INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. DIREKTLINJE TILL FIAT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. DIREKTLINJE TILL FIAT... 183"

Transkript

1

2 Bäste kund Tack för att ha valt att, precis som två av tre kunder i Europa, köpa en campingbil konstruerad utifrån basmodellen Fiat Ducato (härefter benämnd campingbil eller fordon ). Faktum är att Fiat är en privilegierad partner till tillrustningsföretag för campingbilar sedan mer än 20 år. Fordonet som ni precis har köpt har utformats och konstruerats med avancerad teknologi för att garantera bättre kvalitet och tillförlitlighet i tiden och i syfte att uppfylla era behov av komfort och prestanda. Förutom att tillhandahålla all information om den garanti (härefter benämnt garanti ) som åtföljer den basmodell från Fiat som ert fordon består av, informerar denna handbok dessutom om de tjänster som erbjuds av Fiat och ger dig råd om hur du på längre sikt kan underhålla campingbilens originalförhållanden. Förutom säkerheten bakom ett fordon av kvalitet, kommer du att upptäcka att du kan lita på en av de mest effektiva och framstående företagsorganisationerna, som är redo att snabbt ingripa och följa dig var du än befinner dig. Med detta servicenät, har vi velat framhäva ett urval av mer än servicecenter som är särskilt lämpliga för din campingbil. Först och främst för att ta emot er på lämpligt sätt och förbereda strukturer, dimensioner och redskap som är lämpliga för din campingbil. På så sätt tillkom servicenätet FIAT CAMPER ASSISTANCE för vilket ni kan hitta en lista på vår hemsida som tillägnats våra campingbilkunder: God läsning! Och trevlig resa med din nya campingbil. SVENSKA 181

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. DIREKTLINJE TILL FIAT GARANTI Aktivering av garantin Garanti utomlands månadersgaranti Lackgaranti Rostskyddsgaranti Lånebil KOMPLETTERANDE GRATISTJÄNSTER Vägräddningstjänst Operativa varningar Villkor för vägräddningstjänst Beskrivning av hjälpinsatserna Uteslutanden av servicen REGELBUNDEN SERVICE Plats för intygande av servicekupongerna för regelbunden service Underhållskuponger för karosserikontroll SERVICETJÄNSTER SOM INTE INGÅR I GARANTIN Reparation med användning av originalreservdelar från Fiat och reparerade reservdelar från Fiat Reparationsgaranti Originalreservdelar från Fiat och reparerade reservdelar från Fiat FIATS TILLBEHÖRSSORTIMENT Registrering av montering av originala tillbehör FRANKRIKE: REFERENS TILL BESTÄMMELSE

4 DIREKTLINJE TILL FIAT Telefonnumret till kundrelationsavdelningen är ett värdefullt nummer. Det är ett nummer som öppnar upp en dialog med tillverkaren avseende alla möjliga frågor eller för att begära all slags information. Vänlighet, tillgänglighet och kompetens kommer att vara dina interlokutörer: allt det du behöver eller vill veta ligger inom räckhåll. SVENSKA Ring alternativt numret och följ röstindikationerna. Universellt gratisnummer: gratis samtal från fast telefon. Den eventuella kostnaden för samtal från mobiltelefon motsvarar de tariffer som tillämpas av telefonoperatören. 183

5 GARANTI AKTIVERING AV GARANTIN Bästa Kund, Din campingbil efter basmodellen från Fiat är sammansatt av: En bas som utgörs av: upphängning, motor, bromssystem, chassi (när den inte är levererad från Al-Ko) och olika delar som är kopplade till fordonets funktion. Ett boendeutrymme som utgörs av de anläggningar som är nödvändiga för din komfort: sängar, dusch, kök, gasbehållare, fristående värmesystem osv... Fiats garanti täcker endast hela basen under en period av två år från och med det datum då din generalagent för campingbilar ( försäljaren ) levererar fordonet. n kontraktsenliga garantin från FIAT täcker endast helheten av alla de element som fanns på basen då den levererades till tillrustningsföretaget för campingbilar, men FIAT ansvarar inte för tillrustningen (boendeutrymmet) eller dess effekter på basen. Denna garanti träder ikraft från och med den dag då campingbilen levereras till slutkunden eller, om detta inte är relevant, från och med datumet för bilens första registreringsnummer. Om det under denna garantins giltighetsperiod skulle uppstå ett problem som beror på ett material- eller tillverkningsfel: ska du ta kontakt med den operativa centralen, om nödhjälp på vägen skulle behövas, enligt de riktlinjer som visas på sidan 190 i denna handbok. Den operativa centralen kommer att ge dig alla indikationer och all den hjälp du behöver, dygnet runt. fordonet ska köras till den av Fiat auktoriserade verkstad som du i vanliga fall kontaktar eller till vilken som helst återförsäljare eller auktoriserade verkstad inom Fiats servicenät i Europa. fordonet kommer att återlämnas när reparationen genomförts utan att du måste betala några som helst utgifter för åtgärden som ingår i garantin. garanticertifikatet som ni fått tillsammans med detta dokument (garanticertifikatet finns i fickan på omslagets andra sida) ska medtagas till auktoriserad Fiatverkstad och uppvisas vid åberopande av rätt till gratis service enligt gällande föreskrifter. 184

