Kvalitetskriterier. för webbtjänster. 4b/ Ett hjälpmedel för att utveckla och bedoma offentliga webbtjänster.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetskriterier. för webbtjänster. 4b/2012. - Ett hjälpmedel för att utveckla och bedoma offentliga webbtjänster."

Transkript

1 Kvalitetskriterier för webbtjänster - Ett hjälpmedel för att utveckla och bedoma offentliga webbtjänster 4b/2012 ICT-verksamhet

2 2

3 Kvalitetskriterier för webbtjänster Ett hjälpmedel för att utveckla och bedöma offentliga webbtjänster Finansministeriets publikationer 4b/2012 IC T-verk samhet

4 FINANSMINISTERIET PB 28 (Snellmansgatan 1 A) STATSRÅDET Telefon (växeln) Internet: Layout: Anitta Heiskanen/FM, informationen Juvenes Print Tampereen Yliopistopaino Oy, 2012

5 Presentationsblad Utgivare och datum Finansministeriet, 2012 Författare Helena Lehtimäki, Finansministeriet, Olli Alho, Proactum Oy Ari Vainio, Proactum Oy, Elina Huhta, Valtion IT-palvelukeskus Publikationens titel Kvalitetskriterier för webbtjänster ett hjälpmedel för utveckling och bedömning av offentliga webbtjänster Publikationens andra versioner finska: Verkkopalvelujen laatukriteeristö - Väline julkisten verkkopalvelujen kehittämiseen ja arviointiin (4a/2012) Publikationsserie och nummer Finansministeriets publikationer 4b/2012 Beställningar/distribution Publikationen finns på finska i PDF-format på Anvisningar för beställning av en tryckt version finns på samma adress. Tryckeri/tryckningsort och -år Juvenes Print, Tampereen Yliopistopaino Oy ISBN (hft.) ISSN (hft.) ISBN (PDF) ISSN (PDF) Sidor 108 Språk svenska Sammandrag Kvalitetskriterierna för webbtjänster har upprättats genom ett projekt för utveckling av kvalitetskriterier, som inrättats av finansministeriet (se på finska). Syftet med kvalitetskriterierna är att: de ska vara ett hjälpmedel när offentliga webbtjänster utvecklas och bedöms de ska höja kvaliteten på offentliga webbtjänster både ur användarnas och ur producenternas synvinkel de ska öka nyttan av de offentliga webbtjänsterna. Kvalitetskriterierna består av inledning, beskrivning och användning av kriterierna samt av själva kvalitetskriterierna. Kriterierna har placerats inom fem olika bedömningsområden: användning, innehåll, ledning, produktion och nyttoeffekter. Till varje kriterium hör 4 14 egenskaper med förklaringar. Det har gjorts en kort version av kriterierna och kriterierna specificeras med nyckelord. Nätversionen av kvalitetskriterierna för webbtjänster finns på adressen: Nätversionen uppdateras regelbundet.

6

7 Del I i dokumentet ger information om kvalitetskriteriernas bakgrund och struktur. Dessutom innehåller den anvisningar för hur kriterierna ska tillämpas. De egentliga kriterierna inklusive deras egenskaper finns i del II. Del III redogör för kvalitetskriteriernas historia. Innehåll DEL I: BAKGRUNDSFAKTA Inledning Syfte Målgrupper Information om version KVALITETSKRITERIER Strukturen och perspektivet i korthet Bedömningsområden Kriterier och egenskaper Kortversionen Nyckelord Övriga rekommendationer och anvisningar Användningssätt Skapande av en webbtjänst Uppställande av utvecklingsmål Kartläggning och lösning av problem Kartläggning och utveckling av kompetensen Bedömning av webbtjänstens kvalitetsnivå...29 DEL II: KRITERIER Användning Webbtjänsten är lätt att hitta Webbtjänsten kan användas på ett ändamålsenligt sätt på olika språk Webbtjänsten kan användas i olika tekniska miljöer Webbtjänsten kan användas dygnet runt Användningen känns säker och tillförlitlig Användningen är snabb och effektiv Det är lätt att navigera och att hitta information Länkarna är beskrivande och fungerande Användargränssnittet är tydligt, enhetligt och lätt att förstå...47

8 1.10 Användarna får handledning och råd om användningen av webbtjänsten Webbtjänsten förhindrar, tolererar och hjälper till att korrigera fel Den avgiftsbelagda delen av webbtjänsten är tydligt avskild från den övriga tjänsten Visuella element och ljud används på ett ändamålsenligt sätt Layouten och den visuella utformningen har genomförts på ett kommunikativt och tillgängligt sett Innehåll Strukturen är ändamålsenligt disponerad Innehållet är tillförlitligt och uppdaterat Innehållet är omfattande Textinnehållet är förståeligt och läsbart Användarna får bra service via webbtjänsten Ledning Webbtjänsten stödjer organisationens strategi och mål Lagstiftningens krav på webbtjänsten har utretts och beaktats Ett beslut om att utveckla webbtjänsten är motiverat Webbtjänsten leds De fördelar som följer av samarbete har utnyttjats i utvecklingsarbetet Man ger information om och marknadsför webbtjänsten Undantagssituationer har beaktats Produktion De processer som hänför sig till webbtjänsten har bedömts och anslutits till underhållet Användargrupperna, användarnas behov och användningssituationerna har beaktats Användbarheten och tillgängligheten har bedömts och säkerställts Uppföljningen av användningen är systematisk och resultaten har beaktats i utvecklingen Utvecklingen och produktionen av innehållet är systematisk Utvecklingen och underhållet är kontrollerat Webbtjänsten har producerats med ett ändamålsenligt system Datakommunikationen och servermiljön är säkrad Informationens konfidentialitet och integritet har ombesörjts...90

9 Behörigheterna kontrolleras En lösenordspraxis som har skapats för webbtjänsten tillämpas Nyttoeffekter Organisationen har nytta av webbtjänsten Webbtjänsten är välkänd Webbtjänsten stödjer användarnas möjlighet att påverka Webbtjänsten ger mervärde till användarna...98 DEL III: Kvalitetskriteriernas historia Bakgrund Version Förändringar i den tidigare versionen...107

10 10

11 DEL I: BAKGRUNDSFAKTA 11

12 12

13 13 1 Inledning 1.1 Syfte Bakgrunden till kvalitetskriterierna är ett behov av att erbjuda verktyg för att utveckla och bedöma de offentliga webbtjänsternas kvalitet samt att sprida högklassiga webbtjänstförfaranden inom den offentliga förvaltningen. Kvalitetskriterierna beaktar de olika delområdena i utvecklingen av webbtjänsterna. Utgångspunkten har varit att utvecklingen av kvaliteten på de offentliga webbtjänsterna ska vara en del av utvecklingen av hela organisationens tjänster. Syftet med kvalitetskriterierna är att de ska: fungera som ett redskap för att utveckla och bedöma offentliga webbtjänster höja kvaliteten på de offentliga webbtjänsterna både ur användarnas och producenternas synvinkel öka nyttoeffekterna av de offentliga webbtjänsterna. Kvalitetskriterierna är till sin karaktär en checklista, inte en bindande bestämmelse, rekommendation eller anvisning. Kriteriernas främsta syfte är att vara ett hjälpmedel för att se till att alla viktiga synpunkter har beaktats vid utvecklingen av webbtjänsten. Med hjälp av kriterierna är det även möjligt att kontrollera vilka områden som behärskas tillräckligt av den personal som deltar i utvecklingen och om vilka den behöver ytterligare information och kompetens. Kvalitetskriterierna är inte riktade direkt till en viss typ av webbtjänster, utan de lämpar sig relativt väl för olika offentliga webbtjänster, som t.ex.: informativa och interaktiva webbtjänster som tillhandahåller elektronisk kommunikation, vilka är allmänt riktade till medborgare, kommuninvånare eller företag webbtjänster för specialgrupper (t.ex. invandrare, expertnätverk) webbtjänster för särskilda ändamål (t.ex. kriskommunikation, webbstudier).

