God standard, hög kvalitet och låg hyra

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "God standard, hög kvalitet och låg hyra"

Transkript

1 Boverket Rapport från Boverkets Byggkostnadsforum Maj 2004 God standard, hög kvalitet och låg hyra Slutrapport från Melin Förvaltnings AB om uppförande av bostäder i kv. Saftstationen 3A i Ängelholm

2 God standard, hög kvalitet och låg hyra Slutrapport från Melin Förvaltnings AB om uppförande av bostäder i kv. Saftstationen 3A i Ängelholm Boverket maj 2004

3 Titel: God standard, hög kvalitet och låg hyra Slutrapport från Melin Förvaltnings AB om uppförande av bostäder i kv. Saftstationen 3A i Ängelholm Utgivare: Boverket, maj 2004 Upplaga: 2 Antal: Tryck: AB Danagårds Grafiska, Ödeshög 2004 ISBN: Sökord: totalentreprenad, hyresrätter, byggprocessen, aktörer, samverkan, produktionskostnader, upphandling, projekt, projektbeskrivning, Melin Förvaltnings AB, Peab, Ängelholm Diarienummer: /2003 Layout: Fermo AB, Ronneby Foto: Pontus Möller Publikationen kan beställas från: Boverket, Publikationsservice, Box 534, Karlskrona Telefon: Fax: E-post: Webbplats: Boverket 2004

4 3 Förord En viktig utgångspunkt i arbetet att kort- och långsiktigt sänka byggoch boendekostnaderna är att lära sig att skilja på begreppen pris och kostnad. Det kostar i princip inte mer att bygga ett bostadshus i Stockholm, Malmö eller Göteborg än i t.ex. Värnamo, Eslöv eller Flen om man jämför hus med samma standard och utformning. Löner, transportkostnader, materialpriser m.m. varierar visserligen i olika delar av landet, men inte så mycket att det kan förklara prisskillnader på flera tusen kronor per kvadratmeter uthyrningsbar area i lägenheterna. Att kvadratmeterpriset i Stockholm och andra tillväxtområden är så mycket högre beror på att byggföretagen i dessa områden kunnat ta ut ett betydligt högre pris, eftersom det funnits kunder som varit villiga att betala mer för en bostad i rätt läge. Goda exempel från hela landet visar att det är fullt möjligt att bygga väl utformade och långsiktigt hållbara bostäder till entreprenadpriser som är väsentligt lägre än som anses möjligt i de delar av landet där efterfrågan är störst. Genom att bl.a. välja kraftigt delad entreprenad, där varje entreprenör svarar för sin del av entreprenaden direkt gentemot beställaren, har kraftigt sänkta byggkostnader uppnåtts i projekt i bl.a. Karlskrona, Linköping och Gårdsten. I flera projekt, bl.a. i Ängelholm, Malmö och Karlshamn, har det å andra sidan visat sig möjligt att bygga nya, väl utformade och långsiktigt hållbara bostäder med hyresnivåer mellan 915 och 940 kr/m 2 BOA per år, även med traditionell totalentreprenad. Det finns således inget som styrker att den ena entreprenadformen generellt sätt är att föredra före den andra. I det enskilda projektet är val av rätt entreprenadform snarare ett av flera medel för sänkta entreprenadkostnader. Gemensamt för de olika projekten är istället en kunnig och stark beställarorganisation som ställt upp tidiga och tydliga krav för projektens genomförande. I denna rapport beskrivs hur det privata bostadsbolaget Melin Förvaltning i Ängelholm, med stark beställarkompetens genomfört en planerings- och upphandlingsprocess baserad på tidig samverkan och tydliga beställarkrav. Målet har varit att i kv. Saftstationen 3A i Ängelholm, i en förhandlad totalentreprenad, uppföra 64 bostadslägenheter, med en hyresnivå som inte skall överstiga 925 kr/m 2 BOA per år. För uppgifterna i rapporten svarar, om inget annat särskilt anges, Melin Förvaltnings AB. Rapporten har sammanställts av Juri Lutz och Eva Gabrielsson för Byggkostnadsforums räkning. Även Richard Pettersson Melin Förvaltnings AB, Bratislav Marjanovic Peab AB, Pontus Möller, Dag Thulin, Thomas Mauritzon från Möller Arkitekter och Elisabet Weber, stadsarkitekt Ängelholms kommun har medverkat i rapportarbetet. Karlskrona maj 2004 Sonny Modig Boverkets Byggkostnadsforum

5 4 God standard, hög kvalitet och låg hyra

6 5 Innehåll Bakgrund och läsanvisning... 7 Sammanfattning... 9 Projektbeskrivning Lokalisering med historik Planeringsprocessen Byggherrens arbete Arkitektens arbete Stadsarkitektkontorets arbete Totalentreprenörens arbete Faktorer som påverkar entreprenadkostnad Resultat av genomförd projektplanering Produktionsprocessen Förberedelser Detaljprojektering Slutresultatet Intervjuer med några nyckelpersoner Bilaga Bilaga

7 6 God standard, hög kvalitet och låg hyra

8 7 Bakgrund och läsanvisning Bygg- och boendekostnader har sedan mitten av 1990-talet stått i fokus. Många försök har gjorts för att komma till rätta med de ständiga kostnadsstegringarna som drabbat bostadsbyggandet. Boverkets Byggkostnadsforum (BKF) som efterträdde Byggkostnadsdelegationen, fick till uppgift att bl.a. aktivt stödja bra hyresrättsprojekt i nyproduktionen. Projekt som visar låga bygg- och boendekostnader samt uppfyller mål för hållbart byggande i ett livscykelperspektiv kan få utvecklingsstöd för merkostnader vid planering och utvärdering. Kv. Saftstationen 3A har bedömts svara mot dessa krav och har nu utvärderats. Resultatet dokumenteras i form av denna slutrapport som delvis bygger på en tidigare publicerad delrapport. Kv. Saftstationen 3A har vid upphandling uppvisat goda förutsättningar för att uppnå bra slutresultat. Mediaintresset har varit stort kring det nu pågående projektet. Många byggherrar har besökt Melins och tagit del av informationen kring projektet. Resultatet visar att även de stora rikstäckande byggföretagen kan genomföra projekt i totalentreprenad och till priser som är acceptabla. Detta kräver dock en aktiv och synlig beställare. I samverkan med en bra arkitekt, van att tolka såväl beställarens, entreprenörers och myndigheters krav och behov, kan en kvalitetsprodukt uppnås till rimligt pris. Detta projekt ingår i den serie pilotprojekt som stöds av Boverkets Byggkostnadsforum och utgör tillsammans med andra de goda exemplen som kan utgöra förebild för intresserade byggherrar. Rapporterna utges i form av Boverkets publikationer och kan beställas via Boverkets hemsida. Rapporten kommer att spegla de viktigaste aktörernas beskrivningar av projektarbetet sett utifrån sin roll som aktör samt resultatet av den gemensamma processen. Denna rapport är slutrapporten för projektet. Den första delen delrapporten, som omfattade processen fram till och med upphandlingen samt redovisning av resultatet i form av slutkostnadsprognos, har tidigare publicerats och har inarbetats i denna slutrapport. Denna rapport omfattar resultatet av hela projektet från planering till genomförande och det faktiska resultatet.

9 8 God standard, hög kvalitet och låg hyra

10 9 Sammanfattning Samverkan i byggprocessen är nödvändig för att ett projekt skall ge ett bra resultat. Kv. Saftstationen 3A är ett bra exempel på detta. Projektet har tydligt visat effekten av en tydlig och kompetent byggherre som kan ställa krav och utifrån sin centrala position styra projektet mot de mål som uppställts. Byggherrens starka ställning och resultatinriktat arbete i kombination med respekt för andra aktörers professionalitet har därför starkt bidragit till resultatet. Den valda entreprenadformen totalentreprenad har av många på senare tid ifrågasatts som den mest ekonomiska formen. Projektet visar emellertid att det går att genomföra hyresrättsprojekt i denna form under vissa förutsättningar. Det krävs en stark och synlig beställare med långsiktiga intressen för att lyckas. Det krävs också att övriga aktörer samverkar mot ett i förväg gemensamt uppställt mål. Melin Förvaltnings AB har som privat företag möjlighet att använda sig av direktupphandling efter förhandlingsupphandling. Genom successiva kalkylavstämningar har Melins upphandlat entreprenadföretaget Peab AB som totalentreprenör på ett för båda parter accepterat pris. Tillsammans med sina låga byggherrekostnader har bruttoproduktionskostnaden stannat vid kr per kvadratmeter BOA för lägenheterna exklusive avdrag för investerings- och ekobidrag. Upphandlingen gjordes redan 2002 och indexet sattes då till 0. Hyresuttag blev 925 kr per kvadratmeter och år vilket är lågt med tanke på bostädernas höga kvalité. Inflyttning startade i oktober 2003 och avslutades vid årsskiftet 2003/2004. Rapporten speglar de viktigaste aktörernas beskrivningar av projektarbetet sett utifrån sin roll som aktör samt resultatet av den gemensamma processen.

