriper direkt och auktoriserar uttryckligen utförandet av prestationen om inget annat tidigare indikerats. BESKRIVNING AV TJÄNSTENS OLIKA PRESTATIONER RÖRLIG VERKSTAD Om campingbilen inte går att köra längre på grund av ett fel enligt definitionen på sidan 191, ska kunden ta kontakt med Fiat Camper Assistance, som via sin tillförordnade kommer att ingripa på de plats där bilen befinner sig (när så är möjligt) och utföra de reparationer som behövs för att göra bilen körbar. Om det inte går att utföra reparationerna på plats, ska operatören se till att BOGSERA bilen inom tjänsten för Fiat servicenät till närmaste servicepunkt. Det åligger kunden att stå för kostnaderna för bränsle, nödvändiga reservdelar och alla övriga utgifter om det inte ingår i garantin. BOGSERING Om campingbilen skadats till följd av en händelse så att den inte går att köra, ser Fiat Camper Assistance genast till att ankalla bärgningsbil, och står för kostnaden, för att bogsera den skadade campingbilen till närmaste Fiat servicepunkt eller den verkstad som indikeras av operatören om de officiella servicepunkterna är stängda. I det senare fallet, har användaren rättighet att därefter få campingbilen bogserad till närmaste Fiat servicepunkt. Om bogseringen utförs av ett företag som endast utför denna tjänst, kan användaren eventuellt behöva betala för tjänsten och därefter begära ersättning från den operativa centralen. Operatören ombesörjer, på användarens begäran och bekostnad, transport av eventuella passagerare till den servicepunkt dit campingbilen bogserats. 192

14 KOMPLETTERANDE GRATISTJÄNSTER ÅTERVÄNDANDE AV PASSAGERARE ELLER FORTSATT RESA Om bilen stannar mer än 25 km från användarens bostad på grund av en händelse och bilen måste tas in till verkstaden för reparation under en period som överstiger 24 timmar efter auktorisation av Fiats servicenät eller om servicepunkten är stängd i mer än 24 timmar, organiserar Fiat Camper Assistance och står för kostnaden för att användaren och passagerarna ska kunna återvända hem eller fortsätta sin resa enligt följande förstaklassbiljett med tåg, flygbiljett (ekonomiklass) om avståndet överstiger 500 km. Alternativt, och enligt tillgång, tillhandahåller Fiat Camper Assistance en hyrbil för en maximal period på 5 dagar i enlighet med de villkor som anges på sidan 194 Lånebil. Denna tjänst tillhandahålls till ett maximalt värde av 775 euro per händelse. HOTELLKOSTNADER Om bilen stannar mer än 25 km från användarens bostad på grund av en händelse och användaren måste göra ett uppehåll under en eller flera nätter, ser Fiat Camper Assistance till att inackordera användaren på ett hotell på platsen och står för kostnaden för övernattning och frukost till en maximal kostnad av 80 euro per persona och natt, under maximalt 5 nätter, och för ett maximalt antal personer som överensstämmer med det antal platser som fordonet är typgodkänt för och som anges på campingbilens registreringsbevis. SVENSKA 193

15 KOMPLETTERANDE GRATISTJÄNSTER UPPHÄMTNING AV DEN REPARERADE BILEN Om bilen stannar mer än 25 km från användarens bostad på grund av en händelse och bilen måste tas in till verkstaden för reparation under en period som överstiger 24 timmar efter auktorisation av Fiats servicenät eller om servicepunkten är stängd i mer än 24 timmar, ser Fiat Camper Assistance till att användaren beviljas en enkelbiljett för att kunna hämta upp bilen, enligt följande förstaklassbiljett med tåg, flygbiljett (ekonomiklass) om avståndet överstiger 500 km. Alternativt, och enligt tillgång, tillhandahåller Fiat Camper Assistance en hyrbil för en maximal period på 5 dagar i enlighet med de villkor som anges på sidan 194 Lånebil. Denna tjänst tillhandahålls till ett maximalt värde av 775 euro per händelse. LÅNEBIL Vid skada som medför att bilen inte går att köra, förser generalagenten eller Fiat Center som utför reparationen användaren med en lånebil (av typen Fiat Ulysse) som han/hon får utnyttja gratis under maximalt 5 dagar. Om det inte finns några lånebilar tillgängliga eller om campingbilen förblir stående längre än 24 timmar till följd av olycka eller stöd, ser Fiat Camper Assistance till att hyra en bil för privatbruk, utan förare, av typen Fiat Ulysse åt användaren hos ett hyrbilsföretag, enligt de modaliteter som tillämpas av hyrbilsföretaget och under dess öppettider, under maximalt 5 dagar (kunden måste i detta fall ha tillgång till kreditkort). 194

