Regress Indrivning. Momsavlyft Bilförmån. Effektiv ränta Konsignation. Annuitet Marginal. Kreditkostnad Prisbasbelopp. Geldenär Förtidslösen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regress Indrivning. Momsavlyft Bilförmån. Effektiv ränta Konsignation. Annuitet Marginal. Kreditkostnad Prisbasbelopp. Geldenär Förtidslösen"

Transkript

1 Rak amortering Regress Indrivning Momsavlyft Bilförmån Effektiv ränta Konsignation Annuitet Marginal Kreditkostnad Prisbasbelopp Geldenär Förtidslösen Kundränta Ordlista Finanstermer. Ingångsvärde Ramavtal Nettning Leasingobjekt Förmånsvärde Prisbasbelopp Blancolån Borgenär Leasetagare Förfallodag Kreditkostnad Effektiv ränta Konkurs Räntebas

2 ORDLISTA DEFINITION Allmänna ränteläget Amortering Annuitet Attest Avgift Avi Avskrivning Avtal Bankdag Basränta Betalning Betalningsföreläggande Betalningsperiod Bilförmån Billån Billån Plus+ Bilpark Blancolån Bonus Borgen En form av ränteberäkning utan bindning till någon definierad räntebas Avbetalning på skuld Betalningsplan med lika stora betalningar under kontraktets tid Godkännande Ersättning för utförd tjänst Kundens betalningsunderlag Minskning av en tillgångs bokförda värde En överenskommelse mellan två eller flera parter Dag då svenska banker har öppet En jämförelseränta som styr vår räntesättning Avisering inklusive amortering, ränta och avgifter Förenklat rättegångsförfarande för fastställande av en skuld Hur ofta man amorterar på ett lån eller betalar sin leasingavgift Det värde som en anställd med tjänstebil ska ta upp till beskattning Avbetalningskontrakt där vi har äganderättsförbehåll tills bilen är slutbetald Vår finansiering i kombination med försäkring och serviceavtal Ett företags totala bilbestånd Lån utan säkerhet En i förväg överenskommen prestationsersättning Åtagande av en person/bolag att ansvara för att en annan fullgör en förpliktelse 2

3 Borgensman Borgenär Brukare Budget CoreView View21 Cost/Income ratio CRM Centrala Bilregistret (CBR) Delgivning Deposition Dröjsmålsränta Earning Assets Effektiv ränta Efterskottsbetalning Lån Extraamortering Faktura Fast ränta Finansbolagens Förening Finansförsäkring Finansiell Leasing Finansieringsgrad FinansNytt Firmatecknare Fullmakt Fullserviceleasing Den person/bolag som går i borgen för någon annan Långivare Den som registreras i Bilregistret som användare av ett leasingobjekt Ekonomisk planering Vårt affärssystem Kostnader dividerat med intäkter. Anger i procent hur stora kostnaderna är för varje intjänad krona Customer Relationship Management, styrning och adminstration av kunder i ett företag Myndighet där bilar i Sverige är registrerade När en handling bevisligen lämnas till den som ska ha den En säkerhet som betalas vid avtalets ingång och återbetalas vid avtalets slut Straffränta som debiteras kund som betalat sina betalningar efter förfallodagen Räntebärande tillgångar, summan av våra leasingavtal och den utlåning till kunder som vi har Kostnad för ett lån per år då ränta och avgifter är inräknade med hänsyn tagen till antal betalningar per år Ränta och amortering betalas i efterskott Inbetalning på lån utöver uppgjord betalningsplan Den avisering som innehåller en säljares anspråk på betalning för sålda varor eller tjänster En fast ränta är bunden under en viss tid och ändras inte under den tiden En intresseförening, vars medlemmar består av svenska kreditmarknadsbolag Fordonsförsäkring som erbjuds i kombination med vår finansiering Leasing där leasetagaren besitter den ekonomiska förmånen och bär den ekonomiska risken förnippat med leasingobjektet Anger i % hur stor andel av sålda nya bilar inom Volkswagen-gruppen som har finansierats hos oss Tidskrift som utges av oss och som distribueras internt samt till våra återförsäljare Fysisk person som med bindande verkan har rätt att teckna en juridisk persons firma Innebär att en person eller bolag ger en annan person rättigheter att vidta vissa åtgärder för dennes räkning Leasingavtal inklusive serviceavtal 3