11 10 God standard, hög kvalitet och låg hyra

12 11 Projektbeskrivning Lokalisering med historik Sockerbruksområdet ligger rakt över ån från Ängelholms centrum. Området har fått sitt namn efter den Sockerfabrik som anlades i slutet av 1800-talet. Kring sockerfabriken växte även andra verksamheter upp under 1900-talet. Här fanns bland annat trävarufirma med tryckimpregneringsanläggning, åkerirörelse med egen drivmedelsanläggning, skrotaffär, lokalförening med silos för utsäde med flera mindre rörelser. Alla dessa verksamheter har avvecklats efter 1950 och efterlämnade tomma lokaler samt ett stort behov av sanering i både byggnader samt av mark. Se vidare under Stadsarkitektens arbete. Detta har föranlett omfattande markundersökningar. Sanering av rivningsmaterial och av mark har skett i nära kontakt med kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Sockerbruket blir bostadsområde Sedan nedläggningen av sockerbruket har stora delar av området legat outnyttjade och varit något av skamfläck i Ängelholms centrala delar. Under årens lopp har det funnits olika förslag till byggnation men ingen av dessa har förverkligats av olika skäl. Stilleståndet bröts när Gösta Melin, en av markägarna insåg områdets potential. Melin inbjöd 1998 ett antal arkitekter till en arkitekttävlan för byggnationen inom Sockerbruket 4. Efter utvärdering stod Möller Arkitekters förslag med mottot Runde Torn som vinnande förslag. Genom realiserandet av detta projekt var isen bruten för fortsatt exploatering. Runde Torn Runde Torn i kvarteret Sockerbruket 4 kom att visa vägen framåt för hela Sockerbruksområdet. Runde Torn har en unik placering i staden. Här möter staden parken och stadsvillorna längs med Havsbadsvägen. Det runda tornet i sju våningar markerar begynnelsen på något nytt det nya Sockerbruket. På båda sidor tornet finns bostadshus i 3 4 våningar placerade. Dessa bildar stomme åt en

13 12 God standard, hög kvalitet och låg hyra gård som öppnar sig mot sydväst. Inne på gården finner man också två parkvillor med lägenheter. Fakta kring Runde Torn Runde Tornprojektet upphandlades 1999 som en totalentreprenad med Peab AB som totalentreprenör. Riktlinjer vid upphandlingen var att hyresnivån ej fick överstiga 875 kr/m 2 och att kvaliteten på material skulle hålla en angiven nivå. Produktionen påbörjades under våren 1999 och hyreslägenheterna skulle vara klara för inflyttning i maj år Lägenhetsfördelning: 18 st. 1-rumslägenheter ca 36 m 2 26 st. 2-rumslägenheter ca 60 m 2 36 st. 3-rumslägenheter ca 72 m 2 10 st. 4-rumslägenheter ca 97 m 2 1 st. tornlägenhet i 2 plan ca 126 m 2 Totalt m 2 BOA i lägenheter. Totalt 114 m 2 LOA i lokaler. Total produktionskostnad kr. Motsvarande ca kr/m 2 (BOA+LOA). Hyresnivå vid inflyttning 875 kr/m 2. Saftstationen Ett halvt år efter att Runde Torn var klart beslöt Melin under hösten 2000 att inleda arbetet med kv. Saftstationen 3A. Erfarenheter från Runde Torn återanvändes. Denna rapport handlar om det projektet.

14 13 Planeringsprocessen En nyckel till detta framgångsrika bostadsprojekt är arbetsformen mellan aktörerna och mellan byggherren och kommunen. Den upparbetades i många Ängelholmsprojekt under 1990-talet. Byggherren Melin hade själv nyligen provat den för Runde Torn. Arbetsformen framhålls som väsentlig av samtliga aktörer. Byggherrens arbete Projektets genomförande Runde Torn stod klart för inflyttning den 1 maj år Byggherrens tankar på att fortsätta med kv. Saftstationen tog form i slutet av år Möller Arkitekter gjorde de första skisserna i mars Övriga konsulter kom först in i bilden när detaljprojekteringen tog fart i augusti Kontakt med Peab togs i mars 2000 i direkt anslutning till att de första skisserna var klara. Därefter påbörjades diskussioner med kommunen som inledde arbetet med detaljplanen i augusti Planen antogs av kommunfullmäktige Bygglovsansökan lämnades formellt in och bygglovet beviljades Under juni 2002 var Melin och Peab överens och rivning samt visst byggnadsarbete kunde påbörjas under denna månad. Den egentliga produktionen kom först igång under september Skriftligt avtal mellan parterna tecknades i september Projektet kommer att stå klart den 1 november Upphandling av totalentreprenaden Arbetet fram till byggstart har bedrivits med följande målsättningar: Förhandlingsupphandlad totalentreprenad med möjlighet att styra val av underentreprenörer samt materialval. Avtal med fast pris utan indexreglering.

15 14 God standard, hög kvalitet och låg hyra Entreprenadgaranti under fem år. Att den totala produktionskostnaden skall vara kopplad till en angiven hyresnivå. Kvaliteter i byggandet skall vara kopplat till referensanläggning samt kompletterande kvalitetsmål. Att bedriva mark- och planfrågor parallellt med övrigt planeringsarbete. En ytterligare grundläggande förutsättning i planeringsskedet har varit att välja begränsat antal material. Utvalda material skall ha långvarigt kända egenskaper och som fungerar väl i kombination med varandra. För att kunna bedriva detta arbete har en arbetsgrupp tillsatts i tidigt skede. Arbetsgruppen har bestått av byggherre, arkitekt, entreprenör och kommun. Fakta om byggherren Melin Förvaltnings AB Melin Förvaltnings AB bildades i mars 1982 och ägs av familjen Melin och med Gösta Melin som drivande kraft. Målsättningen för bolaget är att förvärva, förädla och förvalta hyresfastigheter inom Ängelholms kommuns centrala delar. Bolaget och dess dotterbolag äger och förvaltar idag mer än 650 lägenheter och ca m 2 lokaler. Åldersstrukturen på fastigheterna spänner från 1900-talets början och fram till idag. Omsättningen uppgår till ca 50 miljoner kronor. Melin Förvaltnings AB har idag 15 heltidsanställda personer som svarar för det administrativa arbetet samt för ett väl utbyggt fastighetsunderhåll. Av dessa är två direkt inbegripna i nyproduktionen. Gösta Melin, 81 år fyllda, övergick i april 2003 till att vara arbetande styrelseordförande. Som ny vd har Richard Petersson anställts. Genom en långsiktig och klok markpolitik har bolaget genom köp och byten förvärvat centrala fastigheter för nyproduktion. Under åren har bolaget producerat 180 lägenheter i nyproduktion. För tillvaratagande av kulturella värden och fastigheters ursprungliga prägel vid renovering erhöll Gösta Melin kommunens kulturpris Ängelholm ligger i en tillväxtregion och det råder en ständig brist på bostäder. Detta och Sockerbrukets centrala läge har inneburit att uthyrning av de aktuella lägenheterna kunnat ske utan särskild marknadsföring och i god tid före projektens färdigställande. Arkitektens arbete Planeringen av kv. Saftstationen har skett efter en modell som etablerats under en rad större bostadsprojekt i Ängelholm. Peab köpte under byggkrisen i början på 1990-talet en centralt placerad f.d. industritomt utmed Rönneå. Det var kvarteret Wigral. Peab kontaktade Ängelholmshem och Möller Arkitekter i syfte att få igång ett bostadsprojekt.

