Lagstiftning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lagstiftning 2014-09-22 2"

Transkript

1

2 Lagstiftning Lag (1936:81) om skuldebrev Konsumentkreditlagen (2010:1846), KkrL Räntelagen (1975:635) Preskriptionslagen (1981:130) 9 kap. 5 och 10 kap HB

3 Terminologi Borgenär - Borgensman Gäldenär Fordran - Skuld Lån eller försträckning Kredit Skuldebrev, förskrivning el. revers

4 Hur uppkommer en skuld/fordran? Inga formkrav avtalslagen gäller Undantag: konsumentkrediter (14 KKrL) Skriftlig handling (som vanligen undertecknas av konsumenten) Kredit= ensidigt betalningsåtagande Bara ett original tillhör kreditgivaren Skälet till utformningen: fordringar går att överlåta

5 Skuldebrev Skuldebrev = en fristående, ensidig utfästelse att betala ett penningbelopp Löpande skuldebrev (11 SkbrL) Orderskuldebrev till X eller order Innehavarskuldebrev till innehavaren Enkelt skuldebrev (26 SkbrL) Ställt till viss man

6 Löpande skuldebrev 1 Till innehavaren betalar undertecknad tio tusen (10 000) kronor jämte 12 % årlig ränta vid anfordran. Lund 11 september 2008 Nina Nilsson

7 Löpande skuldebrev 2 Till Anna Andersson eller order betalar undertecknad vid anfordran tiotusen (10 000) kr jämte 6 % årlig ränta från idag. Svalöv 12 juni 2001 Nina Tulpan

8 Enkelt skuldebrev Till Anna Andersson betalar undertecknad vid anfordran tiotusen (10 000) kr. Ränta ska utgå med 6 % årligen från idag. Svalöv 12 juni 2001 Nina Tulpan

9 Vad ska presteras? Kapital, ränta, ev andra avgifter Räntelagen Löpande ränta, 2 förutsätter avtal! Dröjsmålsränta, 3, 4 och 6 lagstadgad Exempel Kapitalbelopp årig amorteringstid 4 förfallodagar/år 4% ränta

10 Vem ska prestera? Presumtionsregeln - 1 SkbrL Överlåtelse av skuld gäldenärsbyte Kräver borgenärens samtycke Vanligaste exemplet: övertag av lån vid fastighetsköp Flera gäldenärer? Solidariskt ansvariga (2 1 st SkbrL) Regressrätt sinsemellan (2 2st SkbrL)

11 Till vem ska prestation ske? Gäldenärens ansvar att betala till rätt borgenär Presumtion: innehavare av skuldebrev = rätt borgenär Överlåtelse av fordran cession Kräver EJ gäldenärens samtycke Nytt skuldebrev upprättas inte Vanligaste exemplet: köp på avbetalning, fordran överlåts av säljaren till bank Flera borgenärer betalning till var och en

12 När/var ska prestation ske? Betalning ska ske i B:s bostad eller affärslokal (3 SkbrL) Betalning ska ske efter B:s anfordran, eller när G själv vill betala (5 SkbrL) (Båda bestämmelser, liksom resten av SkbrL, är dispositiva!)

13 Preskriptionslagen (1981:130) Huvudregel: 10 år efter tillkomsten (2 1 st) Undantag: 3 år för konsumentfordringar (2 2 st) Preskriptionsavbrott (5 ) Betalar, erkänner betalningsskyldighet Räkning, påminnelse B väcker talan om betalning

14 Konsumentkreditlagen (2010:1846) Skyddsregler till förmån för konsument Informationsskyldighet för NI(kreditgivare) Dokumentationskrav Betalningsplan Ångerrätt Förbud mot löpande fordringshandlingar vid kreditköp

15 KkrL, forts Ändrad, konsumentkreditlag (2010:1846) OBS! Övergångsbestämmelser! Båda lagarna kan tillämpas beror på när avtal ingåtts Brytpunkt 1 januari 2011 HR Gamla lagen gäller för avtal som ingåtts innan Und; gamla avtal med obestämd löptid vissa i nya lagen gäller

16 KkrL 5 avtalsvillkor till nackdel för konsument utan verkan (tidigare 4 ) 6 god kreditgivningssed (tid. 5 ) 7-8 informationskrav (tid.6-8 ) 12 kreditprövning (tid. 5 a )

17 KkrL 8 bl a effektiv ränta ska anges (tid. 6 ) 14 dokumentationskrav (tid. 9 ) bestämmelser räntan och hur denna kan ändras (tid ) Ångerrätt! 21 ff 32 ff Bestämmelser ang. uppsägning/ förtida inlösen (tid. 20 ff)