4 Fysisk person Företagsinteckning Förfallodag Förmånsbil Förmånsvärde Förskottsbetalning Leasing Förtidslösen GAP försäkring Garanterat restvärde Generalagent Goliat Gäldenär Hanteringsbolag Importör Indrivning Ingångsvärde Inkasso Juridisk person Kalkylränta Konkurs Konkursförvaltare Konsignation Konsumentleasing Kontantinsats Kontrakt Kreditbedömning Privatperson Säkerhet i ett företags tillgångar Den dag då en faktura, avi eller skuld förfaller till betalning och pengarna ska finnas hos fordringsägaren Tjänstebil Det värde som beskattas av mottagaren av en förmån. Kan vara bilförmån Ränta och avskrivning som betalas i förskott Slutbetalning av lån innan uppgjord betalningsplan Försäkring som täcker eventuellt underskott mellan restvärde och marknadsvärde på fordonet Någon annan än leasetagaren ansvar för restvärdet vid avtalstidens slut Importör med exklusiv rätt att importera vissa produkter inom ett visst geografiskt område Hanteringssystem hos VGS som administrerar serviceavtal och priser för olika servicenivåer Låntagare, den som har en skuld Servicebolag som t.ex. erbjuder vagnparksadministration Se Generalagent Att med myndighetstvång försöka att få fordringar betalda Kalkylmässigt värde i ett leasingavtal, bilens pris minus eventuell rabatt och särskild leasingavgift Indrivning av icke betalda fordringar Företag eller förening, ej privatperson Den ränta som används vid beräkning av leasing eller lån Rättsligt förfarande för att fördela de tillgångar som återstår när en fysisk eller juridisk person har skulder som överstiger tillgångarna Tar hand om förvaltningen av konkursboet En form av kommissionshandel. Vi köper för återförsäljarens räkning de bilar som återförsäljaren beställt hos importören och vi finansierar återförsäljarens billager Leasing för privatpersoner, operationell leasing Den del av köpeskillingen som du inte lånar till. För konsument gäller lägst 20% av bilens pris En överenskommelse mellan två eller flera parter En analys av en kredittagares återbetalningsförmåga 4

5 Kreditbelopp Kreditgodkännandedag Kreditkostnad Kreditmarkering Kundränta Leasegivare Leasetagare Leasing Leasingavgift Leasingobjekt Leasingspärr Leverantör Låneskydd Marginal Marknadsvärde Medsökande Milfakta Millån Momsavlyft Momssmittade bilar Nettning Netto per månad Nominell ränta Obestånd OCR-nummer Offert Operationell Leasing Kalkylmässigt bilpris minus eventuell rabatt och kontantinsats Den dag då en kreditansökan blivit beviljad Den sammanlagda kostnaden för ett lån inklusive ränta och avgifter Markering i CBR som visar att fordonet har ett har ägarrättsförbehåll Den ränta i % som en kund betalar Den finansierande parten i en leasingaffär Den kund som tecknar ett leasingavtal med oss En hyra av lös egendom under en avtalad tid Den hyra som en leastagare betalar till leasgivaren för nyttjandet av ett leasingobjekt, en leasingavgift innhåller ränta och avskrivning Objektet som leasas. Nästan alltid lös egendom. I vårt fall bilar och verkstadsutrustning Markering i CBR som visar att fordonet ägs av ett finansbolag Den som levererar bilen Försäkring som täcker betalning vid tillfälligt nedsatt betalningsförmåga Skillnad mellan våra upplåningskostnader och den ränta som kund betalar Bilens värde vid ett visst tillfälle på marknaden Vid ett lån den som är medlåntagare Vår produkt för vagnparksadministration Ett lån utan kontantinsats, där arbetsgivaren intygar genom ett milintyg att bilen används huvudsakligen i tjänsten Den del av momsen på leasingavgiften som är avdragsgill Om bilen har ägts av en privatperson är momsen inte längre avdragsgill vid leasing In och utbetalningar som möts på ett konto och som kvittas mot varandra Betalning med hänsyn taget till framtida ränteavdrag Se Kalkylränta Ett företag eller en person är på obestånd om man inte i rätt tid kan betala sina skulder och problemet inte bara är tillfälligt Sifferkombination för automatisk inläsning av en betalning Erbjudande Leasingform där leasegivaren/återförsäljaren bär den ekonomiska risken förknippat med ägandet av leasingobjektet 5