16 Planeringsprocessen 15 Ängelholmshem satte upp en fast, låg hyresnivå vilket gav en fast byggkostnad. Möller Arkitekter hade tidigare vunnit en arkitekttävling för platsen och fick i uppdrag att modifiera förslaget så att man skulle kunna uppfylla kraven. Ängelholmshem hade även ett tidigare bostadsprojekt som man ville ha som referens. Möller Arkitekter fann dock att det projektet inte alls innehöll de kvalitéer som ett attraktivt boende på en av stadens bästa lägen borde innehålla. Arbetsformer En dialog mellan Peab, Ängelholmshem, kommunen och Möller Arkitekter sattes igång för att hitta en framkomlig väg. Byggandet skulle vara rationellt och bostäderna yteffektiva samtidigt som en varierad och tilltalande boendemiljö med god estetik skulle åstadkommas. Eftersom detta var mitt i byggkrisen och Ängelholm behövde nya bostäder så hjälptes alla parter åt för att hitta lösningar. Byggherre, entreprenör, konsulter, politiker och tjänstemän resonerade sig fram till var man kunde hitta billigare lösningar. Samverkan och en ömsesidig respekt för respektive parts kunnande visade sig vara en bra modell att jobba efter. Det första kvarteret på Wigraltomten stod färdigt följde Wigral 2, 1998 Wigral 3 med Skånehus som beställare, år 2000 Sockerbruket 4 (Runde Torn) för Melin Förvaltnings AB och kv. Saftstationen 2A+B för Ängelholmshem. Förhållanden och förutsättningar har skiftat men arbetssättet har varit likartat i alla projekten. Samma projektgrupp har alltså arbetat tillsammans i 10 år för tre olika byggherrar. Inräknat kv. Saftstationen 3A har det uppförts ca 600 nya bostäder i centrala Ängelholm med denna arbetsmodell under då bostadsproduktionen i övriga landet gått på sparlåga. Skissfasen I samband med planeringen av etapp 2 på Sockerbruket gjorde Möller Arkitekter en dispositionsskiss till hela området. Tanken var att etapperna 2, 3 och 4 skulle bindas samman av en gångväg rakt igenom kvarteren och att små torgplatser skulle bildas i resp. kvarter. När etapp 2 var under uppförande fick vi i uppdrag av Ängelholmshem och Melin Förvaltning gemensamt att skissa vidare på etapp 3. Önskemål fanns nu på en större vårdcentral i området, och parkeringsbehovet för de boende skulle delvis lösas under mark. Möller Arkitekter ritade ett förslag där de två byggherrarna fick varsitt halvt kvarter på ömse sida om gångstråket. Halvorna var öppna mot varandra och bildade på så sätt en stor gemensam gård. Invid den norra delen ritades en parkeringsyta med källargarage undertill. Vårdcentralen lades utmed Sockerbruksgatan i den södra delen. Det fanns två varianter till planlösning med 1 resp. 2 våningar. Region Skåne hade en egen arkitekt för att planera verksamhetslokalerna och enplanslösningen valdes. Förslaget lämnades till kommunen, som upprättade en ny detaljplan efter det. Melins valde att gå vidare med kalkylarbete och ritningar för den södra delen. Dock med en del ändrade förutsättningar. Ängelholms-

17 16 God standard, hög kvalitet och låg hyra hem lade sin etapp på is och hade också nya idéer om hur den så småningom skall se ut. För att då skapa en ökad trygghetskänsla för de boende ville Melins sluta sin kvartershalva mot gångstråket. Parkering under mark hade också visat sig vara för dyrt, och man hade dessutom vissa utformningsönskemål. Möller Arkitekter omarbetade förslaget varefter bygglov söktes och erhölls sedan detaljplanen ändrats. Det nya förslaget kostnadsberäknades och bedömdes fortfarande vara för dyrt varför ytterligare rationaliseringar och ändringsarbete vidtogs. Invändiga cykelförråd placerades ute i det fria, en tvättstuga togs bort, gemensamhetslokalen blev till uthyrningsbar lokal och en undercentral i källarplan flyttades upp så att ingen källarvåning kvarstod. Arbetshandlingar togs fram och bygget sattes igång. Så småningom kom önskemål om att få väggar och tak till cykelparkeringen. Detta ritades om men visade sig sakna stöd i detaljplanen så att nytt bygglov måste sökas. Detta resulterade i ett cykelförråd på gården och ett i anslutning till soprum utanför gården. Program Byggherren hade med erfarenheter från sitt tidigare projekt på Sockerbruksområdet (Runde Torn, Sockerbruket 4) önskemål om en lägenhetsfördelning med tyngdpunkten på 2- och 3-rummare. Ett antal 4:or ansåg man sig också ha avsättning för men inte så många 1:or. Lägenhetsfördelningen blev till slut följande: Lägenhetsfördelning i kv. Saftstationen 3A, Ängelholm Lägenhetstyp Antal Andel Snittyta m 2 Total Area, BOA m 2 1 RoK 3 5 % 35, RoK % 64, RoK % 80, RoK % 99,

18 Planeringsprocessen 17 Övriga ytor i kv. Saftstationen 3A, Ängelholm Typ Total Area, LOA m 2 Vårdcentral Lokaler 57 Trapphus, barnvagnsförråd, städ, hissmaskin 681 Fläkt, el, soprum, UC, tvätt 215 Lägenhetsförråd inkl. gångar 535 Utnyttjandegrad 82 % Utformning Byggherren presenterade ett antal önskemål om husens utformning. De vill ha fasader som kräver minimalt underhåll och förordade gult tegel. Man vill också ha sadeltak och takutsprång som skyddar fasaderna från nederbörd. Materialen skall vara gedigna. Lägenheterna ska ha kök som går att sluta till om de inte redan är slutna. Planlösningen av husen ska ge en hög utnyttjandegrad med så lite ytor som möjligt som inte går att hyra ut. Från entreprenörens sida finns sedan de tidigare projekten utarbetat en rationell byggteknik. Det är platsgjuten betongstomme i byggnaderna och långsidorna utföres som utfackningsväggar. Principer för bärning och dimensioner på väggar återanvänds i projekt efter projekt. Att utnyttja tomten med maximal byggyta är nödvändigt för att få ihop ekonomin liksom att trapphusen och hissarna måste minimeras till antalet. Förutom att uppfylla regler och ovanstående önskemål ställer Möller Arkitekter också vissa krav på byggnaderna vi ska åstadkomma. Husen ska stå här länge och Möller Arkitekter måste kunna stå för utformningen. De ska naturligtvis vara estetiskt tilltalande, med en artikulerad fasad och en genomtänkt detaljering och de ska åldras med värdighet. Husen ska ha en egen identitet och göra de boende stolta över sitt område. Alla lägenheterna ska vara goda bostäder och Möller Arkitekter vill gärna göra dem så luftiga och ljusa som möjligt. Stora balkonger är en annan kvalitet som vi vill att alla lägenheter ska ha. Vårdcentral Region Skåne hade en egen arkitekt, Björn O. Anderberg, till att planera vårdcentralens ytor. Detta innebar ett kontinuerligt samarbete mellan oss arkitekter då Möller Arkitekter hade ansvaret för husens utformning. Schakt, bärning, fönster och dörrar i yttervägg måste samordnas liksom kommunikationsvägarna. Lägenheternas trapphus måste få komma ner och ut i bottenvåningen och kringgärdas

19 18 God standard, hög kvalitet och låg hyra därmed av vårdcentralen. Personalutrymmena till vårdcentralen hamnade en våning upp i mittenhuset och nås invändigt av en separat trappa men tillgänglighetskraven uppnås med hjälp av hissen som finns i trapphuset till bostäderna. Parkering Parkeringsfrågan har varit en het potatis i alla bostadsprojekt i Ängelholms centrum. Parkeringsplatser är utrymmeskrävande varför stora ytor av värdefull centrummark går åt. Att anlägga parkeringskällare har visat sig vara alltför kostsamt, det går inte att plocka ut de faktiska kostnaderna i hyra för p-platserna. I centrum är man inte lika beroende av bil och lägenhetsfördelningen med tyngdpunkten på relativt små lägenheter gör också att biltätheten bland de boende inte är så hög. Det är viktigt att parkeringsnormen stämmer överens med behovet på platsen. En dialog har pågått med kommunen som efter en utredning av frågan bestämt sig för att sänka kravet till 0,9 bilplatser/lägenhet. Detta har kunnat uppnås genom att gatorna mellan kvarteren utformats som parkeringsgator och genom att bygga fler carportar och bilplatser i anslutning till byggherrens intilliggande bostadsområde Sockerbruket 4. Tillgänglighet Ett av problemen vid utformning av bostäderna är de ständigt ökande tillgänglighetskraven. Boverkets byggregler innehåller allmänt hållna föreskrifter och råd om tillgänglighet men inga detaljkrav. Man hänvisar istället till mått enligt Svensk Standard. Handikapporganisationen har gett ut en samling med kommentarer vid namn Bygg ikapp handikapp som innehåller förklaringar och exempel till hur lösningar kan se ut men denna bok är inget lagkrav. Vissa konsulter som arbetar med tillgänglighetsfrågor tillämpar dess lösningar men andra gör egna tolkningar som innebär högre krav. Det är därför svårt att veta vad som gäller just nu. Kommunerna är inte heller benägna att göra egna tolkningar eller bestämma sig för en viss nivå utan vill få in godkännanden från tillgänglighetskonsulterna. Generellt sett har de skärpta kraven på tillgänglighet inneburit att lägenhetsytan har vuxit de senaste åren. Myndighetskontakter Kommunen har hela tiden deltagit i planeringsprocessen. Man har haft synpunkter på utformningen vilka har tagits upp i dagordningen. Man ville att vårdcentralen skulle vara i två plan för att få en mer urban karaktär på bebyggelsen utmed Sockerbruksgatan. Detta ville dock Region Skåne inte gå med på. Vidare hade kommunen synpunkter på höjden på hus B vilket ledde till att detta sänktes från 7 våningar till 5 våningar. Detaljplanen har skräddarsytts för projektet och bygglovsprocessen har skötts smidigt.