6 GARANTI GARANTI UTOMLANDS Alla prestationer inom garantin erbjuds med samma modalitet på samtliga verkstäder inom Fiats servicenät. I de länder där Fiats servicenät inte finns, ska kunden erhålla den dokumentation som förklarar och bestyrker reparationen ifråga från verkstaden som ska utföra reparationen. Denna dokumentation ska sedan överlämnas för att erhålla en ersättning för utgifterna som ingår i generalagentens garanti. YOUR WARRANTY ABROAD All the operations covered by the warranty are available under the same terms from all Fiat Service Centres. In countries where there is no Fiat Service Network, the Customer should obtain the documentation attesting the work carried out, and upon his return to his own country, submit it to the closest Fiat Dealership, which will subsequently deal with the matter. GARANTÍA EN EL EXTRANJERO Todas las intervenciones cubiertas por la garantía se ofrecen con las mismas modalidades en todos los talleres de la Red de Asistencia Fiat. En los Países donde no existe una Red de Asistencia Fiat, el Cliente deberá solicitar la documentación explicativa de la intervención realizada y, cuando vuelva a su País, deberá dirigirse al Concesionario Fiat cercano, que se hará cargo de resolver el caso. SVENSKA GARANTIE A L ETRANGER Toutes les prestations prévues par la garantie sont assurées, selon les mêmes modalités, par l ensemble du Réseau Après-vente Fiat. Dans les Pays où le Réseau Après-vente Fiat n est pas présent, le Client devrà se procurer la documentation concernant l intervention effectuée et s adresser des son retour dans son pays au Concessionaire Fiat le plus proche, qui s occupera de toutes les démarches nécessaires. AUSLANDSGARANTIE Alle Garantieleistungen werden vom Fiat Service-Netz zu den gleichen Bedingungen erfüllt. In Ländern, in denen kein Fiat Kundendienstnetz besteht, muß sich der Kunde eine genaue Dokumentation (ggfls. Schadteil für Prüfung zur Verfügung stellen) über die durchgeführten Arbeiten besorgen und sich dann nach seiner Rückkehr an den Fiat-Vertragshändler in seinem Land wenden, bei dem er das Fahrzeug gekauft hat, der dann die Lösung des Falles übernimmt. GARANTIA NO ESTRANGEIRO Todas as prestações de garantia de produto são oferecidas com a mesma modalidade em toda a Rede Assistencial Fiat. Nos Países em que não existe uma Rede Assistencial Fiat, o Cliente deverá solicitar a documentação explicativa da intervenção efectuada e, de regresso ao País, deverá diriger-se ao Concessionário Fiat mais pròximo, que tomará a seu cargo a resolução do caso. 185

7 GARANTI Den garanti som åtföljer din campingbil på basmodell av Fiat Ducato erbjuder: Garanti för originalbasen från Fiat (24-månadersgaranti). Lackgaranti (36 månader) för basen. Rostskyddsgaranti för basen (8 år). Lånebil. Kompletterande gratistjänster: Vägräddningstjänst. 24-MÅNADERSGARANTI Försäljaren förser basen med en garanti mot tillverkningsfel under en 24-månadersperiod med start från det datum den levereras till slutkunden eller, om detta inte är tillämpligt, från första registreringsdatum utan miltalsbegränsning. Denna garanti består i att återförsäljaren ska återställa effektiviteten på de delar som inte kan användas eller som är ineffektiva på grund av tillverkningsfel genom att de byts ut mot originalreservdelar från Fiat eller genom en kostnadsfri reparation. Åtgärderna som täcks av garantin utförs av Fiats servicenät och omfattar: 186 reparation eller byte av den defekta delen, arbetet för utförandet av reparationen eller bytet, tillhandahållande av förbrukningsmaterial som är nödvändiga för de reparationer som täcks av garantin. Garantin täcker inte fel eller funktionsfel som orsakats, till sin helhet eller till en del, eller förvärrats av reparation av basen som inte utförts av verkstäder som tillhör bastillverkarens produkt- eller serviceorganisation, icke utförda underhållsarbeten som föreskrivs av tillverkaren och som beskrivs i handboken Drift och underhåll som erhålls med fordonet (kunden ska även uppmärksamma det som specificeras på sidan 198), ändring av fordonet utan en föregående tillåtelse av bastillverkaren, vårdslöshet, olyckor, för sen anmälan av felet, missbruk, deltagande i tävlingar, reparation av bilen med icke originalreservdelar (det vill säga med reservdelar som inte kommer från tillverkaren). Garantin täcker inte fel som orsakats av normalt slitage; särskilt, som exempel men inte begränsat till, täcker den inte byte eller påfyllning av olja och vätskor samt byte av följande delar: tändstift, föruppvärmningsstift, filter, insprutare, driv-/transmissionsremmar, koppling, bromsskivor och belägg, block och trummor på bakbromsarna, stötdämpare, säkringar, lampor, torkarblad för vindruta och bakruta, avgasrör, osv. Garantin förfaller om felet inte anmälts inom sextio dagar från och med att felet uppstod. Garantin som förutses i detta garantihäfte ska inte förhindra konsumentens rättigheter enligt genomförandebestämmelsen i direktivet 1999/44/EG som disciplinerar vissa aspekter av försäljningen och garantin av konsumtionsvaror, som gäller i det land där campingbilen köps.