6 Personalbil Personallån PreView Prisbasbelopp Prislån Provision Rak amortering Ramavtal Regress Reservering Restskuld Restvärde Reverslån ReView Risk Cost ROE Ränta Räntebas Ränteförändringar Rörlig ränta Samarbetsavtal SAMS Produkt som erbjuds till företagets anställda, ofta en leasingbil som betalas via brutto eller nettolöneavdrag Produkt som erbjuds till anställda för bilköp med särskilda räntevillkor Vårt försystem för hantering av kontrakt Belopp som årligen fastställs av regeringen, en parameter vid beräkning av bilförmån Varumärkesskyddat namn, där månadsbetalningen är 1% av bilens pris Återförsäljarens marginal vid kundfinansiering som betalas ut löpande till återförsäljaren Betalningsplan där betalningarna innehåller en lika stor del amortering vid varje betalningstillfälle, räntan förändras i takt med att skulden amorteras ner Avtal med större företag som anger gränser inom vilka leasingavtal och bilköp kan ligga Rätt för en person eller företag som blivit tvungen att betala för någon annans räkning att kräva det betalda beloppet Att reservera ett belopp i den ekonomiska redovisningen för en befarad framtida kundförlust Kvarvarande skuld på ett avbetalningskontrakt Kvarvarande restvärde/bokfört värde på ett leasingobjekt Lån som betalas ut till en kund mot ett skuldebrev. Där säkerheten kan vara exempelvis företagsinteckningar eller pantbrev Datalager med alla information som hanteras i View21 Summan av nya reserveringar och konstaterade kreditförluster som vi tidigare inte reserverat för Return on Equity eller avkastning på eget kapital. Bolagets vinst dividerat med det egna kapitalet. Anger hur mycket "ränta" som ägarna får på de pengar de satsat i bolaget. Avkastning på sparade pengar eller utgift för en kredit. Ränta anges normalt i % och på årsbasis Den räntenotering som utgör grunden för räntesättning mot kunden. Räntebas + vår marginal = kundränta Faktisk förändring mellan tidigare ränteavläsningstillfälle Ränta som följer marknadsräntan och som kan ändra sig från dag till dag Avtal mellan oss och återförsäljaren som reglerar villkoren för vårt samarbete VGS webbaserade portal för att bygga och utrusta en bil 6