20 Planeringsprocessen 19 Styrande faktorer Vid planering av ett bostadsprojekt är det viktigt att veta vilka faktorer som styr ekonomin i projektet. Var kan man skala av utan att det medför ett dåligt resultat? Vilka bitar kan man inte röra? Dessa frågor får olika svar beroende på vilken part som tillfrågas. Det är därför av yttersta vikt att man diskuterar frågorna i ett större forum, och att man är flexibel så att man kan hitta bra lösningar. Man måste akta sig för att pruta bort kvalitéer som skapar ett attraktivt boende. Exempel på viktiga faktorer med hänsyn till ekonomin: Minimalt antal trapphus i förhållande till antal lägenheter, utan att tappa kvalitéer i boendet (väderstreck, ljus, avstånd m.m.). Undvik källare. Utnyttja vindar för lägenhetsförråd. Hög utnyttjandegrad. Minimera sekundärytor.

21 20 God standard, hög kvalitet och låg hyra Markparkering insprängd i miljön. Erfarenhetsåterföring, referensprojekt. Stor byggnadsvolym. Uppföljning på arbetsplatsen. Dialog med de som utför arbetet. Respektfullt samarbete mellan olika parter i planeringen. Industriellt tänkande. Fasader och tak kan utföras med stor variation bara man har ett effektivt byggsätt bakom. Ett attraktivt koncept. Vackra hus, ljusa och goda planlösningar och en stark identitet skapar populära områden. Det blir då lätt att hyra ut och man får längre kvarboende vilket ger billigare förvaltning. Materialval Kv. Saftstationen 3 har byggts med gedigna, traditionella material valda efter försiktighetsprincipen. Standarden är mycket god med golv i klinker och trä, tvättmaskin och torktumlare, trapphusdörrar i oljad ek, tegelfasader och generösa balkonger. En beskrivning av utoch invändiga material finns i Bilaga 5. Stadsarkitektkontorets arbete Sockerbruksområdet, Ängelholms kommun Bakgrund Sockerbruket byggdes 1892 och var i drift till och med betkampanjen Fån 1934 degraderades fabriken till en råsaftstation. Efter nedläggning stod området i flera år med sina gamla industribyggnader kvar. I många år pågick diskussionen kring om de gamla byggnaderna gick att använda till annan verksamhet. Dock beviljades rivningslov för de flesta byggnader Områdets oerhört centrala läge i staden, mittemellan järnvägsstationen och centrum, gör det mycket lämpligt för bostäder. På sikt kommer det även bli intressant för en del handel, kontor med flera lämpliga bostadsnära verksamheter. Kommunen upprättade 1990 ett översiktligt Program för Sockerbruksområdet med avsikt att omvandla området från industriområde till bostadsområde. Utifrån programmet anordnades en arkitekttävling som K-konsult vann med förslaget Bruksgårdar. Förslaget genomfördes dock aldrig. Den bebyggelse som senare tillkommit inom området avviker i sin kvartersstruktur och med sina höga hushöjder från det ursprungliga programmet. I det vinnande förslaget ingick även en viss omläggning av gatorna i området, detta har vid senare planläggning valts bort. För en del av Sockerbruksområdet (den del som idag benämns etapp 2) anordnades 1996 Ängelholmshem och Munka Ljungbybyggen parallella uppdrag mellan K-Konsult och Möller Arkitekter.

22 Planeringsprocessen 21 Den sistnämnde vann. Utifrån det förslaget upprättades en detaljplan för den delen av området. Området bebyggdes dock inte vid den tidpunkten. Den del som kom att bebyggas först blev området närmast centrum det s.k. Rundetornsområdet, etapp 1, av Sockerbruksområdet. För den delen togs en detaljplan fram år 1999 och därefter beviljades bygglov i enlighet med planen. Etapp 2 byggdes året efter, år Byggnaderna inom den etappen överensstämde inte med detaljplanen avseende hushöjder och placering. Detaljplaneprogram för Sockerbruksområdet Kommunen ansåg efter etapp 2 att det fanns stora skäl att se över områdets struktur eftersom den bebyggelse som var på väg att växa upp inom området inte överensstämde med det ursprungliga programmet och därför kunde inte fortsatt detaljplaneläggning stödja sig på detta. Ett detaljplaneprogram arbetades fram under 2001 med syftet att skapa förutsättningar för fortsatt exploatering av Socker-

23 22 God standard, hög kvalitet och låg hyra bruksområdet för bostadsändamål, för vårdcentral samt ett huvudstråk för gång och cykeltrafik mellan Nybron och stationsområdet. Parkeringsnorm och exploateringstal var två frågor där exploatörerna och kommunen stundtals hade delade meningar. Exploatörerna ville exploatera mer än kommunen och med färre parkeringsplatser än vad kommunen ansåg var lämpligt. Kommunen ville ha parkering under mark medan exploatörerna ansåg detta ledde till en rejäl fördyring av projektet. Under detaljplaneprogramsarbetet togs en särskild parkeringsutredning fram för att tydliggöra parkeringsbehovet i detta centrumnära läge. Parkeringsnormen stannade då på 0,9 platser per lägenhet. Översynen i övrigt gällde främst bebyggelsestruktur, trafikföring, gång och cykelstråk, parker m.m. Kommunfullmäktige antog detaljplaneprogram för Sockerbruksområdet Detaljplan för Sockerbruket etapp 3 Arbetet med detaljplanen för Sockerbruket etapp 3 startade hösten 2001 parallellt med att arkitekten projekterade byggnaderna. Detaljplanen skräddarsyddes för projektet. Detta har i efterhand visat sig vara olyckligt eftersom alla funktioner inte var tillräckligt utredda i detta tidiga skede. Detaljplanen inrymmer därför inte den förändringsbenägenhet som byggherren senare velat ha. Inom kvarteret har sopfrågan och cykelförvaringen fått förändrade lösningar än i de skisser som fanns under planskedet. Bostadsgårdarna försågs med prickad mark vilket senare visade sig olyckligt med tanke på de nya behov av byggnaderna inne på gårdarna. En lite mer generell planläggning hade varit önskvärd. Kommunfullmäktige antog detaljplanen för etapp 3, ett år efter antagande av programmet. Det får anses vara en relativt snabb process som fungerat smidigt tack vare att kommunen, byggherren, arkitekten och entreprenören kontinuerligt träffats under hela processen. Från kommunens sida har mark- och exploateringschefen, planarkitekten och stadsarkitekten deltagit i arbetet. Bygglov för Sockerbruket etapp 3 Sommaren 2002 lämnade byggnadsnämnden bygglov till byggnationen på Sockerbruket etapp 3. Alla handlingar fanns inte framme till byggnadsnämndens sammanträde i juni utan nämnden delegerade välvilligt ärendet till stadsarkitekten att bevilja lov när ärendet var färdiggranskat och uppfyllde kraven i Plan- och bygglagen. Delegeringen innebar därmed att kommunen inte fördröjde byggstarten mer än nödvändigt. Granskning av bygglovet underlättades av att kommunens tjänstemän funnits med under projekteringen av byggnaderna. Vissa frågor förändrades dock under projekteringstiden. Bygglov beviljades Projektet har varit angeläget för kommunen eftersom man är mån om att ha en kontinuerlig bostadsproduktion och har så haft under hela och 90-talet. Dessa projekt har därför prioriterats framför andra projekt.