18 Om G inte vill eller kan betala Dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) Påminnelser Inkassolag (1974:182) Lag (1990:746 om betalningsföreläggande och handräckning Ansöka om stämning vid tingsrätt

19 Om gäldenären inte betalar, forts Utsökningsbalken (1981:774) verkställande av en exekutionstitel (dom, beslut, utslag) Utmätning (viss egendom) 4 kap UB Konkurslagen (1987:672) Gäldenär på obestånd (1 kap 2 KL) Gäldenärens samlade tillgångar tas i anspråk för betalning av hans samtliga skulder Lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion Skuldsanering

20 Säkerheter Kreditprövningar ett sätt för långivare att försäkra sig om Gs betalningsförmåga Terminologi Panthavare, Pantsättare Panträtt Borgen

21 Säkerheter, forts Pant i lös egendom 10 kap HB Tradition vid pantsättning av sak måste denna lämnas till borgenären Denuntiation vid pantsättning av ex bankkonto eller bostadsrätt måste man underrätta bank/brf etc. för att pantsättningen ska bli känd Pant i fast egendom -LP

22 Borgen 10 kap HB Proprieborgen såsom för egen skuld Enkel borgen 10:8 HB Generell borgen utan begränsningar Solidariskt ansvar med regressrätt 11 (Bankgaranti)

23 Mer om löpande skuldebrev En handling som "för varje behörig innehavare medför en självständig, av föregående innehavares förhållanden oberoende, rätt att göra handlingen gällande" (SOU 1935:14 s. 70)

24 Löpande skuldebrev, forts. Löpande skuldebrev är; Legitimationshandling (13 SkbrL) Bärare av fordringen Värdepapper Omsättningsbart, negotiabelt Inte ok vid konsumentkredit!

25 Överlåtelser Huvudregel: Gäldenären ansvarar för att betalning sker till rätt Borgenär Betalning med befriande verkan i- till rätt B Legitimering enligt skuldebrevslagen (innehavare/viss man/ någon som finns i orderkedja) Deposition hos länsstyrelsen enligt lagen (1927:56) om nedsättning av pengar hos myndighet om inte kan lista ut vem som är berättigad

26 Begränsad invändningsrätt Mot godtroende förvärvare av löpande skuldebrev får G inte åberopa (bl.a.); Annat tvång än råntvång (jfr. 29 AvtL) Svek mm (jfr AvtL) Att betingat vederlag inte tillkommit G Förändringar/upphörande av skuldförhållandet Se 15 SkbrL Jfr. vad man kan invända enl 28 /16 KkrL!

27 Starka invändningar Mot godtroende förvärvare av löpande skuldebrev får G åberopa (bl.a.); Tidigare betalning av förfallen ränta el. amortering Råntvång (jfr. 28 AvtL) Förfalskning Bristande behörighet/rättslig handlingsförmåga hos utställaren (även omyndig eller psykiskt störd) Att fordringen preskriberats (28 / 16 SkbrL)

28 Enkla skuldebrev Endast bevismedel Betala med befriande verkan till ny/tidigare innehavare? (30-31 SkbrL) Bibehållen invändningsrätt (27 SkbrL) ( jfr 28 / 16 KkrL)

Lagstiftning 2013-09-23 2

Lagstiftning 2013-09-23 2 2013-09-23 1 Lagstiftning Lag (1936:81) om skuldebrev, SkbrL Konsumentkreditlagen (2010:1846), KkrL Räntelagen (1975:635), RteL Preskriptionslagen (1981:130), PreskrL HB 9 kap. 5 och 10 kap 2013-09-23

Läs mer

Borgen SOM STÄLLS AV PRIVATPERSONER JUSTITIEMINISTERIET KONSUMENTVERKET BANKFÖRENINGEN I FINLAND FINANSINSPEKTIONEN

Borgen SOM STÄLLS AV PRIVATPERSONER JUSTITIEMINISTERIET KONSUMENTVERKET BANKFÖRENINGEN I FINLAND FINANSINSPEKTIONEN Borgen SOM STÄLLS AV PRIVATPERSONER JUSTITIEMINISTERIET KONSUMENTVERKET BANKFÖRENINGEN I FINLAND FINANSINSPEKTIONEN 2 3 Vad är borgen? 4 Skyddet för enskilda borgensmän 5 Banken måste informera 6 Borgensmannens

Läs mer

Att tänka på för dig som ska låna pengar

Att tänka på för dig som ska låna pengar Att tänka på för dig som ska låna pengar Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:242

Regeringens proposition 2009/10:242 Regeringens proposition 2009/10:242 Ny konsumentkreditlag Prop. 2009/10:242 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 juni 2010 Fredrik Reinfeldt Tobias Billström (Justitiedepartementet)

Läs mer

Preskription - en studie av reglerna i Sverige och i sex andra länder

Preskription - en studie av reglerna i Sverige och i sex andra länder PROMEMORIA Datum 2006-02-20 Kontakt Johan Terfelt Dnr 05-8352-399 Preskription - en studie av reglerna i Sverige och i sex andra länder Finansinspektionen P.O. Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167]

Läs mer

Konsumentkreditlag (1992:830) Författningen har upphävts / ska upphävas 2011-01-01 genom SFS 2010:1846 Rättelseblad 2004:312 har iakttagits.