8 GARANTI LACKGARANTI (36 månader) Basen garanteras mot tillverkningsfel på lacken under en period av 36 månader från och med leveransdatumet. Garantin täcker en total eller delvis omlackering av fordonet för att avlägsna det fel som bekräftats enligt tillverkarens standardvillkor. Garantin täcker inte följder efter skador på skyddsbeläggningen, som repor, skåror, nötningar, olyckor, kemiska angrepp, följder vid fall som inte ingår i tillverkningsprocessen eller vid ett dåligt underhållsarbete, följder vid reparationer på basens karosseri som utförs av en verkstad som inte tillhör Fiats servicenät. Garantin förfaller om felet inte anmälts inom sextio dagar från och med att felet uppstod. Föreskrifter och instruktioner ifråga om bevarandet och rätt underhåll av karosseriet finns i handboken för drift och underhåll som vi ber dig läsa igenom. SVENSKA 187

9 GARANTI ROSTSKYDDSGARANTI (8 år) De strukturella delarna på basens karosseri garanteras mot perforeringar som beror på korrosion, när denna skapas inifrån och utåt. Garantin omfattar reparation och/eller byte av alla strukturella delar på den ursprungliga karossen som perforerats av korrosion och den gäller under 8 år från och med leverans av campingbilen till slutkunden eller om detta inte är tillämpligt från och med första registreringsdatum. Garantin täcker inte fel som orsakats, helt eller delvis, eller förvärrats av att planerade underhållsarbeten som förutses av tillverkaren inte utförts vid de förfallodatum som anges i handboken för drift och underhåll. Vid utförandet av regelbundet underhåll kommer eventuella påträffade fel som inte täcks av garantin att anges på karosseriets kontrollintyg (se sidan 202, 203, 204 och 205). Rostskyddsgarantin täcker inte: förstörelser som beror på en dålig skötsel eller att tillverkarens föreskrifter angående underhållet av karosseriet, som finns i handboken för drift och underhåll, inte iakttagits eller externa orsaker (olyckor, stenskott eller is) eller som orsakas av en montering av tillbehör som inte motsvarar de tekniska specifikationerna eller som inte är originaldelar, icke originala karosseridelar (det vill säga som inte levereras av tillverkaren) och följande reparationer av campingbilens karosseri som inte utförs inom Fiats servicenät. Garantin förfaller om felet inte anmälts inom sextio dagar från och med att felet uppstod. LÅNEBIL Då campingbilen tas in en längre tid för utförande av garantiåtgärden, tillhandahåller generalagenten eller Fiat Center som utför reparationen användaren med en lånebil under maximalt fem dagar, under förutsättning att det fel som täcks av garantin medför att campingbilen står still mer än 24 timmar, som indikeras på sidan 194 i detta garantihäfte. 188

10 VÄGRÄDDNINGSTJÄNST KOMPLETTERANDE GRATISTJÄNSTER Bogsering Till den närmaste Fiat serviceverkstaden. Hemresa för passagerare och fortsatt resa - Utgifter för transportmedel Hämtning av reparerad campingbil SVENSKA Rörlig verkstad Utgifter för hotell Ersättningsbil Utlagda pengar Telefoninformation om organisationen för Fiats försäljning och service Utskick av reservdelar Endast giltigt utomlands För exakt tillvägagångssätt, se följande sidor. 189

11 KOMPLETTERANDE GRATISTJÄNSTER OPERATIVA VARNINGAR Vägräddningstjänsten garanteras för kunden dygnet runt, alla dagar. Om kunden har behov av vägräddningstjänst till följd av en skada eller olycka (enligt vad som fastställs på sidan 191), ska han/hon ringa det universella gratisnumret eller alternativt ringa och följa röstindikationerna. Vi ber kunden att inte vidta några åtgärder innan han/hon konsulterat en av våra operatörer Varje prestation måste godkännas av Fiat Camper Assistance. Om kunden inte lyckas få kontakt med vår kundtjänst över telefon, ska han/hon vidta nödvändiga åtgärder och därefter meddela vår operatör. I det senare fallet, kommer de utgifter som betalats av kunden att återbetalas, efter uppvisande av dokumentation som bestyrker utgifterna, enligt vad som beskrivs på sidan 196. TJÄNSTENS TERRITORIELLA UTSTRÄCKNING Utöver Italien, är tjänsten även giltig i följande länder: Albanien, Andorra, Österrike, Belgien, Bulgarien, Cypern, Vatikanstaten, Kroatien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Gibraltar, Storbritannien, Grekland, Irland, Island, Israel, Jugoslavien, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Makedonien, Malta, Marocko, Norge, Holland, Polen, Portugal, Monaco, Tjeckien, San Marino, Rumänien, europeiska delen av Ryssland (ej Uralbergen), Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Schweiz, Tunisien, europeiska delen av Turkiet, Ukraina, Ungern. TJÄNSTENS UTGÅNGPUNKT OCH VARAKTIGHET Från och med kl. 0:00 den dag campingbilen levereras som anges i garantihäftet fram till och med kl. 24:00 på den påföljande sjuhundratrettionde dagen. 190