LIVSKVALITET ATT HYRA

LIVSKVALITET ATT HYRA LIVSKVALITET ATT HYRA PERSONAL NYPRODUKTION NYA SAMARBETS- FORMER GOD EKONOMI BOSTADS- SOCIALT HYRESGÄSTEN I CENTRUM Bildades: 1942 Antal lägenheter (st): 9 771 (636 069 kvm) HFAB i siffror 2013 Antal

Läs mer

RQ Rätt kvalitet Information om vårt kvalitetssystem

RQ Rätt kvalitet Information om vårt kvalitetssystem 1 av 8 TS-Kvalitetsinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 RQ RQ Rätt kvalitet Information om vårt kvalitetssystem av 8 TS-Kvalitetsinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 1 Inledning Tage & Söners kvalitetsarbete bygger på engagemanget

Läs mer

Bildande av parkeringsbolag

Bildande av parkeringsbolag FÖRSLAG 1(6) Siv Lejefors, koncernjurist 011-15 11 15, 073 030 1955 Kommunfullmäktige Bildande av parkeringsbolag Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att 1. Godkänna att Norrköping Rådhus AB

Läs mer

Bygg i Norrköping. Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015

Bygg i Norrköping. Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015 Bygg i Norrköping Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015 Var med och skapa Norrköping! Byggkranarna syns över stadens hustak. När den här broschyren går i tryck pågår byggnation av drygt

Läs mer

Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö.

Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö. NOP Bygg i Luleå AB Kvalitets- och miljöpolicy 1. Kvalitet Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö.

Läs mer

Norra Länna industriområde, upphandling av entreprenad för gatuutbyggnad och markberedning av kvartersmark

Norra Länna industriområde, upphandling av entreprenad för gatuutbyggnad och markberedning av kvartersmark KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DIARIENR 2014-12-03 KS-2014/1557.183 1 (3) HANDLÄGGARE Helena Sundström helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Norra Länna industriområde, upphandling

Läs mer

Minnet bästa läget centralt på Väster

Minnet bästa läget centralt på Väster Minnet bästa läget centralt på Väster Stadsdelen Väster från ovan. Från Minnet tar du dig snabbt in till city. Lummigt och lugnt på Regementsgatan. Nytt boende i gammal stadsdel I utkanten av Väster, med

Läs mer

ÅRETS BYGGEN 2003 MANNAGRYNSKVARNEN

ÅRETS BYGGEN 2003 MANNAGRYNSKVARNEN 72 BOSTAD NACKA Jurymotivering: Den funkisinspirerade Mannagrynskvarnen vid inloppet till Stockholms hamn givetvir q-märkt har förvandlats till ett flerbostadshus. Dock utan att den rustika fabriksmiljön

Läs mer

FCAB KVALITETSSYSTEM. Projektledning och kvalitetssäkring

FCAB KVALITETSSYSTEM. Projektledning och kvalitetssäkring Projektledning och kvalitetssäkring KVALITETSSYSTEM Kvalitetssäkring ingår som en naturlig del i FC. AB:s arbetsmodell. FC. AB:s arbetsmodell är väl dokumenterad och används för alla delar av utvecklingskedjan.

Läs mer

JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN

JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN INTERIÖR Lägenheterna är modernt designade med öppen planlösning, stora ljusinsläpp och generösa balkonger och uteplatser. Färgskalan

Läs mer

Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning?

Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning? Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning? Den här broschyren vänder sig till dig som har ett arbetsmiljöansvar inom bygg- och anläggning. Här kan du läsa om vad som behöver göras under olika skeden

Läs mer

Praktikrapport. Ingenjörsinriktad yrkesträning. Olof Rydman. Allbygg i Höganäs AB. Annika Mårtensson

Praktikrapport. Ingenjörsinriktad yrkesträning. Olof Rydman. Allbygg i Höganäs AB. Annika Mårtensson Praktikrapport Kurs: Ingenjörsinriktad yrkesträning Namn: Olof Rydman Företag: Allbygg i Höganäs AB Handledare: Annika Mårtensson Presentation av företaget Allbygg i Höganäs AB är ett byggföretag som huvudsakligen

Läs mer

Utopia. KomBo - nytänkande kollektivboende medel i kampen mot bostadsbristen

Utopia. KomBo - nytänkande kollektivboende medel i kampen mot bostadsbristen KomBo - nytänkande kollektivboende medel i kampen mot bostadsbristen KomBo är ett koncept för modernt kollektivboende framtaget av Järntorget och Arkitekter. Den 17 juni presenterades ett första förslag

Läs mer

Varför massiva trähus i åtta våningar med passivhusteknik i Växjö? Erik Hallonsten, Vd Hyresbostäder i Växjö AB

Varför massiva trähus i åtta våningar med passivhusteknik i Växjö? Erik Hallonsten, Vd Hyresbostäder i Växjö AB Varför massiva trähus i åtta våningar med passivhusteknik i Växjö? Erik Hallonsten, Vd Hyresbostäder i Växjö AB Hyresbostäder i Växjö AB Äger och förvaltar» bostäder till en yta av 261 870 m 2 fördelade

Läs mer

INSTRUMENT- FABRIKEN

INSTRUMENT- FABRIKEN KONTOR LAGER Projekt INSTRUMENT- FABRIKEN 12-4000m 2 NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett expansivt och centralt område med goda kommunikationer - till mycket konkurrenskraftiga

Läs mer

Dalgången. Nockebyhov

Dalgången. Nockebyhov Dalgången Nockebyhov Trivsamt i Nockebyhov Nockebyhov är en trivsam stadsdel i Bromma. Området ligger attraktivt beläget mellan Mälarens strand och Judarskogen vilket ger närhet till såväl naturreservat

Läs mer

Byggprojektet VICTORIA. Kungsgatan 11 15 Örebro City. Bofakta

Byggprojektet VICTORIA. Kungsgatan 11 15 Örebro City. Bofakta Byggprojektet VICTORIA Kungsgatan 11 15 Örebro City Bofakta Objektfakta Upplåtelseform Byggherre Entreprenör Arkitekt Inflyttning Hyror Intresseanmälan och frågor Lägenheter Butikslokaler Garage Hyresrätt

Läs mer

VAD BORDE BYGGHERREN KRÄVA AV KONSULTER?

VAD BORDE BYGGHERREN KRÄVA AV KONSULTER? Serien - Byggherrens betydelse Hur konsulterna vill utveckla byggsektorn i samarbete med byggherrarna VAD BORDE BYGGHERREN KRÄVA AV KONSULTER? Seminarium 25 september 2003 LILJEWALL arkitekter ab Göteborgsregionens

Läs mer

Kontrollansvarig. Byggherrens stöd vid projektering och byggande. www.karf.se

Kontrollansvarig. Byggherrens stöd vid projektering och byggande. www.karf.se Kontrollansvarig Byggherrens stöd vid projektering och byggande www.karf.se 1 I denna broschyr avser Kontrollansvarig och Kontrollplan de begrepp som finns reglerade i Plan- och bygglagen, PBL (kap10 9,

Läs mer

VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL

VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL Anna Stjärnkvist Trafikplanerare Stadsbyggnadskontoret, Malmö December 2013 INFRASTRUKTUR Kv. Fullriggaren är lokaliserat

Läs mer

Information om vårt miljöledningssystem

Information om vårt miljöledningssystem 1 av 8 TS-Miljöinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 Information om vårt miljöledningssystem av 8 TS-Miljöinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 1 Inledning Tage & Söners miljöarbete bygger på engagemanget hos våra kunniga medarbetare

Läs mer

HUS FÖR ENTREPRENADER & OBJEKT FLERFAMILJSHUS RADHUS VILLOR SENIORBOENDE

HUS FÖR ENTREPRENADER & OBJEKT FLERFAMILJSHUS RADHUS VILLOR SENIORBOENDE ETT HEM FÖR LIVET HUS FÖR ENTREPRENADER & OBJEKT FLERFAMILJSHUS RADHUS VILLOR SENIORBOENDE Mockfjärdhus ett hem för livet Med stolthet presenterar vi här en serie hus skapade speciellt för entreprenader

Läs mer

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail. Brf Reveljen 1 & 11 Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.com Mäklarinformation version 150701 På föreningens hemsida

Läs mer

Ramavtal för flerbostadshus på fast pris. Petter Jurdell. Enhetschef Fastighetsutveckling

Ramavtal för flerbostadshus på fast pris. Petter Jurdell. Enhetschef Fastighetsutveckling Ramavtal för flerbostadshus på fast pris Petter Jurdell Enhetschef Fastighetsutveckling Problem Problem Minskade möjligheter att bygga bostäder men framförallt hyresrätter Varför byggs så få hyresrätter