Konsumentkreditlag (1992:830) Författningen har upphävts / ska upphävas 2011-01-01 genom SFS 2010:1846 Rättelseblad 2004:312 har iakttagits. Konsumentkreditlag (1992:830) Författningen har upphävts / ska upphävas 2011-01-01 genom SFS 2010:1846 Rättelseblad 2004:312 har iakttagits. Inledande bestämmelser 1 Denna lag gäller kredit som är avsedd

Läs mer

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 1 Promemorians lagförslag... 9 1.1 Förslag till konsumentkreditlag...9 1.2 Förslag till lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)...38 1.3 Förslag

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Konsumentkreditlag; utfärdad den 9 december 2010. SFS 2010:1846 Utkom från trycket den 17 december 2010 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

ALLMÄNNA KREDITVILLKOR BOLÅN

ALLMÄNNA KREDITVILLKOR BOLÅN 1. Parter/Definition Kreditgivare: Avida Finans AB, org. nr 556230-9004, eller den som efter en eventuell överlåtelse är innehavare av Kreditavtalet. Kreditavtal: Skuldebrevet jämte vid var tid gällande

Läs mer

Intro finansiering av fastighetsköp Inteckningar och panträtt Pantsättning 2013-12-03 1

Intro finansiering av fastighetsköp Inteckningar och panträtt Pantsättning 2013-12-03 1 Intro finansiering av fastighetsköp Inteckningar och panträtt Pantsättning 2013-12-03 1 Lån Ränta Skatt Allmänna råd från Finansinspektionen: bottenlån max 85% (2010). 2013-12-03 2 De allra flesta fastighetsförvärv

Läs mer

Konsumentkreditlagen SFS 1992:830

Konsumentkreditlagen SFS 1992:830 Konsumentkreditlagen SFS 1992:830 Konsumentkreditlagen gäller när du för privat syfte lånar pengar av exempelvis en bank eller får skjuta på betalningen för att kunna köpa en vara, fastighet eller tjänst.

Läs mer

Privatlån. 4 Dröjsmålsränta och förseningsavgift. 1 Definitioner. 2 Ränta. 5 Avgifter och kostnader. 3 Det totala beloppet som ska betalas

Privatlån. 4 Dröjsmålsränta och förseningsavgift. 1 Definitioner. 2 Ränta. 5 Avgifter och kostnader. 3 Det totala beloppet som ska betalas Allmänna villkor från 2011-03-01 1 Definitioner Effektiv ränta avser kreditkostnad (ränta och särskilda avgifter) angiven som en årlig ränta beräknad på kreditbeloppet, i förekommande fall med hänsyn tagen

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN ANVISNINGAR FÖR KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET

VÄNERSBORGS KOMMUN ANVISNINGAR FÖR KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET VÄNERSBORGS KOMMUN ANVISNINGAR FÖR KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET Antagna av kommunstyrelsen den 11 februari 2009 INNEHÅLL SYFTE... 3 KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET... 3 GOD INKASSOSED... 3 ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Förhandsinformation om konsumentkrediter Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna återger

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Förhandsinformation om konsumentkrediter Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna återger

Läs mer

ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar

ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar Kreditgivare PayEx Credit AB Organisationsnummer 556735-5671 Personnummer sökande (kontohavare) _ Gatuadress S:t Hansplan 1 Telefonnummer: 0498-20 15 20

Läs mer

Vägledning 2005:2 Version 13. Fordringshantering hos Försäkringskassan

Vägledning 2005:2 Version 13. Fordringshantering hos Försäkringskassan Fordringshantering hos Försäkringskassan Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan innehålla beskrivningar

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR KONTOKREDIT, KONSUMENT 2011-01-26

ALLMÄNNA VILLKOR KONTOKREDIT, KONSUMENT 2011-01-26 ALLMÄNNA VILLKOR KONTOKREDIT, KONSUMENT 2011-01-26 1. DEFINITIONER I dessa allmänna villkor, kontrakt, pantförskrivningshandling och borgensförbindelse ska följande begrepp ha här nedan angiven innebörd.