12 KOMPLETTERANDE GRATISTJÄNSTER VILLKOR FÖR TILLHANDAHÅLLANDE AV VÄGRÄDDNINGSTJÄNST (NEDAN tjänsten ) Definitioner SERVICE Alla tjänster som tillhandahålls av Fiat Camper Assistance för campingbilar med en bas av varumärket Fiat enligt de villkor som anges nedan. CAMPINGBIL Här avses varje fordon av märket Fiat som tillrustats till en campingbil. Om campingbilen säljs vidare, under tjänstens giltighetstid, förblir den giltig fram till tjänstens förfallodatum. FIAT CAMPER ASSISTANCE Genom en specialiserad operativ central som finns tillgänglig dygnet runt, alla dagar, tillhandahåller servicepaketet telefontjänst för användaren och de hjälpinsatser som förutses enligt tjänsten, på Fiats bekostnad. ANVÄNDARE Med detta menas campingbilens förare precis alla andra personer som befinner sig i bilen. FEL MED detta menas alla typer av händelser som leder till campingbilen blir stillastående eller rättare sagt att det inte går att starta eller köra den och att det ingår i den garanti som säljaren är skyldig att tillhandahålla eller på grund av följande orsaker brist på bränsle, bränslebyte, urladdat batteri, punktering av ett eller flera däck, stöld. De perioder av stillastående som krävs för nödvändigt regelbundet underhållsarbete på campingbilen som förutsetts av tillverkaren, montering av tillbehör och lackering förblir uteslutna. OLYCKA Det är en oavsiktlig händelse, som beror på oerfarenhet, försummelse, underlåtenhet att iaktta bestämmelser och regler eller till följd av oförutsedda händelser i samband med trafik, som orsakar skador på campingbilen som gör det omöjligt att köra den under normala förhållanden, efter auktorisation av Fiats servicenät. HÄNDELSE Det är en enskild händelse som kan uppstå under tjänstens giltighetstid och som fastställer användarens behov av service. SVENSKA 191

13 KOMPLETTERANDE GRATISTJÄNSTER Grundläggande villkor Rättigheten till denna service är beroende av utförandet allt regelbundet underhållsarbete som anges i handboken för drift och underhåll och som intygats i nämnda handbok. Begränsningar Prestationerna för Återvändande av passagerare eller fortsatt resa, Hotellkostnader, Upphämtning av den reparerade bilen och Förskottering av pengar tillhandahålls till följd av den händelse som täcks av tjänsten då den uppstår mer än 25 (tjugofem) km från användarens bostad. Alla prestationer, för varje campingbil som täcks av tjänsten, ska begäras direkt från Fiat Camper Assistance som ingriper direkt och auktoriserar uttryckligen utförandet av prestationen om inget annat tidigare indikerats. BESKRIVNING AV TJÄNSTENS OLIKA PRESTATIONER RÖRLIG VERKSTAD Om campingbilen inte går att köra längre på grund av ett fel enligt definitionen på sidan 191, ska kunden ta kontakt med Fiat Camper Assistance, som via sin tillförordnade kommer att ingripa på de plats där bilen befinner sig (när så är möjligt) och utföra de reparationer som behövs för att göra bilen körbar. Om det inte går att utföra reparationerna på plats, ska operatören se till att BOGSERA bilen inom tjänsten för Fiat servicenät till närmaste servicepunkt. Det åligger kunden att stå för kostnaderna för bränsle, nödvändiga reservdelar och alla övriga utgifter om det inte ingår i garantin. BOGSERING Om campingbilen skadats till följd av en händelse så att den inte går att köra, ser Fiat Camper Assistance genast till att ankalla bärgningsbil, och står för kostnaden, för att bogsera den skadade campingbilen till närmaste Fiat servicepunkt eller den verkstad som indikeras av operatören om de officiella servicepunkterna är stängda. I det senare fallet, har användaren rättighet att därefter få campingbilen bogserad till närmaste Fiat servicepunkt. Om bogseringen utförs av ett företag som endast utför denna tjänst, kan användaren eventuellt behöva betala för tjänsten och därefter begära ersättning från den operativa centralen. Operatören ombesörjer, på användarens begäran och bekostnad, transport av eventuella passagerare till den servicepunkt dit campingbilen bogserats. 192

14 KOMPLETTERANDE GRATISTJÄNSTER ÅTERVÄNDANDE AV PASSAGERARE ELLER FORTSATT RESA Om bilen stannar mer än 25 km från användarens bostad på grund av en händelse och bilen måste tas in till verkstaden för reparation under en period som överstiger 24 timmar efter auktorisation av Fiats servicenät eller om servicepunkten är stängd i mer än 24 timmar, organiserar Fiat Camper Assistance och står för kostnaden för att användaren och passagerarna ska kunna återvända hem eller fortsätta sin resa enligt följande förstaklassbiljett med tåg, flygbiljett (ekonomiklass) om avståndet överstiger 500 km. Alternativt, och enligt tillgång, tillhandahåller Fiat Camper Assistance en hyrbil för en maximal period på 5 dagar i enlighet med de villkor som anges på sidan 194 Lånebil. Denna tjänst tillhandahålls till ett maximalt värde av 775 euro per händelse. HOTELLKOSTNADER Om bilen stannar mer än 25 km från användarens bostad på grund av en händelse och användaren måste göra ett uppehåll under en eller flera nätter, ser Fiat Camper Assistance till att inackordera användaren på ett hotell på platsen och står för kostnaden för övernattning och frukost till en maximal kostnad av 80 euro per persona och natt, under maximalt 5 nätter, och för ett maximalt antal personer som överensstämmer med det antal platser som fordonet är typgodkänt för och som anges på campingbilens registreringsbevis. SVENSKA 193