14 14 I föreliggande kriterier avses med webbtjänster tjänster som erbjuds via datanät och som kan omfatta allt från enkel datasökning och -granskning till tillhandahållande av interaktiva tjänster, elektronisk kommunikation samt en möjlighet att delta i beredningen av ärenden och beslutsfattande. (Definitionen är bearbetad från källan: Kohti hallittua murrosta julkiset palvelut uudella vuosituhannella (2001). Förslag till handlingsprogram för den offentliga förvaltningens elektroniska kommunikation Sektionen för elektronisk kommunikation inom förvaltningen. Delegationen för informationssamhällsärenden Helsingfors: Finansministeriet.) Förutom offentliga webbtjänster kan kvalitetskriterierna också i lämpliga delar användas för att utveckla följande webbtjänster: intranät- och extranättjänster för organisationer webbtjänster för företag, organisationer och privatpersoner. 1.2 Målgrupper Kvalitetskriterierna är avsedda som verktyg särskilt för experter som deltar i utvecklingen av offentliga webbtjänster. Användarna av kvalitetskriterierna kan vara t.ex.: chefer som ansvarar för servicestrategin i en organisation chefer som ansvarar för webbtjänster dataadministrationschefer webbproducenter och ansvariga webbredaktörer webbredaktörer och övriga producenter av webbinnehåll, t.ex. informatörer informatiker och övriga experter på informationstjänster webbmastrar systemexperter webbtjänstplanerare, t.ex. planerare av användargränssnitt och systemplanerare experter som bedömer kvaliteten på webbtjänster, t.ex. datasäkerhetsexperter och användbarhetsexperter kommunikations- och it-experter inom den privata sektorn, vilka deltar i utvecklingen av offentliga tjänster substansexperter.

15 15 Vid sidan av de egentliga målgrupperna kan kvalitetskriterierna också utnyttjas som kompletterande material av personer som undervisar eller studerar produktion och utveckling av webbtjänster. Det krävs mångsidig sakkunskap för att producera webbtjänster. Utgångspunkten är att de som använder kriterierna ska ha viss erfarenhet av att utveckla webbtjänster. Kvalitetskriterierna är alltså i första hand riktade till experter, men oavsett kompetensnivå får alla läsare en helhetsbild av vad som ska beaktas i webbtjänster. Med kvalitetskriteriernas bedömningsområden och nyckelord kan användarna av kvalitetskriterierna från olika målgrupper hitta och beakta särskilt de kriterier som är viktigast för dem med tanke på deras roll. 1.3 Information om version 2.1 Kvalitetskriterierna uppdaterades till version 2.1 år Målet var att uppdatera kriterierna så att de svarar mot förändringarna i omvärlden, t.ex.: nya eller ändrade författningar och anvisningar en mer varierad användningsmiljö, särskilt när det gäller mobil användning ökad användning av sociala medier förändringar i produktionsmiljön för webbtjänster. Med tanke på uppdateringen intervjuades kriterieanvändare från sju organisationer inom den offentliga förvaltningen och dessutom ordnades tre workshoppar. Den ansvariga redaktören för uppdateringen av kriterierna var Priorite Oy, och Kari Alho och Ari Vainio fungerade som dess konsulter. Följande experter och medlemmar i styrgruppen har deltagit i uppdateringen av kriterierna: Ulla Ala-Ketola, chefredaktör för miljöförvaltningens webbtjänst miljo.fi, Finlands miljöcentral Päivi Eerola, servicedesigner, Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio Elina Huhta, webbredaktör, suomi.fi Seppo Kurkinen, konsultativ tjänsteman, finansministeriet, ordförande för styrgruppen Eija Kyllönen-Saarnio, specialplanerare, Helsingfors kulturcentral, Infobanken Helena Lehtimäki, konsultativ tjänsteman, finansministeriet, sekreterare för styrgruppen

16 16 Johanna Nurmi, konsultativ tjänsteman, finansministeriet Pasi Ranne, FM, Metropolia Jaana Rytkönen, webbtjänstplanerare, Helsingfors kulturcentral, Infobanken Pirkko Romakkaniemi, webbtjänstchef, Statskontoret Erkki Syrjäkari, byråchef, enheten för gemensamma tjänster/ serviceenheten, Skatteförvaltningen Soila Veltheim, specialplanerare, Institutet för hälsa och välfärd Huvudprinciperna i och strukturen på kvalitetskriterierna inklusive bedömningsområdena är oförändrade jämfört med föregående version. De viktigaste ändringarna i kriterierna är följande: Hänvisningarna till preciserande rekommendationer och anvisningar har ökats och uppdaterats. De krav som följer av mobil användning har lagts till i egenskaperna. De möjligheter och krav som följer av sociala medier har beaktats i egenskaperna. Mobil användning, navigering och sociala medier har lagts till i nyckelorden. Service som tillhandahålls via flera kanaler har beaktats i avsnittet Ledning (webbtjänsten behandlas inte som ett separat område, utan den är den del av organisationens serviceproduktion). Terminologin har förenhetligats och uppdaterats. Ett kriterium (4.7) har avlägsnats. Många kriterier och egenskaper har placerats i en mer logisk ordning. Vad gäller mobil användning begränsades uppdateringen så att inget som gäller mobila webbapplikationer infördes i kriterierna. I dessa kriterier avses med mobil användning följaktligen endast webbtjänster som kan användas med en mobil enhets egen webbläsare.

17 17 2 KVALITETSKRITERIER 2.1 Strukturen och perspektivet i korthet Kvalitetskriterierna består av fem bedömningsområden: användning, innehåll, ledning, produktion och nyttoeffekter (se Bild 1). Bedömningsområdena innehåller sammanlagt 40 kriterier. Till respektive kriterium hänför sig 2 7 konkretiserande egenskaper. Därtill har egenskaperna förtydligats med förklarande texter och exempel. En del egenskaper har dessutom försetts med länkar till ytterligare information. Bild 1. Kvalitetskriteriernas struktur. Bedömningsområdena bildar tillsammans en kvalitetshelhet för webbtjänsterna, men de kan även granskas separat. Nyttoeffekterna hänför sig till alla bedömningsområden Användning Ledning Nyttoeffekter Innehåll Produktion

18 18 Webbtjänsterna behandlas ur två olika perspektiv i kvalitetskriterierna: Webbtjänstens användning och innehåll granskas ur användarens synvinkel. Webbtjänstens ledning och produktion granskas genom att undersöka tjänsteleverantörens verksamhet. Dessutom vägs nyttoeffekterna för användare och leverantörer av webbtjänsterna. De olika perspektiven för granskning av webbtjänster illustreras i figuren nedan (se Bild 2). Bild 2. Olika perspektiv för granskning av webbtjänster Användarnas perspektiv Webbtjänstleverantörens verksamhet: Användning Ledning Användare och leverantöver Nyttoeffekter Innehåll Produktion Grunden för kvalitetskriterierna utgörs av webbtjänstens funktion, inte den tillhandahållande organisationens verksamhet i allmänhet. Därför omfattar inte kvalitetskriterierna perspektiven hos organisationens verksamhet eller t.ex. kvaliteten på hela dataadministrationen. Vissa specialfrågor, som t.ex. webbtjänsternas tillgänglighet och datasäkerhet, ingår i flera punkter i kvalitetskriterierna, eftersom de inte ska granskas separat, utan som en del av den allmänna utvecklingen av webbtjänsten. Utifrån den mottagna responsen på kvalitetskriterierna har också en kortversion av kvalitetskriterierna utarbetats i form av en sammanställning av de viktigaste kriterierna. Kortversionen ger en snabb bild av den helhet som kvalitetskriterierna bildar, och den fungerar även som en checklista. 2.2 Bedömningsområden Kvalitetskriteriernas bedömningsområden är Användning, Innehåll, Ledning, Produktion och Nyttoeffekter. I det följande presenteras bedömningsområdena närmare.

19 19 1. Användning Användning behandlar webbtjänstens funktion ur slutanvändarnas perspektiv. Med bedömningsområdets kriterier strävar man efter att garantera att det över huvud taget är möjligt och tillräckligt enkelt för målgruppen att använda webbtjänsten och att den svarar mot användarnas behov och förväntningar så väl som möjligt. Bland annat tillgänglighet, lätt och smidig användning samt kommunikativ struktur och framställning är perspektiv som hänför sig till användningen av en webbtjänst. 2. Innehåll Bedömningsområdet behandlar webbtjänstens innehåll; dess väsentlighet, tillförlitlighet, aktualitet, omfattning och förståelighet samt tydligheten i strukturen. Bedömningsområdets kriterier beaktar särskilt användarnas perspektiv på innehållet, med andra ord är det möjligt att säkerställa att webbtjänstens innehåll uppfyller målgruppens behov genom tillämpning av kriterierna. Webbtjänstens informationsinnehåll och interaktivitet är olika perspektiv på innehållet. 3. Ledning Kriterierna i bedömningsområdet Ledning handlar om ledningen av webbtjänsten och dess utvecklingsarbete inom organisationen. Kvaliteten på ledningen omfattar strategisk planering av tjänsten samt organisering och uppföljning av tjänsteproduktionen. 4. Produktion Produktion behandlar kvalitetsfrågor som ska beaktas i genomförandet, utvecklingen och underhållet av webbtjänsten. Produktionskvaliteten granskas ur perspektiven tjänstestruktur, användarorientering, kontroll av innehållsproduktionen, säkerhet och funktionalitet. 5. Nyttoeffekter Kriterierna i bedömningsområdet Nyttoeffekter behandlar nyttoeffekterna för webbtjänstens användare och producentorganisation. 2.3 Kriterier och egenskaper 2 7 egenskaper konkretiserar varje kriterium. I kombination med egenskaperna ger ett kriterium en helhetsbild av det område som granskas. Vidare