16 KOMPLETTERANDE GRATISTJÄNSTER I sådant fall är utnyttjandet bundet av de villkor som föreskrivs av hyrbilsföretaget och som användaren måste godkänna och skriva under. Det åligger användaren att stå för försäkringar som inte är obligatoriska enligt lagen, befrielse från betalning vid olycka och bränslekostnader. För avhämtning av hyrbil hos ett hyrbilsföretag som indikerats av Fiat Camper Assistance, kan kunden utnyttja Anslutningskostnader som anges på sidan 195. Om användaren beslutar att utföra regelbundet underhållsarbete och/eller normalt underhåll under den period då de nödvändiga reparationerna görs på campingbilen, kommer tiderna för utförande av sådant underhållsarbete inte att kunna slås samman med tiderna för reparation av skadan. FÖRSKOTTERING AV PENGAR Om användaren låter reparera campingbilen på plats efter en olycka eller skada som skett mer än 25 km från bostaden och användaren inte har möjlighet att betala direkt på plats för reparationen, kommer Fiat Camper Assistance att betala verkstaden för användarens räkning, såsom ett lån utan ränta upp till ett värde av maximalt 500 euro. Fiat Camper Assistance har rätt att kräva lämplig garanti om återbetalning och den förskotterade summan ska återbetalas när användaren kan återvända hem och hur som helst senast en månad efter datumet för förskotteringen. När denna tidsfrist löpt ut måste användaren återbetala summan av bankens gällande utlåningsränta utöver det förskotterade beloppet. ANSLUTNINGSKOSTNADER Fiat Camper Assistance bidrar med 50 euro inklusive moms för taxikostnader för transport av användare till järnvägsstation, hotell eller hyrbilsföretag. SVENSKA 195

17 KOMPLETTERANDE GRATISTJÄNSTER FÖRSÄNDELSE AV RESERVDEL Om de reservdelar som är oundgängliga för fordonets funktion och nödvändiga, till följd av skada, för att kunna reparera fordonet, inte går att uppbringa på plats, ser Fiat Camper Assistance till att skicka dem på snabbast möjliga sätt med hänsyn till lokal lagstiftning som reglerar transport av varor. Om användaren inte har någon garanti vid olycka eller skada måste han/hon ersätta kostnaden för delarna och eventuella tullavgifter, medan Fiat Camper Assistance står för kostnaden för felsökning och spedition. INFORMATIONS- SERVICE Alla användare erbjuds på begäran information om skift och öppettider på Fiats serviceställen. Servicen finns tillgänglig alla dagar, dygnet runt. Ersättning för utgifter som eventuellt har förskotterats av kunden För att få ersättning för utgifter som betalats, ska kunden skicka originalkvittona (inte kopiorna) eller likvärdigt med kortfattad beskrivning av vad som skett och indikera om utgiften godkänts, genom att ange referensnumret som erhållits av Fiat Camper Assistance, uppgifterna om fordonet som anges i garanticertifikatet (som finns i handboken) och personuppgifterna för den person som ersättnings ska betalas till samt eventuella bankuppgifter för att påskynda betalningsöverföringen. Allt ska skickas till de adresser som indikeras direkt av kundtjänst på Fiat Camper Assistance. 196

18 KOMPLETTERANDE GRATISTJÄNSTER UTESLUTANDEN FRÅN TILLHANDAHÅLLANDEN AV SERVICE Utan förfång för de särskilda villkor och uteslutanden som föreskrivs för enskilda hjälpinsatser gäller dessutom följande: 1. hjälpinsatserna är inte gratis vid följande: deltagande i tävlingar och tillhörande testkörningar och träningar, krig, revolutioner, uppror eller folkupplopp, plundringar, strejker, vandaliska handlingar, jordskalv, atmosfäriska störningar liksom fenomen med atomiska omvandlingar eller strålningar som framkallats av en artificiell acceleration av atompartiklar, terrordåd. 2. alla hjälpinsatserna tillhandahålls under de 24 månader då tjänsten är giltig och de ska begäras direkt från Fiat Camper Assistance som kommer att ingripa direkt eller uttryckligen godkänna att tjänsten utförs, om inget annat redan preciserats. 3. om användaren utav eget val inte utnyttjar en eller flera tjänster, har kunden inte rätt till alternativa fordringar eller prestationer utav någon sort som kompensation. 4. vem som helst som tillhandahåller tjänsten ansvarar inte för skador som orsakats av ingrepp av myndigheterna i det land där servicen ges eller till följd av andra tillfälliga eller oförutsedda omständigheter. 5. alla rättigheter gentemot serviceföretaget eller försäkringsbolaget som tillhandahåller tjänsterna förfaller inom loppet av ett år från och med det datum för händelsen som gav upphov till rätten till en sådan tjänst. SVENSKA 197