15 KOMPLETTERANDE GRATISTJÄNSTER UPPHÄMTNING AV DEN REPARERADE BILEN Om bilen stannar mer än 25 km från användarens bostad på grund av en händelse och bilen måste tas in till verkstaden för reparation under en period som överstiger 24 timmar efter auktorisation av Fiats servicenät eller om servicepunkten är stängd i mer än 24 timmar, ser Fiat Camper Assistance till att användaren beviljas en enkelbiljett för att kunna hämta upp bilen, enligt följande förstaklassbiljett med tåg, flygbiljett (ekonomiklass) om avståndet överstiger 500 km. Alternativt, och enligt tillgång, tillhandahåller Fiat Camper Assistance en hyrbil för en maximal period på 5 dagar i enlighet med de villkor som anges på sidan 194 Lånebil. Denna tjänst tillhandahålls till ett maximalt värde av 775 euro per händelse. LÅNEBIL Vid skada som medför att bilen inte går att köra, förser generalagenten eller Fiat Center som utför reparationen användaren med en lånebil (av typen Fiat Ulysse) som han/hon får utnyttja gratis under maximalt 5 dagar. Om det inte finns några lånebilar tillgängliga eller om campingbilen förblir stående längre än 24 timmar till följd av olycka eller stöd, ser Fiat Camper Assistance till att hyra en bil för privatbruk, utan förare, av typen Fiat Ulysse åt användaren hos ett hyrbilsföretag, enligt de modaliteter som tillämpas av hyrbilsföretaget och under dess öppettider, under maximalt 5 dagar (kunden måste i detta fall ha tillgång till kreditkort). 194

16 KOMPLETTERANDE GRATISTJÄNSTER I sådant fall är utnyttjandet bundet av de villkor som föreskrivs av hyrbilsföretaget och som användaren måste godkänna och skriva under. Det åligger användaren att stå för försäkringar som inte är obligatoriska enligt lagen, befrielse från betalning vid olycka och bränslekostnader. För avhämtning av hyrbil hos ett hyrbilsföretag som indikerats av Fiat Camper Assistance, kan kunden utnyttja Anslutningskostnader som anges på sidan 195. Om användaren beslutar att utföra regelbundet underhållsarbete och/eller normalt underhåll under den period då de nödvändiga reparationerna görs på campingbilen, kommer tiderna för utförande av sådant underhållsarbete inte att kunna slås samman med tiderna för reparation av skadan. FÖRSKOTTERING AV PENGAR Om användaren låter reparera campingbilen på plats efter en olycka eller skada som skett mer än 25 km från bostaden och användaren inte har möjlighet att betala direkt på plats för reparationen, kommer Fiat Camper Assistance att betala verkstaden för användarens räkning, såsom ett lån utan ränta upp till ett värde av maximalt 500 euro. Fiat Camper Assistance har rätt att kräva lämplig garanti om återbetalning och den förskotterade summan ska återbetalas när användaren kan återvända hem och hur som helst senast en månad efter datumet för förskotteringen. När denna tidsfrist löpt ut måste användaren återbetala summan av bankens gällande utlåningsränta utöver det förskotterade beloppet. ANSLUTNINGSKOSTNADER Fiat Camper Assistance bidrar med 50 euro inklusive moms för taxikostnader för transport av användare till järnvägsstation, hotell eller hyrbilsföretag. SVENSKA 195

17 KOMPLETTERANDE GRATISTJÄNSTER FÖRSÄNDELSE AV RESERVDEL Om de reservdelar som är oundgängliga för fordonets funktion och nödvändiga, till följd av skada, för att kunna reparera fordonet, inte går att uppbringa på plats, ser Fiat Camper Assistance till att skicka dem på snabbast möjliga sätt med hänsyn till lokal lagstiftning som reglerar transport av varor. Om användaren inte har någon garanti vid olycka eller skada måste han/hon ersätta kostnaden för delarna och eventuella tullavgifter, medan Fiat Camper Assistance står för kostnaden för felsökning och spedition. INFORMATIONS- SERVICE Alla användare erbjuds på begäran information om skift och öppettider på Fiats serviceställen. Servicen finns tillgänglig alla dagar, dygnet runt. Ersättning för utgifter som eventuellt har förskotterats av kunden För att få ersättning för utgifter som betalats, ska kunden skicka originalkvittona (inte kopiorna) eller likvärdigt med kortfattad beskrivning av vad som skett och indikera om utgiften godkänts, genom att ange referensnumret som erhållits av Fiat Camper Assistance, uppgifterna om fordonet som anges i garanticertifikatet (som finns i handboken) och personuppgifterna för den person som ersättnings ska betalas till samt eventuella bankuppgifter för att påskynda betalningsöverföringen. Allt ska skickas till de adresser som indikeras direkt av kundtjänst på Fiat Camper Assistance. 196

18 KOMPLETTERANDE GRATISTJÄNSTER UTESLUTANDEN FRÅN TILLHANDAHÅLLANDEN AV SERVICE Utan förfång för de särskilda villkor och uteslutanden som föreskrivs för enskilda hjälpinsatser gäller dessutom följande: 1. hjälpinsatserna är inte gratis vid följande: deltagande i tävlingar och tillhörande testkörningar och träningar, krig, revolutioner, uppror eller folkupplopp, plundringar, strejker, vandaliska handlingar, jordskalv, atmosfäriska störningar liksom fenomen med atomiska omvandlingar eller strålningar som framkallats av en artificiell acceleration av atompartiklar, terrordåd. 2. alla hjälpinsatserna tillhandahålls under de 24 månader då tjänsten är giltig och de ska begäras direkt från Fiat Camper Assistance som kommer att ingripa direkt eller uttryckligen godkänna att tjänsten utförs, om inget annat redan preciserats. 3. om användaren utav eget val inte utnyttjar en eller flera tjänster, har kunden inte rätt till alternativa fordringar eller prestationer utav någon sort som kompensation. 4. vem som helst som tillhandahåller tjänsten ansvarar inte för skador som orsakats av ingrepp av myndigheterna i det land där servicen ges eller till följd av andra tillfälliga eller oförutsedda omständigheter. 5. alla rättigheter gentemot serviceföretaget eller försäkringsbolaget som tillhandahåller tjänsterna förfaller inom loppet av ett år från och med det datum för händelsen som gav upphov till rätten till en sådan tjänst. SVENSKA 197