7 SAMS Finansmodul SCBC 5 år Serviceavgift Serviceavtal Skuldebrev Solidariskt betalningsansvar Stafflad (varierad) avskrivning Statslåneränta STIBOR Subvention Säkerhet Särskild leasingavgift Tjänstebilsinnehavare Uppläggningsavgift Vagnpark Verksamhetsfinansiering Återförsäljare Återköpsavtal Överlåtelse Vårt internetbaserade verktyg för kreditansökningar, kalkylering och avtalshantering Vår referensränta vid fastställande av fast ränta, baserad på statliga säkerställda bostadsobligationer Fast månadskostnad för den nivå av service som kunden tecknat avtal om Avtal som reglerar viss service (och reparationer), och som kan kombineras med finansieringsavtal Skriftligt löfte om återbetalning av en skuld Om flera personer har tecknat samma finansieringsavtal kan borgenären kräva vem som helst av personerna för skulden Betalningplan där amortering eller avskrivning varierar under avtalstiden En referensränta som fastställs av Riksgäldskontoret och som hänvisas till inom skattelagstiftningen STockholm InterBank Offered Rates, bankernas utlåningsränta mellan varann, STIBOR notering finns från dag till år Om återförsäljaren väljer en lägre kundränta än vår utlåningsränta uppstår en negativ marginal = subvention Objekt som kan förfogas av kreditgivaren för att säkerställa återbetalning av en skuld (t.ex. bil vid billån eller pantbrev) Den del av bilens pris som inte finansieras via ett leasingavtal, erläggs som betalning vid leverans och reducerar det kalkylmässiga ingångsvärdet Brukaren av en tjänstebil Avgift som tas ut av kund för nedlagt arbete med att ta fram ett avtal, betalas på första aviseringen Se Bilpark Finansiering för återförsäljarens egna verksamhet exempelvis lagerfordon eller fastighetskrediter Företag som har försäljningskontrakt med generalagent för ett eller flera märken En återförsäljare eller generalagent som förbinder sig att köpa tillbaka bilen till ett i förväg bestämt pris, vid avtalstidens slut Avtal genom vilket en tidigare kontraktsinnehavaras rättigheter och skyldigheter överförs till någon annan 7 Audi Finansiering

Regress Ordlista finanstermer. Momsavlyft Effektiv ränta Konsignation. Annuitet Marginal. Kreditkostnad Prisbasbelopp. Geldenär Förtidslösen

Regress Ordlista finanstermer. Momsavlyft Effektiv ränta Konsignation. Annuitet Marginal. Kreditkostnad Prisbasbelopp. Geldenär Förtidslösen SKODA FINANSIERING Rak amortering Regress Ordlista finanstermer Indrivning Bilförmån Momsavlyft Effektiv ränta Konsignation Annuitet Marginal Kreditkostnad Prisbasbelopp Geldenär Förtidslösen Kundränta

Läs mer

Privat, företaget eller bådadera?

Privat, företaget eller bådadera? Räkna hem. Privat, företaget eller bådadera? Audi Finansiering; så här fungerar det. Vorsprung durch Technik innebär, förutom själva bilarna, att Audi även erbjuder sofistikerade ekonomiska lösningar som

Läs mer

Mars 2013. Volkswagen Finansiering Finansiering Serviceavtal Försäkring

Mars 2013. Volkswagen Finansiering Finansiering Serviceavtal Försäkring Mars 2013 Volkswagen Finansiering Finansiering Serviceavtal Försäkring Finansiering för din Volkswagen är en viktig del av ditt bilköp eller bilinnehav. Den sker på många sätt: genom någon oberoende finansiär,

Läs mer

Varför Porsche Financial Services?

Varför Porsche Financial Services? Varför Porsche Financial Services? Alla bilar finansieras, det sker bara på olika sätt. En del väljer banklån eller belånar sin bostad för att kunna betala bilen kontant. Andra har tillgångar eller sparade

Läs mer

Körglädje med bilägarglädje. Finansiering. Serviceavtal. Försäkring.

Körglädje med bilägarglädje. Finansiering. Serviceavtal. Försäkring. Körglädje med bilägarglädje. Finansiering. Serviceavtal. Försäkring. Alla bilar finansieras. Finansieringen av din Audi är en viktig del av bilköpet. Den sker på många sätt: via oberoende finansiärer,

Läs mer

SEAT FINANSIERING. SEAT Finansiering SEAT Serviceavtal SEAT Försäkring ENJOYNEERING

SEAT FINANSIERING. SEAT Finansiering SEAT Serviceavtal SEAT Försäkring ENJOYNEERING SEAT FINANSIERING Finansieringslösningar för privatperson och företag. SEAT Finansiering SEAT Serviceavtal SEAT Försäkring ENJOYNEERING Alla bilar finansieras. Det sker bara på olika sätt. En del väljer

Läs mer

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration.