19 PLANERAT UNDERHÅLL REGELBUNDEN SERVICE Varje bil kräver att service utförts regelbundet. Fiat har därför förutsett en plan för regelbunden service för varje bilmodell/version av egen produktion, som krävs för att värna om dess funktionsvillkor och effektivitet. Iakttagelsen av föreskrifterna i planen för regelbunden service gör även att du kan optimera fordonets prestationer och förbrukningar och respektera föreskrifterna ifråga om utsläpp och miljö i allmänhet under dess livslängd, samt bibehålla bilen i lämpligt skick för att gå igenom de regelbundna besiktningarna som förutses av lagen. Iakttagelsen av föreskrifterna i planen för regelbunden service gör att kunden framförallt undviker att förlora rätten till garantin på grund av försummelse att utföra åtgärderna som föreskrivs av tillverkaren och som anges i detalj i handboken för drift och underhåll. De ovanstående ingreppen ska utföras av kunden som ska se till att verkstaden inom Fiats servicenät (Fiats generalagenter, Fiat Center, Fiat-organisation eller verkstad som auktoriserats för att utföra service åt Fiat) eller verkstaden som utför arbetet, fyller i och skriver under servicekupongerna för den regelbundna servicen som finns i garantihäftet på sidorna 199, 200 och 201. Kunden ska även ta vara på kvittot som bevisar betalningen till verkstaden som utfört de motsvarande underhållen. Kom ihåg att garantin för fordonet inte täcker fel eller funktionsfel som orsakats, till sin helhet eller till en del, eller som förvärrats på grund av att underhållsarbetena som föreskrivs av tillverkaren inte utförts. PLATS FÖR INTYGANDE AV SERVICEKUPONGERNA FÖR REGELBUNDET UNDERHÅLL Intervallerna och arbetena som ska utföras står i handboken för drift och underhåll. Skriv ner typen av åtgärd som ska utföras (service eller byte av motorolja om det förutses separat) och fyll i alla förutsedda fält. 198

20 PLANERAT UNDERHÅLL SVENSKA 199

21 PLANERAT UNDERHÅLL 200

22 PLANERAT UNDERHÅLL SVENSKA 201

23 PLANERAT UNDERHÅLL UNDERHÅLLSKUPONGER FÖR KAROSSERIKONTROLL DETALJKOD Kontrollsätt Om fel, som inte täcks av garantin, upptäcks på karosseriet eller underredet vid regelbundet underhåll, ska Fiat, på motsvarande platser på följande sida, skriva ner fordonsuppgifterna (modell, version, serie, chassinr.) datumet, miltal, servicekupongens referens, stämpel och underskrift samt delens nummer och symbol för felet som motsvarar retuscheringarna/reparationerna som måste betalas. Även reparationerna som utförs skall anges och intygas på samma servicekupong för kontrollen av karosseriet. vy över vagnskorgen 202 FELSYMBOL X = Flagning av lack och/eller skyddsbeläggning. Δ = Bucklor/repor med borttagning av lack och/eller skyddshinna.

24 PLANERAT UNDERHÅLL Bilmodell... Chassi... KONTROLL AV KAROSSERI UTFÖRT ENLIGT REGELBUNDET UNDERHÅLL Utförd den... vid km... Fordonet har behov av retuscheringar/reparationer Stämpel och underskrift som ej täcks av garantin Plats för etikett PÅBÄTTRINGAR/REPARATIONER SOM HAR UTFÖRTS den... Stämpel och underskrift SVENSKA (indikera delens nummer och symbolen för felet)... Bilmodell... Chassi... KONTROLL AV KAROSSERI UTFÖRT ENLIGT REGELBUNDET UNDERHÅLL Utförd den... vid km... Fordonet har behov av retuscheringar/reparationer Stämpel och underskrift som ej täcks av garantin (indikera delens nummer och symbolen för felet)... Plats för etikett PÅBÄTTRINGAR/REPARATIONER SOM HAR UTFÖRTS den... Stämpel och underskrift 203

25 PLANERAT UNDERHÅLL Bilmodell... Chassi... KONTROLL AV KAROSSERI UTFÖRT ENLIGT REGELBUNDET UNDERHÅLL Utförd den... vid km... Fordonet har behov av retuscheringar/reparationer Stämpel och underskrift som ej täcks av garantin Plats för etikett PÅBÄTTRINGAR/REPARATIONER SOM HAR UTFÖRTS den... Stämpel och underskrift (indikera delens nummer och symbolen för felet)... Bilmodell... Chassi... KONTROLL AV KAROSSERI UTFÖRT ENLIGT REGELBUNDET UNDERHÅLL Utförd den... vid km... Fordonet har behov av retuscheringar/reparationer Stämpel och underskrift som ej täcks av garantin Plats för etikett PÅBÄTTRINGAR/REPARATIONER SOM HAR UTFÖRTS den... Stämpel och underskrift 204 (indikera delens nummer och symbolen för felet)...

Alfa MiTo cop. Radio DAN 5-09-2008 16:29 Pagina 1 DANSK G A R A N T I - O C H S E R V I C E B O K SERVICE

Alfa MiTo cop. Radio DAN 5-09-2008 16:29 Pagina 1 DANSK G A R A N T I - O C H S E R V I C E B O K SERVICE Alfa MiTo cop. Radio DAN 5-09-2008 16:29 Pagina 1 DANSK G A SERVICE R A N T I - O C H S E R V I C E B O K Bäste kund Vi gratulerar dig för att du valde en Alfa Romeo, ett prestigefullt märke som medverkat

Läs mer

Bäste kund över 100 år

Bäste kund över 100 år G A R A N T I - O C H S E R V I C E B O K Bäste kund Vi gratulerar dig för att du valde en Fiat, ett prestigefullt märke som medverkat i att skapa bilismens världshistoria. Fiat tillverkar nämligen bilar

Läs mer

SEAT Service Mobility

SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility Var som helst. När som helst. SEAT SERVICE enjoyneering var som helst, när som helst. SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility garanterar dig en fullständig och pålitlig servicehjälp

Läs mer

SEAT SERVICE MOBILITY VAR SOM HELST. NÄR SOM HELST.