20 20 har egenskaperna förtydligats med förklarande texter, exempel och länkar till ytterligare information. Förklaringarna tydliggör och konkretiserar egenskapen. De kan omfatta allmänna exempel, och ibland beskrivs även olikartade lösningsalternativ i förklaringarna. Syftet med förklaringarna är inte att fungera som ett heltäckande undervisningsmaterial, även om de ofta är av handledande karaktär. Förklaringarna motiverar inte heller varför frågan ska beaktas i webbtjänsterna. De exempel som anknyter till förklaringarna är allmänna och det är inte meningen att de ska redogöra för alla potentiella alternativ. En del egenskaper har dessutom försetts med länkar till ytterligare information. Länkarna ger konkret och preciserande ytterligare information om egenskapen och förklaringen. Det följande är ett exempel på ett av kriterierna för bedömningsområdet Användning, en av dess egenskaper samt egenskapens förklaring (se Tabell 1). Tabell 1. Exempel på ett kriterium, en egenskap, en förklaring av egenskapen och en länk till ytterligare information Kriterium Egenskap Förklaring Länk till ytterligare information 1.1 Webbtjänsten är lätt att hitta Webbadressen är förståelig, den beskriver webbtjänsten och är lätt att gissa sig till. Webbadressen (URL-adressen) ger en bild av webbtjänstens innehåll och syfte. Organisationens egentliga domän för webbtjänsten svarar mot [Förklaringen fortsätter] Adressen till tjänsten Allmänna synpunkter och praktiska anvisningar för att säkerställa möjligheten att hitta tjänsten. En del av rekommendationen JHS 129. (på finska) Delegationen för informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen JUHTA 2.4 Kortversionen En kortversion av kvalitetskriterierna har sammanställts genom att plocka ut de viktigaste kriterierna bland alla kriterier. Kortversionen innehåller kriterier från samtliga bedömningsområden. Med kortversionen är det möjligt att säkerställa att åtminstone de viktigaste frågorna har beaktats i utvecklingen av en webbtjänst. Versionen kan användas som en snabb checklista för kvaliteten. Versionen kan t.ex. användas när man presenterar en egen webbtjänsts kriterier och utvecklingsbehov för ledningen. Nedan följer en uppräkning av kortversionens kriterier. Det är dock kriterierna och deras egenskaper som bildar den egentliga checklistan. Det ska dock beaktas att det inte är möjligt att uppnå en övergripande kvalitet enbart med kortversionen, utan detta kräver att alla kriterier granskas.

21 21 Användning 1.3 Webbtjänsten kan användas i olika tekniska miljöer. 1.5 Användningen känns säker och tillförlitlig. 1.7 Det är lätt att navigera och att hitta information. 1.8 Länkarna är beskrivande och fungerande. 1.9 Användargränssnittet är tydligt, enhetligt och lätt att förstå. Innehåll 2.1 Strukturen är ändamålsenligt disponerad. 2.2 Innehållet är tillförlitligt och uppdaterat. 2.4 Textinnehållet är förståeligt och läsbart. Ledning 3.1 Webbtjänsten stödjer organisationens strategi och mål. 3.2 De krav som lagstiftningen ställer på webbtjänsten har utretts och beaktats. 3.4 Webbtjänsten leds. Produktion 4.2 Användargrupperna, användarnas behov och användningssituationerna har beaktats. 4.5 Utvecklingen och produktionen av innehållet är systematisk. 4.6 Utvecklingen och underhållet är kontrollerat. Nyttoeffekter 5.1 Organisationen har nytta av webbtjänsten. 5.4 Webbtjänsten ger mervärde till användarna. 2.5 Nyckelord Nyckelord har fastställts för kriterierna, och med hjälp av dessa är det möjligt att granska kriterierna. Nyckelorden består av begrepp och teman som hänför sig till webbtjänster. Med hjälp av nyckelorden ser man hur samma tema behandlas i olika kriterier och bedömningsområden. Nyckelorden ger möjlighet att granska kriterierna på ett alternativt sätt. Övriga sätt att närma sig kriterierna är att bläddra i kriterierna, granska bedömningsområdena samt kortversionen. De nyckelord som har fastställts för respektive kriterium presenteras alltid i samband med kriteriet. Tabell 2 illustrerar vilka kriterier som anknyter till vilket nyckelord.

22 22 Tabell 2. Kvalitetskriteriernas nyckelord och de anknutna kriterierna. Nyckelord De kriterier som hänför sig till nyckelordet anvisningar 1.10, 1.11, 4.5 användarorientering 1.10, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 4.2, 4.4, 5.3, 5.4 användbarhet 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 2.4, 2.5, 4.2, 4.3 datasekretess 1.5, 3.2, 4.4, 4.8, 4.9, 4.10 datasäkerhet 1.5, 3.2, 3.7, 4.8, 4.9, 4.10 design av användargränssnitt 1.3, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 4.2 dokumentering 3.4, 3.7, 4.3, 4.5, 4.7, 4.8, 4.10 elektronisk kommunikation 1.5, 1.10, 1.11, 1.12, 2.5, 3.2, 3.5, 4.1, 5.4 funktionalitet 1.10, 1.11, 1.12, 5.4 funktionssäkerhet 1.3, 1.4, 3.7, 4.6, 4.8 informationshantering 2.5, 3.3, 4.1, 4.4, 4.9, 4.10 innehållsproduktion 1.8, 1.13, 1.14, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.2, 4.1, 4.5, 4.7 interaktion 1.10, 1.11, 2.5, 4.4, 4.9, 5.3, 5.4 kommunikation 1.1, 1.13, 1.14, 2.4, 3.1, 3.6, 3.7, 5.1, 5.2 lagstiftning 1.2, 3.2, 3.4 mobil användning 1.3, 1.6, 1.7, 1.8, 1.11, 2.3 multimedia 1.13, 1.14 navigering 1.6, 1.7, 1.9, 1.10, 1.14, 2.1 organisering 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.7, 4.1, 4.5, 4.6, 4.10 resurser 3.1, 3.3, 3.4, 3.6, 4.1, 4.5, 4.6, 5.1 sociala medier 2.2, 3.2, 3.6, 3.7, 4.9, 5.2, 5.3, 5.4 språkversioner 1.1, 1.2, 2.1 strategi 3.1, 3.3, 3.4, 3.6, 5.1 struktur 1.7, 1.9, 2.1 sökbarhet 1.1, 1.7, 2.1, 5.2 teknisk planering 1.3, 3.2, 4.1, 4.3, 4.6, 4.8 tekniskt genomförande 1.3, 1.6, 1.13, 3.2, 4.3, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 testning 4.2, 4.3, 4.6, 4.7, 4.8 tillförlitlighet 1.5, 1.11, 1.12, 2.2, 2.3, 4.9 tillgänglighet 1.2, 1.3, 1.4, 1.8, 1.13, 1.14, 4.2, 4,3 undantagssituationer 1.4, 3.7, 4.6 underhåll 1.4, 2.2, 2.3, 3.7, 4.1, 4.5, 4.6 uppdatering 1.8, 2.2, 2.3, 4.5 välkändhet 3.1, 3.6, 5.1, Övriga rekommendationer och anvisningar Följande rekommendationer och anvisningar ska iakttas parallellt med kvalitetskriterierna när man utvecklar en webbtjänst: Rekommendationer av delegationen för informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen (JUHTA)

23 23 JHS 129 Anvisningar för planering av nättjänster för den offentliga förvaltningen (på finska) JHS 143 Metadata för beskrivning och hantering av dokument (på finska) JHS 145 Gruppering av uppgifter om den offentliga sektorns tjänster samt kontaktinformation i portaler som omfattar ett flertal branscher (på finska) JHS 164 Identifiering och betalning vid elektronisk kommunikation med hjälp av tjänsten VETUMA (på finska) JHS 166 Allmänna avtalsvillkor för it-upphandlingar inom den offentliga sektorn (på finska) JHS 173 Utveckling av ICT-tjänster: Kravspecifikation (på finska) JHS 179 Utveckling av ICT-tjänster: Utveckling av den övergripande arkitekturen (på finska) Obs! Rekommendationen JHS 145 håller på att förnyas. Efter förnyelsen kommer länkarna i nätversionen av dessa kriterier att uppdateras. Anvisningar från ledningsgruppen för datasäkerheten inom statsförvaltningen (VAHTI) Internet-datasäkerhetsanvisning för statens informationsförvaltning, VAHTI 1/2003 (på finska) julkaisut_ ja_asiakirjat/01_ julkaisut/05_valtionhallinnon_tietoturvallisuus/39680/name.jsp Principer för och god praxis i administrationen av behörigheter, VAHTI 9/2006 (på finska) julkaisut_ ja_asiakirjat/01_ julkaisut/05_valtionhallinnon_tietoturvallisuus/ kaeyttoe/name.jsp