19 PLANERAT UNDERHÅLL REGELBUNDEN SERVICE Varje bil kräver att service utförts regelbundet. Fiat har därför förutsett en plan för regelbunden service för varje bilmodell/version av egen produktion, som krävs för att värna om dess funktionsvillkor och effektivitet. Iakttagelsen av föreskrifterna i planen för regelbunden service gör även att du kan optimera fordonets prestationer och förbrukningar och respektera föreskrifterna ifråga om utsläpp och miljö i allmänhet under dess livslängd, samt bibehålla bilen i lämpligt skick för att gå igenom de regelbundna besiktningarna som förutses av lagen. Iakttagelsen av föreskrifterna i planen för regelbunden service gör att kunden framförallt undviker att förlora rätten till garantin på grund av försummelse att utföra åtgärderna som föreskrivs av tillverkaren och som anges i detalj i handboken för drift och underhåll. De ovanstående ingreppen ska utföras av kunden som ska se till att verkstaden inom Fiats servicenät (Fiats generalagenter, Fiat Center, Fiat-organisation eller verkstad som auktoriserats för att utföra service åt Fiat) eller verkstaden som utför arbetet, fyller i och skriver under servicekupongerna för den regelbundna servicen som finns i garantihäftet på sidorna 199, 200 och 201. Kunden ska även ta vara på kvittot som bevisar betalningen till verkstaden som utfört de motsvarande underhållen. Kom ihåg att garantin för fordonet inte täcker fel eller funktionsfel som orsakats, till sin helhet eller till en del, eller som förvärrats på grund av att underhållsarbetena som föreskrivs av tillverkaren inte utförts. PLATS FÖR INTYGANDE AV SERVICEKUPONGERNA FÖR REGELBUNDET UNDERHÅLL Intervallerna och arbetena som ska utföras står i handboken för drift och underhåll. Skriv ner typen av åtgärd som ska utföras (service eller byte av motorolja om det förutses separat) och fyll i alla förutsedda fält. 198

20 PLANERAT UNDERHÅLL SVENSKA 199

21 PLANERAT UNDERHÅLL 200

22 PLANERAT UNDERHÅLL SVENSKA 201

23 PLANERAT UNDERHÅLL UNDERHÅLLSKUPONGER FÖR KAROSSERIKONTROLL DETALJKOD Kontrollsätt Om fel, som inte täcks av garantin, upptäcks på karosseriet eller underredet vid regelbundet underhåll, ska Fiat, på motsvarande platser på följande sida, skriva ner fordonsuppgifterna (modell, version, serie, chassinr.) datumet, miltal, servicekupongens referens, stämpel och underskrift samt delens nummer och symbol för felet som motsvarar retuscheringarna/reparationerna som måste betalas. Även reparationerna som utförs skall anges och intygas på samma servicekupong för kontrollen av karosseriet. vy över vagnskorgen 202 FELSYMBOL X = Flagning av lack och/eller skyddsbeläggning. Δ = Bucklor/repor med borttagning av lack och/eller skyddshinna.

24 PLANERAT UNDERHÅLL Bilmodell... Chassi... KONTROLL AV KAROSSERI UTFÖRT ENLIGT REGELBUNDET UNDERHÅLL Utförd den... vid km... Fordonet har behov av retuscheringar/reparationer Stämpel och underskrift som ej täcks av garantin Plats för etikett PÅBÄTTRINGAR/REPARATIONER SOM HAR UTFÖRTS den... Stämpel och underskrift SVENSKA (indikera delens nummer och symbolen för felet)... Bilmodell... Chassi... KONTROLL AV KAROSSERI UTFÖRT ENLIGT REGELBUNDET UNDERHÅLL Utförd den... vid km... Fordonet har behov av retuscheringar/reparationer Stämpel och underskrift som ej täcks av garantin (indikera delens nummer och symbolen för felet)... Plats för etikett PÅBÄTTRINGAR/REPARATIONER SOM HAR UTFÖRTS den... Stämpel och underskrift 203

25 PLANERAT UNDERHÅLL Bilmodell... Chassi... KONTROLL AV KAROSSERI UTFÖRT ENLIGT REGELBUNDET UNDERHÅLL Utförd den... vid km... Fordonet har behov av retuscheringar/reparationer Stämpel och underskrift som ej täcks av garantin Plats för etikett PÅBÄTTRINGAR/REPARATIONER SOM HAR UTFÖRTS den... Stämpel och underskrift (indikera delens nummer och symbolen för felet)... Bilmodell... Chassi... KONTROLL AV KAROSSERI UTFÖRT ENLIGT REGELBUNDET UNDERHÅLL Utförd den... vid km... Fordonet har behov av retuscheringar/reparationer Stämpel och underskrift som ej täcks av garantin Plats för etikett PÅBÄTTRINGAR/REPARATIONER SOM HAR UTFÖRTS den... Stämpel och underskrift 204 (indikera delens nummer och symbolen för felet)...