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration. Bilförsäkring Konsumentleasing Serviceavtal Leasing Nyckeln till mobilitet Låneskydd Billån Tjänstebil Personalbil Fleet Support Leasing Business Flex Biladministration Konsignation Billån Betalningsadministration

Läs mer

Spara Låna TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Spara Låna TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Spara Låna TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Alla bilar finansieras.

Alla bilar finansieras. Audi Privat. Finansiering. Serviceavtal. Försäkring. Alla bilar finansieras. Finansiering för din Audi är en viktig del av ditt bilköp eller bilinnehav. Den sker på många sätt: genom någon oberoende finansiär,

Läs mer

SIMPLY CLEVER ŠKODA FINANSIERING. Finansiering Serviceavtal Försäkring Förlängd Garanti PRIVAT

SIMPLY CLEVER ŠKODA FINANSIERING. Finansiering Serviceavtal Försäkring Förlängd Garanti PRIVAT SIMPLY CLEVER ŠKODA FINANSIERING Finansiering Serviceavtal Försäkring Förlängd Garanti PRIVAT VAD ÄR ŠKODA CARE Finansiering för din ŠKODA är en viktig del av ditt bilköp eller bilinnehav. Den sker på

Läs mer

SEAT FINANSIERING PRIVAT. Finansiering Serviceavtal Försäkring TECHNOLOGY TO ENJOY

SEAT FINANSIERING PRIVAT. Finansiering Serviceavtal Försäkring TECHNOLOGY TO ENJOY SEAT FINANSIERING Finansiering Serviceavtal Försäkring PRIVAT TECHNOLOGY TO ENJOY ALLA BILAR FINANSIERAS Det sker bara på olika sätt. En del väljer banklån eller belånar bostaden för att kunna betala bilen

Läs mer

KLOK BOKEN. Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi

KLOK BOKEN. Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi KLOK BOKEN Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi lindorff.se Den här boken är producerad av Lindorff Sverige tillsammans med Syre AB. Illustrationerna är gjorda av Helene Gedda och texterna

Läs mer

SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG

SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG Magnus Nilselid, VD SpeedLedger INNEHÅLL Förord...3 5 konkreta tips hur du enklare får kredit hos banken...4-15 Tips nr 1: Ha koll på verksamhet

Läs mer

SBAB Bank Innehåll Eric Perman SBAB:s kontor: Karlstad Stockholm Göteborg Malmö

SBAB Bank Innehåll Eric Perman SBAB:s kontor: Karlstad Stockholm Göteborg Malmö Seniorkapital Innehåll SBAB Bank sid 3 Låneprodukter sid 4 Kreditregler sid 5 Låneprocessen sid 8 Handlingar sid 10 Ränterådgivning sid 11 FAQ sid 12 Kontakt sid 20 Ett samarbete - flera vinnare SBAB Bank

Läs mer

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för I PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för att skriva den gotländska auktionsfirmans fakturor.

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2013-12-05 Innehållsförteckning Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel

Läs mer

LENDIFY AB INVESTERINGSAVTAL

LENDIFY AB INVESTERINGSAVTAL LENDIFY AB INVESTERINGSAVTAL Parter Lendify och Kreditgivaren benämns nedan enskilt Part och gemensamt Parterna Lendify AB, org.nr 556968-1744, Östermalmstorg 1, 114 42 Stockholm ( Lendify ); Kreditgivaren

Läs mer

Attraktivt helhetserbjudande.