Läs mer

EXAMENSARBETE. Vårdslös kreditprövning och dess effekt på konsumentens återbetalningsskyldighet

EXAMENSARBETE. Vårdslös kreditprövning och dess effekt på konsumentens återbetalningsskyldighet EXAMENSARBETE Vårdslös kreditprövning och dess effekt på konsumentens återbetalningsskyldighet Möjligheten till jämkning av återbetalningsskyldigheten vid vårdslös kreditprövning Annelie Marklund Filosofie

Läs mer

Uppgifter om mig själv Ev. Lånesökande 2 (krävs ej men är en fördel om du är gift eller sambo) Namn Personnummer Namn Personnummer

Uppgifter om mig själv Ev. Lånesökande 2 (krävs ej men är en fördel om du är gift eller sambo) Namn Personnummer Namn Personnummer Web Pdf Bl. 2-1556 2009-07-10 A N S Ö K A N / S K U L D E B R E V D A N SKE D I R E K T L Å N K R E D I T F Ö R K O N S U M E N T S E N S K I L D A B R U K Obs! För att vi ska kunna behandla din ansökan

Läs mer

Promemoria samt rekommendation avseende kreditkortsavtal till konsument

Promemoria samt rekommendation avseende kreditkortsavtal till konsument 1 Svenska Bankföreningen 2010-10-22 Promemoria samt rekommendation avseende kreditkortsavtal till konsument Den 1 januari 2011 kommer en ny konsumentkreditlag att träda ikraft. Eftersom Bankföreningen

Läs mer

A L L M Ä N N A VILLKOR

A L L M Ä N N A VILLKOR A L L M Ä N N A VILLKOR a v o k t o b e r 2 0 1 1 S K U L D E B R E V K D a n s k e B o l å n K o n s u m e n t k r e d i t Sida 1 av 5 1. Skuldebrev och villkorsbekräftelse Med skuldebrev avses formuläret

Läs mer

Allmänna villkor för lån hos Lågkostnadsbolaget i Skandinavien AB

Allmänna villkor för lån hos Lågkostnadsbolaget i Skandinavien AB Allmänna villkor för lån hos Lågkostnadsbolaget i Skandinavien AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LÅN Aktuella från 2014-01-01. Version 2014 A Med långivaren avses nedan den inom LÅGKOSTNADSBOLAGET I SKANDINAVIEN

Läs mer

Bolån Bank. 1 Definitioner, med mera. 2 Kredit med rörlig ränta. Allmänna villkor från 2014-07-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt. 2.

Bolån Bank. 1 Definitioner, med mera. 2 Kredit med rörlig ränta. Allmänna villkor från 2014-07-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt. 2. Bolån Bank Allmänna villkor från 2014-07-01 1 Definitioner, med mera 1.1 Definitioner Nedan angivna begrepp ska ha den betydelse som där anges vid tolkningen av villkoren för krediten. Allmänna villkor

Läs mer

Ikano Bolån - ett schysst erbjudande

Ikano Bolån - ett schysst erbjudande Ikano Bolån - ett schysst erbjudande Om du ska köpa bostad, lägga om bolånen eller finansiera renoveringen kan vi erbjuda dig ett schysst bolån. Vi erbjuder bottenlån upp till 85% av bostadens värde och

Läs mer

INSOLVENS Vad gör du i en konkurssituation?

INSOLVENS Vad gör du i en konkurssituation? INSOLVENS Vad gör du i en konkurssituation? Hamilton Advokatbyrå ger vägledning om hur du hanterar obestånd och rekonstruktioner. ,, Sinne för affärer är A och O för lyckad konkursförvaltning. Hamilton

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 17 december 2013 Ö 822-12 KLAGANDE Dödsboet efter Rolf Nilson, 391007-5716 c/o ÅA MOTPARTER 1. CW 2. MW Ombud för 1 och 2: JE SAKEN Hinder

Läs mer

Realisation av pantsatta aktier

Realisation av pantsatta aktier Juridiska institutionen Vårterminen 2011 Examensarbete med praktik, 30 högskolepoäng Civilrätt, särskilt obligationsrätt Realisation av pantsatta aktier Tidpunkt, form och värdering. En analys av gällande

Läs mer

1 Förutsättningar för köp med finansiering. Gäller från och med [2006-04-04]

1 Förutsättningar för köp med finansiering. Gäller från och med [2006-04-04] 1 Förutsättningar för köp med finansiering Gäller från och med [2006-04-04] De uppgivna månadspriserna är baserade på finansiering med en avbetalning på 36 månader. Nominell ränta är 1,5 % per månad. Räntor

Läs mer