24 24 Identifiering i den offentliga förvaltningens webbtjänster, VAHTI 12/2006 (på finska) Resultat med datasäkerhet, VAHTI 3/2007 (på finska) Datasäkerhetsanvisning för statsförvaltningens krypteringspraxis VAHTI 3/2008 (på finska) Beredskap för störnings- och specialsituationer i ICT-verksamheten, VAHTI 2/2009, VAHTI 2/2009 (på finska) Logganvisning, VAHTI 3/2009 (på finska) Riktade attacker, VAHTI 6/2009 (på finska) Anvisning om genomförandet av förordningen om informationssäkerheten inom statsförvaltningen, VAHTI 2/2010 (på finska) Datasäkerhetsanvisning för sociala medier, VAHTI 4/2010 (på finska) World Wide Web Consortiums (W3C) anvisningar Riktlinjer för utformning av innehåll på webben 2.0 (på engelska) (Officiell översättning till finska)

25 25 Riktlinjer för utformning av innehåll på webben 2.0: checklista (på engelska) Goda konstruktionsråd för mobila webben 1.0 (på engelska)

26 26

27 27 3 Användningssätt Kriterierna kan användas som ett redskap för att såväl utveckla som bedöma webbtjänster. Nedan följer exempel på olika användningssätt. 3.1 Skapande av en webbtjänst När en webbtjänst förnyas eller en ny webbtjänst skapas ska man planera kontrollpunkter för kvaliteten. Man ska välja de kriterier som ska behandlas i respektive kontrollpunkt. Kontrollpunkterna kan t.ex. vara: utredningsfasen för projektet och dess resurser, då man granskar produktionskriterierna konkurrensutsättningen, då man med hjälp av kvalitetskriterierna kartlägger de krav som ställs på systemleverantören och leveransen definitionsfasen, då kvaliteten på det framtida genomförandet kartläggs, t.ex. om man kommit ihåg att beakta alla frågor som gäller webbtjänstens användbarhet genomförandet, då man försäkrar sig om att webbtjänstens produktion uppfyller kvalitetskriterierna, t.ex. tillgänglighetskraven. De valda kriterierna och uppfyllandet av dessa gås igenom vid kontrollen. 3.2 Uppställande av utvecklingsmål Med hjälp av kvalitetskriterierna planerar man på vilket sätt webbtjänstens kvalitet ska utvecklas under en viss period. Följande år eller strategiperioden kan väljas som tidsperiod. Den egna webbtjänsten granskas t.ex. via bedömningsområdena eller uppfyllandet av enskilda kriterier. De frågor som man vill prioritera väljs ut. Det är t.ex. möjligt att välja alla kriterier i bedömningsområdet Innehåll eller att plocka ut en del av dessa.

28 28 Man funderar på konkreta mål som man strävar efter att nå under perioden. Till exempel kontrollerar man alla länkar och säkerställer att beskrivningarna är i sin ordning och att de fungerar. En bedömning av uppnåendet av målen görs vid periodens slut. En utvärdering av de uppställda målen och hur de uppnås ska göras regelbundet. 3.3 Kartläggning och lösning av problem Problem som gäller webbtjänsten kartläggs t.ex. utifrån användarresponsen. En omfattande granskning kan göras genom att man fokuserar på bedömningsområdena. Man kan t.ex. snabbt konstatera att de saker som användarna ser (bedömningsområdena Användning och Innehåll) har skötts väl i webbtjänsten, men att problemen tydligt hänför sig till de delområden som omfattas av ledningen. Det är också möjligt att göra en detaljerad kartläggning när man granskar enskilda kriterier eller egenskaper. Efter kartläggningen identifieras de verkliga bakomliggande orsakerna till problemen, dvs. varför problem uppstår. Det är inte alltid möjligt att finna lösningen på ett problem i det aktuella kriteriet. Ett konkret problem i webbtjänsten kan t.ex. vara att länkarna inte fungerar (kriterium 1.8). I egenskapen för det berörda kriteriet står det att länkarna ska kontrolleras regelbundet. Det verkliga problemet ligger dock i att innehållsproduktionen inte är systematisk. Man har t.ex. inte fastställt vem som ska ansvara för kontrollen av länkarna. I det här skedet måste man fatta beslutet om man ska ta hand om de lätta och synliga problemen eller också ta itu med de bakomliggande orsakerna på ett mer djupgående sätt. När man har prioriterat problemen kan man söka lösningar t.ex. via egenskapernas förklaringar. De ger ofta konkreta råd om hur man ska gå till väga. Vid behov ger länkarna till ytterligare information ännu mer exakt information om hur man ska göra. 3.4 Kartläggning och utveckling av kompetensen Den individuella eller den egna gruppens kompetens samt de kompetensområden som kräver vidareutveckling kartläggs med hjälp av kvalitetskriterierna. Enligt bedömningsområde, kriterium eller egenskap kartläggs: vilken typ av kompetens som finns inom den egna organisationen vad som ska utvecklas var man ska söka eller köpa eventuell kunskap tidsplanen för detta.

Kvalitetskriterier. webbtjänster. 7b/ Ett hjälpmedel för utveckling och bedömning av offentliga webbtjänster. Publikatiner

Kvalitetskriterier. webbtjänster. 7b/ Ett hjälpmedel för utveckling och bedömning av offentliga webbtjänster. Publikatiner Kvalitetskriterier för webbtjänster - Ett hjälpmedel för utveckling och bedömning av offentliga webbtjänster 7b/2007 Publikatiner Kvalitetskriterier för webbtjänster Ett hjälpmedel för utveckling och

Läs mer

Så gör Vägledningen 24-timmarswebben dig till en bättre beställare. Funda Denizhan, Statskontoret Kommits 17 november, 2005

Så gör Vägledningen 24-timmarswebben dig till en bättre beställare. Funda Denizhan, Statskontoret Kommits 17 november, 2005 Så gör Vägledningen 24-timmarswebben dig till en bättre beställare Funda Denizhan, Statskontoret Kommits 17 november, 2005 Om IT och webb inte är en teknikfråga vad är det då? Är IT och webb en verksamhetsfråga?

Läs mer

Språket inom allmän förvaltning

Språket inom allmän förvaltning Språket inom allmän förvaltning Här nedan kan man läsa i korthet om språkliga rättigheterna inom allmänna förvaltningen, samt kommuninvånares syn på hur de förverkligats: Språket vid myndigheterna Statens

Läs mer

Snabbstart till Suomi.fi-portalen

Snabbstart till Suomi.fi-portalen Snabbstart till Suomi.fi-portalen Suomi.fi-redaktionen Statskontoret Augusti 2015 Suomi.fi:s framsida Genvägar till informationen som används mest: de fem populäraste e-tjänsterna och blanketterna. Länk

Läs mer

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten 1/7 Mitt resekort Användarvillkor för tjänsten 2/7 Innehåll 1 Allmänt... 3 2 Beskrivning av tjänsten... 3 3 Användning av tjänsten och registrering i tjänsten... 3 4 Registeruppgifter och ändamål av behandling...

Läs mer

REDOGÖRELSE FÖR SKYDDET AV UPPGIFTER

REDOGÖRELSE FÖR SKYDDET AV UPPGIFTER 1 (6) i enlighet med 44 i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009) REDOGÖRELSE FÖR SKYDDET AV UPPGIFTER Definitioner Denna redogörelse gäller för

Läs mer

Riktlinjer och regler för Karolinska Institutets webbplatser (utan bilagor)

Riktlinjer och regler för Karolinska Institutets webbplatser (utan bilagor) Riktlinjer och regler för Karolinska Institutets webbplatser (utan bilagor) Dnr 1-657/2013 Version 1.0 Gäller från och med 2014-01-14 Beslut Dnr: 1-657/2013 2014-01-14 Riktlinjer och regler för Karolinska

Läs mer

Läs denna sekretesspolicy innan du använder AbbVies webbplatser, eller skickar personlig information till oss.