Läs mer

Välkommen till Sigfridsvägen 21

Välkommen till Sigfridsvägen 21 Välkommen till Sigfridsvägen 21 Ett modernt boende med klassisk Ta chansen att bo i det vackra Q-märkta huset från 1935 på Sigfridsområdet. De klassiska detaljerna är väl bevarade, samtidigt som lägenheterna

Läs mer

Parkeringsnorm för Eslövs kommun

Parkeringsnorm för Eslövs kommun December 2013 1 INNEHÅLL INLEDNING 3 NULÄGES BESKRIVNING 4 Ansvar Bilinnehav Zonindelning PARKERINGSNORM FÖR CYKEL 5 PARKERINGSNORM FÖR BIL 6 FÖRVÄNTADE KONSEKVENSER 7 PARKERINGSNORM: TABELLER 8 Parkeringsnorm

Läs mer

JÄMFÖRELSE BYGGKOSTNADER I DALARNA. Ett projekt i ByggDialog Dalarnas Bostadsgrupp

JÄMFÖRELSE BYGGKOSTNADER I DALARNA. Ett projekt i ByggDialog Dalarnas Bostadsgrupp JÄMFÖRELSE BYGGKOSTNADER I DALARNA Ett projekt i ByggDialog Dalarnas Bostadsgrupp Jämförelseobjekt 1. Vitsippan, Falun 54 lgh 2. Brigaden, Falun 89 lgh 3. Trädgården, Leksand 17 lgh 4. Gruvriset, Falun

Läs mer

Marktilldelning av bostäder inom Linköping kommun

Marktilldelning av bostäder inom Linköping kommun Marktilldelning av bostäder inom Linköping kommun Antagen av Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden 2010-05-26 M a r k t i l l d e l n i n g a v b o s t ä d e r i n o m L i n k ö p i n g k o m m u n Innehållsförteckning

Läs mer

Här är några av frågorna som diskuterades på mötet och svaren på dessa.

Här är några av frågorna som diskuterades på mötet och svaren på dessa. Oktober 2013 Till dig som bor på Mariehemsvägen 7 E Frågor och svar från informationsmötet Tisdag 1 oktober hölls ett informationsmöte för dig som bor på Mariehemsvägen 7 E. På mötet deltog representanter

Läs mer

Inbjudan till MARKANVISNING. KV. SKÄRVET, västra delen VÄXJÖ STAD

Inbjudan till MARKANVISNING. KV. SKÄRVET, västra delen VÄXJÖ STAD Inbjudan till MARKANVISNING KV. SKÄRVET, västra delen VÄXJÖ STAD INNEHÅLL BAKGRUND 3 MÅLSÄTTNING FÖR OMRÅDETS INNEHÅLL 5 GESTALTNINGSPRINCIPER 6 FÖRUTSÄTTNINGAR 6 MARKANVISNING 7 KONTAKT 9 BAKGRUND Bäckaslöv

Läs mer

Mindre industribyggnader bygg din verksamhet på betong

Mindre industribyggnader bygg din verksamhet på betong Mindre industribyggnader bygg din verksamhet på betong Abetong mer än betongelement Önskar du en mindre industribyggnad som är unik och anpassad efter dina önskemål men ändå till priset av en standardbyggnad?

Läs mer

Organisation och upphandling av byggprojekt. Construction Management

Organisation och upphandling av byggprojekt. Construction Management Organisation och upphandling av byggprojekt Varför Organisation? Att mål kan uppnås effektivare genom samarbete mellan individer än genom individuella ansträngningar (synergieffekt) Organisation Ett antal

Läs mer

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Datum Diarienummer Brita Christiansen 2012-01-30 2012/20181-1 fd diarienummer: PLA 11/20039-1 Tjänsteskrivelse Planbesked Plan- och byggnadsnämnden Detaljplan

Läs mer

Välkommen hem. Din guide i din byggprocess

Välkommen hem. Din guide i din byggprocess Välkommen hem Din guide i din byggprocess l J f H Välkommen till Berg! Varmt välkommen till oss på miljö- och byggenheten i Bergs kommun. Vi finns här för att hjälpa dej i ditt byggprojekt. En del av vårt

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING I VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGNA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-06-07, 105

RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING I VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGNA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-06-07, 105 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING I VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGNA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-06-07, 105 Markanvisning innebär en rätt för byggherren att efter godkänt markanvisningsavtal

Läs mer

Remissversion av Parkeringsnorm för Helsingborg Härmed översändes remissversionen av parkeringsnorm för kännedom och synpunkter.

Remissversion av Parkeringsnorm för Helsingborg Härmed översändes remissversionen av parkeringsnorm för kännedom och synpunkter. Helsingborg 5 mars 2007 Enligt sändlista (VGV) Remissversion av Parkeringsnorm för Helsingborg Härmed översändes remissversionen av parkeringsnorm för kännedom och synpunkter. Den nu gällande parkeringsnormen

Läs mer

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör:

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör: 1 LAGA KRAFT HANDLING Enkelt planförfarande Tillägg till detaljplanen Funäsdalen 16:47 m.fl. Hamra 1 gällande avstyckade fastigheten Funäsdalen 16:149, Hamra, Tänndalen, Härjedalens kommun, Jämtlands län.

Läs mer

Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03

Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03 ) 1 (5) Presskontakt: Nina Gregoriusson, informatör Båstads kommun, 0431-777 20, 070 858 77 20 PRESSMEDDELANDE 2010-03-05 Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03 Komplettering till informationen

Läs mer

Överprövning av beslut att anta detaljplan för Örsjö 1:63, Skurups kommun

Överprövning av beslut att anta detaljplan för Örsjö 1:63, Skurups kommun asdf BESLUT 1(5) 2012-09-26 Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Enheten för samhällsplanering Anna-Mary Foltýn 040-25 27 21 Kommunfullmäktige Skurups kommun 274 80 Skurup Överprövning av beslut att

Läs mer

Bo med Fastighets AB Balder i Nynäshamn

Bo med Fastighets AB Balder i Nynäshamn Bo med Fastighets AB Balder i Nynäshamn Arkitektritade hus på bästa adress I kvarteret Loket i Nynäshamn växer ett attraktivt bostadsområde fram. Nära natur, havsbad och bara ett stenkast från pendeltågssstationen

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

AB Helsingborgshem. Agenda

AB Helsingborgshem. Agenda AB Helsingborgshem AB Helsingborgshem Agenda 1. Våra åtaganden 2. Generella implementeringspunkter 3. Kv Turkiet (Portalen) 4. Parkkvarteret 5. Björka/Ödåkra 6. Individuellt Mätsystem 7. Fotokollage över

Läs mer

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010 Haninge kommun Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Syfte och avgränsning...2 2. Bakgrund och

Läs mer

Kvalitetsplanering 8.1

Kvalitetsplanering 8.1 8.1 - Planering av kvalité, miljö och arbetsmiljö Mål: Att identifiera kvalitémiljö-, och arbetsmiljökraven för projektet och bestämma hur de skall uppfyllas. Indata: Angivna mål, policy ritningar, beskrivning

Läs mer

Kvarteret Bleckslagaren, Sävsjö. Ett grönt CENTRUM boende Moderna lägenheter med närhet till service och handel

Kvarteret Bleckslagaren, Sävsjö. Ett grönt CENTRUM boende Moderna lägenheter med närhet till service och handel Kvarteret Bleckslagaren, Sävsjö Ett grönt CENTRUM boende Moderna lägenheter med närhet till service och handel Vill Du bo mitt i centrum? Sävebo, det kommunala bostadsbolaget, bygger nytt i Sävsjö! Centralt

Läs mer

Utredning Kommunalt parkeringsbolag

Utredning Kommunalt parkeringsbolag TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Datum Diarienummer 2013-11-04 KS 2013/516 1 (5) Utredare Mats Åstrand 0410-733618, 0734 422949 mats.astrand@trelleborg.se Utredning Kommunalt parkeringsbolag Ärendebeskrivning

Läs mer

Det är vanligt i dag att antalet underleverantörer ökar till en ganska lång kedja vilket medför svårigheter med uppföljning inom projektet.