SEAT SERVICE MOBILITY VAR SOM HELST. NÄR SOM HELST. SEAT SERVICE MOBILITY VAR SOM HELST. NÄR SOM HELST. SEAT SERVICE TECHNOLOGY TO ENJOY VAR SOM HELST, NÄR SOM HELST. SEAT SERVICE MOBILITY SEAT Service Mobility garanterar dig en fullständig och pålitlig

Läs mer

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Att köra buss och lastbil i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. För att säkerställa att alla förare har den

Läs mer

Räddnings och bärgningsförsäkring PS602. i samarbete med Protector Försäkring Giltig från 2015-06- 09

Räddnings och bärgningsförsäkring PS602. i samarbete med Protector Försäkring Giltig från 2015-06- 09 Räddnings och bärgningsförsäkring PS602 i samarbete med Protector Försäkring Giltig från 2015-06- 09 Inledning Försäkringstagare är GoMore ApS, nedan kallad GoMore, som driver webbplatsen GoMore.se Bilägare

Läs mer

Säkerhet handlar om förutseende

Säkerhet handlar om förutseende Säkerhet handlar om förutseende Handbok för dig som råkar ut för trafikskada utomlands Gäller från 1.5.2011 Var förutseende och känn dig trygg I trafiken kan en skada överraska även en framsynt resenär

Läs mer

Trafikförsäkringsförordning (1976:359)

Trafikförsäkringsförordning (1976:359) Skatter m.m./trafikförsäkring 1 Försäkringsanstalts trafikförsäkringsverksamhet 1 Paragrafen har upphört att gälla enligt förordning (1995:791). 2 [7451] Premie för trafikförsäkring får ej bestämmas till

Läs mer

uppdaterings - guide för

uppdaterings - guide för uppdaterings - guide för Media Nav navigationssystemet i din Renault Uppdatera GRATIS! * www.renault.naviextras.com *Inom 90 dagar efter leverans av din bil. Välkommen in i media navs värld! Du har precis

Läs mer

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Den begränsade tillverkargarantin (nedan kallad garantin) gäller endast för äkta Nokia-produkter med Windows-telefoner som säljs via

Läs mer

Dokument GARANTI 25 ÅR

Dokument GARANTI 25 ÅR Dokument GARANTI 25 ÅR Garantidokument COSENTINO, S.A.U. garanti gäller registrerad ägare till monterad SILESTONE by Cosentino - produkt och omfattar eventuella tillverkningsfel under en period av TJUGOFEM

Läs mer

Godkänd av Porsche. För säkerhets skull. Stolthet och ansvar. Checklistan.

Godkänd av Porsche. För säkerhets skull. Stolthet och ansvar. Checklistan. Porsche Approved Godkänd av Porsche. För säkerhets skull. Att äga en Porsche ska vara en upplevelse. Något som skänker glädje, förgyller vardagen men som också känns tryggt. Det är därför vi skapat Porsche

Läs mer

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management EMPOWERING YOUR BUSINESS TOYOTA I_SITE Mer än fleet management www.toyota-forklifts.se TOYOTA I_SITE Mer än fleet management Toyota I_Site är ett kontinuerligt partnerskap för effektiv materialhantering.

Läs mer

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle EMPOWERING YOUR BUSINESS Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle www.toyota-forklifts.se HYRESLÖSNINGAR Rätt truck för rätt tillfälle Olika situationer kräver olika lösningar. Vilken truck passar

Läs mer

Kostnader för räddningsaktioner inom Europa.

Kostnader för räddningsaktioner inom Europa. Kostnader för räddningsaktioner inom Europa. Sammanställning av svar från 29 European Consumer Centres Konsument Europa Land 1. Måste en turist betala när han eller hon har blivit räddad ur en farlig situation

Läs mer

1 Allmänt. Frågor angående utländska akuta patienter sänds till funktionsbrevlådan patientfaktura@lul.se

1 Allmänt. Frågor angående utländska akuta patienter sänds till funktionsbrevlådan patientfaktura@lul.se Versionsdatum: 2015-04-16 Regelverk för registrering av utländska patienter vid given landstingsfinansierad primärvård Landstingets resurscentrum Patientadministrationen Virdings Allé 26 Landstingets resurscentrum

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

PSE_Garanti_Vagnskada_1010.qxp:Vagnskadegaranti 10-10-07 09.21 Sida 1. Vagnskadegaranti

PSE_Garanti_Vagnskada_1010.qxp:Vagnskadegaranti 10-10-07 09.21 Sida 1. Vagnskadegaranti PSE_Garanti_Vagnskada_1010.qxp:Vagnskadegaranti 10-10-07 09.21 Sida 1 Vagnskadegaranti PSE_Garanti_Vagnskada_1010.qxp:Vagnskadegaranti 10-10-07 09.21 Sida 2 Vagnskadegaranti Vagnskadegarantivillkor reparationskostnaden,

Läs mer

E-post: kundeservice@brobizz.dk Telefon: +45 70 20 70 49 Vanlig post: Vester Søgade 10, 1601 Köpenhamn V