Leverans- och garantibestämmelser för reservdelar och reparationer hos Swecon

Leverans- och garantibestämmelser för reservdelar och reparationer hos Swecon 1 (4) Leverans- och garantibestämmelser för reservdelar och reparationer hos Swecon När du köper reservdelar eller reparation hos Swecon Anläggningsmaskiner AB gäller i första hand garantibestämmelserna

Läs mer

Version Firmware: 3.1x SÄKERHETS- OCH ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER

Version Firmware: 3.1x SÄKERHETS- OCH ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER Version Firmware: 3.1x SV SÄKERHETS- OCH ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER Grattis till ditt köp av denna produkt från Nolan N-Com. N-Com Bluetooth Kit3 har konstruerats med den allra senaste teknologin och med

Läs mer

Beskrivning av Dells Service på plats nästa arbetsdag (nedan kallad "NBD-service")

Beskrivning av Dells Service på plats nästa arbetsdag (nedan kallad NBD-service) Beskrivning av Dells Service på plats nästa arbetsdag (nedan kallad "NBD-service") i. Översikt över NBD-service Service på plats nästa arbetsdag innebär att du från den dag produkten levereras till dig

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

Försäkringsvillkor Bil. Januari 2009. Ring oss gärna på: 08-541 705 36

Försäkringsvillkor Bil. Januari 2009. Ring oss gärna på: 08-541 705 36 Försäkringsvillkor Bil Januari 2009 Ring oss gärna på: 08-541 705 36 Några ord om din försäkring För bil som du använder i trafiken är du tvungen att ha en trafikförsäkring. Den ersätter de skador som

Läs mer

Handbok för. gränsöverskridande. kredit- och fordringshantering. stödja små och medelstora företag i att genomdriva. gränsöverskridande.

Handbok för. gränsöverskridande. kredit- och fordringshantering. stödja små och medelstora företag i att genomdriva. gränsöverskridande. Handbok för gränsöverskridande kredit- och fordringshantering stödja små och medelstora företag i att genomdriva gränsöverskridande fordringar Varken Europeiska kommissionen eller någon annan part som

Läs mer

Försäkringsvillkor bil

Försäkringsvillkor bil Försäkringsvillkor bil Konsument Januari 2010 Ring oss gärna på: 0770-110 220 Innehåll Sid Några ord om din försäkring 2 Hur ska villkoren läsas? 2 Så beräknas priset på din bilförsäkring 2 När din bil

Läs mer

Friheten att röra. sig och bo i EU. En vägledning till dina rättigheter som unionsmedborgare

Friheten att röra. sig och bo i EU. En vägledning till dina rättigheter som unionsmedborgare Friheten att röra sig och bo i EU En vägledning till dina rättigheter som unionsmedborgare Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för rättsliga frågor 1 Den här vägledningen innehåller praktiska upplysningar

Läs mer

Svensk författningssamling 1987:822

Svensk författningssamling 1987:822 Startsidan / Dokument & lagar / Lagar / Svensk författningssamling / Lag (1987:822) om internationella köp Svensk författningssamling 1987:822 Det kan förekomma fel i författningstexterna, och bilagor

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:13 2012-12-04 Mål A 3/11

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:13 2012-12-04 Mål A 3/11 MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:13 2012-12-04 Mål A 3/11 KÄRANDE Sveriges Bildelsgrossisters förening, Bror Nilssons Gata 4, 417 55 Göteborg Ombud: advokaterna P. R. och K. A. samt jur.kand. R. V., Advokatfirman

Läs mer

Attraktivt helhetserbjudande.

Attraktivt helhetserbjudande. Volkswagen Financial Services Finansiering. Försäkring. Mobilitet. Attraktivt helhetserbjudande. Enkelt bilinnehav för dig som privatkund. Privat Februari 2015 Innehåll Nyckeln till mobilitet...3 Finansiering...5

Läs mer

Konsumentköplagen SFS 1990:932. Lagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara av en näringsidkare.

Konsumentköplagen SFS 1990:932. Lagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara av en näringsidkare. Konsumentköplagen SFS 1990:932 Lagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara av en näringsidkare. Reviderad april 2007 Konsumentköplagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara

Läs mer

I befintligt skick - En bra affär?

I befintligt skick - En bra affär? Institutionen för handelsrätt I befintligt skick - En bra affär? Per-Christian Nilsson Kandidatuppsats 15 högskolepoäng Handledare Martin Smiciklas HARK11 Köprätt VT11 iii Summary This essay aims to deeper

Läs mer

Försäkringsvillkor. Bil Januari 2012. Ring oss gärna på: 08-541 705 36

Försäkringsvillkor. Bil Januari 2012. Ring oss gärna på: 08-541 705 36 Försäkringsvillkor Bil Januari 2012 Ring oss gärna på: 08-541 705 36 Innehåll Sid Några ord om din försäkring 2 Hur ska villkoren läsas? 2 Så beräknas priset på din bilförsäkring 2 När din bil är avställd

Läs mer

Alla bilar finansieras.

Alla bilar finansieras. Audi Privat. Finansiering. Serviceavtal. Försäkring. Alla bilar finansieras. Finansiering för din Audi är en viktig del av ditt bilköp eller bilinnehav. Den sker på många sätt: genom någon oberoende finansiär,

Läs mer

Exempel på köpvillkor

Exempel på köpvillkor Exempel på köpvillkor Kund inom kläder och presentartiklar: Köpvillkor Enligt svensk lag. Leveranstid 10 arbetsdagar. 14 dagars full returrätt. Fri leverans inom Stockholm, Göteborg och Malmö. För övriga

Läs mer

Meddelandeservice Om Kunden önskar, kan AI vidareförmedla meddelande från Kunden till den Kunden önskar nå.

Meddelandeservice Om Kunden önskar, kan AI vidareförmedla meddelande från Kunden till den Kunden önskar nå. Mervärdesprogrammet Mer Dessa bestämmelser gäller från och med oktober 2008 Mervärdesprogrammet Mer omfattar flera olika banktjänster, kort samt de tjänster som framgår av de allmänna kundvillkoren nedan.