Läs denna sekretesspolicy innan du använder AbbVies webbplatser, eller skickar personlig information till oss. SEKRETESSPOLICY Ikraftträdandedag: 16.10.2014 Denna sekretesspolicy förklarar hur vi hanterar den personliga information du förser oss med på webbplatser som kontrolleras av AbbVie (inklusive dess dotterbolag

Läs mer

Vägledningen 24-timmarswebben. Magnus Burell, Verva Uppdaterad: 2007-09-11

Vägledningen 24-timmarswebben. Magnus Burell, Verva Uppdaterad: 2007-09-11 Vägledningen 24-timmarswebben Magnus Burell, Verva Uppdaterad: 2007-09-11 Vägledningen 24-timmarswebben Vad? Ca 150 riktlinjer för utveckling av webb och e-tjänster i offentlig sektor Senaste version 2006

Läs mer

AVTAL OM [ ] TJÄNSTER

AVTAL OM [ ] TJÄNSTER Avtalsvillkor för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen (JIT 2007) 1 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Webbtillgänglighet. Webbtillgänglighet. World Wide Web Consortium. Web Accessibility Initiative, WAI WCAG 2.0 WCAG 1.0

Webbtillgänglighet. Webbtillgänglighet. World Wide Web Consortium. Web Accessibility Initiative, WAI WCAG 2.0 WCAG 1.0 Webbtillgänglighet Webbtillgänglighet Att göra webbinnehåll så att de är tillgängliga för alla oavsett vilka funktionsnedsättningar man har Att göra webbinnehåll tillgängligt oavsett vilken in- och utmatningsutrustning

Läs mer

206 Finaluppgifter för produktion av webbsidor

206 Finaluppgifter för produktion av webbsidor 206 Finaluppgifter för produktion av webbsidor ALLMÄNT Finaluppgifterna inom produktion av webbsidor innehåller planering och förverkligande av julkalender för tidningen Keskisuomalainens nättjänst, ett

Läs mer

Handbok för webbpublicister. Medicinska fakulteten

Handbok för webbpublicister. Medicinska fakulteten Handbok för webbpublicister Medicinska fakulteten Innehåll 1. Inledning 1.1 Mål 1.2 Fakultetens ansvar 1.3 Publicistens ansvar 1.4 Webben som kommunikationsmedel 2. Så skapar du en bra webbplats 2.2 Skriva

Läs mer

ANVÄNDNING AV E-POST INOM SOCIALVÅRDEN

ANVÄNDNING AV E-POST INOM SOCIALVÅRDEN DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ ANVÄNDNING AV E-POST INOM SOCIALVÅRDEN Uppdaterad 15.09.2010 www.tietosuoja.fi 2 ANVÄNDNING AV E-POST INOM SOCIALVÅRDEN Avsikten med denna instruktion är att ge rekommendationer

Läs mer

BILAGA Justitieministeriets rekommendation om beaktande av språkkunskaper vid anställning hos statliga myndigheter och domstolar

BILAGA Justitieministeriets rekommendation om beaktande av språkkunskaper vid anställning hos statliga myndigheter och domstolar JUSTITIEMINISTERIET 3/58/2005 JM 24.2.2005 Till ministerierna, justitiekanslersämbetet, domstolarna, ämbetsverk och inrättningar inom justitieministeriets förvaltningsområde Språklagen och lagen om de

Läs mer

Inledning. Teckenspråk. Översättning och material. Informationsproduktion på teckenspråk. Video kriterier och lösningar. Beställning och rådgivning

Inledning. Teckenspråk. Översättning och material. Informationsproduktion på teckenspråk. Video kriterier och lösningar. Beställning och rådgivning INNEHÅLL Inledning Teckenspråk Översättning och material Informationsproduktion på teckenspråk Video kriterier och lösningar Beställning och rådgivning Inledning Handbokens syfte är att fungera som vägledning

Läs mer

SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok

SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok * Vissa innehåll i denna handbok kan skilja sig från din telefon beroende på mjukvaran som installerats eller din operatör. SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok ELECTRONICS Behöver du hjälp eller har frågor,

Läs mer

Servicebeskrivning. Tjänsten Vetuma

Servicebeskrivning. Tjänsten Vetuma Servicebeskrivning 1 / 15 1.3.2014 Servicebeskrivning Servicebeskrivning 2 / 15 Innehållsförteckning 1 Avtal... 3 2 Inledning... 3 2.1 Valbarhet... 6 2.2 Anpassningsbarhet... 6 2.3 Vetuma Toolkit... 6

Läs mer

Webbpolicy. Bilaga: Att skriva tillgängligt för webben POLICY. Kommunledningskontoret Anna Sandström, 0531-52 60 25 anna.sandstrom@bengtsfors.

Webbpolicy. Bilaga: Att skriva tillgängligt för webben POLICY. Kommunledningskontoret Anna Sandström, 0531-52 60 25 anna.sandstrom@bengtsfors. Kommunledningskontoret Anna Sandström, 0531-52 60 25 anna.sandstrom@bengtsfors.se POLICY Antagen av Kommunfullmäktige 1(5) Webbpolicy Bilaga: Att skriva tillgängligt för webben 2 Inledning Kommunens webbplats

Läs mer

Polisstyrelsen ANVISNING 1 (10) TILLGODOSEENDET AV DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER HOS POLISEN: RÄTT TILL INSYN, RÄTTELSE AV UPPGIFT OCH INFORMATION

Polisstyrelsen ANVISNING 1 (10) TILLGODOSEENDET AV DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER HOS POLISEN: RÄTT TILL INSYN, RÄTTELSE AV UPPGIFT OCH INFORMATION Polisstyrelsen ANVISNING 1 (10) Datum 23.1.2012 2020/2012/66 Nr Giltighetstid 1.2.2012 31.1.2017 Författningsgrund Polisförvaltningslag (110/1992) 4 Lag om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet

Läs mer

Webbpolicy för Klippans kommun

Webbpolicy för Klippans kommun Webbpolicy för Klippans kommun Framtagen av Kommunkansliet 2006-10-11 (ändring 2006-10-31) 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Syfte och målgrupper... 3 4. Riktlinjer... 3 5. Ansvar...

Läs mer

Webbpolicy Övertorneå kommun

Webbpolicy Övertorneå kommun 1 Webbpolicy Kanslienheten september 2006 2 Inledning Den officiella kommunala hemsidan är en viktig informationskälla och informations- och marknadsföringskanal som ökar i betydelse. En hemsida är under

Läs mer

Vad säger WCAG om kognition?

Vad säger WCAG om kognition? Vad säger WCAG om kognition? Stefan Johansson och Anita Hildén stefan.johansson@funkanu.se leknyttan@gmail.com Så här säger W3C-konsortiet: Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 innehåller ett

Läs mer

Utlåtande.fi. Administratörens guide

Utlåtande.fi. Administratörens guide Utlåtande.fi Administratörens guide Januari 2017 Innehåll 1 Vad är utlåtande.fi?... 3 2 Guidens målgrupp och innehåll... 3 3 Utnämnande av och fullmakt för organisationens administratör... 3 4 Administratörens

Läs mer

Bilaga 1. Teknisk kravspecifikation

Bilaga 1. Teknisk kravspecifikation Bilaga 1 Teknisk kravspecifikation 5.5.2014 Webbplatsen 1. Allmänt Korsholms kommun arbetar aktivt för att vara en ledande tvåspråkig landskommun i Österbotten och har drygt 19 100 invånare varav 68,9

Läs mer

Skattekort på nätet ett exempel på hur Skatteförvaltningen utvecklar sina elektroniska tjänster

Skattekort på nätet ett exempel på hur Skatteförvaltningen utvecklar sina elektroniska tjänster Skattekort på nätet ett exempel på hur Skatteförvaltningen utvecklar sina elektroniska tjänster Nordisk klarspråkskonferens i Helsingfors 21 22.11.2013 Kaj Hoffrén Överinspektör Skatteförvaltningen/Finland

Läs mer

Esbo stad Informationssäkerhetspolicy

Esbo stad Informationssäkerhetspolicy Behandling: Granskad Datasäkerhetsgruppen 7.1.2016 27.1.2016 Godkänd Stadsstyrelsen 8.2.2016 Ändringar: Datum / Gjorts av Punkt Beskrivning 28.1.2016 / Matti Franck Hela dokumentet Hela dokumentet ESPOON

Läs mer

Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014

Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014 Fejjan för alla 1.0 Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014 Fejjan för alla gör det lättare för personer med olika typer av funktionsnedsättningar

Läs mer

Webbpolicy för Internet och intranät. Allmänt

Webbpolicy för Internet och intranät. Allmänt Webbpolicy för Internet och intranät Allmänt Det är självklart och nödvändigt för Rättviks kommun att kunskap och spridning av information sker både inåt och utåt i den kommunala koncernen via Internet

Läs mer

En dansk version av detta dokument kan laddas ned här: http://itu.dk/ people/hagerman/retningslinjer.pdf (pdf, 500 kb)

En dansk version av detta dokument kan laddas ned här: http://itu.dk/ people/hagerman/retningslinjer.pdf (pdf, 500 kb) Denna guide är till för folk som gör hemsidor med Öresundsregionen som målgrupp. Vilket språk är bäst att använda sig av - danska, svenska eller eventuellt bägge? - eller kanske engelska? Hur riktar man