Attraktivt helhetserbjudande. Volkswagen Financial Services Finansiering. Försäkring. Mobilitet. Attraktivt helhetserbjudande. Enkelt bilinnehav för dig som privatkund. Privat Februari 2015 Innehåll Nyckeln till mobilitet...3 Finansiering...5

Läs mer

Allmänna villkor för lån hos Lågkostnadsbolaget i Skandinavien AB

Allmänna villkor för lån hos Lågkostnadsbolaget i Skandinavien AB Allmänna villkor för lån hos Lågkostnadsbolaget i Skandinavien AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LÅN Aktuella från 2014-01-01. Version 2014 A Med långivaren avses nedan den inom LÅGKOSTNADSBOLAGET I SKANDINAVIEN

Läs mer

Medlemslån och Medlemskredit

Medlemslån och Medlemskredit Medlemslån och Medlemskredit Som medlem i facket kan du låna tryggt och förmånligt! Medlemslån eller Medlemskredit? Välj rätt utifrån ditt behov. Vad är Medlemslån? När du behöver låna pengar för att renovera

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Då traditionella banker säger Nej! Verkställande direktörens kommentar. Vilka är våra kunder? BlueSteps erbjudande

ÅRSREDOVISNING. Då traditionella banker säger Nej! Verkställande direktörens kommentar. Vilka är våra kunder? BlueSteps erbjudande ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 Verkställande direktörens kommentar Då traditionella banker säger Nej! BlueStep är en engagerad och lösningsorienterad utmanare som erbjuder bostadslån i Sverige

Läs mer

ALLMÄNNA KREDITVILLKOR BOLÅN

ALLMÄNNA KREDITVILLKOR BOLÅN 1. Parter/Definition Kreditgivare: Avida Finans AB, org. nr 556230-9004, eller den som efter en eventuell överlåtelse är innehavare av Kreditavtalet. Kreditavtal: Skuldebrevet jämte vid var tid gällande

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2010-12-10 Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel 1 Tillämpning... 6

Läs mer

SWEDBANK HYPOTEK AB (publ) SEK 150 000 000 000 Program för Medium Term Notes

SWEDBANK HYPOTEK AB (publ) SEK 150 000 000 000 Program för Medium Term Notes Datum för Prospektets offentliggörande: 1 juni Diarienummer: 11-5469 GRUNDPROSPEKT SWEDBANK HYPOTEK AB (publ) SEK 150 000 000 000 Program för Medium Term Notes Detta grundprospekt, ( Prospektet ), är upprättat

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION MERKON_uppdat.150507 8999_ 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer

Läs mer

AFFÄRSJURIDIK. Kompendium i grundläggande lagstiftning för företagsgrundare.

AFFÄRSJURIDIK. Kompendium i grundläggande lagstiftning för företagsgrundare. AFFÄRSJURIDIK Kompendium i grundläggande lagstiftning för företagsgrundare. startaeget.fi och Liselott Berg Ahlroth (1/61) 12.6.2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFFÄRSIDÉN 1 Affärsidé 1.1 Affärsidéns komponenter

Läs mer

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder kronor

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder kronor Detta Grundprospekt är daterat och godkänt den 8 maj 2013 och gäller i 12 månader från denna dag. Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder kronor Ledarbank SEB Emissionsinstitut Danske

Läs mer

Ålandsbanken bostadslån

Ålandsbanken bostadslån Ålandsbanken bostadslån Ålandsbankens bostadslån ger dig rörelsefrihet På Ålandsbanken vet vi hur viktigt det är att du får rätt upplägg på ditt bostadslån. Att köpa lägenhet, hus eller bygga nytt är ett

Läs mer

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag.

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. 2009:2 STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. Starta företag Vägen till ditt företag börjar med viljan att förverkliga

Läs mer

Ansök om Visa Business Card

Ansök om Visa Business Card 1. Fyll i övergripande företagsuppgifter Ansök om Visa Business Card OBLIGATORISKA UPPGIFTER FÖRETAG Företagets /Enskilda Firmans fullständiga namn Utdelningsadress Företagets organisationsnummer Postadress

Läs mer