Läs mer

YOUNG LIVING (EUROPE) LIMITED. Principer och rutiner för oberoende distributörer Svenska

YOUNG LIVING (EUROPE) LIMITED. Principer och rutiner för oberoende distributörer Svenska YOUNG LIVING (EUROPE) LIMITED Principer och rutiner för oberoende distributörer Svenska Published 1st May 2014 Innehållsförteckning: Avsnitt 1: Introduktion 1.1 Välkommen 1.2 Syfte 1.3 Principer i distributörsavtalet

Läs mer

Volkswagen Finansiering

Volkswagen Finansiering Privat Privat Volkswagen Finansiering Finansiering Serviceavtal Försäkring Augusti 2014 Innehåll Nyckeln till mobilitet...3 Finansiering...5 Bygg din bil...6 Serviceavtal...9 Försäkring... 11 Volkswagenkortet...

Läs mer

I väsentligen oförändrat skick Tillämpning av ångerrättsreglerna i distans- och hemförsäljningslagen

I väsentligen oförändrat skick Tillämpning av ångerrättsreglerna i distans- och hemförsäljningslagen UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska Institutionen - Handelsrätt I väsentligen oförändrat skick Tillämpning av ångerrättsreglerna i distans- och hemförsäljningslagen Datum: 2012-06-05 Kandidatuppsats

Läs mer

SEAT FINANSIERING PRIVAT. Finansiering Serviceavtal Försäkring TECHNOLOGY TO ENJOY

SEAT FINANSIERING PRIVAT. Finansiering Serviceavtal Försäkring TECHNOLOGY TO ENJOY SEAT FINANSIERING Finansiering Serviceavtal Försäkring PRIVAT TECHNOLOGY TO ENJOY ALLA BILAR FINANSIERAS Det sker bara på olika sätt. En del väljer banklån eller belånar bostaden för att kunna betala bilen

Läs mer

Om du är sjuk och inte kan arbeta

Om du är sjuk och inte kan arbeta Om du är sjuk och inte kan arbeta Välkommen till Försäkringskassan Influensa, benbrott eller migrän. Det kan finnas många orsaker till att du inte kan arbeta som vanligt. Om du måste vara borta från jobbet

Läs mer

Kunden avser den person som inte är försäljare och som ingår eller har ingått ett kundavtal eller använder Watson

Kunden avser den person som inte är försäljare och som ingår eller har ingått ett kundavtal eller använder Watson SPECIALVILLKOR FÖR TJÄNSTEN WATSON WATSON NORDIC AB 1. Tillämpning och definitioner 1.1. Dessa avtalsvillkor tillämpas på användning av Watson tv- och beställfilmstjänsten (nedan Watson) och de fastställer

Läs mer

för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige.

för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige. Allmänna bestämmelser för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige. NLM 10 Utgivna år 2010 av DI, Danmark,

Läs mer

Moms vid utrikeshandel

Moms vid utrikeshandel SKV 560 utgåva 5 Moms vid utrikeshandel Om du handlar med andra länder Broschyren vänder sig i första hand till företag som vill ha en enkel information om reglerna för moms (mervärdesskatt) vid utrikeshandel

Läs mer

Datablad HP returtjänst och hårdvarusupport för konsumenter, på annan plats. Tjänstöversikt. Tabell 1. Tjänstefunktioner

Datablad HP returtjänst och hårdvarusupport för konsumenter, på annan plats. Tjänstöversikt. Tabell 1. Tjänstefunktioner Datablad HP returtjänst och hårdvarusupport för konsumenter, på annan plats HP Care Pack-tjänster Fördelar med tjänsten Flexibla fraktalternativ Tillförlitligt och prisvärt alternativ till support på plats

Läs mer

Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det?

Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det? SV Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det? B Information om Dublinförordningen för personer som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013 1 Du har fått

Läs mer

Mars 2013. Volkswagen Finansiering Finansiering Serviceavtal Försäkring

Mars 2013. Volkswagen Finansiering Finansiering Serviceavtal Försäkring Mars 2013 Volkswagen Finansiering Finansiering Serviceavtal Försäkring Finansiering för din Volkswagen är en viktig del av ditt bilköp eller bilinnehav. Den sker på många sätt: genom någon oberoende finansiär,

Läs mer

TILL hantverkare. hantverkare

TILL hantverkare. hantverkare TILL hantverkare tips till dig som är hantverkare Checklista Jag har visat kunden att jag har F-skatt behörighet försäkringar Jag och kunden har kommit överens om arbetets omfattning när arbetet ska påbörjas

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR/BESTÄMMELSER INTERNETTJÄNSTER/IT SERVICES DOMÄNHANTERING/WEBBHOTELL/ E-POST/HOSTING/MESSAGE SERVICES. Senast uppdaterad 2010-02-19

ALLMÄNNA VILLKOR/BESTÄMMELSER INTERNETTJÄNSTER/IT SERVICES DOMÄNHANTERING/WEBBHOTELL/ E-POST/HOSTING/MESSAGE SERVICES. Senast uppdaterad 2010-02-19 1 (6) Skellefteå den 19 februari 2010 ALLMÄNNA VILLKOR/BESTÄMMELSER INTERNETTJÄNSTER/IT SERVICES DOMÄNHANTERING/WEBBHOTELL/ E-POST/HOSTING/MESSAGE SERVICES Senast uppdaterad 2010-02-19 OFFICE IT-PARTNER

Läs mer