E-post: kundeservice@brobizz.dk Telefon: +45 70 20 70 49 Vanlig post: Vester Søgade 10, 1601 Köpenhamn V HANDELSVILLKOR ALLMÄN INFORMATION Bakom denna hemsida ("Hemsidan") står BroBizz A/S, CVR-nr 31854822, Vester Søgade 10, 1601 Köpenhamn V, e-post: info@brobizz.dk, telefon +45 33 44 34 00. Om du har problem

Läs mer

Volkswagen Serviceavtal

Volkswagen Serviceavtal Volkswagen Serviceavtal Bekymmersfritt bilägande och du vet vad det kostar Företag Konsument Med Volkswagen Serviceavtal betalar du en fast månadskostnad för kommande service och reparationer. Då vet du

Läs mer

Ytterligare service ett axplock

Ytterligare service ett axplock Porsche Assistance Ytterligare service ett axplock - Ersättning för reskostnader för att följa med vid hämtning utomlands av minderåriga. - Ersättning för kostnader av - seende resa och inkvartering vid

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Charlotte Zackari, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Föreskrifter om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS

Läs mer

PIRATTILLVERKNING. Allt du behöver veta om. Allt du behöver veta om PEUGEOT REKOMMENDERAR STÖTDÄMPARE KLIMATANLÄGGNING PEUGEOT ORIGINALDELAR BATTERIET

PIRATTILLVERKNING. Allt du behöver veta om. Allt du behöver veta om PEUGEOT REKOMMENDERAR STÖTDÄMPARE KLIMATANLÄGGNING PEUGEOT ORIGINALDELAR BATTERIET Allt du behöver veta om Allt du behöver veta om PEUGEOT REKOMMENDERAR KLIMATANLÄGGNING BATTERIET BROMSAR UTBYTESDELAR AVGASSYSTEM BELYSNING SMÖRJMEDEL PARTIKELFILTRET STÖTDÄMPARE PEUGEOT ORIGINALDELAR

Läs mer

Porsche Assistance När som helst, var som helst!

Porsche Assistance När som helst, var som helst! Porsche Assistance Porsche Assistance När som helst, var som helst! Porsche Assistance innebär att du får snabb hjälp 24 timmar om dygnet, om du har någon av Porsches garantier. Vare sig det är en garanti

Läs mer

Vagnskadegaranti. mässig trafik (t.ex. taxi och budbilar).

Vagnskadegaranti. mässig trafik (t.ex. taxi och budbilar). Vagnskadegaranti Vagnskadegaranti Vagnskadegarantivillkor Vagnskadegarantin gäller i tre år, för denna fabriksnya Porsche, från och med första registreringsdatum enligt registreringsbeviset. Om bilen skadas

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Garantibevis. Audi förlängd garanti. Audi Service

Garantibevis. Audi förlängd garanti. Audi Service Garantibevis Audi förlängd garanti Audi Service Garantibevis Audi förlängd garanti Chassinummer och reg. nr Modell Leverans till första kund Typ av Audi förlängd garanti (garantiperiod/kilometerantal)

Läs mer

Definitioner och begrepp Version

Definitioner och begrepp Version Definitioner och begrepp Version 1 2012 07 06 Definitioner i miljöbalken, miljötillsynsförordningen och Reachförordningen samt förklaring av några andra begrepp Definitioner i miljöbalken Blandning: en

Läs mer

Volkswagen Serviceavtal

Volkswagen Serviceavtal Volkswagen Serviceavtal Bekymmersfritt bilägande och du vet vad det kostar Alla bilar behöver service och med serviceavtal undviker du överraskningar. Du betalar en fast månadskostnad och vet exakt vad

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

Athlon. Information till dig som förare

Athlon. Information till dig som förare Athlon Information till dig som förare Introduktion Det är en stor glädje att kunna hälsa dig välkommen som kund hos Athlon! I denna informationsbroschyr hittar du viktig information som kan bli relevant

Läs mer

Bearbetning av garantireklamationer Exempel på garantireklamationsprocess

Bearbetning av garantireklamationer Exempel på garantireklamationsprocess Exempel på garantireklamationsprocess TruckStore Garanti En kund får fel på sin bil Kostnadskalkyl med angivelse av material- och arbetstidskostnader är absolut nödvändig innan reparation kan beviljas

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

YRKESKOMPETENS (YKB) Implementeringstid för YKB

YRKESKOMPETENS (YKB) Implementeringstid för YKB Implementeringstid för YKB Fakta och implementeringstider är hämtade ifrån EUkommissionens dokument: National timetables for implementation of periodic training for drivers with acquired rights deadlines

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 14.12.2012

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 14.12.2012 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.12.2012 C(2012) 9330 final KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 14.12.2012 om ändring av rekommendation om inrättande av en gemensam Praktisk handledning för gränsbevakningspersonal

Läs mer

Betala per månad. Audi Serviceavtal

Betala per månad. Audi Serviceavtal Betala per månad. Audi Serviceavtal Inga obehagliga överraskningar. Du betalar en fast månadskostnad för kommande service och reparationer, vilket underlättar budgetering och uppföljning för din privatekonomi,

Läs mer

Garantins omfattning VELUX Svenska AB, org. nr. 556221-3305 (nedan VELUX ) lämnar slutkonsumenten 1) följande garanti:

Garantins omfattning VELUX Svenska AB, org. nr. 556221-3305 (nedan VELUX ) lämnar slutkonsumenten 1) följande garanti: VELUX Garanti Garantins omfattning VELUX Svenska AB, org. nr. 556221-3305 (nedan VELUX ) lämnar slutkonsumenten 1) följande garanti: VELUX garanti omfattar Garantiperiod VELUX takfönster och installationsprodukter

Läs mer

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA RESA INOM NORDEN OCH EUROPA - Pass eller id-kort? Här får du svaren! Inom Sverige kräver vi ingen legitimation. (Men inom Sverige ses körkort, pass eller nationellt id-kort som godkänd legitimation) Medborgare

Läs mer

FIAT DUCATO HUSBIL. Turin, den 1/

FIAT DUCATO HUSBIL. Turin, den 1/ FIAT DUCATO HUSBIL Turin, den 1/12 2009 FRÅGOR OCH SVAR Fiat Professional och husbilsverksamheten Innehållsförteckning 1. Presentation av företaget och våra kunder 2. Fiat Camper Assistance-nätverk 3.

Läs mer

REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING

REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING GJAF 51:4 REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2011-05-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring.

Läs mer

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Swedish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Swedish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Swedish) FL - Companies engaged in online activities FIS A Bedriver ert företag onlineförsäljning och/eller

Läs mer

Europass Sverige. Så dokumenterar du dina meriter i Europa

Europass Sverige. Så dokumenterar du dina meriter i Europa Europass Sverige Så dokumenterar du dina meriter i Europa Förord För att Europa ska vara konkurrenskraftigt i världen behövs medborgare med högt kvalificerade kunskaper. Grunden för detta är att kunna

Läs mer

+46 771 24 80 00 LEXUS EURO ASSISTANCE 24 ÄR RÄDDAREN I NÖDEN. 24 TIMMAR OM DYGNET, 365 DAGAR OM ÅRET.

+46 771 24 80 00 LEXUS EURO ASSISTANCE 24 ÄR RÄDDAREN I NÖDEN. 24 TIMMAR OM DYGNET, 365 DAGAR OM ÅRET. EURO ASSISTANCE 24 HJÄLPEN ÄR NÄRA! FULL BEREDSKAP DYGNET RUNT. I SVERIGE RING: 0771 24 80 00 ÄR DU UTOMLANDS, RING: +46 771 24 80 00 LEXUS EURO ASSISTANCE 24 ÄR RÄDDAREN I NÖDEN. 24 TIMMAR OM DYGNET,

Läs mer

Volkswagen Serviceavtal

Volkswagen Serviceavtal Volkswagen Serviceavtal Bekymmersfritt bilägande och du vet vad det kostar Alla bilar behöver service och med serviceavtal undviker du överraskningar. Du betalar en fast månadskostnad och vet vad din service

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

Mercedes SPRINTER. www.polster.pl

Mercedes SPRINTER. www.polster.pl Mercedes SPRINTER Karta gwarancyjna / Książka serwisowa Warranty card / Service book Garantiekarte / Service-Hefte Takuutodistus / Huoltokirja www.polster.pl 1 Garantibevis 1. Polster S.C med säte; ul.

Läs mer

Riktlinjer för utredning av rätt till skolgång för EU-medborgare

Riktlinjer för utredning av rätt till skolgång för EU-medborgare Riktlinjer för utredning av rätt till skolgång för EU-medborgare Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Utredning av uppehållsrätt och rätt till utbildning för EUmedborgare Riktlinjer

Läs mer

Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige

Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige - Personer som kommer till Sverige för att arbeta - Personer som redan finns här och har permanent uppehållstillstånd

Läs mer

En del länder utger sitt kort i olika språkversioner och därför finns det flera modellkort för dem.

En del länder utger sitt kort i olika språkversioner och därför finns det flera modellkort för dem. Modeller av europeiska sjukförsäkringskort landsvis Den här bilagan innehåller information om det europeiska sjukförsäkringskortet. Modellkorten har kopierats från webbadressen http://ec.europa.eu/employment_social/healthcard/index_en.htm,

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för dig som tagit examen utanför EU och EES

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för dig som tagit examen utanför EU och EES Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för Läs detta innan du börjar Denna ansökningsblankett är avsedd för dig som enbart har en utländsk lärarexamen eller förskollärarexamen från ett

Läs mer

Återlämningsguide. Toyota Financial Services 2016

Återlämningsguide. Toyota Financial Services 2016 Återlämningsguide Toyota Financial Services 2016 Innehåll 1- Definitioner samt Allmänt att tänka på 2 - Service 3 Försäkring och garantier 4 Lack, kaross, funktion, glas och hjul 5 Interiör och tillbehör

Läs mer

Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det?

Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det? SV Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det? B Dublinförfarandet information till sökande av internationellt skydd som befinner sig i ett Dublinförfarande i enlighet med artikel 4 i förordning

Läs mer

Ett effektivt sätt att lösa

Ett effektivt sätt att lösa Ett effektivt sätt att lösa dina problem i Europa ec.europa.eu/solvit TA REDA PÅ DINA RÄTTIGHETER! Du kan bo, arbeta eller studera i vilket EU-land du vill. Det är en grundläggande EU-rättighet. Företag

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2010

Internationell prisjämförelse 2010 Priser kostnader 2011 Internationell prisjämförelse 2010 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2010 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

EUROPA PÅ KARTAN. Till läraren. Landområdeskartorna

EUROPA PÅ KARTAN. Till läraren. Landområdeskartorna EUROPA PÅ KARTAN Till läraren Europa på kartan riktar sig mot det centrala innehållet Geografins metoder, begrepp och arbetssätt i ämnet geografi i Lgr11. Framförallt passar materialet för åk 4-6 då Europas

Läs mer

Den utfärdande myndigheten behåller originalet av arvsintyget.