Läs mer

GRUNDKURS I DOKUMENTHANTERING OCH ARKIVFUNKTION

GRUNDKURS I DOKUMENTHANTERING OCH ARKIVFUNKTION GRUNDKURS I DOKUMENTHANTERING OCH ARKIVFUNKTION Tid: 27 29.11. 2012 Plats: Föreläsare: Statens ämbetshus, auditorium Präntöö, Wolffskavägen 35, Vasa Karin Gref, forskare, Riksarkivet Jussi Jääskeläinen,

Läs mer

egrunder -utbildning 4-6.5.2015 i Helsingfors, Åbo och Vasa

egrunder -utbildning 4-6.5.2015 i Helsingfors, Åbo och Vasa egrunder -utbildning 4-6.5.2015 i Helsingfors, Åbo och Vasa Program kl. 09.00 Kaffe 09.30 Utbildningsdagens innehåll och mål, praktiska ärenden 09.45 Presentation av tjänsten egrunder och lp-verktyget

Läs mer

Fråga bibliotekarien. Länkbiblioteket. Sökslussen. Metasökprogrammet Frank och Söksam. biblioteken.fi >

Fråga bibliotekarien. Länkbiblioteket. Sökslussen. Metasökprogrammet Frank och Söksam. biblioteken.fi > Fråga bibliotekarien Länkbiblioteket Sökslussen Metasökprogrammet Frank och Söksam biblioteken.fi > : Informationssökning { www.biblioteken.fi/informationssokning Centrala söktjänster för olika sökbehov

Läs mer

PRESENTATIONSBLAD. Nyckelord Kreditupplysning, kreditgivning, kreditriskbedömning, skydd för personuppgifter, företagsuppgifter

PRESENTATIONSBLAD. Nyckelord Kreditupplysning, kreditgivning, kreditriskbedömning, skydd för personuppgifter, företagsuppgifter PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Utgivningsdatum 18.2.2005 Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Arbetsgruppen för en reform av lagstiftningen

Läs mer

Nämnden för elektronisk förvaltning

Nämnden för elektronisk förvaltning Nämnden för elektronisk förvaltning fastställer gemensamma standarder för myndigheters elektroniska kommunikation med varandra och med medborgare och företag Inrättades 1 januari 2004 13 ledamöter Statskontoret

Läs mer

Svedala Kommuns 1:16 Författningssamling 1(1)

Svedala Kommuns 1:16 Författningssamling 1(1) Svedala Kommuns 1:16 Författningssamling 1(1) Strategi för Svedala kommuns externa webbplats antagen av kommunstyrelsen 2016-05-23, 119 En ny webbplats lanseras i juni 2016 och innehållet i denna strategi

Läs mer

Tävlingen Statsministerns bästa praxis

Tävlingen Statsministerns bästa praxis Tävlingsanvisningar 10.1.2006 Tävlingen Statsministerns bästa praxis Ett informationssamhälle för hela folket och statsministerns pris för bästa praxis Med informationssamhällsprogrammet vill regeringen

Läs mer

3.12.2007 OM 3/58/2007. Till miljöministeriet och ämbetsverk inom dess förvaltningsområde

3.12.2007 OM 3/58/2007. Till miljöministeriet och ämbetsverk inom dess förvaltningsområde JUSTITIEMINISTERIET 3.12.2007 OM 3/58/2007 Till miljöministeriet och ämbetsverk inom dess förvaltningsområde REKOMMENDATION OM TILLÄMPNINGEN AV SPRÅKLAGEN I ÄRENDEN ENLIGT MILJÖSKYDDSLAGEN OCH VATTENLAGEN

Läs mer

Förordning om offentlighet och god informationshantering i myndigheternas verksamhet /1030

Förordning om offentlighet och god informationshantering i myndigheternas verksamhet /1030 Förordning om offentlighet och god informationshantering i myndigheternas verksamhet 12.11.1999/1030 På föredragning av justitieministern föreskrivs med stöd av 18 och 36 lagen den 21 maj 1999 om offentlighet

Läs mer

Vägledningen 24-timmarswebben få fler att använda er webbplats. Magnus Burell, Verva

Vägledningen 24-timmarswebben få fler att använda er webbplats. Magnus Burell, Verva Vägledningen 24-timmarswebben få fler att använda er webbplats Magnus Burell, Verva Källa: Skrotbil: Håll Sverige rent, www.hsr.se Källa: The Design of Everyday Things, Donald Norman SAS Coffee Pot: www.ergonomidesign.se

Läs mer

Utvecklande och styrning av den elektroniska kommunikationen

Utvecklande och styrning av den elektroniska kommunikationen Resumé 351 /54/04 UTVECKLANDET AV ELEKTRONISKA KOMMUNIKA- TIONSTJÄNSTER I DEN OFFENTLIGA FÖRVALTNINGEN Huvudfrågan vid revisionen var att kartlägga hur den elektroniska kommunikationen i den offentliga

Läs mer

Sekretesspolicy. för MyLyconet Website

Sekretesspolicy. för MyLyconet Website Sekretesspolicy för MyLyconet Website Lyoness och ägaren ( ägare ) till denna MyLyconet website ( Website ) [namn på ägaren] tror starkt på skyddet av dina personuppgifter. Följande information förklarar

Läs mer

Manual - Inläsningstjänsts App (ios för iphone och ipad)

Manual - Inläsningstjänsts App (ios för iphone och ipad) Sidan 1 av 7 App-release: 1.0 Manual - Inläsningstjänsts App (ios för iphone och ipad) Innehållsförteckning 1 Kort om appen... 2 Funktionaliteten i grova drag... 2 Kända begränsningar i denna version...

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

Hur tillgänglig är du? Hur tillgänglig är du? Seminariedag om digitalt tillgängliggörande Västmanlands läns museum 2014-02-19

Hur tillgänglig är du? Hur tillgänglig är du? Seminariedag om digitalt tillgängliggörande Västmanlands läns museum 2014-02-19 Hur tillgänglig är du? Om hur du tänker tillgängligt på webben Hur tillgänglig är du? Seminariedag om digitalt tillgängliggörande Västmanlands läns museum 2014-02-19 Pär Lannerö Projektledare webbriktlinjer.se

Läs mer

Egenskaper för digitala läromedel och film

Egenskaper för digitala läromedel och film Egenskaper för digitala läromedel och film Digitala läromedel Detta är en sammanställning av vad man bör beakta vid framställning av digitala läromedel för att nå största möjliga tillgänglighet.. Det som

Läs mer

Ordförande och sekreterare: specialsakkunnig Kirsi Pulkkinen. 74/2012 Betänkanden och utlåtanden. OSKARI nummer OM 5/41/2012 HARE nummer OM006:00/2012

Ordförande och sekreterare: specialsakkunnig Kirsi Pulkkinen. 74/2012 Betänkanden och utlåtanden. OSKARI nummer OM 5/41/2012 HARE nummer OM006:00/2012 14.12.2012 Publikationens titel Författare Justitieministeriets publikation Genomförande av tolkningsdirektivet Tolkningsarbetsgruppen Ordförande och sekreterare: specialsakkunnig Kirsi Pulkkinen 74/2012

Läs mer

Vad säger lagen om cookies och andra frågor och svar

Vad säger lagen om cookies och andra frågor och svar Vad säger lagen om cookies och andra frågor och svar Vad är en cookie? En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Cookies används på många webbplatser för att

Läs mer

JHS 195 Definitioner för arbetsställe och andra relaterade termer

JHS 195 Definitioner för arbetsställe och andra relaterade termer JHS 195 Definitioner för arbetsställe och andra relaterade termer Version: 1.1 Publicerad: 15.10.2015 Giltighetstid: tills vidare Innehåll 1 Inledning...1 2 Tillämpningsområde...1 3 Hänvisningar...2 4

Läs mer

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Version 1.0 Introduktion Skapa ett MSPA-konto Aktivera Office 365 i Telia Business Apps Verifiera företagets domännamn Lägg till användare

Läs mer

Axalon Process Navigator SP Användarhandledning

Axalon Process Navigator SP Användarhandledning Axalon Process Navigator SP Användarhandledning Axalon Process Navigator SP 2013, senast reviderad: den 11 juni 2014 Innehåll Innehåll... 2 Om denna användarhandledning... 3 Syfte... 3 Vem är denna handledning

Läs mer

Riktlinjer sociala medier

Riktlinjer sociala medier Riktlinjer sociala medier Fastställd av kommunfullmäktig, 58, 2011-09-26 Riktlinjer för användning av sociala medier i Essunga kommun Bakgrund Sociala medier är ett samlingsbegrepp för en rad Internetbaserade

Läs mer

Dataskyddet tryggar dina rättigheter

Dataskyddet tryggar dina rättigheter Dataskyddet tryggar dina rättigheter Vem får samla in uppgifter om dig? Hur används dina uppgifter? Hur bevaras de? Vart överlåts dina uppgifter? Bevaka dina intressen DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ I den här