Det är vanligt i dag att antalet underleverantörer ökar till en ganska lång kedja vilket medför svårigheter med uppföljning inom projektet. Sida 1 (7) Föreläsningsanteckningar Må970929 Upphandling (Gunnar Selin) Upphandling har i dag delegerats ner till en låg nivå inom stora företag. Tidigare hade -före tagen staber som skötte upphandlingen

Läs mer

AB Ronnebyhus Vår affärsidé är: Vår vision: Fastighetsförsäljning Ronneby och Kallinge

AB Ronnebyhus Vår affärsidé är: Vår vision: Fastighetsförsäljning Ronneby och Kallinge Ernst 1 och Ernst 7 Mitt i centrum av Ronneby finns kvarteret Ernst. Ernst består av en blandning av gamla pittoreska träbyggnader med mysig charm och 1980- tals byggnader i tegel med modernt stuk. En

Läs mer

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea Attefallsåtgärder Från den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen så att fler åtgärder blev bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus. Allt som tidigare var tillåtet utan bygglov är fortfarande det.

Läs mer

Ekonomiska förutsättningar för byggande av hyresrätt och några exempel. Petter Jurdell. Enhetschef Fastighetsutveckling

Ekonomiska förutsättningar för byggande av hyresrätt och några exempel. Petter Jurdell. Enhetschef Fastighetsutveckling Ekonomiska förutsättningar för byggande av hyresrätt och några exempel Petter Jurdell Enhetschef Fastighetsutveckling Varför byggs så få hyresrätter 1. Hyresrätten skattemässigt missgynnad 2. För lite

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

www.jonsonsbygg.se 1

www.jonsonsbygg.se 1 www.jonsonsbygg.se 1 Din lokala byggare med Vätter bygden som bas. Kompetens från allt inom byggservice till totalentreprenad. Jonsons Byggnads ab har en över femtioårig tradition av att vara en lokal

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

Övergripande ledning av projektet, projektledning, byggherreombud mm. är: Niras Sweden AB (tidigare TP Group Sweden AB).

Övergripande ledning av projektet, projektledning, byggherreombud mm. är: Niras Sweden AB (tidigare TP Group Sweden AB). Uppdragsnr: 10161899 1 (8) RAPPORT KV. KLÄDESFABRIKEN 1, NORRKÖPING 1 Parter och projektets organisation 1.1 Beställare Beställare för projektet är: Etablering i Norrköping AB (ENAB) 1.2 Konsulter Övergripande

Läs mer

Bakgrund. Tidigare SABO tävlingar har renderat i ca 1 400 lägenheter

Bakgrund. Tidigare SABO tävlingar har renderat i ca 1 400 lägenheter Petter Jurdell Bakgrund Behov av nyproduktion till rimlig prisnivå Behov av mindre infill-projekt, nyttjar redan utbyggd infrastruktur Del av vårt långsiktiga arbete för att produktutveckla produktionsmetoder

Läs mer

Släggan 10 Peder Holmsgatan 3 och 5, Ronneby

Släggan 10 Peder Holmsgatan 3 och 5, Ronneby Peder Holmsgatan 3 och 5, Ronneby Med ett centralt läge i Ronneby, men ändå på en lugn gata ligger detta omsorgsboende som i dagsläget hyrs ut till kommunen genom blockavtal. Huset är nyligen helrenoverat

Läs mer

Ett byggföretag i tiden

Ett byggföretag i tiden Ett byggföretag i tiden Vår vision K360 tänker ständigt nytt, bygger förtroenden och överträffar kundens förväntningar, för att skapa framgång och bidra till en bättre värld. Våra kärnvärden Nytänkande

Läs mer

Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49 och Tröinge 6:75. KS 2014-396

Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49 och Tröinge 6:75. KS 2014-396 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-11-11 328 Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49

Läs mer

Projektredovisning Arkitekttävling i Burlöv

Projektredovisning Arkitekttävling i Burlöv Projektredovisning Arkitekttävling i Burlöv Bebyggelse av bostäder för äldre vid Kronetorps Gård i Burlövs kommun Mona Svensson Kommunstyrelsen, planeringsavdelningen Innehåll Förord...3 Sammanfattning/resultat...3

Läs mer

Brf Stadsträdgården. Skönt modernt boende för ett aktivt liv. Bofakta

Brf Stadsträdgården. Skönt modernt boende för ett aktivt liv. Bofakta Brf Stadsträdgården Skönt modernt boende för ett aktivt liv Bofakta Innehåll Situationsplan... 3 Våningsplan Vindsvåning och våning 2 5... 4 Våning 1 och källarplan... 5 Planritningar 2 rum och kök...

Läs mer

Planering av projektets organisation 9.1

Planering av projektets organisation 9.1 Planering av projektets organisation 9.1 Mål: Att identifiera arbetsuppgifter, roller och ansvar. Indata: Tid- och resursplaner, målbeskrivning och kodplan. Utdata: Organisationsplan med roller och ansvarsfördelning.

Läs mer

STORA RAMAVTAL I BYGGSEKTORN. Föredrag Upphandling 24 24 april 2013. Advokat John Hane Foyen Advokatfirma

STORA RAMAVTAL I BYGGSEKTORN. Föredrag Upphandling 24 24 april 2013. Advokat John Hane Foyen Advokatfirma STORA RAMAVTAL I BYGGSEKTORN Föredrag Upphandling 24 24 april 2013 Advokat John Hane Foyen Advokatfirma 1 Ramavtal före 2008 Ingen rangordning Favoriten? Okänd volym Löpande underhåll Mindre om- och tillbyggnader

Läs mer

Upphandling för arbetsmetod strategisk partnering Startbesked

Upphandling för arbetsmetod strategisk partnering Startbesked 2015-03-04 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2015/142-050 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Upphandling för arbetsmetod strategisk partnering Startbesked Förslag till beslut Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott

Läs mer

Låsning av slutkostnad 100 % 80 % Ingångsvärd e. Minimikrav. Skeden. Program

Låsning av slutkostnad 100 % 80 % Ingångsvärd e. Minimikrav. Skeden. Program Produktionskalkyl Låsning av slutkostnad 100 % 80 % Ingångsvärd e Minimikrav Program Projektering Produktion Skeden Utredning Program Projektering Söka ram Låsa ram Hålla ram Hålla Ram Konsten att hålla

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet AB Kristianstadsbyggen Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

Instrumentfabriken [ 200-4 000 m²]

Instrumentfabriken [ 200-4 000 m²] KONTOR OCH SHOWROOM PROJEKT Instrumentfabriken [ 200-4 000 m²] NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett mycket expansivt och centralt område med goda kommunikationer. Under 1940-, 50-

Läs mer

efem arkitektkontor ab

efem arkitektkontor ab HERRGÅRDSBACKEN FLODA Sävespången Det sägs att man förr var tvungen att ta av mössan vid Floda Portar. På ett likande sätt skall de nya byggnaderna trappa ner och huka sig hövligt, för att inte störa viktiga

Läs mer

EXAMENSARBETE. Från kalkyl och inköp till platschef. Robin Antfolk 2014. Högskoleexamen Bygg och anläggning

EXAMENSARBETE. Från kalkyl och inköp till platschef. Robin Antfolk 2014. Högskoleexamen Bygg och anläggning EXAMENSARBETE Från kalkyl och inköp till platschef Robin Antfolk 2014 Högskoleexamen Bygg och anläggning Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Från kalkyl och inköp

Läs mer

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail. Brf Reveljen 1 & 11 Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.com Mäklarinformation version 150110 På föreningens hemsida

Läs mer

Dags att välja lägenhet

Dags att välja lägenhet Önneröd Dags att välja lägenhet För en tid sedan anmälde du ditt intresse till Härryda kommun för vårt nybyggnadsprojekt i Önneröd, Landvetter, där vi bygger 30 lägenheter enligt IKEA och Skanskas gemensamma

Läs mer

Erfarenheter från ett renoveringsprojekt

Erfarenheter från ett renoveringsprojekt Erfarenheter från ett renoveringsprojekt Arne Elmroth Professor em. i Byggnadsfysik Brf. Storuven, Rekorderlig Renovering Åtgärder som genomförts 1. Ny takvåning på en av byggnaderna med energieffektiv

Läs mer

Byggherrarnas syn på takras. Mats Björs, vd Byggherrarna

Byggherrarnas syn på takras. Mats Björs, vd Byggherrarna Byggherrarnas syn på takras Mats Björs, vd Byggherrarna Definition iti av byggherre Enligt PBL: Den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivnings- eller markarbeten Enligt Byggherrarna:

Läs mer

Hinseblick, Karlshamn

Hinseblick, Karlshamn Boverket Byggkostnadsforum Hinseblick, Karlshamn Prisvärda lägenheter med prefabricering och utländskt byggmaterial Hinseblick, Karlshamn Prisvärda lägenheter med prefabricering och utländskt byggmaterial