Den utfärdande myndigheten behåller originalet av arvsintyget. BILAGA 5 FORMULÄR V Europeiskt arvsintyg (Artikel 67 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 650/2012 av den 4 juli 2012 om behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2013

Internationell prisjämförelse 2013 Priser kostnader 2014 Internationell prisjämförelse 2013 Stora skillnader mellan priser som europeiska konsumenter betalade år 2013 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika

Läs mer

"Allting ska göras så enkelt som möjligt men inte enklare." (A. Einstein)

Allting ska göras så enkelt som möjligt men inte enklare. (A. Einstein) As easy as that. 12345 "Allting ska göras så enkelt som möjligt men inte enklare." (A. Einstein) 12345 Lenze gör mycket enkelt. Tiderna förändras i rasande takt och bjuder på många utmaningar. I framtiden

Läs mer

Aktuella risker och utmaningar varuhandel

Aktuella risker och utmaningar varuhandel Aktuella risker och utmaningar varuhandel På vad ska moms redovisas? Huvudregel Omsättning inom landet av skattepliktiga varor och tjänster av en beskattningsbar person Definitioner materiella ting, bland

Läs mer

Nybilsgaranti I enlighet med Nybilsgaranti 05

Nybilsgaranti I enlighet med Nybilsgaranti 05 Nybilsgaranti Nybilsgaranti I enlighet med Nybilsgaranti 05 1. Tillämplighet och giltighetstid I samband med köpet lämnas Nybilsgarantin av det företag som sålt bilen (säljaren) till köparen. Garantin

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn; SFS 2002:706 Utkom från trycket den 27 augusti 2002

Läs mer

RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd

RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd Regeringens proposition om godkännande av fördraget om Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2015

Stockholms besöksnäring. Maj 2015 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades cirka 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2014. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA?

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? 2/09/2008-22/10/2008 Det finns 329 svar, av totalt 329, som motsvarar dina sökvillkor DELTAGANDE Land DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Läs mer

Stockholms besöksnäring. November 2016

Stockholms besöksnäring. November 2016 Stockholms besöksnäring. Under november månad registrerades ca 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med november 2015. Cirka 74 av övernattningarna

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

Schengen. Din väg till fri rörlighet i Europa SEPTEMBER 2013

Schengen. Din väg till fri rörlighet i Europa SEPTEMBER 2013 SV Schengen Din väg till fri rörlighet i Europa SEPTEMBER 2013 Innehåll INLEDNING 1 FRI RÖRLIGHET FÖR PERSONER 2 POLIS- OCH TULLSAMARBETE 2 Inre gränser 2 Yttre gränser 3 SIS (Schengens informationssystem)

Läs mer

Bilen måste vara äldre än 2 år* (dvs. ej ha gällande nybilsgaranti) vid tecknandet av garantin samt ha en mätarställning under 10 000 mil.

Bilen måste vara äldre än 2 år* (dvs. ej ha gällande nybilsgaranti) vid tecknandet av garantin samt ha en mätarställning under 10 000 mil. Inledning Audi Approved:plus är en generös garanti och ingår utan extra kostnad i kundens bilköp. Garantin ersätter bland annat olika typer av motorfel samt skador på elektronik, drivaxlar och bromsar

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2015

Stockholms besöksnäring. Juli 2015 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 20 jämfört med juli månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Svenska Innehåll Inledning 3 Ansluta den flyttbara hårddisken 3 Lagra och överföra data 4 Koppla från den flyttbara hårddisken 5 Teknisk support 6 Garantivillkor

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn; SFS 2004:636 Utkom från trycket den 30 juni 2004

Läs mer

Regelverk för registrering av utländska patienter

Regelverk för registrering av utländska patienter Versionsdatum: 2013-10-18 Regelverk för registrering av utländska patienter Landstingets resurscentrum Patientadministrationen Virdings Allé 26 Landstingets resurscentrum 751 85 Uppsala tfn vx 018-611

Läs mer

Många bekymmersfria mil och du vet vad det kostar

Många bekymmersfria mil och du vet vad det kostar SIMPLY CLEVER Många bekymmersfria mil och du vet vad det kostar SKODA Serviceavtal finns i två nivåer med olika omfattning och innehåll Alla bilar behöver service och med serviceavtal undviker du överraskningar.