Läs mer

Suomi.fi-fullmakter Ger behörighet att sköta ärenden för en annan person eller ett företag

Suomi.fi-fullmakter Ger behörighet att sköta ärenden för en annan person eller ett företag Suomi.fi-fullmakter Ger behörighet att sköta ärenden för en annan person eller ett företag Innehåll 1. Vårt servicelöfte 2. Vad erbjuder tjänsten? 3. Hur fungerar tjänsten? 4. Vad krävs det? 5. Kostnader

Läs mer

Att utveckla läromedel i digital form

Att utveckla läromedel i digital form Att utveckla läromedel i digital form för elever med funktionsnedsättning Att utveckla läromedel i digital form för elever med funktionsnedsättning Det digitala läromedlet Ett digitalt läromedel kan finnas

Läs mer

Lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation

Lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation Lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation Nya regler för dataskydd och informationssäkerhet Nya metoder för bättre dataskydd och informationssäkerhet Den tekniska utvecklingen gör det möjligt att

Läs mer

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet är en praktisk handbok för dig som någon gång skriver text för webb, surfplattor och

Läs mer

ODIN Kontowebb. Bruksanvisning

ODIN Kontowebb. Bruksanvisning ODIN Kontowebb Bruksanvisning ODIN Kontowebb Bruksanvisning Innehållsförteckning: Introduktion s. 1 Logga in till Kontowebb s. 2 Byte av lösenord Språkalternativ 3. Personuppgifter (Personal information)

Läs mer

Offentligt. Finlands Banks och Finansinspektionens skyddade e-post: anvisning för utomstående användare

Offentligt. Finlands Banks och Finansinspektionens skyddade e-post: anvisning för utomstående användare Promemoria 1 (8) Finlands Banks och Finansinspektionens skyddade e-post: anvisning för utomstående användare Innehåll 1 Inledning... 1 2 Ta emot ett skyddat meddelande... 1 3 Läsa ett skyddat meddelande...

Läs mer

KOMMUNIKATIONSVERKETS REKOMMENDATION OM REGISTRERING AV UPPGIFTER OM BEHANDLINGEN AV IDENTIFIERINGSUPPGIFTER

KOMMUNIKATIONSVERKETS REKOMMENDATION OM REGISTRERING AV UPPGIFTER OM BEHANDLINGEN AV IDENTIFIERINGSUPPGIFTER 24.11.2004 KOMMUNIKATIONSVERKETS REKOMMENDATION OM REGISTRERING AV UPPGIFTER OM BEHANDLINGEN AV IDENTIFIERINGSUPPGIFTER REKOMMENDATION 308/2004 S 1 (5) Utgivare Författare PRESENTATIONSBLAD Utgivningsdatum

Läs mer

1 Uppgifter som ska antecknas i en dokumentförteckning:

1 Uppgifter som ska antecknas i en dokumentförteckning: Registerbeskrivning 1 (2) 27.9.2013 Läs ifyllningsanvisningarna på sista sidan innan du fyller i registerbeskrivningen. Använd vid behov bilagor. 1. Den registeransvarige 2. Kontaktperson i ärenden angående

Läs mer

Föreskrift 1/2010 1/(8)

Föreskrift 1/2010 1/(8) Föreskrift 1/2010 1/(8) Anmälan, som bör göras av tillverkaren vid risksituationer berörande hälso- och sjukvårdsprodukter och -utrustning Bemyndigande Målgrupper Giltighetstid Lagen om produkter och utrustning

Läs mer

Quick Start CABAS. Generella systemkrav CABAS / CAB Plan. Kommunikation. Säkerhet

Quick Start CABAS. Generella systemkrav CABAS / CAB Plan. Kommunikation. Säkerhet Gunnel Frogedal 2014-07-17 6 32753 1 of 5 Quick Start CABAS Generella systemkrav CABAS / CAB Plan Applikationen stöds av följande operativsystem: Windows Vista SP2 Windows 7 SP1 Windows 8 (inte RT) Windows

Läs mer

Guide för ansökan om.fi-domännamn

Guide för ansökan om.fi-domännamn Guide för ansökan om.fi-domännamn Varje finländare kan lägga upp webbsidor vare sig det handlar om ett företag, ett innebandylag, en syförening eller en privatperson. Till internets grundläggande rättigheter

Läs mer

PEFC FI 1006:2014. Finlands PEFC-standard. Utarbetning av kriterierna för PEFC skogscertifiering 27.10.2014. PEFC Finland

PEFC FI 1006:2014. Finlands PEFC-standard. Utarbetning av kriterierna för PEFC skogscertifiering 27.10.2014. PEFC Finland Finlands PEFC-standard Utarbetning av kriterierna för PEFC skogscertifiering PEFC FI 1006:2014 27.10.2014 Utarbetning av kriterierna för PEFC skogscertifiering PEFC Finland Cittervägen 7, 00420 HELSINGFORS

Läs mer

PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T. Utgivningsdatum 23.2.2007

PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T. Utgivningsdatum 23.2.2007 PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Regeringsrådet Mirja Kurkinen Utgivningsdatum 23.2.2007 Typ av publikation

Läs mer

En guide till Sign On Blankettarkiv

En guide till Sign On Blankettarkiv En guide till Sign On Blankettarkiv www.signon.se/blankettarkiv Sign On Blankettarkiv Sign On Blankettarkiv förser dig med elektroniska blanketter via Internet. En tjänst som gör hela din administration

Läs mer

AVTAL OM [UPPHANDLING AV TILLÄMPNINGSPROGRAM]

AVTAL OM [UPPHANDLING AV TILLÄMPNINGSPROGRAM] Avtalsvillkor för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen (JIT 2007) 1 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Integritetspolicy och samtycke

Integritetspolicy och samtycke Integritetspolicy och samtycke enligt personuppgiftslagen (PuL) avseende E-medborgarkonto V.1.0 1(5) VI BRYR OSS OM DIN PERSONLIGA INTEGRITET OCH SÄKERHET Svensk e-identitet anstränger sig hårt för att

Läs mer

Personuppgifter och användningen av internet i kommunernas information

Personuppgifter och användningen av internet i kommunernas information Promemoria Jurist Mervi Kuittinen 29.9.2014 Personuppgifter och användningen av internet i kommunernas information Syftet med denna promemoria är att komplettera Kommunförbundets anvisningar om information

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun 2(8) Innehåll 1 Syfte... 3 2 Målsättning... 3 3 Informations- och kommunikationsansvar... 4 3.1 Ledningsansvar... 4 3.2 Individens ansvar...

Läs mer

Åtkomst Du kommer till ditt system via en webblänk som erhålles från oss. Via denna länk ges tillgång till sökning i bibliotekets katalog.

Åtkomst Du kommer till ditt system via en webblänk som erhålles från oss. Via denna länk ges tillgång till sökning i bibliotekets katalog. Handledning för BIBBLAN bibliotekssystem BIBBLAN är ett svensktutvecklat biblioteksprogram helt webbaserat, som innebär att man endast behöver en uppkopplad dator mot nätet. Man slipper dessutom tänka

Läs mer

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2014-11-03

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2014-11-03 Handledning Biträdessidan Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 4 2.1 Logga in på biträdessidan... 4 2.2 Logga ut från biträdessidan... 5 3 Biträdets administration av assistenter...

Läs mer

KaPA-lagen* och Suomi.fi-tjänsterna

KaPA-lagen* och Suomi.fi-tjänsterna KaPA-lagen* och Suomi.fi-tjänsterna Möjligheter, konsekvenser och skyldigheter för de olika tjänsterna 29.6.2016 *Lagen om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster 571/2016 Bakgrund Lagen

Läs mer

12.8.2008 Bilaga 5 ANVISNING OM STARTMÖTEN. Allmänt

12.8.2008 Bilaga 5 ANVISNING OM STARTMÖTEN. Allmänt 12.8.2008 Bilaga 5 ANVISNING OM STARTMÖTEN Allmänt Anvisningen om startmöten är uppgjord för att stöda verkställaren, finansiären samt projektets målsättningar och resultat. Startmötet är i idealfallet

Läs mer

Kommunikationsprogram för Stenungsunds kommun

Kommunikationsprogram för Stenungsunds kommun Kommunikationsprogram för Stenungsunds kommun 1 Innehåll Kommunikationsstrategi för Stenungsunds kommun... 1 Inledning... 3 Syfte och mål... 3 Intressenter/målgrupper... 4 Kanaler... 5 Stenungsunds kommuns