Läs mer

Detaljplan för Blåklockan mm Planbeskrivning 1(4) ANTAGANDEHANDLING

Detaljplan för Blåklockan mm Planbeskrivning 1(4) ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Blåklockan mm Planbeskrivning 1(4) Detaljplan för Blåklockan mm inom Prästängen, Arvika kommun PLANBESKRIVNING Handlingar Planen omfattar följande handlingar: 1. Planbeskrivning 2. Genomförandebeskrivning

Läs mer

Kvarteret Krukmakaren rum för livet i ditt första boende

Kvarteret Krukmakaren rum för livet i ditt första boende Kvarteret Krukmakaren rum för livet i ditt första boende Staden växer och EHB växer tillsammans med den. Nu förvandlar vi lokalerna i gamla Folkets hus till billiga lägenheter för kommunens unga. Så här

Läs mer

DETALJPLAN FÖR YNGSHYTTAN 1:216 (MALMGÅRDEN I PERSBERG) Filipstads kommun, Värmlands län ANTAGANDEHANDLING

DETALJPLAN FÖR YNGSHYTTAN 1:216 (MALMGÅRDEN I PERSBERG) Filipstads kommun, Värmlands län ANTAGANDEHANDLING ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR YNGSHYTTAN 1:216 (MALMGÅRDEN I PERSBERG) Filipstads kommun, Värmlands län Upprättad av WSP Samhällsbyggnad, 2012-06-26 Beställare: Filipstads kommun Konsult: WSP Samhällsbyggnad,

Läs mer

Markanvisningens ABC i Stockholms stad

Markanvisningens ABC i Stockholms stad Markanvisningspolicy Markanvisningens ABC i Stockholms stad STocKHOLM Växer Stockholms stad har en långsiktig vision för utvecklingen fram till år 2030, den nya översiktsplanen är en vägledning för hur

Läs mer

Kalleberga 13:8 Södermarksvägen 5 A-P, Kallinge

Kalleberga 13:8 Södermarksvägen 5 A-P, Kallinge Södermarksvägen 5 A-P, Kallinge 14 stycken trevliga lägenheter i radhusmiljö, tre byggnader. Välj mellan 2 eller 3 rum och kök, carport till varje lägenhet. Byggt 1989 med 1 km till Kallinge centrum och

Läs mer

Fastigheten. Agne 16. Köping Kommun

Fastigheten. Agne 16. Köping Kommun Fastigheten Agne 16 Köping Kommun Sammanfattning Agne 16 Fastighetsbeteckning Agne 16 Kommun Köping Adress Scheelegatan 25 Upplåtelseform Äganderätt Lagfaren ägare Nb Nordiska Byggsystem AB Byggår 1943

Läs mer

INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1

INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1 2015-04-23 1(7) INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1 Till tjänsteutlåtande avseende Projekt: Nya Hallsta förskola Om- och tillbyggnad av fastighet på Magistervägen i Hallstavik till en förskola med 6 avdelningar.

Läs mer

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen LAGA KRAFTHANDLING Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen Hanviken

Läs mer

Hela byggprocessen. verktyg för att säkerställa att byggprojekten utförs så. effektivt som möjligt och uppfyller samtliga ställda mål.

Hela byggprocessen. verktyg för att säkerställa att byggprojekten utförs så. effektivt som möjligt och uppfyller samtliga ställda mål. Byggprocessen På Higabgruppen värderar vi kundnytta och långsiktighet högt och vi vill bygga och förvalta fastigheter som erbjuder god kvalitet och god funktion för kunden. Hela byggprocessen Kostnader

Läs mer

Specialister på fasader

Specialister på fasader Specialister på fasader Vi levererar fasadlösningar som håller Intermur är ett av sydvästra Skånes största mur- och putsföretag och anlitas av fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar, byggföretag, kommuner,

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga:

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga: 1 Titel / Kapitelrubrik ANBUDSFORMULÄR Handling 7 Handläggare Susanna Björklöf Status Förfrågningsunderlag Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder Projektnummer Datum 2012-01-23

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4 Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014 Innehåll. 1. Objekt 2 2. Syfte och omfattning 3 3. Underlag 3 4. Tidigare renoveringar 4 5. Kortfattad byggnadsbeskrivning 4 6. Underhållsbehov och avsättning

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Rinnbovägen 31

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Rinnbovägen 31 Län Skåne Gatuadress Kommun Kävlinge Storlek 3 rum (2 sovrum) / 77,5 m² Område Rinnbo Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Området känns lugnt och tryggt. Det finns både grönområden med vackra promenadstråk

Läs mer

1-2015. Radhus i Trelleborg Sid 6

1-2015. Radhus i Trelleborg Sid 6 Objektivt 1-2015 Kvarteret Dammhagen, Lund Sid 2 Interiör studentlägenhet Sid 3 Radhus i Trelleborg Sid 6 Fotograf: Emilia Ahlgren 2 Standarden på lägenheterna är god och funktionell, med vitmålade väggar,

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar

UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar Tillägg till detaljplan fastställd 28 juli 1916, Kvarteret Kärnan Ändring av stadsplan för Vaggeryds Municipalsamhälle Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar För området

Läs mer

Konsekvensutredning. Boverket föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration av byggnader, BED 5

Konsekvensutredning. Boverket föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration av byggnader, BED 5 Konsekvensutredning Boverket föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration av byggnader, BED 5 Boverket juli 2012 Titel: Konsekvensutredning Boverket föreskrifter

Läs mer

Kyrkvägen 51. www.hemverket.se - Sida 1 av 6

Kyrkvägen 51. www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Län Jämtland Gatuadress Kommun Strömsund Storlek 10.0 rum (4 sovrum) / 385 m² Område Backe Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning En charmig gammal gård bestående

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

LCC-analyser som beslutsunderlag i praktiken - en fallstudie av ett flerbostadshus.

LCC-analyser som beslutsunderlag i praktiken - en fallstudie av ett flerbostadshus. LCC-analyser som beslutsunderlag i praktiken - en fallstudie av ett flerbostadshus. Författare: Daniel Ryman, Lunds Tekniska Högskola. Fokus på livscykelkostnader Debatten i media om långsiktigt hållbart

Läs mer

Markpolicy och markanvisningspolicy - för Stenungsunds kommun

Markpolicy och markanvisningspolicy - för Stenungsunds kommun Markpolicy och markanvisningspolicy - för Stenungsunds kommun 12-03-06 1 Markpolicy och markanvisningspolicy.... 3 1.1 Övergripande syfte... 3 1.1.1 Allmänt om kommunal markreserv... 3 2 Politiska inriktningsmål...

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Furutorpsgatan 28

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Furutorpsgatan 28 Län Skåne Gatuadress Kommun Helsingborg Storlek 3.0 rum / 79.5 m² Område Söder Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Nu har du möjlighet att förvärva denna

Läs mer

Bostadsfrågan måste få rätt prioritet

Bostadsfrågan måste få rätt prioritet Bostadsfrågan måste få rätt prioritet Jesper Göransson, VD och koncernchef Peab BYGGBRANSCHENS VALSEMINARIUM 5 SEPTEMBER 2014 Senaste årens debatt En skev debatt som handlat om: Hushållens skuldsättning

Läs mer

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson Diarienummer PBN 2008/0008 214 Detaljplan för SKOGSHÖJD, SÄTILA 2:90 M FL, Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och

Läs mer

KVALITETSSYSTEM SS ISO 9001 KONSULTER I SAMVERKAN

KVALITETSSYSTEM SS ISO 9001 KONSULTER I SAMVERKAN KVALITETSSYSTEM SS ISO 9001 KONSULTER I SAMVERKAN copyright Ateljé Arkitekten, tel 0511-108 28 Gäller fr o m 1996-01-01 Senaste översyn 2002-09-21 0. Orientering 1. Omfattning och tillämpning 2. Referenser

Läs mer

Med rätt kunskap kommer man långt.

Med rätt kunskap kommer man långt. PRODUKTION Med rätt kunskap kommer man långt. Har du egna byggprodukter att utveckla eller legotillverka? Vänd dig med förtroende till Arqdesign Produktion! Vi vet hur viktigt det är att allt material

Läs mer

Bättre kvalitet med arkitekt som byggherre?

Bättre kvalitet med arkitekt som byggherre? Bättre kvalitet med arkitekt som byggherre? Vi vill fördjupa oss i ämnet för att undersöka om man genom att vara både arkitekt och byggherre kan uppnå en arkitektur med högre kvalité. I sådant fall på

Läs mer