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2015

Stockholms besöksnäring. April 2015 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades cirka 885 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 9 jämfört med april månad 214. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2016

Stockholms besöksnäring. Juli 2016 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en minskning med 3 jämfört med juli månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2011

Internationell prisjämförelse 2011 Priser kostnader 2012 Internationell prisjämförelse 2011 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2011 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2016

Stockholms besöksnäring. Maj 2016 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades över 1,2 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2015. Cirka 64 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016 Stockholms besöksnäring. Oktober 216 Under oktober månad registrerades ca 1,2 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med oktober 215. Cirka 69 av övernattningarna

Läs mer

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt 15.02.2006-15.03.2006 589 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 141 23,9% G - Partihandel

Läs mer

ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD Asut1415.xlsx Sida 1

ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD Asut1415.xlsx Sida 1 ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD 2014-2015 22.3.2016 Asut1415.xlsx Sida 1 gymnasienivå GYMNASIESTUDIER YRKESINRIKTADE STUDIER Till \ Från Danmark Finland Island Norge Sverige Färöar Grönl. Åland

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2016

Stockholms besöksnäring. April 2016 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades över 1 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 16 jämfört med april månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 2 jämfört med augusti månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

EUROPARÅDET VÄKTARE AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EN ÖVERSIKT

EUROPARÅDET VÄKTARE AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EN ÖVERSIKT EUROPARÅDET VÄKTARE AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EN ÖVERSIKT Non-member state of the Council of Europe (Belarus) MEDLEMSSTATER SÄTE OCH KONTOR BUDGET Albanien, Andorra, Armenien, Azerbajdzjan, Belgien,

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2016

Stockholms besöksnäring. Juni 2016 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades närmare 1,3 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 3 jämfört med juni månad 2015. Cirka 58 av övernattningarna

Läs mer

Innehållsförteckning. Erhålla garantiservice...9 Betalning av skatt för reparationer...9 Rimlig reparationstid... 9 Ändringar och undantag...

Innehållsförteckning. Erhålla garantiservice...9 Betalning av skatt för reparationer...9 Rimlig reparationstid... 9 Ändringar och undantag... Innehållsförteckning Allmänna garantibestämmelser...2 Vem är garantigivare?... 2 Vilka fordon omfattas?...2 Ett flertal garantivillkor...2 Begränsningar och friskrivningsklausuler...2 Dina rättigheter

Läs mer

SAND/SALT SPRIDARE. Manual

SAND/SALT SPRIDARE. Manual SAND/SALT SPRIDARE Manual Tillverkare: IRON BALTIC OÜ Põldmäe tee 1, Vatsla 76915 Estland 2 1. Introduktion... 2 2. Avsedda ändamål och arbetssätt... 2 3. Säkerhetsinstruktioner... 2 4.Användande... 3

Läs mer

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS för förare av buss och tung lastbil Att köra buss och lastbil i yrkestrafik är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför införs en

Läs mer

Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon

Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon Import- och exportföreskrifter/sanktioner 1 Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med

Läs mer

ZA5617. Flash Eurobarometer 334 (Survey on the Attitudes of Europeans Towards Tourism in 2012) Country Questionnaire Finland (Swedish)

ZA5617. Flash Eurobarometer 334 (Survey on the Attitudes of Europeans Towards Tourism in 2012) Country Questionnaire Finland (Swedish) ZA567 Flash Eurobarometer 334 (Survey on the Attitudes of Europeans Towards Tourism in 0) Country Questionnaire Finland (Swedish) FL334 - European's Attitudes towards Tourism - FIS D Hur gammal är ni?

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton; SFS 2015:922 Utkom från trycket den 18 december 2015 utfärdad den 10 december 2015. Regeringen föreskriver

Läs mer

Familjeförmåner inom EU

Familjeförmåner inom EU Familjeförmåner inom EU Dessa regler gäller även EES-länder och Schweiz Föräldrar som arbetar eller bor och arbetar i olika länder inom EU kan ha rätt till förmåner från båda länderna. Det betyder att

Läs mer

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.3.2014 COM(2014) 196 ANNEX 1 BILAGA Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet till RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN

Läs mer

Du är medborgare i Europeisk a unionen. Information från ASTI (Organisationen för solidaritet med invandrararbetare) och samarbetspartners

Du är medborgare i Europeisk a unionen. Information från ASTI (Organisationen för solidaritet med invandrararbetare) och samarbetspartners Du är medborgare i Europeisk a unionen V Ä L K O M M E N t i l l L u x e m b u r g Information från ASTI (Organisationen för solidaritet med invandrararbetare) och samarbetspartners S A M M A N F A T T

Läs mer

Fusioner och delningar över gränserna

Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster INLEDNING Bakgrund Med det här samrådet vill vi

Läs mer

Information angående registrering vid Sveriges advokatsamfund enligt 8 kap. 2 a rättegångsbalken (jfr direktiv 98/5/EG)

Information angående registrering vid Sveriges advokatsamfund enligt 8 kap. 2 a rättegångsbalken (jfr direktiv 98/5/EG) Information angående registrering vid Sveriges advokatsamfund enligt 8 kap. 2 a rättegångsbalken (jfr direktiv 98/5/EG) Inledning En advokat från EU som utövar stadigvarande advokatverksamhet i Sverige

Läs mer

Avgiftshandboken Kortversion - sommarlathund

Avgiftshandboken Kortversion - sommarlathund Avgiftshandboken 2017 Kortversion - sommarlathund EU/EES länder Belgien Bulgarien Cypern Danmark Estland Finland inklusive Åland Frankrike Grekland Irland Island Italien Kroatien Lettland Liechtenstein

Läs mer