Läs mer

Tillgänglighetskrav på interaktion och design Dessa krav baseras på WCAG 2.0,

Tillgänglighetskrav på interaktion och design Dessa krav baseras på WCAG 2.0, Tillgänglighetskrav på interaktion och design Dessa krav baseras på WCAG 2.0, http://www.w3.org/tr/wcag20/ UPPDRAGSGIVARE: Malmö stad VÅR REFERENS: Andreas Cederbom 08-555 770 64 andreas.cederbom@funkanu.se

Läs mer

Bilaga 1. Definitioner

Bilaga 1. Definitioner 1 (6) Bilaga 1 Definitioner 2 (6) Definitioner inom Ramavtal e-förvaltningsstödjande tjänster Definitionerna gäller även för Leveransavtal under detta Ramavtal. Anbudsgivare Användare Användbarhet Applikation

Läs mer

SPRÅKSTRATEGI. 1. Inledning

SPRÅKSTRATEGI. 1. Inledning sida 1 (6) SPRÅKSTRATEGI 1. Inledning representerar nästan 140 000 yrkeshögskolestuderande. År 2013 har SAMOK 26 medlemsföreningar varav tre är svenskspråkiga. Studerandekårernas officiella språk bestäms

Läs mer

Regler för publicering på www.vimmerby.se

Regler för publicering på www.vimmerby.se Regler för publicering på www.vimmerby.se Antagen av kommunstyrelsen 2006-04-04 100 VIMMERBY KOMMUN 1. Kommunledningskontoret Kanslienheten LHR Regler för publicering på www.vimmerby.se 1. Inledning Internet

Läs mer

Förstöringsförslag i enlighet med SÄHKE2-kraven och informationsinnehållet i detta.

Förstöringsförslag i enlighet med SÄHKE2-kraven och informationsinnehållet i detta. 04.12.2009 1 (10) Förstöringsförslag i enlighet med SÄHKE2-kraven och informationsinnehållet i detta. Bestämmelse 15.2.2010 Anvisning 15.2.2010 Innehåll Arkivverkets bestämmelse/anvisning om förstöring

Läs mer

Riktlinjer för diariet på Internet

Riktlinjer för diariet på Internet 2008-05-21 Riktlinjer för diariet på Internet Beslutad av Kommunstyrelsen den 4 juni 2008, 246/2008 KOMMUNKANSLIET ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 vx FAX 0303-132 17 E-POST kommunstyrelsen@kungalv.se

Läs mer

Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support

Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support KI Biobank Instruktion Användarmanual för ELSA Innehållsförteckning Allmänt... 1 Vad är ELSA?... 1 Vad behövs för att använda ELSA?... 2 Felrapportering och support... 2 Att använda ELSA... 2 Viktig information...

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2008 Utgiven i Helsingfors den 1 april 2008 Nr 167 175 INNEHÅLL Nr Sidan 167 Lag om ändring av 1 ilagen om verkställighet av böter... 425 168 Lag om ändring av 10 i lagen om

Läs mer

ANSÖKNINGSANVISNINGAR / CIRKOS RESIDENSANSÖKNING 2015-2016

ANSÖKNINGSANVISNINGAR / CIRKOS RESIDENSANSÖKNING 2015-2016 1(5) ANSÖKNINGSANVISNINGAR / CIRKOS RESIDENSANSÖKNING 2015-2016 Vad ansöker man om och för vilken tid? I Cirkos residensansökning kan man ansöka om en 2-4 veckors residensperiod i Cirko, i Södervik i Helsingfors.

Läs mer

För sökande: Vanliga frågor om e-tjänsten 4/2011

För sökande: Vanliga frågor om e-tjänsten 4/2011 1/6 För sökande: 4/2011 Läs också: Användarguide till Akademins e-tjänst (pdf) Innehåll 10 vanligaste frågorna... 2 Hur ändrar jag mitt lösenord?... 2 Varför godkänns inte min personbeteckning?... 2 Jag

Läs mer

Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter såsom insamling, registrering och lagring.

Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter såsom insamling, registrering och lagring. EMG EDUCATIONS MEDIA GROUPS INTEGRITETSPOLICY Avseende Happy Students Senast uppdaterad: 2017-[10]-[06] EMG Educations Media Group AB, org.nr 556652-1653, ( EMG, Vi eller Oss ), är ansvarig för behandlingen

Läs mer

Språkliga rättigheter

Språkliga rättigheter Språkliga rättigheter Språkförhållanden och språklagstiftning I Finlands talas 148 språk som modersmål. Av landets befolkning har 4,5 procent ett annat modersmål än finska eller svenska. År 2013 var ryska,

Läs mer

Grunderna för områdesindelningen och social- och hälsovårdsreformens stegmärken

Grunderna för områdesindelningen och social- och hälsovårdsreformens stegmärken Regeringens riktlinjer 7.11.2015 Grunderna för områdesindelningen och social- och hälsovårdsreformens stegmärken I regeringsförhandlingarna beslöt regeringen att de självstyranden områdenas antal ska vara

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för kommunens externa och interna webbplatser. Fastställd av kommundirektören 2008-04-08

Tillämpningsanvisningar för kommunens externa och interna webbplatser. Fastställd av kommundirektören 2008-04-08 Tillämpningsanvisningar för kommunens externa och interna webbplatser Fastställd av kommundirektören 2008-04-08 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING I 1. Styrdokument inom kommunikationsområdet 1

Läs mer

Internetpolicy Styrdokument för Klevbergets Samfälligheter på Internet

Internetpolicy Styrdokument för Klevbergets Samfälligheter på Internet 2010-04-14 Utgåva 1.0 Internetpolicy Styrdokument för Klevbergets Samfälligheter på Internet Revisionshistorik Utgåva Datum Kommentar 1.0 2010-04-14 Upprättad Klevbergets samfälligheter på Internet Detta

Läs mer

2 REGISTERUPPRÄTTHÅLLARE

2 REGISTERUPPRÄTTHÅLLARE Registerbeskrivning Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda stadsbiblioteks kundregister Personuppgiftslagen (523/99) 10 och 24 Avfattad den 15.5.2008 1 REGISTRETS NAMN HelMet-bibliotekens kundregister

Läs mer

RP 329/2010 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 329/2010 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 329/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 1 och 14 i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan och av 30 i språklagen PROPOSITIONENS

Läs mer

KUNDREGISTER FÖR ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEKS HELMET- BIBLIOTEK 5 REGISTRETS SYFTE OCH GRUNDEN FÖR DESS UPPRÄTTHÅLLANDE

KUNDREGISTER FÖR ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEKS HELMET- BIBLIOTEK 5 REGISTRETS SYFTE OCH GRUNDEN FÖR DESS UPPRÄTTHÅLLANDE KUNDREGISTER FÖR ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEKS HELMET- BIBLIOTEK 1.5.2014 1 REGISTRETS NAMN 2 REGISTERUPPRÄTTHÅLLARE 3 REGISTERANSVARIGA 4 KONTAKTPERSONER I ÄRENDEN ANGÅENDE REGISTRET

Läs mer

Sammanfattning av riktlinjer

Sammanfattning av riktlinjer Sammanfattning av riktlinjer INFORMATIONSSÄKERHET FÖR ANVÄNDARE inom Luleå kommunkoncern 2015-03-04 Informationssäkerhet för användare beskriver hur Luleå kommun hanterar den information som används i

Läs mer

Skapa epublikationer för Webben & Mobila Enheter

Skapa epublikationer för Webben & Mobila Enheter emag PRODUKTION Skapa epublikationer för Webben & Mobila Enheter Med emag kan du omvandla statiska PDF-dokument till interaktiva on-linepublikationer för vanliga webbläsare och mobila enheter, och detta

Läs mer

Råd för systembeskrivning

Råd för systembeskrivning Landstingsarkivet Råd nr. 3 Sidan 1 av 6 LA 2011-4072 Version 3 Råd för systembeskrivning Varför ska systembeskrivningar upprättas? Följande text återfinns i Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 4 kap.

Läs mer

Nya sundbyberg.se. Webbkoncept. v1.0, Sundbyberg där staden är som bäst

Nya sundbyberg.se. Webbkoncept. v1.0, Sundbyberg där staden är som bäst Nya sundbyberg.se Webbkoncept v1.0, 2012-04-04 Innehåll 1. Introduktion 2. Webbstrategi 3. Prioriteringar 4. Innehåll startsida 5. Tonalitet 6. Form 7. Interaktivitet och dialog 8. Sociala medier 9. Sökfunktion

Läs mer

INFORMATIONSSYSTEMET FÖR MISSTÄNKTA

INFORMATIONSSYSTEMET FÖR MISSTÄNKTA Polisstyrelsen DATASKYDDSBESKRIVN 1 (5) ING Kombinerad register- och dataskyddsbeskrivning samt informationsdokument Personuppgiftslagen (523/1999) 10 och 24 Offentlighetslagen (621/1999) 18 Offentlighetsförordningen

Läs mer